Raport.

MARVIPOL DEVELOPMENT SA (33/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757), Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o powzięciu w dniu 01 sierpnia 2018 r. informacji, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 01 sierpnia 2018 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany § 6 ust. 3 Statutu Marvipol Development S.A., którego dotychczasowa treść:
"3. Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opisane w Statucie: (1) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu, (2) do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, (3) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub (4) do powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki."
otrzymała nowe, następujące brzmienie:
"3. Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opisane w Statucie: (1) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu, (2) do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, (3) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub (4) do powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 33,34% kapitału zakładowego Spółki."
Do wyżej opisanej zmiany Statutu doszło w rezultacie podjęcia w dniu 27 czerwca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. uchwały nr 17 w sprawie zmiany Statutu Marvipol Development S.A. oraz uchwały nr 18 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Marvipol Development S.A.
Tekst jednolity Statutu Marvipol Development S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 1 ~


  S T A T U T
  Marvipol Development Spółki Akcyjnej

  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. 1. Firma Spółki brzmi: Marvipol Development Spółka Akcyjna. -------------------------------- ----------------------
  2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: Marvipol Development S.A. W dalszych
  postanowieniach niniejszego Statutu Marvipol Development Spółka Akcyjna określana jest jako „Spółka”. --
  § 2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  § 3. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -------------------------------- -------------
  2. Spółka może tworzyć oddziały i uczestniczyć w innych spółkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za
  granicą.
  § 4.1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  2. Założycielami Spółki są: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  - MARVIPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -------------------------------- -------------------------------- ---
  - KSIĄŻEK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, --------------------

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  § 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  1) 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silni ków lotniczych, samochodowych
  i motocyklowy ch; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  2) 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; --
  3) 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa; ----------------------------
  4) 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, g dzie indziej niesklasyfikowana;
  5) 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do
  ciągników rolniczych; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------
  6) 29.10.B – Produkcja samochodów osobowych; -------------------------------- -------------------------------- ---------
  7) 29.10.C – Produkcja autobusów; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  8) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów; -----------------
  9) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -------------------
  10) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep; ----------------------
  11) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elekt ronicznego do pojazdów silnikowych; ------------
  12) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
  motocykli; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 2 ~

  13) 30.99.Z – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana; --------------
  14) 31.09.Z – Produkcja pozost ałych mebli; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  15) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -------------------------------- ---------------
  16) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn; -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  17) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -------------------------------- -----
  18) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -------------------------------- -------------------------
  19) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; -------------------------------- --------
  20) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; -------------------------------- ----------
  21) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -------------------------------- --------
  22) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wzno szeniem budynków; ----------------------
  23) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -
  24) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad; -------------------------------- -------------------------------
  25) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; -------------------------------- -----
  26) 42.13.Z – Roboty zw iązane z budową mostów i tuneli; -------------------------------- -------------------------------
  27) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; ----------------------
  28) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -------------------
  29) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -------------------------------- ----------------
  30) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
  niesklasyfikowane; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  31) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -------------------------------- ------------------------------
  32) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę; -------------------------------- -------------------------------- -----------
  33) 43.13.Z – Wykonywan ie wykopów i wierceń geologiczno -inżynierskich; -------------------------------- ---------
  34) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych; -------------------------------- -------------------------------- -------
  35) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; ---
  36) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -------------------------------- -----------------------
  37) 43 .31.Z – Tynkowanie; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  38) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej; -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  39) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -------------------------------- ---------------------
  40) 43.34.Z – Malowanie i szklenie; -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  41) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -------------------------------- --


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 3 ~

  42) 43.91.Z – Wykonywanie konstr ukcji i pokryć dachowych; -------------------------------- ----------------------------
  43) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -------------------
  44) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; -----------------------------
  45) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samo chodowych, z wyłączeniem
  motocykli; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  46) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; ------------------
  47) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
  motocykli; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  48) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
  motocykli; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  49) 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa
  i detaliczna części i akcesoriów do nich; -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  50) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących s ię w sprzedaży pozostałych określonych towarów; --
  51) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; ----------------------
  52) 46.44.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
  czyszczących;
  53) 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -------------------------------- ---------
  54) 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; -------------------------------- -------------------------------- --------
  55) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; --------------
  56) 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
  hydraulicznego i grzejnego; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  57) 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -------------------------------- -------------------------------- --
  58) 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -------------------------------- -----------------------------
  59) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -------------------------------- -------------------------------- ----
  60) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowany ch sklepach z przewagą żywności,
  napojów i wyrobów tytoniowych; -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  61) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; ---------------
  62) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnyc h i oprogramowania prowadzona
  w wyspecjali zowanych sklepach; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  63) 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  64) 47.43.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 4 ~

  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  65) 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalo wych, farb i szkła prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  66) 47.53.Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć
  ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -------------------------------- ----------------------------
  67) 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektry cznego sprzętu gos podarstwa domowego prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  68) 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku
  domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -------------------------------- ---------------------------
  69) 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna na grań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  70) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ---------------------
  71) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i art ykułów toaletowych prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  72) 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów oraz biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  73) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -------------
  74) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poz a siecią sklepową, straganami
  i targowiskami; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  75) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; -------------------------------- -----------------------
  76) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  77) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; --------------------------
  78) 49.41.Z – Transport drogowy towarów; -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  79) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -------------------------------- --------------------
  80) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych; -------------------------------- --------------------
  81) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -------------------------------- -------------
  82) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca tra nsport lądowy; -------------------------------- ----------------
  83) 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich; -------------------------------- -------------------------------- -
  84) 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych; -------------------------------- ---------------------------
  85) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; -------------------------------- --
  86) 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych; -------------------------------- -----------------------------
  87) 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych; -------------------------------- ----------------------


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 5 ~

  88) 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych; -------------------------------- -------------------------
  89) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -------------------------------- --------------------------------
  90) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -------------------------------- -------------------------------- -
  91) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystycz ne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; ------------------------
  92) 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; ------------
  93) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  94) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -------------------------------- -----------------------
  95) 56.10.B – Ruchome placówk i gastronomiczne; -------------------------------- -------------------------------- ---------
  96) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); ------------
  97) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; -------------------------------- ------------------------
  98) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; -------------------------------- -------------------------------- ----
  99) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicz a; -------------------------------- -------------------------------- -----------
  100) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -------------------------------- -------------
  101) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -------------------------------- -
  102) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -------------------------------- --------------------------------
  103) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -------------------------------- ----------
  104) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; ----------------------------
  105) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -
  106) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  107) 63.12.Z – Działalność portali internetowych; -------------------------------- -------------------------------- -------------
  108) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; ------
  109) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -------------------------------- -------------------------------- -----------
  110) 64.20.Z – Działalność holdingów fi nansowych; -------------------------------- -------------------------------- ----------
  111) 64.30.Z – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; --------------------------------
  112) 64.91.Z – Leasing finansowy; -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  113) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; -------------------------------- -------------------------------- --------
  114) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z w yłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  115) 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  116) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 6 ~

  117) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finanso we, z wyłączeniem ubezpieczeń
  i funduszów emerytalnych; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  118) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; -------------------------
  119) 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; -------------------------------- -------------------
  120) 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fu ndusze emerytalne; --------------------
  121) 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -------------------------------- ----------------------
  122) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -------------------------------- ------------------
  123) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -------------------------
  124) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nie ruchomościami; -------------------------------- --------------------------------
  125) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -------------------------------- -------------
  126) 69.10.Z – Działalność prawnicza; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  127) 69.20.Z – Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe; -------------------------------- ------------
  128) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
  finansowych; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  129) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -------------------------------- ---------------
  130) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; ------
  131) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury; -------------------------------- -------------------------------- ----------
  132) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -------------------------
  133) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne; -------------------------------- -------------------------------- -----
  134) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie po zostałych nauk przyrodniczych
  i technicznych;
  135) 73.11.Z – Działalność age ncji reklamowych; -------------------------------- -------------------------------- -------------
  136) 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; --------------
  137) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; --------------
  138) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
  139) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; ---------------
  140) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej; -------------------------------- -------------------------------- --------------
  141) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -------------------------------- --------------
  142) 74.20.Z – Działalnoś ć fotograficzna; -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  143) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami; -------------------------------- -------------------------------- ------


