Raport.

LUKARDI SA (2/2020) Raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2019 roku.

Zarząd Lukardi S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny Lukardi S.A. za IV kwartał 2019 roku.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  str. 1
  RAPORT KWARTALNY

  LUKARDI S.A.
  ZA I V KWARTAŁ 201 9 ROKU


  WARSZAWA
  14 lutego 2020 r.


  str. 2
  str. 3
  1. Spis treści.


  1. Spis treści. .................... ........................................................................................................................ 3
  2. Wprowadzenie. .............................. .................................................................................................... 4
  2.1 Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2019 roku. ................................................ 4
  3. Podstawowe informacje o spółce. .................. ............................................................................. 5
  3.1 Dane spółki. .......................................................................... ................................................................ 5
  3.2 Usługi spółki. ..................................................................................... ................................................... 5
  3.3 Zarząd. ......................................................................................................... ......................................... 6
  3.4 Rada Nadzorcza. ........................................................................................................... ........................ 6
  4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 roku. .................... 7
  4.1 Wybrane dane finansowe z bilansu. .......................................................................................... .......... 7
  4.2 Dane finansowe z rachunku zysków i strat. ................................................................................... ...... 8
  4.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym. ....................................................................................... ....... 9
  4.4 Rachunek przepływów pieniężnych. .................................................................................................... 10
  4.5 =nformacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu k wartalnego. ….................................. 13
  4.6 Komentarz zarządu spółki do wyników finansowych. ................................................................ ........ 14


  str. 4

  2. Wprowadzenie.


  2.1 Podstawa sporządzenia raportu okresowego za IV kwartał
  201 9 roku.


  Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załącznika nr 3
  do Regulaminu Alternatywnego Syst emu Obrotu „=nformacje bieżące i okresowe przekazane
  w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Sprawozdanie finansowe zawiera skrócone dane finansowe spółki Lukardi S.A. („Spółka”,
  „Emitent”) za = V kwartał 201 9 roku i obejmuje okres od 1 paźdz iernika do 31 grudni a 201 9 roku
  i dane porównawcze za okres od 1 październik a do 31 grudnia 201 8 roku oraz dane narastające
  od 1 stycznia do 31 grudni a 201 9 roku i dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 grudni a
  201 8 roku.

  Elementy sprawozdania fi nansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały
  sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.
  330).

  Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).


  str. 5


  3. Podsta wowe informacje o spółce.


  3.1 Dane spółki.


  Nazwa (firma): Lukardi S.A.
  Kraj: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres siedziby: 03 -464 Warszawa, pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A
  Numer KRS: 0000545448
  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla M.St. Warsz awy w Warszawie,
  X== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  REGON: 360098885
  NIP: 5213683072
  Telefon: 22 25 71 000
  Fax: 22 25 71 001
  Poczta elektroniczna: [email protected]
  Strona int ernetowa: www.lukardi.com

  3.2 Usługi spółki.


  Spółka Lukardi S.A. świadczy usługi wsparcia w zakresie systemu firmy SAP. Usługi świadczone
  przez Spółkę to m.in.:

  • Bodyleasing: wynajem doświadczonych sp ecjalistów =T do realizacji projektów.
  • Teamleasing: wynajem zespołu konsultantów =T do realizacji projektów.
  • Dostawa i optymalizacja licencji SAP: dostarczanie i dopasowywanie licencji SAP do profilu
  działalności klienta.


  str. 6

  • Obsługa procesów SAP dla BPO/SSC : outsourcing usług =T.
  • SAP Cloud 4 Customer (C4C): wdrażanie innowacyjnego systemu SAP do zarządzania relacjami
  z klientami w chmurze.
  • :osting systemów SAP: utrzymanie systemu SAP na czas wdrożenia lub przez cały okres
  użytkowania systemu.
  • Consulting ser vice: prace doradcze i wdrożeniowe w zakresie technologii SAP ukierunkowane
  na poprawę efektywności procesów biznesowych klienta i umiejętne wprowadzanie zmiany
  polegającej na uruchamianiu najnowszych technologii do wsparcia kluczowych obszarów
  działalnośc i.


  3.3 Zarząd.


  Skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

  Prezes Zarządu Krzysztof Luty
  Członek Zarządu Jacek Karnat
  Kadencja Zarządu upływa w 2021 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020.


  3.4 Rada Nadzorcza.


  Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

  Członek Rady Nadzorczej Tomasz Szadkowski
  Członek Rady Nadzorczej Wojciech Ryguła
  Członek Rady Nadzorczej Hacek Chudziński
  Członek Rady Nadzorczej Robert Lange
  Członek Rady Nadzorczej Tomasz Kopczyński

  Kadencja Rady Nadzorczej upływa w 20 21 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
  za rok 20 20 .


  str. 7


  4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
  za I V kwartał 201 9 roku.

  4.1 D ane finansowe z bilansu.

  Lp. Tytuł (w PLN) 31.12.201 9 31.12.201 8
  A AKTYWA TRWAŁE 36 691,75 49 194,75
  I Wartości niematerialne i prawne 33 325,84 45 828,84
  II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV =nwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 365,91 3 365,91
  B AKTYWA OBROTOWE 1 665 197,56 624 512,94
  I Zapasy 0,00 0,00
  II Należności krótkoterminowe 1 446 881,95 505 964,75
  III =nwestycje krótkoterminowe 66 586,70 118 224,73
  IV Krótkoterminowe rozliczen ia międzyokresowe 151 728,91 323,46
  AKTYWA OGÓŁEM 1 701 889,31 673 707,69

  Lp. Tytuł (w PLN) 31.12.201 9 31.12.201 8
  A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 362 674,88 -14 131,39
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 666 000,00 666 000,00
  II Kapitał zapasowy 0,00 0,00
  III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
  V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -680 131,40 -394 250,09
  VIII Zysk (strata) netto 376 806,28 -285 881,30
  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

  B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 339 214,43 687 839,08
  I Rezerwy na zobowiązania 20 529,00 20 529,00
  II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 1 258 730,43 667 310,08
  IV Rozliczenia międzyokresowe 59 955,00 0,00
  PASYWA OGÓŁEM 1 701 889,31 673 707,69


  str. 8

  4.2 Dane f inansowe z rachunku zysków i strat.

  01. 10.201 9 -
  31.12.201 9
  01. 10.201 8 -
  31.12.201 8
  01. 01.201 9 -
  31.12.201 9
  01. 01.201 8 -
  31.12.201 8
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: 657 944,11 481 705,45 2 816 187,17 4 017 491,24
  – od jednoste k powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  =. Przychody netto ze sprzedaży produktów 657 944,11 -1 334 976,85 2 816 187,17 2 200 808,94
  ==. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
  dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  ===. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  =V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 1 816 682,30 0,00 1 816 682,30
  B. Koszty działalności operacyjnej 545 164,24 512 362,85 2 439 844,74 4 260 495,86
  I. Amortyzacja 3 125,72 3 125,72 12 503,00 12 503,00
  ==. Zużycie materiałów i energii 180,00 3 015,84 12 748,38 13 566,54
  ===. Usługi obce 471 354,42 457 241,11 2 110 587,76 2 520 760,31
  =V. Podatki i opłaty, w tym: 1 755,03 2 132,63 13 892,54 7 906,28
  – podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 63 540,89 64 743,90 257 772,59 167 815,60
  V=. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 2 144,94 3 431,36 7 549,62 8 498,60
  – emerytalne 4 329,19 -19 46 8,93 4 329,19 3 922,68
  V==. Pozostałe koszty rodzajowe 3 063,24 29 942,60 24 790,85 35 276,01
  V===. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 -27 878,70 0,00 1 494 169,52
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A –B) 112 779,87 -30 657,40 376 342,43 -243 004, 62
  D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 2 677,43 0,00 2 677,43
  =. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  ===. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. In ne przychody operacyjne 0,00 2 677,43 0,00 2 677,43
  E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 2 738,76 180,00 3 095,76
  =. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  ==. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,00 3 095,76 180,00 3 095,76
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D –E) 112 779,87 -30 718,73 376 162,43 -243 422,95
  G. Przychody finansowe 926,62 1 204,02 926,62 1 204,02
  =. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w których jednostka posiada zaangaż owanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 0,00 1 204,02 0,00 1 204,02
  – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  ===. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  =V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 926,62 0,00 926,62 0,00
  H. Koszty finansowe 0,00 3 700,47 283,43 4 637,59
  I. Odsetki, w tym: 0,00 2 279,59 0,00 2 279,59
  – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  ===. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00


  str. 9

  IV. Inne 0,00 1 420,88 283,43 2 358,00
  I. Zysk (strata) brutto (F +G –H) 113 706,49 -33 215,18 376 805,62 -246 856,52
  J. Podatek dochodowy 0,00 17 163,09 0,00 39 024,78
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I –J–K) 113 706,49 -50 378,27 376 805,62 -285 881,30
  str. 10

  4.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym
  01. 10.201 9 -
  31.12.201 9
  01. 10.201 8 -
  31.12.201 8
  01. 01.201 9 -
  31.12.201 9
  01. 01.201 8 -
  31.12.201 8
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 248 967,73 36 246,87 -14 131,39 271 749,91
  – zm iany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po
  korektach 248 967,73 36 246,87 -14 131,39 271 749,91
  1. Kapitał (fundusz)podstawowy na począt ek okresu 666 000,00 666 000,00 666 000,00 666 000,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zmniejszenie wartości nominalnej akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 666 000,0 0 666 000,00 666 000,00 666 000,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – emisji akcji powyżej wartości nominalne j 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
  wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków
  trwałych – różnica z aktualizacji wyceny do tycząca
  rozchodowanych środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia stratX 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia własnych udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podwyższenia kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu –
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacj i wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego , u stalonej od różnic przejściowych odnoszonych
  na ten kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych
  na ten kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktua lizacji innych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz ątek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00


  str. 11

  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty bilansowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia udziałów własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -680 131,40 -394 250,09 -394 250,09 -202 036,12
  5.1 . Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 263 099,13 0,00 0,00 0,00
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 263 099,13 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00
  – podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego,
  zapasowego lu b rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 263 099,13 0,00 0,00 0,00
  5.4. Strata z lat ubiegły ch na początek okresu 680 131,40 394 250,09 394 250,09 202 036,12
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 394 250,09 394 250,09 202 036,12
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 235 503,03 285 881,30 192 213,97
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 235 503,03 285 881,30 192 213,97
  – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału
  zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w
  kapitale zapasowym 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i
  rezer wowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału
  podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 680 131,40 -629 753 ,12 680 131,39 394 250,09
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, -417 032,27 0,00 -680 131,39 -394 250,09
  6. Wynik netto 113 706,49 -50 378,27 376 805,62 285 881,30
  a) zysk netto 113 706,49 0,00 376 805,62 0,00
  b) strata netto 0,00 50 378 ,27 0,00 -285 881,30
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 362 674,22 362 674,88 -14 131,39
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 -14 131, 39 0,00 0,00


  str. 12

  4.4 Rachunek przepływów pieniężnych.


  RAC:UNEK PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: 01. 10.201 9 -
  31.12.201 9
  01. 10.201 8 -
  31.12.201 8
  01. 01.201 9 -
  31.12.201 9
  01. 01.201 8 -
  31.12.201 8
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 113 706,49 -50 378,27 376 805,62 -285 881,30
  II. Korekty razem -109 154,70 99 966,01 -428 443,65 361 485,27
  1. Amortyzacja 3 125,72 3 126,00 12 503,00 12 503,00
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 1 237,92
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00 1 079,58
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw 0,00 20 529,00 0,00 20 073,00
  6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Zmiana stanu należ ności -352 086,37 1 370 444,55 -940 917,20 370 102,39
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 144 438,97 -1 294 971,26 591 420,35 -79 261,82
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 95 366,32 838,00 -91 450,46 35 7 51,20
  10. Inne korekty 0,66 -0,28 0,66 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+II) 4 551,79 49 587,74 -51 638,03 75 603,97
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy
  0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Zby cie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostk ach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne wpływy z a ktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. =nne wpływy inwestycyjne
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00
  – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00


  str. 13

  – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I –II) 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. =nne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki
  0,00 0,00 0,00 67 12 8,17
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. =nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
  podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  0,0 0 0,00 0,00 64 848,58
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 0,00 0,00 0,00
  8. Odsetki 0,00 0,00 2 279,59
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I –II) 0,00 0,00 0,00 -67 128,17
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 4 551,79 49 587,74 -51 638,03 8 475,80
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
  tym: 4 551,79 49 587,74 -51 638,03 7 237,88
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych 0,00 0,00 -1 237,92
  F. Środki pieniężne na początek okresu 62 034,91 68 636,99 94 624,73 87 386,85
  G. Środki pieniężn e na koniec okresu (F+D), w tym: 66 586,70 118 224,73 66 586,70 94 624,73
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00


  str. 14

  4.5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu
  kwartalnego.

  Sprawozdanie finansowe zostało przygo towane zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie
  z polityką rachunkowości Spółki. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu raportu
  kwartalnego spełniają wymogi zasady ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
  z późniejszymi zmianami. Dane fi nansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych
  (PLN).

  Okres trwania działalności oznaczony został na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe
  zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę
  w pr zyszłości.

  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości z wyjątkiem
  prezentacji wcześniejszych danych finansowych. Wyniki finansowe Emitenta w IV kw. 201 9 r.
  w niniejszym raporcie okresowym prezentowane są jako wyniki fina nsowe jednostki.

  Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. Do przychodów zalicza się
  równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr i usług =T, a do kosztów wszystkie
  koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z zachowan iem zasady współmierności
  przychodów i kosztów ich uzyskania.

  Bilans sporządza się metoda pełną. Należności krótkoterminowe prezentowane są w kwocie
  wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisów aktualizujących wartość
  należności dokonuje si ę w oparciu o indywidualną ocenę prawdopodobieństwa ich zapłaty.
  Rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych
  od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, które będą wykonane w następnych okresach
  sprawozdawczyc h.

  W ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy kapitały własne wycenia się w wartości
  nominalnej. Zobowiązania w ciągu roku ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy
  zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

  Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.


  str. 15


  4.6 Komentarz zarządu spółki do wyników finansowych.

  Zarząd Spółki przedstawia poniżej omówienie wyników finansowych za okres czwarte go kwartału
  201 9 roku.

  W IV kwartale 201 9 r. przychody netto Spółki wzro sły do 657,94 tys. zł i były o 36 ,6% wy ższe niż
  w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto za IV kw. 201 9 r. wyniósł 113,71 tys.
  Zł względem 50,39 tys. zł straty netto w tym samym okresie ubiegłego roku . Łączne przychody
  za 12 miesięcy 2019 r. wynos zą 2.816,2 tys. zł, czyli są niższe o 29,9 % rdr, a zysk netto wyniósł
  376 ,8 tys. zł względem 285,9 tys. zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  Odnotowane wyniki za I V kw. 2019 r. są spó jne z wynikami poprzednich okresów bieżącego roku
  i odzwierci edlają trendy w działalności Spółki . Dzięki usprawnieniu procesów sprzedażowo -
  logistycznych, a z drugiej strony optymalizacji kosztów, Spółce udało się osiągnąć dobre wyniki.
  W tym roku Zarząd Spółki planuje prace rozwojowe mające na celu ujednolicenie pro duktów,
  a w konsekwencji zwiększenie efektywności sprzedażowej, co pozwoli na podtrzymanie obecnego
  trendu wyników w kolejnych kwartałach. Zarząd pracuje nad nową strategią Spółki.

  4.7 Informacja dotycząca prognoz.

  Spółka nie sporządziła i nie publikował a prognoz finansowych na 201 9 rok .


  4.8 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek
  podlegających konsolidacji.


  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego wyniki finansowe Emitenta nie są o bjęte
  konsolidacją a wyniki finansowe prezentowane są jako dane jednostki.

  4.9 Istotne dokonania lub niepowodzenia, czynniki i zdarzenia mające
  wpływ na osiągnięte wyniki.


  Po uzyskaniu kontroli nad rentownością prowadzonych działań i zapewnieniu odpowie dniej puli
  przychodów niezbędnych do finansowania działalności operacyjnej Spółki, Zarząd podejmuje
  wysiłki mające na celu pozyskanie nowych większych zleceń, które przełożyłyby się na możliwość
  finansowania rozwoju, a w szczególności możliwości rekrutacji nowych członków zespołu.
  Kierunkiem, jaki w szczególny sposób chce eksploatować Zarząd Spółki jest wykorzystanie synergii
  produktowej i kompetencyjnej ze spółkami Grupy akquinet w Polsce.
  Wynik =V kwartału mógł być znacząc o lepszy , gdyby nie zmiana budże towa klienta na inny obszar
  wewnętrzny. Miało też miejsce przeniesienie zakupu klienta na przyszły rok. Zarząd Spółki ze swej
  strony stara się monitorować takie sytuacje na każdym etapie sprzedaży, a co za tym idzie
  ograniczać ryzyko wydarzenia zdarzenia.


  str. 16

  W dniu 19 listopada 2019 r oku odbyło się NWZ Emitenta , które zatwierdziło sprawozdanie
  finansowe za 2018 r., sprawozdanie Zarządu i RN, dokonało pokrycia starty za 2018 r., udzieliło
  absolutorium członkom Zarządu i RN, wybrało nowego członka RN, podjęło u chwałę o dalszym
  istnieniu Spółki i dokonało zmian w statucie Spółki.

  Spółka kontynuuje prace związane z procesem połączenia Spółki ze spółką akquinet Polska
  Sp. z o.o., a których finalizacja może mieć miejsce w = półroczu 2020 r. o czym zdecyduje WZ A.


  str. 17

  4.10 Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
  emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

  W I V kwartale 201 9 roku Emitent realizował podstawową działalność operacyjną, jednocześnie
  monitorując rozpoczęte przetarg i oraz cały rynek usług typu „body leasingowych” dotyczących
  dostarczania własnym klientom zewnętrznych specjalistów =T.


  4.11 Struktura akcjonariatu.

  Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia
  niniejsze go raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ( zgodnie z informacjami
  uzyskanymi przez Emitenta ):
  Liczba Udział w Liczba głosów Udział w ogólnej Akcjonariusz posiadanych kapitale liczbie głosów na na WZA akcji (szt.) zakładowym WZA

  Aniołowie Konsultingu Sp. z
  o.o. 2 744 000 41 ,20 % 5 488 000 44 ,77 %

  Krzysztof Luty wraz z
  Akquinet Polska Sp. z o.o. 1 356 872 20,37% 2 713 744 22,13 %
  Jacek Karnat 1 331 128 19,99% 2 662 256 21, 71%
  Pozostali 1 228 000 18,44% 1 396 000 11, 39 %

  Razem 6 660 000 100,00% 11 910 000 100,00%

  Łączna liczba wszystkich akcji Spółki wynosi 6.660.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
  1.000.000 sztuk - akcje na okazicie la serii A;
  5.250.000 sztuk - akcje imienne, uprzywilejowane 2:1 serii B;
  350.000 sztuk - akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych,
  uprzywilejowanych serii B (Spółka jest w trakcie procesu zmian zapisów w KRS zgodnie z uchwałą
  nr 7 N WZ Emitenta z dnia 24 kwietnia 2018 r.).
  60.000 sztuk - akcje na okaziciela serii C.
  Łączna wartość nominalna kapitału zakładowego wynosi 666.000; - (sześćset sześćdziesiąt sześć
  tysięcy złotych).  str. 18

  4.12 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych pr zez spółkę
  w przeliczeniu na pełne etaty.
  Na dzień 31 grudnia 201 9 roku liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę
  w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 1 ,75 .


  4.13 Oświadczenie zarządu spółki w sprawie rzetelności sprawozdania
  finansowego.
  Za rząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane finansowe i dane
  porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę.
  Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finanso wą Spółki oraz
  jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji
  Emitenta.


  Zarząd Spółki:
  Krzysztof Luty – Prezes Zarządu
  Jacek Karnat – Członek Zarządu
  Warszawa, dn ia 14 lutego 2020 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lukardi SA
ISIN:PLSAP0000018
NIP:5213683072
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa
Telefon:+48 22 2571000
www:www.sappeers.com
Komentarze o spółce LUKARDI
2020-05-28 09-05-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649