Raport.

MBANK HIPOTECZNY Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody z tytu?u odsetek 390074 318648 91897 72822 Przychody z tytu?u op?at i prowizji 1822 6722 429 1536 Wynik na dzia?alno?ci handlowej (3385) 1736 (797) 397 Wynik na dzia?alno?ci operacyjnej 59199 46864 13947 10710 Zysk brutto 34773 30179 8192 6897 Zysk netto przypadaj?cy na akcjonariuszy mBanku Hipotecznego SA 27829 23422 6556 5353 Przyp?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (2335986) (1824043) (550330) (416857) Przyp?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (16538) (8670) (3896) (1981) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 2242843 1403403 528387 320727 Przep?ywy pieni??ne netto, razem (109681) (429310) (25840) (98111) Zysk na jedn? akcje zwyk??/Rozwodniony zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 8,72 7,70 2,05 1,76 Aktyw razem 12168169 10649499 2917396 2407210 Zobowi?zania wobec innych bank?w 3830026 3316817 918273 749733 Zobowi?zania wobec klient?w 4131 36394 990 8226 Kapita?y w?asne przypadaj?ce na akcjonariuszy mBanku Hipotecznego SA 1056401 903699 253279 204272 Kapita? akcyjny 321000 309000 76962 69846 Liczba akcji 3210000 3090000 3210000 3090000 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? / Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 329,10 292,46 78,90 66,11 ??czny wsp?lnik kapita?owy (w %) 15,79 14,54 15,79 14,54

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Sprawozdanie finansowe
  m Banku Hipotecznego S .A .
  według Międzynarodowych Standardów
  S prawozdawczości Finansowej
  za 201 7 rok
  Wybrane dane finansowe
  Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniaj ącą do sprawozdania mBanku
  Hipotecznego S.A. za 201 7 rok.
  Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:
   dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 201 7 roku –
  1 EUR = 4,1709 PLN oraz kurs NBP z dnia 31 grudnia 201 6 roku – 1 EUR = 4,4240 PLN ,
   dla pozycji rachunku zysków i strat i pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs
  wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
  201 7 i 201 6 roku, odp owiednio: 1 EUR = 4,2447 PLN i 1 EUR = 4,3757 PLN. Rok kończy się
  31.12.2017
  Rok kończy się
  31.12.2016
  Rok kończy się
  31.12.2017
  Rok kończy się
  31.12.2016
  I. Przychody z tytułu odsetek 390 074 318 648 91 897 72 822
  II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 822 6 722 429 1 536
  III. Wynik na działalności handlowej (3 385) 1 736 (797) 397
  IV. Wynik na działalności operacyjnej 59 199 46 864 13 947 10 710
  V. Zysk brutto 34 773 30 179 8 192 6 897
  VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku
  Hipotecznego S.A. 27 829 23 422 6 556 5 353
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 335 986) (1 824 043) (550 330) (416 857)
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 538) (8 670) (3 896) (1 981)
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 242 843 1 403 403 528 387 320 727
  X. Przepływy pieniężne netto, razem (109 681) (429 310) (25 840) (98 111)
  XI. Zysk na jedną akcję zwykłą /
  Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,72 7,70 2,05 1,76
  Wybrane dane finansowe
  w tys. zł w tys. EUR 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  I. Aktywa razem 12 168 169 10 649 499 2 917 396 2 407 210
  II. Zobowiązania wobec innych banków 3 830 026 3 316 817 918 273 749 733
  III. Zobowiązania wobec klientów 4 131 36 394 990 8 226
  IV. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku
  Hipotecznego S.A. 1 056 401 903 699 253 279 204 272
  V. Kapitał akcyjny 321 000 309 000 76 962 69 846
  VI. Liczba akcji 3 210 000 3 090 000 3 210 000 3 090 000
  VII. Wartość księgowa na jedną akcję /
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 329,10 292,46 78,90 66,11
  VIII. Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 15,79 14,54 15,79 14,54
  Wy bra ne da ne fina nsowe
  w ty s. zł w ty s. EUR
  Sta n na dzie ń Sta n na dzie ń


  mBank Hipoteczny S. A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł) (w tys. zł)
  1
  SPIS TREŚ CI
  SPIS TREŚCI ................................ ................................ ................................ ................ 1
  Rachunek zysków i strat ................................ ................................ .............................. 2
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ....... 3
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ............ 4
  Sprawozdanie ze zm ian w kapitale własnym ................................ ............................... 5
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ .... 6
  Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego ............................... 7
  1. Informacje o mBanku Hipotecznym S.A. ................................ ................................ . 7
  2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości ................................ .............. 7
  3. Zasady zarządzania ryzykiem ................................ ................................ ............... 30
  4. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych ................................ .............. 51
  5. Ważn iejsze oszacowania i oceny dokonywane w związku z zastosowaniem zasad
  rachunkowości ................................ ................................ ................................ .... 55
  6. Segmenty działalności ................................ ................................ ......................... 57
  7. Wynik z ty tułu odsetek ................................ ................................ ........................ 60
  8. Wynik z tytułu opłat i prowizji ................................ ................................ ............... 61
  9. Wynik na działalności handlowej ................................ ................................ ........... 61
  10. Pozostałe przychody operacyjne ................................ ................................ ........... 62
  11. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ................................ ........ 62
  12. Ogólne koszty administracyjne ................................ ................................ ............. 62
  13. Pozostałe koszty operacyjne ................................ ................................ ................. 63
  14. Podatek dochodowy ................................ ................................ ............................ 64
  15. Zysk na jedną akcję ................................ ................................ ............................ 64
  16. Pozostałe całkowite dochody ................................ ................................ ................ 65
  17. Kasa, operacje z bankiem c entralnym ................................ ................................ ... 65
  18. Należności od banków ................................ ................................ ......................... 65
  19. Pochodne instrumenty finansowe ................................ ................................ .......... 66
  20. Rachunkowość zabezpieczeń ................................ ................................ ................................ ..... 67
  21. Kredyty i pożyczki udzielone klientom ................................ ................................ ........................ 69
  22. Inwestycyjne papiery wartościow e ................................ ................................ ............................ 74
  23. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ............. 75
  24. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ .......... 76
  25. Inne aktywa ................................ ................................ ................................ ............................ 78
  26. Zobowiązania wobec innych banków ................................ ................................ ......................... 78
  27. Zobowiązania wobec klientów ................................ ................................ ................................ ... 79
  28. Wyemitowane dłużne papiery wartościowe ................................ ................................ ................ 79
  29. Zobowiązania podporządkowane ................................ ................................ ............................... 83
  30. Pozostałe z obowiązania i rezerwy ................................ ................................ .............................. 84
  31. Odroczony podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ . 85
  32. Nota objaśniająca do sprawozdania z przepływów pieniężnych ................................ ..................... 88
  33. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej ................................ ................................ .............................. 89
  34. Zobowiązania pozabilansowe ................................ ................................ ................................ .... 90
  35. Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenia ................................ ................................ ........ 90
  36. Zarejestrowany kapitał akcyjny ................................ ................................ ................................ . 90
  37. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej ................................ ............... 91
  38. Zyski zatrzymane ................................ ................................ ................................ ..................... 91
  39. Inne pozycje kapitału własnego ................................ ................................ ................................ 92
  40. Dywidenda na akcję ................................ ................................ ................................ ................. 92
  41. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ................................ ................................ ... 92
  42. Program motywacyjny dla członków Zarządu Banku oraz pracowników mających istotny wpływ na
  profil ryzyka Banku ................................ ................................ ................................ .................. 92
  43. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ...................... 96
  44. Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ................... 100
  45. Adekwatność kapitałowa ................................ ................................ ................................ ........ 100
  46. Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ 104


  mBank Hipoteczny S. A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł) (w tys. zł)
  2
  Rachunek zysków i strat
  Całość zysku mBanku Hipotecznego S.A. za 201 7 i 201 6 rok dotyczy wyniku z działalności
  kontynuowanej.
  Noty przedstawione na stronac h od 7 do 10 4 stanowią integralną część niniejszego
  sprawozdania finansowego. Nota 2017 2016
  Przychody z tytułu odsetek 7 390 074 318 648
  Koszty z tytułu odsetek 7 (234 065) (188 507)
  Wy nik z ty tułu odse te k 156 009 130 141
  Przychody z tytułu opłat i prowizji 8 1 822 6 722
  Koszty z tytułu opłat i prowizji 8 (7 581) (5 196)
  Wy nik z ty tułu opła t i prowizji (5 759) 1 526
  Wynik na działalności handlowej, w tym: 9 (3 385) 1 736
  Wynik z pozycji wymiany (3 332) 4 240
  Wynik na pozostałej działalności handlowej
  oraz rachunkowości zabezpieczeń (53) (2 504)
  Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 73 5
  Pozostałe przychody operacyjne 10 1 132 3 116
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek 11 (20 225) (21 588)
  Ogólne koszty administracyjne 12 (64 361) (62 472)
  Amortyzacja 23,24 (3 196) (3 197)
  Pozostałe koszty operacyjne 13 (1 089) (2 403)
  Wy nik na dzia ła lności ope ra cy jne j 59 199 46 864
  Podatek od pozycji bilansowych Banku (24 426) (16 685)
  Zy sk brutto 34 773 30 179
  Podatek dochodowy 14 (6 944) (6 757)
  Zy sk ne tto 27 829 23 422
  Zy sk ne tto przy pa da ją cy na a k cjona riuszy Ba nk u 15 27 829 23 422
  Śre dnia wa żona liczba a k cji zwy k ły ch /
  Śre dnia wa żona rozwodniona liczba a k cji zwy k ły ch 15 3 191 260 3 042 186
  Zy sk na je dną a k cję zwy k łą /
  Rozwodniony zy sk na je dną a k cję zwy k łą (w zł) 15 8,72 7,70
  Rok k ończą cy się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S. A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł) (w tys. zł)
  3
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  No ty przedstawione na stronach od 7 do 104 stanowią integralną część niniejszego
  sprawozdania finansowego. Nota 2017 2016
  Zy sk ne tto 27 829 23 422
  Pozosta łe dochody ca łk owite ne tto, w ty m: 16 4 946 (1 995)
  Pozy cje , k tóre mogą by ć prze k la sy fik owa ne do ra chunk u
  zy sk ów i stra t 4 966 (1 993)
  Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (brutto) 6 131 (2 461)
  Podatek odroczony od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (1 165) 468
  Zmiana wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (netto) 4 966 (1 993)
  Pozy cje , k tóre nie zosta ną prze k la sy fik owa ne do ra chunk u
  zy sk ów i stra t 16 (20) (2)
  Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
  po okresie zatrudnienia (brutto) 30.2 (25) (3)
  Podatek odroczony od zysków i strat aktuarialnych dotyczących
  świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 5 1
  Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
  po okresie zatrudnienia (netto) (20) (2)
  Dochody ca łk owite ne tto, ra ze m 32 775 21 427
  Dochody ca łk owite ne tto przy pa da ją ce na a k cjona riuszy Ba nk u 32 775 21 427
  Rok k ończą cy się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S. A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł) (w tys. zł)
  4
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  No ty przedstawione na stronach od 7 do 104 stanowią integralną część niniejszego
  sprawozdania finans owego. AKTYWA Nota 31.12.2017 31.12.2016
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 1 351 5 530
  Należności od banków 18 18 737 16 262
  Pochodne instrumenty finansowe 19 48 973 45 160
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 21 10 766 911 9 411 505
  Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 22 1 277 127 1 134 049
  Wartości niematerialne 23 25 527 13 357
  Rzeczowe aktywa trwałe 24 8 295 7 603
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 10 572 8 644
  Inne aktywa, w tym: 25 10 676 7 389
  - zapasy 3.1.4 3 432 3 432
  AKTYWA RAZEM 12 168 169 10 649 499
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
  Z o b o w i ą z a n i a
  Zobowiązania wobec innych banków 26 3 830 026 3 316 817
  Pochodne instrumenty finansowe 19 548 9 635
  Zobowiązania wobec klientów 27 4 131 36 394
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 28 7 043 125 6 152 771
  Zobowiązania podporządkowane 29 200 484 200 484
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 7 682 2 791
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 30 25 772 26 908
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 11 111 768 9 745 800
  K a p i t a ł y
  Ka pita ł podsta wowy : 734 719 614 792
  - Zarejestrowany kapitał akcyjny 36 321 000 309 000
  - Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 37 413 719 305 792
  Zy sk i za trzy ma ne 38 317 882 290 053
  - Wynik finansowy z lat ubiegłych 290 053 266 631
  - Wynik roku bieżącego 27 829 23 422
  Inne pozy cj e k a pita łu wła sne go 39 3 800 (1 146)
  KAPITAŁY RAZEM 1 056 401 903 699
  ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 12 168 169 10 649 499
  Łą czny współczy nnik k a pita łowy (w %) 45 15,79 14,54


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  5
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Zmiany w okresie od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7 roku
  Zmiany w okresie od 1 stycznia 201 6 roku do 31 grudnia 201 6 roku
  Noty przedstawione na stronach od 7 do 104 stanowią integralną część nini ejszego sprawozdania finansowego. Za re je strowa ny
  k a pita ł a k cy jny
  Ka pita ł
  za pa sowy ze
  sprze da ży a k cji
  powy że j
  wa rtości
  nomina lne j
  Pozosta ły
  k a pita ł
  za pa sowy
  F undusz
  ogólne go
  ry zy k a
  ba nk owe go
  Nie podzie lony
  wy nik
  fina nsowy z la t
  ubie gły ch
  Wy nik rok u
  bie żą ce go
  Wy ce na
  a k ty wów
  fina nsowy ch
  dostę pny ch do
  sprze da ży
  Zy sk i i stra ty
  a k tua ria lne
  doty czą ce
  świa dcze ń
  pra cowniczy ch
  po ok re sie
  za trudnie nia
  Sta n na 1 sty cznia 2017 rok u 309 000 305 792 224 131 42 500 23 422 - (1 168) 22 903 699
  Zysk netto - - - - - 27 829 27 829
  Pozostałe dochody (brutto) - - - - 6 131 (25) 6 106
  Podatek odroczony od pozostałych dochodów - - - - - (1 165) 5 (1 160)
  Dochody ca łk owite ra ze m 16 - - - - - 27 829 4 966 (20) 32 775
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 38 - - - 2 300 (2 300) - - - -
  Transfer na kapitał zapasowy 38 - - 21 122 - (21 122) - - - -
  Emisja akcji 36,37 12 000 108 000 - - - - - - 120 000
  Koszty emisji akcji - (73) - - - - - - (73)
  Sta n na 31 grudnia 2017 rok u 321 000 413 719 245 253 44 800 - 27 829 3 798 2 1 056 401
  Ra ze m Nota
  Ka pita ł podsta wowy Zy sk i za trzy ma ne Inne pozy cje k a pita łów Za re je strowa ny
  k a pita ł a k cy jny
  Ka pita ł
  za pa sowy ze
  sprze da ży a k cji
  powy że j
  wa rtości
  nomina lne j
  Pozosta ły
  k a pita ł
  za pa sowy
  F undusz
  ogólne go
  ry zy k a
  ba nk owe go
  Nie podzie lony
  wy nik
  fina nsowy z la t
  ubie gły ch
  Wy nik rok u
  bie żą ce go
  Wy ce na
  a k ty wów
  fina nsowy ch
  dostę pny ch do
  sprze da ży
  Zy sk i i stra ty
  a k tua ria lne
  doty czą ce
  świa dcze ń
  pra cowniczy ch
  po ok re sie
  za trudnie nia
  Sta n na 1 sty cznia 2016 rok u 299 000 215 856 211 340 36 500 18 791 - 825 24 782 336
  Zysk netto - - - - - 23 422 - - 23 422
  Pozostałe dochody (brutto) - - - - - - (2 461) (3) (2 464)
  Podatek odroczony od pozostałych dochodów - - - - - - 468 1 469
  Dochody ca łk owite ra ze m 16 - - - - - 23 422 (1 993) (2) 21 427
  Transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego 38 - - - 6 000 (6 000) - - - -
  Transfer na kapitał zapasowy 38 - - 12 791 - (12 791) - - - -
  Emisja akcji 36,37 10 000 90 000 - - - - - - 100 000
  Koszty emisji akcji - (64) - - - - - - (64)
  Sta n na 31 grudnia 2016 rok u 309 000 305 792 224 131 42 500 - 23 422 (1 168) 22 903 699
  Ra ze m
  Inne pozy cje k a pita łów
  Nota
  Ka pita ł podsta wowy Zy sk i za trzy ma ne


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  6
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnyc h
  Noty przedstawione na stronach od 7 do 104 stanowią integralną część niniejszego
  sprawozdania finansowego. Nota 2017 2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 335 986) (1 824 043)
  Zysk przed opodatkowaniem 34 773 30 179
  Korekty: (2 370 759) (1 854 222)
  Zapłacony podatek dochodowy (5 142) (3 332)
  Amortyzacja 23,24 3 196 3 197
  Przychody z tytułu odsetek (rachunek zysków i strat) 7 (390 074) (318 648)
  Koszty z tytułu odsetek (rachunek zysków i strat) 7 234 065 188 507
  Odsetki otrzymane 370 846 287 392
  Odsetki zapłacone (24 352) (16 708)
  Zmiana stanu należności od banków 32 (4) (2)
  Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów
  finansowych 32 (12 192) (3 025)
  Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom 32 (1 343 764) (2 001 178)
  Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych 32 (245 995) (624 474)
  Zmiana stanu pozostałych aktywów (3 287) 2 090
  Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 32 (512 685) 14 663
  Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 32 (32 264) (229 079)
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 32 (408 426) 839 719
  Zmiana stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 32 (1 161) 6 468
  Wynik na sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 10,13 152 (14)
  Korekta wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 328 202
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 335 986) (1 824 043)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (16 538) (8 670)
  Wpływy z działalności inwestycyjnej 24 207
  Z tytułu zbycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24 207
  Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 16 562 8 877
  Z tytułu nabycia wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23,24 16 562 8 877
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 538) (8 670)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 242 843 1 403 403
  Wpływy z działalności finansowej 4 459 530 2 526 485
  Z tytułu kredytów otrzymanych od banków 1 600 000 850 096
  Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 731 650 1 569 769
  Z tytułu emisji akcji 119 926 99 937
  Odsetki otrzymane od pochodnych instrumentów finansowych zabezpieczających 7 954 6 683
  Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 216 687 1 123 082
  Z tytułu spłaty kredytów otrzymanych od banków 578 432 508 728
  Z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych 1 439 202 450 000
  Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych, wyemitowanych dłużnych papierów
  wartościowych, pożyczki podporządkowanej 199 053 164 354
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 242 843 1 403 403
  Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C) (109 681) (429 310)
  Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego, w tym: 253 254 682 564
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 530 7 521
  Należności od banków 16 262 205 180
  Inwestycyjne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 3 miesięcy
  od dnia nabycia 231 462 469 863
  Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: 41 143 573 253 254
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 1 351 5 530
  Należności od banków 18 18 737 16 262
  Inwestycyjne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 3 miesięcy
  od dnia nabycia 123 485 231 462
  Rok kończący się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  7
  Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego
  1. Info rmacje o mBanku Hipotecznym S.A.
  mBank Hipoteczny S.A. (zwany dalej „Bankiem”) postanowieniem Sądu Rejonowego
  dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy w dniu 16 kwietnia 1999 roku został
  wpisany do Rejestru Handlowego pod numerem 56623.
  Dn ia 27 marca 2001 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisie Banku
  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000000375 3.
  Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bank posiada numer 6 4.19 .Z „Pozostałe pośrednictwo
  pieniężne ”.
  W dniu 2 9 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian y Statutu Banku
  wynikając ej z uchwał y nr 1 Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku Hipotecznego
  S.A. z dn ia 30 października 2013 roku . Wraz z rejestracją zmian y w Statucie zmianie uległa
  nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna na mBank Hipoteczny
  Spółka Akcyjna. Bank może używać następującego skrótu firmy: mBank Hipoteczny S.A.
  Zgodnie ze Statutem Banku, przedmiotem działalności Banku jest świadczenie usług bankowych
  na rzecz osób fizycznych i prawnych, jak również na rzecz jednostek organizacyjnych nie
  posiadających osobowości prawnej zarówno w złotych polskich, jak i w walutach.
  Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Siedziba Banku mieści się w Warszawie, przy ul. Lecha Kaczyńskiego 26 (dawniej: Al. Armii
  Ludowej 26 ).
  Czas trwania Banku jest nieograniczony.
  mBank Hipoteczny S.A. jest specjalistycznym bankiem hipotecznym, odgrywającym wiodącą
  rolę na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych oraz emisji listów zastawnych,
  papierów dłużnych za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.
  W B anku funkcjonują dwie linie biznesowe:
   detaliczna, związana z f inansowaniem kredytów hipotecznych w ramach współpracy
  z mBank S.A.,
   komercyjna, polegająca na finansowaniu nieruchomości przychodowych takich jak
  budynki biurowe, centra handlowe, hotele, powierzchnie magazynowe i dystrybucyjne
  ora z finansowaniu nierucho mości mieszkaniowych (osiedla mieszkań i domów)
  realizowanych przez deweloperów mieszkaniowych .
  Od końca 2012 rok Bank nie finansuje jednostek samorządu terytorialnego ani innych
  podmiotów z poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego, niemniej Bank pos iada powstały
  historycznie portfel transakcji kredytowych dla tego segmentu, który stanowi ł podstawę emisji
  publicznych listów zastawnych.
  Działalność mBanku Hipotecznego S .A. realizowana jest w segmentach operacyjnych
  szczegółowo opisanych w Nocie 6.
  Na d zień 31 grudnia 201 7 roku zatrudni enie w mBanku Hipotecznym S.A. wynosiło 169 etatów;
  178 osób (31 grudnia 201 6 r.: 218 etatów ; 2 27 os oby ).
  Przeciętne zatrudnienie w 201 7 roku wynosiło 208 osób, a w 2016 roku 227 osób.
  Niniejsze s prawozdanie finansowe zost ało zatwierdzone przez Zarząd mBanku
  Hipotecznego S.A. w dniu 2 marca 2018 roku .
  2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Bank przy sporządzaniu niniejszego
  sprawozdania finansowego zostały zapre zentowane poniżej. Zasady te stosowane były
  we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  8
  2.1. Podstawa sporządzenia
  Sprawozdanie fin ansowe mBanku Hipotecznego S .A. sporządzono za okres 12 miesięcy
  zakończony 31 grudnia 201 7 roku . Zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym dane
  porównawcze dotyczą okresu 12 miesięcy zakończonego 31 grudnia 201 6 roku. Niniejsze
  sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
  Zarówno na dzień 31 grudnia 201 7 roku jak i na 31 grudnia 201 6 roku mBank Hipoteczny S.A.
  nie pos iadał żadnej spółki zależnej.
  Sprawozdanie finansowe mBanku Hipotecznego S .A. sporządzone zostało zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania
  w Unii Europejskiej (MSSF) , we dług zasady kosztu historycznego , z uwzględnieniem zasad
  wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywów i zobowiązań finansowych
  wycenianych w wartości god ziwej przez rachunek zysków i strat , w tym wsz ystkich kontraktów
  pochodnych , a także z uwzględnieniem korekt wynikających z rachunkowości zabezpieczeń .
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga użycia określonych
  szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu Banku zaprezentowania własnego osądu
  przy stosowaniu przyjętych przez Bank zasad rachunkowości. Zagadnienia, w odniesieniu
  do których wymagana jest większa doza osądu, zagadnienia bardziej złożone lub takie,
  przy których założenia i szacunki są znaczące z punktu widzenia sprawozdania finansow ego,
  ujawnione zostały w Nocie 5.
  Sprawozdanie finansowe mBanku Hipotecznego S.A. zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożen ia
  kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości , tj. co na jmniej przez
  12 miesięcy od dnia bilansowego .
  Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z zasadą istotności. Pominięcia
  lub zniekształcenia pozycji sprawozdania finansowego są istotne, jeżeli mogą pojedynczo
  lub łącznie, wpłynąć na decyzje gos podarcze podejmowane przez użytkowników sprawozdania
  finansowego Banku. Istotność uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia
  lub zniekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym oraz od kombinacji obu tych czynników.
  Każdą istotną kategorię podob nych pozycji Bank prezentuje odrębnie. Pozycje odmienne
  pod względem rodzaju lub funkcji Bank prezentuje odrębnie, chyba że są one nieistotne.
  2.2. Przychody i koszty z tytułu odsetek
  W rachunku zysków i strat ujmowane są wszystkie przychody i koszty odsetkowe dotyczące
  instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu przy wykorzystaniu
  metody efektywnej stopy procentowej oraz przychody odsetkowe od aktywów przeznaczonych
  do obrotu i dostępnych do sprzedaży.
  Metoda efektywnej stopy procentowe j jest metodą obliczania zamortyzowanej wartości
  początkowej aktywów lub zobowiązań finansowych oraz alokacji przychodów lub kosztów z tytułu
  odsetek do właściwego okresu. Efektywna stopa procentowa to stopa, dla której zdyskontowane
  przyszłe płatności lub wpływy pieniężne są równe bieżącej wartości bilansowej netto danego
  aktywa lub zobowiązania finansowego. Obliczając efektywną stopę procentową, Bank szacuje
  przepływy pieniężne uwzględniając wszystkie warunki umowne danego instrumentu
  finansowego, nie bio rąc jednak pod uwagę możliwych przyszłych strat z tytułu niespłaconych
  kredytów. Kalkulacja ta uwzględnia wszystkie opłaty zapłacone lub otrzymane między stronami
  umowy, które są integralną częścią efektywnej stopy procentowej, oraz koszty transakcji
  i ws zystkie inne premie lub dyskonta.
  Przychody z tytułu odsetek obejmują odsetki oraz prowizje otrzymane lub należne z tytułu
  kredytów, lokat międzybankowych, środków na rachunkach bankowych oraz inwestycyjnych
  papierów wartościowych ujęte w kalkulacji efekty wnej stopy procentowej.
  Odsetki naliczone od należności, dla których stwierdzono utratę wartości, są rozpoznawane
  w przychodach odsetkowych w oparciu o stopy procentowe wykorzystywane do dyskontowania
  przyszłych przepływów pieniężnych przy wyliczaniu odpi sów z tytułu utraty wartości. Odsetki te
  są naliczane do rachunku zysków i strat od wartości netto aktywa finansoweg o
  tj. z uwzględnieniem korekty utraty wartości ekspozycji.
  W przychodach z tytułu odsetek Bank wykazuje również prowizje za wcześniejszą spł atę
  udzielonych kredytów, które rozpoznawane są w rachunku zysków i strat jednorazowo.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  9
  Przychody i koszty dotyczące elementu odsetkowego wyniku na instrumentach pochodnych
  stopy procentowej oraz wynikające z bieżącego naliczania punktów swapowych walutowyc h
  instrumentów pochodnych zaklasyfikowanych do księgi bankowej wykazywane są w wyniku
  odsetkowym w pozycji Przychody/koszty odsetkowe na instrumentach pochodnych
  zaklasyfikowanych do księgi bankowej. Bank nie prowadzi działalności handlowej, wszystkie
  tran sakcje na instrumentach pochodnych zaklasyfikowane są do księgi bankowej.
  Przychody i koszty odsetkowe dotyczące elementu odsetkowego wyceny z tytułu instrumentów
  pochodnych zawartych jako instrumenty zabezpieczające w ramach rachunkowości zabezpieczeń
  wa rtości godziwej prezentowane są w wyniku odsetkowym w pozycji Przychody/koszty
  odsetkowe na instrumentach pochodnych zawartych w ramach rachunkowości zabezpieczeń.
  Koszty z tytułu odsetek obejmują odsetki zapłacone oraz naliczone, a także prowizje rozlicza ne
  efektywną stopą procentową z tytułu przyjętych depozytów od klientów, depozytów
  międzybankowych, kredytów otrzymanych, innych zobowiązań finansowych z odroczonym
  terminem płatności, pożyczek podporządkowanych, środków zgromadzonych na rachunkach
  bankowy ch klientów oraz własnych wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.
  2.3. Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji
  Przychody z tytułu opłat i prowizji ujmowane są z chwilą wykonania usługi. Prowizje
  z tytułu udzielonych kredytów są ujmowane w rachunku efektywnej stopy procentowej
  i zaliczane do przychodu odsetkowego. Prowizje dotyczące umów, które nie zostały uruchomione
  na datę pobrania lub zapłacenia prowizji, korygują wartość efektywnej stopy procentowej
  w dacie uruchomienia środków. Prowizje dla u mów kredytowych, które nie zostały uruchomione
  są jednorazowo zaliczane do rachunku zysków i strat w dacie wygaśnięcia umowy kredytowej.
  Prowizje za postawione do dyspozycji klienta transze kredytowe (za zaangażowanie) naliczane
  są równomiernie w okresie ś wiadczenia usługi. Kwota prowizji jest rozliczana w czasie liniowo
  na przestrzeni okresu, którego dotyczy transakcja objęta prowizją. Przychody i koszty z tytułu
  opłat i prowizji, dla których nie znajduje zastosowania metoda efektywnej stopy procentowej,
  ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału w chwili wykonania usługi.
  Koszty prowizji dotyczące kwot zapłaconych od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych
  papierów wartościowych korygują wartość efektywnej stopy procentowej w dacie uruchomienia
  środków, bądź w dacie zapłaty, jeśli ta nastąpiła po dniu uruchomienia środków
  i są prezentowane w linii kosztów odsetkowych.
  Koszty prowizji od innych operacji zaliczane są jednorazowo do rachunku zysków i strat.
  2.4. Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpiecz eniowych
  powiązanych z kredytami
  Bank traktuje oferowane produkty ubezpieczeniowe jako powiązane z instrumentami
  finansowymi, gdy produkt ubezpieczeniowy jest oferowany klientowi wyłącznie z danym
  instrumentem finansowym, tj. nie ma możliwości zakupu w Ban ku produktu ubezpieczeniowego
  identycznego co do formy prawnej, warunków i treści ekonomicznej bez zakupu instrumentu
  finansowego.
  W Banku nie występują produkty ubezpieczeniowe niepowiązane z instrumentami finansowymi.
  Przychody z tytułu sprzedaży produkt ów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami ujmuje
  się częściowo w przychodach odsetkowych, a częściowo w prz ychodach prowizyjnych w oparciu
  o analizę relatywnej wartości godziwej każdego z tych produktów.
  Wynagrodzenie zaliczane do przychodów odsetkowych rozliczane jest w czasie w ramach
  kalkulacji efektywnej stopy procentowej dla powiązanego kredytu. Wynagrodzenie ujmowane
  w przychodach z tytułu prowizji ujmowane jest częściowo jednorazowo, a częściowo rozkładane
  jest liniowo w czasie na podstawie analiz y stopnia zaawansowania usługi.
  Koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą produktu ubezpieczeniowego są rozliczane
  w analogiczny sposób do rozlicz ania przychodów, z zachowaniem zasady współmierności
  przychodów i kosztów. Część kosztów jest traktowana jako element korygujący wyliczenie
  przychodów odsetkowych przy użyciu efektywnej stopy procentowej, a pozostała część tych
  kosztów rozpoznawana jest jednorazowo lub jest rozliczana w czasie w ramach kosztów
  prowizyjnych.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  10
  W stosunku do produktów ubezpieczeniowy ch traktowanych jako powiązane z kredytem Bank
  dokonuje również szacunku wynagrodzenia, które będzie w przyszłości zwracane z tytułu
  wcześniejszego zakończenia umowy ubezpieczeniowej i odpowiednio pomniejsza rozpoznawane
  przychody odsetkowe lub prowizyjne.
  W przypadku produktów powiązanych, gdy składka jest pobierana miesięcznie, a klient ma
  możliwość na bieżąco przystąpić do ubezpieczenia lub z niego zrezygnować, przychód
  rozpoznawany jest miesięcznie na bazie kasowej w przychodach prowizyjnych.
  Przy rozp oznawaniu przychodów odsetkowych w zakresie ubezpieczenia powiązanego
  z kredytem hipotecznym, w odniesieniu do przychodów ze składki pobranej jednorazowo
  za okres pierwszych dwóch lat, Bank na zasadzie liniowej w ramach przychodów odsetkowych
  zrównuje poz iom rozpoznawanych przychodów w tym okresie z poziomem późniejszego
  wynagrodzenia jakie otrzymuje ze składki regularnej na bazie miesięcznej pobieranej po drugim
  roku ochrony ubezpieczeniowej.
  Od dnia 31 marca 2015 roku, w związku z rozwiązaniem z tym dnie m umowy o premię
  pieniężną, która została zawarta 7 stycznia 2014 roku pomiędzy Bankiem, a BRE Ubezpieczenia
  Sp. z o. o. (obecnie mFinanse S.A.) Bank nie pobiera wynagrodzenia z tytułu oferowanych
  produktów ubezpieczeniowych powiązanych z produktem kredyto wym.
  2.5. Sprawozdawczość dotycząca segmentów
  Segment operacyjny jest to komponent jednostki:
   który angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą można uzyskiwać
  przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi
  komponentami tej samej jednostki),
   którego wyniki działalności są regularnie przeglądane prz ez główny organ
  odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący
  te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do seg mentu
  i przy ocenie wyników działalności segmentu, oraz
   w przypadku którego są dostępne oddzielnie informacje finansowe.
  Sprawozdawczość segmentów działalności jest przedstawiana na tej samej podstawie,
  co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrzne j (kierownictwa). Kierownictwo oznacza
  funkcję, która polega na alokacji zasobów do segmentów działalności i przeprowadzaniu oceny
  ich wyników. Bank przyjął, iż rolę „kierownictwa” zgodnie z definicją MSSF 8 pełni Zarząd
  Banku.
  Zgodnie z MSSF 8 Bank wyodrę bnił następujące segmenty operacyjne: „Kredyty komercyjne”,
  „Kredyty detaliczne”, „Pozostałe kredyty ” oraz „Pozycje nieprzypisane aktywów", szczegółowo
  opisane w Nocie 6.
  2.6. Aktywa finansowe /zobowiązania finansowe
  2.6.1. Aktywa finansowe
  Bank klasyfikuje swoje aktyw a finansowe do następujących kategorii:
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
   pożyczki i należności,
   aktywa finansowe utrz ymywane do terminu zapadalności,
   aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
  O klasyfikacji aktywó w finansowych decyduje kierownictwo Banku w momencie
  ich początkowego ujęcia. Aktywa finansowe w momencie początkowego ujęcia są wyceniane
  w wartości godziwej powiększonej, w przypadku składnika aktywów finansowych
  niewycenianego w wartości godziwej prze z rachunek zysków i strat, o powiązane koszty
  transakcji.
  Standaryzowane transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych wycenianych w wartości
  godziwej przez rachunek zysków i strat, utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych
  do sprzedaży ujmuje się na dzień rozliczenia transakcji - dzień w którym Bank dostarcza


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  11
  lub otrzymuje dany składnik aktywów . Zmiany w wartości godziwej pomiędzy datą zawarcia
  transakcji a datą jej rozliczenia w przypadku aktywów wycenianych w wartości godziwej ujmuje
  się w rachunku zysków i strat lub w innych pozycjach kapitału własnego. Kredyty wykazywane
  są w momencie wypłaty gotówki na rzecz kredytobiorcy. Pochodne instrumenty finansowe są
  ujmowane począwszy od dnia zawarcia transakcji.
  Składnik aktywów finansowych zostaj e usunięty z bilansu, gdy Bank traci kontrolę nad prawami
  umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce
  w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych
  przypisane danemu instrumentowi prz echodzą na niezależną stronę trzecią.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  Kategoria ta obejmuje dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkoweg o ujęcia jako aktywa
  finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Składnik aktywów
  finansowych zalicza się do tej kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży
  w kró tkim terminie . Instrumenty pochodne również z alicza się do „przeznaczonych do obrotu”,
  o ile nie zostały przeznaczone na zabezpieczenia zgodnie z definicją MSR 39.
  Jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Bank
  klasyfikuje instrumenty pochodne. W prezentowany ch w niniejszym sprawo zdaniu okresach
  sprawozdawczych, Bank nie wyznaczył żadnych instrumentów finansowych w momencie ich
  początkowego ujęcia jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek
  zysków i strat.
  Wycena i wynik ze sprzedaży akt ywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  rachunek zysków i strat ujęte są w wyniku na działalności handlowej z wyjątkiem wyniku
  odsetkowego na instrumentach pochodnych, który prezentowany jest w wyniku odsetkowym
  w pozycji Przychody/koszty o dsetkowe na instrumentach pochodnych zakla syfikowanych
  do księgi bankowej lub w pozycji Przychody/koszty odsetkowe na instrumentach pochodnych
  zaw artych w ramach rachunkowości zabezpieczeń.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zys ków i strat są na koniec
  okresu sprawozdawczego wyceniane według wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze
  zmian wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
  rachunek zysków i strat są wykazywane w rachunku zysków i str at w okresie, w którym
  powstały, w pozycji wynik na działalności handlowej.
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentó w pochodnych aktywa finansowe
  o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywn ym rynku.
  Powstają wówczas, gdy Bank wydaje środki pieniężne, towary lub usługi bezpośrednio
  dłużnikowi, nie mając zamiaru wprowadzać swojej należności do obrotu.
  Pożyczki i należności wykazywane są według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego
  kosztu) , z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
  Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności (UDTZ) to niezaliczane do instrumentów
  pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia p łatnościach i ustalonym
  terminie zapadalności, które Bank zamierza i jest w stanie u trzymać do terminu zapadalności,
  notowane na aktywnym rynku.
  W przypadku sprzedaży przez Bank przed terminem zapadalności części aktywów
  utrzymywanych do terminu zapadalnoś ci, której nie można uznać za nieistotną, następuje
  tzw. „zarażenie portfela UDTZ”, a tym samym wszystkie aktywa z tej kategorii
  są przekwalifikowane do kategorii dostępnych do sprzedaży.
  W prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu okresach sprawozdawczyc h, w Banku nie było
  aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to inwestycje, które Bank zamierza utrzymywać przez
  czas nieokreślony. Mogą one zostać sprzedane, np. w celu po prawy płynności, w reakcji
  na zmiany stóp procentowych, kursów wymiany walut lub cen instrumentów kapitałowych.
  Przychody/koszty z tytułu odsetek od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się
  w wyniku z tytułu odsetek.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  12
  Aktywa finansowe dostęp ne do sprzedaży i aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  przez rachunek zysków i strat są na koniec okresu sprawozdawczego wyceniane według wartości
  godziwej. Pożyczki i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności
  wykazywane są w edług skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu),
  z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
  Zyski i straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  są odnoszone bezpośrednio na pozostałe dochody całkowite d o czasu usunięcia danego
  składnika aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej lub wystąpienia utraty
  wartości – wówczas łączna kwota zysków lub strat ujmowanych dotychczas w pozostałych
  dochodach całkowitych wykazywana jest w rachunku zysków i strat. Jednakże, odsetki naliczane
  według efektywnej stopy procentowej ujmowane są w rachunku zysków i strat.
  Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży
  wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu
  straty z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje
  się w rachunku zysków i strat.
  Dywidendy z tytułu instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży są wykazywane
  w rachunku z ysków i strat w momencie ustanowienia prawa jednostki do otrzymania płatności.
  Wartość godziwa inwestycji notowanych na aktywnym rynku wynika z ich bieżącej wartości
  rynkowej.
  W prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu okresach sprawozdawczych, w Banku ni e było
  instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży.
  2.6.2. Zobowiązania finansowe
  Bank klasyfikuje swoje zobowiązania finansowe do następujących kategorii:
   zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
   pozostałe zobowiązania fina nsowe.
  Przez zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
  rozumie się:
   zobowiązania przeznaczone do obrotu, które zostały zaciągnięte w celu osiągnięcia
  korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań
  innych czynników rynkowych,
   inne zobowiązania finansowe, bez względu na zamiary jakimi kierowano się
  przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych zobowiązań
  finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie
  zakładanych korzyści ekonomicznych,
   pochodne instrumenty finansowe,
   zobowiązania zaklasyfikowane jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek
  zysków i strat decyzją Banku.
  Poza instrumentami pochodnymi w prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu okresach
  sprawozdawczych Bank nie sklasyfikował żadnego innego zobowiązania finansowego jako
  wycenianego w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
  Do grupy pozostałych zobowiązań finansowych zalicza się w szczególności:
   kredyty otrzymane,
   inne zobowiązania finansowe z odroczonym terminem płatności,
   otrzymane pożyczki podporządkowane,
   zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych,
   zobowiązania z tytułu wyemitowan ych przez Bank list ów zastawn ych i obligac ji,
   pozostałe zobow iązania wobec klientów.
  Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu
  przy wykorzystaniu meto dy efektywnej stopy procentowej.  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  13
  2.7. Kompensowanie instrumentów finansowych
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, jeżeli występuje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej
  prawo do skompensowania ujętych kwot oraz zamiar rozliczenia ich w kwocie netto
  lub jednoczesnej reali zacji danego składnika aktywów i uregulo wania zobowiązania.
  2.8. Utrata wartości aktywów finansowych
  Aktywa wykazywane według zamortyzowanego kosztu
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Bank ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki
  utraty wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.
  O utracie wartości składnika lub grupy aktywów finansowych i stratach poniesionych z tego
  tytułu mowa jest wyłącznie wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości na skutek
  wydarzenia lub wydarzeń, które nastąpiły po pierw otnym ujęciu danego składnika aktywów
  („zdarzenie powodujące stratę”) oraz gdy to zdarzenie (lub zdarzenia) ma wpływ na możliwe
  do wiarygodnego oszacowania przyszłe przepływy pieniężne dotyczące tego aktywa lub grupy
  aktywów finansowych.
  Zasady pomiaru ut raty wartości oraz kalkulacji odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek
  zostały przedstawione w Nocie 3.1 .3.
  Nieściągalne kred yty są spisywane w ciężar odpisów na utratę wartości kredytów. Przed
  spisaniem kredytu przeprowadzane są wszystkie wymagane p rocedury i ustalana jest kwota
  straty.
  W przypadku odzyskania uprzednio spisanej kwoty, odpowie dnio zmniejszana (zgodnie
  z MSR 39) jest wysokość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w ra chunku zysków i strat.
  Jeżeli w następnym okresie wysokość strat y z tytułu utraty wartości zmniejszy się na skutek
  zdarzenia, które nastąpiło po wystąpieniu utraty wartości (np. poprawy oceny zdolności
  kredytowej dłużnika), wówc zas uprzednio dokonany odpis z tytułu utraty wartości jest
  odwracany poprzez dokonanie odpow iedniej korekty konta odpisów aktualizujących. Kwota
  dokonanego odwrócenia wykazywana jest w rachunku zysków i strat.
  Należności spisane w ciężar odpisów, a nie umorzone podlegają ewidencji na kontach
  pozabilansowych. W przypadku nal eżności spisanej bez um orzenia d epartament prowadzący
  obsługę merytoryczną należności prowadzi działania windykacyjne do czasu całkowitego
  ściągnięcia należności lub jej umorzenia. Działania te można wstrzymać, gdy są one
  nieskuteczne lub nieopłacalne albo zostały wyczerpane wsz ystkie możliwości odzyskania
  należności. Należności s pisane podlegają wyksięgowaniu z kont pozabilansowych w przypadku
  gdy:
   należność została odzyskana,
   należność została umorzona.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Na koniec każdego okresu sprawozdawc zego Bank ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki
  utraty wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy a ktywów finansowych.
  W przypadku instrumentów klasyfikowanych jako inwestycje dostępne do sprzedaży,
  przy ocenie, czy nastąpiła utrata wart ości, brany jest pod uwagę m.in. znaczny lub długotrwały
  spadek wartości godziwej papieru wartościowego poniżej jego ceny nabycia. Jeżeli istnieją tego
  rodzaju przesłanki dotyczące aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączna
  strata – ustalona jako różnica pomiędzy kosztem nabycia a bieżącą wartością godziwą,
  pomniejszona o utratę wartości danego składnika aktywów uprzednio wykazaną w rachunku
  zysków i strat - zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat.
  Odpisy z tytuł u utraty wartości instrumentów kapitałowych ujęte w rachunku zysków i strat
  nie są odwracane przez rachunek zysków i strat, lecz przez kapitał własny. Jeżeli w późniejszym
  okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego klasyfikowanego jako dostępny do sprze daży
  wzrośnie, a wzrost ten będzie można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło
  po ujęciu utraty wartości w rachunku zysków i strat, wówczas odpis z tytułu utraty wartości jest
  odwracany w rachunku zysków i strat.  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  14
  Umowy renegocjowane
  Bank t raktuje renegocjację warunków umownych pożyczek i kredytów jako przesłankę utraty
  wartości, chyba, że renegocjacja warunków umownych nie była wymuszona sytuacją dłużnika,
  a przeprowadzona była na normalnych zasadach biznesowych. Następnie Bank ocenia,
  czy utrata wartości takich pożyczek i kredytów powinna zostać rozpoznana na bazie
  indywidualnej czy grupowej.
  Zasadą generalną w polityce restrukturyzacji prowadzonej przez Bank jest możliwie
  najwcześniejsze rozpoznanie przyczyn zagrożeń spłaty udzielonego kr edytu na warunkach
  określonych w umowie kredytowej i postawienie diagnozy czy zagrożenia te leżą po stronie
  rynku czy po stronie przedsiębiorcy.
  W przypadku zagrożeń wynikających z sytuacji na rynku, Bank prowadzi politykę restrukturyzacji
  udzielonego kred ytu w kierunku realizacji strategii „stay”, zak ładającej utrzymanie relacji
  z kredytobiorcą i polegającej na takiej zmianie warunków udzielonego kredytu, która umożliwi
  przedsiębiorcy kontynuowanie działalności gospodarczej i jej dalszy rozwój w przypadku
  korzystnej zmiany warunków rynkowych.
  W przypadku zagrożeń leżących po stronie przedsiębiorcy, Bank prowadzi politykę
  restrukturyzacji udzielonego kredytu w kierunku realizacji strategii „exit”, zakładającej możliwie
  szybkie i bez stra t zakończenie relacji z kredy tobiorcą.
  Najbardziej istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy restrukturyzacji udzielonych kredytów
  jest zakładany czas spłaty kredytu, przy czym Bank przedkłada prowadzenie restrukturyzacji nad
  windykację, chyba że restrukturyzacja nie przynosi wymiernych efektów.
  W przypadku restrukturyzacji warunków spłaty kredytów Bank jest elastyczny w zakresie
  stosowanych marż, prowizji i opłat, pod warunkiem, że z agwarantowana jest spłata całej
  wartości bieżącej kredytu.
  Ze względu na specyfikę oferowanego przez Bank produktu kredytowego (kredyt hipoteczny),
  Bank preferuje w przypadku kalkulacji utraty wartości, przyjmowanie założenia o przyszłych
  wpływach pieniężnych pochodzących ze sprzedaży aktywów na których Bank ma ustanowione
  hipoteki w czasie wynikają cym ze standardowych okresów l ikwidacji tych aktywów, a nie
  z wpływów pochodzących z wpłat własnych k redytobiorcy lub realizacji innych zabezpieczeń,
  chyba że takie wpływy są prawie pewne.
  Ok reślony regulacjami wewnętrznymi zestaw działań związanych z rene go cjacją
  i restrukturyzacją warunków umów kredytowych zdefiniowany jako polityka Banku w zakresie
  forbeara nce został opisany w Nocie 3.1. 5.
  2.9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozyc je zapadalne w ciągu trzech
  miesięcy od dnia nabycia, w tym: kasę i środki w banku centralnym o nieograniczonych
  możliwościach dysponowania, bony skarbowe oraz inne kwalifikujące się bony, kredyty
  i pożyczki udzielone innym bankom, należności od innych ba nków oraz krótkoterminowe papiery
  wartościowe Skarbu Państwa. Środki pieniężne wyceniane są według metody zamortyzowanego
  kosztu.
  2.10. Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń
  Pochodne instrumenty finansowe wykazywane są w wartości godziwej po cząwszy od dnia
  zawarcia transakcji. Wartość godziwą ustala się w oparciu o notowania instrumentów
  na aktywnych rynkach, w tym w oparciu o ceny niedawno zawartych transakcji lub w oparciu
  o techniki wyceny, w tym modele bazujące na zdyskontowanych przepł ywach pieniężnych
  oraz modele wyceny opcji, w zależności od tego, który ze sposobów jest w danym przypadku
  właściwy. Wszystkie instrumenty pochodne o dodatniej wartości godziwej wykazuje się
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa, a o wartości u jemnej – jako zobowiązania.
  Najlepszym wskaźnikiem wartości godziwej instrumentu pochodnego w momencie jego
  początkowego ujęcia jest cena zawarcia transakcji (czyli wartość godziwa zapłaconej
  lub otrzymanej zapłaty), chyba że wartość godziwa tego instrume ntu może być określona
  poprzez porównanie z innymi aktualnymi transakcjami rynkowymi dotyczącymi tego samego
  instrumentu (nie poddanego modyfikacji) lub na podstawie techn ik wyceny opartych wyłącznie


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  15
  na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych. Jeżeli taka cena jest znana,
  Bank wykazuje zyski lub straty pierwszego dnia.
  Sposób ujmowania zmian wartości godziwej zależy od tego, czy dany instrument pochodny jest
  wyznaczony jako instrument zabezpieczający, a jeżeli tak, to także od rodzaju zabezpieczanej
  po zycji. Bank wyznacza niektóre instrumenty pochodne jako zabezpieczenie wartości godziwej
  ujętego składnika zobowiązania (wyemitowanych listów zastawnych na stopę stałą).
  W odniesieniu do instrumentów pochodnych zabezpieczających pozycje Banku, stosuje się
  rachunkowość zabezpieczeń, pod warunkiem spełnienia określonych w MSR 39 kryteriów tzn.:
   W momencie ustanowienia zabezpieczenia formalnie wyznaczono i udokumentowano
  powiązanie zabezpieczające, jak również cel zarządzania ryzykiem przez jednostkę
  oraz str ategię ustanowienia zabezpieczenia. Dokumentacja zawiera identyfikację
  instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczanej pozycji lub transakcji, charakter
  zabezpieczanego ryzyka, a także sposób, w jaki jednostka będzie oceniała efektywność
  instrumentu zabezpie czającego w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości
  godziwej pozycji zabezpiec zanej;
   Oczekuje się, że zabezpieczenie będzie wysoce efektywne w kompensowaniu zmian
  wartości godziwej wynikających z zabezpieczanego ryzyka, zgodnie z udokumentowaną
  pierwotn ie strategią zarządzania ryzykiem, dotyczącą tego konkretnego powiązania
  zabezpie czającego;
   Efektywność zabezpieczenia można wiarygodnie ocenić, tj. wartość godziwa związana
  z pozycją zabezpieczaną wynikająca z zabezpieczanego ryzyka oraz wartość godziwa
  instrumentu zabezpieczającego, mogą być wiarygodnie wycenione;
   Zabezpieczenie jest na bieżąco oceniane i stwierdza się jego wysoką efektywność
  we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zabezpieczenie zostało
  ustanowione.
  Bank dokumentuje cele zarzą dzania ryzykiem i strategię zawierania transakcji
  zabezpieczających oraz w momencie zawarcia transakcji, relację między instrumentem
  zabezpieczającym a zabezpieczaną pozycją. Bank dokumentuje również własną ocenę
  efektywności transakcji zabezpieczających p rzed zmianami wartości godziwej, mierzoną
  zarówno prospektywnie jak i retrospektywnie od momentu ustalenia oraz przez cały okres
  trwania relacji instrumentu zabezpieczającego z zabezpieczaną pozycją.
  Zabezpieczenie wartości godziwej
  Zmiany wartości godziwe j instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikujących się jako
  zabezpieczenia wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat wraz z odpowiadającymi
  im zmianami wartości godziwej zabezpieczanego składnika zobowiązania odnoszącego się
  do ryzyka, przed którym Bank się zabezpiecza. Korektę wartości bilansowej instrumentu
  zabezpieczanego Bank ujmuje w odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej.
  W przypadku, gdy zabezpieczenie przestało spełniać kryteria stosowania rachunkowości
  zabezpieczeń , korektę wartości bilansowej instrumentu zabezpieczanego, wycenionego według
  efektywnej stopy procentowej, rozlicza się w czasie w rachunku zysków i strat w okresie
  pozostałym do terminu wymagalności/zapadalności.
  Instrumenty pochodne nie spełniające kryt eriów rachunkowości zabezpieczeń
  Zmiany wartości godzi wej instrumentów pochodnych nie spełniających kryteriów rachunkowości
  zabezpieczeń wykazywane są w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
  Zasady kalkulacji wartości odpisu (korekty wyceny) z tytułu ry zyka kredytowego kontrahenta
  od wyceny instrumen tów pochodnych ryzyka rynkowego
  Odpis z tytułu ryzyka kredytowego (korekta wyceny) dla instrumentów pochodnych tworzony
  jest dla klientów w sektorze finansowym, którzy nie zostali zaklasyfikowani do kategorii default
  lub default techniczny oznaczający default wynikający z naruszenia zapisów umowy
  (np. nie wywiązanie się z pokrycia kosztów wynikających z transakcji mimo, że należność
  główna została terminowo uregulowana). Kwota odpisu jest sumą oczekiwanych
  na poszczególnych transakcjach zawartych z danym kontrahentem strat kredytowych z tytułu
  defaultu tego kontrahenta, które ujawnią się do terminu zapadalności poszczególnych
  instrumentów pochodnych. Oczekiwana strata z tytułu ryzyka kontrahenta szacowana jes t
  w podziale na kontrahentów - łącznie dla wszystkich transakcji kontrahenta w oparciu


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  16
  o wyznaczoną strukturę terminową oczekiwanej przyszłej dodatniej ekspozycji (EPE – Expected
  Positive Exposure) oraz krzywe spreadów kredytowych dla poszczególnych sekt orów i ratingów.
  Bank posiada w portfelu następujące instrumenty pochodne:
  Instrumenty na ryzyko stopy procentowej:
   Kon trakty Interest Rate Swap (IRS) .
  Instrumenty na ryzyko kursu walutowego (będące terminowymi zobowiązaniami do zakupu
  waluty obcej lub kr ajowej):
   Kontrakty FX SWAP .
  Wszystkie transakcje pochodne zawierane są w celach zabezpieczenia ryzyka walutowego
  oraz ryzyka stopy procentowej. Bank nie prowadzi działalności handlowej, wszystkie transakcje
  pochodne zaliczane są do portfela bankowego.
  2.11. War tości niematerialne
  Przy p oczątkowym ujęciu Bank wycenia wartości niematerialne według ceny nabycia .
  Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wykazywane są według ceny nabycia
  skorygowanej o koszty ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, ada ptacji
  lub modernizacji) oraz naliczone umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości . Umorzenie
  naliczane jest metodą liniową przy uwzględnieniu oczekiwanych okresów ekonomicznej
  użyteczności wartości niematerialnych. W przypadku, gdy dla danego składni ka wartości
  niematerialnych przewidywany okres użytkowania jest odmienny niż określono poniżej,
  okres amortyzacji dla danego aktywa może zostać określony z uwzględnieniem tej odmienności.
  Nakłady na składnik wartości niematerialnych ujmuje się w kosztach w momencie
  ich poniesienia, chyba że stanowią element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia składnika
  wartości niematerialnych, który spełnia kryteria ujmowania.
  Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na
  to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W razie stwierdzenia,
  że przesłanki takie zachodzą, jednostka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów .
  Oprogramowanie komputerowe
  Zakupione licencje na oprogramowanie komp uterowe aktywuje się w wysokości kosztów
  poniesionych na zakup i przygotowanie do używania konkretnego oprogramowania
  komputerowego. Aktywowane koszty odpisuje się przez szacowany okres użytkowania
  oprogramowania (2 -10 lat). Wydatki związane z tworzeniem l ub utrzymaniem programów
  komputerowych ujmowane są w koszt ach z chwilą poniesienia. Wydatki bezpośrednio związane
  z wytworzeniem dających się zidentyfikować unikatowych programów komputerowych przez
  Bank, które prawdopodobnie wygenerują korzyści gospodarc ze przekraczające te koszty i będą
  uzyskiwane przez więcej niż jeden rok, ujmuje się jako wartości niematerialne.
  Aktywowane koszty związane z tworzeniem oprogramowania amortyzowane są przez szacowany
  okres użytkowania.
  Koszty zakończonych prac rozwojowyc h
  Bank identyfikuje koszty prac rozwojowych jako wartości niematerialne, w związku
  z uzyskaniem przyszłych korzyści ekonomicznych oraz spełnieniem warunków określonych
  w MSR 38, tj. Bank ma możliwość i zamiar ukończenia oraz użytkowania wytwarzanego
  składn ika, posiada stosowne środki techniczne i finansowe służące ukończeniu prac
  i użytkowaniu wytwarzanego składnika, oraz może wiarygodnie ustalić wysokość nakładów
  poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować wytworzonemu
  składnikowi w artości niematerialnych.
  Ekonomiczny okres użyteczności „Kosztów zakończonych prac rozwojowych” jest określony
  i nie przekracza 5 lat. Stawki amortyzacyjne są dostosowane do okresu ekonomicznej
  użyteczności.
  Na nakłady na prace rozwojowe składają się wszy stkie nakłady, które można bezpośrednio
  przyporządkować czynnościom rozwojowym.
  Wartości niematerialne są badane pod kątem utraty wartości zawsze, gdy występują zdarzenia
  lub zmiany okoliczności wskazujące, że wartość bilansowa może być niemożliwa do odzy skania
  oraz na koniec każdego okresu sprawozdawczego.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  17
  2.12. Rzeczowe aktywa trwałe
  Wartość bilansową stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów
  pomniejszona o łączną wartość odpisów amortyzacyjnych oraz łączną kwotę odpisów
  aktualizujący ch z tytułu utraty wartości.
  Cena nabycia lub koszt wytworzenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych jest to kwota
  zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów lub wartość godziwa innych dóbr
  przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momenci e jego nabycia lub wytworzenia.
  Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się również wszystkie pozwalające się
  bezpośrednio przyporządkować koszty poniesione w celu dostosowania składnika aktywów
  do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jeg o funkcjonowania, w tym także koszt
  demontażu, usunięcie składnika aktywów oraz renowacji, do których Bank jest zobowiązany.
  Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmuje także nakłady poniesione w terminie późniejszym
  w celu zwiększenia przydatności składni ka, zamiany części lub jego odnowienia.
  Wartością podlegającą amortyzacji jest cena nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika
  aktywów lub w inny sposób ustalona wartość godziwa pomniejszona o wartość końcową
  tego składnika.
  Amortyzacja jest systemat ycznym rozłożeniem wartości podlegającej amortyzacji na przestrzeni
  okresu użytkowania składnika aktywów. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest
  nadwyżką wartości bilansowej danego składnika aktywów nad jego wartością odzyskiwalną.
  Wartość odzys kiwalna odpowiada cenie sprzedaży netto składnika aktywów lub jego wartości
  użytkowej zależnie od tego, która z nich jest wyższa.
  Wartość końcowa składnika aktywów jest to kwota, jaką jednostka zgodnie ze swoimi
  przewidywaniami mogłaby uzyskać obecnie, uwz ględniając taki wiek i stan tego składnika,
  jaki będzie na koniec okresu jego ekonomicznego użytkowania, po pomniejszeniu o szacowane
  koszty zbycia.
  Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji uwzględniany jest okres
  ekonomicznej użytec zności środka trwałego. Poprawność stosowanych okresów i stawek
  amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji – najpóźniej na początek każdego roku
  obrotowego. Jeśli oczekiwany okres użytkowania składnika aktywów różni się znacząco
  od poprzednich szacunkó w, dokonuje się zmiany okresu amortyzacji. Powyższe zmiany Bank
  ujmuje jako zmiany wartości szacunkowych i odnosi w rachunek zysków i strat w okresie,
  w którym ma miejsce zmiana szacunków.
  Bank dokonuje amortyzacji środków trwałych metodą liniową rozkłada jąc wartość początkową
  lub wartość przeszacowaną pomniejszoną o wartość końcową przez szacowany okres
  użytkowania. Wartość końcową oraz okres użytkowania składnika aktywów weryfikuje się
  na koniec każdego roku obrotowego i w przypadku, gdy oczekiwania róż nią się
  od wcześniejszych szacunków, zmianę ujmuje się jako zmianę wartości szacunkowych.
  Okresem użytkowania składnika aktywów jest okres, w którym według przewidywań dany
  składnik aktywów będzie użytkowany.
  Okresy użytkowania dla poszczególnych grup śro dków trwałych wynoszą:
  W przypadku, gdy dla danego składnika rzeczowych aktywów trwałych przewidywany okres
  użytkowania jest odmienny niż określono powyżej, okres amortyzacji dla danego aktywa może
  zostać określony z uwzględnieniem tej odmienności.
  Amor tyzowane środki trwałe są badane pod kątem utraty wartości zawsze, gdy występują
  zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazujące, że wartość bilansowa może być niemożliwa
  do odzyskania oraz na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Wartość bilansowa środka
  trwałego jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej, jeżeli wartość bilansowa przewyższa
  szacunkową wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna jest wyższą z dwóch wartości:
  wartości godziwej środka trwałego pomniejszonej o koszty jego sprzedaży i warto ści użytkowej. - Urządzenia techniczne i maszyny 5 - 10 lat,
  - Sprzęt informatyczny 4 - 5 lat,
  - Urządzenia i środki transportu 5 - 10 lat,
  - Inwestycje w obcych środkach trwałych w przewidywanym okresie dzierżawy/najmu
  - Sprzęt biurowy, meble 5 - 12 lat.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  18
  Wartość bilansowa składnika rzeczowych aktywów trwałych zostaje usunięta ze sprawozdania
  z sytuacji finansowej w chwili zbycia tej pozycji lub kiedy nie oczekuje się żadnych przyszłych
  korzyści ekonomicznych z tytułu jej użytkowania lub zbyc ia.
  Bank nie zwiększa wartości bilansowej pozycji rzeczowych aktywów trwałych o koszty bieżącego
  utrzymywania tych aktywów. Koszty remontów i konserwacji ujmowane są w rachunku zysków
  i strat w momencie ich poniesienia.
  W przypadku wymiany części składowej rzeczowego aktywa trwałego, Bank ujmuje w wartości
  bilansowej pozycji rzeczowych aktywów trwałych koszty wymiany części tych pozycji
  w momencie ich poniesienia. Wartość bilansowa zastąpionych części składowych
  jest odpisywana zgodnie z warunkami usuwania ze sprawozdania z sytuacji finansowej.
  Zyski i straty wynikające z usunięcia pozycji rzeczowych aktywów trwałych ze sprawozdania
  z sytuacji finansowej są ustalane jako różnica pomiędzy przychodami netto ze zbycia,
  a wartością bilansową tej pozycji i ujmow ane są w rachunku wyników w momencie usunięcia
  pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej.
  2.13. Bieżący i odroczony podatek dochodowy
  Podatek dochodowy ujmowany jest jako podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek
  dochodowy bieżący ujmowany jest w rachu nku zysków i strat. Podatek dochodowy odroczony w
  zależności od źródła pochodzenia różnic przejściowych ujmowany jest w rachunku zysków i strat
  bądź w pozostałych dochodach całkowitych. Bieżący podatek jest zobowiązaniem podatkowym
  odnoszącym się do przych odów do opodatkowania przy zastosowaniu aktualnej stopy
  podatkowej, wraz ze wszystkimi korektami zobowiązania podatkowego dotyczącego poprzednich
  lat.
  Rezerwa i aktywa z tytułu podatku odroczonego obliczane są przy zastosowaniu stawek
  i przepisów podatkowy ch obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego, które zgodnie
  z oczekiwaniami będą obowiązywały w momencie realizacji aktywów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego lub regulowania zobowiązania podatkowego. Różnice przejściowe są to
  różnice między wa rtością bilansową danego składnika aktywów lub zobowiązań, a jego wartością
  podatkową.
  Rezerwa lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w pełnej
  wysokości metodą bilansową, w związku z istnieniem różnic przejściowych pomiędzy wartośc ią
  podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na
  każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne
  osiągnięcie doc hodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego
  zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na każdy dzień
  bilanso wy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia
  w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika
  aktywów.
  Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego Bank wykazuje w sprawozdaniu z sytu acji
  finansowej po skompensowaniu, jeżeli Bank ma tytuł uprawniający do ich jednoczesnego
  uwzględniania przy obliczaniu zobowiązania podatkowego.
  Odroczony podatek dochodowy z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych dostępnych
  do sprzedaży oraz z tytułu zysków i strat aktuarialnych na wycenie świadczeń emerytalnych
  i rentowych ujmowany jest tak jak aktualizacja wyceny oraz zyski i straty aktuarialne,
  bezpośrednio w pozostałych dochodach całkowitych.
  Do ustalenia różnic kursowych z dniem 1 stycznia 2015 roku Bank stosuje metodę rachunkową.
  2.14. Zapasy
  Jako zapasy Bank klasyfikuje niefinansowe aktywa przejęte za długi. Aktywa przejęte za długi są
  wyceniane w momencie początkowego ujęcia w kwocie odpowiadającej ich wartości godziwej,
  następnie wyceniane są według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub ceny sprzedaży
  netto. Cena sprzedaży netto to oszacowana cena sprzedaży w normalnym toku działalności,
  pomniejszona o zmienne koszty sprzedaży. Kwotę wszelkich odpisów wartości zapasów
  do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania oraz wszelkie straty w zapasach ujmuje się


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  19
  jako koszt okresu, w którym odpis lub strata miały miejsce. Odwrócenie odpisu wartości
  zapasów, wynikające ze zwiększenia ich wartości netto możliwej do uzyskania, zostaje ujęte
  w pozo stałych przychodach operacyjnych.
  2.15. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
  Bank dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli wydatki dotyczą
  przyszłych okresów sprawozdawczych. Czynne rozliczenia międzyokresowe ujmowane są
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Inne aktywa”.
  Rozliczenia międzyokresowe bierne są kosztami z tytułu świadczeń wykonanych na rzecz Banku ,
  ale nie zost ały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami
  należn ymi pracownikom. Przychody przyszłych okresów stanowią m.in. otrzymane kwoty
  przyszłych świadczeń. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychody przyszłych
  okresów są prezentowane w spraw ozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Pozostałe
  zobowią zania i rezerwy”.
  2.16. Rezerwy
  Rezerwy zgodnie z MSR 37 są tworzone wówczas, gdy na Banku ciąży obecny obowiązek
  (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, prawdopodobne jest,
  że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu śro dków oraz gdy można dokonać
  wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku .
  2.17. Świadczenia emerytalne i inne świadczenia pracownicze
  Świadczenia emerytalne i rentowe
  Bank tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych oraz rentowych
  ustalone w oparciu o oszacowania tego typu zobowiązań na podstawie modelu aktuarialnego.
  Koszty bieżącego zatrudnienia oraz odsetki netto ujmowane są w ciężar rachunku zysków i strat
  w pozycji „Ogólne koszty administracyjne” . Zyski i straty aktuarialne ujmowane są
  w pozostałych dochodach całkowitych, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków
  i strat.
  Świadczenia oparte na akcjach fantomowych rozliczane w środkach pieniężnych
  Bank prowadzi program wynagrodzeń dl a Zarządu Banku oraz osób mających istotn y wpływ
  na profil ryzyka Banku oparty na akcjach fantomowych rozliczanych w środkach pieniężnych.
  Świadczenia te są rozliczane zgodnie z MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Wartość z wyceny
  akcji fantomowych powiększa koszty danego okresu w korespondencji z zobowiązaniami. Koszty
  rozpoznawane są w czasie przez cały okres nabywania uprawnień i ujmowane są w pozycji
  „Ogólne koszy administracyjne”. Akcje fantomowe przyznawane są w liczbie wynikającej
  z wyceny tych akcji za okres oceny. Wycena akcji fantomowej obliczana jest każdorazowo
  na koniec okresu sprawozdawczego jako iloraz wartości księgowej Banku i liczby akcji zwykłych.
  Wypłata z akcji fantomowy ch uzależniona jest od średniej wyceny tych akcji uzyskanej z dwóch
  wartości: wartości akcji fantomowej na k oniec okresu rocznego poprzedzającego dzień wypłaty
  i wartości akcji fantomowej na koniec pierwszego półrocza roku, w którym ma nastąpić wypłata
  w danym okresie sprawozdawczym. Wspomniana średnia wartość jest mnożona przez liczbę
  akcji fantomowych przypad ających do realizacji w danym okresie, a wynik tego działania określa
  kwotę wypłaty gotówkowej wynikającej z posiadanych akcji fantomowych. Ostateczna wartość
  premii, stanowiąca iloczyn liczby akcji, oraz przewidywanej ich wartości na datę bilansową
  poprze dzającą realizację każdej z odroczonych transz jest dyskontowana aktuarialnie.
  Zdyskontowaną kwotę pomniejsza się o zdyskontowane aktuarialnie na ten sam dzień kwoty
  rocznych odpisów na rezerwę. Dyskonto aktuarialne oznacza iloczyn dyskonta finansoweg o
  i prawdopodobieństwa dotrwania każdego z uczestników indywidualnie do momentu całkowitego
  nabycia uprawnień do każdej z odroczonych transz. Kwoty rocznych odpisów obliczane są
  zgodnie z metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych („Projected Unit Credit Me thod”).
  Prawdopodobieństwo, o którym mowa powyżej ustalone zostało metodą ryzyk
  współzawodniczących („Multiple Decrement Model”), gdzie pod uwagę wzięto trzy następujące
  ryzyka: możliwość zwolnienia się z pracy, ryzyko całkowitej niezdolności do pracy,
  ryzyko śmierci.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  20
  Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1 3/201 7 z dnia 27 marca 2017 roku została zatwierdzona
  zmieniona Polityka wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku
  w mBanku Hipotecznym S.A . Szczegółowy opis programu został przedstawiony
  w Nocie 42.
  2.18. Emisja papierów wartościowych
  Zobowiązania Banku wynikające z emisji papierów wartościowych (listów zastawnych, obligacji)
  w momencie początkowego ujęcia wycenia się według wartości godziwej, z uwzględnieniem
  koszt ów transakcji, które mogą być be zpośrednio przypisane do emisji, a przez cały czas
  trwania transakcji wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem
  efektywnej stopy procentowej. Wycena wyemitowanych papierów wartościowych wykazywana
  jest w rachunku z ysków i strat w „Ko sztach odsetkowych ”.
  2.19. Kr edyty i pożyczki otrzymane oraz depozyty przyjęte
  Kredyty i pożyczki otrzymane oraz depozyty przyjęte ujmuje się początkowo według wartości
  godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, kredyty
  i p ożyczki oraz depozyty przyjęte wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia
  z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą
  (pomn iejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wyku pu ujmuje się w rachunku zysków
  i str at przez okres obowiązywania odnośnych umów metodą efektywnej stopy procentowej.
  2.20. Kapitał
  W skład kapitałów własnych wchodzą kapitały i fundusze tworzone przez Bank zgodnie
  z określonymi przepisami prawa tj. właściwymi ustawami, statutem.
  Zarejestrowany kap itał akcyjny
  Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej zgodnie ze statutem oraz wpisem
  do Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
  Kapitał ten tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emis ji akcji, pomniejszonej
  o poniesione bezpośrednio koszty z nią związane.
   Koszty emisji akcji
  Koszty bezpośrednio związane z emisją nowych akcji, pomniejszają ujęte w kapitale własnym
  wpływy z emisji.
  Zyski zatrzymane
  Zyski zatrzymane obejmują:
   pozostały ka pitał zapasowy, który tworzony jest z odpisów z zysku,
   fundusz ogólnego ryzyka bankowego, który tworzony jest z odpisów z zysku
  i jest przeznaczony na cele określone w statucie lub innych przepisach prawa,
   niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych,
   wy nik roku bieżącego.
  Inne pozycje kapitałów
  Na inne pozycje kapitałów odnoszony jest wynik z wyceny instrumentów finansowych
  zakwalifikowanych do kategorii „dostępne do sprzedaży” oraz wycena aktuarialna dotycząca
  świadczeń pracowniczych po okresie zatrudni enia .
  2.21. Leasing
  Bank występuje jako leasingobiorca. Umowy leasingowe występujące w Banku to umowy
  leasingu operacyjnego. Całość opłat leasingowych dokonywanych w ramach leasingu
  operacyjnego jest rozliczana w ciężar kosztów metodą liniową w okresie trwania u mowy
  leasingowej. W Banku nie występują umowy leasingu finansowego.
  Bank dokonuje ustalenia czy umowa jest umową leasingu, bądź umową która zawiera leasing


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  21
  w oparciu o istotę umowy i o ocenę czy wywiązanie się z umowy jest uzależnione od korzystania
  z okr eślonego składnika aktywów oraz czy umowa przenosi prawo do użytkowania składnika
  aktywów.
  2.22. Wycena pozy cji wyrażonych w walutach obcy ch
  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach złotych, które są walutą fu nkcjonalną
  i walutą prezentacji Banku.
  Transakcje i salda
  Transakcje wyrażone w walutach obcych przeliczane są na walutę funkcjonalną według
  średniego kursu NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego. Zyski i straty
  kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań
  pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmowane są w rachunku zysków i strat.
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu
  historycznego wyrażonego w w alucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany
  z dnia zawarcia transakcji, natomiast pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej
  wyrażonej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursów wymiany,
  które obowiązywały w dniu, na kt óry wartość godziwa została wyceniona.
  W przypadku, gdy zysk lub strata z tytułu pozycji niepieniężnych jest ujęta w pozostałych
  całkowitych dochodach, każdy element tego zysku lub straty dotyczący różnic kursowych ujmuje
  się w pozostałych całkowitych doch odach. I odwrotnie, jeżeli zysk lub strata z tytułu pozycji
  niepieniężnych jest ujęta w wyniku, każdy element tego zysku lub straty dotyczący różnic
  kursowych ujmuje się w wyniku.
  2.23. Podatek od pozycji pozabilansowych Banku
  Bank ujmuje podatek od pozycji poza bilansowych Banku w odrębnej linii rachunku zysków
  i strat, poniżej wyniku operacyjnego.
  2.24. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów
  Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię
  Europejs ką Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, które zostały wydane
  i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2017 roku.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wymienionych poniżej standardów
  i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały
  zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.
  W odniesieniu do stan dardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską,
  ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym, Bank nie skorzystał z możliwości ich
  wcześniejszego zastosowania.
  Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydan e, ale jeszcze nie obowiązują i nie
  zostały wcześniej zastosowane
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:
   MSSF 9, Instrumenty finansowe, opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości 24 lipca 2014 roku, zatwierdzon y przez Unię Europejską 22 listopada 2016
  roku, stanowi ostateczną wersję standardu zastępującą wcześniejsze publikowane wersje
  MSSF 9 i kończy projekt Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zastąpienia
  MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wyc ena. Nowy standard odnosi się do
  klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, metodologii utraty
  wartości oraz rachunkowości zabezpieczeń. MSSF 9 nie obejmuje rachunkowości
  zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych, co stanowi osobny projekt
  Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Bank w stosunku do portfelowego
  zabezpieczenia aktywów lub zobowiązań finansowych nadal jest zobowiązany stosować
  zapisy MSR 39 w tym zakresie. Nowy standard obowiązuje dla okresów roc znych
  rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  22
  MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na koncepcji
  „straty oczekiwanej”, zmiany w zakresie zasad klasyfikacji i wyceny instrumentów
  finansowych (w sz czególności aktywów finansowych) jak również nowe podejście do
  rachunkowości zabezpieczeń.
  Informacje na temat wpływu zastosowania standardu na prezentację i wycenę tych
  instrumentów w sprawozdaniu finansowym przedstawiono na końcu niniejszej noty.
   MSSF 1 5, Przychody z tytułu umów z klientami, został opublikowany przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 28 maja 2014 roku, zatwierdzony
  przez Unię Europejską 22 września 2016 roku i obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynających się z dni em 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  Zmiany do MSSF 15 zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości 11 września 2015 roku, zatwierdzone przez Unię Europejską 22 września
  2016 roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynają ce się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie.
  MSSF 15 wprowadza nowe zasady ujmowania przychodów. Główną zasadą jest, że
  jednostka rozpoznaje przychód w taki sposób, aby wskazać transfer towarów lub usług na
  rzecz klienta w takiej kwocie, która odzwiercied la wysokość wynagrodzenia, tj. płatność,
  którego spółka spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie z nowym MSSF 15
  przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami przechodzi w ręce
  klienta. W zależności od spełnienia okreś lonych warunków przychody są albo rozkładane
  w czasie w sposób odzwierciedlający wykonanie umowy przez jednostkę, albo ujmowane
  jednorazowo w momencie przeniesienia kontroli nad towarami lub usługami na klienta.
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionego sta ndardu nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSSF 15, Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami, zostały
  opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunk owości 12 kwietnia 2016
  roku, zatwierdzone przez Unię Europejską 31 października 2017 roku i obowiązują za okresy
  roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  Zmiany do MSSF 15 precyzują wytyczne dotyczące identyfikacji obowiązk ów spełnienia
  świadczeń, rachunkowości licencji dotyczących własności intelektualnej oraz oceny
  „mocodawca czy agent” w kontekście prezentowania przychodów w kwotach brutto czy
  netto. Dodano również praktyczne rozwiązania ułatwiające wdrożenie nowego stand ardu.
  Bank uważa, że zastosowanie standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSSF 4, Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty Finansowe wraz z MSSF 4 Umowy
  ubezpieczeniowe, zostały opub likowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości 12 września 2016 roku, zatwierdzone przez Unię Europejską 3 listopada
  2017 roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie.
  Zmiany do MSSF 4 zapewniaj ą tymczasowe zwolnienie ze stosowania wymogów MSSF 9
  przez ubezpieczyciela tylko wówczas, gdy jednostka nie stosowała wcześniej MSSF 9 oraz
  gdy działalność jednostki jest głównie związana z ubezpieczeniami. Alternatywnie jednostka
  może wdrożyć MSSF 9 stosu jąc podejście nakładkowe, które ma na celu rozwiązanie części
  niedopasowań rachunkowych i tymczasowych wahań w rachunku zysków i strat dla
  desygnowanych aktywów finansowych, do których mogłoby dojść stosując MSSF 9, a przed
  wdrożeniem nowego standardu doty czącego umów ubezpieczeniowych.
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   MSSF 16, Leasing, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Stand ardów
  Rachunkowości 13 stycznia 2016 roku, zatwierdzone przez Unię Europejską 31 października
  2017 roku i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku
  lub po tej dacie.
  MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania leasingu. Główn ą zmianą jest wyeliminowanie
  klasyfikacji leasingu na leasing operacyjny i leasing finansowy, a zamiast tego wprowadzenie
  jednego modelu księgowego leasingu. Stosując jeden model leasingobiorca jest zobowiązany


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  23
  rozpoznać aktywa będące przedmiotem leasingu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz
  odpowiadające im zobowiązania, za wyjątkiem krótkoterminowych umów leasingowych do
  12 miesięcy oraz umów leasingowych dotyczących małych składników aktywów.
  Leasingobiorca jest również zobowiązany rozpoznać koszty amortyzacji aktywa będącego
  przedmiotem leasingu oddzielnie od kosztów odsetek z tytułu zobowiązania leasingowego
  w rachunku zysków i strat.
  Aktualne ujęcie księgowe przez leasingodawcę pozostanie w znacznej mierze niezmienione
  przez MSSF 16. Oznacza to, że leasingodawca kontynuuje klasyfikacje leasingów jako
  leasing operacyjny lub leasing finansowy oraz ich ujęcie księgowe jako dwa oddzielne typy
  leasingu.
  Bank uważa, że zastosowanie nowego standardu będzie miało wpływ na ujmowanie,
  prezentację, wycenę or az ujawnienia aktywów będących przedmiotem leasingu
  operacyjnego oraz odpowiadających im zobowiązań w sprawozdaniu finansowym Banku jako
  leasingobiorcy. Bank uważa, że zastosowanie nowego standardu nie będzie miało
  znaczącego wpływu na ujmowanie dotychczas owego leasingu finansowego w sprawozdaniu
  finansowym Banku.
   Roczne poprawki do MSSF 2014 -2016, zmieniające 3 standardy (MSSF 1, MSSF 12, MSR
  28), zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8
  grudnia 2016 roku, zatwierdzone pr zez Unię Europejską 7 lutego 2018 roku i obowiązują za
  okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2017 roku lub z dniem 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie.
  W trakcie cyklu wprowadzono zmiany do następujących standardów: MSSF 1 w zakresie
  usunię cia krótkoterminowych wyłączeń dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy,
  MSSF 12 w zakresie wyjaśnienia zakresu wymogów informacji finansowych dla spółki
  zależnej, spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zaklasyfikowanej jako
  przeznaczone j do sprzedaży lub działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5, MSR 28
  w zakresie doprecyzowania, że jednostka, która sama nie jest podmiotem inwestycyjnym,
  ale posiada zaangażowania w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, która
  to jednostka jest podmiotem inwestycyjnym może, stosując metodę praw własności,
  pozostać przy wycenie do wartości godziwej stosowanej przez jednostkę stowarzyszoną lub
  wspólne przedsięwzięcie w odniesieniu do udziałów inwestycji jednostki stowarzyszonej lub
  wspólnego p rzedsięwzięcia w spółki zależne.
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
  Standardy i interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Un ię Europejską:
   Zmiany do MSSF 2, Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji, zostały
  opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 20 czerwca 2016
  roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2 018 roku lub po
  tej dacie.
  Zmiany do MSSF 2 wprowadzają dodatkowe wytyczne w zakresie ujmowania płatności
  w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych oraz dodają wyjątek zezwalający na
  ujęcie rozliczenia w formie instrumentów kapitałowych, jeśli ro zliczenie płatności w formie
  akcji zostało podzielone na instrumenty kapitałowe wydane pracownikowi i płatność środków
  pieniężnych na rzecz organów skarbowych.
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozd anie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSR 40, Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych, zostały opublikowane przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 grudnia 2016 roku i obowiązują za
  okresy roczne rozpoczynając e się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  Zmiany do MSR 40 doprecyzowują, że sama zmiana zamiarów kierownictwa co do
  użytkowania nieruchomości nie stanowi dowodu na zmianę sposobu użytkowania.
  Poprawiono również przykłady odnoszące się do zmiany użytkowania tak, aby odnosiły się
  również do nieruchomości w budowie lub w trakcie rozwoju. Zmiany do MSR 40 pozwalają
  też jednostce na zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań przejściowych oraz wymagają
  ujawnienia informacji o wszelkich reklasyfikacjach n ieruchomości na moment zastosowania
  uproszczonego rozwiązania przejściowego.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  24
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Interpretacja KIMSF 22, Tr ansakcje w walucie obcej i zaliczki, została opublikowana przez
  Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 grudnia 2016 roku i obowiązuje za
  okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
  Interpretacja KIMSF 22 wyjaśn ia moment ustalenia daty transakcji dla potrzeb określenia
  kursu walutowego do przeliczenia na moment początkowego ujęcia składnika aktywów,
  kosztów lub przychodów, gdy jednostka ujmuje przekazaną przedpłatę lub otrzymaną
  zaliczkę w walucie obcej. Interpre tacja dotyczy sytuacji, gdy transakcja jest wyrażona
  w walucie obcej i jednostka ujmuje przekazaną przedpłatę lub otrzymaną zaliczkę w walucie
  obcej wcześniej niż ujęcie składnika aktywów, kosztów lub przychodów związanych z daną
  transakcją.
  Bank uważa, ż e zastosowanie interpretacji nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Interpretacja KIMSF 23, Ujęcie niepewności w podatku dochodowym, została opublikowana
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 7 czerwca 2017 roku
  i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie.
  Interpretacja KIMSF 23 w szczególności określa, jeżeli jest niepewność w ujmowaniu
  podatku dochodowego, czy i kiedy jednostk a powinna analizować niepewne pozycje
  podatkowe oddzielnie, jakie są założenia jednostki dotyczące możliwości kontroli przez
  organy podatkowe, sposób w jaki jednostka określa dochód do opodatkowania (stratę)
  podatkową, podstawę opodatkowania, niewykorzysta ne straty podatkowe, stopy podatkowe,
  a także w jaki sposób jednostka ujmuje zmiany w faktach i okolicznościach.
  Bank uważa, że zastosowanie interpretacji nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania .
   Zmiany do MSSF 9, Przedpłaty instrumentu ze zwrotem dla klienta, zostały opublikowane
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 października 2017 roku
  i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie.
  Zmiany do MSSF 9 wprowadzają zapisy w odniesieniu do kontraktów z opcją przedpłaty,
  w których pożyczkodawca może być zmuszony do zaakceptowania kwoty przedpłaty, która
  jest znacznie niższa niż niespłacone kwoty kapitału i odsetek. Taka kwota przed płaty
  mogłaby stanowić płatność dla kredytobiorcy od pożyczkodawcy, a nie rekompensatę od
  kredytobiorcy dla kredytodawcy. Taki składnik aktywów finansowych będzie kwalifikował się
  do wyceny według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne
  całkowite dochody (w zależności od modelu biznesowego spółki), aczkolwiek ujemna
  rekompensata musi stanowić uzasadnioną rekompensatę za wcześniejszą spłatę kontraktu.
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływ u
  na sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSR 28, Długoterminowe odsetki w spółkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości 12 październi ka 2017 roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się
  z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
  Zmiany do MSR 28 wyjaśniają, że jednostka stosuje MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  w stosunku do pozostałych instrumentów finansowych w jednostkach stowarzyszonych
  i wspólnych przedsięwzięciach, dla których metoda praw własności nie ma zastosowania.
  Instrumenty te uwzględniają długoterminowe udziały, które w treści ekonomicznej stanowią
  część inwestycji netto w jednostkach stowarzyszonych lub wspólny ch przedsięwzięciach.
  W zmianach do MSR 28 zostało doprecyzowane, że wymogi MSSF 9 mają zastosowanie do
  udziałów długoterminowych przed zastosowaniem wymogów dotyczących alokacji straty
  w MSR 28 oraz że przy stosowaniu wymogów MSSF 9 jednostka nie uwzglę dnia żadnych
  korekt wartości bilansowej długoterminowych udziałów, które wynikają z zastosowania
  MSR 28.
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowani a


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  25
   MSSF 17, Kontrakty ubezpieczeniowe, został opublikowany przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości 18 maja 2017 roku i obowiązuje za okresy roczne
  rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie.
  MSSF 17 definiuje nowe podejści e do rozpoznawania, wyceny, prezentacji i ujawniania
  umów ubezpieczeniowych. Głównym celem MSSF 17 jest zagwarantowanie przejrzystości
  oraz porównywalności sprawozdań finansowych ubezpieczycieli. W tym celu jednostka
  będzie ujawniała szereg informacji iloś ciowych i jakościowych umożliwiających
  użytkownikom sprawozdania finansowego ocenę wpływu umów ubezpieczeniowych na
  sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne jednostki. MSSF 17
  wprowadza szereg istotnych zmian w stosunku do dotychczasow ych wymogów MSSF 4.
  Dotyczą one miedzy innymi: poziomów agregacji na jakim wykonywane są obliczenia,
  metody wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych, rozpoznawania zysku lub straty w czasie,
  ujmowania reasekuracji, wydzielania komponentu inwestycyjnego, sposobu prezentacji
  poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostek sprawozdawczych,
  w tym oddzielnej prezentacji przychodów z ubezpieczeń, kosztów usług ubezpieczeniowych,
  a także przychodów lub kosztów finansowych.
  Bank uważa, że zastosow anie nowego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu na
  sprawozdanie finansowe w okresie jego początkowego zastosowania.
   Roczne poprawki do MSSF 2015 -2017, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości 12 grudnia 2017 roku i obowiązują za okresy roczne
  rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
  W trakcie cyklu wprowadzono zmiany do następujących standardów: MSSF 3 w zakresie
  wyjaśnienia, że gdy jednostka przejmuje kontrolę nad działalnością, która jest wspólną
  działalnością, dokonuje ona ponownej wyceny wcześniej posiadanych udziałów w tej
  jednostce, MSSF 11 w zakresie wyjaśnienia, że jednostka która uzyska współkontrolę nad
  przedsiębiorstwem będącym wspólną działalnością, nie dokonuje ponownej wyceny
  up rzednio posiadanych udziałów w tej jednostce, MSR 12 w zakresie wyjaśnienia, że
  wszelkie skutki z tytułu podatku dochodowego dywidend (tj. podział zysków) powinny być
  ujmowane w rachunku zysków i strat, niezależnie od tego jak powstaje podatek, MSR 23
  w z akresie wyjaśnienia, że jeżeli jakaś szczególna pożyczka pozostanie niezrealizowana po
  tym, jak powiązany składnik aktywów jest gotowy do zamierzonego użytkowania lub
  sprzedaży, kredyt ten staje się częścią funduszy, które jednostka ogólnie zaciąga, oblicz ając
  stopę kapitalizacji na ogólnych pożyczkach.
  Bank uważa, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania.
   Zmiany do MSR 19, Zmiany programu, Ograniczenia lub Roz liczenia, został opublikowane
  przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 7 lutego 2018 roku i obowiązuje
  za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
  Zmiany do MSR 19 określają sposób ustalania kosztów progra mów określonych świadczeń
  emerytalnych przez jednostkę w przypadku wystąpienia zmian w programie tychże
  świadczeń. MSR 19 „Świadczenia pracownicze” określa w jaki sposób jednostka rozlicza się
  z programu określonych świadczeń. W przypadku zmiany programu, ograniczenia lub
  rozliczenia MSR 19 wymaga od jednostki dokonania ponownej wyceny zobowiązania lub
  składnika aktywów netto z tytułu określonych świadczeń. Zmiany wymagają, aby jednostka
  wykorzystała zaktualizowane założenia tej wyceny w celu ustalenia bie żących kosztów usług
  i odsetek netto za pozostałą część okresu sprawozdawczego po zmianie programu.
  Wymagając zastosowania zaktualizowanych założeń oczekuje się, że zmiany dostarczą
  użytecznych informacji dla użytkowników sprawozdania finansowego.
  Bank uw aża, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało znaczącego wpływu
  na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania.
  MSSF 9, Instrumenty finansowe
  W dniu 24 lipca 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w ydała
  nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej – MSSF 9: „Instrumenty
  finansowe”, obowiązujący dla rocznych okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku,
  który zastąpił istniejący Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 „Instrumenty f inansowe:


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  26
  ujmowanie i wycena”. Komisja Europejska Rozporządzeniem nr 2016/2067 z dnia 22 listopada
  2016 roku przyjęła MSSF 9 w wersji opublikowanej przez RSMR 24 lipca 2014 roku.
  MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na kon cepcji
  „straty oczekiwanej”, zmiany w zakresie zasad klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
  (w szczególności aktywów finansowych) jak również nowe podejście do rachunkowości
  zabezpieczeń.
  Bank w czerwcu 2015 roku uruchomił projekt wdrożenia MSSF 9 , angażujący aktywnie jednostki
  organizacyjne Banku odpowiedzialne za obszar rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
  oraz zarządzania ryzykiem, jak również departamenty biznesowe, informatyczne. Dla portfela
  detalicznego Bank prowadził prace w ramach p rojektu prowadzonego w mBanku S.A.
  Z dniem 1 stycznia 2018 r. Bank wdrożył niezbędne rozwiązania dla poszczególnych wymogów
  nowej regulacji w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy luki oraz zdefiniowane założenia
  metodologiczne.
  Podsumowanie kluczowyc h założeń MSSF 9
  Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe
  Zgodnie z MSSF 9, aktywa finansowe w momencie ich początkowego ujęcia kwalifikuje się do
  następujących kategorii wyceny:
   aktywa finansowe wyceniane zamortyzowanym kosztem,
   akt ywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite,
   aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Klasyfikacja aktywa finansowego do jednej z powyższych kategorii wyceny odbywa się
  w momencie jego począ tkowego ujęcia w bilansie na podstawie:
   modelu biznesowego Banku w zakresie zarządzania aktywami finansowymi, który określany
  jest na poziomie odzwierciedlającym sposób, w jaki zarządza się łącznie grupami aktywów
  finansowych aby zrealizować określony cel biznesowy, oraz
   charakterystyki kontraktowych przepływów pieniężnych składnika aktywów finansowych,
  mającej na celu weryfikację, czy warunki umowy powodują powstawanie w określonych
  terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od
  kwoty głównej pozostałej do spłaty (tzw. kryterium SPPI – ang. solely payments of
  principal and interest).
  Aktywa finansowe podlegają przeklasyfikowaniu wtedy i tylko wtedy, gdy Bank zmienia model
  biznesowy w zakresie zarządzania aktywami finans owymi. W takim przypadku
  przeklasyfikowaniu podlegają te aktywa, na który zmiana modelu biznesowego miała wpływ.
  Zobowiązania finansowe
  MSSF 9 nie wprowadza istotnych zmian w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań
  finansowych, w stosunku do zasad wprow adzonych przez MSR 39.
  Utrata wartości
  MSSF 9 zastępuje obowiązujący zgodnie z postanowieniami MSR 39 model utraty wartości
  funkcjonujący w oparciu o pojęcie „straty poniesionej”, nowym modelem opartym o pojęcie
  „oczekiwanych strat kredytowych” (ang. expec ted credit loss, dalej: ECL). Bezpośrednią
  konsekwencją tej zmiany jest konieczność liczenia odpisów z tytułu utraty wartości w oparciu o
  oczekiwane straty kredytowe oraz uwzględniania prognoz i spodziewanych przyszłych warunków
  ekonomicznych w kontekście oceny ryzyka kredytowego ekspozycji, co było niedopuszczalne
  zgodnie z MSR 39.
  Nowy model utraty wartości ma zastosowanie do składników aktywów finansowych
  zakwalifikowanych, zgodnie z postanowieniami MSSF 9, jako aktywa finansowe wyceniane
  zamortyzowanym kosztem lub do wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite,
  z wyjątkiem instrumentów kapitałowych.
  Zmiana koncepcji straty poniesionej (MSR 39) na rzecz straty oczekiwanej, ma istotne
  konsekwencje w zakresie modelowania parametrów ryzyka kredytow ego oraz ostatecznej


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  27
  wysokości utworzonych odpisów. Stosowany zgodnie z MSR 39 okres identyfikacji straty (ang.
  Loss Identification Period) nie występuje, a wraz z nim wyeliminowana została kategoria
  odpisów IBNR (ang. Incurred But Not Reported).
  Zgodnie z MSSF 9, w miejsce odpisów z tytułu IBNR oraz odpisów dla ekspozycji niepracujących,
  odpis z tytułu utraty wartości jest wyznaczany w następujących kategoriach:
   Koszyk 1 – oczekiwana strata w ciągu 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego dla klientów,
  u który ch nie stwierdzono istot nego wzrostu ryzyka kredytowego;
   Koszyk 2 – oczekiwana strata kredytowa w okresie życia aktywa finansowego dla klientów,
  u których od momentu początkowego ujęcia do daty bilansowej zidentyfikowano znaczny
  wzrost ryzyka kredytowego, ale na dzień sprawozdawczy n ie stwierdzono utraty wartości;
   Koszyk 3 – oczekiwana strata kredytowa w okresie życia aktywa finansowego dla klientów
  w statusie default.
  Sposób kalkulacji utraty wartości aktywów finansowych ma również wpływ na sposób
  rozpozna nia przychodu odsetkowego. Przychód od aktywów znajdujących się w koszykach 1 i 2
  jest wyznaczany na bazie brutto ekspozycji, natomiast w koszyku 3 na bazie netto (podobnie
  jak dla aktywów ze stwierdzoną utratą wartości w MSR 39).
  Rachunkowość zabezpieczeń
  Zgodnie z postanowieniami MSSF 9, Bank wyłącznie w dniu wdrożenia MSSF 9 miał możliwość
  podjęcia decyzji stanowiącej element polityki rachunkowości o kontynuowaniu stosowania
  wymogów rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39 zamiast wymogów wskazanych
  w MSSF 9.
  MSSF 9 wymaga aby Bank zapewnił spójność stosownych powiązań zabezpieczających ze
  strategią zarządzania ryzykiem stosowaną przez Bank oraz jej celami. MSSF 9 wprowadza nowe
  postanowienia w zakresie, między innymi oceny efektywności powiązania zab ezpieczającego
  oraz mechanizmu przywracania równowagi powiązania zabezpieczającego (ponownego
  bilansowania powiązania zabezpieczającego), jak również znosi możliwość zaprzestania
  stosowania rachunkowości zabezpieczeń w wyniku subiektywnej decyzji Banku (tz n. przy braku
  przesłanek do zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń, określonych
  w Standardzie).
  Bank, na dzień wdrożenia standardu, zdecydował o kontynuowaniu stosowania wymogów
  rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR39.
  W pływ MSSF 9 na sytu ację finansową oraz fundusze własne Banku
  Ilościowe oszacowania wpływu MSSF 9 na sytuację finansową oraz fundusze własne
  Banku
  Wpływ MSSF 9 na sytuację finansową
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku zmiany w wymaganiach dotyczących klasyfikacji i wyceny oraz
  twor zenia rezerw z tytułu utraty wartości mają umiarkowanie negatywny wpływ na sytuację
  finansową oraz na poziom funduszy własnych Banku.
  W poniższej tabeli Bank prezentuje oszacowany negatywny wpływ wdrożenia MSSF 9 na
  kapitały na dzień 1 stycznia 2018 roku z tytułu zmian w klasyfikacji i wycenie aktywów
  finansowych.
  *bez wpływu podatku odroczonego
  Wartość pozostałych pozycji aktywów finansowych zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej nie uległa zmianie w wyniku wdrożenia MSSF 9.
  Ak ty wa Ka te goria wy ce ny
  MSR 39
  Ka te goria wy ce ny
  MSF F 9
  Wa rtość bila nsowa
  wg MSR 39
  Wpły w wdroże nia
  MSSF 9*
  Kla sy fik a cja i wy ce na
  Wpły w wdroże nia
  MSSF 9*
  Utra ta wa rtości
  Wa rtość bila nsowa
  wg MSSF 9
  Kredyty i pożyczki
  udzielone klientom Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt 10 544 526 - (10 896) 10 533 630
  Kredyty i pożyczki
  udzielone klientom Zamortyzowany koszt Wartośc godziwa przez
  wynik finansowy 222 385 (2 258) - 220 127
  Ak ty wa ra ze m 10 766 911 (2 258) (10 896) 10 753 757


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  28
  W poniższej t abeli Bank prezentuje oszacowany negatywny wpływ wdrożenia MSSF 9 na
  kapitały na dzień 1 stycznia 2018 roku z tytułu zmiany wartości zobowiązań.
  *bez wpływu podatku odroczonego
  Wartość pozostałych pozycji zobowiązań zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytu acji
  finansowej nie uległa zmianie w wyniku wdrożenia MSFF 9
  Łączna wartość wpływu wdrożenia MSSF 9 w kwocie (16 507) tys. zł oraz wynikający
  z wdrożenia MSSF 9 efekt podatku odroczonego w postaci wzrostu aktywa netto z tytułu
  podatku odroczonego w kwocie 3 136 tys. zł pomniejszyły z dniem 1 stycznia 2018 roku kwotę
  zysków zatrzymanych o (13 371) tys. zł.
  Wpływ MSSF 9 na adekwatność kapitałową
  Całkowity wpływ zastosowania MSSF 9, obliczony na dzień 1 stycznia 2018 roku, w odniesieniu
  do łącznego współczynn ika kapitałowego (TCR) oraz współczynnika kapitału Tier 1 (Tier 1 ratio)
  Banku jest nieistotny, w związku z tym, że w kalkulacji współczynników kapitałowych Banku
  łączna kwota ekspozycji na ryzyko w yznaczana jest z uwzględnieniem kwoty ekspozycji na
  ryzyko kredytowe przy zastosowaniu metody wewnętrznych ratingów z zastosowaniem
  podejścia nadzorczego w zakresie przypisywania ekspozycji z tytułu kredytowania
  specjalistycznego do kategorii ryzyka (metoda IRB slotting approach) i wpływ zastosowania
  MSSF 9 jest niwelowany poprzez zmniejszenie niedoboru korekt ryzyka kredytowego wobec
  oczekiwanych strat.
  Bank zdecydował, że na potrzeby rachunku adekwatności kapitałowej, w tym kalkulacji funduszy
  własnych, w oparciu o Artykuł 1 paragraf 9 Rozporządzenia (UE) 2017 /2395 Parlamentu
  Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 roku zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr
  575/2013, nie będzie stosował okresu przejściowego, który pozwala złagodzić wpływ na kapitał
  związany z wprowadzeniem MSSF 9.
  Poniższa tabela przedstawia wpływ IFRS 9 na adekwatność kapitałową Banku w g stanu na
  1 stycznia 2018 r.:
  Dane jakościowe umożliwiające odbiorcom sprawozdania finansowego zrozumienie
  wpływu MSSF 9 na pozycję finansową Banku oraz zarządzanie kapitałem
  Poniżej Bank ujawnił informacj e jakościowe dotyczące podejścia Banku do sposobu
  zaimplementowania wymogów MSSF 9, które w opinii Banku pozwolą odbiorcom sprawozdania
  finansowego na zrozumienie wpływu MSSF 9 na pozycję finansową Banku o raz na zarządzanie
  kapitałem.
  Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe
  W celu zapewnienia możliwości podjęcia decyzji klasyfikacyjnej w zakresie posiadanych przez
  Bank składników aktywów finansowych zgodnej z MSSF 9 na dzień 1 stycznia 2018 roku, Zobowią za nia Ka te goria wy ce ny Ka te goria wy ce ny Wa rtość bila nsowa
  MSR 37
  Wpły w wdroże nia
  MSSF 9*
  Kla sy fika cja i wy ce na
  Wpły w wdroże nia
  MSSF 9*
  Utra ta wa rtości
  Wa rtość bila nsowa
  wg MSSF 9
  Rezerwy MSR 37 MSSF 9 204 - 3 353 3 557
  Zobowią za nia ra ze m 204 - 3 353 3 557 Ade k wa tność k a pita łowa 31.12.2017
  Wpły w
  wdroże nia
  MSSF 9
  01.01.2018
  F undusze wła sne 1 104 182 313 1 104 495
  Kapitał podstawowy Tier I, w tym: 904 182 313 904 495
  (-) Wpływ wdrożenia MSSF 9 na kapitały - (13 371) (13 371)
  (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat
  według metody wewnętrznych ratingów (88 720) 13 904 (74 816)
  (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (1 339) (220) (1 559)
  Łą czna k wota e k spozy cji na ry zy k o 6 993 562 2 757 6 996 319
  Współczy nnik k a pita łu podsta wowe go Tie r I 12,9288% - 0,0006% 12,9282%
  - 0,0017% Łą czny współczy nnik k a pita łowy 15,7885% - 0,0017% 15,7868%


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  29
  w ramach prowadzonego projektu wdroż enia MSSF 9 Bank dokonał przeglądu posiadanych
  składników aktywów finansowych, które znajdowały się w jego posiadaniu po 31 grudnia 2017
  roku, poprzez:
  1. określenie oraz przypisanie grup składników aktywów finansowych do odpowiedniego
  modelu biznesowego n a podstawie oceny przyjętego sposobu zarządzania portfelami
  aktywów finansowych dokonywanej poprzez m.in.:
  a) przegląd oraz ocenę istotnych i obiektywnych danych jakościowych mających wpływ na
  przyporządkowanie portfeli aktywów do odpowiedniego modelu biz nesowego (takich jak,
  np.: sposób oceny dochodowości danych portfeli aktywów finansowych oraz sposobu
  raportowania wyników takiej oceny do kluczowej kadry zarządzającej Banku, analizę
  typów ryzyka mających wpływ na efektywność danych portfeli aktywów finan sowych
  oraz sposób zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem, zasady wynagradzania
  zarządzających portfelami aktywów finansowych oraz przyczyny dokonanych
  w przeszłości sprzedaży aktywów finansowych w ramach danych portfeli),
  b) przegląd oraz ocenę istotnych i obiektywnych danych ilościowych mających wpływ na
  przyporządkowanie portfeli aktywów do odpowiedniego modelu biznesowego (takich jak,
  np.: wartość sprzedaży aktywów finansowych dokonanych w ramach danych portfeli
  dokonanych we wcześniejszych okresach sp rawozdawczych (o ile sprzedaże wystąpiły)
  oraz częstotliwość dokonanych sprzedaży aktywów finansowych w ramach danych
  portfeli (o ile sprzedaże wystąpiły);
  c) analizę oczekiwań, co do planowanych przyszłych wartości sprzedaży aktywów
  finansowych oraz ich c zęstotliwości w ramach danych portfeli;
  2. określenie, poprzez identyfikację i analizę zapisów kontraktowych składnika aktywów
  finansowych mogących mieć wpływ na niespełnienie przez dany składnik aktywów
  finansowych kryterium SPPI, czy warunki umowy dotycz ącej składnika aktywów
  finansowych (utrzymywanego zgodnie z modelem biznesowym, którego cel zakłada
  utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych
  wynikających z umowy lub utrzymywanego zgodnie z modelem biznesowym, którego cel
  zak łada zarówno utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów
  pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych)
  pozwalają na stwierdzenie, że dany składnik aktywów finansowych spełnia kryterium
  SPPI.
  Na dzień 1 sty cznia 2018 roku, w wyniku wdrożenia MSSF 9, Bank dokonał zmiany klasyfikacji
  oraz metody wyceny dla 25 kredytów korporacyjnych wycenianych zamortyzowanym kosztem
  zgodnie z MSR 39 na wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9
  w zw iązku z niespełnieniem kryterium SPPI w kategorii aktywów z niepełną odpowiedzialnością
  dłużnika (ang. non -recourse assets).
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank nie zidentyfikował składników aktywów finansowych, które
  zamierzałby wyznaczyć 1 stycznia 2018 roku do kategorii wyceny w wartości godziwej przez
  wynik finansowy celem zmniejszenia niedopasowania księgowego, które w przeciwnym razie
  powstałoby na skutek wyceny aktywów finansowych w zamortyzowanym koszcie lub w wartości
  godziwej przez pozostałe docho dy całkowite.
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania finansowe Banku będą w dalszym ciągu wyceniane według dotychczasowych
  zasad określonych w MSR 39 – według zamortyzowanego kosztu lub wartości godziwej przez
  wynik finansowy. Bank nie dokonał wyboru opcji w yceny zobowiązań do wartości godziwej. W
  przypadku wyboru tej opcji, zmiana wartości godziwej wynikająca ze zmian w poziomie ryzyka
  kredytowego byłaby odnoszona do innych dochodów całkowitych a w momencie usunięcia
  składnika zobowiązania finansowego z ksią g rachunkowych wartość poprzednio ujęta w innych
  dochodach całkowitych nie podlegałaby odniesieniu do wyniku finansowego.
  Utrata wartości
  Wprowadzenie nowego modelu liczenia utraty wartości opartego na koncepcji ECL spowodowało
  spodziewany wzrost wysokości rezerw z tytułu utraty wartości w Banku, szczególnie w zakresie
  ekspozycji zaklasyfikowanych do koszyka 2. Standard MSSF 9 w odróżnieniu od MSR 39, nie
  wymaga zidentyfikowania przesłanek utraty wartości w celu oszacowania strat w horyzoncie
  dożywotnim w k oszyku 2. W zamian za to, Bank jest zobowiązany do stałego oszacowania
  wysokości strat kredytowych od momentu rozpoznania danego aktywa, do momentu usunięcia


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  30
  go z bilansu. W przypadku znacznego zwiększenia ryzyka kredytowego w porównaniu do
  momentu rozpozn ania aktywa w bilansie, występuje konieczność liczenia strat w horyzoncie
  dożywotnim – koszyk 2. Takie podejście spowodowało, że oczekiwane straty kredytowe są
  wcześniej rozpoznawane, co przełożyło się ostatecznie na zwiększenie wysokości odpisów i tym
  sam ym docelowo wpłynęło na wynik finansowy. W zakresie ekspozycji zaklasyfikowanych do
  koszyka 1 Bank nie zidentyfikował zmian w poziomie rezerw z tytułu utraty wartości.
  W zakresie ekspozycji zaklasyfikowanych do koszyka 3 wzrost poziomu rezerw z tytułu utr aty
  wartości związany jest z uwzględnieniem w wyznaczonym poziomie rezerw, zgodnie
  z wymogami Standardu MSSF 9, dodatkowych scenariuszy dotyczących oczekiwanych
  odzysków.
  Należy podkreślić, że na moment wdrożenia standardu MSSF 9 jednorazowa zmiana wynika jąca
  z przyjęcia nowych modeli nie została uwzględniona w wyniku roku bieżącego i została ujęta
  w wyniku z lat ubiegłych.
  Bank, w ramach prowadzonego projektu wdrożenia MSSF 9, opracował i wdrożył nową
  metodykę kalkulacji odpisów oraz zaimplementował odpo wiednie zmiany w systemach IT oraz
  procesach funkcjonujących w Banku, w szczególności założenia modelu utraty wartości,
  pozyskanie niezbędnych danych jak również projektowaniem procesu i narzędzi oraz
  przeprowadzenie szczegółowego oszacowania wpływu wymogó w MSSF 9 na poziom odpisów.
  Prace metodologiczne skoncentrowały się na rozbudowie stosowanych obecnie rozwiązań, jak
  również nad wdrożeniem elementów zupełnie nowych. W zakresie rozbudowy miały miejsce
  prace dostosowujące obecne modele PD, LGD, EAD i CCF, tak by mogły zostać wykorzystane
  w oszacowaniach straty oczekiwanej. W zakresie rozwiązań nowych prace przede wszystkim
  obejmowały opracowanie nowego modelu PD dla ekspozycji komercyjnych, kryteriów transferów
  pomiędzy koszykami, jak również uwzględnienie prognoz ekonomicznych przy szacowaniu
  wartości odpisów.
  Rachunkowość zabezpieczeń
  Bank podjął decyzję, że w oparciu o zapisy MSSF 9.7.2.21 od 1 stycznia 2018 roku będzie
  kontynuował stosowanie wymogów rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39 zamiast
  wy mogów wskazanych w MSSF 9.
  W związku z powyższym, w zakresie rachunkowości zabezpieczeń, wejście w życie MSSF 9 nie
  będzie miało wpływu na sytuację finansową Banku.
  Dane porównawcze
  Bank podjął decyzję o skorzystaniu z zapisów MSSF 9 umożliwiających zwolni enie z obowiązku
  przekształcania danych porównawczych dla okresów wcześniejszych w odniesieniu do zmian
  wynikających z klasyfikacji i wyceny oraz utraty wartości. Na dzień 1 stycznia 2018 roku różnice
  w wartości bilansowej aktywów i zobowiązań finansowych wynikających z zastosowania MSSF 9
  zostały ujęte jako element wyniku z lat ubiegłych w kapitałach własnych Banku.
  2.25. Zmiana prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  Począwszy od sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku w sprawozdaniu z sytuacj i
  finansowej Bank zmienił prezentację różnicy z rachunkowości zabezpieczeń dotyczącej wartości
  godziwej pozycji zabezpieczanych w ten sposób, że korekta ta została zaprezentowana łącznie
  z pozycją zabezpieczaną w linii „Zobowiązania z tytułu emisji dłużny ch papierów wartościowych”
  co jest zgodne z zapisami MSR 39. Zmiana prezentacji została zastosowana również do okres u
  porównywal nego.
  3. Zasady zarządzania ryzykiem
  3.1. Ryzyko kredytowe
  Bank narażony jest na ryzyko kredytowe polegające na tym, że kontrahent nie w ywiąże się
  ze swoich zobowiązań wobec Banku w pełnej wysokości w ustalonym terminie. W celu
  ograniczenia ryzyka kredytowego, Bank prowadzi akcję kredytową zgodnie z wewnętrznymi
  procedurami, a także polityką w zakresie podejmowania decyzji kredytowych oraz oceny ryzyka
  kredytowego.
  Maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe stanowi wartość bilansowa pozycji
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, oraz wartość po zabilansowa ujawniona w Nocie 21 .


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  31
  3.1.1. Zabezpieczenia
  Polityka Banku w zakresie zabezpieczeń kredytowych i ich wyceny uwzględnia regulacje ustaw:
  o listach zastawnych i bankach hipotecznych, prawo bankowe, ustawa o zastawie rejestrowym
  i rejestrze zastawów, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, zapisy kodeksu spółek
  handlowych, zapisy kodeksu cywilnego oraz innyc h ustaw. Dodatkowo, do kwestii zabezpieczeń
  prawnych odnoszą się Zalecenia i Rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja
  Nadzoru Finansowego), w tym Rekomendacja S i J oraz zapisy wewnętrznych regulacji
  bankowych.
  Bank posiada i stos uje Regulamin ustalania bankowo -hipotecznej wartości nieruchomości,
  zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego),
  wydany na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach
  hipotecznych (tek st jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 99, poz. 919 z późn. zm.) z uwzględnieniem
  zapisów Rekomendacji F dotyczącej podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję
  Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo -hipotecznej wartości
  nieru chomości wydawanych przez banki hipoteczne. Tym samym Bank zapewnia, że wartość
  zabezpieczenia ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie jest wystarczająca w całym
  okresie trwania umowy. Zapewnienie to oparte jest na analizie długookresowej dochodow ości
  danej nieruchomości, zakończonej ustaleniem kwoty skapitalizowanych wpływów netto
  możliwych długookresowo do osiągnięcia z danej nieruchomości.
  Bank może przeprowadzić lub zlecić ponowną wycenę zabezpieczeń, w tym nieruchomości
  stanowiącej zabezpiecze nie hipoteczne, o ile w okresie od dokonania ostatniej wyceny miały
  miejsce wydarzenia mogące mieć znaczny wpływ na wartość danego zabezpieczenia
  lub w przypadku nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytów, dla których rozpoznano
  utratę wartości.
  Bank jako obowiązkowe prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu przyjmuje:
   hipotekę na nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania, wpisaną w księdze
  wieczystej na pierwszym miejscu – w przypadku kredytów na refinansowanie, kredytów
  dla dewelo perów komercyjnych, kredytów dla deweloperów mieszkaniowych, kredytów
  na zakup gruntu, kredytów dla osób fizycznych, kredytów dla osób fizycznych – model
  agencyjny, pooling,
   cesję praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchom ości
  obciążonej hipoteką na rzecz Banku lub cesję z praw z polisy od wszelkich ryzyk
  budowlanych finansowanej nieruchomości (w zależności od tego czy przedmiotem
  finansowania jest gotowa nieruchomość czy w budowie) – w przypadku kredytów
  na refinansowanie , kredytów dla deweloperów komercyjnych, kredytów dla deweloperów
  mieszkaniowych, kredytów dla osób fizycznych, kredytów dla osób fizycznych – model
  agencyjny, pooling,
   cesję lub zastaw na wierzytelnościach z tytułu umów najmu – w przypadku kredytów
  na re finansowanie, kredytów dla deweloperów komercyjnych,
   weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz deklaracją wekslową – w przypadku kredytów
  udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego,
   poręczenie jednostek samorządu terytorialnego według prawa cywilnego – w przypadku
  kredytów dla zakładów opieki zdrowotnej i spółek powołanych przez jednostki samorządu
  terytorialnego.
  W przypadku kredytów komercyjnych dominującą formą organizacyjną kredytobiorców Banku
  są tzw. spółki celowe. Według najlepszej wiedzy Bank u, Członkowie Zarządu i pracownicy Banku
  nie pełnią funkcji w organach spółek będących kredytobiorcami Banku.
  Zgodnie z MSSF 10, Bank przeprowadza analizę oceny sprawowania kontroli przez Bank
  nad jednostkami . Bank nie dokonał inwestycji w papiery wartoś ciowe i udziały innych jednostek
  gospodarczych, dających mu możliwość bieżącego kierowania istotnymi działani ami tych
  jednostek, oraz nie po siada spółek zależnych i stowarzyszonych, tak więc analiza dotyczy
  możliwych interakcji pomiędzy Bankiem i kredytowa nymi przez niego podmiotami.
  W przypadku, gdy są to spółki kapitałowe tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki
  akcyjne, Bank jako zabezpieczenie prawne spłaty kredytu przyjmuje zastaw rejestrowy
  na udziałach lub akcjach. W związku z powyższym występuje także znaczna koncentracja
  zastawów rejestrowych na udziałach lub akcjach jako zabezpieczenia prawnego spłaty kredytów.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  32
  W przypadku finansowania spółek komandytowych lub komandytowo -akcyjnych Bank
  przyjmuje jako zabezpieczenie prawne spłaty kre dytu zastaw na udziałach/akcjach
  komplementariusza – podmiotu uprawnionego do prowadzenia spraw spółki komandytowej
  lub komandytowo -akcyjnej.
  Niezależnie od zabezpieczeń, o których mowa wyżej, Bank może przyjąć dodatkowe prawne
  formy zabezpieczenia kredytó w, a w szczególności:
  a) gwarancję bankową,
  b) poręczenie według prawa cywilnego lub według prawa wekslowego,
  c) zastaw rejestrowy na prawach lub wierzytelnościach,
  d) zastaw według przepisów kodeksu cywilnego na prawach lub wierzytelnościach,
  e) przelew innych wierzytel ności niż wierzytelności, o których mowa powyżej,
  f) blokadę środków na rachunku bankowym,
  g) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem,
  h) przystąpienie do długu kredytowego,
  i) ubezpieczenie kredytu,
  j) oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji,
  k) kaucję,
  l) zobowiązan ia udziałowców kredytobiorcy,
  m) inne formy dopuszczone przez prawo.
  Bank ustala formę i wartość prawnego zabezpieczenia uwzględ niając specyfikę transakcji
  tj. biorąc pod uwagę:
  a) rodzaj i wysokość kredytu oraz okres kredytowania,
  b) status prawny kredytobiorcy,
  c) sytuację finansową kredytobiorcy,
  d) historię współpracy z kredytobiorcą i grupą kapitałową, której kredytobiorca jest
  członkiem,
  e) koszt ustanowienia zabezpieczenia,
  f) możliwość zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń Banku w możliwie
  najkrótszym czasie .
  W zakresie gwarancji bankowych i cesji praw z polis ubezpieczeniowych, Bank dobierając
  kontrahentów zwraca uwagę na wyniki finansowe i rating wystawców zabezpieczenia akceptuj ąc
  zabezpieczenia wyłącznie od wiarygodnych banków i towarzystw ubezpieczeniowy ch.
  3.1.2. Opis systemu ratingowego i zarządzania ryzykiem kredytowym
  Bank do analizy jakości portfela kredytowego wykorzystuje modele ratingowe, które podlegają
  corocznej aktualizacji. Syste my ratingowe obejmują obecnie 98,13 % ogólnej sumy ekspozycji
  ważonych ry zykiem metodą standardową z uwzględnieniem portfeli objętych plan em
  stopniowego wdrożenia oraz 63,2 % bez uwzględnienia tych portfeli. Różnica wynika z tego,
  że 34 ,93% ogólnej sumy ekspozycji ważonych metodą standardową stanowią ekspozycje
  detaliczne pozys kane w ramach współpracy z mBank S.A. , które aktualnie są objęte planem
  stopniowego wdrożenia metody IRB zaakceptowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  a Bank zamierza w przyszłości ubiegać się o wydanie przez właściwe władze nadzorcze zgody na
  stosow anie metod statystycznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych
  w zakresie ryzyka kredytowego dla tego portfela.
  Bank stosuje modele ratingowe:
   na potrzeby zarządzania ryzkiem kredytowym, w tym podejmowania decyzji
  kredytowych, oceny ryzyka kr edytowego transakcji or az adekwatności
  kapitałowej – w przypadku portfela komercyjnego;
   na potrzeby zarządzania ryzkiem kredytowym, w tym podejmowania decyzji
  kredytowych, oceny ryzyka kredytowego transakcji, wyznaczania odpisów z tytułu utraty
  wartości, a docelowo także na potrzeby adekwatności kapitałowej – dla ekspozycji
  w ramach portfela detalicznego pozysk anego przy współpracy z mBank S.A.
  Portfel komercyjny , w tym skupione wierzytelności komercyjne od mBank S.A.
  W obszarze kredytów komercyjnych Bank stosuje własny system ratingowy do oceny ryzyka
  transakcji, obejmujący 11 modeli ratingowych dedykowanych poszczególnym segmentom rynku
  nieruchomości komercyjnych oraz model funkcji przejścia pozwalający na wyznaczenie kategorii
  nadzorczej na podstawie oce ny punktowej nadanej w ramach modelu wewnętrznego.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  33
  Ratingi analizujące strukturę transakcji mają zastosowanie przy finansowaniu realizowanym:
   przy użyciu „project finance”, gdzie co do zasady kredytobiorcą jest spółka celowa,
   dla różnych typów transakcji o dnos zących się do finansowania lub refinansowania
  budowy/zakupu budynków biurowo -usługowo -handlowych, powierzchni handlowo
  usługowych, magazynów, osiedli domów jedno - lub wielorodzinnych z przeznaczeniem
  na wynajem lub na sprzedaż, hoteli oraz lokali użytk owych z przeznaczeniem na
  działalność handlową, biura lub magazyny.
  Modele Banku uwzględniają różne etapy finansowania transakcji - finansowanie budowy
  lub finansowanie zakupu/refinansowanie gotowej nieruchomości. Kryteria obejmują obszary
  związane z:
   nie ruchomością: lokalizacja, stan prawny, cechy funkcjonalne obiektu;
   charakterystyką rynku lokalnego: relacja popytu do podaży danego rodzaju obiektów,
  wskaźnik aktywności gospodarczej w regionie;
   analizą przepływów finansowych generowanych przez nieruchomoś ć: wysokość,
  stabilność, dopasowanie walutowe, stress testy;
   oceny jakościowe sponsora projektu oraz jego potencjał finansowy i wola wspierania
  projektu.
  Bank wykorzystuje metodę pogrupowania przypisującą ekspozycje do odpowiednich kategorii
  ryzyka, określ ających nadzorcze wartości oczekiwanej straty (EL) oraz wagi ryzyka.
  Przypisanie do odpowiednich kategorii nadzorczych odbywa się po ocenie ryzyka transakcji
  z wykorzystaniem zbudowanych przez Bank wewnętrznych modeli ratingowych oraz modelu
  funkcji przej ścia, dokonującej transformacji oceny punktowej nadanej w ramach ww. modeli
  wewnętrznych na kategorie nadzorcze.
  Portfel detaliczny pozyskany przy współpracy z mBank S.A.
  Na potrzeby oceny wiarygodności klienta posiadającego detaliczny produkt kredytowy
  za bezpieczony hipoteką oraz monitoringu/raportowania ryzyka kredytowego dla tego portfela
  wykorzystywane są grupowe modele ryzyka kredytowego, których Bank jest użytkownikiem
  lokalnym. Szczegółowe zasady i zakres współpracy między Bankami w zakresie grupowyc h
  modeli ryzyka, określają zapisy odrębnej umowy o współpracy w zakresie zarządzania ryzykiem.
  Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego dla tej części portfela kalkulowany jest
  z wykorzystaniem metody standardowej, gdyż według stanu na 31 grudnia 201 7 roku objęty
  on jest planem stopniowego wdrożenia.
  W obszarze bankowości detalicznej funkcjonują następujące modele wchodzące w skład
  systemu ratingowego:
   model straty z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD). W ujęciu tego modelu strata
  została zdefiniowan a jako funkcja zależna od poziomu odzysku ze spłat własnych klienta
  oraz możliwej, zrealizowanej w trakcie procesu egzekucyjnego wartości zabezpieczenia
  na nieruchomości,
   model współczynnika konwersji kredytowej (CCF). Współczynnik ten jest integralną
  czę ścią modelu EAD (CCF jako stopień zrealizowania przez klienta zobowiązań
  pozabilansowych w dniu zaistnienia defaultu),
   model prawdopodobieństwa zaniechania spłaty (PD), który jest modelem modułowym
  integrującym funkcjonujące w obszarze bankowości detaliczn ej modele aplikacyjne,
  behawioralne oraz bazujące na danych zewnętrznych z Biura Informacji Kredytowej
  (BIK).
  Dodatkowe informacje
  Ratingi nadawane przez zewnętrzne agencje ratingowe mają w ocenie ryzyka kredytowego
  Banku bardzo ograniczone znaczenie z uwa gi na dominującą formę organizacyjną
  kredytobiorców – spółki celowe.
  Kwoty ekspozycji waż onych ryzykiem na ryzyko kredytowe obliczone z wykorzystaniem metody
  wewnętrznych ratingów został y przedstawione w Nocie 45.
  Ocena jakości portfela kredytowego Banku dokonywana jest w oparciu o monitoring
  terminowości spłat oraz monitoring analizy sytuacji ekonomiczno -finansowej kredytobiorcy.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  34
  Kredyty dla osób fizycznych monitorowane są miesięcznie pod kątem terminowości spłat
  oraz prawidłowości w zak resie ustanowion ych skutecznych zabezpieczeń hipotecznych.
  W tym samym okresie monitorowana jest także realizacja wszystk ich zobowiązań umownych
  klienta (w tym ubezpieczenie nieruchomości i cesja praw z polis).
  Portfel komercyjny i budżetowy monitorowany jest miesięczni e pod kątem terminowości spłat,
  natomiast sytuacja ekonomiczno -finansowa monitorowana jest z częstotliwością kwartalną
  lub półroczną w zależności od oceny ryzyka transakcji mierzonego uzy skaną liczbą punktów
  w modelu ratingowym. Dodatkowo miesięcznie moni torowana jest realizacja inwestycji
  oraz rozliczeń z wykonawcami – w przypadku finansowania budowy.
  Jak ujawniono w nocie 21 , 94,51 % wartości brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom
  stanowią kredyty nieprzeterminowane, bez stwierdzonej utraty wart ości. Pozostałe 5,49 %
  wartości portfela kredytowego przypada na kredyty przeterminowane bez rozpoznanej utraty
  wartości (2,91 %) oraz kredyty z rozpoznaną utratą wartości (2,58 %).
  3.1.3. Pomiar utraty wartości
  Bank dokonuje pomiaru utraty wartości dla ekspozycji k redytowych zgodnie
  z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 39.
  Na potrzeby analizy utraty wartości w Banku wyodrębniono cztery portfele:
   portfel komercyjny,
   portfel detaliczny pozyskany przy współpracy z mBank S.A.,
   portfel kredytów dla jednostek sa morządu terytorialnego, w tym poręczonych przez
  jednostki samorządu terytorialnego, zwany dalej „portfel JST ”,
   portfel pozostałych kredytów detalicznych.
  Portfel komercyjny podzielono na dwa podportfele wyodrębniając kredyty komercyjne (kredyty
  dewelopersk ie, k omercyjne i dla osób prawnych) oraz pozostałe kredyty dla przedsiębiorców
  indywidualnych.
  Ekspozycja kredytowa uznawana jest za obarczoną przesłanką utraty wartości wtedy,
  gdy dla dłużnika (właściciela kontraktu) zidentyfikowana została przesłanka ni ewykonania
  zobowiązania. mBank Hipoteczny S.A. stosuje jednolitą definicję niewykonania zobowiązania
  (default) we wszystkich obszarach zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym dla celów
  kalkulacji odpisów, rezerw i wymogu kapitałowego. Podstawą przyjętej def inicji default
  jest definicja niewykonania zobowiązania zawarta w Rozporządzeniu P arlamentu Europejskiego
  i Rady (EU) nr 575/2013 z dnia 26 czer wca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościo wych
  dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozp orządzenie (UE) nr 648/2012
  (Rozporządzenie CRR ).
  Portfel kredytów komercyjnych, JST oraz pozostałych kredytów detalicznych
  Bank przyjmuje, że zaszło niewykonanie zobowiązań (zdarzenie default) w odniesieniu
  do danego dłużnika, jeżeli wystąpiło co naj mniej jedno z trzech następujących zdarzeń:
  a) nastąpiło pogorszenie jakości kredytowej kontrahenta/transakcji. Bank uznaje,
  że dłużnik prawdopodobnie nie wywiąże się w pełni ze swoich zobowiązań kredytowych
  wobec Banku, podmiotu dominującego wobec Banku bez konieczności podejmowania
  przez Bank działań, takich jak realizacja zabezpieczenia, o ile takowe istnieje,
  b) wystąpiły opóźnienia w płatnościach o ponad 90 dni. Którakolwiek z ekspozycji
  o charakterze zobowiązania kredytowego dłużnika wobec Banku, podmiotu
  dominującego wobec Banku jest przeterminowana o ponad 90 dni, z zastrzeżeniem że:
   w przypadku ekspozycji detalicznych, kwota przeterminowana przekracza 500 PLN,
   w przypadku pozostałych ekspozycji, kwota przeterminowana przekracza 3 000 PLN,
  c) klasyfikacja pod miotu do sytuacji default przez jednostkę dominującą wobec Banku .
  Za datę defaultu Bank przyjmuje datę zidentyfikowania przesłanki defaultu – na podstawie
  powzięcia informacji o twardych i miękkich przesłankach oraz na podstawie przeprowadzonej
  analizy oce ny ekspozycji.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  35
  Następujące elementy stanowią „twarde” przesłanki zajścia zdarzenia niewykonania
  zobowiązania i oznaczają pogorszenie jakości kredytowej klienta/transakcji w myśl wyżej
  przyjętej definicji:
  a) dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości na skutek wyraźnego pogorszenia
  wiarygodności kredytowej dłużnika,
  b) zbycie przez Bank ekspozycji ze znaczną stratą ekonomiczną związaną ze zmianami
  jej wiarygodności kredytowej,
  c) zezwolenie przez Bank na wymuszoną restrukturyzację zobowiązania kredytowego,
  o ile moż e to skutkować zmniejszeniem zobowiązań finansowych poprzez umorzenie
  istotnej części zobowiązania lub odroczenie spłaty kwoty głównej, odsetek lub – jeżeli
  dotyczy – prowizji,
  d) złożenie przez Bank wniosku o postawienie dłużnika w stan upadłości lub podobne go
  wniosku w odniesieniu do zobowiązań kredytowych dłużnika wobec Banku, podmiotu
  dominującego wobec Banku,
  e) postawienie dłużnika w stan upadłości lub uzyskanie przez niego podobnej ochrony
  prawnej, powodującej uniknięcie lub opóźnienie spłaty zobowiązań kr edytowych wobec
  Banku, p odmiotu dominującego wobec Banku,
  f) oszustwo ze strony klienta (dostarczenie nieprawdziwych danych w momencie udzielenia
  kredytu bądź w momencie jego monitorowania, wyłudzenie kredytu itp.),
  g) wypowiedzenie umowy (całości lub części) i/ lub wszczęcie działań windykacyjnych.
  Oprócz przesłanek twardych, które determinują zajście zdarzenia default Bank identyfikuje
  przesłanki miękkie. Wystąpienie przesłanki miękkiej nie rodzi natomiast automatycznej
  konieczności klasyfikacji, jako zajście zd arzenia default . Przesłanki miękkie mają uzupełniający
  charakter. Są to zagadnienia, które Bank powinien dodatkowo rozważyć przy analizie sytuacji
  kredytobiorcy, a które mogą wskazywać na jej pogorszenie. Jeśli w ocenie Banku
  zidentyfikowane przesłanki mię kkie mają dla konkretnego przypadku istotne znaczenie, Bank
  powinien przystąpić do oceny, czy zaszło zdarzenie default niezależnie od braku przesłanek
  twardych.
  Bank dokonuje kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości w oparciu o analizę indywidualną
  (por tfel komercyjny oraz budżetowy) oraz portfelową (portfel detaliczny oraz te ekspozycj e
  z portfela komercyjnego oraz budżetowego, dla których w analizie indywidualnej
  nie stwierdzono utraty wartości).
  Proces kalkulacji odpisów aktualizujących w analizie i ndywidualnej polega na:
  a) określeniu szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (spłat) zarówno
  z zabezpieczeń jak i wpłat dokonywanych przez kredytobiorców, z uwzględnieniem
  planowanych kosztów,
  b) obliczeniu różnicy między wartością bilansową danego składn ika aktywów, a bieżącą
  wartością szacowanych odzysków i kosztów zdyskontowanych efektywną stopą
  procentową,
  c) ewidencji księgowej odpisów aktualizujących.
  W przypadku wystąpienia przesłanek utraty wartości oraz dokonania analizy indywidualnej danej
  ekspozycj i kredytowej, nie stwierdzającej utraty wartości, wyliczany jest odpis aktualizujący
  w oparciu o parametry analizy portfelowej.
  W przypadku nie wystąpienia przesłanek utraty wartości wobec ekspozycji kredytowej,
  w oparciu o prawdopodobieństwo zaniechania r egulowania zobowiązań ( default ) wyliczany jest
  w analizie portfelowej odpis aktualizujący na poniesione, ale nie zidentyfikowane straty.
  Analiza portfelowa obejmuje wszystkie kredyty detaliczne i komercyjne nie objęte analizą
  indywidualną. Ban k stosuje sza cowane na potrzeby pomiaru utraty wartości parametry
  określające wskaźnik uzdrowień (ZLGD), wskaźnik wadliwych zabezpieczeń (BD) oraz wskaźnik
  relacji między odzyskiem a wartością zabezpieczenia (CRR), a także indywidualny dla każdej
  ekspozycji wskaźnik re lacji zadłużenia do wartości zabezpieczenia (LTV) służące do wyznaczenia
  LGD w analizie portfelowej oraz dodatkowo parametry PD oraz LIP. Bank przyjmuje, że LIP
  wynosi 8 miesięcy dla portfela kredytów komercyjnych oraz 12 miesięcy dla kredytów
  detalicznych . Parametr PD aktualnie wyznaczany jest z wykorzystaniem 3 letniego szeregu
  czasowego. Parametr LGD szacowany jest w oparciu o dane od 2009 roku, dobór zakresu
  danych dokonywany jest pod kątem zapewnienia adekwatności oszacowań wysokości odpisów


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  36
  z tytułu utraty wartości do aktualnych warunków ekonomicznych. Każdy z wyodrębnionych
  portfeli posiada własny zestaw parametrów ZLGD, BD, CRR i PD .
  W przypadku aktywów, dla których rozpoznano utratę wartości, Bank przeprowadza zaostrzony
  monitoring np. dokonuje po nownej wyceny bankowo -hipotecznej wartości nieruchomości
  stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
  Portfel detaliczny pozyskany przy współpracy z mBank S.A.
  Dla por tfela detalicznego pozyskanego przy współpracy z mBank S.A. przyjmuje się,
  że wystąpiła przesłanka utraty wartości ekspozycji detalicznej, gdy osoba fizyczna będąca
  zobowiązana z tytułu danego produktu jest w stanie default, to znaczy:
  a) przeterminowanie przynajmniej jednego zobowiązania kredytowego dłużnika utrzymuje
  się przez okres przekraczający 90 dn i oraz łączna kwota przeterminowana na wszystkich
  ekspozycjach kredytowych dłużnika (przeterminowanych powyżej 31 dni) przekracza
  500 złotych,
  b) jedna z transakcji klienta podlega restrukturyzacji,
  c) wierzytelność kredytowa zostaje sprzedana ze znaczną ekonomi czną stratą kredytową,
  d) złożony zostaje przez Bank wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  postępowania upadłościowego lub naprawczego (skutkującego możliwym zaniechaniem
  lub opóźnieniem w spłacie) przez dłużnika,
  e) został dokonany odpis z tytułu utra ty wartości na skutek wyraźnego pogorszenia się
  wiarygodności kredytowej klienta.
  Kalkulacja odpisów aktualizujących na bilansowe ekspozycje kredytowe i rezerw na
  pozabilansowe ekspozycje kredytowe opiera się o parametry ryzyka wyznaczane
  z wykorzystaniem metodologii stosowanej na potrzeby zaawansowanej metody wewnętrznych
  ratingów (AIRB), po niezbędnej eliminacji różnic pomiędzy podejściem wynikającym z AIRB
  i MSR 39 .
  Czynnikami analizowanymi przy ujęciu utraty wartości kredytów są wszystkie przesłanki u traty
  wartości rozpoznawane przez Bank, w tym m.in. znaczące trudności finansowe dłużnika
  oraz naruszenie umowy, tj. niespłacenie odsetek lub części kapitałowej zobowiązania.
  Podstawowym prawnym zabezpieczeniem kredytów udzielonych klientom przez Bank je st
  hipoteka ustanowiona na rzecz Banku na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej
  dla nieruchomości.
  Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez Bank szacowana
  jest w oparciu o koncepcję tzw. wartości bankowo -hipotecz nej zakładającej utrzymanie przez
  nieruchomość wartości w dłuższym okresie.
  W przypadku niekorzystnych zmian wartości zabezpieczeń Bank dokonuje ich weryfikacji
  poprzez ponowne przeprowadzenie wyceny nieruchomości. Zależnie od efektów wyceny, Bank
  co do z asady negocjuje z kredytobiorcą zgodnie z zawartą umową kredytową:
  a) ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia,
  b) zmianę zabezpieczenia,
  c) dokonanie jednorazowej spłaty zadłużenia do poziomu LTV akceptowanego przez Bank,
  d) renegocjację warunków umowy.
  W wyniku analizy wyceny Bank dokonuje aktualizacji szacowanej kwoty odzysku z wpłat
  własnych i z zabezpieczeń oraz dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.
  Brak osiągnięcia porozumienia może skutkować częściowym lub pełnym wypowiedzeniem
  umowy, jeżeli sytuacja ekonomiczno -finansowa kredytobiorcy wykazuje trwałe pogorszenie.
  Bank posiada plan awaryjny na wypadek nieoczekiwanych, radykalnych zmian cen na rynku
  nieruchomości.
  3.1.4. Przejęte zabezpieczenia
  Bank może przejąć bezpośrednio do swojego ma jątku nieruchomość dłużnika Banku, na której
  została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu, w zamian za umorzenie
  zobowiązania kredytowego lub jego części, wynikającego z umowy kredytu.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  37
  Przejęciu podlegają nieruchomości dłużnika Banku, stanow iące przedmiot zabezpieczenia
  hipotecznego spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu lub też inne nieruchomości
  wskazane przez dłużnika Banku i zaakceptowane przez Bank jako przedmiot przejęcia.
  Bank jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do zbycia przejętej nieruchomości
  lub jej części niezwłocznie po jej nabyciu/przejęciu.
  Decyzja dotycząca strategii sprzedaży przejętej/nabytej przez Bank nieruchomości lub jej części
  oraz jej trybie jest podejmowana przez Zarząd Banku.
  Zarówno w 2017 roku , jak i 2016 roku Bank nie przejął żadnych zabezpieczeń. Zmniejszenie
  wartości zapasów w 2016 roku związane było ze sprzedażą lokali mieszkalnych usytuow anych
  w przejętej nieruchomości w latach ubiegłych oraz utworzeniem odpisów z tytułu utraty wartości
  przejętych nieruchomości .
  Zmiana stanu przejętych zabezpieczeń
  3.1.5. Polityka mBanku Hipotecznego S.A. w zakresie forbearance
  Bank oferuje klientom, którzy są tymczasowo w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie
  sprostać pierwotnym warunkom spłaty kredytu , łagodniejsze warunki obsługi zobowiązań,
  pozwalające na utrzymanie ich bieżącej obsługi, bez których problemy finansowe klientów
  uniemożliwiłyby spłatę kredytu w terminie określonym umową kredytową.
  Zmiany umów kredytowych mogą być inicjowane przez klien ta lub Bank i obejmują
  m.in. restrukturyzację zadłużenia, nowy harmonogram spłaty, odroczenie terminu płatności rat
  kapitałowych przy utrzymaniu płatności odsetek.
  Rodzaj oferowanej ulgi powinien być odpowiedni do charakteru i przewidywanego czasu trwania
  trudnej sytuacji finansowej klienta. Do zawarcia porozumienia z klientem konieczne jest
  przekonanie Banku o gotowości i zdolności klienta do spłaty kredytu. Przed udzieleniem
  jakiejkolwiek ulgi przeprowadzana jest ocena jej wpływu na poprawę zdolności kli enta do spłaty.
  Bank renegocjuje umowy kredytowe z klientami mającymi trudności finansowe w celu
  maksymalizacji możliwości odzyskania należności kredytowych oraz minimalizacji ryzyka
  defaultu klientów.
  Wobec klientów detalicz nej części, zgodnie z polityką forbearance, działania pomocowe mogą
  przyjąć różne formy w zależności od typu i skali problemów f inansowych klienta. Działania
  o charakterze krótkoterminowym polegają głównie na czasowej redukcji wielkości rat
  lub zawieszeniu rat kapitałowych przy utrzyman iu płatności odsetek. Klientom, których
  problemy finansowe mają długotrwały charakter, Bank może zaoferować wydłużenie terminu
  spłaty, które może obejmować zmniejszenie wysokości spłat.
  Wobec klientów korporacyjnych będących w t rudnej sytuacji finansowej B ank stosuje, zgodn ie
  z polityką f orbearance, szeroki wachlarz działań mających na celu wsparcie procesu
  biznesowego począwszy od zaniechania działań, do których Bank jest upoważniony w przypadku
  naruszenia warunków umownych bądź covenantów, a na restruktur yzacji umów kredytowych
  kończąc. Przy tym umowy restrukturyzacyjne mogą uchylać lub łagodzić warunki dodatkowe
  zawarte w umowie pierwotnej, jeżeli jest to optymalna strategia przetrwania biznesu klienta.
  Ryzyko braku spłaty portfela pr oduktów podlegającego polityce f orbearance jest mitygowane
  kwotą 381 755 tys. zł przyjętych zabezpieczeń (wartość bankowo -hipoteczna nieruchomości Ok re s
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  Ok re s
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  Sta n na począ te k ok re su 3 432 6 768
  Zwiększenia (z tytułu) - 382
  - rozwiązania odpisów z tytułu utraty wartości - 222
  - pozostałe zwiększenia - 160
  Zmniejszenia (z tytułu) - (3 718)
  - sprzedaży nieruchomości - (1 779)
  - utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości - (1 939)
  Sta n na k onie c ok re su 3 432 3 432


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  38
  stanowiąca zabezpieczenie kredytu) , tak więc możliwy wpływ tego portfela na pogorszenie
  jakości całego portfela Banku jest istotni e ograniczony.
  Struktura portfela kredytów w kategorii forbearance w mBa nku Hipotecznym S.A. według stanu
  na 31 grudnia 201 7 roku przedstawia się następująco:
  Struktura portfela kredytów w kategorii forbearance w mBanku Hipotecznym S.A. według stanu
  na 31 grudnia 201 6 roku przedstawia się następująco:
  Wielkość portfela klientów, którym Bank udzielił ulgi pozostaje niewielka w porównaniu
  do całkowitej wielkości portfela kredytowego Banku. Udział portfela forb earance stanowi 2,3 1%
  (w edłu g stanu na 31.12 .201 6 r. 3,74 %) całego portfela. Portfel ekspozycji forb earance
  w kategorii default wyniósł w edłu g stanu na 31 grudnia 201 7 r. 71,66 % portfela forb earance
  (wedłu g stanu na 31.12.201 6 r. 58,67 %). Portfel ekspozycji w kategorii default został pokryty
  odpisa mi w 30,54 % (w edłu g stanu na 31.12.201 6 r. 22,63 %).
  Ryzyko braku spłaty portfela forbearance jest mitygowane przyjętymi zabezpieczeniami
  w postaci hipoteki na nieruchomości o wartości bankowo -hipotecznej 381 755 tys. zł (w edłu g
  stanu na 31.12.201 6 r. 505 299 tys. zł ), w tym w kategorii default 261 893 tys. zł (w edłu g
  stanu na 31.12.201 6 r. 287 772 tys. zł).
  Zmiany wartości bilansowej ekspozycji w kategorii forbearance w latach 201 7 i 201 6
  Ekspozycje w kategorii forbearance według charakteru udzielonej ulgi według stanu na
  31 grudnia 201 7 roku
  Da ne bila nsowe Wa rtość brutto z te go w de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 250 863 179 764 55 052 195 811
  Klienci korporacyjni 235 131 178 774 54 928 180 203
  Klienci indywidualni 15 732 990 124 15 608
  Ra ze m da ne bila nsowe 250 863 179 764 55 052 195 811 Da ne bila nsowe Wa rtość brutto z te go w de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 355 738 208 717 47 486 308 252
  Klienci korporacyjni 348 583 208 381 47 422 301 161
  Klienci indywidualni 7 155 336 64 7 091
  Ra ze m da ne bila nsowe 355 738 208 717 47 486 308 252 Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a k tua lizują ce Wa rtość ne tto
  Sa ldo 01.01.2017 355 738 208 717 47 486 308 252
  Wyjścia z forbearance (117 470) - (212) (117 258)
  Zmiana zaangażowania (33 317) (29 598) 7 678 (40 995)
  Nowe forbearance 45 912 645 100 45 812
  Sa ldo 31.12.2017 250 863 179 764 55 052 195 811 Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a k tua lizują ce Wa rtość ne tto
  Sa ldo 01.01.2016 355 873 163 780 33 957 321 916
  Wyjścia z forbearance (47 758) (4 906) (523) (47 235)
  Zmiana zaangażowania (18 442) (10 974) 9 356 (27 798)
  Nowe forbearance 66 065 60 817 4 696 61 369
  Sa ldo 31.12.2016 355 738 208 717 47 486 308 252 Ty p ulgi (31.12.2017r.) Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Refinansowanie 10 292 10 292 23 10 269
  Zmiana warunków 240 571 169 472 55 029 185 542
  Suma końcowa 250 863 179 764 55 052 195 811


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  39
  Ekspozycje w kategorii forbearance według charakteru udzielonej ulgi według stanu na
  31 grudnia 201 6 roku
  Ekspozycje w kategorii forbearance bez rozpoznanej utraty wartości według długości okresu
  przetermi nowania wedłu g stanu na 31 grudnia 201 7 roku
  Ekspozycje w kategorii forbearance bez rozpoznanej utraty wartości według długości okresu
  przeterminowania w edłu g stanu na 31 grudnia 201 6 roku
  Ekspozycje w kategorii forbearance z rozpoznaną utratą wartości według długości okresu
  przeterminowania wedłu g stanu na 31 grudnia 201 7 roku
  Ekspozycje w kategorii forbearance z rozpoznaną utratą wartości według długości okresu
  przeterminowania wedłu g stanu na 31 grudnia 201 6 roku
  Ekspozycje w kategorii forbearanc e według struktury branżowej wedłu g stanu na
  31 grudnia 201 7 roku
  Ty p ulgi (31.12.2016r.) Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Refinansowanie 25 293 25 293 46 25 247
  Zmiana warunków 330 445 183 424 47 440 283 005
  Suma końcowa 355 738 208 717 47 486 308 252 Ekspozy cje forbe a ra nce be z rozpozna ne j
  utra ty wa rtości (31.12.2017r.) Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Nieprzeterminowane 74 562 18 098 143 74 419
  do 30 dni 15 039 463 44 14 995
  od 31 do 90 dni 59 - - 59
  Suma końcowa 89 660 18 561 187 89 473 Ekspozy cje forbe a ra nce be z rozpozna ne j
  utra ty wa rtości (31.12.2016r.) Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Nieprzeterminowane 173 929 33 404 309 173 620
  do 30 dni 6 496 - 13 6 483
  od 31 do 90 dni 616 616 1 615
  Suma końcowa 181 041 34 020 323 180 718 Ek spozy cje forbe a ra nce z rozpozna ną
  utra tą wa rtości (31.12.2017r.) Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a k tua lizują ce Wa rtość ne tto
  Nieprzeterminowane 54 306 54 306 4 411 49 895
  do 30 dni - - - -
  od 31 do 90 dni - - - -
  ponad 90 dni 106 897 106 897 50 454 56 443
  Suma k ońcowa 161 203 161 203 54 865 106 338 Ek spozy cje forbe a ra nce z rozpozna ną
  utra tą wa rtości (31.12.2016r.) Wa rtość brutto w ty m de fa ult Odpisy
  a k tua lizują ce Wa rtość ne tto
  Nieprzeterminowane 60 817 60 817 4 688 56 129
  do 30 dni 32 464 32 464 17 32 447
  od 31 do 90 dni - - - -
  ponad 90 dni 81 416 81 416 42 458 38 958
  Suma k ońcowa 174 697 174 697 47 163 127 534 Sta n na 31.12.2017 r. Wa rtość brutto z te go w de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 172 511 131 742 45 222 127 289
  Budownictwo 62 620 47 032 9 706 52 914
  Osoby fizyczne 15 732 990 124 15 608
  Ra ze m 250 863 179 764 55 052 195 811


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  40
  Ekspozycje w kategorii forbearance według struktury branżowej wedłu g stanu na
  31 grudnia 201 6 roku
  W 201 7 roku p rzychody z tytułu odsetek z wiązane z ekspozycjami w kategorii forb earance
  wyniosły 9 671 tys. zł (za okres zakończony 31 grudnia 201 6 roku: 11 871 tys. zł).
  Bankowość detaliczna
  Bank nie traktuje kredytów ze zmienionymi warunkam i, jako podlegających polityce f orbearance
  w przypadkach, gdy zmiany wynikają z wniosku klient a i nie występują bieżące
  lub nie są przewidywane trudności finansowe klienta, a ponadto modyfikacje warunków umowy
  spełniają kryteria polityki decyzyjnej dla zdrowego portfela. W normalnym toku współpracy
  z klientem, klient niebędący w trudnej sytuacji finansowej występuje z wnioskiem o zmianę
  warunków umowy, na przykład, w zakresie renegocjacji warunków cenowych ze względu
  na zmianę warunków rynkowych lub aby zwiększyć swoją zdolność do obsługi kolejnego
  kredytu. Jeżeli taki wniosek spełnia wszystkie k ryteria decyzyjne oraz jest udzielany
  na warunkach rynkowych to taki kredyt nie j est klasyfikowany do kategorii f orbearance.
  W przypadku, gdy klient wnioskuje o wydłużenie terminu spłaty, zmniejszenie wysokości
  płaconych rat lub o inne złagodzenie warunkó w oraz jest to spowodowane trudnościami
  finansowymi klienta, zmodyfikowane umowy są traktowane jako produkty pomocowe
  podlegające polityce f orbearance i są odpowiednio wykazywane w sprawozdaniu finansowym.
  Produkty pomocowe (f orbearance) dostępne w bankow ości detalicznej są oferowane wyłącznie
  klientom będącym w trudnej sytuacji finansowej. Rodzaj oferowanego produktu pomocowego
  zależy od skali i charakteru trudności finansowych klienta.
  Poniższa lista możliwych działań pom ocowych podlegających polityce f orbearance
  nie wyczerpuje wszystkich dostępnych, ale obejmuje najczęściej stosowane:
   zastosowanie indywidualnego harmonogramu spłat,
   wydłużenie ostatecznej daty spłaty/ przedłużenie czasu trwania kredytu,
   restrukturyzacja,
   odroczenia spłat odsetek,
   odrocze nia spłat rat kapitałowych,
  przy założeniu, że niezastosowanie zmian skutkować mogło brakiem spłat kredytu
  a w konsekwencji stratą po stronie Banku.
  Działania pomocowe o charakterze krótkoterminowym koncentrują się na czasowej redukcji
  wysokości rat i mogą mieć charakter zawieszenia spłat kapitału przy utrzymaniu spłat odsetek.
  Klientom, których problemy finansowe mają charakter długoterminowy, może być oferowane
  wydłużenie terminu spłaty zobowiązań lub refinansowanie długu, które jest przesłanką
  do klasyf ikacji klienta do kategorii default.
  Konieczność udzielenia kolejnego produktu pomocowego skutkuje przeklasyfikowaniem
  produktu do kategorii non -performing, a w przypadku braku regularnej obsługi,
  gdy przeterminowanie w spłacie przekroczy 90 dni, klient j est przeklasyfikowywany do kategorii
  default.
  Portfel ten podlega regularnemu przeglądowi i raportowaniu do kierownictwa Pionu Ryzyka.
  Ocenie podlega skuteczność podejmowanych działań, regularność obsługi produktów
  zrestrukturyzowanych w zależności od typ u produktów oraz segmentu klientów.
  Bank zaprzestaje wykazyw ania produktu pomocowego, jako f orbearance w przypadkach:
   spłata kredytu jest uważana za niezagrożoną (performing),
   minęły co najmniej 2 lata próby od uznania ekspozycji za niezagrożoną (performin g),
  lub kontrakt nie był w kategorii zagrożonej (non -performing) w momencie udzielania
  ulgi, Sta n na 31.12.2016 r. Wa rtość brutto z te go w de fa ult Odpisy
  a ktua lizują ce Wa rtość ne tto
  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 281 861 141 659 47 186 234 675
  Budownictwo 66 722 66 722 236 66 486
  Osoby fizyczne 7 155 336 64 7 091
  Ra ze m 355 738 208 717 47 486 308 252


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  41
   wystąpiły regularne wpływy z tytułu należności lub odsetek (opóźnienia w spłacie
  na kontrakcie nie przekraczające 31 DPD w istotnej wysokości), co najmniej od poł owy
  okresu próby,
   żadna z ekspozycji dłużnika nie jest przeterminowana powyżej 31 dni na koniec okresu
  próby w kwocie wyższej niż 500 zł.
  Portfel produktów w statusie f orbearance w detalicznej części według stanu
  na 31 grudnia 201 7 roku wyniósł 15 732 tys . zł (w edłu g stanu na 31.12.201 6 r. 7 155 tys. zł ).
  Bankowość korporacyjna
  Relacje kredytowe pomiędzy Bankiem a klientami korporacyjnymi opierają się na produktach,
  których warunki udzielania uwzględniają rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej
  przez Klienta oraz są przedmiotem negocjacji.
  Kredyty hipoteczne renegocjowane z powodów komercyjnych, np. w przypadkach istotnej
  poprawy sytuacji finansowej klienta bądź w celu utrzymania relacji z klientem
  przy nie występowaniu trudnej sytuacji kre dytowej nie są traktowane jako f orbearance
  i nie są przedmiotem poniższego ujawnienia.
  Forbearance występuje wtedy, gdy z powodu bieżącej lub przyszłej trudnej sytuacji finansowej
  klienta, Bank udziela produktów na warunkach poniżej standardowych obowiązujących w Ba nku,
  które w innych okolicznościach nie byłyby zaakceptowane.
  Zmiana warunków jest traktowana jako ulga podlegająca polityce f orbearance, gdy poprawia
  zdolność klienta do spłaty długu lub zapobiega defaultowi klienta.
  Wobec klientów korporacyjnych będących w trudnej sytuacji finansowej Bank stosuje szeroki
  wachlarz działań mających na celu wsparcie procesu biznesowego Klienta, przy czym poniższa
  lista możliwych działań restrukturyza cyjnych podlegających polityce f orbearance nie wyczerpuje
  wszystkich dostępn ych, ale obejmuje najczęściej stosowane:
   zwiększenie kwoty kredytu,
   zmiana harmonogramu spłat,
   wydłużenie okresu kredytowania,
   restrukturyzacja (średnio lub długoterminowe refinansowanie),
   kapitalizacja odsetek,
   obniżenie marży Banku,
   udzielenie karencji n a spłatę kapitału przy zachowaniu płatności odsetek,
   zawieszenie, odstąpienie od realizacji działań wynikających z dodatkowych warunków
  zawartych w umowie (tzw. covenantów).
  Ocena utraty wartości na podstawie indywidualnej analizy wykon ywana jest w każdej sytuacji,
  w której wystąpiło jakiekolwiek kryterium uznania ekspozycji za default zgodnie z obowiązującą
  w Banku metodyką.
  Portfel kredytów zaklasyfikowanych do kategorii f orbearance podlega w Banku szczególnemu
  monitoringowi przez wszystkie jednostki ucze stniczące w procesie kredytowania i stałej ocenie
  czy nie wystąpiły przesłanki trwałej utraty wartości należności Banku. Transakcje
  zakwalifikowane do tej kategorii pozostają w tym portfelu i są wykazywane jako f orbearance
  przez minimum 24 miesiące od daty udzielenia ulgi (tzw. okres próby). Do uznania, że klient
  wrócił do kategorii normalnej konieczna jest prawidłowa obsługa zadłużenia
  i brak przeterminowania na koniec okresu próby. Klien t może być usunięty z portfela
  forbearance przed końcem okresu próby tylko w przypadku całkowitej spłaty zadłużenia.
  Wszystkie produkty kredytowe udzielone klientowi obsługiwanemu w obszarze restrukturyzacji
  w ramach Wydział Kredytów Trudnych w Departamencie Ryzyka Kredytów Komercyjnych mają
  status forbearance i podlegają ujawnieniu.
  Portfel produktów w statusie f orbearance w ko rporacyjnej części według stanu
  na 31 grudnia 201 7 roku wyniósł 235 131 tys . zł (w edłu g stanu na 31 grudnia 201 6 roku
  348 583 tys. zł ).


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  42
  3.1.6. Ryzyko kontrahenta wynikające z transakcji na instrumentach pochodnych
  Bank zawiera transakcje na instrumenty pochodne tylko w celach zabezpieczenia ryzyka
  walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. Bank nie prowadzi działalności handlowej,
  wszystkie transakcje na instrumenty pochodne zaliczane są do portfela bankow ego. Bank
  posiada w portfelu instrumenty pochodne na ryzyko stopy procentowej (IRS) oraz ryzyko kursu
  walutowego (kontrakty FX SWAP). W Banku obowiązują limity zaangażowania kredytowego na
  transakcje pochodne, zatwierdzane przez Zarządu Banku. Wielkości ob owiązujących limitów
  zaangażowania kredytowego dla poszczególnych banków podlegają przeglądowi i weryfikacji
  minimum raz w roku. Bank ustala limity dla banków, z którymi została podpisana umowa ISDA
  (ang. International Swaps and Derivatives Association) z aneksem CSA (ang. Credit Support
  Annex), dla banków z którymi planuje podpisać umowy ISDA z aneksem CSA oraz dla
  centralnych izb rozliczeniowych, przez które Bank będzie rozliczał transakcje pochodne. Ryzyko
  kontrahenta ograniczone jest poprzez wybór struk tury individual segregated account w izbie
  rozliczeniowej. Wysokość wykorzystania limitów zaangażowania kredytowego kontrolowana jest
  w trybie dziennym. Zarówno w 2017 jak i 2016 roku nie wystąpiły przypadki przekroczenia
  limitów. Według stanu na 31 grudni a 2017 roku transakcje na instrumenty pochodne były
  zwarte z mBankiem S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. i z centralną izbą rozliczeniową.
  W związku z powyższym przyjmuje się, że transakcje na instrumentach pochodnych w Banku
  mają ograniczony profil ryzyka kredytowe go.
  3.1.7. Instrumenty dłużne: inwestycyjne papiery wartościowe
  Wartość inwestycyjnych papierów wartościowych według stanu na 31 grudnia 201 7 roku
  wynosiła 1 277 127 tys. zł, a według stanu na 31 grudnia 201 6 roku wynosiła 1 134 049 tys. zł.
  Instrumenty dłużne zarówno na 31 grudnia 201 7 roku jak i na 31 grudnia 201 6 roku posiadały
  rating A w skali agencji ratingowej Fitch Ratings.
  Wartość bilansowa netto inwestycyjnych papierów wartościowych stanowiących dodatkowe
  zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wyemi towanych hipotecznych i publicznych listów
  zastawnych:
   według stanu na 31 grudnia 201 7 roku wyniosła 180 314 tys. zł,
   według stanu na 31 grudnia 201 6 roku wyniosła 89 667 tys. zł
  Wartość bilansowa netto inwestycyjnych papierów wartościowych stanowiących za bezpieczenie
  zobowiązań z tytułu funduszu ochrony środków gwarantowanych:
   według stanu na 31 grudnia 201 7 roku wyniosła 1 033 tys. zł,
   według stanu na 31 gr udnia 201 6 roku wyniosła 1 008 tys. zł
  Inwestycyjne papiery wartościowe, na których ustanowiono zabe zpieczenie zostały
  przedstawione w Nocie 35 .
  Zarówno według stanu na 31 grudnia 201 7 roku jak i według stanu na 31 grudnia 201 6 roku
  wszystkie inwestycyjne papiery wartościowe były instrumentami nieprzeterminowanymi,
  bez rozpoznanej utraty wartości.
  3.2. Koncen tracja aktywów, zobowiązań i pozycji pozabilansowych
  Ryzyko koncentracji geograficznej
  Nie prezentuje się w Banku aktywów, zobowiązań i pozycji pozabilansowych według obszarów
  geograficznych z uwagi na nieistotność geograficznego zróżnicowania ryzyk. Bank działa tylko
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Ryzyko koncentracji dużych zaangażowań, ryzyko koncentracji zaangażowań
  Ryzyko koncentracji jest to ryzyko mogące istotnie wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo
  działania Banku, poprzez niewykonanie z obowiązania przez pojedynczy podmiot, podmioty
  powiązane kapitałowo lub organizacyjnie oraz przez grupy podmiotów, w przypadku których
  prawdopodobieństwo niewykonania tego zobowiązania jest zależne od wspólnych czynników.
  W ramach zarządzania ryzykiem konc entracji Bank dokonuje identyfikacji ryzyka, jego pomiaru,
  monitorowania i raportowania.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  43
  Pomiar ryzyka koncentracji w Banku dokonywany jest poprzez ustalenie wielkości
  zaangażowania, które generuje ryzyko koncentracji i odniesienie tej wielkości do ustalon ych
  limitów wynikających z przepisów prawa oraz limitów wewnętrznych.
  Bank ogranicza ryzyko kredytowe za pomocą wewnętrznych limitów koncentracji zaangażowań,
  określonych w wewnętrznych procedurach.
  Ustalając propozycję wysokości wewnętrznych limitów konce ntracji zaangażowań, Bank bierze
  pod uwagę następujące kwestie:
  a) sytuację makroekonomiczną w kraju,
  b) sytuację na rynku nieruchomości w kraju,
  c) sytuację na rynkach finansowych w kraju,
  d) realizację polityki kredytowej Banku w poprzednich latach,
  e) wyniki działań r estrukturyzacyjnych i windykacyjnych Banku,
  f) pochodzące z wiarygodnych źródeł (ośrodki akademickie) informacje dotyczące sytuacji
  ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi sektorów gospodarki, stosownie do zaleceń
  Uchwały Nr 384/2008 KNF,
  g) informacje ekonomiczn e i jakościowe dotyczące procesu zarządzania w podmiotach,
  wobec których posiada zaangażowanie z których wynika ryzyko koncentracji,
  h) czynniki wynikające z innych rodzajów ryzyka związanych ze zidentyfikowanymi
  zaangażowaniami, z których wynika ryzyko konce ntracji (m.in. stopy procentowej,
  płynności, operacyjne i polityczne), mogące negatywie wpłynąć na podwyższenie ryzyka
  koncentracji,
  i) wyniki testów warunków skrajnych.
  Wewnętrzne limity zaangażowań określane są w stosunku do wielkości funduszy własnych
  Ban ku oraz w stosunku do sumy zaangażowań Banku.
  W Banku prowadzone jest miesięczne raportowanie monitorowanego ryzyka koncentracji
  w odniesieniu do:
  a) monitorowania grup kapitałowych,
  b) monitorowania limitu koncentracji zaangażowań,
  c) monitorowania limitu dużych z aangażowań,
  d) monitorowania limitu kredytów udzielonych podmiotom powiązanym z Bankiem,
  e) monitorowania limitów wewnętrznych.
  Ryzyko koncentracji branżowej
  Bank koncentruje swoją działalność na udzielaniu podmiotom prawnym kredytów
  zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości, kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego
  i kredytów zabezpieczonych gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego.
  Niezależnie od zewnętrznych limitów koncentracji kredytowej Zarząd Banku ustala limity
  wewnętrzne związ ane m.in. z:
  a) koncentracją branżową według typu finansowanej nieruchomości,
  b) finansowaniem nieruchomości w budowie i zakupów ziemi,
  c) udziałem finansowania poszczególnych typów nieruchom ości w portfelu kredytowym,
  d) koncentracją geograficzną, koncentracją waluto wą,
  e) rodzajem stosowanych w Banku stóp procentowych (oprocentowanie stałe i zmienne) ,
  f) długością okresu kredytowania.
  Według stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku w Banku nie wystąpiło przekroczenie limitu
  ekspozycji wobec podmiotu lub grupy powiązanych klien tów określonego w art. 395.1
  Rozporządzenia CRR.
  Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego w przypadku finansowania nieruchomości
  komercyjnych dokonywana jest w oparciu o ocenę zdolności kredytowej kredytobiorców, ratingi
  transakcji kredytowych, których cz ęścią są wybrane wskaźniki ilościowe, tj. wskaźnik pokrycia
  obsługi długu (DSCR), pokrycia obsługi odsetek (ISCR), poziom funduszy własnych,
  a w przypadku deweloperów mieszkaniowych poziom ceny benchmarkingowej oraz mierniki
  jakościowe, np. sposób zarządza nia projektem oraz identyfikacja zdarzenia default. Ratingi
  w Banku obejmują różne segmenty finansowania specjalistycznego zdefiniowane w procedurach
  bankowych pod kątem ich zróżnicowania ze względu na typ i fazę inwestycyjną. Bank ocenia
  ryzyko transakcji kredytowych przez szacunki parametrów ryzyka. W szczególności Bank,
  którego działalność jest obarczona ryzykiem kredytowym, przed zawarciem transakcji


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  44
  i w trakcie jej trwania – w trybie monitoringu – przeprowadza ocenę ryzyka w oparciu
  o zindywidualizowan e systemy ratingowe, które powstały na podstawie podejścia eksperckiego.
  Zarządzanie ryzykiem kredytowym w finansowaniu nieruchomości komercyjnych obejmuje
  również: tworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji
  kredytowy ch oraz odpisów na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, ws kaźniki tworzenia
  i rozwiązywania odpisów, stosowanie limitów, stress testów, analiz scenariuszowych,
  monitorowanie limitu koncentracji wierzytelności, stosowanie zabezpieczeń kredytów,
  stosowanie k onserwatywnych zasad określania bankowo -hipotecznej wartości nieruchomości,
  stosowanie statystycznych modeli do aktualizowania wartości nieruchomości.
  Poniższa tabela prezentuje strukturę koncentracji zaangażowania bilansowego w poszczególne
  branże.
  3.3. Stra tegia wykorzystywania instrumentów finansowych
  Bank w swojej działalności wykorzystuje instrumenty finansowe, w tym także instrumenty
  pochodne. Bank emituje listy zastawne i obligacje. Zobowiązania Banku oprocentowane są
  zarówno zmienną jak i stałą stopą p rocentową. Bank lokuje pozyskane środki w aktywa
  o akceptowalnym poziomie ryzyka, mając na celu powiększanie marży procentowej. W celu
  zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej Bank zawiera transakcje
  na instrumenty pochodne.
  Bank zw ierając ww. transakcje zachowuje przy tym po ziom płynności wystarczający
  do uregulowania wszystkich pojawiających się zobowiązań.
  Instrumenty pochodne
  Bank sprawuje ścisłą kontrolę nad otwartymi pozycjami pochodnymi netto, tzn. różnicą
  pomiędzy kontraktam i kupna i sprzedaży, zarówno pod względem kwoty nominalnej kontraktu ,
  jak i okresu obowiązywania. W dowolnym momencie kwota podlegająca ryzyku kredytowemu
  ogranicza się do bieżącej wartości godziwej instrumentów, któ rych wycena jest dodatnia
  (tzn. aktywów) , co, w odniesieniu do instrumentów pochodnych, stanowi jedynie niewielki
  ułamek wartości umowy lub wartości nominalnych wykorzystywanych do wyrażania wolumenu
  istniejących instrumentów.
  Zobowiązania pozabilansowe o charakterze kredytowym
  Zobowiązania poza bilansowe o charakterze kredytowym dotyczą niewykorzystan ej części
  udzielonych kredytów. Bank zastrzega sobie możliwość nie wypłacenia niewykorzystanej części
  kredytu w przypadku pogorszenia się zdolności kredytowej klienta, dlatego też prawdopodobna
  wysok ość straty z tego tytułu jest znacznie niższa, niż cała kwota niewykorzystanych
  zobowiązań z tytułu kredytów.
  Bank posiada rozwiązania organizacyjne zapewniające formalne i faktyczne rozdzielenie
  procesów oceny ryzyka kredytowego od procesu pod ejmowania de cyzji kredytowych. Decyzje
  kredytowe są podejmowane kolegialnie, stosownie do kompetencj i decyzyjnych,
  po uwzględnieniu rekomendacji przedstawianej przez dyrektora departamentu odpowiedzialnego
  za analizę ryzyka kredytowego. Lp Bra nże
  Wa rtość
  bila nsowa ne tto
  (w ty s. zł)
  Udzia ł w
  portfe lu
  (%)
  Wa rtość
  bila nsowa ne tto
  (w ty s. zł)
  Udzia ł w
  portfe lu
  (%)
  31.12.2017 31.12.2016
  1. Osoby fizyczne 5 853 656 54,37 4 371 412 46,45
  2. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3 263 008 30,31 3 249 144 34,52
  3. Budownictwo 1 338 771 12,43 1 363 935 14,49
  4. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 78 759 0,73 183 279 1,95
  5. Administracja publiczna i obrona narodowa; Obowiązkowe
  zabezpieczenia społeczne 63 510 0,59 73 200 0,78
  6. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 84 109 0,78 93 210 0,99
  7. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 48 606 0,45 51 994 0,55
  8. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 18 970 0,18 10 983 0,12
  9 Branża finansowa 13 010 0,12 7 706 0,08
  10 Dostawa wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
  działalność związana z rekultywacją 2 973 0,03 4 671 0,05
  11 Pozostałe 1 539 0,01 1 971 0,02
  Ra ze m 10 766 911 100,00 9 411 505 100,00


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  45
  3.4. Ryzyko rynkowe
  Bank narażony je st na ryzyko rynkowe rozumiane jako ryzyko zmian bieżącej wyceny
  instrumentów finansowych tworzących portfele Banku, które wynikają ze zmian cen i wartości
  parametrów rynkowych. Ekspozycja na ryzyko rynkowe Ban ku wynika z otwartych pozycji
  w instrumentach odsetkowych, walutowych, które narażone są na rynkowe zmiany wartości
  odpowiednich czynników ryzyka, a w szczególności na zmiany wartości stóp procentowych,
  kursów w alutowych oraz spreadu kredytowego .
  Profil ryzyka wynika ze strategii działania Banku. Bank oferuje produkty oparte o zmienną i stałą
  stopę procentową, przy czym preferowane są produkty oparte o zmienną stopę procentową.
  Bank oferuje produkty w walutach obcych EUR i USD. Bank nie dokonuje operacji na własny
  rachunek w celach handlowych, posiada jedynie portfel bankowy. Główną metodą zarządzania
  ryzykiem rynkowym w Banku jest stosowanie naturalnego zabezpieczenia, czyli pozyskiwanie
  środków na finansowanie w walutach i o oprocentowaniu bezpośrednio dopasowanym
  do odpowiadających aktywów. Charakte r działalności Banku powoduje, iż narażenie na ryzyko
  rynkowe powinno być utrzymywane na poziomie możliwie niskim. Bank dąży do ograniczania
  ekspozycji na ryzyko rynkowe wynikających ze struktury aktywów i zobowiązań poprzez
  zawieranie transakcji zabezpiec zających, których katalog jest zatwierdzany przez Zarząd Banku.
  Identyfikacja ryzyk rynkowych i płynności uwzględnia cz ynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
  Do czynników wewnętrznych zalicza się czynniki takie jak: specyfika działalności kredytowej
  oraz specyfik a struktury refinansowania. Do czynników zewnętrznych należą czynniki
  stanowiące otoczenie Banku: rynek międzybankowy, zachowania rynków finansowych, strategia
  i polityka akcjonariusza wobec Banku. Ryzyko rynkowe jest identyfikowane we wszystkich
  typach pr oduktów i rodzajach działalności. W procesie identyfikacji stosowane są metody
  powszechnie uznane. Bank określa poziom ryzyka poprzez pomiar wartości narażonej na ryzyko
  (Value at Risk – VaR) oraz przez przeprowadzanie testów warunków skrajnych.
  VaR jest s tatystyczną miarą poziomu ryzyka rynkowego, która wyraża potencjalną stratę,
  na jaką narażony jest portfel w ciągu określonego czasu, dla danego poziomu ufności,
  w normalnych warunkach rynkowych, z tytułu zmian czynników ryzyka ( kurs ów wymiany walut,
  stóp procentow ych , spread ów kredytow ych 1). Potencjalność straty oznacza, że z wcześniej
  ustalonym, dużym prawdopodobieństwem (poziom ufności), przy którym wyznaczana jest
  wartość zagrożona, w ciągu zadanego okresu można się spodziewać straty mniejszej
  niż wyzn aczona wartość VaR.
  Wartość zagrożona w Banku jest wyznaczana za pomocą metody symulacji historycznej.
  W metodzie tej wyznacza się rozkład zmian wartości portfela na podstawie historycznego
  rozkładu zmian czynników ryzyka, zaobserwowanego w określonym okr esie czasu.
  VaR wyznaczany jest w jednodniowym horyzoncie czasowym na podstawie 254 obserwacji
  historycznych i monitorowany jest na poziomie ufności 97,5%.
  Według stanu na 31 grudnia 2017 roku VaR wyniósł 508,9 tys. zł wobec 506,81 tys. zł według
  stanu na 31 grudnia 2016 roku przy poziomie ufności 97,5 %.
  W zestawien iu poniżej przedstawiono wartości średnie i maksymalne VaR Banku w okresie
  od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7 roku oraz w okresie 1 stycznia 201 6 roku
  do 31 grudnia 201 6 roku.
  * dla r yzyka spreadu kredytowego oraz VaR całkowitego statystyki policzone są za okres 84 dni roboczych
  Test warunków skrajnych i analizy scenariuszowe
  Dodatkową miarą ryzyka rynkowego, uzupełniającą pomiar wartości zagrożonej, jest test
  warunków skrajnych, który pokazuje hipotetyczną zmianę bieżącej wyceny portfela Banku,
  1 Począwszy od 1 września 2016 roku w kalkulacji wartości zagrożonej uwzględniany jest dodatkowy czynnik ryzyka – spread kredytowy śre dnia ma k simum śre dnia ma k simum
  Ryzyko spreadu kredytowego 441 576 625 720
  Ryzyko stopy procentowej 120 236 201 294
  Ryzyko kursu walutowego 20 211 28 257
  Va R ca łk owity 444 564 624 821
  w ty s. zł 12 mie się cy do 31.12.2016 r. * 12 mie się cy do 31.12.2017 r.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  46
  która nastąpiłaby na skutek przyjęcia przez czynniki ryzyka (kursy wymiany walut, stopy
  procentowe, spready kredytowe) zdefiniowanych skrajnych wartości w jednodniowym
  horyzoncie czasowym. Bank stosuje scenariusze standardowe i rozszerzone dużych zmian
  wartości czynników ryzyka. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku, kwota ryzyka wynikająca z
  rozszerzonego scenariusza wyniosła 22 298 tys. zł, natomiast średnia kwota ryzyka dla tego
  scenariusza w o kresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wyniosła 17 379 tys. zł.
  Poniżej przedstawiono dekompozycję kwoty ryzyka wynikającą z opisanego testu warunków
  skrajnych, na kwotę przypisaną do ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego .
  3.5. Ryzyko walutowe
  Ryzyko kursu walutowego wynika z narażenia aktualnej wartości ekspozy cji Banku w aktywach,
  zobowiązaniach i pozycjach pozabilansowych wyrażonej w zł otych na niekorzystny wpływ zmian
  rynkowych kursów walutowych.
  Bank narażony jest w niewielkim stop niu na ryzyko walutowe, ponieważ nie utrzymuje istotnego
  niedopasowania walutowego aktywów i zobowiązań (pozycji walutowej) poprzez dopasowywanie
  struktury walutowej prowadzonej akcji kredytowej i źródeł refinansowania oraz domykanie
  otwartych pozycji walu towych kontraktami pochodnymi (Nota 20 ). Ryzyko wpływu zmian kursu
  walutowego na wynik finansowy Banku jest ograniczone, a istniejące w Banku procedury
  kontroli i raportowania eliminują możliwość jego powstawania w istotny sposób. W ramach
  zarządzania ryzy kiem walutowym, Bank dokonuje oceny skali i struktury ryzyka walutowego
  wyłącznie na podstawie bieżącej pozycji walutowej Banku. Monitoringowi podlega także pozycja
  walutowa uwzględniająca przewidywane spłaty i wypłaty kredytów mające wpływ na ryzyko
  walut owe. Bank zarządza pozycją walutową dokonując transakcji kupna/sprzedaży walut
  z terminem natychmiastowym lub przyszłym oraz zawierając transakcje typu SWAP.
  Tabela poniżej przedstawia ekspozycje Banku narażone na ryzyko walutowe na dzień
  31 grud nia 201 7 roku oraz 31 grudnia 201 6 roku . W tabeli przedstawiono aktywa i zobowiązania
  Banku według wartości bilansowej w podziale na poszczególne waluty transakcji .
  Ra ze m
  Ry zy ko
  stopy
  proce ntowe j
  Ry zy ko
  wa lutowe
  Ry zy ko
  spre a du
  kre dy towe go
  Ra ze m
  Ry zy ko
  stopy
  proce ntowe j
  Ry zy ko
  wa lutowe
  Ry zy ko
  spre a du
  kre dy to
  we go
  Kwota ryzyka w tys. zł (22 298) (3 993) (198) (18 107) (18 573) (3 948) 63 (14 688)
  Te st wa runków
  skra jny ch
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 PLN EUR USD Ra ze m
  Ak ty wa
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 351 - - 1 351
  Należności od banków 117 18 449 171 18 737
  Pochodne instrumenty finansowe 17 625 31 348 - 48 973
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 263 936 3 441 477 61 498 10 766 911
  Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 1 277 127 - - 1 277 127
  Wartości niematerialne 25 527 - - 25 527
  Rzeczowe aktywa trwałe 8 295 - - 8 295
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 572 - - 10 572
  Inne aktywa 10 453 223 - 10 676
  AKTYWA RAZEM 8 615 003 3 491 497 61 669 12 168 169
  Zobowią za nia
  Zobowiązania wobec innych banków 3 537 905 292 121 - 3 830 026
  Pochodne instrumenty finansowe - 548 - 548
  Zobowiązania wobec klientów 2 441 1 557 133 4 131
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 919 632 2 123 493 - 7 043 125
  Zobowiązania podporządkowane 200 484 - - 200 484
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 7 682 - - 7 682
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 767 5 - 25 772
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 8 693 911 2 417 724 133 11 111 768
  Pozy cja bila nsowa ne tto (78 908) 1 073 773 61 536 1 056 401
  Zobowią za nia do udzie le nia k re dy tów 1 194 709 366 816 - 1 561 525


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  47
  3.6. Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z narażenia aktual nego i przyszłego wyniku
  finansowego oraz kapitału Banku na niekorzystny wpływ zmian stóp procentowych.
  Bank zarządza luką stopy procentowej poprzez dopasowywanie terminów przeszacowań
  ak tywów i zobowiązań . W przypadku pojawienia się takiego niedopasowani a, stosuje
  odpowiednie instrumenty zabezpieczające (transakcje pochodne IRS, Basis Swap). Transakcje
  pochodne na stopę procentową są zawierane wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji
  wynik ających z działalności kredytowej i jej finansowania.
  Miarami ryzyka stopy procentowej są luka niedopasowania terminów przeszacowania
  oraz określany na jej podstawie dochód odsetkowy narażony na ryzyko („EaR”).
  Nagła zmiana rynkowych stóp procentowych o 100 BP dla wszystkich terminów zapadalności
  w przypadku, gdyby miała charakter trwały i o niekorzystnym kierunku spowodowałaby
  zmniejszeni e rocznego dochodu odsetkowego o :
  Przy wyliczaniu tych wartości, przyjęto założenie , że struktura aktywów i zobowiązań ujętych
  w sprawozdaniach finansowych według stanu na 31 grudnia 201 7 roku i według stanu
  na 31 grudnia 201 6 roku nie ulegnie zmianie w trakcie najbliższego roku, ani że Bank
  nie podejmie żadnych działań w celu zmiany ekspozycji narażonej na ryzyko.
  Utrzymywanie poziomu ryzyka stopy procentowej w 201 7 roku na podobnym poziomie jak
  w 201 6 roku jest wynikiem bieżącego dopasowywania terminów przeszacowania udzielanych
  kredytów i odpowiadających im źródeł finansowania. Dodatkowo, Bank w celu ograniczania
  ryzyka stopy procentowej zawiera transakcje zabezpieczające typu IRS.
  Poniżej przedstawione zostały ekspozycje Banku na ryzyko stopy procentowej. Dane w tabe li
  przedstawiają aktywa i zobowiązania finansowe według wartości bil ansowej, uszeregowane
  zgodnie z terminami zmiany opro centowania wynikającego z umowy lub dotyczy
  ich zapadalności. 31.12.2016 PLN EUR USD Ra ze m
  Ak ty wa
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 530 - - 5 530
  Należności od banków 138 15 862 262 16 262
  Pochodne instrumenty finansowe 3 775 41 385 - 45 160
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 5 932 185 3 398 031 81 289 9 411 505
  Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 1 134 049 - - 1 134 049
  Wartości niematerialne 13 357 - - 13 357
  Rzeczowe aktywa trwałe 7 603 - - 7 603
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 644 - - 8 644
  Inne aktywa 7 210 179 - 7 389
  AKTYWA RAZEM 7 112 491 3 455 457 81 551 10 649 499
  Zobowią za nia
  Zobowiązania wobec innych banków 2 693 714 623 103 - 3 316 817
  Pochodne instrumenty finansowe 9 459 176 - 9 635
  Zobowiązania wobec klientów 26 942 9 293 159 36 394
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 4 089 448 2 063 323 - 6 152 771
  Zobowiązania podporządkowane 200 484 - - 200 484
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 791 - - 2 791
  Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 140 1 768 - 26 908
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 7 047 978 2 697 663 159 9 745 800
  Pozy cja bila nsowa ne tto 64 513 757 794 81 392 903 699
  Zobowią za nia do udzie le nia k re dy tów 991 540 278 381 - 1 269 921 EaR (w ty s. zł) 31.12.2017 31.12.2016
  dla pozycji wyrażonych w PLN 7 061 5 732
  dla pozycji wyrażonych w USD 8 3
  dla pozycji wyrażonych w EUR 99 772


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  48
  3.7. Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego
  wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach,
  które można przewidzieć, powodujące konieczno ść poniesienia nieakceptowalnych strat .
  Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie zdolności
  Banku do terminowej spłaty zobowiązań i finansowania stabilnie rosnących aktywów
  oraz minimalizacja wpływu tego ryzyka na wyni k finansowy Banku.
  Bank zarządza ryzykiem płynności w sposób zapewniają cy utrzymanie płynności śróddziennej ,
  krótko, średnio i długoterminowej. Bank określa zasady identyfikacji, pomiaru, oceny,
  monitorowania i raportowania ryzyka. W ramach zarządzania ry zykiem płynności rynku, Bank
  dywersyfikuje źródła finansowania główni e w ramach współpracy z mBank S.A. Bank finansuje
  długoterminowe aktywa w pierwszej kolejności hipotecznymi listami zastawnymi o długim
  terminie wymagalności, liniami kredytowymi , a bieżą ce zapotrzebowanie na środki finansowe
  zaspokaja na rynku międzybankowym oraz poprzez emis je krótkoterminowych obligacji.
  Bank posiada plan awaryjny na wypadek wystąpienia kryzysu płynności. Plan określa przypadki
  sytuacji kryzysowych powodujących zagrożen ie utraty płynności lub powstanie innego
  zagrożenia dla zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej, identyfikuje rezerwowe
  źródła finansowania Banku, wskazuje ogólny schemat postępowania Banku w sytuacji
  kryzysowej.
  Bank zapewnia śróddzienną płynn ość płatniczą poprzez utrzymywanie portfela płynnościowego,
  składającego się z instrumentów możliwych do szybkiego upłynnienia.
  Bank do zarządzania i monitorowania ryzykiem płynności wykorzystuje limity skumulowanej luki
  płynności, licz by kontrolne (MAT) o raz limity ustawowe, a w szczególności limit pasywów
  (o którym mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych)
  oraz limity nadzorczych miar płynności krótkoterminowej i długoterminowej określone
  w Uchwale KNF i Rozporządzeniu.
  W 201 7 i w 201 6 roku Bank monitorował wszystkie normy płynnościowe określone w uchwale
  KNF 386/2008 z 17 grudnia 2008 r oku : 31.12.2017 Do 1
  mie sią ca
  Od 1 do 3
  mie się cy
  Od 3 do 12
  mie się cy Od 1 do 5 la t Powy że j
  5 la t
  Pozy cje
  nie odse tkowe Ra ze m
  Ak ty wa
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 351 - - - - - 1 351
  Należności od banków 18 737 - - - - - 18 737
  Pochodne instrumenty finansowe 2 274 31 797 14 902 - - - 48 973
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 840 217 7 724 651 1 201 901 142 10 766 911
  Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 817 993 - 286 068 173 066 - - 1 277 127
  AKTYWA RAZEM 2 680 572 7 756 448 1 502 871 173 208 - - 12 113 099
  Zobowią za nia
  Zobowiązania wobec innych banków 1 128 907 2 596 613 104 506 - - - 3 830 026
  Pochodne instrumenty finansowe - 355 193 - - - 548
  Zobowiązania wobec klientów - - - - - 4 131 4 131
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 724 983 4 072 943 939 195 776 278 529 726 - 7 043 125
  Zobowiązania podporządkowane - 200 484 - - - - 200 484
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 853 890 6 870 395 1 043 894 776 278 529 726 4 131 11 078 314
  Luk a bila nsowa 826 682 886 053 458 977 (603 070) (529 726) (4 131) 1 034 785 31.12.2016 Do 1
  mie sią ca
  Od 1 do 3
  mie się cy
  Od 3 do 12
  mie się cy Od 1 do 5 la t Powy że j
  5 la t
  Pozy cje
  nie odse tkowe Ra ze m
  Ak ty wa
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 530 - - - - - 5 530
  Należności od banków 16 262 - - - - - 16 262
  Pochodne instrumenty finansowe 411 30 721 14 028 - - - 45 160
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 2 236 766 5 818 399 1 356 190 150 - - 9 411 505
  Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 715 666 124 853 293 530 - - 1 134 049
  AKTYWA RAZEM 2 974 635 5 849 120 1 495 071 293 680 - - 10 612 506
  Zobowią za nia
  Zobowiązania wobec innych banków 933 031 2 162 460 221 326 - - - 3 316 817
  Pochodne instrumenty finansowe 2 890 3 166 3 579 - - - 9 635
  Zobowiązania wobec klientów 3 - - - - 36 391 36 394
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 451 257 2 550 273 1 236 169 373 935 541 137 - 6 152 771
  Zobowiązania podporządkowane - 200 484 - - - - 200 484
  ZOBOWIĄZANIA RAZEM 2 387 181 4 916 383 1 461 074 373 935 541 137 36 391 9 716 101
  Luk a bila nsowa 587 454 932 737 33 997 (80 255) (541 137) (36 391) 896 405


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  49
   M1 - luka płynności krótkoterminowej,
   M2 - współczynnik płynności krótkoterminowej,
   M3 - współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych f unduszami własnymi,
   M4 - współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności
  funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi.
  W poniższej tabeli przedstawiono wartości norm płynnośc iowych M1 – M4 oraz miarę LCR
  według stanu na 31 grudnia 201 7 roku oraz ich wartości średnie, minimalne i maksymalne:
  *miary M2, M3 i M4 są miarami relatywnymi wyrażonymi w postaci ułamka dziesiętnego
  LCR (Liquidity Coverage Ratio) – wskaźnik pokrycia wypływów netto określający relację
  zabezpieczenia p rzed utratą płynności do jej wypływów płynności netto przez okres
  występowania warunków skrajnych trwających 30 dni kalendarzowych .
  Miara LCR w 201 7 roku pozostawała na bezpiecznym poziomie.
  W poniższej tabeli przedstawiono wartości norm płynnościowych M1 – M4 według stanu
  na 31 grudnia 201 6 roku oraz ich wartości średnie, minimalne i maksymalne:
  *miary M2, M3 i M4 są miarami relatywnymi wyrażonymi w postaci ułamka dziesiętnego
  W 201 7 i w 201 6 roku nie doszło do przekroczenia limitu zobowiązań i żadnej z norm płynności.
  3.7.1. Przepływy środków pieniężnych z transakcji na niepochodnych instrumentach
  finansowych
  Poniższa tabela zawiera niezdyskontowane wartości przepływów pieniężnych wymaganych
  do zapłacenia lub otrzymania przez Bank. Przepływy zaprezentowano na datę bilansową
  w podziale według pozostałego umownego terminu wymagalności. Kwoty denominowane
  w walutach obcych zostały przeliczone na PLN według średniego kursu NBP z dnia bilansowego. Norma pły nności*
  wa rtość we dług
  sta nu na
  31.12.2017
  śre dnia minimum ma k simum
  M1 1 482 059 tys. zł 1 380 805 tys. zł 708 421 tys. zł 2 173 949 tys. zł
  M2 2,719 2,584 1,611 4,760
  M3 94,223 89,389 80,422 94,392
  M4 1,068 1,075 1,042 1,140
  LC R 888% 533% 135% 1384% Norma pły nności*
  wa rtość we dług
  sta nu na
  31.12.2016
  śre dnia minimum ma k simum
  M1 1 186 731 tys. zł 670 120 tys. zł 173 855 tys. zł 1 464 323 tys. zł
  M2 2,599 1,738 1,173 3,230
  M3 86,577 72,880 51,753 91,472
  M4 1,081 1,068 1,032 1,117
  LC R 181% 198% 107% 1070%


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  50
  Kwoty ujawnione w analizie terminów wymagalności to umowne ni ezdyskontowane przepływy
  środków pieniężnych.
  3.7.2. Przepływy środkó w pieniężnych z transakcji na pochodnych instrumentach
  finansowych
  Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach netto
  Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Bank na ba zie netto należą
  kontrakty swap na stopę procentową (IRS).
  W poniższej tabeli przedstawiono pochodne zobowiązania finansowe Banku, które będą
  rozliczane na bazie netto, w podziale na poszczególne terminy zapadalności według stanu
  na datę bilansową. Kwoty w walutach obcych zostały przeliczone na PLN według średniego kursu
  NBP z dnia bilansowego. Ujawnione w tabeli kwoty są niezdyskontowanymi umownymi
  wypływami środków pieniężnych. Zobowią za nia (we dług umowny ch te rminów wy ma ga lności) na dzie ń 31 grudnia 2017 rok u
  Do 1
  mie sią ca
  Od 1 do 3
  mie się cy
  Od 3
  mie się cy
  do 1 rok u
  Od 1 rok u
  do 5 la t
  Powy że j 5
  la t Ra ze m
  Ak ty wa (we dług ocze k iwa ny ch te rminów za pa da lności)
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 351 - - - - 1 351
  Należności od banków 18 825 - - - - 18 825
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 72 154 151 090 693 050 3 856 204 9 974 339 14 746 837
  Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne
  do sprzedaży 259 654 - 302 240 647 987 102 715 1 312 596
  Ak ty wa ra ze m 351 984 151 090 995 290 4 504 191 10 077 054 16 079 609
  Pla nowa ne spła ty poza bila nsowy ch zobowią za ń
  do udzie le nia k re dy tów i gwa ra ncji 84 1 326 18 831 969 751 573 925 1 563 917
  Ak ty wa i poza bila ns ra ze m 352 068 152 416 1 014 121 5 473 942 10 650 979 17 643 526
  Zobowią za nia (we dług umowny ch te rminów wy ma ga lności)
  Zobowiązania wobec innych banków 57 030 99 374 271 241 2 521 481 1 237 990 4 187 116
  Zobowiązania wobec klientów 4 131 - - - - 4 131
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
  papierów wartościowych 211 025 229 488 721 585 4 415 544 2 063 162 7 640 804
  Zobowiązania podporządkowane - 2 574 7 923 141 789 115 674 267 960
  Zobowią za nia ra ze m 272 186 331 436 1 000 749 7 078 814 3 416 826 12 100 011
  Poza bila nsowe zobowią za nia
  do udzie le nia k re dy tów i gwa ra ncji 409 692 184 855 519 199 450 171 - 1 563 917
  Zobowią za nia i poza bila ns ra ze m 681 878 516 291 1 519 948 7 528 985 3 416 826 13 663 928
  Luk a pły nności ne tto (329 810) (363 875) (505 827) (2 055 044) 7 234 153 3 979 598 Zobowią za nia (we dług umowny ch te rminów wy ma ga lności) na dzie ń 31 grudnia 2016 rok u
  Do 1
  mie sią ca
  Od 1 do 3
  mie się cy
  Od 3
  mie się cy
  do 1 rok u
  Od 1 rok u
  do 5 la t
  Powy że j 5
  la t Ra ze m
  Ak ty wa (we dług ocze k iwa ny ch te rminów za pa da lności)
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 530 - - - - 5 530
  Należności od banków 16 297 - - - - 16 297
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 60 551 156 991 641 619 3 240 551 8 532 666 12 632 378
  Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne
  do sprzedaży 237 814 - 140 721 786 847 - 1 165 382
  Ak ty wa ra ze m 320 192 156 991 782 340 4 027 398 8 532 666 13 819 587
  Pla nowa ne spła ty poza bila nsowy ch zobowią za ń
  do udzie le nia k re dy tów i gwa ra ncji 34 251 17 269 844 755 405 703 1 268 012
  Ak ty wa i poza bila ns ra ze m 320 226 157 242 799 609 4 872 153 8 938 369 15 087 599
  Zobowią za nia (we dług umowny ch te rminów wy ma ga lności)
  Zobowiązania wobec innych banków 27 488 113 006 640 325 1 832 471 941 885 3 555 175
  Zobowiązania wobec klientów 36 390 - - - - 36 390
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
  papierów wartościowych 198 745 532 346 589 476 3 715 057 1 589 222 6 624 846
  Zobowiązania podporządkowane - 2 579 7 881 41 869 226 222 278 551
  Zobowią za nia ra ze m 262 623 647 931 1 237 682 5 589 397 2 757 329 10 494 962
  Poza bila nsowe zobowią za nia
  do udzie le nia k re dy tów i gwa ra ncji 475 526 109 732 386 345 296 408 - 1 268 011
  Zobowią za nia i poza bila ns ra ze m 738 149 757 663 1 624 027 5 885 805 2 757 329 11 762 973
  Luk a pły nności ne tto (417 923) (600 421) (824 418) (1 013 652) 6 181 040 3 324 626


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  51
  Pochodne instrumenty finansowe rozliczane w kwotach brutto
  Do pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych przez Bank na bazie brutto należą
  pochodne walutowe instrumenty finansowe: walutowe kon trakty SWAP na datę waluty SPOT
  i FORWARD.
  W poniższej tabeli przedstawiono pochodne instrumenty finansowe Banku, które będą rozli czane
  na bazie brutto, w podziale na poszczególne okresy zapadalności według stanu na datę
  bilansową. Kwoty w walutach o bcych zostały przeliczone na PLN według średniego kursu NBP
  z dnia bilansowego.
  4. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
  Wa rtość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaż y składnika
  aktywów bądź zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej
  na zwykłych warunkach między ucze stnikami rynku na dzień wyceny. Wycena wartości go dziwej
  opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia
  zobowiązania odbywa się albo:
   na głównym rynku danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
   w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika
  aktywów lub zobowiązania.
  Zarówno główny jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Banku.
  Zgodnie z praktykami rynkowymi Bank wycenia instrumenty finansowe, w których utrzymuje
  otwarte pozycje, stosując ceny rynkowe (wycena do rynk u) lub uznane w praktyce rynkowej
  modele wyceny (wycena z modelu) zasilane cenami lub parametrami rynkowymi,
  a w nielicznych przypadkach parametrami estymowanymi wewnętrznie przez Bank. Wszystkie
  istotne otwarte pozycje w instrumentach pochodnych (walutowy ch i stopy procentowej)
  są wyceniane odpowiednimi modelami rynkowymi, które są zasilane cenami lub parametrami
  obserwowalnymi przez rynek.
  Poniżej zaprezentowane są główne założenia i metody wykorzystane przez Bank podczas
  szacowania wartości godziwej in strumentów finansowych. 31.12.2017
  Pochodne instrume nty fina nsowe , które
  bę dą rozliczone na ba zie ne tto
  do 1
  mie sią ca
  od 1 do 3
  mie się cy
  od 3 mie się cy
  do 1 roku
  od 1 roku
  do 5 la t
  powy że j 5
  la t Ra ze m
  Kontra kty SWAP na stopę proce ntową (IRS) - 3 127 6 691 14 199 (513) 23 504
  Wy ce na ne tto ra ze m - 3 127 6 691 14 199 (513) 23 504 31.12.2016
  Pochodne instrume nty fina nsowe , które
  bę dą rozliczone na ba zie ne tto
  do 1
  mie sią ca
  od 1 do 3
  mie się cy
  od 3 mie się cy
  do 1 roku
  od 1 roku
  do 5 la t
  powy że j 5
  la t Ra ze m
  Kontra kty SWAP na stopę proce ntową (IRS) - 2 384 5 635 23 250 1 391 32 660
  Wy ce na ne tto ra ze m - 2 384 5 635 23 250 1 391 32 660 31.12.2017
  Pochodne instrume nty fina nsowe , k tóre
  bę dą rozliczone na ba zie brutto
  do 1
  mie sią ca
  od 1 do 3
  mie się cy
  od 3 mie się cy
  do 1 rok u Ra ze m
  Kontra k ty wa lutowe SWAP:
  - wy pły wy 155 060 755 686 252 339 1 163 085
  - wpły wy 157 544 766 560 259 330 1 183 434 31.12.2016
  Pochodne instrume nty fina nsowe , k tóre
  bę dą rozliczone na ba zie brutto
  do 1
  mie sią ca
  od 1 do 3
  mie się cy
  od 3 mie się cy
  do 1 rok u Ra ze m
  Kontra k ty wa lutowe SWAP:
  - wy pły wy 152 882 413 898 295 552 862 332
  - wpły wy 150 516 414 197 295 152 859 865


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  52
  Należności od banków
  Bank przyjął założ enie, że wartością godziwą lokat o zmien nym oprocentowaniu oraz lokat
  o stałym oprocentowaniu poniżej 1 roku jest ich wartość bilansowa. Bank nie posiada lokat
  złożonych na okres dłuższy niż 1 rok.
  Należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom
  Wartość godziwa należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom została wyliczona
  jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych przy zastosowaniu bieżących stóp
  procent owych uwzględniając wysokość marży na ryzyko kredytowe oraz urealnione terminy
  spłaty wynikające z umów kredytowych. Poziom marż kredytowych został wyznaczony w oparciu
  o notowania rynkowe mediany marż kredytowych dla systemu ratingowego Moody’s. Przypisan ie
  marży kredytowej do danej ekspozycji kredytowej nastąpiło w wyniku zmapowania systemu
  ratingowego Moody’s z wewnętrznym systemem ratingowym Banku. W celu odzwierciedlenia
  faktu, że większość ekspozycji Banku jest zabezpieczona podczas, gdy mediana kwot owań
  rynkowych jest skoncentrowana wokół emisji niezabezpieczonych, Bank dokonał korekty z tego
  tytułu.
  Należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom prezentowane są na poziomie
  3 w hierarchii wartości godziwej.
  Inwestycyjne papiery wartości owe dostępne do sprzedaży
  W momencie początkowego ujęcia w księgach wykazywane są w wartości godziwej uiszczonej
  zapłaty. Koszty transakcji są włączane do wyceny wartości początkowej metodą efektywnej
  stopy procentowej.
  Bank dokonuje na dzień bilansowy wy ceny dłużnych papierów wartościowych notowanych
  na giełdzie lub dla których istnieje aktywny rynek według wartości godziwej (bieżącej ceny
  rynkowej), wycena dokonywana jest w oparciu o kurs zamknięcia sesji.
  Wszelkie zwiększenia lub utrata wartości księgo wane są na dzień wyceny, tj. na koniec
  miesiąca, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych.
  Znajdujące się w portfelu Banku papiery wartościowe tego samego emitenta, tej samej serii,
  a zakupione w różnych okresach i po różnych cenach, Bank spr zedaje stosując zasadę
  FIFO – rozchód papierów następuje w kolejności ich zakupu.
  Instrumenty finansowe po stronie zobowiązań to:
   kredyty otrzymane,
   inne zobowiązania finansowe z odroczonym terminem płatności,
   otrzymane pożyczki podporządkowane,
   zobowiąz ania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych,
   zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Bank listów zastawnych oraz obligacji.
   pozostałe zobowiązania wobec klientów.
  Bank nie posiada instrumentów finansowych po stronie zobowiązań o stałej stopie procentowej
  powy żej 1 roku poza zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych przez Bank listów zastawnych.
  Bank przyjął założenie, że wartość godziwa zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych, innych
  zobowiązań finansowych z odroczonym terminem płatności, otrzyman ych pożycz ek
  pod porządkowan ych , zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz pozostałych
  zobowiązań wobec klientów jest równa ich wartości bilansowej.
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (listów zastawnych i obligacji)
  Bank oszacował wartoś ć godziwą dla wyemitowanych listów zastawnych i niezabezpieczonych
  obligacji korporacyjnych o wysokim ratingu z wykorzystaniem spreadu kredytowego.
  Dla dotychczas wyemitowanych transz podlegających obrotowi wtórnemu przyjęto założenie,
  że wartość spreadu k redytowego jest taka sama jak dla emisji na rynku pierwotnym o takim
  samym okresie do zapadalności. Cena czysta poszczególnych transz listów zastawnych
  znajdujących się w obrocie została oszacowana z uwzględnieniem okresu pozostającego
  do wykupu, wartości oczekiwanego spreadu kredytowego dla emisji na rynku wtórnym
  oraz kwotowań z krzywej swapowej.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  53
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowyc h prezentowane są na poziomie
  3 w hierarchii wartości godziwej.
  W tabeli poniżej przedstawiono pods umowanie wartości bilansowych i godziwych dla każdej
  grupy aktywów i zobowiązań finansowych, które nie zo stały wykazane w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej Banku według ich wartości godziwej.
  W tabeli poniżej przedstawiono hierarchię wartości godziwej d la aktywów i zobowiązań
  finansowych, wycenianych do wartości godziwej zgodnie z założeniami opisanymi powyżej,
  wyłącznie na potrzeby ujawnień według stanu na 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku.
  Wa rtość
  bila nsowa
  Wa rtość
  godziwa
  Wa rtość
  bila nsowa
  Wa rtość
  godziwa
  Ak ty wa fina nsowe
  Ka sa , ope ra cje z ba nk ie m ce ntra lny m 1 351 1 351 5 530 5 530
  Na le żności od ba nk ów 18 737 18 737 16 262 16 262
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom, w ty m: 10 766 911 11 198 379 9 411 505 9 727 512
  Klienci korporacyjni 4 763 831 4 858 893 4 867 619 4 975 144
  Klienci indywidualni 5 878 253 6 210 737 4 403 438 4 607 345
  Klienci budżetowi 124 827 128 749 140 448 145 023
  Ak ty wa fina nsowe ra ze m 10 786 999 11 218 467 9 433 297 9 749 304
  Zobowią za nia fina nsowe
  Zobowią za nia wobe c inny ch ba nk ów 3 830 026 3 830 026 3 316 817 3 316 817
  Zobowią za nia wobe c k lie ntów, w ty m: 4 131 4 131 36 394 36 394
  Klienci korporacyjni 3 950 3 950 36 227 36 227
  Klienci indywidualni 145 145 132 132
  Klienci budżetowi 36 36 35 35
  Zobowią za nia z ty tułu e misji dłużny ch pa pie rów
  wa rtościowy ch 7 043 125 7 090 832 6 152 771 6 185 089
  Zobowią za nia podporzą dk owa ne 200 484 200 484 200 484 200 484
  Zobowią za nia fina nsowe ra ze m 11 077 766 11 125 473 9 706 466 9 738 784
  Ak ty wa fina nsowe i zobowią za nia fina nsowe
  31.12.2016 31.12.2017 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ce ny k wotowa ne
  na a k ty wny ch
  ry nk a ch
  Te chnik i wy ce ny
  opa rte na
  obse rwowa lny ch
  da ny ch
  ry nk owy ch
  Inne te chnik i
  wy ce ny
  WYCENY WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY UJAWNIEŃ
  Ak ty wa fina nsowe
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 351 - - 1 351
  Należności od banków 18 737 - - 18 737
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 11 198 379 - - 11 198 379
  Zobowią za nia fina nsowe
  Zobowiązania wobec innych banków 3 830 026 - - 3 830 026
  Zobowiązania wobec klientów 4 131 - - 4 131
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 7 090 832 - - 7 090 832
  Zobowiązania podporządkowane 200 484 - - 200 484
  Ak ty wa fina nsowe ra ze m 11 218 467 - - 11 218 467
  Zobowią za nia fina nsowe ra ze m 11 125 473 - - 11 125 473
  31.12.2017 w ty m:


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  54
  W tabeli poniżej przedstawiono hierarchię wartośc i godziwej dla aktywów i zobowiązań
  finansowych, które zostały wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Banku według
  wartości godziwej. Wycena dla instrumentów na poziomie 2 jest dokonywana na bazie modelu
  zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzg lędnieniem bieżących stóp procentowych .
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ce ny k wotowa ne
  na a k ty wny ch
  ry nk a ch
  Te chnik i wy ce ny
  opa rte na
  obse rwowa lny ch
  da ny ch
  ry nk owy ch
  Inne te chnik i
  wy ce ny
  WYCENY WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY UJAWNIEŃ
  Ak ty wa fina nsowe
  Kasa, operacje z bankiem centralnym 5 530 - - 5 530
  Należności od banków 16 262 - - 16 262
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom 9 727 512 - - 9 727 512
  Zobowią za nia fina nsowe
  Zobowiązania wobec innych banków 3 316 817 - - 3 316 817
  Zobowiązania wobec klientów 36 394 - - 36 394
  Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 6 185 089 - - 6 185 089
  Zobowiązania podporządkowane 200 484 - - 200 484
  Ak ty wa fina nsowe ra ze m 9 749 304 - - 9 749 304
  Zobowią za nia fina nsowe ra ze m 9 738 784 - - 9 738 784
  31.12.2016 w ty m: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ce ny k wotowa ne
  na a k ty wny ch
  ry nk a ch
  Te chnik i wy ce ny
  opa rte na
  obse rwowa lny ch
  da ny ch
  ry nk owy ch
  Inne te chnik i
  wy ce ny
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ
  AKTYWA F INANSOWE
  Inwe sty cy jne pa pie ry wa rtościowe dostę pne do
  sprze da ży , w ty m: 1 277 127 1 153 642 123 485 -
  - Obligacje skarbowe 1 153 642 1 153 642 - -
  - Bony pieniężne 123 485 - 123 485 -
  Pochodne instrume nty fina nsowe , w ty m: 48 973 - 48 973 -
  - Instrumenty odsetkowe 33 326 - 33 326 -
  - Instrumenty walutowe 15 647 - 15 647 -
  AKTYWA F INANSOWE RAZEM 1 326 100 1 153 642 172 458 -
  31.12.2017 w ty m: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ce ny k wotowa ne
  na a k ty wny ch
  ry nk a ch
  Te chnik i wy ce ny
  opa rte na
  obse rwowa lny ch
  da ny ch
  ry nk owy ch
  Inne te chnik i
  wy ce ny
  ZOBOWIĄZANIA F INANSOWE
  Pochodne instrume nty fina nsowe 548 - 548 -
  Instrumenty odsetkowe 548 - 548 -
  Instrumenty walutowe - - - -
  ZOBOWIĄZANIA F INANSOWE RAZEM 548 - 548 -
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ
  AKTYWA F INANSOWE RAZEM 1 326 100 1 153 642 172 458 -
  ZOBOWIĄZANIA F INANSOWE RAZEM 548 - 548 -
  31.12.2017 w ty m:


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  55
  W odniesieniu do instrumentów finansowych wycenianych w sposób powtarzalny do wartości
  godziwej, sklasyfikowanych na poziomie 1 i 2 hierarchii wartości godziwej, ewentualne
  przypadki, w których mogłoby nastąp ić przeniesienie pomiędzy tymi poziomami
  są monitorowane przez właściwe departamenty Banku na podstawie wewnętrznych zasad.
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany klasyfi kacji składników sprawozdania
  z sytuacji finansowej w hierarchii wartości go dziwej.
  5. Ważniejsze oszacowania i oceny dokonywane w związku z zastosowaniem zasad
  rachunkowości
  Bank dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia, które m ają wpływ na wartości aktywów
  i zobowiązań wykazywanych w następnym okresie. Szacunki i założenia, podlega jące ciągłej
  ocenie, oparte są o doświadczenia historyczne i inne cz ynniki, w tym oczekiwania
  co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione.
  Utrata wartości kredytów i pożyczek
  Bank przeprowadza przegląd swojego portfela kredyto wego pod kątem utraty wartości
  przynajmniej raz na kwartał. Aby ustalić, czy należy wykazać utratę wartości w rachunku
  zysków i strat, Bank ocenia czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na możliwe
  do zmierzenia zmniejszenie szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, z tytułu
  udzielonych kredytów i pożyczek. Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości kredytu,
  kwotę straty oblicza się jako różnicę między wartością bilansową danego składnika aktywów,
  a bieżącą wartością szacowanych pr zyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych
  strat z tytułu niespłaconych kredytów, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowaną
  według pierwotnej efektywnej stopy procentowej danego składnika aktywów finansowych.
  Gdyby wartość bieżąca szacowanych przepływów pieniężnych dla portfela kredytów
  z rozpoznaną indywidualną utratą wartości uległa zmianie o +/ - 10%, to szacowana wielkość
  utraty wartości kredytów ulegałaby odpowiednio zmniejszeniu o 16 387 tys. zł lub zwiększeniu
  o 17 408 tys. zł. Szacunek ten został przeprowadzony dla portfela kredytów w przypadku
  których utrata wartości rozpoznawana jest w oparciu o indywidualną analizę przyszłych
  przepływów pieniężnych z tytułu odzysków z zabezpieczeń . Zasady pomiaru utraty wartości
  zostały opisane w Nocie 3.1.3.
  Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ce ny k wotowa ne
  na a k ty wny ch
  ry nk a ch
  Te chnik i wy ce ny
  opa rte na
  obse rwowa lny ch
  da ny ch
  ry nk owy ch
  Inne te chnik i
  wy ce ny
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ
  AKTYWA F INANSOWE
  Inwe sty cy jne pa pie ry wa rtościowe dostę pne do
  sprze da ży , w ty m: 1 134 049 902 587 231 462 -
  - Obligacje skarbowe 902 587 902 587 - -
  - Bony pieniężne 231 462 - 231 462 -
  Pochodne instrume nty fina nsowe , w ty m: 45 160 - 45 160 -
  - Instrumenty odsetkowe 41 997 - 41 997 -
  - Instrumenty walutowe 3 163 - 3 163 -
  AKTYWA F INANSOWE RAZEM 1 179 209 902 587 276 622 -
  31.12.2016 w ty m: Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
  Ce ny k wotowa ne
  na a k ty wny ch
  ry nk a ch
  Te chnik i wy ce ny
  opa rte na
  obse rwowa lny ch
  da ny ch
  ry nk owy ch
  Inne te chnik i
  wy ce ny
  ZOBOWIĄZANIA F INANSOWE
  Pochodne instrume nty fina nsowe 9 635 - 9 635 -
  Instrumenty odsetkowe 176 - 176 -
  Instrumenty walutowe 9 459 - 9 459 -
  ZOBOWIĄZANIA F INANSOWE RAZEM 9 635 - 9 635 -
  POWTARZALNE POMIARY WARTOŚCI GODZIWEJ
  AKTYWA F INANSOWE RAZEM 1 179 209 902 587 276 622 -
  ZOBOWIĄZANIA F INANSOWE RAZEM 9 635 - 9 635 -
  31.12.2016 w ty m:


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  56
  Utrata wartości aktywów niefinansowych – zapasów
  Odpisy z tytułu utraty wartości przejętych nieruchomości kalkulowane są w okresach
  półrocznych oraz rocznych. Kalkulacja odpisu polega na porównaniu cen sprzedaży
  nieruchomości (mies zkań) na porównywalnym rynku w ostatnim półroczu/roku do cen z dnia
  nabycia przedmiotowych nieruchomości (mieszkań). Strata na sprzedaży jest przesłanką
  do oszacowania odpisu z tytułu utraty wartości dla niesprzedanych nieruchomości w danej
  lokalizacji/w danym projekcie.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Bank dokonuje aktywowania w podatku odroczonym odpisów aktualizujących na kredyty
  w przypadku zaistnienia zdarzeń pozwalających na uprawdopodobnienie nieściągalności
  kredytów zgodnie z obowi ązującymi przepisami podatkowymi, w tym na skutek prowadzonych
  działań windykacyjnych.
  Świadczenia oparte na akcjach fantomowych
  Bank prowadzi program wynagrodzeń dla Zarządu Banku oraz pracowników mających istotny
  wpływ na profil ryzyka Banku oparty na ak cjach fantomowych rozliczanych w środkach
  pieniężnych.
  Opis konstrukcji Prog ramu został opisany w nocie 42 .
  Zgodnie z zapisami MSR 19 do ustalenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu świadczeń
  pracowniczych zastosowana została metoda prognozowanych upra wnień jednostkowych.
  Podstawą do obliczenia rezerwy na odroczoną część wynagrodzenia zmiennego
  dla uprawnionych pracowników Banku, jest kwota premii, którą Bank zobowiązuje się wypłacić
  na podstawie Polityki wynagrod zeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka
  Banku.
  Akcje fantomowe przyznawane są w liczbie wynikającej z wyceny tych akcji za okres oceny.
  Wycena akcji fantomowej obliczana jest każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego
  jako iloraz wartości księgowej Banku i liczby akcji zwykły ch. Wypłata z akcji fantomowy ch
  uzależniona jest od średniej wyceny tych akcji uzyskanej z dwóch wartości: wartości akcji
  fantomowej na koniec okresu rocznego poprzedzającego dzień wypłaty i wartości akcji
  fantomowej na koniec pierwszego półrocza roku, w k tórym ma nastąpić wypłata w danym
  okresie sprawozdawczym. Wspomniana średnia wartość jest mnożona przez liczbę akcji
  fantomowych przypadających do realizacji w danym okresie, a wynik tego działania określa
  kwotę wypłaty gotówkowej wynikającej z posiadanych akcji fantomowych. Ostateczna wartość
  premii, stanowiąca iloczyn liczby akcji, oraz przewidywanej ich wartości na datę bilansową
  poprzedzającą realizację każdej z odroczonych transz jest dyskontowana aktuarialnie.
  Zdyskontowaną kwotę pomniejsza się o zdys kontowane aktuarialnie na ten sam dzień kwoty
  rocznych odpisów na rezerwę. Dyskonto aktuarialne oznacza iloczyn dyskonta finansoweg o
  i prawdopodobieństwa dotrwania każdego z uczestników indywidualnie do momentu całkowitego
  nabycia uprawnień do każdej z od roczonych transz. Kwoty rocznych odpisów obliczane
  są zgodnie z metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych („Projected Unit Credit
  Method”). Prawdopodobieństwo, o którym mowa powyżej ustalone zostało metodą ryzyk
  współzawodniczących („Multiple Decremen t Model”), gdzie pod uwagę wzięto trzy następujące
  ryzyka: możliwość zwolnienia się z pracy, ryzyko całkowitej niezdolności do pracy, ryzyko
  śmierci.
  Wartość rezerwy na wynagrodzeni e zmienne według stanu na 31 grudnia 201 7 roku wyniosła
  4 329 tys. zł, wed ług stanu na 31 grudnia 201 6 roku wyniosła 2 770 tys . zł.
  Wartość godziwa instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się
  stosując techniki wyceny. Wszystkie modele są zatwierdzane przed użyciem, a także
  kalibrowane w celu zapewnienia, że otrzymane wyniki o dzwierciedlają faktyczne dane
  i porównywalne ceny rynkowe. W miarę możliwości w modelach wykorzystywane są wyłącznie
  dane możliwe do zaobserwowania, pochodzą ce z aktywnego rynku. Metody ustalania wartości
  godziwej instrumentów finansowych zostały opisane w Noci e 4 .
  Klasyfikacja do ekspozycji forbearance
  Zgodnie z polityką Banku w zakresie forbearan ce, zaprezentowaną w nocie 3.1.5 ., Bank
  dokonuje klasyfikacji ekspozycji/klientów podlegających polityce forbearance na podstawie
  profesjonalnego osądu.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  57
  6. Segmenty działalności
  Zgodnie z wymogiem „podejścia zarządczego” informacje o segmentach są przedstawiane
  zgodnie z zasadami raportowania wewnętrznego dostarczanego Zarządowi Banku (główny organ
  odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja
  zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników.
  mBank Hipoteczny S.A. jest specjalistycznym bankiem hipotecznym, odgry wającym wiodącą
  rolę na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych oraz emisji listów zastawnych ,
  papierów dłużnych za pośrednictwem których refinansuje swoją działalno ść kredytową.
  W Banku funkcjonują dwie linie biznesowe:
   detaliczna , związana z finansowaniem kredytów hipotecznych w ramach współpracy
  z mBank S.A.,
   komercyjna, polegająca na finansowaniu nieruchomości przychodowych takich jak
  budynki biurowe, centra han dlowe, hotele, powierzchnie magazynowe i dystrybucyjne
  oraz finansowaniu nieruchomości m ieszkaniowych (osiedla mieszkań i domów)
  realizowanych przez deweloperów mieszkaniowych.
  Od 22 lipca 2017 roku proces sprzedaży kredytów detalicznych został przeniesion y do mBanku,
  niemniej jednak Bank posiada portfel kredytów detalicznych, który ma być powiększany
  w ramach regularnych transakcji poolingowych.
  Od końca 2012 roku Bank nie finansuje jednostek samorządu terytorialnego ani innych
  podmiotów z poręczeniem jed nostek samorządu terytorialnego, niemniej Bank posiada powstały
  historycznie portfel transakcji kredytowych dla tego segmentu, który stanowił podstawę emisji
  publicznych listów zastawnych.
  Uwzględniając specjalistyczny charakter działalności Banku wydzielo ne zostały następujące
  segmenty działalności:
   Kredyty komercyjne – w tym kredyty: na refinansowanie, dla deweloperów
  mieszkaniowych, dla deweloperów komercyjnych,
   Kredyty detaliczne – kredyty dla osób fizycznych pozyskane w ramach współpracy
  z mBank S.A.,
   Pozostałe – w tym kredyty: dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), dla osób
  fizycznych nie finansowanych w ramach współpracy z mBank S.A.
  Segmenty wyodrębnione zostały z punktu widzenia określonych grup klientów oraz produktów
  według jednorodnych c ech transakcji. Ten sposób podziału obszarów jest spójny ze sposobem
  zarządzania sprzedażą.
  Kredyty komercyjne – jest to segment działalności Banku, do którego zaliczane są kredyty:
   na refinansowanie – udzielone na zakup lub refinansowanie ukończonych obi ektów
  o przeznaczeniu komercyjnym (obiekty biurowe, magazyny, centra handlowe, centra
  logistyczne, hotele, pensjonaty, lokale użytkowe itp.), w tym kredyty komercyjne
  nabyte od mBanku S.A.,
   dla deweloperów mieszkaniowych – udzielone na finansowanie mieszka niowych
  projektów deweloperskich (osiedla domów jedno lub wielorodzinnych z przeznaczeniem
  na sprzedaż lub wynajem),
   dla deweloperów komercyjnych – udzielone na finansowanie komercyjnych projektów
  deweloperskich, zgodnych z polityką kredytową Banku.
  Kredyt y detaliczne – jest to segment działalności Banku, do którego zalicza się :
   kredyty dla osób fizycznych udzielone na cele mieszkaniowe w PLN, zabezpieczone
  hipoteką na nieruchomości mieszkalnej, których sprzedaż realizowana była w ramach
  umowy agencyjnej z mBank S.A. – model agencyjny,
   kredyty dla osób fizycznych w PLN, zabezpieczone hipoteką na nieruchomości
  mieszkalnej, nabyte od mBanku S.A., mogące stanowić podstawę emisji hipotecznych
  listów zastawnych - pooling.
  Pozostałe kredyty - jest to segment schy łkowy działalności Banku ze względu na zaprzestanie
  sprzedaży w tym segmencie. Bank zalicza do tego segmentu następujące kredyty:


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  58
   dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielone jednostkom samorządu
  terytorialnego (gminom, powiatom, województwom), jak r ównież kredyty zabezpieczone
  gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego (spółkom prawa
  handlowego utworzonym przez JST, samodzielnym publicznym zakładom opieki
  zdrowotnej),
   dla osób fizycznych – udzielone osobom fizycznym nie w ramach wsp ółpracy
  z mBank S.A. Bank zaprzestał sprzedaży w tym segmencie w 2004 roku.
  Pozycje nieprzypisane aktywów – w tej pozycji prezentowane są wszystkie niekredytowe
  aktywa Banku.
  Na podstawie wyżej przyjętej segmentacji produktowej wyznaczany jest wynik brut to
  poszc zególnych segmentów działalności uwzględniający wszystkie pozycje rachunku zysków
  i strat.
  Głównym założeniem podziału segmentowego w ramach rachun ku zysków i strat jest jak
  najwierniejsze przedstawienie opłacalności danego segmentu w działalności Banku. W tym celu
  Bank przypisuje na poziomie każdej umowy kredytowej wszystkie bezpośrednie dochody, takie
  jak przychody odsetkowe, przychody prowizyjne oraz określa p oziom odpisów aktualizujących.
  Ze względu na brak możliwości przypisania zobowiązań do poszczególnych grup segmentowych
  Bank wyznacza segmentowe koszty odsetkowe oraz koszty prowizyjne według określonego
  schematu opisanego poniżej.
  Bank d zieli koszty refinansowania na dwie kategorie: koszty hipotecznych listów zastawnych
  oraz uśrednione kosz ty pozostałych źródeł refinansowania (główn ie kredyty i depozyty
  pozyskane z mBanku S.A.). Dla każdej z tych kategorii oblicza średni koszt refinansowania na
  podstawie marży wszystkich zobowiązań zaliczanych do danej kategorii.
  Bank określa koszty odsetkow e i prowizyjne dla kredytów dla jednostek samorządu
  terytorialnego na podstawie przypadającej na ten segment części uśrednionych kosztów
  pozostałych źródeł finansowania .
  Bank określa koszty odsetkowe i prowizyjne pozostałych grup na podstawie kosztów
  hipot ecznych listów zastawnych oraz uśrednionych kosztów pozostałych źródeł refinansowania,
  proporcjonalnie do udziału kredytów segmentu w całym portfelu kredytowym z wyłączeniem
  kredytów dla JST.
  Pozostałe pozycje rachunku zysków i strat dzielone są albo poprz ez udział średniej w roku
  ekspozycji kredytowej albo poprzez udział aktywów ważonych ryzykiem, w przypa dku kosztów
  administracyjnych i amortyzacji. Bank nie alokuje do poszczególnych segmentów podatku
  dochodowego, dlatego też informacje w zakresie zysku/st raty ujawniane są na poziomie zysku
  przed opodatkowaniem. Informacje na temat segmentów mierzone są według identycznych
  zasad jak te przedstawione w polityce rachunkowości.
  Podstawowym i jedynym podziałem jest podział na segmenty dzi ałalności Banku. Z uwag i na to,
  iż Bank operuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje segmentacji geograficznej.
  W Banku nie występują operacje pomiędzy segmentami działalności .
  Wydzielenia aktywów segmentu oraz przychodów i kosztów dokonano na podstawie
  wewnęt rznych informacji przygotowywanych w Banku dla potrzeb zarządczych. Poszczególnym
  segmentom Banku zostały przypisane aktywa oraz związane z tymi aktywami przycho dy
  i koszty. Wynik segmentu uwzględnia wszystkie pozycje przychodów i kosztów. Zobowiązania
  Ba nku nie zostały przypisane do poszczególnych segmentów z uwagi na fakt, że podział taki nie
  jest reg ularnie przedstawiany Zarządowi Banku.
  Wynik brutto dla poszczególnych segmentów operacyjnych Banku prezentowany jest
  w uzgodnieniu do pozycji rachunku zys ków i strat, sporządzanego na potrzeby audytowanego
  sprawozdania finansowego.
  31.12.2017 Kre dy ty
  k ome rcy jne
  Kre dy ty
  de ta liczne
  Pozosta łe
  k re dy ty
  Pozy cje
  nie przy pisa ne
  a k ty wów
  Ra ze m
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom 4 698 808 5 831 507 223 586 13 010 10 766 911
  Pozosta łe a k ty wa - - - 1 401 258 1 401 258
  Ak ty wa se gme ntu 4 698 808 5 831 507 223 586 1 414 268 12 168 169


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  59
  Ok re s od 01.01.2017 do 31.12.2017 Kre dy ty
  k ome rcy jne
  Kre dy ty
  de ta liczne
  Pozosta łe
  k re dy ty Ra ze m
  Przychody z tytułu odsetek 170 733 207 312 12 029 390 074
  Koszty odsetek (68 244) (157 017) (8 804) (234 065)
  Dochód odse tkowy 102 489 50 295 3 225 156 009
  Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 669 144 9 1 822
  Koszty z tytułu opłat i prowizji (1 541) (5 931) (109) (7 581)
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (17 338) (1 504) (1 383) (20 225)
  Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja, podatek od pozycji
  bilansowych Banku (53 790) (37 052) (1 141) (91 983)
  Pozostałe pozycje rachunku zysków i strat (1 912) (1 317) (40) (3 269)
  Wy nik se gme ntu brutto 29 577 4 635 561 34 773 31.12.2016 Kre dy ty
  k ome rcy jne
  Kre dy ty
  de ta liczne
  Pozosta łe
  k re dy ty
  Pozy cje
  nie przy pisa ne
  a k ty wów
  Ra ze m
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom 4 710 560 4 342 849 350 390 7 706 9 411 505
  Pozosta łe a k ty wa - - - 1 237 994 1 237 994
  Ak ty wa se gme ntu 4 710 560 4 342 849 350 390 1 245 700 10 649 499 Ok re s od 01.01.2016 do 31.12.2016 Kre dy ty
  k ome rcy jne
  Kre dy ty
  de ta liczne
  Pozosta łe
  k re dy ty Ra ze m
  Przychody z tytułu odsetek 177 782 126 089 14 777 318 648
  Koszty odsetek (70 045) (105 752) (12 710) (188 507)
  Dochód odse tkowy 107 737 20 337 2 067 130 141
  Przychody z tytułu opłat i prowizji 4 331 2 162 229 6 722
  Koszty z tytułu opłat i prowizji (640) (4 503) (53) (5 196)
  Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (18 614) (1 166) (1 808) (21 588)
  Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (56 573) (24 228) (1 553) (82 354)
  Pozostałe pozycje rachunku zysków i strat 1 686 722 46 2 454
  Wy nik se gme ntu brutto 37 927 (6 676) (1 072) 30 179


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  60
  7. Wynik z tytułu o dsete k
  W 201 7 roku przychody z tytułu odsetek związane z aktywami finansowymi, które utraciły
  wartość, wyniosły 7 729 tys. zł (za okres zakończony 31 gr udnia 201 6 r.: 9 056 tys. zł) .
  Wynik z tytułu odsetek w podziale na poszczególne sektory przedstawia się następująco:
  Przychody z tytułu odsetek od bonów pieniężnych zostały zaprezentowane w pozycji „Przychody
  z tytułu odsetek od sektora bankowego ” natom iast przych ody z tytułu odsetek od obligacji
  skarbowych w pozycji „Przychody z tytułu odsetek od sektora budżetowego ”.
  2017 2016
  Przy chody z ty tułu odse te k
  Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta
  dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 343 337 278 632
  Inwestycyjne papiery wartościowe 21 168 18 489
  Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 990 971
  Zabezpieczenia pieniężne 78 106
  Depozyty przyjęte - 28
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych
  zaklasyfikowanych do księgi bankowej 15 328 12 942
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach
  rachunkowości zabezpieczeń 9 173 7 480
  Przy chody z ty tułu odse te k , ra ze m 390 074 318 648
  Koszty z ty tułu odse te k
  Z tytułu rozliczeń z bankami (79 564) (51 124)
  Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (143 761) (126 076)
  Z tytułu pożyczki podporządkowanej (10 459) (10 421)
  Z tytułu zabezpieczeń pieniężnych (281) (17)
  Z tytułu rozliczeń z klientami - (869)
  Koszty z ty tułu odse te k , ra ze m (234 065) (188 507)
  Wy nik z ty tułu odse te k , ra ze m 156 009 130 141
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 2017 2016
  Przy chody z ty tułu odse te k
  Od sektora bankowego 26 473 26 383
  Od pozostałych podmiotów, w tym: 363 601 292 265
  - od klientów korporacyjnych 156 667 162 378
  - od klientów indywidualnych 185 393 112 373
  - od sektora budżetowego 21 541 17 514
  Przy chody z ty tułu odse te k , ra ze m 390 074 318 648
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 2017 2016
  Koszty z ty tułu odse te k
  Od sektora bankowego (90 239) (61 545)
  Od pozostałych podmiotów, w tym: (65) (886)
  - od klientów korporacyjnych (65) (869)
  Z tytułu emisji własnych (143 761) (126 076)
  Koszty z ty tułu odse te k , ra ze m (234 065) (188 507)
  Rok k ończą cy się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  61
  8. Wynik z tytułu opłat i prowizji
  9. Wynik na działalności handlowej
  Do wyniku z pozycji wymiany zaliczane są zrealizowane i niezrealizo wane dodatnie i ujemne
  różnice kursowe oraz zyski i straty z transakcji spot i kontraktów terminowych. Wynik z operacji
  instrumentami odsetkowymi obejmuje wynik z kontraktów swap stóp procentowych,
  które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpiecza jące. 2017 2016
  Przy chody z ty tułu opła t i prowizji
  Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 1 822 6 365
  Prowizje za prowadzenie rachunków - 321
  Prowizje za realizację przelewów - 36
  Przy chody z ty tułu opła t i prowizji, ra ze m 1 822 6 722
  Koszty z ty tułu opła t i prowizji
  Koszty obsługi produktów kredytowych (3 177) (2 091)
  Koszty związane z programem emisji dłużnych papierów
  wartościowych (listy zastawne i obligacje) (1 899) (726)
  Koszty z tytułu prowizji od kredytu otrzymanego i linii stand-by (1 330) (310)
  Koszty z tytułu analiz i wycen nieruchomości związane
  z działalnością kredytową (369) (1 620)
  Prowizje za przelewy i prowadzenie rachunków (115) (109)
  Pozostałe (691) (340)
  Koszty z ty tułu opła t i prowizji, ra ze m (7 581) (5 196)
  Wy nik z ty tułu opła t i prowizji, ra ze m (5 759) 1 526
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 2017 2016
  Wy nik z pozy cji wy mia ny (3 332) 4 240
  Różnice kursowe netto z przeliczenia (25 891) 11 783
  Wycena walutowych instrumentów pochodnych 22 559 (7 543)
  Wy nik na pozosta łe j dzia ła lności ha ndlowe j ora z
  ra chunk owości za be zpie cze ń (53) (2 504)
  Instrumenty na ryzyko odsetkowe 1 263 (2 181)
  Rachunkowość zabezpieczeń, w tym: (1 316) (323)
  - wynik z wyceny pozycji zabezpieczanej 11 496 (7 775)
  - wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających (12 812) 7 452
  Wy nik na dzia ła lności ha ndlowe j, ra ze m (3 385) 1 736
  Rok k ończą cy się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  62
  10. Pozostałe przychody operacyjne
  11. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
  12. Ogólne koszty administracyjne
  Pozycja „Koszty logistyki ” obejmuje koszty z tytułu najmu nieruchomości oraz koszty leasingu
  środków transportu w wysokości 4 003 tys. zł (2016 : 3 706 tys. zł).
  2017 2016
  Przychody ze sprzedaży usług 613 849
  Rozwiązanie rezerw z lat ubiegłych 225 337
  Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych,
  umorzonych i nieściągalnych 23 20
  Odpisy aktualizujące wartość należności (poza kredytowymi) 7 899
  Zwrot podatku VAT ujętego w kosztach lat ubiegłych 5 559
  Zwrot nadpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami - 177
  Przychody z tyt. rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania - 55
  Przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych oraz wartości
  niematerialnych - 14
  Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny - 7
  Pozostałe 259 199
  Pozosta łe przy chody ope ra cy jne , ra ze m 1 132 3 116
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 2017 2016
  Odpisy netto na kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota 21) (20 218) (21 552)
  Odpisy netto na zobowiązania warunkowe wobec klientów (7) (36)
  Odpisy ne tto z ty tułu utra ty wa rtości kre dy tów i poży cze k (20 225) (21 588)
  Rok kończą cy się 31 grudnia 2017 2016
  Koszty pracownicze (34 009) (34 339)
  Koszty rzeczowe, w tym: (23 306) (22 662)
  - koszty logistyki (8 997) (8 331)
  - koszty IT (6 789) (5 430)
  - koszty marketingu (4 423) (5 256)
  - koszty usług konsultingowych (2 437) (2 790)
  - pozostałe koszty rzeczowe (660) (855)
  Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (5 152) (3 572)
  Podatki i opłaty (1 643) (1 654)
  Koszty z tytułu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - (10)
  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (251) (235)
  Ogólne k oszty a dministra cy jne , ra ze m (64 361) (62 472)
  Rok k ończą cy się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  63
  Koszty pracownicze
  W 201 7 roku średni poziom zatrudnienia w Banku wyniósł 208 osób (201 6 rok: 227 os ób ).
  Wynagrodzenie dotyczące płatności w formie akcji fantomowych rozliczane w środkach
  pieniężnych dotyczy koszt ów programu zmiennego wynagradzania pracowników mających
  istotny wpływ na profil ryzyka Banku . Świadczenia oparte na akcjach fantomowych rozliczane w
  środkach pieniężnych zostały opisane w Nocie 2.1 7. Opis programu zmiennego wynagrodzenia
  dla pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku został opisany w Nocie 42.
  13. Pozostałe koszty operacyjne
  2017 2016
  Koszty wynagrodzeń (27 400) (26 507)
  Koszty ubezpieczeń społecznych (4 395) (4 279)
  Koszty świadczeń emerytalnych (12) (11)
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy (22) (218)
  Rezerwa dotycząca płatności w formie akcji fantomowych
  rozliczanych w środkach pieniężnych (1 003) (2 185)
  Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (1 177) (1 139)
  Koszty świa dcze ń pra cowniczy ch, ra ze m (34 009) (34 339)
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 2017 2016
  Spisanie wartości niematerialnych w toku wytwarzania (308) -
  Koszty postępowania egzekucyjnego (515) (199)
  Strata na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych (152) -
  Strata na sprzedaży aktywów przejętych za długi (zapasów) oraz
  koszty ich utrzymania (5) (411)
  Darowizny (4) -
  Zapłacone odszkodowania, kary, grzywny (3) (20)
  Koszty wycen nieruchomości (3) (9)
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów - (1 717)
  Pozostałe (99) (47)
  Pozosta łe k oszty ope ra cy jne , ra ze m (1 089) (2 403)
  Rok k ończą cy się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  64
  14. Podatek dochodowy
  Władze podatkowe mogą kontrolować prawidłowość rozliczeń z tytułu podatków w okresie 5 lat
  licząc od końca roku, w którym upłynął term in złożenia deklaracji podatkowej. Od początku
  działalności Banku nie została przeprowadzana kontrola po datkowa przez organy skarbowe
  w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
  15. Zysk na jedną akcję
  Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zy sku przypadającego na akcjonariuszy Banku
  oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku. 2017 2016
  Podatek dochodowy bieżący (10 032) (7 719)
  Podatek dochodowy odroczony (Nota 31) 3 088 962
  Poda te k dochodowy , ra ze m (6 944) (6 757)
  Zy sk prze d opoda tkowa nie m 34 773 30 179
  Podatek zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku
  podatkowym (19%) (6 607) (5 734)
  Dochody niepodlegające opodatkowaniu 7 422 5 908
  - przeksięgowanie dochodów zastrzeżonych w odsetki
  impairmentowe (zmiana przepisów rachunkowości PSR) 6 353 -
  - spisanie wierzytelności nieściągalnych 498 1 032
  - aktywowane odpisy lat ubiegłych 476 4 822
  - pozostałe przychody niepodlegające opodatkoweniu 95 54
  Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: (8 481) (7 227)
  - podatek od pozycji bilansowych Banku (4 643) (3 171)
  - wartość utworzonych odpisów na należności (2 726) (3 689)
  - składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (979) (216)
  - pozostałe (133) (151)
  Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych 722 296
  Obcią że nie poda tkowe , ra ze m (6 944) (6 757)
  Ka lk ula cja e fe k ty wne j stopy poda tkowe j
  Zysk brutto 34 773 30 179
  Podatek dochodowy (6 944) (6 757)
  Efe k ty wna stopa poda tkowa 19,97% 22,39%
  Nomina lna stopa poda tkowa 19,00% 19,00%
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 2017 2016
  Podsta wowy :
  Zysk netto z działalności przypadający na akcjonariuszy mBanku
  Hipotecznego S.A. 27 829 23 422
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 191 260 3 042 186
  Podsta wowy zy sk ne tto na a k cję (wy ra żony w złoty ch na je dną a k cję ) 8,72 7,70
  Rozwodniony :
  Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku Hipotecznego S.A.,
  zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję 27 829 23 422
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 191 260 3 042 186
  Rozwodniony zy sk ne tto na a k cję (wy ra żony w złoty ch na je dną a k cję ) 8,72 7,70
  Rok k ończą cy się 31 grudnia


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  65
  Zysk rozwodniony jest równy podstawowemu zyskowi na jedna akcję, ponieważ brak jest
  elementów powodujących rozwodnienie.
  Średnia ważona liczby akcji zwykł ych występujących w ciągu okresu to liczba akcji zwykłych na
  początku danego okresu, skorygowana o liczbę akcji zwykłych odkupionych lub wyemitowanych
  w ciągu tego okresu ważona wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcji.
  Wskaźnik odzwier ciedlający okres występowania poszczególnych akcji jest to liczba dni, przez
  jaką określone akcje występują, do całkowi tej liczby dni w danym okresie.
  16. Pozostałe całkowite dochody
  Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące pozostałych całkowi tyc h dochodów
  netto za lata 2017 i 2016
  17. Kasa, operacje z bankiem centralnym
  Bank posiada w Narodowym Banku Polskim rachunek bieżący, którego stan na dzień 31 grudnia
  201 7 roku wynosił 1 351 tys. zł . Na dzień 31 grudnia 201 6 roku Bank posiadał środki na
  rach un ku bieżący m w wysokości 5 530 tys. zł. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia
  1997 roku o Narodowym Bank u Polskim , mBank Hipoteczny S .A. utrzymuje rezerwę
  obowiązkową. Średnia arytmetyczna dziennych stanów środków rezerwy obowiązkowej, którą
  Bank zobligo wany był utrzymać w danym okresie na rachunkach bieżących w NBP, wynosiła:
   0 tys. zł dla okresu od 30 listopada 201 7 roku do 1 stycznia 201 8 roku,
   2 965 tys. zł dla okresu od 30 listopada 201 6 roku do 1 stycznia 201 7 roku.
  Stawka oprocentowania środków utr zymywanych jako rezerwa obowiązkowa zarówno na 31
  grudnia 201 7 roku jak i na 31 grudnia 201 6 roku wynosiła 1,35 %.
  18. Należności od banków
  2017 2016
  Pozy cje , k tóre mogą by ć prze k la sy fik owa ne do ra chunk u
  zy sk ów i stra t, w ty m: 4 966 (1 993)
  Ak ty wa fina nsowe dostę pne do sprze da ży 4 966 (1 993)
  Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych ujęte w roku
  obrotowym (netto) 4 966 -
  Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych ujęte w roku
  obrotowym (netto) - (1 993)
  Pozy cje , k tóre nie zosta ną prze k la sy fik owa ne do ra chunk u
  zy sk ów i stra t, w ty m: (20) (2)
  Zy sk i i stra ty a k tua ria lne doty czą ce świa dcze ń po ok re sie
  za trudnie nia (20) (2)
  Straty aktuarialne (20) (2)
  Pozosta łe dochody ca łk owite ne tto, ra ze m 4 946 (1 995)
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 31.12.2017 31.12.2016
  Rachunki bieżące 18 737 16 258
  Inne należności - 4
  Uję te w e k wiwa le nta ch środk ów pie nię żny ch 18 737 16 262
  Na le żności (brutto) od ba nk ów, ra ze m 18 737 16 262
  Na le żności (ne tto) od ba nk ów, ra ze m 18 737 16 262
  Należności od banków krótkoterminowe (do 1 roku) 18 737 16 262


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  66
  Wszystkie należności były n ależnościami od banków polskich.
  19. Pochodne instrumenty finansowe
  Efekt kompensacji poza w yceną transakcji pochodnych obejmuje 9 287 tys. zł zabezpieczeń
  złożonych w związku z zawartymi transakcjami na instrumentach pochodnych podlegającymi
  kompensacji. za a nga żowa nie
  (ty s. zł)
  udzia ł/
  pok ry cie (%)
  za a nga żowa nie
  (ty s. zł)
  udzia ł/
  pok ry cie (%)
  Nieprzeterminowane, bez rozpoznanej utraty wartości 18 737 100,00 16 262 100,00
  Ra ze m brutto 18 737 100,00 16 262 100,00
  Ra ze m ne tto 18 737 100,00 16 262 100,00
  Na le żności od ba nk ów
  31.12.2016 31.12.2017 k upno sprze da ż a k ty wa zobowią za nia
  Sta n na 31 grudnia 2017
  Pochodne instrume nty fina nsowe prze zna czone do obrotu
  Walutowe instrumenty pochodne
  - Kontrakty FX SWAP 1 194 699 1 174 348 15 647 -
  Ra ze m instrume nty pochodne z tra nsa k cji poza gie łdowy ch 1 194 699 1 174 348 15 647 -
  Ra ze m wa lutowe instrume nty pochodne 1 194 699 1 174 348 15 647 -
  Pochodne na stopę proce ntową
  - Kontrakty IRS 150 000 150 000 1 979 -
  Ra ze m instrume nty pochodne na stopę proce ntową
  z tra nsa k cji poza gie łdowy ch 150 000 150 000 1 979 -
  Ra ze m instrume nty pochodne na stopę proce ntową 150 000 150 000 1 979 -
  Ra ze m a k ty wa /zobowią za nia prze zna czone do obrotu 1 344 699 1 324 348 17 626 -
  Instrume nty pochodne za be zpie cza ją ce
  Instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie wartości
  godziwej 1 238 340 1 238 340 31 950 10 438
  - Kontrakty IRS 1 238 340 1 238 340 31 950 10 438
  Ra ze m instrume nty pochodne za be zpie cza ją ce 1 238 340 1 238 340 31 950 10 438
  Ra ze m rozpozna ne pochodne a k ty wa /zobowią za nia 2 583 039 2 562 688 49 576 10 438
  Efe k t k ompe nsowa nia - - (603) (9 890)
  Ra ze m rozpozna ne pochodne a k ty wa /zobowią za nia
  prze zna czone do obrotu 2 583 039 2 562 688 48 973 548
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 1 278 117 1 257 766 16 088 -
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 1 304 922 1 304 922 32 885 548
  Nomina ł Wa rtość godziwa


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  67
  Efekt kompensacji obejmuje 6 541 tys. zł z tytułu złożonego zabezpieczenia Variation Marg in
  w związku z zawartymi transakcjami na instrumentach pochodnych podlegającymi kompensacji.
  20. Rachunkowość zabezpieczeń
  Bank stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. Jedynym rodzajem ryzyka
  zabezpieczanym w ramach rachunkowości zabezpieczeń jes t ryzyko zmiany stóp procentowych.
  Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanej oraz instrumentów zabezpieczających zaprezentowany
  jest w poniższych tabelach. Zabezpieczenie jest na bieżąco oceniane i stwierdza się jego wysoką
  efektywność. Bank dokumentuje własną ocenę efektywności transakcji zabezpieczających przed
  zmianami wartości godziwej, mierzoną zarówno prospektywnie jak i retrospektywnie od
  momentu ustalenia oraz przez cały okres trwania relacji instrumentu zabezpieczającego
  z zabezpieczaną pozycją.
  Opis relacji zabezpieczającej
  Bank zabezpiecza ryzyko zmiany wartości godziwej hipotecznych listów zastawnych o stałym
  oprocentowaniu wyemitowanych przez Bank. Zabezpieczane ryzyko wynika ze zmian stóp
  procentowych.
  Pozycje zabezpieczane
  Pozycjami zabezpieczany mi są hipoteczne listy zastawne o wartości nominalnej
  296 900 tys. EUR, o stałym oprocentowaniu.
  Instrumenty zabezpieczające
  Instrumentami zabezpieczającymi są transakcje Interest Rate Swap, zamieniające stałą stopę
  procentową na zmienną.
  Prezentacja wyni ku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających
  Korekta do wartości godziwej zabezpieczanych zobowiązań oraz wyceny instrumentów
  zabezpieczających ujmowana jest w rachunku zysków i strat w wyniku na działalności handlowej
  za wyjątkiem przychodów i k osztów odsetkowych elementu odsetkowego wyceny z tytułu
  instrumentów zabezpieczających, które prezentowane są w pozycji Przychody/koszty odsetkowe
  na instrumentach pochodnych zawartych w ramach rachunkowości zabezpieczeń. k upno sprze da ż a k ty wa zobowią za nia
  Sta n na 31 grudnia 2016
  Pochodne instrume nty fina nsowe prze zna czone do obrotu
  Walutowe instrumenty pochodne
  - Kontrakty FX SWAP 865 174 867 642 3 163 9 459
  Ra ze m instrume nty pochodne z tra nsa k cji poza gie łdowy ch 865 174 867 642 3 163 9 459
  Ra ze m wa lutowe instrume nty pochodne 865 174 867 642 3 163 9 459
  Pochodne na stopę proce ntową
  - Kontrakty IRS 150 000 150 000 612 -
  Ra ze m instrume nty pochodne na stopę proce ntową
  z tra nsa k cji poza gie łdowy ch 150 000 150 000 612 -
  Ra ze m instrume nty pochodne na stopę proce ntową 150 000 150 000 612 -
  Ra ze m a k ty wa /zobowią za nia prze zna czone do obrotu 1 015 174 1 017 642 3 775 9 459
  Instrume nty pochodne za be zpie cza ją ce
  Instrumenty pochodne wyznaczone jako zabezpieczenie wartości
  godziwej 760 928 760 928 41 385 6 717
  - Kontrakty IRS 760 928 760 928 41 385 6 717
  Ra ze m instrume nty pochodne za be zpie cza ją ce 760 928 760 928 41 385 6 717
  Ra ze m rozpozna ne pochodne a k ty wa /zobowią za nia 1 776 102 1 778 570 45 160 16 176
  Efe k t k ompe nsowa nia - - - (6 541)
  Ra ze m rozpozna ne pochodne a k ty wa /zobowią za nia
  prze zna czone do obrotu 1 776 102 1 778 570 45 160 9 635
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 865 174 867 642 3 163 9 459
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 910 928 910 928 41 997 176
  Wa rtość godziwa Nomina ł


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  68
  W poniższej tabeli zaprezentowane zostały pozycje zabezpieczane na 31 grudnia 201 7 roku.
  W poniższej tabeli wartość nominalna została podana w tys. euro natomiast wart ość bilansowa
  zobowiązania, różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej oraz zmiana
  wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w tys. zł.
  W poniższej tabeli zaprezentowane zostały pozycje zabezpieczane na 31 grudnia 201 6 roku.
  W poniższej tabeli wartość nominalna została podana w tys. euro natomiast wart ość bilansowa
  zobowiązania, różnice z ra chunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej oraz zmiana
  wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w tys. zł.
  W poniższej tabeli zaprezentowane zostały pozycje zabezpieczające na 31 grudnia 201 7 roku.
  W poniższej tabeli wartość nomin alna została podana w tys. euro natomiast wartość godziwa
  i zmiana wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w tys. zł.
  Dłużne
  instrume nty
  fina nsowe
  we dług rodza ju
  Wa rtość
  nomina lna
  Oproce ntowa nie
  na 31.12.2017 Te rmin wy k upu
  Wa rtość
  bila nsowa
  zobowią za nia
  Różnice
  z ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  doty czą ce
  wa rtości godziwe j
  Zmia na wa rtości
  godziwe j z ty tułu
  ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  Listy zastawne (EUR) 30 000 2,75% 2020-07-28 125 615 3 556 1 664
  Listy zastawne (EUR) 8 000 3,50% 2029-02-28 33 773 3 940 1 118
  Listy zastawne (EUR) 15 000 3,50% 2029-03-15 63 363 7 416 2 100
  Listy zastawne (EUR) 20 000 3,20% 2029-05-30 83 638 9 716 2 737
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,12% 2018-10-22 83 503 374 358
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,14% 2022-02-25 83 663 996 754
  Listy zastawne (EUR) 11 000 1,29% 2025-04-24 45 988 (409) 411
  Listy zastawne (EUR) 35 000 1,18% 2026-09-20 145 920 (5 006) 1 566
  Listy zastawne (EUR) 13 000 1,18% 2026-09-20 54 179 (2 468) 482
  Listy zastawne (EUR) 24 900 0,94% 2024-02-01 104 470 139 (139)
  Listy zastawne (EUR) 100 000 0,61% 2022-06-22 416 505 (445) 445
  1 240 617 17 809 11 496 Ra ze m pozy cje za be zpie cza ne Dłużne
  instrume nty
  fina nsowe
  we dług rodza ju
  Wa rtość
  nomina lna
  Oproce ntowa nie
  na 31.12.2016 Te rmin wy k upu
  Wa rtość
  bila nsowa
  zobowią za nia
  Różnice
  z ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  doty czą ce
  wa rtości godziwe j
  Zmia na wa rtości
  godziwe j z ty tułu
  ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  Listy zastawne (EUR) 30 000 2,75% 2020-07-28 132 936 5 220 (192)
  Listy zastawne (EUR) 8 000 3,50% 2029-02-28 35 816 5 059 (1 733)
  Listy zastawne (EUR) 15 000 3,50% 2029-03-15 67 198 9 516 (3 264)
  Listy zastawne (EUR) 20 000 3,20% 2029-05-30 88 700 12 453 (4 393)
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,12% 2018-10-22 88 459 732 (155)
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,14% 2022-02-25 88 653 1 749 (1 607)
  Listy zastawne (EUR) 11 000 1,29% 2025-04-24 48 756 2 (1 857)
  Listy zastawne (EUR) 13 000 1,18% 2026-09-20 57 444 (1 986) 3 440
  Listy zastawne (EUR) 35 000 1,18% 2026-09-20 154 570 (3 440) 1 986
  762 532 29 305 (7 775) Ra ze m pozy cje za be zpie cza ne Instrume nty
  pochodne
  Wa rtość
  nomina lna
  Te rmin
  za k ończe nia
  tra nsa k cji
  Wa rtość
  godziwa a k ty wa
  Wa rtość
  godziwa
  zobowią za nia
  Zmia na wa rtości
  godziwe j z ty tułu
  ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  IRS (EUR) 30 000 2020-07-28 6 074 - (2 415)
  IRS (EUR) 8 000 2029-02-28 5 114 - (1 298)
  IRS (EUR) 15 000 2029-03-15 9 325 - (2 399)
  IRS (EUR) 20 000 2029-05-30 9 372 - (2 809)
  IRS (EUR) 20 000 2018-10-22 441 - (324)
  IRS (EUR) 20 000 2022-02-25 1 021 - (565)
  IRS (EUR) 11 000 2025-04-24 - (421) (336)
  IRS (EUR) 13 000 2026-09-20 - (2 690) (421)
  IRS (EUR) 35 000 2026-09-20 - (5 653) (1 433)
  IRS (EUR) 24 900 2024-02-01 603 - 148
  IRS (EUR) 100 000 2022-06-22 - (1 674) (960)
  31 950 (10 438) (12 812) Ra ze m pozy cje za be zpie cza ją ce


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  69
  W poniższej tabeli zaprezentowane zostały pozycje zabezpieczające na 31 grudnia 201 6 roku.
  W poniższej tabeli wartość nom inalna została podana w tys. euro natomiast wartość godziwa
  i zmiana wartości godziwej z tytułu rachunkowości zabezpieczeń w tys. zł.
  Łączny wynik na rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej ujęty w rachunku
  zysków i strat w 201 7 i 201 6 roku
  Warto ść godziwa (równa wartości księgowej) instrumentów pochodnych zabezpieczających
  została zaprezentowana w Nocie 19 "Pochodne instrumenty finansowe".
  21. Kredyty i pożyczki udzielone klientom
  Według stanu na 31 grudnia 201 7 roku w portfelu kredytowym Banku war tość bilansowa brutto
  kredytów udzielonych klientom korporacyjnym, indywidualnym oraz dl a sektora budżetowego
  w oparciu o zmienną stop ę procentową wynosiła 10 867 627 tys. zł , w oparciu o stałą stop ę
  procentową 18 tys. zł. W edług stanu na 31 grudnia 201 6 roku w oparciu o zmienną stop ę
  procentową wartość bilansowa brutto wynosiła 9 505 133 tys. zł , a w oparciu o stałą stop ę
  procentową 19 tys. zł .
  Pozycja "Inne należności" obejmuje zabezpieczenia gotówkowe złożone przez Bank pod
  transakcje pochodne z centra lną izbą rozliczeniową.
  Instrume nty
  pochodne
  Wa rtość
  nomina lna
  Te rmin
  za k ończe nia
  tra nsa k cji
  Wa rtość
  godziwa a k ty wa
  Wa rtość
  godziwa
  zobowią za nia
  Zmia na wa rtości
  godziwe j z ty tułu
  ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  IRS (EUR) 30 000 2020-07-28 8 498 - (315)
  IRS (EUR) 8 000 2029-02-28 6 454 - 1 820
  IRS (EUR) 15 000 2029-03-15 11 804 - 3 434
  IRS (EUR) 20 000 2029-05-30 12 268 - 4 714
  IRS (EUR) 20 000 2018-10-22 761 - 202
  IRS (EUR) 20 000 2022-02-25 1 600 - 1 789
  IRS (EUR) 11 000 2025-04-24 - 70 1 979
  IRS (EUR) 13 000 2026-09-20 - 2 274 (2 135)
  IRS (EUR) 35 000 2026-09-20 - 4 373 (4 036)
  41 385 6 717 7 452 Ra ze m pozy cje za be zpie cza ją ce 2017 2016
  Przychody odsetkowe na instrumentach pochodnych w ramach
  rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (Nota 7) 9 173 7 480
  Wynik z wyceny pozycji zabezpieczanej (Nota 9) 11 496 (7 775)
  Wynik z wyceny instrumentów zabezpieczających (Nota 9) (12 812) 7 452
  Łą czny wy nik na ra chunk owości za be zpie cze ń wa rtości
  godziwe j 7 857 7 157
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 31.12.2017 31.12.2016
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom k orpora cy jny m 4 857 610 4 957 222
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom indy widua lny m 5 885 170 4 407 440
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom budże towy m 124 865 140 490
  Inne na le żności 13 010 7 706
  Kre dy ty i poży czk i (brutto) od k lie ntów 10 880 655 9 512 858
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości utworzone na należności
  od klientów (wielkość ujemna) (113 744) (101 353)
  Kre dy ty i poży czk i (ne tto) od k lie ntów 10 766 911 9 411 505
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 708 128 683 724
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 10 058 783 8 727 781


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  70
  Wartość bilansowa brutto portfela detalicznego p ozyskanego w ramach współpracy z mBank
  S.A. wyniosła:
   według stanu na 31 grudnia 2017 roku – 4 768 415 tys. zł,
   według stanu na 31 grudni a 2016 roku - 4 344 866 tys. zł.
  Wartość bilan sowa brutto portfela komercyjnego przeniesionego w ramach poolingu
  komercyjnego z mBank S.A. wyniosła:
   według stanu na 31 grudnia 2017 roku – 1 066 556 tys. zł,
   według stanu na 31 grudnia 2016 roku - 261 375 tys. zł.
  Odpisy z tytułu utraty wartości kredytó w i pożyczek
  Zmiany stanu odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek
  Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale na jakość portfela 31.12.2017 31.12.2016
  Ponie sione , a le nie zide nty fik owa ne stra ty
  Zaangażowanie bilansowe brutto 10 599 531 9 199 935
  Odpis aktualizujący na ekspozycje analizowane portfelowo (12 521) (9 775)
  Za a nga żowa nie bila nsowe ne tto 10 587 010 9 190 160
  Na le żności, k tóre utra ciły wa rtość
  Kredyty udzielone klientom korporacyjnym 270 587 304 605
  Kredyty udzielone klientom indywidualnym 10 537 8 318
  Za a nga żowa nie bila nsowe brutto ra ze m 281 124 312 923
  Odpis aktualizujący na ekspozycje, które utraciły wartość (101 223) (91 578)
  Za a nga żowa nie bila nsowe ne tto 179 901 221 345 Sta n odpisów
  na
  01.01.2017
  Utworze nie
  odpisów
  Rozwią za nie
  odpisów
  Na le żności
  spisa ne w
  cię ża r odpisów
  Pozosta łe
  zmia ny
  Sta n odpisów
  na
  31.12.2017
  Klienci korporacyjni (97 309) (31 584) 14 277 7 827 - (106 789)
  Klienci indywidualni (4 002) (8 115) 5 200 - - (6 917)
  Klienci budżetowi (42) - 4 - - (38)
  Ogółem zmiana stanu odpisów aktualizujących
  wartość kredytów i pożyczek (101 353) (39 699) 19 481 7 827 - (113 744) Sta n odpisów
  na
  01.01.2016
  Utworze nie
  odpisów
  Rozwią za nie
  odpisów
  Na le żności
  spisa ne w
  cię ża r odpisów
  Pozosta łe
  zmia ny
  Sta n odpisów
  na
  31.12.2016
  Klienci korporacyjni (94 546) (40 965) 20 784 17 413 5 (97 309)
  Klienci indywidualni (2 799) (4 563) 3 185 175 - (4 002)
  Klienci budżetowi (44) - 7 - (5) (42)
  Ogółem zmiana stanu odpisów aktualizujących
  wartość kredytów i pożyczek (97 389) (45 528) 23 976 17 588 - (101 353) za a nga żowa nie
  (ty s. zł)
  udzia ł/
  pok ry cie (%)
  za a nga żowa nie
  (ty s. zł)
  udzia ł/
  pok ry cie (%)
  Nieprzeterminowane, bez rozpoznanej utraty wartości 10 282 981 94,51 8 987 247 94,47
  Przeterminowane, bez rozpoznanej utraty wartości 316 550 2,91 212 688 2,24
  Pozycje z rozpoznaną utratą wartości 281 124 2,58 312 923 3,29
  Ra ze m brutto 10 880 655 100,00 9 512 858 100,00
  Odpis na kredyty nieprzeterminowane,
  bez rozpoznanej utraty wartości (11 462) 0,11 (9 280) 0,10
  Odpis na kredyty przeterminowane,
  bez rozpoznanej utraty wartości (1 059) 0,01 (495) 0,01
  Odpis na kredyty z rozpoznaną utratą wartości (101 223) 0,93 (91 578) 0,96
  Odpis ra ze m (113 744) 1,05 (101 353) 1,07
  Ra ze m ne tto 10 766 911 98,95 9 411 505 98,93
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom
  31.12.2016 31.12.2017


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  71
  Kre dyty i pożyczki nieprzeterminow ane , bez rozpoznanej utraty wartości
  Kwoty brutto kredytów i pożyczek ni eprzeterminowanych, bez rozpoznanej utraty wartości
  według oceny ratingowej przedstawiono poniżej.
  Do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego Bank stosuje metodę
  wewnętrznych ratingów (IRB) z zastosowaniem podejścia nadzorczego w zakre sie przypisywania
  kategorii ryzyka ekspozycjom z tytułu kredytowania specjalistycznego. Przypisanie do
  odpowiedniej kategorii nadzorczej odbywa się po ocenie ryzyka transakcji z wykorzystaniem
  zbudowanych przez Bank wewnętrznych modeli ratingowych oraz mod elu funkcji przejścia,
  dokonującego transformacji oceny punktowej nadawanej w ramach danych modeli
  wewnętrznych na kategorie nadzorcze. Poszczególne kategorie nadzorcze wymienione
  w powyższej tabeli określają nadzorcze wagi ryzyka i oczekiwane straty.
  Na podstawie corocznego przeglądu funkcji przejścia, 25 maja 2017 roku, podjęto decyzję
  o niewprowadzaniu zmian w obowiązującej mapie przejścia. Przegląd został przeprowadzony
  w oparciu o zaktualizowaną prób ę, a analizy wykonane w ramach p rzeglądu funkcji p rzejścia
  wskazały na stabilność i brak wymogu zmiany mapy przejścia.
  Zgodnie z pierwotną wersją planu stopniowego wdrożenia, metodą IRB miały zostać objęte
  ekspozycje z tytułu finansowania specjalistycznego w portfelu komercyjnym, jednak w efekcie
  realiza cji strategii biznesowej i spodziewanego znaczącego wzrostu udziału ekspozycji
  detalicznych w sumie bila nsowej Banku, 10 grudnia 2013 roku Bank podjął wewnętrzną uchwałę
  w sprawie zmiany zakresu wdrożenia metody I RB, natomiast 12 grudnia 2013 roku przekaza no
  do KNF informację o rozszerzeniu planu stopniowego wdrożenia metody wewnętrznych ratingów
  o portfel detaliczny pozyskany przy współpracy z mBank S.A.
  W Banku trwają prace – zainicjowane złożeniem w II połowie 2016 roku Wniosku
  prewalidacyjnego, nad uzy skaniem zgody od Nadzoru na objęcie metodą A -IRB portfela
  detalicznego pozyskiwanego w ramach współpracy z mBankiem S.A. w oparciu o adaptację
  modeli stosowanych w mBanku S.A. W IV kwartale 2017 roku Bank uzyskał oficjalne stanowisko
  polskiego (KNF) i euro pejskiego (EBC) nadzoru będące efektem spostrzeżeń ze zrealizowanej
  w IV kwartale 2016 inspekcji jak i odpowiedzi Banku na zaadresowane na początku 2017 roku
  przez KNF wstępne wyniki oceny.
  Istotną część zidentyfikowanych podczas inspekcji zaleceń Bank za adresował w 2017 roku
  natomiast spełnienie wszystkich oczekiwań Nadzoru Grupa mBanku zamierza zrealizować
  w 2018 roku czego efektem będzie złożenie w 2018 roku finalnego Wniosku o stosowanie metod
  statystycznych do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego dla portfela
  detalicznego pozyskiwanego w ramach współpracy z mBankiem S.A.
  [SCOREmin SCOREma x )
  Ekspozycje stale wyłączone z metody IRB brak oceny
  ratingowej
  brak oceny
  ratingowej 292 053 437 400
  Ekspozycje podlegające czasowemu wyłączeniu
  spod metody IRB - portfel detaliczny pozyskany przy
  współpracy z mBank S.A.
  - - 5 748 533 4 302 793
  Ekspozycje objęte metodą IRB
  - kredytowanie specjalistyczne, w tym: - - 4 242 395 4 247 054
  - kategoria nadzorcza 1 45 54 2 666 2 244
  - kategoria nadzorcza 2 23 45 4 031 208 4 071 392
  - kategoria nadzorcza 3 11 23 191 068 133 811
  - kategoria nadzorcza 4 1 11 - 1 328
  - kategoria nadzorcza 5 default default 17 453 38 279
  Ra ze m 10 282 981 8 987 247
  31.12.2016
  score z mode li
  we wnę trzny ch 31.12.2017


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  72
  Kwoty brutto kredytów i pożyczek nieprzeterminowanych, bez rozpoznanej utraty wartości
  w podziale na klasy klientów przedstawiono poniżej.
  Ocena jakości k redytowej kredytów i pożyczek nieprzeterminowanych, bez
  rozpoznanej utraty wartości
  Do portfela kredytów i pożyczek o ograniczonym ryzyku kredytowym Bank zalicza kredyty
  i pożyczki udzielone klientom budżetowym oraz klientom korporacyjnym, których podsta wowym
  prawnym zabezpieczeniem jest gwarancja lub poręczenie jednostek samorządu terytorialnego.
  Dodatkowo do tej kategorii Bank zalicza należności z tytułu złożonych w izbie rozliczeniowej
  depozytów zabezpieczających instrumenty pochodne rozliczane za pośr ednictwem kontrahenta
  centralnego. Do portfela kredytów i pożyczek o standardowym ryzyku kredytowym Bank zalicza
  kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym i korporacyjnym, których podstawowym
  zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchom ości, dla których nie wystąpiły
  przesłanki utraty wartości.
  Do portfela kredytów i pożyczek o podwyższonym ryzyku kredytowym Bank zalicza kredyty
  i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym, dla których wystąpiły przesłanki utraty wartości,
  ale Bank nie ro zpoznaje utraty wartości z uwagi na przewidywanie odzyskania ekspozycji
  kredytowej w pełnej wysokości.
  Kredyty i pożyczki przeterminow ane , bez rozpoznanej utraty wartości
  Jako zaangażowania przeterminowane przyjmuje się zaangażowania wobec klientów
  lub ba nków, dla których przynajmniej jedna z należności jest przeterminowana o jeden dzień
  lub więcej dni. Przy czym dla portfela udziel onego przy współpracy z mBank S.A. zaangażowanie
  przeterminowane to zaangażowanie na opóźnionych kontraktach (o jeden lub więc ej dni).
  Dla kredytów i pożyczek przeterminowanych krócej niż o 90 dni nie rozpoznaje się utraty
  wartości, chyba że inne dostępne informacje świadczą o jej wystąpieniu. W rzadkich
  przypadkach dla kredytów i pożyczek przeterminowanych dłużej niż o 90 dni Ba nk
  nie rozpoznaje utraty wartości jeżeli istnieją szczególne przesłanki świadczące o braku utraty
  wartości tych kredytów i pożyczek.
  Kwoty brutto kredytów i pożyczek, które były przeterminowane, lecz dla których nie rozpoznano
  utraty wartości, w podziale na klasy klientów przedstawiono poniżej.
  31.12.2017 31.12.2016
  Klienci korporacyjni 4 355 114 4 481 989
  Klienci indywidualni 5 790 936 4 357 974
  Klienci budżetowi 123 921 139 578
  Inne należności 13 010 7 706
  Ra ze m 10 282 981 8 987 247 31.12.2017 31.12.2016
  Kredyty i pożyczki o ograniczonym ryzyku kredytowym 213 513 256 407
  Kredyty i pożyczki o standardowym ryzyku kredytowym 10 049 699 8 692 383
  Kredyty i pożyczki o podwyższonym ryzyku kredytowym 19 769 38 457
  Ra ze m 10 282 981 8 987 247 Kre dy ty i poży czk i prze te rminowa ne , be z
  rozpozna ne j utra ty wa rtości (31.12.2017 r.)
  Klie nci
  k orpora cy jni
  Klie nci
  indy widua lni
  Klie nci
  budże towi Ra ze m k lie nci
  do 30 dni 206 479 72 725 - 279 204
  od 31 do 60 dni 4 236 7 471 - 11 707
  od 61 do 90 dni 20 197 3 359 - 23 556
  powyżej 90 dni 997 142 944 2 083
  Ra ze m 231 909 83 697 944 316 550


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  73
  Kredyty i pożyczki, dla których rozpoznano utrat ę wartości
  Kwoty brutto kredytów i pożyczek, dla których rozpoznano utratę wartości
  (przed uwzględnieniem przepływów pieniężnych z tytułu posiadanych zabezpieczeń ), w podziale
  na klasy aktywów przedstawiono poniżej.
  W pozycji wartość bankowo -hipoteczna nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytów
  Bank pokazał aktualną wartość przyjętych zabezpieczeń, nieskorygowaną do zmniejszającej się
  wartości ekspozycji k redytowej. Wartość bankowo -hipoteczna nieruchomości stanowiących
  zabezpieczenie kredytów udzielonych przez Bank przewyższa wartość zaangażowania, dlatego
  w przypadku wystąpienia dodatkowych należności związanych z ekspozycjami, np. dodatkowych
  kosztów egz ekucyjnych itp. Bank będzie w stanie zaspokoić swoje roszczenia.
  Wartość bankowo -hipoteczna nieruchomości ustalana jest na potrzeby Banku i stanowi wartość,
  która w jego ocenie odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością,
  jako przedmiotem zab ezpieczenia udzielanych kredytów. Wartość bankowo -hipoteczna
  nieruchomości uwzględnia w szczególności jedynie te cechy nieruchomości oraz związane
  z nią dochody, które przy założeniu racjonalnej eksploatacji mają charakter trwały, i które może
  uzyskać każ dy posiadacz tej nieruchomości.
  Kre dy ty i poży czk i prze te rminowa ne , be z
  rozpozna ne j utra ty wa rtości (31.12.2016 r.)
  Klie nci
  k orpora cy jni
  Klie nci
  indy widua lni
  Klie nci
  budże towi Ra ze m k lie nci
  do 30 dni 140 172 38 268 - 178 440
  od 31 do 60 dni 7 935 2 183 912 11 030
  od 61 do 90 dni 20 907 142 - 21 049
  powyżej 90 dni 1 614 555 - 2 169
  Ra ze m 170 628 41 148 912 212 688 Kre dy ty i poży czk i, dla k tóry ch rozpozna no
  utra tę wa rtości
  Klie nci
  k orpora cy jni
  Klie nci
  indy widua lni Ra ze m k lie nci
  Kredyty i pożyczki z utratą wartości (wartość brutto) 270 587 10 537 281 124
  Sza cowa ne k woty odzy sk u z wpła t wła sny ch i z za be zpie cze ń 174 075 6 072 180 147
  Odpisy a k tua lizują ce z ty tułu utra ty wa rtości (96 758) (4 465) (101 223)
  Wa rtość ba nk owo- hipote czna nie ruchomości sta nowią ce j
  za be zpie cze nie k re dy tów 381 436 20 954 402 390
  Kredyty i pożyczki z utratą wartości (wartość brutto) 304 605 8 318 312 923
  Sza cowa ne k woty odzy sk u z wpła t wła sny ch i z za be zpie cze ń 215 150 5 926 221 076
  Odpisy a k tua lizują ce z ty tułu utra ty wa rtości (89 185) (2 393) (91 578)
  Wa rtość ba nk owo- hipote czna nie ruchomości sta nowią ce j
  za be zpie cze nie k re dy tów 426 670 18 861 445 531
  31 grudnia 31.12.2016 r.
  31 grudnia 31.12.2017 r.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  74
  Finansowy efekt zabezpieczeń
  W poniżs zej nocie zaprezentowano wpływ wartości przyjętych przez Bank zabezpieczeń
  związanych z udzielonymi przez Bank kredytami i pożyczkami na poziom utworzonych odpisów.
  22. Inwestycyj ne papiery wartościowe
  Sta n na 31 grudnia 2017 rok u Wa rtość brutto Odpisy
  utworzone
  Odpisy be z
  uwzglę dnie nia
  prze pły wów z
  za be zpie cze ń
  F ina nsowy
  e fe k t
  za be zpie cze ń
  Da ne bila nsowe
  Na le żności od ba nk ów 18 737 - - -
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom, w ty m: 10 880 655 (113 744) (252 690) 138 946
  Klienci korporacyjni 4 857 610 (106 789) (236 432) 129 643
  Klienci indywidualni 5 885 170 (6 917) (16 220) 9 303
  Klienci budżetowi 124 865 (38) (38) -
  Inne należności 13 010 - - -
  Ra ze m da ne bila nsowe 10 899 392 (113 744) (252 690) 138 946
  Da ne poza bila nsowe
  Zobowiązania do udzielenia kredytów 1 561 525 (61) (73) 12
  Ra ze m da ne poza bila nsowe 1 561 525 (61) (73) 12 Sta n na 31 grudnia 2016 rok u Wa rtość brutto Odpisy
  utworzone
  Odpisy be z
  uwzglę dnie nia
  prze pły wów z
  za be zpie cze ń
  F ina nsowy
  e fe k t
  za be zpie cze ń
  Da ne bila nsowe
  Na le żności od ba nk ów 16 262 - - -
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom, w ty m: 9 512 858 (101 353) (252 123) 150 770
  Klienci korporacyjni 4 957 222 (97 309) (240 481) 143 172
  Klienci indywidualni 4 407 440 (4 002) (11 600) 7 598
  Klienci budżetowi 140 490 (42) (42) -
  Inne na le żności 7 706 - - -
  Ra ze m da ne bila nsowe 9 529 120 (101 353) (252 123) 150 770
  Da ne poza bila nsowe
  Zobowiązania do udzielenia kredytów 1 269 921 (54) (67) 13
  Ra ze m da ne poza bila nsowe 1 269 921 (54) (67) 13 Inwe sty cy jne
  pa pie ry
  wa rtościowe , na
  k tóry ch nie
  usta nowiono
  za be zpie cze ń
  Inwe sty cy jne
  pa pie ry
  wa rtościowe , na
  k tóry ch
  usta nowiono
  za be zpie cze nia
  Ra ze m
  inwe sty cy jne
  pa pie ry
  wa rtościowe
  Dłużne pa pie ry wa rtościowe : 1 095 780 181 347 1 277 127
  Emitowane przez rząd 972 295 181 347 1 153 642
  - obligacje rządowe 972 295 181 347 1 153 642
  Emitowane przez bank centralny 123 485 - 123 485
  - bony pieniężne 123 485 - 123 485
  Dłużne pa pie ry wa rtościowe ra ze m 1 095 780 181 347 1 277 127
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 541 596 1 033 542 629
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 554 184 180 314 734 498
  Oparte na stałej stopie procentowej 591 251 - 591 251
  Oparte na zmiennej stopie procentowej 504 529 181 347 685 876
  31.12.2017


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  75
  Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych
  23. Wartości niematerialne
  Inwe sty cy jne
  pa pie ry
  wa rtościowe , na
  k tóry ch nie
  usta nowiono
  za be zpie cze ń
  Inwe sty cy jne
  pa pie ry
  wa rtościowe , na
  k tóry ch
  usta nowiono
  za be zpie cze nia
  Ra ze m
  inwe sty cy jne
  pa pie ry
  wa rtościowe
  Dłużne pa pie ry wa rtościowe : 1 043 374 90 675 1 134 049
  Emitowane przez rząd 811 912 90 675 902 587
  - obligacje rządowe 811 912 90 675 902 587
  Emitowane przez bank centralny 231 462 - 231 462
  - bony pieniężne 231 462 - 231 462
  Dłużne pa pie ry wa rtościowe ra ze m 1 043 374 90 675 1 134 049
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 357 323 1 008 358 331
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 686 051 89 667 775 718
  Oparte na stałej stopie procentowej 649 846 - 649 846
  Oparte na zmiennej stopie procentowej 393 528 90 675 484 203
  31.12.2016 2017 2016
  Sta n na począ te k ok re su 1 134 049 748 505
  Zwiększenia 10 486 331 18 243 642
  Zmniejszenia (sprzedaż, wykup, umorzenie) (10 349 384) (17 855 637)
  Zyski/straty z tyt. zmian wartości godziwej 6 131 (2 461)
  Sta n na k onie c ok re su 1 277 127 1 134 049
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 31.12.2017 31.12.2016
  Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 5 882 4 842
  - oprogramowanie komputerowe 5 882 4 842
  Wartości niematerialne w toku wytwarzania 19 645 8 515
  Wa rtości nie ma te ria lne , ra ze m 25 527 13 357


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  76
  Zmiana stanu wartości niematerialnyc h
  24. Rzeczowe aktywa trwałe
  Zmia na sta nu w ok re sie
  od 01.01.2017 rok u do 31.12.2017 rok u
  Na by te
  oprogra mowa nie
  k ompute rowe
  Wa rtości
  nie ma te ria lne
  w tok u
  wy twa rza nia
  Ra ze m
  Wa rtość brutto wa rtości nie ma te ria lny ch
  na począ te k ok re su: 01.01.2017 r. 16 739 8 515 25 254
  Zwię k sze nia (z ty tułu) 2 304 12 966 15 270
  - zakupu 796 12 966 13 762
  - przeniesienia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania 1 508 - 1 508
  Zmnie jsze nia (z ty tułu) - (1 836) (1 836)
  - przeniesienia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania - (1 508) (1 508)
  - inne zmniejszenia - (328) (328)
  Wa rtość brutto wa rtości nie ma te ria lny ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2017 r. 19 043 19 645 38 688
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na począ te k ok re su: 01.01.2017 r. (11 897) - (11 897)
  Amorty za cja za ok re s (z ty tułu) (1 264) - (1 264)
  - odpisów (1 264) - (1 264)
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na k onie c ok re su: 31.12.2017 r. (13 161) - (13 161)
  Wa rtość ne tto wa rtości nie ma te ria lny ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2017 r. 5 882 19 645 25 527 Zmia na sta nu w ok re sie
  od 01.01.2016 rok u do 31.12.2016 rok u
  Na by te
  oprogra mowa nie
  k ompute rowe
  Wa rtości
  nie ma te ria lne
  w tok u
  wy twa rza nia
  Ra ze m
  Wa rtość brutto wa rtości nie ma te ria lny ch
  na począ te k ok re su: 01.01.2016 r. 16 314 2 596 18 910
  Zwię k sze nia (z ty tułu) 534 5 922 6 456
  - zakupu 534 5 922 6 456
  Zmnie jsze nia (z ty tułu) (109) (3) (112)
  - inne zmniejszenia (109) (3) (112)
  Wa rtość brutto wa rtości nie ma te ria lny ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2016 r. 16 739 8 515 25 254
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na począ te k ok re su: 01.01.2016 r. (10 758) - (10 758)
  Amorty za cja za ok re s (z ty tułu) (1 139) - (1 139)
  - odpisów (1 190) - (1 190)
  - korekty odpisów 51 - 51
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na k onie c ok re su: 31.12.2016 r. (11 897) - (11 897)
  Wa rtość ne tto wa rtości nie ma te ria lny ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2016 r. 4 842 8 515 13 357 31.12.2017 31.12.2016
  Urządzenia techniczne i maszyny 5 714 5 653
  Środki transportu 8 116
  Środki trwałe w budowie 501 679
  Pozostałe środki trwałe 2 072 1 155
  Rze czowe a kty wa trwa łe , ra ze m 8 295 7 603


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  77
  Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych
  Zmia na sta nu w ok re sie
  od 01.01.2017 rok u do 31.12.2017 rok u Urzą dze nia Środk i
  tra nsportu
  Pozosta łe
  środk i
  trwa łe
  Środk i
  trwa łe w
  budowie
  Ra ze m
  Wa rtość brutto rze czowy ch a k ty wów trwa ły ch
  na począ te k ok re su: 01.01.2017 r. 19 191 774 5 554 679 26 198
  Zwię k sze nia (z ty tułu) 1 619 - 1 359 966 3 944
  - zakupu 1 619 - 215 966 2 800
  - przeniesienia ze środków trwałych w budowie - - 1 144 - 1 144
  Zmnie jsze nia (z ty tułu) (330) (698) (132) (1 144) (2 304)
  - sprzedaży - (698) - - (698)
  - likwidacji (330) - (132) - (462)
  - przeniesienia ze środków trwałych w budowie - - - (1 144) (1 144)
  Wa rtość brutto rze czowy ch a k ty wów trwa ły ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2017 r. 20 480 76 6 781 501 27 838
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na począ te k ok re su: 01.01.2017 r. (13 538) (658) (4 399) - (18 595)
  Amorty za cja za ok re s (z ty tułu) (1 228) 590 (310) - (948)
  - odpisów (1 506) (18) (408) - (1 932)
  - sprzedaży - 608 17 - 625
  - likwidacji 278 - 81 - 359
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na k onie c ok re su: 31.12.2017 r. (14 766) (68) (4 709) - (19 543)
  Odpis z ty tułu utra ty wa rtości
  na począ te k ok re su: 01.01.2017 r. - - - - -
  - zmniejszenie - - - - -
  Odpis z ty tułu utra ty wa rtości
  na k onie c ok re su: 31.12.2017 r. - - - - -
  Wa rtość ne tto rze czowy ch a k ty wów trwa ły ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2017 r. 5 714 8 2 072 501 8 295 Zmia na sta nu w ok re sie
  od 01.01.2016 rok u do 31.12.2016 rok u Urzą dze nia Środk i
  tra nsportu
  Pozosta łe
  środk i
  trwa łe
  Środk i
  trwa łe w
  budowie
  Ra ze m
  Wa rtość brutto rze czowy ch a k ty wów trwa ły ch
  na począ te k ok re su: 01.01.2016 r. 19 861 2 131 5 439 237 27 668
  Zwię k sze nia (z ty tułu) 1 743 - 240 442 2 425
  - zakupu 1 743 - 236 442 2 421
  - inne zwiększenia - - 4 - 4
  Zmnie jsze nia (z ty tułu) (2 413) (1 357) (125) - (3 895)
  - sprzedaży - (1 357) - - (1 357)
  - likwidacji (2 328) - (116) - (2 444)
  - inne zmniejszenia (85) - (9) - (94)
  Wa rtość brutto rze czowy ch a k ty wów trwa ły ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2016 r. 19 191 774 5 554 679 26 198
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na począ te k ok re su: 01.01.2016 r. (14 253) (1 706) (4 153) - (20 112)
  Amorty za cja za ok re s (z ty tułu) 715 1 048 (246) - 1 517
  - odpisów (1 658) (85) (367) - (2 110)
  - korekty odpisów 47 5 52
  - sprzedaży - 1 133 - - 1 133
  - likwidacji 2 326 - 116 - 2 442
  Sk umulowa na a morty za cja (umorze nie )
  na k onie c ok re su: 31.12.2016 r. (13 538) (658) (4 399) - (18 595)
  Odpis z ty tułu utra ty wa rtości
  na począ te k ok re su: 01.01.2016 r. - (33) - - (33)
  - zmniejszenie - 33 - - 33
  Odpis z ty tułu utra ty wa rtości
  na k onie c ok re su: 31.12.2016 r. - - - - -
  Wa rtość ne tto rze czowy ch a k ty wów trwa ły ch
  na k onie c ok re su: 31.12.2016 r. 5 653 116 1 155 679 7 603


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  78
  25. Inne aktywa
  Na zapasy składają się aktywa przejęte za długi opisane w nocie 3.1.4 .
  26. Zobowiązania wobec innych banków
  Według stanu na 31 grudnia 2016 i nne zobowiązania finansowe z odroczonym terminem
  płatności dotyczą zobowiązania wynikającego z zawartych z mBank S.A. umów pr zeniesienia
  portfela kredytów detalicznych zabezpieczonych hipoteką . Inne zobowiązania finansowe
  z odroczonym terminem płatności oprocentowane były według zmiennej stopy procentowej.
  Transakcje zostały opisane w Nocie 43.
  Wszystkie kredyty otrzymane oparte były na zmiennej stopie procentowej.
  mBank Hipoteczny S .A. nie dostarczył zabezpiecze ń swoim kredytodawcom. Bank nie
  zarejestrował żadnych naruszeń warunków umownych związanych z zobowiązaniami z tytułu
  zaciągniętych kredytów. 31.12.2017 31.12.2016
  Pozosta łe , w ty m: 10 676 7 389
  - zapasy 3 432 3 432
  - należność z tytułu rozliczeń modelu agencyjnego 3 210 1 431
  - pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne 3 150 1 255
  - dłużnicy 448 822
  - przychody do otrzymania 410 410
  - inne 26 39
  Inne a k ty wa , ra ze m 10 676 7 389
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 10 676 7 389 31.12.2017 31.12.2016
  Kredyty otrzymane 3 779 572 2 979 842
  Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 50 454 25 544
  Inne zobowiązania finansowe z odroczonym terminem płatności - 311 431
  Zobowią za nia wobe c inny ch ba nk ów, ra ze m 3 830 026 3 316 817
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 350 931 725 401
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 3 479 095 2 591 416


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  79
  27. Zobowiązania wobec klientów
  W dniu 9 października 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku
  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
  restrukturyzacji , która zmieniła ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych w sposób
  skutkujący brakiem możliwości dalszego świadczenia przez banki hipoteczne usług prowadzenia
  rachunków bankowych służących obsłudze projektów inwestycyjnych realizowanych
  z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez banki hipoteczne oraz przyjmowania lokat
  ter minowych. W związku z powyższym Zarząd Banku w dniu 12 lipca 2016 roku Uchwałą
  Nr 85/2016 podjął decyzję o przeniesieniu dotychczasowej obsługi klientów Banku w zakresie
  prowadzenia rachunków zastrzeżonych oraz zamkniętych rachunków powierniczyc h do mBanku
  w drodze wspólnego oferowania klientom produktów mBanku S.A. spełniających ustalone
  wymogi funkcjonalności. W grudniu 2016 roku na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Banku
  zostały zamknięte pozostałe, nie p rzenies ione rachunki zastrzeżone .
  W pow yższej tab eli w pozycji „pozostałe” zostały zaprezentowane głównie środki, które nie
  zostały jeszcze rozliczone po zamknięciu rachunków zastrzeżonych i pozostawały na koncie
  przejściowym do czasu złożenia przez właściciela rachunku stosownych dyspozycji ro zliczenia
  salda.
  28. Wyemitowane dłużne papiery wartościowe
  Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych stanow ią wierzytelności zabezpieczone
  hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu.
  Podstawę emisji publicznych listów zastawnych stanowią wierzytelności z tytułu kredytów
  udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, albo kredyty zabezpieczone poręczeniem
  jednostek samorządu terytorialnego.
  Podstawę emisji listów zastawnych mogą również stanowić środki Banku ulokowane
  w skarbowych papier ach wartościowych, Narodowym Banku Polskim lub w gotówce zwane dalej
  „Zabezpieczeniem zastępczym”.
  Zasady w zakresie dopuszczalnej wysokości Zabezpieczenia zastępczego
  Bank jest obowiązany utrzymywać, odrębnie dla hipotecznych listów zastawnych
  oraz publ icznych listów zastawnych, utworzoną ze środków stanowiących Zabezpieczenie
  zastępcze, nadwyżkę w wysokości nie niższej niż łączna kwota nominalnych wartości odsetek
  od znajdujących się w obrocie odpowiednio hipotecznych albo publicznych listów zastawnych
  przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy (zwaną dalej „Nadwyżką”). Środki
  stanowiące Nadwyżkę nie mogą stanowić podstawy emisji listów zastawnych.
  31.12.2017 31.12.2016
  Klie nci k orpora cy jni: 3 950 36 227
  Inne zobowiązania (z tytułu) 3 950 36 227
  - zabezpieczeń pieniężnych 446 747
  - pozostałe 3 504 35 480
  Klie nci indy widua lni: 145 132
  Inne zobowiązania (z tytułu) 145 132
  - zabezpieczeń pieniężnych 65 65
  - pozostałe 80 67
  Klie nci se k tora budże towe go: 36 35
  Inne zobowiązania (z tytułu) 36 35
  - pozostałe 36 35
  Zobowią za nia wobe c k lie ntów, ra ze m 4 131 36 394
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 3 696 35 585
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 435 809


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  80
  Zasady w zakresie ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych
  Suma nomina lnych kwot wie rzytelności Banku:
   z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz Zabezpieczenia zastępczego,
  wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, stanowiących podstawę emisji
  hipotecznych listów zastawn ych nie może być niższa niż 110% łącznej kwoty
  no minalnych wartości znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych,
  przy czym suma nominalnych kwot wierzytelności Banku zabezpieczonych hipoteką,
  stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych, nie może być niższa
  niż 85% łącznej kwoty nominalnych wartości znajdujących się w obrocie hipotecznych
  listów zastawnych ,
   z tytułu kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, albo kredytów
  zabezpieczonych poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Zabezpieczenia
  zastęp czego, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, stanowiących
  podstawę emisji publicznych listów zastawnych nie może być niższa niż 110% łącznej
  kwoty nominalnych wartości znajdujących się w obrocie publicznych listów zastawnych,
  przy czym su ma nominalnych kwot wierzytelności Banku z tytułu kredytów udzielonych
  jednostkom samorządu terytorialnego, albo kredytów zabezpieczonych poręczeniem
  jednostek samorządu terytorialnego , stanowiących podstawę emisji publicznych listów
  zastawnych, nie może b yć niższa niż 85% łącznej kwoty.
  Zasady w zakresie refinansowania kredytów ze środków pochodzących z emisji listów
  zastawnych
  Zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych ze środków uzyskanych
  z emisji listów zastawnych Bank może refinanso wać kredyty zabezpieczone hipoteką
  oraz nabyte wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów
  zabezpieczonych hipoteką; refinansowanie w odniesieniu do pojedynczego kredytu
  lub pojedynczej wierzytelności nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej
  60% bankowo -hipotecznej wartości nieruchomości, a w przypadku nieruchomości mieszkalnych
  80% bankowo -hipo tecznej wartości nieruchomości.
  W tabelach poniżej zostały przedstawione dane związane z emisją listów zastawnych według
  stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz według stanu na 31 grudnia 2016 roku .
  Łączna kwota nominalna listów zastawnych w obrocie, zarówno na 31 grudnia 2017 roku jak
  według stanu na 31 grudnia 2016 roku była notowana na dwóch rynkach w ramach CATALYST:
  rynku regu lowanym prowadzonym przez spółkę BondSpot SA oraz regulowanym rynku
  równoległym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
  31.12.2017
  Hipote czne listy
  za sta wne
  Hipote czne listy
  za sta wne
  Publiczne listy
  za sta wne
  1. Wartość nominalna listów zastawnych w obrocie 6 438 802 5 267 828 -
  2. Wartość nominalna wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych
  stanowiących podstawę emisji listów zastawnych (wartość kapitału niezapadłego) 8 591 745 7 297 062 322 753
  3. Środki Banku, w postaci obligacji skarbowych, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów
  zastawnych, stanowiące dodatkową podstawę emisji listów zastawnych (Zabezpieczenie
  zastępcze)
  106 620 33 465 -
  4. Poziom zabezpieczenia listów zastawnych wierzytelnościami (2/1) 133,44% 138,52% -
  5. Łączny poziom zabezpieczenia listów zastawnych (2+3) / 1 135,09% 139,16% -
  6. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych
  w części nieprzekraczającej 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości w przypadku
  nieruchomości komercyjnych
  3 355 035 3 394 475 -
  7. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych
  w części nieprzekraczającej 80% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości w przypadku
  nieruchomości mieszkalnych
  4 385 960 2 988 910 -
  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  1. Środki ulokowane w obligacjach skarbowych 180 000 90 000
  2. Odestki od listów zastawnych w obrocie przypadające do wypłaty w okresie 6 miesięcy
  (Nadwyżka) 73 380 56 535
  3. Dopuszczalna wysokość Zabezpieczenia zastępczego (1-2) 106 620 33 465
  Hipote czne listy za sta wne Dopuszcza lna wy sokość Za be zpie cze nia za stę pcze go


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  81
  Sta n na 31.12.2017 r.
  Dłużne
  instrume nty
  fina nsowe
  we dług rodza j u
  Wa rtość
  nomina lna
  Oproce ntowa nie
  na 31.12.2017 Gwa ra ncj e /za be zpie cze nia Te rmin
  wy k upu
  Wa rtość
  zobowią za nia
  wy ce nia na w
  za morty zowa
  ny m k oszcie
  Różnica
  z ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  doty czą ca
  wa rtości
  godziwe j
  Wa rtość
  bila nsowa
  zobowią za nia
  Emisj e długote rminowe (o te rminie pie rwotny m powy że j j e dne go rok u)
  Listy zastawne (PLN) 200 000 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-06-15 200 260 - 200 260
  Listy zastawne (PLN) 80 000 2,81% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2019-06-21 80 038 - 80 038
  Listy zastawne (EUR) 30 000 2,75% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-07-28 125 615 3 556 129 171
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,80% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-10-22 208 768 - 208 768
  Listy zastawne (EUR) 7 500 0,53% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-02-15 31 339 - 31 339
  Listy zastawne (EUR) 8 000 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2029-02-28 33 773 3 940 37 713
  Listy zastawne (EUR) 15 000 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2029-03-15 63 363 7 416 70 779
  Listy zastawne (EUR) 20 000 3,20% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2029-05-30 83 638 9 716 93 354
  Listy zastawne (PLN) 300 000 2,74% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-07-28 302 696 - 302 696
  Listy zastawne (PLN) 200 000 2,74% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2023-02-20 201 366 - 201 366
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,12% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-10-22 83 503 374 83 877
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,54% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2019-10-15 208 566 - 208 566
  Listy zastawne (PLN) 200 000 2,59% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-04-28 200 369 - 200 369
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,14% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-02-25 83 663 996 84 659
  Listy zastawne (PLN) 250 000 2,68% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2023-10-16 250 533 - 250 533
  Listy zastawne (EUR) 11 000 1,29% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2025-04-24 45 988 (409) 45 579
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,36% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-06-24 208 248 - 208 248
  Listy zastawne (PLN) 500 000 2,83% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-09-10 499 997 - 499 997
  Listy zastawne (PLN) 255 000 2,87% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2021-09-20 254 668 - 254 668
  Listy zastawne (PLN) 300 000 2,93% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2021-03-05 300 076 - 300 076
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,54% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2021-06-21 208 147 - 208 147
  Listy zastawne (PLN) 50 000 2,91% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-04-28 50 909 - 50 909
  Listy zastawne (PLN) 100 000 2,91% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-04-28 101 824 - 101 824
  Listy zastawne (EUR) 35 000 1,18% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2026-09-20 145 920 (5 006) 140 914
  Listy zastawne (EUR) 13 000 1,18% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2026-09-20 54 179 (2 468) 51 711
  Listy zastawne (EUR) 24 900 0,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2024-02-01 104 470 139 104 609
  Listy zastawne (PLN) 400 000 2,51% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2019-12-16 400 427 - 400 427
  Listy zastawne (PLN) 500 000 2,48% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-09-10 499 315 - 499 315
  Listy zastawne (PLN) 1 000 000 2,54% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2023-09-15 997 814 - 997 814
  Listy zastawne (EUR) 100 000 0,61% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-06-22 416 505 (445) 416 060
  Obligacje (PLN) 20 000 3,26% niezabezpieczone 2019-01-16 20 289 - 20 289
  Obligacje (PLN) 60 000 3,18% niezabezpieczone 2019-01-21 60 347 - 60 347
  Emisj e k rótk ote rminowe (o te rminie pie rwotny m poniże j j e dne go rok u)
  Obligacje (PLN) 81 000 2,28% niezabezpieczone 2018-01-11 80 948 - 80 948
  Obligacje (PLN) 20 000 2,26% niezabezpieczone 2018-01-10 19 988 - 19 988
  Obligacje (PLN) 10 000 2,26% niezabezpieczone 2018-01-12 9 993 - 9 993
  Obligacje (PLN) 15 000 2,26% niezabezpieczone 2018-02-05 14 966 - 14 966
  Obligacje (PLN) 20 000 2,30% niezabezpieczone 2018-09-04 19 685 - 19 685
  Obligacje (PLN) 30 000 2,26% niezabezpieczone 2018-03-05 29 880 - 29 880
  Obligacje (PLN) 88 500 2,15% niezabezpieczone 2018-01-08 88 462 - 88 462
  Obligacje (PLN) 32 000 2,26% niezabezpieczone 2018-03-08 31 865 - 31 865
  Obligacje (PLN) 10 000 2,03% niezabezpieczone 2018-01-05 9 998 - 9 998
  Obligacje (PLN) 20 000 2,11% niezabezpieczone 2018-04-27 19 862 - 19 862
  Obligacje (PLN) 20 000 2,03% niezabezpieczone 2018-02-09 19 955 - 19 955
  Obligacje (PLN) 25 000 2,11% niezabezpieczone 2018-05-17 24 798 - 24 798
  Obligacje (PLN) 50 000 2,11% niezabezpieczone 2018-06-13 49 516 - 49 516
  Obligacje (PLN) 10 000 2,11% niezabezpieczone 2018-06-13 9 903 - 9 903
  Obligacje (PLN) 20 000 2,02% niezabezpieczone 2018-03-19 19 912 - 19 912
  Obligacje (PLN) 40 000 2,02% niezabezpieczone 2018-03-21 39 819 - 39 819
  Obligacje (PLN) 9 200 2,02% niezabezpieczone 2018-03-28 9 155 - 9 155
  Sta n zobowią za ń z ty tułu e misj i dłużny ch pa pie rów wa rtościowy ch (wa rtość bila nsowa ) 7 025 316 17 809 7 043 125


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  82
  Sta n na 31.12.2016 r.
  Dłużne
  instrume nty
  fina nsowe
  we dług rodza j u
  Wa rtość
  nomina lna
  Oproce ntowa nie
  na 31.12.2016 Gwa ra ncj e /za be zpie cze nia Te rmin
  wy k upu
  Wa rtosć
  zobowią za nia
  wy ce nia na w
  za morty zowa
  ny m k oszcie
  Różnica
  z ra chunk owości
  za be zpie cze ń
  doty czą ca
  wa rtości
  godziwe j
  Wa rtość
  bila nsowa
  zobowią za nia
  Emisj e długote rminowe (o te rminie pie rwotny m powy że j j e dne go rok u)
  Listy zastawne (PLN) 200 000 2,79% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2017-06-16 200 194 - 200 194
  Listy zastawne (PLN) 200 000 3,09% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2017-04-20 201 188 - 201 188
  Listy zastawne (PLN) 200 000 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-06-15 200 122 - 200 122
  Listy zastawne (EUR) 10 000 1,70% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2017-10-19 44 378 - 44 378
  Listy zastawne (PLN) 80 000 2,81% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2019-06-21 80 015 - 80 015
  Listy zastawne (EUR) 30 000 2,75% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-07-28 132 936 5 220 138 156
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,82% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-10-22 221 338 - 221 338
  Listy zastawne (EUR) 7 500 0,61% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-02-15 33 202 - 33 202
  Listy zastawne (EUR) 8 000 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2029-02-28 35 816 5 059 40 875
  Listy zastawne (EUR) 15 000 3,50% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2029-03-15 67 198 9 516 76 714
  Listy zastawne (EUR) 20 000 3,20% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2029-05-30 88 700 12 453 101 153
  Listy zastawne (PLN) 300 000 2,72% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-07-28 302 501 - 302 501
  Listy zastawne (PLN) 200 000 2,72% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2023-02-20 201 224 - 201 224
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,12% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-10-22 88 459 732 89 191
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,56% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2019-10-15 221 119 - 221 119
  Listy zastawne (PLN) 200 000 2,58% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-04-28 200 281 - 200 281
  Listy zastawne (EUR) 20 000 1,14% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2022-02-25 88 653 1 749 90 402
  Listy zastawne (PLN) 250 000 2,67% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2023-10-16 250 372 - 250 372
  Listy zastawne (EUR) 11 000 1,29% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2025-04-24 48 756 2 48 758
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,37% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-06-24 220 782 - 220 782
  Listy zastawne (PLN) 500 000 2,83% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-09-10 499 677 - 499 677
  Listy zastawne (PLN) 255 000 2,88% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2021-09-20 254 525 - 254 525
  Listy zastawne (PLN) 300 000 2,93% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2021-03-05 299 906 - 299 906
  Listy zastawne (EUR) 50 000 0,56% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2021-06-21 220 681 - 220 681
  Listy zastawne (PLN) 50 000 2,91% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-04-28 50 879 - 50 879
  Listy zastawne (PLN) 100 000 2,91% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2020-04-28 101 662 - 101 662
  Listy zastawne (EUR) 70 000 1,05% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2019-08-28 309 986 - 309 986
  Listy zastawne (EUR) 13 000 1,18% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2026-09-20 57 444 (1 986) 55 458
  Listy zastawne (EUR) 35 000 1,18% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2026-09-20 154 570 (3 440) 151 130
  Listy zastawne (PLN) 400 000 2,58% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 2018-07-25 400 432 - 400 432
  Obligacje (PLN) 20 000 3,24% niezabezpieczone 2019-01-16 20 275 - 20 275
  Obligacje (PLN) 60 000 3,17% niezabezpieczone 2019-01-21 60 315 - 60 315
  Emisj e k rótk ote rminowe (o te rminie pie rwotny m poniże j j e dne go rok u)
  Obligacje (PLN) 40 000 2,20% niezabezpieczone 2017-04-20 39 732 - 39 732
  Obligacje (PLN) 10 000 2,12% niezabezpieczone 2017-01-10 9 995 - 9 995
  Obligacje (PLN) 86 000 2,09% niezabezpieczone 2017-01-02 85 995 - 85 995
  Obligacje (PLN) 15 000 2,12% niezabezpieczone 2017-02-03 14 971 - 14 971
  Obligacje (PLN) 80 000 2,13% niezabezpieczone 2017-02-09 79 813 - 79 813
  Obligacje (PLN) 100 000 2,10% niezabezpieczone 2017-01-04 99 982 - 99 982
  Obligacje (PLN) 17 000 2,13% niezabezpieczone 2017-02-16 16 953 - 16 953
  Obligacje (PLN) 60 000 2,13% niezabezpieczone 2017-03-02 59 784 - 59 784
  Obligacje (PLN) 200 000 2,13% niezabezpieczone 2017-03-02 199 281 - 199 281
  Obligacje (PLN) 15 000 2,13% niezabezpieczone 2017-03-13 14 936 - 14 936
  Obligacje (PLN) 15 000 2,13% niezabezpieczone 2017-03-21 14 929 - 14 929
  Obligacje (PLN) 10 000 2,04% niezabezpieczone 2017-02-17 9 973 - 9 973
  Obligacje (PLN) 30 000 2,13% niezabezpieczone 2017-03-24 29 853 - 29 853
  Obligacje (PLN) 60 000 2,04% niezabezpieczone 2017-02-21 59 824 - 59 824
  Obligacje (PLN) 20 000 2,15% niezabezpieczone 2017-04-04 19 888 - 19 888
  Obligacje (PLN) 10 000 2,04% niezabezpieczone 2017-02-21 9 971 - 9 971
  Sta n zobowią za ń z ty tułu e misj i dłużny ch pa pie rów wa rtościowy ch (wa rtość bila nsowa ) 6 123 466 29 305 6 152 771


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  83
  Zmiana stanu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
  29. Zobowiązania podporządkowane
  Zarówno na 31.12.2017 r. jak i na 31.12.2016 r. zobowiązania podporządkowane były
  oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
  2017 2016
  Sta n na począ te k ok re su 6 152 771 4 186 432
  Zwiększenia (z tytułu) 5 631 747 5 675 672
  - emisji 5 487 841 5 465 469
  - naliczenia odsetek, korekty nieliniowości odsetek,
  prowizji ESP 143 768 126 076
  - różnic kursowych - 70 831
  - różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej
  pozycji zabezpieczanych 138 13 296
  Zmniejszenia (z tytułu) (4 741 393) (3 709 333)
  - wykupu (4 464 026) (3 577 700)
  - spłaty odsetek, korekty nieliniowości odsetek, prowizji ESP (144 257) (126 112)
  - różnic kursowych (121 476) -
  - różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej
  pozycji zabezpieczanych (11 634) (5 521)
  Sta n na k onie c ok re su 7 043 125 6 152 771
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 1 047 568 1 249 183
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 5 995 557 4 903 588
  Dłużne papiery wartościowe o stałych stopach procentowych 1 909 862 1 710 257
  Dłużne papiery wartościowe o zmiennych stopach procentowych 5 133 263 4 442 514
  Rok k ończą cy się 31 grudnia Zobowią za nia
  podporzą dkowa ne
  Wa rtość
  nomina lna Wa luta Oproce ntowa nie
  na 31.12.2017
  Te rmin
  wy ma ga lności
  / wy kupu
  Sta n
  zobowią za nia
  (ty s. zł)
  Sta n na 31 grudnia 2017 r.
  mBank S.A. 100 000 PLN 5,22% 19.12.2022 100 242
  mBank S.A. 100 000 PLN 5,22% 15.12.2025 100 242 Zobowią za nia
  podporzą dkowa ne
  Wa rtość
  nomina lna Wa luta Oproce ntowa nie
  na 31.12.2016
  Te rmin
  wy ma ga lności
  / wy kupu
  Sta n
  zobowią za nia
  (ty s. zł)
  Sta n na 31 grudnia 2016 r.
  mBank S.A. 100 000 PLN 5,23% 19.12.2022 100 242
  mBank S.A. 100 000 PLN 5,23% 15.12.2025 100 242


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  84
  Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych
  30. Pozostałe zobowiązania i rezerwy
  30.1. Pozostałe zobowiązania
  30.2. Rezerwy
  2017 2016
  Sta n na począ te k ok re su 200 484 200 899
  Zwiększenia (z tytułu) 10 459 10 421
  - odsetek od pożyczki 10 459 10 421
  Zmniejszenia (z tytułu) (10 459) (10 836)
  - spłaty odsetek od pożyczki (10 459) (10 836)
  Sta n zobowią za ń podporzą dk owa ny ch na k onie c ok re su 200 484 200 484
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 484 484
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 200 000 200 000
  Rok k ończą cy się 31 grudnia 31.12.2017 31.12.2016
  Pozosta łe zobowią za nia (z ty tułu) 25 568 26 748
  - biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 19 295 20 423
  - rozrachunków z tytułu podatku od pozycji bilansowych Banku 2 179 1 764
  - przychody przyszłych okresów 1 252 -
  - rozliczeń z ubezpieczycielami 1 050 446
  - rezerwy na niewykorzystane urlopy 990 1 137
  - zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń,
  rozrachunki z ZUS z tytułu wynagrodzeń, rozrachunki z tytułu VAT 752 927
  - wierzyciele - 1 763
  - pozostałe 50 288
  Pozosta łe zobowią za nia , ra ze m 25 568 26 748
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 25 568 26 748 31.12.2017 31.12.2016
  Re ze rwy (z ty tułu) 204 160
  - pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 61 54
  - rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 143 106
  Re ze rwy , ra ze m 204 160
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 80 55
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 124 105


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  85
  Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia – rezerwa
  emerytalno -rentowa
  31. Odroczony podatek dochodowy
  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane są w stosunku
  do wszystkich różnic przejściowych zgodnie z metodą bilansową przy zastosowan iu stawki
  podatku dochodowego, która będzie obowiązywać w roku powst ania obowiązku podatkowego
  (201 7 rok i 201 6 rok : 19%).
  Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego:
  *Pozycja „W artość odpisów aktual izujących wartość należności” dotyczy odpisów aktualizujących wartość kredytów, dla których B ank spodziewa się, iż ich nieściągalność zostanie udokumentowana.
  2017 2016
  Sta n re ze rw na począ te k ok re su 106 93
  - odpis na rezerwę 8 8
  - koszt odsetkowy 4 2
  - zyski i straty aktuarialne ujmowane w pozostałych dochodach
  całkowitych 25 3
  Sta n re ze rw na k onie c ok re su 143 106
  Prze widy wa ny ok re s rozlicze nia re ze rwy :
  Krótkoterminowe (do 1 roku) 19 1
  Długoterminowe (powyżej 1 roku) 124 105
  Rok k ończą cy się 31 grudnia Ak ty wa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go Sta n na
  01.01.2017
  Prze z
  ra chune k
  zy sk ów i
  stra t
  Prze z
  pozosta łe
  dochody
  ca łk owite
  Sta n na
  31.12.2017
  Odsetki naliczone 12 896 (232) - 12 664
  Wycena pochodnych instrumentów finansowych 1 853 608 - 2 461
  Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 424 - (400) 24
  Wartość odpisów aktualizujących wartość należności* 16 535 1 322 - 17 857
  Rezerwy i pozostałe zobowiązania dotyczące świadczeń
  pracowniczych 1 425 241 - 1 666
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów 374 - - 374
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 688 (1 095) - 1 593
  Przychody do rozliczenia (prowizje rozliczane metodą efektywnej
  stopy procentowej) 8 541 (522) - 8 019
  Ra ze m a k ty wa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go 44 736 322 (400) 44 658
  Realizowane w ciągu 12 miesięcy 37 899
  Do zrealizowania powyżej 12 miesięcy 6 759 Re ze rwa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go Sta n na
  01.01.2017
  Prze z
  ra chune k
  zy sk ów i
  stra t
  Prze z
  pozosta łe
  dochody
  ca łk owite
  Sta n na
  31.12.2017
  Odsetki naliczone (9 731) 5 214 - (4 517)
  Wycena pochodnych instrumentów finansowych (6 754) 1 863 - (4 891)
  Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (149) - (765) (914)
  Rezerwy i pozostałe zobowiązania dotyczące świadczeń
  pracowniczych (5) - 5 -
  Koszty zapłacone z góry (18 993) (4 226) - (23 219)
  Różnica między amortyzacją podatkową a księgową (388) (135) - (523)
  Pozostałe (72) 50 - (22)
  Ra ze m re ze rwa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go (36 092) 2 766 (760) (34 086)
  Realizowane w ciągu 12 miesięcy (32 647)
  Do zrealizowania powyżej 12 miesięcy (1 439)


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  86
  *Pozycja „Wartość odpisów aktualizujących wartość należności” dotyczy odpisów aktualizuj ących wartość kredytów, dla których B ank spodziewa się, iż ich nieściągalność zostanie udokumentowana.
  Ak ty wa z ty tułu odroczone go poda tk u dochodowe go (ne tto) Sta n na
  01.01.2017
  Prze z
  ra chune k
  zy sk ów i
  stra t
  Prze z
  pozosta łe
  dochody
  ca łk owite
  Sta n na
  31.12.2017
  Ra ze m a k ty wa z ty tułu odroczone go poda tk u dochodowe go
  (ne tto) 8 644 3 088 (1 160) 10 572
  Realizowane w ciągu 12 miesięcy 5 252
  Do zrealizowania powyżej 12 miesięcy 5 320 Ak ty wa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go Sta n na
  01.01.2016
  Prze z
  ra chune k
  zy sk ów i
  stra t
  Prze z
  pozosta łe
  dochody
  ca łk owite
  Sta n na
  31.12.2016
  Odsetki naliczone 9 924 2 972 - 12 896
  Wycena pochodnych instrumentów finansowych 623 1 230 - 1 853
  Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży - - 424 424
  Wartość odpisów aktualizujących wartość należności* 10 700 5 835 - 16 535
  Rezerwy i pozostałe zobowiązania dotyczące świadczeń
  pracowniczych 1 144 281 - 1 425
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów 48 326 - 374
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 282 406 - 2 688
  Przychody do rozliczenia (prowizje rozliczane metodą efektywnej
  stopy procentowej) 7 606 935 - 8 541
  Pozostałe 172 (172) - -
  Ra ze m a k ty wa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go 32 499 11 813 424 44 736
  Realizowane w ciągu 12 miesięcy 35 741
  Do zrealizowania powyżej 12 miesięcy 8 995 Re ze rwa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go Sta n na
  01.01.2016
  Prze z
  ra chune k
  zy sk ów i
  stra t
  Prze z
  pozosta łe
  dochody
  ca łk owite
  Sta n na
  31.12.2016
  Odsetki naliczone (7 825) (1 906) - (9 731)
  Wycena pochodnych instrumentów finansowych (4 702) (2 052) - (6 754)
  Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży (193) - 44 (149)
  Rezerwy i pozostałe zobowiązania dotyczące świadczeń
  pracowniczych (6) - 1 (5)
  Koszty zapłacone z góry (12 273) (6 720) - (18 993)
  Różnica między amortyzacją podatkową a księgową (287) (101) - (388)
  Pozostałe - (72) - (72)
  Ra ze m re ze rwa z ty tułu odroczone go poda tku dochodowe go (25 286) (10 851) 45 (36 092)
  Realizowane w ciągu 12 miesięcy (36 092)
  Do zrealizowania powyżej 12 miesięcy - Ak ty wa z ty tułu odroczone go poda tk u dochodowe go (ne tto) Sta n na
  01.01.2016
  Prze z
  ra chune k
  zy sk ów i
  stra t
  Prze z
  pozosta łe
  dochody
  ca łk owite
  Sta n na
  31.12.2016
  Ra ze m a k ty wa z ty tułu odroczone go poda tk u dochodowe go
  (ne tto) 7 213 962 469 8 644
  Realizowane w ciągu 12 miesięcy (351)
  Do zrealizowania powyżej 12 miesięcy 8 995


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  87
  *Pozycja „Wartość odpisów aktualizujących wartość należności” dotyczy odpisów aktualizujących wartość kredytów, dla których B ank spodziewa się, iż ich nieściągalność zostanie udokumentowana.
  Bank dokonuje aktywowania odpisów na kredyty w przypadku oszacowania, że najbardziej
  prawdopodobnym scenariuszem będzie udokumento wanie nieściągalności zgodnie
  z obowiązującymi przepisami podatkowymi na skutek prowadzonych działań windykacyjnych.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane w przypadku gdy prawdopodobne jest,
  że w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania. 2017 2016
  Odsetki naliczone 4 982 1 066
  Wycena pochodnych instrumentów finansowych 2 471 (822)
  Wartość odpisów aktualizujących wartość należności* 1 322 5 835
  Rezerwy i pozostałe zobowiązania dotyczące świadczeń
  pracowniczych 241 281
  Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów - 326
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów (1 095) 406
  Przychody do rozliczenia (prowizje rozliczane metodą efektywnej
  stopy procentowej) (522) 935
  Koszty zapłacone z góry (4 226) (6 720)
  Różnica między amortyzacją podatkową a księgową (135) (101)
  Pozostałe 50 (244)
  Ra ze m poda te k odroczony uję ty w ra chunk u zy sk ów i stra t 3 088 962
  Rok k ończą cy się 31 grudnia Poda te k odroczony uję ty w ra chunk u zy sk ów i stra t


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  88
  32. Nota objaśniająca do sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Po niższa tabela stanowi informację dodatkową do sprawozd ania z przepływów pieniężnych
  i prezentuje różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych
  pozycji wykazywanych w działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
  2017 2016
  Na le żności od ba nk ów - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z sa ld bila nsowy ch (2 475) 188 918
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym (4) (2)
  Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 475 (188 918)
  Zmia na sta nu na le żności od ba nk ów, ra ze m (4) (2)
  Pochodne instrume nty fina nsowe - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z sa ld
  bila nsowy ch (12 900) (7 084)
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym 708 4 059
  Zmia na sta nu z ty tułu pochodny ch instrume ntów fina nsowy ch, ra ze m (12 192) (3 025)
  Kre dy ty i poży czk i udzie lone k lie ntom - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z sa ld
  bila nsowy ch (1 355 406) (2 019 762)
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym 11 642 18 584
  Zmia na sta nu k re dy tów i poży cze k udzie lony ch k lie ntom (1 343 764) (2 001 178)
  Inwe sty cy j ne pa pie ry wa rtościowe dostę pne do sprze da ży - zmia na
  sta nu wy nik a j ą ca z sa ld bila nsowy ch (143 078) (385 544)
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym (1 071) 1 931
  Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (107 977) (238 400)
  Wycena ujęta w pozostałych dochodach całkowitych 6 131 (2 461)
  Zmia na sta nu inwe sty cy j ny ch pa pie rów wa rtościowy ch, ra ze m (245 995) (624 474)
  Zobowią za nia wobe c inny ch ba nk ów - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z sa ld
  bila nsowy ch 513 209 357 076
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym (4 326) (1 045)
  Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych z działalności finansowej (1 021 568) (341 368)
  Zmia na sta nu zobowią za ń wobe c inny ch ba nk ów, ra ze m (512 685) 14 663
  Zobowią za nia wobe c k lie ntów - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z sa ld
  bila nsowy ch (32 263) (229 116)
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym (1) 37
  Zmia na sta nu zobowią za ń wobe c k lie ntów, ra ze m (32 264) (229 079)
  Zobowią za nia z ty tułu e misj i dłużny ch pa pie rów wa rtościowy ch (w ty m
  różnice z ra chunk owości za be zpie cze ń) - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z
  sa ld bila nsowy ch
  890 354 1 966 338
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym (6 334) (6 850)
  Wyłączenie zmiany stanu środków pieniężnych z działalności finansowej (1 292 446) (1 119 769)
  Zmia na sta nu zobowią za ń z ty tułu e misj i dłużny ch pa pie rów
  wa rtościowy ch, ra ze m (408 426) 839 719
  Zobowią za nia podporzą dk owa ne - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z sa ld
  bila nsowy ch - (414)
  Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie
  sprawozdawczym - 414
  Zmia na sta nu zobowią za ń podporzą dk owa ny ch, ra ze m - -
  Pozosta łe zobowią za nia i re ze rwy - zmia na sta nu wy nik a j ą ca z sa ld
  bila nsowy ch (1 136) 6 471
  Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
  ujęta w pozostałych dochodach całkowitych (25) (3)
  Zmia na sta nu pozosta ły ch zobowią za ń i re ze rw, ra ze m (1 161) 6 468
  Rok k ończą cy się 31 grudnia w ty s. zł


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  89
  Po niższa tabe la stanowi informację dodatkową do sprawozdania z przepływów pieniężnych
  i prezentuje różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych
  pozycji wykazyw anych w działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
  W ko lumnie "Pozostałe zmiany" zostały pokazane przepływy niegotówkowe z tytułu nalic zonych
  odsetek, prowizji rozliczanych ESP, różnic kursowych, różnic z rach unkowości zabezpieczeń
  dotyczących wartości godziwej pozycji zabezpieczanych .
  33. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Zarówno w 201 7 roku jak i w 201 6 roku Bank nie prowadził żadnych postępowań toczących się
  przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lu b organem administracji
  publicznej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Banku.
  Informacja na temat postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej wniesiony ch
  przeciwko Bankowi
  1. W dniu 27 października 2016 roku wpłynął do Banku pozew skierowany do Sądu Okręgowego
  w Warszawie XX Wydział Gospodarczy od kredytobiorcy, któremu Bank wypowiedział umowę
  kredytu o ustalenie nieważności wypowiedzenia Umowy kredytu, a w dniu
  4 października 2016 roku od tego samego kredytobiorcy wpłynął do Banku pozew skierowany
  do Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy o stwierdzenie nieważności
  Umowy zastawu rejestrowego na udziałach w spółce kredytobiorcy. W obydwu przy padkach
  Bank złożył odpowiedzi na pozwy. W związku z ogłoszeniem przez Sąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawi e upadłości kredytobiorcy, Sąd Okręgowy pierwotnie
  zawiesił obydwa postępowania. Obecnie wyznaczył termin rozprawy w sprawie
  o stwierdzenie nieważności Umowy zastawu rejestrowego na udziałach w spółce
  kredytob iorcy na dzień 15 maja 2018 roku.
  2. W dniu 15 lutego 2016 roku osoba fizyczna nie będąca klientem Banku wniosła do Sądu
  Okręgowego w Warszawie XVII wydział Ochrony Konku rencji i Konsumentów pozew
  o uznanie postanowień umowy o kredyt hipoteczny za niedozwolone. Bank złożył odpowiedź
  na pozew. Rozprawa odbyła się 18 stycznia 2018 roku. W dniu 23 stycznia 2018 roku został
  ogłoszony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów w sprawie XVII AmC 195/16 (nieprawomocny), w którym powództwo
  zostało w części uwzględnione, w części oddalone i odrzucone. Bank wystąpił o sporządzenie
  uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po z apoznaniu się
  z ww. dokumentacją Bank złoży apelację. Niezależnie od ostatecznego wyniku postępowania
  – jakiekolwiek rozstrzygnięcie prawomocne nie będzie miało, poza kosztami procesu,
  skutków finansowych dla Banku.
  3. Sprawa z powództwa Miasta Sto łecznego Warszawa przeciwko mBank Hipoteczny S.A.
  o zap łatę kwoty (po ograniczeniu powództwa) 3 057 zł tytu łem skapitalizowanych odsetek
  od części op łaty rocznej za rok 2012 z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści
  przej ętej przez Bank w toku egzekucji z n ieruchomo ści (przys ądzenie prawa u żytkowania
  wieczystego przez s ąd) po łożonej w Warszawie przy ul. Na łęczowskiej 33/35 toczy się
  obecnie w II instancji – przed Sądem Okręgowym w Warszawie V Wydziałem Odwoławczym.
  W I instancji sprawa została rozstrzygnię ta pozytywnie dla Banku. W dniu 24 lutego
  2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa oddalił powództwo Miasta Stołecznego
  Warszawa. Miasto Warszawa złożyło apelację. Bank złożył odpowiedź na apelację i obecnie
  sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej. Saldo Saldo
  01.01.2017 31.12.2017
  Zobowiązania z tytuły emisji dłużnych papierów
  wartościowych (długoterminowe) 5 386 891 1 171 198 (13 669) 6 544 420
  Zobowiązania wobec banków (długoterminowe) 2 782 230 954 225 43 117 3 779 572
  Zobowiązania podporządkowane 200 485 (10 460) 10 459 200 484
  Przepływy
  gotówkowe
  Pozostałe
  zmiany


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  90
  34. Zobowiązania pozabilansowe
  35. Aktywa, na których ustanowiono zabezpieczenia
  Bank, zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  posia dał obligacje skarbowe w kwocie 1 033 tys. zł (o wartości nomi nalnej 1 000 tys. zł) ,
  a na dzień 31 grudnia 201 6 roku posiada ł obligacje skarbowe w kwocie 1 008 tys. zł (o wartości
  nominalnej 1 000 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochr ony środków
  gwarantowanych. Aktywa te wykazywane są w bilansie w po zycji „ Inwestycyjne papiery
  wartościowe dostępne do sprzedaży ”.
  Bank zabezpieczył wyemitowane hipoteczne i publiczne listy zastawne wierzytelnościami z tytułu
  udzielonych kredytów i pożyczek, które zostały opisane w Nocie 28 .
  Bank dodatkowo zabezpieczył wy emitowane hipoteczne listy zastawne obligacjami skarbowymi
  o wartości bilansowej w edłu g stanu na 31 grudnia 201 7 roku tys. zł 180 314 tys. zł (w edłu g
  stanu na 31.12.201 6 r. 89 667 tys. zł).
  36. Zarejestrowany kapitał akcyjny
  Łączna liczba akcji zwykłych na 31 grudnia 201 7 roku wyni osła 3 21 0 000 sztuk
  (31 grudnia 201 6 roku : 3 090 000 sztuk) o wartości nominalnej 100 z ł na jedną akcję .
  Bank nie wyemitował akcji uprzywilejowanych , żadne ograniczenia praw związanych z akcjami
  nie występują. Wszystkie akcje uczestn iczą w jednakowym sto pniu w podziale dywidendy.
  Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone. Bank nie posiada własnych akcji.
  Zwiększenie liczby akcji w 2017 roku miało miejsce z uwagi na przeprowadzenie
  przez mBank Hipoteczny S.A. emisji 12 0 000 akc ji zwykłych imiennych, o w artości nominalnej
  100 zł każda i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku Hipotecznego S.A., które odbyło się
  8 lutego 2017 roku . Nowe akcje zostały zaofe rowane do objęcia spółce mBank S.A. w drodze
  subskrypcji prywatnej. Akcje zostały w pełni opłacone 27 lutego 2017 roku . W dniu
  3 kwietnia 2017 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższonego
  kapitału zakładowego. Do 1 rok u Powy że j 1 rok u
  do 5 la t Powy że j 5 la t Ra ze m
  1. Zobowią za nia poza bila nsowe udzie lone i otrzy ma ne 2 208 784 442 572 - 2 651 356
  Zobowią za nia udzie lone 1 128 964 442 572 - 1 571 536
  1. Zobowiązania finansowe: 1 128 964 442 572 - 1 571 536
  a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 1 125 421 436 104 - 1 561 525
  b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 3 543 6 468 - 10 011
  Zobowią za nia otrzy ma ne : 1 079 820 - - 1 079 820
  a) Otrzymane zobowiązania finansowe 1 079 820 - - 1 079 820
  2. Pochodne instrume nty fina nsowe (wa rtość nomina lna
  k ontra k tów) 2 535 883 1 551 270 1 058 574 5 145 727
  1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 166 836 1 551 270 1 058 574 2 776 680
  2. Walutowe instrumenty pochodne 2 369 047 - - 2 369 047
  Pozy cje poza bila nsowe ra ze m 4 744 667 1 993 842 1 058 574 7 797 083
  31.12.2017 Do 1 rok u Powy że j 1 rok u
  do 5 la t Powy że j 5 la t Ra ze m
  1. Zobowią za nia poza bila nsowe udzie lone i otrzy ma ne 1 708 584 306 591 - 2 015 175
  Zobowią za nia udzie lone 976 831 306 591 - 1 283 422
  1. Zobowiązania finansowe: 976 831 306 591 - 1 283 422
  a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 973 512 296 409 - 1 269 921
  b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 3 319 10 182 - 13 501
  Zobowią za nia otrzy ma ne : 731 753 - - 731 753
  a) Otrzymane zobowiązania finansowe 731 753 - - 731 753
  2. Pochodne instrume nty fina nsowe (wa rtość nomina lna
  k ontra k tów) 1 732 817 742 400 1 079 456 3 554 673
  1. Instrumenty pochodne na stopę procentową - 742 400 1 079 456 1 821 856
  2. Walutowe instrumenty pochodne 1 732 817 - - 1 732 817
  Pozy cje poza bila nsowe ra ze m 3 441 401 1 048 991 1 079 456 5 569 848
  31.12.2016


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  91
  Skład akcjonar iatu mBanku Hipotecznego S.A. w edług stanu na 31 grudnia 2017 roku
  przedstawiony został w poniższej tabeli:
  Na Banku nie ciążą żadne zobowiązania z tytułu zatwierdzonej do wypłaty dywidendy.
  37. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominaln ej
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki
  osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji,
  z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością
  Banku.
  38. Zyski za trzymane
  Pozostały kapitał zapasowy oraz fundusz ogólnego ryzyka ba nkowego tworzone są z odpisów
  z zysku i przeznaczone są na cele określone w statucie lub innych przepisach prawa.
  Bank jest zobowią zany do przezn aczenia minimum 8 % zysku netto na kapitał zapasowy
  tworzony ustawowo do czasu, aż osiągnie on poziom jednej trzeciej kapitału akcyjnego Banku.
  Bank może przeznaczyć także część zysku na fundusz ogólnego ryzyka bankowego na pokrycie
  nieprzewidzianych strat.
  Zgodnie z Uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia mBanku Hipotecznego S .A.
  z dnia 27 marca 2017 roku zysk netto 2016 roku został przeznaczony na:
   kapitał zapasowy w wysokości 21 122 tys. zł,
   fundusz ogólne go ryzyka bankowego w wysokości 2 300 tys. zł.
  Bank zamierza przeznaczyć zysk netto 2017 roku na kapitał zapasowy. Liczba a kcji % Liczba
  głosów %
  mBank S.A. 321 000 000 3 210 000 100,00 3 210 000 100,00
  Ra ze m 321 000 000 3 210 000 100,00 3 210 000 100,00
  Na zwa a kcjona riusza Ka pita ł
  (w zł)
  Akcje /Udzia ły
  Głosy na Wa lny m
  Zgroma dze niu
  Akcjona riuszy ZAREJESTROWANY KAPITAŁ AKCYJNY (STRUKTURA) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU
  Rodza j a k cji
  Rodza j
  uprzy wile jowa nia
  a k cji
  Rodza j
  ogra nicze nia
  pra w do a k cji
  Liczba a k cji
  Wa rtość se rii /
  e misji we dług
  wa rtości
  nomina lne j (w zł)
  Sposób pok ry cia
  k a pita łu
  Da ta
  re je stra cji
  Pra wo do
  dy wide ndy
  imienne - - 500 000 50 000 000 gotówka 16.04.1999 01.01.2000
  imienne - - 850 000 85 000 000 gotówka 20.09.2000 01.01.2001
  imienne - - 400 000 40 000 000 gotówka 24.04.2006 01.01.2006
  imienne - - 1 000 000 100 000 000 gotówka 08.01.2013 01.01.2013
  imienne - - 100 000 10 000 000 gotówka 30.12.2014 01.01.2015
  imienne - - 140 000 14 000 000 gotówka 19.08.2015 01.01.2016
  imienne - - 100 000 10 000 000 gotówka 01.08.2016 01.01.2017
  imienne - - 120 000 12 000 000 gotówka 03.04.2017 01.01.2017
  Liczba a k cji, ra ze m 3 210 000
  Za re je strowa ny k a pita ł a k cy jny , ra ze m 321 000 000 31.12.2017 31.12.2016
  Pozostały kapitał zapasowy 245 253 224 131
  Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 44 800 42 500
  Wynik roku bieżącego 27 829 23 422
  Zy ski za trzy ma ne , ra ze m 317 882 290 053


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  92
  39. Inne pozycje kapitału własnego
  40. Dywidenda na akcję
  mBank Hipoteczny S .A. nie p lanuje wypłaty dywidendy za 201 7 rok i nie wypłacił jej
  za 201 6 rok .
  41. Środki pieniężne i ekwiwalenty środ ków pieniężnych
  Dla potrzeb sprawozdania z przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów
  środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności od dnia nabycia
  krótszym niż trzy miesiące.
  42. Program motywacyjny dla członków Zarządu Banku oraz pracowników mających
  istotny wpływ na profil ryzyka Banku
  Program motywacyjny dla członków Zarządu Banku oraz pracowników mających
  istotny wpływ na profil ryzyka Banku z 2012 roku (obowiązujący w 2012 i 2013 roku)
  W dniu 19 września 2012 roku Rada Nadzorcza Banku przyjęła „Regulamin zmiennego
  wynagradzania członków zarządu BRE Banku Hipotecznego”(obecnie: mBanku Hipotecznego
  S.A.) oraz „Regulamin zmiennego wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil
  ryzyka Banku” .
  Zgodnie z powyższymi regulaminami Zarząd Banku oraz pracownicy mający istotny wpływ
  na profil ryzyka Banku część wynagrodzenia zmiennego otrzymują w postaci akcji fantomowych
  – akcji o charakterze wirtualnym, niezbywalnej, której właściciel nie jest posiadaczem
  uprawnień, jakie posiada właściciel akcji zwykłych. Akcje fantomowe przyznawane są w liczbie
  wynikającej z wyceny tych akcji za okres oceny. Wycena akcji fantomowej obliczana jest
  każdorazowo na koniec roku sprawozdawczego jako iloraz wartości księgowej Ban ku i liczby
  akcji zwykłych.
  Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu oraz pracowników mających istotny wpływ
  na profil ryzyka Banku jest przyznawane zgodnie z następującymi zasadami:
  1) 50% premii za dany okres jest przyznawane w formie gotówkowej,
  2) 50% p remii za dany okres jest przyznawane w formie bezgotówkowej w akcjach
  fantomowych, z tego:
   20% jest przyznawane w roku następującym po okresie oceny, za który przyznawana
  jest premia, w terminie do 30 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu przez Walne
  Zgromad zenie rocznego sprawozdania finansowego Banku,
   80% jest realizowane w trzech równych rocznych transzach („Odroczone transze”). 31.12.2017 31.12.2016
  Ak ty wa fina nsowe dostę pne do sprze da ży 3 798 (1 168)
  Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych 3 798 -
  Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych - (1 168)
  Zy sk i i stra ty a k tua ria lne doty czą ce świa dcze ń
  pra cowniczy ch po ok re sie za trudnie nia 2 22
  Zyski aktuarialne programu emerytalnego określonych świadczeń 2 22
  Inne pozy cje k a pita łu wła sne go, ra ze m 3 800 (1 146) 31.12.2017 31.12.2016
  Kasa, operacje z bankiem centralnym (Nota 17) 1 351 5 530
  Należności od banków (Nota 18) 18 737 16 262
  Bony pieniężne 123 485 231 462
  Środki pie nię żne i e kwiwa le nty środków pie nię żny ch, ra ze m 143 573 253 254


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  93
  Osoba uprawniona nabywa prawo do pierwszej, drugiej i trzeciej odroczonej transzy
  odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym roku kalendarzowym po zakończeniu okresu oceny,
  jeżeli :
   uzyskała pozytywną ocenę swojej p racy ze strony Rady Nadzorczej , w przypadku
  członków Zarządu albo osiągnęła poziom oceny za dany rok na poziomie minimum 80% ,
  w przypadku pozostałych pracowników,
   spełnia warunki dotyczące zatrudnienia w Banku oraz
   wynik Banku na koniec odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego roku
  kalendarzowego po zakończeniu okresu oceny nie jest niższy od przyjętego na ten rok
  w planie finansowym, pomniejszonego o 10%.
  Każda z od roczonych transz wymienionych powyżej jest przyznawana do 30 dni kalendarzowych
  po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Banku skonsolidowanego rocznego sprawozdania
  finansowego Banku za dany rok.
  Rada Nadzorcza może modyfikować wysokość planowanego wyni ku Banku w odniesieniu
  do sytuacji rynkowej.
  Ostatnie rozliczenia z tego programu zostały zrealizowane w 201 7 rok u.
  Program motywacyjny dla członków Zarządu Banku oraz pracowników mających
  istotny wpł yw na profil ryzyka Banku z 2014 roku
  Od 2014 roku progr am motywacyjny dla członków Zarządu uległ zmianie zgodnie z poniższym.
  Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu Banku jest przyznawane zgodnie
  z następującymi zasadami:
  1) 60% premii uznaniowej jest wypłacana w roku przyznania premii uznaniowej, z tego 50%
  w formie wypłaty gotówkowej i 50% w akcjach fantomowych,
  2) 40% premii uznaniowej jest wypłacana w trzech równych transzach w kolejnych trzech
  latach następujących po roku przyznania premii uznaniowej, z tego 50% w formie wypłaty
  gotówkowej i 50% w akcjach f antomowych.
  Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości bądź zmniejszeniu kwoty
  odroczonej transzy:
  1) z uwagi na późniejszą ocenę pracy Zarządcy w dłuższym horyzoncie czasowym niż 1 rok
  obrotowy,
  2) w przypadku, gdy co najmniej jeden z elementów zawartych w karcie w yników nie zostanie
  spełniony .
  Ponadto Rada Nadzorcza Banku może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości lub zmniejszeniu
  kwoty premii uznaniowej za dany rok obrotowy, jak również w zakresie odroczonej transzy,
  w sytuacji powstania stra ty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo powstania
  niewypłacalności Banku. Wstrzymanie w całości bądź zmniejszenie premii uznaniowej
  i odroczonej transzy dotyczyć może również premii uznaniowej i odroczonej transzy wypłaconej
  Zarządcy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
  Program motywacyjny dla pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku nie uległ
  zmianie w stosunku do programu z 2012 roku. Wynagrodzenie zmienne dla pracowników
  mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku jest przyzn awane zgodnie z następującymi
  zasadami:
  1) 50% premii za dany okres jest przyznawane w formie gotówkowej,
  2) 50% premii za dany okres jest przyznawane w formie bezgotówkowej w akcjach
  fantomowych, z tego:
   20% jest przyznawane w roku następującym po okresie oceny , za który przyznawana
  jest premia, w terminie do 30 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu przez Walne
  Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku,
   80% jest realizowane w trzech równych rocznych transzach („Odroczone transze”).
  Osoba uprawniona nab ywa prawo do pierwszej, drugiej i trzeciej odroczonej transzy
  odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym roku kalendarzowym po zakończeniu okresu oceny,
  jeżeli :


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  94
   uzyskała pozytywną ocenę swojej pracy ze strony Rady Nadzorczej, w przypadku
  członków Zarządu a lbo osiągnęła poziom oceny za dany rok na poziomie minimum 80% ,
  w przypadku pozostałych pracowników,
   spełnia warunki dotyczące zatrudnienia w Banku oraz
   wynik Banku na koniec odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego roku
  kalendarzowego po zakończeniu okresu oceny nie jest niższy od przyjętego na ten rok
  w planie finansowym, pomniejszonego o 10%.
  Każda z odroczonych transz wymienionych powyżej jest przyznawana do 30 dni kalendarzowych
  po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Banku skonsolidowanego ro cznego sprawozdania
  finansowego Banku za dany rok.
  Rada Nadzorcza może modyfikować wysokość planowanego wyniku Banku w odniesieniu
  do sytuacji rynkowej.
  Ostatnie rozliczenia tego programu przypadają na 201 8 rok.
  Program motywacyjny dla członków Zarządu Ba nku oraz pracowników mających
  istotny wpływ na profil ryzyka Banku z 201 5 roku
  W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Banku przyjęła politykę wynagrodzeń osób
  mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku w mBanku Hipotecznym S.A. , która weszła
  w życi e z dniem 1 lipca 2015 roku. W dniu 18 kwietnia 2016 roku Uchwałą Rady Nadzorczej
  Nr 14/2016 została zatwierdzona zmieniona Polityka wynagrodzeń osób mających istotny wpływ
  na profil ryzyka Banku w mBanku Hipotecznym S.A. zwana dalej „Polityką” , która wes zła
  w życie 1 maja 2016 roku i uc hyliła poprzednią politykę w tym zakresie. Zmiana dotyczy ła
  wyliczenia średniej wartości akcji fantomowych do realizacji wypłaty nieodroczonej części
  bezgotówkowej i odroczonych transzy bezgotówkowych. Przed zmianą wartość akcji rozumiana
  była jako wartość na koniec okresu rocznego poprzedzającego dzień wypłaty. W chwili obecnej
  średnia wartość akcji fantomowej obliczana jest jako suma wartości akcji fantomowej na koniec
  okresu rocznego poprzedzającego dzień wypłaty i warto ści akcji fantomowej na koniec
  pierwszego półrocza roku, w którym ma nastąpić wypłata, dzielona przez dwa.
  W dniu 27 marca 2017 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 13/2017 zmieniła Politykę wynagrodzeń
  osób mających istotny wpływ na profil ryzy ka Banku wprowad zając limit 200 tys. zł na wypłatę
  wynagrodzenia zmiennego. Jeżeli kwo ta jest równa lub niższa od 200 tys. zł, Zarząd Banku
  może zdecydować o nieodraczaniu wynagrodzenia zmiennego na kolejne lata i przyznać całość
  wynagrodzenia zmiennego w formie nieodrocz onej gotówki. Powyższa zasada nie dotyczy
  członków Zarządu Banku.
  Zgodnie z Polityką w skład wynagrodzenia zmiennego wchodzi premia przyznawana członkowi
  Zarządu lub pozostałym pracownikom za dany rok obrotowy. Wynagrodzenie zmienne jest
  ustalane w sposób przejrzysty, możliwy do zweryfikowania, zapewniając y efektywną realizację
  Polityki. Maksymalny poziom wysokości zmiennych składników wynagrodzenia osób objętych
  Polityką nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego
  członkowi Za rządu lub pozostałym pracownikom za dany rok obrotowy. Wynagrodzenie zmienne
  stanowi część wynagrodzenia całkowitego (roczne wynagrodzenie zasadnicze oraz
  wynagrodzenie zmienne) przyznawanego członkowi Zarządu lub pozostałym pracownikom. Jest
  ono ustalane z uwzględnieniem praktyk rynkowych, zarówno w sektorze bankowym jak i na
  rynku ogólnopolskim, weryfikowane na podstawie rynkowych raportów płacowych oraz pol ityki
  wynagrodzeń Grupy mBanku.
  Proces przyznawania i odraczania wynagrodzenia zmiennego dla członk ów Zar ządu Banku :
  Rada Nadzorcza ustala kwotę premii poszczególnych członków Zarządu Banku biorąc pod uwagę
  czy członek Zarządu wykonał ustalony roczny/wieloletni cel biznesowo -rozwojowy
  - Management By Objective („MBO”). Decyzja o przyznaniu premii i jej wysokości leży
  w wyłącznej gestii Rady Nadzorczej Banku , która według własnej oceny i decyzji potwierdza
  osiągnięcie MBO, biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych w ostatnim/poprzednich
  okresach finansowych.
  Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane zgodnie z następującymi zasadami:
   60% kwoty premii zostanie wypłacone w roku jej przyznania („premia nieodroczona”),
  w następujący sposób:
  - 50% z premii nieodroczonej w formie wypłaty gotówkowej oraz
  - 50% z premii nieodroczonej w akcjach fantomowych .


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  95
   40% kw oty premii zostanie wypłacone, w trzech równych transzach („odroczone transze”)
  w kolejnych trzech latach następujących po roku przyznania premii, w następujący sposób:
  - 50% z każdej z odroczonych transz w formie wypłaty gotówkowej oraz
  - 50% z każdej z odroc zonych transz w formie wypłaty bezgotówkowej w akcjach
  fantomowych.
  Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości bądź zmniejszeniu kwoty
  odroczonej transzy, jeżeli:
   stwierdzi, że w dłuższym horyzoncie czasowym (okres co najmniej 3 lat) człone k Zarządu
  poprzez swoje działania lub zaniechania bezpośrednio i negatywnie wpłynął na wynik
  finansowy i pozycję rynkową Banku lub
   co najmniej jeden z elementów zawartych w karcie wyników nie zostanie spełniony
  (tj. w przypadku przynajmniej jednej odpowie dzi „TAK ” na pytania w niej postawione) lub
   kontrakt menedżerski wygaśnie lub zostanie rozwiązany z powodów innych niż:
  - upływ terminu, na który kontrakt został zawarty,
  - odwołanie członka Zarządu z Zarząd u Banku w trakcie trwania kontraktu, z wyłączeniem
  przyczyn określonych szczegółowo w kontrakcie ,
  - przyjęcie nowych obowiązków w ramach Grupy mBanku,
  - przejście członka Zarządu na emeryturę .
  Proces przyznawania i odraczania wynagrodzenia zmiennego dla pozostałych pracowników
  mających wpływ na profil ryzyka Ban ku:
  Zarząd Banku ustala kwotę premii poszczególnych pracowników mających istotny wpływ
  na profil ryzyka Banku biorąc pod uwagę czy wykonali ustalony roczny/wieloletni cel biznesowo -
  rozwojowy - MBO. Decyzja o przyznaniu premii i jej wysokości leży w wyłączn ej gestii Zarządu
  Banku, który według własnej oceny i decyzji potwierdza osiągnięcie MBO, biorąc pod uwagę
  sytuację na rynkach finansowych w ostatnim/po przednich okresach finansowych.
  Wynagrodzenie zmienne jest przyznawane zgodnie z następującymi zasadami:
   60% kwoty premii zostanie wypłacone w roku jej przyznania („premia nieodroczona”),
  w następujący sposób:
  - 50% z premii nieodroczonej w formie wypłaty gotówkowej oraz
  - 50% z premii nieodroczonej w akcjach fantomowych ,
   40 % premii zostanie wypłacone, w trzec h równych transzach („odroczone transze”)
  w kolejnych trzech latach następujących po roku przyznania premii, w następujący sposób:
  - 50% z każdej z odroczonych transz w formie wypłaty gotówkowej oraz
  - 50% z każde j z odroczonych transz w akcjach fantomowych.
  Jeżeli kwota wynagrodzenia zmiennego jest równa lub niższa od 200 tys. zł , Zarząd Banku może
  zdecydować o nieodraczaniu wynagrodzenia zmiennego na kolejne lata i przyznać całość
  wynagrodzenia zmiennego w formie nieodroczonej gotówki .
  Zarząd Banku może podj ąć decyzję o wstrzymaniu w całości bądź zmniejszeniu kwoty
  odroczonej transzy:
   jeżeli stwierdzi, że w dłuższym horyzoncie czasowym (okres co najmniej 3 lat) pracownik
  poprzez swoje działania lub zaniechania bezpośrednio i negatywnie wpłynął na wynik
  finans owy i pozycję rynkową Banku w okresie oceny. Oceniając działania bądź zaniechania
  pracownika, Zarząd Banku bierze pod uwagę m.in. wyni ki oceny MBO danego pracownika,
   w przypadku rozwiązania umowy o pracę z wyłączeniem przyczyn określonych w umowie
  o pracę /regulacjach wewnętrznych Banku ,
  Zarząd Banku może podjąć decyzję o wstrzymaniu w całości bądź zmniejszeniu kwoty premii
  uznaniowej za dany rok obrotowy, jak również w zakresie odroczonej transzy jeszcze
  niewypłaconej, w sytuacji powstania straty bilansowe j bądź groźby jej nastąpienia albo
  powstania ni ebezpieczeńst wa niewypłacalności lub utraty płynności Banku .
  Ujęcie księgowe programów motywacyjnych
  Świadczenia p rogram u wynagrodze ń dla członków Zarządu oraz pracowników mających istotny
  wpływ na profil ryzy ka Banku rozliczane są zgodnie z MSR 19 „Świadczenia pracownicze”.
  Zarówno część gotówkowa programu jak i część w akcjach fantomowych rozliczana w środkach
  pieniężnych powiększa koszt danego okresu w korespondencji z zobowiązaniami. Koszty


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Mi ędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  96
  rozpoznawane są w czasie przez cały okres nabywania uprawnień i ujmowane są w pozycji
  „Ogólne koszty administracyjne”.
  43. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec mBanku Hipotecznego S .A. jest mBank S.A.
  Bezpośrednią jednostką dominującą w obec mBanku S .A. jest spółka Commerzbank AG.
  Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem, a podmiotami powiązanymi były transakcjami
  typowymi i rutynowymi, zawartymi zdaniem Zarządu na warunkach nie odbiegających
  od warunków rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej,
  prow adzonej przez Bank. Transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w ramach
  zwykłej działalności operacy jnej obejmują kredyty, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
  papierów wartościowych oraz transakc je pochodne .
  Poniższa tabela przedstawia zobowiązania finansowe wobec m Bank u S.A. według umownych
  terminów wymagalności kapitału
  Inne zobowiązania finansowe z odroczonym terminem płatności dotyczą zobowi ązania
  wynikającego z zawartych z mBankiem S.A. w 2016 roku umów przeniesienia kredytów
  detalicznych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości .
  Najważniejsze umow y zawarte pomiędzy Bankiem a mBankiem S.A. w 2017 roku:
  1. W dniu 29 maja 2017 roku została zawarta umowa kredytowa dotycząca kredytu pomiędzy
  mBankiem S.A. a mBankiem Hipotecznym S.A. w wysokości do 1 100 000 tys. zł. Kredyt
  uruchamiany jest w transzach.
  2. W dniu 6 lipca 2017 roku pomiędzy mBankiem S.A. a mBankiem Hipotecznym S.A. zostały
  zawarte dwie umowy przeniesienia na rzecz mBanku Hipoteczn ego S.A. kredytów
  komercyjnych zabezpieczonych hipoteką w kwocie 8 488 tys. EUR oraz 12 791 tys. EUR .
  Najważniejsze umowy zawarte pomiędzy Bankiem a Commerzbankiem w 2017 roku:
  W związku z międzynarodowym programem emisji hipo tecznych listów zastawnych do łącznej
  kwoty 3 mld EUR zostały podpisane poniższe umowy:
  1. W dniu 28 lutego 2017 r. mBank Hipoteczny S.A. podpisał porozumienie (Mandate letter)
  z Commerzbankiem AG w sprawie organizacji programu emisji hipotecznych listów
  zastawnych.
  2. W dniu 28 lutego 201 7 r. mBank Hipoteczny S.A. podpisał porozumienie (Mandate letter)
  z Commerzbankiem AG w sprawie udziału Commerzbanku w programie emisji hipotecznych
  listów zastawnych jako jednego z dilerów.
  3. W dniu 4 lipca 2017 r. mBank Hipoteczny S.A podpisał umowę z Com merzbank AG
  w sprawie ustanowienia agenta procesowego w ramach programu emisji hipotecznych
  listów zastawnych.
  4. W dniu 6 lipca 2017 r. mBank Hipoteczny S.A podpisał wielostronną umowę programu
  emisji hipotecznych listów zastawnych z Commerzbankiem AG w rol i organizatora i jednego
  z pięciu dilerów programu. 31.12.2017 Do 1
  mie sią ca
  Od 1 do 3
  mie się cy
  Od 3 do 12
  mie się cy Od 1 do 5 la t Powy że j
  5 la t Ra ze m
  Kredyty otrzymane - 83 425 208 696 2 279 606 1 207 845 3 779 572
  Pożyczka podporządkowana - - - 100 242 100 242 200 484
  Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych i obligacji - - - 579 267 263 559 842 826
  Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 48 080 - - - - 48 080
  Pochodne instrumenty finansowe - - - - 421 421
  Pozostałe zobowiązania 1 748 - - - - 1 748 31.12.2016 Do 1
  mie sią ca
  Od 1 do 3
  mie się cy
  Od 3 do 12
  mie się cy Od 1 do 5 la t Powy że j
  5 la t Ra ze m
  Kredyty otrzymane - 100 184 437 849 1 528 022 913 787 2 979 842
  Inne zobowiązania finansowe z odroczonym terminem płatności - - 158 209 153 222 - 311 431
  Pożyczka podporządkowana - - - - 200 484 200 484
  Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych i obligacji - - 46 895 906 618 16 940 970 453
  Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 25 544 - - - - 25 544
  Pochodne instrumenty finansowe 4 230 1 725 3 504 - 69 9 528
  Pozostałe zobowiązania 2 742 - - - - 2 742


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  97
  Poniższa tabela przedstawia wartości transakcji Banku ze spółkami powiązanymi. Wartość transakcji obejmuje salda aktywów i zo bowiązań
  na 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku oraz związane z nimi przychody i koszty za rok 201 7 i 201 6
  * Inne osoby i podm ioty powiązane obejmują kredyt udzielony bliskiemu członkowi rodzin y Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.
  ** pozy cja Spółki Grupy mBanku obejmuje transakcje z następującymi spółkami Grupy mBanku : mFinanse S.A ., mCentrum Operacji Sp. z o.o., mCorporate Finance S.A. , mLeasing Sp. z o.o .
  ** * pozycja Spółki Grupy Commerzbanku obejmuje transakcje zakupu na rynku wtórnym hipotecznych listów zastawnych przez Comdirect Bank AG. (w ty s. zł)
  Sta n na k onie c ok re su 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Spra wozda nie z sy tua cji fina nsowe j
  Aktywa 2 355 2 985 105 107 54 2 826 65 010 61 648 - -
  Zobowiązania - - - - 169 606 304 639 4 873 131 4 500 025 1 041 983 883 921
  Zobowią za nia wa runk owe
  Zobowiązania otrzymane - - - - - - 1 079 820 731 753 - -
  Pochodne instrume nty fina nsowe (k upno, sprze da ż)
  Kontrakty IRS - - - - - - 1 334 383 1 397 152 - -
  Kontrakty FX SWAP - - - - - - 2 067 594 1 722 198 - -
  Członk owie Ra dy Na dzorcze j i
  Za rzą du mBa nk u
  Hipote czne go S.A. k luczowy
  pe rsone l k ie rowniczy mBa nk u
  Hipote czne go S.A.,
  Członk owie Ra dy Na dzorcze j i
  Za rzą du mBa nk u S.A.
  Spółk i Grupy mBa nk u** mBa nk S.A. Spółk i Grupy
  Comme rzba nk u***
  Inne osoby i podmioty
  powią za ne * (w ty s. zł)
  Rok k ończą cy się 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Ra chune k zy sk ów i stra t
  Przychody z tytułu odsetek 72 77 3 3 398 1 154 22 597 21 164 - -
  Koszty z tytułu odsetek - - - - (2 044) (3 139) (113 496) (51 564) (5 258) (5 434)
  Przychody z tytułu opłat i prowizji - - - - 4 208 - - - -
  Koszty z tytułu opłat i prowizji - - - - (1 530) (1 083) (3 125) (1 381) - -
  Wynik na działalności handlowej - - - - - - 11 319 3 873 - -
  Pozostałe przychody operacyjne - - - - - - 414 580 - -
  Pozostałe koszty operacyjne - - - - - - (3) (9) - -
  Ogólne koszty administracyjne, amortyzacja - - - - (1 220) (1 354) (3 907) (5 028) - -
  Członk owie Ra dy Na dzorcze j i
  Za rzą du mBa nk u
  Hipote czne go S.A. k luczowy
  pe rsone l k ie rowniczy mBa nk u
  Hipote czne go S.A.,
  Członk owie Ra dy Na dzorcze j i
  Za rzą du mBa nk u S.A.
  Spółk i Grupy mBa nk u** mBa nk S.A. Spółk i Grupy
  Comme rzba nk u***
  Inne osoby i podmioty
  powią za ne *


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Fi nansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  98
  Skład i wynagrodzenie Czł onków Zarzą du Banku
  Według stanu na 31 grudnia 201 7 roku skład Zarządu przedstawia się następująco:
  Piotr Cyburt - Prezes Zarządu
  Andrzej Kulik - Członek Zarządu
  Grzegorz Trawiński - Członek Zarządu
  Marcin Wojtachnio - Członek Zarządu
  Według sta nu na 31 grudnia 201 6 roku skład Zarządu przedstawia się następująco:
  Piotr Cyburt - Prezes Zarządu
  Marcin Romanowski - Członek Zarządu
  Grzegorz Trawiński - Członek Zarządu
  Marcin Wojtachnio - Członek Zarządu
  W dniu 19 czerwca 2017 roku Pan Marcin Ro manowski złożył rezygnację z funkcji Członka
  Zarządu. Rezygnacja nastąpi ła z dniem 20 września 2017 roku.
  Pan Andrzej Kulik został powołany na członka Zarządu mBanku Hipotecznego S.A. z dniem
  21 września 2017 roku uchwałą nr 24 /2017 Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. z dnia
  17 sierpnia 2017 roku.
  Poniżej przedstawiono informacje o wartości wynagrodzeń i premii wypłaconych Członkom
  Zarządu Banku, którzy pełn ili swoje funkcje na koniec 2017 roku według stanu
  na 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku
  Wynagrodzenie byłych Członków Zarządu, którzy przestali p ełnić swoje funkcje w 2017 roku
  Według stanu na 31 grudnia 201 7 roku wysokość rezerwy na nagrody/premie dla pracowników
  oraz Zarząd u Banku wyniosła 7 637 tys. zł, w tym kwota rezerwy na w ynagrodzeni e zmienne
  dla Członków Zarządu Banku i pracowników mających istotny wpływ na prof il ryzy ka Banku
  wyniosła 4 329 tys. zł (według stanu na 31.12.2016 r. odpowiednio 6 229 tys. zł; 2 770 tys. zł) .
  Program zmiennego wynagrodzenia Członków Zarządu o raz pracowników mających istotny
  wpływ na profil ryzyka Banku został opisany w Nocie 42 . Wy na grodze nie
  za sa dnicze brutto
  Pozosta łe k orzy ści
  Rozlicze nie
  progra mu
  moty wa cy jne go
  w 2017 rok u
  1. Piotr C yburt 756 000 16 691 290 654
  2. Andrzej Kulik 133 333 3 659 -
  3. Grzegorz Trawiński 510 000 12 614 244 091
  4. Marcin Wojtachnio 510 000 16 865 322 550
  Ra ze m 1 909 333 49 829 857 295
  Wy na grodze nie wy pła cone w 2017 rok u (w zł) Wy na grodze nie
  za sa dnicze brutto
  Pozosta łe k orzy ści
  Rozlicze nie
  progra mu
  moty wa cy jne go
  w 2016 rok u
  1. Piotr C yburt 756 000 17 227 245 915
  2. Grzegorz Trawiński 510 000 12 614 184 816
  3. Marcin Wojtachnio 510 000 16 601 274 589
  Ra ze m 1 776 000 46 442 705 320
  Wy na grodze nie wy pła cone w 2016 rok u (w zł) Wy na grodze nie
  za sa dnicze
  brutto
  Pozosta łe
  korzy ści
  Rozlicze nie
  progra mu
  moty wa cy jne go
  w 2017 roku
  Wy na grodze nie
  za sa dnicze
  brutto
  Pozosta łe
  korzy ści
  Rozlicze nie
  progra mu
  moty wa cy jne go
  w 2016 roku
  Marcin Romanowski 555 590 6 305 267 136 730 800 8 105 237 317
  Ra ze m 555 590 6 305 267 136 730 800 8 105 237 317
  Wy na grodze nie wy pła cone w 2017 roku (w zł) Wy na grodze nie wy pła cone w 2016 roku (w zł)


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  99
  Członkom Zarządu zgodnie z zawartymi umowami oraz z aktualnym okresem poz ostawania
  na stanowisku C złonka Zarządu, w przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie, przysług uje
  odprawa w wysokości:
   12 miesięcznego wynagrodzenia – Prezes Zarządu,
   6 miesięcznego wynagrodzenia – Członkowie Zarządu .
  Skład i w ynagrodzeni e Członków Rady Nadzorczej
  Z dniem 7 lutego 2017 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Da riusz
  Solski. Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony w dniu 8 lutego 2017 roku przez
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 na Członka Rady Nadzorczej został powołany
  Pan Jakub Fast. Pan Hans Dieter Kemler z dniem 31 marca 2017 roku złożył rezygnac ję z funkcji
  Członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwałą nr 20/2017 z dnia 27 marca 2017 roku
  powołała na Przewodniczącego Pana Cezarego Kocika z dniem 1 kwietnia 2017 roku . W dniu
  29 maja 2017 roku uchwałą nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełn iło skład Rady
  Nadzorczej powołując Pana Franka Bocka. Z dniem 12 lipca 2017 roku rezygnację z funkcji
  Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Christoph Heins . W dniu 14 lipca 2017 roku uchwałą
  nr 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku Hipotecznego S.A. dokonało wyboru Pana
  Pawła Graniewskiego oraz Pana Andreasa Boegera na członków Rady Nadzorczej dziesiątej
  kadencji.
  Skład Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. na 31 grudnia 2017 roku:
  W 2017 roku Rada Nadzorcza pracowała bez wynagrodzenia, za wyjątk iem Pana Pawła
  Graniewskiego oraz Pana Mariusza Tokarskiego , któr zy jako Człon kowie Rady Nadzorcze j
  otrzymali wynagrodzenie za 2017 rok w wysokości odpowiednio 18 tys. zł i 36 tys. zł .
  Skład Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A. na 31 grudnia 2016 roku :
  W 2016 roku Rada Nadzorcza pracowała bez wynagrodzenia, za wyjątkiem Pana Mariusza
  Tokarskiego, który jako Członek Rady Nadzorcze j otrzymał wynagrodzenie za 2016 rok
  w wysokości 36 tys. zł. 1. C ezary Kocik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodnicząca
  Komitetu ds. Ryzyka
  3. Frank Bock - C złonek Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu ds. Ryzyka
  4. Andreas Boeger - C złonek Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu Audytu
  5. Jakub Fast - C złonek Rady Nadzorczej
  6. Paweł Graniewski - Niezależny C złonek Rady Nadzorczej, Przewodniczący
  Komitetu Audytu
  7. Michał Popiołek - C złonek Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu ds. Ryzyka
  8. Mariusz Tokarski - Niezależny C złonek Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu
  Audytu 1. Hans-Dieter Kemler - Przewodniczący Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu ds.
  Audytu, C złonek Komitetu ds. Ryzyka
  2. Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodnicząca
  Komitetu ds. Ryzyka
  3. C hristoph Heins - C złonek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds.
  Audytu, C złonek Komitetu ds. Ryzyka
  4. C ezary Kocik - C złonek Rady Nadzorczej
  5. Michał Popiołek - C złonek Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu ds. Ryzyka
  6. Dariusz Solski - C złonek Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu ds. Audytu
  7. Mariusz Tokarski - C złonek Rady Nadzorczej, C złonek Komitetu ds. Audytu


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  100
  Zgodnie z brzmieniem paragrafu 14 ustęp 1 punkt 5 Statutu mBanku Hipotecznego S .A.,
  Walne Zgromadzenie w formie uchwały podejmuje decyzję co do wyboru i odwołania członków
  Rady Nadzorczej oraz określenia zasad ich wynagradzania.
  Zgodnie z brzmieniem paragrafu 3 ustęp 1 punkt 9 Regulaminu Rady Nadzorczej
  mBanku Hipo tecznego S .A. ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla członków
  Zarządu Banku należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
  44. Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych
  W dniu 13 czerwca 2016 r. Bank zawarł umowę z firmą PwC na przeprowadzenie badania
  sprawozdania finansowego za 201 6 rok i 2017 rok, przy czym ustalenia w zakresie dotyczącym
  2017 roku uzależnione były od dokonania wyboru przez Radę Nadzorczą firmy PwC na biegłego
  rewidenta do badania sprawozdania finansowego Banku za 2017 r.
  Uchwałą nr 15/2017 z dnia 27 marca 2017 roku Rada Nadzorcza mBanku Hipotecznego S.A.,
  działając n a podstawie paragrafu 26 ust. 8 Statutu Banku, dokonała wyboru firmy
  PricewaterhouseCoopers S p. z o.o. (PwC) jako biegłego rewidenta do bada nia sprawo zdania
  finansowego Banku za 2017 rok.
  Firma PwC z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lecha Kaczyńskiego 14 (dawniej Al. Armii Ludowej
  14) , 00 -638 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawo zdań
  finansowych pod numerem 144 .
  Łączna w ysokość wynagrodzenia PwC w 2017 roku wyniosła 724 tys. zł brutto, w tym:
   z tytułu badania sprawozdania finansowego mBanku Hipotecznego S.A. oraz badani a
  i przegląd u pakietów sprawozdawczych za 2017 rok wyniosła 279 tys. zł brutto ,
   z tytułu innyc h usług poświadczających tj. przegląd u sprawozdania finansowego
  mBanku Hipotecznego S.A. za I półrocze 2017 roku, pakietów sprawozdawczych
  za I półrocze 2017 roku , weryfikacj i ujawnień dotyczących adekwatności kapitałowej
  Banku według stanu na 31 grudnia 2 017 roku wyniosła 151 tys. zł brutto,
   z tytułu usługi poświadczającej związanej z zagranicznym prospektem emisyjnym
  wyniosła 272 tys. zł brutto
   z tytułu pozostałych usług na rzecz mBanku Hipotecznego S.A. wyniosła 22 tys. zł
  brutto.
  Łączna w ysokość wynagro dzenia PwC w 2016 roku wyniosła 406 tys. zł brutto, w tym:
   z tytułu badania sprawozdania finansowego mBanku Hipotecznego S.A. oraz badani a
  i przeglądu pakietów sprawozdawczych za 2016 rok wyniosła 230 tys. zł brutto ,
   z tytułu innych usług poświadczających tj. przegląd u sprawozdania finansowego
  mBanku Hipotecznego S.A. za I półrocze 2016 roku, pakietów sprawozdawczych
  za I półrocze 2016 roku, weryfikacji ujawnień dotyczących adekwatności kapitałowej
  Banku według stanu na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 151 tys . zł brutto,
   z tytułu pozostałych usług na rzecz mBanku Hipotecznego S.A. wyniosła 25 tys. zł
  brutto.
  45. Adekwatność kapitałowa
  Nadrzędną zasadą zarządzania kapitałem w Banku jest utrzymywanie kapitału na poziomie
  zapewniającym stabilny rozwój Banku i pokryci e zarówno minimalnego wymogu kapitałowego
  jak i pozostałych kategorii ryzyka uznanych przez Bank za istotne. Zarządzanie kapitałem jest
  oparte na zasadach określonych w Prawie bankowym i dobrych praktykach.
  Głównym celem zarządzania kapitałem jest zapewni enie w Banku zasobów kapitałowych
  wystarczających dla pokrycia ekspozycji na ryzyko, a w szczególności zapewnienie wdrożenia
  wymaganej kapitalizacji w granicach apetytu na ryzyko.
  Bank zarządza kapitałem na pokrycie ryzyka za pomocą systemu limitów i wska źników
  wczesnego ostrzegania, opierając trzon koncepcji o zasady sformułowane w ramach nadzoru
  skonsolidowanego w Grupie kapitałowej wspierające realizację strategicznych celów


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  101
  kapitałowych. Bank działa w ramach Zasad polityki zarządzania i planowania kapi tałowego,
  których celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystania dostępnego kapitału.
  Efektywne wykorzystanie kapitału jest integralną częścią polityki zarządzania kapitałem
  zorientowanej na osiągnięcie optymalnej stopy zwrotu z kapitału i dzięki temu st worzenia
  stabilnych podstaw zasilania bazy kapitałowej w przyszłych okresach. Pozwala to na utrzymanie
  współczynnika kapitału podstawowego Tier I (wyliczanego jako iloraz kapitału podstawowego
  Tier I i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) oraz łącznego wspó łczynnika kapitałowego
  (wyliczanego jako iloraz funduszy własnych i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) na poziomie
  co najmniej wymaganym przez instytucję nadzorującą.
  Kapitałowe cele strategiczne Banku zorientowane są na utrzymanie zarówno łącznego
  współ czynnika kapitałowego jak i współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie
  odpowiednio wyższym niż poziom wymagany przez instytucję nadzorującą. Pozwala to na
  bezpieczny rozwój biznesu przy spełnieniu norm nadzorczych w dłuższej perspektywie.
  Współ czynnik i kapitałowe
  Kalkulacja współczynników kapitałowych i wskaźnika dźwigni finansowej, funduszy własnych
  oraz łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko Banku odbywa się w oparciu o następujące przepisy:
   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 5 75/2013 z dnia 26 czerwca
  2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i fi rm
  inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z późniejszymi zmianami
  (zwane go dalej Rozporządzeniem CRR) oraz na podstawie uzupełniając ych rozporządzeń
  wykonawczych Komisji (UE) do Rozporządzenia CRR ,
   Ustaw y Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1 997 r., z późniejszymi zmianami,
   Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem
  finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (zwanej dalej Ustawą
  o nadzorze makroostrożnościowym).
  Na poziom współczynników kapitałowych Banku w 201 7 roku mi ały wpływ następujące czynniki:
   Zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I kwoty 119 926 tys. zł, stanowiącej kapitał
  ak cyjny w kwocie 12 000 tys. zł oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej
  wart ości nominalnej w kwocie 107 927 tys. zł, z tytułu przeprowadzonej w dniu 8 lutego
  2017 roku emisji 120 000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 100 zł każda
  i ce nie emisyjnej 1 000 zł każda, na podstawie pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
  z dnia 10 maja 2017 roku,
   zaliczenia do kapitału podstawowego Tier I zysku netto Banku za 2016 rok,
  pomniejszonego o wszelkie przewidywane obciążenia w kwocie 23 422 tys. zł,
   zaliczenia do kapitału podstawowego Tier I zweryfikowanego zysku netto Banku za
  I półrocze 2017 roku, pomniejszonego o wszelkie możliwe obciążenia w kwocie 10 256
  tys. zł, na podstawie pozwolenia KNF z dnia 11 września 2017 roku,
   rozwój działalności bizn esowej Banku .
  Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym w zakresie
  obejmującym bufory kapitałowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank
  zobowiązany był dodatkowo utrzymywać fundusze własne na poziomie, który po zwoli pokryć
  wyznaczony na mocy p rzepisów Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym bufor
  zabezpieczający (conservation buffer) w wysokości 1,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.
  Zgodnie z decyzją Komitetu Stabilności Finansowej, obowiązujący Bank wskaźnik bufora
  antycyklicznego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ł 0%.
  Szczegółowe informacje dotyczące kalkulacji łącznego współczynnika kapitałowego,
  współczynnika kapitału podstawowego Tier I, funduszy własnych oraz łącznej kwoty ekspozycji
  na ryzyko Banku na dzień 31 grudnia 2017 r. opisane zostały w dokumencie Ujawnienia
  dotyczące adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzenia mBanku
  Hipoteczne go S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r., opublikowanym na stronie internetowej Banku.
  Współczynniki kapitałowe zar ówno według stanu na koniec 2017 roku jak i na koniec 2016 roku
  znajdowały się powyżej minimalnych wymaganych wartości co zostało przedstawione
  w poniższej tabeli . W ciągu 2017 i 2016 roku Bank spełniał zewnętrzne wymogi kapitałowe.


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  102
  Fundus ze własne
  Zgodnie z Rozporządzeniem CRR, na fundusze własne składa się kapitał podstawowy Tier I,
  kapitał dodatkowy Tier I oraz kapitał Tier II, przy czym w mBanku Hip otecznym S.A.
  nie identyfikuje się pozycji, które kwalifikowałyby się jako kapitał dodat kowy Tier I.
  Kapita ł podstawowy Tier I mBanku Hipotecznego S.A. obejmuje:
   opłacone instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne,
   zyski zatrzymane w poprzednich latach ,
   niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu,
   inne skumulowane całkowite docho dy,
   pozostałe kapitały rezerwowe,
   fundusze ogólne ryzyka bankowego,
   niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu,
   pozycje pomniejszające kapitał podstawowy Tier I (korekty wartości z tytułu wymogów
  w zakresie ostrożnej wyceny, wartości niematerialne , niedobór korekt ryzyka kredytowego
  wobec oczekiwanych strat, korekty regulacyjne dotyczące innych skumulowanych
  całkowitych dochodów oraz odpisy netto ).
  Kapitał Tier II mBanku Hipotecznego S.A. obejmuje zobowiązania podporządkowane .
  Fundusze własne Bank u na dzień 31 grudnia 201 7 roku wyniosły 1 104 182 tys. zł. (według
  stanu na 31 grudnia 201 6 roku wyniosły 954 070 tys. zł).
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko Banku obejmuje:
   kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieni u do ryzyka kredytowego, ryzyka
  kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem
  rozliczenia,
   kwotę ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego .
  W kalkulacji współczynników kapitałowych Banku , łączna kwota ekspozycji na ryz yko
  wyznaczana jest z uwzględnieniem kwoty ekspozycji na ryzyko kred ytowe przy zastosowaniu
  metody wewnętrznych ratingów z zastosowaniem podejścia nadzorczego w zakresie
  przypisywania ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego do kategorii ryzyka ( metoda
  IRB slotting approach) .
  Łączna kwota e kspozycji na ryzyko Banku na dzień 31 grudn ia 201 7 roku wyniosła
  6 993 562 tys. zł, w tym kwota ekspozycji na ryzyko z tytu łu ryzyka kredytowego stanowiła
  6 769 934 tys. zł.
  Łąc zna kwota ekspozycji na ryzyko Banku na dzień 31 grudn ia 201 6 roku wyniosła
  6 562 489 tys. zł, w tym kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka kredytowego stanowiła
  6 372 126 tys. zł.
  Kapitał wewnętrzny
  Bank dostosowuje wielkość funduszy własnych do poziomu i rodzaju ryzyka, na jaki je st
  narażony oraz do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działaln ości. W tym celu w Banku
  opracowano i wdrożono proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, tzw. proces ICAAP
  (Internal Capital Adequacy Assessment Process), który służy utrzymaniu funduszy własnych
  na poziomie adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka działalności Banku .
  Kapitał wewnętrzny to szacowana wartość kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych
  rodzajów ryzyka zidentyfikowa nych w działalności Banku . Kapitał wewnętrzny jest sumą kapitału Poziom
  wy ma ga ny
  Poziom
  za ra portowa ny
  Poziom
  wy ma ga ny
  Poziom
  za ra portowa ny
  Łączny współczynnik kapitałowy 13,25% 15,79% 13,25% 14,54%
  Współczynnik kapitału Tier I 10,25% 12,93% 10,25% 11,49%
  Współczy nnik ka pita łowy
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  103
  ekonomicznego na pokrycie rodzajów ryzyka uwzględnianych w procesie kalkulacji kapitału
  ekonomicznego oraz kapitału niezbędnego na pokrycie pozostałych rodzajów ryzyka (w tym
  trudno mierzalnych rodzajów ryzyka).
  Proces oceny adekwatnoś ci kapit ału wewnętrznego w Banku przebiega w sposób ciągły i sk łada
  się z pięciu etapów realizowanych przez jednostki organizacyj ne Banku .
  Elementami procesu są :
   inwentaryzacja ry zyka w działalności Banku ,
   kalkulacja kapitału wewnętrznego na pokrycie ryz yka,
   testy warunków skrajnych,
   planowanie kapitału ekonomicznego ,
   monitorowanie polegające na stałej identyfikacji ryzyka występują cego w działalności Banku
  i analizie poziomu kapitału na pokrycie ryzyka.
  Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego po dlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą
  mBanku Hipotecznego S.A. Całość procesu wewnętrznej ocen y adekwatności kapitałowej Banku
  podlega corocznym przeglądom. Za proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Banku
  odpowiedzialny jest Zarząd mBanku Hipot ecznego S.A.
  Ade k wa tność k a pita łowa 31.12.2017 31.12.2016
  Ka pita ł podsta wowy Tie r I 904 182 754 070
  F undusze wła sne 1 104 182 954 070
  Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na ryzyko kredytowe, kredytowe kontrahenta, rozmycia oraz dostaw z
  późniejszym terminem rozliczenia: 6 769 934 6 372 126
  - przy zastosowaniu metody wewnętrznych ratingów 4 026 640 3 995 905
  - przy zastosowaniu metody standardowej 2 743 294 2 376 221
  Łączna kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne 223 628 190 363
  Łą czna k wota e k spozy cji na ry zy k o 6 993 562 6 562 489
  Współczy nnik k a pita łu podsta wowe go Tie r I 12,93% 11,49%
  Łą czny współczy nnik k a pita łowy 15,79% 14,54%
  Ka pita ł we wnę trzny 429 129 418 965 F UNDUSZE WŁASNE 31.12.2017 31.12.2016
  Fundusze własne 1 104 182 954 070
  KAPITAŁ TIER I 904 182 754 070
  Ka pita ł podsta wowy Tie r I 904 182 754 070
  Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 734 719 614 792
  Opłacone instrumenty kapitałowe 321 000 309 000
  Ażio 413 719 305 792
  Zyski zatrzymane 10 256 13 766
  Zyski zatrzymane w poprzednich latach - -
  Uznany zysk lub uznana strata 10 256 13 766
  Inne skumulowane całkowite dochody 3 800 (1 146)
  Pozostałe kapitały rezerwowe 245 253 224 131
  Fundusze ogólne ryzyka bankowego 44 800 42 500
  (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny (1 339) (1 195)
  (-) Wartości niematerialne (25 324) (13 191)
  (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych (25 527) (13 357)
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi 203 166
  (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat
  według metody wewnętrznych ratingów (88 720) (114 085)
  Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I (781) (264)
  Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I - inne (18 482) (11 238)
  Ka pita ł doda tkowy Tie r I - -
  KAPITAŁ TIER II 200 000 200 000
  Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako Tier II 200 000 200 000


  mBank Hipoteczny S.A.
  Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 201 7 rok (w tys. zł)
  104
  46. Zdarzenia po dniu bilansowym
  Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.
  Warszawa , 2 marca 2018 r.
  Podpisy:
  Prezes Zarządu
  Piotr Cyburt
  Członek Zarządu
  Andrzej Kulik
  Członek Zarządu
  Grzegorz Trawiński
  Członek Zarządu
  Marcin Wojtachnio
  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Milena Zwolińska -Grabowicz  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

   
  
   
   
   
   
  
    
   
  
   
   
    o
  
  
   
  
  ! 
  "
   
  . .3
   
     . . 3
   "
   # $ %
   . . 6
  ! "
  
  %
   . . &
  ' (
   $  . . )
  * + %
   
  ,
   
  - . . . 
  & /
   . 4
  
   
    . .$
   +    . *
   +   . 7
  ! +  
   . 0
  ' +    . 8
  * + 
   
   
    . 9
  &  , 
   1  . )
   2
    # 3 . 0
  # %
  
  & '( . .
  ) * 
   + 
  +,
  +(  
   ( i 
  .2
  $ - 
  . .)
  . '( 
  /+ . .7
   0 
  
   . .8  
   
  
   
   
    o
  !
   ! 
  "
   
  
  "  & , 4
   5 6 7 8)  #
  
  
   3 #
  i
  
  
    6&:)9 1  *  5
   ,
    
   ,
  
   
   ,
  
   ; , 
  " 
  , : 
     p #
     ,
   <
   
  c
   #
   2 
   #
  ą
  ,
     
   % %
   
  
   - < 
   . .
   
   
   w  $ ,
     ,   g
  
   <
   , ; , 
  
   z - 
    
  - .
  
  ,
   
   ,
   ,   
   . - .
   . ;
  , 
  / 3 
      . -   
    
   , 5
   ,.  
   #  
  <#
   - =   #  ,
   <
  
  
      
   2 
    
  
    
   , 5> 
   
  # 
  > 
   
   
   ,   .
   .
   - 
   . < 
    
  "  %  
  
  <
   ?
   
   > 
   ,
    
  # r 
   , 5>
  ,  > %
   
  .,
  p . . 6,, 
    9 
  .,
  ,
  
   . 6 
   
    a 9  %
  ,  
  
  / 3  
  %
     ,  
   # 
  . ,
  -
   1
  ,   ,  
   #> c 
   %
     # #, 
   . ,  . @ 
  a  ,  
  
   #
   
  &:) 
  ,
    
   .
   z
  %  
    .  #
   #, 
  " < - ,  . 
   - d 
  1  
   - #
  ,
  - #  
  <
  .,i ,
  > #1 ,
  
   
   .>   
  
   # -.
  " < %
   
   ,  # <
   ,i 
   # < ?
   ,
   
    
    -  
  z 
   ->
   ,
  
  # 
    
    -,   
   %
   
  
   
   < - ,
  3>
    
  < # 
   < -  p -> #-
   
  
   #
    > % 
   n #  
     <
  
  ,
  " ,.   
  <
  - ,  .
  m
  
   . , 
  , ,.
   2+,
  +( + 
  '+ 34 ( (
  5
  2
    , 
  1
  1
  ,   , 
  #   < <
   
  ; ,  
   # ,
   A- %
   
  > 
   
   
   
  ,
    , 4
   5
  2  , 1 
  1 
  
   > 
  .  , < 
  , #
  , - ,
  1 < 
  , .
   ,
  
   ,  
   > <#
  
   % ,  - 
   . < z 
   . .
   
  > 1
  ,
   
  -
   .  # <
  
  "
  , ,  ?
  1 <
   
  %
   
   < - ,. ; ,  
  # ,
   .
    
  
  . 
   3 
  
   % .
   #
   ;
  , > #1
   . < c
   
   
  -  1 .


  
   
  
   
   
    o
  '
  6  # B  CCC9  1 . 6m
  
   ,
    
  %
   
   < -
   . #
  D,, < 9>
    %
  1 A- %
   
   B 
  1
   
  ; ,  
  %
   
   < # %  
   .  ó .
   .>
  1 
  # ,
    ;
  , – 
   ,#-  CCC
   
  1
  %
   
   # ,
   #
  - ,
   6%
  "   B 
   
  , CC 
  & "
   
   #> 
   
  , #  <1
  , 5:C+B %  
   # 
   # ,.
  - , 
  , 5 
   1 , 
   . , 5 " CE 
     %
   
   
  e # 6=F9
   
  # 6GD9 <1
  % ,  3  
    CE &
   
  
  
  
   
      =F 1n 
  
   
  C 1$ 
   %
   . 
   
  z  3    ,
  
   
   
  . 
  3 ; , k ,
   
  $ 0  # % ,
  <1
  
   0 %
   # "
   o 
  ,   . <
  
   ,#-
  
   .     # %e  
   # 
   # ,. -
   , 
  , 5
  - ,
  7
  % 
  &
   
  h (8 &
  " 
    
  ,  
  #- # + i .
   . < . 6+/(/9 
   .
   
  -  +/(/ 
   -1  1 
   
    
   
  1 < , < 
   3
  %,
   " -
   = 
     
    ,-
  %, n . .  
   . < .
  ,
   .  D , 
   <  %i # 
   ,- < 
  <
  
   .
   . < .  
  m
  RODO " - = 
   # 
     , .
  ,- Privacy by Design Privacy Impact Assessment > - ,
  <1 <1
  , ,    
  s ,  < 
  " 0   <1  o  - , 
  , 5
  " #- 
   
  1 
   .   1 .> -
   #
    
   . < .> - ,- 
  
   . < .> - 
  %, .
   # 
  '+ (94
  "  1 ,   i  ,#-  
   
  
  
   
   
  1
  %
   
    ,> -
  , ,  
  # k 
   # (  1 2, G 
  #
  + 6HG9 *I0') 
   , *  
  <
  #
    
    , %
   # 
   
  1 < %
   
    ,>
  ,
   
  2, G 
  #o
  + 6HG9 &'0I
  .   1
  2, G 
  #
  + *I&I"G  k 1 =,
  
  &II"G 6 CE (  
  5JK9
  " 
   
  
    .
     2  5JK  
    # 5 
          
   . # #
   ,.  p 
   # 
  2 2  
   
  
  
    ,  r 
   . ,
    ,. 
   .
   
  1 <
  -  
   
  
  
   p 
   
  1
  %
   
    , (
   
   <1  
   
    #  
  -
  , , . CE (  1 5JK
  - ,
   % 
   9
  ( %+ :
  
  (ó  ( ( (  
  
    ( ( 
   
  ;
  +% e
  + 
  " 
    
  ,  
  +
   J
  r +
  F
   - 
   , 
  
   
  ,
   , 
   1 > 
   
  w # 3  #- # < 
  
  
    1 # < . 
   & , 7 6 +
  9  
  , 
  


  
   
  
   
   
    o
  *
  * 
  
     =,
  1 F
   e
  # + , 
  4   , 
   1  < . 1 
  , , c +
   + , 
  4 2 
  .
   
  - 2  r  
  1 
  
  " 
  , , 
    ,
   . #
  p #  < , %
   <
  
    1 >  ,  #- 
   #t  + #,
   , = 
  " 1 > + #,
  % 
   ( , D,
   >  #1  
  , 
  % 
   
  , 1 % 
   
   /w   + #,
    1 #
   #
   =,-
  #
   >  , ( , t D,
     ,  
  
   .   1 . p
  - + , 
  4
  "   
  , , 
  +
   c 1
    
  , # #
   
  
  - 3 
  -  <
  j . 
   -  .>
     1  1  #c  < <
  
  
   
   # 3
  /< 
     , c 
  , , 1  ,
  %, #
  ,
  
   # 
  , #
   3
  9:<
  " 
    
  ,  
    
   0 k JF )? 7C , %
   8> - 
  
   J
  1  +. 
  !) 7C , %
   ? ,
   8>
    %
  
    
  , ,#a . ,
   
     
   ,#
   y . ,
    
   %
  
   
  , - %
   . 6 #- 
   - f
   .9> ,  
   -
  %
   .> -
    
   . o 
  < 
   3
  "  
   JF)>  
   &  u .,
   
  , , 
  >  <
    . 
   -  < , =,
     
  1 D a
    ( 
   > +. 
  C %, 
   D 
   
  
  
  + 
  , K
   ,
   #- . <-  .  <
     <
  . 
  >  
  < 2  #  , <
   >
  %, 
  
  
  " ,.  
   JF) 1<
    < ? %
  
   > , #
  
   
   . $ < 
   3
  " < %
  
   > JF) n  %
  1 - %
   .> -
  
  1 #
   ?
   %
    
   , , 
  e >
   %
    
   
  #
   e 
  
   . >
   %
    
   
  #
   e 
   %
   
  #1   
   u >    
   ,
  
  1
  
   
   %
     
  
   . 
  - - %
   . 6#  JF )9 
  
  3  
   0 > ,. # p  
   JF )>  #
  
   . 
  - - %
   .> - b 1  
  1 
  
    
  ! #
   > ?
   
   
  
  # 
  - -w %
   . 
  
  # , 
  <
   #>
   
  .  
   .  -w 
  1 . 
   - %
   .>
  ,    %
  1>  
  , o 
    . ,
  .
   - 
  1 .> -  
   o #- 
     #- 
    6  
  , 22C B # o  , % 
  
   
   9
  " 
   %
  
    
  w  , 1 %
  
   -> 
  
  , , 
  
  ,
    .
    ,. [email protected]
  " < 
  > JF ) 1 <
   #
   
  ,
  J+ !) , 
   
  %  
   1
  „ 
  
   8> , , , , 1i
  7 
   .   .8 6 # L  e 
   > ? GDK9  
     e
  ,
    
   $ 
  
   
  -  u 
   
    
    t 


  
   
  
   
   
    o
  &
   #1
  
   # 
  
   . 
  . - ,
   .  
  
     # 
   ,  
  , 
   
  - -
  %
   .  
  %
   .> #
    
  ,
  JF )>  %
   
   
   , , 
  < 
  g 
     . 
   
  #
   JF )> ,
   
  -  C+ o 
  -  
   .> 
  
    
  <1
    1p . #
  .?
  = ? :,
  
  1  
     a B 
   > - 
  
   ,
   . - %M 
  # ,
  
  1c 
   #>
  = 
  
  !? 
      
   
    %
   # B 
   
  > - 
    
  . ,
   . a - %M  
   
   # 
  
   %
   #
  ( 1
   
   %   # z 
   
  , ,  ,#3 # 
   <  ,.  , 5 2a 
    .
  
    
   #
  <
   
    
   ,  , 
  
  % 
  , .  
   
  
  GDK H 
   
  -
   
   w ,#3 <
   .  .
  , ,  .
   ,-> - . <1 ,  GDK 6> C,
  , ( 9 2
   
  <
  -
   
    %
  
   
   , - 
  
  -
     ,
  C,
  , 9  . 
  
  .
   - 
  "/
  
  (
  "
   # $ %
   , 4
   # 5 e
     ,
  1 # 1
  
  # : F
  . +
  # K " #  ! g 
    <
   1 
  
  # ?
   6  <
   9 =:– #I - ,
   
  # ,
  1 
  >?@ 6  <
   9IFN69 : #I- ,
  o 
  # ,
   6 
   )
   : 
  # 
  
  A : .
   . 
  - .
  " 
   0 
    # 
  # F
  c . +
  # K 
  
   1 
  # 
  5#  - 
  ,, 
  #- ,
  1 n .> 
  , 
  #- .
   
  2K 
  
   #I- ,
   . 
  ,.? 55:69   
  <
   IFN69
  " 
   !   # 
  # F
  h +
  # K 
  
   1 
  #
  .
   . 
  - . 
  ,
  5     >  1
  .     < 
  
    < 
  
  
  " 
   0 #
    # 
  # F
  . +
  # K 
  
   # ,
   
  #
    
  ,
     <
   
  5# F
  . +
  # K   g 1 
  6, 9?
  # ,
   
  #
  ,
  1 I ? 555> 55> 5> > > > DDD> DD> D> +(> (
  - ,
   
  #
  ,
  1 I ? F> F> F!> > D> +(> (
  
  #
  
  ? > > !> '> *
   
  # 
     , w > < # 
  - %
   .>  
  , 5
  D,, < 5;>  , 
   , w 
   .
   
  
  # -
   /
  
  (
  
  %
       z #
   J
  1 ,
   ,
  
  F
    <
   ,
    n
  H
  G 
   6JF9 ( 
  
   
  
     1
   r ,
   , < $ #  ,
   ,
   
   F
   ,


  
   
  
   
   
    o
  
  #1  
   .  ,
  n
   1  # . 
    
  < 
   .
   
  >  
    : <
  
    ,
  
  
  - .> k
  #- A- %
   
   
   
   e 
  @<  ( ,
   < . , - 
  a  
  %
    6  9
  A7
   + 8 
  ( # #. !
   
  *BC-
   &0 &) &') ')) '>&O
   ,
  = 
   
  
   
  , && ) ) ' *5 '>'O
  00-6D
  266*'6BEC
   &0 &) &') ')) '>&O
   ,
  <
  
    ,
  
   . 
  - t
  
   h 1 '! 5 & * 1 '>'O
  =
   !' 9 &' )2 )>*O
  "   
  # 
  
   < y
  
  !' !  
  #1  
   z
  %
   
   
  > - , #- , A- , 
  k   .-  >   
  
  %
     ,
  
  
      , 2,
  , # 
    
      - n
   & 
  , 6 * 0&0  < )>00O9
  /#- $ - ,
   .
  , c 
   - 
   &  >00O
  "A
   - .- <
   
  1 '*>))O '0>)&O 
   & 
  #1  
  1
  
   % . -> 
  , , $
  - < # 2 #1
  , d 
  #
  1   
   
   
    
  - *) ))  < '& 0&' s  & >  
   &>!O
  2 #1
   > 
   < 
   < n  
    
  , 6 ' *)'  b
  *>O9
  "  .- > <
   , 
  k    > 
    
  
  j
  >
  
   
   
  . > . c .-  .  . -
    .> 
  - '& )0  6 & : !' &  9 (.- .
   
   
   
    
  + i  2
  
  @<  ( ,
   < . , - .  s -
   6  9
  %&
   (7 (
  0 ( #
  0 ( . #. !
   
  "
     
  *& 9 ! '1 )>00O
  "
    
  
  
  6* *)) *6 :
  "
   
   
  .  6! !0*) !6 :
  /
     
   -
  o 
  6 *9 6 *009 :&>!O
  /#- ,
   6&' !&9 6& '9 !>%
  5, 6! )&) 6! )) :>!O
  -
  
   
    +
  +$<<< ).1.) .F#G
  2  
  <
   .  6' '&9 6& &0*9 '&>!)O
  (8 #)# #< $FG
  2 . 6& )'') 6& *) >%
  (
   1< #) 1F1G
  P 
    
  < 
   . I 
   o 
  
   
  < 
   . ! ) &0 ! ' 06 '>)%
     1  I +
   k
  
    1  6 2K9 0> > !>*O
  1 " C -   ,
    1 ó
  
   . 
  < 
   3  o 
  #
    
  < 
   .  -<> 
      
   ą < 
    
  7
  <
  
    ,
  j
   . 
  - 
   .8>  # 
  ,
  J+ !)
  ,
    
    w 
  . - - .  . 
  


  
   
  
   
   
    o
  0
  @< ! "A
  
  %  
  -*H26*6I:I*BC-20JK6 # #.
  +/5 o 9
  >'% >'%
  +/5 < 9 >!% >!%
  +/G o !9 >% >0%
  +/G < '9 !>'&% !>&%
  DIC 6A
   - .-9 *9 '*>))O '0>)&O
  "A
   ,  j &9 >!&% >!%
  =  9 >% >&%
  Q -
   
   *>)O '>*'O
  %B62A6: &%
  (4
  # ,
   
  # ,
  1 
  B B
  - ,
   
  # ,
  1 F F
  
  # 
   2 2
  .
   . 
  - . A A
  622I
  
  0 - 2 
  1 
  0 -< -<
  2-
  D N ' %
  
  D N & %
  
  9 
   I 
   -
  9 
   < I 
   -
  !9 
   I 
   
  - .
  '9 
   < I 
   
  - .
  *9 6#- ,
   N , 9 I .- 6,
   
      N 
    
  
  
  N 
   
   
  .  N o  .  :  a  9
  &9 
    I 
   -  c .
  9 
     
   - i  I 
    -
    
  o . 
  ,
  P 
   
  <
   . <
   e <
   . ,
  
  1 .> #1
  , a  
  
   
   #
  "  2 A
  
  %
   
   % % % % % % % % %
  DIC ,e
  "-
    
  +/G <+/G o
  +/5 < +/5 o ' ( (L
   /
  
  (
     
   
  
   
   
    o
  )
  "  ;-  <
   6 , 9
  )
  ! 
  " 
  "   
    $ - w <  - ,
  - # .
  
   - 
   . "$  
   ! &&0 , 
  < 
   0>O 
  ,- 
   . & > #1 
    1
   
   > 
  
   
  
  ,  
     z  , 5
    ,
   <
  
  
      
   "$  # %   #> #1
  
   #
  <
   >  
   7  - 
   3 &  *>'O>
  
  # 
  , >! , 
  " CC -    .
  
     - ,  . 1
  
  - , 
  ,
   '! , >  # !&& ,    - ,
  
   .>
   ! ,  %
   
  <
  - ,  c .
  " ,
   , 
   
   7
  n # ,  8 , 5 1
  &'> ,   3 
  1 w  0 , >  
   <
   u
   
  #.
  " < 
   ,> ,. 
  
   g
  ; , >    % 
   - .
   . 
  - 
   . 
  ,
   '0 , > !!>)O   -w
   , #  , 
   0**>0 , " 7 
    
  
  # .
  "  ! %   #  
  !& B !
   %   #   # ,
   , 
   ,
    , # %  - 
  c . 
   . 
   2K " - 
  
   , 3 & 
    - 2K w - '>* 
   
    w
  
   &>&O %   # H
    - E H+ <
   
  1 
  , !>)O
   
  
  
   
    
  , + c 
   2
  
  0 0 0 0 0 
  = 
   
  
   
  m
  <
  
    ,
  
   . 
  -
  
   h A7
   + 8 
  ( ?
  '[email protected]
  
  
  *>)O
  '&>**O
  '!>)!O
  '!>*O
  '!>O !>'%
  !>0%
  !>!%
  >)%
  >0% '&>')O
  *>O
  *!>'O
  *!>&)O
  *'>'!O !&
  !!
  !&
  !)
  ! /  
    ,
  - # h    <
   #o   
  


  
   
  
   
   
    o
  
  "  '  %   # w
   
  !& B !
  *   7( &
   #
  <
    < ,
  - #o . #  ! #
   
  
   ' &)) , (,
   1$ 600>O9 z  %
   
  # . <
  -
  ,  .> #
    ,
  
   
   '>0O>   %
   
  < <
  - ,  . &>*O
  "  * =  ,
  - # . #  %
   
  .,
   # 
   ! #
   
  " #  
   #
    <
  .,
  ,  .  %
   
   #- 
  ? <
  
  <
   .    
  1 %
   
   
  < %
   
   3 . <
  - 
  n
  , 
   %
   
    < >
   3
   - # 1    < # # ,
    .
   
  !&>*O
  !>)O
  !>'O !>*O
  !>00O &!>)O
  &&>!O
  &>)O &>!!O
  &>**O >0&%
  >0%
  >&0%
  >&%
  >*% !&
  !!
  !&
  !)
  ! /  
  GHR 2KN HD
   % % % %
  C 
  4 l
  (  ,
  
   
  .,$ ,
   a
  D , ,# IK#
   K 
  D , 4 
  a/  
  +
  &i


  
   
  
   
   
    o
  
  "  & =  # #%
   %  
  - ,
  - # . # 
   ! #
   
  
  1 
  < %
   . -  r    -
  ,
  
  ,> #
   # .  !>O 
  . -   . " -. 
  ,>
  ,
  ,
  
  
  , #
  <
   e 
   
  !0>'O
  " #  ! #
    % e - ,
  - # . ,
  
    
   GH+ 6>O9 2K 6&>O9
  *  ( 8 
  
  #1  #
  1 > %  ,
  m  . ,->  
    ,
  ,
   ,
   ,
   
  
  
  
   ,> - 
     ! #
  
  & > #
   <
   , .  - 
  3 ! #
    
   
   , 6  !>&O9
  *  
   (78/ 
  &
     
  
   - #
   . w <  - .
   . -< %
   h
   - , 
  , 5
  " #
  ,  , 5  z 1 
  
     - 
   .
   , 4
   # 5 , 5 / 
   
    
    .
   
   -< %
   . <1 
  
   r  , 5
  
   , , , 
  
   - #
  c . <1
  < 
   , 4
   5
   , 5 % 
    
    e - < 
   . .
    ,
  .
   %
   
    ,
  1 .
   . 
  - a .
  ",  - .,
   .  
  - >0* , P 
     
  
  !  P 
   ,  , , % l  #  
   >O
  P 
   
    ,   e - .,
   .  , 
  
  
  >O 
  1 
      y , 
   [email protected] 
  ,
  0:)O
   % % % % % %
  e
  -
  e
  .
  ,
  
  e
  ,
  e
  
  
  e ,
  e
   
  ,
  
  e *
  
  + / 
  / 7  7
  ( h


  
   
  
   
   
    o
  
  "  H
   -   
  "  0    
   #
  [email protected]
  $ % /
  
  (
    (+ (7(
  &
  "  , 4
   5    $ ,
  
  .
   . 
  - .
    
  ,
     #  n ! #
    >! , 2K>  ,
  
  ,
   % 
    
   , 2K "$  . ,
  
   
   
  
   > , 2K "$ -. ,
  
   ,
  o .  
   '>) , GH+
    
  $ %>   A
  
  k    , ,
   
  ,
    , 2K < 
  1 ,
  
   l  .
  
    -
   .
  
  -e 
  
   < 
  .
   
  " ,.  
  
        - , ! 
  .
   . 
  - . ,
   . % 
     
  ,
   
   , 2K
   , GH+
  "$ 
  . .
   . 
  - . B   . 
  1 <
  #
   ,
  
   
    &>& , >  
  # -  !>O  .
  
  - 2 
   
    
  
   <
  3  ,
  
  <
   . 
  - .
  K
   , 4
   # 5  i , - .  . 
  1
  
  ,
  
  , ,  
    #> 
   , w # ,# 
  
   # < 
  
  
  . ,
  
  < 2
    
  #w   # 1 
  # F
  . +
  # L 
   % % % % %
  2-
   
  DHF
   
  ,F
   M 
  7( ,
   % % % % %
  [email protected] :!%
  [email protected] !:*O
  [email protected] *:O
  [email protected] :0O
  [email protected] 0:)O
  [email protected] ):% ( , (L
  4BN


  
   
  
   
   
    o
  !
  ,
   ,   .
   , 
  , ,
  " 
   !   
  #
  .
   . 
  - . 
   
  ,
  5
  I (+ & 
  & (7(
  &
   e 
  / 8 
  +
  /#
   % ? /% ? <
   , 
  ,B  5> J  
   ? , 5
  ! (+ ! O - -" %
  : &%
  (4 .
  *& *&0 2KN  0 A
  &! &) 2KN 0  A
  0' 0 2KN ! 0 A
  '0' ! 2KN  0 A
  * 0' 2KN  0 A
  *'* &! 2KN * 0 A
  )* ) 2KN * 0 A
  * ) 2KN ** 0 A
  )!& *! 2KN ! 0 A
  0'& 0' 2KN *  A
  *& 0' 2KN  0 A
  )) ) 2KN * 0 A
   *)! 2KN  0 A
  M9 '4N #<#$0
  ! (+ ! O - -" %
  : &%
  (4 .
  &! 0 GHR !  A
  ! 0 GHR *  A
  ' *0 GHR * 0 A
  0' 0) GHR 0 0 A
  !' *!) GHR *  A
  !*' !*) GHR  A
  ' 0 GHR  A
  0' *) GHR *  A
  ** * GHR  A
  ''* ''* GHR  A
  '&* '& GHR *  A
  !!& & GHR *  A
  0)& )& GHR !  A
  && )& GHR !*  A
   ' GHR ' ) A
  ! & GHR  0 A
  M9 IMR $))0
  I (+ & 
  & (7(
  &
   e 
  /  
  +
  /#
   % ? , 5
  ! (+ ! O - -"
  ) &) 2K ' 
  ' ( (+ (7(
  &
  #
   H 
  . .
  < . .
  p . 1 ,
  
  .
   . 
  -
   . 
   
    
  
    s < 
  
   
  - .> < 
   e
  .
   ,
   
   ,
   
   
   
    # < 
   
  .,
  >
  
   ,
   
  1#. 
   . 
   , ,
  s 
  " #  ! #
    < 
  e
  ,
  
  .
   . 
  - . 
  
  1 
    
   
  0 *)> , 
   0 ')*  ->  
   
   .
  
   


  
   
  
   
   
    o
  '
  =  
  - ,  . 
   '*>&O,
    
   . *'>)'O  
  
    
  
   .   < 
  
  a .
   . 
  - . (,
    y
  
   2K 6&*>*O9> 1$ 
  y   GH+ 6!!>0*O9
  H( 6>*0O9
  2 
    
  ,
    ,
     
   .
   . 
  - . 
  
  < 
   
  <
  #
  < c . 
  ,
   0 , 
   
  3 ! #
    
  , < 
  e
   .
   . 
  - . 
   !*>)O
  6 #1
  , < 
  
   1 #9
   ,
  &
    
   
   e -   < 
  
   
  - .
   , 
  
   #
    
  , #  ,
  %, #
    # <#
   # 
    
   
   $   r  1
   ,
   
  - h >
     
   
   , ,
  
  <
  #
  - ,
   .
   - , .>
  #-
    ,
  1 < #
  "  )  %
   
   
   
  n  #  ! #
   
  . 0
  
  
  
   , 
  ,  
  
   
   # 
   
  < .
   #
    < .
  
   ! ,  H  
  .
   ,> - #
  
   < 
  
   ,-   .
   > 
  <
  
    > 
    
  .
   #
  #  
  %,
  
  a .  
  , ,   .
   z
  
  <
  
   , >  > n
    .
   #
  #  
  
   ,   .
    
  h <
     1> 
    
  .
   #
  # <
  ,  
  t < 
    
  ,
   
  .
   #
  # ,
   H 
  , , c 1 
  #  # (  
  2, G 
  #
  + 'IIHG 
   ' l # '  
   , 
  . ,-
    
   
  .,
  ,
  ,
   ,
  ( R9 H  
  .
   ,   
  
   
     
  , 
   
  -w , .  
    
  
  #1 n 
  %>  
    
  H 6, o 
   ,- 
   .   
    
  )
  <
  # 
  1  1
     - .
  p  .  , -  , 5
   
    
   
   , 4
   , 5 H  
   
   #
  
    
   $ , 4
   # 5 Hw  ,#  # 
   
   1 .>  #- 
   
   ,#-  .  
    
  ,
  
    <
   
  .,
   1
  , 
  , .  
   
   
   
   
  "    <  ,  
   
   
  %
  %,   ,#3 + 
   2, G 
  #
  + 6HG9
   % % % % % %
  
   
  D  !"
  #$%&""
  %'&
   (&
  )
  *"%+(%(e 
  
  
  
  
  
   u


  
   
  
   
   
    o
  *
  &I&) 
   
  
   &  
  h
   -< %
   . 
    
  ,
   . < .
   
  < #  t 
  . . 6R9 2 <1  
   0 +
  <1
  ,
   n
   
   * , 0 
  "   3   
   r 
  , ,#3  
   ) , 
   ,
  
  %,
   . 
  ,
  3,
  > -
  , ,  
  # 
   # 
   
   ,
  
   ,
   1
  f ,
  
  ,
   
   3,
   
  
    D,, + 
  # 
  "   
    
  ,  
  +
   J
   +
  F
   -
   
   , 
    
  ,
   , 
   1 > 
   
   # 3 
   #- # < 
   
    1n # < . 
   & ,  
    
   * 
  
     =,
  1  F
   # + , 
  4>  
   , 
   1  < .
  "   
    
    
   JCFC( IJCFC+   2, 
  G 
  #
  + 'I&*IHG * , '  s 
   -
  , - %
   . 
  ,
     1 I)I"G
    1 I&IU G 6  7J
  FC( 89 +
  
  2, G 
  #
  + 6HG9 &I' 1 * , '  
   -
  , -
  %
   . ,
   
  6GH9 r &'0I 6  7J
  FC+89 2
   J
  FC( IJ
  FC+
  <
   
   ! 
   0 2 n 
   
   
   #
   ,
   
   ,
   . #
   
   $ n 
  
   
    
   %  
  '/  
   
  
    -   2
      > 
  
   ,
  % ,  , < 
  1 #-
   <
  e ,
  
  # 
    .
  (
  1
  
  
  , 1 ,    
   
    ,
   ,
    
  
  1
   %   #> 
    - n
   # . %   ,  
  
  , >))O "
  1$ <
  3   t ,
  >  <
    , %
    
   <1
  #1<
   , ,
  
  #
  , "$ %   #   
    3 &  !** , >  
  1  ,
   
  1
  % 
   
   # 6  #  9
  H 
   
   
  !> , z 6# J+ !)9> 
  < 
  
   -
   %,
  .
    %
   .
  .,
  ., 
   
  
  < 
  
   
   ,
  ,
  
   ,
       #
  ;- , < , 
   
     < ł  %
   
  .,
  ,  .>
    
  , - . .
  <
   (
  ł $ 
   
  1  
     ;
  , 
   %
   
  
  .,
  , y . 
    , 
   
     #- . #, - 
  .,
   =  . .
  
   3 %
   
  
   
  ,
  
   c .>   %
   
   -
    <
   ,
  
   # 
   
  1   , %
   
   -
   
   . , .  . 6,
   
   %  < >  
  .
  
  
   
    >  , 
  ,
  
   #  %
   
    9


  
   
  
   
   
    o
  &
  "  = 
   # S %  o
   ,  6
  <> , 9
  S 
   # :  > - . i 
  1 < ,
  1
   
   ś
  B # J+!)
  2%  
   .  
  1 < < 
  >   
     ( 
  ,, 
  
   #  
  
   e - .
   .  , , 59
   
    , %>   % < , > - , #  ! #
   
   
    -   a 
   =  -< %
   . ,
  
   ,
  
  1
   , ,
  
    
  
   
   
   .  .
  < 
   3 .
   . " , , , 
  ,
     
   
  .
  <
  3 , . 
   6 , < 
  
  i .,
    
  9
  "  H
    -
   # . 
  l % e
  S%  
   : % 
   ,. - , 
  , 5 6% #  9 p % <  , 5
  6% 
  # 9
  C , A
  
  , < ,    k   "
  $  , 
  1 <
  < , 
  ,
  
  "  =   
   % 
  S%  
   : % 
   ,. - , 
  , 5 6% #  9 p % <  , 5
  6% 
  # 9
  0 0 0 0 0 
  #
  3 M&
  , M
   
   M
   
  3 M #
  3 M P"/  o
  "
  ,&
  -
  !.
  &
  
  !
  -
  !)
  0>&%
  >!&%>0%
  &>!%
  >% >% >0%>*%
  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 P"/  Q  7
   n
  h % , 
  %  
  
  >**%>*)%
  >')%
  >!0%
  >% >'% >'% >%
  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 *( 
  % , 
  %  
  


  
   
  
   
   
    o
  
   
     
    , 
  
  1 
  ,    # #
   
  , ,    
   %
   ,   
  ,  
  
    
  ,
   
   T  
   , 
    
  ,  ,  
   #- , , 
   ,# H 
  . .
  < . .
  p  .  
  . , , #  
  
    ,
  
  
  - .
  " <  ,   -1   
  ,  ,
  
  ,
  >
  
   ,
   , #, 
   
  .,
  6<  #
   
  
   <
  3
  <  >  <
  ,
    ,
  -r 1  
  ,  . . 
  
   -> %
  ,,
     
   9 2i  ,  
   
    #ó ,
   -  # . < %
   
   i .> .
  .,
  ,  . <
  .,
   # , , 
  > - , 
    
  ,# .$
   ,
   $  , 
  
  " <  - 
   . %   < <1
    %  -
   , 5 
   .  
   %
  
  o    (<-  
  - 
   <1z
   , 
  % 
  
   
   g  <
  
  - 
   
   # 
    
  ' ( 
   
  F(;
   i 
  " CC -> 
   * 
   >   
    #
  
   
  
    
  ,   
  !*>*&  r 
  
  >!   
  3 
  
   # 
   
  #
   
  ,   @ , #
  1 #
  " 
   ) 
  
       
    
  1
    #
   
  
   ,  # " 
   
   1    
   
  
  1
    # 21
    s  
   % 
  
  +  
  
    
   . ,
   , -  .  
  
  
   ,
    
   %  y ,   ,
  
  
  , 
  ,
  > 
  
   . 
   
   > 
  % u #  , 
  ,
  
    
  
  
  m
   
  ,
    ,
  "  #
  
     #  u 1 
  1 
  
   
   . A- %
   
    i . 
    
    .> 
  e
  , . >  
   I   ,
  , .,
   , <
   ,   ,
    ,. n 
  FU "52
  =   #    w . 
  
  ,    ,
  , E +
   6E+9 
  ,
  % 
  )>5 O " #  
   #
    E+
  
  - *0>)  +  
   &,  >    )>  >
       # *&>  
  +    
   
   
   %
   # 
    
   
   ,
   -  .   s    
   ,
  -
   3 -
  <
  3 "
  $ f   <
   -  . 
    
  
  - - -  .
   
   
   . +  
    ,
    ,
   , - n
   G
  # +
   6G+9> - 
  #  i 
  #
    < 
   
  , '>'O 2 % < #   
    < 
   
   ,
  , m
  . ,
   1 
  +  #
     <
   a , 
   
   2,
   
  y
    # < 
  1 
  <
    
    J
  
  #
   #
    #1
   
   
    - +  
  #
    , 
  ,
  - 
  e   


  
   
  
   
   
    o
  0
  #
  % 
  
  
   
  , 
    p 
  ,
  -
  > -:> 
  :
  # ,
    
  
   > - <  < 
   %
   
   -
   ,
   #  
   <
  3  , j 
   
   
  " 
   
  
  , ,
  - 
  p ,
  1 # ,
   ,
  
  ,
  
   ,
   ,# 
   -> 
  1 < 
   3 
  #   
   , 
   - .  
   
  d 
   . 3
   
   #
     
  n 
   0>0O , <
   
  "  %
   
  
   
    a < 
  1  
  ,  ,
  1
  
  - . 2K
  GH+  # ,
  n   #1 , 
   <
   
   
   %
   
   # ,
   . 
    
    . , 
  #  
   , , 5
   
   
  .
   A
  - ś 
   . 
  
  , 
  ,
  > <
  
   
  
  
    - %
   . <
  3 
  1
  
  <
   
  A- %
   
  > , 4
   S 5 <1
    
  
   ,
   
  ,
   %
   
   - ,
   # %
   a
   
   . ,
  
  
  - .
   
   
  * 
  
  1 
  H
   <
   . A- %
   
  
    
   .  . 
  
   
   
    
  , # ,
    c
  
   J' .  =F "-
  
  J' 
   #
    
  - >&0 ,y 
  - ,
   J
  J 
   , < 
   , 
  ,
  
  
   '02 *)  
  >) , J! 
   )'>!
  2
  ,  
   
  ,
   <
  3> 
   g  *  
  . .
  < h
  .
   . 
  3 ! #
    
   &&>&*O "  
  ,
   
  <  .
   
   #
    
   ,# $ e ,
   . .
   . 
  - .
   
   '> > ,
   
   ,# $ r - , . 
  . < - 
   !>
   J ,
   .  .
   . 
  - . 
   
   >0O> 
   
  , 
     , '>) 
  ) %  +
  
   
    1 #
   > a %  #  %
  
  
   
  < .
   # "  ,
   ,
   ,
    %
   
   
   
  / 
      - 
  c . 
  
   , 5> 
  
  ,    
   
  
  ,
  t  1
   
  ,
  ,  1 , 
   
   %
   
   %
  
  
  u  # 
  
   ,  
  " 
  
    <
  
  
  , z   # >
  ,
    >
   
  
    , , % , 
  c , 
   
  
  ,  - 
  
  #  ,
   , # ,
  
  
  2
  
     - 
   y . , 5  CC 
  
   ,
    #
    > g      ,
   
      A
  - c 
  
  ->   
  ,
   
  1
  , , 5 - 
   . r  ,  
   "  
      
   
   %i 
    ,
   . 
   
   . % - 
  1 . . k 
  - < 
  . . 
   
   . 
  -> , 
  
  ć >  
   ,
   #
   . 
  
   > 
  3 
       ,
   
  1   
   
  # " 
  ,
   > - ,# < ,
  $ w  %
      #> ,
  
    <
  
  "  %  2 D
  #
  (
  
   o ' #
   , C/ !
   #
     T  #  
  ,
  
   ,
   + , 
  ( =F D ,
  2  
  , .
  ,- 
   . r ,
  
   
  , 4
   # 5
   
   %
   , 
   -  h  
   
  1
   
   2   
  ,
  ,,  > 
   -  y . # 
  
  
  
  
  
  ż 


  
   
  
   
   
    o
  )
    (
  
    > #
  
   1 ,
   #,
   1 ,
  > ,
   >
  
    
  .
  %, " ,. 
   
   
    ,.
  %, .>   , ,
  
  n # 3
  
  ,
  
     1 ,
   ,
  < 
   3  #- . e ,-
  %, .> - .   
     < 
   3 [email protected] 2 >  , r 
   < 
   3 ,
  %,
  
   
    <  ? 
   < z 
   3 , %
   ,
  
   , 
   
   
    
  < 
   3 i %,
  6 
  
  ,
  9 2 ł
   
   
   1 # # , a 
   [email protected]
    <
  3
   
   
    . <. 
   . 
  , 
   >  
  ,
   , <  
  ,    
  a 72      
  8
  (  %  -
   72 n  
   
   .>  . ,
  
    
  .,
  8
  K
   + 
   ,(
   
  , n 
  
    +
  R
  ,
    #
   >
  
  < . -  
  1
  1$
  n %, .>
  % 
  ->
  ,
    %
   
   
    > 
   a 
  
  ,    -
   
   . , 5
   <1
  < 
   
   
  ,
   y ,  %
    
  K
   (8 + 
  ,
  
  
  y  +
  R
     , 
    
  , c ,>
   #
   > < ,
  - e .>

  
   
  
  3 
  
   
  > 
    %
  
  .  
   < - .
   .>
  < # < 
   
   >
    #  ,
    
   
  
   
  6 
   
  >  
   <
  . #
  
  > - 
  #
  i 
  
   
  %
   
   
   
   ,
   
  
    
  
  s #9>
   
  #
  
  
   >
    
  %
   >
    , 
   1 
  $ % 
   ( + ( (
  "  %
    
   
   
   w ,
    , 4
   5
   #
  ,
  
   2
   
  , , %
   , 
  
  ,  
    ,> 
   ,
   ,#- 
  
   # < 
  
  
  . ,
  j
  <  ,
   > # . H
   
  . .
  < . .
   . 2  
  
  ,    # ,#-
   .> ,  < 
   3
   
   
    . <
  
   , # #>  
  # < 
  e 3
   
    #  
  
   
   
  1 -
      
  e    
    
  .,
  > 
   .
  . < 
  
  
  #o 
    
    < .
  .
   .
  
  . . ,
  , 
  , < 
  
   .
   .
  <
   . 
  -w
   .  
   &  
  O
  "  
   
   #  
  y 
   -
   %> 
   ,
  n
   < 
  .
   ,# 
  $ < 
  
  e  ,< # -
   
   
   
   . 
  ,
  < ,
  
  . ( 
   
  ;
  +
  "  %   , 
   1 > ,. - # 1<
   
  1?
  9 /
  +; 
   : , 
   
   #
   , c .
  ,-  .
   .  #- 
  
    
  ,  > - < , 
  > #   
   
  
   
   
    o
  
  < ,-
  #
   
  
    
  a
  1 3 
   .  % 
   % 1
   
   
  1 
  , .
  ,   . %  .  >
   ,
  
   #
   . , .
  ,-  . 
   ,.  % 
  
  9 ! 
  K 
   : ,-1 # 
  > - 
   1ą 
  ?
    
  , < # 
  6,
   ,   -
   #
   
  -
  > #
   1 .  - o .9 
   %
  
  > 
  
  >
   
  > ,
  
  
    k < # 
   
  ,
  >
   #,
   1 ,
   ,
   ,
  V
   
   
   ,
  
   
  , # ,-
  d # 
   ,
  
   
   #
   ,. #
   
  < > 
   ,ó  # 
  >  
   ? 
  # 
  
  
     
  ,
  > #l ,
   1 ,
   ,
   ,
   (D 
  
  
  > 
  
  r   
  
  
  
   
  (D
  ( , D,
   
   
  , , 1 s - ; , 
   
  
  D,, < 5; <.  . #
   ,
  ; 7< ,
   8>
  - < ,  #- 
  ?? · 
  
  
  
   
  1 %
   
  u  ,
  · . 1 . < .
  · 
  # < 
  · <
  #
   %
  ,
   -> 
  ,
  r 
  · -  , 
   ,
  r # 
  -
  ·
  %, % ,
   +
   2a , G 
  #
  + 6HG9
   *)&I' 
   & 
  
   '  
   $  
  !9 ! 
    - 
  ;
   B
    ,-1   1 # ,
   
  <
   1 -<
   
  <
    
   , 
  
   
  ,
   , 
   1 5  n 1 
    
  #
   - 
   , 
   
   
   <n
  > 
   
    
   -
  
    
  ,> 
   #
   e #
  " ,.  
   
    1 
  d #
  ?
   
   : < , <
    1 ->    -
   1 .  
  
    
   
  - 
  
    >
   , <
  # #
  >
   : < , 
   
  
   # > - . . 
   
   #- #
    
  >
  -y . ,
  
  ,  
  
   
   - #
   #> a 
    
  ,
   
   1 
  ( , 5 " 1 #  
   
   . % 
   #  
   # ,  # ,
    W <- ,
     
  
   
    =,
   5 /  < , # $   1 #
   ,
  CC5> + , 4  m
   ,
   ,
  
   ' 
   O
   
  #, # 3 
   u -< , .
    %
  
      . % , . 
   . . 
  1 . P
  
   
  
   #
   J+ ) 7P
  
   
  z 8 "$  
  % , . 
  1
   #    
   <
   i ,
   =   
   
   < 
   
  3
  , 7/#- . s . ,
   .8 5 % ,
     
  <
  
     . 
     "  
  % , .
  <
     
    z # 
   
  
  1#  
  
  < 
   . "  
  % , . 
     
    .   
   
  
   
   
    o
  
    -. 
  ? 
  
  % ,w
   
    #  # 
  3
   
  
  
  % ,  
   
  w # - > - , , 
  $ 
   , 
   , ",
    
   $  ,   
  <1 
  % , .  .  
  
   , k 
  > 
   # 
  
    1 y
  #- 
    
   . 
  % ,w . /  $ ,
  > 
  
  
  
  < 
  >  
   
  . 
   1 <
     
  1 
   .     
  
  
    1 ,
   
  1
    
  
   , 
  3 y . 
  -  1 (  
  
   
    %
   #
  <
  3 
   #  
  -
   
  
   ,, 
   # < 
   
  3   .  =
   . 
  - <
   #
   , g . 
  3  . 672 
  H
   D 
   J .89 2<
  3> - , ,   ,  
  -
   . 67J
   ( , J 89> g 
   #1 
  1 1  ?
  ,
  $ 
   
  1  >  
   j
   
   >  ,
  
  
  # %
  
  & '(
  %
  
  & (
   & 2
  + <  , 
    
  > - p 
   > 
    
  .,
  ,
  
   .
  Q
   #- . ,
  . 2 
     
  1 '0>  ,
  3
   % 
  6  0>*O I9 
  < # .>
   . ,
  3 : 
   
   
    
  !>&O 
  % 
  K
  < 
   ,
  3 
   
   & #- . -> 
  # 
  
  # 1  
  , >  
  >  O 
  1 
   & > - ,  
   &>  ,
  3
  Q
      #- . . p 
   
  1 &>!  . 
   @ ,
  , ,   > .$ - 
   6  
  -  !>&O 6>!  
  9
    % .   , ,
   ,
   @-,
  
  6*O9
  
  ,
   ,
   -
   ,
    -
  , ( 0>*O9 
  , 60>'O9 ,
  
   "
  
  2 
   
    '>'% 
  2 & 8 e
  3
   
    
   <
   
  # ł 
  $ *>0 , , 2>  >  
  #
  
  # < 
  1 
  1   *  m 2 2 
   
  
   
  . & >  
   !  m 2 ,
  
    , & 
  D
   
  .
  <
    <
   " 
   
    
  
  0*&  , 2>  $  - 
   
  1 < 
    ,
   D , B *O 
   <
  
    k  , " 
  " 
   , 
   
   1 0 t m 2 
  .
  <
   2 
  
  .
  1 <
   "
  1 <   ,
    %
  ,  
  %
   #> - .  $ 
   0O w 1 
  .
   
   
  (<   <
   # "
  > -e 
   ,  $ ,->
   1 -
     <1> ó 
   !)  , 2 B 
   
   !! I
  "-
   - 
   #
    "
  
  - > O 6  
  >* I9>   
  1  &  , 2  
  .
  
  D <   
  .
  <
  u . # 
   
  , >:!>
  GH+Im 2I,:>  
  .  , 
   
  ,
  >*B0> GH+I , 2I,:
  D %   
  ,
   . a 
   
  1 
  ,
  *>B)>
  GH+Im
  2I,: D , )>B!> GH+I, 2I,: D ,
  2 5 
   <1 ,
  ? "> =-> "> 2 3> Q-A> ;3 3 5 
   <1 "1  
   #
   ? =a-> "> =
   > 2 3> ;3> Q-A


  
   
  
   
   
    o
  
  2 & &
  
  4

  D
   < 
  .
  .  2 w
  1 
  1    !&  m 2>
   
  , '>' , , 2
  " <
  # ,  
   . - h  . "- <
  - .
      6 
  .
  y  '  ,W 9 
  1 <
  
  .   ; 
   2-  "
  6&)>!  ,
  29> "X
   "
   B
   , . : 
   #  , < , 6&'  , 29  
   =
  6'  m 29
  +<
  
   . - 
   &O    > 
   
    ' #1 ,  
  #. 
  1 <1  ,
  . ;L  
  6  ,
  29>
  2
  , 
    
  .
   - .a . 2 
   
  > 
  
   
  - ! ,WI ,
  3- "- ,
   #- . #, 
   $
  A
     "
   6)& ,WI ,
  z 3-9> - ,
   #
   .
   K<
  60 ,WI ,
  3-9
   
   #
    2 > <
  s  *0  ,W  
  
  .
  .  "
   < 
  . o <
  -> ; 
   J
   "
  6*  ,W9> F, ;3 6&  , 9 ;l 
   K
  <  =
  . 6'  ,W9
  " ,
   , 
     . ,
   w 
     
  .
  .  " , 
  # 
    "> -  7
  , 8
     
  .
   m
  2> <
   
   . . . .>
   
  1 
  ,
   ! GH+Im 2I,: " . #- . #, . 
   
  1 
  ,
  '*B& GH+I, 2I,:
  2
  , - #- . #, . a 
  
  , 
  ,
   ' O
  2 & 
  
  5
  2  
  .
  ,#  o    
  # 1 
  ,
   >! , m 2 6 - 
    >& , , 2 . & 9 D
   <
   ,# # 2  !>* , m2
  
  1  
  .
  > '0  m 2>   #
  
  " > #
  , ,
   a 
  
  1 ;- P 
  
  , !00  m2>  
  , 
  > #
    z 
  !  , 2
   
  , 
  ,
   , 
  1  > -y  
  - '>& , , 2> 
   
  > , m 2 
  1    
  #
   
    <
  < >!) , , 2>  # !O 
  
      Te 
   
    )  m 2 
    &
  "A
   - 
   #
    
  - *>'O
   
  ,
   ,
  
  ,
    & 
  
    
  1
   -  <
   , 
  ,
    <
   
   %
  " J
  ? !>*:'> GH+Im 2I,:> 
   2 D 
  >0:!> GH+Im 2I,:
  ) * 
   + 
  +,
  +(  
   (  
  
  J
   , 4
   # 5  
  1
  %e # , .
  , %
   
   
  .,
   ,
  1 # ,
   . n . 
  - 
   . : 
  - .
  "
     < 
   > > .
  ł # ,
     ,
   
   j
   
  
    ,
   , 
  1
   <
   ,# ,  
  - . 
   
  * 
   3> 
   h , 
    ,
  , > 
  4 5 
   <1? "> 2 3> =-> ", @,
  > 5#, > Q-A 5 5 
   <1? "1 J
  > "1 /
   > ;- P> 2 3> "> D  2> T-,
  >
  =-> 
  > + 
  ". 6+ -> K<
  n 9


  
   
  
   
   
    o
  !
  ,
   
     ,  %
   o
  
  
  .,
  ,  .
  ,
  
   .
  "  &    #
  l
  
   3 #
    6&:99
   1  * ;- 
   
   z  #
    
   #
   <
   %, #-  t #
     &:)?
  <
   
  1 # %  -
   .,
   . ,. <
   
   #
  
    
  ,> 
   . e 
   < 
  
   
  - .>
  , ,  
  
  - .>  1
   %
   
   % 
  # ,
   .  - .
   .
  / !   
   #
   >  , - , 
  , 5
   
  <
   %
   
   %  
  c #  ,
   
  - . "  i 
  ! .,
   
  
   - .
   c . -< %
   .> - % < 
   
   , 
  
   , 5 ( o  - 
   .  
   
   
    < 
  
   
  - .
   j 
   
   1
  . ,
  
   " CCC l
  ' < %  - 
   . s   
  , 
  
  # # # #  ,
   
   i # %  
   .  - .
   h
  , 5 " '   
   k  # > *  >  
    &
  "    
  
   # n <
   # % .
   .  -
   
   . 
   . %, - m 
  , 5  %
   
   # % 
   ,
   
  - . / 
   r     - 
   .
    
    , 5
   ( , 7
  
  & r +
  
  " . &:)  <1
  
   #
  ł %
   
   - 
    , 
  <1
    #1 %
   
   
  1
  1$ 
    , 6
   
  ,
   ,  . 9
  ,
   . 
  1 
   
  ,
    
    6< 
  ' , 9 2
    ,  <1
  %
   
  .,
  ,  . 
  
  ,  
    ,> .  . 
  1 
  , d ,> 
   .  .
   
  .
  . ,
  
  .> ,
   ,
   . 
  e  
  1 . 
  
   
  <1
  %
    #- 
  .,
   n 1 . #, -?
  <
   >
  ,# >
  
  .
  . 
  # 
  ;- ,  ,  , <1
   %
   
   < %
   
   
   # .>
  , 
   . <
  -
  " #
    
   
  
  1  
  
   
  - < %
   
    -
  ,  . =   3
   % < <1   # ,
    
   %
   
  2 > . &:)>   . . 
   3 %
   
  
   
  ,
  
   .>  <1
       %
   
    -
  ,
  
   . =  <1
  %   m 
   ,   > ,# ,
   $ 
  1 
  
  ,> > 
  , n 
  < # ,
   ,
   ,
   <  2  
  ,  <1
    -1
    ,
  > - ,
   
   
   s  ,  ,
  
   
   8 
  7 
  &
  / 
    , 4
   5 
   
   $ < 
   ,  
  < %  - .
   . -< %
   .  % 
  
   #
  
  
   # %  - , 5
   # %
   
  
  ,
   ,
    
   
  
   
   
    o
  '
    /
  
  (
  
   
  
  (
   $ , 4
   # 5 . &:
  ) <1
  %
    
  1
   #- . A- ?
  
  - .>  ,?
  · < 
   . 
   ,
   ,
  .
   ,i 6 2K9>
  · < 
   . ,  ,
   ,
  .
   ,i 6 2K> GH+9>
  <
  #
   .>
  # ,
   . 
    . 6 2K> GH+9>
   
     , 5,
  
  - .
  
  1 <
   . . ,1 <
   > m  4
   5 <1
    <
  
  
    -> - ,. <
   . #
   . 
   ,
  
  ,
  
  
  1 # , 
  - .
  2  ,
   -  2K 
   ,
  n GH+
  #
   <   ,
   
   #- .  <1 ,
  
   i 1  #- 
   
   *: G,
   <1d
  %  <
  <
   , <  ,>  n  
   - #
   .
  G,
   % <
  
  <1  $ - 
  
  +
   ( 
  Q 
  < 
   . ! #
   k 
   !   
  ,
   
    1 " 
   0 #  z "
  #,
  1 .1 
   
   
   # <
   
   < 
  > , - 
  
   
  
   # t ! >  ,
  
   
   .
  ,
  . 
  4 
  ,
    > 
  
  ,
    > 
   %  <1
   - , S 5  < 
    5 
   
   0 #  " 
   ! 
  
       
  
   # 
   #   e 
  1<
  -
   
   ,
   
   
   .> #
  
   
   . ,
   1 " 
   
     , 
   
   
    " 
   ,
     
    
  s
   
   .
   
  3 ! #
    
   r  # 
    # 
   
   
  1 1?
  2+
   (
   + (
   +
  
  
  + =M 
  A( 
  -
  
   
  
  +
   ( 
  4 8 G 4 8 G
  , 5 ! 0 ! 0 > ! 0 >
  % #0 #0 F #0 F
   
  - ,
  1 ,
   a ,
  <
   ,
  .
  
  " #  ! #
    
  d , 4
   # 5 .
  
  ?
  2
   D < B 2 
  
  5  =
   B D 
  
  ; # @
  3
  B D 
  
  J
  ".
   B D 
  
  2 J
  +, 
    # 1 % 
  C 
   
  ,  
   
  +  
  ,  
    a 2 5  =
   D 
  .


  
   
  
   
   
    o
  *
  ' 
    
  
  7  &p
  
  R
  + 
   -
  u >  ,  
  
  2
  -. -
  >  , 2 
  r   
  
   # 
    1 # =,
  
   F
   e #
  
  
  ,  
  # 1
  + 
    
   
    g 
   ,  %
   
   #
  1 
  
  > - 
   + 
    
  . , , 
  $
  ,
  
  
  - .
  <
  #
  ,
   . w , (  
  
  
   
    
  
    , c 
  . # - > , <
   
  - 
  ( 
  (
  #
   '! Y . ,
    ,# c . # #,
  
  
    
  #
   !'  < ,
   u <  ,# 
   =,
  
  
  F
   #>  
   
    ,
   c . ?
  %
  ,> - 
   
  $ 1<
    Zb Z
  -
  $ 
  1 
  . < -
   $>   < 3 > <  %,
  -
    < -
   V
  
  
  <> ,
   
  
  
   
   
  <  #1
  , 
  > - .
  ,  &)  :  
   ) 
   *  <
  , ,
  %
   ,
  > - < ,
    $ #
      V
  #
  . ,  >  #- , #1
  , , 
   - >
   - . ,  <  <>  ,
    
  > 1
  #
    < > 
   
   3  
  
  <
  - , .>
   < 
   #
   1 .  < d ,
    
   
  #
  1
   <
  3
  < 
   ,
  > - .  ć    # ,
   
  *O %  .V
   % 
    , 
  >  , y , 
   1 V
  %   #
  %
   
   
   
   < #
  
   
   o # <  %,
  -
   
  % 2 
   +  , 4
   # 5 3 #
   ?
  D =
   B 2 
   +
  K
  
   T< :K< : "
   
   +
  F  B D +
  5  # B D +
  T< F B D +
  2 ;
  
  B
   D +
  J
  . 2
   : D +
  J
   @
  B
   D +
  
  ,  #   # 1 % 
  Dł  +   2 (
   
   ł
  +   
   
   0 #    "
  #,
  B D +   2 Ta < F
  2 4 (
   = ,  
  , ! ,  z   # 1 % 
  D + .
  +  
  , ,  n 2 
   # 2 D # =
  
  ,
   
   ) ,   "l
  #,
   
   +
    2 F 
  
  , 
     # 1 % 
  Dł  +   2 D.
  . 4
  >
   ' 
     "
  #, i  +  2 -
  5  # 
  2 ;
  
  #.
  #
   <,
  , Y '  * ,n 4
   # 5> "
  #,
   %,
  . ,  1  <
  
   - +   
   
  .
   #
  


  
   
  
   
   
    o
  &
  #
   <,
  , Y !  ) + #,
   +a
    , 4
   # 5 
   - -
   # 3  -
  z    , 
  + 
  " ,. +  
   =,
   ? =m
   5 
  =,
    + 
  *  
  " #  ! #
     =,
  e 5 .
  
  ?
  2 ;
  
  B 2 
   =,
   
  5  # : D =,
   
  J
   @
  : D =,
   
  
  , & 
  
    2 T< F   # 1 % 
  D =,
   " 
  
   
  
    +  2 2 ;
  
  #  =,
   5 
  
   , % 1 2 
   # 2 A  #  D =,
   
  =,
   5   
   #
   !0  
   ,  <
  # .
   
   .> %
  ,. 
  .  b 
   , 6(H 0)9
  "  =,
   5 < 
  > w 
  .? ,> 0 A
  
   ' #
  .
  *  (% 
  " #  ! #
     =,
  e  +  .
  
  ?
  K
  
   T< :K< B 2 
   =,
   
  F  : D =,
   
  J
  . 2
   B D =,
   
  ( 3 =,
    +   ?
  
  
  
   <
   
    #o 
    ,
    >
  
  
    
    #i
  
    
  , 
   
   
    . 
  
  %,
   ą . 
  
    #
  >
  
  
  +   
   r 
   #
  
    
  ,
   
   
    1 
  
   e # <>
   %
    -
   - % . 
  ,  
  #1
   , 
  <
    
   # #
  1  
   ,   # 
  
  
   
  
  -< -  #
   , , ,
   #
  >
   
  
  
    
  , .   
   
  
   -
   -  . -  >
   , 
  +
    
  < r 
   
  ,
  1 
  ,
   ,
  # - >
  
  
  +   
   r 
    
  ,  >
  
  
  +   
  
   n  # 
   . ,
  
   
      #
  
   , %
   o , I; , >
   %
   
   ->
  
  
  +   
   p -  # D,, < 5;
   
   
   #   
  ,
   ,
   
  %,
  
  "  =,
    +  < 
   ! ,
  B 8 
  
  -
  
   n +
   (
  "
  #,
  5 
   
  1 z <  #,
  >
  #
   ,   
  ,
  = s - . .
  ( . , 
  " #
  #,
     ,
  . 1 .
  .?
  
  
  
   # 
   
   
    
  
  %
   #  
   < >
  
  
   , # -  <
  , y 
   
  . <
  ->


  
   
  
   
   
    o
  
  
    < 
   >
  ,
   >
   <-
   
   - +  o 
  
  . #
  >
   
  < <
  
  
   # n >
  
  
  > < 
   # 
  1<
    u < 
  
  , < 
  ,>
   <- 
  
  -
  
  . #
  >
   
    3 
  o   
   
   -
  <
  
   < >
  
   ,
    
   >
  < 
  < <
  
  .,
   >  n
  - ,
  
  
  1 
  
  < # >
   
  
    +1  n
  >
   
  
    
    <
   w
  
   , 
   
  >

     
   < o 
   
  . '( 
  /+
  *  &
  
  2 ,
     n >  
    KC/+
  < GH+C/+  - . "C/+ k  - . " $ 
  
     , 
    - ,
  ,  u  ,
   < 
  B
  (+   
   
  2,
   , < 
   ,
   , < , 4
  p  # 5  , 5  
  
    ,
   < , 5  - D,, < 5;
  " 
   ,
  1 
  ,> ,
  ,
  
   ,
  <  ,
   ,
   ,
  > ,
  
  ,
    c .
  <
  # .  -  .> 
  .
  . 
   
  
   <
   
   c
    >    @ 
   ,
  ,
  
   ,
    ,. w  
   
    < ,  >
    > <
  
    ,
  
   . p
  - 
   .  . 
  6
  /+ ( 
  
    K
  7 % 2 c + 
    7 
  &
  ( 8
  
  " 
   ) 
  
   & 
   "
  #,a 
  , 4
   # 5 +1
   
  
    
   
  1  1 . D -? 4 :(
   = , > K
  
  
  T< :K<> T # 4 , > D =
  k > J
  . 2
   > (
   
  > J
   @i
  " 
   & 
   &   Dz  +  : D.
  . 4
  > 
  
    #  % 
  D +   T # 4 ,  
  , ! 
  & " C -  +   
   
  > 
  
    #  % 
  D +   (
   
  # 4 (
   = , 
  " 
   0 #  D + e  T< F> ,
   
  
  ) ,   F 
  "
  #,
    %
  
   > ż  
   D - +  
  
   ,#
     2 < #
  " 
   0 
  
   & + ł 
     1 1 ,
  
  ? 2
   D <> J
  +, 
  > ; # @
  3
  > J
  ".
   + 
    %
  
   > <  D -
   
   ,#
   
    2 < #
  '(;
   ( ; ( F
  c  (;
  8 , 
  8
   
  (+ 8 
  +
  C %,  . 
  1 13 d 
  1 
  !! 
   F
   #


  
   
  
   
   
    o
  0
  -( /
  
  ( &  78 
  c &
  "  
   , 
   %
   # . # - <
   .>
   #- 
   
   
    g )  
  
    < 23
  
  
   , %
   , 6( H ' p *09
  M 
   
  
  + ;
  
  "  
  
  
   # 
  1 3.
  
  
  8 
  ( 
  
   
  
   
   
   <
   ,.
   0 
  
   
  E +
  "  
   
   
   
  1 ,
  d  #
  < .  < .>
    ,
   
     
  
  
  >  <
   
  .
  
  - #
  ,
  1
   ,
   
  . ,
  - # . % 
  -
  
  " 
   & #
   ' 
  >  
   ) y 
   * +  1
  
  
  
   Q = # C j
   . 67
   89> . 
  =,
  1 F
   # 
   ' > w 
  ,
   . Y 0 '> Y*
  > Y )> Y*!:*
   
    
    
   
   
   , " ,
  #,
   5 
   , 4
   # 5 
   
  
  
  * > "
  #,
  1  , 
   .1 * 
  
  
   Q
  = # C 
   .> - , 1 
   
    
  >
   
  ,  
  1  # #,
  >  
  , )
   6 #
  
   
  % 
   +   e   "
  #,
   
   
   ,9 H.   
   
  , o 1
  
  ' "  
  " 
  
  &( O
   , 4
   # 5 
  >  e  
   ?
  
  %
   
   -   #
   <
   ,
  ,
  . 
   
  
   ó < 
   >  
   1
  ,
  %
   , 4
   #  #o 
   %
   >
  
   
   
   C - 2  
   
   < 
  , 4
   #>  , 
   .  
  # 3
  2  # 
   . %
   .  < 
   , 
   =
  1 ;-  2 #
   .  ,. A- . #
  %,
   , ,  ,
   j , @
  =
  1#
  ;-  < 
  1
   ,. > - < , 
  
     1   
   #
   , 
  2 #
  , 3 %
   . , 4
    , 5 , 
  1 " 
  
  
  F
    ( , 
  +. k 
  +
   3 2
  
  1#
  %
    ,
  
   , ,   , 
  ( , 
  +. 
  +
   3
  
  
  
  
  2
   D <
  2 
   5  =
  
  D 
   ; # @
  3
  D 
   J
  ".
  
  D 
    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00 -638 Warszawa, Polska
  T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.pl
  PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Wars zawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526 -021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14.
  Sprawozdanie
  niezależnego biegłego rewidenta z badania
  Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansow ego
  Nasza opinia
  Naszym zdani em, załączone roczne sprawozdanie
  finansowe mBanku Hipotecznego S.A. („Bank” ):
   prze dstawia rzetel ny i jasn y obraz sytuacji
  majątkowej i fin ansow ej Banku na dzień
  31 grudnia 2017 r. oraz jego wynik u
  finansow ego i przepływ ów pieniężn ych za rok
  obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
  mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
  przyjętymi za sadami (polityką)
  rachunkowości ;
   jest zgodne co do formy i treści
  z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz
  jego statutem ;
   zostało sporządzone na podstawie prawidłowo
  prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
  przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29
  września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
  rachunkowości” – Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z
  późn. zm.)
  Niniejsza opinia jest spójna z naszym
  sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu
  Audyt u, które wydaliśmy z dniem niniejszego
  sprawozdania , tj. z dniem 2 marca 2018 r.
  Przedmiot naszego badania
  Przeprowadziliśmy badanie roczne go
  sprawozdania finansowe go mBanku
  Hipotecznego S.A. , które zawiera :
   sprawozdanie z sytuacji fin ansowej na dzień
  31 grudnia 2017 r.;
  oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2017 r.:
   rachunek zysków i strat;
   sprawozdanie z całkowitych dochodów ;
   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ;
   sprawozdanie z przepływ ów pi eniężnych , oraz
   informację dodatkową zawierającą opis
  przyjętych zasad rachunkowości i inne
  informacje objaśniające.
  Podstawa opinii
  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z
  Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w
  brzmieniu Międzynarodowych Standardów
  Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015
  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
  10 lutego 2015 r. , Międzynarodowy mi
  Standard ami Badania wydanymi przez IAASB
  (razem „Standardy badania”) oraz stosownie do
  postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o
  biegłych rewi dentach, firmach audyto rskich
  i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
  rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) ,
  a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16
  kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących ustawowych badań
  sprawozdań finansowych jednostek int eresu
  publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE
  L158) . Nasz a odpowiedzialność zgodnie z e
  Standardami badania została dalej opisana w  2/8
  sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
  badanie sprawozdania finansow ego .
  Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy
  są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
  podstawę dla naszej opinii.
  Niezależność i etyka
  Jesteśmy niezależni od Banku zgodnie
  z Kodeks em etyki zawodowych księgowych
  Międzynarodow ej Federacji Księgowych
  („Kodeks IFAC ”) przyjętym uchwałami Krajowej
  Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi
  wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
  do naszego badania sprawozdań finansowych w
  Polsce . W ypełniliśmy nasze inne obowiązki
  etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem
  IFAC . W trakci e przeprowadzania badania
  kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska
  pozostali niezależn i od Banku zgodnie z
  wymogami niezależności określon ymi w Us taw ie
  o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu
  UE .
  Nasze podejście do badania
  Podsumowanie
   Istotnoś ć ogó lna przyjęta do badania została określona na poziomie
  12.000 tys. zł, co stanowi 0,2% salda zobowiązań z tytułu emisji
  dłużnych papierów wartościowych . Istotność została ustalano na
  etapie planowania badania na bazie dostępnych danych.
   Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego
  Banku za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
   Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych
  klientom
   Ujawnieni a dotyczące MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
  istotnoś ć i oceniając ryzyko istotnego
  zniekształcenia sprawozdania finansowego . W
  szc zególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Banku
  do konał subi ektywn ych osądów , na przykład w
  odniesieniu do znaczących szacunków
  księgowych, które wymagały przyjęcia założeń
  oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń,
  które z natury są niepewne . Odnieśliśmy się
  również do ryzyk a obejścia przez Zarząd kontr oli
  wewnętrzn ej, w tym – wśród innych spraw –
  rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
  stronniczość Zarządu, któr a stanowiłaby ryzyko
  istotnego zniekształceni a s powod owanego
  oszustwem .
  Istotność
  Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęt y
  poziom istotności . Badanie zaprojektowane
  zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności czy
  sprawozdani e finansowe jako całość nie zawiera
  istotnego zniekształcenia . Zniekształcenia mogą
  powstać na skutek oszustwa lub błędu.
  Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
  można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub
  łącznie mogłyb y wpłynąć na decyzje ekonomiczne
  użytko wników podjęte na podstawie
  sprawozda nia finansow ego .
  Na podstawie naszego zawodowego osądu
  ustaliliśmy progi ilościowe dla istotnośc i, w tym
  ogólną istotność w odniesieniu do sprawozdani a
  finansowego jako całości, którą przedstawiamy
  poniżej. Progi te, wraz z czynnikami jakościowy mi
  umożliwiły nam określeni e zakresu naszego
  badania oraz rodzaj , czas i zasięg procedur
  badania , a także ocenę wpły wu zniekształceń ,
  zarówn o indywidualnie, jak i łącznie na
  sprawozdani e finansow e jako całoś ć.
  Koncepcja istotności stosowana jest przez
  biegłego rewidenta , zarówno przy planowaniu
  i przeprowadzaniu badania , jak i przy ocenie  3/8
  wpływu rozpoznanych podczas badania
  zniekształceń oraz nieskorygowanych
  zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie
  finansowe, a także przy formułowaniu opinii
  biegłego rewidenta. W związku z powyższym
  wszystkie opinie , oświadczenia i stwierdzenia
  zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta z
  badania są wyrażane z uwzględnieniem
  jakościowego i wartościowego poziomu istotności
  ustalonego z godnie ze standardami badania
  i zawodowym osądem biegłego rewidenta .
  Ogólna istotność 12.000 tys. zł (w roku ubiegłym 1 2.000 tys. zł)
  Podstawa ustal enia 0,2% salda zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych .
  Uzasadnienie przyjętej
  podstawy Przyjęliśmy saldo zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych jako podstawę określenia istotnoś ci, ponieważ
  mBank Hipoteczny S.A jest czołowym emitent em lis tów zastawnych
  na rynku polskim , które są głównym źródłem refinansowania jego
  działalności. Istotność przyjęliś my na poziomie 0,2 %, co jest spójne
  z poziomem istotności ilościowej wykorzystywanym przy badaniu
  specjalistycznych banków hipotecznych.
  Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Banku , że
  poinformujemy o zidentyfikowan ych pod czas
  badania zniekształcenia ch sprawozdania
  finansowego o wartości większej niż 1.2 00 tysięcy
  złotych, a także zniekształcenia ch poniżej tej
  kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to
  uzasadnione ze względu na czynniki jakościowe .
  Kluczowe sprawy badania
  Kluczowe sprawy badania są to sprawy , które
  według naszego zawodowego osądu były
  najbardziej znaczące podczas naszego badania
  sprawozdania finansowego za bieżący okres.
  Obejmują one najbardziej znaczą ce ocenione
  rodzaje ryzyk a istotnego z niekształcenia, w tym
  ocenione rodzaj e ryzyka istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem. Do spraw tych
  odnieś liśmy się w kontekście naszego badania
  sprawozdania finansowego jako całości oraz przy
  formułowaniu naszej opinii oraz podsumo waliśmy
  naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w
  przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia
  związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy
  osobnej opinii na temat tych spraw.
  Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie od niosło się do kluczowej
  sprawy badania
  Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i
  pożyczek udzielonych klientom
  Kwestia ta była przedmiotem naszej
  szczególnej uwagi ze względu na fakt, że
  osądy zastosowane przez Zarząd w kalkulacji
  odpisów aktualizujących wartość należności
  mają istotny wpływ na sprawozdanie
  finansowe. Szacunki dotyczące odpisów
  aktualizujących wart ość kredytów i pożyczek
  są złożone i wymagają dokonania znaczącego
  osądu, w szczególności:
  Uzyskaliśmy zrozumienie środowiska kontroli wewnętrznej
  w obszarze ujęc ia oraz ustalenia poziomu odpisów
  aktualizujących oraz przeprowadziliśmy testy efektywności
  wybranych kluczowych kontroli.
  Oceniliśmy, czy metodologia utraty wartości zastosowana
  przez Bank jest zgodna z wymogami MSR 39 Instrumenty
  finansowe: ujmowanie i wycena.
  Dla kredytów i pożyczek indywidualnie nieistotnych,
  których utrata wartości szacowana jest w podejściu
  portfelowym przeprowadziliśmy w szczególności
  następujące procedury:  4/8
  - dla kredytów i pożyczek indywidualnie
  nieistotnych, dla których utrata wartości
  szacowana jest na bazie portfelowej, takie
  założenia i osądy są wbudowane w
  statyst yczne modele utraty wartości i dotyczą
  między innymi okresu historycznych strat
  użytych w kalkulacji parametru straty z
  tytułu niewykonania zobowiązania (loss given
  default), okresu identyfikacji straty (loss
  identification period) oraz stóp odzysku
  użytyc h w kalkulacji odpisów z tytułu utraty
  wartości;
  - dla istotnych kredytów i pożyczek, dla
  których utrata wartości szacowana jest w
  podejściu indywidualnym, takie założenia i
  osądy obejmują identyfikację przesłanek
  utraty wartości innych niż przeterminowanie
  spłat oraz oszacowanie terminów i wysokości
  oczekiwanych przepływów pieniężnych z
  tytułu spłat i realizacji zabezpieczeń.
  Nota 2 Opis ważniejszych stosowanych zasad
  rachunkowości, nota 3 Zasady zarządzania
  ryzykiem i nota 21 Kredyty i poży czki
  udzielone klientom zawarte w sprawozdani u
  finansow ym zawierają szczegółowe
  informacje dotyczące poziomu odpisów z
  tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
  udzielonych klientom.
   dokonaliśmy analizy wyników monitoringu i
  backtestingu modeli przeprowadzo nych przez Bank ;
   sprawdziliśmy kluczowe założenia zastosowane przez
  Bank , biorąc pod uwagę dane empiryczne oraz
  funkcjonujące procesy kredytowe i monitoringu;
   sprawdziliśmy dane wsadowe do kalkulacji odpisów z
  tytułu utraty wartości, jak również wyliczenia
  parametrów oraz odpisów z tytułu utraty wartości.
  Zastosowaliśmy zawodowy osąd w zakresie wyboru
  istotnych kredytów i pożyczek, których utrata wartości
  szacowana jest w podejściu indywidualnym – wybraliśmy
  próbę biorąc pod uwagę różne kryteria ryzyka .
  Dla wybranych kredytów bez utraty wartości oceniliśmy ,
  czy nie wystąpiły przesłanki utraty wartości na dzień
  bilansowy.
  Dl a wybranych kredytów i pożyczek ze zidentyfikowaną
  utratą wartości przetestowaliśmy założenia przyjęte w
  oszacowaniu poziomu o dpisów aktualizujących wartość
  należności, w szczególności terminy oraz wysokość
  oczekiwanych przepływów pieniężnych, w tym przepływów
  pieniężnych z tytułu spłat oraz realizacji zabezpieczeń.
  W wyniku przeprowadzonych prac nie zidentyfikowaliśmy
  istotnych zniekształceń .
  Ujawnienia dotyczące MSSF 9 Instrumenty
  finansowe
  Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 9
  „Instrumenty Finansowe” (MSSF 9)
  obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynających się od 1 stycznia 2018 r.
  Mając na uwadze istotny wpływ tego nowego
  standardu, Bank wprowadził już odpowiednie
  systemy oraz procesy.
  Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8
  „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
  wartości szacunkowych, i korygowanie
  błędów” (MSR 8) wymaga ujawnienia
  „znanych lub wiarygodnie oszacowanych
  informacji potrzebnych do oceny możliwego
  wpływu zastosowania” now ego standardu,
  który już został opublikowany, ale nie wszedł
  w życie.
  Komisja Nadzoru Finansowego powołując się
  na Europejski Urząd Nadzoru Giełd i
  Papierów Wartościowych wskazała, że
  spodziewa się, iż ujawnienia będą zawierały
  zarówno jakościowe, jak i s zczegółowe
  Uzyskaliśmy zrozumienie procesu wdr oże nia przez Bank
  MSSF 9, w tym zrozumienie zmian w systemach
  informatycznych i procesach w Banku.
  Oceniliśmy, czy informacje ujawnione w sprawozdaniu
  finansowym Banku w wystarczającym stopniu
  odzwierciedlają aktualne szacunki Zarządu dotyczące
  oczekiwanego wpływu wdrożeni a MSSF 9. Oceniliśmy ten
  wpływ oddzielnie dla obszaru klasyfikacji i wyceny oraz
  obszaru utraty wartości.
  Zweryfikowaliśmy zasadność istotnych osądów, szacunków
  i założeń Zarządu.
  Oceniliśmy metodologie wdrożone przez Bank w odniesieniu
  do wymogów standard u. W szczególności oceniliśmy
  podejście Banku do oceny znaczącego wzrostu ryzyka
  kredytowego ("SICR"), definicji niewykonania
  zobowiązania, uwzględnienia przyszłych informacji przy
  obliczaniu oczekiwanych strat kredytowych oraz zmian do
  parametru straty z tytułu niewykonani a zobowiązania
  ("LGD”).
  W celu potwierdzenia kompletności danych dokonaliśmy
  uzgodnienia bilansu otwarcia MSSF 9 z bilansem
  zamknięcia na dzień 31 grudnia 2017 r.  5/8
  informacje ilościowe wyjaśniające wpływ
  pierwszego zastosowania standardu.
  Biorąc pod uwagę istotność wpływ u MSSF 9
  na sytuację finansową Banku na dzień 1
  stycznia 2018 r., jego złożoność oraz poziom
  subiektywnych ocen szczególnie w zakresie
  sza cowanych oczekiwanych strat
  kredytowych, uznaliśmy ten obszar za
  kluczową kwestię badania.
  Szczegółowe informacje dotyczące wpływu
  wdrożenia MSSF 9 zostały zawarte w Nocie
  2.24 sprawozdania finansowego.
  Oceniliśmy, czy ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  uwzględniają opis głównych czynników uzasadniających
  wpływ wdrożenia MSSF 9.
  Nie zidentyfikowaliśmy istotnych zniekształceń w
  ujawnie niu dotyczącym MSSF9 zawarty m w sprawozdaniu
  finansowym.
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
  Zarząd Banku jest odpowiedzialny za
  sporządzenie , na podstawie prawidłowo
  prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
  sprawozdania finansowego , które przedstawia
  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
  finansowej i wyniku finansowego Banku zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
  przez Unię Europejską , przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi
  Bank przepisami prawa i statutem , a także za
  kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za
  niezbędną aby umożliwić sporządzeni e
  sprawozda nia finansow ego niezawierając ego
  istotnego zniekształcenia spowodowanego
  oszustwem lub błędem.
  Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
  Banku jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
  Banku do kontynu owania działalności,
  ujawnienie , jeżeli ma to zastosowanie , spraw
  związanych z kontynuacją działalności oraz za
  przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
  podstawy rachunkowości, z wy jątkiem sytuacji
  kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji
  Banku , albo za niechać prowadzenia działalności
  albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla
  likwidacji lub za niechania działalności.
  Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej
  są zobowiązani do zapewnienia, aby
  sprawozdanie finansowe spełniało wymagania
  przewidziane w Ustawie o rachunkowości .
  Członkowie Rady Nadzorcz ej są odpowiedzialn i
  za nadz orowanie proces u sprawozdawczości
  finansowej .
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
  Naszym i cel ami są uzyskanie racjonalnej
  pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
  nie zawiera istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
  wydanie sprawozdania z badania zawierającego
  naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
  poziomem pewności , ale nie gwarantuje, że
  badanie przeprowadzone zgodnie z e Standardami
  badania zawsze wykryje istniejące istotne
  zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać
  na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za
  istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
  poj edynczo lub łącznie mogłyb y wpłynąć na
  decyzje ekonomiczne użytko wników podjęte na
  podstawie sprawozda nia finansow ego .
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do
  przyszłej rentowności Banku ani efektywności lub
  skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd
  Banku obecnie lub w przyszłości.
  Pod czas badani a zgodnego ze Standardami
  badania stosujemy zawodowy osąd
  i zach owujemy zawodow y sceptycyzm , a także :
   identyfik ujemy i szac ujemy ryzyka istotnego
  zniekształcenia sprawozdania finansow ego
  spowodowanego oszustwem lub błędem,
  projekt ujemy i przeprowadz amy procedury
  badania odpowiadające tym ryzykom i
  uzysk ujemy dowody ba dania, które są
  wystarczające i odpowiednie, aby stanowi ć  6/8
  podstawę dla naszej opinii. R yzyko
  niewykrycia istotnego zniekszt ałcenia
  wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
  wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo
  może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
  pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia
  kontroli wewnętrzne j;
   uzyskujemy zrozumie nie kontroli wewnętrznej
  stosownej dla badani a w celu zaprojektowania
  procedur badania, które są odpowiednie
  w danych okolicznościach, ale nie w celu
  wyrażenia opinii na temat skuteczności
  kontroli wewnętrznej Banku ;
   oceniamy odpowiedniość zastosowanych
  zasad ( polityk i) rachunkowości oraz zasadność
  szacunków księgowych oraz powiązanych
  ujawnień dokonanych przez Zarząd Banku ;
   wyciąg amy wniosek na t emat odpowiedniości
  zastosowania przez Zarząd Banku zasady
  kontynuacji działalności jako podstawy
  rachunkowości oraz, na podst awie uzyskanych
  dowodów badania, czy istnieje istotna
  niepewność związana ze zdarzeniami lub
  warunkami, które mogą poddawać w znaczącą
  wątpliwość zdolnoś ć Banku do kontynuacji
  działalności. J eżeli dochodzimy do wniosku , że
  istnieje istotna niepewność, wyma gane jest od
  nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
  rewi denta na powiązane ujawnienia w
  sprawozdani u finansowym lub, jeżeli tak ie
  ujawnienia są nieadekwatne, modyfik ujemy
  nasz ą opinię . N asze wnioski są oparte na
  dowodach badania uzyskanych do dnia
  spo rządzenia sprawozdania biegłego
  rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub
  warunki mogą spowodować, że Bank
  zaprzestanie kontynuacji działalności ;
   oceniamy ogóln ą prezentację, strukturę
  i zawartość sprawozda nia finansow ego , w tym
  ujawnienia , oraz czy sprawozdanie finansowe
  przedstawia będące ich podstawą transakcje
  i zdarzenia w sposób zapewniający rzetel ną
  prezentację .
  Komunikujemy się z Komitetem Audytu
  odnośnie , między innymi, do planowanego
  zakresu i cza su przeprowadzenia badania oraz
  znaczących us taleń badania, w ty m wszelkich
  znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które
  zidentyfikujemy podczas badania.
  Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że
  przestrzegaliśmy stoso wnych wymogów
  etycznych dotyczących niezależności oraz
  komunik ujemy wsz ystkie powiązania i inne
  sprawy , któr e mo głyby być racjonalnie uznane za
  stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
  a tam gdzie ma to zastosowanie , informujemy
  o zastosowan ych zabezpieczenia ch
  Spośród spraw komunikowanych Komitetowi
  Audytu ustaliliśmy te sp rawy , które były
  najbardziej znaczące podczas badania
  sprawozda nia finansow ego za bieżący okres i
  dlatego uznaliśmy je za kluczow e sprawy badania .
  Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu
  biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub
  regulacje zabraniają publiczne go ujawnieni a na
  ich temat lub gdy, w wyjątkowych
  okolicznościach, ustal imy, że kwestia nie powinna
  być komunikowana w naszym sprawozdaniu,
  ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że
  negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści
  dla interesu publicznego takie go ujawnienia .
  Inne informacj e, w tym S prawozdani e z działalności
  Inne informacje
  Na inne informacje składa się Sprawozdanie
  Zarządu z działalności mBanku Hipotecznego
  S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
  2017r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z
  oświadczenie m o stosowaniu ładu korporacyjnego
  (razem „Inne informacje”).
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady
  Nadzorczej
  Zarząd Banku jest odpowiedzialny za
  sporządzenie Innych informacji zgodnie z
  przepisami prawa .
  Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej
  są z obowiązani do zapewnienia, aby
  Sprawozdanie z działalności spełniało wymagania
  przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Nasz a opinia z badania spra wozdania
  finansowego nie obejmuje Innych info rmacji .
  W związku z badaniem sprawozdania
  finansowego naszym obowiązkiem jest
  przeczytanie Inny ch informacj i, i czyniąc to,
  rozważenie czy nie są one istotnie niespójne ze
  sprawozdani em finansowym, z naszą wiedzą
  uzyskaną w trakcie badani a, lub w inny sposób
  wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na
  podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne
  zniekształcenie I nnych informacji, jesteśmy
  zobowiązani poinformować o tym w naszym
  sprawozdaniu z badania. Naszym o bowiązkiem
  zgodnie z wymogami U stawy o biegłych
  rewidentach j est również wydanie opinii , czy  7/8
  Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
  zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z
  informacjami zawartymi w rocznym
  spra wozdaniu finansowym.
  Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii,
  czy Bank w oświadczeniu o stosowaniu ładu
  korporacyjnego zawarł wymagane informacje .
  Informacje finansowe zawarte w punkcie 1.3
  Sprawozdania z działalności zostały zbadane
  zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym
  sprawozdaniu z badania oraz wymogami ustawy z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe ( „Prawo
  bankowe” - Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn.
  zm.).
  Opinia o S prawozdaniu z działalności
  Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania,
  naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności :
   zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy
  o rachunkowości oraz paragrafu 91
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
  lutego 2009 r. w sprawie in formacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem
  członkowskim („Rozporządzenie o
  informacjach bieżących” – Dz. U. z 2014 r.,
  poz. 133 z późn. zm. ) oraz art. 111a ust. 1 -2
  Prawa bankowego
   jest zgodne z informacjami zawartymi w
  sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto oświadczamy , że w świetle wiedzy
  o Banku i jego otoczeniu u zyskanej podczas
  nasze go badania nie stwierdziliśmy
  w Sprawozdaniu z działalności istotnych
  zniekształceń.
  Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu
  korporacyjnego
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu
  ładu korporacyjnego Bank zawarł informacje
  określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b,
  g, j, k oraz l Rozporządzenia o informacjach
  bieżących . Ponadto , naszym zdaniem, informacje
  wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h
  oraz i tego Rozporządzenia zawarte w
  oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
  są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
  oraz informac jami zawartymi w sprawozdaniu
  finansowym.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów praw a i regulacj i
  Informacja o pr zestrzeganiu regulacji
  ostrożnościowych
  Zarząd Banku jest odpowiedzialny za
  przestrzeganie obowiązujących regulacji
  ostrożnościowych określonych w odrębnych
  przepisach, w szczególności za prawidłowe
  ustalenie współczynników kapitałowych.
  Współczynniki kapitałowe na dzień 31 grudnia
  2017 r. zostały przedstawione w nocie 4 5
  sprawozdania finansowego i obejmują
  współczy nnik kapitału podstawowego Tier I,
  współczynnik kapitału Tier I oraz łączny
  współczynnik kapitałowy .
  Naszym obowiązkiem jest poinform owanie w
  sprawozdaniu z badania sprawozdania
  finansowego , czy Bank przestrzega
  obowiązujących regulacji ostrożnościowych
  określonych w odrębnych przepisach, w
  szczególności czy Bank prawidłowo ustalił
  współczynniki kapitałowe. Dla potrzeb niniejszej
  informacji za odrębne przepisy rozumiemy
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca
  2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych
  dla instytucji kredytowych i f irm inwestycyjnych,
  zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2 012,
  z późn. zm. ("CRR"), Prawo bankow e oraz ustaw ę
  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze
  makroostrożnościowym nad systemem
  finansowym i zarządzaniu kryzysowym w
  systemie finansowym („Ustawa o nadzorze
  makroostrożnościowym” – Dz.U. z 2015 r.
  poz . 1513).
  Celem badania sp rawozdania finansowego nie
  jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
  obowiązujących regulacji ostrożnościowych
  określonych w odrębnych przepisach
  wymienionych powyżej, w szczególności
  o prawidłowym ustaleniu współczynników
  kapitałowych i opinii takiej n ie formułujemy.
  W oparciu o wyko naną przez nas pracę
  informujemy , że nie stwierdziliśmy :
   przypadków nieprzestrzegania przez Bank
  w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia
  2017 r. obowiązujących regulacji
  ostrożnościowych, określonych w odrębnych  8/8
  przepisa ch wymienionych powyżej ;
   nieprawidłowości w zakresie ustalenia przez
  Bank na dzień 31 grudnia 2017 r.
  współczynników kapitałowych zgodnie
  z odrębnymi przepisami wymienionymi
  powyżej,
  które miały by istotny wpływ na sprawozdanie
  finansowe .
  Oświadczenie na temat świadczenia usług
  niebędących badaniem sprawozdania
  finansowego
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem
  oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
  sprawozdań finansowych, któ re świadczyliśmy na
  rzecz Banku są zgodne z prawem i przepisami
  obowi ązującymi w Polsce oraz że nie
  świadczyliśmy usług niebędących badaniem,
  które są zakazane na mocy art. 5 ust.1
  Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o
  biegłych rewidentach .
  Usługi niebędące badaniem sprawozdań
  finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Banku
  w badanym okresie zost ały wymienione w Nocie
  44 sprawozdania finansowego .
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania
  rocznego sprawozdania finansowego Banku
  uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 kwietnia 2016
  r. oraz ponownie uchwałą z dni a 27 marca 2017 r.
  Sprawozdani e finansowe Banku badamy
  nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego
  zakończonego 31 grudnia 20 16 r., to jest przez
  dwa kolejn e lat a.
  Kluczowym biegłym rewiden tem odpowiedzialnym za badanie w imien iu PricewaterhouseCoopers
  Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144 , którego rezultatem jest niniejsze
  sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Agnieszka Accordi .
  Agnieszka Acc ordi
  Kluczowy Biegły Rewident
  Numer w rejestrze 11665
  Warszawa, 2 marca 2018 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:mBank SA
ISIN:PLBRE0000012
NIP:526-021-50-88
EKD: 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 8290000
www:www.mbank.pl

Kalendarium raportów
2020-07-30Raport półroczny
2020-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MBANK
2020-05-30 16-05-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649