Raport.

RAWLPLUG SA (16/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent"), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Plan połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 15/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 lipca 2018 r., nr 146 (5534), Poz. 33262.
O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Zarząd Emitenta poinformuje odrębnie, stosownie do art. 402 § 1 i nast. KSH, oraz w trybie raportu bieżącego ESPI.
Połączenie, o którym mowa powyżej jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy Rawlplug S.A. (dalej: "Grupa") i mającej na celu uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Wrocław, dnia 9 sierpnia 2018 r.  PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
  O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
  RAWLPLUG SPÓŁKA AKCY JNA
  I
  KOELNER – TWORZYWA SZTUCZNE SP ÓŁKA Z OGRANICZONĄ
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Działając w imieniu Rawlplug Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocł awiu (51 -416), przy ul.
  Kwidzyńskiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
  Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000033537 (dalej: „ Spółka ”), zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych (dalej: „ KSH ”) niniejszym zawiadamiamy o:

  zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu Spółki , jako spółki przejmującej z Koelner –
  Tworzywa Sztuczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51 -
  41 6), przy ul. Kwidzyńskiej 6C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208804 , jako spółką przejmowaną (dalej:
  „Uch wała ”), na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 29 czerwca 2018 r., ogłoszonym
  zgodnie z art. 500 § 2 i § 3 KSH w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 lipca 2018 r., nr
  146 (5534), Poz. 33262.

  Jednocześnie informujemy, że w dniach od 9 sierpnia 2018 r. do dnia Walnego Zgromadzenia
  Spółki, na którym powzięta zostanie Uchwała o połączeniu, nie krócej jednak niż do dnia 10
  września 2018r., akcjonariusze mogą w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6
  zapoznać się z dokumentami w skazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:
  1) Planem Połączenia z dnia 29 czerwca 2018 roku,
  2) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. - Spółki
  Przejmującej;
  3) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner – Tworzywa
  Sztu czne sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
  4) Dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z
  o.o. – Spółki Przejmowanej;
  5) Oświadczeniem Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej - o stanie
  księgowym Spółki s porządzonym dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018r.;
  6) Oświadczeniem Rawlplug S.A. – Spółki Przejmującej - o stanie księgowym Spółki
  sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018r.;
  7) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z dzi ałalności łączących się
  spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli
  opinia lub raport były sporządzane.
  W związku z faktem, że Rawlplug S.A. posiada 100% udziałów spółki Koelner – Tworzywa
  Sztuczne Sp. z o .o., stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia
  kapitału zakładowego Rawlplug S.A.

  Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się Spółek nie
  sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.  Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan połączenia nie podlega badaniu
  przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.
  Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie pierwsze o zami arze połączenia.


  Zarząd Rawlplug S.A.  ______________________
  Radosław Koelner
  Prezes Zarządu
  ______________________
  Piotr Kopydłowski
  Członek Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2021-09-21 07-09-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor