Raport.

MBANK SA (28/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") przekazuje w załączniku, otrzymane od osoby zobowiązanej, informacje o transakcjach na papierach wartościowych Banku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Notification template

  1 Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated
  a) Name Jacek Iljin
  2 Reason for the notification
  a) Position /status Managing Director
  b) Initial notification/Amendment Initial notification
  3

  Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or
  auction monitor
  a) Nazwa mBank S.A.
  b) LEI 259400DZXF7UJKK2AY35
  4 Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each
  type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been
  conducted
  4.1
  a)
  Description of the financial
  instrument,
  type of instrument
  Identification code
  Bond with pre -emptive right to subscribe for mBank
  S.A. ordinary bearer shares.

  Bond series D
  b) Nature of the transaction Purchase of bonds under the incentive scheme
  implemented in accordance with Resolution No. 2 of the
  Extraordinary General Meeting of BRE Bank SA of
  October 27, 2008
  c)

  Price(s) and volume(s) Price Volume
  0,01 PLN 244
  d)

  Aggregated information
  - Aggregated volume
  - Price

  244
  0,01 PLN
  e) Date of the transaction 201 9-09 -02
  f) Place of the transaction Outside a trading venue

  4.2
  a)
  Description of the financial
  instrument,
  type of instrument
  Identification code
  Bond with pre -emptive right to subscribe for mBank
  S.A. ordinary bearer shares.

  Bond series D
  b) Nature of the transaction Sale of bonds under the incentive scheme implemented
  in accordance with Resolution No. 2 of the
  Extraordinary General Meeting of BRE Bank SA of
  October 27, 2008
  c)

  Price(s) and volume(s) Price Volume
  0,01 PLN 244
  d)

  Aggregated information
  - Aggregated volume
  - Price

  244
  0,01 PLN
  e) Date of the transaction 201 9-09 -02
  f) Place of the transaction Outside a trading venue

  4.3
  a)
  Description of the financial
  instrument,
  type of instrument
  Identification code
  Shares mBank S.A.

  PLBRE0000012
  b) Nature of the transaction Purchase of shares under the incentive program
  implemented in accordance with Resolution No. 2 of the
  Extraordinary General Meeting of BRE Bank SA of
  October 27, 2008 (subscription for shares in IPOPEMA
  Securities SA)
  c)

  Price(s) and volume(s) Price Volume
  4,00 PLN 244
  d)

  Aggregated information
  - Aggregated volume
  - Price

  244
  4,00 PLN
  e) Date of the transaction 201 9-09 -02
  f) Place of the transaction Outside a trading venue
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach* , o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Jacek Iljin
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Dyrektor Zarządzający
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa mBank S.A.
  b) LEI
  259400DZXF7UJKK2AY35
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  4.1
  a)
  Opis instrumentu finansow ego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacja z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji
  zwykłych na okaziciela mBanku S.A.

  Obligacja serii a
  b) Rodzaj transakcji Nabycie obligacji w ramach programu motywacyjnego
  realizowanego zgodnie z uchwałą nr 2 kWZ BRE Banku
  SA z dnia 27 października 2008 r.
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,01 PLN 244
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  244
  0,01 PLN
  e) Data transakcji 201 9-09 -02
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu

  4.2
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Obligacja z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji
  zwykłych na okaziciela mBanku S.A.

  Obligacja serii D
  b) Rodzaj transakcji Zbycie obligacji w ramach programu motywacyjnego
  realizowanego zgodnie z uchwałą nr 2 NWZ BRE Banku
  SA z dnia 27 października 2008 r.
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,01 PLN 244
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  244
  0,01 PLN
  e) Data transakcji 201 9-09 -02
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu

  4.3
  a)
  Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje mBanku S.A.

  PLBRE0000012
  b) Rodzaj transakcji Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego
  realizowanego zgodnie z uchwałą nr 2 NWZ BRE Banku
  SA z dnia 27 października 2008 r. (złożenie zapisu na
  akcje w IPOPEMA Securities S.A.)
  c)

  Cena i wolumen Cena Wolumen
  4,00 PLN 244
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  244
  4,00 PLN
  e) Data transakcji 201 9-09 -02
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu

  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
Kalendarium raportów
2020-03-03Raport roczny
2020-02-28Raport roczny
2020-04-30Raport za I kwartał
2020-07-30Raport półroczny
2020-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MBANK
2020-02-24 17-02-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649