Raport.

MAXCOM SA (4/2018) Zawarcie umowy znaczącej.

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2018 podpisał umowę z Meizu Telecom Company Limited z siedzibą Hong Kong'u (dalej: Umowa). Umowa ma charakter ramowy, a jej przedmiotem jest dystrybucja przez Spółkę na terytorium Polski produktów Meizu Telecom Company Limited. Zawarcie Umowy jest wynikiem prowadzenia przez Spółkę dynamicznej strategii rozwoju, między innymi przez pozyskanie znaczących partnerów biznesowych oraz rozszerzenie oferowanego asortymentu wysokiej jakości smartfonów.
Warunki umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień, oświadczeń i odpowiedzialności stron umowy.
Wszelkie spory związane lub wynikające z Umowy rozwiązywane w drodze postępowania arbitrażowego i poddawane pod rozstrzygnięcie przed Hong Kong International Arbitration Center.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż szacunkowa łączna wartość świadczeń z niej wynikających w okresie 12 miesięcy może przekroczyć 30% wartości kapitałów własnych Emitenta, a jednocześnie Zarząd Spółki spodziewa się pozytywnego wpływu zawarcia Umowy zarówno na sytuację finansową Spółki, jak i na umocnienie pozycji Spółki na rynku.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
06-03-2018 Arkadiusz Wilusz - Prezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Maxcom SA
ISIN:PLMXCMS00016
NIP:6462537364
EKD: 26.30 produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Adres: ul.Towarowa 23A 43-100 Tychy
Telefon:+48 32 3277089
www:www.maxcom.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-25Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MAXCOM
2020-04-04 03-04-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649