Raport.

M FOOD SA (9/2018) Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od spółki V15 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482064, informacji o uzyskaniu przez nią pozycji spółki dominującej w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek w trybie Art. 492 § 1 pkt.1 K.S.H. Spółka V15 Sp. z o.o. przejęła akcje M FOOD S.A. należące do przejmowanych spółek: V15 Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 4.425.117 i Corpo Bio Sp. z o.o. S.K.A. w liczbie 67.500 stając się wobec M Food S.A. podmiotem dominującym.
Przed rejestracją połączenia spółek Akcjonariusz nie posiadał akcji w kapitale zakładowym Emitenta i nie posiadał prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu M FOOD S.A..
Po dokonaniu rejestracji której dotyczy zawiadomienie, Akcjonariusz posiada 4.492.617 akcji M FOOD S.A. stanowiących 85,96% kapitału zakładowego tej spółki, dających prawo do 4.492.617 głosów co stanowi 85,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz poinformował, że nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym umowy z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:M Food SA
ISIN:PLMDVLP00016
NIP:7272757318
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Karolewska 1 90-560 Łódź
Telefon:+48 42 6302076
www:www.m-food.pl
Komentarze o spółce M FOOD
2019-05-20 18-05-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649