Raport.

MACRO GAMES SA (34/2017) Zakończenie subskrypcji akcji serii G

Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru („Akcje Serii G”) oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii G została przeprowadzona w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2017 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 października 2017 roku;
• Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii G: 14 listopada 2017 roku;
• Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 24 listopada 2017 roku;
• Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru zapisów dodatkowych z zaproszenia zarządu: 27 listopada 2017 roku.
2) Data przydziału Akcji Serii G: 23 listopada 2017 roku.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii G: nie więcej niż 75.836.059 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis: Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba Akcji Serii G, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 11.504.376 w ramach wykonywania prawa poboru w zapisach podstawowych i dodatkowych.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii G w liczbie 11.504.376 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje Serii G w liczbie 11.504.376 zostały pokryte wkładem pieniężnym.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: w ramach wykonania praw poboru złożono w ramach zapisów podstawowych 334 zapisy oraz 43 zapisy dodatkowe tj. łącznie 377 zapisów na Akcje Serii G.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 377.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje Serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 1.150.437,60 zł.
11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii G:
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący łącznego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Serii G po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Macro Games SA
ISIN:PLMRCGM00013
NIP:8943021675
EKD: 46.51 sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Adres: ul. Strzegomska 138 54-429 Wrocław
Telefon:+48 71 7886742
www:www.macrogames.pl
Komentarze o spółce MACRO GAMES
2018-01-06 21:52:13
Eh:)
Co wy tu robicie xd
2018-01-06 22:20:12
Ja
Bida stransza, że aż piszczy ;)
2018-01-11 22:06:47
Daser
2017 czy 2018?
2018-01-12 18:20:47
MG
Przecież oni nawet nie wiedzą, który mamy rok.
W komunikatach piszą 2017.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649