Raport.

MAXIPIZZA SA (5/2018) Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 28.06.2018 r.

Zarząd Maxipizza S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Kielcach, w Kancelarii Notarialnej Adam Krasowski, Aleja IX Wieków Kielc 6 lokal 13.
Pełny tekst ogłoszenia oraz projekty uchwał w załączeniu.
Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO, § 4 ust.2 pkt 1 i 3.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAXIPIZZA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2018 r.
  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązk iem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania
  głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
  Dane Mocodawcy
  :
  Imię/Nazwisko/Firma: …………………
  Adres zamieszkania/Siedziby: ………………… PESEL/REGON: ………………………
  Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………
  Dane Pełnomocnika
  :
  Imię/Nazwisko/Firma: …………………
  Adres zamieszkania/Siedziby: ………………… PESEL/REGON: ………………………
  Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………
  Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszcz enie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do
  projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowany m ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki
  zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uch wał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poin struowanie pełnomocnika o sposobie
  postępowania w takim przypadku.
  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znak u „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
  chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Moc odawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne
  instrukcje” określając w niej sposób wykonywania pr awa głosu przez pełnomocnika.
  W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głoso waniu odmiennie z posiadanych akcji
  proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce li czby akcji, z których pełnomocnik ma głosować
  „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że
  pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskaz any sposób z wszystkich akcji posiadanych
  przez akcjonariusza.
  1. PROJEKT UCHWAŁY NR 1.
  Wybór Przewodniczącego ZWZ.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  2. PROJEKT UCHWAŁY NR 2.
  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyj nej i powierzenia obowiązku liczenia
  głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………


  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  3. PROJEKT UCHWAŁY NR 3.
  Przyjęcie porządku obrad.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  4. PROJEKT UCHWAŁY NR 4.
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda nia finansowego Spółki za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  5. PROJEKT UCHWAŁY NR 5.
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda nia Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  6. PROJEKT UCHWAŁY NR 6.
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdan ia Rady Nadzorczej z działalności i z wyników
  oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosk u Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za
  rok obrotowy 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..


  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  7. PROJEKT UCHWAŁY NR 7.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu
  Mariuszowi Molenda za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  8. PROJEKT UCHWAŁY NR 8.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu
  Karolowi Molenda za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  9. PROJEKT UCHWAŁY NR 9.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie
  Molenda za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  10. PROJEKT UCHWAŁY NR 10.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli
  Molenda za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  11. PROJEKT UCHWAŁY NR 11.


  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi
  Kluźniakowi za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  12. PROJEKT UCHWAŁY NR 12.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Molenda za
  rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  13. PROJEKT UCHWAŁY NR 13.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Łukaszowi
  Misztalowi za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  14. PROJEKT UCHWAŁY NR 14.
  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spół ki za rok 2017.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA
  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji: ……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  15. PROJEKT UCHWAŁY NR 15.
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WG UZNANIA
  PEŁNOMOCNIKA


  Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji:……………… Liczba akcji:………………
  W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …… ……..
  Dalsze/inne instrukcje: ………………………
  …………………………………………………..
  Podpis mocodawcy


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Kielcach
  z dnia 28.06. 2018 roku w sprawie
  wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromad zenia
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia wybiera ………………….
  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Kielcach
  z dnia 28.06. 2018 roku
  w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia
  głosów oraz sprawdzenia listy obecności
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyb oru komisji skrutacyjnej w składzie
  …………………..
  W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością n a Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie
  wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieni u:
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonyw ać wyboru Komisji Skrutacyjnej i
  powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzeni a listy obecności osobie wskazanej
  przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
  z dnia 28.06. 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skruta cyjnej i powierzenia obowiązku liczenia
  głosów oraz sprawdzenia listy obecności.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finans owego Spółki za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarząd u Spółki z działalności za rok 2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia łalności w roku 2017 i wyników oceny
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku o brotowym 2017, sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosk u Zarządu co do przeznaczenia zysku
  Spółki za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Ra dy Nadzorczej absolutorium z
  wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Z arządu absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodze nia Rady Nadzorczej Spółki w roku
  2018.
  13. Zamknięcie obrad ZWZA.
  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu s półek handlowych, zatwierdza
  sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmują ce:
  a) wprowadzenie,
  b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje
  kwotę 3 246 986,25 zł,
  c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01. 2 017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący
  zysk netto w kwocie 314 268,63 zł,
  d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wy kazujące zmniejszenie stanu środków
  pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. o sumę 361 630,66 zł,
  e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2017 r. zwiększenie
  kapitału własnego o kwotę 263 380,70 zł,
  f) informację dodatkową.


  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działal ności za rok 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalnoś ci za rok 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działa lności i z wyników oceny:
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku o brotowym 2017,
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz wniosku Zarządu co
  do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za r ok 2017 i z wyników oceny:
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku o brotowym 2017, sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosk u Zarządu co do przeznaczenia zysku
  Spółki za rok obrotowy 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 roku
  w sprawie:
  udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzo rczej - Panu Mariuszowi
  Molenda za rok 2017.


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  udziela Panu Mariuszowi Molenda – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady N adzorczej - Panu
  Karolowi Molenda za rok 2017.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  udziela Panu Karolowi Molenda – Wiceprzewodniczącem u Rady Nadzorczej – absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 roku
  w sprawie:
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Molenda
  za rok 2017.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  udziela Pani Małgorzacie Molenda – Członkowi Rady N adzorczej – absolutorium z wykonania
  przez nią obowiązków za rok 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 10


  Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaMaxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Molenda za
  rok 2017.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  udziela Pani Izabeli Molenda – Członkowi Rady Nadzo rczej – absolutorium z wykonania przez
  nią obowiązków za rok 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi
  za rok 2017.
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  udziela Panu Jackowi Kluźniakowi – Członkowi Rady N adzorczej – absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków za rok 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 20 17
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  udziela Panu Pawłowi Molenda – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków za rok 2017.


  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za ro k 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  udziela Panu Łukaszowi Misztalowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków za rok 2017.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 rokuw sprawie:
  przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza Spółk a Akcyjna z siedzibą w Kielcach,
  postanawia zysk netto za rok 2017 w kwocie 314 268, 63 zł przeznaczyć w całości na
  pokrycie straty z lat ubiegłych.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxipizza S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28.06.2018 roku
  w sprawie:
  określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w r oku 2018
  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Maxipizza Spółka Akcyjna postanawia, że członkowie Rady
  Nadzorczej w roku 2018 nie będą pobierali wynagrodz enia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo wiązującą od 1 stycznia 2018 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A.
  I. Data, godzina i miejsce zwołania Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia oraz szczegółowy
  porządek obrad.
  Zarząd Maxipizza Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielc ach, ul. Słoneczna 1, 25 – 731 Kielce, zarejestrowa nej w
  Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000279240,
  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 28.06.2018 r., na godzinę 11.00 , które odbędzie się w
  Kancelarii Notarialnej: Kancelaria Notarialna Adam K rasowski, Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 6 lokal 13.
  Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skruta cyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz
  sprawdzenia listy obecności.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finans owego Spółki za rok 2017.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarząd u Spółki z działalności za rok 2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dział alności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Za rządu
  z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawo zdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz
  wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Ra dy Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku 2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Z arządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązk ów w
  roku 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodze nia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.
  13. Zamknięcie obrad ZWZA.
  II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co na jmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszc zenia
  określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzeni a. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie
  bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: r [email protected]
  , w języku polskim oraz
  powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały d otyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żąda nie
  powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
  Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinn i udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego
  prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formi e pisemnej.
  III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uch wał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwycza jnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentując y co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed
  terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na pi śmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail:
  [email protected]
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do p orządku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzo ne do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być
  sporządzone w języku polskim w formacie plików MS W ord lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować sw e
  uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaj ąc odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
  IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchw ał dotyczących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
  spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje p rojektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem w inny być składane na piśmie – osobno dla każdego
  projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska al bo firmy ( nazwy ) akcjonariusza.
  1


  V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjo nariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania
  oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocni ka.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w po staci elektronicznej. Formularz zawierający wzór
  pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego
  ogłoszenia na stronie internetowej spółki www.maxip izza.pl

  . Spółka udostępniła również na swojej stronie
  internetowej formularze, które mogą być wykorzystyw ane przez akcjonariuszy do głosowania przez
  pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiąz ku korzystania z tych formularzy.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środk ów
  komunikacji elektronicznej w postaci informacji prz esłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail:
  [email protected] , dokładając wsze lkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacj a
  ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pe łnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie
  pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, na zwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty
  elektronicznej obu tych osób). Informacja o udziele niu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego za kres tj.
  wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia
  spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w f ormacie PDF do wiadomości e-mail.
  W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonari usza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest
  dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
  Spółka podejmie odpowiednie działania służące ident yfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji
  ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elekt ronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na
  zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefo nicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomoc nika w
  celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak
  udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości
  weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił bę dzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
  udziału w ZWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien
  okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia
  tożsamości pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
  sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego reje stru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby
  udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w
  aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonari usza rejestru.
  Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
  Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa je st wyłączone.
  VI. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym W alnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  VII. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakcie Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  VIII. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Waln ym Zgromadzeniu.
  2


  Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed
  ZWZ, to jest dzień 12.06.2018 r. ("Dzień Rejestracj i")
  X. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadz eniu Spółki.
  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzen iu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w
  Dniu Rejestracji.
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowy ch oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
  prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajny m Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi
  akcyjnej w Dniu Rejestracji.
  Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcj i Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po
  ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia tj. nie wcześniej niż w dniu 1.06.2018 r. i nie później
  niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji , tj. nie później niż w dniu 13.06.2018 r., podmiot
  prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu.
  Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do ud ziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko
  osoby, które:
  a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12.06.2018 r.
  oraz
  b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 1.06.201 8 r. i nie później niż w dniu 13.06.2018 r. - do po dmiotu
  prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  XI. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
  siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
  Biuro Zarządu i Sekretariat Spółki są czynne w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.
  Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektronicz ną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który
  lista powinna być wysłana.
  XII. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia oraz projektów
  uchwał.
  Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnem u Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał
  będzie zamieszczona na stronie internetowej spółki www.maxipizza.pl
  od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spó łek handlowych.
  Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wp rowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzo ne do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie inter netowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
  Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzen ia dostępne są na stronie spółki:
  www.maxipizza.pl
  .
  XIII. Wzór pełnomocnictwa. [miejscowość, data]
  Pełnomocnictwo
  Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się doku mentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa oso by
  prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [ imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem
  tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomo cnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu
  z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby pra wnej)] akcji Maxipizza Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu Maxipizza S.A. zwołanym na dzie ń 28.06.2018 r.
  3


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Maxipizza SA
ISIN:PLMXPZZ00015
NIP:959-17-76-115
EKD: 56.10 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Adres: ul. Słoneczna 1 25-731 Kielce
Telefon:+48 41 3663313
www:www.maxipizza.pl
Komentarze o spółce MAXIPIZZA
2019-06-26 02-06-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649