Raport.

AIRWAY MEDIX SA (15/2018) Zawarcie umowy z mBank S.A.

Zarząd Airway Medix (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku Emitent zawarł z mBank S.A. (Bank) umowę dyskonta wierzytelności z regresem (Umowa) na podstawie, której Bank nabędzie od Emitenta wierzytelności handlowe przysługujące Emitentowi od Kontrahenta, (Kontrahent) jako klauzule odszkodowawcze z tytułu umowy dotyczącej sprzedaży technologii zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (Wierzytelność) tj. wierzytelności w wysokości 15% Pierwszej Transzy Ceny sprzedaży ww. technologii. Zaangażowanie Banku z tytułu nabycia Wierzytelności nie przekroczy kwoty 0,945 mln EUR, co stanowi równowartość ok. 4,027 mln PLN. Okres wykorzystania limitu, w którym Emitent uprawniony będzie do przedstawienia Wierzytelności do nabycia upływa z dniem 28 września 2018 roku. Limit ma charakter nieodnawialny. Umowa została zawarta do końca kwietnia 2019 roku a ryzyko niewypłacalności Kontrahenta ponosi Emitent.
Z tytułu nabycia Wierzytelności Bankowi przysługuje wynagrodzenie oparte na odsetkach dyskontowych bazujących na stopie bazowej EURIBOR powiększonej o marżę Banku.
Spłata należności względem Banku nastąpi w kwietniu 2019 r.
Zabezpieczeniem spłaty należności Banku jest weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową.
Skorzystanie z przewidzianej w Umowie instytucji dyskonta wierzytelności poprzedzone zostanie spełnieniem okoliczności o charakterze formalno-prawnym obejmujących w szczególności konieczność uzyskania zgody Kontrahenta na dokonanie cesji wierzytelności.
Pozostałe warunki Umowy, w tym dotyczące możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
Kalendarium raportów
2021-11-03Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MBANK
2021-09-24 23-09-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor