Raport.

MABION SA (57/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku od Twiti Investments Ltd. zawiadomienia z dnia 7 sierpnia 2018 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej [...] o następującej treści:
"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego udziału Twiti Investments Ltd. w ogólnej liczbie głosów w spółce Mabion S.A. ("Spółka"). Zmiana udziału wynika ze sprzedaży akcji Spółki w wyniku odpowiedzi na ofertę funduszu inwestycyjnego zainteresowanego długoterminowym zaangażowaniem kapitałowym w Spółkę.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w związku z rozliczeniem w dniu 7 sierpnia 2018 roku transakcji pakietowej pozasesyjnej sprzedaży 140.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (data zawarcia transakcji: 3 sierpnia 2018 roku).
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału Twiti Investments Ltd. posiadała 2.520.072 akcji Spółki reprezentujących 18,37% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.114.372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,37% ogólnej liczby głosów, w tym 594.300 akcji imiennych uprzywilejowanych reprezentujących 4,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.188.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,77% ogólnej liczby głosów oraz 1.925.772 akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących 14,04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.925.772 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,59% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Twiti Investments Ltd. posiada 2.380.072 akcji Spółki reprezentujących 17,35% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.974.372 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,45% ogólnej liczby głosów, w tym 594.300 akcji imiennych uprzywilejowanych reprezentujących 4,33% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.188.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,77% ogólnej liczby głosów oraz 1.785.772 akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących 13,02% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.785.772 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,68% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy - Twiti nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3.114.372 głosów oraz 20,37% w ogólnej liczby głosów."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mabion SA
ISIN:PLMBION00016
NIP:775-25-61-383
EKD: 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Adres: ul. Józefów 9 99-300 Kutno
Telefon:+48 42 2908210
www:www.mabion.eu
Kalendarium raportów
2021-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MABION
2021-09-24 23-09-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor