Raport.

PREMIUM FOOD RESTAURANTS SA (19/2017) Zawarcie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Zarząd spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółce doręczono podpisaną przez PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę o przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki („Umowa”).

Spółka informuje, że Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., stosownie do której Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. – tj. PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 98, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000016687, NIP: 525-10-26-608 („Audytor”). Audytor jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 r. poz. 1089) wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1433.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:M Food SA
ISIN:PLMDVLP00016
NIP:7272757318
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Karolewska 1 90-560 Łódź
Telefon:+48 42 6302076
www:www.m-food.pl
Komentarze o spółce M FOOD
2019-05-24 17-05-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649