Raport.

MATRX PHARMACEUTICALS SA (10/2018) Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki Matrx Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż otrzymał od akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Data: 31 grudnia 2018 r.
  ASHOVSKY HOLDINGS LIMITED
  Simou Menardou 8, Ria Court 8,
  biuro 101, 6015 Larnaca, Cypr
  Matrx Pharmaceuticals S.A.
  UL. Ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza 24E
  02-776 Warszawa
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa

  UJAWNIENIE STANU POSIADANIA

  Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005
  Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), informujemy o zmiani e stanu posiadanego udziału w głosach na walnym
  zgromadzeniu („ WZ”) spółki Matrx Pharmaceuticals S.A. („Spółka ”, „Emitent ”).

  Zmiana udziału w głosach na WZ Emitenta wynika z na bycia w dniu 21 grudnia 2018 roku 99 736 907 akcji
  w wyniku transakcji przeprowadzonej poza rynkiem Ne wConnect.

  Przed zmianą udziału nie posiadaliśmy akcji Spółki.

  Po zmianie udziału posiadamy:
  · Liczba posiadanych akcji: 99 736 907
  · Ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki: ok. 66,49%
  · Liczba głosów z tych akcji: 99 736 907
  · Ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: ok. 66,49%

  Jednocześnie informujemy, iż nie zamierzamy ani nie wykluczamy zwiększania ani zmniejszania udziału w
  ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od zło żenia niniejszego zawiadomienia, oraz że nie istnieją
  podmioty zależne od zawiadamiającego posiadające ak cje spółki a także że nie występują osoby trzecie, z
  którymi zawarliśmy umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
  głosu z akcji Emitenta.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Matrx Pharmaceuticals SA
ISIN:PLIBZIC00013
NIP:8971749035
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: Plac Powstańców Śląskich 1/201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 8811280
www:www.matrxpharmaceuticals.com
Komentarze o spółce MATRX PHARMACEUTIC...
2019-05-24 17-05-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649