Raport.

MAXCOM SA (18/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR od pana Arkadiusza Wilusz, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Zgodnie z powiadomieniem Pan Arkadiusz Wilusz w dniu 2 października 2017 r. nabył 3480 (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji Emitenta (sesja zwykła - rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A.). w cenie 40,75 złotych za jedną akcję.
Przed nabyciem akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiadał 1 652 400 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 61,2 % ogólnej liczby akcji, uprawniających łącznie do wykonywania 1 652 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 61,2% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po nabyciu Akcji nabywanych Arkadiusz Wilusz posiada łącznie 1 655 880 akcji Emitenta, co stanowi 61,3 % ogólnej liczby akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 1 655 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 61,3 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-10-03 Andrzej Wilusz - Wiceprezes Zarządu

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Maxcom SA
ISIN:PLMXCMS00016
NIP:6462537364
EKD: 26.30 produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Adres: ul.Towarowa 23A 43-100 Tychy
Telefon:+48 32 3277089
www:www.maxcom.pl
gpwlink:maxcom.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce MAXCOM
2019-03-24 03-03-39
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649