Raport.

M.W. TRADE SA (14/2018) Uchwały ZWZA podjęte 26.04.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA), które odbyło się 26 kwietnia 2018 roku.
Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ZWZA, nie wniesiono żadnego sprzeciwu (szczegóły znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu).

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 oraz 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  1

  Uchwał y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  podjęte w dniu 26 kwietnia 2018 roku

  Uchwała nr 1 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wroc ławiu
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  „Wybier a się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana Tomasza Mączkę .”

  Uc hwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 2 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

  „Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i oceny wniosku Zarządu dotycząc ego
  przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady
  Nadzorczej w roku obrotowym 201 7 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
  wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez
  Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu
  z działalnoś ci Spółki w roku obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7
  i oceny wniosku Zarządu dotyczącego p rzeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdania Rady
  Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 201 7 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem
  oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego
  oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
  korporacy jnego.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7 oraz podjęcie uchwały
  w sprawie jego zatwierdzenia.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz podjęcie uchwały w sprawie
  jego zatwierdzeni a.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  w roku 201 7.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku 201 7.
  12. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 201 7, a w przypadku podjęcia
  uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy
  i terminu wypłaty dywidendy.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie p owołania członka Rady Nadzorczej.
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 3 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i oceny wniosku
  Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdania Rady Nadzorczej
  2

  z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 201 7 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów
  kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełnian ia
  przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala,
  co następuje:

  „Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału
  zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdanie Ra dy Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
  201 7 oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance,
  funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązk ów informacyjnych dotyczących stosowania
  zasad ładu korporacyjnego."

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 4 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie z atwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchw ala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
  201 7.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 5 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spó łki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7,
  w skład którego wchodzą:

  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 201 7 r. wykazujące po stronie aktywów
  i pasywów sumę 465 423 903,04 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące
  dziewięćset trzy 04/100 ).
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 3 1 grudnia 201 7 r. wykazujący zysk netto w kwocie
  7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100 ).
  3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całk owite
  dochody netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden
  91/100 ).
  4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zmniejszenie
  środków pi eniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 519 194,50 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sto
  dziewięćdziesiąt cztery 50/100 ).
  5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 201 7 wykazujące zwiększenie stanu kapitału
  własnego o kwot ę 1 481 691,91 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
  jeden 91/100 ).
  6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  3

  Uchwała nr 6 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
  w roku 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 3 95 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezes a Zarząd u –
  absolutorium za okres wykon ywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 7 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w spra wie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
  w roku 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Pan i Marlenie Panence -Jakubiak - Członkowi Zarządu - absolutorium z a okres wykon ywania
  przez ni ą obowiązków w roku 201 7.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 8 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
  w roku 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafało wi Wasilewskiemu - byłemu Członkowi Zarządu , który pełnił funkcję Prezesa
  Zarządu - absolutorium z a okres wyko nywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 9 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó łek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej , pełniącemu funkcję
  Przewodniczącego Rady Nadzorc zej - absolutorium z a okres wykon ywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.


  4

  Uchwała nr 10 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w spr awie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
  w roku 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzeni e Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Pan i Izabeli Lubczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej , pełniącemu funkcję
  Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez ni ą obowiązków w roku 201 7.”

  Uch wała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 11 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego o bowiązków w roku 2017

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysła wowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
  wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 12 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Tr ade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statu tu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
  wykonywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”

  Uchwała wchodzi w życi e z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 13 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 20 17

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Jasienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
  wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 .”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.
  5

  Uchwała nr 14 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjn ej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwycza jne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
  wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą po djęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 15 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
  w roku 2017

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi – byłemu Czł onkowi Rady Nadzorczej, który pełnił funkcję
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.


  Uchwała nr 16 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
  w roku 201 7

  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu S półek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

  „Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Sukaczowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
  wykonywania przez nieg o obowiązków w roku 201 7.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 17 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  o podziale zysku za rok obrotowy 201 7

  Działając na pod stawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  uchwala, co następuje:

  „Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany
  w roku obrotowym 201 7 zysk netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy
  dwadzieścia jeden 91/100) zos tał przeznaczony (podzielony) w następujący sposób :

  1. kwota: 3 856 842,4 0 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy osiemset czterdzieści dwa 40/100 )
  - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
  2. kwota: 3 913 179,51 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 51/100 ) - na kapitał
  zapasowy.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  6

  W głosowaniu jawn ym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 18 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 201 7

  Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala,
  co następuje:

  „1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 201 7 w wysokości 0,46 zł brutto na jedną akcję.
  2. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 201 8 r.
  3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 czerw ca 201 8 r.”

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.

  Uchwała nr 19 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie art . 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co
  następuje:

  „Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Florcza ka"

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
  oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
  5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1

  SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A. WE WROCŁAWIU
  Z WYNIKÓW OCEN Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
  Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 201 7, SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 201 7 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU
  DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 201 7  I. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. dokonała
  oceny:

  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7,
  2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
  3. o ceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 201 7.

  II. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7, Rada
  Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami
  i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje
  dotyczące funkcjonowania Spółki w roku obrotowym 201 7. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie
  Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 spełnia wymagania przewidziane
  w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

  III. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 201 7,
  w skład którego wchodzą:

  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2 017 r. wykazujące po
  stronie aktywów i pasywów sumę 465 423 903,04 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć
  milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy 04/100).
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk
  netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy
  dwadzieścia jeden 91/100).
  3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wykazujące całkowite dochody nett o w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów
  siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100).
  4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ek wiwalentów o kwotę 519 194,50 zł
  (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 50/100).
  5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące
  zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 481 691,91 zł (słownie: jeden milion czterysta
  osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 91/100).
  6. Zasady (p olityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

  Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 201 7, mając na uwadze
  sporządzon e przez audytora Spółki – firmę Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
  sprawozd anie z przeprowadzonego badania oraz rekomendację Komitetu Audytu , Rada Nadzorcza
  uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7, zostało sporządzone rzetelnie i
  prawidłowo, zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W ocenie Rady
  Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 spełnia wymagania przewidziane w
  obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

  IV. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, by wypracowany przez Spółkę w roku
  obrotowym 2017 z ysk netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset
  siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący
  sposób:  2

  1. kwota: 3 856 842,40 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy osiemset
  czterdzieści dwa 40/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
  2. kwota: 3 913 179,51 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt
  dziewięć 51/100) - na kapitał zapasowy.


  Mając powyższe na uwadze, Rada Na dzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  M.W. Trade S.A. o:

  1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
  3. przyjęcie wniosku Zarządu dotycząc ego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 201 7.
  Krzysztof Bielecki __________________________


  Izabela Lubczyńska __________________________


  Mieczysław Groszek __________________________


  Jakub Malski __________________________


  Raf ał Wasilewski __________________________


  Andrzej Jasieniecki __________________________  1

  SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE SA WE WROCŁAWIU
  Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 201 7


  WSTĘP

  Rada Nadzorcza M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działa na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulamin u Rady Nadzorczej.

  Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu osób, powoływanych na okres wspólnej
  kadencji, która trwa dwa lata.

  SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW

  W skład Rady Nadzorczej M.W. Trade SA wchodzą:

  Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  Izabela Lubczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
  Mieczysław Groszek – Członek Rady Nadzorczej,
  Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej,
  Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,
  Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nad zorczej.

  Pani Izabela Lubczyńska , Pan Jakub Malski i Pan Andrzej Jasieniecki wchodzili w skład Rady
  Nadzorczej w całym okresie roku 201 7. Pan Krzysztof Bielecki zost ał powołany do składu Rady
  Nadzorczej z dniem 10 kwietnia 20 17 r. a Pan Mieczysław Groszek i Pan Rafał Wasilewski z dniem
  15 listopada 2017 r.

  W s kład Rady Nadzorczej w roku 2017 wchodzili także Pan Piotr Kaczmarek (w okresie od 1 stycznia
  201 7 r. do 10 kwietnia 201 7 r.) oraz Pan Dawid Sukacz (w okresie od 1 stycznia 201 7 r. do 15
  listopada 201 7 r.).

  Pan Mieczysław Groszek oraz Pan Andrzej Jasieniecki spełniają kryteria niezależności, o których
  mowa w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

  W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpł ywa ć na spełnienie
  przez w w. członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

  W ramach struktury Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu . Komitet Audytu jest
  kolegialnym ciałem doradczym i opiniodawczym, działającym na podstawie art. 128 ust. 1 ust awy
  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest w szczególności wspomaganie Rady Nadzorczej
  w wykonywaniu przez Radę Nadzorczą obowiązków kontrolnych i nadzorczy ch w obszarze
  sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej oraz systemu kontroli
  wewnętrznej i audytu.

  W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący Członko wie Rady N adzorczej:

  Andrzej Jasieniecki - Przewodniczący Komitetu Audytu,
  Izabela Lubczyńska - Członek Komitetu Audytu,
  Mieczysław Groszek - Członek Komitetu Audytu.

  Pan Andrzej Jasieniecki i Pani Izabela Lubczyńska wchodzą w skład Komitetu Audytu od dnia
  powołania Komitetu Audytu, tj. od 13 października 2017 r. Pan Mieczysław Groszek zost ał powołany
  do składu Komitetu Audytu z dniem 22 listopada 2017 r.


  2

  W skład Komitetu Audytu w roku 2017 wchodził także Pan Dawid Sukacz (w okresie od dnia 13
  października 2017 r. do dnia 15 listopada 2017 r.).

  Pan Andrzej Jasieniecki i Pan Mi eczysław Groszek s pełniają kryteria niezależności,
  o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  Pan Andrzej Jasieniecki i Pani Izabela Lubczyńska posiadają wiedzę i u miejętności w zakresie
  rachunkowości, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  Pan Mieczysław Groszek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której dzi ała Spółka, o
  których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na
  niespełnienie przez ww. członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności.

  W roku 2017 Komitet Audytu podjął 2 uchwały.
  W roku 2017 Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie. Członkowie Komitetu Audytu spotkali się w dniu
  8 listopada 2017 r.

  W roku 2017 Komitet Audytu:

  • Przyjął Po litykę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
  sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem
  sprawozdań finansowych w M.W. Trade S.A.,
  • Przyjął Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania ba dania sprawozdań
  finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań
  finansowych w M.W. Trade S.A.,
  • Odbył spotkanie z przedstawicielami Audytora Zewnętrznego Spółki – firmy Deloitte Polska
  Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawi e, podczas którego omówione zostały zagadnienia
  związane z badaniem bieżącego roku obrotowego, w tym proponowanego zakresu audytu za
  2017 i planowanych procedur,
  • Dokonał kontroli niezależności i obiektywności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej –
  Delo itte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie , w tym przyjął oświadczenie firmy
  audytorskiej w tym zakresie,
  • Dokonywał analizy bieżących wyników finansowych Spółki,
  • Dokonał weryfikacji procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, a w szczególności
  sprawozdania finansowego Spółki za 3Q2017.

  Do dnia powołania Komitetu Audytu , tj. do 13 października 2017 r. zadania Komitetu Audytu
  wykony wała kolegialnie Rada Nadzorcza, monitorując w szczególności proces sprawozdawczości
  finansowej.

  DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 201 7

  W roku 201 7 Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały.
  W roku 201 7 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedze ń. Członkowie Rady Nadzorczej spotkali się: 17
  stycznia 201 7 r., 14 marca 2017 r., 2 7 kwietnia 201 7 r., 26 czerwca 2017 r., 13 października 2017 r.,
  22 listopada 2017 r. i 13 grudnia 201 7 r.
  W roku 201 7 Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym.

  Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we
  wszyst kich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo –
  kontrolne, które obejmowały w szczególności:  3

  • Analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
  • Zatwierdzanie budżetu Spółki,
  • Analizowanie okresowych spr awozdań finansowych,
  • Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej
  działalności Spółki.

  Rada Nadzorcza w 201 7 roku między innymi:

  • Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finanso wego
  Spółki za rok obrotowy 201 6, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok
  obrotowy 201 6 i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały
  zgodnie z tym wnioskiem,
  • Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalno ści Rady Nadzorczej w roku 201 6,
  • Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 201 6,
  • Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
  • Dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  • Odwołała Prez esa Zarządu i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu dotychczasowemu
  Członkowi Zarządu,
  • Podejmowała uchwały w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę określonych
  czynności, w tym wyrażała zgody na zaangażowania fina nsowe Spółki i emisje obligacji,
  • Powołała Komitet Audytu, po uprzednim dokonaniu oceny niezależności kandydatów na
  Członków Komitetu Audytu w tym Pr zewodniczącego Komitetu Audytu,
  • Uchwaliła , opracowan y i przedstawion y przez Komitet Audytu , Regulamin Komitetu Audytu ,
  • Zatwierdziła , opracowa ne i przedstawione przez Komitet Audytu, Polityki i Procedury
  dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych
  oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
  w M.W. Trade S.A.

  Rada Nad zorcza zapoznała się także m.in. z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą
  sprawozdania finansowego Spółki za rok 201 7, monitorowała realizację planu audytów wewnętrznych
  na rok 201 7, a także dokonywała okresowego monitoringu istotnych dla Spółki postęp owań oraz
  sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

  Jednocześnie Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane
  działania. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, pozyskiwała informacje konieczne do ich
  wykona nia z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.
  Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki, Rada
  Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze sw oim
  przekonaniem i doświadczeniem działając w interesie Spółki.

  Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej stawiali się członkowie Zarządu Spółki i przedstawiali
  Radzie Nadzorczej prognozy co do dalszej działalności Spółki, informowali o bieżących dział aniach
  operacyjnych i strategii Spółki, a także informowali o realizacji budżetu oraz wynikach finansowych
  Spółki.

  Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy.
  Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedst awiał informacje dotyczące wszelkich aspektów
  organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych,
  a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.
  W 201 7 roku Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją
  regulacji.

  W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności
  w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy
  i doświ adczenia. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 201 7.


  4


  W ykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach
  z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 201 7 roku
  archiwizowane są w siedzibie Spółki.  Krzysztof Bielecki __________________________


  Izabela Lubczyńska __________________________


  Mieczysław Groszek __________________________


  Jakub Malski __________________________


  Rafał Wasilewski __________________________


  Andrzej Jasieniecki __________________________


  1
  OCEN A SYTUACJI SPÓŁKI M.W. TRADE S.A. WE WROCŁAWIU Z UWZGLĘDNIENIEM
  OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM,
  COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ SPOSOBU
  WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
  DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZA SAD ŁADU KORPORACYJNEGO
  DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ M.W. TRADE S.A.


  I. Dokonując zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. uznała , co następuje:

  W 2017 roku Spółka kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby zdrowia,
  oferując podmiotom leczniczym rozwiązania pozwalające na restrukturyzację zadłużenia oraz
  poprawę ich płynności finansowej. Spółka oferowała swoje produkty (pożyczki, restrukturyzacja
  zadłużenia, leasing zwrotny, kredyt w pośrednictwie) także jed nostkom samorządu terytorialnego.

  Kontraktacja nowych projektów w ramach produktów bilansowych Hospital Fund (HF), Pożyczek
  oraz Zleceń Windykacji w 2017 roku wyniosła 297.490 tys. PLN, czyli o 14% więcej niż w roku
  2016. Dodatkowo w 2017 roku Spółka pośr edniczyła w sprzedaży kredytów udzielanych klientom
  Spółki na łączną kwotę 127.524 tys. PLN. Łączna sprzedaż wszystkich produktów finansowych
  wyniosła 425.014 tys. PLN, tj. o 24% więcej niż w 2016 roku.

  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spół ka wygenerowała 40.865 tys. PLN przychodów
  związanych z portfelem wierzytelności.

  Całkowite koszty poniesione przez Spółkę w roku 2017 wyniosły 31.891 tys. PLN (spadek r/r
  o 26%). Nominalnie największą zmianę zanotowano na kosztach finansowania portfel a (spadek r/r o
  9.910 tys. PLN), co wynika z niższej wartości średniej portfela w okresie.

  Spółka w 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 7.770 tys. PLN, co oznacza spadek
  w porównaniu z ubiegłym rokiem o kwotę 4 898 tys. PLN, tj. o 39%. Jest to p rzede wszystkim efekt
  zmniejszenia się rentownego portfela zbudowanego w okresach poprzednich. Znaczenie miał także
  spadek marży możliwej aktualnie do uzyskania na rynku finansowania publicznych podmiotów.
  Ponadto Spółka dokonała korekty szacunków przycho dów z pośrednictwa w kwocie 1.489 tys. PLN
  dla transakcji zrealizowanych w 2015 roku w związku z wcześniejszą spłatą 41,9 mln PLN portfela
  kredytowego.

  Suma bilansowa na koniec 2017 roku wynosiła 465.424 tys. PLN, co w porównaniu ze stanem z końca
  roku po przedniego stanowi spadek o 111.824 tys. PLN (19%).

  Udział kapitałów własnych w finansowaniu Spółki na 31 grudnia 2017 roku wynosił 19%. Pozostałą
  część stanowią zobowiązania długo - i krótkoterminowe. Łączna wartość zobowiązań zmniejszyła się
  z 490.167 tys. PLN na koniec 2016 roku do 376.862 tys. PLN na 31 grudnia 2017 roku. Wskaźnik
  zadłużenia liczony jako wartość zobowiązań do aktywów ogółem wyniósł 81% i spadł o 3,9 p.p.
  w porównaniu ze stanem w 2016 roku.

  Wolumen kontraktacji bilansowej i pozabila nsowej, wyniósł 425.014 tys. zł wobec 342.701 tys. zł
  w roku poprzednim. Sprzedaż w 2017 roku była wyższa niż w 2016 roku o 24%, głównie dzięki
  wzrostowi sprzedaży kredytów w pośrednictwie (wzrost o 56%) oraz wejściu na rynek zleceń
  windykacji. Sprzedaż p roduktów bilansowych (HF i Pożyczka) wzrosła r/r o 14%.

  Z kolei wcześniejsze spłaty portfela przed terminami zapadalności wynikającymi z umownych
  harmonogramów miały odzwierciedlenie w wartości portfela wierzytelności Spółki, obejmującej
  należności długo - i krótkoterminowe. Na 31 grudnia 2017 roku wartość portfela wynosiła 453.980 tys.
  zł wobec poziomu 562.470 tys. zł uzyskanego w roku ubiegłym, co oznacza spadek r/r o 19%.  2
  II. Rada Nadzorcza , wykonując swoje obowiązki nadzorowała - w tym za pośrednictwe m działającego
  w ramach struktury Rady Nadzorczej Komitetu Audytu - System Kontroli Wewnętrznej w Spółce,
  którego istotą jest zapewnienie efektywnej działalności Spółki oraz zgodności z odpowiednimi
  przepisami prawa we wszystkich sferach działalności Spół ki. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka
  posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami.

  Na funkcjonujący w Spółce System Kontroli Wewnętrznej składają się mechanizmy kontroli ryzyka
  (zawarte w regulacjac h wewnętrznych Spółki oraz w systemach informatycznych) wraz z kontrolą
  funkcjonalną (sprawowaną przez każdego pracownika) oraz Audyt Wewnętrzny (którego zadania są
  realizowane przez Audytora Wewnętrznego Spółki) , przy czym Spółka nie ma wyodrębnionej
  komó rki Audytu Wewnętrznego , a zadania Audytu Wewnętrznego wykonywane są na koszt Spółki,
  na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej z Audytorem Wewnętrznym, będącym
  pracownikiem spółki matki.
  W ocenie Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę rozwiązanie w zak resie takiego sposobu
  wykonywania zadań Audytu Wewnętrznego spełnia przesłankę niezależności.

  Rada Nadzorcza, przy wsparciu Komitetu Audytu, zatwierdza plany audytu wewnętrznego i otrzymuje
  okresowe sprawozdania z jego działalności.

  W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej jednostki compliance. Zadania z obszaru compliance
  realizowane są przez dział prawny Spółki.

  W odniesieniu do sprawozdawczości finansowej efektywność objętego Systemem Kontroli
  Wewnętrznej procesu sporządzania sprawozdań finansowych d odatkowo, w okresach półrocznych,
  weryfikowana jest przez biegłego rewidenta.

  Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo identyfikuje rodzaje ryzyka istotne dla Spółki
  oraz skutecznie nimi zarządza.

  W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujący w Spółce System Kontroli Wewnętrznej jest skuteczny,
  a wdrożone rozwiązania umożliwiają efektywne i bezpieczne zarządzanie Spółką.

  III. W związku z tym, że Spółka nie prowadzi zasadniczo działalności sponsoringowej, charytatywnej
  lub innej o zbliżonym charakterz e, nie prowadzi ona też w tym zakresie polityki, o której mowa
  w rekomendacji I.R.2 wynikającej z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW
  2016”.

  IV. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych
  dotyczący ch stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz
  przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych.

  Spółka w 2017 roku podlegała zbiorowi zasad i procedur ładu korp oracyjnego określonego
  w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym Uchwałą nr
  26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13 października
  2015 roku.

  Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 dokumentu „Dobre Pra ktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka
  publikuje na swojej korporacyjnej stronie internetowej informacje na temat stosowania przez Spółkę
  rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” ,
  wskazujące jakie rek omendacje i zasady szczegółowe nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym
  podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania.
  Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu Spółki dotyczącym stosowania zasad ładu
  korporacyjnego, wydanym w wykonaniu obowiązku określonego w § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia
  Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów


  3
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państw a niebędącego państwem członkowskim. Z zastrzeżeniem przyjęty ch
  i podany ch przez Spółkę odstępstw od stosowania zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza nie
  stwierdza naruszeń w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę. Udostępnione przez
  Spółkę informacje dotyczące stosowania ładu korporacyjnego są rzetelne i zgodne z wymogami
  wynikającymi z przepisów prawa.
  Krzysztof Bielecki __________________________


  Izabela Lubczyńska __________________________


  Mieczysław Groszek ____________ ______________


  Jakub Malski __________________________


  Rafał Wasilewski __________________________


  Andrzej Jasieniecki __________________________
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:M.W. Trade SA
ISIN:PLMWTRD00013
NIP:897-16-95-167
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Powstańców Śląskich 125/200 53-317 Wrocław
Telefon:+48 71 7902050
www:www.mwtrade.pl
Kalendarium raportów
2020-03-04Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-14Raport za II kwartał
2020-11-06Raport za III kwartał
Komentarze o spółce M.W. TRADE
2020-02-24 09-02-03
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649