Raport.

DM mBanku podniósł rekomendację dla Play do "kupuj", a cenę docelową obniżył do 21,5 zł

W dniu wydania raportu kurs akcji spółki wynosił 17,14 zł. We wtorek ok. godziny 16.15 za akcję Play płacono 17,52 zł.
Analitycy prognozują poprawę trendów w wynikach spółki od trzeciego kwartału 2018 roku.
"Po istotnych spadkach EBITDA w 1H’18 estymujemy, że Play zaraportuje poprawę trendów R/R. Przychody wyniosą 1.689 mln PLN. Roaming międzynarodowy nie będzie mieć już dużego negatywnego wpływu na wyniki, jak w poprzednich kwartałach, a przychody zarówno z klientów postpaid, jak i prepaid będą stabilne R/R. Przy nieco większej bazie kosztowej R/R, skorygowaną EBITDA szacujemy na 549 mln PLN (-2,8 proc. R/R)" - napisano.
Jako ryzyko w długim horyzoncie analitycy wskazują brak konwergentnej oferty. Rozwiązaniem mogłoby być podpisanie umowy na leasing sieci.
"W długim horyzoncie kluczowym ryzykiem jest brak nogi stacjonarnej, podczas gdy każdy z trzech pozostałych MVO podjął decyzję o wejściu w konwergencję. Jednak ryzyka nie należy przesadnie dyskontować w wycenie walorów Play. Naszym zdaniem opcją dla Spółki jest podpisanie, w ślad za T-Mobile, umowy na leasing sieci FTTH z Orange Polska" - dodano.
Autorzy raportu - zapowiedź zarządu o zwiększeniu CAPEXu na roll-out sieci mobilnej i cięciu dywidendy od 2019 roku - uważają za "odpowiedzialną".
"Play zapowiedział przyspieszony roll-out sieci mobilnej w latach 2017-2020, co skutkowało cięciem dywidendy od 2019 r. Uważamy, że decyzja nowego Zarządu jest odpowiedzialna. Umożliwi ona telekomowi na uniezależnienie się od innych operatorów, spadek kosztów roamingu krajowego i oddłużanie się grupy" - napisano.
Analitycy prognozują zysk netto spółki na poziomie 781,2 mln zł w 2018 roku, 699,1 mln zł w 2019 roku, 708,8 mln zł w 2020 roku.
Pierwsze udostępnienie raportu, którego autorem jest Paweł Szpigiel, miało miejsce 17 października, o godzinie 8:40.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  środa, 17 października 2018 | aktualizacja raportu
  PLY PW; PLY.WA | Telekomunikacja, Polska
  Tollerton Investments Limited 25,46%
  Telco Holdings S.à r.l. 25,16%

  Pozostali 45,03%
  Profil spółki Play jest liderem wśród operatorem sieci komórkowej w Polsce (14,9 mln użytkowników) i czwartą najdroższą marką w Polsce, ofertuje usługi głównie klientom indywidualnym z miast oraz małemu B2B. Udział klientów kontraktowych w bazie wyn osi 61 ,8 %, a pr zych ody z klien t ów kontraktowych wynoszą 77,4%. Kurs akcji Play na tle WIG
  Struktura akcjonariatu
  Analityk: Paweł Szpigiel +48 22 438 24 06 pawel.szpigiel @m bank .pl
  (mln PLN) 2016 2017 2018P 2019P 2020P
  Przychody 6 117,6 6 669,8 6 736,8 6 865,7 6 975,4
  EBITDA skor. 2 035,4 2 297,6 2 160,3 2 165,9 2 210,8
  marża 33,3% 34,4% 32,1% 31,5% 31,7%
  EBIT 1 290,3 1 106,9 1 368,4 1 250,0 1 240,3
  Zysk netto 712,1 387,3 781,2 699,1 708,8
  P/E 6,1 11,2 5,6 6,2 6,1
  P/CE 3,2 3,7 2,8 2,7 2,6
  P/BV 3,2 - - 15,0 6,5
  EV/EBITDA skor. 4,6 4,8 5,1 5,0 4,7
  DPS 0,00 0,00 2,56 1,29 1,29
  DYield 0,0% 0,0% 14,9% 7,5% 7,5%
  Cena bieżąca 17,14 PLN
  Cena docelowa 21,50 PLN
  Kapitalizacja 4,35 mld PLN
  Free float 2,15 mld PLN
  Średni dzienny obrót (3 m -ce) 29,8 mln PLN
  Play: kupuj (podwyższona)
  Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mBanku Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mDM.pl
  Rynek zbyt srogi dla Play

  Poziom notowań Play w ciągu 9M’18 obniżył się aż o 35,4%, odzwierciedlając zapowiadane przez nas negatywne zdarzenia: słabe wyniki za 2Q’18, cięcie dywidendy od 2019 r., zapowiedź większego CAPEXu na roll -out sieci mobilnej Play oraz wejście T -Mobile na rynek stacjonarny. Pomimo tego kurs Play spadł o kolejne 14,8% od początku października’18, co jest naszym zdaniem nieuzasadnione. Play jest obecnie notowany na EV/EBITDA’18/’19 = 5,1x/5,0x i P/E’18/’19 = 5,6x/6,2x. Poziom wyceny giełdowej jest naszym zdaniem atrakcyjny patrząc na (1) bardzo wysoki generowany strumień gotówki (750 mln PLN w 2018 r. implikuje niespotykany FCFE Yield = 17,2%), (2) ponadprzeciętny DivYield’19 = 7,5% (vs. 0,0% w OPL PW i 1,4% w CPS PW). Ponadto wskazujemy na (3) poprawę trendów w wynikach Play od 3Q’18. Spodziewamy się spadku wyniku EBITDA o 2,8% vs. 8,1% w 1Q’18 i 2Q’18. W długim horyzoncie kluczowym ryzykiem jest brak nogi stacjonarnej, podczas gdy każdy z trzech pozostałych MVO podjął decyzję o wejściu w konwergencję. Jednak ryzyka nie należy przesadnie dyskontować w wycenie walorów Play. Naszym zdaniem (4) opcją dla Spółki jest podpisanie, w ślad za T -Mobile, umowy na leasing sieci FTTH z Orange Polska. Nie dublując sieci, Play zapewni sobie w ten sposób możliwość oferty konwergentnej na kluczowym dla siebie rynku dużych i średnich miast. Nasz model aktualizujemy o niższy wolumen sprzedaży sprzętu i jego rentowność, przyjmujemy także bardziej konserwatywne założenia dot. CAPEXu. Nasza nowa cena docelowa to 21,50 PLN, co implikuje >25% potencjał wzrostowy. Zalecamy kupno akcji Play.
  Poprawa trendów w 3Q’18 Po istotnych spadkach EBITDA w 1H’18 estymujemy, że Play zaraportuje poprawę trendów R/R. Przychody wyniosą 1 689 mln PLN. Roaming międzynarodowy nie będzie mieć już dużego negatywnego wpływu na wyniki, jak w poprzednich kwartałach, a przychody zarówno z klientów postpaid jak i prepaid będą stabilne R/R. Przy nieco większej bazie kosztowej R/R, skorygowaną EBITDA szacujemy na 549 mln PLN ( -2,8% R/R).
  Opcję na konwergencję W lipcu’18 T -Mobile podpisało umowę na leasing sieci FTTH Orange Polska. Opłata wstępna wyniosła 275 mln PLN. T -Mobile będzie płacić też za każdego podłączonego klienta. To opcja na ofertę konwergentną dla Play. W ten sposób Spółka może mieć dostęp do 1,7 mln gospodarstw domowych. Orange Polska wielokrotnie podkreślało swoją otwartość na rozmowy z kolejnymi graczami.
  Większy CAPEX, ale redukcja kosztów roamingu krajowego Play zapowiedział przyśpieszony roll -out sieci mobilnej w latach 2017 -2020, co skutkowało cięciem dywidendy od 2019 r. Uważamy, że decyzja nowego Zarządu jest odpowiedzialna. Umożliwi ona telekomowi na uniezależnienie się od innych operatorów, spadek kosztów roamingu krajowego i oddłużanie się grupy.
  Spółka Cena docelowa Rekomendacja
  nowa stara nowa stara
  Play 21,50 22,60 kupuj trzymaj
  Spółka Cena bieżąca Cena docelowa Potencjał zmiany
  Play 17,14 21,50 +25,4%
  Zmiana prognoz od ostatniego raportu 2018P 2019P 2020P
  Przychody -1,8% -1,5% -1,9%
  EBITDA skorygowana +0,0% -0,5% -0,6%
  Zysk netto -1,5 -1,0% -1,5% 10
  20
  30
  40
  50
  paź 17 sty 18 kwi 18 lip 18 paź 18
  PLN PLY
  WIG  8
  Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV – dług netto + wartość rynkowa (EV – wartość ekonomiczna) EBIT – zysk operacyjny EBITDA – zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE – wartość księgowa WNDB – wynik na działalności bankowej MC/S – wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV – zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E – (Cena/Zysk) – cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją ROE – (Return on Equity – zwrot na kapitale własnym) - roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV – (Cena/ Wartość księgowa) – cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto – kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze sprzedaży PRZEWAŻENIE (OW, overweight ) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się lepiej od indeksu szerokiego rynku RÓWNOWAŻENIE (N, neutral) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się neutralnie względem indeksu szerokiego rynku NIEDOWAŻENIE (UW, underweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się gorzej od indeksu szerokiego rynku Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku: Rekomendacja jest ważna w okresie 6 -9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następ ujące: KUPUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od +5% do +15% TRZYMAJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do +5% REDUKUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15% do -5% SPRZEDAJ – oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15% Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, któr e Dom Maklerski mBanku uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje jedn akże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczn y. Do opracowania wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem opracowania. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie bę dzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach in formacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA , Australii, Kanadzie, Japonii. mBank S.A. nie ponosi odpow iedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem r ekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją. Sporządzan ie rekomendacji zakończyło się 17 października 2018 o godzinie 8 :40. Pierwsze udostępnienie rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 17 października 2018 o godzinie 8:40. Jest możliwe, że mBank S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsięb iorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. mBank S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta. Niniejsze opracowanie zawiera wyciąg z pełnej rekomendacji wydanej przez Dom Maklerski mBanku. Powielanie, publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowani u wymaga uprzedniej, pisemnej zgody mBanku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy klienci Domu Maklerskiego mBanku. Informacje o rekomendacjach i analizach sporządzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez mBank S.A. są dostępne na stronie: http://www.m dm.pl/ui -pub/site/analizy_i_rynek/analizy_i_rekomendacje/analiza_fundamentalna/rekomendacje?recent_filter_active=true&lang=pl Nadzór nad działalnością mBank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatru dnione w Domu Maklerskim mBanku upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub osoby upoważnione do dostępu do rekomendacji z racji pełnionej w Spółce funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Niniejsza publikacja stanowi badania inwestycyjne w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia Delegowa nego Komisji (UE) 2017/565. Wynagrodzenia analityków Departamentu Analiz odpowiedzialnych za sporządzanie badań inwestycyjnych mają charakter uznaniowy i nie zależą bezpośrednio od wynagrodzenia lub dochodów generowanych przez innych pracowników Banku, w szczególności tych których interesy handlowe mogą kolidować z interesami osób, wśród których rozpowszechniane są badania inwestycyjne przygotowane przez Departament Analiz Domu Maklerskiego mBanku. Niemniej jednak, w związku z tym, iż jednym z kr yteriów br anych pod uwagę przy określaniu wysokości wynagrodzenia zmiennego analityków jest poziom realizacji budżetu przez jednostki odpowiedzialne za obsługę klientów, zwracam y uwagę na ryzyko związane z możliwością zakwestionowania sposobu wynagradzania osób spor ządzających badania inwestycyjne przez właściwy organ nadzoru. Silne i słabe strony metod wyceny stosowanych w rekomendacjach: DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych genero wanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu. Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynk u; do jej wad można za liczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. Zdyskontowanych dywidend (DDM) – polega ona na dyskontowaniu przyszłych dywidend generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń pr ognostycznych wypłaty dywidendy w modelu. Zysków ekonomicznych – polega ona na dyskontowaniu przyszłych zysków ekonomicznych gen erowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu. Zdyskontowanych aktywów netto (NAV) – wycena w oparciu o wartość majątku spółki; jedna z najczęściej używanych w przypadku spółek deweloperskich; jej wadą jes t brak uwzględnienia w wycenie przyszłych zmian w przychodach/zyskach spółki po okresie szczegółowej prognozy. Re kome ndacj e do tyczące spó łki Play wydane w ciągu o statnich 12 mie sięcy rekomendacja trzymaj redukuj trzymaj trzymaj data wydania 2018 -08-30 2018 -07-03 2018 -04-06 2018 -01-25 cena docelowa (PLN) 22,60 23,50 30,93 34,70 kurs z dnia rekomendacji 21,90 24,88 32,70 33,20  9
  Dom Maklerski mBanku
  Senatorska 18
  00 -082 Warszawa
  http://www.mbank.pl/


  Departament Analiz

  Kamil Kliszcz
  dyrektor +48 22 438 24 02 [email protected] paliwa, energetyka
  Michał Marczak +48 22 438 24 01 [email protected] strategia
  Michał Konarski +48 22 438 24 05 [email protected] banki, finanse

  Jakub Szkopek +48 22 438 24 03 [email protected] przemysł, chemia, metale
  Paweł Szpigiel +48 22 438 24 06 [email protected] media, IT, telekomunikacja
  Piotr Zybała +48 22 438 24 04 [email protected] budownictwo, deweloperzy
  Piotr Bogusz +48 22 438 24 08 [email protected] handel


  Departament Sprzedaży Instytucjonalnej

  Maklerzy

  Piotr Gawron
  dyrektor +48 22 697 48 95 [email protected]
  Krzysztof Bodek +48 22 697 48 89 [email protected]
  To masz Jakubiec +48 22 697 47 31 [email protected]

  Jędrzej Łukomski +48 22 697 49 85 [email protected]
  Adam Prokop +48 22 697 47 90 [email protected]
  Szymon Kubka , CFA, PRM +48 22 697 48 54 [email protected]
  Andrzej Sychowski +48 22 697 48 46 [email protected]
  Tomasz Galanciak +48 22 697 49 68 [email protected]
  Magdalena Bernacik +48 22 697 47 35 magdalena.be [email protected]
  Sprzedaż rynki zagraniczne

  Marzena Łempicka -Wilim
  wicedyrektor +48 22 697 48 82 [email protected]
  Bartosz Orzechowski +48 22 697 48 47 [email protected]


  Wydział Ind ywidualnej Obsługi Maklerskiej

  Kamil Szymański
  dyrektor +48 22 697 47 06 [email protected]
  Jarosław Banasiak
  wicedyrektor +48 22 697 48 70 jaro [email protected]
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
gpwlink:mbank.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
2019-10-30Raport za III kwartał
2020-03-03Raport roczny
2019-04-30Raport za I kwartał
2019-07-30Raport półroczny
Komentarze o spółce MBANK
2019-04-20 14-04-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649