Raport.

MARVIPOL DEVELOPMENT SA (32/2018) Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 06/2018 z dn. 6 lutego 2018 r. dotyczących m.in. podpisania przez jednostkę zależną Emitenta znaczących umów, w tym umowy deweloperskiej, związanych z realizacją projektu magazynowego w okolicy Warszawy [Projekt], Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez PDC Industrial Center 82 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Holandii, umowy kredytu [Umowa] z Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].
Na mocy zawartej Umowy, Bank udzielił Kredytobiorcy finansowania obejmującego następujące, udostępniane w trzech transzach kredyty:
1) Kredyt Budowlany w łącznej kwocie do 6.840.000 EUR;
2) Kredyt Inwestycyjny w łącznej kwocie do 7.190.000 EUR;
3) Kredyt VAT w łącznej kwocie do 5.000.000PLN.
Kredyt Budowlany zostanie przeznaczony przez Kredytobiorcę przede wszystkim na sfinansowanie lub refinansowanie 75% całkowitych kosztów Projektu, częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny oraz zapłatę naliczonych przez Bank odsetek narosłych w ramach Kredytu Budowalnego i Kredytu VAT, a także na zapłatę prowizji i opłat Banku związanych z obsługą finansowania. Kredyt Inwestycyjny zostanie przeznaczony na spłatę Kredytu Budowlanego oraz częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny Kredytobiorcy, sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem natomiast Kredyt VAT zostanie przeznaczony na sfinansowanie lub refinansowanie zapłaty podatku VAT płatnego przez Kredytobiorcę w związku z realizacją Projektu.
Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla Kredytu Budowlanego i dla Kredytu Inwestycyjnego oraz WIBOR dla Kredytu VAT, powiększone o marżę Banku.
Data ostatecznej spłaty Kredytu Budowlanego została ustalona na 1 sierpnia 2020 roku. Data ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego została oznaczona na dzień przypadający 60 miesięcy od daty wykorzystania Kredytu Inwestycyjnego, jednakże nie później niż 1 sierpnia 2023 roku. Data ostatecznej spłaty Kredytu VAT została ustalona na dzień 1 lutego 2020 roku.
Zabezpieczenia spłaty Umowy stanowią w szczególności:
- hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia ustanowiona przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 10.785.000 EUR,
- hipoteka o drugim pierwszeństwie zaspokojenia ustanowioną przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, do sumy wynoszącej 7.500.000 PLN,
- zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Kredytobiorcy,
- zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy,
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych postanowień charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Marvipol SA
ISIN:PLMRVPL00016
NIP:526-12-11-046
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Prosta 32 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 5365000
www:www.marvipol.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MARVIPOL
2021-08-04 20-08-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor