Raport.

PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (10/2018) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego – „Raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.”, jednostkowego oraz skonsolidowanego, opublikowanego przez Spółkę raportem EBI nr 5/2018 w dniu 14 maja 2018 r. jako „Raport kwartalny 5/2018”.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się zestawienia zmian dokonanych w pierwotnie opublikowanym Raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 r., o których mowa powyżej. Przedmiotowa korekta Raportu okresowego za I kwartał 2018 r. jest wynikiem zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za rok 2017, jednostkowego i skonsolidowanego, opublikowanych przez Spółkę w dniu 28 maja 2018 r. Z uwagi na fakt, że Spółka opublikowała Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. w dniu 14 maja 2018 r., tj. przed publikacją zbadanego przez biegłego rewidenta Raportu rocznego za 2017 roku, korekta Raportu okresowego za I kwartał 2018 r. okazała się zasadna. Spółka, w porozumieniu z biegłym rewidentem, dokonała zmian w prezentowaniu danych bilansowych, co obrazują załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Pełny, skorygowany Raport kwartalny Spółki za I kwartał 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
* Skorygowany raport kwartalny za 1Q 2018_PFR_SA
* Zestawienie dokonanych zmian w Raporcie kwartalnym za 1Q 2018_PFR_SA

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  SPIS TREŚCI

  PFR S.A.
  Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2018
  14 maja 2018

  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  2

  Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości ................................ ................................ ... 3
  Informacje o Grupie Kapitałowej Premium Food Restaurants ................................ ... 12
  Kwartalne skonsolidowane dane finansowe ................................ .............................. 19
  Skonsolidowany bilans ................................ ................................ .......................... 20
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................ .............................. 20
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .................... 21
  Skonsolidowane sprawozdanie z pr zepływów środków pieniężnych ..................... 23
  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PFR S.A. ................................ ........................ 24
  Kwartalne jednostkowe dane finansowe ................................ ................................ ... 24
  Jednostkowy bilans ................................ ................................ ............................... 25
  Jednostkowy rachunek zysków i strat ................................ ................................ ... 25
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ........... 27
  Jednostkowe sprawozdanie z przep ływów środków pieniężnych .......................... 28
  Zatrudnienie w PFR S.A. ................................ ................................ ....................... 29
  Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki
  finansowe oraz stanowisko w zakresie publikowanych szacunków ......................... 30
  Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ............................. 32  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  3

  Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

  Metody k onsolidacji oraz wyceny udziałów
  Dane jednostek zależnych konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.

  Metoda konsolidacji pełnej
  Przy konsolidacji metodą pełną sumowaniu podlegają, w pełnej wartości, poszczególn e pozycje
  odpowiednich sprawozdań fina nsowych jednostki dominującej i jednostek zależnych. Po
  przeprowadzeniu sumowania dokonywane są wyłączenia
  i inne korekty zgodnie z ustawą.
  Wyłączeniu podlegają: wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę
  dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenionych
  według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki
  dominującej i innych jednostek grupy kap itałow ej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych,
  na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli; efekt wzajemnych transakcji pomiędzy
  jednostkami objętymi konsolidacją.
  Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek inn ych niż objęte
  konsolidacją, wykazywane są w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po
  kapitałach własnych jako kapitały mniejszości.

  Wartość firmy oraz ujemna wartość firmy
  Wartość firmy stanowi nadwyżka ceny nabycia udziałów nad odpowiadają cą
  im częścią aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych. Wartość firmy wykazywana
  jest w aktywach skonsolidowanego bilansu, w odrębnej pozycji aktywów trwałych jako wartość firmy
  jednostek podporządkowanych.
  Ujemna wartość firmy stanowi nadw yżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według
  ich wartości godziwych nad ceną nabycia udziałów. Ujemna wartość firmy wykazywana jest w
  pasywach skonsolidowanego bilansu w odrębnej pozycji jako ujemna wartość firmy jednostek
  podporządkowanych.
  Od wartości firmy dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie 5 lat natomiast
  od ujemnej wartości firmy przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności
  nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. W przypadku kwoty nieistotnej grupa dok onuje
  jednorazowego odpisu.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  4

  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową.

  Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia, pomniejszonyc h o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, pomniejszonych o odpisy
  z tytułu trwałej utraty wartości.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
  Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji
  i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego
  oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek
  amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
  Grupa kapitałowa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup
  środków trwałych:
  • ur ządzenia techniczne i maszyny 10% - 30%
  • pozost ałe środki trwałe 10% - 50%
  Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
  • licencje 20% - 50%
  • oprogr amowania komputerowe 50%
  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej j ednostkowej cenie nabycia do 3.500 zł
  amortyzuje się jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Grunty, w
  tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.
  Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosz tów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy
  z tytułu trwałej u traty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu
  zakończenia ich budowy i oddania
  do użytkowania.
  Inwestycje długoterminowe
  Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z
  przyrostu wartości tych aktywów.
  Inwestycje niefinansowe wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości.
  Inwestycje finansowe wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące wartość.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  5


  Leasing
  Emitent jest stroną umów leasingowych , na podstawie których przyjmuje
  do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i
  prawne przez uzgodniony okres.
  W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i
  pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot
  leasingu jest ujmo wany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie
  w kwocie równej wartości bieżącej opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu.
  Opłaty leasingowe są odpowiednio dzielone po między odsetki rozpoznawane w rachunku wy ników
  jako koszty finansowe oraz część kapitałową zmniejszają cą saldo zobowiązania leasingowe . Koszty
  finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące
  przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez przewidyw any okres
  użytkowania.

  Należności
  Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
  wykazuje w wartości netto po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.
  Wartość należności podlega aktualizacji wyceny uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
  zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza
  się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od
  rodzaju działalności, której dotycz y odpis aktualizujący.
  Należności przedawnione, umorzone, nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
  aktualizujące ich wartość.
  Należności przedawnione, umorzone, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
  aktualizujących ich wartość lub dokonan o odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio
  do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
  Odpisy aktualizujące tworzone są w odniesieniu do należności:
  • od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości - do wysokośc i należności
  nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, zgłoszonej
  w postępowaniu upadłościowym,


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  6

  • od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika
  nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościow ego - w pełnej wysokości,
  • kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
  a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w kwocie umownej nie
  jest prawdopodobna - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
  z wyłączeniem zabezpieczenia w formie weksla
  in blanco,
  • przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
  nieściągalności - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu,
  • skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego - w pełnej wysokości,
  • przeterminowanych ponad 360 dni od terminu płatności - w pełnej wysokości.

  Transakcje w walucie obcej
  Transakcje wyrażone w walutach obcych innych niż polski złoty są przeliczane
  na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązując ego w dniu zawarcia transakcji.
  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej są przeliczane
  na złote polskie p rzy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla
  tej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Powstałe z przeliczenie różnice kursowe są ujawniane odpowiednio w pozycji przychodów lub
  kosztów finansowych.

  Zapasy
  Zapasy są wyceniane we dług rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych jednak
  od cen sprzedaży netto.
  Spółka przyjęła zasadę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień zakupu lub
  produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączoną
  z ustalaniem stanu tych skła dników aktywów i jego wyceną oraz korektą kosztów
  o wartość tego stanu, nie później niż na kon iec każdego miesiąca .

  Aktywa pieniężne
  Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych
  i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  7

  Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w
  walutach obcych (w kasie i na rachunku bankowym) wycenia się na koniec roku obrotowego
  po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. Różnice
  kursowe zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.
  Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia,
  nabycia lub założenia (lokaty) zaliczan e są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku
  przepływów środków pieniężnych.
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli poniesione koszty dotyczą
  przyszłych o kresów sprawozdawczych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie
  do upływu czasu . Czas i sposób rozliczenia są uzasadnione charakterem rozliczanych kosztów, z
  zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
  Kapitał zakładowy
  Kapitałem zakładowym grupy kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. jest kapitał zakładowy
  Jednostki Dominującej - spółki Premium Food Restaurants S.A.
  Kapitał zakładowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisanej
  w Krajowym Rejestrze Są dowym. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskanej zapłaty i
  wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. Koszty emisji akcji przy
  podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości
  emisji nad wart ością nominalną akcji.

  Rezerwy
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i
  wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się
  odpowiednio do pozostałych kosztów operacy jnych, kosztów finansowych lub strat
  nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
  • straty z transakcji gospodarczych w toku,
  • udzielone gwarancje i poręczenia,
  • skutki toczącego s ię postępowania sądowego i odwoławczego,


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  8

  • odprawy emerytalno -rentowe,
  • przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.
  Rezerwy na odprawy emerytalno -rentowe tworzone są w oparciu o własne szacunki, jednakże ze
  względu na niski średni wiek pracowników i wynikającą z tego nieznaczącą wartość rezerwy nie jest
  ona aktualnie księgowana.

  Zobowiązania
  Za zobowiązania uznaje się wynikający z przyszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
  wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie
  już po siadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
  Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.
  Zobowiązania finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowych są wyceniane
  w skorygowanej cenie nabycia.

  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
  • ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostek powiązanych przez kontrahentów jednostek
  powiązanych, gdy kwotę zobowiązania można oszacować
  w sposób wiarygodny;
  • z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec
  nieznanych osób, których kwotę można oszacować , mimo że data powstania zobowiązania nie jest
  jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego
  użytku.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie
  do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia są uzasadnione charakterem
  rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  9

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej
  wyceny i obejmują w szczególności:
  • równowartość otrzym anych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
  których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
  • środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
  w tym także środków trwałych w budowie or az prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw
  nie zwiększają one k apitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów
  kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
  amortyzacyjnych lub umorzeniowy ch od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych
  sfinansowanych z tych źródeł;
  • wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w
  budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe
  przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
  trwałych lub warto ści niematerialnych i prawnych.

  Podatek dochodowy odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkow ych wartością
  aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
  przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku
  docho dowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
  przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego przez spółki wchodzące w skład grupy , w
  związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przy szłości zmniejszenie
  podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia,
  ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty przez spółki wchodzące w skład grupy , w
  związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują
  zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
  w przyszłości.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  10

  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.
  Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek
  okresu spra wozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym
  odnoszone są również na kapitał własny.

  Rozpoznawanie przychodu
  Za przychody i zyski uznaje upra wdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
  ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które wpływają na wzrost
  kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez
  udziałowców lub właścicieli.
  Wartość przychodów ustala się według zasady memoriału – to jest ujęcia w księgach rachunkowych
  oraz w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu
  spraw ozdawczego niezależnie od tego, czy zostały
  na dzień bilansowy opłacone. Przez pozostałe przychody operacyjne rozumie się przychody
  niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością spółek.
  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towa ru, tj. jeżeli jednostka
  przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności
  do towarów lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez
  uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

  Koszty i straty
  Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym
  korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości,
  w formie zmniejszenia aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą
  do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie
  środków przez udziałowców lub właścicieli.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  11

  Koszty rozpoznaje się według zasady memoriału – są one ujmowane w księgach rachunkowych
  oraz w sprawozdaniu finansowym danego okresu sprawozdawczego niezależnie od tego, czy
  zostały na dzień opłacone.  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  12

  Informacje o Grupie Kapitałowej Premium Food Restaurants
  1. Podstawowe dane
  Jednostka dominująca - Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna ( dalej także jako „ PFR S.A. ”)
  został a zarejestrowana w S ądzie Rejonowym d la m. st . Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru S ądowego pod nr KRS: 0000302804. Spół ka powsta ła w wyniku
  przekształ cenia spółki Premium Food Restauracje Spółka
  z ogran iczon ą odpo wiedzia lno ścią w Premium Food Restaurants Spółkę Akcyjną . Przekształcenie
  zostało zarejestrowane w dniu 1 kwietnia 2008 r oku .
  2. Struktura w łasnościowa Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A.
  Premium Food Sp. z o.o.
  100% udziałów spółki posiada
  PFR S.A.

  Klub Rybny Sp. z o.o.
  100% udziałów spółki
  posiada PFR S.A.
  Restauracja w Poznaniu
  ul. Woźna 10

  Premium Restaurants
  Sp. z o.o.
  100% udziałów spółki posiada PFR S.A. Restauracja w Krakowie

  Premium Food Sp. z o.o.
  Sp. k -a w likwidacji
  Komplementariusz – Premium
  Food Sp. z o.o.
  PFR Brands Sp. z o.o.
  w likwidacji
  100% udziałów spółki posiada
  PFR S.A.
  Premium Food Restaurants S.A. Restauracja w Warszawie, al. KEN 49 Restauracja w Sopocie, ul. Monte Cassino 53 Restauracja w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30 Restauracja w Koszalinie, ul. Paderewskiego 1 Restauracja we Wrocławiu, ul. Nożownicza 1c Restauracja we Wrocławiu, ul. Powst ańców Śląskich 2 -4 Restauracja we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 22 Restauracja w Warsza wie, przy ul. Siennej 83


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  13

  Sprawozdania spółek: Premium Food Sp . z o.o. oraz Klub Rybny Sp. z o.o. wchodzą w skład
  sprawozdania skonsoli dowanego grupy kapitałowej PFR od czwartego kwartału 201 3 roku.
  W skład skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PFR weszły również sprawozdania
  spółki Premium Restaurants Sp. z o.o. oraz PFR Brands Sp. z o.o. w likwidacji oraz Premium Food
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
  komandytowo -akcyjna w likwidacj i.

  Spółka zależna – Premium Food Sp. z o.o.
  Premium Food Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla miast. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000173675.
  W skład Zarządu na dzień 31 marca 2018 roku wchodziła Pani Katarzyna Dworakowska, która
  pełniła funkcję Prezesa Zarządu.
  Premium Food Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności w jedynej swojej restauracji przy ul.
  Żelaznej 41/4 w drugim kwartale 2012 roku. R estauracja ta została przeniesiona na ul. Sienną 83
  do lokalu zarządzanego przez jednostkę dominującą Premium Food Restaurants S.A.

  Spółka zależna – Klub Rybny Sp. z o.o.
  Klub Rybny Sp. z o.o. z siedzibą w Wars zawie, jest wpisana do rejestru przedsi ębiorców
  prowadzonego przez S ąd Rejonowy d la m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru S ądowego pod numerem KRS 0000245936.
  W skład Zarządu na dzień 31 marca 2018 roku wchodziła Pani Katarzyna Dworakowska, która
  pełniła funkcję Prezesa Zarządu.
  W trakcie pierwszego kwartału 201 8 r. nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji majątkowej Klub
  Rybny Sp. z o.o. Zarząd spółki kontynuował obraną wcześniej strategię gospodar cz ą a spółka
  generuje zyski.

  Spółka zależna – Premium Restaurants Sp. z o.o.
  Premium Restaurants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został a wpisana
  w dniu 19 września 2012 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
  st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS
  0000433392 .


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  14

  W skład Z arządu na dzień 31 marca 201 8 roku wchodził Pan Tomasz Litwiniuk , któ ry pełnił funkcję
  Prezesa Zarządu.
  Z dniem 1 listopada 2017 Spółka przejęła od spółki Premium Food Restaurants S.A. zarządzanie
  restauracją w Krakowie. Restauracja kontynuuje działanie pod marką „77 Sushi ”, a Spółka Premium
  Restaurants Sp. z o.o. generuje zyski.

  Pozostałe spółki Grupy K apitałowej
  W celu poprawy za rzą dzania wartością intelektualną w ramach Grupy K apitałowej Jednostka
  Dominująca utworzyła w dniu 17 kwietnia 2013 dwie spółki zależne ;
  1. PFR Brands Sp. z o.o. w likwidacji – 100% udziałów jest własnością Premium Food
  Restaurants S.A. ,
  2. Premium Food Sp. z o.o. spółka komandytowo -akcyjna w likwidacji - 100% akcji jest
  własnością Premium Food Restaurants S.A.,
  oraz wydzieliła O ddział z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 49, który
  został zarejestrowa ny w KRS w dniu 31 października 2013 roku.
  PFR Brands Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została wpisana w dniu 24 maja 2013 r. do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego prze z Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS 0000463686 . W dniu 15 czerwca
  2015 roku spółka została postawiona w stan likwidacji. Na likwidatora spółki została wybrana Pani
  Aleksandra Tymińska.
  Pr emium Food Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie została wpisana w dniu
  17 lipca 2013 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS
  0000469100. W trakcie pierwszego kwartału 2015 roku Spółka została postawiona w stan likwidacji.
  Na likwidatora spółki została wybran a Pani Aleksandra Tymińska.  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  15

  3. Skład Zarządów spółek grupy k apitałowej
  W okresie objętym sprawozdaniem w skład Z arządu Jednostki Dominującej wchodzili:
  Katarzyna Dworakowska Członek Zarządu,
  Tomasz Litwiniuk Członek Zarządu .

  Pani Katarzyna Dworakowska pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej Premium
  Food Sp. z o.o. (z arząd jednoosobowy) oraz funkcję Prezesa Zarzą du w spółce z ależnej Klub Rybny
  Sp. z o.o. (z arząd jednoosobowy) .

  Pan Tomasz Litwiniuk pełni fu nkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej Premium Restaurants Sp.
  z o.o. (zarząd jednoosobowy) .
  4. Opis działalno ści grupy k apitałowej w okresie sprawozdawczym
  Grupa k apitałowa w danym okre sie sprawozdawczym zarządzała 10 restauracjami pod własną
  marką – „77 Sushi ”.
  W pierwszym k wartale 201 8 r. spółki Grupy K apitałowej kontynuowały działan ia mające na celu
  dalszy wzrost sprzedaży poprzez zwiększanie obrotów istniejących restauracji.

  5. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta .

  Struktur a akcjonariatu wg stanu na dzień 1.01.2018 (początek o kresu obejmującego
  sprawozdanie)
  Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
  Wartość nominalna posiadanych akcji
  Udział procentowy posiadanych głosów

  Marek Tymiński 4 176 452 417 645,20 73,9%
  Aleksandra Tymińska 873 029 87 302,90 15,5%
  pozostali akcjonariusze 600 520 60 052,00 10,6%

  5 650 001 565 000,10 100%

  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  16

  Struktura akcjonariatu wg stanu na dzień 31.0 3.2018 (koniec okresu obejmującego
  sprawozdanie)
  Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
  Wartość nominalna posiadanych akcji
  Udział procentowy posiadanych głosów

  Marek Tymiński 4 354 601 435 460,1 0 77,1 %
  Aleksandra Tymińska 873 029 87 302,90 15,5%
  pozostali akcjonariusze 422 371 42 237,1 0 7,4 %

  5 650 001 565 000,10 100%


  Struktura akcjonariatu wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego.
  Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
  Wartość nominalna posiadanych akcji
  Udział procentowy posiadanych głosów

  Marek Tymiński 4 776 97 2 477 697 ,20 84,5 %
  Aleksandra Tymińska 873 029 87 302,90 15,5%

  5 650 001 565 000,10 100%


  6. Otoczenie rynkowe jednostki d ominującej
  Bior ąc pod uwagę liczbę i loka lizację posiadanych restauracji , Grupa K apitałowa zajmuje wysok ą
  pozycję wśród sieci restauracji serwują cych dania kuchni japo ńskiej.
  Niewielki udzia ł Grupy K apitałowej w rynku restauracyjnym wynika z wyj ątkowości oferty i faktu, że
  polski rynek gastronomiczny jest du ży i bardzo rozdrobniony . Grupa K apitałowa prowadzi
  działalność wy łącznie na rynku pol skim , gdzie konk uruje
  z innymi sieciami restauracji.
  Bior ąc pod uwagę menu, konkurencję dla Spół ki stanowią restauracje Hana Sushi, Sensi Sushi,
  Sakana, Tomo Sushi , Tokio. Restauracje należące do sieci „77 Su shi ” formułują swoją ofertę tak ,
  aby była bardziej atrakcyjna niż w restauracjach konkurencyjnych, biorąc pod uwagę stosunek
  jakości oferty do ceny.
  Na rynku lokalnym, rozumianym jako obszar danego miasta Grupa Kapitałowa konkuruje g łównie z
  innymi restauracjami z tzw. górnej i średniej „ pó łki” cenowej.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  17

  Najmocniejszymi stron ami restauracji należących do spółek z Grupy K apitałowej,
  w opinii Z arzą du są : odpowiednia proporcja jakośc i do ceny, wysoka jakość produktu, sprawna ,
  przyjazna obs ługa, znajomość marki w Po lsce, dobra lokalizacja
  oraz atrakcyjna aranżacja wnętrz restauracji .
  7. Opis podstawowy ch zagrożeń i ryzyk dla spółek grupy k apitałowej

  Ryzyko konkurencji
  Grupa K apitałowa prowadzi dzia łalność w bran ży, charakteryzuj ącej się du żą konkurencyjno ścią .
  Rynek usł ug restaura cyjnych , zw łaszcza w segmencie restauracji s ushi wydaje się by ć bardzo
  atrakcyjny. Dostrzega to coraz wi ęcej podmiotów gospoda rczych. W bardzo szybkim tempie rośnie
  liczba nowo otwieranych restauracji sushi. Liczba konsumentów ro śnie za ś w znacznie mniejszym
  stopniu. Przetrwaj ą restauracje, które świad czą us ługi na najwyż szym poziomie. Do takich zaliczają
  się restauracje spod znaku „77 Sushi ”. Celem G rupy jest utrzymać obecnych i pozyskiwać nowych
  klientów cenią cych sobie wy śmienit ą jakość za rozs ądną cenę .

  Ryzyko zwi ązane z rosnącymi kosztami produktów spożywczych
  Koszty artykuł ów spo żywczych s ą jedn ą z najwa żniejszych pozycji w strukturze kosztów działalności
  grupy k apitałowej . Wzrost cen takich produktów jak np. ryby,
  ma istotn y wp ływ na dzia łalność i wyniki spółek należących do Grupy K apita łowej . Staramy się
  reagować na tą sytuację, poszukują c nowych dostawców, negocjuj ąc nowe, korzystniejsze warunki
  do staw z aktualnymi kontrahentami

  Ryzyko związane z rosnącymi kosztami pracy
  Koszty pracy stanowią równie ważną pozycję w strukturze kosztów działalności grupy kapitałowej,
  jak i koszty artykułów spożywczych. Zaobserwowany w 201 7 r. wzrost kosztów pracy oraz
  pogłębiający się problem z pozyskaniem wykwalifikowanego pracownika ma duży wpływ na
  działalność i wynik poszczególnych spółek. Grupa Kapitałowa stara się zniwelować niekorzystne
  uwarunkowania , poprawiając efektywność i podnosząc kwalifikacje dotychczasowych pracowników
  oraz pozyskiwać nowych pracowników z różnych źródeł.

  Ryzyko związane z możliwością pozyskania nowych, atrakcyjnych lokalizacji restauracji
  Lokalizacja restauracji jest jednym z podstawowych czynników decyduj ących
  o ich sukcesie. Nie ma pewno ści, że grupa k apitałowa będzie w stanie w przyszłości pozyska ć nowe,


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  18

  atrakcyjne lokalizacje. Nie można poza tym zapewnić , że nowe restauracje z lokalizowane w
  atrakcyjnych miejscach przyniosą zak ładane korzy ści . Ponadto pozyskanie atrakcyjnych lokali
  wiąż e si ę z d ługot rwałymi, przeciągającymi się procedurami . Zarząd Jednostki D ominującej każdą
  z takich nowych inwestycji dok ładnie analizuje i dok łada stara ń by otwierane res tauracje były
  sukcesem zar ówno kulinarnym jak i bi znesowym.

  Ryzyko związane z umowami najmu i ich przedłużeniem.
  Restau racje na leżą ce do spó łek Grupy K apitałowej działają w wynajmowanych lokalach. W
  wi ększo śc i podpisane umowy najmu maj ą charakter d ługoterminowy.
  Okres obowiązywania takiej umowy to z regu ły dziesięć lat z opcj ą przedł użenia
  na kolejne lata. Nie ma jednak gwarancji, że umowa zostanie przedłużona , zw łaszcza na
  warunkach, które b ędą dla Grupy K apitałowej satysfakcjonuj ące.
  W przyp adku utraty takiej lokalizacji może to mieć niekorzystny wpł yw na wyniki finan sowe.  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  19

  K wartalne skonsolidowane dane finansowe

  Skonso lidowane sprawozdanie finansowe Grupy K apitałowej Prem ium Food Restaurants S.A.
  oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Premium Food Restaurants S.A. , z którego pochodzą
  prezentowane dane finansowe, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
  września 1994 ro ku o rachunkowości ( Dz. U. z 201 8 roku , poz. 395 ) oraz wydanymi na jej
  podstawie aktami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem z dnia 25 września 2009
  roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady
  ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowy ch grup kapitałowych
  (Dz. U. nr 169 , poz. 1327).


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  20

  Skonsolidowany bilans


  Skonsolidowany bilans - AKTYWA Stan na
  31.03.2018
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.03.2017
  Stan na
  31.12.2016
  (w złotych)
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 702 162 1 760 224 1 846 657 1 943 697
  Rzeczowe aktywa trwałe 714 013 772 033 872 393 966 686
  Wartości niematerialne i prawne 31 286 31 329 11 267 3 853
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 956 862 956 862 962 997 973 158
  B. AKTYWA OBRTOWE 2 007 801 1 501 172 1 516 466 1 402 782
  Zapasy 232 542 209 865 252 819 242 334
  Należności krótkoterminowe 864 931 713 330 974 698 793 867
  Inwestycje krótkoterminowe 866 175 549 855 181 842 271 424
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 44 153 28 122 107 107 95 157
  AKTYWA RAZEM 3 709 963 3 261 396 3 363 123 3 346 479

  Skonsolidowany bilans - PASYWA Stan na
  31.03.2018
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.03.2017
  Stan na
  31.12.2016
  (w złotych)
  A. KAPITAŁ WŁASNY -4 205 811 -4 235 8 50 -3 958 503 -4 102 785
  Kapitał akcyjny 565 000 565 000 565 000 565 000
  Kapitał zapasowy 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  Zysk / (strata) z lat ubiegłych -6 574 235 -6 287 16 7 -6 287 167 -4 418 200
  Zysk / (strata) netto 184 041 -133 066 144 281 -1 868 968
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 7 915 774 7 497 24 6 7 321 626 7 449 264
  Rezerwy na zobowiązania 3 195 289 3 252 38 8 3 128 711 3 144 691
  Zobowiązania długoterminowe 18 053 9 984 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 360 505 3 892 94 7 3 912 007 4 269 479
  Rozliczenia międzyokresowe 341 927 341 92 7 280 908 35 094
  PASYWA RAZEM 3 709 963 3 261 396 3 363 123 3 346 479

  Wartość księgowa (w zł) -4 205 811 -4 235 850 -3 958 503 -4 102 785
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 5 650 001 5 650 001 5 650 001
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł) -0,7 4 -0,7 5 -0,70 -0,73

  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  21

  Skonsolidowany rachunek zysków i strat

  Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
  (wariant porównawczy)
  01.01. -
  31.03.2018
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.03.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
  nimi 4 939 764 20 134 8 69 5 037 441 19 503 510
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 92 036 312 027 0 87 268
  Przychody netto ze towarów i materiałów 4 847 728 19 822 84 3 5 037 441 19 416 242
  Koszty działalności operacyjnej 4 743 278 19 827 79 4 4 839 840 20 194 025
  Amortyzacja 60 004 357 791 90 770 421 128
  Zużycie materiałów i energii 1 534 517 6 721 15 1 1 720 878 7 394 115
  Usługi obce 1 657 938 6 533 87 9 1 456 341 5 951 611
  Podatki i opłaty 4 521 81 648 10 892 70 568
  Wynagrodzenia 1 243 103 5 110 846 1 316 511 5 150 620
  Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 155 637 717 256 141 215 628 270
  Pozostałe koszty rodzajowe 87 558 305 22 3 103 233 530 919
  Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0 0 0 46 794
  Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży 196 486 307 07 5 197 601 -690 515
  Pozostałe przychody operacyjne 67 331 231 553 29 532 354 148
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 374 0 0 0
  Pozostałe 66 957 231 553 29 532 354 148
  Pozostałe koszty operacyjne 68 544 274 807 29 267 1 501 758
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0 0 0 807 726
  Pozostałe 68 544 274 807 29 267 694 032
  Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 195 274 263 82 1 197 866 -1 838 125
  Przychody finansowe 8 666 39 23 296
  Odsetki 8 666 39 23 296
  Pozostałe 0 0 0 0
  Koszty finansowe 8 487 243 3 38 15 457 215 803
  Odsetki 8 415 242 360 15 457 210 797
  Pozostałe 72 97 8 0 5 006
  Zysk / (strata) z działalności gospodarczej 195 453 20 52 2 182 432 -2 053 632
  Zysk / (strata) brutto 195 453 20 52 2 182 432 -2 053 632
  Podatek dochodowy 11 412 153 588 38 151 -184 664
  Zysk / (strata) netto 184 041 -133 066 144 281 -1 868 968

  Zysk / (strata) netto (w zł) 184 041 -133 066 144 281 -1 868 968
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 5 650 001 5 650 001 5 650 001
  Zysk / (strata) netto na jedną akcję (w zł) 0,03 -0,0 2 0,03 -0,33

  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  22

  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Skonsolidowane Zestawienie Zmian w
  Kapitale (Funduszu) Własnym
  01.01. -
  31.03.2018
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.03.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA
  POCZĄTEK OKRESU -4 235 850 -4 102 785 -4 102 785 -2 233 817
  — korekty wyniku lat ubiegłych 0 0 0 0
  I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA
  POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH
  BŁĘDÓW
  -4 235 850 -4 102 785 -4 102 785 -2 233 817
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
  okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na
  koniec okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okresu -6 574 235 -6 287 168 -6 287 168 -4 418 200
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 574 235 -6 287 168 -6 287 168 -4 418 200
  — korekty wyniku lat ubiegłych 0 0 0 0
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach -6 574 235 -6 287 168 -6 287 168 -4 418 200
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 574 235 -6 287 168 -6 287 168 -4 418 200
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
  okresu -6 574 235 -6 287 168 -6 287 168 -4 418 200
  9. Wynik netto 184 041 -133 066 144 281 -1 868 968
  a) zysk netto 184 041 0 144 281 0
  b) strata netto 0 -133 066 0 -1 868 968
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC
  OKRESU -4 205 811 -4 235 850 -3 958 503 -4 102 785

  III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO
  UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO
  PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
  -4 205 811 -4 235 850 -3 958 503 -4 102 785


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  23

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

  Skonsolidowany Rachunek
  Przepływów Pieniężnych
  01.01. -
  31.03.2018
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.03.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 184 041 -133 066 144 281 -1 868 968
  II. Korekty razem 146 029 594 759 -286 331 1 393 093
  Amortyzacja 60 004 357 791 90 770 421 128
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 -138 352
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 304 796
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 67 595
  Zmiana stanu rezerw -57 099 107 697 -15 980 183 245
  Zmiana stanu zapasów -22 677 32 469 -182 270 19 793
  Zmiana stanu należności -151 601 80 537 -10 485 -204 699
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 333 433 -373 899 -412 390 1 005 064
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 031 390 164 244 024 -265 477
  Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 330 070 461 693 -142 050 -475 875
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 1 092 502
  Spłata udzielonych pożyczek 0 0 64 231 0
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 941 -196 445 -3 891 -244 291
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -1 941 -196 445 60 340 848 211
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Spłata kredytów i pożyczek 0 60 415 0 -249 424
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -11 808 -47 232 -7 872 -58 397
  Zapłacone odsetki 0 0 0 -17 666
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -11 808 -13 183 -7 872 -325 487
  Przepływy pieniężne netto razem 316 321 278 431 -89 582 46 849
  Bilansowa zmiana s tanu środków pieniężnych 316 321 278 431 -89 582 46 849
  Środki pieniężne na początek okresu 549 855 271 424 271 424 224 575
  Środki pieniężne na koniec okresu 866 175 549 855 181 842 271 424
  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  24

  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PFR S.A.

  Stan na
  31.03.2018
  Stan na
  31.12.2017
  Zatrudnienie ogółem, z
  tego: 235 224
  Umowy o pracę 31 6
  Umowy cywilno -prawne 138 166
  Outsourcing 66 52
  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  25

  Kwartalne jednostkowe dane finansowe
  Jednostkowy bilans

  Bilans - AKTYWA Stan na
  31.03.2018
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.03.2017
  Stan na
  31.12.2016
  (w złotych)
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 437 106 1 369 428 1 573 955 1 637 271
  Rzeczowe aktywa trwałe 607 278 662 678 834 737 928 246
  Wartości niematerialne i prawne 31 287 31 330 11 158 3 679
  Inwestycje długoterminowe 330 130 207 010 239 006 207 010
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 468 410 468 410 489 054 498 336
  B. AKTYWA OBRTOWE 1 168 249 1 080 415 1 322 608 1 190 088
  Zapasy 171 309 152 358 215 185 201 501
  Należności krótkoterminowe 394 407 707 517 890 330 719 498
  Inwestycje krótkoterminowe 563 171 197 575 162 176 220 898
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 39 361 22 965 54 917 48 191
  AKTYWA RAZEM 2 605 355 2 449 843 2 896 563 2 827 359

  Bilans - PASYWA Stan na
  31.03.2018
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.03.2017
  Stan na
  31.12.2016
  (w złotych)
  A. KAPITAŁ WŁASNY -3 852 114 -4 184 091 -3 867 884 -4 066 925
  Kapitał akcyjny 565 000 565 000 565 000 565 000
  Kapitał zapasowy 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  Zysk / (strata) z lat ubiegłych -6 325 543 -6 251 308 -6 251 308 -5 578 275
  Zysk / (strata) netto 289 046 -117 166 199 041 -673 033
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA 6 457 470 6 633 934 6 764 447 6 894 284
  Rezerwy na zobowiązania 3 186 779 3 243 878 3 121 982 3 138 401
  Zobowiązania długoterminowe 18 053 9 984 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 208 142 3 335 576 3 642 465 3 722 562
  Rozliczenia międzyokresowe 44 496 44 496 0 33 321
  PASYWA RAZEM 2 605 355 2 449 843 2 896 563 2 827 359

  Wartość księgowa (w zł) -3 852 114 -4 184 091 -3 867 884 -4 066 925
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 5 650 001 5 650 001 5 650 001
  Wartość księgowa na jedną akcję
  (w zł) -0,68 -0,7 4 -0,68 -0,72
  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  26

  Jednostkowy rachunek zysków i strat

  Rachunek Zysków i Strat
  (wariant porównawczy)
  01.01 -
  31.03.2018
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.03.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
  z nimi 3 183 186 17 094 426 4 468 541 17 349 167
  - w tym od jednostek powiązanych 0 0 0 27 374
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 59 036 167 832 0 81 984
  Przychody netto ze towarów i
  materiałów 3 124 149 16 926 594 4 468 541 17 267 183
  Koszty działalności operacyjnej 3 399 424 17 166 391 4 245 448 17 953 644
  Amortyzacja 55 434 338 973 86 032 367 658
  Zużycie materiałów i energii 1 012 424 5 705 894 1 478 893 6 344 828
  Usługi obce 1 233 778 5 6 29 812 1 271 374 5 459 027
  Podatki i opłaty 1 331 75 977 9 444 63 996
  Wynagrodzenia 895 761 4 4 81 690 1 177 090 4 654 260
  Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 133 203 672 354 131 261 584 883
  Pozostałe koszty rodzajowe 67 492 261 691 91 354 452 922
  Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0 0 0 26 070
  Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży -216 238 71 965 223 093 -604 477
  Pozostałe przychody operacyjne 67 331 231 448 29 431 303 784
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 374 0 0 0
  Pozostałe 66 957 231 448 29 431 303 784
  Pozostałe koszty operacyjne 68 544 273 408 29 038 309 720
  Strata ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0 4 025
  Pozostałe 68 544 273 408 29 038 305 695
  Zysk / (strata) z działalności operacyjnej -217 450 113 925 223 486 -610 413
  Przychody finansowe 468 249 340 990 24 235 98 992
  Odsetki 23 249 112 465 24 235 98 725
  Pozostałe 445 000 228 525 0 267
  Koszty finansowe 8 897 247 055 15 820 173 312
  Odsetki 8 826 246 107 15 820 168 306
  Pozostałe 71 948 0 5 006
  Zysk / (strata) z działalności gospodarczej 241 902 -19 990 231 901 -684 733
  Zysk / (strata) brutto 241 902 -19 990 231 901 -684 733
  Podatek dochodowy 0 97 176 32 860 -11 700
  Zysk / (strata) netto 241 902 -117 166 199 041 -673 033

  Zysk / (strata) netto (w zł) 241 902 -117 166 199 041 -673 033
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 5 650 001 5 650 001 5 650 001
  Zysk / (strata) netto na jedną akcję (w
  zł) -0,02 -0,0 2 0,04 -0,12

  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  27

  Je dnostkowe z estawienie zmian w kapitale własnym

  Zestawienie Zmian w
  Kapitale (Funduszu) Własnym
  01.01 -
  31.03.2018
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.03.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA
  POCZĄTEK OKRESU -4 184 090 -4 066 92 5 -4 066 925 -3 393 892
  — korekty wyniku lat ubiegłych 0 0 0 0
  I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA
  POCZĄTEK OKRESU, PO KOREKTACH
  BŁĘDÓW
  -4 184 090 -4 066 92 5 -4 066 925 -3 393 892
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na
  początek okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na
  koniec okresu 565 000 565 000 565 000 565 000
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na
  początek okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  4.2. Stan kapitału (funduszu)
  zapasowego na koniec okresu 1 619 383 1 619 383 1 619 383 1 619 383
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  początek okresu -6 368 474 0 -6 251 308 -5 578 275
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek
  okresu -6 368 474 -6 251 30 8 -6 251 308 -5 578 275
  — korekty wyniku lat ubiegłych 0 0 0 0
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek
  okresu, po korektach -6 368 474 -6 251 30 8 -6 251 308 -5 578 275
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec
  okresu -6 368 474 -6 251 30 8 -6 251 308 -5 578 275
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  koniec okresu -6 368 474 -6 251 30 8 -6 251 308 -5 578 275
  9. Wynik netto 241 902 -117 166 199 041 -673 033
  a) zysk netto 241 902 0 199 041 0
  b) strata netto 0 -117 166 0 -673 033
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA
  KONIEC OKRESU -3 942 189 -4 184 090 -3 867 884 -4 066 925

  III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO
  UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO
  PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
  -3 942 189 -4 184 090 -3 867 884 -4 066 925


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  28

  Jednostkowe s prawozdanie z przepływów środków pieniężnych

  Rachunek
  Przepływów Pieniężnych
  01.01 -
  31.03.2018
  01.01 -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.03.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  (w złotych)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 241 902 -117 166 199 041 -673 033
  II. Korekty razem -310 303 -83 594 -263 833 1 172 691
  Amortyzacja 55 434 338 973 86 032 367 658
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 54 674
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 133 641 0 77 371
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -445 000 -220 194 0 57 427
  Zmiana stanu rezerw -57 099 105 47 7 -16 419 182 744
  Zmiana stanu zapasów -18 951 49 14 4 -13 684 -1 308
  Zmiana stanu należności 313 110 11 980 -170 834 -265 075
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
  z wyjątkiem pożyczek i kredytów -141 400 -568 941 -86 166 756 416
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16 397 66 326 -62 762 -62 216
  Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0 0 5 000
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej -68 401 -200 760 -64 792 499 658
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 18 109
  Spłata udzielonych pożyczek 445 000 320 000 13 405 0
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 -214 726
  Udzielone pożyczki 0 -98 553 0 0
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej 445 000 -221 447 13 405 -196 617
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Spłata kredytów i pożyczek 0 0 0 -198 250
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -11 003 -44 010 -7 335 -31 287
  Zapłacone odsetki 0 0 0 -11 548
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -11 003 -44 010 -7 335 -241 085
  Przepływy pieniężne netto razem 365 596 -23 323 -58 722 61 956
  Bilansowa zmiana s tanu środków
  pieniężnych 365 596 -23 323 -58 722 61 956
  Środki pieniężne na początek okresu 197 575 220 898 220 898 158 942
  Środki pieniężne na koniec okresu 563 171 197 575 162 176 220 898

  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  29

  Zatrudnienie w PFR S.A.

  Stan na
  31.03 .2018
  Stan na
  31.12.2017
  Zatrudnienie ogółem, z
  tego: 179 159
  Umowy o pracę 26 6
  Umowy cywilno -prawne 94 12 1
  Outsourcing 59 32  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  30

  Komentarz Zarządu E mitenta na temat czynników i zdarzeń mających
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz stanowisko w zakresie
  publikowanych danych

  Grupa kapitałowa P remium Food Restaurants osiągnęła w okresie I kwartału 2018 roku sprzedaż
  na poziomie 4.940 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 184 tys. zł. W porównaniu do I kwar tału 2017
  roku sprzedaż była niższa o 98 tys. zł (2%) , a wynik wyższy o 40 tys. zł (28 %) .

  Dzi ałania, które wpłynęły na wyniki Grupy kapitałowej , to m.in.: kontynuacja obranej przez Zarząd
  Spółki na początku 2017 roku strategii sprzedaży, wzrost rozpoznawalności marki „77 Sushi ” na
  portalach społecznościowych, oraz ograniczania kosztów adminis tracyjnych w Grupie kapitałowej.

  W dniu 9 lutego 2018 roku Spółka Premium Food Restaurants S.A. zwarła umowę z Dominium S.A.
  z siedzibą w Warszawie oraz z PHN SPV 11 PHN 4 sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie , na
  mocy której z dniem 15 lutego 2018 r. zakończyła najem lokalu położonego w Warszawie pod
  adresem ul. Polna 48, i tym samym przestała prowadzić pod tym adresem Restaurację „77 Sushi”.

  W dniu 11 stycznia 2018 roku akcjonariusze Spółki: Aleksandra Tymińska i Marek Tymiński ogłosili
  wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki w lic zbie 600 520.
  W wyniku przeprowadzenia i rozliczenia wezwania akcjonariusz Marek Tymiński nabył w dniu 7
  marca 2018 roku 178 149 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu, a tym samym przekroczył 75% ogólnej liczby głosów w spółce.

  Po zakończeniu kwartału objętego sprawozdaniem, dnia 16 kwietnia 2018 roku akcjonariusz Marek
  Tymiński poinformował o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu
  wszystkich pozostałych akcji, tj. 422 371 akcji Spółki. W wyniku prze prowadzenia przymusowego
  wykupu ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2018 roku oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki
  dokonanej dniu 18 kwietnia 2018 roku akcjonariusz Marek Tymiński nabył 422 371 akcji,
  uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

  Wskutek przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji nabycia akcji Spółki,
  akcjonariusz Marek Tymiński wraz z małżonką, akcjonariuszem Aleksandrą Tymińską posiadają
  łącznie 100% akcji Spółki Premium Food Restaurants S.A.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  31


  Grupa kapitałowa Premium Food Restaurants będzie koncentrować się na działaniach
  umożliwiających wzrost sprzedaży, poprawy rentowności jak też na poszukiwaniu atrakcyjnych
  lokalizacji dla nowych restauracji.


  PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.
  SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
  ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 3 1.03.2018

  32


  O św iadczenie Zarządu  Działając w imieniu Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
  Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr KRS: 0000302804, oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, info rmacje finansowe
  i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że raport
  kwartalny za okres od 01. 01.201 8 roku do 31.03 .201 8 roku zawiera prawdziwy obraz roz woju i
  osiągnięć oraz sytuacji Grupy .

  Warszawa, 14 maja 2018

  Zarząd Jednostki Dominującej :  ________________________ __ ________________________
  Katarzyna Dworakowska Tomasz Litwiniuk
  Członek Zarządu Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Załącznik Numer 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 201 8 roku
  BILANS

  SKONSOLIDOWANY bilans -
  AKTYWA
  JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 702 162 -54 757 1 756 919 1 760 224 -54 757 1 814 981
  Rzeczowe aktywa trwałe 714 013 -5 830 719 843 772 033 -5 830 777 863
  Wartości niematerialne i
  prawne 31 287 0 31 287 31 330 0 31 330
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 956 862 -48 927 1 005 789 956 862 -48 927 1 005 789
  B. AKTYWA OBRTOWE 2 007 801 -1 099 028 3 106 829 1 501 172 -1 099 028 2 600 200
  Zapasy 232 542 1 455 231 087 209 865 1 455 208 410
  Należności
  krótkoterminowe 864 931 -1 057 075 1 922 006 713 330 -1 057 075 1 770 405
  Inwestycje
  krótkoterminowe 866 175 -46 647 912 822 549 855 -46 647 596 502

  Krótkoterminowe
  rozliczenia
  międzyokresowe
  44 153 3 239 40 914 28 122 3 239 24 883
  AKTYWA RAZEM 3 709 963 -1 153 785 4 863 748 3 261 396 -1 153 785 4 415 181

  Skonsolidowany bilans -
  PASYWA
  JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  A. KAPITAŁ WŁASNY -4 205 811 -177 990 -4 027 821 -4 235 850 -177 990 -4 057 860
  Kapitał akcyjny 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000
  Kapitał zapasowy 1 619 383 0 1 619 383 1 619 383 0 1 619 383
  Zysk / (strata) z lat
  ubiegłych -6 574 235 -177 990 -6 396 245 -6 287 167 0 -6 287 167
  Zysk / (strata) netto 184 041 0 184 041 -133 066 -177 990 44 924
  B.
  ZOBOWIĄZANIA I
  REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA
  7 915 774 -975 795 8 891 569 7 497 246 -975 795 8 473 041
  Rezerwy na zobowiązania 3 195 289 -114 768 3 310 057 3 252 388 -114 768 3 367 156
  Zobowiązania
  długoterminowe 18 053 -943 972 962 025 9 984 -943 972 953 956
  Zobowiązania
  krótkoterminowe 4 360 505 38 448 4 322 057 3 892 947 38 448 3 854 499
  Rozliczenia
  międzyokresowe 341 927 44 497 297 430 341 927 44 497 297 430
  PASYWA RAZEM 3 709 963 -1 153 785 4 863 748 3 261 396 -1 153 785 4 415 181
  0
  Wartość księgowa (w zł) -4 205 811 -177 990 -4 027 821 -4 235 850 -177 990 -4 057 860
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 0 5 650 001 5 650 001 0 5 650 001
  Wartość księgowa na
  jedną akcję (w zł) -0,74 -0,03 -0,71 -0,75 -0,03 -0,72

  Załącznik Numer 2 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  SKONSOLIDOWANE
  Zestawienie Zmian w
  Kapitale Własnym
  JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY NA POCZĄTEK
  OKRESU
  -4 235 850 -177 989 -4 057 861 -4 102 785 0 -4 102 785
  — korekty wyniku lat
  ubiegłych
  0 154 002 -154 002 0 0 0
  I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY NA POCZĄTEK
  OKRESU, PO
  KOREKTACH BŁĘDÓW
  -4 235 850 -23 987 -4 211 863 -4 102 785 0 -4 102 785
  1. Kapitał (fundusz)
  podstawowy na początek
  okresu
  565 000 0 565 000 565 000 0 565 000
  1.2. Kapitał (fundusz)
  podstawowy na koniec
  okresu
  565 000 0 565 000 565 000 0 565 000
  4. Kapitał (fundusz)
  zapasowy na początek
  okresu
  1 619 383 0 1 619 383 1 619 383 0 1 619 383
  4.2. Stan kapitału
  (funduszu) zapasowego
  na koniec okresu
  1 619 383 0 1 619 383 1 619 383 0 1 619 383
  8. Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na początek
  okresu
  -6 574 235 -331 991 -6 242 244 -6287168 0 -6 287 168
  8.4. Strata z lat ubiegłych
  na początek okresu
  -6 574 235 -331 991 -6 242 244 -6 287 168 0 -6 287 168
  — korekty wyniku lat
  ubiegłych
  0 154 002 -154 002 0 0 0
  8.5. Strata z lat ubiegłych
  na początek okresu, po
  korektach
  -6 574 235 -177 989 -6 396 246 -6 287 168 0 -6 287 168
  8.6. Strata z lat ubiegłych
  na koniec okresu
  -6 574 235 -177 989 -6 396 246 -6 287 168 0 -6 287 168
  8.7. Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na koniec
  okresu
  -6 574 235 -177 989 -6 396 246 -6 287 168 0 -6 287 168
  9. Wynik netto 184 041 0 184 041 -133 066 -177 990 44 924
  a) zysk netto 184 041 0 184 041 0 -44 924 44 924
  b) strata netto 0 0 0 -133 066 -133 066 0
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY NA KONIEC
  OKRESU
  -4 205 811 -177 990 -4 027 821 -4 235 850 -177 990 -4 057 860

  III. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY, PO
  UWZGLĘDNIENIU
  PROPONOWANEGO
  PODZIAŁU ZYSKU
  (POKRYCIA STRATY)
  -4 205 811 177 990 -4 027 821 -4 235 850 -3 958 503 -4 057 860  Załącznik Numer 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  SKONSOLIDOWANY Rachunek
  Przepływów Pieniężnych JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 184 041 0 184 041 -133 066 -177 990 44 924
  II. Korekty razem 146 029 0 146 029 594 759 135 159 459 600
  Amortyzacja 60 004 0 60 004 357 791 0 357 791
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 0 0
  Zmiana stanu rezerw -57 099 0 -57 099 107 697 -114 768 222 465
  Zmiana stanu zapasów -22 677 0 -22 677 32 469 -1 455 33 924
  Zmiana stanu należności -151 601 0 -151 601 80 537 1 057
  075
  -976 538
  Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów
  333 433 0 333 433 -373 899 -895 878 521 979
  Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych
  -16 031 0 -16 031 390 164 90 184 299 980
  Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej
  330 070 0 330 070 461 693 -42 831 504 524
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze zbycia wartości
  niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych
  0 0 0 0 0 0
  Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 -64231 64 231
  Wydatki na nabycie wartości
  niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych
  -1 941 0 -1 941 -196 445 0 -196 445
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej
  -1 941 0 -1 941 -196 445 -64231 -132 214
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Spłata kredytów i pożyczek 0 0 0 60 415 60 415 0
  Płatności zobowiązań z tytułu umów
  leasingu
  -11 808 0 -11 808 -47 232 0 -47 232
  Zapłacone odsetki 0 0 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej
  -11 808 0 -11 808 -13 183 34 049 -47 232
  Przepływy pieniężne netto razem 316 321 0 316 321 278 431 -46 647 325 078
  Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych
  316 321 0 316 321 278 431 -46 647 325 078
  Środki pieniężne na początek okresu 549 855 -46 647 596 502 271 424 0 271 424
  Środki pieniężne na koniec okresu 866 175 -46 647 912 822 549 855 -46 647 596 502  Załącznik Numer 4 do jednostkoweg o sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku

  BILANS
  JEDNOSTKOWY Bilans -
  AKTYWA JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  A. AKTYWA TRWAŁE 1 437 106 -1 979 1 439 085 1369428 -1 979 1 371 407
  Rzeczowe aktywa trwałe 607 278 -5 830 613 108 662 678 -5 830 668 508
  Wartości niematerialne i prawne 31 287 0 31 287 31 330 0 31 330
  Inwestycje długoterminowe 330 130 0 330 130 207 010 0 207 010
  Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe
  468 410 3 850 464 560 468 410 3 850 464 560
  B. AKTYWA OBRTOWE 1 168 249 -1 103 029 2 271 278 1080415 -1 103 029 2 183 444
  Zapasy 171 309 1 455 169 854 152 358 1 455 150 903
  Należności krótkoterminowe 394 407 -1 081 879 1 476 286 707 517 -1 081 879 1 789 396
  Inwestycje krótkoterminowe 563 171 -25 843 589 014 197 575 -25 843 223 418
  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe
  39 361 3 238 36 123 22 965 3 238 19 727
  AKTYWA RAZEM 2 605 355 -1 105 008 3 710 363 2 449 843 -1 105 008 3 554 851

  Bilans - PASYWA JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  A. KAPITAŁ WŁASNY -3 852 114 47 144 -3 899 258 -4184091 47 143 -4 231 234
  Kapitał akcyjny 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000
  Kapitał zapasowy 1 619 383 0 1 619 383 1 619 383 0 1 619 383
  Zysk / (strata) z lat ubiegłych -6 325 543 0 -6 325 543 -6251308 0 -6 251 308
  Zysk / (strata) netto 289 046 47 144 241 902 -117 166 47 144 -164 310
  B. ZOBOWIĄZANIA I
  REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA
  6 457 470 -1 152 151 7 609 621 6633934 -1 152 151 7 786 085
  Rezerwy na zobowiązania 3186779 -116 549 3 303 328 3243878 -116 549 3 360 427
  Zobowiązania długoterminowe 18 053 -943 972 962 025 9 984 -943 972 953 956
  Zobowiązania krótkoterminowe 3208142 -136 126 3 344 268 3335576 -136 126 3 471 702
  Rozliczenia międzyokresowe 44 496 44 496 0 44 496 44 496 0
  PASYWA RAZEM 2 605 355 -1 105 008 3 710 363 2449843 -1 105 008 3 554 851

  Wartość księgowa (w zł) -3 852 114 47 144 -3 899 258 -4184091 47 143 -4 231 234
  Liczba akcji (w zł) 5 650 001 0 5 650 001 5 650 001 0 5 650 001
  Wartość księgowa na jedną
  akcję (w zł)
  -0,68 0,01 -0,69 -0,74 0,01 -0,75

  Załącznik Numer 5 do jednostkoweg o sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  JEDNOSTKOW E Zestawienie
  Zmian w Kapitale Własnym JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY NA POCZĄTEK
  OKRESU
  -4 184 090 47 144 -4 231 234 -4 066 92 4 -1 -4 066 924
  — korekty wyniku lat ubiegłych 0 90 074 90 074 0 0 0
  I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY NA POCZĄTEK
  OKRESU, PO KOREKTACH
  BŁĘDÓW
  -4 184 090 -42 930 -4 141 160 -4 066 925 -1 -4 066 924
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na początek okresu
  565 000 0 565 000 565 000 0 565 000
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na koniec okresu
  565 000 0 565 000 565 000 0 565 000
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na
  początek okresu
  1 619 383 0 1 619 383 1 619 383 0 1 619 383
  4.2. Stan kapitału (funduszu)
  zapasowego na koniec okresu
  1 619 383 0 1 619 383 1 619 383 0 1 619 383
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
  początek okresu
  -6 368 474 47 143 -6 415 617 0 6 251 307 -6 251 307
  8.4. Strata z lat ubiegłych na
  początek okresu
  -6 368 474 47 143 -6 415 617 -5 578 275 673 032 -6 251 307
  — korekty wyniku lat ubiegłych -90 074 90 074 -673 033 -673 033 0
  8.5. Strata z lat ubiegłych na
  początek okresu, po korektach
  -6 368 474 -42 931 -6 325 543 -6 251 30 7 0 -6 251 307
  8.6. Strata z lat ubiegłych na
  koniec okresu
  -6 368 474 -42 931 -6 325 543 -6 251 30 7 0 -6 251 307
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  na koniec okresu
  -6 368 474 -42 931 -6 325 543 -6 251 30 7 0 -6 251 307
  9. Wynik netto 241 902 0 241 902 -117 166 47 144 -164 310
  a) zysk netto 241 902 0 241 902 0 0 0
  b) strata netto 0 0 0 -117 166 47 144 -164 310
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY NA KONIEC OKRESU
  -3 942 189 -42 931 -3 899 258 -4184090 47 144 -4 231 234

  III. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
  WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU
  PROPONOWANEGO PODZIAŁU
  ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
  -3 942 189 177 990 -3 899 258 -4 184 090 -3 958 503 -4 231 234


  Załącznik Numer 6 do jednostkowego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  JEDNOSTKOWY Rachunek
  Przepływów Pieniężnych JEST na
  31.03.2018 różnica
  BYŁO na
  31.03.2018
  JEST na
  31.12.2017 różnica
  BYŁO na
  31.12.2017
  (w złotych)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 184 041 0 184 041 -133 066 -177 990 44 924
  II. Korekty razem 146 029 0 146 029 594 759 135 159 459 600
  Amortyzacja 60 004 0 60 004 357 791 0 357 791
  Zyski (straty) z tytułu różnic
  kursowych
  0 0 0 0 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach
  (dywidendy)
  0 0 0 0 0 0
  Zysk (strata) z działalności
  inwestycyjnej
  0 0 0 0 0 0
  Zmiana stanu rezerw -57 099 0 -57 099 107 697 -114 768 222 465
  Zmiana stanu zapasów -22 677 0 -22 677 32 469 -1 455 33 924
  Zmiana stanu należności -151 601 0 -151 601 80 537 1 057 075 -976 538
  Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów
  333 433 0 333 433 -373 899 -895 878 521 979
  Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych
  -16 031 0 -16 031 390 164 90 184 299 980
  Inne korekty z działalności
  operacyjnej
  0 0 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej
  330 070 0 330 070 461 693 -42 831 504 524
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wpływy ze zbycia wartości
  niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  0 0 0 0 0 0
  Spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 -64231 64 231
  Wydatki na nabycie wartości
  niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów
  trwałych
  -1 941 0 -1 941 -196 445 0 -196 445
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej
  -1 941 0 -1 941 -196 445 -64231 -132 214
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Spłata kredytów i pożyczek 0 0 0 60 415 60 415 0
  Płatności zobowiązań z tytułu
  umów leasingu
  -11 808 0 -11 808 -47 232 0 -47 232
  Zapłacone odsetki 0 0 0 0 0 0
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej
  -11 808 0 -11 808 -13 183 34 049 -47 232
  Przepływy pieniężne netto
  razem
  316 321 0 316 321 278 431 -46 647 325 078
  Bilansowa zmiana stanu
  środków pieniężnych
  316 321 0 316 321 278 431 -46 647 325 078
  Środki pieniężne na
  początek okresu
  549 855 -46 647 596 502 271 424 0 271 424
  Środki pieniężne na koniec
  okresu
  866 175 -46 647 912 822 549 855 -46 647 596 502
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:M Food SA
ISIN:PLMDVLP00016
NIP:7272757318
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Karolewska 1 90-560 Łódź
Telefon:+48 42 6302076
www:www.m-food.pl
Komentarze o spółce M FOOD
2019-07-18 21-07-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649