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 7 ~

  144) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  145) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -------------------------------- ---------
  146) 77.12.Z – Wynajem i d zierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; ----
  147) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; -------------------------------- -----
  148) 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -------------
  149) 77.31.Z – Wynajem i dzier żawa maszyn i urządzeń rolniczych; -------------------------------- --------------------
  150) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -------------------------------- ----------------
  151) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; ----------------------
  152) 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; -------------------------------- ---------------------
  153) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; -------------------------------- -------------------
  154) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowanych; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------
  155) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chroni onych
  prawem autorskim; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  156) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; ---------
  157) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej; -------------------------------- -------------------------------- -----
  158) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; -------------------------------- ----
  159) 79.11.A – Działalno ść agentów turystycznych; -------------------------------- -------------------------------- ----------
  160) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; -------------------------------- -------------------------------- ----
  161) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki; -------------------------------- -------------------------------- ----------
  162) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; -------------------------------- --------
  163) 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; -------------------------------- ----------------------------
  164) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  165) 80.10.Z – Działalność ochraniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa; -------------------
  166) 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeńst wa; -------------------------
  167) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----------------------
  168) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -------------------------------
  169) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -------------------------------- ---
  170) 81.29.Z – Pozostałe spr zątanie; -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  171) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; --------------------------


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 8 ~

  172) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -------------------------------- ---
  173) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
  działa lność wspomagająca prowadzenie biura; -------------------------------- -------------------------------- ---------
  174) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center); -------------------------------- -------------------------
  175) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -------------------------------- ---
  176) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; -------------------------------- ----
  177) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem; -------------------------------- -------------------------------- --------
  178) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  179) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; --------------------------
  180) 85.60.Z – Działaln ość wspomagająca edukację; -------------------------------- -------------------------------- --------
  181) 86.10.Z – Działalność szpitali; -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  182) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna; -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  183) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  184) 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna; -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  185) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  186) 86.90.B – Działalność pogo towia ratunkowego; -------------------------------- -------------------------------- ---------
  187) 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  188) 86.90.D – Działalność paramedyczna; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  189) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; ---------
  190) 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; ----------------------
  191) 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi; -----------------
  192) 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
  niepełnosprawnych; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  193) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowanie m; -------------------------------- ------------------------
  194) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
  niepełnosprawnych; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  195) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  196) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----------
  197) 94.11.Z – Działalność or ganizacji komercyjnych i pracodawców; -------------------------------- ------------------
  198) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych; -------------------------------- -------------------------------- ----


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 9 ~

  199) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----------
  200) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -------------------------------- -------
  201) 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -------------------------------- ----------------
  202) 95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; -------------------------------- --------------
  203) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; -------------------------------- ---
  Jeżeli podjęcie działalności w wyżej określonym zakresie wymaga zezwoleń, bądź koncesji Spółka
  podejmie działalność w tym przedmiocie po uzyskaniu stosownych zezwoleń bądź koncesji. -------------------

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi czterdzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące
  osiemset pięćdziesiąt dwa (41.652.852,00) złote i dzieli się na: -------------------------------- --------------------------
  - sto tysięcy (100.000) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja,
  - jeden tysiąc (1.000) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja. --
  - czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie (41.551.852)
  akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja. ----------------------------
  2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. ------------------------------
  3. Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie opisane w Statucie: (1) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu,
  (2) do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wice prezesa Zarządu, (3) do powoływania i odwoływania
  określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub (4) do powierzania funkcji Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną
  odpowiedzi alnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji
  reprezentujących co najmniej 33,34% kapitału zakładowego Spółki . -------------------------------- --------------------
  § 7. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje. -----
  Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela tego Akcjonariusza na akcje imienne
  lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku
  zorganizowanym (tj. za wyjątkiem zarówno akcji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie
  obrotu, jak również akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku re gulowanym), które nie
  mogą być zamieniane na akcje imienne. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  Akcje są zbywalne. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  § 8. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez
  podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakłado wego może być
  dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego,
  chyba że następuje łączenie się spółek. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  2. Z zastrzeżeniem emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, każda no wa
  emisja akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -----
  3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji, chyba że Walne


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 10 ~

  Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością czterech piątych głosów oddanych lub
  następuje w yłączenie prawa poboru w trybie § 9 ust. 4 Statutu. -------------------------------- -------------------------
  4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kapitał zakładowy może zostać
  podwyższony poprzez przeniesienie środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub
  rezerwowym albo w drodze wydania akcjonariuszom nowych akcji w miejsce należnej im dywidendy. -------
  5. Nowe akcje na okaziciela, które będą zdematerializowane, w rozumieniu obowiązujących przepisów
  prawa, będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad - akcje, które zostaną zapisane po
  raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych: -------------------------------- -------------------------------- ---------
  a) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału
  zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy, to
  znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje
  te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -------------------------------- ------
  b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której
  mowa w pkt a), będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za rok obrotowy, w którym
  akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów war tościowych, to znaczy od dnia
  1 stycznia tego roku obrotoweg o. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  6. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne oraz obligacje z prawem
  pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -------------------------------- ------------------------
  § 9. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 25 listopada 2017r. kapitału
  zakładowego o kwotę 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy,
  w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału
  docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego p odwyższenia mogą być obejmowane w zamian
  za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego or az do emitowania nowych akcji
  w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 25 listopada 2017 r. -------------------------------- -------------------
  3. O ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
  związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności
  Zarząd jest upoważniony do: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  a) określania w drodze Uchwały warunków każdego pod wyższenia kap itału zakładowego oraz emisji
  i subskrypcji nowych akcji, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  b) z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt i) Statutu, zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję
  usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -------------------------------- ---------
  c) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie dematerializac ji akcji oraz zawierania umów
  z Krajowym Depozytem (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
  finansowymi) o rejestrację akcji Spółki, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  d) podejmowania Uchwał ora z innych działań w przedmiocie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub
  ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. -------------------------------- -------------
  4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, działając na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1
  powyżej, może poz bawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji
  nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1. --------------------------
  5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału doceloweg o wymaga


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 11 ~

  formy aktu notarialnego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  6. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość
  emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapis u upływającym nie później niż
  z końcem wskazanego tam o kresu. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady
  Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 4, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów
  subskrypcyjnych. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  § 10. 1. Akcje mogą zostać umorzone dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgro madzenia, za zgodą
  akcjonariusza, którego umorzenie ma dotyczyć (umorzenie dobrowolne). -------------------------------- -------------
  2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji,
  a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzen ia przysługującego akcjonariuszowi
  akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia (za zgodą danego akcjonariusza)
  oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  3.W przypadku wyemitowania akcji imiennych Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub
  firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  4.Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych
  akcji. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------

  WŁADZE SPÓŁKI
  § 11. Organami Spółki są: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------
  a) Zarząd, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  b) Rada Nadzorcza, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  c) Walne Zgromadzenie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------

  ZARZĄD
  § 12. 1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do siedmiu osób. W przypadku Zarządu jednoosobowego
  Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się
  z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i/albo Członków Zarządu. -------------------------------- -----------------
  2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu Spółki, spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje osobis te uprawnienie do powoływania
  i odwoływania czterech członk ów Zarządu. Członkom Zarządu powołanym przez spółkę Książek Holding
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie spółka Książek Holding Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie może powierzyć pełnienie funkcji Prezes a
  Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce
  pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub
  zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W pr zypadku powołania w skład Zarządu
  Spółki lub powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, do oświadczenia, o którym mowa
  w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na
  powołanie w skład Zarządu o raz, odpowiednio, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
  Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie powierzy
  funkcji Prezesa Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia p owodującego konieczność
  dokonania wyboru, czy też przed tym terminem jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 12 ~

  konieczność dokonania wyboru lub powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu spółka
  Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złoży oświadczeni e
  o niekorzystaniu z uprawnienia do powoływania członka lub członków Zarządu lub powierzeniu funkcji
  Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, wówczas powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub powoła nia
  nowego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu może dokonać Rada Nadzorcza.
  Uprawnienie Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy powoływania innych
  członków Zarządu niż członek Zarządu, któremu powierzona będzie funkcja Prezesa Zarządu. W przypadku
  wygaśnięcia przysługujących spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie wskazanych w § 6 ust. 3 Statutu Spółki uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania
  określonej liczb y członków Zarządu Spółki oraz powierzania funkcji Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesa
  Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje wszystkich członków Zarządu Spółki, a także powierza
  funkcje Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesa Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------
  3. Niezależnie od postanowień § 12 ust. 2 Statutu, pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie od
  jednego do trzech Członków Zarządu może powołać i odwołać Rada Nadzorcza, przy czym powołanym
  przez Radę Nadzorczą Członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji
  Wiceprezesów Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------
  4. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 2 lata. -------------------------------- -------------------------------- --------
  5. Regulamin Zarządu Spółki uchwala Rada Nadzorcza. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny. -----------
  6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji
  Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  § 13. 1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza majątkiem i sprawami Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię i główne cele działani a Spółki i przedkłada
  je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o efektywność
  i przejrzystość systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa. -------
  2. Uchwały Zarządu zapadają z wykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
  Prezesa Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  3. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy c złonkowie Zarządu
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny
  nadzór na terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacj i dla innych
  członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi członkami
  Zarządu. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z podziału obowiązków w Zarządzie, Prezes Zarządu
  ma prawo każdoczasowej kontroli każdej sprawy znajdu jącej się w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu
  zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności
  wnioskami członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu. -------------------------------- ------------------
  § 14.1 Do składania oświadczeń w imieni u Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo
  Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch
  członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -------------------------------- ------
  14.2. Powołanie prokur enta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy
  członek Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 13 ~

  § 15. 1. Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany
  przez Walne Zgromadzenie lub Przewodniczący Rady Nadzorczej lu b inny wskazany przez Radę
  Nadzorczą jej członek, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zawierającej, w przypadku umowy o pracę,
  co najmniej zasady wynagradzania i istotne warunki zatrudnienia danego członka Zarządu. Na podstawie
  stosownych uchwał Rady Nadz orczej Przewodniczący lub inny wskazany przez Radę Nadzorczą jej członek
  dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy i innymi umowami zawartymi z członkami
  Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin wynagradzania członków Zarządu. -------------------------------- --
  3. W sporach Spółki z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany
  uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  § 16. 1. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi jedynie za zgodą Spółki wyrażoną
  przez Radę Nadzorczą. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka,
  krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek
  Zarządu powinien Zarząd o tym fakcie poinformować i wstrzymać s ię od udziału w rozstrzyganiu takich
  spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole. -------------------------------- -------------------------------- -----

  RADA NADZORCZA
  § 17. 1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od pięciu do siedmiu osób. O liczbie członków Rady Nadzorczej
  decyduje – z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 – Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. --------------------------------
  2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować
  z pełnienia tej funkcji w trakcie kaden cji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady lub utrudnić
  terminowe podjęcie istotnej uchwały. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu spółce Książek Holding Spółka z o graniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie przysługuje osobiste uprawnien ie do powoływania i odwoływania członków Rady
  Nadzorczej w następującej liczbie: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  a) w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje uprawn ienie osobiste do powoływan ia
  i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, oraz do powierzania członkowi Rady funkcji
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast -------------------------------- -------
  b) w przypadku sześcioosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej Spółce Książek Holding Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługu je uprawnienie do powoływania
  i odwoływania czterech Członków Rady Nadzorczej oraz do powierzania członkowi Rady funkcji
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------- ---------------------
  Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub
  odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypad ku
  powołania do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie
  o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej oraz, odpowiednio,
  o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzor czej albo Wiceprzewodniczącego


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 14 ~

  Rady Nadzorczej. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialności ą z siedzibą
  w Warszawie nie powoła odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej czy też nie powierzy funkcji
  Przewodniczącego Rady Nadzorcze j lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie jednego
  miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, czy też przed tym terminem
  jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru członka Rady
  Nadzorczej lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady
  Nadzorczej spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowied zialnością złoży oświadczenie
  o niekorzystaniu z uprawnienia do powoływania członka lub członków Rady Nadzorczej lub powierzenia
  funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wyboru
  członka Rady Nadzorczej lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej moż e dokonać Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia
  przysługujących spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
  wskazanych w § 6 ust. 3 Statutu Spółki uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania określonej
  liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje wszystkich
  członków Rady Nadzorczej Spółki, a także powierza funkcje Prze wodnic zącego Rady Nadzorczej Spółki
  i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  4. Niezależnie od postanowień § 17 ust. 3 Statutu, pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w liczbie
  od dwóch do trzech Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgro madzenie. --------------------
  5. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnymi
  członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub
  pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność n iezależnego członka do podejmowania
  bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w ustępie 6 poniżej. ---------------------------
  6. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: -----------
  a) nie jest i nie była pracownikie m Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę lub usługi na innej
  podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co
  dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółk a, ---------------
  b) nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Ra dy Nadzorczej żadnych funkcji
  w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której
  należy Spółka, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  c) nie jest osobą bliską członka organu Sp ółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku
  kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach
  kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, -------------
  d) w ciągu tr zech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu
  wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem
  z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich
  trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu
  wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem
  z tytułu pełnienia funkcji cz łonka Rady Nadzorczej, -------------------------------- -------------------------------- --------
  e) nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest
  osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 15 ~

  (dziesięć) procent kapitału zak ładowego Spółki, -------------------------------- -------------------------------- ------------
  f) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10
  (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą
  świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub
  akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego
  Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy
  akcj onariusz lub akcjonariusze, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  g) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub
  byłego biegłego rewidenta Spółki, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  h) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem or ganu
  zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.
  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  7. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych,
  przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i p owinowatych w linii prostej do drugiego stopnia. ----
  8. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat
  na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane
  w ustępie 6 powyżej, wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które
  spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie. --------
  9. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Walne
  Zgromadzenie może ustanowić komitety Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu lub komitet
  wynagrodzeń. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  § 18. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. ---------------------
  § 19. 1. Rada Nadzorcza o dbywa posiedzenia co najmniej raz na 4 miesiące, nie mniej niż 3 razy w roku. -
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać w terminie dwóch tygodni, posiedzenie Rady
  Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 1 m iesiąca od chwili
  złożenia wniosku. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący. --------------
  3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia,
  chyba, że obecni są i wyrażają zgodę na taką zmi anę lub uzupełnienie wszyscy członkowie Rady
  Nadzorczej, lub jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub dotyczy oceny konfliktu interesów
  pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. -------------------------------- -------------------------------- --------------
  § 20. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posi edzeniu jest obecna co najmniej połowa jej
  członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane,
  jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane kurierem lub
  pocztą pol econą a także lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez członka
  Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia,
  z zastrzeżeniem zdania następnego. W sprawach pilnych lub nagłych zap roszenie uznaje się za skutecznie
  wykonane, jeżeli zostało ono doręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej lub gdy zostało nadane
  kurierem lub pocztą poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez
  członka Rady Nadzorczej j ako adres do korespondencji, co najmniej na 48 godzin przed terminem
  posiedzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 16 ~

  Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach pos zczególnych lub
  wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
  czynności członków Zarządu, dla podjęcia których konieczne jest oddanie głosów za uchwałą przez
  wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Uchwały w sp rawie wyboru biegłego rewidenta dla
  przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, wymagają dla swojej ważności oddania głosu
  za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile
  którykolwiek z członkó w niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------------------
  3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. -----------------------
  4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój
  głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może
  dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------------------
  5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, dopuszczalne jest podejmowani e uchwał przez R adę Nadzorczą
  w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu
  uchwały w sposób określony w ustępie 1 powyżej. -------------------------------- -------------------------------- -----------
  § 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
  Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed
  Walnym Zgromadzeniem. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2. Oprócz spraw wskazanych w Statucie i w kodeksie spółek handlowych, do Rady Nadzorczej należy: -----
  a) ustalenie wynagrodzenia i formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu; -------------------------------- --------
  b) badani e bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
  stanem faktycznym; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; --------
  d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemn ego sprawozdania z wyni ków czynności, o których mowa
  w pkt. b) i c); -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
  Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą spraw ować swoich
  czynności; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  f) uchwalanie regulaminu Zarządu; -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
  g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; ----------------
  i) podejmowanie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarci e przez Zarząd umowy o subemisję
  inwestycyjną (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). ---------
  j) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu.
  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  3. Nie wymagają zgody Rady Nadzorczej podejmowane przez Zarząd, w związku z podwyższeniem kapitału
  zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, Uchwały w sprawach ustalenia
  ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. -------------------------------- ------------------
  § 22. Brak w składzie Rady Nadzorczej członków niezależnych, zmniejszenie się liczby członków Rady


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 17 ~

  Nadzorczej poniżej liczby członków Rady Nadzorczej wyznaczonej w ak tua lnie obowiązującej uchwale
  w tym przedmiocie (jednak, o ile w danym momencie Rada Nadzorcza ma co najmniej pięciu członków) nie
  powodują braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał. Zarząd winien w takiej sytuacji
  działać w celu doprowadzenia sk ładu Rady Nadzorczej do zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym
  czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia. W razie gdyby z Rady Nadzorczej ustąpił jej Przewodniczący
  lub Wiceprzewodniczący (czy też osoby te zrzekłyby się swoich funkcji), Rada Nadzorcza, na czas do
  momentu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przez uprawnione osoby lub organy, ze
  swego grona może wybrać w głosowaniu tajnym, zależnie od okoliczności, osoby pełniące obowiązki
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodnicząc ego Rady Nadzorczej, które to osoby
  wyposażone są we wszystkie kompetencje Przewodniczącego, lub odpowiednio, Wiceprzewodniczącego.

  WALNE ZGROMADZENIE
  § 23. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------------- -----------
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku
  obrotowego. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej 1/2 0 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może
  również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -------------------------------- --------------
  5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić w ciągu
  dwóch tygodni od daty zgłos zenia wniosku. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie
  zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. -------------------------------- -----------------
  7. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom repreze ntującym co
  najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce. -------------------------------- -----
  § 24. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
  chyba, że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na posie dzeniu i nikt z obecnych nie wniesie
  sprzeciwu, co do podjęcia uchwały nie objętej porządkiem obrad. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo
  zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku ob rad jest podejmowania jedynie
  w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo
  zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego
  umotywowania. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszcz onej w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego
  Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym
  Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bąd ź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości
  trzech czwartych głosów. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/ 20 kapitału akcyjnego,
  mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno o dbyć się w terminie wskazanym


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 18 ~

  w żądaniu, a w razie istotnych co do tego przeszkód – w terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez
  Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. -------------------------------- --------------------------------
  5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów
  umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek jest możliwe tylko za zgodą
  wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na
  trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje
  w tym samym trybie co jego odwołanie. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 25. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -------------------------------- ---------------------------
  2. Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej lub drogą korespondencyjną. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  3. Walne Zgromadzenie uchwala i zmienia regulamin Walnego Zgromadzenia; zmiany obowiązują od
  następnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  § 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyraźnie w Statucie lub
  wynikającymi z przepisów kodeksu spółek h andlowych, z zastrzeżeniem, iż do powzięcia uchwał, o których
  mowa w art. 415 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, niezbędny jest udział w głosowaniu spółki Książek
  Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, należy: -------------------------------
  a) rozpatrze nie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat; -------------------------------- -------------------------------
  c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; ---------------------
  d) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; -------------------------------- --------
  e) z zastrzeżeniem postanowień Statutu o kapitale docelowym, podwyższenie lub obniżenie kapitału
  zakładowego Spółki; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  f) połączenie Spółki z inną spółką; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  g) przekształcenie Spółki; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  h) roz wiązanie i likwidacja Spółki; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  i) umorzenie akcji; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  j) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 kodeksu spółek
  handlowych; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  k) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -------------------------------- -----------------------------
  l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim
  ograniczonego prawa rzeczowego; -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej w związku
  z utworzeniem Spółki lub sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad Spó łką; -------------------------------- --------
  n) zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką dominującą, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;
  o) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływ anie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ----
  p) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy. -------------
  2. Nabycie lub zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie
  nieruchomości, w ty m ustanawianie praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach oraz składanie
  innych oświadczeń woli ze skutkiem dla uprawnień Spółki w stosunku do nieruchomości nie wymaga zgody


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 19 ~

  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  3. Emisja obligacji i innych papierów wartościowych, w tym w drodze oferty publicznej, a także
  podejmowanie wszelkich działań mających na celu dematerializację, rejest rację w Krajowym Depozycie
  (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) oraz dopuszczenie
  obligacji i in nych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt
  k) Statutu i bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwz ględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu
  spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. -------------------------------- -------------------------------- --------
  § 27. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie
  członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do o dpowiedzialności, jak również
  w sprawach osobowych. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------
  § 28. 1. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym
  głosowaniu imiennym, przy czym każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. -------
  2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała
  w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki podjęta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób
  reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -------------------------------- ------------------------------
  § 29. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
  wskazana, a w razie braku wskazania jakikolwiek inny członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, po
  czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -------------------------------- --
  2. Uchwały formułowane są w taki sposób, by każdy uprawniony miał możliwość ich zaskarżenia; dotyczy
  to w szczególności zaniechania podjęcia uchwały w określonej sprawie ujętej w porządku obrad. -------------

  GOSPODARKA SPÓŁK I
  § 30. Wewnętrzną organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. -----------------
  § 31. 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -------------------------
  2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  § 32. 1. Spółka tworzy nas tępujące kapitały: -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  a) kapitał zakładowy; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  b) kapitał zapasowy - na pokrycie strat bilansowych - na który będą dokonywane coroczne odpisy,
  w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku za dany rok obrotowy, do czasu kiedy
  kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego; -------------------------------
  c) Spółka może tworzyć i likwidować uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe na
  początku i w trakcie roku obrotowego. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie
  poszczególnych wydatków lub strat. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane
  stosownie do potrzeb fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz
  świadczeń socjalnych. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  § 33. 1 . Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -------------------------------- -------------
  a) kapitał zapasowy; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  b) dywidendę dla akcjonariuszy; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---


  Statut Marvipol Development S.A. – tekst jednolity
  ustalony w drodze Uchwał y Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 201 8 r.

  ~ 20 ~

  c) inwestycje; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  d) kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  e) inne kapitały lub fundusze; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  f) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ----
  2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
  biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzen ie do wypłaty akcjonariuszom,
  w kwotach nie wyższych niż obliczone na pods tawie odpowiednich przepisów prawa. ----------------------------
  3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku.
  4. Zarząd, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki
  na poczet pr zewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w wysok ości nie wyższej niż wskazana
  w art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na jej
  wypłatę. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  § 34. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza po przedst awieniu rekomendacji Zarządu. Spółka
  dokonuje zmiany biegłego rewidenta nie rzadziej niż raz na 5 lat. Rewidentem do spraw szczególnych nie
  może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badan ie funkcję biegłego rewidenta
  w Spółce lub pod miotach od niej zależnych. -------------------------------- -------------------------------- --------------------

  ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
  § 35. 1. Rozwiązanie Spółki powodują: -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, --
  b) ogłoszenie upadłości Spółki, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  c) inne przyczyny przewidziane pr awem. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  2. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego
  Zgromadzenia powzięta wymaganą dla zmiany Statutu większością głosów, oddanych w obecności
  akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapita łu zakładowego. -------------------------------- -----------
  3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. --------

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
  w tym kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  § 37. Statut, regulaminy, informacje i dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, a także
  sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i mogą być umieszczane na stronie internetowej
  Spółki. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----  Warszawa, dn. 20 listopada 201 7 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Marvipol SA
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.marvipol.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MARVIPOL
2021-08-04 21-08-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor