Raport.

BOWIM SA (31/2018) Zawarcie przez Bowim SA umowy kredytu inwestycyjnego z mBank S.A.

Zarząd Spółki BOWIM S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 01.08.2018 r. powziął informację o podpisaniu przez mBank S.A. (dalej: "Bank") umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 31 lipca 2018 r. o wartości 9.500.000,00 PLN.
Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie nakładów poniesionych na modernizację magazynu centralnego w Sosnowcu (dalej: "Inwestycja").
Inwestycja ta jest istotna ze strategicznego punktu widzenia rozwoju Grupy Kapitałowej Bowim głównie poprzez zwiększenie mocy przeładunkowych oraz skrócenie czasu załadunku i rozładunku w Centrum Logistyczno-Magazynowym w Sosnowcu.
Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia spłaty kredytu obejmą:
a) hipotekę łączną na nieruchomościach, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr KA1S/00028381/5 oraz KA1S/00094933/3
b) cesję praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,
c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 14.250.000,00 PLN z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31.07.2024 r.
Udostępnienie środków z kredytu nastąpi w transzach do dnia 29 marca 2019 r. po uprzednim:
a) doręczeniu Bankowi dokumentów potwierdzających złożenie w sądzie i opłacenie wniosku o zmianę wpisu hipoteki;
b) udokumentowaniu wkładu własnego w wysokości 3.350.418,93 PLN netto wraz z oświadczeniem Zarządu Spółki, że środki zostały zapłacone;
c) podpisaniu aneksu do umowy cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + marża banku.
Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca począwszy od sierpnia 2018 r. do 13 lipca 2023 r.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl
Kalendarium raportów
2021-11-03Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MBANK
2021-09-22 15-09-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor