Raport.

DM BZ WBK podniósł cenę docelową Mabionu do 171,2 zł za akcję; rekomenduje "kupuj"

Raport wydano przy kursie 92,4 zł, a we wtorek o godz. 13.30 akcja Mabionu kosztuje 103,4 zł.
"Mabion nieuchronnie zbliża się do komercjalizacji swojego projektu, a kroki podjęte w ostatnim czasie zmniejszają ryzyko niepowodzenia. Oznacza to większe prawdopodobieństwo sukcesu, zwiększając naszą wycenę DCF skorygowaną o ryzyko do 171,2 zł" - napisano w raporcie.
Rekomendacja została wydana przed ogłoszeniem 1 czerwca przez Mabion komunikatu o złożeniu wniosku do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o rejestrację MabionCD20 (biopodobny rituximab), pierwszego leku spółki.
Grzegorz Balcerski, analityk DM BZ WBK, który jest autorem raportu, przewidywał w nim, że wniosek do EMA zostanie złożony na przełomie II/III kwartału 2018 r.
"Europejska rejestracja powinna zająć 4-5 kwartałów, podczas gdy pierwsze dostawy powinny zostać wykonane w I kwartale 2020 r." - napisano w raporcie.
"Oczekujemy, że rejestracja w USA zostanie przeprowadzona rok później. Mabion powinien zakontraktować partnerstwa w USA i w reszcie świata w ciągu najbliższego roku. Te, w połączeniu z ostatnią prywatną emisją i dotacjami, powinny pokryć koszty związane z komercjalizacją MabionCD20, ekspansją portfela leków i wzrostem zdolności produkcyjnych" - dodano.
Prognozy DM BZ WBK dotyczące wyników Mabionu (w mln zł)
Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 29 maja 2018 r. o godzinie 8.00.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Maklerski BZ W BK (DM BZ WBK) , będący wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodni ego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50 -950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993 334 810 zł. DM BZ W BK jest podmiot em podlegający m przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. z 201 4 r. poz. 94 – t.j. z późn. zm. ), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i war unkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 20 13 r. poz. 1382 – t.j. z późn. zm. ) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 20 05 r. Nr 183 , poz. 1537 z późn. zm. ). Materiał ten jest adresowany do inwestorów kwalifikowanych oraz klientów profesjonalnych w rozumieniu przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz do Klientów DM BZ W BK uprawnionych do otrzymywania rekomendacji na podstawie umów o świadczenie us ług. Wszelkie znaki towarowe, oznaczenia usług i loga użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi, oznaczeniami usług lub zarejestrowanymi znakami towarowymi lub oznaczeniami usług B anku Zachodniego WBK (BZ WBK) lub podmiotów z Grupy BZ WBK. Autore m dokumentu jest DM BZ W BK . BZ WBK przysługują prawa autorskie do niniejszego opracowania. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody BZ W BK jest zabronione. DM BZ W BK nie jest obowiązany do zapewnienia , czy in strumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razi e wątpliwości dotycz ących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację z niezależn ym doradc ą inwestycyjnym . Żaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwe stycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora . Ilekroć w dokumencie mowa jest o „Emitencie” należy przez to rozumieć spółkę/spółki będącą/będące przedmiotem rekomendacji zawartych w niniejszym dokumencie. W prz ypadku, gdy rekome ndacja dotyczy kilku spółek , pojęcie „Emitent a” będzie odnosić się do w szystkich tyc h spółe k. Podmioty powiązane z BZ WBK mogą, w zakresie dopuszczonym prawem, uczestniczyć lub inwestować w transakcje finansowe w relacjach z Emitentem , świadczyć usługi na rzecz lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez Emitenta lub mieć możliwość lub realizować transakcje Instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta („instrumenty finansowe”). D M BZ W BK może, w zakresie dopuszczalnym prawem polskim, Wielkiej Brytan ii oraz pozostałymi prawami oraz przepisami, przeprowadzać transakcje Instrumentami finansowymi , zanim niniejszy materiał zostanie przedstawiony odbiorcom. Niniejsza rekomendacja jest aktualna na moment jej sporządzenia i może się zmienić w czasie. DM BZ WBK mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstaw ionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu. DM BZ W BK informuje, że trafność wcześniejszych rekomendacji nie jest gwarancją ich trafnoś ci w przyszłości. Punkt widzenia wyrażony w raportach odzwierciedla osobistą opinię Analityka na temat analizowanej spółki i jej papierów warto ściowych. Za wyjątkiem wynagrodzenia ze strony DM BZ WBK, Analitycy nie przyjmują innej formy wynagrodzenia za sp orządzane rekomendacje. Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ W BK, Akcje.net, prasa finansowa, internetowe serwisy fi nansowo -ekonomiczne. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane pr zez DM BZ W BK ze źródeł uznawanych za wiarygodne, przy zachowaniu należytej staranności, jednak DM BZ W BK nie może zapewnić ich dokładności oraz kompletności . Inwestor będzie odpowiedzialn y za przeprowadzenie na własną rękę badań oraz analiz informacji zaw artych w niniejszym dokumencie i za ocenę zalet oraz ryzyka związanego z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem niniejszego dokumentu. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakci e. DM BZ W BK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta na skutek decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji udzielonych przez DM BZ W BK o ile przy ich udzielaniu zachował należytą staranność i rzetelność. Niniejszy do kument nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych , ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy dokument jest przedstawiony p aństwu wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowany lub przekazywany osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać rozpowszechnione, publikowane oraz dystrybuowane bezpośr ednio ani pośrednio, w Stanac h Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii. Rozpowszechnianie, publikowanie oraz dystrybuowanie bezpośrednio lub poś rednio w tych państwach lub wśród obywateli tych państw lub osób w nich przebywających może stanowić naruszenie prawa lub regulac ji dotyczących instrumentów finansowych obowiązujących w tych krajach. Rozpowszechnianie, publikowanie oraz dystrybuowanie tego dokumentu na terytorium innych państw może być ograniczone przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje. Osoby udostępniające l ub rozpowszechniające ten dokument są obowiązane znać te ograniczenia i ich przestrzegać. W Wielkiej Brytanii niniejszy dokument może być jedynie rozpowszechniany wśród osób, które posiadają profesjonalną wiedzę w z akresie inwestowania zgodnie z odpowiedni mi regulacjami. Opinii zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez emitenta . Opinie zawarte w niniejszym dokumencie są wyłącznie opiniami DM BZ W BK. DM BZ W BK informuje, iż inwestowanie środków w in strumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. DM BZ W BK zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależn e od emitenta i wyników jego działalnoś ci. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się na stronie www.dmbzwbk.pl w sekcji zastrzeżenia i ryzyko - informacje o instrumentach finansowych i ryzyku . Decyzja o zakupie wszelkich instrumentów finansowych powinna być podjęta wyłącznie na podstawie prospektu, oferty lub innych powszechnie dostępnych dokumentów i materiałów opu blikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Informacja „Overweight” / „Underweight” /„Neutral” („Przeważaj” / „Niedoważaj” / „Neutralne”) – oznacza, iż w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs spółki w ciągu miesiąca może zachować s ię lepiej/gorzej/neutralnie w stosunku do indeksu WIG20. W przypadku zamieszczenia przy poszczególnych spółkach informacji „ Overweight” / „Underweight” / „Neutral” („ Przeważaj” / ”Niedoważaj” / ”Neutralne”) - informacja ta nie powinna być traktowana jako zalecenie inwestycyjne dotyczące danego instrumentu finansowego. System rekomendacyjny DM BZ W BK opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansow ych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje „Overweight”/ „Underweight”/ „Neutral” („Przeważaj”/„Niedoważaj”/„Neutralne”) nie spełniają żadnego z powyższych wymogów. Ponadto w zależności od okolicznośc i mogą one stanowić podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inw estorów. Mid-caps – zamieszczenie spółki w portfelu mid -cap oznacza, iż w ocenie autorów niniejszego dokumentu kurs danej s półki może zachować się w ciągu jednego miesiąca lepiej niż indeks WIG20. Dodawanie i zdejmowanie spółek z listy odbywa się ze względu na wymogi rotacji spółek na liście. Zmian wag dla spółek, które już wcześniej znajdowały się w portfelu, nie należy pojm ować jako zalecenia inwestycyjnego. Zmiany te mają na celu wyłącznie wyrównanie łącznej wagi wszystkich spółek do 100%. Wyjaśnienia terminologii fachowej użytej w rekomendacji: EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja P/E - wskaźnik c eny do zysku na akcję EV - kapitalizacja spółki powiększona o dług netto PEG - wskaźnik P/E do wzrostu zysków EPS - zysk na akcję CPI - wskaźnik cen i usług towarów konsumpcyjnych WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost P/CE - wsk aźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję NOPAT - teoretyczny zysk operacyjny po opodatkowaniu FCF - wolne przepływy pieniężne BV – wartość księgowa ROE – zwrot na kapitale własnym P/BV – cena do wartości księgowej Definicje rekomendacji: Kupuj – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje przekroczy 15% w ciągu 12 miesięcy. Trzymaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie od 0% do 15% w ciągu 12 miesięcy. Sprzedaj - całkowita oc zekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie mniej ni ż 0% w ciągu 12 miesięcy. W opinii D M BZ WBK niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu in teresów, który mógłby wpłynąć n a jego treść. D M BZ W BK nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedm iotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dok umencie. Działalność DM BZ W BK, będącego wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A., podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w W arszawie, Plac Powstańców W arszawy 1, 00 -030 Warszawa, NIP 521 -340-29-37.    W BZ W BK impl ementowane są regulacje wewnętrzne, które mają na celu zapobieganie konfliktom interesów dotyczącym rekomendacji. Ustanowiono bariery fizyczne, bariery logiczne oraz zasady ochrony dokumentacji w wymiarze adekwatnym do rodzaju prowadzonej przez BZ W BK dzia łalności. Poza tym BZ W BK wprowadził szereg obowiązków oraz obostrzeń, dotyczących ochrony przepływu informacji poufnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjn ymi. Data i godzina na pierwszej stronie wskazuje termin sporządzenia i pierwszego roz powszechnienia rekomendacji. Wszystkie ceny instrumentów finansowych, które zostały wymienione w rekomendacji odpowiadają kursom, po jakim danego dnia nastąpiła ost atnia transakcja, na danym instrumencie finansowym , chyba, że wskazana zostanie inna wartoś ć. UW AŻA SIĘ, ŻE KAŻDY KTO PRZYJMUJE LUB W YRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU TEGO DOKUMENTU , W YRAŻA ZGODĘ NA TREŚĆ POW YŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ. UJAWNIENIA Niniejszy raport zawiera rekomendacje dotyczące spółki/spółek: Mabion SA („Emitent”) . DM BZ W BK informuje, i ż niniejszy dokument będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz w roku. Niniejszy dokument nie został / został ujawniony Emitentowi . Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu DM BZ W BK korzystał co najmniej z dwóch z następujących metod wyceny: 1) zdyskont owanych przepływów pieniężnych (DCF), 2) porównawczej, 3) mnożników średniocyklicznych, 4) zdyskontowanych dywidend (DDM) , 5) wartości rezydualnej, 6) model uzasadnionej wyceny kapitałów własnych ( W EV), 7) metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP), 8) meto da wartości likwidacyjnej . Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Do jej mocnych stron zaliczyć można uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają do sp ółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów. Metoda porównawcza opiera się na ekonomicznym prawie „jednej ceny”. Mocnymi stronami metody po równawczej są: mała ilość parametrów, jakie analityk musi oszacować, oparcie wyceny na aktualnych warunkach rynkowych, stosunkowo duża dostępność wskaźników dla porównywanych spółek o raz szeroka znajomość metody porównawczej wśród inwestorów. Do wad wyceny metodą porównawczą zaliczyć można znaczną wrażliwość wyników wyceny na wybór spółek do grupy porównawczej, uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia pewnych istotnych czynników (np.: dynamika wzrostu, aktywa pozaoperacyjne , ład korporacyjny, pow tarzalność wyników, różnice w stosowanych standardach rachunkowości) oraz niepewność efektywności rynkowej wyceny porównywanych spółek. Metoda mnożników średniocyklicznych opiera się na długoterminowym dwuletnim średnim konsensusie mnożników P/E oraz EV/EB ITDA dla spółek grupy porównawczej. Metodologia ta ma na celu określenie wartości godziwej dla cyklicznych spółek. Wadą tej metody jest fakt, iż im plikowana wycena może znacznie różnić się od wartości rynkowej analizowanej spółki w szczycie lub na dnie cyk lu oraz jej zależność od jakości danych zewnętrznych (w tym przypadku konsensus wg Bloomberga). Zaletą jest prostota metody oraz uśredniona wartość dla całego cyklu, pozwalająca wychwytywać zarówno przewartoś ciowanie jak i niedowartościowanie danego analiz owanego waloru. Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM) bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych dywidendach wypłaconych przez spółkę. Do jej mocnych stron można zaliczyć uwzględnienie realnych przepływów pieniężnych do właścicieli kapitału akcyjn ego oraz fakt, że metoda ta jest wykorzystywana w przypadku spółek z długą historią wypłacania dywidendy. Główną wadą metody zdyskontowanych dywidend jest oszacowywanie wielkości wypłacanej dywidendy na podstawie dużej ilości parametrów i założeń, w tym st opy wypłaty dywidendy. Metoda wartości rezydualnej jest koncepcyjnie zbliżona do metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) stosowanej do wyceny spółek niefinansowych a główną różnicą jest to ze bazuje na szacowanych wielkościach wartości rezydual nej (nadwyżka ROE nad kosztem kapitału) a nie zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Do jej mocnych stron zaliczyć można uwzględnienie nadwyżki zysku nad kosztem kapitału która jest potencjalnie do dyspozycji akcjonariuszy oraz kosztu pieniądza w czasie . Wadami wyceny DCF są: duża ilość parametrów i założeń, które należy oszacować i wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów . Model uzasadnionej wyceny kapitałów własnych ( WEV ) jest oparty na formule wartość księgowa = (ROE za dwa lata minus stopa stabiln ego wzrostu)/(koszt kapitału minus stopa stabilnego wzrostu) i pozwala na oszacowanie wartości godziwej danej spółki za dwa lata. W następnej kolejności w yliczana jest wartość bieżąca. Główną zaletą tej metody jest jej przejrzystość oraz fakt iż jest opart a na relatywnie krótkich prognozach co ogranicza ryzyko błędów w prognozie. Główną wadą jest to, iż metoda zakłada, iż cena akcji danej spółki w długim okresie będzie dążyć do swojej wartości godziwej implikowanej z kombinacji ROE i kosztu kapitału. Metoda sumy poszczególnych aktywów (SOTP) jest dodaniem do siebie wartości różnych aktywów spółki, wyliczonych przy pomocy jednej z powyższych metod. Zalety i wady tej metody są identyczne z zaletami i wadami zastosowanych metod wyceny. Metoda wartości likwidacy jnej – wartość likwidacyjna jest to kwota pieniędzy, za którą aktywa lub przedsiębiorstwo mogą zostać szybko sprzedane w sytuacji gdyby przedsiębiorstwo zaprzestało swojej działalności. Następnie, szacunkowa wartość aktywów zostaje skorygowana o zobowiązan ia i wydatki związane z likwidacją. Zaletą tej metody szacowania wartości jest jego prostota. Ta metoda nie uwzględnia wartości niematerialnych jak wartość firmy, co je st główną wadą. Statystyki globalne przedstawiające rozkład rekomendacji oraz udział sp ółek na rzecz których świadczono usługi bankowości inwestycyjnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy we wszystkich spółkach pokrywanych znajduje się pod adresem: http://www.dmbzwbk.pl/global -statistics. html Wykaz wszystkich rekomendacji dotyczących jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub emitenta, sporządzonych przez Analityka, który sporządził również niniejszy dokument, a które zostały rozpowszechnione w okresie ostatnich 12 miesięcy znajduje się n a stronie http://www.dmbzwbk.pl/analizy -i-komentarze/produkty - analityczne/rekomendacje -fundamentalne/rekomendacje.html#tab_2 Definicje poszczególnych rekomendacji zostały opisane w sekcji Zastrzeżenia. Wykresy dot. zmian cen akcji zawarte w raporcie obejmują wykresy liniowe dziennych cen na zamknięcie w okresie jednego roku . Informacje dotyczące dłuższego okresu (maksymalnie 3 lata) dostępne są na życzenie. Członkowie władz Emitenta lub osoby im bliskie mogą być członkami władz BZ W BK lub głównego akcjonariusz a - Banco Santander S.A. Osoba/ Osoby zaangażowan e w przygotowanie raportu lub blisk ie im osob y mogą pełnić funkcj ę w organach Emitenta, lub zajmować stanowiska kierownicze w tym podmiocie lub mogą być stroną umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest Emitent i konsumen ci. Grupa BZ W BK, jej podmioty zależne, prze dstawiciele lub pracownicy mogą okazjonalnie przeprowadzać transakcje, lub mogą być zainteresowani nabyciem instrumentów finansowych spółek bezpośrednio lub pośrednio związanych z analizowaną spółką. DM BZ W BK nie jest stron ą umowy z Emitentem dotyczącej sporządzania rekomendacji. DM BZ W BK w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy otrzymał wynagrodzenie z tytułu prowadzenia depozytu akcji dla Emitenta. W ciągu ostatnich 12 miesięcy BZ W BK otrzymał wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług z zakresu bankowości in westycyjnej na rzecz Emitenta Emitent może posiadać akcje BZ W BK . BZ W BK nie wyklucza możliwości nabycia przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania niniejszej rekomen dacji, akcji Emitenta instrumentów finansowych, powodującego osi ągniecie łącznej liczby stanowiącej co najmniej 0,5% kapitału zakładowego. Poza wspomnianymi powyżej, Emitenta nie łączą żadne inne stosunki umowne z BZ W BK , które mogłyby wpłynąć na obiektywność rek omendacji zawartych w niniejszym dokumencie. BZ W BK ni e posiada tak bezpośrednio jak i pośrednio instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta lub których wartość zależna je st w istotny sposób od wartości instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta . Nie jest jednak wykluczone, że w okresie nastę pnych dwunastu miesięcy, włącznie z okresem obowiązywania niniejszej rekomendacji, BZ WBK składać będzie ofertę świadczenia usług na rzecz Emitenta, jak również będzie n abywać lub zbywać instrumenty finansowe wyemitowane przez Emitenta lub których wartość zależna jest od wartości instrumentów finansowych wyemitowanych przez Emitenta. DM BZ W BK nie jest stroną żadnej umowy – z wyjątkiem umów brokerskich z klientami, w wykonaniu których DM BZ W BK sprzedaje i kupuje akcje Emitenta na zlecenie swoich klientów - której świadczenie byłoby zależne od wyceny instrumentów finansowych omawianych w niniejszym dokumencie. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające niniejszy dokument może być w sposób pośredni zależne od wyników finansow ych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta, dokonywanych przez BZ WBK lub podmioty z nim powiązane.


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mabion SA
ISIN:PLMBION00016
NIP:775-25-61-383
EKD: 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Adres: ul. Józefów 9 99-300 Kutno
Telefon:+48 42 2908210
www:www.mabion.eu
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce MABION
2019-05-20 06-05-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649