Raport.

M FOOD SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2018 roku po przerwie, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  ____________________________________________________________________________________________________
  M FOOD S.A.
  90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
  e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
  KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
  Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
  TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
  ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI M FOOD S.A.
  W DNIU 25 LIPCA 201 8 ROKU,
  WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
  (PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ
  NOTARIUSZA W ŁODZI GRZEGORZA GAWIORA REP A NR 3721 /201 8)


  UCHWAŁA NR 1/7/2018
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 201 7 r. oraz oceny
  sprawozdania finansowego za rok 201 7, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 201 7, oceny
  sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7, oceny sprawozdania
  finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie
  pokrycia straty Spółki za 201 7 rok
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone zgodnie
  z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 201 7
  oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 201 7 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi
  i dokumentami oraz stanem fa ktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 201 7, oceny
  sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7, oceny sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 201 7, a także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki
  za 201 7 rok .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/7/2018:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymującyc h się”: 0

  Do Uchwały Nr 1/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 1/7/201 8 została przyjęta


  UCHWAŁA NR 2/7/2018
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2017
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
  sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017 , w okresie od
  01.01.201 7 r. do 31.12.201 7r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego


  ____________________________________________________________________________________________________
  M FOOD S.A.
  90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
  e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
  KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
  Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
  sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w rok u
  obrotowym 201 7, w okresie od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/7/201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymującyc h się”: 0

  Do Uchwały Nr 2/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 2/7 /201 8 została przyjęta


  UCHWAŁA NR 3/7/2018
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1)i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
  sprawozdania finansowego M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.201 7 r. oraz po
  zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania niniejszym zatwierdza
  sprawozdanie finansowe M FOOD Spółka Akcyjna, za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r., składające się z:
  - wprowadzenia do sprawozdania finansowego ;
  -bilansu sporządzonego na dzień 31.12.201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
  85 408 098,08 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem, 08/100);
  -rachunku zysków i strat , za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r., wykazującego stratę w wysokości
  1 312 097,98 (słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem, 98/100);
  -zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym , za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r wykazującego
  zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 312 097,98 (słownie: jeden milion trzysta dwanaście
  tysięcy dziewięćdziesiąt siedem, 98/100);
  -rachunku przepływów pieniężnych , za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r, wykazującego zmniejszenie
  stanu środków pieniężnych o kwotę 8 875,29 (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć, 29/100)
  - dodatkowych informacji i objaśnień.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/7/201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0


  ____________________________________________________________________________________________________
  M FOOD S.A.
  90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
  e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
  KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
  Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 3/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 3/7/201 8 została przyjęta


  UCHWAŁA NR 4/7/2018
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej
  Spółki za rok obrotowy 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie
  Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 201 7 rok.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/7/201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 4/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 4/7 /2018 została przy jęta


  UCHWAŁA NR 5/7/2018
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 201 7 rok, obejmujące:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 r., który po stronie aktywów oraz pasywów
  wykazuje sumę 141 915 737,22 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milio nów dziewięćset piętnaście tysięcy
  siedemset trzydzieści siedem, 22/100 )
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r wykazujący zysk w
  kwocie 388 936,26 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć, 26/100),
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r wykazujące zmniejszenie
  stanu kapitału własnego o kwotę 1 319 641,27 złotych (sł ownie: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy
  sześćset czterdzieści jeden, 27/100),
  - rachunku przepływów pieniężnych , za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie
  stanu środków pieniężnych o kwotę 1 148 500,41 złotych (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy
  pięćset, 41/100),
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  ____________________________________________________________________________________________________
  M FOOD S.A.
  90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
  e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
  KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
  Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 5/7 /201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 5/7 /201 8 została przyjęta

  UCHWAŁA NR 6/7/2018
  w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 201 7
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 395
  § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z
  opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty ne tto Spółki
  wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, za okres od 01.01.201 7 r. do 31.12.201 7 r. – postanawia pokryć
  stratę z zysków przyszłych okresów.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 6/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 6/7/2018 została przyjęta

  UCHWAŁA NR 7/7/2018
  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium
  z wykonania obowiązków w 201 7 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i
  zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółka Akcyjna w roku obrotowym 201 7 oraz po
  zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu
  Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykona nia obowiązków w 201 7 roku, za okres pełnienia
  funkcji, tj. od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000


  ____________________________________________________________________________________________________
  M FOOD S.A.
  90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
  e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
  KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
  Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 7/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 7/7/2018 została przyjęta

  UCHWAŁA NR 8/7/2018
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium
  z wykonania obowiązków w 201 7 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się
  ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Piotrowi Rychta,
  członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku, za okres pełnienia
  funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.201 7r. do dnia 31.12.201 7r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymującyc h się”: 0

  Do Uchwały Nr 8/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 8/7/2018 została przyjęta


  UCHWAŁA NR 9/7/2018
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadz orczej Spółki – Monice Ostruszka absolutorium
  z wykonania obowiązków w 201 7 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się
  ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działaln ości w roku obrotowym 201 7 – udziela Monice Ostruszka ,
  członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku, za okres pełnienia
  funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000


  ____________________________________________________________________________________________________
  M FOOD S.A.
  90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
  e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
  KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
  Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 9/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 9/7/2018 została przy jęta

  UCHWAŁA NR 10/7/2018
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium
  z wykonania obowiązków w 201 7 roku .
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się
  ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Łukaszowi
  Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki , absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku, za okres
  pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 0/7/201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 1 0/7/201 8 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 1 0/7/201 8 została przyjęta


  UCHWAŁA NR 11/7/2018
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania
  obowiązków w 201 7 roku .
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się
  ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Sylwestrowi Redeł,
  członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia
  funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017. do dnia 31.12.2017r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 1/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymującyc h się”: 0


  ____________________________________________________________________________________________________
  M FOOD S.A.
  90-560 Łódź, ul. Karolewska 1, tel/fax: (42) 630 20 76,
  e-mail: [email protected] -food.pl , http://www.m -food.pl
  KRS: 0000349490, NIP: 7272757318, REGON: 100844077,
  Kapitał zakładowy: 10.452.698,00 PLN - w pełni opłacony
  Do Uchwały Nr 11/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 11/7/2018 została przyjęta
  UCHWAŁA NR 12/7/2018
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium
  z wykonania obowiązków w 201 7 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się
  ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 201 7 – udziela Romanowi
  Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za
  okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 4.000.000
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

  Do Uchwały Nr 12/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 12/7/2018 została pr zyjęta

  UCHWAŁA NR 13/7/2018
  w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Adzie Krystynie Kluzek absolutorium
  z wykonania obowiązków w 2017 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393
  pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się
  ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z dz iałalności w roku obrotowym 2017 – udziela Adzie Krystynie
  Kluzek , członkowi Rady Nadzorcz ej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres
  pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 14.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/7 /201 8:
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.000.000
  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,53%
  Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000
  Łączna liczba nieważnych głosów: 0
  Liczba głosów „za”: 0
  Liczba głosów „przeciw”: 0
  Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.000.000

  Do Uchwały Nr 13/7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów
  Uchwała Nr 13/7/2018 nie została przyjęta


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:M Food SA
ISIN:PLMDVLP00016
NIP:7272757318
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Karolewska 1 90-560 Łódź
Telefon:+48 42 6302076
www:www.m-food.pl

Komentarze o spółce M FOOD
2020-05-29 21-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649