Raport.

MABION SA (37/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.
Planowany porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
24) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
25) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
26) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
27) Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
28) Wolne wnioski.
29) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami i opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w związku z przeprowadzeniem w Spółce Programu Motywacyjnego. Sprawozdania Rady Nadzorczej będące przedmiotem pkt. 5 i 6 porządku obrad zostaną przekazane w uzupełnieniu niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Strona 1 z 32

  PROJEKTY UCHWAŁ
  NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
  ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 201 8 ROKU

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybier a __________________ na Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego
  Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.  Strona 2 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 2/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
  Walnego Zgromadzenia:
  1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania
  finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
  obrotowy 201 7 oraz rozpatrzenie sprawozd ania Rady Nadzorczej z wyników oceny
  sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co
  do pokrycia straty za rok obrotowy 201 7.
  6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 201 7 uwzględniającego wymogi
  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
  obrotowy 201 7.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy
  201 7.
  9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 201 7.
  10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu -
  Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  11) Podjęcie uchwał y w sprawie udzielenia absolutorium Panu Harosławowi Walczakowi -
  Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Harosowi - Członkowi
  Zarządu z wykonania prze z niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  201 7.
  14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu -
  Członko wi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi
  Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hackowi Nowakowi - Członkowi
  Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.


  Strona 3 z 32

  18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hasnemu - Członkowi
  Rady Nadzorczej z w ykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi
  Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  20) Podjęcie uchwały w sprawie udzieleni a absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Zastępcy
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym
  201 7.
  21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Davidowi Johnowi Jamesowi -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi
  Rady Nadzorczej z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi
  Rady Nadzorczej z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  24) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
  25) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  26) Podjęcie u chwał y w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
  27) Podjęcie u chwał y w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów
  subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychc zasowych akcjonariuszy,
  uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem
  dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki .
  28) Wolne wnioski.
  29) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne
  Zgromadzenie.  Strona 4 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 3/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 201 7 r. i kończący się w dniu 31
  grudnia 201 7 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki za rok obrotowy
  rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 201 7 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 201 7 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 201 7 podlega rozpatrzeniu i
  zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych.
  Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 1/V/201 8 z dnia 25 maja 201 8 r., pozytywnie oceniła
  sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 201 7 oraz wniosła o jego
  zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.  Strona 5 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 4/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe
  Spółki za rok obrotowy 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
  obejmujące w szczególności:
  a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 roku, który po stronie aktywów i pasywów
  wykazuje kwotę 82 .444.810,46 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści
  cztery tysiące osiemset dziesięć złotych 46/100 ),
  c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 201 7, wykazujący stratę netto w kwocie 57.886.733
  złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
  trzydzieści trzy złote) ,
  d. rachunek przepływów pieniężnych,
  e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7
  r.,
  f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 201 7 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu
  przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada
  Nadzo rcza Mabion S.A., uchwałą nr 2/V/201 8 z dnia 25 maja 201 8 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie
  finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 201 7 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Mabion S.A.


  Strona 6 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 5/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 201 7

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający
  się w dniu 1 stycznia 201 7 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 201 7 r. w kwocie 57.886.733
  złotych ( słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
  trzydzieści trzy złote) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  wykazało stratę netto w wysokości 5 7.886.733 zł.
  Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2017 jest brak sprzedaży oraz
  wysokie koszty prac badawczo -rozwojowych oraz koszty ogólnego zarządu, które były wyższe niż
  w latach ubiegły ch ze względu na koszty prac związanych z przygotowaniami do emisji akcji Spółki
  na giełdzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prac związanych z dostosowaniem systemu
  finansowo -księgowego i sprawozdawczości do wymogów Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Podjęcie tych
  działań było niezbędne w celu podniesienia wiarygodności wyników prezentowanych przez Spółkę
  w oczach inwestorów zagranicznych.
  Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 2 6 kwietnia 201 8 roku wydana została bez zastrzeżeń
  do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku.
  Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest pokrycie straty netto – wykazanej
  w sprawozdan iu finansowym Mabion S.A. za rok obrotowy 2017 – z kapitału zapasowego Spółki.

  Strona 7 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 6/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu -
  Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.
  Strona 8 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 7/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Harosławowi Walczakowi -
  Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 9 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 8/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Harosowi -
  Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 10 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 9/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady
  Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi
  Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
  23 marca 2017 oraz od dnia 31 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i Członkowi
  Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku, z
  wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 11 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 0/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu
  - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017
  roku.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obo wiązków.  Strona 12 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 1/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu
  - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASAD NIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 13 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 2/VI/201 8
  Zwycz ajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych prze dmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 14 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 3/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Hackowi Nowakowi -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 15 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 4/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Hasnemu -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017
  roku.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 16 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 5/VI/201 8
  Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7.
  Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017
  roku.
  2. Uchwała wchodzi w życie z c hwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.  Strona 17 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 6/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Ma ciejowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - z
  wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium
  dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 do 31 marca 2017
  roku i pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23
  marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.


  Strona 18 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 7/VI/201 8
  Zwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi
  Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 23 marca 2017 roku do dnia
  31 grudn ia 2017 roku.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.


  Strona 19 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 8/VI/201 8
  Zwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Olechowi -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
  roku.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom org anów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.


  Strona 20 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 1 9/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
  Udzielenie absolutori um dotyczy okresu od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
  roku.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
  obowiązków.


  Strona 21 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 20 /VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczno ści przewidzianych
  w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych „ Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę
  przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
  zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej
  dalszego istnienia spółki ”.
  Poziom kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2017 wynosi - 54 .158 .105,54 (minus pięćdziesiąt
  cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych 54 /100 ). W związku z powyższym Zarząd
  Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieścił punkt przewidujący podjęcie zgodnie z art.
  397 Kodeksu spółek handlowych uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
  Ze względu na pozyskanie środków finansowych z emisji akcji serii P po dacie bilansowej, kapitały
  własne Spółki wykazują w chwili obecnej wartość dodatnią. W ocenie Zarządu Spółki ten fakt, a także
  wsparcie ze strony akcjonariuszy (zarówno strategicznych jak i uczestników rynku giełdowego) oraz
  długoterminowa umowa o współpracy z Mylan =reland Limited zapewnią Spółce finansowanie
  niezbędne do zakończenia prac rozwojowych związanych z lekiem MabionCD20 i uzasadniają dalsze
  prowadzenie działalności przez Spółkę zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.


  Strona 22 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 21 /VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie odwołania członk ów Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 21 u st. 1 - 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać następujących Członk ów
  Rady Nadzorczej Spółki = wspólnej kadencji :

  - _____________
  - _____________


  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków”.
  Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  przez Walne Zgromadzenie.


  Strona 23 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 22/VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie powołania now ych członk ów Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, d ziałając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych oraz § 21 ust. 1 - 3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członk ów Rady
  Nadzorczej Spółki = wspólnej kadencji następując e osob y:

  - _____________
  - _____________


  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków”.
  Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowy ch,
  przez Walne Zgromadzenie.


  Strona 24 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 23 /VI/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , działając na podstawie art. 393 pkt. 5 Kodeksu spółek
  handlowych , uchwala, co następuje :

  I. PROGRAM MOTYWACYJNY
  § 1
  1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym
  znaczeniu dla Spółki („ Program Motywacyjny ”).
  2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie do 4 (słownie: czterech) lat obrotowych ,
  tj. za lata obrotowe 2018 - 2021.
  3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrost u wyników
  finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie
  osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym („ Osoby Uprawnione ”) ze Spółką i jej
  celami.
  § 2
  1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydzi ał Osobom Uprawnionym
  nie więcej niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych
  serii A („ Warranty Subskrypcyjne serii A ”) oraz nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście
  tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych seri i B („ Warranty Subskrypcyjne serii B ”)
  (dalej łącznie jako „ Warranty Subskrypcyjne ”) uprawniających do objęcia odrębnie
  emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż
  125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej łącznie zwane „ Uprawnieniami ”).
  2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
  R Spółki („ Akcje Serii R ”) na warunkach określonyc h przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
  Programu Motywacyjnego.
  3. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
  S Spółki („ Akcje Serii S ”) na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
  Programu Mot ywacyjnego.
  4. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie stwierdzenie
  przez Radę Nadzorczą spełnienia przez Osoby Uprawnione celów lub kryteriów określonych
  zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
  5. Alternatywnie do objęci a emitowanych Akcji Serii R oraz Akcji Serii S w ramach warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego, Program Motywacyjny dopuszcza także rozliczenie
  nabytych Uprawnień w formie zaoferowania przez Spółkę Osobom Uprawnionym, które objęły


  Strona 25 z 32

  Warranty Subskrypc yjne wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego, odpłatnego ich
  nabycia w celu umorzenia.
  6. Decyzję o wyborze formy realizacji Uprawnień przez Osoby Uprawnione podejmie Rada
  Nadzorcza Spółki w formie uchwały, wraz z zatwierdzeniem spełnienia przez Osoby
  Upr awnione celów Programu Motywacyjnego.

  II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI
  SPÓŁKI
  § 3
  1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osobom Uprawnionym przyznane mogą zostać
  prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A inkorpor ujących prawo do nabycia akcji
  serii R oraz prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B inkorporujących prawo do
  nabycia akcji serii S.
  2. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w
  stosownej uchwale Rady Nadzorc zej, która ustali w formie uchwały Listę Osób Uprawnionych,
  którym przysługiwać będzie prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz
  Warrantów Subskrypcyjnych serii B, określając jednocześnie maksymalną ilość Warrantów
  Subskrypcyjnych serii A oraz W arrantów Subskrypcyjnych serii B przyznanych dla każdej z Osób
  Uprawnionych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
  3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do nie więcej niż 149
  (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób, przy czym prawo objęcia Warrantów
  Subskrypcyjnych serii A będzie przysługiwać nie więcej niż 139 Osobom Uprawnionym a prawo
  objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie przysługiwać nie więcej niż 10 Osobom
  Uprawnionym.

  III. REALIZACJA PROGRAMU
  § 4
  1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym tj.
  osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą, na warunkach
  określonych w uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Regulaminie
  Programu Mot ywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie
  i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej „ Regulamin
  Programu Motywacyjnego ”).
  2. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A Spółki skierowana zostanie do Osób
  Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo
  określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego , nie później jednak niż w terminie 14
  dni po weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełnienia Celu Rynkowego w każdym z l at objętych
  Programem Motywacyjnym.
  3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Spółki skierowana zostanie do Osób
  Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym szczegółowo
  określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż w terminie 14
  dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w każdym z lat objętych Programem
  Motywacyjnym.


  Strona 26 z 32

  4. W momencie złożenia Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Rada
  Nadzorcza jest upoważniona jednocześni e do złożenia, wedle uznania Rady Nadzorczej, oferty
  odpłatnego nabycia przez Spółkę przedmiotowych Warrantów Subskrypcyjnych w całości lub
  części, w celu ich umorzenia („ Oferta ”). W takim przypadku złożona Oferta ograniczona będzie
  7 dniowym terminem obowiązywania , a cena nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez
  Spółkę w wykonaniu Oferty odpowiadać będzie różnicy pomiędzy ceną zamknięcia notowań
  akcji Mabion S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
  poprzedzającego złożenie Oferty Spółki, a ceną emisyjną akcji serii R lub akcji serii S, które
  Osoba Uprawniona objęłaby w wyniku realizacji Uprawnień wynikających odpowiednio z
  posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub Warrantów Subskrypcyjnych serii B. W
  celu przyjęcia Oferty, wraz z oświadczeniem o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, Osoby
  Uprawnione złożą Spółce nieodwołalne oświadczenie o przyjęciu Oferty, na warunkach
  określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
  5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskry pcyjnych serii A i objęcie akcji
  serii R, wymagać będzie złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o treści
  przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania akcji serii R w
  terminie jednego roku od złożenia Spółce oświad czenia o objęciu akcji serii R w wykonaniu
  praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
  6. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B i objęcie akcji
  serii S, wymagać będzie złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o tr eści
  przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania akcji serii S w
  terminie trzech lat od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii S w wykonaniu praw z
  Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
  § 5
  1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego
  określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, uwzględniającego
  postanowienia niniejszej uchwały.
  2. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane w niniejszej
  uch wale kryteria przydziału Uprawnień.
  3. Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A przyznanych Osobom
  Uprawnionym powstanie pod warunkiem:
  i. osiągnięcia Celu Rynkowego w postaci wzrostu kursu akcji Mabion S.A. na Giełdzie
  Papierów Wa rtościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że średnia arytmetyczna
  cen akcji Mabion S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczona
  ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu każdego dnia notowań w
  ostatnim miesiącu każdego r oku objętego Programem Motywacyjnym będzie nie
  niższa od minimalnego progu ustalonego przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
  Programu Motywacyjnego („ Cel Rynkowy ”).
  ii. pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym rozumianym jako
  świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki na podstawie powołania,
  umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem
  jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie
  pieniężne od Spółki („ Stosunek Służb owy ”) w okresie nie krótszym niż 183 dni w
  danym roku objętym Programem Motywacyjnym. W szczególnie uzasadnionych
  sytuacjach, Rada Nadzorcza może zadecydować o zaoferowaniu określonej liczby
  Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej, która pozostawała w Stosunku


  Strona 27 z 32

  Służbowym i świadczyła na rzecz Spółki pracę, usługi lub dzieło w okresie krótszym niż
  183 dni w danym roku objętym Programem Motywacyjnym, a jej wkład w rozwój
  działalności Spółki jest znaczący.
  4. W przypadku niespełnienia Celu Rynkowego w danym roku kalendarzowym, prawo do objęcia
  i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A niezrealizowane w danym roku
  kalendarzowym może zostać zrealizowane w kolejnych latach, pod warunkiem spełnienia Celu
  Rynkowego również w odniesieniu do poprzednich o kresów, aż do zakończenia okresu trwania
  Programu Motywacyjnego.
  5. Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B przyznanych Osobom
  Uprawnionym powstanie pod warunkiem określonym w ust. 3(ii) powyżej, bez względu na
  osiągnięcie Celu R ynkowego.
  6. Osobom Uprawnionym przysługuje natychmiastowe prawo do objęcia i wykonania wszystkich
  praw z Warrantów przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego, bez względu na
  osiągnięcie Celu Rynkowego, w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia w wyniku w ezwania
  ogłoszonego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
  spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 , zm. Dz.U. z 2018 r . poz. 685 )
  („Ustawa o ofercie ”) 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez
  jakikolwiek podmiot działający bezpośrednio lub pośrednio lub w ramach porozumienia, o
  którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
  7. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności
  niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Uzasadnienie dla proponowanej uchwały znajduje się w Uzasadnieniu Zarządu Spółki, stanowiącym
  Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 24/VI/2018 .


  Strona 28 z 32

  Projekt uchwały

  Uchwała nr 24/VI/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B
  z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji
  serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
  akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
  związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz przepisów
  art. 448 – 449 Kodek su spółek handlowych , uchwala, co następuje :

  § 1
  W trybie określonym w art. 448 K odeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał
  zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 12.500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) w
  drodze emisji:
  1. nie więcej niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o
  wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („ Akcje Serii R ”);
  2. nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela se rii S o wartości
  nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („ Akcje Serii S ”).
  § 2
  Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii
  R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A („ Warranty Subskrypcyj ne serii A ”) oraz Akcji Serii
  S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B („ Warranty Subskrypcyjne serii B ”) (łącznie
  „Warranty Subskrypcyjne ”).
  § 3
  1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 poniżej,
  na podstawie ar t. 453 § 2 Kodeksu Spółek :andlowych, w celu realizacji Programu
  Motywacyjnego, uchwalonego na podstawie uchwały nr 23/VI/2018 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki, z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwala się emisję:
  i) od 1 (słownie: jeden) do 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) imiennych
  warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii R Spółki z
  pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
  ii) od 1 (słownie: jeden) do 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) imie nnych warrantów
  subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii S Spółki z pozbawieniem prawa
  poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie materialnej.


  Strona 29 z 32

  3. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie upra wniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
  R z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
  4. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
  S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowyc h akcjonariuszy Spółki.
  5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
  6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia,
  podlegają jednakże dziedziczeniu.
  7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 lipca 2022
  roku.
  8. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S Spółki, inkorporowane odpowiednio w
  Warrantach Subskrypcyjnych serii A oraz w Warrantach Subskrypcyjnych serii B powstaje z
  dniem przydziału Warrantów Osobie Uprawnione j.
  9. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji
  Serii R oraz Akcji Serii S Spółki w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego
  terminu.
  10. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie os obom o kluczowym
  znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w
  uchwalonym zgodnie z postanowieniami uchwały nr 23/VI/2018 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
  Programu Motywacyjnego, Regulaminie Programu Motywacyjnego, w uchwałach Rady
  Nadzorczej Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu
  Programu Motywacyjnego.
  11. Warranty Subskrypcyjne ob jęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów
  przydziału Uprawnień w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie
  Programu Motywacyjnego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 23/VI/2018 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariu szy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie
  wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
  § 4
  Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz
  Warrantów Subskrypcyjnych Serii B i Akcji Serii R oraz Akcji Serii S. Poz bawienie prawa poboru w
  stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B i Akcji Serii R
  oraz Akcji Serii S jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie
  Spółki, jak również jej akcjo nariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik
  nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 5
  1. Prawo objęcia Akcji Serii R przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
  2. Prawo objęcia Akcji Serii S przysługuje posiadaczom Warrantów Subs krypcyjnych serii B.
  3. Akcje Serii R oraz Akcje Serii S obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w
  pełni przed wydaniem akcji.
  4. Cena emisyjna akcji:


  Strona 30 z 32

  a) w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 91 zł
  (dziewięćdziesiąt jeden złotych), za każdą Akcję Serii R;
  b) w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B wynosić będzie 0.10 zł
  (dziesięć groszy), za każdą Akcję Serii S.
  § 6
  1. Akcje Serii R oraz Akcje Serii S uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na
  następujących warunkach:
  1) w przypadku, gdy Akcje Serii R lub Akcje Serii S zostaną wydane Osobie Uprawnionej
  w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art.
  348 § 2 K odeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od
  pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym
  doszło do ich wydania;
  2) w przypadku, gdy Akcje Serii R lub Akcje Serii S zostaną wydane Osobie Uprawnionej
  w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 K odeksu spółek
  handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od
  pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
  2. Wobec faktu, iż Akcje Serii R oraz Akcje Serii S zostaną zdematerializowane, to przez „ wydanie
  akcji ”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji Serii R oraz Akcji Serii S na rachunku
  papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
  § 7
  1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R oraz Akcji Serii S Spółki
  do obrotu na rynk u regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji Serii R oraz
  Akcji Serii S.
  2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i
  wprowadzeniem Akcji Serii R oraz Akcji Serii S do obrotu na Giełdzie Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.
  b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie
  określonym w ust. 1, umowy depozyt owej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
  3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych
  warunków emisji Akcji Serii R oraz Akcji Serii S, które powinny obe jmować co najmniej: treść
  oświadczenia o objęciu Akcji Serii R oraz Akcji Serii S, warunki przyjmowania zapisów na Akcj e
  Serii R oraz Akcji Serii S oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych
  niezbędnych do realizacji niniejszej uchw ały.
  § 8
  Dodaje się § 9a Statutu Spółki o następując ym brzmieni u:
  § 9a
  „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 12.500 PLN
  (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych ), poprzez emisję nie więcej niż 114.000 (słownie:


  Strona 31 z 32

  sto czternaście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela, serii R, o wartości nominalnej 0,10 PLN
  (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 11.400 PLN (słownie: jedenaście
  tysięcy czterysta złotych ), w celu przyznania praw do o bjęcia akcji serii R posiadaczom
  Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz emisję nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście
  tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela, serii S, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć
  groszy) każda i łącznej wartości nom inalnej 1.100 PLN (słownie: tysiąc sto złotych ), w celu
  przyznania praw do objęcia akcji serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B,
  uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, emitowanych na podstawie Uchwały nr
  24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. i na
  warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
  2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii R będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
  natomiast Uprawnionymi do objęcia Ak cji Serii S będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych
  serii B o których mowa w ust. 1.
  3. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S może być wykonane do dnia 31 lipca 2022 r.”
  § 9
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Stat utu Spółki, z uwzględnieniem
  zmian wprowadzonych w § 8 niniejszej uchwały.
  § 10
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny w postaci dodania § 9a
  Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąp i w dniu
  rejestracji przez sąd rejestrowy dodania § 9a Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 8 niniejszej
  uchwały.

  UZASADNIENIE
  Uzasadnienie dla proponowanej uchwały znajduje się w Uzasadnieniu Zarządu Spółki , stanowiącym
  Załącznik nr 1.


  Strona 32 z 32

  Załącznik Nr 1
  Uzasadnienie Zarządu Spółki do Uchwał y nr 23/V=/2018 oraz Uchwały nr 24/V=/2018 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia spółki Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca
  2018 r.:
  Proponowane uchwały w sprawie przeprowadzenia Programu Mot ywacyjnego, emisji Warrantów
  Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B („ Warranty Subskrypcyjne ”),
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii R oraz Akcji Serii S
  („Akcje ”), wyłączenia w całości pra wa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Warrantów
  Subskrypcyjnych oraz Akcji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i
  mają na celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki,
  poprze z motywowanie i trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.
  Przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy zarówno w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych, jak i Akcji, tak,
  aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych Warrantów Subskrypcyjnych (a w konsekwencji także
  Akcji), w drodze subskrypcji prywatnej wyższej kadrze kierowniczej oraz kluczowym pracownikom
  określonym uchwałą Rady Nadzorczej.
  Wprowadzenie osó b, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki,
  stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji leży w int eresie Spółki i nie
  narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ze względu na zależność wyników Spółki od
  zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla
  zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.
  Dla Os ób Uprawnionych obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii A Zarząd rekomenduje ustalenie
  ceny emisyjnej jednej Akcji serii R na poziomie 91 PLN, natomiast dla Osób Uprawnionych
  obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii B Zarząd rekomenduje ustalenie ceny e misyjnej jednej
  Akcji Serii S na poziomie 0,10 PLN tj. wartości nominalnej akcji Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Strona 1 z 10

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU MABION SPÓŁKA AKCYJNA
  O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  Zarząd Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. gen. Mariana Langiewicza
  60, 95 -050 Konstantynów Łódzki , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000340462 („Spółka”), działając
  na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek h andlowych
  („ksh”) , zw ołuje na dzień 28 czerwca 201 8 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne
  Zgromadze nie („Z WZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w
  Konstantynowie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.

  Porządek obrad:
  1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad.
  5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotow y 2017,
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w
  sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady
  Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
  6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
  uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie
  Papierów Wartościowych.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwier dzenia sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki za rok obrotowy 2017.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017.
  9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
  10) Podjęcie uchwały w sp rawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu
  - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi
  - Członkowi Zarządu z wykonania przez nie go obowiązków w roku obrotowym
  2017.
  12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi -
  Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2017.


  Strona 2 z 10

  13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robert owi
  Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi
  Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
  w roku obrotowym 2017.
  15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi
  Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
  w roku obrotowym 2017.
  16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeus zowi Pietrusze -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2017.
  17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2 017.
  18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2017.
  19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku
  obrotowym 2017.
  20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi
  – Zastępcy Prz ewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
  obowiązków w roku obrotowym 2017.
  21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi
  Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
  roku obrotowym 2017.
  22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi -
  Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2017.
  23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu -
  Członkowi Rady Nad zorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 2017.
  24) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
  25) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  26) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu M otywacyjnego.
  27) Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego,
  warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji
  serii S oraz warun kowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji


  Strona 3 z 10

  serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
  poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
  28) Wolne wnioski.
  29) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Informacje dla Akcjonariuszy
  1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ

  1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z treścią art.
  406 1 § 1 ksh , tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą
  Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu) , tj. w dniu: 12
  czerwca 201 8 roku .
  1.2. Akcje na okaziciela mające postać dokumen tu dają prawo uczestniczenia w Z WZ, jeżeli
  dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji
  uczestnictwa w Zgromadze niu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 201 8 roku i nie
  będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone
  zaświadczenie w ydane na dowód złożenia akcji u notariusza Anny Bald, Kancelaria
  Notarialna w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 7 . W zaświadczeniu wskazuje się numery
  dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem
  dnia re jestracji uczestnictwa w Z WZ .
  W przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, uprawnione
  do uczestnictwa w ZWZ będą osoby, które w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
  do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj.
  do 13 czerwca 201 8 roku, przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
  wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego
  zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
  1.3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
  użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ ,
  jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj.
  w dniu 12 czerwca 201 8 roku.
  1.4 . Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Z WZ, Spółka ustala na podstawie
  wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych


  Strona 4 z 10

  zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi , złożonych dokumentów
  akcji oraz księgi akcyjnej .
  1.5 . Lista akcjonari uszy uprawnionych do udziału w Z WZ, zgodnie z art. 407 ksh zostanie
  wyłożona w lokalu Zarządu Spółki p rzy ul. gen. Mariana Langiewicza 60 w
  Konstantynowie Łódzkim przez trzy dni powszednie przed odbyciem Z WZ tj. w
  dniach od 25 do 27 czerwca 2018 roku w godzinach od 08 .00 do 15.00.
  Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu
  listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed
  odb yciem Z WZ, akcjonariusze Spółki mogą żądać przysłania im listy akcjonariuszy
  nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na
  adres [email protected] . Żądanie powinno zosta ć sporządzone w formie
  pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji
  akcjonariusza .
  Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
  a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcj onariusza; albo
  b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (osób fizycznych) do re prezentowania akcjonariusza na Z WZ
  (np. nieprzerwany ciąg peł nomocnictw); lub
  c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
  pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
  reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg p ełnomocnictw),
  dokumenty z lit. a ) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu
  osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
  pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzając ego
  up oważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika
  (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
  uprawnionych do reprezentowani a pełnomocnika na ZWZ .
  2. Procedury uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu
  2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ
  Zgodnie z art. 401 § 1 ksh , akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia


  Strona 5 z 10

  określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi Spółki nie później ni ż na dwadzieścia jeden dni przed terminem
  ZWZ . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w
  siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana Langiewi cza 60 w Konstan tynowie Łódzkim lub
  w postaci elektronicznej przesłane na adres e-mail: [email protected] .
  Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie
  akcjonariuszy w tym trybie, ni ezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed
  terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
  walnego zgromadzenia, tj. w drodze ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej
  Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: "wal ne zgromadzenia" oraz za
  pośrednictwem systemu ESPI.
  2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad ZWZ
  Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia
  zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana Langiewicza 60 w
  Konstantynowie Łódzkim lub przy wykorzysta niu środków komunikacji
  elektronicznej na adres e-mail: [email protected] , projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które
  mają zostać wprowadzo ne do porządku obrad .
  Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod
  adresem www.mabion.eu w zakładce: "walne zgromadzenia" ora z za pośrednictwem
  systemu ESPI .
  Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 2.1.
  oraz pkt 2.2. powyżej powinny zostać dołączone świadectwo depozytowe lub
  zaświad czenie o prawie uczestnictwa w Z WZ wydane przez podmiot prowadzący
  rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez
  akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania (zgłoszenia)
  jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza l ub osób działających w jego imieniu, w tym:
  a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
  b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia o dpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (osób fizycznych) do re prezentowania akcjonariusza na Z WZ
  (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub


  Strona 6 z 10

  c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia do kumentu
  pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
  reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
  dokumenty z lit. a) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu
  osobistego, paszportu lub i nnego urzędowego dokumentu tożsamości
  pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnik a
  (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego,
  paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
  uprawnionych do r eprezentowania pełnomocnika na Z WZ.
  2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas ZWZ
  Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia
  zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  2.4. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką
  Zgodnie z przepisami ksh , akcjonariusz może kontaktować si ę ze Spółką za pomocą
  elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
  Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy
  wykorzystaniu adresu e -mail: relacjeinwestorsk[email protected] . Spółka zastrzega, że
  ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi
  wyłącznie akcjonariusz.
  O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków
  komunikacji elektroniczne j, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer
  Spółki na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą
  elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym
  aniżeli język polski, akcjonariusz pr zesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone
  przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do
  Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny
  być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez
  akcjonariusza pisemnie w siedzibie Spółki przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60 w
  Konstantynowie Łódzkim o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie
  data wpływu do Spółki.
  2.5 . Sposób uczestnictwa w Zg romadzeniu oraz wykonywania prawa głosu;
  pełnomocnictwa
  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż
  osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez
  osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.


  Strona 7 z 10

  Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu
  dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i waż nego
  pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby
  fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów,
  wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  Zgodnie z art. 412 1 § 2 ksh, pełn omocnictwo do uczestnictwa w Z WZ i wykonywania
  prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne go
  kwalifikowanego certyfikatu.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e -mail [email protected]
  najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 27 czerwca 201 8 roku,
  do godziny 15:00 , poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e -mail dokumentu
  pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy
  innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
  Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć
  zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę
  lub sporządzone przez akcjonariusza i zawierające co najmniej te same dane i informacje,
  co umieszczone w ww. formularzu, oraz:
  a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
  b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do
  reprezentowania akcjonariusza na Z WZ (np. niep rzerwany ciąg
  pełnomocnictw).
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych
  dokumentów, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy
  sporządzaniu listy obecności:
  a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
  b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwie rdzającego upoważnienie osoby fizycznej


  Strona 8 z 10

  (osób fizycznych) do re prezentowania akcjonariusza na Z WZ (np. nieprzerwany
  ciąg pełnomocnictw).
  W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika
  okazania przy sporządzaniu listy obe cności:
  a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu
  osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
  pełnomocnika; albo
  b. w przypadku pełnom ocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgod ność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
  uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
  rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej
  (osób fizycznych) do r eprezentowania pełnomocnika na Z W Z (np.
  nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub
  innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
  upoważnionych do r eprezentowania pełnomocnika na Z WZ.
  Spółka podejmie odpowiednie działania służące ident yfikacji akcjonariusza i
  pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
  elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może na zwrotnym pytaniu w formie
  elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu
  potwierdze nia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w
  takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakci e weryfikacji
  traktowan e będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i
  stanowi ć będzie p odstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w
  Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają
  zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w
  postaci elektronicznej.
  Formularze pozwal ające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są
  udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu, w zakładce:
  "walne zgromadzenia". Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na
  powyższym formularzu.
  Jednocześnie Zar ząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza
  pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy
  pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od
  akcjonariuszy. W związku z p owyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do
  głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej,
  pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezent acji tylko na jednym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności


  Strona 9 z 10

  wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik
  taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś ud zielenie
  dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  2.6 . Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej
  Spółk a nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  2.7 . Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej
  Spółk a nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  2.8 . Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej
  Spółka nie przewiduj e możliwości wykonywania prawa głosu dro gą korespondencyjną
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Materiały dotyczące ZWZ
  Osob a uprawniona do uczestnictwa w Z WZ może uzyskać pełny tekst dokumentac ji,
  która ma być przedstawiona Z WZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się
  podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Z WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone
  do porządku obrad przed terminem Z WZ, w siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana
  Langie wicza 60 w Konstantynowie Łódzkim, w godzinach od 8:00 do 15:00 lub na
  stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: „walne
  zgromadzenia” .
  Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgr omadzenia na stronie
  internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: "walne zgromadzenia".
  4. Pozostałe informacje
  Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami ksh . Treść ogłoszenia
  nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograni czać wykonywanie przez
  akcjonariuszy ich praw. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się
  przepisy ksh oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o
  zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Obrady Z WZ prowadzone będą w języku
  polskim. W celu punktualnego rozpoczęcia Z WZ, osoby uprawnione do uczestniczenia
  w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na 30 minut przed rozpoczęciem
  obrad Z WZ.


  Strona 10 z 10

  5. Planowana zmiana Statutu
  Planowana jest zm iana Sta tutu Spółki poprzez dodanie § 9a o następującym
  brzmieniu:

  § 9a
  „1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż
  12.500 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej
  niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii R, o
  wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości
  nominalnej 11.400 PLN (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych), w celu
  przyznania praw do ob jęcia akcji serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
  serii A oraz emisję nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych
  na okaziciela, serii S, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda
  i łącznej wartości nomi nalnej 1.100 PLN (słownie: tysiąc sto złotych), w celu
  przyznania praw do objęcia akcji serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
  serii B, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, emitowanych na podstawie
  Uchwały nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Spółki z dnia 28
  czerwca 2018 r. i na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
  Programu Motywacyjnego.
  2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii R będą posiadacze Warrantów
  Subskrypcyjnych serii A, natomiast Uprawnionymi do objęcia Akc ji Serii S będą
  posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B o których mowa w ust. 1.
  3. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S może być wykonane do dnia 31
  lipca 2022 r.”
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Opinia Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru
  warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w związku z przeprowadzeniem w Spółce Programu
  Motywacyjnego

  Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd
  Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („Spółka ”) przyjął niniejszą opinię w dniu 1 czerwca
  2018 r. w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Waln e Zgromadzenie uchwały w sprawie
  emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z
  pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R
  oraz akcji serii S oraz warunkowego p odwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R
  oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym
  zmiany Statutu Spółki.
  1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii R oraz
  Akcji serii S.
  Proponowan a uchwał a w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji Warrantów
  Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B („ Warranty Subskrypcyjne ”),
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładoweg o Spółki poprzez emisję Akcji Serii R oraz Akcji Serii S
  („Akcje ”), wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Warrantów
  Subskrypcyjnych oraz Akcji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki jest zgodn a z interesem Spółki i
  ma n a celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki,
  poprzez motywowanie i trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.
  Przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego wymaga wyłączenia prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy zarówno w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych, jak i Akcji, tak,
  aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych Warrantów Subskrypcyjnych (a w konsekwencji także
  Akcji), w drodze subskrypcji prywatnej wyższej kadrze kierowniczej oraz kluczowym pracownikom
  określonym uchwałą Rady Nadzorczej.
  Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki,
  stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji leży w interesie Spółki i nie
  narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ze względu na zależność wyników Spółki od
  zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla
  zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.
  2. Cena emisyjna Akcji Serii R oraz Akcji Serii S
  Dla Osób Uprawnionych obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii A Zarząd rekomenduje ustalenie
  ceny emisyjnej jednej Akcji serii R na poziomie 91 PLN, natomiast dla Osób Uprawnionych
  obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii B Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej
  Akcji Serii S na poziomie 0,10 PLN tj. wartości nominalnej akcji Spółki.
  3. Wnioski
  Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd stwierdza, że emisj a w celu realizacji Programu Motywacyjnego,
  warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
  uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S ora z warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd
  Spółki rekomenduje Nadzwycza jnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej uchwały.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mabion SA
ISIN:PLMBION00016
NIP:775-25-61-383
EKD: 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Adres: ul. Józefów 9 99-300 Kutno
Telefon:+48 42 2908210
www:www.mabion.eu
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce MABION
2019-05-24 16-05-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649