Raport.

MAKARONY POLSKIE SA (23/2018) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z pózn. zm.] (dalej: Ustawa) informuje, że w dniu 31 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie przesłane przez Pana Krzysztofa Moskę dot. zwiększenia stanu posiadania akcji Makarony Polskie SA.
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pan Krzysztof Moska poinformował, iż w wyniku zawarcia w dniu 27 lipca 2018 roku transakcji nabycia 232 893 sztuk akcji Makarony Polskie SA, w ramach sesyjnych transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez niego udziału w ten sposób, iż nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania Pan Krzysztof Moska posiadał 348 076 akcji Spółki, stanowiących 3,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. uprawniających do wykonywania 348 076 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania Pan Krzysztof Moska posiada łącznie 580 969 akcji Spółki, stanowiących 6,28% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,28% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 580 969 głosów z akcji Spółki.
Jednocześnie Pan Krzysztof Moska poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Makarony Polskie SA
ISIN:PLMKRNP00015
NIP:813-32-78-856
EKD: 10.73 produkcja makaronów, klusek kuskusu i podobnych produktów mącznych
Adres: ul. Podkarpacka 15 35-082 Rzeszów
Telefon:+48 17 8753010
www:www.makarony.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MAKARONY POLSKIE
2021-04-12 21:54:08
tret
tretre
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor