Raport.

LUG SA (9/2018) Jednostkowy raport roczny LUG S.A. za 2017 rok

Zarząd Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny LUG S.A. za 2017 rok.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1  2
  SPIS TRE ŚCI
  Pismo Prezesa LUG S.A. ............................ ............................................................................................ 4
  INFORMACJE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017
  1. Wprowadzenie ................................... .............................................................................................. 7
  2. Wybrane dane z bilansu oraz rachunku zysków i st rat.................................................................... 8
  3. Przepywy pieni ężne ................................................ ........................................................................ 9
  4. Analiza wska źnikowa ............................................ ........................................................................... 9
  5. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów .... ........................................................................... 9
  6. Opis struktury gównych lokat kapitaowych lub g ównych inwestycji kapitaowych ...................... 11
  7. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w uj ęciu podmiotowym, przedmiotowym i warto ściowym
  .................................................. ................................................... .................................................. 11
  8. Opis istotnych transakcji z podmiotami powi ązanymi ............................................ ....................... 11
  9. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach ........................................... ...... 11
  10. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach 11
  11. Informacje o zmianach zasad rachunkowo ści…………………………………………………………11
  SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU LUG S.A. Z DZIAALNOSCI ZA OKRES 01.01.2017 - 31 .12.2017
  1. PODSTAWOWE DANE ................................ ................................................................................. 13
  1.1. Organizacja .................................. ...................................................................................... 13
  1.2. Zasady zarz ądzania przedsi ębiorstwem ......................................... .................................. 18
  2. OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAOW EJ ......... ......................................................... 24
  2.1. Historia Emitenta ............................ ................................................................................... 24
  2.2. Profil dziaalno ści ................................................ ............................................................... 24
  2.3. Rynek o świetleniowy i perspektywy jego rozwoju ............ ................................................. 26
  2.4. Gówne rynki dziaania i informacje o oddziaa ch .............................................................. 29
  2.5. Udzia w rynku o świetleniowym ...................................... ................................................... 29
  3. ISTOTNE ZDARZENIA W PYWAJ ĄCE NA DZIAALNO ŚĆ LUG S.A. W ROKU OBROTOW YM
  2017 .............................................. ......................................................................................................... 30
  3.1. Najwa żniejsze okoliczno ści i zdarzenia maj ące wpyw na dziaalno ść ............................. 30
  3.2. Istotne informacje i wska źniki niefinansowe ................................. ..................................... 38
  3.3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta……………..……………………... 40
  3.4. Kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. .. ................................................................ 47
  3.5. Nabycie/zbycie udziaów (akcji) wasnych ..... .................................................................... 48
  3.6. Zdarzenia i okoliczno ści istotnie wpywaj ące na dziaalno ść po 31.12.2017r. .................. 50
  3.7. Informacje o audytorze ................. .................................................................................... .51
  3.8.
  Stanowisko Zarz ądu w przedmiocie zastrze żenia ……………………………………….…….…. 51  3
  RAPORT ZARZ ĄDU LUG S.A. O CZYNNIKACH RYZYKA
  4. ZARZ ĄDZANIE RYZYKIEM ................................... ....................................................................... 56
  4.1. Czynniki ryzyka zwi ązane z otoczeniem Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  ………………….. 56
  4.2. Czynniki ryzyka zwi ązane z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta ………….….... 58
  RAPORT ZARZ ĄDU LUG S.A. O STOSOWANIU ZASAD ADU KORPORACYJNEGO
  5. RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK ............ ....................................................... 665
  O ŚWIADCZENIA ZARZ ĄDU LUG S.A
  .………………………………………………………………….…………. 72  4
  PISMO PREZESA LUG S.A.
  Szanowni Pa ństwo,
  zapraszam do zapoznania si ę z Jednostkowym raportem rocznym
  spóki LUG S.A. za rok 2017. Dokument ten jest pod sumowaniem
  najwa żniejszych wydarze ń́ i wyników finansowych naszej firmy
  w minionym roku.
  W roku ubiegym, dziaalno ść LUG S.A. odpowiedzialnej za rozwój
  i zarz ądzanie spókami zale żnymi wchodz ącymi w skad Grupy
  Kapitaowej LUG S.A., skoncentrowali śmy na budowie jej przewagi
  konkurencyjnej. Opracowali śmy i wdro żyli śmy strategiczne kierunki
  rozwoju na lata 2017-2021 oraz skupili śmy si ę na rozbudowie
  kompetencji w kluczowych dla dalszego wzrostu Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. obszarach
  . Wpisuj ąc si ę
  ̨ w globalne trendy bran
  ży
  o świetleniowej, poo żyli śmy szczególn ą wag ę do rozwoju nowych rozwi ąza ń dopasowanych do trendu
  Smart City i poszerzenia oferty asortymentowej o ko lejne efektywne energetycznie
  rozwiązania,
  pami ętaj ąc przy tym, by w centrum dziaa ń stawia ć czowieka i jego potrzeby.
  Za nami bardzo dobry rok, który obfitowa w liczne wydarzenia umacniające pozycj ę Grupy. W ymieni ę
  tylko niektóre z nich, by zach ęci ć Pa ństwa do dalszej lektury raportu. Kluczowym dla dals zej ekspansji
  naszych produktów i usug jest powoanie przez LUG S.A. i Provider Argentina SA spóki joint venture
  pod nazw ą LUG Argentina SA zajmuj ącej si ę dystrybucj ą rozwi ąza ń́ o świetleniowych LUG
  w Argentynie. Nowa spóka koncentruje si ę na ekspansji LUG na rynku Argentyny zarówno na poz iomie
  handlowym, jak równie ż produkcyjnym – dzi ęki budowie pierwszej fabryki LUG zlokalizowanej poz a
  Polsk ą. W ierzymy, że kolejnym etapem rozwoju b ędzie ekspansja na kolejne rynki Ameryki aci ńskiej.
  Istotnym czynnikiem dynamicznego rozwoju nowoczesny ch przedsiębiorstw jest innowacyjno ść
  i zdolno ść do jej wytwarzania. Mamy tego świadomo ść, st ąd od lat skutecznie rozwijamy zespó bada ń
  i rozwoju. Krokiem w tym kierunku jest powoanie no wej spóki technologicznej BIOT Sp. z o.o., która
  wzmocni potencja grupy w obszarze rozwoju nowych t echnologii. Kolejnym, jest rozbudowa Centrum
  Badawczo-Produkcyjnego LUG S.A. w Nowym Kisielinie, gdzie powstaa dodatkowa hala
  powi ększaj ąca zdolno ści produkcyjne Grupy.
  Mocna pozycja finansowa Grupy Kapitaowej LUG S.A. pozwolia nam także na uhonorowanie
  akcjonariuszy, do których trafia druga co do wiel kości dywidenda w historii przedsi ębiorstwa. Spóka
  wypacia swoim akcjonariuszom ponad 1,07 mln z (1 4 gr na akcję).
  Sukcesy ekonomiczne dodatkowo potwierdzia nagroda przyznana nam przez Gazetę Giedy „Parkiet”.
  LUG S.A. otrzymaa statuetk ę Byka w kategorii „Najlepszej spóki na rynku NewC onnect”. Doceniono
  tak że nasz ą prac ę w obszarze raportowania, przyznaj ąc LUG S.A. nagrod ę
  ̨ The Best Annual Report
  2016 w kategorii spóek z rynku NewConnect.


  5
  Naszym Pracownikom, Partnerom i Klientom, a tak że Akcjonariuszom dzi ękuj ę za zaufanie i wsparcie.
  Zapraszam do zapoznania si ę z tre ści ą niniejszego raportu. Gor ąco zach ęcam te ż do przeczytania
  Skonsolidowanego raportu Rocznego Grupy Kapitaowej LUG S.A. za rok 2017, który stanowi peny
  obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej LUG.
  Z wyrazami szacunku,
  Ryszard W torkowski, Prezes Zarz ądu


  6  7
  1. WPROWADZENIE
  Wybrane informacje finansowe zawieraj ące podstawowe dane liczbowe (w zotych oraz przelic zone
  na euro) podsumowuj ące sytuacj ę finansow ą LUG S.A. w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. z ostay
  zaprezentowane w Tabeli 2, Tabeli 3, Tabeli 4 i Tab eli 5.
  Pozycje bilansu przeliczono wedug kursu średniego euro ogoszonego przez Narodowy Bank Polsk i,
  obowi ązuj ący na dzie ń bilansowy.
  Pozycje rachunku wyników przeliczono wedug kursu średniego euro b ęd ącego średni ą arytmetyczn ą
  ś rednich kursów euro ogoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązuj ących na ostatni dzie ń
  ka żdego zako ńczonego miesi ąca czterech kwartaów roku.
  Tabela 1 Zastosowane kursy EUR/PLN
  Kurs euro na dzie
  ń bilansowy
  (31.12.)
  Ś redni kurs euro w okresie
  od 01.01. do 31.12.
  2016 4,4240 4,3757
  2017 4,1709 4,2449
  Źródo: NBP  8
  2. WYBRANE DANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I ST RAT
  Tabela 2 W ybrane jednostkowe dane finansowe LUG S.A. za 2017 rok oraz dane porównywalne za
  2016 rok [mln PLN]
  2017
  mln PLN 2016
  mln PLN 2017
  mln EUR 2016
  mln EUR Dynamika
  (PLN)
  Przychody ze sprzeda ży 1,61 1,02 0,38 0,23 157
  Amortyzacja 0,0010 0,0020 0,0002 0,0005 50
  Zysk (strata) ze sprzeda ży brutto 1,60 1,02 0,38 0,23 157
  Zysk (strata) ze sprzeda ży netto 0,14 0,07 0,03 0,02 208
  Zysk (strata) z dziaalno ści operacyjnej 0,01 0,07 0,00 0,01 20
  Zysk z dziaalno ści gospodarczej 1,95 0,84 0,46 0,19 233
  EBITDA 0,01 0,07 0,00 0,02 21
  Zysk (strata) brutto 1,95 0,84 0,46 0,19 233
  Zysk (strata) netto 1,96 0,78 0,46 0,18 250
  31.12.2017
  mln PLN 31.12.2016
  mln PLN 31.12.2017
  mln EUR 31.12.2016
  mln EUR Dynamika
  (PLN)
  Aktywa razem, w tym: 30,54 34,60 7,32 7,82 88
  Aktywa trwae 30,22 33,79 7,25 7,64 89
  Aktywa obrotowe 0,32 0,81 0,08 0,18 39
  Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 *
  Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 0,01 0,02 0,00 0,00 59
  Nale żno ści razem, w tym: 0,72 1,33 0,17 0,30 54
  Nale żno ści krótkoterminowe 0,31 0,79 0,07 0,18 39
  Nale żno ści dugoterminowe 0,42 0,54 0,10 0,12 78
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania,
  w tym: 0,43 0,19 0,10 0,04 227
  Zobowi
  ązania i rezerwy dugoterminowe 0,02 0,06 0,00 0,01 30
  Zobowi ązania i rezerwy krótkoterminowe 0,41 0,13 0,10 0,03 320
  Kapita wasny, w tym: 30,12 34,41 7,22 7,78 88
  Kapita podstawowy 1,80 1,80 0,43 0,41 100
  Ź ródo: Emitent  9
  3. PRZEPYWY PIENI ĘŻNE
  Tabela 3 Jednostkowe przepywy pieni ężne LUG S.A. za 2017 rok oraz dane porównywalne za 2 016
  rok
  2016 2017
  mln PLN mln PLN
  Przepywy pieni
  ężne netto z dziaalno ści operacyjnej -0,19 0,42
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej 0,20 0,58
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści finansowej 0,00 -1,01
  Przepywy pieni ężne netto 0,01 -0,01
  Źródo: Emitent
  4. ANALIZA WSKA ŹNIKOWA
  Dziaalno ść operacyjna Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest realizo wana niemal wyącznie w spókach
  zale żnych, w szczególno ści w LUG Light Factory Sp. z o.o. W zwi ązku z tym jednostkowe wyniki
  finansowe LUG S.A. nie oddaj ą obrazu kondycji, rozwoju i perspektyw emitenta, a także nie pozwalaj ą
  na przeprowadzenie racjonalnej analizy wska źnikowej.
  5. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW
  Tabela 4 Struktura aktywów i pasywów LUG S.A.
  Bilans Bilans na 31.12.2016 [mln. z]
  Struktura [%] Bilans na 31.12.2017 [mln. z]
  Struktura [%] Dynamika
  r/r [%]
  AKTYWA`
  Aktywa trwae 33,79 z 97,66% 30,22 z 98,95% 89,43%
  Rzeczowe aktywa trwae 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Wartości niematerialne 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Nieruchomo ści inwestycyjne 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 29,62 z 85,61% 29,77 z 97,48% 100,51%
  Pozostae aktywa finansowe 3,60 z 10,40% 0,00 z 0, 00% -
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 0,03 z 0,09% 0,03 z 0,10% 100,00%
  Należno ści dugoterminowe 0,54 z 1,56% 0,42 z 1,38% 77,78 %
  Aktywa obrotowe 0,81 z 2,34% 0,32 z 1,05% 39,51%
  Zapasy 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Należno ści handlowe 0,34 z 0,98% 0,26 z 0,85% 76,47%
  Nale żno ści z tytuu podatków, ce, ubezpiecze ń oraz
  innych świadcze ń 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae nale
  żno ści 0,45 z 1,30% 0,05 z 0,16% 11,11%
  Pozostae aktywa finansowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,0 0% -
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 0,02 z 0,06% 0,01 z 0,03% 50 ,00%
  AKTYWA RAZEM 34,60 z 100,00% 30,54 z 100,00% 88,27%


  10
  PASYWA
  Kapita wasny 34,41 z 99,45% 30,12 z 98,62% 87,53%
  Kapita zakadowy 1,80 z 5,20% 1,80 z 5,89% 100,00%
  Kapita zapasowy z emisji akcji powyżej warto ści
  nominalnej 23,82 z 68,84% 23,82 z 78,00% 100,00%
  Pozostae kapitay 7,60 z 21,97% 7,37 z 24,13% 96,97%
  Różnice kursowe z konsolidacji 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zyski zatrzymane 0,41 z 1,18% - 4,83 z 15,83% -
  Kapita akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Wynik finansowy bie żącego okresu 0,78 z 2,25% 1,96 z 6,42% 251,28%
  Zobowi ązania dugoterminowe 0,06 z 0,17% 0,02 z 0,07% 33,33%
  Zobowi ązania z tytuu kredytów, po życzek oraz innych
  instrumentów du żnych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae zobowi
  ązania finansowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Rezerwy z tytuu odroczonego podatku dochodowego 0, 06 z 0,17% 0,02 z 0,07% 33,33%
  Rezerwy z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae rezerwy 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowiązania krótkoterminowe 0,13 z 0,38% 0,40 z 1,31% 3 07,69%
  Zobowiązania z tytuu kredytów, po życzek oraz innych
  instrumentów du żnych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae zobowi ązania finansowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowi ązania z tytuu podatków, ce, ubezpiecze ń oraz
  innych świadcze ń 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowi ązania z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowi ązania handlowe 0,04 z 0,12% 0,22 z 0,72% 550,00%
  Zobowiązania z tytuu bie żącego podatku dochodowego 0,02 z 0,06% 0,02 z 0,07% 100,00%
  Pozostae zobowi ązania 0,05 z 0,14% 0,13 z 0,43% 260,00%
  Rezerwy z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae rezerwy 0,02 z 0,06% 0,03 z 0,10% 150,00%
  PASYWA RAZEM 34,60 z 100,00% 30,54 z 100,00% 88,27%
  Źródo: Emitent
  Bilans LUG S.A. w 2017 roku zamkn ą si ę sum ą 30,54 mln z. Jest to wynik o 11,73% ni ższy ni ż
  w roku 2016. Dominuj ąca pozycj ą aktywów s ą aktywa trwae, stanowi ące 98,95% maj ątku firmy. Aktywa
  obrotowe w 2017 roku stanowi ą zaledwie 1,05% w strukturze aktywów. Po stronie pa sywów istotny
  udzia stanowi kapita wasny, który stanowi 98,62% .  11
  6. OPIS STRUKTURY GÓWNYCH LOKAT KAPITAOWYCH LUB G ÓWNYCH INWESTYCJI
  KAPITAOWYCH
  W 2017 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. korzystaa z transakcji IRS oraz z lokat kapitaowych typu
  overnight, a tak że z lokat terminowych nie du ższych ni ż dwutygodniowe.
  Spóki nie dokonyway żadnych lokat ani inwestycji kapitaowych poza wskaz anymi, zarówno
  w obr ębie samej grupy kapitaowej, jak równie ż w jednostkach zewn ętrznych.
  Spóka LUG S.A. w 2017 roku nie korzystaa z lokat i inwestycji kapitaowych.
  7. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJ ĘCIU PODMIOTOWYM,
  PRZEDMIOTOWYM I WARTO ŚCIOWYM
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych, w tym opis zobowiąza ń warunkowych z tytuu udzielonych
  gwarancji i por ęcze ń podano w nocie nr 20 jednostkowego sprawozdania fi nansowego LUG S.A. za
  2017 rok.
  W opinii Zarz ądu istnieje znikome prawdopodobie ństwo wypywu środków finansowych wykazanych
  w zobowi ązaniach pozabilansowych / warunkowych w 2017 roku.
  8. OPIS ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI
  Spóka dominuj ąca i jednostki od niej zale żne nie zawieray transakcji z podmiotami powi ązanymi
  na innych warunkach ni ż rynkowe. Szczegóowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  podano w nocie nr 23 jednostkowego sprawozdania fin ansowego LUG S.A. za 2017 rok.
  9. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH
  W 2017 roku stan po życzek wzrós w stosunku do roku 2016 o kwot ę 1.059 tys. PLN, w zwi ązku
  z po życzkami udzielonymi przez LUG S.A. spóce zale żnej LUG do Brasil Ltda.
  Jednocze śnie Zarz ąd LUG S.A. podj ą decyzj ę o utworzeniu odpisu na po życzki dotychczas udzielone
  spóce zale żnej LUG do Brasil Ltda.
  10. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
  POR ĘCZENIACH I GWARANCJACH
  Na dzie ń 31.12.2017 r. nie wyst ępoway por ęczenia na rzecz LUG S.A., jak równie ż Spóka nie udzielaa
  por ęcze ń w 2017 roku.
  11. INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD RACHUNKOWO ŚCI
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zmiany zasad rachunkowo ści.


  12  13
  1. PODSTAWOWE DANE
  1.1. Organizacja
  1.1.1. Przedmiot dziaalno ści wg PKD
  LUG S.A. to spóka dominuj ąca Grupy Kapitaowej LUG S.A. - dostawcy kompleksow ych rozwiąza ń
  ś wietlnych, jednego z czoowych producentów opraw o świetleniowych w Polsce i w Europie. Spóka
  posiada blisko 29 lat do świadczenia w bran ży o świetleniowej. Od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa
  Kapitaowa z siedzib ą w Zielonej Górze. W listopadzie 2007 roku LUG S.A . zadebiutowa na rynku New
  Connect zarz ądzanym przez warszawsk ą GPW.
  Przedmiotem przewa żaj ącej dziaalno ści spóki LUG S.A. wg PKD jest:
  doradztwo firm centralnych (head office) i doradztw o związane z zarz ądzaniem (wg PKD 2007 – 70).
  Przedmiotem przewa żaj ącej dziaalno ści Grupy Kapitaowej LUG S.A. wg PKD jest:
  produkcja elektrycznego sprz ętu o świetleniowego (wg PKD 2007 – 27.4).
  Sektor dziaalno ści Emitenta wg klasyfikacji GPW – budownictwo.
  1.1.2. Opis organizacji LUG S.A.
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba Spóki: Zielona Góra
  Forma prawna: Spóka akcyjna
  Przepisy prawa: Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spóek Handlowych
  Adres siedziby: ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona G óra
  Numery telekomunikacyjne: tel. (068) 45 33 200, fa x. (068) 45 33 201
  Poczta elektroniczna: [email protected]
  Strona internetowa: www.lug.com.pl
  REGON: 080201644
  NIP: 929-16-72-920
  Spóka jest zarejestrowana w rejestrze przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego, prowadzonym
  przez S ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr KRS 0000287791.
  Spóka LUG S.A. jest jednostk ą dominuj ącą Grupy Kapitaowej LUG S.A. Zarz ąd LUG S.A. przedstawi
  sprawozdanie z dziaalno ści grupy w odr ębnym raporcie rocznym.
  1.1.3. Czas trwania
  LUG S.A. jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony.
  1.1.4. Kapita zakadowy
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zdarzenia, które miayby wpyw na warto ść kapitau akcyjnego spóki
  LUG S.A.
  Na dzie ń 31.12.2017r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy L UG
  S.A. wynosi 1 799 642,50 PLN i dzieli si ę na 7 198 570 akcji o warto ści nominalnej 0,25 PLN ka żda,
  w tym:


  14
  a) 4 320 000 (cztery miliony trzysta dwadzie ścia tysi ęcy) akcji zwykych na okaziciela serii A
  o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda;
  b) 1 438 856 (jeden milion czterysta trzydzie ści osiem tysi ęcy osiemset pi ęćdziesi ąt sze ść) akcji
  zwykych na okaziciela serii B o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda;
  c) 1 439 714 (jeden milion czterysta trzydzie ści dziewi ęć tysi ęcy siedemset czterna ście) akcji
  zwykych na okaziciela serii C o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda.
  Tabela 5 Struktura kapitau zakadowego na dzie ń sporz ądzenia niniejszego raportu
  Liczba akcji (szt.) Udzia w kapitale
  zakadowym (%) Liczba gosów Udzia w ogólnej
  liczbie gosów (%)
  Seria A 4 320 000 60,01% 4 320 000 60,01%
  Seria B 1 438 856 19,99% 1 438 856 19,99%
  Seria C 1 439 714 20,00% 1 439 714 20,00%
  Suma 7 198 570 100% 7 198 570 100%
  Ź ródo: Emitent
  1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu
  Akcje spóki LUG S.A.
  Papiery warto ściowe LUG S.A. zadebiutoway na rynku NewConnect Gi edy Papierów W artościowych
  w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 rok u.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii A , na mocy uchway nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 21.09.2007r., zostay zamienione z akcji imiennych na akcje na
  okaziciela. Akcje serii A s ą akcjami o charakterze zao życielskim. Zostay one utworzone na
  podstawie przepisów KSH, dotycz ących powstania spóki akcyjnej. Akcje imienne serii A
  powstay na mocy uchway z dnia 02.08.2007r. Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia
  Wspólników LUG Sp. z o.o., poprzednika prawnego Emi tenta. Datą rejestracji akcji serii A jest
  03.09.2007r.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii B powstay na mocy uchway nr 2 Nadzwyczajnego Walne go
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 21.09.2007r. Emisja ak cji serii B zostaa zarejestrowana przez
  s ą d gospodarczy wa ściwy dla siedziby Emitenta w dniu 03.12.2007r.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii C powstay na mocy Uchway nr 5 Nadzwyczajnego W alne go
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 23.03.2010r., w sprawi e podwyższenia kapitau zakadowego
  Spóki w drodze publicznej emisji akcji zwykych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji
  zamkni ętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyr ażenia zgody na ich
  dematerializacj ę i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alterna tywnym Systemie
  Obrotu „NewConnect”. Subskrypcja akcji serii C trwa a od 04.05.2010r. do 14.05.2010r.
  Przydziau akcji dokonano 27.05.2010r. Cena emisyjn a akcji serii C zostaa ustalona na
  poziomie 0,15 z. Na akcje serii C w wykonaniu praw a poboru zapis zożyo 393 inwestorów
  w zapisach podstawowych oraz 149 inwestorów w ramac h zapisów dodatkowych. Stopa
  redukcji zapisów dodatkowych wyniosa: 93,5%.
  W listopadzie 2012 roku, na mocy postanowie ń NWZA z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji
  w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwy ższeniu ich warto ści nominalnej. Oznacza to, że warto ść
  nominalna akcji wszystkich serii LUG zostaa podwy ższona z kwoty 0,01 z (1 grosz) do kwoty 0,25 z
  (25 groszy). Scalenie odbyo si ę przy proporcjonalnym zmniejszeniu ącznej ilo ści akcji z liczby
  179.964.250 do liczby 7.198.570 czyli poprzez po ączenie ka żdych 25 akcji o dotychczasowej warto ści
  nominalnej 1 grosz, w jedn ą akcj ę Spóki o nowej warto ści nominalnej 25 groszy. Caa procedura nie


  15
  wpyn ęa na kapita zakadowy LUG S.A. w wysoko ści 1.799.642,50 z, który pozosta niezmienionym
  poziomie.
  Tabela 8 Struktura akcyjna przed i po scaleniu akcji LUG S. A.
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zdarzenia maj ące wpyw na struktur ę akcyjn ą spóki LUG S.A.
  Struktura udziaów LUG S.A. w spókach zale żnych Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Stan posiadania udziaów w spókach zale żnych Grupy Kapitaowej LUG S.A. b ędących
  w posiadaniu jednostki dominuj ącej, na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania, przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Tabela 9 Struktura udziaów LUG S.A. w spókach Grupy Kapit aowej LUG S.A. – stan na moment
  publikacji raportu
  Ź ródo: LUG S.A.
  Struktura akcjonariatu LUG S.A.
  Poni ższa tabela i wykres wyszczególniaj ą akcjonariuszy posiadaj ących co najmniej 5% udziaów
  w kapitale zakadowym spóki LUG S.A. na dzie ń sporz ądzania niniejszego sprawozdania
  z dziaalno ści.
  Seria akcji
  Ilość akcji przed scaleniem
  (wartość nominalna 0,01 zł) Ilość akcji po scaleniu
  (wartość nominalna 0,25 zł)
  Seria A 108 000 000 4 320 000
  Seria B 35 971 400 1 438 856
  Seria C 35 992 850 1 439 714
  Razem 179 964 250 7 198 570
  Spóka Udziaow
  iec Liczba
  udziaów Warto
  ść
  udziaów Udzia
  w kapitale
  zakadowy
  m
  Udzia w liczbie
  gosów
  na WZ
  LUG Light Factory Sp. z o. o. LUG S.A. 58 000 29 000 000
  PLN 100% 100%
  LUG GmbH LUG S.A. 500 25 000
  EUR 100% 100%
  T.O.W LUG Ukraina LUG S.A. 2 160 233
  UAH 100% 100%
  LUG do Brasil Ltda. LUG S.A. 325 000 325 000
  BRL 65% 65%
  LUG Lighting UK Ltd. LUG S.A. 500 5 000
  GBP 100% 100%
  LUG Argentina SA LUG S.A. 1 500 150 000
  pesos 50% 50%
  BIOT Sp. z o.o. LUG S.A. 1 632 81 600
  PLN 51% 51%


  16
  Tabela 10 Struktura Akcjonariuszy LUG S.A. posiadaj ących co najmniej 5% akcji Emitenta – stan na
  dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania
  Imię i nazwisko / nazwa Seria
  Akcji Liczba
  Akcji Udzia w
  kapitale
  zakadowym
  Udzia w liczbie
  gosów na WZA
  Ryszard W torkowski A, C 2 670 610 37,10% 37,10%
  Iwona Wtorkowska A 1 120 000 15,56% 15,56%
  Fundusze zarz ądzane przez
  OPERA TFI A, B, C 1 266 810 17,60% 17,60%
  Pozostali akcjonariusze B, C 2 141 150 29,74% 29,74%
  SUMA A,B,C
  7 198 570 100,00% 100,00%
  Źródo: LUG S.A.
  Struktur ę akcjonariatu okre ślono w oparciu o nast ępuj ące dokumenty :
  - Ryszard Wtorkowski - lista osób uprawnionych do u dziau w ZWZ LUG S.A. w dniu 21.06.2017 r.
  (05.06.2017 r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  - Iwona Wtorkowska - lista osób uprawnionych do udz iau w ZWZ LUG S.A. w dniu 21.06.2017 r.
  (05.06.2017 r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  - Fundusze zarz ądzane przez OPERA TFI - listy osób uprawnionych do udziau w NWZ LUG S.A.
  w dniu 25.08.2014r. (9.08.2014r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w NWZ LUG S.A.).
  W 2017 roku Emitent nie otrzyma żadnej informacji od akcjonariuszy o zmianie stanu p osiadania akcji
  spóki LUG S.A.
  Wykres 1 Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu LUG S .A – stan na dzie ń sporz ądzenia
  niniejszego raportu
  Ź ródo: LUG S.A.
  Na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania akcjonariusze LUG S .A. nie są obj ęci umow ą typu
  lock-up.
  Ryszard
  Wtorkowski 37,10%
  Iwona
  Wtorkowska 15,56%
  Fundusze
  zarz ądzane
  przez OPERA TFI
  17,60%
  Pozostali
  akcjonariusze 29,74%


  17
  Notowania spóki LUG S.A. za okres 01.01.2017– 31.1 2.2017
  W 2017 roku kurs akcji spóki LUG S.A. przez wi ększo ść okresu wykazywa silne tendencje wzrostowe.
  Najni ższ ą warto ść w pierwszym kwartale osi ągn ą dn. 02.01.2017 r., kiedy cena akcji wyniosa 3,61
  PLN. Najwy ższa cena obserwowana w pierwszym kwartale to 7,77 P LN za akcję LUG z dnia
  22.03.2017r. Po wahaniach z pocz ątku drugiego kwartau i w konsekwencji spadku do na jniższej
  warto ści odnotowanej w drugim kwartale, czyli 6,57 PLN dn ia 07.04.2017 r., nastąpio wybicie do
  poziomu 9,49 PLN (06.06.2017r.) Pocz ątek lipca przyniós kolejne wzrosty z poziomu 8,77 PLN
  odnotowanego dn. 04.07.2017 roku do rekordowej wart ości 13,10 PLN z dnia 17.07. br., b ędącej
  jednocze śnie najwy ższ ą warto ści ą w caym 2017 roku. Do ko ńca wrze śnia ceny akcji ksztatoway si ę
  na stabilnym poziomie, którym otworzy czwarty kwar ta. Od początku pa ździernika do ko ńca roku kurs
  akcji waha si ę w przedziale pomi ędzy maksimum na poziomie 11,50 PLN (02.10.2017 r.) a minimum
  na poziomie 9,60 PLN (29.12.2017 r.), który by rów nież warto ści ą zamykaj ącą rok 2017. Zestawiaj ąc
  warto ść kursu akcji z pocz ątku i zamkni ęcia roku odnotowujemy rekordowy wzrost ceny akcji n a
  poziomie +265%, co stanowi najwy ższ ą roczn ą stop ę wzrostu w historii spóki.
  Wykres 3 Notowania akcji spóki LUG S.A. w okresie 01.01.20 17 – 31.12.2017r.
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku akcje spóki LUG S.A., podobnie jak w latach poprzednich, należay do indeksu NCIndex,
  natomiast od pa ździernika 2016 roku i przez cay rok 2017 byy zakw alifikowane do segmentu NC
  Focus.
  W dniu 21 wrze śnia 2017 roku LUG S.A. wypacia dywidend ę w wysoko ści 0,14 z na 1 akcj ę, w ącznej
  kwocie 1 007 799,80 zotych.
  Na mocy uchway Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 roku Emitent rozpoczą
  proces przygotowa ń do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku
  regulowanym Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.. Uchwaa ta jest podstaw ą do
  przeniesienia notowa ń akcji Spóki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewCo nnect na rynek
  regulowany Giedy Papierów W arto ściowych w W arszawie S.A. Prace zwi ązane z przej ściem na rynek
  regulowany i debiutem na gównym parkiecie trwaj ą.


  18
  1.1.6. Akcje (udziay) będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorują cych emitenta
  W akcjonariacie LUG S.A. znajduj ą si ę nast ępuj ące osoby b ęd ące czonkami organów zarz ądzaj ących
  i nadzorczych Emitenta:
  Tabela 11 Akcje (udziay) w posiadaniu osób zarz ądzaj ących i nadzoruj ących
  Imi ę i nazwisko /
  nazwa Funkcja Udziay
  w
  spóce
  Liczba akcji
  (udziaów)
  Udzia w kapitale
  zakadowym
  Udzia w liczbie
  gosów na WZA
  Ryszard W torkowski Prezes Zarz
  ądu
  LUG S.A. LUG
  S.A. 2 670 610 37,10% 37,10%
  Magorzata Konys
  Czonek
  Zarz
  ądu LUG
  S.A.
  LUG
  S.A. 15 200 0,21% 0,21%
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz
  ąca
  Rady
  Nadzorczej LUG S.A. LUG
  S.A. 1 120 000 15,56% 15,56%
  Renata Bacza
  ńska
  Czonek
  Rady
  Nadzorczej
  LUG S.A.
  LUG
  S.A. 28 408 0,39% 0,39%
  Eryk W torkowski Czonek
  Rady
  Nadzorczej LUG S.A. LUG do
  Brasil Ltda. 100 000 20,00% 20,00%
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  1.2. Zasady zarz ądzania przedsi ębiorstwem
  1.2.1. Organy zarz ądzaj ące LUG S.A.
  Zgodnie ze Statutem Spóki, Zarz ąd LUG S.A. skada si ę z jednego lub wi ększej liczby czonków, w tym
  Prezesa Zarz ądu przewodnicz ącego Zarz ądowi i kieruj ącego jego pracami. Czonkowie Zarz ądu
  s ą powoywani i odwoywani przez Rad ę Nadzorcz ą na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Rada
  Nadzorcza mo że odwoa ć Prezesa Zarz ądu, Wiceprezesa Zarz ądu lub czonka Zarz ądu przed upywem
  kadencji Zarz ądu. Je żeli powoanie czonka Zarz ądu nast ępuje w trakcie kadencji Zarz ądu, powouje
  si ę go na okres do ko ńca tej kadencji. Mandaty czonków Zarz ądu wygasaj ą z dniem odbycia W alnego
  Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończ ący
  si ę w trakcie ich kadencji.
  Skad osobowy Zarz ądu LUG S.A. na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania:
  · Ryszard W torkowski - Prezes Zarz ądu,
  · Mariusz Ejsmont – W iceprezes Zarz ądu,
  · Magorzata Konys - Czonek Zarz ądu.
  Obecna kadencja Zarz ądu rozpocz ęa swój bieg 07.05.2018 r., tj. w dniu odbycia posi edzenia Rady
  Nadzorczej i podj ęcia uchwa nr 11/05/2018, nr 12/05/2018 oraz nr 13/ 05/2018 powoujących
  dotychczasowych Czonków Zarz ądu na kolejn ą kadencj ę.  19
  Tabela 17 Kadencje Zarz ądu LUG S.A.
  Imi ę i nazwisko Funkcja w Zarz
  ądzie
  LUG S.A.
  Rozpocz ęcie
  pierwszej kadencji
  Czas trwania
  obecnej kadencji
  Ryszard W torkowski 1) Prezes Zarz ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Mariusz Ejsmont 2) Wiceprezes Zarz
  ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Magorzata Konys 3) Czonek Zarz ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  1) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powoani e na obecną kadencj ę
  na mocy uchway nr 11/05/2018 Rady Nadzorczej Spók i podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  2) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powoani e na obecną kadencj ę
  na mocy uchway nr 12/05/2018 Rady Nadzorczej Spó ki podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  3) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Odwoani e z funkcji Czonka
  Zarz ądu na mocy uchway nr 1/03/2009 Rady Nadzorczej Spó ki podjętej w dniu 16.03.2009 r. (RB EBI
  7/2009). Powoanie w skad Zarz ądu obecnej kadencji na mocy uchway nr 13/05/2018 R ady Nadzorczej
  Spóki podj ętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  Do świadczenie i kompetencje Czonków Zarz ądu jednostki dominuj ącej
  Ryszard W torkowski – Prezes Zarz ądu
  Jest zao życielem i najwi ększym akcjonariuszem spóki LUG S.A. Z wyksztaceni a - elektronik. W latach
  2002-2007 peni funkcj ę Prezesa Zarz ądu LUG Sp. z o.o. Po zmianie formy prawnej na spók ę akcyjn ą
  we wrze śniu 2007 roku, zosta Prezesem Zarz ądu LUG S.A. Obecnie jest tak że Prezesem LUG Light
  Factory Sp. z o.o., LUG GmbH oraz LUG Lighting UK L td. Aktywnie wspiera liczne organizacje
  integruj ące środowisko nauki i biznesu, w tym m.in. peni w lat ach 2011-2013 funkcję Kanclerza Lo ży
  Lubuskiej Business Centre Club i jednocze śnie Wiceprezesa Zarz ądu BCC. Od czerwca 2016 roku jest
  Wiceprezesem Zachodniej Izby Przemysowo – Handlowe j. W dniu 28 marca 2018 roku zosta wybrany
  na Czonka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giedowych.
  Mariusz Ejsmont – W iceprezes Zarz ądu
  Z wyksztacenia magister in żynier elektrotechniki. Absolwent Politechniki Zielo nogórskiej (obecny
  Uniwersytet Zielonogórski). Funkcj ę Wiceprezesa Zarz ądu LUG S.A. peni od 31.01.2011r., wcze śniej
  od 2007 roku peni funkcj ę Czonka Zarz ądu LUG S.A. Ponadto peni funkcj ę Dyrektora
  ds. Technicznych i Czonka Zarz ądu w spóce zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o.
  Magorzata Konys – Czonek Zarz ądu
  Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjal ności Zarz ądzanie i marketing oraz studiów
  podyplomowych z zakresu rachunkowo ści na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uko ńczya tak że
  studia podyplomowe na kierunku Controlling na Uniwe rsytecie Szczecińskim. W 2007 roku zostaa
  Dyrektorem Finansowym LUG S.A. Przeksztacenia orga nizacyjne firmy i utworzenie spóki zależnej
  skutkowao zmian ą stanowiska na Dyrektora Finansowego LUG Light Fact ory Sp. z o.o. oraz awansem
  na Czonka Zarz ądu LUG S.A , które to funkcje peni tak że obecnie.
  Szczegóowe życiorysy Czonków Zarz ądu zostay opublikowane na stronie internetowej spó ki:
  http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka/W ladze_spolki oraz w zaączniku do raportu
  bie żącego RB EBI 7/2018.  20
  Zasady zarz ądzania spók ą LUG S.A.
  Zarz ąd LUG S.A. dziaa na podstawie Ustawy z dnia 15.09. 2000 r. „Kodeks spóek handlowych”
  i innych przepisów prawa oraz postanowie ń Statutu Spóki i Regulaminu Zarz ądu LUG S.A. Ponadto
  przy wykonywaniu swoich obowi ązków, Czonkowie Zarz ądu Spóki kieruj ą si ę zasadami zawartymi
  w Dobrych Praktykach spóek notowanych na NewConnec t.
  Prezes Zarz ądu Spóki uprawniony jest do jednoosobowej reprezen tacji. Skadanie oświadcze ń
  w imieniu Spóki mo żliwe jest tak że przy wspódziaaniu dwóch Czonków Zarz ądu.
  Zarz ąd LUG S.A. prowadzi sprawy Spóki i reprezentuje j ą we wszystkich czynno ściach s ądowych
  i pozas ądowych. Do kompetencji Zarz ądu nale żą tak że wszelkie sprawy zwi ązanie z prowadzeniem
  Spóki, które nie s ą zastrze żone przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spók i, Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorcze j.
  Prezes Zarz ądu LUG S.A. kieruje dziaalno ści ą gospodarcz ą Spóki i podejmuje decyzje we wszelkich
  sprawach dotycz ących Spóki i niezastrze żonych do decyzji Zarz ądu lub innych organów nadzorczych.
  W szczególno ści do kompetencji Prezesa Zarz ądu nale ży:
  · prowadzenie spraw wewn ętrznych Spóki i reprezentowanie jej w kontaktach z ewnętrznych;
  · koordynowanie cao ści spraw zwi ązanych z dziaalno ści ą Zarz ądu LUG S.A.;
  · nadzorowanie pracy podlegych mu obszarów dziaaln ości;
  · wydawanie wewn ętrznych aktów normatywnych zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami;
  · podejmowanie decyzji zwi ązanych z bie żącym kierowaniem Spók ą;
  · dokonywanie czynno ści faktycznych i prawnych, maj ących za zadanie realizacj ę celów Spóki;
  · podejmowanie wszelkich innych czynno ści zapewniaj ących sprawne funkcjonowanie Spóki.
  Pozostali Czonkowie Zarz ądu LUG S.A. :
  · prowadz ą sprawy wewn ętrzne Spóki i reprezentuj ą ją w kontaktach zewn ętrznych;
  · kieruj ą bie żącą dziaalno ści ą gospodarcz ą Spóki w powierzonym zakresie oraz nadzoruj ą
  prac ę bezpo średnio podporz ądkowanych pionów;
  · podejmuj ą decyzje w sprawach niezastrze żonych do decyzji Zarz ądu Spóki, w zakresie
  powierzonych funkcji, a tak że inne decyzje w ramach penomocnictw i upowa żnie ń udzielonych
  im przez Zarz ąd Spóki lub Prezesa Zarz ądu;
  · dokonuj ą czynno ści faktycznych i prawnych, maj ących za zadanie realizacj ę celów Spóki;
  · podejmuj ą wszelkie inne czynno ści zapewniaj ące sprawne funkcjonowanie Spóki.
  1.2.2. Organy nadzorcze LUG S.A.
  Obecna kadencja Rady Nadzorczej LUG S.A. rozpocz ęa swój bieg 17.06.2016 r. tj. w dniu posiedzenia
  Walnego Zgromadzenia LUG S.A. i podj ęcia uchwa nr 17-21, powouj ących dotychczasowych
  Czonków Rady Nadzorczej na kolejn ą kadencj ę.
  Skad osobowy Rady Nadzorczej Emitenta na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania:
  · Iwona Wtorkowska - Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej
  · Renata Bacza ńska - Czonek Rady Nadzorczej
  · Zygmunt Ćwik - Czonek Rady Nadzorczej
  · Eryk W torkowski - Czonek Rady Nadzorczej
  · Szymon Zioo - Czonek Rady Nadzorczej  21
  Tabela 19 Kadencje Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Imi ę i nazwisko Funkcja w Radzie
  Nadzorczej
  LUG S.A.
  Rozpocz ęcie
  pierwszej
  kadencji
  Rozpocz ęcie
  obecnej
  kadencji
  Czas trwania
  obecnej
  kadencji
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz
  ąca
  Rady Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Renata Bacza
  ńska Czonek Rady
  Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Eryk Wtorkowski Czonek Rady
  Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Zygmunt
  Ćwik Czonek Rady
  Nadzorczej 21.09.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Szymon Zioo Czonek Rady
  Nadzorczej 21.09.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Rada Nadzorcza sprawuje stay nadzór nad dziaalno ści ą Spóki we wszystkich dziedzinach
  jej dziaalno ści.
  Rada Nadzorcza skada si ę z trzech do siedmiu osób powoywanych na okres 3 l etniej kadencji.
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkic h czonków. Zgodnie z Regulaminem Rady
  Nadzorczej, jej czonkowie s ą powoywani i odwoywani przez W alne Zgromadzenie.
  Rada Nadzorcza LUG S.A. dziaa w oparciu o Kodeks s póek handlowych, Statut Spóki, Regulamin
  Rady Nadzorczej, uchway W alnego Zgromadzenia i inn e obowiązuj ące przepisy prawa, a tak że
  z poszanowaniem Dobrych Praktyk spóek notowanych n a NewConnect.
  Rada Nadzorcza nie wyodr ębnia spo śród swoich czonków żadnych komitetów czy zespoów
  roboczych. Funkcj ę Komitetu Audytu zostay powierzone wszystkim czon kom Rady Nadzorczej.
  Kompetencje Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Do kompetencji Rady Nadzorczej nale ży:
  · badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat za d any rok obrotowy;
  · badanie sprawozdania Zarz ądu z dziaalno ści Spóki;
  · skadanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozda nia z wyników powyższego badania;
  · wybór biegego rewidenta;
  · reprezentowanie Spóki w umowach i sporach pomi ędzy Spók ą, a czonkami Zarz ądu;
  · powoywanie i odwoywanie czonków Zarz ądu;
  · uchwalanie regulaminu Zarz ądu;
  · wyra żanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau
  w nieruchomo ści lub prawie u żytkowania wieczystego gruntu;
  · wyra żanie zgody na dokonywanie wydatków lub zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń
  przekraczaj ących 1.000.000z (jeden milion zotych);
  · ustalania zasad wynagradzania czonków Zarz ądu Spóki;
  · ocena wniosków Zarz ądu co do podziau zysku lub pokrycia straty.
  W pozostaych spókach tworz ących Grup ę Kapitaow ą LUG S.A. nie wyodr ębniono organów
  nadzorczych.  22
  1.2.3. Powi ązania pomi ędzy czonkami organów LUG S.A.
  Zarz ąd LUG S.A. na podstawie o świadcze ń Czonków Rady Nadzorczej LUG S.A., informuje
  i ż pomi ędzy Czonkami Rady Nadzorczej a Czonkami Zarz ądu LUG S.A. istniej ą nast ępuj ące
  powi ązania:
  · Pani Iwona Wtorkowska, Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej LUG S.A., jest żon ą Pana
  Ryszarda Wtorkowskiego, peni ącego nast ępuj ące funkcje: Prezes Zarz ądu LUG S.A., Prezes
  Zarz ądu LUG Light Factory Sp. z o.o., Prezes Zarz ądu LUG GmbH, Prezes Zarz ądu LUG
  Lighting UK Ltd.;
  · Pan Eryk Wtorkowski, Czonek Rady Nadzorczej LUG S .A. oraz Czonek Zarządu LUG do Brazil
  Ltda. oraz Dyrektor ds. rozwoju Grupy Kapitaowej L UG S.A. jest synem Pana Ryszarda
  Wtorkowskiego, peni ącego funkcje wskazane w punkcie poprzednim.
  Wewn ątrz Rady Nadzorczej LUG S.A., pomi ędzy jej poszczególnymi Czonkami, wyst ępuj ą nast ępuj ące
  powi ązania:
  · Pan Eryk W torkowski, Czonek Rady Nadzorczej, jest synem Pani Iwony Wtorkowskiej,
  Przewodnicz ącej Rady Nadzorczej.
  Nie istniej ą powi ązania osobowe pomi ędzy czonkami Zarz ądu Emitenta.
  1.2.4. Umowy zawarte mi ędzy Spók ą a osobami zarz ądzaj ącymi, przewiduj ące rekompensat ę
  w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia
  Nie istniej ą takie umowy.
  1.2.5. Warto ść wynagrodze ń i nagród z tytuu penienia funkcji we wadzach Sp óki
  Informacje o warto ści wynagrodze ń i nagród z tytuu penienia funkcji we wadzach LU G S.A. podano
  w nocie nr 24 jednostkowego sprawozdania finansoweg o LUG S.A. za 2016 rok.
  1.2.6. Zasady zmiany statutu
  Wszelkie zmiany w Statucie Spóki uchwalane s ą przez W alne Zgromadzenie.
  Zmiana Statutu LUG S.A. wymaga uchway Walnego Zgro madzenia Spóki oraz wpisu do rejestru
  przedsi ębiorców. Niniejsza uchwaa Walnego Zgromadzenia zap ada bezwzględn ą wi ększo ści ą gosów
  je żeli przepisy Kodeksu Spóek Handlowych (art. 414 i art.415 KSH) nie stanowią inaczej.
  Walne Zgromadzenie LUG S.A. mo że upowa żni ć Rad ę Nadzorcz ą do ustalenia jednolitego tekstu
  Statutu. Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru p rzedsiębiorców, do publicznej wiadomo ści
  przekazywany jest na ten temat raport bie żący.
  W 2017 roku Walne Zgromadzenie dokonao zmian w Sta tucie LUG S.A. na mocy postanowień Uchway
  nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z d nia 21 czerwca 2017 roku, zarejestrowanych
  przez S ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego
  postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 roku, które wp ynęo do siedziby Emitenta w dniu 1 sierpnia 2017
  roku.
  Na podstawie ww. postanowienia S ądu Rejonowego dokonano zmiany tre ści § 11 ust. 1 Statutu Spóki.
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmian ą brzmiaa: „Rada Nadzorcza dziaa na podstawie
  uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Wal ne Zgromadzenie regulaminu.”


  23
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Spóki po zmianie otrzymaa no we, następuj ące brzmienie: „Rada Nadzorcza
  uchwala swój regulamin, okre ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania czynno ści.”
  1.2.7. System kontroli wewn ętrznej i zarz ądzania ryzykiem w procesie sporz ądzania
  sprawozda ń finansowych
  System kontroli wewn ętrznej Grupy Kapitaowej LUG S.A. i zarz ądzania ryzykiem w procesie
  sporz ądzania sprawozda ń finansowych realizowany jest w oparciu o nast ępuj ące zasady:
  · stosowanie procedur ewidencji ksi ęgowej oraz kontrol ę ich przestrzegania;
  · weryfikacj ę stosowania jednolitej polityki rachunkowo ści przez spóki Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. w zakresie uj ęcia, wyceny i ujawnie ń zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą;
  · stosowanie jednolitych wzorców jednostkowych i sko nsolidowanych sprawozdań finansowych
  oraz coroczn ą weryfikacj ę prawidowo ści ich zastosowania w spókach Grupy Kapitaowej LU G
  S.A.;
  · stosowanie procedury autoryzacji i opiniowania roc znych sprawozdań finansowych przed
  publikacj ą,
  · badanie rocznych sprawozda ń finansowych LUG S.A., Grupy Kapitaowej LUG S.A. o raz Spóki
  zale żnej LUG Light Factory sp. z o.o.;
  · funkcjonowanie w spóce zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. Zintegrowanego Sys temu
  Zarz ądzania Jako ści ą, zgodnego z wymaganiami mi ędzynarodowej normy ISO 9001, którego
  recertyfikacja miaa miejsce w marcu 2018 roku.
  Ponadto ewidencja zdarze ń gospodarczych w Grupie Kapitaowej LUG S.A. odbywa się
  za po średnictwem zintegrowanego systemu finansowo - ksi ęgowego, którego konfiguracja jest zgodna
  z przyj ętą w Grupie polityk ą rachunkowo ści. Bezpiecze ństwo i dost ępno ść informacji zawartych
  w niniejszym systemie finansowo-ksi ęgowym kontrolowane s ą na wszystkich poziomach.
  W celu bie żącego ograniczania ryzyk zwi ązanych z procesem sporz ądzania sprawozda ń finansowych,
  Emitent stosuje zasad ę cyklicznej zmiany biegego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych. W ybór oraz zmiana podmiotu uprawnioneg o do badania sprawozdań finansowych LUG
  S.A., Grupy Kapitaowej LUG S.A. oraz Spóki zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. jest zatwierdzany
  przez Rad ę Nadzorcz ą.
  Emitent stosuje procedury autoryzacji, zgodnie z kt órymi raporty okresowe przekazywane
  s ą Zarz ądowi Spóki, a nast ępnie czonkom Rady Nadzorczej do zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii
  Rady Nadzorczej oraz po zako ńczeniu weryfikacji przez audytora sprawozdania fina nsowe
  s ą zatwierdzane przez Zarz ąd Spóki do publikacji, a nast ępnie przekazywane przez pracownika Sekcji
  Relacji Inwestorskich do stosownych instytucji rynk u kapitaowego oraz do publicznej wiadomości.
  Do czasu opublikowania raporty okresowe wraz ze spr awozdaniami finansowymi udostępniane
  s ą wy ącznie osobom uczestnicz ącym w procesie ich przygotowania, weryfikacji i zat wierdzenia.


  24
  2. OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAOWEJ
  2.1. Historia Emitenta
  LUG S.A. jest jednostk ą dominuj ącą Grupy Kapitaowej LUG S.A. – dostarczaj ącej kompleksowe
  rozwi ązania świetlne, w szczególno ści oprawy i systemy o świetleniowe o wysokich parametrach
  technicznych.
  Historia przedsi ębiorstwa si ęga 1989 roku, gdy utworzono spók ę cywiln ą LUG. W wyniku przeksztace ń
  formy prawnej we wrze śniu 2007 roku LUG sta si ę spók ą akcyjn ą.
  Od 2008 roku wszelka dziaalno ść produkcyjna prowadzona dot ąd przez LUG S.A. zostaa przej ęta
  przez LUG Light Factory Sp. z o.o., a dziaania LUG S.A. skupiy się wokó nadzoru i kontroli spóek
  zale żnych oraz wdra żania strategii rozszerzania sieci przedstawicielstw na rynku krajowym i rynkach
  zagranicznych.
  Od 20 listopada 2007 roku LUG S.A. jest spók ą notowan ą na rynku NewConnect prowadzonym przez
  Gied ę Papierów Warto ściowych w W arszawie S.A. i wchodzi w skad indeksu NCIndex.
  W IV kwartale 2012 roku LUG S.A. zostaa zakwalifik owana do segmentu NC Lead, grupującego
  najlepsze spóki speniaj ące szereg kryteriów ilo ściowych i jako ściowych, a w 2013 i cz ęściowo
  w 2014 roku spóka wchodzia w skad indeksu NCInde x30 – najbardziej pynnych spóek. W 2016 roku
  akcje spóki LUG S.A. nale żay do indeksu NCIndex, natomiast od pa ździernika 2016 roku zostay
  zakwalifikowane do segmentu NC Focus.
  Tabela 14 Giedowa historia Emitenta
  Wydarzenie Szcz egóy
  Rynek notowa ń / Segment NewConnect / Budownictwo
  Data IPO 20.11.2007
  IPO – papiery warto ściowe wprowadzone do obrotu 27 000 000 akcji serii A
  8 922 850 akcji serii B
  Warto ść emisji 20,6 mln z
  Pierwotna cena nominalna 0,04 z
  Data splitu 1:4 26.03.2010r.
  Ilo ść akcji po splicie 143 971 499 sztuk
  Data SPO 19.07.2010r.
  SPO – papiery warto ściowe wprowadzone do obrotu 35 992 850 akcji serii C
  Wartość emisji 5,4 mln z
  Liczba akcji 179 964 250
  Liczba gosów na WZ 179 964 250
  Cena nominalna 0,01 z
  Kapita akcyjny 1 799 642,50
  Data scalenia 25:1 23.11.2012r.
  Ilo ść akcji po scaleniu 7 198 570 sztuk
  Cena nominalna 0,25 z
  Źródo: LUG S.A.
  2.2. Profil dziaalno ści i asortyment
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. to jeden z czoowych prod ucentów opraw i rozwiąza ń o świetleniowych
  w Polsce i w Europie. Model biznesowy spóek nale żących do Grupy koncentruje si ę na wykorzystaniu
  fachowej wiedzy i 25-letniego do świadczenia, by kompleksowo doradza ć klientom, opracowywa ć
  dla nich indywidualne rozwi ązania oraz produkowa ć innowacyjne i energooszcz ędne o świetlenie. Oferta
  obejmuje szerok ą gam ę opraw zewn ętrznych – do iluminacji budynków, o świetlenia stacji paliw, ulic,
  parkingów, obiektów sportowych oraz wn ętrzowych – do o świetlenia wielkopowierzchniowych galerii


  25
  handlowych, sieci sprzeda ży, biur, obiektów kulturalnych i u żyteczno ści publicznej. Od kilku lat
  wyprzedzaj ąc rynkowe trendy LUG S.A. inwestowa w technologi ę LED, dzi ęki czemu w tej chwili jest
  jednym z liderów w produkcji wysokiej jako ści o świetlenia LED. Technologia ta jest stosowana zarówn o
  w oprawach wn ętrzowych jak i zewn ętrznych.
  Oprawy o świetleniowe marki LUG ą cz ą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalno ści ą i znakomitymi
  parametrami świetlnymi, speniaj ąc wymagania poszczególnych rynków i zaspokajaj ą upodobania
  u żytkowników na caym świecie. Znajduje to potwierdzenie w iluminacjach świetlnych wielu
  spektakularnych obiektów zrealizowanych w ostatnich latach.
  W okresie 01.09.2007r. – 31.07.2008r. LUG S.A. prow adzia dziaalność projektow ą, produkcyjn ą
  i handlow ą, która 01.08.2008 roku zostaa przej ęta przez spók ę zale żn ą LUG Light Factory Sp. z o.o.
  W 2017 roku Emitent nie prowadzi bezpo średniej dziaalno ści handlowej.
  Asortyment Grupy Kapitaowej LUG S.A. to zdywersyfi kowany portfel produktów w ramach marki LUG,
  marki Flash DQ oraz marki LUGBOX. Grupy opraw o świetleniowych zewn ętrznych dedykowane
  s ą do iluminacji budynków, ulic, parkingów czy obiekt ów sportowych, natomiast oprawy oświetleniowe
  wn ętrzowe stosowane s ą przede wszystkim w salonach sprzeda ży, biurach, galeriach handlowych,
  obiektach przemysowych. Wysokie parametry świetlne opraw marki LUG potwierdzaj ą certyfikaty:
  · TUV (ISO 9001) – od 2004 roku;
  · CE – od 2001 roku;
  · GOST – od 2003 roku;
  · ENEC;
  oraz liczne nagrody i wyrazy uznania.
  Peen opis grup asortymentowych opraw marki LUG zna jduje się w Skonsolidowanym raporcie rocznym
  Grupy Kapitaowej LUG S.A. za 2017 rok.


  26
  2.3. Rynek o świetleniowy i perspektywy jego rozwoju
  2.3.1. Charakterystyka bran ży
  Bran ża o świetleniowa jest bardzo zró żnicowana i kompleksowa, a jej produkty znajduj ą zastosowanie
  w wielu ró żnych obszarach. Europejski sektor o świetleniowy jest stosunkowo du ży i posiada
  mi ędzynarodow ą renom ę. Zatrudnienie w nim znajduje ponad 150 000 osób, a jego przychody stanowią
  okoo 30% warto ści globalnych przychodów bran ży o świetleniowej. Cech ą charakterystyczn ą
  europejskiego rynku o świetleniowego jest wysoki poziom innowacyjno ści oraz du że rozdrobnienie –
  obok szeregu podmiotów o znacz ącej pozycji w skali światowej, obejmuje kilka tysi ęcy przedsi ębiorstw
  z sektora M ŚP, które dziaaj ą przede wszystkim w obszarze dystrybucji opraw o świetleniowych.
  Zgodnie z najnowszym raportem LEDinside, rynek o świetlenia LED osi ągnie poziom 32,72 mld USD
  w 2018 roku, a nast ępnie 33,3 mld USD w 2019 roku. Wedug badania LEDin side na światowym rynku
  o świetlenia LED liczba zainstalowanych produktów o świetleniowych LED zast ępuj ących tradycyjne
  o świetlenie gwatownie wzrosa. Penetracja o świetlenia LED w 2017 r. wynosia 22%, w 2022 r. ma
  osi ągn ąć poziom 63%.
  1
  Mi ędzynarodowe prognozy dotycz ące globalnego rynku o świetleniowego wskazuj ą równie ż, że jego
  warto ść w 2020 roku osi ągnie poziom okoo 100 miliardów euro
  2. Gównymi motorami wzrostu popytu
  b ędą przede wszystkim wzrost populacji, post ępuj ąca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne
  pobudzaj ące ide ę efektywno ści energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.
  W ramach caego rynku o świetleniowego wyró żnia si ę 3 znacz ące segmenty: backlighting (o świetlenie
  wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane w przemy śle
  motoryzacyjnym) oraz general lighting (o świetlenie ogólne – czyli segment dziaalno ści operacyjnej
  Emitenta).
  Obecnie najbardziej popularn ą technologi ą, jaka wyst ępuje na rynku, jest o świetlenie
  póprzewodnikowe. Opiera si ę ona na emituj ących świato materiaach póprzewodnikowych, które
  przetwarzaj ą energi ę elektryczn ą na świato (o świetlenie LED i OLED). LEDy stanowi ą najszybciej
  rozwijaj ący si ę segment. Obecnie o świetlenie oparte o rozwi ązania LED jest najbardziej
  energooszcz ędn ą i wszechstronn ą technologi ą w o świetleniu ogólnym.
  Wedug szacunków Frost & Sullivan, warto ść globalnego rynku LED w 2016 roku osi ągn ęa poziom 47,3
  miliarda dolarów, co stanowio blisko 60% warto ści globalnego rynku o świetlenia. Stopa wzrostu
  2016/2015 wyniosa 18,1%. Zgodnie z prognozami w 20 20 roku rynek LED osiągnie warto ść okoo 80
  miliardów dolarów, co stanowi ć b ędzie okoo 80% warto ści caego rynku o świetleniowego. Do 2025 roku
  udzia ten ma wzrosn ąć do poziomu 98%. Najwy ższe tempo wzrostu prognozowane jest dla Indii,
  regionu Azji i Pacyfiku, Ameryki aci ńskiej i Afryki
  3.
  Europa jest najwi ększym światowym rynkiem o świetlenia LED. Udzia europejskiej bran ży
  o świetleniowej w światowym rynku LED to ok. 23%
  4.
  1 "LEDinside: Smart Lighting, Niche Lighting and Ligh ting in Emerging Countries are Top Three
  Driving Forces for Globsl LED Lighting Market Trend " www.ledinside.com, 08.11.2017, 14:12
  2 „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market” (Oświetlenie przyszo ści: perspektywy
  ś wiatowego rynku o świetlenia), McKinsey & Company, 2012 r., second edi tion
  3 “Global LED Lighting Market Update, 2017” , Frost & Sullivan, 2017 4 „Global LED lighting market to reach US $25.7 bill ion in 2015” (Globalny rynek oświetlenia LED
  osi ągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4. 12.2014r.


  27
  Wykres 4 Rozmiar rynku LED w 2016 roku w podziale na region y
  Profesjonalnie zorganizowany rynek o świetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Eur opie
  Ś rodkowej i Wschodniej, charakteryzuje si ę du żym rozdrobnieniem. Na rynku obserwujemy peen
  przekrój dostawców o świetlenia, pocz ąwszy od maych kilkuosobowych firm rodzinnych,
  specjalizuj ących si ę w o świetleniu domowym, poprzez du że krajowe firmy o uksztatowanej pozycji
  i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitaowa LUG S.A.), a kończ ąc na najwi ększych
  mi ędzynarodowych korporacjach.
  W bran ży sprz ętu o świetleniowego w pierwszym póroczu 2017 r. zarejest rowanych byo 1180
  podmiotów, z czego 88% (1043 podmioty) to jednostki mae, zatrudniające do 9 osób. Ich udzia
  w warto ści przychodów caej bran ży jest niewielki, gównie prowadz ą dziaalno ść usugow ą. Licz ącą si ę
  grup ą na rynku s ą jednostki produkcyjne zatrudniaj ące powy żej 9 osób. ącznie jest ich 137, w tym 96
  o zatrudnieniu 10–49 osób, 36 o zatrudnieniu 50–249 osób i tylko 5 największych przedsi ębiorstw
  zatrudniaj ących powy żej 250 osób
  5. Bran ża o świetleniowa jest segmentem dojrzaym, który wyró żnia
  si ę stabilnym rynkiem odbiorców. Gównym kanaem dystr ybucji są tutaj specjalistyczne hurtownie
  elektrotechniczne b ądź te ż sprzeda ż odbywa si ę bezpo średnio na inwestycje architektoniczne.
  Stosunkowo nowym, a jednocze śnie bardzo dynamicznie rozwijaj ącym si ę segmentem rynku
  o świetleniowego jest rynek o świetlenia inteligentnego. Inteligentne systemy o świetleniowe s ą cz ęścią
  rozwijaj ącej si ę technologii IoT (Internet Rzeczy), uatwiaj ąc mobilne i oparte na czujnikach sterowanie
  ś wiatem w okre ślonej przestrzeni. W arto ść ś wiatowego rynku systemów inteligentnego o świetlenia
  zostaa oceniona na 10,55 mld USD w 2015 r. i szacu je się, że osi ągnie on warto ść 51,05 mld USD do
  2025 r.
  6 Za jedn ą z gównych przyczyn rozwoju rynku inteligentnego o świetlenia uwa żana jest rosn ąca
  popularno ść technologii bezprzewodowej w rozwi ązaniach o świetleniowych.
  Podsumowuj ąc, rynkiem dziaania Grupy Kapitaowej LUG S.A. jes t segment general lighting skupiony
  wokó produkcji opraw o świetleniowych skierowanych do klienta profesjonalne go. Wartości ą dodan ą
  Grupy Kapitaowej Emitenta, która buduje jego pozyc ję konkurencyjn ą jest kompleksowa obsuga
  z zakresu usug projektowych i dostarczania komplet nych rozwiąza ń o świetleniowych, a tak że
  customizacja, czyli dostosowywanie gotowych rozwi ąza ń do potrzeb indywidualnych klientów.
  5 “Rynek sprz ętu o świetleniowego”, Rynek Elektryczny nr 10/2017 6 „ Światowy rynek o świetlenia inteligentnego osi ągnie warto ść 51,05 mld do 2025 r.” www.lighting.pl
  (28.11.2017r.)
  Europa
  23%
  Chiny 21%
  Ameryka
  Pónocna 19%
  Rejona
  Azji i
  Pacyfiku 13%
  Japonia
  9%
  Ameryka
  aci ńska
  8%
  Ś
  rodkowy Wschód
  i Afryka 7%
  47,3
  mld USD
  Ź ródo: opracowanie wasne na podstawie “Global LED l ighting market to reach US $25.7 billion in 2015”
  (Globalny rynek o świetlenia LED osi ągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4.12 .2014r.


  28
  2.3.2. Perspektywy rozwoju rynku
  Od kilku lat niezmienne pozostaj ą czynniki, które pozytywnie stymuluj ą rozwój rynku o świetleniowego:
  1) Czynniki regulacyjne i zwi ązane z potrzeb ą modernizacji:
  · Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakadaj ący zwi ększenie efektywno ści energetycznej
  o 20% do 2020 roku. Obecnie na o świetlenie w Europie zu żywa si ę 19% cakowitego zu życia
  energii.
  · Ok. 75% instalacji o świetleniowych w Europie jest starsza ni ż 25 lat, co b ędzie dodatkowo
  stymulowa ć proces powszechnej wymiany o świetlenia na energooszcz ędne.
  2) Czynniki technologiczne:
  · Dynamiczny wzrost warto ści światowego rynku LED do 2020 roku do poziomu 80 mld dolarów
  w 2020 roku. Średnioroczna stopa wzrostu rynku LED w latach 2015/ 2016 szacowana jest na
  poziomie CAGR 18,1%
  7
  · Rokroczny wzrost zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą, co wpywa na prognozy, i ż do 2050
  roku popyt na energi ę wzro śnie a ż o 50 proc. wobec stanu obecnego. W pyw na to maja takie
  zjawiska jak: industrializacji, cyfryzacji oraz urb anizacji.
  · Szybki rozwój technologii LED, który prowadzi do u zyskania coraz lepszych parametrów
  w zakresie efektywno ści i trwao ści, przy jednoczesnym spadku cen ledowych źróde świata.
  · Rozwój technologiczny w kierunku sterowania o świetleniem, którego przewidywana stopa
  wzrostu szacowana jest a poziomie blisko 20% roczni e, aż do roku 2020.
  · Rozwój nowych modeli biznesowych na bazie rozwoju nowych technologii.
  Dominuj ącym trendem technologicznym, który peni obecnie ro lę drivera rozwoju bran ży o świetleniowej
  jest konepcja tzw. IoT (Internet of Things) – wedu g której przedmioty mogą po średnio albo
  bezpo średnio gromadzi ć, przetwarza ć lub wymienia ć dane za po średnictwem inteligentnej instalacji
  elektrycznej lub sieci komputerowej. Do dugiej lis ty tego rodzaju przedmiotów należą np. urz ądzenia
  gospodarstwa domowego czy o świetlenie. Internet Rzeczy stopniowo rewolucjonizuj e niemal wszystkie
  sektory gospodarki, dlatego czasami nazywane jest j uż IoE (Internet of Everything). Pod ążając tym
  nurtem, rozwój branzy o świetleniowej skupia si ę wokó takich trendów jak Smart Lighting, Smart Cit y,
  LiFi, ekobudownictwo czy inteligentne zarz ądzanie energi ą.
  Potencja wzrostowy segmentu o świetlenia ogólnego jest stymulowany tak że przez takie kluczowe
  wska źniki jak rozwój inwestycji infrastrukturalnych w kr ajach rozwijających si ę oraz coraz wi ększa
  penetracja rynku przez technologie oparte o dro ższe źróda świata, w tym LED, co podnosi średni ą
  warto ść globalnej sprzeda ży produktów o świetleniowych.
  Jednak nie bez wpywu na rozwój bran ży maj ą megatrendy i zjawiska, wyst ępuj ące w skali globalnej:
  · dynamiczny wzrost populacji, szczególnie w krajach rozwijających si ę oraz wzrost dochodów
  ludno ści, która skonna jest przeznacza ć wi ęcej pieni ędzy na o świetlenie:
  Populacja ludzi b ędzie wzrasta ć z poziomu 6,9 miliarda w 2010 roku do 7,7 miliarda w 2020
  roku. Emitent obserwuje tak że, że wy ższe dochody w pa ństwach rozwini ętych, pobudzaj ą
  popyt na produkty o świetleniowe – szczególnie w odniesieniu do rozwi ąza ń o wysmakowanym
  designie i energooszcz ędnych.
  · post ępuj ąca urbanizacja, która zapewnia wzrost popytu na o świetlenie:
  Prognozy wskazuj ą, i ż gospodarka globalna wzro śnie o 3-4% w latach 2010-2020. Najwi ększe
  wzrosty (ok. 60% warto ści globalnego PKB) b ęd ą nap ędzane przez miasta, które bezpo średnio
  7 “Global LED Lighting Market Update, 2017” , Frost & Sullivan, 2017


  29
  stymuluj ą wzrost popytu na o świetlenie, w szczególno ści w segmencie general lighting.
  Na obszarach zurbanizowanych popyt na o świetlenie jest zdecydowanie wi ększy
  ni ż na terenach wiejskich, dlatego to wa śnie miasta b ęd ą wa żnym motorem wzrostu przemysu
  o świetleniowego. Oprócz Azji, najsilniejsz ą urbanizacj ę b ędzie mo żna obserwowa ć na terenie
  Ameryki Poudniowej, Europy Wschodniej i Azji Centr alnej, Bliskiego Wschodu i Pónocnej
  Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej.
  · nieodwracalne zmiany klimatyczne
  Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ogr aniczone zasoby energii elektrycznej
  sprawiaj ą, że upowszechnianie si ę energooszcz ędnych produktów jest obecnie globalnym
  trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiąza ń najta ńszych na rzecz
  dro ższego, ale efektywnego energetycznie o świetlenia. Wa żne jest, i ż w przeciwie ństwie
  do innych metod redukcji emisji CO
  2, wymiana energochonnego o świetlenia na rozwi ązania
  efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpywu n a gospodarkę ś wiatow ą, a wr ęcz
  przeciwnie, pozytywnie j ą stymuluje.
  Tendencja rozwojowa polskiego rynku o świetleniowego jest po cz ęści efektem rosn ących przychodów
  z eksportu. Cakowita warto ść eksportu polskiego przemysu o świetleniowego stanowi okoo 1/3
  warto ści rynku. Najwi ększym odbiorc ą produktów polskiej bran ży o świetleniowej s ą kraje
  Unii Europejskiej, na które przypada szacunkowo 3/4 caego eksportu.
  Sytuacja gospodarcza w Polsce pozwala zachowa ć umiarkowany optymizm dotycz ący koniunktury
  w 2018 roku. Odrodzenie popytu inwestycyjnego, obse rwowane już w 2017 roku, wynika ć b ędzie
  z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, publ icznych oraz samorządowych. Rok 2018 b ędzie
  si ę równie ż charakteryzowa ć stabilnym wzrostem warto ści dodanej w przemy śle, budownictwie oraz
  usugach rynkowych.
  8
  2.4. Gówne rynki dziaania i informacje o oddziaa ch
  W okresie 01.09.2007r. – 31.07.2008r. Emitent funkc jonowa na rynku oświetleniowym pod nazw ą LUG
  S.A. prowadz ąc dziaalno ść produkcyjn ą w Polsce oraz handlow ą w Polsce i za granic ą. W dniu
  01.08.2008r. funkcje te przej ęa spóka zale żna LUG Light Factory Sp. z o.o. Od dnia 01.08.2008r . LUG
  S.A., jako podmiot dominuj ący Grupy Kapitaowej LUG S.A., zajmuje si ę nadzorem i kontrol ą spóek
  zale żnych oraz wdra żaniem strategii rozszerzania sieci przedstawicielst w na rynku krajowym i rynkach
  zagranicznych. Obecnie dziaalno ść handlow ą w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A. realizuj ą spóki
  zale żne.
  Szczegóowe informacje na temat rynków dziaania sp óek zależnych znajduj ą si ę
  w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitaowe j LUG S.A. za 2017 rok.
  2.5. Udzia w rynku o świetleniowym
  Udzia opraw marki LUG w produkcji sprzedanej segme ntu profesjonalnej techniki świetlnej w Polsce
  w 2017 roku nale ży szacowa ć na podstawie danych o przychodach ze sprzeda ży spóek zale żnych
  Emitenta, które prowadz ą dziaalno ść produkcyjn ą i handlow ą w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Dane we wskazanym zakresie znajduj ą si ę w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitaow ej
  LUG S.A. za 2017 rok.
  8 Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (97), IPAG


  30
  3. ISTOTNE ZDARZENIA WPYWAJ ĄCE NA DZIAALNO ŚĆ LUG S.A.
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  3.1. Najwa żniejsze okoliczno ści i zdarzenia maj ące wpyw na dziaalno ść
  LUG S.A. jest odpowiedzialny za rozwój i zarz ądzanie spókami zale żnymi wchodz ącymi w skad Grupy
  Kapitaowej LUG S.A. W ramach swoich dziaa ń w 2017 roku Emitent koncentrowa si ę na
  nast ępuj ących projektach, które zaowocoway najwa żniejszymi wydarzeniami minionego roku:
  Ekspansja LUG w Argentynie , w ramach której na szczególn ą uwag ę zasuguj ą nast ępuj ące
  wydarzenia:
   Zawarcie umowy na budow ę budynku przemysowego z Parque Industrial Posadas S.A.P.E.M.
  W dniu 10 kwietnia 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. zawar umow ę z Parque Industrial Posadas
  S.A.P.E.M. ("PIP SAPEM"). Przedmiotem umowy jest:
  · wybudowanie przez PIP SAPEM na potrzeby LUG budynku przemysowego
  o powierzchni okoo 1.600 m
  2, zaprojektowanego w sposób przewiduj ący mo żliwo ść moduowej
  rozbudowy, który b ędzie stanowi przedmiot wy ącznego u żytkowania przez Spók ę
  z przeznaczeniem na cel produkcji o świetlenia LED,
  · u żytkowanie przez LUG dziaek o powierzchni 7.885 m 2, na których znajduje si ę budynek oraz
  budynku przez okres trzech lat, a tak że
  · zobowi ązanie Emitenta do nabycia tych nieruchomo ści wraz z budynkiem po upywie okresu
  u żytkowania za cen ę wynosz ącą wraz z podatkiem odpowiednio 1.500.000 euro za bud ynek oraz
  65.708 euro za dziaki.
  Ponadto, LUG b ędzie ponosi koszty zwi ązane z u żytkowaniem nieruchomo ści, w tym utrzymaniem
  budynku przemysowego.
  Przedmiotowa umowa zapewnia równie ż Emitentowi rezerwacj ę dwóch przylegaj ących do budynku
  przemysowego dziaek, o ącznej powierzchni 8.170 m
  2 na okres czterech lat, celem ich
  potencjalnego wykorzystania na potrzeby rozbudowy z akadu.
  Zgodnie z postanowieniami, LUG jest uprawniony do d okonania cesji praw i obowiązków
  wynikaj ących z niniejszej umowy na inny podmiot. Zamierzeni em Emitenta jest dokonanie
  przedmiotowej cesji na rzecz spóki LUG Argentina, niezwocznie po dokonaniu rejestracji w/w
  spóki (o zamiarze powoania i rozpocz ęciu procesu rejestracji spóki LUG Argentina, Emite nt
  informowa w raporcie bie żącym nr 5/2016). Przej ęcie cesji praw i obowi ązków przez LUG
  Argentina z tytuu niniejszej umowy b ędzie dokonane zgodnie z realizowanym przez Emitenta
  geograficznym podziaem dziaalno ści w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A.
   Powoanie spóki LUG Argentina SA
  W dniu 14 czerwca 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. zawar szereg umów zwi ązanych
  z planowanymi inwestycjami LUG S.A. w Argentynie. W ramach zawartych umów podpisane zostay:
  · Statut spóki LUG Argentina SA ("Spóka"), w której akcjonariuszami w stosunku pó na pó
  b ędą LUG S.A. oraz spóka Provider Argentina SA, spóka akcyjna prowadząca dziaalno ść
  i zarejestrowana zgodnie z prawem argenty ńskim z siedzib ą w Posadas, Prowincja Misiones,
  Republika Argenty ńska. Siedzib ą LUG Argentina SA jest Buenos Aires, Republika Arge ntyńska.
  Spóka zostaa powoana na okres 99 lat, gdy ż zgodnie z prawem argenty ńskim spóka nie mo że
  by ć utworzona na czas nieokre ślony, przy czym akcjonariusze mog ą w dowolnym momencie
  podj ąć decyzj ę dotycz ącą dalszego prowadzenia spóki. Kapita zakadowy Spó ki zosta
  okre ślony na sum ę 300.000 (trzysta tysi ęcy) argenty ńskich pesos. Celem Spóki jest
  prowadzenie dziaalno ści przemysowej, obejmuj ącej m.in. produkcj ę, przetwarzanie, monta ż
  i skadanie opraw o świetleniowych, dziaalno ści handlowej, obejmuj ącej m.in. sprzeda ż opraw
  o świetleniowych i akcesoriów oraz dziaalno ści doradczej w zakresie technologii o świetleniowej,
  w tym na rzecz projektów zwi ązanych z oszcz ędzaniem energii.


  31
  Zabezpieczeniem korporacyjnym LUG S.A. w Spóce, w związku z podziaem gosów na
  Walnym Zgromadzeniu w proporcji pó na pó, s ą w szczególno ści zawarte w umowie
  akcjonariuszy tzw. deadlock provision (przepisy na wypadek konfliktu) z opcją kup albo sprzedaj
  (ang. buy-sell), prawo przy ączenia si ę do zbycia (ang. tag along) oraz powoanie
  dwuosobowego Zarz ądu Spóki w osobach Pana Rogelio Bertone - Prezesa Zarządu, który
  reprezentuje w Zarz ądzie Provider Argentina SA oraz Pana Jorge Chamarro Escalona –
  Wiceprezes Zarz ądu, który reprezentuje w Zarz ądzie LUG S.A. Pan Jorge Chamarro Escalone
  peni jednocze śnie funkcj ę Dyrektora Technicznego. Zgodnie ze statutem Spóki obaj
  czonkowie zarz ądu reprezentuj ą j ą ącznie. Wspópraca obu akcjonariuszy pozwoli na pen e
  wykorzystanie potencjau partnerów tj. my śli technologicznej i know how LUG S.A. oraz
  kontaktów handlowych i do świadczenia w funkcjonowaniu w bran ży o świetleniowej na rynku
  argenty ńskim Provider Argentina SA,, co pozwoli na rozwój s póki LUG Argentina SA i realizację
  kontraktu z Rz ądem Prowincji Misiones oraz przyszych kontraktów.
  · Umowa wspópracy zawarta pomi ędzy LUG S.A. i LUG Argentina SA
  w organizacji dotycząca ogólnego zobowi ązania obu spóek do wspópracy, w tym poprzez
  odpatne udzielanie wsparcia technicznego, udzielan ie licencji w zakresie produktów oraz
  znaków towarowych, przekazywanie know-how oraz sprz edaż komponentów i gotowych
  produktów.
  · Umowa cesji , która dotyczy przeniesienia wszystkich praw i obo wiązków z umowy zawartej
  w dniu 11 pa ździernika 2016 przez LUG S.A. z Rz ądem Prowincji Misiones, o którym Emitent
  informowa w formie raportu bie żącego nr 6/2016 z dnia 11 pa ździernika 2016 roku z LUG S.A.
  na LUG Argentina SA.
  Umowa cesji zostaa zawarta z zastrze żeniem nast ępuj ących warunków:
  a) je żeli Rz ąd Prowincji Misiones nie zaakceptuje cesji lub nie wyrazi zgody na jej
  dokonanie;
  lub
  b) w przypadku braku podniesienia kapitau spóki L UG Argentina SA do kwoty stanowiącej
  równowarto ść 1.000.000 euro;
  lub
  c) w przypadku, gdyby LUG S.A. przesta by ć akcjonariuszem spóki LUG Argentina SA;
  LUG S.A. mo że odst ąpi ć od zawartej umowy cesji. O ziszczeniu si ę któregokolwiek
  z powy ższych warunków Emitent niezwocznie poinformuje w f ormie odrębnego raportu
  bie żącego.
  · Ponadto, w dniu 14 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG Argentina SA,
  podj ęo uchway w sprawie:
  a) zobowi ązania akcjonariuszy, tj. LUG S.A. i Provider Argent ina SA, do podwyższenia kapitau
  zakadowego Spóki do kwoty stanowi ącej ekwiwalent 1.000.000 euro do dnia 31 grudnia 20 17
  roku;
  b) zobowi ązania Zarz ądu LUG Argentina SA do zawarcia ze spók ą LUG S.A. umowy na zakup
  maszyn i usug potrzebnych do rozpocz ęcia dziaalno ści produkcyjnej w obiekcie w Argentynie,
  na ączn ą kwot ę 499.230,75 euro, która to kwota mo że zosta ć zaliczona na poczet warto ści
  wkadu na kapita zakadowy LUG Argentina SA, który zobowiązana b ędzie wnie ść LUG S.A.;
  c) ustanowienia zast ępców Prezesa i Wiceprezesa Zarz ądu w osobie Pana Federico Andresa
  Ricci (zast ępstwo Rogelio Bertone, Prezesa Zarz ądu) oraz Pana Andresa Rozanskiego
  (zast ępstwo Jorge Chamarro Escalone, Wiceprezesa Zarz ądu). Ustanowienie zast ępców
  Prezesa i Wiceprezesa Zarz ądu jest dziaaniem formalnym spowodowanym przepisam i prawa
  argenty ńskiego. Nie zmienia to sposobu reprezentacji spóki , która zostaa wskazana wyżej,
  tj. do reprezentacji spóki uprawnieni s ą Prezes i Wiceprezes Zarz ądu ącznie.
  Zarz ąd Emitenta podkre śla, i ż okre ślony w statucie Spóki sposób jej reprezentacji, uc zestnictwo
  w zarz ądzie Spóki przedstawiciela LUG S.A., zawarta dodat kowa umowa akcjonariuszy


  32
  z okre ślonymi przepisami na wypadek konfliktu oraz okre ślone w umowie cesji warunki
  umo żliwiaj ące odst ąpienie od niej przez LUG S.A., w opinii Zarz ądu Emitenta zabezpieczaj ą
  w stopniu wystarczaj ącym interesy Emitenta w zakresie wspólnego z partne rem prowadzenia
  dziaa ń operacyjnych i biznesowych w Argentynie.
   Rozpocz ęcie budowy fabryki w Argentynie
  W pierwszych dniach kwietnia 2017 roku wadze LUG p odpisay umowę na budow ę zakadu
  produkcyjnego w Argentynie. Nowy zakad powstaje w argentyńskiej prowincji Misiones we
  wspópracy z tamtejszym parkiem przemysowym, Parqu e Industrial Posadas SAPEM. W obiekcie,
  w którym produkowane b ędą oprawy o świetleniowe LUG, zatrudnienie znajdzie kilkadziesi ąt osób.
  W Argentynie, LUG b ędzie produkowa ć wy ącznie nowoczesne oprawy o świetleniowe w technologii
  LED, ze szczególnym naciskiem na oprawy dla przestr zeni miejskich – ulic, parkingów, parków
  i budynków publicznych. Fabryka b ędzie zarz ądzana przez powoywan ą wa śnie spók ę LUG
  Argentina, która wejdzie w skad Grupy Kapitaowej LUG. Będzie to ju ż druga, po LUG do Brasil,
  spóka zielonogórskiej firmy w Ameryce Poudniowej.
   Wizyta delegacji LUG w Argentynie
  W 2017 roku reprezentacja LUG skadaj ąca si ę z Prezesa Zarz ądu LUG S.A., oraz wraz z V-ce
  Prezesa Zarz ądu, Mariusza Ejsmonta, zo żya wizyt ę w Parku Przemysowym Posadas
  w argenty ńskiej Prowincji Misiones, gdzie powstaje nowy zaka d produkcyjny zielonogórskiej firmy.
  Podczas wizyty, delegacji LUG towarzyszyli przedsta wiciele Lokalnego Rządu Prowincji Misiones:
  Minister Przemysu Prowincji, Pan Luis Lichowski, P odsekretarz ds. Inwestycji Claudio Aguilar, oraz
  dyrektor Parku Przemysowego, Pan Hugo Sciutto. Na miejscu, inżynierowie zaanga żowani
  w budow ę nowego zakadu LUG zaprezentowali delegacji z Pols ki postępy prac nad obiektem,
  którego powierzchnia wyniesie ok. 1600 m
  2, z mo żliwo ści ą rozbudowy o dalsze 1050 m 2.
   Zako ńczenie procesu rejestracji spóki zale żnej LUG Argentina SA
  W dniu 6 wrze śnia 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. powzi ą informacj ę o dokonaniu w dniu 30 sierpnia
  2017 roku wpisu do argenty ńskiego rejestru przedsi ębiorców spóki zale żnej Emitenta: LUG
  Argentina SA. Akcjonariuszami LUG Argentina SA w st osunku pó na pó są LUG S.A. oraz spóka
  Provider Argentina SA, spóka akcyjna prowadz ąca dziaalno ść i zarejestrowana zgodnie z prawem
  argenty ńskim z siedzib ą w Posadas, Prowincja Misiones, Republika Argenty ńska. Siedzib ą LUG
  Argentina SA jest Buenos Aires, Republika Argenty ńska. Spóka zostaa powoana na okres 99 lat,
  a jej kapita zakadowy wynosi 300.000 (trzysta tys ię cy) pesos.
   Dostawa pierwszej partii opraw LED do Argentyny
  We wrze śniu 2017 roku LUG zrealizowa pierwsz ą dostaw ę dwóch tysi ęcy sztuk opraw ledowych
  w ramach umowy z Rz ądem Prowincji Misiones w Republice Argentyny. To pi erwsza część kontraktu
  o rekordowej warto ści blisko 21 mln euro. Debiutancka partia opraw pow staa w zielonogórskich
  zakadach produkcyjnych LUG SA, kolejne dostawy b ędą ju ż montowane w nowej fabryce
  w Argentynie.
  Strategiczna wspópraca w obszarze Smart City
   Podpisanie umowy z Cisco Systems Inc.
  W dniu 13 listopada 2017 roku spóka LUG Light Fact ory Sp. z o.o., podmiot w peni zależny od
  Emitenta, zawara ze spók ą Cisco Systems Inc. z siedzib ą w San Jose, Kalifornia, Stany
  Zjednoczone („CISCO”) umow ę o wspópracy pod nazw ą „STI Agreement – Solutions Technology
  Integrator Agreement” („Umowa”). W ramach powy ższej Umowy CISCO oraz LUG b ędą oferowa ć
  zaawansowane technologicznie rozwi ązania typu smart z zakresu o świetlenia w segmencie street
  lighting tj. o świetlenia przestrzeni miejskich. Przedmiotowa Umowa zostaa zawarta na okres 24
  miesi ęcy. Pozostae warunki wspópracy w ramach przedmiot owej umowy nie odbiegają od
  powszechnie stosowanych warunków dla tego rodzaju u mów. Zawarta z CISCO Umowa stanowi


  33
  kontynuacj ę ogoszonej w 2017 roku strategii Emitenta polegaj ącej na wspópracy z grup ą docelow ą
  – wodarzami miast w zakresie realizacji projektów dotyczących o świetlenia. Po ączenie si dwóch
  liderów w swych dziedzinach zaoferuje klientom z s ektora administracji samorządowej
  kompleksowe usugi w obszarze zarz ądzania o świetleniem ulicznym i mo żliwo ść integracji
  zarz ądzania wieloma procesami zachodz ącymi w przestrzeni miejskiej w ramach jednej platfo rmy.
   Realizacja pilota żowego projektu Smart City z systemem InteLUG w koop eracji z Cisco
  Systems Inc.
  W IV kwartale 2017 roku LUG i Cisco zrealizoway pi erwszy wspólny projekt inteligentnego
  o świetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu Smart C ity. Projekt zlokalizowany na terenie
  Samorz ądu Regionu Gederot, w Dystrykcie Centralnym w Izrae lu, któremu podlegają osady rolnicze
  poo żone w rejonie miast Jawne, Gedera i Aszdod. Na tere nach o pow. 13 km
  2 mieszka ok 4200
  osób. Znajduje si ę tam 7 moszawów (moszaw: wioska, osada, spódzielni a rolnicza). Oprawy marki
  LUG zostay zainstalowane na terenie nast ępuj ących moszawów: Derech Bnei, Aseret, Kfar
  Mordechai, Gan HaDarom, Kfar Aviv, Shdema, Misgav D ov, Meyshar. Pilotażowa realizacja na bazie
  kooperacji LUG i Cisco zostaa z sukcesem uruchomio na i otrzymaa pozytywne rekomendacje
  klienta, który zaprosi LUG do wspópracy przy kole jnych projektach typu smart lighting. Równolegle
  LUG i Cisco zacie śniaj ą wewn ętrzn ą wspóprac ę zarówno na poziomie technologicznym, jak równie ż
  w obszarze relacji handlowych opartych o podpisan ą umow ę wspópracy.
  Nowa spóka technologiczna w Grupie Kapitaowej LUG S.A.
   BIOT Sp. z o.o. – nowa spóka Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  LUG S.A. i Toka Burzy ński Guzowski Sp. j., utworzyli nowy podmiot wzmacni ający potencja Grupy
  LUG w obszarze rozwoju nowych technologii o świetleniowych. Celem nowego podmiotu jest szybszy
  rozwój i realizacja zao że ń strategicznych Grupy Kapitaowej LUG S.A. Akt zao życielski podpisano
  9 wrze śnia br. w Zielonej Górze. Nast ępstwem porozumienia jest powstanie nowej spóki
  technologicznej BIOT Sp. z o.o.z siedzib ą w Zielonej Górze. Nowy podmiot jest jednostk ą zale żn ą
  wobec LUG, 51 proc. udziaów w nowej spóce obj ą LUG S.A., a pozostae 49 proc. Toka Burzy ński
  Guzowski Sp. j. Spóka powstaa aby uzupeni ć portfolio usug Grupy Kapitaowej LUG S.A. Gównym
  obszarem dziaalno ści nowego podmiotu jest prowadzenie bada ń i stymulowanie rozwoju
  w obszarze nowych technologii o świetleniowych. Wspópraca obu udziaowców pozwoli n a pene
  wykorzystanie ich potencjau tj. know how posiadane go przez Toka Burzyński Guzowski Sp. j. oraz
  kapitau i rynku do komercjalizacji przyszych tech nologii zapewnionego przez LUG S.A. Stanowisko
  Prezesa Zarz ądu BIOT Sp. z o.o. obj ą Kamil Burzy ński z Toka Burzy ński Guzowski Sp. j., natomiast
  Wiceprezesem Zarz ądu zosta Wojciech Lewandowski, reprezentuj ący LUG S.A.
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze, spóki zale żnej Emitenta, w której posiada on 51% udziau w kap itale zakadowym
  i w gosach na zgromadzeniu wspólników, podj ęo uchwa ę sprawie podwy ższenia kapitau
  zakadowego Spóki. Zgodnie z jej tre ści ą kapita zakadowy Spóki zosta podwy ższony z kwoty
  40.000,00 z do kwoty 80.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w
  o warto ści nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostay obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obj ą 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokry je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obj ą 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokry je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci ruchomo ści. Środki pozyskane
  z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostay przeznac zone na finansowanie kolejnych
  etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o.o.


  34
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z do
  kwoty 120.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadze nie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 120.000,00 z do
  kwoty 160.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 275.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.
  Rozbudowa centrum badawczo-produkcyjnego LUG w Nowy m Kisielinie
   Pozwolenie na u żytkowanie nowej hali
  W dniu 30.11.2017 roku spóka zale żna Emitenta - LUG Light Factory sp. z o.o., powzi ęa informacj ę
  o wydaniu przez Powiatowego Inspektowa Nadzoru Bud owlanego Miasta Zielona Góra decyzji
  udzielaj ącej pozwolenia na u żytkowanie przebudowanej i rozbudowanej hali pro dukcyjno-
  magazynowej z zapleczem biuro-socjalnym oraz rozbud owanej sieci kanalizacji deszczowej na
  terenie dziaki o nr 12/36 poo żonej w obr ębie 55 przy ul. Nowy Kisielin – Nowa w Zielonej Gór ze,
  zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budow ę udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona
  Góra. Przedmiotowe zdarzenie ma zwi ązek z realizacj ą strategicznych kierunków rozwoju Spóki.
  Nowa hala zwi ększy powierzchni ę produkcyjno – magazynow ą Emitenta o 1 500 metrów
  kwadratowych, co przeo ży si ę na powi ększenie mo żliwo ści realizacji bie żących i przyszych
  zamówie ń oraz dalszego rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Projekt badawczo – rozwojowy
   Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego i rozpocz ęcie prac
  W dniu 26 maja 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podpisa z W ojewództwem Lubuskim (jako I nstytucją
  Zarz ądzaj ącą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020) umowę o dofinansowanie
  projektu „Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw o świetleniowych do wspópracy
  z inteligentnym systemem zarz ądzania - od bada ń do prototypów”, wspófinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac h Regionalnego Programu Operacyjnego
  – Lubuskie 2020. Celem projektu jest opracowanie in nowacyjnych zestawów specjalistycznych


  35
  opraw o świetleniowych do wspópracy z inteligentnym systeme m zarządzania o świetleniem (smart
  lighting). W ramach projektu powstanie 40 prototypó w nowych opraw. Prace badawcze (badania
  przemysowe i prace rozwojowe) realizowane b ęd ą w 4 etapach, pocz ąwszy od budowy zespou
  badawczego, opracowania zao że ń do nowych opraw o świetleniowych oraz projektów tych że
  elementów, na eksploatacyjnych próbach wdro żeniowych prototypu w rzeczywistym środowisku
  operacyjnym i ochronie patentowej ko ńcz ąc. Projekt potrwa do ko ńca 2018 roku. ączna warto ść
  projektu to 12,85 mln z, przy poziomie dofinansowa nia w wysokości 42,05% kosztów
  kwalifikowanych.
   Post ępy projektu badawczo-rozwojowego
  Spóka LUG Light Factory Sp. z o.o., podmiot zale żny Emitenta, zako ńczya pierwszy rok realizacji
  projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do końca pa ździernika trway intensywne
  prace badawczo - projektowe (etap I Projektu), któr e skupiay się na opracowaniu prototypów opraw
  o świetleniowych, w tym na opracowaniu specyfikacji pr ojektowej do każdego proponowanego
  prototypu. Na koniec ubiegego roku otwartych byo 45 projektów prototypowania nowych opraw
  o świetleniowych i zestawów o świetleniowych. Do tej pory wykonano ju ż kilkadziesi ąt prototypów
  opraw. W styczniu 2018 roku zako ńczy si ę II etap Projektu, tj. zakup niezb ędnych środków trwaych
  do bada ń, testów i walidacji. Aktualnie trwaj ą prace nad zgoszeniami patentowymi, które zrodzi y
  si ę podczas prac badawczo - rozwojowych.
  Strategiczne Kierunki Rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. na lata 2017 – 2021
   Przyj ęcie dokumentu „Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. na lata 2017
  – 2021”
  W dniu 3 czerwca 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podj ą uchwa ę w sprawie przyj ęcia dokumentu
  “Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LU G S.A. na lata 2017 -2021". Treść niniejszego
  dokumentu nie stanowi prognozy wyników finansowych. Grupa Kapitaowa LUG S.A., w ramach
  strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 – 202 1, postawia sobie za cel dynamiczny rozwój,
  którego si ą stanie si ę podej ście zorientowane na czowieka, jego potrzeby i ocze kiwania. Kluczem
  do osi ągniecia sukcesu b ędzie realizacja 3 strategicznych kierunków rozwoju, którymi są
  innowacyjno ść, internacjonalizacja i kultura organizacyjna. Spó ka skoncentruje się na rozwoju
  usugi zarz ądzania światem (LaaS) Light as a Service i na podnoszeniu efektywności energetycznej
  swoich rozwi ąza ń. Podstawowym celem Spóki jest osi ągniecie tempa wzrostu LUG S.A.
  w odniesieniu do przychodów ze sprzeda ży, na poziomie 10 proc. CAGR do roku 2021 oraz wzro st
  ilo ści zamówie ń i realizowanych projektów o warto ści przekraczaj ącej 1 mln euro, a tak że wzrost
  przychodów z eksportu do poziomu 75 proc. cakowity ch przychodów ze sprzedaży
  i rozwój na kolejnych rynkach zagranicznych. Nowe c ele zakadają te ż wydu żenie a ńcucha warto ści.
  Celem dziaa ń strategicznych jest dotarcie do klienta na etapie prac koncepcyjnych i projektowych,
  gdzie istnieje mo żliwo ść zastosowania spersonalizowanych rozwi ąza ń technologicznych.
  To rozwi ązanie pozwoli zwi ększy ć wysoko ść mar ży brutto na sprzeda ży do poziomów trwale
  przekraczaj ących 40 proc. Szczegóowe informacje znajduj ą si ę pod linkiem:
  http://www.lug.com.pl/Strategia/
  Decyzja w sprawie przej ścia na rynek regulowany
   Podj ęcie Uchway Zarz ądu LUG S.A. dotycz ącej przeniesienia akcji LUG S.A. na rynek
  regulowany
  W dniu 23 maja 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podj ą uchwa ę o rozpocz ęciu niezb ędnych dziaa ń
  faktycznych i prawnych maj ących na celu przeniesienie akcji Spóki, notowanych dotychczas
  w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect , do notowań na rynku regulowanym Giedy
  Papierów W arto ściowych w Warszawie S.A.  36
   Uchwaa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawi e przeniesienia notowań LUG S.A.
  na parkiet regulowany GPW w Warszawie S.A.
  Uwzgl ędniaj ąc powy ższ ą uchwa ę Zarz ądu, w dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie LUG S.A., podj ęo Uchwa ę nr 19 w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do
  obrotu na rynku regulowanym Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B
  i C, która jest podstaw ą do przeniesienia notowa ń akcji Spóki z Alternatywnego Systemu Obrotu
  NewConnect na rynek regulowany Giedy Papierów Wart ościowych w Warszawie S.A.
  Prace
  zwi ązane z przej ściem na rynek regulowany i debiutem na gównym park iecie trwają.
  Wypata dywidendy
   Rekomendacja w sprawie proponowanego podziau zysku netto za 2016 rok
  W dniu 21 czerwca 2017 r., Walne Zgromadzenie Akcj onariuszy LUG S.A. pozytywnie zaopiniowao
  rekomendacj ę Zarz ądu i podj ęo Uchwa ę nr 7 w sprawie podziau zysku netto za 2016 rok i wypaty
  dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uc hwalio:
  · Wysoko ść dywidendy (kwota przeznaczona na wypat ę dywidendy): 1 007 799,80 zotych
  (sownie: jeden milion siedem tysi ęcy siedemset dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć zotych
  osiemdziesi ąt groszy);
  · Warto ść dywidendy przypadaj ąca na jedn ą akcj ę: 0,14 z (sownie: czterna ście groszy);
  · Liczba akcji obj ętych dywidend ą: 7 198 570 akcji (sownie: siedem milionów sto
  dziewi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset siedemdziesi ąt akcji);
  · Dzie ń dywidendy (dzie ń, na który ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy):
  14 wrze śnia 2017 roku;
  · Dzie ń wypaty dywidendy: 21 wrze śnia 2017 roku.
  Pozostae wydarzenia:
   Prezentacja LUG w Parlamencie Europejskim
  8 lutego 2017 roku w Parlamencie Europejskim w Bruk seli odbyo się wydarzenie maj ące na celu
  promocj ę województwa lubuskiego. Inicjatorem przedsi ęwzi ęcia by prof. Dariusz Rosati, który we
  wspópracy z Urz ędem Marszakowskim Woj. Lubuskiego zorganizowa wyd arzenie pod hasem
  ‘Green Land of Modern Technologies’, czyli ‘Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii’. Jako
  innowacyjne zielonogórskie przedsi ębiorstwo o mi ędzynarodowej skali dziaalno ści, LUG zosta
  zaproszony do udziau w wydarzeniu i prezentacji fi rmy.
   WZA z 21.06.2017 r.
  W dniu 21.06.2017 roku odbyo si ę W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A., podczas którego
  podj ęto uchway w sprawach: zatwierdzenia sprawozda ń Zarz ądu z dziaalno ści oraz sprawozda ń
  finansowych, podziau zysku netto za 2016 r., udzie lenia czonkom Zarządu absolutorium
  z wykonania obowi ązków w 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad zorczej LUG S.A.
  z nadzoru nad dziaalno ści ą spóki w 2016 r. oraz udzielenia czonkom Rady Nad zorczej
  absolutorium z wykonania obowi ązków w 2016 r. Ponadto podj ęto uchway w sprawie dopuszczenia
  i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Gied y Papierów W artościowych w W arszawie S.A.
  akcji serii A, B i C. oraz w przedmiocie zmiany Sta tutu Spóki LUG S.A.
   Podj ęcie uchway ZWZ w sprawie zmiany Statutu LUG S.A.
  W dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromad zenie LUG S.A. podjęo Uchwa ę nr 20
  w sprawie zmiany Statutu LUG S.A. Na mocy ww. uchwa y dokonano zmiany treści § 11 ust. 1
  Statutu Spóki.
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmian ą brzmiaa:
  „Rada Nadzorcza dziaa na podstawie uchwalonego prz ez siebie i zatwierdzonego przez W alne
  Zgromadzenie regulaminu.”


  37
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Spóki po zmianie otrzymaa no we, następuj ące brzmienie:
  „Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okre ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania
  czynno ści.”
   Otrzymanie decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki
  W dniu 13.07.2016 r. Zarz ąd LUG S.A. przekaza informacj ę o wszcz ęciu przez Prezesa Urz ędu
  Regulacji Energetyki (,,Prezes URE"), z urz ędu, post ępowania administracyjnego w sprawie
  wymierzenia LUG Light Factory Sp. z o.o., spóce za leżnej LUG S.A., kary pieni ężnej
  w zwi ązku z powzi ęciem podejrzenia o naruszeniu przez Spók ę obowi ązku stosowania si ę do
  wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ogr aniczeń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
  energetyczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 ze zm., ,,U stawa PE"), podlega karze pieniężnej. W dniu
  27 grudnia 2017 roku wpyn ęa do siedziby Emitenta decyzja Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki
  w sprawie nao żenia kary pieni ężnej w wysoko ści 1.000 z (sownie: tysi ąc zotych) na spók ę zale żn ą
  Emitenta – LUG Light Factory sp. z o.o. za niestoso wanie się do ogranicze ń w dostarczaniu i poborze
  energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10 -31 sierpnia 2015 roku, co zgodnie z art. 56
  ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Pr awo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 ze
  zm.), podlega karze pieni ężnej. W ysoko ść kary nao żonej przez Prezesa URE odzwierciedla bardzo
  niewielki stopie ń przekroczenia przez LLF wprowadzonych w dniach 1 0 - 31 sierpnia 2015 roku
  Ogranicze ń w poborze energii elektrycznej, tj. tylko w tr akcie dwóch godzin w dniu 10 sierpnia
  2015 roku, czyli w pierwszych godzinach pierwszego dnia obowiązywania ograniczenia, które ącznie
  obejmowao okres 22 dni oraz uwzgl ędnia dziaania podj ęte przez LLF celem jak najszybszego
  dostosowania si ę do wprowadzonych ogranicze ń. Spóa w terminie dwóch tygodni od dnia
  otrzymania decyzji odwoaa si ę od niniejszej decyzji.
   Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania bada nia sprawozdania finansowego
  LUG S.A.
  W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęa uchwa ę numer 1/12/2017 w sprawie
  wyboru PKF Consult Spóka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spóka komandytowa z siedzib ą
  w Warszawie jako biegego rewidenta, który dokona b adania sprawozdania finansowego LUG S.A.
  sporz ądzonego za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sko nsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitaowej LUG S.A. sporz ądzonego za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz wydania op inii do
  sprawozda ń finansowych za 2017 i 2018 rok. Rada Nadzorcza LUG S.A. podjęa tak że uchwa ę
  numer 2/12/2017, w której zobowi ązaa Zarz ąd LUG Light Factory Spóka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą do podj ęcia na Walnym Zgromadzenia Wspólników spóki u chway
  wprzedmiocie wyboru PKF Consult Spóka z ogra niczoną odpowiedzialno ści ą spóka
  komandytowa do badania jednostkowego sprawozdania finansowego LUG Light Factory Spóka z
  ograniczon ą odpowiedzialno ści ą za 2017 i 2018 rok oraz wydania opinii do sprawozd ania
  finansowego za 2017 i 2018 rok. PKF Consult Spók a z ograniczoną odpowiedzialno ści ą spóka
  komandytowa z siedzib ą w W arszawie przy ul.Orzyckiej 6 lok. 1b jest w pisana przez Krajową
  Rad ę Biegych Rewidentów na list ę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych
  pod nr 447.
  Przedstawione zdarzenia dotycz ą caej Grupy Kapitaowej, któr ą LUG S.A. jako podmiot dominuj ący
  zarz ądza. Jednak że pene informacje na temat funkcjonowania grupy ka pitaowej zostay przedstawione
  w Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitaowej LUG S. A. za 2017 rok.  38
  3.2. Istotne informacje i wska źniki niefinansowe
  3.2.1. Zasoby ludzkie
  W zwi ązku z przekazaniem caej dziaalno ści produkcyjnej i handlowej Emitenta z dniem 01.08. 2008r.
  do spóki zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. to wa śnie spóka zale żna staa si ę pracodawc ą
  i zatrudnia ludzi stanowi ących zasoby ludzkie Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Liczba osób pozostaj ących w stosunku pracy ze spók ą LUG S.A. na dzie ń 31.12.2017r. oraz na dzie ń
  sporz ądzenia niniejszego sprawozdania wynosia 0.
  Szczegóowe informacje na temat zatrudnienia w cae j Grupie Kapitaowej LUG S.A. przedstawia
  poni ższa tabela.
  Tabela 15 Zasoby ludzkie Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz spół ki LUG S.A. w 2017 roku
  Wyszczególnienie Grupa Kapitaowa LUG
  S.A. LUG S.A.
  Liczba pracowników (peny etat) 576 0
  Liczba pracowników (niepeny etat) 3 0
  Inne formy zatrudnienia 12 0
  Ś
  rednia wieku pracowników 37 lat 8 m-cy -
  Struktura zatrudnienia wg wyksztacenia wy
  ższe - 49
  %
  ś rednie - 33 %
  zawodowe - 13 %
  podstawowe - 5% -
  Struktura zatrudnienia wg pci Kobiety – 41%,
  M
  ęż czy źni – 59% -
  Ź ródo: LUG S.A.
  Wykres 7 Poziom zatrudnienia w Grupie Kapitaowej LUG S.A. w latach 2014 – 2017 w ujęciu
  kwartalnym (zatrudnienie na podstawie umowy o prac ę)
  Ź ródo: LUG S.A.
  398 399440
  437 443452484
  465 475492532
  527
  539534 555 576
  I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I k w. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
  2014 2015 2016 2017


  39
  3.2.2. Spoeczna odpowiedzialno ść biznesu
  Wszystkie podmioty Grupy Kapitaowej LUG S.A. reali zują ide ę biznesu odpowiedzialnego spoecznie
  uwzgl ędniaj ąc przepisy prawa, normy etyczne, a tak że interes spoeczny. W swej codziennej
  dziaalno ści biznesowej firma dba o wysokie standardy i harmo nię funkcjonowania w otoczeniu. Ponadto
  Spóka anga żuje si ę w inicjatywy spoeczno ści lokalnych oraz organizacji charytatywnych.
  Wszystkie podmioty Grupy Kapitaowej LUG S.A. reali zują ide ę biznesu odpowiedzialnego spoecznie
  uwzgl ędniaj ąc przepisy prawa, normy etyczne, a tak że interes spoeczny. W swej codziennej
  dziaalno ści biznesowej firma dba o wysokie standardy i harmo nię funkcjonowania w otoczeniu. Ponadto
  Spóka anga żuje si ę w inicjatywy spoeczno ści lokalnych oraz organizacji charytatywnych.
  Funkcjonuj ąc w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A., Emitent w 20 17 roku po raz kolejny wspar
  Powiatowy Dom Dziecka z Żarach. W ramach celowej inicjatywy świ ątecznej pracownicy i firma,
  w odpowiedzi na listy dzieci do Świ ętego Mikoaja, speniali dzieci ęce marzenia.
  Bardzo wa żn ą aktywno ści ą maj ącą miejsce na przeomie 2016/2017 byo wsparcie Centr um Interwencji
  Kryzysowej w Zielonej Górze, w ramach którego środki dedykowane na upominki dla klientów, LUG
  przeznaczy na remont i wyposa żenie mieszkania dedykowanego samotnym matkom z dzie ćmi,
  odbudowuj ącym swoje życie po traumatycznych przej ściach rodzinnych.
  Ponadto Grup Kapitaowa LUG S.A. wspiera spoeczno ść lokaln ą w ramach wspópracy z licznymi
  szkoami, instytucjami i mniejszymi organizacjami c harytatywnymi, co zostao docenione przez kapituę
  konkursu Biznes Wra żliwy Spoecznie, która 3 grudnia 2017 roku przyzna a LUG statuetkę „Wspólna
  warto ść” za dziaalno ść w zakresie CSR na rzecz lokalnej spoeczno ści, otwarcie na wspóprac ę
  z podmiotami ekonomii spoecznej oraz otwarte serc e na ich potrzeby.
  Odpowiedzialno ść spoeczna w zakresie ochrony środowiska
  Spóki Grupy Kapitaowej LUG S.A. prowadz ą odpowiedzialn ą polityk ę w dziedzinie ochrony środowiska
  oraz dokadaj ą nale żytej staranno ści, aby zarówno prowadzona dziaalno ść, jak i realizowane
  inwestycje byy zgodne z wymogami i uwzgl ędniay osi ągni ęcia technologiczne
  w dziedzinie ochrony środowiska.
  Szerzenie wiedzy z zakresu techniki świetlnej oraz nowoczesne narz ędzia marketingowe prowadz ą
  do wzrostu kultury energooszcz ędno ści w spoecze ństwie, a w konsekwencji do zmian w strukturze
  asortymentowej na rzecz energooszcz ędnych produktów o wy ższych standardach u żytkowych.
  Czterna ście wiod ących przedsi ębiorstw z bran ży o świetleniowej w Polsce, ącz ąc wasne cele
  prorozwojowe z postulatem ochrony środowiska utworzyo wspólnie organizacj ę: Zwi ązek Producentów
  Sprz ętu O świetleniowego „Pol-lighting”, którego LUG Light Fac tory Sp. z o.o. jest aktywnym czonkiem
  (m.in. udzia w Komisji Promocji) oraz partnerem projektu „Dobre Świato” realizowanego przez ww.
  Zwi ązek.
  Spóki Grupy Kapitaowej LUG S.A. nie poniosy w 20 17 r. żadnych sankcji karnych z tytuu naruszenia
  wymaga ń z zakresu ochrony środowiska.
  Dziaania na rzecz ochrony środowiska nale żą do priorytetów LUG. Wdro żony i stosowany System
  Zarz ądzania Środowiskowego wedug mi ędzynarodowej normy ISO 14001:2015 oraz System
  Zarz ądzania Energi ą wedug normy ISO 50001:2011 potwierdzaj ą, że spóka zale żna Emitenta, LUG
  Light Factory Sp. z o.o., spenia wymagania prawne związane z ochron ą ś rodowiska. Zarówno Certyfikat
  Systemu Zarz ądzania Środowiskowego wedug normy ISO 14001:2015 jak i Cer tyfikat Systemu
  Zarz ądzania Energi ą wedug normy ISO 50001:2011 spóka LUG Light Facto ry Sp. z o.o. posiada od
  2018 roku.


  40
  Odpowiedzialno ść spoeczna w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. przykada du żą wag ę do promocji takich warto ści jak równo ść, uczciwo ść
  i dialog. Maj ąc na uwadze sprawiedliwo ść spoeczn ą i równo ść pci, Emitent dba o równowag ę
  w zakresie struktury pciowej zasobów ludzkich, a t akże sprzeciwia si ę wszelkim formom dyskryminacji
  i rasizmu. Stosunek pracowników pci że ńskiej do pracowników pci m ęskiej stanowi 41% do 59%.
  W skadzie Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej LUG S.A. 1/3 czonków stano wią kobiety. Pracownikami
  firmy s ą osoby ró żnych narodowo ści.
  W ramach ście żki rozwoju, pracownicy spóek Grupy Kapitaowej LUG S.A. uczestniczą w licznych
  szkoleniach podnosz ących kwalifikacje zawodowe oraz rozszerzaj ą kompetencj ę na kursach
  j ę zykowych organizowanych w siedzibie firmy. Ponadto każda osoba rozpoczynaj ąca prac ę w firmie
  przebywa kilkudniowy cykl szkole ń z zakresu techniki świetlnej. Emitent wspiera tak że aktywno ść
  sportow ą pracowników skupionych w reprezentacji biegaczy LU G TEAM oraz w reprezentacji kolarzy
  górskich LUG MTB TEAM. Pod opiek ą firmy znajduje si ę równie ż utytuowany zawodnik powerliftingu
  osób niepenosprawnych, który ma na swoim koncie ud zia w Igrzyskach Olimpijskich w Rio oraz wielu
  imprezach sportowych rangi mi ędzynarodowej.
  Dziaania Grupy Kapitaowej LUG S.A. w obszarze mec enatu sportu zostay docenione przez wadze
  Zielonej Góry. W kwietniu 2016 roku Ryszard W torkow ski, Prezes Zarządu Spóki otrzyma wyró żnienie
  Prezydenta Miasta za dziaania zwi ązane z mecenatem sportu.
  Odpowiedzialno ść biznesu w ramach wsparcia sportu lokalnego
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. jest jednym ze sponsorów drużyny koszykarskiej Stelmet BC Zielona Góra
  – aktualnego Mistrza Polski.
  Firma LUG wspiera równie ż swoich pracowników, w tym Pana Marka Trykacza, pra cownika LUG oraz
  wielokrotnego mistrza Polski, medalist ę mistrzostw Europy i wicemistrza Świata w podnoszeniu
  ci ęż arów osób niepenosprawnych. Pan Marek Trykacz jest najlepszym zawodnikiem w swojej wadze
  w Europie i zajmuje I miejsce na li ście rankingowej naszego kontynentu.
  3.2.3. Nagrody
  W 2017 roku Emitent w imieniu wasnym oraz caej Gr upy Kapitaowej LUG S.A. otrzyma nagrody
  i wyró żnienia zaprezentowane w tabeli poni żej.
  Tabela 16 Nagrody i wyró żnienia w 2017 roku
  Nagroda Opis Kapitua / organizator
  Najlepsza Inwestycja
  O świetleniowa Park Technologiczny w om
  ży
  otrzyma III nagrod ę w kategorii
  „Iluminacja obiektów
  publicznych, prywatnych oraz
  obiektów sakralnych”. Polski Zwi
  ązek Przemysu
  O świetleniowego
  iF Design Award 2017 Oprawa LUG Cruiser 2LED
  laureatem konkursu iF DESIGN
  AW ARD w kategorii Produkty O
  świetleniowe. iF International Forum
  Design
  Red Dot Design Award Oprawa LUG Cruiser 2LED
  laureatem konkursu Red Dot
  Design Award Design Zentrum Nadrenia
  Pónocna-Westfalia w Essen


  41
  Lubuski Lider Biznesu I miejsce w kategorii du
  żych
  przedsi ębiorstw dla LUG Light
  Factory Sp. z o.o. Zachodnia Izba Przemysowo
  - Handlowa
  The Best Annual Report
  2016 Nagroda gówna dla LUG S.A. w
  kategorii spóek z rynku New
  Connect za raport roczny LUG
  S.A. za rok 2016. Instytut Rachunkowo
  ści
  i Podatków
  Zota Strona Emitenta X Nagroda za najlepszy serwis
  relacji inwestorskich w kategorii
  spóek z rynku NewConnect Stowarzyszenie Emitentów
  Giedowych
  Biznes Wrażliwy Spoecznie Nagroda w postaci statuetki
  „Wspólna Warto
  ść” dla LUG
  Light Factory Sp. z o.o. za
  dziaalno ść w zakresie CSR na
  rzecz lokalnej spoeczno ści,
  otwarcie na wspóprac ę z
  podmiotami ekonomiii spoecznej
  oraz otwarte serce na ich
  potrzeby. Fundacja na rzecz Collegium
  Polonicum
  Źródo: LUG S.A.
  3.2.4. Targi i konferencje
  LUG Light Factory Sp. z o.o., jako spóka zale żna Emitenta i podmiot realizuj ący dziaalno ść projektow ą,
  produkcyjn ą i handlow ą reprezentowaa Grup ę Kapitaow ą LUG S.A. w 2017 roku
  na wielu targach i spotkaniach bran żowych:
  · LED EXPO Benelux 2017
  · Konferencja „Argentina – the country to invest in”
  · „Green Land of Modern Technologies” - Prezentacja LUG w Parlamencie Europejskim
  · Power&Electricity W orld Africa 2017
  · Hanover Messe 2017
  · Barcelona Building Construmat 2017
  · V Kongres Infrastruktury Polskiej
  · LED Expo Ukraine 2017
  · Festival Architektury 2017
  · Smart City Forum
  · Konferencja BIMobject Poland
  · Kongres Transportu Publicznego Warszawa 2017
  · Konferencja „Energetyka przygranicza Polski i Niem iec – świat energii jutra”
  · Targi Power Kazakhstan 2017
  · Smart City Expo World Congress 2017
  · Konferencja INSEC 2017
  · Energy Expo Arena 2017
  · Kongres O świetleniowy LED Polska 2017
  · Forum Lumiville – Dni O świetlenia


  42
  3.2.5. Relacje inwestorskie
  Transparentno ść oraz wysoka jako ść polityki informacyjnej to najwa żniejsze elementy realizowanej
  przez LUG S.A. komunikacji ze środowiskiem rynku kapitaowego. W tym celu Emitent wykorzystuje
  dwa rodzaje instrumentów. Pierwszym z nich s ą dziaania o charakterze obligatoryjnym, drugi rodz aj to
  alternatywne narz ędzia komunikacji. Zarz ąd Emitenta dokada wszelkiej staranno ści, aby w obu
  obszarach dziaa ć z zachowaniem najwy ższych standardów. Realizuj ąc obligatoryjne obowi ązki
  informacyjne, LUG S.A. uzupenia je o szereg dziaa ń z zakresu komunikacji korporacyjnej, które
  pozwalaj ą inwestorom jak najlepiej pozna ć Emitenta i podejmowa ć racjonalne decyzje inwestorskie.
  W obszarze uzupeniaj ących dziaa ń z zakresu komunikacji na szczególn ą uwag ę zasuguj ą
  nast ępuj ące:
  · Publikacja raportu rocznego za 2016 w wersji online
  W 2017 roku LUG S.A. jako jedna z nielicznych spóe k na rynku NewConnect opublikowaa raport
  roczny za 2016 r. w wersji online. Taka forma rapor tu, obok tradycyjnej wersji drukowanej jest
  nowoczesn ą form ą komunikacji odpowiadaj ącą światowym trendom digitalizacji wszystkich sfer
  biznesu. Jest to standard, który na stae wszed do kanonu komunikacji Grupy Kapitaowej LUG S.A. -
  to ju ż kolejne po raportach za rok 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 roku sprawozdanie roczne
  zakomunikowane inwestorom w tej formie. Opublikowan y raport roczny za 2016 rok zosta doceniony
  i wyró żniony w konkursie The Best Annual Report przez Inst ytut Rachunkowości i Podatków.
  · Zwyci ęstwo w konkursie Zota Strona Emitenta
  W 2017 roku serwis relacji inwestorskich LUG S.A. z wycięży w kolejnej edycji konkursu Zota Strona
  Emitenta w kategorii spóek z rynku NewConnect. W yn iki plebiscytu organizowanego przez
  Stowarzyszenie Emitentów Giedowych ogoszono w cze rwcu 2017 roku.
  Serwis relacji inwestorskich LUG S.A. po raz ósmy z rzędu trafi do finaowej trójki, natomiast tytu
  najlepszej strony na rynku NewConnect otrzyma po r az piąty z rz ędu oraz szósty raz w historii konkursu
  (nagrody w latach: 2009, 2013, 2014, 2015, 2016). W uzasadnieniu werdyktu wymienione zostay takie
  cechy serwisu relacji inwestorskich LUG S.A. jak bi eżą ca aktualizacja zawarto ści, bardzo atrakcyjna
  szata graficzna, a tak że niespotykana w śród serwisów internetowych spóek notowanych na ryn ku
  NewConnect funkcjonalno ść, jak ą jest mo żliwo ść synchronizacji kalendarium wydarze ń istotnych dla
  inwestorów z kalendarzem Google.
  · LUG S.A. laureatem „The Best Annual Report 2016”
  W dniu 19 pa ździernika 2017 r., LUG S.A otrzyma nagrod ę gówn ą w kategorii spóek z rynku
  NewConnect za raport roczny LUG S.A. za rok 2016, p rzyznawaną przez kapitu ę konkursu „The Best
  Annual Report 2016”. To ju ż czwarta nagroda przyznana spóce za wysokie standa rdy raportowania.
  Uroczysta gala finaowa, podczas której wyró żnienie odebra Prezes LUG S.A. Ryszard Wtorkowski,
  zorganizowana zostaa przez Instytut Rachunkowo ści i Podatków w sali notowa ń Giedy Papierów
  Warto ściowych w Warszawie.
  3.2.6. Dziaania marketingowe
  Rok 2017 by czasem komunikowania i wdra żania w organizacji Strategicznych Kierunków Rozwoju na
  lara 2017 – 2021. Przyj ęte do realizacji kierunki koncentruj ą si ę na trzech grupach decydentów –
  architekci, wodarze i projektanci wn ętrz. To wa śnie na tych grupach skupiay si ę wszelkie dziaania
  marketingowe w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A. G ównym motywem tworzenia materiaów
  marketingowych bya ich personalizacja i dostosowan ie do potrzeb każdej spo śród zidentyfikowanych
  grup decydentów.
  Komunikacja marketingowa skierowana do wn ętrza organizacji koncentrowaa si ę na dziaaniach
  wspieraj ących identyfikacj ę pracowników z nowymi kierunkami rozwoju. Do najwa żniejszych dziaa ń
  z tego obszaru nale ży kampania zwi ązana z komunikacj ą strategii oparta na filmie i evencie
  strategicznym „poLUGmy strategi ę!”.


  43
  Inne wybrane dziaania marketingowe:
  · Strefa P - realizacja i wdro żenie narz ędzi typu self-service dla pracowników w ramach popr awy
  efektywno ści procesów wewn ętrznych;
  · Udzia LUG w najwi ększych targach bran żowych Light & Biulding we Frankfurcie nad Menem –
  prace koncepcyjne, wyonienie wykonawców. Targi odb yy się w marcu 2018 roku.
  · Jednolity System Zarz ądzania Projektami – prace koncepcyjne i wyonienie wykonawców,
  realizacja nast ąpi w 2018 roku.
  · Film strategiczny – materia video prezentuj ący filozofi ę dziaania LUG w obszarze
  wspódziaania z decydentami i w kontek ście wyonionych warto ści.
  · poLUGmy strategi ę! – event integracyjny dla pracowników LUG, którego celem jest konsolidacja
  ś rodowiska LUG wokó wspólnie wyonionych warto ści i obranych strategicznych kierunków
  rozwoju.
  Kluczowym projektem realizowanym przez Departament Marketingu w 2018 roku, którego etap
  przygotowawczy by realizowany w II poowie 2017 ro ku by udzia LUG w największych targach bran ży
  o świetleniowej na świecie Light + Building we Frankfurcie nad Menem. T argi Light+Building to miejsce
  czerpania inspiracji i najwi ększa na świecie arena rynku o świetleniowego. Ponad 2700 czoowych
  producentów o świetlenia z 55 pa ństw z caego świata pokazuje nowo ści, inspiruje i wyznacza trendy
  dotycz ące o świetlenia. Grupa Kapitaowa LUG S.A. zaprezentowaa najnowsze rozwiązania
  o świetleniowe na innowacyjnym w formie i rozwi ązaniach stoisku o powierzchni 240 mkw. Tematem
  przewodnim tegorocznej edycji Light + Building byo „smartification” - technologia smart w codziennym
  ż yciu. Filozofa marki zostaa odzwierciedlona w stre fach tematycznych stoiska, na którym prezentowane
  byy rozwi ązania dla architektów, projektantów wn ętrz i wodarzy miast.
  3.2.7. Postępowania przed s ądem
  W dniu 13.07.2016 r. Zarz ąd LUG S.A. przekaza informacj ę o wszcz ęciu przez Prezesa Urz ędu
  Regulacji Energetyki (,,Prezes URE"), z urz ędu, post ępowania administracyjnego w sprawie
  wymierzenia LUG Light Factory Sp. z o.o., spóce za leżnej LUG S.A. ("Spóka"), kary pieni ężnej
  w zwi ązku z powzi ęciem podejrzenia o naruszeniu przez Spók ę obowi ązku stosowania si ę do
  wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ogr aniczeń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyc zne
  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 ze zm., ,,Ustawa PE"), p odlega karze pieniężnej.
  W nawi ązaniu do powy ższego post ępowania, w dniu 27 grudnia 2017 roku do siedziby Em itenta
  wpyn ęa decyzja Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki w sprawie nao żenia kary pieni ężnej
  w wysoko ści 1.000 z (sownie: tysi ąc zotych) na spók ę zale żn ą Emitenta – LUG Light Factory Sp.
  z o.o. z siedzib ą w Zielonej Górze za niestosowanie si ę do ogranicze ń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej wprowadzonych w dniach 10 - 31 si erpnia 2015 roku, co zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt.
  3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe tyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 ze zm.), podlega
  karze pieni ężnej. W ysoko ść kary nao żonej przez Prezesa URE odzwierciedla bardzo niewiel ki stopień
  przekroczenia przez LUG Light Factory Sp. z o.o. wp rowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 roku
  ogranicze ń w poborze energii elektrycznej, tj. tylko w tr akcie dwóch godzin w dniu 10 sierpnia 2015
  roku, czyli w pierwszych godzinach pierwszego dnia obowiązywania ograniczenia, które ącznie
  obejmowao okres 22 dni oraz uwzgl ędnia dziaania podj ęte przez Spók ę celem jak najszybszego
  dostosowania si ę do wprowadzonych ogranicze ń. LUG Light Factory Sp. z o.o. w terminie dwóch
  tygodni od dnia otrzymania decyzji, odwoaa si ę od niniejszej decyzji.
  W okresie sprawozdawczym tj. w okresie od 01.01.201 7 - 31.12.2017 r. oraz na dzień sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania LUG S.A., ani pozostae sp óki wchodzące w skad Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. nie prowadziy innych istotnych post ępowa ń przed s ądem, organem wa ściwym dla post ępowania
  arbitra żowego lub organem administracji publicznej.


  44
  3.3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Emi tenta
  3.3.1. To makroekonomiczne
  Dziaalno ść spóki LUG S.A., realizuj ącej funkcje zarz ądcze i kontrolne wobec spóek nale żących do
  Grupy Kapitaowej LUG S.A., nie podlegaa bezpo średnim wpywom czynników makroekonomicznych.
  Wska źniki gospodarcze charakteryzuj ące otoczenie, w którym funkcjonoway spóki zale żne LUG S.A.
  w 2017 roku zostay opisane w Skonsolidowanym rapor cie rocznym Grupy Kapitaowej LUG S.A. za
  2017 rok.
  3.3.2. Sytuacja finansowa LUG S.A.
  Zarz ąd Emitenta wypeniaj ąc obowi ązki informacyjne spóek notowanych na rynku NewConn ect
  publikuje Jednostkowe sprawozdanie finansowe LUG S. A. Dane te obrazują jednak wy ącznie sytuacj ę
  Spóki b ęd ącej podmiotem dominuj ącym Grupy Kapitaowej LUG S.A., która bezpo średnio nie prowadzi
  dziaalno ści operacyjnej.
  Dziaalno ść operacyjna Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest realizo wana niemal wyącznie w spókach
  zale żnych, w szczególno ści w LUG Light Factory Sp. z o.o. W zwi ązku z tym jednostkowe wyniki
  finansowe LUG S.A. nie oddaj ą obrazu kondycji, rozwoju i perspektyw emitenta, a także nie pozwalaj ą
  na przeprowadzenie racjonalnej analizy mog ącej by ć podstaw ą do formuowania wniosków na temat
  sytuacji finansowej spóki.
  Tabela 17. Jednostkowy rachunek wyników LUG S.A.
  2016 2017
  Przychody ze sprzedaży 1,02 1,61
  przychody kraj 1,02 1,61
  % przychodów z kraju 100,0% 100,0%
  przychody zagranica 0,00 0,00
  % przychodów z zagranicy 0,0% 0,0%
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaów 0,00 0,01
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaów jako %
  przychodów 0,0% 0,6%
  Zysk brutto na sprzeda ży 1,02 1,60
  Rentowno ść brutto na sprzeda ży 100,0% 99,4%
  Pozostae przychody operacyjne 0,00 0,00
  Koszty sprzedaży 0,00 0,00
  Koszty sprzedaży jako % przychodów 0,0% 0,0%
  Koszty ogólnego zarz ądu 0,95 1,46
  Koszty ogólnego zarządu jako % przychodów 93,1% 90,7%
  Pozostae koszty operacyjne 0,00 0,12
  EBITDA 0,07 0,01
  Rentowno ść EBITDA 6,6% 0,9%
  Zysk na dziaalno ści operacyjnej 0,07 0,01


  45
  Rentowno ść operacyjna 6,9% 0,6%
  Przychody finansowe 0,77 1,94
  Koszty finansowe 0,00 0,00
  Zysk przed opodatkowaniem 0,84 1,95
  Podatek dochodowy 0,05 -0,01
  Zysk netto z dziaalności kontynuowanej 0,78 1,96
  Zysk netto 0,78 1,96
  Rentowno ść netto 76,5% 121,7%
  Zysk netto nale żny akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 0,78 1,96
  Zysk netto na jedn ą akcj ę (z) 0,11 0,27
  Ź ródo: Emitent
  Tabela 18. Jednostkowy bilans LUG S.A.
  31.12.2016 31.12.2017
  AKTYW A
  Aktywa trwae 33,79 30,22
  Rzeczowe aktywa trwae 0,00 0,00
  Wartości niematerialne 0,00 0,00
  Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 29,62 29,77
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 0,03 0,03
  Nale żno ści dugoterminowe 0,54 0,42
  Aktywa obrotowe 0,81 0,32
  Zapasy 0,00 0,00
  Należno ści handlowe 0,34 0,25
  Pozostae nale żno ści 0,45 0,05
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 0,02 0,01
  Aktywa razem 34,60 30,54
  PASYW A
  Kapita wasny 34,41 30,12
  Kapita akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 0,00
  Zobowiązania dugoterminowe 0,06 0,02
  Dugoterminowe kredyty i po życzki 0,00 0,00
  Pozostae dugoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Dugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0,00 0,00
  Zobowi ązania krótkoterminowe 0,13 0,41
  Krótkoterminowe kredyty i po życzki 0,00 0,00
  Pozostae krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Krótkoterminowe zobowi ązania handlowe 0,04 0,22
  Pozostae krótkoterminowe zobowiązania 0,05 0,14
  Pozostae rezerwy krótkoterminowe 0,02 0,04


  46
  Pasywa razem 34,60 30,54
  Warto ść ksi ęgowa na akcj ę (z) 4,83 4,27
  Źródo: Emitent
  Tabela 19. Jednostkowy rachunek przepywów pieni ężnych LUG S.A.
  2016 2017
  DZIAALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk przed opodatkowaniem 0,84 1,95
  Korekty razem -1,01 -1,49
  Amortyzacja 0,00 0,00
  Zyski z tytuu różnic kursowych -0,17 0,00
  Odsetki i udziay w zyskach (dywidendy) -0,60 -1,94
  Zysk z dziaalności inwestycyjnej 0,00 0,00
  Zmiana stanu rezerw 0,00 0,02
  Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  Zmiana stanu należno ści -0,26 0,19
  Zmiana stanu zobowi ąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i
  kredytów 0,02 0,23
  Zmiana stanu rozlicze
  ń mi ędzyokresowych 0,00 0,00
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści operacyjnej -0,19 0,42
  DZIAALNO ŚĆ INW ESTYCYJNA
  Wpywy 0,20 2,27
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów
  trwaych 0,00 0,00
  Wydatki 0,00 1,69
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwaych 0,00 0,00
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej 0,20 0,58
  DZIAALNO ŚĆ FINANSOWA
  Wpywy 0,00 0,00
  Wydatki 0,00 1,01
  Spaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  Patność zobowi ąza ń z tytuu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
  Odsetki 0,00 0,00
  Przepywy pieniężne netto z dziaalno ści finansowej 0,00 -1,01
  Ś rodki pieni ężne
  Przepywy pieniężne netto razem 0,01 -0,01
  Środki pieni ężne na pocz ątku okresu 0,01 0,02
  Środki pieni ężne na koniec okresu 0,02 0,01
  Źródo: Emitent  47
  3.3.3. Realizacja prognozy na 2017 rok
  Emitent nie publikowa prognoz finansowych na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  3.3.6. Przewidywana sytuacja finansowa LUG S.A. ora z spóek zależnych
  Aspekty takie jak stabilno ść operacyjna Grupy Kapitaowej LUG S.A., zrealizowan e inwestycje, a także
  perspektywy rozwoju bran ży o świetleniowej pozwalaj ą na pozytywn ą ocen ę szans rozwojowych
  Emitenta.
  Zarz ąd LUG S.A. formuuje pozytywne oczekiwania wobec pr zyszych wyników finansowych, zarówno
  na poziomie przychodów ze sprzeda ży, jak równie ż innych kluczowych pozycji finansowych.
  Wedug raportu IPAG oceniaj ącego stan koniunktury gospodarczej w Polsce w uj ęciu sektorowym
  w 2017 roku najszybciej rozwijaj ącą si ę cz ęścią gospodarki byo budownictwo. To sektor bardzo siln ie
  skorelowany z bran żą o świetleniow ą dlatego wszelkie prognozy w tym obszarze maj ą kluczowe
  znaczenie dla Emitenta. Wg prognozy IPAG, dynamika wzrostu w budownictwie będzie w 2018 roku
  utrzymywa ć si ę na poziomie zbli żonym do poziomu z poprzedniego roku. Warto ść dodana w tym
  sektorze zwi ększy si ę o prawie 11 proc. Rok 2019 b ędzie w budownictwie, wg prognozy IPAG, tylko
  nieco sabszy. Warto ść dodana w przemy śle wzro śnie o 5,4 proc., w budownictwie o 10,0 proc.,
  a w usugach rynkowych o 3,6 proc.
  9
  W 2018 roku oczekiwane jest równie ż odrodzenie popytu inwestycyjnego, obserwowane ju ż w ko ńcu
  2017 roku. B ędzie ono wynika ć z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, pub licznych oraz
  samorz ądowych.
  10
  Wedug prognozy IPAG, w roku 2018 tempo wzrostu eks portu wyniesie 8,0 proc., natomiast import
  w tym samym okresie wzro śnie o 7,8 proc. W 2019 roku obie te warto ści obni żą si ę (odpowiednio do
  poziomu 7,8 oraz 7,5 proc., a niewielka przewaga dy namiki eksportu nad dynamiką importu utrzyma
  si ę. W zrostowi handlu zagranicznego b ędzie towarzyszy ć w 2018 roku aprecjacja kursu zotego
  wzgl ędem dolara ameryka ńskiego i euro, która wyhamuje pod koniec roku. W 20 19 roku spodziewać
  si ę nale ży stabilizacji kursu walutowego zotego. Zgodnie z przewidywaniami IPAG, średni kurs euro,
  zarówno w 2018 roku, jak i w 2019 roku wyniesie 4,1 z, a dolara 3,4 z
  11.
  Oprócz bie żącej kondycji finansowej Grupy Kapitaowej LUG S.A. przysze wyniki finansowe są
  uzale żnione od innych czynników zewn ętrznych , z których najwa żniejsze to:
  · Konieczno ść obni żenia poziomu konsumpcji energii elektrycznej w Pols ce w celu realizacji
  zobowi ąza ń wobec Unii Europejskiej, co mo że zdynamizowa ć proces wymian przestarzaego
  o świetlenia konwencjonalnego na produkty w technologi i LED;
  · Zgodny z prognozowanym rozwój segmentu o świetlenia ogólnego tj. segmentu dziaalno ści Grupy
  Kapitaowej LUG S.A. Wedug najnowszych prognoz o świetlenie ogólne b ędzie najszybciej
  rosn ącym segmentem bran ży w kolejnych latach. W jego zakresie najistotniejs zą rol ę odgrywa
  segment LED, którego warto ść szacowana jest na 80 miliardów dolarów w 2020 roku (ponad 80
  proc. rynku o świetleniowego)
  12;
  · Regulacje prawne w obszarze ograniczenia wpywu pr zemysu na środowisko naturalne
  oraz w obszarze zwi ększania efektywno ści energetycznej budynków i obiektów infrastruktura lnych;
  · Tempo wzrostu segmentu IoT (Internet rzeczy) oraz sterowanie oświetleniem;
  9 „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (styczeń 2018 r.)”, IPAG 10 Ibidem 11 Ibidem 12 McKinsey&Company, „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, second edition,
  2012.


  48
  · Dojrzao ść konsumentów, która przeo ży si ę na skonno ść do pacenia za dodatkowe funkcjonalno ści
  w ramach inteligentnego o świetlenia w ogólnym ekosystemie usug zwi ązanych
  z IoT oraz trendem „human centric lighting”;
  oraz od czynników wewn ętrznych , spośród których na uwag ę zasuguj ą:
  · realizacja przyj ętych Strategicznych Kierunków Rozwoju LUG na lata 2 017 – 2021” w ramach których
  przyj ęto zao żenie, że najwi ększe znaczenie dla kondycji LUG ma wspópraca z trz eba
  podstawowymi grupami decydentów tj. architektami, w odarzami i projektantami wnętrz,
  · rozbudowa portfolio zgodnie z potrzebami rynku w o parciu o idee innowacyjności i designu na
  najwy ższym światowym poziomie;
  · ewolucja struktury organizacyjnej pod ążająca za wdra żanymi kierunkami rozwoju i pozwalaj ąca
  organizacji na dostosowanie si ę do zmieniaj ących si ę warunków funkcjonowania;
  · dalsze zwi ększanie efektywno ści procesów customizacji w wyniku wchoni ęcia Sekcji Customizacji
  przez Dywizj ę R&D;
  · rozbudowa i zmiany w zakresie mo żliwo ści produkcyjnych, w szczególno ści w zakresie istniej ących
  jak równie ż nowych mocy produkcyjnych;
  · struktura przychodów z dominuj ącym udziaem rozwi ąza ń ledowych (>95%);
  · ekspansja na nowe rynki;
  · otwarcie fabryki LUG w Argentynie, realizacja kont raktu z Rządem Prowincji Misiones, dalsza
  ekspansja na obszarze Ameryki Poudniowej;
  · dynamiczny rozwój na rynkach eksportowych, pog ębianie penetracji tych rynków i umacnianie
  pozycji cenionego dostawcy kompleksowych rozwi ąza ń ś wietlnych poza granicami kraju.
  Zarówno czynniki zewn ętrzne, jak i wewn ętrzne s ą uwzgl ędniane przez Zarz ąd LUG S.A. w procesie
  zarz ądzania spókami zale żnymi i realizacji Strategicznych Kierunków Rozwoju Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. W ramach niniejszych Kierunków Rozwoju Emitent przyją do realizacji cel gówny, który zakada
  osi ągni ęcie tempa wzrostu przychodów ze sprzeda ży Grupy LUG na poziomie 10% CAGR
  w najbli ższych 5 latach.
  3.4. Kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  W odpowiedzi na nowe wyzwania rynkowe, Emitent sfor muowa i upubliczni w 2017 roku Strategiczne
  Kierunki Rozwoju LUG, które uwzgl ędniaj ą perspektyw ę czasow ą kolejnych 5 lat.
  W ramach strategicznych kierunków rozwoju zostay w yznaczone trzy podstawowe obszary rozwoju
  organizacji, zdefiniowano pi ęć grup interesariuszy i okre ślono cel gówny i trzy cele wspieraj ące.
  Jednocze śnie redefiniowano filozofi ę dziaania, któr ą odzwierciedla nowa misja i wizja.
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. stawia sobie za cel dynamiczny rozwój, którego "mot orem" jest podejście
  zorientowane na czowieka, zarówno w rozumieniu wew nętrznym, jak i rynkowym. Podj ęto decyzj ę
  o wsparciu filozofii dziaania i systemu zarz ądzania metodologi ą zarz ądzania przez warto ści, których
  wyonienie z udziaem pracowników caej organizacji stao się fundamentalnym narz ędziem wsparcia
  przyszego rozwoju organizacji.
  Wyodr ębniono 3 drogi rozwoju:
  · Internacjonalizacja – bazuje na wprowadzaniu modeli biznesowych odpowiadaj ących
  wymaganiom poszczególnych rynków. Polega na budowan iu lokalnych struktur, co pozwoli
  efektywnie kooperowa ć z lokaln ą spoeczno ści ą danego kraju i dzi ęki temu dynamicznie
  wzrasta ć. Centrum zainteresowania Grupy Kapitaowej LUG S.A . będą stanowiy rynki
  Ameryki
  Poudniowej.
  · Innowacyjno ść – wprowadzana poprzez ka żdy aspekt funkcjonowania organizacji, pocz ąwszy
  od portfolio opartego o zaawansowane systemy zarz ądzania o świetleniem, poprzez innowacje


  49
  technologiczne, po nacisk na badania i rozwój, real izowany we wspópracy z jednostkami
  naukowymi oraz modymi spókami wnosz ącymi du ży potencja intelektualny. W okresie
  realizacji kierunków rozwoju wyznaczonych na lata 2 017- 2021 Spóka planuje zrealizować
  projekty z zakresu B+R o warto ści okoo 25 milionów zotych.
  · Kultura organizacyjna – będąca elementem zwi ększania komfortu i satysfakcji interesariuszy
  zarówno tych pracuj ących w strukturach organizacji, jak i tych b ędących klientami i inwestorami
  LUG. Kluczowym elementem rozwoju w obszarze kultury organizacyjnej jest zarządzanie przez
  warto ści w znaczeniu narz ędzia wyzwalania potencjau rozwojowego organizacji.
  Rozwój organizacji w ramach wyznaczonych obszarów r ozwoju stanie się fundamentem ewolucji
  obecnego modelu biznesowego bazuj ącego na zao żeniach handlowo-produkcyjnych w kierunku
  modelu usugowego
  . Rozwój modeli biznesowych opartych o usug ę zarz ądzania światem pozwoli
  generowa ć wy ższe mar że i wydu ża ć a ńcuch budowy warto ści (od projektu i produkcji komponentów,
  przez instalacj ę po zarz ądzanie systemem, jego utrzymanie i przysze udoskon alenia).
  Wyznaczone kierunki rozwoju będą realizowane poprzez umacnianie relacji z grupami i nteresariuszy,
  w tym w szczególno ści:
  · Architekci
  · Wodarze
  · Projektanci wn ętrz
  · Wa ściciele
  · Pracownicy.
  Wytyczone przez Zarz ąd Spóki strategiczne kierunki rozwoju zakadaj ą realizacj ę nast ępuj ących celów
  w perspektywie do 2021 roku:
  · Cel gówny: Osi ągni ęcie tempa wzrostu przychodów ze sprzeda ży Grupy kapitaowej LUG S.A.
  na poziomie 10% CAGR w okresie najbli ższych 5 lat.
  · Cele wspieraj ące:
  1) Wzrost – udzia zrealizowanych projektów o warto ści powy żej 1 mln euro w przychodach
  ze sprzeda ży na poziomie 10% w perspektywie do 2021 roku;
  2) Globalizacja – wzrost udziau przychodów z ekspo rtu do poziomu 75% w przychodach
  Grupy Kapitaowej w perspektywie do 2021 roku;
  3) Mar że – zwi ększenie i trwae utrzymanie w perspektywie kilku la t marży brutto na sprzeda ży
  na poziomie przekraczaj ącym 40%.
  W opinii Zarz ądu Spóki realizacja przyj ętych strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 - 2021,
  pozwoli uzyska ć trway wzrost sprzeda ży i wyników finansowych, co przeo ży si ę na wzrost warto ści
  fundamentalnej Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Przedstawione informacje i cele dotycz ące strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitaow ej LUG
  S.A. nie stanowiy prognozy wyników finansowych.
  3.5. Nabycie/zbycie udziaów (akcji) wasnych
  Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 5 Ustawy o rachunkowo ści sprawozdanie z dziaalno ści jednostki powinno
  zawiera ć informacje o nabyciu udziaów (akcji) wasnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie
  i warto ści nominalnej, ze wskazaniem, jak ą cz ęść kapitau zakadowego reprezentuj ą, cenie nabycia
  oraz cenie sprzeda ży tych udziaów (akcji) w przypadku ich zbycia. Prz y czym w przypadku raportu
  skonsolidowanego nale ży poda ć informacje o udziaach (akcjach) wasnych posiadan ych przez
  jednostk ę dominuj ącą , jednostki wchodz ące w skad grupy kapitaowej oraz osoby dziaaj ące w ich
  imieniu (vide: art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowo ści).


  50
  W okresie 01.01.2017r. – 31.12.2017r. Emitent nie n abywa, ani nie sprzedawa akcji wasnych.
  Osoby dziaaj ące w imieniu podmiotów wchodz ących w skad Grupy Kapitaowej LUG S.A. zostay
  wskazane w punkcie 1.2.1. niniejszego sprawozdania.
  3.6. Zdarzenia i okoliczno ści istotnie wpywaj ące na dziaalno ść po 31.12.2017r.
  Po zako ńczeniu roku obrotowego, tj. po 31.12.2017 r. do dni a zatwierdzeniem sprawozdania
  finansowego miay miejsce nast ępuj ące zdarzenia, które wpyn ęy na dziaalno ść Grupy Kapitaowej
  LUG S.A.: · Najlepsza Inwestycja O świetleniowa 2017
  Komisja Konkursu organizowanego przez Polski Zwi ązek Przemysu O świetleniowego nagrodzia
  zrealizowane przez firm ę LUG Light Factory projekty za wykorzystanie najlep szych rozwiąza ń
  o świetleniowych, które idealnie harmonizuj ą si ę z przyj ętą koncepcj ą architektoniczn ą. Uroczyste
  wr ęczenie nagród laureatom konkursu odbyo si ę 31 stycznia 2018 r. podczas targów Świato 2018
  w W arszawie. Nagrodzonymi obiektami s ą budynek Comarch w odzi oraz Bulwary Nabrze ża
  Starówki w Szczecinie.
  · Byki i Nied źwiedzie NewConnect
  Gazeta Giedy Parkiet po raz 24. wr ęczya nagrody rynku kapitaowego „Byki i Nied źwiedzie” oraz
  „Zote Portfele” przyznawane najlepszym spókom, in stytucjom i osobowościom warszawskiej
  giedy. Statuetk ę w kategorii „Spóka roku z rynku NewConnect” otrzy maa Grupa Kapitaowa LUG
  S.A. Podczas tegorocznej gali „Byków i Nied źwiedzi”, która odbya si ę 21 marca 2018 roku
  w siedzibie Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie, rozdano nagrody dla najlepszyc h firm
  polskiego rynku kapitaowego. Statuetk ę Byka dla „Najlepszej spóki na rynku NewConnect”
  zdobya spóka LUG S.A.
  · Targi Light+Builing 2018
  We Frankfurcie nad Menem odbyy si ę jedne z najwi ększych i najwa żniejszych targów bran ży
  o świetleniowej, light+building 2018. Na swoim stoisku , firma LUG zaprezentowaa szerokie
  spektrum innowacyjnych rozwi ąza ń opracowanych z my ślą o spenieniu jak najszerszego zakresu
  potrzeb jej partnerów biznesowych. Odbywaj ące si ę co dwa lata targi Light+Building ści ągaj ą do
  Frankfurtu ponad 200 tys. profesjonalistów poszukuj ących najnowszych, najbardziej
  innowacyjnych rozwi ąza ń dla bran ży o świetleniowej i budowlanej. W śród wystawców nie mogo
  zabrakn ąć LUG Light Factory, jednego z wiod ących europejskich producentów profesjonalnych
  rozwi ąza ń o świetleniowych. Podczas tegorocznej edycji targów Li ght+Building, stoisko LUG
  odzwierciedlao strategiczne kierunki rozwoju firmy . W trzech wyjątkowych strefach stoiska
  zaprezentowane zostay rozwi ązania dedykowane strategicznym grupom docelowym LUG :
  architektom, projektantom wn ętrz i wodarzom miast.
  · Odst ąpienie od stosowania zasady zawartej w punkcie 16 D obrych Praktyk Spóek
  Notowanych na NewConnect
  W raporcie bie żącym nr 3/2018 Zarz ąd LUG S.A. poinformowa o odst ąpieniu wraz z dniem 16
  stycznia 2018 roku od publikowania raportów miesi ęcznych, o których mowa w pkt. 16 Dobrych
  Praktyk Spóek Notowanych na NewConnect zawartych w Zaączniku nr 1 do Uchway nr 795/2008
  Zarz ądu GPW w W arszawie S.A. z dnia 31 pa ździernika 2008 r. „Dobre Praktyki Spóek
  Notowanych na NewConnect”, zmienionych nast ępnie Uchwa ą nr 293/2010 Zarz ądu GPW
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. W opinii Z arządu LUG S.A. bior ąc pod uwag ę zbie żno ść
  informacji zawartych w raportach miesi ęcznych z informacjami przekazywanymi regularnie za
  po średnictwem raportów bie żących i okresowych, które Spóka sporz ądza zgodnie
  z obowi ązuj ącymi przepisami prawa, terminowo publikowane raport y bieżące i okresowe
  umo żliwiaj ą wszystkim zainteresowanym, w tym inwestorom indywi dulanym, zapoznanie się


  51
  z wszelkimi okoliczno ściami i zdarzeniami, które mog ą mie ć istotny wpyw na sytuacj ę
  gospodarcz ą, maj ątkow ą i finansow ą Spóki lub które mogyby w sposób znacz ący wpyn ąć na
  cen ę lub warto ść akcji LUG S.A.
  · Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z do
  kwoty 120.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje
  je w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej
  19.600 z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej.
  Ś rodki pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na
  finansowanie kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o.o.
  · Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadze nie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z podjęo
  uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki. Zgodnie z tre ści ą uchway kapita
  zakadowy Spóki zosta podwy ższony z kwoty 120.000,00 z do kwoty 160.000,00 z, tj. o kwotę
  40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaów o wartości nominalnej 50,00 z ka żdy.
  Nowoutworzone udziay zostay obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spóki: Emitent a oraz
  spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze. Emitent obj ą 408
  udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokry je w cao ści gotówk ą w kwocie 275.000,00
  z. Drugi wspólnik Spóki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze
  obj ą 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600 z i pokry je w cao ści wkadem
  niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki pozyskane z podwy ższenia kapitau
  zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie kolejnych etapów real izacji projektów
  BIOT Sp. z o.o.
  3.7. Informacje o audytorze
  Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego LUG
  S.A. podana zostaa w nocie nr 29 sprawozdania fina nsowego LUG S.A. za 2017 rok.
  3.8. Stanowisko Zarz ądu w przedmiocie zastrze żenia zawartego w Sprawozdaniu niezale żnego
  biegego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LUG S.A. za rok
  obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r .
  Pena tre ść zastrze żenia wyra żonego w Sprawozdaniu niezale żnego biegego rewidenta:
  „ Po analizie przesanek zwi ązanych z utrat ą warto ści, w zwi ązku z przedu żaj ącym si ę okresem zwrotu
  poniesionych na rynku brazylijskim nakadów, Zarz ąd badanej jednostki zdecydowa o utworzeniu
  odpisu aktualizuj ącego warto ść po życzek i udziaów w spóce zale żnej LUG w kwocie 5.245,5 tys. z, co
  odpowiada ich warto ści bilansowej w korespondencji z pozycj ą niepodzielony wynik finansowy. Zdaniem
  biegego jednostka powinna uj ąć odpis aktualizuj ący w korespondencji z wynikiem bie żącego okresu. ”


  52
  Wpyw przedmiotu zastrze żenia na badane sprawozdanie finansowe:
  Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale wasny m LUG S.A. za 2017 rok
  Wyszczególnienie Kapita
  zakadowy
  Kapitay
  zapasowy ze
  sprzeda ży
  akcji
  powy żej
  ceny
  nominalnej
  Akcje
  wasne Pozostae kapitay Niepodzielony
  wynik
  finansowy Wynik
  finansowy
  bie żącego
  okresu Kapita wasny
  ogóem
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2017 r.
  Kapita wasny na dzie ń
  01.01.2017 r. 1 800 23 815 0 7 597 415 784 34 411
  Zmiany zasad (polityki)
  rachunkowo ści 0 0 0 0 0 0 0
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0
  Kapita wasny po korektach 1 800 23 815 0 7 597 415 784 34 411
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Patno ść w formie akcji wasnych 0 0 0 0 0 0 0
  Podzia zysku netto 0 0 0 0 0 0 0
  Wypata dywidendy 0 0 0 -224 0 -784 -1 008
  Suma dochodów cakowitych 0 0 0 0 -5 246* 1 958 -3 287
  Kapita wasny na dzie ń
  31.12.2017 r. 1 800 23 815 0 7 373 -4 831 1 958 30 116
  * odpis aktualizuj ący warto ść kapitau i po życzek udzielonych LUG Brasil
  Poniższa tabela przedstawia jakie operacje wpłynęły na zmniejszenie wartości „pozostałych
  kapitałów”.
  UDZIAY W JEDNOSTKACH ZALE ŻNYCH – Nota nr 10 do jednostkowego sprawozdania
  finansowego LUG S.A. za 2017 rok
  Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zale żnych
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Stan na pocz ątek okresu 33 218 33 011
  Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytuu: 1 723 207
  - po ączenia jednostek gospodarczych 0 0
  - zakupu jednostki - BIOT 635 0
  - zakupu jednostki - LUG Argentina 29 0
  - pożyczki dla LUG do Brasil 1 059 207
  - podwy ższenie kapitau w LUG Light Factory Sp. z o.o. 0 0
  Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytuu: 5 169 0
  - sprzeda ż jednostki zale żnej 0 0
  - reklasyfikacja 0 0
  - odpis aktualizujący zakup jednostki LUG do Brasil 509
  - odpisy aktualizuj ące warto ść udzielonych po życzek LUG do
  Brasil 4 660 0
  Stan na koniec okresu 29 772 33 218


  53
  Inwestycje w jednostkach zale żnych na dzie ń 31.12.2017 r.
  Nazwa spóki, forma
  prawna, miejscowo ść,
  w której mie ści si ę
  siedziba zarz ądu Warto
  ść
  udziaów wg ceny
  nabycia
  Korekty
  aktualizuj ące
  warto ść Warto
  ść
  bilansowa
  udziaów Procent
  posiadanych
  udziaów Procent
  posiadanych
  gosów Metoda
  konsolidacji
  LUG Light Factory Sp. z
  o.o., 65-127 Zielona
  Góra, ul. Gorzowska 11 29 000
  0 29 000 100% 100% pena
  T.O.W LUG Ukraina, ul.
  Diehtiariwska 62A,
  03040 Kijów
  99 99 0 100% 100% nd.
  LUG GmgH, Berlin 83 0 83 100% 100% pena
  LUG do Brasil, Sao Paulo 509 509 0 65% 65% pena
  LUG Lighting UK, Londyn 25 0 25 100% 100% pena
  BIOT Sp. z o.o. 635 0 635 51% 51% pena
  LUG Argentyna 29 0 29 50% 50% pena
  Razem 30 380 608 29 772
  Przyczyna wydania opinii z zastrze
  żeniem:
  W opinii Zarz ądu Emitenta gówn ą przyczyn ą wydania przez biegego rewidenta opinii z zastrze żeniem
  bya ró żnica w pogl ądach dotycz ących sposobu uj ęcia odpisu aktualizuj ącego warto ść po życzek
  i udziaów w spóce zale żnej - LUG do Brasil w kwocie 5.245,5 tys. z w poz ycji „niepodzielony wynik
  finansowy”, jak zdecydowa Zarz ąd Emitenta zamiast „wynik finansowy bie żącego okresu”, jak
  oczekiwa tego biegy rewident.
  Stanowisko Zarz ądu w przedmiocie zastrze żenia:
  W zwi ązku z trudn ą sytuacj ą polityczn ą i ekonomiczn ą w Brazylii i brakiem jej poprawy w ci ągu dwóch
  ostatnich lat, Zarz ąd LUG S.A. postanowi zarówno na kapitay jak i na pożyczki przekazane do spóki
  zale żnej Emitenta - LUG do Brasil utworzy ć odpis.
  W opinii Zarz ądu Emitenta spóka zale żna LUG do Brasil ma potencjalne szanse na rozwój, a le
  determinuje j ą w du żym stopniu rozwój gospodarczy Brazylii. Przez dwa o stanie lata LUG S.A. zlecaa
  wykonanie testu na utrat ę warto ści zarówno kapitaów jak i po życzek w LUG do Brasil, które
  potwierdzay zasadno ść wykazywania w poprzednich sprawozdaniach finansowy ch ich wartości
  w wysoko ści faktycznie poniesionej.
  Analizuj ąc w 2017 roku szanse na realizacj ę projektów poprzednio przedstawianych do testów, Za rząd
  nie widzi szans na zwrot poczynionych nakadów w ci ągu kolejnych 3 lat, w zwi ązku z tym podj ą decyzj ę
  o dokonaniu odpisu. Zarz ąd zdecydowa o wykazaniu odpisu poprzez niepodzielo ny wynik finansowy
  a nie wynik okresu bie żącego, poniewa ż uwa ża, że poczynione nakady zarówno na kapita podstawowy
  jak i na po życzki dotyczyy lat ubiegych, a nie bie żącego okresu uj ętego w raporcie rocznym tj. 2017
  roku.
  Jednocze śnie Zarz ąd Emitenta pragnie zauwa żyć , że bez wzgl ędu na przyj ęty sposób prezentacji
  odpisu warto ść pozycji „Kapitau wasnego” nie ulegnie zmianie.
  W opinii Zarz ądu Emitenta powy ższa rozbie żno ść w opinii ma charakter jednorazowy i nie powinna
  mie ć wpywu na sprawozdania z badania dokonywane na rze cz LUG S.A. w przyszych okresach.  54
  Opinia Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie zastr zeżenia:
  Kwestie zastrze żenia byy badane na posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dczas którego Zarząd Emitenta
  zaprezentowa swoje stanowisko w sprawie sposobu uj ęcia odpisu aktualizuj ącego warto ść po życzek
  i udziaów w spóce zale żnej - LUG do Brasil oraz stanowisko biegego rewide nta. Po zapoznaniu się
  z opiniami stron w przedmiocie zastrze żenia, Rada Nadzorcza przyj ęa w cao ści interpretacj ę Zarz ądu
  Emitenta zaprezentowan ą powy żej.
  Podobnie do opinii Zarz ądu Emitenta, Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że powy ższa rozbie żno ść
  w opinii ma charakter jednorazowy i nie powinna mie ć wpywu na sprawozdania z badania dokonywane
  na rzecz LUG S.A. w przyszych okresach.


  55  56
  4. ZARZ ĄDZANIE RYZYKIEM
  Prowadzenie dziaalno ści biznesowej nierozerwalnie wi ąże si ę z ryzykiem, skutkuj ącym szansami
  i zagro żeniami dla organizacji. B ędąc organizacj ą dziaaj ącą mi ędzynarodowo, ryzyka definiujemy na
  poziomie Grupy Kapitaowej LUG. Podmioty funkcjonuj ące w ramach Grupy
  Kapitaowej LUG S.A.
  aktywnie zarz ądzaj ą ryzykiem w celu optymalizacji wszelkich procesów b iznesowych zachodzących
  wewn ątrz Grupy oraz maksymalizacji jej warto ści rynkowej. Ka żda ze spóek jest obarczona tylko
  wybranymi rodzajami ryzyka, które skadaj ą si ę na kompleksowe zestawienie ryzyk Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. zgrupowanych w dwie kategorie: czynniki ry zyka związane z otoczeniem oraz czynniki
  zwi ązane z dziaalno ści ą.
  4.1. Czynnika ryzyka zwi ązane z otoczeniem Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  4.1.1. Ryzyko zwi ązane z koniunktur ą makroekonomiczn ą i bran żow ą
  Rozwój bran ży o świetleniowej oraz dziaalno ść Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest bezpo średnio
  skorelowany z koniunktur ą gospodarcz ą w kraju oraz na świecie. Dla sytuacji finansowej Grupy
  Kapitaowej Emitenta dziaaj ącej zarówno na polskim rynku, jak i eksportuj ącej profesjonalne systemy
  o świetleniowe na rynki zagraniczne najwa żniejsze znaczenie maj ą takie zmienne makroekonomiczne,
  jak: tempo wzrostu gospodarczego, tempo rozwoju bra nży budowlanej oraz poziom inwestycji w jej
  poszczególnych segmentach, poziom stóp procentowych , polityka fiskalna oraz poziom kursu walut
  obcych wzgl ędem zotego.
  Jednym z gównych czynników determinuj ących poziom aktywno ści gospodarczej Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. w skali globalnej bya dynamika wzrostu PK B. W edug danych Gównego Urzędu
  Statystycznego, w caym 2017 roku tempo wzrostu gos podarczego wynioso 4,6 proc. Byo to najwyższe
  tempo wzrostu gospodarczego od 2011 roku. Najsilnie jszym koem zamachowym wzrostu bya
  konsumpcja gospodarstw domowych, lecz pierwszy raz od wielu lat wzrost by napędzany przez
  wszystkie gówne komponenty. Silnym czynnikiem wzro stu gospodarczego okazay się inwestycje
  w maszyny i urz ądzenia, które w IV kwartale 2017 roku wystrzeliy p onad 3 pkt procentowe. W ciągu
  2017 r. widoczne byo coraz szybsze tempo wzrostu i nwestycji publicznych, napędzanych pieni ędzmi
  unijnymi z perspektywy 2014-20, sabsza dynamiki by a widoczna w inwestycjach prywatnych.
  W celu adekwatnego reagowania na pozytywne i negaty wne zmiany koniunktury, Emitent nadzorując
  dziaalno ść spóek zale żnych podejmuje decyzje inwestycje oraz zarz ądza ich kosztami, kieruj ąc si ę
  kryterium efektywno ści funkcjonowania oraz optymalizacj ą wszystkich procesów biznesowych
  zachodz ących w Grupie Kapitaowej LUG S.A. Ponadto Emitent umacnia swoją pozycj ę
  na dotychczasowych oraz wkracza na nowe rynki zbytu (Ameryka Poudniowa), zapewniając w ten
  sposób dywersyfikacj ę geograficzn ą przychodów oraz zwi ększaj ąc swój udzia w produkcji sprzedanej
  ś wiatowego przemysu o świetleniowego.
  Prognozy NBP zakadaj ą, że tempo wzrostu PKB w 2018 roku w Polsce wyniesie 4 ,2 procent, jak i na
  pozostaych rynkach, na których dziaa Grupa Kapita owa LUG. Znaczny udzia w tym wzroście b ęd ą
  mie ć inwestycje przedsi ębiorstw, na co wskazuje wi ększa ączna kwota planowanych przez nie
  nakadów.
  NBP podkre śla, że w latach 2018-2020 nast ąpi wzrost udziau inwestycji we wzro ście
  gospodarczym, co wi ąże si ę z potrzeb ą odbudowy potencjau produkcyjnego polskiej gospoda rki oraz
  napywem środków z bud żetu UE z bie żącej perspektywy finansowej 2014-2020.
  Natomiast prognozy
  Komisji Europejskiej wskazuj ą, że w 2018 roku tempo wzrostu gospodarczego w caej U nii Europejskiej,
  która generuje dominuj ącą cz ęść przychodów Grupy, utrzyma si ę prawdopodobnie na poziomie ok. 2,3
  procent.
  4.1.2. Ryzyko zmienno ści otoczenia prawnego
  Uregulowania prawne, ich interpretacje oraz praktyk a prawna wciąż podlegaj ą w Polsce relatywnie
  cz ęstym zmianom, m.in. tak że w zwi ązku z procesem dostosowywania do wymogów Unii Europ ejskiej.
  Przepisy prawne mog ące mie ć pozytywny, jak i negatywny wpyw na prowadzenie dz iaalności


  57
  gospodarczej przez Emitenta i spóki wchodz ące w skad jego Grupy Kapitaowej, to przede wszyst kim:
  prawo podatkowe, prawo zamówie ń publicznych, prawo budowlane, prawo w zakresie och rony
  ś rodowiska, prawo pracy i ubezpiecze ń spoecznych, prawo handlowe, prawo mi ędzynarodowe oraz
  prawo dotycz ące publicznego obrotu papierami warto ściowymi.
  Aby zapobiec potencjalnym w ątpliwo ściom i niejasno ściom w interpretacji przepisów prawnych Grupa
  Kapitaowa LUG S.A. korzysta z usug profesjonalnyc h doradców i kancelarii prawnych.
  4.1.3. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i ich in terpretacji
  Polski system podatkowy charakteryzuje si ę cz ęstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostao
  sformuowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i b rak jest ich jednoznacznej wykadni. Interpretacje
  przepisów podatkowych ulegaj ą cz ęstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych , jak
  i orzecznictwo s ądowe w sferze opodatkowania, nie s ą jednolite. W zwi ązku z rozbie żnymi
  interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku p olskiej spóki zachodzi ryzyko, iż dziaalno ść
  spóki i jej uj ęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowy ch mogą zosta ć uznane przez
  organy podatkowe za niezgodne z przepisami podatkow ymi. W przypadku spóek dziaających
  w bardziej stabilnych systemach podatkowych to ryzy ko jest mniejsze.
  Ze wzgl ędu na cz ęste zmiany przepisów podatkowych i wielo ść interpretacji przepisów, Emitent tak jak
  inne podmioty, jest nara żony na negatywny wpyw powy ższej sytuacji. Aby zapobiec potencjalnym
  w ątpliwo ściom i niejasno ściom w interpretacji przepisów podatkowych w odnies ieniu do Emitenta,
  Emitent korzysta z usug profesjonalnego doradcy p odatkowego, a spóka zależna LUG Light Factory
  Sp. z o.o. wyst ępuje tak że o indywidualne interpretacje podatkowe bezpo średnio do Ministerstwa
  Finansów.
  4.1.4. Ryzyko niewa ściwej oceny sytuacji makroekonomicznej i trendów w branży
  o świetleniowej
  Mo żliwo ść zmiany tendencji rynkowych i trendów w zakresie pr ofesjonalnego oświetlenia o wysokich
  parametrach technicznych sprawia, że Grupa Kapitaowa Emitenta nara żona jest na ryzyko
  pogorszenia wyników sprzeda ży.
  Bior ąc pod uwag ę zakres przestawionego ryzyka Emitent identyfikuje następuj ące zagro żenia:
  · Nietrafne przewidywania w zakresie tempa i źróde kreacji wzrostu gospodarczego (w szczególno ści
  w zakresie aktywno ści inwestycyjnej) na rynkach, na których operuje Gr upa LUG lub rynkach, na
  których zamierza podj ąć dziaalno ść.
  · Niewa ściwa ocena przyszych tendencji rynkowych w zakresi e profesjonalnego oświetlenia.
  Wy ższe tempo rozwoju rynku o świetleniowego mo że spowodowa ć, że nie zostan ą dostosowane
  moce produkcyjne i procesy wspieraj ące sprzeda ż, co spowoduje, że Grupa utraci dotychczasowy
  udzia w rynku.
  · B ędna ocena nowo ści technologicznych i ich uwzgl ędnienie w dugoterminowych planach, które
  mog ą doprowadzi ć do pogorszenia wyników sprzeda żowych.
  · Niewa ściwa ocena preferencji klientów.
  Aby zminimalizowa ć to ryzyko prowadzone s ą badania preferencji klientów, których wyniki wzbog acane
  s ą wiedz ą i do świadczeniem pracowników dziau sprzeda ży i kadry zarz ądzaj ącej. Pracownicy
  odpowiedzialni za wprowadzanie nowych produktów do oferty Grupy są obecni na najwa żniejszych
  imprezach targowych na świecie oraz sympozjach i spotkaniach o tematyce o świetleniowej. Dzi ęki
  takim dziaaniom oprawy marki LUG s ą dostosowywane do aktualnych trendów. Ponadto nowoc zesny,
  zautomatyzowany park maszynowy pozwala na elastyczn e dostosowywanie zleceń produkcyjnych do
  aktualnych zamówie ń klientów i produkcj ę krótkich serii opraw, a tak że na tzw. customizacj ę czyli
  dostosowanie poszczególnych rozwi ąza ń ś wietlnych do wymogów indywidualnego klienta.  58
  4.1.5. Ryzyko zwi ązane z finansowaniem kapitaem obcym i zmianami stó p procentowych
  Spóki wchodz ące w skad Grupy Kapitaowej LUG S.A. przy realizac ji projektów rozwojowych
  wykorzystuj ą m.in. finansowanie pochodz ące z kredytów bankowych. W zwi ązku z tym, że wskazane w
  sprawozdaniu finansowym umowy kredytowe krótko- i d ugoterminowe konstruowane są na bazie
  zmiennego oprocentowania, Emitent podobnie jak inne podmioty, narażony jest na oddziaywanie
  ryzyka zmiany poziomu stóp procentowych. W celu min imalizacji tego rodzaju ryzyka prowadzone jest
  dugoterminowe planowanie, a ka żd ą inwestycj ę poprzedza dog ębna analiza finansowa. Bior ąc
  pod uwag ę wyniki finansowe Grupy Kapitaowej Emitenta oraz p rawidowe wielkości wska źników
  zadu żenia, ryzyko postawienia w stan wymagalno ści zobowi ąza ń kredytowych jest mao
  prawdopodobne.
  4.2. Czynniki ryzyka zwi ązane z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta
  4.2.1. Ryzyko zwi ązane z sezonowo ści ą sprzeda ży
  Podstawowym asortymentem sprzedawanym przez Grup ę Kapitaow ą LUG s ą oprawy o świetleniowe.
  Produkty te najcz ęściej wykorzystywane s ą w ko ńcowym etapie procesu inwestycyjnego w bran ży
  budowlanej.
  Sezonowo ść jest czynnikiem charakterystycznym dla caej bran ży budowlanej. Proces ten tradycyjnie
  rozpoczyna si ę w sezonie wiosennym, a wi ększo ść prac wyko ńczeniowych przypada na sezon jesienno-
  zimowy. St ąd najni ższe przychody podmiotów z przedmiotowej bran ży odnotowywane s ą w pierwszym
  póroczu roku kalendarzowego, a zdecydowany ich wzr ost w drugim. Grupa Kapitaowa Emitenta jest
  przygotowana do pracy w warunkach sezonowo ści sprzeda ży i z wyprzedzeniem podejmuje wa ściwe
  dziaania, przygotowuj ące na odpowiednie kwartay. Polityka zatrudnienia u względniaj ąca sezonowo ść
  oraz model zarz ądzania magazynem komponentów i wyrobów gotowych ag odzą skutki tego rodzaju
  ryzyka.
  Dodatkow ą form ą przeciwdziaania ryzyku sezonowo ści sprzeda ży jest zwi ększanie eksportu produktów
  na rynki charakteryzuj ące si ę innym cyklem budowlanym, b ądź cakowicie odporne na zjawiska
  sezonowe.
  4.2.2. Ryzyko zwi ązane ze wzrostem kosztów dziaalno ści
  Znacz ąca cz ęść kosztów wedug rodzaju jest staa lub podlega wzro stom i nie może by ć szybko
  skorygowana je żeli przysze przychody ze sprzeda ży Grupy Kapitaowej Emitenta oka żą się ni ższe od
  oczekiwanych, wzrost kosztów b ędzie szybszy ni ż wzrost przychodów ze sprzeda ży lub pojawi ą si ę
  nieprzewidziane koszty. Odpowiednio, je żeli przychody ze sprzeda ży Grupy Emitenta w którymkolwiek
  okresie b ęd ą znacz ąco ni ższe ni ż oczekiwane, korekta podstawowych kosztów w odpowie dniej
  proporcji wystarczaj ąco szybko mo że si ę okaza ć niemo żliwa, co mo że wpyn ąć na obni żenie
  rentowno ści Grupy Kapitaowej Emitenta.
  Oprócz warto ści sprzedanych produktów, towarów i materiaów, któ re stanowią najwi ększ ą cz ęść
  kosztów wedug rodzaju Grupy LUG S.A., na wyniki op eracyjne i finansowe Grupy LUG S.A. wpywają
  inne istotne koszty m.in. zu życie materiaów i energii, świadczenia pracownicze oraz usugi obce.
  Wzrost wy żej opisanych kosztów Grupy Emitenta zale ży w du żym stopniu od czynników b ędących poza
  kontrol ą Spóki. Czynniki, które mog ą skutkowa ć wzrostem kosztów obejmuj ą w szczególno ści: inflacj ę,
  zmiany w systemie podatkowym (w szczególno ści wy ższe podatki), koszty transportu, wzrost cen ropy,
  wzrost pacy minimalnej (która wpynie na średni koszt pracy w Grupie LUG S.A. oraz mo że wpyn ąć na
  koszt usug świadczonych przez podmioty zewn ętrzne), zmiany polityki rz ądu, zmiany kodeksu pracy
  i innych przepisów lub innych regulacji. W zrost wy żej wskazanych oraz dodatkowych kosztów mo że
  bezpo średnio wpyn ąć na wyniki Grupy LUG S.A. i jej pozycj ę finansow ą.


  59
  4.2.3. Ryzyko zwi ązane ze spat ą nale żno ści przez kontrahentów
  W obecnych warunkach gospodarczych, zachowanie pyn ności finansowej jest jednym
  z podstawowych warunków zapewniaj ących przedsi ębiorstwom stabilno ść funkcjonowania i rozwoju.
  Pynno ść finansowa Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest nierozer walnie związana z terminow ą spat ą
  nale żno ści przez kontrahentów, w zwi ązku z czym Zarz ąd Emitenta zaostrzy realizowan ą polityk ę
  windykacyjn ą oraz podj ą szereg dziaa ń zmierzaj ących do minimalizacji ryzyka zwi ązanego
  z terminow ą regulacj ą nale żno ści, takich jak:
  · ubezpieczania nale żno ści wynikaj ących z wszelkich kontraktów z odbiorcami krajowymi
  i zagranicznymi;
  · obj ęcie umow ą faktoringu niepenego kluczowych kontrahentów Grup y Kapitaowej LUG S.A. do
  wysoko ści przyznanego ubezpieczenia;
  · w przypadku niemo żliwo ści ubezpieczenia danego kontraktu stosowany jest sy stem realizacji
  zamówienia oparty o przedpaty.
  4.2.4. Ryzyko zwi ązane z konkurencj ą
  Na wyniki finansowe osi ągane przez Grup ę Kapitaow ą Emitenta mo że mie ć wpyw obni żanie cen
  oferowanych produktów czy wr ęcz ceny dumpingowe stosowane przez firmy konkurency jne. Obecnie
  w Polsce dziaaj ą niemal wszystkie znacz ące światowe firmy o świetleniowe, co wpywa
  na zaostrzenie konkurencji na rynku opraw o świetleniowych i źróde świata. Nale ży zauwa żyć , że dobre
  perspektywy w zakresie popytu na produkty o świetleniowe powoduje zaostrzanie si ę konkurencji czego
  wynikiem jest walka cenowa i mo żliwo ść obni żania mar ż realizowanych na sprzeda ży.
  Dodatkowym elementem ryzyka zwi ązanego z konkurencyjno ści ą jest ekspansja firm z Dalekiego
  Wschodu, które coraz cz ęściej i szybciej kopiuj ą europejskie rozwi ązana i wprowadzaj ą na rynek
  produkty, charakteryzuj ące si ę w wi ększo ści nisk ą jako ści ą, ale co za tym idzie równie ż nisk ą cen ą.
  Grupa LUG ogranicza ryzyko zwi ązane z konkurencj ą poprzez stae rozszerzanie oferty o oprawy
  o świetleniowe zaawansowane technologicznie i ciekawe wzorniczo. W yższ ą jako ść produktów
  gwarantuj ą tak że nieustanne inwestycje w Departament R&D spóki LU G Light Factory Sp. z o.o. oraz
  zmniejszanie kosztów produkcji opraw, dzi ęki inwestycji we wasn ą lini ę produkcyjn ą komponentów
  LED. Ponadto LUG Light Factory wprowadza do oferty rozwiązania z zakresu smart lightingu, które
  dynamicznie s ą rozwijane przez podmioty w Grupie LUG.
  4.2.5. Ryzyko wzrostu cen surowców i komponentów
  Koszty produkcji opraw o świetleniowych uzale żnione s ą od cen surowców, których ceny okre ślane
  s ą na podstawie indeksów mi ędzynarodowych gied towarowych (aluminium, stali, s zka, miedzi, ropy
  naftowej - jako surowców do produkcji tworzyw sztuc znych oraz farb proszkowych wykorzystywanych
  w malarni). Ponadto Grupa zakupuje do produkcji ró żnego rodzaju komponenty elektroniczne
  i elektryczne. Ogromny popyt ze strony szybko rozwi jających si ę gospodarek, w tym azjatyckich oraz
  sytuacja geopolityczna w pa ństwach zasobnych w surowce zwi ększa ryzyko wyst ąpienia wzrostu cen
  surowców i komponentów.
  W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent prowadzi monitoring cen surowców strategicznych.
  Zagro żeniem dla Emitenta wynikaj ącym z sytuacji na rynku surowców jest utrudniona do stępno ść
  komponentów elektronicznych. W celu minimalizacji w skazanego ryzyka, Emitent prowadzi monitoring
  poziomów cen surowców strategicznych. Stosowany je st również system kwalifikacji dostawców
  w ramach procedur ISO, a tak że wspópraca z dostawcami komponentów odbywa si ę w oparciu
  o dugoterminowe plany zakupowe, które s ą precyzowane w momencie realizacji dostawy.  60
  4.2.6. Ryzyko zwi ązane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wyko nanie zleceń
  W zwi ązku z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta w bran ży o świetleniowej Grupa mo że by ć
  nara żona na ryzyko zwi ązane z karami za nieterminowe wykonanie zlece ń. Grupa Kapitaowa LUG S.A.
  zabezpiecza si ę przed tym ryzykiem poprzez starann ą analiz ę umów z kontrahentami
  oraz dugoterminow ą wspóprac ę z dostawcami komponentów w oparciu o kontrakty.
  Spóki z Grupy nie podpisuj ą z kontrahentami umów przewiduj ących niekorzystne terminy dostaw.
  Sporadycznie podpisywane s ą umowy zawieraj ące klauzule o karach umownych za niewykonanie lub
  nieterminowe wykonanie dostaw opraw.
  4.2.7. Ryzyko kursu walutowego
  Ryzyko kursowe jest nieod ącznym elementem funkcjonowania ka żdej firmy, która dokonuje transakcji
  w walutach obcych. W 2017 roku 54% przychodów ze sp rzedaży Grupy LUG pochodzio z eksportu.
  Przychody ze sprzeda ży eksportowej generowane s ą gównie w euro. Jednocze śnie 80% komponentów
  do produkcji o świetlenia byo kupowanych zagranic ą. Ponadto finansowanie dziaalno ści Grupy odbywa
  si ę z wykorzystaniem kredytów zaci ągni ętych w euro.
  Wpywy z eksportu produktów w znacznym stopniu równ oważą zakupy importowanych materiaów do
  produkcji. W celu ograniczenia ryzyka walutowego LU G S.A. stosuje także transakcje zabezpieczaj ące
  forward . Każdorazowo decyzj ę o wyborze instrumentu poprzedza dog ębna analiza i planowanie
  finansowe, a instrumenty te su żą wy ącznie do zabezpieczenia patno ści.
  Zgodnie z najlepsz ą wiedz ą Emitenta na dzie ń publikacji Raportu rocznego za 2017 rok, wycena
  kontraktów terminowych nie ma istotnego wpywu na w yniki dziaalności Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  4.2.8. Ryzyko pogorszenia reputacji i utraty zaufan ia odbiorców
  Zasadnicz ą rol ę w budowaniu trwaych relacji z klientem, opartych na przywiązaniu do produktu, jest
  jako ść oraz dobry wizerunek producenta. Pogorszenie wizer unku organizacji i utrata zaufania odbiorców
  do usug i produktów marki LUG mo że spowodowa ć spadek sprzeda ży, co w konsekwencji mogoby
  odbi ć si ę negatywnie na wynikach Grupy Kapitaowej LUG S.A. Mając na celu utrzymanie zaufania
  odbiorców, oprawy marki LUG poddawane s ą rygorystycznym testom przed wprowadzeniem na rynek ,
  a ka żdy nowy produkt podlega weryfikacji z ocen ą oczekiwa ń klientów oraz walidacji. Ponadto Emitent
  w swej codziennej dziaalno ści minimalizuje ryzyko zwi ązane z pogorszeniem reputacji odpowiedzialnie
  zarz ądzaj ąc relacjami ze swoimi wszystkimi interesariuszami o raz przestrzegając rekomendacji
  zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spóek notow anych na NewConnect”.
  4.2.9. Ryzyko realizacji celów strategicznych
  Ekspozycja Grupy Kapitaowej LUG S.A. na ryzyko dot yczące realizacji celów strategicznych wi ąże si ę
  z nieosi ągni ęciem zao żonych parametrów wzrostu i brakiem oczekiwanych efe któw w przypadku
  zrealizowania celów b ądź te ż z osi ągni ęciem celów opartych na b ędnych analizach i prognozach
  sytuacji makroekonomicznej czy trendów rozwojowych branży. W obu przypadkach bezzwrotne nakady
  poniesione na realizacj ę b ędnie sprecyzowanych celów mog ą pogorszy ć kondycj ę finansow ą
  podmiotów tworz ących Grup ę Kapitaow ą LUG S.A.
  W celu minimalizacji tego typu ryzyka ka żdorazowo implementacj ę strategii poprzedza analiza
  konsekwencji decyzji biznesowych pod k ątem poziomu ryzyka. W przypadku gdy jest on akcepto walny,
  nast ępuje okre ślenie sposobów zarz ądzania nim. W wyniku wskazanych procedur Zarz ąd Emitenta
  identyfikuje i eliminuje obszary stanowi ące potencjalne zagro żenie dla rozwoju Grupy Kapitaowej LUG
  S.A.


  61
  4.2.10. Ryzyko zwi ązane z a ńcuchem dostaw
  LUG S.A. i jej spóki zale żne prowadz ą polityk ę zakupu komponentów opart ą o ide ę dywersyfikacji,
  w zwi ązku z czym ekspozycja na ryzyko zwi ązane z uzale żnieniem od dostawcy jest ograniczone.
  W zakresie ka żdego z komponentów Grupa posiada co najmniej dwóch niezależnych i sprawdzonych
  dostawców. Minimalizacja ryzyka odbywa si ę równie ż poprzez bie żący monitoring rynku komponentów,
  który umo żliwia obserwacj ę trendów i wczesn ą identyfikacj ę ewentualnych zagro że ń.
  Stosowany jest równie ż system kwalifikacji dostawców w ramach procedur IS O, a wspópraca
  z dostawcami komponentów odbywa si ę w oparciu o dugoterminowe plany zakupowe, które s ą
  precyzowane w momencie realizacji dostawy. Ponadto Grupa Kapitaowa LUG S.A. posiada
  odpowiadaj ące zapotrzebowaniu poziomy zapasów komponentów.
  4.2.11. Ryzyko zwi ązane z zawart ą z Rz ądem Prowincji Misiones (Argentyna) umow ą dotycz ąc ą
  utworzenia przez LUG S.A. zakadu produkcyjno - mon tażowego opraw o świetleniowych
  LED
  W pa ździerniku 2016 roku LUG S.A. zawara z Rz ądem Prowincji Misiones (Argentyna) umow ę
  dotycz ącą utworzenia przez LUG S.A. zakadu produkcyjno - mo ntażowego opraw o świetleniowych LED
  w Prowincji Misiones oraz dostawy przez LUG S.A. op raw oświetleniowych w technologii LED. Ponadto
  przedmiotem porozumienia jest ustanowienie wzajemne j wyączno ści na produkcj ę technologii LED
  oraz rozwój zakadu dedykowanego tej technologii na terenie prowincji. Zgodnie z przedstawionym
  powy żej porozumieniem szacowana warto ść dostarczonych opraw b ędzie wynosi ć okoo 5,6 mln euro.
  Ponadto pod warunkiem pozytywnej realizacji pierwsz ego etapu umowy, Rząd Prowincji Misiones
  zobowi ąza si ę w drugim etapie do nabycia kolejnych opraw o świetleniowych o warto ści okoo 15 mln
  euro w ci ągu kolejnych 3 lat.
  Emitent identyfikuje ryzyko, że w wyniku nieprzewidzianych zdarze ń przedmiotowa inwestycja LUG S.A.
  mo że ulec opó źnieniu, w szczególno ści w zakresie budowy zakadu lub nie zostanie zreal izowana
  w cao ści zgodnie z pierwotnymi zao żeniami. Ponadto zgodnie z zapisami umowy Rz ąd Prowincji
  Misiones w przypadku braku pozytywnej realizacji pi erwszego etapu umowy może odst ąpi ć od realizacji
  nabycia kolejnych opraw o świetleniowych, co mo że mie ć niekorzystny wpyw na dziaalno ść Grupy
  Kapitaowej Emitenta, jej sytuacj ę finansow ą i wyniki. W celu ograniczenia przedmiotowego ryzyk a
  Emitent bardzo dokadnie wypenia wszelkie uzgodnie nia pomiędzy stronami i na bie żąco monitoruje
  wypenianie wszystkich zobowi ąza ń wynikaj ących z obustronnych ustale ń. Ponadto zgodnie
  z realizowanym przez Emitenta geograficznym podzia em dziaalności w ramach Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. cao ść praw i obowi ązków zwi ązanych z inwestycj ą w Argentynie zostaa przej ęta przez
  spók ę joint venture LUG Argentina, która w cao ści b ędzie odpowiada ć za dziaalno ść i inwestycj ę
  Grupy na terenie Argentyny i innych Pa ństw Ameryki Poudniowej, co w znacz ący sposób usprawni
  nadzór nad realizacj ą postanowie ń przedmiotowej umowy z Rz ądem Prowincji Misiones, w tym budowy
  fabryki LED i dalszym rozwojem dziaalno ści Emitenta i jego Grupy na rynku Argenty ńskim i pozostaych
  krajach Ameryki Poudniowej. W dniu 30 sierpnia 201 7 roku spóka LUG Argentina zostaa
  zarejestrowana.
  4.2.12. Ryzyko zwi ązane z wycofaniem partii produkcyjnych z rynku
  Wprowadzone na poszczególne rynki wyroby i towary m ogą zosta ć wycofane, przede wszystkim
  z powodu wad fabrycznych danej partii asortymentu, co może niekorzystnie wpywa ć na osi ągane przez
  Grup ę Kapitaow ą LUG wyniki finansowe. W przypadku wycofania wyrobu lub towaru oferowanego na
  jednym z rynków Unii Europejskiej istnieje zagro żenie konieczno ści wycofania tego wyrobu lub towaru
  z innych rynków Unii Europejskiej, co wi ąże si ę z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty transpor tu,
  wykonania bada ń i ekspertyz, koszty post ępowania s ądowego oraz ewentualnych kar.
  Ten rodzaj ryzyka minimalizowany jest przez funkcjo nujący system zarz ądzania jako ści ą ISO
  9001:2001, w ramach którego obowi ązuj ą niezb ędne procedury i instrukcje dotycz ące kontroli jako ści
  wyrobów i towarów. Dodatkowo, oprawy marki LUG oraz komponenty elektroniczne są poddawane
  testom bezpiecze ństwa u żytkowania w wewn ętrznym laboratorium. Badane s ą równie ż warunki
  termiczne, szczelno ść opraw (stopie ń IP), odporno ść na udary mechaniczne odpowiedzialne za


  62
  starzenie tworzyw sztucznych (stopie ń IK), a tak że wszelkie parametry elektryczne. Jako ść wyrobów
  Grupy potwierdzona jest przyznanymi certyfikatami n p. ENEC, GOST oraz inne.
  4.2.13. Ryzyko zwi ązane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awa rii, zniszczenia
  lub utraty maj ątku
  W przypadku awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowe go majątku trwaego lub obrotowego mo że doj ść
  do czasowego wstrzymania produkcji, a co za tym idz ie do niemożno ści terminowego zrealizowania
  zamówie ń zo żonych przez klientów. Pogorszenie standardu obsugi klientów i opóźnienie w realizacji
  zamówie ń, a w skrajnym przypadku brak zdolno ści do realizacji zamówie ń, skutkowa ć mo że przej ęciem
  realizacji zamówie ń przez podmioty konkurencyjne i w konsekwencji mo że wywoa ć zmian ę wyników
  finansowych Grupy Kapitaowej Emitenta.
  W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa prowadzi odpo wiednią polityk ę inwestycyjn ą, dzi ęki czemu
  w parku maszynowym najwa żniejsze maszyny i urz ądzenia s ą zdublowane. Minimalizacj ę ryzyka
  zapewniaj ą równie ż odpowiednie umowy serwisowe, które gwarantuj ą napraw ę maszyn i urz ądze ń
  w najkrótszym mo żliwym czasie lub dostarczenie na czas naprawy maszy n zamiennych.
  4.2.14. Ryzyko związane z ochron ą ś rodowiska
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. jest zobligowana do przes trzegania szeregu aktów prawnych zarówno
  prawa krajowego jak i europejskiego z zakresu ochro ny środowiska. Nale żą do nich przede wszystkim:
  · Dyrektywa 2002/95/EC o ograniczeniu stosowania sub stancji niebezpiecznych w urządzeniach
  elektrycznych i elektronicznych (RoHS), Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007
  roku w sprawie szczegóowych wymaga ń dotycz ących ograniczenia wykorzystywania w sprz ęcie
  elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaywa ć na
  ś rodowisko (Dz. U. Nr 69, poz. 457);
  · Dyrektywa 2002/96/W E parlamentu europejskiego i ra dy w sprawie zużytego sprz ętu elektrycznego
  i elektronicznego (WEEE), Ustawa z dnia 29 lipca 20 05 roku o zużytym sprz ęcie elektrycznym
  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) z pó źniejszymi zmianami, wraz z aktami wykonawczymi;
  · Dyrektywa 94/62EEC o opakowaniach i odpadach opako waniowych, Ustawa z dnia 27 kwietnia
  2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), Usta wa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach
  i odpadach opakowaniowych (Dzi. U. Nr 63 poz. 638) oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku
  o obowi ązkach przedsi ębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpada mi oraz o opacie
  produktowej i opacie depozytowej (Dzi. U. Nr 63 po z. 639) wraz z aktami wykonawczymi;
  · Dyrektywa 2006/66/W E w sprawie baterii i akumulato rów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz
  uchylaj ąca dyrektyw ę 91/157/EWG, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach
  i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
  Za naruszenie przepisów wymienionych aktów prawnych grożą ró żne kary, okre ślone w ka żdym z nich
  oddzielnie. Grupa Kapitaowa Emitenta w trakcie swo jej dziaalności przestrzega wszystkich wymogów
  z zakresu ochrony środowiska nao żonych na ni ą przez akty prawne.
  Produkty Grupy wolne s ą od substancji takich jak oów (Pb), rt ęć (Hg), sze ściowarto ściowy chrom
  (Cr+6), kadm (Cd), polibromowane bifenyle (PBB) ora z polibromowane etery difenylowe (PBDE) lub ich
  ilo ści mieszcz ą si ę w przedziaach dopuszczonych w przepisach. W my śl przepisów Grupa Kapitaowa
  Emitenta zapewnia zbiórk ę, odzysk i recykling opraw o świetleniowych wprowadzanych do otoczenia na
  terytorium kraju. S ą one znakowane zgodnie z wymogami.
  Ponadto Grupa Kapitaowa LUG S.A. odbiera od klient ów zużyte źróda świata w celu przekazania
  firmie recyklingowej. Cz ęść obowi ązków zostaa przekazana, na mocy zawartej umowy, Or ganizacji
  Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego.


  63
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. stosuje baterie certyfiko wane, zgodne z odpowiednimi normami
  i odpowiednio oznakowane. Ponadto zapewnia zbierani e zużytych baterii, które s ą wbudowane
  w oprawy oraz ponosi koszty ich utylizacji.
  Emitent spenia wymagania prawne stosuj ąc kontrol ę wszystkich wprowadzanych przez niego
  opakowa ń i wymienionych produktów. Prowadzi selektywn ą zbiórk ę odpadów i wspópracuje z firmami
  zajmuj ącymi si ę recyklingiem, ogranicza ilo ści odpadów oddawanych na skadowisko oraz zapewnia
  odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Wszystki e wytwarzane przez Grupę odpady s ą
  szczegóowo ewidencjonowane z wykorzystaniem Kart E widencji Odpadów i Kart Przekazania Odpadu.
  Spóka terminowo przedkada wymagane sprawozdania o raz raporty do waściwych organów
  administracji.
  4.2.15. Ryzyko zwi ązane z post ępowaniami s ądowymi, arbitra żowymi oraz post ępowaniami
  przed organami administracji
  W zakresie post ępowa ń spornych spóki z Grupy Kapitaowej LUG S.A. prowa dzą wy ącznie spory
  windykacyjne. Ze wzgl ędu na warto ść przedmiotu sporu nie maj ą one wpywu na pynno ść finansow ą
  Grupy. W 2017 roku i od pocz ątku 2018 roku do daty raportu, wobec Emitenta ani p odmiotów zależnych
  nie toczyy si ę inne post ępowania s ądowe, administracyjne i podatkowe mog ące mie ć znaczenie dla
  funkcjonowania Grupy Kapitaowej LUG S.A. i stanowi ć potencjalne zagro żenie.
  4.2.16. Ryzyko utraty kluczowych pracowników i kluc zowych czonków kierownictwa oraz brak
  mo żliwo ści zatrudnienia wystarczaj ącej liczby wykwalifikowanych pracowników
  Zasoby ludzkie Grupy Kapitaowej LUG S.A. stanowi ą jej kluczowe aktywa w du żym stopniu decyduj ące
  o sukcesie dalszego dynamicznego rozwoju. W iele osó b peniących funkcje kierownicze to osoby
  posiadaj ące dugoletnie do świadczenie w pracy w spókach Grupy Kapitaowej LUG S.A. Zmiany
  w skadzie kadry pracowniczej, w szczególno ści kierowniczej obarczone s ą ryzykiem utraty know-how
  ekspertów i pogorszenia wyników generowanych przez Emitenta we wszystkich obszarach
  funkcjonowania. Ponadto istnieje ryzyko, że w zwi ązku ze swoim dalszym dynamicznym rozwojem
  Grupa Kapitaowa Emitenta nie zdoa pozyska ć kluczowego personelu w celu uzupenienia wakatów l ub
  obsadzenia nowoutworzonych stanowisk pracownikami p osiadającymi odpowiednie kwalifikacje
  i do świadczenie oraz mo że by ć zmuszona do poniesienia znacz ących kosztów ich zatrudnienia
  i wyszkolenia.
  W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Zarz ąd, w ramach realizowanych strategicznych kierunków
  rozwoju podejmuje szereg dziaa ń maj ących na celów rozwój kultury organizacyjnej.
  Do najwa żniejszych nale żą – zarz ądzanie przez warto ści, wprowadzenie modeli kompetencyjnych czy
  dziaania nastawione na popraw ę standardów komunikacji. Jednym z istotnych element ów kultury
  organizacyjnej jest tak że „Badanie satysfakcji pracowników”.
  4.2.17. Ryzyko zwi ązane z odpowiedzialno ści ą za szkody na osobie i mieniu w zwi ązku
  z u żytkowaniem produktów oferowanych przez Emitenta
  Produkty znajduj ące si ę w ofercie Grupy LUG to przede wszystkim oprawy o świetleniowe zasilane
  napi ęciem elektrycznym, które mo że stanowi ć zagro żenie dla życia lub zdrowia w przypadku
  niewa ściwego u żytkowania b ądź wady produkcyjnej. W yst ąpienie zdarzenia polegaj ącego na
  pora żeniu pr ądem lub zniszczeniu mienia mo że mie ć negatywny wpyw na wizerunek Emitenta oraz
  skutkowa ć konieczno ści ą wypaty odszkodowania.
  W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa zawara umow y ubezpieczenia, których przedmiotem jest
  odpowiedzialno ść cywilna producenta za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone komukolwiek
  w zwi ązku z u żytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcj ą produktu lub grupy produktów okre ślonych
  w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje odpo wiedzialność cywiln ą producenta za szkody
  bez wzgl ędu na to, czy produkt by dotkni ęty wad ą konstrukcyjn ą lub produkcyjn ą, przy czym za wad ę


  64
  uznaje si ę równie ż brak lub niepen ą informacj ę o produkcie albo brak ostrze żenia o niebezpiecznych
  wa ściwo ściach produktu.
  4.2.18. Ryzyko zdarze ń losowych
  Emitent, jak ka żdy podmiot gospodarczy, lub spóki wchodz ące w skad jego Grupy Kapitaowej s ą
  nara żone na ryzyko zwi ązane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znacz ących zdarze ń lub czynników,
  których Emitent nie jest w stanie przewidzie ć mo że wpyn ąć negatywnie na prowadzon ą dziaalno ść
  i sytuacj ę finansow ą Emitenta. Spóka zabezpiecza si ę przed nieprzewidzianymi stratami poprzez
  umowy ubezpiecze ń.  65  66
  5. RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK
  LUG S.A. przykada du żą wag ę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom swobodnego dostępu do
  informacji o Emitencie i poszanowania ich praw bez względu na wielko ść posiadanego przez nich
  pakietu akcji. By da ć wyraz transparentno ści prowadzonych dziaa ń oraz zapewni ć swym inwestorom
  i akcjonariuszom dost ęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynkach
  finansowych s ą niezb ędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyj nych, LUG S.A.
  przestrzega zasad adu korporacyjnego zawartych w Z aączniku Nr 1 do Uchway Nr 795/2008 Zarz ądu
  Giedy z dnia 31 pa ździernika 2008 r. „Dobre praktyki spóek notowanych na NewConnect” zmienionych
  Uchwa ą Nr 293/2010 Zarz ądu Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca
  2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spóek Notowanych na NewConnect”.
  Z dniem 16 stycznia 2018 roku, Emitent opublikowa raport bieżący 03/2018, w którym poinformowa
  o zaprzestaniu publikacji raportów miesi ęcznych. W opinii Zarz ądu LUG S.A. bior ąc, pod uwag ę
  zbie żno ść informacji zawartych w raportach miesi ęcznych z informacjami przekazywanymi regularnie
  za po średnictwem raportów bie żących i okresowych, które Spóka sporz ądza zgodnie z obowi ązuj ącymi
  przepisami prawa, terminowo publikowane raporty bie żące i okresowe umo żliwiaj ą wszystkim
  zainteresowanym, w tym inwestorom indywidulanym, za poznanie się z wszelkimi okoliczno ściami
  i zdarzeniami, które mog ą mie ć istotny wpyw na sytuacj ę gospodarcz ą, maj ątkow ą i finansow ą Spóki
  lub które mogyby w sposób znacz ący wpyn ąć na cen ę lub warto ść akcji LUG S.A.
  Tabela 33 Raport Emitenta o stosowaniu dobrych praktyk w 201 7 roku
  Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ
  1.
  Spóka powinna prowadzi
  ć przejrzyst ą
  i efektywn ą polityk ę informacyjn ą, zarówno
  z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
  i z u życiem nowoczesnych technologii,
  zapewniaj ących szybko ść, bezpiecze ństwo
  oraz szeroki dost ęp do informacji. Spóka
  korzystaj ąc w jak najszerszym stopniu
  z tych metod, powinna zapewni ć
  odpowiedni ą komunikacj ę z inwestorami
  i analitykami, umo żliwia ć transmitowanie
  obrad walnego zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa ć
  przebieg obrad i upublicznia ć go na stronie
  internetowej.
  TAK,
  z wy ączeniem
  transmisji obrad walnego
  zgromadzenia
  przez Internet, rejestracji
  przebiegu obrad i
  upubliczniania go na
  stronie
  internetowej.
  Emitent przestrzega niniejszy punkt
  zbioru Dobrych Praktyk
  w odniesieniu do zapisów
  dotycz ących konieczno ści
  prowadzenia przejrzystej
  i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewni ć inwestorom szybki
  i szeroki dost ęp do informacji. Dane
  zawarte na stronie internetowej
  www.lug.com.pl daj ą peen obraz
  sytuacji Emitenta zarówno w kwestii
  jego finansów jak i bran ży, w której
  funkcjonuje. Ponadto Emitent
  ka żdego roku oddaje do wgl ądu
  niewskazan ą przepisami stron ę
  internetow ą po świ ęcon ą raportom
  rocznym w wersji online, która
  w atrakcyjny sposób przybli ża
  i streszcza dziaania Spóki
  Emitenta na przestrzeni danego roku obrotowego, czyni ąc je
  bardziej przyst ępnymi dla
  inwestora. W ocenie Zarz ądu Spóki
  koszty zwi ązane z techniczn ą
  obsug ą transmisji oraz rejestracji
  przebiegu obrad walnego
  zgromadzenia s ą niewspómierne
  do potencjalnych efektów.


  67
  2.
  Spóka powinna zapewni ć efektywny
  dost ęp do informacji niezb ędnych do oceny
  sytuacji i perspektyw spóki oraz sposobu
  jej funkcjonowania.
  TAK
  3.
  3.1.
  3.2.
  3.3.
  3.4.
  3.5.
  3.6.
  3.7.
  3.8.
  Spóka prowadzi korporacyjn
  ą stron ę
  internetow ą i zamieszcza na niej:
  TAK
  podstawowe informacje o spóce i jej
  dziaalno
  ści.
  TAK
  opis dziaalno ści emitenta ze wskazaniem
  rodzaju dziaalno ści,
  z której emitent uzyskuje najwi ęcej
  przychodów. TAK
  opis rynku, na którym dziaa emitent,
  wraz z okre
  śleniem pozycji emitenta na tym
  rynku.
  TAK
  życiorysy zawodowe czonków organów
  spóki.
  TAK
  powzi
  ęte przez zarz ąd, na podstawie
  oświadczenia czonka rady nadzorczej,
  informacje o powi ązaniach czonka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem dysponuj ącym
  akcjami reprezentuj ącymi nie mniej ni ż 5%
  ogólnej liczby gosów na walnym
  zgromadzeniu spóki.
  TAK
  dokumenty korporacyjne spóki.
  TAK
  zarys planów strategicznych spóki. TAK
  Emitent podj
  ą decyzj ę o stworzeniu
  odr ębnej podstrony przeznaczonej
  prezentacji strategicznych
  kierunków rozwoju Spóki pod
  adresem:
  http://www.lug.com.pl/Strategia/
  opublikowane prognozy wyników
  finansowych na bie żący rok obrotowy, wraz
  z zao żeniami do tych prognoz (w przypadku
  gdy emitent takie publikuje).
  TAK
  W opinii Zarz ądu LUG S.A. obecna
  du ża zmienno ść sytuacji
  gospodarczej nie sprzyja stabilno ści
  przesanek niezb ędnych do
  sporz ądzenia rzetelnych prognoz
  finansowych. W zwi ązku z
  powy ższym Zarz ąd Emitenta podj ą
  decyzj ę o niepublikowaniu prognoz
  finansowych. W przypadku zmiany
  polityki Emitenta dot. publikacji
  prognoz zostan ą one opublikowane
  wraz z zao żeniami na stronie
  Emitenta w zakadce Dane
  Finansowe.


  68
  3.9.
  3.10.
  3.12.
  3.13.
  3.14.
  3.16.
  3.17.
  3.18.
  3.19.
  3.20.
  3.21.
  struktur ę akcjonariatu emitenta, ze
  wskazaniem gównych akcjonariuszy oraz
  akcji znajduj ących si ę w wolnym obrocie.
  TAK
  dane oraz kontakt do osoby, która jest
  odpowiedzialna w spóce za relacje
  inwestorskie oraz kontakty z mediami. TAK
  opublikowane raporty bie
  żące i okresowe.
  TAK
  kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raportów okresowych, dat
  walnych zgromadze ń, a tak że spotka ń z
  inwestorami i analitykami oraz konferencji
  prasowych. TAK
  informacje na temat zdarze
  ń
  korporacyjnych, takich jak wypata
  dywidendy, oraz innych zdarze ń
  skutkuj ących nabyciem lub ograniczeniem
  praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzgl ędnieniem terminów oraz zasad
  przeprowadzania tych operacji. Informacje
  te powinny by ć zamieszczane w terminie
  umo żliwiaj ącym podj ęcie przez inwestorów
  decyzji inwestycyjnych.
  TAK
  pytania akcjonariuszy dotycz ące spraw
  obj ętych porz ądkiem obrad, zadawane
  przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
  wraz
  z odpowiedziami na zadawane pytania.
  TAK
  informacj
  ę na temat powodów odwoania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
  porz ądku obrad wraz z uzasadnieniem.
  TAK
  informacj ę o przerwie w obradach
  walnego zgromadzenia i powodach
  zarz ądzenia przerwy.
  TAK
  informacje na temat podmiotu, z którym
  spóka podpisaa umow
  ę
  o świadczenie usug Autoryzowanego
  Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu
  strony internetowej, numerów telefonicznych
  oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  Informacj ę na temat podmiotu, który peni
  funkcj ę animatora akcji emitenta.
  TAK
  dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spóki, opublikowany w ci
  ągu ostatnich 12
  miesi ęcy.
  TAK


  69
  Informacje zawarte na stronie internetowej
  powinny by ć zamieszczane w sposób
  umo żliwiaj ący atwy dost ęp do tych
  informacji. Emitent powinien dokonywa ć
  aktualizacji informacji umieszczanych na
  stronie internetowej. W przypadku
  pojawienia si ę nowych, istotnych informacji
  lub wyst ąpienia istotnej zmiany informacji
  umieszczanych na stronie internetowej,
  aktualizacja powinna zosta ć
  przeprowadzona niezwocznie. TAK
  4.
  Spóka prowadzi korporacyjn
  ą stron ę
  internetow ą, wedug wyboru emitenta,
  w j ęzyku polskim lub angielskim. Raporty
  bie żące i okresowe powinny by ć
  zamieszczane na stronie internetowej co
  najmniej w tym samym j ęzyku, w którym
  nast ępuje ich publikacja zgodnie z
  przepisami obowi ązuj ącymi emitenta.
  TAK
  Emitent prowadzi korporacyjn ą
  stron ę internetow ą w obu
  rekomendowanych j ęzykach
  (polskim i angielskim).
  5.
  Spóka powinna prowadzi
  ć polityk ę
  informacyjn ą ze szczególnym
  uwzgl ędnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spóka, poza
  swoj ą stron ą korporacyjn ą powinna
  wykorzystywa ć indywidualn ą dla danej
  spóki sekcj ę relacji inwestorskich
  znajduj ącą na stronie
  www.GPWInfoStrefa.pl.
  TAK
  6.
  Emitent powinien utrzymywa
  ć bie żące
  kontakty z przedstawicielami
  Autoryzowanego Doradcy, celem
  umo żliwienia mu prawidowego
  wykonywania swoich obowi ązków wobec
  emitenta. Spóka powinna wyznaczy ć osob ę
  odpowiedzialn ą za kontakty z
  Autoryzowanym Doradc ą.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  7.
  W przypadku, gdy w spóce nast
  ąpi
  zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
  istotne znaczenie dla wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradc ę swoich
  obowi ązków, emitent niezwocznie
  powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradc ę.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi
  ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym Doradcą.
  8.
  Emitent powinien zapewni ć
  Autoryzowanemu Doradcy dost ęp do
  wszelkich dokumentów i informacji
  niezb ędnych do wykonywania obowi ązków
  Autoryzowanego Doradcy.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  9.1
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym
  informacj
  ę na temat ącznej wysoko ści
  wynagrodze ń wszystkich czonków zarz ądu
  i rady nadzorczej. TAK


  70
  9.2
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym
  informacj ę na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego
  od emitenta z tytuu świadczenia wobec
  emitenta usug w ka żdym zakresie.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  10.
  Czonkowie zarz
  ądu i rady nadzorczej
  powinni uczestniczy ć w obradach walnego
  zgromadzenia w skadzie umo żliwiaj ącym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
  pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia. TAK
  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy
  wspópracy Autoryzowanego Doradcy,
  powinien organizowa
  ć publicznie dost ępne
  spotkanie z inwestorami, analitykami i
  mediami.
  TAK
  Emitent samodzielnie dokonuje
  organizacji publicznie dost ępnych
  spotka ń z inwestorami, analitykami
  i mediami minimum 2 razy w roku.
  12.
  Uchwaa walnego zgromadzenia w sprawie
  emisji akcji z prawem poboru powinna
  precyzowa
  ć cen ę emisyjn ą albo mechanizm
  jej ustalenia lub zobowi ąza ć organ do tego
  upowa żniony do ustalenia jej przed dniem
  ustalenia prawa poboru, w terminie
  umo żliwiaj ącym podj ęcie decyzji
  inwestycyjnej. TAK
  13.
  Uchway walnego zgromadzenia powinny
  zapewnia
  ć zachowanie niezb ędnego
  odst ępu czasowego pomi ędzy decyzjami
  powoduj ącymi okre ślone zdarzenia
  korporacyjne a datami, w których ustalane
  s ą prawa akcjonariuszy wynikaj ące z tych
  zdarze ń korporacyjnych.
  TAK
  14.
  Dzie
  ń ustalenia praw do dywidendy oraz
  dzie ń wypaty dywidendy powinny by ć tak
  ustalone, aby czas przypadaj ący pomi ędzy
  nimi by mo żliwie najkrótszy, a w ka żdym
  przypadku nie du ższy ni ż 15 dni roboczych.
  Ustalenie du ższego okresu pomi ędzy tymi
  terminami wymaga szczegóowego
  uzasadnienia. TAK
  15.
  Uchwaa walnego zgromadzenia w sprawie
  wypaty dywidendy warunkowej mo
  że
  zawiera ć tylko takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie nast ąpi przed dniem
  ustalenia prawa do dywidendy.
  TAK
  16.
  Emitent publikuje raporty miesi
  ęczne, w
  terminie 14 dni od zako ńczenia miesi ąca.
  Raport miesi ęczny powinien zawiera ć co
  najmniej:
  • informacje na temat wyst ąpienia tendencji i
  zdarze ń w otoczeniu rynkowym Emitenta,
  które w ocenie Emitenta mog ą mie ć w
  przyszo ści istotne skutki dla kondycji NIE
  Emitent z dniem 16.01.2018 roku
  zaprzesta publikowa ć raporty
  miesi ęczne. W opinii Zarz ądu Spóki
  bior ąc, pod uwag ę zbie żno ść
  informacji zawartych w raportach
  miesi ęcznych z informacjami
  przekazywanymi


  71
  finansowej oraz wyników finansowych
  Emitenta,
  • zestawienie wszystkich informacji
  opublikowanych przez Emitenta
  w trybie raportu bie żącego w okresie
  obj ętym raportem,
  • informacje na temat realizacji celów emisji,
  je żeli taka realizacja, cho ćby w cz ęści, miaa
  miejsce w okresie obj ętym raportem,
  •kalendarz inwestora, obejmuj ący
  wydarzenia maj ące mie ć miejsce w
  nadchodz ącym miesi ącu, które dotycz ą
  Emitenta i s ą istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów, w szczególno ści daty
  publikacji raportów okresowych,
  planowanych walnych zgromadze ń,
  otwarcia subskrypcji, spotka ń z inwestorami
  lub analitykami, oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego. regularnie za po
  średnictwem
  raportów bie żących i okresowych,
  które Spóka sporz ądza zgodnie
  z obowi ązuj ącymi przepisami
  prawa, terminowo publikowane raporty bie żące i okresowe
  umo żliwiaj ą wszystkim
  zainteresowanym, w tym
  inwestorom indywidulanym, zapoznanie si ę
  z wszelkimi okoliczno ściami
  i zdarzeniami, które mog ą mie ć
  istotny wpyw na sytuacj ę
  gospodarcz ą, maj ątkow ą
  i finansow ą Spóki lub które
  mogyby w sposób znacz ący
  wpyn ąć na cen ę lub warto ść akcji
  LUG S.A.
  16a.
  W przypadku naruszenia przez Emitenta
  obowi ązku informacyjnego okre ślonego w
  Za ączniku nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu
  („Informacje bie żące i okresowe
  przekazywane
  w alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”) Emitent powinien
  niezwocznie opublikowa ć, w trybie
  wa ściwym dla przekazywania raportów
  bie żących na rynku NewConnect, informacj ę
  wyja śniaj ącą zaistnia ą sytuacj ę.
  TAK
  Ź ródo: Emitent
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  ……………………………………………………………………


  72  73
  OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU LUG S.A.
  W SPRAWIE RZETELNO ŚCI SPORZ ĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  za okres
  od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  Zarz ąd Spóki LUG S.A. na podstawie §5 pkt 7.1. Za ącznika nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie żące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect" o świadcza, i ż wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne
  jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywa lne sporządzane zostay zgodnie z przepisami
  obowi ązuj ącymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali mi ędzynarodowej.
  O świadczamy tak że, i ż dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowy m
  odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje maj ątkow ą i finansow ą LUG S.A. oraz jej
  wynik finansowy.
  Ponadto sprawozdanie z dziaalno ści Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spóki ,
  w tym opis podstawowych zagro że ń i ryzyk zwi ązanych z prowadzon ą dziaalno ści ą.
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  …………………………………………………………………………


  74
  O ŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU LUG S.A.
  W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
  Zarz ąd Spóki LUG S.A. na podstawie §5 ust. 6.1. pkt 6) Zaącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu "Informacje bie żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect" o świadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przep rowadzającej badanie
  rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepis ami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
  wyboru firmy audytorskiej i wskazuje, że firma audytorska oraz czonkowie zespou wykonuj ącego
  badanie speniali warunki do sporz ądzenia bezstronnego i niezale żnego sprawozdania z badania
  rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, standardami wykonywania
  zawodu i zasadami etyki zawodowej.
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  ……………………………………………………………………


  75  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1  2
  SPIS TRE ŚCI
  Pismo Prezesa LUG S.A. ............................ ............................................................................................ 4
  INFORMACJE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017
  1. Wprowadzenie ................................... .............................................................................................. 7
  2. Wybrane dane z bilansu oraz rachunku zysków i st rat.................................................................... 8
  3. Przepywy pieni ężne ................................................ ........................................................................ 9
  4. Analiza wska źnikowa ............................................ ........................................................................... 9
  5. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów .... ........................................................................... 9
  6. Opis struktury gównych lokat kapitaowych lub g ównych inwestycji kapitaowych ...................... 11
  7. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w uj ęciu podmiotowym, przedmiotowym i warto ściowym
  .................................................. ................................................... .................................................. 11
  8. Opis istotnych transakcji z podmiotami powi ązanymi ............................................ ....................... 11
  9. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach ........................................... ...... 11
  10. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach 11
  11. Informacje o zmianach zasad rachunkowo ści…………………………………………………………11
  SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU LUG S.A. Z DZIAALNOSCI ZA OKRES 01.01.2017 - 31 .12.2017
  1. PODSTAWOWE DANE ................................ ................................................................................. 13
  1.1. Organizacja .................................. ...................................................................................... 13
  1.2. Zasady zarz ądzania przedsi ębiorstwem ......................................... .................................. 18
  2. OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAOW EJ ......... ......................................................... 24
  2.1. Historia Emitenta ............................ ................................................................................... 24
  2.2. Profil dziaalno ści ................................................ ............................................................... 24
  2.3. Rynek o świetleniowy i perspektywy jego rozwoju ............ ................................................. 26
  2.4. Gówne rynki dziaania i informacje o oddziaa ch .............................................................. 29
  2.5. Udzia w rynku o świetleniowym ...................................... ................................................... 29
  3. ISTOTNE ZDARZENIA W PYWAJ ĄCE NA DZIAALNO ŚĆ LUG S.A. W ROKU OBROTOW YM
  2017 .............................................. ......................................................................................................... 30
  3.1. Najwa żniejsze okoliczno ści i zdarzenia maj ące wpyw na dziaalno ść ............................. 30
  3.2. Istotne informacje i wska źniki niefinansowe ................................. ..................................... 38
  3.3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Emitenta……………..……………………... 40
  3.4. Kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. .. ................................................................ 47
  3.5. Nabycie/zbycie udziaów (akcji) wasnych ..... .................................................................... 48
  3.6. Zdarzenia i okoliczno ści istotnie wpywaj ące na dziaalno ść po 31.12.2017r. .................. 50
  3.7. Informacje o audytorze ................. .................................................................................... .51
  3.8.
  Stanowisko Zarz ądu w przedmiocie zastrze żenia ……………………………………….…….…. 51  3
  RAPORT ZARZ ĄDU LUG S.A. O CZYNNIKACH RYZYKA
  4. ZARZ ĄDZANIE RYZYKIEM ................................... ....................................................................... 56
  4.1. Czynniki ryzyka zwi ązane z otoczeniem Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  ………………….. 56
  4.2. Czynniki ryzyka zwi ązane z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta ………….….... 58
  RAPORT ZARZ ĄDU LUG S.A. O STOSOWANIU ZASAD ADU KORPORACYJNEGO
  5. RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK ............ ....................................................... 665
  O ŚWIADCZENIA ZARZ ĄDU LUG S.A
  .………………………………………………………………….…………. 72  4
  PISMO PREZESA LUG S.A.
  Szanowni Pa ństwo,
  zapraszam do zapoznania si ę z Jednostkowym raportem rocznym
  spóki LUG S.A. za rok 2017. Dokument ten jest pod sumowaniem
  najwa żniejszych wydarze ń́ i wyników finansowych naszej firmy
  w minionym roku.
  W roku ubiegym, dziaalno ść LUG S.A. odpowiedzialnej za rozwój
  i zarz ądzanie spókami zale żnymi wchodz ącymi w skad Grupy
  Kapitaowej LUG S.A., skoncentrowali śmy na budowie jej przewagi
  konkurencyjnej. Opracowali śmy i wdro żyli śmy strategiczne kierunki
  rozwoju na lata 2017-2021 oraz skupili śmy si ę na rozbudowie
  kompetencji w kluczowych dla dalszego wzrostu Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. obszarach
  . Wpisuj ąc si ę
  ̨ w globalne trendy bran
  ży
  o świetleniowej, poo żyli śmy szczególn ą wag ę do rozwoju nowych rozwi ąza ń dopasowanych do trendu
  Smart City i poszerzenia oferty asortymentowej o ko lejne efektywne energetycznie
  rozwiązania,
  pami ętaj ąc przy tym, by w centrum dziaa ń stawia ć czowieka i jego potrzeby.
  Za nami bardzo dobry rok, który obfitowa w liczne wydarzenia umacniające pozycj ę Grupy. W ymieni ę
  tylko niektóre z nich, by zach ęci ć Pa ństwa do dalszej lektury raportu. Kluczowym dla dals zej ekspansji
  naszych produktów i usug jest powoanie przez LUG S.A. i Provider Argentina SA spóki joint venture
  pod nazw ą LUG Argentina SA zajmuj ącej si ę dystrybucj ą rozwi ąza ń́ o świetleniowych LUG
  w Argentynie. Nowa spóka koncentruje si ę na ekspansji LUG na rynku Argentyny zarówno na poz iomie
  handlowym, jak równie ż produkcyjnym – dzi ęki budowie pierwszej fabryki LUG zlokalizowanej poz a
  Polsk ą. W ierzymy, że kolejnym etapem rozwoju b ędzie ekspansja na kolejne rynki Ameryki aci ńskiej.
  Istotnym czynnikiem dynamicznego rozwoju nowoczesny ch przedsiębiorstw jest innowacyjno ść
  i zdolno ść do jej wytwarzania. Mamy tego świadomo ść, st ąd od lat skutecznie rozwijamy zespó bada ń
  i rozwoju. Krokiem w tym kierunku jest powoanie no wej spóki technologicznej BIOT Sp. z o.o., która
  wzmocni potencja grupy w obszarze rozwoju nowych t echnologii. Kolejnym, jest rozbudowa Centrum
  Badawczo-Produkcyjnego LUG S.A. w Nowym Kisielinie, gdzie powstaa dodatkowa hala
  powi ększaj ąca zdolno ści produkcyjne Grupy.
  Mocna pozycja finansowa Grupy Kapitaowej LUG S.A. pozwolia nam także na uhonorowanie
  akcjonariuszy, do których trafia druga co do wiel kości dywidenda w historii przedsi ębiorstwa. Spóka
  wypacia swoim akcjonariuszom ponad 1,07 mln z (1 4 gr na akcję).
  Sukcesy ekonomiczne dodatkowo potwierdzia nagroda przyznana nam przez Gazetę Giedy „Parkiet”.
  LUG S.A. otrzymaa statuetk ę Byka w kategorii „Najlepszej spóki na rynku NewC onnect”. Doceniono
  tak że nasz ą prac ę w obszarze raportowania, przyznaj ąc LUG S.A. nagrod ę
  ̨ The Best Annual Report
  2016 w kategorii spóek z rynku NewConnect.


  5
  Naszym Pracownikom, Partnerom i Klientom, a tak że Akcjonariuszom dzi ękuj ę za zaufanie i wsparcie.
  Zapraszam do zapoznania si ę z tre ści ą niniejszego raportu. Gor ąco zach ęcam te ż do przeczytania
  Skonsolidowanego raportu Rocznego Grupy Kapitaowej LUG S.A. za rok 2017, który stanowi peny
  obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej LUG.
  Z wyrazami szacunku,
  Ryszard W torkowski, Prezes Zarz ądu


  6  7
  1. WPROWADZENIE
  Wybrane informacje finansowe zawieraj ące podstawowe dane liczbowe (w zotych oraz przelic zone
  na euro) podsumowuj ące sytuacj ę finansow ą LUG S.A. w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. z ostay
  zaprezentowane w Tabeli 2, Tabeli 3, Tabeli 4 i Tab eli 5.
  Pozycje bilansu przeliczono wedug kursu średniego euro ogoszonego przez Narodowy Bank Polsk i,
  obowi ązuj ący na dzie ń bilansowy.
  Pozycje rachunku wyników przeliczono wedug kursu średniego euro b ęd ącego średni ą arytmetyczn ą
  ś rednich kursów euro ogoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązuj ących na ostatni dzie ń
  ka żdego zako ńczonego miesi ąca czterech kwartaów roku.
  Tabela 1 Zastosowane kursy EUR/PLN
  Kurs euro na dzie
  ń bilansowy
  (31.12.)
  Ś redni kurs euro w okresie
  od 01.01. do 31.12.
  2016 4,4240 4,3757
  2017 4,1709 4,2449
  Źródo: NBP  8
  2. WYBRANE DANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I ST RAT
  Tabela 2 W ybrane jednostkowe dane finansowe LUG S.A. za 2017 rok oraz dane porównywalne za
  2016 rok [mln PLN]
  2017
  mln PLN 2016
  mln PLN 2017
  mln EUR 2016
  mln EUR Dynamika
  (PLN)
  Przychody ze sprzeda ży 1,61 1,02 0,38 0,23 157
  Amortyzacja 0,0010 0,0020 0,0002 0,0005 50
  Zysk (strata) ze sprzeda ży brutto 1,60 1,02 0,38 0,23 157
  Zysk (strata) ze sprzeda ży netto 0,14 0,07 0,03 0,02 208
  Zysk (strata) z dziaalno ści operacyjnej 0,01 0,07 0,00 0,01 20
  Zysk z dziaalno ści gospodarczej 1,95 0,84 0,46 0,19 233
  EBITDA 0,01 0,07 0,00 0,02 21
  Zysk (strata) brutto 1,95 0,84 0,46 0,19 233
  Zysk (strata) netto 1,96 0,78 0,46 0,18 250
  31.12.2017
  mln PLN 31.12.2016
  mln PLN 31.12.2017
  mln EUR 31.12.2016
  mln EUR Dynamika
  (PLN)
  Aktywa razem, w tym: 30,54 34,60 7,32 7,82 88
  Aktywa trwae 30,22 33,79 7,25 7,64 89
  Aktywa obrotowe 0,32 0,81 0,08 0,18 39
  Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 *
  Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 0,01 0,02 0,00 0,00 59
  Nale żno ści razem, w tym: 0,72 1,33 0,17 0,30 54
  Nale żno ści krótkoterminowe 0,31 0,79 0,07 0,18 39
  Nale żno ści dugoterminowe 0,42 0,54 0,10 0,12 78
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania,
  w tym: 0,43 0,19 0,10 0,04 227
  Zobowi
  ązania i rezerwy dugoterminowe 0,02 0,06 0,00 0,01 30
  Zobowi ązania i rezerwy krótkoterminowe 0,41 0,13 0,10 0,03 320
  Kapita wasny, w tym: 30,12 34,41 7,22 7,78 88
  Kapita podstawowy 1,80 1,80 0,43 0,41 100
  Ź ródo: Emitent  9
  3. PRZEPYWY PIENI ĘŻNE
  Tabela 3 Jednostkowe przepywy pieni ężne LUG S.A. za 2017 rok oraz dane porównywalne za 2 016
  rok
  2016 2017
  mln PLN mln PLN
  Przepywy pieni
  ężne netto z dziaalno ści operacyjnej -0,19 0,42
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej 0,20 0,58
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści finansowej 0,00 -1,01
  Przepywy pieni ężne netto 0,01 -0,01
  Źródo: Emitent
  4. ANALIZA WSKA ŹNIKOWA
  Dziaalno ść operacyjna Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest realizo wana niemal wyącznie w spókach
  zale żnych, w szczególno ści w LUG Light Factory Sp. z o.o. W zwi ązku z tym jednostkowe wyniki
  finansowe LUG S.A. nie oddaj ą obrazu kondycji, rozwoju i perspektyw emitenta, a także nie pozwalaj ą
  na przeprowadzenie racjonalnej analizy wska źnikowej.
  5. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW
  Tabela 4 Struktura aktywów i pasywów LUG S.A.
  Bilans Bilans na 31.12.2016 [mln. z]
  Struktura [%] Bilans na 31.12.2017 [mln. z]
  Struktura [%] Dynamika
  r/r [%]
  AKTYWA`
  Aktywa trwae 33,79 z 97,66% 30,22 z 98,95% 89,43%
  Rzeczowe aktywa trwae 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Wartości niematerialne 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Nieruchomo ści inwestycyjne 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 29,62 z 85,61% 29,77 z 97,48% 100,51%
  Pozostae aktywa finansowe 3,60 z 10,40% 0,00 z 0, 00% -
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 0,03 z 0,09% 0,03 z 0,10% 100,00%
  Należno ści dugoterminowe 0,54 z 1,56% 0,42 z 1,38% 77,78 %
  Aktywa obrotowe 0,81 z 2,34% 0,32 z 1,05% 39,51%
  Zapasy 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Należno ści handlowe 0,34 z 0,98% 0,26 z 0,85% 76,47%
  Nale żno ści z tytuu podatków, ce, ubezpiecze ń oraz
  innych świadcze ń 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae nale
  żno ści 0,45 z 1,30% 0,05 z 0,16% 11,11%
  Pozostae aktywa finansowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,0 0% -
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 0,02 z 0,06% 0,01 z 0,03% 50 ,00%
  AKTYWA RAZEM 34,60 z 100,00% 30,54 z 100,00% 88,27%


  10
  PASYWA
  Kapita wasny 34,41 z 99,45% 30,12 z 98,62% 87,53%
  Kapita zakadowy 1,80 z 5,20% 1,80 z 5,89% 100,00%
  Kapita zapasowy z emisji akcji powyżej warto ści
  nominalnej 23,82 z 68,84% 23,82 z 78,00% 100,00%
  Pozostae kapitay 7,60 z 21,97% 7,37 z 24,13% 96,97%
  Różnice kursowe z konsolidacji 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zyski zatrzymane 0,41 z 1,18% - 4,83 z 15,83% -
  Kapita akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Wynik finansowy bie żącego okresu 0,78 z 2,25% 1,96 z 6,42% 251,28%
  Zobowi ązania dugoterminowe 0,06 z 0,17% 0,02 z 0,07% 33,33%
  Zobowi ązania z tytuu kredytów, po życzek oraz innych
  instrumentów du żnych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae zobowi
  ązania finansowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Rezerwy z tytuu odroczonego podatku dochodowego 0, 06 z 0,17% 0,02 z 0,07% 33,33%
  Rezerwy z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae rezerwy 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowiązania krótkoterminowe 0,13 z 0,38% 0,40 z 1,31% 3 07,69%
  Zobowiązania z tytuu kredytów, po życzek oraz innych
  instrumentów du żnych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae zobowi ązania finansowe 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowi ązania z tytuu podatków, ce, ubezpiecze ń oraz
  innych świadcze ń 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowi ązania z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Zobowi ązania handlowe 0,04 z 0,12% 0,22 z 0,72% 550,00%
  Zobowiązania z tytuu bie żącego podatku dochodowego 0,02 z 0,06% 0,02 z 0,07% 100,00%
  Pozostae zobowi ązania 0,05 z 0,14% 0,13 z 0,43% 260,00%
  Rezerwy z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,00 z 0,00% 0,00 z 0,00% -
  Pozostae rezerwy 0,02 z 0,06% 0,03 z 0,10% 150,00%
  PASYWA RAZEM 34,60 z 100,00% 30,54 z 100,00% 88,27%
  Źródo: Emitent
  Bilans LUG S.A. w 2017 roku zamkn ą si ę sum ą 30,54 mln z. Jest to wynik o 11,73% ni ższy ni ż
  w roku 2016. Dominuj ąca pozycj ą aktywów s ą aktywa trwae, stanowi ące 98,95% maj ątku firmy. Aktywa
  obrotowe w 2017 roku stanowi ą zaledwie 1,05% w strukturze aktywów. Po stronie pa sywów istotny
  udzia stanowi kapita wasny, który stanowi 98,62% .  11
  6. OPIS STRUKTURY GÓWNYCH LOKAT KAPITAOWYCH LUB G ÓWNYCH INWESTYCJI
  KAPITAOWYCH
  W 2017 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. korzystaa z transakcji IRS oraz z lokat kapitaowych typu
  overnight, a tak że z lokat terminowych nie du ższych ni ż dwutygodniowe.
  Spóki nie dokonyway żadnych lokat ani inwestycji kapitaowych poza wskaz anymi, zarówno
  w obr ębie samej grupy kapitaowej, jak równie ż w jednostkach zewn ętrznych.
  Spóka LUG S.A. w 2017 roku nie korzystaa z lokat i inwestycji kapitaowych.
  7. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJ ĘCIU PODMIOTOWYM,
  PRZEDMIOTOWYM I WARTO ŚCIOWYM
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych, w tym opis zobowiąza ń warunkowych z tytuu udzielonych
  gwarancji i por ęcze ń podano w nocie nr 20 jednostkowego sprawozdania fi nansowego LUG S.A. za
  2017 rok.
  W opinii Zarz ądu istnieje znikome prawdopodobie ństwo wypywu środków finansowych wykazanych
  w zobowi ązaniach pozabilansowych / warunkowych w 2017 roku.
  8. OPIS ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI
  Spóka dominuj ąca i jednostki od niej zale żne nie zawieray transakcji z podmiotami powi ązanymi
  na innych warunkach ni ż rynkowe. Szczegóowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  podano w nocie nr 23 jednostkowego sprawozdania fin ansowego LUG S.A. za 2017 rok.
  9. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH
  W 2017 roku stan po życzek wzrós w stosunku do roku 2016 o kwot ę 1.059 tys. PLN, w zwi ązku
  z po życzkami udzielonymi przez LUG S.A. spóce zale żnej LUG do Brasil Ltda.
  Jednocze śnie Zarz ąd LUG S.A. podj ą decyzj ę o utworzeniu odpisu na po życzki dotychczas udzielone
  spóce zale żnej LUG do Brasil Ltda.
  10. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
  POR ĘCZENIACH I GWARANCJACH
  Na dzie ń 31.12.2017 r. nie wyst ępoway por ęczenia na rzecz LUG S.A., jak równie ż Spóka nie udzielaa
  por ęcze ń w 2017 roku.
  11. INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD RACHUNKOWO ŚCI
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zmiany zasad rachunkowo ści.


  12  13
  1. PODSTAWOWE DANE
  1.1. Organizacja
  1.1.1. Przedmiot dziaalno ści wg PKD
  LUG S.A. to spóka dominuj ąca Grupy Kapitaowej LUG S.A. - dostawcy kompleksow ych rozwiąza ń
  ś wietlnych, jednego z czoowych producentów opraw o świetleniowych w Polsce i w Europie. Spóka
  posiada blisko 29 lat do świadczenia w bran ży o świetleniowej. Od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa
  Kapitaowa z siedzib ą w Zielonej Górze. W listopadzie 2007 roku LUG S.A . zadebiutowa na rynku New
  Connect zarz ądzanym przez warszawsk ą GPW.
  Przedmiotem przewa żaj ącej dziaalno ści spóki LUG S.A. wg PKD jest:
  doradztwo firm centralnych (head office) i doradztw o związane z zarz ądzaniem (wg PKD 2007 – 70).
  Przedmiotem przewa żaj ącej dziaalno ści Grupy Kapitaowej LUG S.A. wg PKD jest:
  produkcja elektrycznego sprz ętu o świetleniowego (wg PKD 2007 – 27.4).
  Sektor dziaalno ści Emitenta wg klasyfikacji GPW – budownictwo.
  1.1.2. Opis organizacji LUG S.A.
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba Spóki: Zielona Góra
  Forma prawna: Spóka akcyjna
  Przepisy prawa: Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spóek Handlowych
  Adres siedziby: ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona G óra
  Numery telekomunikacyjne: tel. (068) 45 33 200, fa x. (068) 45 33 201
  Poczta elektroniczna: [email protected]
  Strona internetowa: www.lug.com.pl
  REGON: 080201644
  NIP: 929-16-72-920
  Spóka jest zarejestrowana w rejestrze przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego, prowadzonym
  przez S ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr KRS 0000287791.
  Spóka LUG S.A. jest jednostk ą dominuj ącą Grupy Kapitaowej LUG S.A. Zarz ąd LUG S.A. przedstawi
  sprawozdanie z dziaalno ści grupy w odr ębnym raporcie rocznym.
  1.1.3. Czas trwania
  LUG S.A. jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony.
  1.1.4. Kapita zakadowy
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zdarzenia, które miayby wpyw na warto ść kapitau akcyjnego spóki
  LUG S.A.
  Na dzie ń 31.12.2017r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy L UG
  S.A. wynosi 1 799 642,50 PLN i dzieli si ę na 7 198 570 akcji o warto ści nominalnej 0,25 PLN ka żda,
  w tym:


  14
  a) 4 320 000 (cztery miliony trzysta dwadzie ścia tysi ęcy) akcji zwykych na okaziciela serii A
  o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda;
  b) 1 438 856 (jeden milion czterysta trzydzie ści osiem tysi ęcy osiemset pi ęćdziesi ąt sze ść) akcji
  zwykych na okaziciela serii B o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda;
  c) 1 439 714 (jeden milion czterysta trzydzie ści dziewi ęć tysi ęcy siedemset czterna ście) akcji
  zwykych na okaziciela serii C o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda.
  Tabela 5 Struktura kapitau zakadowego na dzie ń sporz ądzenia niniejszego raportu
  Liczba akcji (szt.) Udzia w kapitale
  zakadowym (%) Liczba gosów Udzia w ogólnej
  liczbie gosów (%)
  Seria A 4 320 000 60,01% 4 320 000 60,01%
  Seria B 1 438 856 19,99% 1 438 856 19,99%
  Seria C 1 439 714 20,00% 1 439 714 20,00%
  Suma 7 198 570 100% 7 198 570 100%
  Ź ródo: Emitent
  1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu
  Akcje spóki LUG S.A.
  Papiery warto ściowe LUG S.A. zadebiutoway na rynku NewConnect Gi edy Papierów W artościowych
  w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 rok u.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii A , na mocy uchway nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 21.09.2007r., zostay zamienione z akcji imiennych na akcje na
  okaziciela. Akcje serii A s ą akcjami o charakterze zao życielskim. Zostay one utworzone na
  podstawie przepisów KSH, dotycz ących powstania spóki akcyjnej. Akcje imienne serii A
  powstay na mocy uchway z dnia 02.08.2007r. Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia
  Wspólników LUG Sp. z o.o., poprzednika prawnego Emi tenta. Datą rejestracji akcji serii A jest
  03.09.2007r.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii B powstay na mocy uchway nr 2 Nadzwyczajnego Walne go
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 21.09.2007r. Emisja ak cji serii B zostaa zarejestrowana przez
  s ą d gospodarczy wa ściwy dla siedziby Emitenta w dniu 03.12.2007r.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii C powstay na mocy Uchway nr 5 Nadzwyczajnego W alne go
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 23.03.2010r., w sprawi e podwyższenia kapitau zakadowego
  Spóki w drodze publicznej emisji akcji zwykych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji
  zamkni ętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyr ażenia zgody na ich
  dematerializacj ę i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alterna tywnym Systemie
  Obrotu „NewConnect”. Subskrypcja akcji serii C trwa a od 04.05.2010r. do 14.05.2010r.
  Przydziau akcji dokonano 27.05.2010r. Cena emisyjn a akcji serii C zostaa ustalona na
  poziomie 0,15 z. Na akcje serii C w wykonaniu praw a poboru zapis zożyo 393 inwestorów
  w zapisach podstawowych oraz 149 inwestorów w ramac h zapisów dodatkowych. Stopa
  redukcji zapisów dodatkowych wyniosa: 93,5%.
  W listopadzie 2012 roku, na mocy postanowie ń NWZA z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji
  w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwy ższeniu ich warto ści nominalnej. Oznacza to, że warto ść
  nominalna akcji wszystkich serii LUG zostaa podwy ższona z kwoty 0,01 z (1 grosz) do kwoty 0,25 z
  (25 groszy). Scalenie odbyo si ę przy proporcjonalnym zmniejszeniu ącznej ilo ści akcji z liczby
  179.964.250 do liczby 7.198.570 czyli poprzez po ączenie ka żdych 25 akcji o dotychczasowej warto ści
  nominalnej 1 grosz, w jedn ą akcj ę Spóki o nowej warto ści nominalnej 25 groszy. Caa procedura nie


  15
  wpyn ęa na kapita zakadowy LUG S.A. w wysoko ści 1.799.642,50 z, który pozosta niezmienionym
  poziomie.
  Tabela 8 Struktura akcyjna przed i po scaleniu akcji LUG S. A.
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zdarzenia maj ące wpyw na struktur ę akcyjn ą spóki LUG S.A.
  Struktura udziaów LUG S.A. w spókach zale żnych Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Stan posiadania udziaów w spókach zale żnych Grupy Kapitaowej LUG S.A. b ędących
  w posiadaniu jednostki dominuj ącej, na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania, przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Tabela 9 Struktura udziaów LUG S.A. w spókach Grupy Kapit aowej LUG S.A. – stan na moment
  publikacji raportu
  Ź ródo: LUG S.A.
  Struktura akcjonariatu LUG S.A.
  Poni ższa tabela i wykres wyszczególniaj ą akcjonariuszy posiadaj ących co najmniej 5% udziaów
  w kapitale zakadowym spóki LUG S.A. na dzie ń sporz ądzania niniejszego sprawozdania
  z dziaalno ści.
  Seria akcji
  Ilość akcji przed scaleniem
  (wartość nominalna 0,01 zł) Ilość akcji po scaleniu
  (wartość nominalna 0,25 zł)
  Seria A 108 000 000 4 320 000
  Seria B 35 971 400 1 438 856
  Seria C 35 992 850 1 439 714
  Razem 179 964 250 7 198 570
  Spóka Udziaow
  iec Liczba
  udziaów Warto
  ść
  udziaów Udzia
  w kapitale
  zakadowy
  m
  Udzia w liczbie
  gosów
  na WZ
  LUG Light Factory Sp. z o. o. LUG S.A. 58 000 29 000 000
  PLN 100% 100%
  LUG GmbH LUG S.A. 500 25 000
  EUR 100% 100%
  T.O.W LUG Ukraina LUG S.A. 2 160 233
  UAH 100% 100%
  LUG do Brasil Ltda. LUG S.A. 325 000 325 000
  BRL 65% 65%
  LUG Lighting UK Ltd. LUG S.A. 500 5 000
  GBP 100% 100%
  LUG Argentina SA LUG S.A. 1 500 150 000
  pesos 50% 50%
  BIOT Sp. z o.o. LUG S.A. 1 632 81 600
  PLN 51% 51%


  16
  Tabela 10 Struktura Akcjonariuszy LUG S.A. posiadaj ących co najmniej 5% akcji Emitenta – stan na
  dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania
  Imię i nazwisko / nazwa Seria
  Akcji Liczba
  Akcji Udzia w
  kapitale
  zakadowym
  Udzia w liczbie
  gosów na WZA
  Ryszard W torkowski A, C 2 670 610 37,10% 37,10%
  Iwona Wtorkowska A 1 120 000 15,56% 15,56%
  Fundusze zarz ądzane przez
  OPERA TFI A, B, C 1 266 810 17,60% 17,60%
  Pozostali akcjonariusze B, C 2 141 150 29,74% 29,74%
  SUMA A,B,C
  7 198 570 100,00% 100,00%
  Źródo: LUG S.A.
  Struktur ę akcjonariatu okre ślono w oparciu o nast ępuj ące dokumenty :
  - Ryszard Wtorkowski - lista osób uprawnionych do u dziau w ZWZ LUG S.A. w dniu 21.06.2017 r.
  (05.06.2017 r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  - Iwona Wtorkowska - lista osób uprawnionych do udz iau w ZWZ LUG S.A. w dniu 21.06.2017 r.
  (05.06.2017 r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  - Fundusze zarz ądzane przez OPERA TFI - listy osób uprawnionych do udziau w NWZ LUG S.A.
  w dniu 25.08.2014r. (9.08.2014r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w NWZ LUG S.A.).
  W 2017 roku Emitent nie otrzyma żadnej informacji od akcjonariuszy o zmianie stanu p osiadania akcji
  spóki LUG S.A.
  Wykres 1 Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu LUG S .A – stan na dzie ń sporz ądzenia
  niniejszego raportu
  Ź ródo: LUG S.A.
  Na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania akcjonariusze LUG S .A. nie są obj ęci umow ą typu
  lock-up.
  Ryszard
  Wtorkowski 37,10%
  Iwona
  Wtorkowska 15,56%
  Fundusze
  zarz ądzane
  przez OPERA TFI
  17,60%
  Pozostali
  akcjonariusze 29,74%


  17
  Notowania spóki LUG S.A. za okres 01.01.2017– 31.1 2.2017
  W 2017 roku kurs akcji spóki LUG S.A. przez wi ększo ść okresu wykazywa silne tendencje wzrostowe.
  Najni ższ ą warto ść w pierwszym kwartale osi ągn ą dn. 02.01.2017 r., kiedy cena akcji wyniosa 3,61
  PLN. Najwy ższa cena obserwowana w pierwszym kwartale to 7,77 P LN za akcję LUG z dnia
  22.03.2017r. Po wahaniach z pocz ątku drugiego kwartau i w konsekwencji spadku do na jniższej
  warto ści odnotowanej w drugim kwartale, czyli 6,57 PLN dn ia 07.04.2017 r., nastąpio wybicie do
  poziomu 9,49 PLN (06.06.2017r.) Pocz ątek lipca przyniós kolejne wzrosty z poziomu 8,77 PLN
  odnotowanego dn. 04.07.2017 roku do rekordowej wart ości 13,10 PLN z dnia 17.07. br., b ędącej
  jednocze śnie najwy ższ ą warto ści ą w caym 2017 roku. Do ko ńca wrze śnia ceny akcji ksztatoway si ę
  na stabilnym poziomie, którym otworzy czwarty kwar ta. Od początku pa ździernika do ko ńca roku kurs
  akcji waha si ę w przedziale pomi ędzy maksimum na poziomie 11,50 PLN (02.10.2017 r.) a minimum
  na poziomie 9,60 PLN (29.12.2017 r.), który by rów nież warto ści ą zamykaj ącą rok 2017. Zestawiaj ąc
  warto ść kursu akcji z pocz ątku i zamkni ęcia roku odnotowujemy rekordowy wzrost ceny akcji n a
  poziomie +265%, co stanowi najwy ższ ą roczn ą stop ę wzrostu w historii spóki.
  Wykres 3 Notowania akcji spóki LUG S.A. w okresie 01.01.20 17 – 31.12.2017r.
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku akcje spóki LUG S.A., podobnie jak w latach poprzednich, należay do indeksu NCIndex,
  natomiast od pa ździernika 2016 roku i przez cay rok 2017 byy zakw alifikowane do segmentu NC
  Focus.
  W dniu 21 wrze śnia 2017 roku LUG S.A. wypacia dywidend ę w wysoko ści 0,14 z na 1 akcj ę, w ącznej
  kwocie 1 007 799,80 zotych.
  Na mocy uchway Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 roku Emitent rozpoczą
  proces przygotowa ń do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku
  regulowanym Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.. Uchwaa ta jest podstaw ą do
  przeniesienia notowa ń akcji Spóki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewCo nnect na rynek
  regulowany Giedy Papierów W arto ściowych w W arszawie S.A. Prace zwi ązane z przej ściem na rynek
  regulowany i debiutem na gównym parkiecie trwaj ą.


  18
  1.1.6. Akcje (udziay) będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorują cych emitenta
  W akcjonariacie LUG S.A. znajduj ą si ę nast ępuj ące osoby b ęd ące czonkami organów zarz ądzaj ących
  i nadzorczych Emitenta:
  Tabela 11 Akcje (udziay) w posiadaniu osób zarz ądzaj ących i nadzoruj ących
  Imi ę i nazwisko /
  nazwa Funkcja Udziay
  w
  spóce
  Liczba akcji
  (udziaów)
  Udzia w kapitale
  zakadowym
  Udzia w liczbie
  gosów na WZA
  Ryszard W torkowski Prezes Zarz
  ądu
  LUG S.A. LUG
  S.A. 2 670 610 37,10% 37,10%
  Magorzata Konys
  Czonek
  Zarz
  ądu LUG
  S.A.
  LUG
  S.A. 15 200 0,21% 0,21%
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz
  ąca
  Rady
  Nadzorczej LUG S.A. LUG
  S.A. 1 120 000 15,56% 15,56%
  Renata Bacza
  ńska
  Czonek
  Rady
  Nadzorczej
  LUG S.A.
  LUG
  S.A. 28 408 0,39% 0,39%
  Eryk W torkowski Czonek
  Rady
  Nadzorczej LUG S.A. LUG do
  Brasil Ltda. 100 000 20,00% 20,00%
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  1.2. Zasady zarz ądzania przedsi ębiorstwem
  1.2.1. Organy zarz ądzaj ące LUG S.A.
  Zgodnie ze Statutem Spóki, Zarz ąd LUG S.A. skada si ę z jednego lub wi ększej liczby czonków, w tym
  Prezesa Zarz ądu przewodnicz ącego Zarz ądowi i kieruj ącego jego pracami. Czonkowie Zarz ądu
  s ą powoywani i odwoywani przez Rad ę Nadzorcz ą na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Rada
  Nadzorcza mo że odwoa ć Prezesa Zarz ądu, Wiceprezesa Zarz ądu lub czonka Zarz ądu przed upywem
  kadencji Zarz ądu. Je żeli powoanie czonka Zarz ądu nast ępuje w trakcie kadencji Zarz ądu, powouje
  si ę go na okres do ko ńca tej kadencji. Mandaty czonków Zarz ądu wygasaj ą z dniem odbycia W alnego
  Zgromadzenia zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończ ący
  si ę w trakcie ich kadencji.
  Skad osobowy Zarz ądu LUG S.A. na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania:
  · Ryszard W torkowski - Prezes Zarz ądu,
  · Mariusz Ejsmont – W iceprezes Zarz ądu,
  · Magorzata Konys - Czonek Zarz ądu.
  Obecna kadencja Zarz ądu rozpocz ęa swój bieg 07.05.2018 r., tj. w dniu odbycia posi edzenia Rady
  Nadzorczej i podj ęcia uchwa nr 11/05/2018, nr 12/05/2018 oraz nr 13/ 05/2018 powoujących
  dotychczasowych Czonków Zarz ądu na kolejn ą kadencj ę.  19
  Tabela 17 Kadencje Zarz ądu LUG S.A.
  Imi ę i nazwisko Funkcja w Zarz
  ądzie
  LUG S.A.
  Rozpocz ęcie
  pierwszej kadencji
  Czas trwania
  obecnej kadencji
  Ryszard W torkowski 1) Prezes Zarz ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Mariusz Ejsmont 2) Wiceprezes Zarz
  ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Magorzata Konys 3) Czonek Zarz ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  1) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powoani e na obecną kadencj ę
  na mocy uchway nr 11/05/2018 Rady Nadzorczej Spók i podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  2) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powoani e na obecną kadencj ę
  na mocy uchway nr 12/05/2018 Rady Nadzorczej Spó ki podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  3) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Odwoani e z funkcji Czonka
  Zarz ądu na mocy uchway nr 1/03/2009 Rady Nadzorczej Spó ki podjętej w dniu 16.03.2009 r. (RB EBI
  7/2009). Powoanie w skad Zarz ądu obecnej kadencji na mocy uchway nr 13/05/2018 R ady Nadzorczej
  Spóki podj ętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  Do świadczenie i kompetencje Czonków Zarz ądu jednostki dominuj ącej
  Ryszard W torkowski – Prezes Zarz ądu
  Jest zao życielem i najwi ększym akcjonariuszem spóki LUG S.A. Z wyksztaceni a - elektronik. W latach
  2002-2007 peni funkcj ę Prezesa Zarz ądu LUG Sp. z o.o. Po zmianie formy prawnej na spók ę akcyjn ą
  we wrze śniu 2007 roku, zosta Prezesem Zarz ądu LUG S.A. Obecnie jest tak że Prezesem LUG Light
  Factory Sp. z o.o., LUG GmbH oraz LUG Lighting UK L td. Aktywnie wspiera liczne organizacje
  integruj ące środowisko nauki i biznesu, w tym m.in. peni w lat ach 2011-2013 funkcję Kanclerza Lo ży
  Lubuskiej Business Centre Club i jednocze śnie Wiceprezesa Zarz ądu BCC. Od czerwca 2016 roku jest
  Wiceprezesem Zachodniej Izby Przemysowo – Handlowe j. W dniu 28 marca 2018 roku zosta wybrany
  na Czonka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giedowych.
  Mariusz Ejsmont – W iceprezes Zarz ądu
  Z wyksztacenia magister in żynier elektrotechniki. Absolwent Politechniki Zielo nogórskiej (obecny
  Uniwersytet Zielonogórski). Funkcj ę Wiceprezesa Zarz ądu LUG S.A. peni od 31.01.2011r., wcze śniej
  od 2007 roku peni funkcj ę Czonka Zarz ądu LUG S.A. Ponadto peni funkcj ę Dyrektora
  ds. Technicznych i Czonka Zarz ądu w spóce zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o.
  Magorzata Konys – Czonek Zarz ądu
  Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjal ności Zarz ądzanie i marketing oraz studiów
  podyplomowych z zakresu rachunkowo ści na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uko ńczya tak że
  studia podyplomowe na kierunku Controlling na Uniwe rsytecie Szczecińskim. W 2007 roku zostaa
  Dyrektorem Finansowym LUG S.A. Przeksztacenia orga nizacyjne firmy i utworzenie spóki zależnej
  skutkowao zmian ą stanowiska na Dyrektora Finansowego LUG Light Fact ory Sp. z o.o. oraz awansem
  na Czonka Zarz ądu LUG S.A , które to funkcje peni tak że obecnie.
  Szczegóowe życiorysy Czonków Zarz ądu zostay opublikowane na stronie internetowej spó ki:
  http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka/W ladze_spolki oraz w zaączniku do raportu
  bie żącego RB EBI 7/2018.  20
  Zasady zarz ądzania spók ą LUG S.A.
  Zarz ąd LUG S.A. dziaa na podstawie Ustawy z dnia 15.09. 2000 r. „Kodeks spóek handlowych”
  i innych przepisów prawa oraz postanowie ń Statutu Spóki i Regulaminu Zarz ądu LUG S.A. Ponadto
  przy wykonywaniu swoich obowi ązków, Czonkowie Zarz ądu Spóki kieruj ą si ę zasadami zawartymi
  w Dobrych Praktykach spóek notowanych na NewConnec t.
  Prezes Zarz ądu Spóki uprawniony jest do jednoosobowej reprezen tacji. Skadanie oświadcze ń
  w imieniu Spóki mo żliwe jest tak że przy wspódziaaniu dwóch Czonków Zarz ądu.
  Zarz ąd LUG S.A. prowadzi sprawy Spóki i reprezentuje j ą we wszystkich czynno ściach s ądowych
  i pozas ądowych. Do kompetencji Zarz ądu nale żą tak że wszelkie sprawy zwi ązanie z prowadzeniem
  Spóki, które nie s ą zastrze żone przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spók i, Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorcze j.
  Prezes Zarz ądu LUG S.A. kieruje dziaalno ści ą gospodarcz ą Spóki i podejmuje decyzje we wszelkich
  sprawach dotycz ących Spóki i niezastrze żonych do decyzji Zarz ądu lub innych organów nadzorczych.
  W szczególno ści do kompetencji Prezesa Zarz ądu nale ży:
  · prowadzenie spraw wewn ętrznych Spóki i reprezentowanie jej w kontaktach z ewnętrznych;
  · koordynowanie cao ści spraw zwi ązanych z dziaalno ści ą Zarz ądu LUG S.A.;
  · nadzorowanie pracy podlegych mu obszarów dziaaln ości;
  · wydawanie wewn ętrznych aktów normatywnych zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami;
  · podejmowanie decyzji zwi ązanych z bie żącym kierowaniem Spók ą;
  · dokonywanie czynno ści faktycznych i prawnych, maj ących za zadanie realizacj ę celów Spóki;
  · podejmowanie wszelkich innych czynno ści zapewniaj ących sprawne funkcjonowanie Spóki.
  Pozostali Czonkowie Zarz ądu LUG S.A. :
  · prowadz ą sprawy wewn ętrzne Spóki i reprezentuj ą ją w kontaktach zewn ętrznych;
  · kieruj ą bie żącą dziaalno ści ą gospodarcz ą Spóki w powierzonym zakresie oraz nadzoruj ą
  prac ę bezpo średnio podporz ądkowanych pionów;
  · podejmuj ą decyzje w sprawach niezastrze żonych do decyzji Zarz ądu Spóki, w zakresie
  powierzonych funkcji, a tak że inne decyzje w ramach penomocnictw i upowa żnie ń udzielonych
  im przez Zarz ąd Spóki lub Prezesa Zarz ądu;
  · dokonuj ą czynno ści faktycznych i prawnych, maj ących za zadanie realizacj ę celów Spóki;
  · podejmuj ą wszelkie inne czynno ści zapewniaj ące sprawne funkcjonowanie Spóki.
  1.2.2. Organy nadzorcze LUG S.A.
  Obecna kadencja Rady Nadzorczej LUG S.A. rozpocz ęa swój bieg 17.06.2016 r. tj. w dniu posiedzenia
  Walnego Zgromadzenia LUG S.A. i podj ęcia uchwa nr 17-21, powouj ących dotychczasowych
  Czonków Rady Nadzorczej na kolejn ą kadencj ę.
  Skad osobowy Rady Nadzorczej Emitenta na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania:
  · Iwona Wtorkowska - Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej
  · Renata Bacza ńska - Czonek Rady Nadzorczej
  · Zygmunt Ćwik - Czonek Rady Nadzorczej
  · Eryk W torkowski - Czonek Rady Nadzorczej
  · Szymon Zioo - Czonek Rady Nadzorczej  21
  Tabela 19 Kadencje Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Imi ę i nazwisko Funkcja w Radzie
  Nadzorczej
  LUG S.A.
  Rozpocz ęcie
  pierwszej
  kadencji
  Rozpocz ęcie
  obecnej
  kadencji
  Czas trwania
  obecnej
  kadencji
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz
  ąca
  Rady Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Renata Bacza
  ńska Czonek Rady
  Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Eryk Wtorkowski Czonek Rady
  Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Zygmunt
  Ćwik Czonek Rady
  Nadzorczej 21.09.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Szymon Zioo Czonek Rady
  Nadzorczej 21.09.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Rada Nadzorcza sprawuje stay nadzór nad dziaalno ści ą Spóki we wszystkich dziedzinach
  jej dziaalno ści.
  Rada Nadzorcza skada si ę z trzech do siedmiu osób powoywanych na okres 3 l etniej kadencji.
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkic h czonków. Zgodnie z Regulaminem Rady
  Nadzorczej, jej czonkowie s ą powoywani i odwoywani przez W alne Zgromadzenie.
  Rada Nadzorcza LUG S.A. dziaa w oparciu o Kodeks s póek handlowych, Statut Spóki, Regulamin
  Rady Nadzorczej, uchway W alnego Zgromadzenia i inn e obowiązuj ące przepisy prawa, a tak że
  z poszanowaniem Dobrych Praktyk spóek notowanych n a NewConnect.
  Rada Nadzorcza nie wyodr ębnia spo śród swoich czonków żadnych komitetów czy zespoów
  roboczych. Funkcj ę Komitetu Audytu zostay powierzone wszystkim czon kom Rady Nadzorczej.
  Kompetencje Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Do kompetencji Rady Nadzorczej nale ży:
  · badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat za d any rok obrotowy;
  · badanie sprawozdania Zarz ądu z dziaalno ści Spóki;
  · skadanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozda nia z wyników powyższego badania;
  · wybór biegego rewidenta;
  · reprezentowanie Spóki w umowach i sporach pomi ędzy Spók ą, a czonkami Zarz ądu;
  · powoywanie i odwoywanie czonków Zarz ądu;
  · uchwalanie regulaminu Zarz ądu;
  · wyra żanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau
  w nieruchomo ści lub prawie u żytkowania wieczystego gruntu;
  · wyra żanie zgody na dokonywanie wydatków lub zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń
  przekraczaj ących 1.000.000z (jeden milion zotych);
  · ustalania zasad wynagradzania czonków Zarz ądu Spóki;
  · ocena wniosków Zarz ądu co do podziau zysku lub pokrycia straty.
  W pozostaych spókach tworz ących Grup ę Kapitaow ą LUG S.A. nie wyodr ębniono organów
  nadzorczych.  22
  1.2.3. Powi ązania pomi ędzy czonkami organów LUG S.A.
  Zarz ąd LUG S.A. na podstawie o świadcze ń Czonków Rady Nadzorczej LUG S.A., informuje
  i ż pomi ędzy Czonkami Rady Nadzorczej a Czonkami Zarz ądu LUG S.A. istniej ą nast ępuj ące
  powi ązania:
  · Pani Iwona Wtorkowska, Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej LUG S.A., jest żon ą Pana
  Ryszarda Wtorkowskiego, peni ącego nast ępuj ące funkcje: Prezes Zarz ądu LUG S.A., Prezes
  Zarz ądu LUG Light Factory Sp. z o.o., Prezes Zarz ądu LUG GmbH, Prezes Zarz ądu LUG
  Lighting UK Ltd.;
  · Pan Eryk Wtorkowski, Czonek Rady Nadzorczej LUG S .A. oraz Czonek Zarządu LUG do Brazil
  Ltda. oraz Dyrektor ds. rozwoju Grupy Kapitaowej L UG S.A. jest synem Pana Ryszarda
  Wtorkowskiego, peni ącego funkcje wskazane w punkcie poprzednim.
  Wewn ątrz Rady Nadzorczej LUG S.A., pomi ędzy jej poszczególnymi Czonkami, wyst ępuj ą nast ępuj ące
  powi ązania:
  · Pan Eryk W torkowski, Czonek Rady Nadzorczej, jest synem Pani Iwony Wtorkowskiej,
  Przewodnicz ącej Rady Nadzorczej.
  Nie istniej ą powi ązania osobowe pomi ędzy czonkami Zarz ądu Emitenta.
  1.2.4. Umowy zawarte mi ędzy Spók ą a osobami zarz ądzaj ącymi, przewiduj ące rekompensat ę
  w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia
  Nie istniej ą takie umowy.
  1.2.5. Warto ść wynagrodze ń i nagród z tytuu penienia funkcji we wadzach Sp óki
  Informacje o warto ści wynagrodze ń i nagród z tytuu penienia funkcji we wadzach LU G S.A. podano
  w nocie nr 24 jednostkowego sprawozdania finansoweg o LUG S.A. za 2016 rok.
  1.2.6. Zasady zmiany statutu
  Wszelkie zmiany w Statucie Spóki uchwalane s ą przez W alne Zgromadzenie.
  Zmiana Statutu LUG S.A. wymaga uchway Walnego Zgro madzenia Spóki oraz wpisu do rejestru
  przedsi ębiorców. Niniejsza uchwaa Walnego Zgromadzenia zap ada bezwzględn ą wi ększo ści ą gosów
  je żeli przepisy Kodeksu Spóek Handlowych (art. 414 i art.415 KSH) nie stanowią inaczej.
  Walne Zgromadzenie LUG S.A. mo że upowa żni ć Rad ę Nadzorcz ą do ustalenia jednolitego tekstu
  Statutu. Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru p rzedsiębiorców, do publicznej wiadomo ści
  przekazywany jest na ten temat raport bie żący.
  W 2017 roku Walne Zgromadzenie dokonao zmian w Sta tucie LUG S.A. na mocy postanowień Uchway
  nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z d nia 21 czerwca 2017 roku, zarejestrowanych
  przez S ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego
  postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 roku, które wp ynęo do siedziby Emitenta w dniu 1 sierpnia 2017
  roku.
  Na podstawie ww. postanowienia S ądu Rejonowego dokonano zmiany tre ści § 11 ust. 1 Statutu Spóki.
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmian ą brzmiaa: „Rada Nadzorcza dziaa na podstawie
  uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Wal ne Zgromadzenie regulaminu.”


  23
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Spóki po zmianie otrzymaa no we, następuj ące brzmienie: „Rada Nadzorcza
  uchwala swój regulamin, okre ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania czynno ści.”
  1.2.7. System kontroli wewn ętrznej i zarz ądzania ryzykiem w procesie sporz ądzania
  sprawozda ń finansowych
  System kontroli wewn ętrznej Grupy Kapitaowej LUG S.A. i zarz ądzania ryzykiem w procesie
  sporz ądzania sprawozda ń finansowych realizowany jest w oparciu o nast ępuj ące zasady:
  · stosowanie procedur ewidencji ksi ęgowej oraz kontrol ę ich przestrzegania;
  · weryfikacj ę stosowania jednolitej polityki rachunkowo ści przez spóki Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. w zakresie uj ęcia, wyceny i ujawnie ń zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą;
  · stosowanie jednolitych wzorców jednostkowych i sko nsolidowanych sprawozdań finansowych
  oraz coroczn ą weryfikacj ę prawidowo ści ich zastosowania w spókach Grupy Kapitaowej LU G
  S.A.;
  · stosowanie procedury autoryzacji i opiniowania roc znych sprawozdań finansowych przed
  publikacj ą,
  · badanie rocznych sprawozda ń finansowych LUG S.A., Grupy Kapitaowej LUG S.A. o raz Spóki
  zale żnej LUG Light Factory sp. z o.o.;
  · funkcjonowanie w spóce zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. Zintegrowanego Sys temu
  Zarz ądzania Jako ści ą, zgodnego z wymaganiami mi ędzynarodowej normy ISO 9001, którego
  recertyfikacja miaa miejsce w marcu 2018 roku.
  Ponadto ewidencja zdarze ń gospodarczych w Grupie Kapitaowej LUG S.A. odbywa się
  za po średnictwem zintegrowanego systemu finansowo - ksi ęgowego, którego konfiguracja jest zgodna
  z przyj ętą w Grupie polityk ą rachunkowo ści. Bezpiecze ństwo i dost ępno ść informacji zawartych
  w niniejszym systemie finansowo-ksi ęgowym kontrolowane s ą na wszystkich poziomach.
  W celu bie żącego ograniczania ryzyk zwi ązanych z procesem sporz ądzania sprawozda ń finansowych,
  Emitent stosuje zasad ę cyklicznej zmiany biegego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych. W ybór oraz zmiana podmiotu uprawnioneg o do badania sprawozdań finansowych LUG
  S.A., Grupy Kapitaowej LUG S.A. oraz Spóki zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. jest zatwierdzany
  przez Rad ę Nadzorcz ą.
  Emitent stosuje procedury autoryzacji, zgodnie z kt órymi raporty okresowe przekazywane
  s ą Zarz ądowi Spóki, a nast ępnie czonkom Rady Nadzorczej do zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii
  Rady Nadzorczej oraz po zako ńczeniu weryfikacji przez audytora sprawozdania fina nsowe
  s ą zatwierdzane przez Zarz ąd Spóki do publikacji, a nast ępnie przekazywane przez pracownika Sekcji
  Relacji Inwestorskich do stosownych instytucji rynk u kapitaowego oraz do publicznej wiadomości.
  Do czasu opublikowania raporty okresowe wraz ze spr awozdaniami finansowymi udostępniane
  s ą wy ącznie osobom uczestnicz ącym w procesie ich przygotowania, weryfikacji i zat wierdzenia.


  24
  2. OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAOWEJ
  2.1. Historia Emitenta
  LUG S.A. jest jednostk ą dominuj ącą Grupy Kapitaowej LUG S.A. – dostarczaj ącej kompleksowe
  rozwi ązania świetlne, w szczególno ści oprawy i systemy o świetleniowe o wysokich parametrach
  technicznych.
  Historia przedsi ębiorstwa si ęga 1989 roku, gdy utworzono spók ę cywiln ą LUG. W wyniku przeksztace ń
  formy prawnej we wrze śniu 2007 roku LUG sta si ę spók ą akcyjn ą.
  Od 2008 roku wszelka dziaalno ść produkcyjna prowadzona dot ąd przez LUG S.A. zostaa przej ęta
  przez LUG Light Factory Sp. z o.o., a dziaania LUG S.A. skupiy się wokó nadzoru i kontroli spóek
  zale żnych oraz wdra żania strategii rozszerzania sieci przedstawicielstw na rynku krajowym i rynkach
  zagranicznych.
  Od 20 listopada 2007 roku LUG S.A. jest spók ą notowan ą na rynku NewConnect prowadzonym przez
  Gied ę Papierów Warto ściowych w W arszawie S.A. i wchodzi w skad indeksu NCIndex.
  W IV kwartale 2012 roku LUG S.A. zostaa zakwalifik owana do segmentu NC Lead, grupującego
  najlepsze spóki speniaj ące szereg kryteriów ilo ściowych i jako ściowych, a w 2013 i cz ęściowo
  w 2014 roku spóka wchodzia w skad indeksu NCInde x30 – najbardziej pynnych spóek. W 2016 roku
  akcje spóki LUG S.A. nale żay do indeksu NCIndex, natomiast od pa ździernika 2016 roku zostay
  zakwalifikowane do segmentu NC Focus.
  Tabela 14 Giedowa historia Emitenta
  Wydarzenie Szcz egóy
  Rynek notowa ń / Segment NewConnect / Budownictwo
  Data IPO 20.11.2007
  IPO – papiery warto ściowe wprowadzone do obrotu 27 000 000 akcji serii A
  8 922 850 akcji serii B
  Warto ść emisji 20,6 mln z
  Pierwotna cena nominalna 0,04 z
  Data splitu 1:4 26.03.2010r.
  Ilo ść akcji po splicie 143 971 499 sztuk
  Data SPO 19.07.2010r.
  SPO – papiery warto ściowe wprowadzone do obrotu 35 992 850 akcji serii C
  Wartość emisji 5,4 mln z
  Liczba akcji 179 964 250
  Liczba gosów na WZ 179 964 250
  Cena nominalna 0,01 z
  Kapita akcyjny 1 799 642,50
  Data scalenia 25:1 23.11.2012r.
  Ilo ść akcji po scaleniu 7 198 570 sztuk
  Cena nominalna 0,25 z
  Źródo: LUG S.A.
  2.2. Profil dziaalno ści i asortyment
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. to jeden z czoowych prod ucentów opraw i rozwiąza ń o świetleniowych
  w Polsce i w Europie. Model biznesowy spóek nale żących do Grupy koncentruje si ę na wykorzystaniu
  fachowej wiedzy i 25-letniego do świadczenia, by kompleksowo doradza ć klientom, opracowywa ć
  dla nich indywidualne rozwi ązania oraz produkowa ć innowacyjne i energooszcz ędne o świetlenie. Oferta
  obejmuje szerok ą gam ę opraw zewn ętrznych – do iluminacji budynków, o świetlenia stacji paliw, ulic,
  parkingów, obiektów sportowych oraz wn ętrzowych – do o świetlenia wielkopowierzchniowych galerii


  25
  handlowych, sieci sprzeda ży, biur, obiektów kulturalnych i u żyteczno ści publicznej. Od kilku lat
  wyprzedzaj ąc rynkowe trendy LUG S.A. inwestowa w technologi ę LED, dzi ęki czemu w tej chwili jest
  jednym z liderów w produkcji wysokiej jako ści o świetlenia LED. Technologia ta jest stosowana zarówn o
  w oprawach wn ętrzowych jak i zewn ętrznych.
  Oprawy o świetleniowe marki LUG ą cz ą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalno ści ą i znakomitymi
  parametrami świetlnymi, speniaj ąc wymagania poszczególnych rynków i zaspokajaj ą upodobania
  u żytkowników na caym świecie. Znajduje to potwierdzenie w iluminacjach świetlnych wielu
  spektakularnych obiektów zrealizowanych w ostatnich latach.
  W okresie 01.09.2007r. – 31.07.2008r. LUG S.A. prow adzia dziaalność projektow ą, produkcyjn ą
  i handlow ą, która 01.08.2008 roku zostaa przej ęta przez spók ę zale żn ą LUG Light Factory Sp. z o.o.
  W 2017 roku Emitent nie prowadzi bezpo średniej dziaalno ści handlowej.
  Asortyment Grupy Kapitaowej LUG S.A. to zdywersyfi kowany portfel produktów w ramach marki LUG,
  marki Flash DQ oraz marki LUGBOX. Grupy opraw o świetleniowych zewn ętrznych dedykowane
  s ą do iluminacji budynków, ulic, parkingów czy obiekt ów sportowych, natomiast oprawy oświetleniowe
  wn ętrzowe stosowane s ą przede wszystkim w salonach sprzeda ży, biurach, galeriach handlowych,
  obiektach przemysowych. Wysokie parametry świetlne opraw marki LUG potwierdzaj ą certyfikaty:
  · TUV (ISO 9001) – od 2004 roku;
  · CE – od 2001 roku;
  · GOST – od 2003 roku;
  · ENEC;
  oraz liczne nagrody i wyrazy uznania.
  Peen opis grup asortymentowych opraw marki LUG zna jduje się w Skonsolidowanym raporcie rocznym
  Grupy Kapitaowej LUG S.A. za 2017 rok.


  26
  2.3. Rynek o świetleniowy i perspektywy jego rozwoju
  2.3.1. Charakterystyka bran ży
  Bran ża o świetleniowa jest bardzo zró żnicowana i kompleksowa, a jej produkty znajduj ą zastosowanie
  w wielu ró żnych obszarach. Europejski sektor o świetleniowy jest stosunkowo du ży i posiada
  mi ędzynarodow ą renom ę. Zatrudnienie w nim znajduje ponad 150 000 osób, a jego przychody stanowią
  okoo 30% warto ści globalnych przychodów bran ży o świetleniowej. Cech ą charakterystyczn ą
  europejskiego rynku o świetleniowego jest wysoki poziom innowacyjno ści oraz du że rozdrobnienie –
  obok szeregu podmiotów o znacz ącej pozycji w skali światowej, obejmuje kilka tysi ęcy przedsi ębiorstw
  z sektora M ŚP, które dziaaj ą przede wszystkim w obszarze dystrybucji opraw o świetleniowych.
  Zgodnie z najnowszym raportem LEDinside, rynek o świetlenia LED osi ągnie poziom 32,72 mld USD
  w 2018 roku, a nast ępnie 33,3 mld USD w 2019 roku. Wedug badania LEDin side na światowym rynku
  o świetlenia LED liczba zainstalowanych produktów o świetleniowych LED zast ępuj ących tradycyjne
  o świetlenie gwatownie wzrosa. Penetracja o świetlenia LED w 2017 r. wynosia 22%, w 2022 r. ma
  osi ągn ąć poziom 63%.
  1
  Mi ędzynarodowe prognozy dotycz ące globalnego rynku o świetleniowego wskazuj ą równie ż, że jego
  warto ść w 2020 roku osi ągnie poziom okoo 100 miliardów euro
  2. Gównymi motorami wzrostu popytu
  b ędą przede wszystkim wzrost populacji, post ępuj ąca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne
  pobudzaj ące ide ę efektywno ści energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.
  W ramach caego rynku o świetleniowego wyró żnia si ę 3 znacz ące segmenty: backlighting (o świetlenie
  wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane w przemy śle
  motoryzacyjnym) oraz general lighting (o świetlenie ogólne – czyli segment dziaalno ści operacyjnej
  Emitenta).
  Obecnie najbardziej popularn ą technologi ą, jaka wyst ępuje na rynku, jest o świetlenie
  póprzewodnikowe. Opiera si ę ona na emituj ących świato materiaach póprzewodnikowych, które
  przetwarzaj ą energi ę elektryczn ą na świato (o świetlenie LED i OLED). LEDy stanowi ą najszybciej
  rozwijaj ący si ę segment. Obecnie o świetlenie oparte o rozwi ązania LED jest najbardziej
  energooszcz ędn ą i wszechstronn ą technologi ą w o świetleniu ogólnym.
  Wedug szacunków Frost & Sullivan, warto ść globalnego rynku LED w 2016 roku osi ągn ęa poziom 47,3
  miliarda dolarów, co stanowio blisko 60% warto ści globalnego rynku o świetlenia. Stopa wzrostu
  2016/2015 wyniosa 18,1%. Zgodnie z prognozami w 20 20 roku rynek LED osiągnie warto ść okoo 80
  miliardów dolarów, co stanowi ć b ędzie okoo 80% warto ści caego rynku o świetleniowego. Do 2025 roku
  udzia ten ma wzrosn ąć do poziomu 98%. Najwy ższe tempo wzrostu prognozowane jest dla Indii,
  regionu Azji i Pacyfiku, Ameryki aci ńskiej i Afryki
  3.
  Europa jest najwi ększym światowym rynkiem o świetlenia LED. Udzia europejskiej bran ży
  o świetleniowej w światowym rynku LED to ok. 23%
  4.
  1 "LEDinside: Smart Lighting, Niche Lighting and Ligh ting in Emerging Countries are Top Three
  Driving Forces for Globsl LED Lighting Market Trend " www.ledinside.com, 08.11.2017, 14:12
  2 „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market” (Oświetlenie przyszo ści: perspektywy
  ś wiatowego rynku o świetlenia), McKinsey & Company, 2012 r., second edi tion
  3 “Global LED Lighting Market Update, 2017” , Frost & Sullivan, 2017 4 „Global LED lighting market to reach US $25.7 bill ion in 2015” (Globalny rynek oświetlenia LED
  osi ągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4. 12.2014r.


  27
  Wykres 4 Rozmiar rynku LED w 2016 roku w podziale na region y
  Profesjonalnie zorganizowany rynek o świetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Eur opie
  Ś rodkowej i Wschodniej, charakteryzuje si ę du żym rozdrobnieniem. Na rynku obserwujemy peen
  przekrój dostawców o świetlenia, pocz ąwszy od maych kilkuosobowych firm rodzinnych,
  specjalizuj ących si ę w o świetleniu domowym, poprzez du że krajowe firmy o uksztatowanej pozycji
  i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitaowa LUG S.A.), a kończ ąc na najwi ększych
  mi ędzynarodowych korporacjach.
  W bran ży sprz ętu o świetleniowego w pierwszym póroczu 2017 r. zarejest rowanych byo 1180
  podmiotów, z czego 88% (1043 podmioty) to jednostki mae, zatrudniające do 9 osób. Ich udzia
  w warto ści przychodów caej bran ży jest niewielki, gównie prowadz ą dziaalno ść usugow ą. Licz ącą si ę
  grup ą na rynku s ą jednostki produkcyjne zatrudniaj ące powy żej 9 osób. ącznie jest ich 137, w tym 96
  o zatrudnieniu 10–49 osób, 36 o zatrudnieniu 50–249 osób i tylko 5 największych przedsi ębiorstw
  zatrudniaj ących powy żej 250 osób
  5. Bran ża o świetleniowa jest segmentem dojrzaym, który wyró żnia
  si ę stabilnym rynkiem odbiorców. Gównym kanaem dystr ybucji są tutaj specjalistyczne hurtownie
  elektrotechniczne b ądź te ż sprzeda ż odbywa si ę bezpo średnio na inwestycje architektoniczne.
  Stosunkowo nowym, a jednocze śnie bardzo dynamicznie rozwijaj ącym si ę segmentem rynku
  o świetleniowego jest rynek o świetlenia inteligentnego. Inteligentne systemy o świetleniowe s ą cz ęścią
  rozwijaj ącej si ę technologii IoT (Internet Rzeczy), uatwiaj ąc mobilne i oparte na czujnikach sterowanie
  ś wiatem w okre ślonej przestrzeni. W arto ść ś wiatowego rynku systemów inteligentnego o świetlenia
  zostaa oceniona na 10,55 mld USD w 2015 r. i szacu je się, że osi ągnie on warto ść 51,05 mld USD do
  2025 r.
  6 Za jedn ą z gównych przyczyn rozwoju rynku inteligentnego o świetlenia uwa żana jest rosn ąca
  popularno ść technologii bezprzewodowej w rozwi ązaniach o świetleniowych.
  Podsumowuj ąc, rynkiem dziaania Grupy Kapitaowej LUG S.A. jes t segment general lighting skupiony
  wokó produkcji opraw o świetleniowych skierowanych do klienta profesjonalne go. Wartości ą dodan ą
  Grupy Kapitaowej Emitenta, która buduje jego pozyc ję konkurencyjn ą jest kompleksowa obsuga
  z zakresu usug projektowych i dostarczania komplet nych rozwiąza ń o świetleniowych, a tak że
  customizacja, czyli dostosowywanie gotowych rozwi ąza ń do potrzeb indywidualnych klientów.
  5 “Rynek sprz ętu o świetleniowego”, Rynek Elektryczny nr 10/2017 6 „ Światowy rynek o świetlenia inteligentnego osi ągnie warto ść 51,05 mld do 2025 r.” www.lighting.pl
  (28.11.2017r.)
  Europa
  23%
  Chiny 21%
  Ameryka
  Pónocna 19%
  Rejona
  Azji i
  Pacyfiku 13%
  Japonia
  9%
  Ameryka
  aci ńska
  8%
  Ś
  rodkowy Wschód
  i Afryka 7%
  47,3
  mld USD
  Ź ródo: opracowanie wasne na podstawie “Global LED l ighting market to reach US $25.7 billion in 2015”
  (Globalny rynek o świetlenia LED osi ągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4.12 .2014r.


  28
  2.3.2. Perspektywy rozwoju rynku
  Od kilku lat niezmienne pozostaj ą czynniki, które pozytywnie stymuluj ą rozwój rynku o świetleniowego:
  1) Czynniki regulacyjne i zwi ązane z potrzeb ą modernizacji:
  · Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakadaj ący zwi ększenie efektywno ści energetycznej
  o 20% do 2020 roku. Obecnie na o świetlenie w Europie zu żywa si ę 19% cakowitego zu życia
  energii.
  · Ok. 75% instalacji o świetleniowych w Europie jest starsza ni ż 25 lat, co b ędzie dodatkowo
  stymulowa ć proces powszechnej wymiany o świetlenia na energooszcz ędne.
  2) Czynniki technologiczne:
  · Dynamiczny wzrost warto ści światowego rynku LED do 2020 roku do poziomu 80 mld dolarów
  w 2020 roku. Średnioroczna stopa wzrostu rynku LED w latach 2015/ 2016 szacowana jest na
  poziomie CAGR 18,1%
  7
  · Rokroczny wzrost zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą, co wpywa na prognozy, i ż do 2050
  roku popyt na energi ę wzro śnie a ż o 50 proc. wobec stanu obecnego. W pyw na to maja takie
  zjawiska jak: industrializacji, cyfryzacji oraz urb anizacji.
  · Szybki rozwój technologii LED, który prowadzi do u zyskania coraz lepszych parametrów
  w zakresie efektywno ści i trwao ści, przy jednoczesnym spadku cen ledowych źróde świata.
  · Rozwój technologiczny w kierunku sterowania o świetleniem, którego przewidywana stopa
  wzrostu szacowana jest a poziomie blisko 20% roczni e, aż do roku 2020.
  · Rozwój nowych modeli biznesowych na bazie rozwoju nowych technologii.
  Dominuj ącym trendem technologicznym, który peni obecnie ro lę drivera rozwoju bran ży o świetleniowej
  jest konepcja tzw. IoT (Internet of Things) – wedu g której przedmioty mogą po średnio albo
  bezpo średnio gromadzi ć, przetwarza ć lub wymienia ć dane za po średnictwem inteligentnej instalacji
  elektrycznej lub sieci komputerowej. Do dugiej lis ty tego rodzaju przedmiotów należą np. urz ądzenia
  gospodarstwa domowego czy o świetlenie. Internet Rzeczy stopniowo rewolucjonizuj e niemal wszystkie
  sektory gospodarki, dlatego czasami nazywane jest j uż IoE (Internet of Everything). Pod ążając tym
  nurtem, rozwój branzy o świetleniowej skupia si ę wokó takich trendów jak Smart Lighting, Smart Cit y,
  LiFi, ekobudownictwo czy inteligentne zarz ądzanie energi ą.
  Potencja wzrostowy segmentu o świetlenia ogólnego jest stymulowany tak że przez takie kluczowe
  wska źniki jak rozwój inwestycji infrastrukturalnych w kr ajach rozwijających si ę oraz coraz wi ększa
  penetracja rynku przez technologie oparte o dro ższe źróda świata, w tym LED, co podnosi średni ą
  warto ść globalnej sprzeda ży produktów o świetleniowych.
  Jednak nie bez wpywu na rozwój bran ży maj ą megatrendy i zjawiska, wyst ępuj ące w skali globalnej:
  · dynamiczny wzrost populacji, szczególnie w krajach rozwijających si ę oraz wzrost dochodów
  ludno ści, która skonna jest przeznacza ć wi ęcej pieni ędzy na o świetlenie:
  Populacja ludzi b ędzie wzrasta ć z poziomu 6,9 miliarda w 2010 roku do 7,7 miliarda w 2020
  roku. Emitent obserwuje tak że, że wy ższe dochody w pa ństwach rozwini ętych, pobudzaj ą
  popyt na produkty o świetleniowe – szczególnie w odniesieniu do rozwi ąza ń o wysmakowanym
  designie i energooszcz ędnych.
  · post ępuj ąca urbanizacja, która zapewnia wzrost popytu na o świetlenie:
  Prognozy wskazuj ą, i ż gospodarka globalna wzro śnie o 3-4% w latach 2010-2020. Najwi ększe
  wzrosty (ok. 60% warto ści globalnego PKB) b ęd ą nap ędzane przez miasta, które bezpo średnio
  7 “Global LED Lighting Market Update, 2017” , Frost & Sullivan, 2017


  29
  stymuluj ą wzrost popytu na o świetlenie, w szczególno ści w segmencie general lighting.
  Na obszarach zurbanizowanych popyt na o świetlenie jest zdecydowanie wi ększy
  ni ż na terenach wiejskich, dlatego to wa śnie miasta b ęd ą wa żnym motorem wzrostu przemysu
  o świetleniowego. Oprócz Azji, najsilniejsz ą urbanizacj ę b ędzie mo żna obserwowa ć na terenie
  Ameryki Poudniowej, Europy Wschodniej i Azji Centr alnej, Bliskiego Wschodu i Pónocnej
  Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej.
  · nieodwracalne zmiany klimatyczne
  Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ogr aniczone zasoby energii elektrycznej
  sprawiaj ą, że upowszechnianie si ę energooszcz ędnych produktów jest obecnie globalnym
  trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiąza ń najta ńszych na rzecz
  dro ższego, ale efektywnego energetycznie o świetlenia. Wa żne jest, i ż w przeciwie ństwie
  do innych metod redukcji emisji CO
  2, wymiana energochonnego o świetlenia na rozwi ązania
  efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpywu n a gospodarkę ś wiatow ą, a wr ęcz
  przeciwnie, pozytywnie j ą stymuluje.
  Tendencja rozwojowa polskiego rynku o świetleniowego jest po cz ęści efektem rosn ących przychodów
  z eksportu. Cakowita warto ść eksportu polskiego przemysu o świetleniowego stanowi okoo 1/3
  warto ści rynku. Najwi ększym odbiorc ą produktów polskiej bran ży o świetleniowej s ą kraje
  Unii Europejskiej, na które przypada szacunkowo 3/4 caego eksportu.
  Sytuacja gospodarcza w Polsce pozwala zachowa ć umiarkowany optymizm dotycz ący koniunktury
  w 2018 roku. Odrodzenie popytu inwestycyjnego, obse rwowane już w 2017 roku, wynika ć b ędzie
  z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, publ icznych oraz samorządowych. Rok 2018 b ędzie
  si ę równie ż charakteryzowa ć stabilnym wzrostem warto ści dodanej w przemy śle, budownictwie oraz
  usugach rynkowych.
  8
  2.4. Gówne rynki dziaania i informacje o oddziaa ch
  W okresie 01.09.2007r. – 31.07.2008r. Emitent funkc jonowa na rynku oświetleniowym pod nazw ą LUG
  S.A. prowadz ąc dziaalno ść produkcyjn ą w Polsce oraz handlow ą w Polsce i za granic ą. W dniu
  01.08.2008r. funkcje te przej ęa spóka zale żna LUG Light Factory Sp. z o.o. Od dnia 01.08.2008r . LUG
  S.A., jako podmiot dominuj ący Grupy Kapitaowej LUG S.A., zajmuje si ę nadzorem i kontrol ą spóek
  zale żnych oraz wdra żaniem strategii rozszerzania sieci przedstawicielst w na rynku krajowym i rynkach
  zagranicznych. Obecnie dziaalno ść handlow ą w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A. realizuj ą spóki
  zale żne.
  Szczegóowe informacje na temat rynków dziaania sp óek zależnych znajduj ą si ę
  w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitaowe j LUG S.A. za 2017 rok.
  2.5. Udzia w rynku o świetleniowym
  Udzia opraw marki LUG w produkcji sprzedanej segme ntu profesjonalnej techniki świetlnej w Polsce
  w 2017 roku nale ży szacowa ć na podstawie danych o przychodach ze sprzeda ży spóek zale żnych
  Emitenta, które prowadz ą dziaalno ść produkcyjn ą i handlow ą w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Dane we wskazanym zakresie znajduj ą si ę w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitaow ej
  LUG S.A. za 2017 rok.
  8 Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (97), IPAG


  30
  3. ISTOTNE ZDARZENIA WPYWAJ ĄCE NA DZIAALNO ŚĆ LUG S.A.
  W ROKU OBROTOWYM 2017
  3.1. Najwa żniejsze okoliczno ści i zdarzenia maj ące wpyw na dziaalno ść
  LUG S.A. jest odpowiedzialny za rozwój i zarz ądzanie spókami zale żnymi wchodz ącymi w skad Grupy
  Kapitaowej LUG S.A. W ramach swoich dziaa ń w 2017 roku Emitent koncentrowa si ę na
  nast ępuj ących projektach, które zaowocoway najwa żniejszymi wydarzeniami minionego roku:
  Ekspansja LUG w Argentynie , w ramach której na szczególn ą uwag ę zasuguj ą nast ępuj ące
  wydarzenia:
   Zawarcie umowy na budow ę budynku przemysowego z Parque Industrial Posadas S.A.P.E.M.
  W dniu 10 kwietnia 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. zawar umow ę z Parque Industrial Posadas
  S.A.P.E.M. ("PIP SAPEM"). Przedmiotem umowy jest:
  · wybudowanie przez PIP SAPEM na potrzeby LUG budynku przemysowego
  o powierzchni okoo 1.600 m
  2, zaprojektowanego w sposób przewiduj ący mo żliwo ść moduowej
  rozbudowy, który b ędzie stanowi przedmiot wy ącznego u żytkowania przez Spók ę
  z przeznaczeniem na cel produkcji o świetlenia LED,
  · u żytkowanie przez LUG dziaek o powierzchni 7.885 m 2, na których znajduje si ę budynek oraz
  budynku przez okres trzech lat, a tak że
  · zobowi ązanie Emitenta do nabycia tych nieruchomo ści wraz z budynkiem po upywie okresu
  u żytkowania za cen ę wynosz ącą wraz z podatkiem odpowiednio 1.500.000 euro za bud ynek oraz
  65.708 euro za dziaki.
  Ponadto, LUG b ędzie ponosi koszty zwi ązane z u żytkowaniem nieruchomo ści, w tym utrzymaniem
  budynku przemysowego.
  Przedmiotowa umowa zapewnia równie ż Emitentowi rezerwacj ę dwóch przylegaj ących do budynku
  przemysowego dziaek, o ącznej powierzchni 8.170 m
  2 na okres czterech lat, celem ich
  potencjalnego wykorzystania na potrzeby rozbudowy z akadu.
  Zgodnie z postanowieniami, LUG jest uprawniony do d okonania cesji praw i obowiązków
  wynikaj ących z niniejszej umowy na inny podmiot. Zamierzeni em Emitenta jest dokonanie
  przedmiotowej cesji na rzecz spóki LUG Argentina, niezwocznie po dokonaniu rejestracji w/w
  spóki (o zamiarze powoania i rozpocz ęciu procesu rejestracji spóki LUG Argentina, Emite nt
  informowa w raporcie bie żącym nr 5/2016). Przej ęcie cesji praw i obowi ązków przez LUG
  Argentina z tytuu niniejszej umowy b ędzie dokonane zgodnie z realizowanym przez Emitenta
  geograficznym podziaem dziaalno ści w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A.
   Powoanie spóki LUG Argentina SA
  W dniu 14 czerwca 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. zawar szereg umów zwi ązanych
  z planowanymi inwestycjami LUG S.A. w Argentynie. W ramach zawartych umów podpisane zostay:
  · Statut spóki LUG Argentina SA ("Spóka"), w której akcjonariuszami w stosunku pó na pó
  b ędą LUG S.A. oraz spóka Provider Argentina SA, spóka akcyjna prowadząca dziaalno ść
  i zarejestrowana zgodnie z prawem argenty ńskim z siedzib ą w Posadas, Prowincja Misiones,
  Republika Argenty ńska. Siedzib ą LUG Argentina SA jest Buenos Aires, Republika Arge ntyńska.
  Spóka zostaa powoana na okres 99 lat, gdy ż zgodnie z prawem argenty ńskim spóka nie mo że
  by ć utworzona na czas nieokre ślony, przy czym akcjonariusze mog ą w dowolnym momencie
  podj ąć decyzj ę dotycz ącą dalszego prowadzenia spóki. Kapita zakadowy Spó ki zosta
  okre ślony na sum ę 300.000 (trzysta tysi ęcy) argenty ńskich pesos. Celem Spóki jest
  prowadzenie dziaalno ści przemysowej, obejmuj ącej m.in. produkcj ę, przetwarzanie, monta ż
  i skadanie opraw o świetleniowych, dziaalno ści handlowej, obejmuj ącej m.in. sprzeda ż opraw
  o świetleniowych i akcesoriów oraz dziaalno ści doradczej w zakresie technologii o świetleniowej,
  w tym na rzecz projektów zwi ązanych z oszcz ędzaniem energii.


  31
  Zabezpieczeniem korporacyjnym LUG S.A. w Spóce, w związku z podziaem gosów na
  Walnym Zgromadzeniu w proporcji pó na pó, s ą w szczególno ści zawarte w umowie
  akcjonariuszy tzw. deadlock provision (przepisy na wypadek konfliktu) z opcją kup albo sprzedaj
  (ang. buy-sell), prawo przy ączenia si ę do zbycia (ang. tag along) oraz powoanie
  dwuosobowego Zarz ądu Spóki w osobach Pana Rogelio Bertone - Prezesa Zarządu, który
  reprezentuje w Zarz ądzie Provider Argentina SA oraz Pana Jorge Chamarro Escalona –
  Wiceprezes Zarz ądu, który reprezentuje w Zarz ądzie LUG S.A. Pan Jorge Chamarro Escalone
  peni jednocze śnie funkcj ę Dyrektora Technicznego. Zgodnie ze statutem Spóki obaj
  czonkowie zarz ądu reprezentuj ą j ą ącznie. Wspópraca obu akcjonariuszy pozwoli na pen e
  wykorzystanie potencjau partnerów tj. my śli technologicznej i know how LUG S.A. oraz
  kontaktów handlowych i do świadczenia w funkcjonowaniu w bran ży o świetleniowej na rynku
  argenty ńskim Provider Argentina SA,, co pozwoli na rozwój s póki LUG Argentina SA i realizację
  kontraktu z Rz ądem Prowincji Misiones oraz przyszych kontraktów.
  · Umowa wspópracy zawarta pomi ędzy LUG S.A. i LUG Argentina SA
  w organizacji dotycząca ogólnego zobowi ązania obu spóek do wspópracy, w tym poprzez
  odpatne udzielanie wsparcia technicznego, udzielan ie licencji w zakresie produktów oraz
  znaków towarowych, przekazywanie know-how oraz sprz edaż komponentów i gotowych
  produktów.
  · Umowa cesji , która dotyczy przeniesienia wszystkich praw i obo wiązków z umowy zawartej
  w dniu 11 pa ździernika 2016 przez LUG S.A. z Rz ądem Prowincji Misiones, o którym Emitent
  informowa w formie raportu bie żącego nr 6/2016 z dnia 11 pa ździernika 2016 roku z LUG S.A.
  na LUG Argentina SA.
  Umowa cesji zostaa zawarta z zastrze żeniem nast ępuj ących warunków:
  a) je żeli Rz ąd Prowincji Misiones nie zaakceptuje cesji lub nie wyrazi zgody na jej
  dokonanie;
  lub
  b) w przypadku braku podniesienia kapitau spóki L UG Argentina SA do kwoty stanowiącej
  równowarto ść 1.000.000 euro;
  lub
  c) w przypadku, gdyby LUG S.A. przesta by ć akcjonariuszem spóki LUG Argentina SA;
  LUG S.A. mo że odst ąpi ć od zawartej umowy cesji. O ziszczeniu si ę któregokolwiek
  z powy ższych warunków Emitent niezwocznie poinformuje w f ormie odrębnego raportu
  bie żącego.
  · Ponadto, w dniu 14 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG Argentina SA,
  podj ęo uchway w sprawie:
  a) zobowi ązania akcjonariuszy, tj. LUG S.A. i Provider Argent ina SA, do podwyższenia kapitau
  zakadowego Spóki do kwoty stanowi ącej ekwiwalent 1.000.000 euro do dnia 31 grudnia 20 17
  roku;
  b) zobowi ązania Zarz ądu LUG Argentina SA do zawarcia ze spók ą LUG S.A. umowy na zakup
  maszyn i usug potrzebnych do rozpocz ęcia dziaalno ści produkcyjnej w obiekcie w Argentynie,
  na ączn ą kwot ę 499.230,75 euro, która to kwota mo że zosta ć zaliczona na poczet warto ści
  wkadu na kapita zakadowy LUG Argentina SA, który zobowiązana b ędzie wnie ść LUG S.A.;
  c) ustanowienia zast ępców Prezesa i Wiceprezesa Zarz ądu w osobie Pana Federico Andresa
  Ricci (zast ępstwo Rogelio Bertone, Prezesa Zarz ądu) oraz Pana Andresa Rozanskiego
  (zast ępstwo Jorge Chamarro Escalone, Wiceprezesa Zarz ądu). Ustanowienie zast ępców
  Prezesa i Wiceprezesa Zarz ądu jest dziaaniem formalnym spowodowanym przepisam i prawa
  argenty ńskiego. Nie zmienia to sposobu reprezentacji spóki , która zostaa wskazana wyżej,
  tj. do reprezentacji spóki uprawnieni s ą Prezes i Wiceprezes Zarz ądu ącznie.
  Zarz ąd Emitenta podkre śla, i ż okre ślony w statucie Spóki sposób jej reprezentacji, uc zestnictwo
  w zarz ądzie Spóki przedstawiciela LUG S.A., zawarta dodat kowa umowa akcjonariuszy


  32
  z okre ślonymi przepisami na wypadek konfliktu oraz okre ślone w umowie cesji warunki
  umo żliwiaj ące odst ąpienie od niej przez LUG S.A., w opinii Zarz ądu Emitenta zabezpieczaj ą
  w stopniu wystarczaj ącym interesy Emitenta w zakresie wspólnego z partne rem prowadzenia
  dziaa ń operacyjnych i biznesowych w Argentynie.
   Rozpocz ęcie budowy fabryki w Argentynie
  W pierwszych dniach kwietnia 2017 roku wadze LUG p odpisay umowę na budow ę zakadu
  produkcyjnego w Argentynie. Nowy zakad powstaje w argentyńskiej prowincji Misiones we
  wspópracy z tamtejszym parkiem przemysowym, Parqu e Industrial Posadas SAPEM. W obiekcie,
  w którym produkowane b ędą oprawy o świetleniowe LUG, zatrudnienie znajdzie kilkadziesi ąt osób.
  W Argentynie, LUG b ędzie produkowa ć wy ącznie nowoczesne oprawy o świetleniowe w technologii
  LED, ze szczególnym naciskiem na oprawy dla przestr zeni miejskich – ulic, parkingów, parków
  i budynków publicznych. Fabryka b ędzie zarz ądzana przez powoywan ą wa śnie spók ę LUG
  Argentina, która wejdzie w skad Grupy Kapitaowej LUG. Będzie to ju ż druga, po LUG do Brasil,
  spóka zielonogórskiej firmy w Ameryce Poudniowej.
   Wizyta delegacji LUG w Argentynie
  W 2017 roku reprezentacja LUG skadaj ąca si ę z Prezesa Zarz ądu LUG S.A., oraz wraz z V-ce
  Prezesa Zarz ądu, Mariusza Ejsmonta, zo żya wizyt ę w Parku Przemysowym Posadas
  w argenty ńskiej Prowincji Misiones, gdzie powstaje nowy zaka d produkcyjny zielonogórskiej firmy.
  Podczas wizyty, delegacji LUG towarzyszyli przedsta wiciele Lokalnego Rządu Prowincji Misiones:
  Minister Przemysu Prowincji, Pan Luis Lichowski, P odsekretarz ds. Inwestycji Claudio Aguilar, oraz
  dyrektor Parku Przemysowego, Pan Hugo Sciutto. Na miejscu, inżynierowie zaanga żowani
  w budow ę nowego zakadu LUG zaprezentowali delegacji z Pols ki postępy prac nad obiektem,
  którego powierzchnia wyniesie ok. 1600 m
  2, z mo żliwo ści ą rozbudowy o dalsze 1050 m 2.
   Zako ńczenie procesu rejestracji spóki zale żnej LUG Argentina SA
  W dniu 6 wrze śnia 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. powzi ą informacj ę o dokonaniu w dniu 30 sierpnia
  2017 roku wpisu do argenty ńskiego rejestru przedsi ębiorców spóki zale żnej Emitenta: LUG
  Argentina SA. Akcjonariuszami LUG Argentina SA w st osunku pó na pó są LUG S.A. oraz spóka
  Provider Argentina SA, spóka akcyjna prowadz ąca dziaalno ść i zarejestrowana zgodnie z prawem
  argenty ńskim z siedzib ą w Posadas, Prowincja Misiones, Republika Argenty ńska. Siedzib ą LUG
  Argentina SA jest Buenos Aires, Republika Argenty ńska. Spóka zostaa powoana na okres 99 lat,
  a jej kapita zakadowy wynosi 300.000 (trzysta tys ię cy) pesos.
   Dostawa pierwszej partii opraw LED do Argentyny
  We wrze śniu 2017 roku LUG zrealizowa pierwsz ą dostaw ę dwóch tysi ęcy sztuk opraw ledowych
  w ramach umowy z Rz ądem Prowincji Misiones w Republice Argentyny. To pi erwsza część kontraktu
  o rekordowej warto ści blisko 21 mln euro. Debiutancka partia opraw pow staa w zielonogórskich
  zakadach produkcyjnych LUG SA, kolejne dostawy b ędą ju ż montowane w nowej fabryce
  w Argentynie.
  Strategiczna wspópraca w obszarze Smart City
   Podpisanie umowy z Cisco Systems Inc.
  W dniu 13 listopada 2017 roku spóka LUG Light Fact ory Sp. z o.o., podmiot w peni zależny od
  Emitenta, zawara ze spók ą Cisco Systems Inc. z siedzib ą w San Jose, Kalifornia, Stany
  Zjednoczone („CISCO”) umow ę o wspópracy pod nazw ą „STI Agreement – Solutions Technology
  Integrator Agreement” („Umowa”). W ramach powy ższej Umowy CISCO oraz LUG b ędą oferowa ć
  zaawansowane technologicznie rozwi ązania typu smart z zakresu o świetlenia w segmencie street
  lighting tj. o świetlenia przestrzeni miejskich. Przedmiotowa Umowa zostaa zawarta na okres 24
  miesi ęcy. Pozostae warunki wspópracy w ramach przedmiot owej umowy nie odbiegają od
  powszechnie stosowanych warunków dla tego rodzaju u mów. Zawarta z CISCO Umowa stanowi


  33
  kontynuacj ę ogoszonej w 2017 roku strategii Emitenta polegaj ącej na wspópracy z grup ą docelow ą
  – wodarzami miast w zakresie realizacji projektów dotyczących o świetlenia. Po ączenie si dwóch
  liderów w swych dziedzinach zaoferuje klientom z s ektora administracji samorządowej
  kompleksowe usugi w obszarze zarz ądzania o świetleniem ulicznym i mo żliwo ść integracji
  zarz ądzania wieloma procesami zachodz ącymi w przestrzeni miejskiej w ramach jednej platfo rmy.
   Realizacja pilota żowego projektu Smart City z systemem InteLUG w koop eracji z Cisco
  Systems Inc.
  W IV kwartale 2017 roku LUG i Cisco zrealizoway pi erwszy wspólny projekt inteligentnego
  o świetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu Smart C ity. Projekt zlokalizowany na terenie
  Samorz ądu Regionu Gederot, w Dystrykcie Centralnym w Izrae lu, któremu podlegają osady rolnicze
  poo żone w rejonie miast Jawne, Gedera i Aszdod. Na tere nach o pow. 13 km
  2 mieszka ok 4200
  osób. Znajduje si ę tam 7 moszawów (moszaw: wioska, osada, spódzielni a rolnicza). Oprawy marki
  LUG zostay zainstalowane na terenie nast ępuj ących moszawów: Derech Bnei, Aseret, Kfar
  Mordechai, Gan HaDarom, Kfar Aviv, Shdema, Misgav D ov, Meyshar. Pilotażowa realizacja na bazie
  kooperacji LUG i Cisco zostaa z sukcesem uruchomio na i otrzymaa pozytywne rekomendacje
  klienta, który zaprosi LUG do wspópracy przy kole jnych projektach typu smart lighting. Równolegle
  LUG i Cisco zacie śniaj ą wewn ętrzn ą wspóprac ę zarówno na poziomie technologicznym, jak równie ż
  w obszarze relacji handlowych opartych o podpisan ą umow ę wspópracy.
  Nowa spóka technologiczna w Grupie Kapitaowej LUG S.A.
   BIOT Sp. z o.o. – nowa spóka Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  LUG S.A. i Toka Burzy ński Guzowski Sp. j., utworzyli nowy podmiot wzmacni ający potencja Grupy
  LUG w obszarze rozwoju nowych technologii o świetleniowych. Celem nowego podmiotu jest szybszy
  rozwój i realizacja zao że ń strategicznych Grupy Kapitaowej LUG S.A. Akt zao życielski podpisano
  9 wrze śnia br. w Zielonej Górze. Nast ępstwem porozumienia jest powstanie nowej spóki
  technologicznej BIOT Sp. z o.o.z siedzib ą w Zielonej Górze. Nowy podmiot jest jednostk ą zale żn ą
  wobec LUG, 51 proc. udziaów w nowej spóce obj ą LUG S.A., a pozostae 49 proc. Toka Burzy ński
  Guzowski Sp. j. Spóka powstaa aby uzupeni ć portfolio usug Grupy Kapitaowej LUG S.A. Gównym
  obszarem dziaalno ści nowego podmiotu jest prowadzenie bada ń i stymulowanie rozwoju
  w obszarze nowych technologii o świetleniowych. Wspópraca obu udziaowców pozwoli n a pene
  wykorzystanie ich potencjau tj. know how posiadane go przez Toka Burzyński Guzowski Sp. j. oraz
  kapitau i rynku do komercjalizacji przyszych tech nologii zapewnionego przez LUG S.A. Stanowisko
  Prezesa Zarz ądu BIOT Sp. z o.o. obj ą Kamil Burzy ński z Toka Burzy ński Guzowski Sp. j., natomiast
  Wiceprezesem Zarz ądu zosta Wojciech Lewandowski, reprezentuj ący LUG S.A.
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze, spóki zale żnej Emitenta, w której posiada on 51% udziau w kap itale zakadowym
  i w gosach na zgromadzeniu wspólników, podj ęo uchwa ę sprawie podwy ższenia kapitau
  zakadowego Spóki. Zgodnie z jej tre ści ą kapita zakadowy Spóki zosta podwy ższony z kwoty
  40.000,00 z do kwoty 80.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w
  o warto ści nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostay obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obj ą 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokry je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obj ą 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokry je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci ruchomo ści. Środki pozyskane
  z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostay przeznac zone na finansowanie kolejnych
  etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o.o.


  34
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z do
  kwoty 120.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadze nie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 120.000,00 z do
  kwoty 160.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 275.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.
  Rozbudowa centrum badawczo-produkcyjnego LUG w Nowy m Kisielinie
   Pozwolenie na u żytkowanie nowej hali
  W dniu 30.11.2017 roku spóka zale żna Emitenta - LUG Light Factory sp. z o.o., powzi ęa informacj ę
  o wydaniu przez Powiatowego Inspektowa Nadzoru Bud owlanego Miasta Zielona Góra decyzji
  udzielaj ącej pozwolenia na u żytkowanie przebudowanej i rozbudowanej hali pro dukcyjno-
  magazynowej z zapleczem biuro-socjalnym oraz rozbud owanej sieci kanalizacji deszczowej na
  terenie dziaki o nr 12/36 poo żonej w obr ębie 55 przy ul. Nowy Kisielin – Nowa w Zielonej Gór ze,
  zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budow ę udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona
  Góra. Przedmiotowe zdarzenie ma zwi ązek z realizacj ą strategicznych kierunków rozwoju Spóki.
  Nowa hala zwi ększy powierzchni ę produkcyjno – magazynow ą Emitenta o 1 500 metrów
  kwadratowych, co przeo ży si ę na powi ększenie mo żliwo ści realizacji bie żących i przyszych
  zamówie ń oraz dalszego rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Projekt badawczo – rozwojowy
   Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego i rozpocz ęcie prac
  W dniu 26 maja 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podpisa z W ojewództwem Lubuskim (jako I nstytucją
  Zarz ądzaj ącą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020) umowę o dofinansowanie
  projektu „Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw o świetleniowych do wspópracy
  z inteligentnym systemem zarz ądzania - od bada ń do prototypów”, wspófinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac h Regionalnego Programu Operacyjnego
  – Lubuskie 2020. Celem projektu jest opracowanie in nowacyjnych zestawów specjalistycznych


  35
  opraw o świetleniowych do wspópracy z inteligentnym systeme m zarządzania o świetleniem (smart
  lighting). W ramach projektu powstanie 40 prototypó w nowych opraw. Prace badawcze (badania
  przemysowe i prace rozwojowe) realizowane b ęd ą w 4 etapach, pocz ąwszy od budowy zespou
  badawczego, opracowania zao że ń do nowych opraw o świetleniowych oraz projektów tych że
  elementów, na eksploatacyjnych próbach wdro żeniowych prototypu w rzeczywistym środowisku
  operacyjnym i ochronie patentowej ko ńcz ąc. Projekt potrwa do ko ńca 2018 roku. ączna warto ść
  projektu to 12,85 mln z, przy poziomie dofinansowa nia w wysokości 42,05% kosztów
  kwalifikowanych.
   Post ępy projektu badawczo-rozwojowego
  Spóka LUG Light Factory Sp. z o.o., podmiot zale żny Emitenta, zako ńczya pierwszy rok realizacji
  projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do końca pa ździernika trway intensywne
  prace badawczo - projektowe (etap I Projektu), któr e skupiay się na opracowaniu prototypów opraw
  o świetleniowych, w tym na opracowaniu specyfikacji pr ojektowej do każdego proponowanego
  prototypu. Na koniec ubiegego roku otwartych byo 45 projektów prototypowania nowych opraw
  o świetleniowych i zestawów o świetleniowych. Do tej pory wykonano ju ż kilkadziesi ąt prototypów
  opraw. W styczniu 2018 roku zako ńczy si ę II etap Projektu, tj. zakup niezb ędnych środków trwaych
  do bada ń, testów i walidacji. Aktualnie trwaj ą prace nad zgoszeniami patentowymi, które zrodzi y
  si ę podczas prac badawczo - rozwojowych.
  Strategiczne Kierunki Rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. na lata 2017 – 2021
   Przyj ęcie dokumentu „Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. na lata 2017
  – 2021”
  W dniu 3 czerwca 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podj ą uchwa ę w sprawie przyj ęcia dokumentu
  “Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LU G S.A. na lata 2017 -2021". Treść niniejszego
  dokumentu nie stanowi prognozy wyników finansowych. Grupa Kapitaowa LUG S.A., w ramach
  strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 – 202 1, postawia sobie za cel dynamiczny rozwój,
  którego si ą stanie si ę podej ście zorientowane na czowieka, jego potrzeby i ocze kiwania. Kluczem
  do osi ągniecia sukcesu b ędzie realizacja 3 strategicznych kierunków rozwoju, którymi są
  innowacyjno ść, internacjonalizacja i kultura organizacyjna. Spó ka skoncentruje się na rozwoju
  usugi zarz ądzania światem (LaaS) Light as a Service i na podnoszeniu efektywności energetycznej
  swoich rozwi ąza ń. Podstawowym celem Spóki jest osi ągniecie tempa wzrostu LUG S.A.
  w odniesieniu do przychodów ze sprzeda ży, na poziomie 10 proc. CAGR do roku 2021 oraz wzro st
  ilo ści zamówie ń i realizowanych projektów o warto ści przekraczaj ącej 1 mln euro, a tak że wzrost
  przychodów z eksportu do poziomu 75 proc. cakowity ch przychodów ze sprzedaży
  i rozwój na kolejnych rynkach zagranicznych. Nowe c ele zakadają te ż wydu żenie a ńcucha warto ści.
  Celem dziaa ń strategicznych jest dotarcie do klienta na etapie prac koncepcyjnych i projektowych,
  gdzie istnieje mo żliwo ść zastosowania spersonalizowanych rozwi ąza ń technologicznych.
  To rozwi ązanie pozwoli zwi ększy ć wysoko ść mar ży brutto na sprzeda ży do poziomów trwale
  przekraczaj ących 40 proc. Szczegóowe informacje znajduj ą si ę pod linkiem:
  http://www.lug.com.pl/Strategia/
  Decyzja w sprawie przej ścia na rynek regulowany
   Podj ęcie Uchway Zarz ądu LUG S.A. dotycz ącej przeniesienia akcji LUG S.A. na rynek
  regulowany
  W dniu 23 maja 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podj ą uchwa ę o rozpocz ęciu niezb ędnych dziaa ń
  faktycznych i prawnych maj ących na celu przeniesienie akcji Spóki, notowanych dotychczas
  w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect , do notowań na rynku regulowanym Giedy
  Papierów W arto ściowych w Warszawie S.A.  36
   Uchwaa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawi e przeniesienia notowań LUG S.A.
  na parkiet regulowany GPW w Warszawie S.A.
  Uwzgl ędniaj ąc powy ższ ą uchwa ę Zarz ądu, w dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie LUG S.A., podj ęo Uchwa ę nr 19 w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do
  obrotu na rynku regulowanym Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B
  i C, która jest podstaw ą do przeniesienia notowa ń akcji Spóki z Alternatywnego Systemu Obrotu
  NewConnect na rynek regulowany Giedy Papierów Wart ościowych w Warszawie S.A.
  Prace
  zwi ązane z przej ściem na rynek regulowany i debiutem na gównym park iecie trwają.
  Wypata dywidendy
   Rekomendacja w sprawie proponowanego podziau zysku netto za 2016 rok
  W dniu 21 czerwca 2017 r., Walne Zgromadzenie Akcj onariuszy LUG S.A. pozytywnie zaopiniowao
  rekomendacj ę Zarz ądu i podj ęo Uchwa ę nr 7 w sprawie podziau zysku netto za 2016 rok i wypaty
  dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uc hwalio:
  · Wysoko ść dywidendy (kwota przeznaczona na wypat ę dywidendy): 1 007 799,80 zotych
  (sownie: jeden milion siedem tysi ęcy siedemset dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć zotych
  osiemdziesi ąt groszy);
  · Warto ść dywidendy przypadaj ąca na jedn ą akcj ę: 0,14 z (sownie: czterna ście groszy);
  · Liczba akcji obj ętych dywidend ą: 7 198 570 akcji (sownie: siedem milionów sto
  dziewi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset siedemdziesi ąt akcji);
  · Dzie ń dywidendy (dzie ń, na który ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy):
  14 wrze śnia 2017 roku;
  · Dzie ń wypaty dywidendy: 21 wrze śnia 2017 roku.
  Pozostae wydarzenia:
   Prezentacja LUG w Parlamencie Europejskim
  8 lutego 2017 roku w Parlamencie Europejskim w Bruk seli odbyo się wydarzenie maj ące na celu
  promocj ę województwa lubuskiego. Inicjatorem przedsi ęwzi ęcia by prof. Dariusz Rosati, który we
  wspópracy z Urz ędem Marszakowskim Woj. Lubuskiego zorganizowa wyd arzenie pod hasem
  ‘Green Land of Modern Technologies’, czyli ‘Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii’. Jako
  innowacyjne zielonogórskie przedsi ębiorstwo o mi ędzynarodowej skali dziaalno ści, LUG zosta
  zaproszony do udziau w wydarzeniu i prezentacji fi rmy.
   WZA z 21.06.2017 r.
  W dniu 21.06.2017 roku odbyo si ę W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A., podczas którego
  podj ęto uchway w sprawach: zatwierdzenia sprawozda ń Zarz ądu z dziaalno ści oraz sprawozda ń
  finansowych, podziau zysku netto za 2016 r., udzie lenia czonkom Zarządu absolutorium
  z wykonania obowi ązków w 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad zorczej LUG S.A.
  z nadzoru nad dziaalno ści ą spóki w 2016 r. oraz udzielenia czonkom Rady Nad zorczej
  absolutorium z wykonania obowi ązków w 2016 r. Ponadto podj ęto uchway w sprawie dopuszczenia
  i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Gied y Papierów W artościowych w W arszawie S.A.
  akcji serii A, B i C. oraz w przedmiocie zmiany Sta tutu Spóki LUG S.A.
   Podj ęcie uchway ZWZ w sprawie zmiany Statutu LUG S.A.
  W dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromad zenie LUG S.A. podjęo Uchwa ę nr 20
  w sprawie zmiany Statutu LUG S.A. Na mocy ww. uchwa y dokonano zmiany treści § 11 ust. 1
  Statutu Spóki.
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmian ą brzmiaa:
  „Rada Nadzorcza dziaa na podstawie uchwalonego prz ez siebie i zatwierdzonego przez W alne
  Zgromadzenie regulaminu.”


  37
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Spóki po zmianie otrzymaa no we, następuj ące brzmienie:
  „Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okre ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania
  czynno ści.”
   Otrzymanie decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki
  W dniu 13.07.2016 r. Zarz ąd LUG S.A. przekaza informacj ę o wszcz ęciu przez Prezesa Urz ędu
  Regulacji Energetyki (,,Prezes URE"), z urz ędu, post ępowania administracyjnego w sprawie
  wymierzenia LUG Light Factory Sp. z o.o., spóce za leżnej LUG S.A., kary pieni ężnej
  w zwi ązku z powzi ęciem podejrzenia o naruszeniu przez Spók ę obowi ązku stosowania si ę do
  wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ogr aniczeń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
  energetyczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 ze zm., ,,U stawa PE"), podlega karze pieniężnej. W dniu
  27 grudnia 2017 roku wpyn ęa do siedziby Emitenta decyzja Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki
  w sprawie nao żenia kary pieni ężnej w wysoko ści 1.000 z (sownie: tysi ąc zotych) na spók ę zale żn ą
  Emitenta – LUG Light Factory sp. z o.o. za niestoso wanie się do ogranicze ń w dostarczaniu i poborze
  energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10 -31 sierpnia 2015 roku, co zgodnie z art. 56
  ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Pr awo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 ze
  zm.), podlega karze pieni ężnej. W ysoko ść kary nao żonej przez Prezesa URE odzwierciedla bardzo
  niewielki stopie ń przekroczenia przez LLF wprowadzonych w dniach 1 0 - 31 sierpnia 2015 roku
  Ogranicze ń w poborze energii elektrycznej, tj. tylko w tr akcie dwóch godzin w dniu 10 sierpnia
  2015 roku, czyli w pierwszych godzinach pierwszego dnia obowiązywania ograniczenia, które ącznie
  obejmowao okres 22 dni oraz uwzgl ędnia dziaania podj ęte przez LLF celem jak najszybszego
  dostosowania si ę do wprowadzonych ogranicze ń. Spóa w terminie dwóch tygodni od dnia
  otrzymania decyzji odwoaa si ę od niniejszej decyzji.
   Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania bada nia sprawozdania finansowego
  LUG S.A.
  W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęa uchwa ę numer 1/12/2017 w sprawie
  wyboru PKF Consult Spóka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spóka komandytowa z siedzib ą
  w Warszawie jako biegego rewidenta, który dokona b adania sprawozdania finansowego LUG S.A.
  sporz ądzonego za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sko nsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitaowej LUG S.A. sporz ądzonego za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz wydania op inii do
  sprawozda ń finansowych za 2017 i 2018 rok. Rada Nadzorcza LUG S.A. podjęa tak że uchwa ę
  numer 2/12/2017, w której zobowi ązaa Zarz ąd LUG Light Factory Spóka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą do podj ęcia na Walnym Zgromadzenia Wspólników spóki u chway
  wprzedmiocie wyboru PKF Consult Spóka z ogra niczoną odpowiedzialno ści ą spóka
  komandytowa do badania jednostkowego sprawozdania finansowego LUG Light Factory Spóka z
  ograniczon ą odpowiedzialno ści ą za 2017 i 2018 rok oraz wydania opinii do sprawozd ania
  finansowego za 2017 i 2018 rok. PKF Consult Spók a z ograniczoną odpowiedzialno ści ą spóka
  komandytowa z siedzib ą w W arszawie przy ul.Orzyckiej 6 lok. 1b jest w pisana przez Krajową
  Rad ę Biegych Rewidentów na list ę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych
  pod nr 447.
  Przedstawione zdarzenia dotycz ą caej Grupy Kapitaowej, któr ą LUG S.A. jako podmiot dominuj ący
  zarz ądza. Jednak że pene informacje na temat funkcjonowania grupy ka pitaowej zostay przedstawione
  w Skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitaowej LUG S. A. za 2017 rok.  38
  3.2. Istotne informacje i wska źniki niefinansowe
  3.2.1. Zasoby ludzkie
  W zwi ązku z przekazaniem caej dziaalno ści produkcyjnej i handlowej Emitenta z dniem 01.08. 2008r.
  do spóki zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. to wa śnie spóka zale żna staa si ę pracodawc ą
  i zatrudnia ludzi stanowi ących zasoby ludzkie Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Liczba osób pozostaj ących w stosunku pracy ze spók ą LUG S.A. na dzie ń 31.12.2017r. oraz na dzie ń
  sporz ądzenia niniejszego sprawozdania wynosia 0.
  Szczegóowe informacje na temat zatrudnienia w cae j Grupie Kapitaowej LUG S.A. przedstawia
  poni ższa tabela.
  Tabela 15 Zasoby ludzkie Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz spół ki LUG S.A. w 2017 roku
  Wyszczególnienie Grupa Kapitaowa LUG
  S.A. LUG S.A.
  Liczba pracowników (peny etat) 576 0
  Liczba pracowników (niepeny etat) 3 0
  Inne formy zatrudnienia 12 0
  Ś
  rednia wieku pracowników 37 lat 8 m-cy -
  Struktura zatrudnienia wg wyksztacenia wy
  ższe - 49
  %
  ś rednie - 33 %
  zawodowe - 13 %
  podstawowe - 5% -
  Struktura zatrudnienia wg pci Kobiety – 41%,
  M
  ęż czy źni – 59% -
  Ź ródo: LUG S.A.
  Wykres 7 Poziom zatrudnienia w Grupie Kapitaowej LUG S.A. w latach 2014 – 2017 w ujęciu
  kwartalnym (zatrudnienie na podstawie umowy o prac ę)
  Ź ródo: LUG S.A.
  398 399440
  437 443452484
  465 475492532
  527
  539534 555 576
  I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I k w. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
  2014 2015 2016 2017


  39
  3.2.2. Spoeczna odpowiedzialno ść biznesu
  Wszystkie podmioty Grupy Kapitaowej LUG S.A. reali zują ide ę biznesu odpowiedzialnego spoecznie
  uwzgl ędniaj ąc przepisy prawa, normy etyczne, a tak że interes spoeczny. W swej codziennej
  dziaalno ści biznesowej firma dba o wysokie standardy i harmo nię funkcjonowania w otoczeniu. Ponadto
  Spóka anga żuje si ę w inicjatywy spoeczno ści lokalnych oraz organizacji charytatywnych.
  Wszystkie podmioty Grupy Kapitaowej LUG S.A. reali zują ide ę biznesu odpowiedzialnego spoecznie
  uwzgl ędniaj ąc przepisy prawa, normy etyczne, a tak że interes spoeczny. W swej codziennej
  dziaalno ści biznesowej firma dba o wysokie standardy i harmo nię funkcjonowania w otoczeniu. Ponadto
  Spóka anga żuje si ę w inicjatywy spoeczno ści lokalnych oraz organizacji charytatywnych.
  Funkcjonuj ąc w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A., Emitent w 20 17 roku po raz kolejny wspar
  Powiatowy Dom Dziecka z Żarach. W ramach celowej inicjatywy świ ątecznej pracownicy i firma,
  w odpowiedzi na listy dzieci do Świ ętego Mikoaja, speniali dzieci ęce marzenia.
  Bardzo wa żn ą aktywno ści ą maj ącą miejsce na przeomie 2016/2017 byo wsparcie Centr um Interwencji
  Kryzysowej w Zielonej Górze, w ramach którego środki dedykowane na upominki dla klientów, LUG
  przeznaczy na remont i wyposa żenie mieszkania dedykowanego samotnym matkom z dzie ćmi,
  odbudowuj ącym swoje życie po traumatycznych przej ściach rodzinnych.
  Ponadto Grup Kapitaowa LUG S.A. wspiera spoeczno ść lokaln ą w ramach wspópracy z licznymi
  szkoami, instytucjami i mniejszymi organizacjami c harytatywnymi, co zostao docenione przez kapituę
  konkursu Biznes Wra żliwy Spoecznie, która 3 grudnia 2017 roku przyzna a LUG statuetkę „Wspólna
  warto ść” za dziaalno ść w zakresie CSR na rzecz lokalnej spoeczno ści, otwarcie na wspóprac ę
  z podmiotami ekonomii spoecznej oraz otwarte serc e na ich potrzeby.
  Odpowiedzialno ść spoeczna w zakresie ochrony środowiska
  Spóki Grupy Kapitaowej LUG S.A. prowadz ą odpowiedzialn ą polityk ę w dziedzinie ochrony środowiska
  oraz dokadaj ą nale żytej staranno ści, aby zarówno prowadzona dziaalno ść, jak i realizowane
  inwestycje byy zgodne z wymogami i uwzgl ędniay osi ągni ęcia technologiczne
  w dziedzinie ochrony środowiska.
  Szerzenie wiedzy z zakresu techniki świetlnej oraz nowoczesne narz ędzia marketingowe prowadz ą
  do wzrostu kultury energooszcz ędno ści w spoecze ństwie, a w konsekwencji do zmian w strukturze
  asortymentowej na rzecz energooszcz ędnych produktów o wy ższych standardach u żytkowych.
  Czterna ście wiod ących przedsi ębiorstw z bran ży o świetleniowej w Polsce, ącz ąc wasne cele
  prorozwojowe z postulatem ochrony środowiska utworzyo wspólnie organizacj ę: Zwi ązek Producentów
  Sprz ętu O świetleniowego „Pol-lighting”, którego LUG Light Fac tory Sp. z o.o. jest aktywnym czonkiem
  (m.in. udzia w Komisji Promocji) oraz partnerem projektu „Dobre Świato” realizowanego przez ww.
  Zwi ązek.
  Spóki Grupy Kapitaowej LUG S.A. nie poniosy w 20 17 r. żadnych sankcji karnych z tytuu naruszenia
  wymaga ń z zakresu ochrony środowiska.
  Dziaania na rzecz ochrony środowiska nale żą do priorytetów LUG. Wdro żony i stosowany System
  Zarz ądzania Środowiskowego wedug mi ędzynarodowej normy ISO 14001:2015 oraz System
  Zarz ądzania Energi ą wedug normy ISO 50001:2011 potwierdzaj ą, że spóka zale żna Emitenta, LUG
  Light Factory Sp. z o.o., spenia wymagania prawne związane z ochron ą ś rodowiska. Zarówno Certyfikat
  Systemu Zarz ądzania Środowiskowego wedug normy ISO 14001:2015 jak i Cer tyfikat Systemu
  Zarz ądzania Energi ą wedug normy ISO 50001:2011 spóka LUG Light Facto ry Sp. z o.o. posiada od
  2018 roku.


  40
  Odpowiedzialno ść spoeczna w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. przykada du żą wag ę do promocji takich warto ści jak równo ść, uczciwo ść
  i dialog. Maj ąc na uwadze sprawiedliwo ść spoeczn ą i równo ść pci, Emitent dba o równowag ę
  w zakresie struktury pciowej zasobów ludzkich, a t akże sprzeciwia si ę wszelkim formom dyskryminacji
  i rasizmu. Stosunek pracowników pci że ńskiej do pracowników pci m ęskiej stanowi 41% do 59%.
  W skadzie Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej LUG S.A. 1/3 czonków stano wią kobiety. Pracownikami
  firmy s ą osoby ró żnych narodowo ści.
  W ramach ście żki rozwoju, pracownicy spóek Grupy Kapitaowej LUG S.A. uczestniczą w licznych
  szkoleniach podnosz ących kwalifikacje zawodowe oraz rozszerzaj ą kompetencj ę na kursach
  j ę zykowych organizowanych w siedzibie firmy. Ponadto każda osoba rozpoczynaj ąca prac ę w firmie
  przebywa kilkudniowy cykl szkole ń z zakresu techniki świetlnej. Emitent wspiera tak że aktywno ść
  sportow ą pracowników skupionych w reprezentacji biegaczy LU G TEAM oraz w reprezentacji kolarzy
  górskich LUG MTB TEAM. Pod opiek ą firmy znajduje si ę równie ż utytuowany zawodnik powerliftingu
  osób niepenosprawnych, który ma na swoim koncie ud zia w Igrzyskach Olimpijskich w Rio oraz wielu
  imprezach sportowych rangi mi ędzynarodowej.
  Dziaania Grupy Kapitaowej LUG S.A. w obszarze mec enatu sportu zostay docenione przez wadze
  Zielonej Góry. W kwietniu 2016 roku Ryszard W torkow ski, Prezes Zarządu Spóki otrzyma wyró żnienie
  Prezydenta Miasta za dziaania zwi ązane z mecenatem sportu.
  Odpowiedzialno ść biznesu w ramach wsparcia sportu lokalnego
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. jest jednym ze sponsorów drużyny koszykarskiej Stelmet BC Zielona Góra
  – aktualnego Mistrza Polski.
  Firma LUG wspiera równie ż swoich pracowników, w tym Pana Marka Trykacza, pra cownika LUG oraz
  wielokrotnego mistrza Polski, medalist ę mistrzostw Europy i wicemistrza Świata w podnoszeniu
  ci ęż arów osób niepenosprawnych. Pan Marek Trykacz jest najlepszym zawodnikiem w swojej wadze
  w Europie i zajmuje I miejsce na li ście rankingowej naszego kontynentu.
  3.2.3. Nagrody
  W 2017 roku Emitent w imieniu wasnym oraz caej Gr upy Kapitaowej LUG S.A. otrzyma nagrody
  i wyró żnienia zaprezentowane w tabeli poni żej.
  Tabela 16 Nagrody i wyró żnienia w 2017 roku
  Nagroda Opis Kapitua / organizator
  Najlepsza Inwestycja
  O świetleniowa Park Technologiczny w om
  ży
  otrzyma III nagrod ę w kategorii
  „Iluminacja obiektów
  publicznych, prywatnych oraz
  obiektów sakralnych”. Polski Zwi
  ązek Przemysu
  O świetleniowego
  iF Design Award 2017 Oprawa LUG Cruiser 2LED
  laureatem konkursu iF DESIGN
  AW ARD w kategorii Produkty O
  świetleniowe. iF International Forum
  Design
  Red Dot Design Award Oprawa LUG Cruiser 2LED
  laureatem konkursu Red Dot
  Design Award Design Zentrum Nadrenia
  Pónocna-Westfalia w Essen


  41
  Lubuski Lider Biznesu I miejsce w kategorii du
  żych
  przedsi ębiorstw dla LUG Light
  Factory Sp. z o.o. Zachodnia Izba Przemysowo
  - Handlowa
  The Best Annual Report
  2016 Nagroda gówna dla LUG S.A. w
  kategorii spóek z rynku New
  Connect za raport roczny LUG
  S.A. za rok 2016. Instytut Rachunkowo
  ści
  i Podatków
  Zota Strona Emitenta X Nagroda za najlepszy serwis
  relacji inwestorskich w kategorii
  spóek z rynku NewConnect Stowarzyszenie Emitentów
  Giedowych
  Biznes Wrażliwy Spoecznie Nagroda w postaci statuetki
  „Wspólna Warto
  ść” dla LUG
  Light Factory Sp. z o.o. za
  dziaalno ść w zakresie CSR na
  rzecz lokalnej spoeczno ści,
  otwarcie na wspóprac ę z
  podmiotami ekonomiii spoecznej
  oraz otwarte serce na ich
  potrzeby. Fundacja na rzecz Collegium
  Polonicum
  Źródo: LUG S.A.
  3.2.4. Targi i konferencje
  LUG Light Factory Sp. z o.o., jako spóka zale żna Emitenta i podmiot realizuj ący dziaalno ść projektow ą,
  produkcyjn ą i handlow ą reprezentowaa Grup ę Kapitaow ą LUG S.A. w 2017 roku
  na wielu targach i spotkaniach bran żowych:
  · LED EXPO Benelux 2017
  · Konferencja „Argentina – the country to invest in”
  · „Green Land of Modern Technologies” - Prezentacja LUG w Parlamencie Europejskim
  · Power&Electricity W orld Africa 2017
  · Hanover Messe 2017
  · Barcelona Building Construmat 2017
  · V Kongres Infrastruktury Polskiej
  · LED Expo Ukraine 2017
  · Festival Architektury 2017
  · Smart City Forum
  · Konferencja BIMobject Poland
  · Kongres Transportu Publicznego Warszawa 2017
  · Konferencja „Energetyka przygranicza Polski i Niem iec – świat energii jutra”
  · Targi Power Kazakhstan 2017
  · Smart City Expo World Congress 2017
  · Konferencja INSEC 2017
  · Energy Expo Arena 2017
  · Kongres O świetleniowy LED Polska 2017
  · Forum Lumiville – Dni O świetlenia


  42
  3.2.5. Relacje inwestorskie
  Transparentno ść oraz wysoka jako ść polityki informacyjnej to najwa żniejsze elementy realizowanej
  przez LUG S.A. komunikacji ze środowiskiem rynku kapitaowego. W tym celu Emitent wykorzystuje
  dwa rodzaje instrumentów. Pierwszym z nich s ą dziaania o charakterze obligatoryjnym, drugi rodz aj to
  alternatywne narz ędzia komunikacji. Zarz ąd Emitenta dokada wszelkiej staranno ści, aby w obu
  obszarach dziaa ć z zachowaniem najwy ższych standardów. Realizuj ąc obligatoryjne obowi ązki
  informacyjne, LUG S.A. uzupenia je o szereg dziaa ń z zakresu komunikacji korporacyjnej, które
  pozwalaj ą inwestorom jak najlepiej pozna ć Emitenta i podejmowa ć racjonalne decyzje inwestorskie.
  W obszarze uzupeniaj ących dziaa ń z zakresu komunikacji na szczególn ą uwag ę zasuguj ą
  nast ępuj ące:
  · Publikacja raportu rocznego za 2016 w wersji online
  W 2017 roku LUG S.A. jako jedna z nielicznych spóe k na rynku NewConnect opublikowaa raport
  roczny za 2016 r. w wersji online. Taka forma rapor tu, obok tradycyjnej wersji drukowanej jest
  nowoczesn ą form ą komunikacji odpowiadaj ącą światowym trendom digitalizacji wszystkich sfer
  biznesu. Jest to standard, który na stae wszed do kanonu komunikacji Grupy Kapitaowej LUG S.A. -
  to ju ż kolejne po raportach za rok 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 roku sprawozdanie roczne
  zakomunikowane inwestorom w tej formie. Opublikowan y raport roczny za 2016 rok zosta doceniony
  i wyró żniony w konkursie The Best Annual Report przez Inst ytut Rachunkowości i Podatków.
  · Zwyci ęstwo w konkursie Zota Strona Emitenta
  W 2017 roku serwis relacji inwestorskich LUG S.A. z wycięży w kolejnej edycji konkursu Zota Strona
  Emitenta w kategorii spóek z rynku NewConnect. W yn iki plebiscytu organizowanego przez
  Stowarzyszenie Emitentów Giedowych ogoszono w cze rwcu 2017 roku.
  Serwis relacji inwestorskich LUG S.A. po raz ósmy z rzędu trafi do finaowej trójki, natomiast tytu
  najlepszej strony na rynku NewConnect otrzyma po r az piąty z rz ędu oraz szósty raz w historii konkursu
  (nagrody w latach: 2009, 2013, 2014, 2015, 2016). W uzasadnieniu werdyktu wymienione zostay takie
  cechy serwisu relacji inwestorskich LUG S.A. jak bi eżą ca aktualizacja zawarto ści, bardzo atrakcyjna
  szata graficzna, a tak że niespotykana w śród serwisów internetowych spóek notowanych na ryn ku
  NewConnect funkcjonalno ść, jak ą jest mo żliwo ść synchronizacji kalendarium wydarze ń istotnych dla
  inwestorów z kalendarzem Google.
  · LUG S.A. laureatem „The Best Annual Report 2016”
  W dniu 19 pa ździernika 2017 r., LUG S.A otrzyma nagrod ę gówn ą w kategorii spóek z rynku
  NewConnect za raport roczny LUG S.A. za rok 2016, p rzyznawaną przez kapitu ę konkursu „The Best
  Annual Report 2016”. To ju ż czwarta nagroda przyznana spóce za wysokie standa rdy raportowania.
  Uroczysta gala finaowa, podczas której wyró żnienie odebra Prezes LUG S.A. Ryszard Wtorkowski,
  zorganizowana zostaa przez Instytut Rachunkowo ści i Podatków w sali notowa ń Giedy Papierów
  Warto ściowych w Warszawie.
  3.2.6. Dziaania marketingowe
  Rok 2017 by czasem komunikowania i wdra żania w organizacji Strategicznych Kierunków Rozwoju na
  lara 2017 – 2021. Przyj ęte do realizacji kierunki koncentruj ą si ę na trzech grupach decydentów –
  architekci, wodarze i projektanci wn ętrz. To wa śnie na tych grupach skupiay si ę wszelkie dziaania
  marketingowe w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A. G ównym motywem tworzenia materiaów
  marketingowych bya ich personalizacja i dostosowan ie do potrzeb każdej spo śród zidentyfikowanych
  grup decydentów.
  Komunikacja marketingowa skierowana do wn ętrza organizacji koncentrowaa si ę na dziaaniach
  wspieraj ących identyfikacj ę pracowników z nowymi kierunkami rozwoju. Do najwa żniejszych dziaa ń
  z tego obszaru nale ży kampania zwi ązana z komunikacj ą strategii oparta na filmie i evencie
  strategicznym „poLUGmy strategi ę!”.


  43
  Inne wybrane dziaania marketingowe:
  · Strefa P - realizacja i wdro żenie narz ędzi typu self-service dla pracowników w ramach popr awy
  efektywno ści procesów wewn ętrznych;
  · Udzia LUG w najwi ększych targach bran żowych Light & Biulding we Frankfurcie nad Menem –
  prace koncepcyjne, wyonienie wykonawców. Targi odb yy się w marcu 2018 roku.
  · Jednolity System Zarz ądzania Projektami – prace koncepcyjne i wyonienie wykonawców,
  realizacja nast ąpi w 2018 roku.
  · Film strategiczny – materia video prezentuj ący filozofi ę dziaania LUG w obszarze
  wspódziaania z decydentami i w kontek ście wyonionych warto ści.
  · poLUGmy strategi ę! – event integracyjny dla pracowników LUG, którego celem jest konsolidacja
  ś rodowiska LUG wokó wspólnie wyonionych warto ści i obranych strategicznych kierunków
  rozwoju.
  Kluczowym projektem realizowanym przez Departament Marketingu w 2018 roku, którego etap
  przygotowawczy by realizowany w II poowie 2017 ro ku by udzia LUG w największych targach bran ży
  o świetleniowej na świecie Light + Building we Frankfurcie nad Menem. T argi Light+Building to miejsce
  czerpania inspiracji i najwi ększa na świecie arena rynku o świetleniowego. Ponad 2700 czoowych
  producentów o świetlenia z 55 pa ństw z caego świata pokazuje nowo ści, inspiruje i wyznacza trendy
  dotycz ące o świetlenia. Grupa Kapitaowa LUG S.A. zaprezentowaa najnowsze rozwiązania
  o świetleniowe na innowacyjnym w formie i rozwi ązaniach stoisku o powierzchni 240 mkw. Tematem
  przewodnim tegorocznej edycji Light + Building byo „smartification” - technologia smart w codziennym
  ż yciu. Filozofa marki zostaa odzwierciedlona w stre fach tematycznych stoiska, na którym prezentowane
  byy rozwi ązania dla architektów, projektantów wn ętrz i wodarzy miast.
  3.2.7. Postępowania przed s ądem
  W dniu 13.07.2016 r. Zarz ąd LUG S.A. przekaza informacj ę o wszcz ęciu przez Prezesa Urz ędu
  Regulacji Energetyki (,,Prezes URE"), z urz ędu, post ępowania administracyjnego w sprawie
  wymierzenia LUG Light Factory Sp. z o.o., spóce za leżnej LUG S.A. ("Spóka"), kary pieni ężnej
  w zwi ązku z powzi ęciem podejrzenia o naruszeniu przez Spók ę obowi ązku stosowania si ę do
  wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ogr aniczeń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyc zne
  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 ze zm., ,,Ustawa PE"), p odlega karze pieniężnej.
  W nawi ązaniu do powy ższego post ępowania, w dniu 27 grudnia 2017 roku do siedziby Em itenta
  wpyn ęa decyzja Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki w sprawie nao żenia kary pieni ężnej
  w wysoko ści 1.000 z (sownie: tysi ąc zotych) na spók ę zale żn ą Emitenta – LUG Light Factory Sp.
  z o.o. z siedzib ą w Zielonej Górze za niestosowanie si ę do ogranicze ń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej wprowadzonych w dniach 10 - 31 si erpnia 2015 roku, co zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt.
  3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe tyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 ze zm.), podlega
  karze pieni ężnej. W ysoko ść kary nao żonej przez Prezesa URE odzwierciedla bardzo niewiel ki stopień
  przekroczenia przez LUG Light Factory Sp. z o.o. wp rowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 roku
  ogranicze ń w poborze energii elektrycznej, tj. tylko w tr akcie dwóch godzin w dniu 10 sierpnia 2015
  roku, czyli w pierwszych godzinach pierwszego dnia obowiązywania ograniczenia, które ącznie
  obejmowao okres 22 dni oraz uwzgl ędnia dziaania podj ęte przez Spók ę celem jak najszybszego
  dostosowania si ę do wprowadzonych ogranicze ń. LUG Light Factory Sp. z o.o. w terminie dwóch
  tygodni od dnia otrzymania decyzji, odwoaa si ę od niniejszej decyzji.
  W okresie sprawozdawczym tj. w okresie od 01.01.201 7 - 31.12.2017 r. oraz na dzień sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania LUG S.A., ani pozostae sp óki wchodzące w skad Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. nie prowadziy innych istotnych post ępowa ń przed s ądem, organem wa ściwym dla post ępowania
  arbitra żowego lub organem administracji publicznej.


  44
  3.3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Emi tenta
  3.3.1. To makroekonomiczne
  Dziaalno ść spóki LUG S.A., realizuj ącej funkcje zarz ądcze i kontrolne wobec spóek nale żących do
  Grupy Kapitaowej LUG S.A., nie podlegaa bezpo średnim wpywom czynników makroekonomicznych.
  Wska źniki gospodarcze charakteryzuj ące otoczenie, w którym funkcjonoway spóki zale żne LUG S.A.
  w 2017 roku zostay opisane w Skonsolidowanym rapor cie rocznym Grupy Kapitaowej LUG S.A. za
  2017 rok.
  3.3.2. Sytuacja finansowa LUG S.A.
  Zarz ąd Emitenta wypeniaj ąc obowi ązki informacyjne spóek notowanych na rynku NewConn ect
  publikuje Jednostkowe sprawozdanie finansowe LUG S. A. Dane te obrazują jednak wy ącznie sytuacj ę
  Spóki b ęd ącej podmiotem dominuj ącym Grupy Kapitaowej LUG S.A., która bezpo średnio nie prowadzi
  dziaalno ści operacyjnej.
  Dziaalno ść operacyjna Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest realizo wana niemal wyącznie w spókach
  zale żnych, w szczególno ści w LUG Light Factory Sp. z o.o. W zwi ązku z tym jednostkowe wyniki
  finansowe LUG S.A. nie oddaj ą obrazu kondycji, rozwoju i perspektyw emitenta, a także nie pozwalaj ą
  na przeprowadzenie racjonalnej analizy mog ącej by ć podstaw ą do formuowania wniosków na temat
  sytuacji finansowej spóki.
  Tabela 17. Jednostkowy rachunek wyników LUG S.A.
  2016 2017
  Przychody ze sprzedaży 1,02 1,61
  przychody kraj 1,02 1,61
  % przychodów z kraju 100,0% 100,0%
  przychody zagranica 0,00 0,00
  % przychodów z zagranicy 0,0% 0,0%
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaów 0,00 0,01
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaów jako %
  przychodów 0,0% 0,6%
  Zysk brutto na sprzeda ży 1,02 1,60
  Rentowno ść brutto na sprzeda ży 100,0% 99,4%
  Pozostae przychody operacyjne 0,00 0,00
  Koszty sprzedaży 0,00 0,00
  Koszty sprzedaży jako % przychodów 0,0% 0,0%
  Koszty ogólnego zarz ądu 0,95 1,46
  Koszty ogólnego zarządu jako % przychodów 93,1% 90,7%
  Pozostae koszty operacyjne 0,00 0,12
  EBITDA 0,07 0,01
  Rentowno ść EBITDA 6,6% 0,9%
  Zysk na dziaalno ści operacyjnej 0,07 0,01


  45
  Rentowno ść operacyjna 6,9% 0,6%
  Przychody finansowe 0,77 1,94
  Koszty finansowe 0,00 0,00
  Zysk przed opodatkowaniem 0,84 1,95
  Podatek dochodowy 0,05 -0,01
  Zysk netto z dziaalności kontynuowanej 0,78 1,96
  Zysk netto 0,78 1,96
  Rentowno ść netto 76,5% 121,7%
  Zysk netto nale żny akcjonariuszom jednostki dominuj ącej 0,78 1,96
  Zysk netto na jedn ą akcj ę (z) 0,11 0,27
  Ź ródo: Emitent
  Tabela 18. Jednostkowy bilans LUG S.A.
  31.12.2016 31.12.2017
  AKTYW A
  Aktywa trwae 33,79 30,22
  Rzeczowe aktywa trwae 0,00 0,00
  Wartości niematerialne 0,00 0,00
  Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 29,62 29,77
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 0,03 0,03
  Nale żno ści dugoterminowe 0,54 0,42
  Aktywa obrotowe 0,81 0,32
  Zapasy 0,00 0,00
  Należno ści handlowe 0,34 0,25
  Pozostae nale żno ści 0,45 0,05
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 0,02 0,01
  Aktywa razem 34,60 30,54
  PASYW A
  Kapita wasny 34,41 30,12
  Kapita akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 0,00
  Zobowiązania dugoterminowe 0,06 0,02
  Dugoterminowe kredyty i po życzki 0,00 0,00
  Pozostae dugoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Dugoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0,00 0,00
  Zobowi ązania krótkoterminowe 0,13 0,41
  Krótkoterminowe kredyty i po życzki 0,00 0,00
  Pozostae krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  Krótkoterminowe zobowi ązania handlowe 0,04 0,22
  Pozostae krótkoterminowe zobowiązania 0,05 0,14
  Pozostae rezerwy krótkoterminowe 0,02 0,04


  46
  Pasywa razem 34,60 30,54
  Warto ść ksi ęgowa na akcj ę (z) 4,83 4,27
  Źródo: Emitent
  Tabela 19. Jednostkowy rachunek przepywów pieni ężnych LUG S.A.
  2016 2017
  DZIAALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk przed opodatkowaniem 0,84 1,95
  Korekty razem -1,01 -1,49
  Amortyzacja 0,00 0,00
  Zyski z tytuu różnic kursowych -0,17 0,00
  Odsetki i udziay w zyskach (dywidendy) -0,60 -1,94
  Zysk z dziaalności inwestycyjnej 0,00 0,00
  Zmiana stanu rezerw 0,00 0,02
  Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
  Zmiana stanu należno ści -0,26 0,19
  Zmiana stanu zobowi ąza ń krótkoterminowych, z wyj ątkiem po życzek i
  kredytów 0,02 0,23
  Zmiana stanu rozlicze
  ń mi ędzyokresowych 0,00 0,00
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści operacyjnej -0,19 0,42
  DZIAALNO ŚĆ INW ESTYCYJNA
  Wpywy 0,20 2,27
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw ów
  trwaych 0,00 0,00
  Wydatki 0,00 1,69
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwaych 0,00 0,00
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej 0,20 0,58
  DZIAALNO ŚĆ FINANSOWA
  Wpywy 0,00 0,00
  Wydatki 0,00 1,01
  Spaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  Patność zobowi ąza ń z tytuu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
  Odsetki 0,00 0,00
  Przepywy pieniężne netto z dziaalno ści finansowej 0,00 -1,01
  Ś rodki pieni ężne
  Przepywy pieniężne netto razem 0,01 -0,01
  Środki pieni ężne na pocz ątku okresu 0,01 0,02
  Środki pieni ężne na koniec okresu 0,02 0,01
  Źródo: Emitent  47
  3.3.3. Realizacja prognozy na 2017 rok
  Emitent nie publikowa prognoz finansowych na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  3.3.6. Przewidywana sytuacja finansowa LUG S.A. ora z spóek zależnych
  Aspekty takie jak stabilno ść operacyjna Grupy Kapitaowej LUG S.A., zrealizowan e inwestycje, a także
  perspektywy rozwoju bran ży o świetleniowej pozwalaj ą na pozytywn ą ocen ę szans rozwojowych
  Emitenta.
  Zarz ąd LUG S.A. formuuje pozytywne oczekiwania wobec pr zyszych wyników finansowych, zarówno
  na poziomie przychodów ze sprzeda ży, jak równie ż innych kluczowych pozycji finansowych.
  Wedug raportu IPAG oceniaj ącego stan koniunktury gospodarczej w Polsce w uj ęciu sektorowym
  w 2017 roku najszybciej rozwijaj ącą si ę cz ęścią gospodarki byo budownictwo. To sektor bardzo siln ie
  skorelowany z bran żą o świetleniow ą dlatego wszelkie prognozy w tym obszarze maj ą kluczowe
  znaczenie dla Emitenta. Wg prognozy IPAG, dynamika wzrostu w budownictwie będzie w 2018 roku
  utrzymywa ć si ę na poziomie zbli żonym do poziomu z poprzedniego roku. Warto ść dodana w tym
  sektorze zwi ększy si ę o prawie 11 proc. Rok 2019 b ędzie w budownictwie, wg prognozy IPAG, tylko
  nieco sabszy. Warto ść dodana w przemy śle wzro śnie o 5,4 proc., w budownictwie o 10,0 proc.,
  a w usugach rynkowych o 3,6 proc.
  9
  W 2018 roku oczekiwane jest równie ż odrodzenie popytu inwestycyjnego, obserwowane ju ż w ko ńcu
  2017 roku. B ędzie ono wynika ć z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, pub licznych oraz
  samorz ądowych.
  10
  Wedug prognozy IPAG, w roku 2018 tempo wzrostu eks portu wyniesie 8,0 proc., natomiast import
  w tym samym okresie wzro śnie o 7,8 proc. W 2019 roku obie te warto ści obni żą si ę (odpowiednio do
  poziomu 7,8 oraz 7,5 proc., a niewielka przewaga dy namiki eksportu nad dynamiką importu utrzyma
  si ę. W zrostowi handlu zagranicznego b ędzie towarzyszy ć w 2018 roku aprecjacja kursu zotego
  wzgl ędem dolara ameryka ńskiego i euro, która wyhamuje pod koniec roku. W 20 19 roku spodziewać
  si ę nale ży stabilizacji kursu walutowego zotego. Zgodnie z przewidywaniami IPAG, średni kurs euro,
  zarówno w 2018 roku, jak i w 2019 roku wyniesie 4,1 z, a dolara 3,4 z
  11.
  Oprócz bie żącej kondycji finansowej Grupy Kapitaowej LUG S.A. przysze wyniki finansowe są
  uzale żnione od innych czynników zewn ętrznych , z których najwa żniejsze to:
  · Konieczno ść obni żenia poziomu konsumpcji energii elektrycznej w Pols ce w celu realizacji
  zobowi ąza ń wobec Unii Europejskiej, co mo że zdynamizowa ć proces wymian przestarzaego
  o świetlenia konwencjonalnego na produkty w technologi i LED;
  · Zgodny z prognozowanym rozwój segmentu o świetlenia ogólnego tj. segmentu dziaalno ści Grupy
  Kapitaowej LUG S.A. Wedug najnowszych prognoz o świetlenie ogólne b ędzie najszybciej
  rosn ącym segmentem bran ży w kolejnych latach. W jego zakresie najistotniejs zą rol ę odgrywa
  segment LED, którego warto ść szacowana jest na 80 miliardów dolarów w 2020 roku (ponad 80
  proc. rynku o świetleniowego)
  12;
  · Regulacje prawne w obszarze ograniczenia wpywu pr zemysu na środowisko naturalne
  oraz w obszarze zwi ększania efektywno ści energetycznej budynków i obiektów infrastruktura lnych;
  · Tempo wzrostu segmentu IoT (Internet rzeczy) oraz sterowanie oświetleniem;
  9 „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (styczeń 2018 r.)”, IPAG 10 Ibidem 11 Ibidem 12 McKinsey&Company, „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, second edition,
  2012.


  48
  · Dojrzao ść konsumentów, która przeo ży si ę na skonno ść do pacenia za dodatkowe funkcjonalno ści
  w ramach inteligentnego o świetlenia w ogólnym ekosystemie usug zwi ązanych
  z IoT oraz trendem „human centric lighting”;
  oraz od czynników wewn ętrznych , spośród których na uwag ę zasuguj ą:
  · realizacja przyj ętych Strategicznych Kierunków Rozwoju LUG na lata 2 017 – 2021” w ramach których
  przyj ęto zao żenie, że najwi ększe znaczenie dla kondycji LUG ma wspópraca z trz eba
  podstawowymi grupami decydentów tj. architektami, w odarzami i projektantami wnętrz,
  · rozbudowa portfolio zgodnie z potrzebami rynku w o parciu o idee innowacyjności i designu na
  najwy ższym światowym poziomie;
  · ewolucja struktury organizacyjnej pod ążająca za wdra żanymi kierunkami rozwoju i pozwalaj ąca
  organizacji na dostosowanie si ę do zmieniaj ących si ę warunków funkcjonowania;
  · dalsze zwi ększanie efektywno ści procesów customizacji w wyniku wchoni ęcia Sekcji Customizacji
  przez Dywizj ę R&D;
  · rozbudowa i zmiany w zakresie mo żliwo ści produkcyjnych, w szczególno ści w zakresie istniej ących
  jak równie ż nowych mocy produkcyjnych;
  · struktura przychodów z dominuj ącym udziaem rozwi ąza ń ledowych (>95%);
  · ekspansja na nowe rynki;
  · otwarcie fabryki LUG w Argentynie, realizacja kont raktu z Rządem Prowincji Misiones, dalsza
  ekspansja na obszarze Ameryki Poudniowej;
  · dynamiczny rozwój na rynkach eksportowych, pog ębianie penetracji tych rynków i umacnianie
  pozycji cenionego dostawcy kompleksowych rozwi ąza ń ś wietlnych poza granicami kraju.
  Zarówno czynniki zewn ętrzne, jak i wewn ętrzne s ą uwzgl ędniane przez Zarz ąd LUG S.A. w procesie
  zarz ądzania spókami zale żnymi i realizacji Strategicznych Kierunków Rozwoju Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. W ramach niniejszych Kierunków Rozwoju Emitent przyją do realizacji cel gówny, który zakada
  osi ągni ęcie tempa wzrostu przychodów ze sprzeda ży Grupy LUG na poziomie 10% CAGR
  w najbli ższych 5 latach.
  3.4. Kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  W odpowiedzi na nowe wyzwania rynkowe, Emitent sfor muowa i upubliczni w 2017 roku Strategiczne
  Kierunki Rozwoju LUG, które uwzgl ędniaj ą perspektyw ę czasow ą kolejnych 5 lat.
  W ramach strategicznych kierunków rozwoju zostay w yznaczone trzy podstawowe obszary rozwoju
  organizacji, zdefiniowano pi ęć grup interesariuszy i okre ślono cel gówny i trzy cele wspieraj ące.
  Jednocze śnie redefiniowano filozofi ę dziaania, któr ą odzwierciedla nowa misja i wizja.
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. stawia sobie za cel dynamiczny rozwój, którego "mot orem" jest podejście
  zorientowane na czowieka, zarówno w rozumieniu wew nętrznym, jak i rynkowym. Podj ęto decyzj ę
  o wsparciu filozofii dziaania i systemu zarz ądzania metodologi ą zarz ądzania przez warto ści, których
  wyonienie z udziaem pracowników caej organizacji stao się fundamentalnym narz ędziem wsparcia
  przyszego rozwoju organizacji.
  Wyodr ębniono 3 drogi rozwoju:
  · Internacjonalizacja – bazuje na wprowadzaniu modeli biznesowych odpowiadaj ących
  wymaganiom poszczególnych rynków. Polega na budowan iu lokalnych struktur, co pozwoli
  efektywnie kooperowa ć z lokaln ą spoeczno ści ą danego kraju i dzi ęki temu dynamicznie
  wzrasta ć. Centrum zainteresowania Grupy Kapitaowej LUG S.A . będą stanowiy rynki
  Ameryki
  Poudniowej.
  · Innowacyjno ść – wprowadzana poprzez ka żdy aspekt funkcjonowania organizacji, pocz ąwszy
  od portfolio opartego o zaawansowane systemy zarz ądzania o świetleniem, poprzez innowacje


  49
  technologiczne, po nacisk na badania i rozwój, real izowany we wspópracy z jednostkami
  naukowymi oraz modymi spókami wnosz ącymi du ży potencja intelektualny. W okresie
  realizacji kierunków rozwoju wyznaczonych na lata 2 017- 2021 Spóka planuje zrealizować
  projekty z zakresu B+R o warto ści okoo 25 milionów zotych.
  · Kultura organizacyjna – będąca elementem zwi ększania komfortu i satysfakcji interesariuszy
  zarówno tych pracuj ących w strukturach organizacji, jak i tych b ędących klientami i inwestorami
  LUG. Kluczowym elementem rozwoju w obszarze kultury organizacyjnej jest zarządzanie przez
  warto ści w znaczeniu narz ędzia wyzwalania potencjau rozwojowego organizacji.
  Rozwój organizacji w ramach wyznaczonych obszarów r ozwoju stanie się fundamentem ewolucji
  obecnego modelu biznesowego bazuj ącego na zao żeniach handlowo-produkcyjnych w kierunku
  modelu usugowego
  . Rozwój modeli biznesowych opartych o usug ę zarz ądzania światem pozwoli
  generowa ć wy ższe mar że i wydu ża ć a ńcuch budowy warto ści (od projektu i produkcji komponentów,
  przez instalacj ę po zarz ądzanie systemem, jego utrzymanie i przysze udoskon alenia).
  Wyznaczone kierunki rozwoju będą realizowane poprzez umacnianie relacji z grupami i nteresariuszy,
  w tym w szczególno ści:
  · Architekci
  · Wodarze
  · Projektanci wn ętrz
  · Wa ściciele
  · Pracownicy.
  Wytyczone przez Zarz ąd Spóki strategiczne kierunki rozwoju zakadaj ą realizacj ę nast ępuj ących celów
  w perspektywie do 2021 roku:
  · Cel gówny: Osi ągni ęcie tempa wzrostu przychodów ze sprzeda ży Grupy kapitaowej LUG S.A.
  na poziomie 10% CAGR w okresie najbli ższych 5 lat.
  · Cele wspieraj ące:
  1) Wzrost – udzia zrealizowanych projektów o warto ści powy żej 1 mln euro w przychodach
  ze sprzeda ży na poziomie 10% w perspektywie do 2021 roku;
  2) Globalizacja – wzrost udziau przychodów z ekspo rtu do poziomu 75% w przychodach
  Grupy Kapitaowej w perspektywie do 2021 roku;
  3) Mar że – zwi ększenie i trwae utrzymanie w perspektywie kilku la t marży brutto na sprzeda ży
  na poziomie przekraczaj ącym 40%.
  W opinii Zarz ądu Spóki realizacja przyj ętych strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 - 2021,
  pozwoli uzyska ć trway wzrost sprzeda ży i wyników finansowych, co przeo ży si ę na wzrost warto ści
  fundamentalnej Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Przedstawione informacje i cele dotycz ące strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitaow ej LUG
  S.A. nie stanowiy prognozy wyników finansowych.
  3.5. Nabycie/zbycie udziaów (akcji) wasnych
  Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 5 Ustawy o rachunkowo ści sprawozdanie z dziaalno ści jednostki powinno
  zawiera ć informacje o nabyciu udziaów (akcji) wasnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie
  i warto ści nominalnej, ze wskazaniem, jak ą cz ęść kapitau zakadowego reprezentuj ą, cenie nabycia
  oraz cenie sprzeda ży tych udziaów (akcji) w przypadku ich zbycia. Prz y czym w przypadku raportu
  skonsolidowanego nale ży poda ć informacje o udziaach (akcjach) wasnych posiadan ych przez
  jednostk ę dominuj ącą , jednostki wchodz ące w skad grupy kapitaowej oraz osoby dziaaj ące w ich
  imieniu (vide: art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowo ści).


  50
  W okresie 01.01.2017r. – 31.12.2017r. Emitent nie n abywa, ani nie sprzedawa akcji wasnych.
  Osoby dziaaj ące w imieniu podmiotów wchodz ących w skad Grupy Kapitaowej LUG S.A. zostay
  wskazane w punkcie 1.2.1. niniejszego sprawozdania.
  3.6. Zdarzenia i okoliczno ści istotnie wpywaj ące na dziaalno ść po 31.12.2017r.
  Po zako ńczeniu roku obrotowego, tj. po 31.12.2017 r. do dni a zatwierdzeniem sprawozdania
  finansowego miay miejsce nast ępuj ące zdarzenia, które wpyn ęy na dziaalno ść Grupy Kapitaowej
  LUG S.A.: · Najlepsza Inwestycja O świetleniowa 2017
  Komisja Konkursu organizowanego przez Polski Zwi ązek Przemysu O świetleniowego nagrodzia
  zrealizowane przez firm ę LUG Light Factory projekty za wykorzystanie najlep szych rozwiąza ń
  o świetleniowych, które idealnie harmonizuj ą si ę z przyj ętą koncepcj ą architektoniczn ą. Uroczyste
  wr ęczenie nagród laureatom konkursu odbyo si ę 31 stycznia 2018 r. podczas targów Świato 2018
  w W arszawie. Nagrodzonymi obiektami s ą budynek Comarch w odzi oraz Bulwary Nabrze ża
  Starówki w Szczecinie.
  · Byki i Nied źwiedzie NewConnect
  Gazeta Giedy Parkiet po raz 24. wr ęczya nagrody rynku kapitaowego „Byki i Nied źwiedzie” oraz
  „Zote Portfele” przyznawane najlepszym spókom, in stytucjom i osobowościom warszawskiej
  giedy. Statuetk ę w kategorii „Spóka roku z rynku NewConnect” otrzy maa Grupa Kapitaowa LUG
  S.A. Podczas tegorocznej gali „Byków i Nied źwiedzi”, która odbya si ę 21 marca 2018 roku
  w siedzibie Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie, rozdano nagrody dla najlepszyc h firm
  polskiego rynku kapitaowego. Statuetk ę Byka dla „Najlepszej spóki na rynku NewConnect”
  zdobya spóka LUG S.A.
  · Targi Light+Builing 2018
  We Frankfurcie nad Menem odbyy si ę jedne z najwi ększych i najwa żniejszych targów bran ży
  o świetleniowej, light+building 2018. Na swoim stoisku , firma LUG zaprezentowaa szerokie
  spektrum innowacyjnych rozwi ąza ń opracowanych z my ślą o spenieniu jak najszerszego zakresu
  potrzeb jej partnerów biznesowych. Odbywaj ące si ę co dwa lata targi Light+Building ści ągaj ą do
  Frankfurtu ponad 200 tys. profesjonalistów poszukuj ących najnowszych, najbardziej
  innowacyjnych rozwi ąza ń dla bran ży o świetleniowej i budowlanej. W śród wystawców nie mogo
  zabrakn ąć LUG Light Factory, jednego z wiod ących europejskich producentów profesjonalnych
  rozwi ąza ń o świetleniowych. Podczas tegorocznej edycji targów Li ght+Building, stoisko LUG
  odzwierciedlao strategiczne kierunki rozwoju firmy . W trzech wyjątkowych strefach stoiska
  zaprezentowane zostay rozwi ązania dedykowane strategicznym grupom docelowym LUG :
  architektom, projektantom wn ętrz i wodarzom miast.
  · Odst ąpienie od stosowania zasady zawartej w punkcie 16 D obrych Praktyk Spóek
  Notowanych na NewConnect
  W raporcie bie żącym nr 3/2018 Zarz ąd LUG S.A. poinformowa o odst ąpieniu wraz z dniem 16
  stycznia 2018 roku od publikowania raportów miesi ęcznych, o których mowa w pkt. 16 Dobrych
  Praktyk Spóek Notowanych na NewConnect zawartych w Zaączniku nr 1 do Uchway nr 795/2008
  Zarz ądu GPW w W arszawie S.A. z dnia 31 pa ździernika 2008 r. „Dobre Praktyki Spóek
  Notowanych na NewConnect”, zmienionych nast ępnie Uchwa ą nr 293/2010 Zarz ądu GPW
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. W opinii Z arządu LUG S.A. bior ąc pod uwag ę zbie żno ść
  informacji zawartych w raportach miesi ęcznych z informacjami przekazywanymi regularnie za
  po średnictwem raportów bie żących i okresowych, które Spóka sporz ądza zgodnie
  z obowi ązuj ącymi przepisami prawa, terminowo publikowane raport y bieżące i okresowe
  umo żliwiaj ą wszystkim zainteresowanym, w tym inwestorom indywi dulanym, zapoznanie się


  51
  z wszelkimi okoliczno ściami i zdarzeniami, które mog ą mie ć istotny wpyw na sytuacj ę
  gospodarcz ą, maj ątkow ą i finansow ą Spóki lub które mogyby w sposób znacz ący wpyn ąć na
  cen ę lub warto ść akcji LUG S.A.
  · Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z do
  kwoty 120.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje
  je w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej
  19.600 z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej.
  Ś rodki pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na
  finansowanie kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o.o.
  · Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadze nie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z podjęo
  uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki. Zgodnie z tre ści ą uchway kapita
  zakadowy Spóki zosta podwy ższony z kwoty 120.000,00 z do kwoty 160.000,00 z, tj. o kwotę
  40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaów o wartości nominalnej 50,00 z ka żdy.
  Nowoutworzone udziay zostay obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spóki: Emitent a oraz
  spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze. Emitent obj ą 408
  udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokry je w cao ści gotówk ą w kwocie 275.000,00
  z. Drugi wspólnik Spóki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze
  obj ą 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600 z i pokry je w cao ści wkadem
  niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki pozyskane z podwy ższenia kapitau
  zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie kolejnych etapów real izacji projektów
  BIOT Sp. z o.o.
  3.7. Informacje o audytorze
  Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego LUG
  S.A. podana zostaa w nocie nr 29 sprawozdania fina nsowego LUG S.A. za 2017 rok.
  3.8. Stanowisko Zarz ądu w przedmiocie zastrze żenia zawartego w Sprawozdaniu niezale żnego
  biegego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LUG S.A. za rok
  obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r .
  Pena tre ść zastrze żenia wyra żonego w Sprawozdaniu niezale żnego biegego rewidenta:
  „ Po analizie przesanek zwi ązanych z utrat ą warto ści, w zwi ązku z przedu żaj ącym si ę okresem zwrotu
  poniesionych na rynku brazylijskim nakadów, Zarz ąd badanej jednostki zdecydowa o utworzeniu
  odpisu aktualizuj ącego warto ść po życzek i udziaów w spóce zale żnej LUG w kwocie 5.245,5 tys. z, co
  odpowiada ich warto ści bilansowej w korespondencji z pozycj ą niepodzielony wynik finansowy. Zdaniem
  biegego jednostka powinna uj ąć odpis aktualizuj ący w korespondencji z wynikiem bie żącego okresu. ”


  52
  Wpyw przedmiotu zastrze żenia na badane sprawozdanie finansowe:
  Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale wasny m LUG S.A. za 2017 rok
  Wyszczególnienie Kapita
  zakadowy
  Kapitay
  zapasowy ze
  sprzeda ży
  akcji
  powy żej
  ceny
  nominalnej
  Akcje
  wasne Pozostae kapitay Niepodzielony
  wynik
  finansowy Wynik
  finansowy
  bie żącego
  okresu Kapita wasny
  ogóem
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2017 r.
  Kapita wasny na dzie ń
  01.01.2017 r. 1 800 23 815 0 7 597 415 784 34 411
  Zmiany zasad (polityki)
  rachunkowo ści 0 0 0 0 0 0 0
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0
  Kapita wasny po korektach 1 800 23 815 0 7 597 415 784 34 411
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0
  Patno ść w formie akcji wasnych 0 0 0 0 0 0 0
  Podzia zysku netto 0 0 0 0 0 0 0
  Wypata dywidendy 0 0 0 -224 0 -784 -1 008
  Suma dochodów cakowitych 0 0 0 0 -5 246* 1 958 -3 287
  Kapita wasny na dzie ń
  31.12.2017 r. 1 800 23 815 0 7 373 -4 831 1 958 30 116
  * odpis aktualizuj ący warto ść kapitau i po życzek udzielonych LUG Brasil
  Poniższa tabela przedstawia jakie operacje wpłynęły na zmniejszenie wartości „pozostałych
  kapitałów”.
  UDZIAY W JEDNOSTKACH ZALE ŻNYCH – Nota nr 10 do jednostkowego sprawozdania
  finansowego LUG S.A. za 2017 rok
  Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zale żnych
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Stan na pocz ątek okresu 33 218 33 011
  Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytuu: 1 723 207
  - po ączenia jednostek gospodarczych 0 0
  - zakupu jednostki - BIOT 635 0
  - zakupu jednostki - LUG Argentina 29 0
  - pożyczki dla LUG do Brasil 1 059 207
  - podwy ższenie kapitau w LUG Light Factory Sp. z o.o. 0 0
  Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytuu: 5 169 0
  - sprzeda ż jednostki zale żnej 0 0
  - reklasyfikacja 0 0
  - odpis aktualizujący zakup jednostki LUG do Brasil 509
  - odpisy aktualizuj ące warto ść udzielonych po życzek LUG do
  Brasil 4 660 0
  Stan na koniec okresu 29 772 33 218


  53
  Inwestycje w jednostkach zale żnych na dzie ń 31.12.2017 r.
  Nazwa spóki, forma
  prawna, miejscowo ść,
  w której mie ści si ę
  siedziba zarz ądu Warto
  ść
  udziaów wg ceny
  nabycia
  Korekty
  aktualizuj ące
  warto ść Warto
  ść
  bilansowa
  udziaów Procent
  posiadanych
  udziaów Procent
  posiadanych
  gosów Metoda
  konsolidacji
  LUG Light Factory Sp. z
  o.o., 65-127 Zielona
  Góra, ul. Gorzowska 11 29 000
  0 29 000 100% 100% pena
  T.O.W LUG Ukraina, ul.
  Diehtiariwska 62A,
  03040 Kijów
  99 99 0 100% 100% nd.
  LUG GmgH, Berlin 83 0 83 100% 100% pena
  LUG do Brasil, Sao Paulo 509 509 0 65% 65% pena
  LUG Lighting UK, Londyn 25 0 25 100% 100% pena
  BIOT Sp. z o.o. 635 0 635 51% 51% pena
  LUG Argentyna 29 0 29 50% 50% pena
  Razem 30 380 608 29 772
  Przyczyna wydania opinii z zastrze
  żeniem:
  W opinii Zarz ądu Emitenta gówn ą przyczyn ą wydania przez biegego rewidenta opinii z zastrze żeniem
  bya ró żnica w pogl ądach dotycz ących sposobu uj ęcia odpisu aktualizuj ącego warto ść po życzek
  i udziaów w spóce zale żnej - LUG do Brasil w kwocie 5.245,5 tys. z w poz ycji „niepodzielony wynik
  finansowy”, jak zdecydowa Zarz ąd Emitenta zamiast „wynik finansowy bie żącego okresu”, jak
  oczekiwa tego biegy rewident.
  Stanowisko Zarz ądu w przedmiocie zastrze żenia:
  W zwi ązku z trudn ą sytuacj ą polityczn ą i ekonomiczn ą w Brazylii i brakiem jej poprawy w ci ągu dwóch
  ostatnich lat, Zarz ąd LUG S.A. postanowi zarówno na kapitay jak i na pożyczki przekazane do spóki
  zale żnej Emitenta - LUG do Brasil utworzy ć odpis.
  W opinii Zarz ądu Emitenta spóka zale żna LUG do Brasil ma potencjalne szanse na rozwój, a le
  determinuje j ą w du żym stopniu rozwój gospodarczy Brazylii. Przez dwa o stanie lata LUG S.A. zlecaa
  wykonanie testu na utrat ę warto ści zarówno kapitaów jak i po życzek w LUG do Brasil, które
  potwierdzay zasadno ść wykazywania w poprzednich sprawozdaniach finansowy ch ich wartości
  w wysoko ści faktycznie poniesionej.
  Analizuj ąc w 2017 roku szanse na realizacj ę projektów poprzednio przedstawianych do testów, Za rząd
  nie widzi szans na zwrot poczynionych nakadów w ci ągu kolejnych 3 lat, w zwi ązku z tym podj ą decyzj ę
  o dokonaniu odpisu. Zarz ąd zdecydowa o wykazaniu odpisu poprzez niepodzielo ny wynik finansowy
  a nie wynik okresu bie żącego, poniewa ż uwa ża, że poczynione nakady zarówno na kapita podstawowy
  jak i na po życzki dotyczyy lat ubiegych, a nie bie żącego okresu uj ętego w raporcie rocznym tj. 2017
  roku.
  Jednocze śnie Zarz ąd Emitenta pragnie zauwa żyć , że bez wzgl ędu na przyj ęty sposób prezentacji
  odpisu warto ść pozycji „Kapitau wasnego” nie ulegnie zmianie.
  W opinii Zarz ądu Emitenta powy ższa rozbie żno ść w opinii ma charakter jednorazowy i nie powinna
  mie ć wpywu na sprawozdania z badania dokonywane na rze cz LUG S.A. w przyszych okresach.  54
  Opinia Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie zastr zeżenia:
  Kwestie zastrze żenia byy badane na posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dczas którego Zarząd Emitenta
  zaprezentowa swoje stanowisko w sprawie sposobu uj ęcia odpisu aktualizuj ącego warto ść po życzek
  i udziaów w spóce zale żnej - LUG do Brasil oraz stanowisko biegego rewide nta. Po zapoznaniu się
  z opiniami stron w przedmiocie zastrze żenia, Rada Nadzorcza przyj ęa w cao ści interpretacj ę Zarz ądu
  Emitenta zaprezentowan ą powy żej.
  Podobnie do opinii Zarz ądu Emitenta, Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że powy ższa rozbie żno ść
  w opinii ma charakter jednorazowy i nie powinna mie ć wpywu na sprawozdania z badania dokonywane
  na rzecz LUG S.A. w przyszych okresach.


  55  56
  4. ZARZ ĄDZANIE RYZYKIEM
  Prowadzenie dziaalno ści biznesowej nierozerwalnie wi ąże si ę z ryzykiem, skutkuj ącym szansami
  i zagro żeniami dla organizacji. B ędąc organizacj ą dziaaj ącą mi ędzynarodowo, ryzyka definiujemy na
  poziomie Grupy Kapitaowej LUG. Podmioty funkcjonuj ące w ramach Grupy
  Kapitaowej LUG S.A.
  aktywnie zarz ądzaj ą ryzykiem w celu optymalizacji wszelkich procesów b iznesowych zachodzących
  wewn ątrz Grupy oraz maksymalizacji jej warto ści rynkowej. Ka żda ze spóek jest obarczona tylko
  wybranymi rodzajami ryzyka, które skadaj ą si ę na kompleksowe zestawienie ryzyk Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. zgrupowanych w dwie kategorie: czynniki ry zyka związane z otoczeniem oraz czynniki
  zwi ązane z dziaalno ści ą.
  4.1. Czynnika ryzyka zwi ązane z otoczeniem Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  4.1.1. Ryzyko zwi ązane z koniunktur ą makroekonomiczn ą i bran żow ą
  Rozwój bran ży o świetleniowej oraz dziaalno ść Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest bezpo średnio
  skorelowany z koniunktur ą gospodarcz ą w kraju oraz na świecie. Dla sytuacji finansowej Grupy
  Kapitaowej Emitenta dziaaj ącej zarówno na polskim rynku, jak i eksportuj ącej profesjonalne systemy
  o świetleniowe na rynki zagraniczne najwa żniejsze znaczenie maj ą takie zmienne makroekonomiczne,
  jak: tempo wzrostu gospodarczego, tempo rozwoju bra nży budowlanej oraz poziom inwestycji w jej
  poszczególnych segmentach, poziom stóp procentowych , polityka fiskalna oraz poziom kursu walut
  obcych wzgl ędem zotego.
  Jednym z gównych czynników determinuj ących poziom aktywno ści gospodarczej Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. w skali globalnej bya dynamika wzrostu PK B. W edug danych Gównego Urzędu
  Statystycznego, w caym 2017 roku tempo wzrostu gos podarczego wynioso 4,6 proc. Byo to najwyższe
  tempo wzrostu gospodarczego od 2011 roku. Najsilnie jszym koem zamachowym wzrostu bya
  konsumpcja gospodarstw domowych, lecz pierwszy raz od wielu lat wzrost by napędzany przez
  wszystkie gówne komponenty. Silnym czynnikiem wzro stu gospodarczego okazay się inwestycje
  w maszyny i urz ądzenia, które w IV kwartale 2017 roku wystrzeliy p onad 3 pkt procentowe. W ciągu
  2017 r. widoczne byo coraz szybsze tempo wzrostu i nwestycji publicznych, napędzanych pieni ędzmi
  unijnymi z perspektywy 2014-20, sabsza dynamiki by a widoczna w inwestycjach prywatnych.
  W celu adekwatnego reagowania na pozytywne i negaty wne zmiany koniunktury, Emitent nadzorując
  dziaalno ść spóek zale żnych podejmuje decyzje inwestycje oraz zarz ądza ich kosztami, kieruj ąc si ę
  kryterium efektywno ści funkcjonowania oraz optymalizacj ą wszystkich procesów biznesowych
  zachodz ących w Grupie Kapitaowej LUG S.A. Ponadto Emitent umacnia swoją pozycj ę
  na dotychczasowych oraz wkracza na nowe rynki zbytu (Ameryka Poudniowa), zapewniając w ten
  sposób dywersyfikacj ę geograficzn ą przychodów oraz zwi ększaj ąc swój udzia w produkcji sprzedanej
  ś wiatowego przemysu o świetleniowego.
  Prognozy NBP zakadaj ą, że tempo wzrostu PKB w 2018 roku w Polsce wyniesie 4 ,2 procent, jak i na
  pozostaych rynkach, na których dziaa Grupa Kapita owa LUG. Znaczny udzia w tym wzroście b ęd ą
  mie ć inwestycje przedsi ębiorstw, na co wskazuje wi ększa ączna kwota planowanych przez nie
  nakadów.
  NBP podkre śla, że w latach 2018-2020 nast ąpi wzrost udziau inwestycji we wzro ście
  gospodarczym, co wi ąże si ę z potrzeb ą odbudowy potencjau produkcyjnego polskiej gospoda rki oraz
  napywem środków z bud żetu UE z bie żącej perspektywy finansowej 2014-2020.
  Natomiast prognozy
  Komisji Europejskiej wskazuj ą, że w 2018 roku tempo wzrostu gospodarczego w caej U nii Europejskiej,
  która generuje dominuj ącą cz ęść przychodów Grupy, utrzyma si ę prawdopodobnie na poziomie ok. 2,3
  procent.
  4.1.2. Ryzyko zmienno ści otoczenia prawnego
  Uregulowania prawne, ich interpretacje oraz praktyk a prawna wciąż podlegaj ą w Polsce relatywnie
  cz ęstym zmianom, m.in. tak że w zwi ązku z procesem dostosowywania do wymogów Unii Europ ejskiej.
  Przepisy prawne mog ące mie ć pozytywny, jak i negatywny wpyw na prowadzenie dz iaalności


  57
  gospodarczej przez Emitenta i spóki wchodz ące w skad jego Grupy Kapitaowej, to przede wszyst kim:
  prawo podatkowe, prawo zamówie ń publicznych, prawo budowlane, prawo w zakresie och rony
  ś rodowiska, prawo pracy i ubezpiecze ń spoecznych, prawo handlowe, prawo mi ędzynarodowe oraz
  prawo dotycz ące publicznego obrotu papierami warto ściowymi.
  Aby zapobiec potencjalnym w ątpliwo ściom i niejasno ściom w interpretacji przepisów prawnych Grupa
  Kapitaowa LUG S.A. korzysta z usug profesjonalnyc h doradców i kancelarii prawnych.
  4.1.3. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i ich in terpretacji
  Polski system podatkowy charakteryzuje si ę cz ęstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostao
  sformuowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i b rak jest ich jednoznacznej wykadni. Interpretacje
  przepisów podatkowych ulegaj ą cz ęstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych , jak
  i orzecznictwo s ądowe w sferze opodatkowania, nie s ą jednolite. W zwi ązku z rozbie żnymi
  interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku p olskiej spóki zachodzi ryzyko, iż dziaalno ść
  spóki i jej uj ęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowy ch mogą zosta ć uznane przez
  organy podatkowe za niezgodne z przepisami podatkow ymi. W przypadku spóek dziaających
  w bardziej stabilnych systemach podatkowych to ryzy ko jest mniejsze.
  Ze wzgl ędu na cz ęste zmiany przepisów podatkowych i wielo ść interpretacji przepisów, Emitent tak jak
  inne podmioty, jest nara żony na negatywny wpyw powy ższej sytuacji. Aby zapobiec potencjalnym
  w ątpliwo ściom i niejasno ściom w interpretacji przepisów podatkowych w odnies ieniu do Emitenta,
  Emitent korzysta z usug profesjonalnego doradcy p odatkowego, a spóka zależna LUG Light Factory
  Sp. z o.o. wyst ępuje tak że o indywidualne interpretacje podatkowe bezpo średnio do Ministerstwa
  Finansów.
  4.1.4. Ryzyko niewa ściwej oceny sytuacji makroekonomicznej i trendów w branży
  o świetleniowej
  Mo żliwo ść zmiany tendencji rynkowych i trendów w zakresie pr ofesjonalnego oświetlenia o wysokich
  parametrach technicznych sprawia, że Grupa Kapitaowa Emitenta nara żona jest na ryzyko
  pogorszenia wyników sprzeda ży.
  Bior ąc pod uwag ę zakres przestawionego ryzyka Emitent identyfikuje następuj ące zagro żenia:
  · Nietrafne przewidywania w zakresie tempa i źróde kreacji wzrostu gospodarczego (w szczególno ści
  w zakresie aktywno ści inwestycyjnej) na rynkach, na których operuje Gr upa LUG lub rynkach, na
  których zamierza podj ąć dziaalno ść.
  · Niewa ściwa ocena przyszych tendencji rynkowych w zakresi e profesjonalnego oświetlenia.
  Wy ższe tempo rozwoju rynku o świetleniowego mo że spowodowa ć, że nie zostan ą dostosowane
  moce produkcyjne i procesy wspieraj ące sprzeda ż, co spowoduje, że Grupa utraci dotychczasowy
  udzia w rynku.
  · B ędna ocena nowo ści technologicznych i ich uwzgl ędnienie w dugoterminowych planach, które
  mog ą doprowadzi ć do pogorszenia wyników sprzeda żowych.
  · Niewa ściwa ocena preferencji klientów.
  Aby zminimalizowa ć to ryzyko prowadzone s ą badania preferencji klientów, których wyniki wzbog acane
  s ą wiedz ą i do świadczeniem pracowników dziau sprzeda ży i kadry zarz ądzaj ącej. Pracownicy
  odpowiedzialni za wprowadzanie nowych produktów do oferty Grupy są obecni na najwa żniejszych
  imprezach targowych na świecie oraz sympozjach i spotkaniach o tematyce o świetleniowej. Dzi ęki
  takim dziaaniom oprawy marki LUG s ą dostosowywane do aktualnych trendów. Ponadto nowoc zesny,
  zautomatyzowany park maszynowy pozwala na elastyczn e dostosowywanie zleceń produkcyjnych do
  aktualnych zamówie ń klientów i produkcj ę krótkich serii opraw, a tak że na tzw. customizacj ę czyli
  dostosowanie poszczególnych rozwi ąza ń ś wietlnych do wymogów indywidualnego klienta.  58
  4.1.5. Ryzyko zwi ązane z finansowaniem kapitaem obcym i zmianami stó p procentowych
  Spóki wchodz ące w skad Grupy Kapitaowej LUG S.A. przy realizac ji projektów rozwojowych
  wykorzystuj ą m.in. finansowanie pochodz ące z kredytów bankowych. W zwi ązku z tym, że wskazane w
  sprawozdaniu finansowym umowy kredytowe krótko- i d ugoterminowe konstruowane są na bazie
  zmiennego oprocentowania, Emitent podobnie jak inne podmioty, narażony jest na oddziaywanie
  ryzyka zmiany poziomu stóp procentowych. W celu min imalizacji tego rodzaju ryzyka prowadzone jest
  dugoterminowe planowanie, a ka żd ą inwestycj ę poprzedza dog ębna analiza finansowa. Bior ąc
  pod uwag ę wyniki finansowe Grupy Kapitaowej Emitenta oraz p rawidowe wielkości wska źników
  zadu żenia, ryzyko postawienia w stan wymagalno ści zobowi ąza ń kredytowych jest mao
  prawdopodobne.
  4.2. Czynniki ryzyka zwi ązane z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta
  4.2.1. Ryzyko zwi ązane z sezonowo ści ą sprzeda ży
  Podstawowym asortymentem sprzedawanym przez Grup ę Kapitaow ą LUG s ą oprawy o świetleniowe.
  Produkty te najcz ęściej wykorzystywane s ą w ko ńcowym etapie procesu inwestycyjnego w bran ży
  budowlanej.
  Sezonowo ść jest czynnikiem charakterystycznym dla caej bran ży budowlanej. Proces ten tradycyjnie
  rozpoczyna si ę w sezonie wiosennym, a wi ększo ść prac wyko ńczeniowych przypada na sezon jesienno-
  zimowy. St ąd najni ższe przychody podmiotów z przedmiotowej bran ży odnotowywane s ą w pierwszym
  póroczu roku kalendarzowego, a zdecydowany ich wzr ost w drugim. Grupa Kapitaowa Emitenta jest
  przygotowana do pracy w warunkach sezonowo ści sprzeda ży i z wyprzedzeniem podejmuje wa ściwe
  dziaania, przygotowuj ące na odpowiednie kwartay. Polityka zatrudnienia u względniaj ąca sezonowo ść
  oraz model zarz ądzania magazynem komponentów i wyrobów gotowych ag odzą skutki tego rodzaju
  ryzyka.
  Dodatkow ą form ą przeciwdziaania ryzyku sezonowo ści sprzeda ży jest zwi ększanie eksportu produktów
  na rynki charakteryzuj ące si ę innym cyklem budowlanym, b ądź cakowicie odporne na zjawiska
  sezonowe.
  4.2.2. Ryzyko zwi ązane ze wzrostem kosztów dziaalno ści
  Znacz ąca cz ęść kosztów wedug rodzaju jest staa lub podlega wzro stom i nie może by ć szybko
  skorygowana je żeli przysze przychody ze sprzeda ży Grupy Kapitaowej Emitenta oka żą się ni ższe od
  oczekiwanych, wzrost kosztów b ędzie szybszy ni ż wzrost przychodów ze sprzeda ży lub pojawi ą si ę
  nieprzewidziane koszty. Odpowiednio, je żeli przychody ze sprzeda ży Grupy Emitenta w którymkolwiek
  okresie b ęd ą znacz ąco ni ższe ni ż oczekiwane, korekta podstawowych kosztów w odpowie dniej
  proporcji wystarczaj ąco szybko mo że si ę okaza ć niemo żliwa, co mo że wpyn ąć na obni żenie
  rentowno ści Grupy Kapitaowej Emitenta.
  Oprócz warto ści sprzedanych produktów, towarów i materiaów, któ re stanowią najwi ększ ą cz ęść
  kosztów wedug rodzaju Grupy LUG S.A., na wyniki op eracyjne i finansowe Grupy LUG S.A. wpywają
  inne istotne koszty m.in. zu życie materiaów i energii, świadczenia pracownicze oraz usugi obce.
  Wzrost wy żej opisanych kosztów Grupy Emitenta zale ży w du żym stopniu od czynników b ędących poza
  kontrol ą Spóki. Czynniki, które mog ą skutkowa ć wzrostem kosztów obejmuj ą w szczególno ści: inflacj ę,
  zmiany w systemie podatkowym (w szczególno ści wy ższe podatki), koszty transportu, wzrost cen ropy,
  wzrost pacy minimalnej (która wpynie na średni koszt pracy w Grupie LUG S.A. oraz mo że wpyn ąć na
  koszt usug świadczonych przez podmioty zewn ętrzne), zmiany polityki rz ądu, zmiany kodeksu pracy
  i innych przepisów lub innych regulacji. W zrost wy żej wskazanych oraz dodatkowych kosztów mo że
  bezpo średnio wpyn ąć na wyniki Grupy LUG S.A. i jej pozycj ę finansow ą.


  59
  4.2.3. Ryzyko zwi ązane ze spat ą nale żno ści przez kontrahentów
  W obecnych warunkach gospodarczych, zachowanie pyn ności finansowej jest jednym
  z podstawowych warunków zapewniaj ących przedsi ębiorstwom stabilno ść funkcjonowania i rozwoju.
  Pynno ść finansowa Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest nierozer walnie związana z terminow ą spat ą
  nale żno ści przez kontrahentów, w zwi ązku z czym Zarz ąd Emitenta zaostrzy realizowan ą polityk ę
  windykacyjn ą oraz podj ą szereg dziaa ń zmierzaj ących do minimalizacji ryzyka zwi ązanego
  z terminow ą regulacj ą nale żno ści, takich jak:
  · ubezpieczania nale żno ści wynikaj ących z wszelkich kontraktów z odbiorcami krajowymi
  i zagranicznymi;
  · obj ęcie umow ą faktoringu niepenego kluczowych kontrahentów Grup y Kapitaowej LUG S.A. do
  wysoko ści przyznanego ubezpieczenia;
  · w przypadku niemo żliwo ści ubezpieczenia danego kontraktu stosowany jest sy stem realizacji
  zamówienia oparty o przedpaty.
  4.2.4. Ryzyko zwi ązane z konkurencj ą
  Na wyniki finansowe osi ągane przez Grup ę Kapitaow ą Emitenta mo że mie ć wpyw obni żanie cen
  oferowanych produktów czy wr ęcz ceny dumpingowe stosowane przez firmy konkurency jne. Obecnie
  w Polsce dziaaj ą niemal wszystkie znacz ące światowe firmy o świetleniowe, co wpywa
  na zaostrzenie konkurencji na rynku opraw o świetleniowych i źróde świata. Nale ży zauwa żyć , że dobre
  perspektywy w zakresie popytu na produkty o świetleniowe powoduje zaostrzanie si ę konkurencji czego
  wynikiem jest walka cenowa i mo żliwo ść obni żania mar ż realizowanych na sprzeda ży.
  Dodatkowym elementem ryzyka zwi ązanego z konkurencyjno ści ą jest ekspansja firm z Dalekiego
  Wschodu, które coraz cz ęściej i szybciej kopiuj ą europejskie rozwi ązana i wprowadzaj ą na rynek
  produkty, charakteryzuj ące si ę w wi ększo ści nisk ą jako ści ą, ale co za tym idzie równie ż nisk ą cen ą.
  Grupa LUG ogranicza ryzyko zwi ązane z konkurencj ą poprzez stae rozszerzanie oferty o oprawy
  o świetleniowe zaawansowane technologicznie i ciekawe wzorniczo. W yższ ą jako ść produktów
  gwarantuj ą tak że nieustanne inwestycje w Departament R&D spóki LU G Light Factory Sp. z o.o. oraz
  zmniejszanie kosztów produkcji opraw, dzi ęki inwestycji we wasn ą lini ę produkcyjn ą komponentów
  LED. Ponadto LUG Light Factory wprowadza do oferty rozwiązania z zakresu smart lightingu, które
  dynamicznie s ą rozwijane przez podmioty w Grupie LUG.
  4.2.5. Ryzyko wzrostu cen surowców i komponentów
  Koszty produkcji opraw o świetleniowych uzale żnione s ą od cen surowców, których ceny okre ślane
  s ą na podstawie indeksów mi ędzynarodowych gied towarowych (aluminium, stali, s zka, miedzi, ropy
  naftowej - jako surowców do produkcji tworzyw sztuc znych oraz farb proszkowych wykorzystywanych
  w malarni). Ponadto Grupa zakupuje do produkcji ró żnego rodzaju komponenty elektroniczne
  i elektryczne. Ogromny popyt ze strony szybko rozwi jających si ę gospodarek, w tym azjatyckich oraz
  sytuacja geopolityczna w pa ństwach zasobnych w surowce zwi ększa ryzyko wyst ąpienia wzrostu cen
  surowców i komponentów.
  W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent prowadzi monitoring cen surowców strategicznych.
  Zagro żeniem dla Emitenta wynikaj ącym z sytuacji na rynku surowców jest utrudniona do stępno ść
  komponentów elektronicznych. W celu minimalizacji w skazanego ryzyka, Emitent prowadzi monitoring
  poziomów cen surowców strategicznych. Stosowany je st również system kwalifikacji dostawców
  w ramach procedur ISO, a tak że wspópraca z dostawcami komponentów odbywa si ę w oparciu
  o dugoterminowe plany zakupowe, które s ą precyzowane w momencie realizacji dostawy.  60
  4.2.6. Ryzyko zwi ązane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wyko nanie zleceń
  W zwi ązku z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta w bran ży o świetleniowej Grupa mo że by ć
  nara żona na ryzyko zwi ązane z karami za nieterminowe wykonanie zlece ń. Grupa Kapitaowa LUG S.A.
  zabezpiecza si ę przed tym ryzykiem poprzez starann ą analiz ę umów z kontrahentami
  oraz dugoterminow ą wspóprac ę z dostawcami komponentów w oparciu o kontrakty.
  Spóki z Grupy nie podpisuj ą z kontrahentami umów przewiduj ących niekorzystne terminy dostaw.
  Sporadycznie podpisywane s ą umowy zawieraj ące klauzule o karach umownych za niewykonanie lub
  nieterminowe wykonanie dostaw opraw.
  4.2.7. Ryzyko kursu walutowego
  Ryzyko kursowe jest nieod ącznym elementem funkcjonowania ka żdej firmy, która dokonuje transakcji
  w walutach obcych. W 2017 roku 54% przychodów ze sp rzedaży Grupy LUG pochodzio z eksportu.
  Przychody ze sprzeda ży eksportowej generowane s ą gównie w euro. Jednocze śnie 80% komponentów
  do produkcji o świetlenia byo kupowanych zagranic ą. Ponadto finansowanie dziaalno ści Grupy odbywa
  si ę z wykorzystaniem kredytów zaci ągni ętych w euro.
  Wpywy z eksportu produktów w znacznym stopniu równ oważą zakupy importowanych materiaów do
  produkcji. W celu ograniczenia ryzyka walutowego LU G S.A. stosuje także transakcje zabezpieczaj ące
  forward . Każdorazowo decyzj ę o wyborze instrumentu poprzedza dog ębna analiza i planowanie
  finansowe, a instrumenty te su żą wy ącznie do zabezpieczenia patno ści.
  Zgodnie z najlepsz ą wiedz ą Emitenta na dzie ń publikacji Raportu rocznego za 2017 rok, wycena
  kontraktów terminowych nie ma istotnego wpywu na w yniki dziaalności Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  4.2.8. Ryzyko pogorszenia reputacji i utraty zaufan ia odbiorców
  Zasadnicz ą rol ę w budowaniu trwaych relacji z klientem, opartych na przywiązaniu do produktu, jest
  jako ść oraz dobry wizerunek producenta. Pogorszenie wizer unku organizacji i utrata zaufania odbiorców
  do usug i produktów marki LUG mo że spowodowa ć spadek sprzeda ży, co w konsekwencji mogoby
  odbi ć si ę negatywnie na wynikach Grupy Kapitaowej LUG S.A. Mając na celu utrzymanie zaufania
  odbiorców, oprawy marki LUG poddawane s ą rygorystycznym testom przed wprowadzeniem na rynek ,
  a ka żdy nowy produkt podlega weryfikacji z ocen ą oczekiwa ń klientów oraz walidacji. Ponadto Emitent
  w swej codziennej dziaalno ści minimalizuje ryzyko zwi ązane z pogorszeniem reputacji odpowiedzialnie
  zarz ądzaj ąc relacjami ze swoimi wszystkimi interesariuszami o raz przestrzegając rekomendacji
  zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spóek notow anych na NewConnect”.
  4.2.9. Ryzyko realizacji celów strategicznych
  Ekspozycja Grupy Kapitaowej LUG S.A. na ryzyko dot yczące realizacji celów strategicznych wi ąże si ę
  z nieosi ągni ęciem zao żonych parametrów wzrostu i brakiem oczekiwanych efe któw w przypadku
  zrealizowania celów b ądź te ż z osi ągni ęciem celów opartych na b ędnych analizach i prognozach
  sytuacji makroekonomicznej czy trendów rozwojowych branży. W obu przypadkach bezzwrotne nakady
  poniesione na realizacj ę b ędnie sprecyzowanych celów mog ą pogorszy ć kondycj ę finansow ą
  podmiotów tworz ących Grup ę Kapitaow ą LUG S.A.
  W celu minimalizacji tego typu ryzyka ka żdorazowo implementacj ę strategii poprzedza analiza
  konsekwencji decyzji biznesowych pod k ątem poziomu ryzyka. W przypadku gdy jest on akcepto walny,
  nast ępuje okre ślenie sposobów zarz ądzania nim. W wyniku wskazanych procedur Zarz ąd Emitenta
  identyfikuje i eliminuje obszary stanowi ące potencjalne zagro żenie dla rozwoju Grupy Kapitaowej LUG
  S.A.


  61
  4.2.10. Ryzyko zwi ązane z a ńcuchem dostaw
  LUG S.A. i jej spóki zale żne prowadz ą polityk ę zakupu komponentów opart ą o ide ę dywersyfikacji,
  w zwi ązku z czym ekspozycja na ryzyko zwi ązane z uzale żnieniem od dostawcy jest ograniczone.
  W zakresie ka żdego z komponentów Grupa posiada co najmniej dwóch niezależnych i sprawdzonych
  dostawców. Minimalizacja ryzyka odbywa si ę równie ż poprzez bie żący monitoring rynku komponentów,
  który umo żliwia obserwacj ę trendów i wczesn ą identyfikacj ę ewentualnych zagro że ń.
  Stosowany jest równie ż system kwalifikacji dostawców w ramach procedur IS O, a wspópraca
  z dostawcami komponentów odbywa si ę w oparciu o dugoterminowe plany zakupowe, które s ą
  precyzowane w momencie realizacji dostawy. Ponadto Grupa Kapitaowa LUG S.A. posiada
  odpowiadaj ące zapotrzebowaniu poziomy zapasów komponentów.
  4.2.11. Ryzyko zwi ązane z zawart ą z Rz ądem Prowincji Misiones (Argentyna) umow ą dotycz ąc ą
  utworzenia przez LUG S.A. zakadu produkcyjno - mon tażowego opraw o świetleniowych
  LED
  W pa ździerniku 2016 roku LUG S.A. zawara z Rz ądem Prowincji Misiones (Argentyna) umow ę
  dotycz ącą utworzenia przez LUG S.A. zakadu produkcyjno - mo ntażowego opraw o świetleniowych LED
  w Prowincji Misiones oraz dostawy przez LUG S.A. op raw oświetleniowych w technologii LED. Ponadto
  przedmiotem porozumienia jest ustanowienie wzajemne j wyączno ści na produkcj ę technologii LED
  oraz rozwój zakadu dedykowanego tej technologii na terenie prowincji. Zgodnie z przedstawionym
  powy żej porozumieniem szacowana warto ść dostarczonych opraw b ędzie wynosi ć okoo 5,6 mln euro.
  Ponadto pod warunkiem pozytywnej realizacji pierwsz ego etapu umowy, Rząd Prowincji Misiones
  zobowi ąza si ę w drugim etapie do nabycia kolejnych opraw o świetleniowych o warto ści okoo 15 mln
  euro w ci ągu kolejnych 3 lat.
  Emitent identyfikuje ryzyko, że w wyniku nieprzewidzianych zdarze ń przedmiotowa inwestycja LUG S.A.
  mo że ulec opó źnieniu, w szczególno ści w zakresie budowy zakadu lub nie zostanie zreal izowana
  w cao ści zgodnie z pierwotnymi zao żeniami. Ponadto zgodnie z zapisami umowy Rz ąd Prowincji
  Misiones w przypadku braku pozytywnej realizacji pi erwszego etapu umowy może odst ąpi ć od realizacji
  nabycia kolejnych opraw o świetleniowych, co mo że mie ć niekorzystny wpyw na dziaalno ść Grupy
  Kapitaowej Emitenta, jej sytuacj ę finansow ą i wyniki. W celu ograniczenia przedmiotowego ryzyk a
  Emitent bardzo dokadnie wypenia wszelkie uzgodnie nia pomiędzy stronami i na bie żąco monitoruje
  wypenianie wszystkich zobowi ąza ń wynikaj ących z obustronnych ustale ń. Ponadto zgodnie
  z realizowanym przez Emitenta geograficznym podzia em dziaalności w ramach Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. cao ść praw i obowi ązków zwi ązanych z inwestycj ą w Argentynie zostaa przej ęta przez
  spók ę joint venture LUG Argentina, która w cao ści b ędzie odpowiada ć za dziaalno ść i inwestycj ę
  Grupy na terenie Argentyny i innych Pa ństw Ameryki Poudniowej, co w znacz ący sposób usprawni
  nadzór nad realizacj ą postanowie ń przedmiotowej umowy z Rz ądem Prowincji Misiones, w tym budowy
  fabryki LED i dalszym rozwojem dziaalno ści Emitenta i jego Grupy na rynku Argenty ńskim i pozostaych
  krajach Ameryki Poudniowej. W dniu 30 sierpnia 201 7 roku spóka LUG Argentina zostaa
  zarejestrowana.
  4.2.12. Ryzyko zwi ązane z wycofaniem partii produkcyjnych z rynku
  Wprowadzone na poszczególne rynki wyroby i towary m ogą zosta ć wycofane, przede wszystkim
  z powodu wad fabrycznych danej partii asortymentu, co może niekorzystnie wpywa ć na osi ągane przez
  Grup ę Kapitaow ą LUG wyniki finansowe. W przypadku wycofania wyrobu lub towaru oferowanego na
  jednym z rynków Unii Europejskiej istnieje zagro żenie konieczno ści wycofania tego wyrobu lub towaru
  z innych rynków Unii Europejskiej, co wi ąże si ę z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty transpor tu,
  wykonania bada ń i ekspertyz, koszty post ępowania s ądowego oraz ewentualnych kar.
  Ten rodzaj ryzyka minimalizowany jest przez funkcjo nujący system zarz ądzania jako ści ą ISO
  9001:2001, w ramach którego obowi ązuj ą niezb ędne procedury i instrukcje dotycz ące kontroli jako ści
  wyrobów i towarów. Dodatkowo, oprawy marki LUG oraz komponenty elektroniczne są poddawane
  testom bezpiecze ństwa u żytkowania w wewn ętrznym laboratorium. Badane s ą równie ż warunki
  termiczne, szczelno ść opraw (stopie ń IP), odporno ść na udary mechaniczne odpowiedzialne za


  62
  starzenie tworzyw sztucznych (stopie ń IK), a tak że wszelkie parametry elektryczne. Jako ść wyrobów
  Grupy potwierdzona jest przyznanymi certyfikatami n p. ENEC, GOST oraz inne.
  4.2.13. Ryzyko zwi ązane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awa rii, zniszczenia
  lub utraty maj ątku
  W przypadku awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowe go majątku trwaego lub obrotowego mo że doj ść
  do czasowego wstrzymania produkcji, a co za tym idz ie do niemożno ści terminowego zrealizowania
  zamówie ń zo żonych przez klientów. Pogorszenie standardu obsugi klientów i opóźnienie w realizacji
  zamówie ń, a w skrajnym przypadku brak zdolno ści do realizacji zamówie ń, skutkowa ć mo że przej ęciem
  realizacji zamówie ń przez podmioty konkurencyjne i w konsekwencji mo że wywoa ć zmian ę wyników
  finansowych Grupy Kapitaowej Emitenta.
  W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa prowadzi odpo wiednią polityk ę inwestycyjn ą, dzi ęki czemu
  w parku maszynowym najwa żniejsze maszyny i urz ądzenia s ą zdublowane. Minimalizacj ę ryzyka
  zapewniaj ą równie ż odpowiednie umowy serwisowe, które gwarantuj ą napraw ę maszyn i urz ądze ń
  w najkrótszym mo żliwym czasie lub dostarczenie na czas naprawy maszy n zamiennych.
  4.2.14. Ryzyko związane z ochron ą ś rodowiska
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. jest zobligowana do przes trzegania szeregu aktów prawnych zarówno
  prawa krajowego jak i europejskiego z zakresu ochro ny środowiska. Nale żą do nich przede wszystkim:
  · Dyrektywa 2002/95/EC o ograniczeniu stosowania sub stancji niebezpiecznych w urządzeniach
  elektrycznych i elektronicznych (RoHS), Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007
  roku w sprawie szczegóowych wymaga ń dotycz ących ograniczenia wykorzystywania w sprz ęcie
  elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaywa ć na
  ś rodowisko (Dz. U. Nr 69, poz. 457);
  · Dyrektywa 2002/96/W E parlamentu europejskiego i ra dy w sprawie zużytego sprz ętu elektrycznego
  i elektronicznego (WEEE), Ustawa z dnia 29 lipca 20 05 roku o zużytym sprz ęcie elektrycznym
  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) z pó źniejszymi zmianami, wraz z aktami wykonawczymi;
  · Dyrektywa 94/62EEC o opakowaniach i odpadach opako waniowych, Ustawa z dnia 27 kwietnia
  2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), Usta wa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach
  i odpadach opakowaniowych (Dzi. U. Nr 63 poz. 638) oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku
  o obowi ązkach przedsi ębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpada mi oraz o opacie
  produktowej i opacie depozytowej (Dzi. U. Nr 63 po z. 639) wraz z aktami wykonawczymi;
  · Dyrektywa 2006/66/W E w sprawie baterii i akumulato rów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz
  uchylaj ąca dyrektyw ę 91/157/EWG, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach
  i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
  Za naruszenie przepisów wymienionych aktów prawnych grożą ró żne kary, okre ślone w ka żdym z nich
  oddzielnie. Grupa Kapitaowa Emitenta w trakcie swo jej dziaalności przestrzega wszystkich wymogów
  z zakresu ochrony środowiska nao żonych na ni ą przez akty prawne.
  Produkty Grupy wolne s ą od substancji takich jak oów (Pb), rt ęć (Hg), sze ściowarto ściowy chrom
  (Cr+6), kadm (Cd), polibromowane bifenyle (PBB) ora z polibromowane etery difenylowe (PBDE) lub ich
  ilo ści mieszcz ą si ę w przedziaach dopuszczonych w przepisach. W my śl przepisów Grupa Kapitaowa
  Emitenta zapewnia zbiórk ę, odzysk i recykling opraw o świetleniowych wprowadzanych do otoczenia na
  terytorium kraju. S ą one znakowane zgodnie z wymogami.
  Ponadto Grupa Kapitaowa LUG S.A. odbiera od klient ów zużyte źróda świata w celu przekazania
  firmie recyklingowej. Cz ęść obowi ązków zostaa przekazana, na mocy zawartej umowy, Or ganizacji
  Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego.


  63
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. stosuje baterie certyfiko wane, zgodne z odpowiednimi normami
  i odpowiednio oznakowane. Ponadto zapewnia zbierani e zużytych baterii, które s ą wbudowane
  w oprawy oraz ponosi koszty ich utylizacji.
  Emitent spenia wymagania prawne stosuj ąc kontrol ę wszystkich wprowadzanych przez niego
  opakowa ń i wymienionych produktów. Prowadzi selektywn ą zbiórk ę odpadów i wspópracuje z firmami
  zajmuj ącymi si ę recyklingiem, ogranicza ilo ści odpadów oddawanych na skadowisko oraz zapewnia
  odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Wszystki e wytwarzane przez Grupę odpady s ą
  szczegóowo ewidencjonowane z wykorzystaniem Kart E widencji Odpadów i Kart Przekazania Odpadu.
  Spóka terminowo przedkada wymagane sprawozdania o raz raporty do waściwych organów
  administracji.
  4.2.15. Ryzyko zwi ązane z post ępowaniami s ądowymi, arbitra żowymi oraz post ępowaniami
  przed organami administracji
  W zakresie post ępowa ń spornych spóki z Grupy Kapitaowej LUG S.A. prowa dzą wy ącznie spory
  windykacyjne. Ze wzgl ędu na warto ść przedmiotu sporu nie maj ą one wpywu na pynno ść finansow ą
  Grupy. W 2017 roku i od pocz ątku 2018 roku do daty raportu, wobec Emitenta ani p odmiotów zależnych
  nie toczyy si ę inne post ępowania s ądowe, administracyjne i podatkowe mog ące mie ć znaczenie dla
  funkcjonowania Grupy Kapitaowej LUG S.A. i stanowi ć potencjalne zagro żenie.
  4.2.16. Ryzyko utraty kluczowych pracowników i kluc zowych czonków kierownictwa oraz brak
  mo żliwo ści zatrudnienia wystarczaj ącej liczby wykwalifikowanych pracowników
  Zasoby ludzkie Grupy Kapitaowej LUG S.A. stanowi ą jej kluczowe aktywa w du żym stopniu decyduj ące
  o sukcesie dalszego dynamicznego rozwoju. W iele osó b peniących funkcje kierownicze to osoby
  posiadaj ące dugoletnie do świadczenie w pracy w spókach Grupy Kapitaowej LUG S.A. Zmiany
  w skadzie kadry pracowniczej, w szczególno ści kierowniczej obarczone s ą ryzykiem utraty know-how
  ekspertów i pogorszenia wyników generowanych przez Emitenta we wszystkich obszarach
  funkcjonowania. Ponadto istnieje ryzyko, że w zwi ązku ze swoim dalszym dynamicznym rozwojem
  Grupa Kapitaowa Emitenta nie zdoa pozyska ć kluczowego personelu w celu uzupenienia wakatów l ub
  obsadzenia nowoutworzonych stanowisk pracownikami p osiadającymi odpowiednie kwalifikacje
  i do świadczenie oraz mo że by ć zmuszona do poniesienia znacz ących kosztów ich zatrudnienia
  i wyszkolenia.
  W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Zarz ąd, w ramach realizowanych strategicznych kierunków
  rozwoju podejmuje szereg dziaa ń maj ących na celów rozwój kultury organizacyjnej.
  Do najwa żniejszych nale żą – zarz ądzanie przez warto ści, wprowadzenie modeli kompetencyjnych czy
  dziaania nastawione na popraw ę standardów komunikacji. Jednym z istotnych element ów kultury
  organizacyjnej jest tak że „Badanie satysfakcji pracowników”.
  4.2.17. Ryzyko zwi ązane z odpowiedzialno ści ą za szkody na osobie i mieniu w zwi ązku
  z u żytkowaniem produktów oferowanych przez Emitenta
  Produkty znajduj ące si ę w ofercie Grupy LUG to przede wszystkim oprawy o świetleniowe zasilane
  napi ęciem elektrycznym, które mo że stanowi ć zagro żenie dla życia lub zdrowia w przypadku
  niewa ściwego u żytkowania b ądź wady produkcyjnej. W yst ąpienie zdarzenia polegaj ącego na
  pora żeniu pr ądem lub zniszczeniu mienia mo że mie ć negatywny wpyw na wizerunek Emitenta oraz
  skutkowa ć konieczno ści ą wypaty odszkodowania.
  W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa zawara umow y ubezpieczenia, których przedmiotem jest
  odpowiedzialno ść cywilna producenta za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone komukolwiek
  w zwi ązku z u żytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcj ą produktu lub grupy produktów okre ślonych
  w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje odpo wiedzialność cywiln ą producenta za szkody
  bez wzgl ędu na to, czy produkt by dotkni ęty wad ą konstrukcyjn ą lub produkcyjn ą, przy czym za wad ę


  64
  uznaje si ę równie ż brak lub niepen ą informacj ę o produkcie albo brak ostrze żenia o niebezpiecznych
  wa ściwo ściach produktu.
  4.2.18. Ryzyko zdarze ń losowych
  Emitent, jak ka żdy podmiot gospodarczy, lub spóki wchodz ące w skad jego Grupy Kapitaowej s ą
  nara żone na ryzyko zwi ązane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znacz ących zdarze ń lub czynników,
  których Emitent nie jest w stanie przewidzie ć mo że wpyn ąć negatywnie na prowadzon ą dziaalno ść
  i sytuacj ę finansow ą Emitenta. Spóka zabezpiecza si ę przed nieprzewidzianymi stratami poprzez
  umowy ubezpiecze ń.  65  66
  5. RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK
  LUG S.A. przykada du żą wag ę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom swobodnego dostępu do
  informacji o Emitencie i poszanowania ich praw bez względu na wielko ść posiadanego przez nich
  pakietu akcji. By da ć wyraz transparentno ści prowadzonych dziaa ń oraz zapewni ć swym inwestorom
  i akcjonariuszom dost ęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynkach
  finansowych s ą niezb ędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyj nych, LUG S.A.
  przestrzega zasad adu korporacyjnego zawartych w Z aączniku Nr 1 do Uchway Nr 795/2008 Zarz ądu
  Giedy z dnia 31 pa ździernika 2008 r. „Dobre praktyki spóek notowanych na NewConnect” zmienionych
  Uchwa ą Nr 293/2010 Zarz ądu Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca
  2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spóek Notowanych na NewConnect”.
  Z dniem 16 stycznia 2018 roku, Emitent opublikowa raport bieżący 03/2018, w którym poinformowa
  o zaprzestaniu publikacji raportów miesi ęcznych. W opinii Zarz ądu LUG S.A. bior ąc, pod uwag ę
  zbie żno ść informacji zawartych w raportach miesi ęcznych z informacjami przekazywanymi regularnie
  za po średnictwem raportów bie żących i okresowych, które Spóka sporz ądza zgodnie z obowi ązuj ącymi
  przepisami prawa, terminowo publikowane raporty bie żące i okresowe umo żliwiaj ą wszystkim
  zainteresowanym, w tym inwestorom indywidulanym, za poznanie się z wszelkimi okoliczno ściami
  i zdarzeniami, które mog ą mie ć istotny wpyw na sytuacj ę gospodarcz ą, maj ątkow ą i finansow ą Spóki
  lub które mogyby w sposób znacz ący wpyn ąć na cen ę lub warto ść akcji LUG S.A.
  Tabela 33 Raport Emitenta o stosowaniu dobrych praktyk w 201 7 roku
  Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ
  1.
  Spóka powinna prowadzi
  ć przejrzyst ą
  i efektywn ą polityk ę informacyjn ą, zarówno
  z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
  i z u życiem nowoczesnych technologii,
  zapewniaj ących szybko ść, bezpiecze ństwo
  oraz szeroki dost ęp do informacji. Spóka
  korzystaj ąc w jak najszerszym stopniu
  z tych metod, powinna zapewni ć
  odpowiedni ą komunikacj ę z inwestorami
  i analitykami, umo żliwia ć transmitowanie
  obrad walnego zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa ć
  przebieg obrad i upublicznia ć go na stronie
  internetowej.
  TAK,
  z wy ączeniem
  transmisji obrad walnego
  zgromadzenia
  przez Internet, rejestracji
  przebiegu obrad i
  upubliczniania go na
  stronie
  internetowej.
  Emitent przestrzega niniejszy punkt
  zbioru Dobrych Praktyk
  w odniesieniu do zapisów
  dotycz ących konieczno ści
  prowadzenia przejrzystej
  i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewni ć inwestorom szybki
  i szeroki dost ęp do informacji. Dane
  zawarte na stronie internetowej
  www.lug.com.pl daj ą peen obraz
  sytuacji Emitenta zarówno w kwestii
  jego finansów jak i bran ży, w której
  funkcjonuje. Ponadto Emitent
  ka żdego roku oddaje do wgl ądu
  niewskazan ą przepisami stron ę
  internetow ą po świ ęcon ą raportom
  rocznym w wersji online, która
  w atrakcyjny sposób przybli ża
  i streszcza dziaania Spóki
  Emitenta na przestrzeni danego roku obrotowego, czyni ąc je
  bardziej przyst ępnymi dla
  inwestora. W ocenie Zarz ądu Spóki
  koszty zwi ązane z techniczn ą
  obsug ą transmisji oraz rejestracji
  przebiegu obrad walnego
  zgromadzenia s ą niewspómierne
  do potencjalnych efektów.


  67
  2.
  Spóka powinna zapewni ć efektywny
  dost ęp do informacji niezb ędnych do oceny
  sytuacji i perspektyw spóki oraz sposobu
  jej funkcjonowania.
  TAK
  3.
  3.1.
  3.2.
  3.3.
  3.4.
  3.5.
  3.6.
  3.7.
  3.8.
  Spóka prowadzi korporacyjn
  ą stron ę
  internetow ą i zamieszcza na niej:
  TAK
  podstawowe informacje o spóce i jej
  dziaalno
  ści.
  TAK
  opis dziaalno ści emitenta ze wskazaniem
  rodzaju dziaalno ści,
  z której emitent uzyskuje najwi ęcej
  przychodów. TAK
  opis rynku, na którym dziaa emitent,
  wraz z okre
  śleniem pozycji emitenta na tym
  rynku.
  TAK
  życiorysy zawodowe czonków organów
  spóki.
  TAK
  powzi
  ęte przez zarz ąd, na podstawie
  oświadczenia czonka rady nadzorczej,
  informacje o powi ązaniach czonka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem dysponuj ącym
  akcjami reprezentuj ącymi nie mniej ni ż 5%
  ogólnej liczby gosów na walnym
  zgromadzeniu spóki.
  TAK
  dokumenty korporacyjne spóki.
  TAK
  zarys planów strategicznych spóki. TAK
  Emitent podj
  ą decyzj ę o stworzeniu
  odr ębnej podstrony przeznaczonej
  prezentacji strategicznych
  kierunków rozwoju Spóki pod
  adresem:
  http://www.lug.com.pl/Strategia/
  opublikowane prognozy wyników
  finansowych na bie żący rok obrotowy, wraz
  z zao żeniami do tych prognoz (w przypadku
  gdy emitent takie publikuje).
  TAK
  W opinii Zarz ądu LUG S.A. obecna
  du ża zmienno ść sytuacji
  gospodarczej nie sprzyja stabilno ści
  przesanek niezb ędnych do
  sporz ądzenia rzetelnych prognoz
  finansowych. W zwi ązku z
  powy ższym Zarz ąd Emitenta podj ą
  decyzj ę o niepublikowaniu prognoz
  finansowych. W przypadku zmiany
  polityki Emitenta dot. publikacji
  prognoz zostan ą one opublikowane
  wraz z zao żeniami na stronie
  Emitenta w zakadce Dane
  Finansowe.


  68
  3.9.
  3.10.
  3.12.
  3.13.
  3.14.
  3.16.
  3.17.
  3.18.
  3.19.
  3.20.
  3.21.
  struktur ę akcjonariatu emitenta, ze
  wskazaniem gównych akcjonariuszy oraz
  akcji znajduj ących si ę w wolnym obrocie.
  TAK
  dane oraz kontakt do osoby, która jest
  odpowiedzialna w spóce za relacje
  inwestorskie oraz kontakty z mediami. TAK
  opublikowane raporty bie
  żące i okresowe.
  TAK
  kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raportów okresowych, dat
  walnych zgromadze ń, a tak że spotka ń z
  inwestorami i analitykami oraz konferencji
  prasowych. TAK
  informacje na temat zdarze
  ń
  korporacyjnych, takich jak wypata
  dywidendy, oraz innych zdarze ń
  skutkuj ących nabyciem lub ograniczeniem
  praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzgl ędnieniem terminów oraz zasad
  przeprowadzania tych operacji. Informacje
  te powinny by ć zamieszczane w terminie
  umo żliwiaj ącym podj ęcie przez inwestorów
  decyzji inwestycyjnych.
  TAK
  pytania akcjonariuszy dotycz ące spraw
  obj ętych porz ądkiem obrad, zadawane
  przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
  wraz
  z odpowiedziami na zadawane pytania.
  TAK
  informacj
  ę na temat powodów odwoania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
  porz ądku obrad wraz z uzasadnieniem.
  TAK
  informacj ę o przerwie w obradach
  walnego zgromadzenia i powodach
  zarz ądzenia przerwy.
  TAK
  informacje na temat podmiotu, z którym
  spóka podpisaa umow
  ę
  o świadczenie usug Autoryzowanego
  Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu
  strony internetowej, numerów telefonicznych
  oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  Informacj ę na temat podmiotu, który peni
  funkcj ę animatora akcji emitenta.
  TAK
  dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spóki, opublikowany w ci
  ągu ostatnich 12
  miesi ęcy.
  TAK


  69
  Informacje zawarte na stronie internetowej
  powinny by ć zamieszczane w sposób
  umo żliwiaj ący atwy dost ęp do tych
  informacji. Emitent powinien dokonywa ć
  aktualizacji informacji umieszczanych na
  stronie internetowej. W przypadku
  pojawienia si ę nowych, istotnych informacji
  lub wyst ąpienia istotnej zmiany informacji
  umieszczanych na stronie internetowej,
  aktualizacja powinna zosta ć
  przeprowadzona niezwocznie. TAK
  4.
  Spóka prowadzi korporacyjn
  ą stron ę
  internetow ą, wedug wyboru emitenta,
  w j ęzyku polskim lub angielskim. Raporty
  bie żące i okresowe powinny by ć
  zamieszczane na stronie internetowej co
  najmniej w tym samym j ęzyku, w którym
  nast ępuje ich publikacja zgodnie z
  przepisami obowi ązuj ącymi emitenta.
  TAK
  Emitent prowadzi korporacyjn ą
  stron ę internetow ą w obu
  rekomendowanych j ęzykach
  (polskim i angielskim).
  5.
  Spóka powinna prowadzi
  ć polityk ę
  informacyjn ą ze szczególnym
  uwzgl ędnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spóka, poza
  swoj ą stron ą korporacyjn ą powinna
  wykorzystywa ć indywidualn ą dla danej
  spóki sekcj ę relacji inwestorskich
  znajduj ącą na stronie
  www.GPWInfoStrefa.pl.
  TAK
  6.
  Emitent powinien utrzymywa
  ć bie żące
  kontakty z przedstawicielami
  Autoryzowanego Doradcy, celem
  umo żliwienia mu prawidowego
  wykonywania swoich obowi ązków wobec
  emitenta. Spóka powinna wyznaczy ć osob ę
  odpowiedzialn ą za kontakty z
  Autoryzowanym Doradc ą.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  7.
  W przypadku, gdy w spóce nast
  ąpi
  zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
  istotne znaczenie dla wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradc ę swoich
  obowi ązków, emitent niezwocznie
  powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradc ę.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi
  ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym Doradcą.
  8.
  Emitent powinien zapewni ć
  Autoryzowanemu Doradcy dost ęp do
  wszelkich dokumentów i informacji
  niezb ędnych do wykonywania obowi ązków
  Autoryzowanego Doradcy.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  9.1
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym
  informacj
  ę na temat ącznej wysoko ści
  wynagrodze ń wszystkich czonków zarz ądu
  i rady nadzorczej. TAK


  70
  9.2
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym
  informacj ę na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego
  od emitenta z tytuu świadczenia wobec
  emitenta usug w ka żdym zakresie.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  10.
  Czonkowie zarz
  ądu i rady nadzorczej
  powinni uczestniczy ć w obradach walnego
  zgromadzenia w skadzie umo żliwiaj ącym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
  pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia. TAK
  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy
  wspópracy Autoryzowanego Doradcy,
  powinien organizowa
  ć publicznie dost ępne
  spotkanie z inwestorami, analitykami i
  mediami.
  TAK
  Emitent samodzielnie dokonuje
  organizacji publicznie dost ępnych
  spotka ń z inwestorami, analitykami
  i mediami minimum 2 razy w roku.
  12.
  Uchwaa walnego zgromadzenia w sprawie
  emisji akcji z prawem poboru powinna
  precyzowa
  ć cen ę emisyjn ą albo mechanizm
  jej ustalenia lub zobowi ąza ć organ do tego
  upowa żniony do ustalenia jej przed dniem
  ustalenia prawa poboru, w terminie
  umo żliwiaj ącym podj ęcie decyzji
  inwestycyjnej. TAK
  13.
  Uchway walnego zgromadzenia powinny
  zapewnia
  ć zachowanie niezb ędnego
  odst ępu czasowego pomi ędzy decyzjami
  powoduj ącymi okre ślone zdarzenia
  korporacyjne a datami, w których ustalane
  s ą prawa akcjonariuszy wynikaj ące z tych
  zdarze ń korporacyjnych.
  TAK
  14.
  Dzie
  ń ustalenia praw do dywidendy oraz
  dzie ń wypaty dywidendy powinny by ć tak
  ustalone, aby czas przypadaj ący pomi ędzy
  nimi by mo żliwie najkrótszy, a w ka żdym
  przypadku nie du ższy ni ż 15 dni roboczych.
  Ustalenie du ższego okresu pomi ędzy tymi
  terminami wymaga szczegóowego
  uzasadnienia. TAK
  15.
  Uchwaa walnego zgromadzenia w sprawie
  wypaty dywidendy warunkowej mo
  że
  zawiera ć tylko takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie nast ąpi przed dniem
  ustalenia prawa do dywidendy.
  TAK
  16.
  Emitent publikuje raporty miesi
  ęczne, w
  terminie 14 dni od zako ńczenia miesi ąca.
  Raport miesi ęczny powinien zawiera ć co
  najmniej:
  • informacje na temat wyst ąpienia tendencji i
  zdarze ń w otoczeniu rynkowym Emitenta,
  które w ocenie Emitenta mog ą mie ć w
  przyszo ści istotne skutki dla kondycji NIE
  Emitent z dniem 16.01.2018 roku
  zaprzesta publikowa ć raporty
  miesi ęczne. W opinii Zarz ądu Spóki
  bior ąc, pod uwag ę zbie żno ść
  informacji zawartych w raportach
  miesi ęcznych z informacjami
  przekazywanymi


  71
  finansowej oraz wyników finansowych
  Emitenta,
  • zestawienie wszystkich informacji
  opublikowanych przez Emitenta
  w trybie raportu bie żącego w okresie
  obj ętym raportem,
  • informacje na temat realizacji celów emisji,
  je żeli taka realizacja, cho ćby w cz ęści, miaa
  miejsce w okresie obj ętym raportem,
  •kalendarz inwestora, obejmuj ący
  wydarzenia maj ące mie ć miejsce w
  nadchodz ącym miesi ącu, które dotycz ą
  Emitenta i s ą istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów, w szczególno ści daty
  publikacji raportów okresowych,
  planowanych walnych zgromadze ń,
  otwarcia subskrypcji, spotka ń z inwestorami
  lub analitykami, oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego. regularnie za po
  średnictwem
  raportów bie żących i okresowych,
  które Spóka sporz ądza zgodnie
  z obowi ązuj ącymi przepisami
  prawa, terminowo publikowane raporty bie żące i okresowe
  umo żliwiaj ą wszystkim
  zainteresowanym, w tym
  inwestorom indywidulanym, zapoznanie si ę
  z wszelkimi okoliczno ściami
  i zdarzeniami, które mog ą mie ć
  istotny wpyw na sytuacj ę
  gospodarcz ą, maj ątkow ą
  i finansow ą Spóki lub które
  mogyby w sposób znacz ący
  wpyn ąć na cen ę lub warto ść akcji
  LUG S.A.
  16a.
  W przypadku naruszenia przez Emitenta
  obowi ązku informacyjnego okre ślonego w
  Za ączniku nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu
  („Informacje bie żące i okresowe
  przekazywane
  w alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”) Emitent powinien
  niezwocznie opublikowa ć, w trybie
  wa ściwym dla przekazywania raportów
  bie żących na rynku NewConnect, informacj ę
  wyja śniaj ącą zaistnia ą sytuacj ę.
  TAK
  Ź ródo: Emitent
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  ……………………………………………………………………


  72  73
  OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU LUG S.A.
  W SPRAWIE RZETELNO ŚCI SPORZ ĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  za okres
  od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
  Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  Zarz ąd Spóki LUG S.A. na podstawie §5 pkt 7.1. Za ącznika nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie żące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect" o świadcza, i ż wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne
  jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywa lne sporządzane zostay zgodnie z przepisami
  obowi ązuj ącymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali mi ędzynarodowej.
  O świadczamy tak że, i ż dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowy m
  odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje maj ątkow ą i finansow ą LUG S.A. oraz jej
  wynik finansowy.
  Ponadto sprawozdanie z dziaalno ści Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spóki ,
  w tym opis podstawowych zagro że ń i ryzyk zwi ązanych z prowadzon ą dziaalno ści ą.
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  …………………………………………………………………………


  74
  O ŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU LUG S.A.
  W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
  Zarz ąd Spóki LUG S.A. na podstawie §5 ust. 6.1. pkt 6) Zaącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu "Informacje bie żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect" o świadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przep rowadzającej badanie
  rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepis ami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
  wyboru firmy audytorskiej i wskazuje, że firma audytorska oraz czonkowie zespou wykonuj ącego
  badanie speniali warunki do sporz ądzenia bezstronnego i niezale żnego sprawozdania z badania
  rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, standardami wykonywania
  zawodu i zasadami etyki zawodowej.
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  …………………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  ……………………………………………………………………


  75  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  1
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  INFORMACJE OGÓLNE
  I. Dane jednostki:
  Nazwa: LUG S.A.
  Forma prawna: spó
  ka akcyjna
  Siedziba: Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  Kraj rejestracji: Polska
  Podstawowy przedmiot
  dzia
  alności:
  doradztwo firm centralnych (head office) i doradztw
  o związane
  z zarz ądzaniem (wg PKD 2007 – 70)
  Numer rejestru: KRS 0000287791
  Organ prowadz ący rejestr: S
  ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia
  Gospodarc zy
  Krajowego Rejestru S ądowego
  Numer statystyczny REGON: 080201644
  NIP: 929-16-72-920
  II. Czas trwania Spó
  ki:
  LUG S.A. zosta
  a utworzona na czas nieoznaczony.
  III. Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Dane porównawcze prezentowane s ą wed
  ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2016 r. dla sprawozdania z sytuacji
  finansowej, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku dla sprawozdania z ca
  kowitych
  dochodów, sprawozdania z przep
  ywów pieni ężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale w
  asnym.
  IV. Sk
  ad organów Spó
  ki wed
  ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2017 r.:
  Zarz ąd na dzie ń 31 grudnia 2016 r.:
  Imię i nazwisko Funkcja
  Ryszard W torkowski Prezes Zarz ądu
  Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarz ądu
  Ma
  gorzata Konys Cz
  onek Zarz ądu
  Zmiany w sk
  adzie Zarz ądu Spó
  ki:
  W roku obrotowym nie nast ąpi
  y zmiany w sk
  adzie Zarz ądu Spó
  ki.
  Na dzie ń sporz ądzenia informacji finansowej Rada Nadzorcza sk
  ada się z nast ępuj ących osób:
  Imi ę i nazwisko Funkcja
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej
  Renata Bacza ńska Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Zygmunt Ćwik Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Eryk W torkowski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Szymon Zio
  o Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Zmiany w sk
  adzie Rady Nadzorczej Spó
  ki:
  W roku 2017 nie nast ąpi
  y zmiany w sk
  adzie Rady Nadzorczej.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  2
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  V. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finan sowego:
  Podmiotem badającym sprawozdanie finansowe za 2017 rok by
  a spó
  ka PKF Consult Spó
  ka z ograniczoną
  odpowiedzialno ści ą Sp. k., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, wp isana na listę firm audytorskich,
  prowadzon ą przez Krajow ą Rad ę Bieg
  ych Rewidentów, pod numerem 477.
  VI. Prawnicy:
  · Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bacza ńska, Szarata Spó
  ka Partnerska,
  Al. Konstytucji 3 Maja 1, 65-805 Zielona Góra
  VII. Banki:
  · Bank Zachodni WBK S.A. Odzia
  Zielona Góra, 50-950 Wroc
  aw, ul. Rynek 9/11
  VIII. Notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect:
  1. Informacje ogólne
  Gie
  da Gie
  da Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  ul. Ksi ążęca 4
  00-498 Warszawa
  Indeksy NCIndex (udzia
  w indeksie: 1.331%)
  Segment NC Focus
  Sektor EKD (70.10) Dzia
  alno ść firm centralnych (head offices) i holdingów,
  z wy
  ączeniem holdingów finansowych
  ISIN PLLUG0000010
  Ticker LUG
  Data pierwszego notowania 20.11.2007
  2. System depozytowo –
  rozliczeniowy Krajowy Depozyt Papierów Warto
  ściowych S.A. (KDPW),
  ul. Ksi ążęca 4, 00-498 W arszawa
  3. Kontakty z inwestorami Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  4. Struktura kapita
  u zak
  adowego LUG S.A.
  Seria Liczba akcji
  (szt.)
  Udzia
  w kapitale
  zak
  adowym (%) Liczba g
  osów
  Udzia
  w ogólnej
  liczbie g
  osów (%)
  A 4 320 000 60,01 % 4 320 000 60,01 %
  B 1 438 856 19,99 % 1 438 856 19,99 %
  C 1 439 714 20,00 % 1 439 714 20,00 %
  Razem 7 198 570 100,00% 7 198 570 100,00%
  Ż
  adne akcje nie s ą uprzywilejowane.
  IX. Znacz ący akcjonariusze:
  Wed
  ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2017r., akcjonariuszami posiadaj ącymi ponad 5% g
  osów na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:
  Akcjonariusze Seria
  akcji Liczba akcji Wartość
  nominalna akcji (zł) Udział
  w kapitale
  zakładowym (%) Liczba
  głosów Udział
  w ogólnej liczbie
  głosów
  na WZA (%)
  Ryszard Wtorkowski A, C 2 670 610 667 652,50 37,10% 2 670 610 37,10%
  Iwona Wtorkowska A 1 120 000 280 000,00 15,56% 1 120 000 15,56%
  Fundusze Inwestycyjne
  OPERA A, B, C 1 266 810 316 702,50 17,60% 1 266 810 17,60%
  Pozostali akcjonariusze B, C 2 141 150 535287,50 29,74% 2 141 150 29,74%
  SUMA A,B,C 7 198 570 1 799 642,50 100,00% 7 198 570 100,00%


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  3
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  X. Spó
  ki zależne:
  Nazwa Spó
  ki Siedziba Dane rejestrowe Przedmiot
  dzia
  alno ści Kapita
  podstawowy
  Udzia
  procentowy
  w kapitale
  Udzia
  procentowy
  w prawach g
  osu
  LUG Light Factory
  Sp. z o. o. ul. Gorzowska 11,
  65-127 Zielona Góra KRS 0000290498
  NIP 929-17-85-452 Produkcja
  elektrycznego sprz ętu
  o świetleniowego
  i lamp elektrycznych 29 000 000
  PLN 100% 100%
  LUG GmbH
  10179 Berlin
  Wilhelmine-
  Gemberg
  Weg 6, Aufgang G
  HRB 12835
  Ust.-IdNr. DE
  262127740
  Produkcja, dystrybucja
  i instalacja sprz
  ętu
  elektrycznego
  25 000
  EURO 100% 100%
  T.O.W LUG
  Ukraina
  (dzia
  alno ść
  zawieszona) ul. Diehtiariwska
  62A, 03040 Kijów KRS
  107410200000154 70
  NIP 34190214 Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie,
  produkcja sprz ętu
  oświetleniowego
  160 233 UAH 100% 100%
  LUG Lighting UK
  Ltd.
  Building 3 Chiswick
  Park
  566 Chiswick High
  Road
  W4 5YA London
  KRS 08580097
  NIP 171766096
  Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  oświetleniowym.
  Projektowanie,
  produkcja sprz ętu
  oświetleniowego
  5 000 GBP 100%
  100%
  LUG do BRASIL
  LTDA. Al.. Santos, 2480
  Cj. 51 Cerqueira Cesar
  Sao Paulo-SP
  Brazil CNPJ/MF
  15.805.349/0001- 78 Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie,
  I produkcja sprz ętu
  o świetleniowego 500 000 BRL 65 % 65 %
  LUG
  Argentina SA
  Cerrito 836, 7th
  floor, Buenos Aires,
  Argentina
  zarejestrowana
  przez La
  Inspección
  General de Justicia
  (IGJ) pod numerem
  17573 ksi
  ęgi 85
  Spó
  ek Akcyjnych
  (RPC)
  Produkcja,
  przetwarzanie,
  monta ż i sk
  adanie
  opraw
  o świetleniowych,
  dzia
  alno ść
  handlowa oraz
  doradcza w zakresie
  technologii
  oświetleniowej.
  300 000 ARS 50% 50%
  BIOT Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin –
  Nowa 7, 66-002 Zielona Góra KRS 0000695926
  NIP 9731045329 Dzia
  alno
  ść
  zwi ązana
  z oprogramowaniem i doradztwem w
  zakresie informatyki 80 000 PLN 51% 51%
  Sk
  ad Grupy LUG na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania, po dniu 31 gr udnia 2017 roku, nie uleg
  zmianie.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  4
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  XI. Oświadczenie zarz ądu
  Zarz ąd Spó
  ki o świadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawoz danie finansowe i dane
  porównawcze sporz ądzone zosta
  y zgodnie z obowi ązuj ącymi Spó
  k ę zasadami rachunkowo ści oraz, że
  odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę maj ątkow ą i finansow ą Spó
  ki oraz jej wynik
  finansowy.
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporządzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej, które zosta
  y zatwierdzone przez Uni ę Europejsk ą i zosta
  o
  zaakceptowane przez Zarz ąd Spó
  ki do publikacji oraz przed
  o żenia w
  a ściwym organom Spó
  ki do
  zatwierdzenia zgodnie z przepisami Ustawy o rachunk owości.
  Zarz ąd jednostki o świadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, dokonuj ący
  badania sprawozdania finansowego zosta
  wybrany zgo dnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten i biegli
  rewidenci, dokonuj ący tego badania, spe
  niali warunki do wydania bezst ronnej i niezależnej opinii z badania,
  zgodnie z w
  a ściwymi przepisami prawa krajowego.
  XII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spó
  ki
  w dniu 27 kwietnia 2018 r.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  5
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  Rachunek zysków i strat
  Wyszczególnienie nota
  za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  za okres
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Przychody ze sprzeda ży
  1 606 1 020
  Przychody ze sprzeda
  ży produktów 2 0 0
  Przychody ze sprzeda ży us
  ug 2 1 601 1 020
  Przychody ze sprzedaży towarów i materia
  ów 2 5 0
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów
  6 0
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us
  ug 3 0 0
  Warto
  ść sprzedanych towarów i materia
  ów 6 0
  Zysk (strata) brutto na sprzeda ży 1 600 1 020
  Ró żnica z tytu
  u przekazania aktywów niegotówkowych
  w
  a ścicielom 0 0
  Pozosta
  e przychody operacyjne 4 0 1
  Koszty sprzeda
  ży 3 0 0
  Koszty ogólnego zarządu 3 1 463 954
  Nak
  ady na prace badawcze i rozwojowe 0 0
  Pozosta
  e koszty operacyjne 4 124 2
  Zysk (strata) na dzia
  alno ści operacyjnej
  13 65
  Przychody finansowe 2,5 1 937 773
  Koszty finansowe
  5 2 1
  Udzia
  w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw
  w
  asno ści 0 0
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 948 836
  Podatek dochodowy 6 -11 53
  Zysk (strata) netto z dzia
  alno ści kontynuowanej
  1 958 784
  Zysk (strata) z dzia
  alno
  ści zaniechanej 0 0
  Zysk (strata) netto
  1 958 784
  Zysk (strata) netto na jedną akcj ę (w z
  )
  Podstawowy za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Zysk (strata) netto na jedną akcj ę z dzia
  alno ści
  kontynuowanej (w z
  )
  Podstawowy za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Zysk (strata) netto na jedn
  ą akcj ę z dzia
  alno ści zaniechanej
  (w z
  ) 0,00 0,00  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  6
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów
  Wyszczególnienie NOTA
  za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  za okres
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Zysk (strata) netto 1 958 784
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek dzia
  aj ących za granic ą 0 0
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek wycenianych m etodą
  praw w
  asno ści 0 0
  Strata netto z zabezpieczenia udzia
  u w aktywach net
  to
  w jednostkach dzia
  ających za granic ą 0 0
  Przeszacowanie rzeczowego maj ątku trwa
  ego 0 0
  Zmiana netto warto ści godziwej aktywów finansowych
  dost ępnych do sprzeda ży 0 0
  Zmiana netto warto ści godziwej aktywów finansowych
  dost ępnych do sprzeda ży przeklasyfikowana do zysku lub straty
  bie żącego okresu 0
  0
  Efektywna cz
  ęść zmian warto ści godziwej instrumentów
  zabezpieczaj ących przep
  ywy środków pieni ężnych 0 0
  Zmiana netto warto ści godziwej instrumentów zabezpieczaj ących
  przep
  ywy pieni ężne przeklasyfikowana do zysku lub straty
  bie żącego okresu 0
  0
  Zyski (straty) aktuarialne z programów okre
  ślonych świadcze ń 0 0
  Podatek dochodowy zwi ązany z elementami pozosta
  ych
  ca
  kowitych dochodów 0 0
  Suma dochodów ca
  kowitych 1 958 784
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA nota stan na
  31.12.2017 r.
  stan na
  31.12.2016 r.
  Aktywa trwa
  e
  30 221 33 786
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 8 0 0
  Warto
  ści niematerialne 9 0 2
  Nieruchomości inwestycyjne 10 0 0
  Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 11 29 772 29 617
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0
  Pozosta
  e aktywa finansowe 12 0 3 601
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 6 34 31
  Należno ści d
  ugoterminowe 13 415 535
  Aktywa obrotowe 321 813
  Zapasy 0 0
  Należno ści handlowe 14 254 338
  Nale żno ści z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 0 0
  Pozosta
  e nale żno ści 15 52 454
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0
  Aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik
  finansowy 0 0
  Pozosta
  e aktywa finansowe 0 0
  Rozliczenia międzyokresowe 5 4
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 16 10 17
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda ży 0 0
  AKTYWA RAZEM
  30 542 34 599  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  7
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  PASYWA NOTA stan na
  31.12.2017 r. stan na
  31.12.2016 r.
  Kapita
  w
  asny 30 116 34 411
  Kapita
  zak
  adowy 17 1 800 1 800
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powyżej warto ści nominalnej 18 23 815 23 815
  Akcje w
  asne 0 0
  Pozosta
  e kapita
  y 7 373 7 597
  Niepodzielony wynik finansowy -4 831 415
  Wynik finansowy bieżącego okresu 1 958 784
  Zobowi ązanie d
  ugoterminowe 18 60
  Kredyty i po życzki 0 0
  Pozosta
  e zobowiązania finansowe 0 0
  Inne zobowi ązania d
  ugoterminowe 0 0
  Rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 6 18 60
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0 0
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
  Pozosta
  e rezerwy 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe 409 128
  Kredyty i po życzki 0 0
  Pozosta
  e zobowiązania finansowe 0 0
  Zobowi ązania handlowe 19 217 44
  Zobowiązania z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 21 17
  Pozosta
  e zobowi ązania 20 137 49
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
  Pozosta
  e rezerwy 22 35 18
  Zobowi ązania bezpo średnio zwi ązane z aktywami
  klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda ży 0 0
  PASYWA RAZEM 30 542 34 599
  Warto
  ść ksi ęgowa na akcj ę (w z
  ) 4,24 4,69


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  8
  Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asny m
  Wyszczególnienie Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  y zapasowy ze
  sprzeda ży akcji
  powy żej ceny
  nominalnej Akcje
  w
  asne Pozosta
  e
  kapita
  y Niepodzielony
  wynik finansowy Wynik
  finansowy
  bie żącego
  okresu Kapita
  w
  asny ogó
  em
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2017 r.
  Kapita
  w
  asny na dzie ń 01.01.2017 r.
  1 800
  23 815
  0
  7 597
  415
  784
  34 411
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Kapita
  w
  asny po korektach 1 800
  23 815
  0
  7 597
  415
  784
  34 411
  Emisja akcji
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Koszty emisji akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  P
  atność w formie akcji w
  asnych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Podzia
  zysku netto 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Wyp
  ata dywidendy
  0
  0
  0
  -224
  0
  -784
  -1 008
  Suma dochodów ca
  kowitych
  0
  0
  0
  0
  -5 246*
  1 958
  -3 287
  Kapita
  w
  asny na dzień 31.12.2017 r.
  1 800
  23 815
  0
  7 373
  -4 831
  1 958
  30 116
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2016 r.
  Kapita
  w
  asny na dzie ń 01.01.2016 r.
  1 800
  23 815
  0
  6 383
  415
  1 214
  33 627
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Kapita
  w
  asny po korektach 1 800
  23 815
  0
  6 383
  415
  1 214
  33 627
  Emisja akcji
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Koszty emisji akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  P
  atność w formie akcji w
  asnych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Podzia
  zysku netto 0
  0
  0
  1 214
  0
  -1 214
  0
  Wyp
  ata dywidendy
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Suma dochodów ca
  kowitych 0
  0
  0
  0
  0
  784
  784
  Kapita
  w
  asny na dzień 31.12.2016 r.
  1 800
  23 815
  0
  7 597
  415
  784
  34 411
  * odpis aktualizuj ący warto ść udzia
  ów i po życzek udzielonych LUG do Brasil LTDA


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  9
  Sprawozdanie z przep
  ywów pieniężnych
  Wyszczególnienie za okres 01.01.2017
  - 31.12.2017 za okres 01.01.2016
  - 31.12.2016
  DZIA ALNO ŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 1 948 836
  Korekty razem: -1 494 -1 014
  Amortyzacja 1 2
  Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych 0 -170
  Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) -1 937 -601
  Zysk (strata) z dzia
  alności inwestycyjnej 0 0
  Zmiana stanu rezerw 17 -4
  Zmiana stanu zapasów 0 0
  Zmiana stanu należno ści 194 -263
  Zmiana stanu zobowi ąza ń, z wyj ątkiem po życzek i kredytów 232 23
  Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych -1 0
  Inne korekty 0 0
  Gotówka z dzia
  alności operacyjnej 454 -178
  Podatek dochodowy (zap
  acony) / zwrócony -32 -16
  A. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 422 -194
  DZIA ALNO ŚĆ INWESTYCYJNA
  Wp
  ywy 2 272 202
  Zbycie warto ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych 0 0
  Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0
  Dywidendy i udzia
  y w zyskach 2 272 202
  Inne wp
  ywy z aktywów finansowych 0 0
  Sp
  ata udzielonych pożyczek d
  ugoterminowych 0 0
  Wydatki 1 694 0
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwa
  ych 0 0
  Nabycie inwestycji w nieruchomo
  ści 0 0
  Udzielone po życzki 1 059 0
  Wartość obj ętych udzia
  ów 635 0
  B. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej 579 202
  DZIA ALNO ŚĆ FINANSOWA
  Wp
  ywy 0 0
  Wp
  ywy netto z wydania udzia
  ów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapita
  owych oraz dop
  at do kapita
  u 0 0
  Kredyty i pożyczki 0 0
  Emisja d
  użnych papierów warto ściowych 0 0
  Inne wp
  ywy finansowe 0 0
  Odsetki 0 0
  Wydatki 1 008 0
  Nabycie udzia
  ów (akcji) w
  asnych 0 0
  Dywidendy i inne wp
  aty na rzecz w
  aścicieli 1 008 0
  Inne, niż wp
  aty na rzecz w
  a ścicieli, wydatki z tytu
  u podzia
  u zysku 0 0
  Sp
  aty kredytów i po życzek 0 0


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  10
  Wykup d
  użnych papierów warto ściowych 0 0
  Z tytu
  u innych zobowi ąza ń finansowych 0 0
  P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 0 0
  Odsetki 0 0
  Inne wydatki finansowe 0 0
  C. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej -1 008 0
  D. Przep
  ywy pieni ężne netto razem -7 8
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym -7 8
  - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 0 0
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 17 9
  G. Środki pieni ężne na koniec okresu 10 17
  - środki o ograniczonej mo żliwo ści 0 0  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  11
  Informacje objaśniaj ące do sprawozdania finansowego
  I. Podstawa sporz ądzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  a) O świadczenie zgodno ści
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporządzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez R adę Mi ędzynarodowych
  Standardów Rachunkowo ści zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą, na mocy Rozporz ądzenia w sprawie
  MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”, a w zakresie nieuregulowanym
  powy ższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 330 z pó źniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o przygoto wane za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r., natomiast dane porównawcze obejmuj ą okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  b) Podstawa wyceny
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone w oparciu o zasad ę kosztu historycznego. Metody
  wyceny warto ści godziwej zosta
  y przedstawione w punkcie III.
  c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna
  Dane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zosta
  y zaprezentowane w z
  otych polskich, po zaokrągleniu
  do pe
  nych tysi ęcy. Z
  oty polski jest walut ą funkcjonaln ą Spó
  ki.
  d) Dokonane os ądy i oszacowania
  Sporz ądzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodn ie z MSSF UE wymaga od Zarządu os ądów,
  szacunków i za
  o że ń, wp
  ywaj ących na stosowanie przyj ętych zasad rachunkowo ści oraz prezentowane
  warto ści aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, który ch rzeczywiste wartości mog ą ró żni ć si ę od
  warto ści szacowanej.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania dzia
  alno ści
  gospodarczej w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści.
  Szacunki i zwi ązane z nimi za
  o żenia podlegaj ą bie żącej weryfikacji. Zmiana szacunków ksi ęgowych jest uj ęta
  w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przysz
  ych, je żeli dokonana
  zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bie żącego, jak i okresów przysz
  ych.
  W szczególno ści istotne obszary niepewno ści odno śnie dokonanych szacunków oraz os ądy dokonywane przy
  zastosowaniu zasad rachunkowo ści, które wywar
  y najbardziej istotny wp
  yw na wart ości uj ęte
  w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, zosta
  y prz edstawione w następuj ących notach:
  Nota 14 Nale żno ści handlowe
  Nota 15 Pozosta
  e nale żno ści
  e) Zastosowanie standardu lub interpretacji przed d atą ich wej ścia w życie:
  MSSF UE obejmuj ą standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad ę Mi ędzynarodowych Standardów
  Rachunkowo ści (RMSR) oraz Komisj ę ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści Finansowej
  (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.
  Sporz ądzaj ąc sprawozdanie finansowe za rok 2017 Spó
  ka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy
  sporz ądzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 201 6, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych
  standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Uni ę Europejsk ą dla okresów sprawozdawczych
  rozpoczynaj ących si ę w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  12
   Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych” - inicjatywa w odniesieniu
  do ujawnie ń - zatwierdzona w UE w dniu 6 listopada 2017 roku ( obowiązuj ące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - ujmowanie a ktywów z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat - zatwierdzo ne w UE w dniu 6 listopada 2017 roku
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku lub po
  tej dacie).
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016 )” - dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz
  MSR 28) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa (zmiany do
  MSSF 12 obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku
  lub po tej dacie).
  Wy żej wymienione zmiany do istniej ących standardów nie mia
  y istotnego wp
  ywu na spraw ozdania finansowe
  Spó
  ki za 2017 rok.
  Nast ępuj ące nowe standardy oraz zmiany do standardów zosta
  y wydane przez RMSR i zatwierdzone do
  stosowania w UE przy czym nie wesz
  y jeszcze w życie na dzie ń bilansowy:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązuj ący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15”
  - zatwierdzone w E w dniu 22 wrze śnia 2016 roku (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 16 „Leasing” - zatwierdzony w UE w dniu 31 pa ździernika 2017 roku (obowi ązuj ący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - zastoso wanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz
  z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” - zatwierdzo ne w UE w dniu 3 listopada 2017 roku
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instr umenty finansowe” po raz pierwszy),
   Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody
  z umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 p aździernika 2017 roku (obowi ązuj ące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” - dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR
  28) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa (zmiany do MSSF
  1 i MSR 28 obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 „P
  atno ści na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena p
  atn ości na bazie akcji
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie).
  Spó
  ka postanowi
  a nie skorzysta ć z mo żliwo ści wcze śniejszego zastosowania powy ższych nowych
  standardów oraz zmian do istniej ących standardów.
  Nowe standardy, zmiany do standardów oraz nowe inte rpretacje zosta
  y wydane przez RMSR, ale nie
  zatwierdzone do stosowania w UE:
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej dzia
  alno ści” (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja E uropejska


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  13
  postanowi
  a nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na
  terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakt erystyka opcji przedp
  aty z ujemną kompensat ą
  (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania fin ansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi ęwzi ęciach” – Sprzeda ż lub wniesienie aktywów
  pomi ędzy inwestorem a jego jednostk ą stowarzyszon ą lub wspólnym przedsi ęwzi ęciem oraz
  pó źniejsze zmiany (data wej ścia w życie zmian zosta
  a odroczona do momentu zako ńczenia prac
  badawczych nad metod ą praw w
  asno ści),
   Zmiany do MSR 19 „ Świadczenia pracownicze” - zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarz yszonych i wspólnych przedsięwzi ęciach” -
  D
  ugoterminowe udzia
  y w jednostkach stowarzyszonyc h i wspólnych przedsięwzi ęciach
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomo ści inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomo ści inwestycyjnych
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)” – dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa
  (obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie),
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obc ych i p
  atności zaliczkowe” (obowi ązuj ąca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewno ść w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowi ązuj ąca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Wed
  ug szacunków Spó
  ki, ww. standardy, interpretac je i zmiany do standardów nie mia
  yby istotnego wp
  ywu
  na sprawozdanie finansowe, je żeli zosta
  yby zastosowane przez Spó
  k ę na dzie ń bilansowy.
  Jednocze śnie nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpiecze ń
  portfela aktywów i zobowi ąza ń finansowych, których zasady nie zosta
  y zatwierdzo ne do stosowania w UE.
  Wed
  ug szacunków Spó
  ki, zastosowanie rachunkowo ści zabezpiecze ń portfela aktywów lub zobowi ąza ń
  finansowych wed
  ug MSR 39 „Instrumenty finansowe: u jmowanie i wycena” nie mia
  oby istotnego wp
  ywu na
  sprawozdanie finansowe, je żeli zosta
  yby przyj ęte do stosowania na dzie ń bilansowy.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  14
  Wp
  yw MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" na spr awozdanie finansowe Spó
  ki
  MSSF 15 wprowadza nowy, pi ęciostopniowy model pomiaru oraz rozpoznawania przyc hodów ze sprzedaży,
  zgodnie z którym przychody powinny by ć uj ęte w takiej kwocie, co do której jednostka oczekuje zap
  aty oraz
  w takim momencie i w takim stopniu, które odzwierci edlają spe
  nienie przez Spó
  k ę zobowi ązania do
  wykonania świadczenia oraz dostawy towaru. W zale żno ści od spe
  nienia okre ślonych w standardzie
  kryteriów, przychody mog ą by ć ujmowane jednorazowo (w momencie gdy kontrola nad dobrami i us
  ugami
  jest przeniesiona na klienta) albo mog ą by ć rozk
  adane w czasie w sposób obrazuj ący wykonanie świadczenia.
  Spó
  ka dokona
  a analizy poszczególnych kategorii pr zychodów oraz zawartych umów pod kątem wp
  ywu
  zastosowania MSSF 15 na sposób rozpoznawania przych odów, w tym w szczególności pod k ątem momentu
  oraz wysoko ści ujmowanego przychodu, jak równie ż zweryfikowa
  a prawid
  owo ść prezentacji poszczególnych
  kategorii przychodów. Na podstawie dokonanej analiz y stwierdzono, że zastosowanie MSSF 15 nie b ędzie
  mia
  o istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Sp ó
  ki w momencie pierwszego zastosowania standardu,
  tj. w okresie rozpoczynaj ącym si ę od 1 stycznia 2018 roku.
  Wymogi dotycz ące prezentacji i ujawnie ń na
  o żone przez MSSF 15 stanowi ą znacz ącą zmian ę w stosunku do
  obecnej praktyki i zwi ększaj ą wolumen ujawnie ń, zarówno ilo ściowych jak i jako ściowych. W zakresie ujawnie ń
  informacji wymaganych przez MSSF 15 Spó
  ka ocenia, iż ze wzgl ędu na stosunkowo jednorodny charakter
  prowadzonej dzia
  alno ści operacyjnej, wp
  yw MSSF 15 nie b ędzie istotny. Jednak zak
  ada si ę mo żliwo ść
  dokonania modyfikacji dotychczasowych ujawnie ń, je żeli ich zmiana pozwoli u żytkownikom sprawozda ń
  finansowych na lepsze zapoznanie si ę z charakterem, kwot ą, terminami uzyskania oraz niepewno ści ą
  zwi ązan ą z przychodami i przep
  ywami pieni ężnymi wynikaj ącymi z umów z klientami.
  Wp
  yw MSSF 9 " Instrumenty finansowe" na sprawozdan ie finansowe Spó
  ki
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wprowadza zmiany w z akresie klasyfikacji aktywów finansowych, metod
  wyceny (wed
  ug zamortyzowanego kosztu oraz wg warto ści godziwej), zasad utraty warto ści aktywów
  finansowych (w miejsce modelu straty poniesionej ma być stosowany model straty oczekiwanej) oraz
  klasyfikacji instrumentów finansowych, jak równie ż zmienia podej ście do rachunkowo ści zabezpiecze ń.
  Zgodnie z nowymi zasadami utraty warto ści aktywów finansowych, Spó
  ka jest zobowi ązana do tworzenia
  odpisów aktualizuj ących w oparciu o oczekiwane straty kredytowe mog ące si ę pojawi ć na przestrzeni ca
  ego
  ż ycia danego instrumentu, natomiast je żeli na dzie ń sprawozdawczy ryzyko kredytowe zwi ązane
  z instrumentem znacz ąco nie wzros
  o, to Spó
  ka wycenia odpis z tytu
  u st raty na tym instrumencie w kwocie
  równej 12 miesi ęcznym oczekiwanym stratom kredytowym.
  Spó
  ka przeprowadzi
  a analiz ę posiadanych instrumentów finansowych na dzie ń 31 grudnia 2017 roku pod
  k ą tem wp
  ywu przepisów na sprawozdanie finansowe.
  Spó
  ka dokona
  a równie ż analizy wp
  ywu na sprawozdanie finansowe na dzie ń 31 grudnia 2017 roku,
  oczekiwanych strat w zakresie nale żno ści krótkoterminowych u żywaj ąc uproszczonej metody, dopuszczonej
  do stosowania przez MSSF 9 w stosunku do krótkoterm inowych należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug w zakresie
  wp
  ywu oczekiwanych strat. Spó
  ka oszacowa
  a, i ż dodatkowy odpis z tytu
  u oczekiwanych strat kredyt owych
  w roku 2017 by
  by niematerialny.
  Wp
  yw MSSF 16 " Leasing" na sprawozdanie finansowe Spó
  ki
  Spó
  ka rozpocz ę
  a analiz ę wp
  ywu standardu MSSF 16 na sprawozdanie finansowe , i na dzień publikacji
  sprawozdania finansowego za 2017 rok, z uwagi na du ży zakres zmian, nie jest w stanie okre ślić , w jaki sposób
  wp
  ynie on na kwoty i ujawnienia prezentowane w spr awozdaniu finansowym. Spodziewany wp
  yw przyjęcia
  nowego standardu dotyczy wzrostu aktywów trwa
  ych o raz zobowiąza ń wynikaj ących z tytu
  u rozpoznania
  praw do u żytkowania, z jednoczesnym wp
  ywem na wska źniki finansowe zysku operacyjnego, kosztów
  finansowych i zad
  u żenia netto. Spó
  ka zamierza wprowadzi ć nowy standard od dnia 1 stycznia 2019 roku.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  15
  II. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowo ści
  Zasady (polityka) rachunkowo ści przedstawione poni żej stosowane by
  y w odniesieniu do wszystkich okres ów
  zaprezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finans owym Spó
  ki.
  a) Waluty obce
  Transakcje w walucie obcej
  Transakcje wyra żone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji u jmowane są w z
  otych przy
  zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzeda ży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank,
  z którego us
  ug jednostka korzysta. Pozycje pieni ężne aktywów i pasywów wyra żone w walucie obcej s ą
  przeliczane na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego wed
  ug średniego kursu NBP dla danej
  waluty obowi ązuj ącego na ten dzie ń. Ró żnice kursowe wynikaj ące z rozliczenia transakcji w walutach
  obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pie nięż nych wyra żonych w walutach obcych
  ujmowane s ą w wyniku finansowym. Niepieni ężne pozycje aktywów i zobowi ąza ń wyceniane wed
  ug
  kosztu historycznego w walucie obcej s ą przeliczane wed
  ug średniego kursu NBP obowi ązuj ącego
  w dniu dokonania transakcji. Niepieni ężne pozycje bilansowe wyra żone w walucie obcej wyceniane
  wed
  ug warto ści godziwej s ą przeliczane wed
  ug średniego kursu NBP obowi ązuj ącego na dzie ń
  szacowania warto ści godziwej.
  b) Instrumenty finansowe (i) Instrumenty finansowe inne ni ż instrumenty pochodne
  Pożyczki, nale żno ści i depozyty ujmowane s ą w dacie powstania. Wszystkie pozosta
  e aktywa fina nsowe
  (w tym aktywa wyceniane w warto ści godziwej przez wynik finansowy) s ą ujmowane w dniu dokonania
  transakcji, w którym Spó
  ka staje si ę stron ą wzajemnego zobowi ązania dotycz ącego danego instrumentu
  finansowego.
  Spó
  ka zaprzestaje ujmowa ć aktywa finansowe w momencie wyga śni ęcia praw wynikaj ących z umowy do
  otrzymywania przep
  ywów pieni ężnych z tego aktywa, lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania
  przep
  ywów pieni ężnych z aktywa finansowego s ą przekazywane w transakcji przenosz ącej zasadniczo
  wszystkie znacz ące ryzyka i korzy ści wynikaj ące z ich w
  asno ści. Ka żdy udzia
  w przekazywanym aktywie
  finansowym, który jest utworzony lub pozostaje w po siadaniu Spó
  ki jest traktowany jako osobne aktywo
  lub zobowi ązanie.
  Aktywa i zobowi ązania finansowe kompensuje si ę ze sob ą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, wy
  ącznie je śli Spó
  ka posiada wa żny prawnie tytu
  do kompensaty okre ślonych
  aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza rozliczy ć dan ą transakcj ę w warto ści netto poddanych
  kompensacie sk
  adników aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza jednocze śnie podlegaj ące
  kompensacie aktywa finansowe zrealizowa ć, a zobowi ązania finansowe rozliczy ć.
  Spó
  ka klasyfikuje instrumenty finansowe, inne ni ż pochodne aktywa finansowe, do nast ępuj ących
  kategorii: po życzki i nale żno ści oraz zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi.
  Pożyczki i nale żno ści
  Po życzki i nale żno ści s ą aktywami finansowymi, o ustalonych lub mo żliwych do ustalenia p
  atno ściach,
  które nie s ą notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa s ą pocz ątkowo ujmowane wed
  ug warto ści
  godziwej powi ększonej o bezpo średnio daj ące si ę przyporz ądkowa ć koszty transakcyjne. W ycena
  po życzek i nale żno ści w terminie pó źniejszym odbywa si ę wed
  ug zamortyzowanego kosztu,
  z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej , po pomniejszeniu o ewentualne odpisy
  aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  16
  Pożyczki i nale żno ści obejmuj ą nale żno ści handlowe oraz inne nale żno ści, w tym szacunki z tytu
  u
  niezako ńczonych us
  ug wdro żeniowych.
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą ś rodki pieni ężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie
  o pocz ątkowym okresie zapadalno ści do trzech miesi ęcy. Ekwiwalenty środków pieni ężnych obejmuj ą
  inwestycje krótkoterminowe o du żej p
  ynno ści,
  atwo wymienialne na okre ślone kwoty środków
  pieni ężnych oraz nara żone na nieznaczne ryzyko zmiany warto ści.
  Zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi
  Spó
  ka wy
  ącza z ksi ąg zobowi ązanie finansowe, kiedy zobowi ązanie zostanie sp
  acone, umorzone lub
  ulegnie przedawnieniu.
  Spó
  ka klasyfikuje zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi do kategorii innych
  zobowi ąza ń finansowych. Tego typu zobowi ązania finansowe pocz ątkowo ujmowane s ą w warto ści
  godziwej powi ększonej o daj ące si ę bezpo średnio przyporz ądkowa ć koszty transakcyjne. Po
  pocz ątkowym uj ęciu zobowi ązania te wycenianie s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu przy u życiu metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Spó
  ka posiada nast ępuj ące zobowi ązania finansowe nieb ędące instrumentami pochodnymi:
  zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e zobowi ązania.
  Aktywa i zobowi ązania finansowe kompensuje si ę ze sob ą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, wy
  ącznie je śli Spó
  ka posiada wa żny prawnie tytu
  do kompensaty okre ślonych
  aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza rozliczy ć dan ą transakcj ę w warto ści netto poddanych
  kompensacie sk
  adników aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza jednocze śnie podlegaj ące
  kompensacie aktywa finansowe zrealizowa ć, a zobowi ązania finansowe rozliczy ć.
  (ii) Kapita
  w
  asny
  Kapita
  w
  asny ujmuje si ę w ksi ęgach rachunkowych i prezentuje w sprawozdaniu finan sowym z podzia
  em
  na jego rodzaje i wed
  ug zasad okre ślonych przepisami prawa.
  Dywidendy ujmuje si ę jako zobowi ązania w okresie, w którym zosta
  y uchwalone.
  c) Rzeczowe aktywa trwa
  e
  (i) Uj ęcie oraz wycena
  Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych ujmuje si ę w ksi ęgach wed
  ug ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne o raz odpisy z tytu
  u utraty wartości. Cena nabycia
  obejmuje cen ę zakupu sk
  adnika maj ątku (tj. kwot ę nale żn ą sprzedaj ącemu, pomniejszon ą o podlegaj ące
  odliczeniu podatki: od towarów i us
  ug oraz akcyzow y), obciążenia o charakterze publicznoprawnym
  (w przypadku importu) oraz koszty bezpo średnio zwi ązane z zakupem i przystosowaniem sk
  adnika
  maj ątku do stanu zdatnego do u żywania,
  ącznie z kosztami transportu, jak te ż za
  adunku, wy
  adunku
  i sk
  adowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmn iejszenia i odzyski zmniejszają cen ę nabycia
  sk
  adnika aktywów. Koszt wytworzenia sk
  adnika rzec zowych aktywów trwa
  ych oraz rzeczowych aktywów
  trwa
  ych w budowie obejmuje ogó
  kosztów poniesiony ch przez jednostkę w okresie jego budowy,
  monta żu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego sk
  adnika maj ątkowego do
  u żywania (lub do dnia zako ńczenia okresu sprawozdawczego, je śli sk
  adnik nie zosta
  jeszcze oddany do
  u żywania), w tym równie ż koszty finansowania zewn ętrznego i niepodlegaj ący odliczeniu podatek od
  towarów i us
  ug oraz podatek akcyzowy. Koszt wytwor zenia obejmuje również w przypadkach, gdy jest to


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  17
  wymagane, wstępny szacunek kosztów demonta żu i usuni ęcia sk
  adników rzeczowych aktywów trwa
  ych
  oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.
  Koszty finansowania zewn ętrznego zwi ązane z nabyciem lub wytworzeniem okre ślonych aktywów
  zwi ększaj ą cen ę nabycia lub koszt wytworzenia tych aktywów.
  W przypadku, gdy okre ślony sk
  adnik rzeczowych aktywów trwa
  ych sk
  ada si ę z odr ębnych i istotnych
  cz ęś ci sk
  adowych o ró żnym okresie u żytkowania, cz ęści te s ą traktowane jako odr ębne sk
  adniki
  aktywów.
  Zyski i straty ze zbycia sk
  adnika rzeczowych aktyw ów określa si ę na podstawie porównania przychodów
  ze zbycia z warto ści ą bie żącą zbytych aktywów i ujmuje si ę jako pozosta
  e przychody lub pozosta
  e koszty
  w wyniku finansowym.
  (ii) Nak
  ady ponoszone w terminie pó źniejszym
  Aktywowaniu podlegaj ą poniesione w pó źniejszym okresie koszty wymienianych cz ęści sk
  adnika
  rzeczowych aktywów trwa
  ych, które mo żna wiarygodnie oszacowa ć i jest prawdopodobne, że Spó
  ka
  osi ągnie korzy ści ekonomiczne zwi ązane z wymienianymi sk
  adnikami rzeczowych aktywów trwa
  ych.
  Warto ść sprawozdawcza usuni ętych cz ęści sk
  adnika rzeczowych aktywów trwa
  ych jest wy
  ączana
  z ksi ąg. Nak
  ady ponoszone w zwi ązku z bie żącym utrzymaniem sk
  adników rzeczowych aktywów
  trwa
  ych s ą ujmowane jako zysk lub strata bie żącego okresu w momencie poniesienia.
  (iii) Amortyzacja
  Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych, wzgl ędnie ich istotne i odr ębne cz ęści sk
  adowe, amortyzowane
  s ą metod ą liniow ą przez okres u żytkowania przy uwzgl ędnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny
  sprzeda ży netto pozosta
  o ści rzeczowego aktywa trwa
  ego (warto ści rezydualnej). Grunty nie s ą
  amortyzowane. Spó
  ka zak
  ada poni ższe okresy u żytkowania dla poszczególnych kategorii rzeczowych
  aktywów trwa
  ych: • Urządzenia techniczne i maszyny 2 - 10 lat
  • Pozosta
  e rzeczowe aktywa trwa
  e 2 - 15 lat
  Poprawno ść stosowanych okresów u żytkowania, metod amortyzacji oraz warto ści rezydualnych
  rzeczowych aktywów trwa
  ych (o ile nie jest nieznac zna) jest przez Spó
  kę corocznie weryfikowana
  i w uzasadnionych przypadkach korygowana.
  d) Warto ści niematerialne
  (i) Pozosta
  e warto ści niematerialne
  Pozosta
  e warto ści niematerialne nabyte przez Spó
  k ę o okre ślonym okresie u żyteczno ści ekonomicznej
  wykazywane s ą w oparciu o ich cen ę nabycia, pomniejszon ą o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy
  aktualizacyjne z tytu
  u utraty warto ści.
  (ii) Nak
  ady poniesione w terminie pó źniejszym
  Późniejsze wydatki na sk
  adniki istniej ących warto ści niematerialnych podlegaj ą aktywowaniu tylko wtedy,
  gdy zwi ększaj ą przysz
  e korzy ści ekonomiczne zwi ązane z danym sk
  adnikiem.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  18
  (iii) Amortyzacja
  Warto ści niematerialne amortyzowane s ą metod ą liniow ą bior ąc pod uwag ę okres ich u żytkowania chyba,
  ż e nie jest on okre ślony. Inne warto ści niematerialne s ą amortyzowane od dnia kiedy s ą dost ępne do
  u żytkowania. Szacunkowy okres u żytkowania jest nast ępuj ący:
  • Oprogramowanie, licencje - 5 lat
  • Pozosta
  e - 2 lata
  Poprawno ść stosowanych okresów u żytkowania, metod amortyzacji oraz warto ści rezydualnych warto ści
  niematerialnych (o ile nie jest nieznaczna) jest pr zez Spó
  kę corocznie weryfikowana i w uzasadnionych
  przypadkach korygowana.
  e) Nieruchomo ści inwestycyjne
  Nieruchomo ści inwestycyjne s ą utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytu
  u najmu, z tytu
  u
  wzrostu ich warto ści lub z obu przyczyn. Nieruchomo ści inwestycyjne nie s ą przeznaczone do sprzeda ży
  w ramach normalnej dzia
  alno ści jednostki ani w celu wykorzystywania w procesie produkcyjnym,
  dostawach dóbr i us
  ug ani w celach administracyjny ch. Na koniec okresu sprawozdawczego
  nieruchomo ści inwestycyjne wyceniane s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu.
  Je żeli zmienia si ę sposób wykorzystania nieruchomo ści i z nieruchomo ści inwestycyjnej staje si ę
  nieruchomo ści ą zajmowan ą przez w
  a ściciela, jest przenoszona do rzeczowych aktywów trw a
  ych, a jej
  warto ść godziwa na dzie ń przeniesienia staje si ę kosztem za
  o żonym dla celów przysz
  ego ujmowania.
  f) Inwestycje w jednostki zale żne
  Spó
  ka posiada udzia
  y w przedsi ębiorstwach krajowych oraz zagranicznych. Udzia
  y te są traktowane
  jako inwestycje d
  ugoterminowe.
  Udzia
  y w jednostkach zale żnych wycenia si ę wed
  ug ceny nabycia po pomniejszeniu o odpisy
  aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści.
  g) Odpisy z tytu
  u utraty warto ści aktywów
  (i) Aktywa finansowe (w tym nale żno ści)
  Warto ść poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo i stotnej wartości poddawana jest ocenie
  na ka żdy dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występuj ą przes
  anki
  wskazuj ące na utrat ę ich warto ści. Pozosta
  e aktywa finansowe s ą oceniane pod k ątem utraty warto ści
  zbiorczo, pogrupowane wed
  ug podobnego poziomu ryzy ka kredytowego.
  Odpis z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, ki edy istnieją obiektywne
  przes
  anki, że zaistnia
  y zdarzenia, które mog ą mie ć negatywny wp
  yw na warto ść przysz
  ych przep
  ywów
  pieni ężnych zwi ązanych z danym sk
  adnikiem aktywów.
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści s ą odwracane, je śli pó źniejszy wzrost warto ści aktywów finansowych mo że
  by ć obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu uj ęcia straty z tytu
  u utraty warto ści.
  Utrata warto ści w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych wed
  ug zamortyzowanego kosztu
  szacowana jest jako ró żnica mi ędzy ich warto ści ą a warto ści ą bie żącą przysz
  ych przep
  ywów pieni ężnych
  zdyskontowanych przy u życiu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Je żeli pó źniejsze okoliczno ści
  ś wiadcz ą o ustaniu przes
  anek powoduj ących powstanie utraty warto ści, wówczas odwrócenie odpisu
  aktualizuj ącego ujmowane w wyniku bie żącego okresu.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  19
  (ii) Aktywa niefinansowe
  Wartość sprawozdawcza aktywów niefinansowych, innych ni ż aktywa z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego, poddawana jest ocenie na ka żdy dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego w celu
  stwierdzenia, czy wyst ępuj ą przes
  anki wskazuj ące na utrat ę ich warto ści. W przypadku wyst ąpienia takich
  przes
  anek Spó
  ka dokonuje szacunku warto ści odzyskiwalnej poszczególnych aktywów. Odpis z ty tu
  u
  utraty warto ści ujmowany jest w momencie, kiedy warto ść ksi ęgowa sk
  adnika aktywów lub o środka
  generuj ącego środki pieni ężne przewy ższa jego warto ść odzyskiwaln ą.
  O środek generuj ący środki pieni ężne jest definiowany jako najmniejsza identyfikowaln a grupa aktywów,
  która wypracowuje środki pieni ężne niezale żnie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytu
  u u traty
  warto ści s ą ujmowane w wyniku finansowym.
  Warto ść odzyskiwalna aktywów lub o środków generuj ących środki pieni ężne definiowana jest jako
  wi ększa z ich warto ści netto mo żliwej do uzyskania ze sprzeda ży oraz ich warto ści u żytkowej. Przy
  szacowaniu warto ści u żytkowej przysz
  e przep
  ywy pieni ężne dyskontowane s ą przy u życiu stopy
  procentowej przed opodatkowaniem, która odzwiercied la aktualną rynkow ą ocen ę warto ści pieni ądza
  w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego sk
  adnika aktywów.
  W przypadku aktywów wspólnych, które nie generuj ą niezale żnych przep
  ywów pieni ężnych, warto ść
  u żytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikow alnego ośrodka generuj ącego środki pieni ężne,
  do którego dany sk
  adnik aktywów przynale ży.
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści rozpoznane w poprzednich okresach, s ą poddawane na ka żdy dzie ń
  zako ńczenia okresu sprawozdawczego ocenie, czy zasz
  y pr zes
  anki wskazujące na zmniejszenie utraty
  warto ści lub jej ca
  kowite odwrócenie. Odpis aktualizuj ący z tytu
  u utraty warto ści jest odwracany, je żeli
  zmieni
  y si ę szacunki zastosowane do szacowania warto ści odzyskiwalnej. Odpis z tytu
  u utraty warto ści
  odwracany jest tylko do wysoko ści warto ści sk
  adnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyz acyjne,
  jaka by
  aby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytu
  u utraty wartości nie zosta
  uj ęty.
  h) Rezerwy
  Rezerwa zostaje uj ęta w przypadku, gdy na Spó
  ce ci ąży obecny prawny lub zwyczajowo oczekiwany
  obowi ązek wynikaj ący z przesz
  ych zdarze ń, który mo żna wiarygodnie wyceni ć i prawdopodobne jest, że
  wype
  nienie tego obowi ązku wi ąza ć si ę b ędzie z wyp
  ywem korzy ści ekonomicznych. W przypadku, kiedy
  efekt warto ści pieni ądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy s ą szacowane poprzez dyskontowanie
  oczekiwanych przysz
  ych przep
  ywów środków pieni ężnych w oparciu o stop ę przed opodatkowaniem,
  która odzwierciedla bie żące szacunki rynkowe zmian warto ści pieni ądza w czasie oraz, je żeli jest to
  w
  a ściwe, ryzyko zwi ązane z danym sk
  adnikiem zobowi ąza ń.
  i) Przychody
  (i) Przychody ze sprzeda ży
  Przychody ze sprzeda ży ujmowane s ą w warto ści godziwej zap
  at otrzymanych lub nale żnych
  i reprezentuj ą one nale żno ści za produkty, towary i us
  ugi dostarczone w ramac h normalnej dzia
  alności
  gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i us
  ug oraz inne podatki związane ze
  sprzeda żą (podatek akcyzowy). Przychody s ą ujmowane w takiej wysoko ści, w jakiej jest prawdopodobne,
  ż e Spó
  ka uzyska korzy ści ekonomiczne zwi ązane z dan ą transakcj ą oraz, gdy kwot ę przychodów mo żna
  wyceni ć w wiarygodny sposób.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  20
  (ii) Sprzedaż towarów i produktów
  Sprzeda ż towarów i produktów ujmowana jest w momencie dosta rczenia towarów i produktów
  i przekazania nabywcy znacz ących ryzyk i korzy ści wynikaj ących z prawa w
  asno ści oraz gdy kwot ę
  przychodów mo żna wyceni ć w wiarygodny sposób.
  (iii) Sprzeda ż us
  ug
  Przychody z tytu
  u świadczenia us
  ug s ą ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich re alizacji,
  je żeli wynik transakcji dotycz ącej świadczenia us
  ugi mo żna oszacowa ć w wiarygodny sposób.
  Procentowy stan zaawansowania realizacji us
  ugi ust alany jest jako stosunek kosztów poniesionych na
  dany dzie ń do ogó
  u szacowanych kosztów transakcji. Je żeli wyniku transakcji dotycz ącej świadczenia
  us
  ugi nie mo żna wiarygodnie oszacowa ć, wówczas przychody uzyskiwane z tytu
  u tego kontra ktu są
  ujmowane tylko do wysoko ści poniesionych kosztów, które Spó
  ka spodziewa si ę odzyska ć.
  j) Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe obejmuj ą odsetki nale żne z tytu
  u zainwestowanych przez Spó
  k ę środków
  pieni ężnych, zyski z tytu
  u ró żnic kursowych. Przychody z tytu
  u odsetek wykazuje się w wyniku
  finansowym wed
  ug zasady memoria
  owej, przy zastoso waniu metody efektywnej stopy procentowej.
  Koszty finansowe obejmuj ą odsetki p
  atne z tytu
  u zad
  u żenia i finansowania zewn ętrznego, odwracanie
  dyskonta od uj ętych rezerw, straty z tytu
  u ró żnic kursowych, odpisy z tytu
  u utraty warto ści aktywów
  finansowych. Wszystkie koszty z tytu
  u odsetek s ą ustalane w oparciu o efektywn ą stop ę procentow ą.
  Zyski i straty z tytu
  u ró żnic kursowych wykazuje si ę w kwocie netto jako przychody finansowe lub koszty
  finansowe, zale żnie od ich
  ącznej pozycji netto.
  Dywidendy s ą ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy d o ich otrzymania.
  k) Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje cz ęść bie żącą i cz ęść odroczon ą. Bie żący i odroczony podatek dochodowy
  ujmowany jest jako zysk lub strata bie żącego okresu, z wyj ątkiem sytuacji, kiedy dotyczy po
  ączenia
  jednostek oraz pozycji uj ętych bezpo średnio w kapitale w
  asnym lub jako inne ca
  kowite d ochody.
  Podatek bie żący jest to oczekiwana kwota zobowi ąza ń lub nale żno ści z tytu
  u podatku od dochodu do
  opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązuj ących prawnie lub
  faktycznie na dzie ń sprawozdawczy oraz korekty zobowi ązania podatkowego dotycz ącego lat ubieg
  ych.
  Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu
  o ró żnice przej ściowe pomi ędzy warto ści ą aktywów i zobowi ąza ń ustalan ą dla celów ksi ęgowych, a ich
  warto ści ą ustalan ą dla celów podatkowych. Uj ęta kwota podatku odroczonego opiera si ę na
  oczekiwaniach co do sposobu realizacji warto ści aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek
  podatkowych obowi ązuj ących lub uchwalonych na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego. Aktywa
  z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego oraz rezer wy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego są
  kompensowane, je żeli Spó
  ka posiada mo żliwy do wyegzekwowania tytu
  prawny do przeprowadza nia
  kompensat ujmowanych kwot oraz, je żeli zarówno aktywa, jak i zobowi ązania dotycz ą podatku
  dochodowego na
  o żonego przez t ą sam ą w
  adz ę podatkow ą na tego samego podatnika lub ró żnych
  podatników, którzy zamierzaj ą rozliczy ć zobowi ązania i nale żno ści z tytu
  u podatku dochodowego
  w kwocie netto lub jednocze śnie zrealizowa ć nale żno ści i rozliczy ć zobowi ązanie.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  21
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego zwi ązane z nierozliczon ą strat ą podatkow ą, niewykorzystan ą ulg ą
  podatkow ą i ujemnymi ró żnicami przej ściowymi, s ą ujmowane do wysoko ści, do której jest
  prawdopodobne, i ż osi ągni ęty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie. Aktywa
  z tytu
  u podatku odroczonego podlegaj ą ponownej ocenie na ka żdy dzie ń sprawozdawczy i obni ża si ę je
  w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osi ągni ęcie zwi ązanych z nimi korzy ści w podatku
  dochodowym.
  Dodatkowy podatek dochodowy z tytu
  u wyp
  aty dywide ndy jest ujmowany w momencie wystąpienia
  zobowi ązania do wyp
  aty tej dywidendy.
  III. Ustalenie warto ści godziwej
  Przyj ęte przez Spó
  k ę zasady rachunkowo ści i ujawnie ń wymagaj ą okre ślenia warto ści godziwej zarówno
  finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowi ąza ń. W arto ści godziwe s ą ustalane i ujawniane
  z zastosowaniem przedstawionych poni żej metod. W uzasadnionych przypadkach, dalsze infor macje na temat
  za
  o że ń przyj ętych do okre ślenia warto ści godziwej przedstawiono w notach obja śniaj ących dotycz ących
  poszczególnych aktywów i zobowi ąza ń.
  Nale żno ści handlowe oraz inne
  Warto ść godziwa nale żno ści handlowych oraz innych, jest szacowana jako bie żąca warto ść przysz
  ych
  przep
  ywów pieni ężnych zdyskontowanych za pomoc ą rynkowej stopy procentowej na dzie ń zako ńczenia
  okresu sprawozdawczego. Warto ść godziwa szacowana jest w celu ujawnienia.
  Zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi
  Warto ść godziwa, szacowana dla celów ujawnienia, jest obli czana na podstawie wartości bie żącej przysz
  ych
  przep
  ywów pieni ężnych z tytu
  u zwrotu kapita
  u i odsetek, zdyskontow anych za pomocą rynkowej stopy
  procentowej na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  22
  DODATKOWE NOTY I OBJA ŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  Nota 1. SEGMENTY OPERACYJNE
  Spó
  ka dzia
  a w obr ębie jednego segmentu gospodarczego i geograficznego , w związku z czym nie wydziela
  segmentów sprawozdawczych.
  Analiza segmentów zosta
  a dokonana w skonsolidowany m sprawozdaniu finansowym grupy kapita
  owej
  LUG S.A.
  Nota 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDA ŻY
  Przychody ze sprzeda ży i przychody ogó
  em Spó
  ki prezentuj ą si ę nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Dzia
  alno ść kontynuowana
  0 0
  Sprzedaż towarów i materia
  ów 5 0
  Sprzeda ż produktów 0 0
  Sprzedaż us
  ug 1 601 1 020
  SUMA przychodów ze sprzeda ży 1 606 1 020
  Pozosta
  e przychody operacyjne 0 1
  Przychody finansowe 1 937 773
  SUMA przychodów ogó
  em z dzia
  alności kontynuowanej 3 543 1 794
  Przychody z dzia
  alno ści zaniechanej
  0 0
  SUMA przychodów ogó
  em 3 543 1 794
  Nota 3. KOSZTY RODZAJOWE
  Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Amortyzacja 1 2
  Zużycie materia
  ów i energii 0 0
  Us
  ugi obce 1 008 353
  Podatki i op
  aty 24 3
  Wynagrodzenia 346 477
  Ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia 8 35
  Pozosta
  e koszty rodzajowe 76 85
  Rezerwy gwarancyjne 0 0
  Koszty wed
  ug rodzajów ogó
  em, w tym: 1 463 953
  Zmiana stanu produktów 0 1
  Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrzeby jednostki
  (wielko ść ujemna) 0 0
  Koszty sprzeda
  ży (wielko ść ujemna) 0 0
  Koszty ogólnego zarz ądu (wielko ść ujemna) -1 463 -954
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i us
  ug 0 0  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  23
  Nota 4. POZOSTA E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
  Pozosta
  e przychody operacyjne 01.01.2017 - 31.12.2 017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Pozosta
  e 0 1
  Razem 0 1
  Pozosta
  e koszty operacyjne 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Darowizny 4 2
  Należno ści przedawnione, spisane 120 0
  Razem 124 2
  Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  Przychody finansowe 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Dywidendy otrzymane 1 911 564
  Nadwyżka dodatnich ró żnic kursowych 0 172
  Odsetki od podmiotów powi ązanych 0 37
  Pozosta
  e 26 0
  Razem 1 937 773
  Koszty finansowe 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Nadwyżka ujemnych ró żnic kursowych 1 0
  Odsetki od zobowiąza ń bud żetowych 0 1
  Pozosta
  e odsetki 1 0
  Pozosta
  e 0 0
  Razem 2 1
  Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
  G
  ówne sk
  adniki obci ążenia podatkowego za lata zako ńczone 31 grudnia 2017 i 2016 roku przedstawiaj ą si ę
  nast ępuj ąco:
  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 01.01.2017 - 31.12.201 7 01.01.2016 - 31.12.2016
  Bieżący podatek dochodowy 35 17
  Dotyczący roku obrotowego 35 17
  Korekty dotycz ące lat ubieg
  ych 0 0
  Odroczony podatek dochodowy -46 35
  Związany z powstaniem i odwróceniem si ę ró żnic przej ściowych -46 35
  Zwi ązany z obni żeniem stawek podatku dochodowego 0 0
  Obci ążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat - 11 53
  Wykazany rachunku zysków lub strat podatek odroczony stanowi różnic ę mi ędzy stanem rezerw i aktywów
  z tytu
  u podatku odroczonego na koniec i pocz ątek okresów sprawozdawczych.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  24
  BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Przychód przed opodatkowaniem 3 545 1 796
  Przychody lat ubieg
  ych zwiększaj ące podstaw ę do
  opodatkowania 0 0
  Przychody wy
  ączone z opodatkowania 1 937 772
  Koszty lat ubieg
  ych zmniejszające podstaw ę opodatkowania 45 57
  Kwoty zmniejszaj ące podstaw ę opodatkowania 1 597 959
  Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów 222 86
  Dochód do opodatkowania 188 94
  Odliczenia od dochodu - darowizna, strata 4 2
  Podstawa opodatkowania 184 92
  Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% 35 17
  Efektywna stawka podatku (udzia
  podatku dochodowego
  w zysku przed opodatkowaniem) 1,0% 1,0%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ora
  z rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego
  Aktywa oraz rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku do chodowego zosta
  y ujęte w odniesieniu do poni ższych
  sk
  adników aktywów i zobowi ąza ń:
  Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2017 -31.12.2017 r.:
  Ujemne ró żnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego 31.12.2016 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2017
  Odpis aktualizuj ący udzia
  y LUG Ukraina 99 0 0 99
  Odpis aktualizuj ący na nale żno ści od pracownika 21 0 0 21
  Pozosta
  e rezerwy 18 35 18 35
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia spo
  eczne p
  atne
  w następnych okresach 25 25 25 25
  Suma ujemnych ró żnic przej ściowych 163 60 43 180
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku 31 11 8 34
  Dodatnie ró żnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia rezerwy z tytu
  u podatku odroczonego 31.12.2016 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2017
  Naliczone odsetki - niezap
  acone 67 26 0 93
  Dodatnie ró żnice kursowe 249 0 249 0
  Korekty do warto ści godziwej z tytu
  u przej ęcia
  jednostek 0 0 0 0
  Suma dodatnich ró
  żnic przej ściowych 316 26 249 93
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego na
  koniec okresu: 60 5 47 18  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  25
  Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2016 -31.12.2016 r.:
  Ujemne różnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą do
  tworzenia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego
  31.12.2015 zwi ększenia zmniejszenia 31.12.2016
  Odpis aktualizuj ący udzia
  y LUG Ukraina 99 0 0 99
  Odpis aktualizuj ący na nale żno ści od pracownika 21 0 0 21
  Pozosta
  e rezerwy 22 18 22 18
  Niezap
  acone sk
  adki ZUS 2 0 2 0
  Niewyp
  acone wynagrodzenia 32 25 32 25
  Suma ujemnych różnic przej ściowych 176 43 56 163
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku 33 8 11 31
  Dodatnie różnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia rezerwy z tytu
  u podatku odroczonego 31.12.2015 zwi
  ększenia zmniejszenia
  31.12.2016
  Naliczone odsetki - niezap
  acone 19 67 19 67
  Dodatnie ró żnice kursowe 124 249 124 249
  Korekty do warto ści godziwej z tytu
  u przej ęcia
  jednostek 0 0 0 0
  Suma dodatnich ró
  żnic przej ściowych 143 316 143 316
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego na koniec
  okresu: 27 60 27 60
  Aktywa i rezerwy na podatek odroczony za lata zakończone 31 grudnia 2017 i 2016 r. przedstawiaj ą si ę
  nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego 31 34
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego – dzia
  alność kontynuowana 60 18
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego – dzia
  alno ść zaniechana 0 0
  Aktywa/Rezerwa netto z tytu
  u podatku odroczonego -29 52
  Nota 7. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA
  ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  W dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne W alne Zgromad zenie LUG S.A. podję
  o Uchwa
  ę nr 7 w sprawie
  podzia
  u zysku netto za 2016 rok i wyp
  aty dywidend y.
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie LUG S.A. uchwali
  o:
  · Wysoko ść dywidendy (kwota przeznaczona na wyp
  at ę dywidendy): 1 007 799,80 z
  otych ;
  · Warto ść dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,14 zł;
  · Liczba akcji objętych dywidendą: 7 198 570 akcji;
  · Dzie ń dywidendy (dzie ń, na który ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy):
  14 wrze śnia 2017r.;
  · Dzie ń wyp
  aty dywidendy: 21 wrze śnia 2017 roku.
  Dywidenda zosta
  a wyp
  acona w uchwalonej wysoko ści i terminie.
  Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania fina nsowego Zarząd LUG S.A. nie podj ą
  decyzji co do
  podzia
  u wyniku finansowego za rok 2017.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  26
  Nota 8. RZECZOWE AKTYWA TRWA E
  Informacje dotycz ące rzeczowych aktywów trwa
  ych zaprezentowano w pon iż szych tabelach:
  Wyszczególnienie Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urz ądzenia Ś
  rodki
  transportu Pozosta
  e
  ś
  rodki
  trwa
  e Ś
  rodki trwa
  e
  w budowie Razem
  Warto
  ść bilansowa
  brutto na dzie ń
  01.01.2017 0 0 4 0 0 0 4
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa
  brutto na dzie ń
  31.12.2017
  0 0 4 0 0 0 4
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2016 0 0 4 0 0 0 4
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzień
  31.12.2017 0 0 4 0 0 0 4
  Odpisy aktualizuj ące
  na dzie ń 01.01.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizujące
  na dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa
  netto na dzie ń
  31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Wyszczególnienie Grunty
  Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urz ądzenia Ś
  rodki
  transportu Pozosta
  e
  ś
  rodki
  trwa
  e Ś
  rodki trwa
  e
  w budowie Razem
  Warto
  ść bilansowa
  brutto na dzie ń
  01.01.2016 0 0 4 0 0 0 4
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa
  brutto na dzie ń
  31.12.2016
  0 0 4 0 0 0 4
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2016 0 0 3 0 0 0 3
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzień
  31.12.2016 0 0 4 0 0 0 4
  Odpisy aktualizuj ące
  na dzie ń 01.01.2016 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizujące
  na dzie ń 31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa
  netto na dzie ń
  31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  27
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpi
  y przes
  anki świadcz ące o trwa
  ej utracie warto ści rzeczowych
  aktywów trwa
  ych.
  Spó
  ka nie u żytkuje rzeczowych aktywów trwa
  ych na podstawie umó w leasingu lub umów najmu.
  W okresie sprawozdawczym Spó
  ka nie aktywowa
  a kosz tów finansowania zewnętrznego.
  W Spó
  ce nie wyst ępuj ą zabezpieczenia na posiadanych środkach trwa
  ych.
  W zwi ązku z zawarciem w dniu 10 kwietnia 2017 roku umowy na budowę budynku przemys
  owego z Parque
  Industrial Posadas S.A.P.E.M. na Spó
  ka jest zobowi ązana do nabycia tych nieruchomo ści wraz z budynkiem
  (ok. 1.600 m
  2) po up
  ywie okresu u żytkowania za cen ę wynosz ącą wraz z podatkiem odpowiednio 1.500.000
  euro za budynek oraz 65.708 euro za dzia
  ki (pow.7. 885 m
  2).  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  28
  Nota 9. WARTO ŚCI NIEMATERIALNE
  Informacje dotycz ące warto ści niematerialnych zaprezentowano w poni ższych tabelach:
  Wyszczególnienie Koszty prac
  rozwojowych
  Znaki
  towarowe
  Patenty i
  licencje
  Oprogramowanie komputerowe Warto
  ść
  firmy Inne
  Warto
  ści
  niematerialne
  w budowie Ogó
  em
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 01.01.2017 0 0 0 12 0 0 0 12
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 31.12.2017 0 0 0 12 0 0 0 12
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2017 0 0 0 11 0 0 0 11
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 0 0 1 0 0 0 1
  - amortyzacji 0 0 0 1 0 0 0 1
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzie ń
  31.12.2017 0 0 0 12 0 0 0 12
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 01.01.2017 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa netto
  na dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wyszczególnienie Koszty prac
  rozwojowych
  Znaki
  towarowe
  Patenty i
  licencje
  Oprogramowanie komputerowe Warto
  ść
  firmy Inne
  Warto
  ści
  niematerialne w budowie Ogó
  em
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 01.01.2016 0 0 0 12 0 0 0 12
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 31.12.2016 0 0 0 12 0 0 0 12
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2016 0 0 0 9 0 0 0 9
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 0 0 1 0 0 0 1
  - amortyzacji 0 0 0 1 0 0 0 1
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzie ń
  31.12.2016 0 0 0 11 0 0 0 11
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 01.01.2016 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa netto
  na dzie ń 31.12.2016 0 0 0 2 0 0 0 2
  Nota 10. NIERUCHOMO ŚCI INWESTYCYJNE
  Pozycja nie wyst ępuje.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  29
  Nota 11. UDZIA Y W JEDNOSTKACH ZALE ŻNYCH
  Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zale żnych
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Stan na początek okresu 33 218
  33 011
  Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytu
  u:
  1 723
  207
  - po
  ączenia jednostek gospodarczych 0
  0
  - zakupu jednostki - BIOT
  635
  0
  - zakupu jednostki - LUG Argentina 29
  0
  - pożyczki dla LUG do Brasil
  1 059
  207
  - podwy ższenie kapita
  u w LUG Light Factory Sp. z o.o. 0
  0
  Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytu
  u:
  5 169
  0
  - sprzedaż jednostki zale żnej 0
  0
  - reklasyfikacja
  0
  0
  - odpisy aktualizujące warto ść udzia
  ów w LUG do Brasil 509
  - odpisy aktualizujące warto ść udzielonych po życzek LUG do Brasil LTD
  4 660
  0
  Stan na koniec okresu 29 772
  33 218
  Inwestycje w jednostkach zależnych na dzie ń 31.12.2017 r.
  Nazwa spó
  ki, forma prawna, miejscowo ść,
  w której mie ści si ę siedziba zarz ądu Warto
  ść udzia
  ów
  wg ceny nabycia
  Korekty
  aktualizuj ące
  warto ść Warto
  ść
  bilansowa udzia
  ów Procent
  posiadanych udzia
  ów Procent
  posiadanych g
  osów Metoda
  konsolidacji
  LUG Light Factory Sp. z o.o., 65-127 Zielona
  Góra, ul. Gorzowska 11 29 000
  0
  29 000
  100%
  100%
  pe
  na
  T.O.W LUG Ukraina, ul. Diehtiariwska 62A,
  03040 Kijów
  99
  99
  0
  100%
  100%
  nd.
  LUG GmgH, Berlin 83
  0
  83
  100%
  100%
  pe
  na
  LUG Brazil's, Sao Paulo
  509
  509
  0
  65%
  65%
  pe
  na
  LUG Lighting UK, Londyn 25
  0
  25
  100%
  100%
  pe
  na
  BIOT Sp. z o.o.
  635
  0
  635
  51%
  51%
  pe
  na
  LUG Argentyna 29
  0
  29
  50%
  50%
  pe
  na
  Razem
  30 380
  608
  29 772  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  30
  Skrócone informacje finansowe o jednostkach zale żnych obejmuj ące
  ączne warto ści:
  Nazwa spó
  ki, forma prawna, miejscowo ść, w której mie ści
  si ę siedziba zarz ądu Kapita
  w
  asny
  Kapita
  zak
  adowy Pozosta
  e
  kapita
  y Zysk / strata
  netto Warto
  ść
  aktywów Aktywa
  trwa
  e Aktywa
  obrotowe Warto
  ść
  zobowi ąza ń Warto
  ść
  przychodów LUG Light Factory Sp. z o.o.,
  Zielona Góra 47 308
  29 000
  11 195
  7 113
  117 995
  52 493
  65 502
  70 688
  142 263
  LUG GmgH, Berlin
  232
  83
  146
  4
  312
  18
  295
  186
  1 528
  LUG Brazil's, Sao Paulo -4 084
  677
  -3 659
  -1 102
  1 216
  25
  1 191
  5 300
  856
  LUG Lighting UK, Londyn
  111
  25
  73
  13
  297
  0
  297
  80
  878
  BIOT Sp. z o.o., Zielona Góra 550
  80
  594
  -124
  701
  37
  663
  151
  0
  LUG Argentyna
  12
  36
  0
  -24
  60
  36
  23
  48
  0
  Inwestycje w jednostkach zale
  żnych na dzie ń 31.12.2016 r. Nazwa spó
  ki, forma prawna,
  miejscowo ść,
  w której mie ści si ę siedziba
  zarz ądu Warto
  ść udzia
  ów
  wg ceny nabycia Korekty
  aktualizuj ące
  warto ść Warto
  ść bilansowa
  udzia
  ów Procent
  posiadanych udzia
  ów Procent
  posiadanych g
  osów
  Metoda konsolidacji
  LUG Light Factory Sp. z o.o., 29 000
  0
  29 000
  100% 100% pe
  na
  T.O.W LUG Ukraina
  60
  60
  0
  100%
  100%
  nd.
  LUG GmgH, Berlin 83
  0
  83
  100% 100% pe
  na
  LUG Brazil's, Sao Paulo
  509
  0
  509
  65%
  65%
  pe
  na
  LUG Lighting UK, Londyn 25
  0
  25
  100% 100% pe
  na
  Razem
  29 677
  60
  29 617
  Nazwa spó
  ki, forma
  prawna,
  miejscowo ść, w której mie ści
  si ę siedziba zarz ądu Kapita
  w
  asny Kapita
  zak
  adowy Pozosta
  e
  kapita
  y Zysk / strata
  netto Warto
  ść
  aktywów Aktywa
  trwa
  e Aktywa
  obrotowe Warto
  ść
  zobowi ąza ń Warto
  ść
  przychodów LUG Light Factory Sp. z o.o. 44 053
  29 000
  15 053
  3 281
  106 492
  49 214
  57 278
  62 439
  120 933
  LUG GmgH, Berlin
  243
  83
  0
  87
  328
  42
  286
  86
  1 532
  LUG Lighting UK, Londyn 108
  25
  0
  0
  147
  0
  147
  39
  1 569
  LUG Brazil's, Sao Paulo
  -3 777
  677
  0
  0
  351
  36
  315
  4 128
  662
  Spó
  ka LUG GmbH od 11 wrze śnia 2008 r. jest elementem zagranicznej organizacji handlowej Grupy Kapita
  owej LUG S.A. i skupia się na sprzeda ży oraz promocji
  produktów na rynku niemieckim. Kapita
  zak
  adowy wy nosi 25 tys. EUR (83 tys. z
  ). LUG S.A. posiada 100% udzia
  ów w Spó
  ce LUG GmbH.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  31
  Zgodnie z Uchwa
  ą Zgromadzenia Wspólników LUG do Brasil Ltda z dnia 18 kwietnia 2013 r. podwyższono kapita
  zak
  adowy LUG do Brasil Ltda. o 350 t ys. reali
  brazylijskich do kwoty 500 000,00 reali brazylijski ch. Wk
  ad pieniężny na pokrycie kapita
  u zak
  adowego wspomnianej spó
  ki zależnej zosta
  wniesiony w nast ępuj ący
  sposób: 65 proc. przez LUG S.A., 20 proc. przez Ery ka Wtorkowskiego,15 proc. przez Andrzeja Barskiego. Stan aktualny na dzień 31.12.2017 r.
  Zarz ąd LUG S.A. w dniu 21.06.2013 r. podj ą
  uchwa
  ę nr 01/06/2013 w sprawie utworzenia i zarejestrowan ia spó
  ki kapita
  owej na terenie W ielkiej Brytanii, która
  b ędzie dzia
  a ć pod nazw ą "LUG Lighting UK Ltd." zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego. Jedynym udzia
  owcem LUG UK Ltd. jest LUG S.A. (100% udzia
  ów),
  a kapita
  zak
  adowy wynosi 5 tys. GBP (25 tys. z
  ) i dzieli się na 500 udzia
  ów po 10 GBP ka żdy. Przedmiotem dzia
  alno ści spó
  ki LUG Lighting UK Ltd. jest sprzeda ż
  opraw o świetleniowych. Stan aktualny na dzie ń 31.12.2017 r.
  W dniu 14 czerwca 2017 roku zosta
  podpisany statut LUG Argentina SA., który przewidywa
  , że akcjonariuszami spó
  ki w stosunku 50% na 50% b ęd ą LUG S.A.
  oraz Provider Argentina SA z siedzib ą w Posadas. Siedzib ą LUG Argentina SA jest Buenos Aires. Kapita
  zak
  ad owy Spó
  ki zosta
  określony na sum ę 300 000
  argenty ńskich pesos. Spó
  ka zosta
  a zarejestrowana w dniu 3 0 sierpnia 2017 roku.
  W dniu 9 wrze śnia 2017 roku zosta
  a zawi ązana spó
  ka BIOT sp. z o.o. o kapitale za
  o życielskim wynosz ącym 40 000 z
  , w której LUG S.A. obj ą
  i pokry
  wk
  adem
  pieni ężnym 408 udzia
  ów o warto ści nominalnej 50 z
  ka żdy udzia
  i
  ącznej warto ści nominalnej 20 400 z
  . W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
  Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzib ą w Zielonej Górze, spó
  ki zale żnej Emitenta, w której posiada on 51% udzia
  u w kap itale zak
  adowym i w g
  osach na
  zgromadzeniu wspólników, podj ę
  o uchwa
  ę sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki. Zgodnie z jej t reści ą kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zosta
  podwy ższony
  z kwoty 40.000,00 z
  do kwoty 80.000,00 z
  , tj. o k wotę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości nominalnej 50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone
  udzia
  y zosta
  y obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spó
  ki: Emitent a oraz spó
  kę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze.
  Emitent obj ą
  408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokry
  je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Tok a – Burzyński,
  Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obj ą
  392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokry
  je w ca
  o ści wk
  adem niepieni ężnym w postaci
  ruchomo ści.
  W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o., podję
  o uchwa
  ę sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki. Zgodnie
  z jej tre ści ą kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zosta
  podwy ższony z kwoty 40.000,00 z
  do kwoty 80.000,00 z
  , t j. o kwotę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych
  udzia
  ów o warto ści nominalnej 50,00 z
  ka żdy. LUG S.A. obj ę
  a 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokry
  je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie
  315.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obj ą
  392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z
  i pokry
  je w ca
  o ści wk
  adem niepieni ężnym w postaci ruchomo ści. Środki pozyskane z podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki zosta
  y przeznac zone na
  finansowanie kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o.o.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  32
  Nota 12. POZOSTA E D UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  Pozosta
  e d
  ugoterminowe aktywa finansowe na 31 gru dnia 2016 r. obejmowa
  y pożyczki udzielone jednostce
  zale żnej LUG do Brasil Ltda. W 2017 roku warto ść po życzek zosta
  a obj ęta w ca
  o ści odpisem aktualizuj ącym.
  Nota 13. NALEŻNO ŚCI D UGOTERMINOWE
  Inwestycje d
  ugoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Akcje/ Udzia
  y w spó
  kach nie notowanych na gie
  dzie 0 0
  Akcje spó
  ek notowanych na gie
  dzie 0 0
  D
  użne papiery warto ściowe 0 0
  Inne aktywa finansowe 0 0
  Pożyczki d
  ugoterminowe 0 120
  Z tytu
  u sprzedaży nieruchomo ści inwestycyjnych w dniu 31.03.2009 roku
  spó
  ce LUNA. Termin p
  atno ści do 31.12.2019 roku. 415 415
  Razem 415 535
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 14. NALEŻNO ŚCI HANDLOWE
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Nale
  żno ści handlowe 254 338
  - od jednostek powiązanych 249 317
  - od pozosta
  ych jednostek 5 21
  Odpisy aktualizujące 9 9
  - od jednostek powi ązanych 0 0
  - od pozosta
  ych jednostek 9 9
  Należno ści handlowe brutto 263 348
  Wyszczególnienie Nale
  żno ści
  brutto Nale
  żno ści
  bie żące Nale
  żno ści przeterminowane w dniach (wg terminów
  p
  atno ści), lecz ści ągalne
  < 60 dni 60-
  90
  dni 90-180 dni
  180-360
  dni >360 dni
  31.12.201 7 263 254 0 0 0 0 9
  Wobec jednostek
  powi
  ązanych 249 249 0 0 0 0 0
  Wobec jednostek
  pozosta
  ych 14 5 0 0 0 0 9
  31.12.2016 348 338 0 0 0 0 9
  Wobec jednostek
  powi
  ązanych 317 317 0 0 0 0 0
  Wobec jednostek
  pozosta
  ych 30 21 0 0 0 0 9
  Na 31 grudnia 2017 r. oraz 2016 r. nale
  żno ści handlowe nieobj ęte odpisem aktualizuj ącym to w ca
  o ści
  nale żno ści nieprzeterminowane (bie żące).
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug nie s ą oprocentowane. Spó
  ka posiada odpowiedni ą polityk ę w zakresie
  dokonywania sprzeda ży tylko zweryfikowanym klientom. Dzi ęki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  33
  dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom okre ślony odpisem aktualizuj ącym nie ści ągalne nale żno ści,
  w
  a ściwym dla nale żno ści handlowych Spó
  ki.
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Jednostki powi ązane
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych na
  pocz ątek okresu 0 0
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych od
  jednostek powi ązanych na koniec okresu 0 0
  Jednostki pozosta
  e
  Stan odpisów aktualizuj
  ących warto ść nale żno ści handlowych na
  pocz ątek okresu 9 10
  Zwi
  ększenia, w tym: 0 0
  Zmniejszenia w tym: 1 1
  - wykorzystanie odpisów aktualizuj
  ących 0 0
  - rozwi ązanie odpisów aktualizuj ących w zwi ązku ze sp
  at ą nale żno ści 1 1
  - zako ńczenie post ępowa ń 0 0
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych od
  jednostek pozosta
  ych na koniec okresu 9 9
  Stan odpisów aktualizuj
  ących warto ść nale żno ści handlowych ogó
  em
  na koniec okresu 9 9
  Nota 15. POZOSTA E NALE ŻNO ŚCI
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Pozosta
  e nale
  żno ści, w tym: 52 454
  Rozrachunki z tytu
  u podatków 0 0
  Pozosta
  e rozrachunki 52 454
  Odpisy aktualizujące 0 0
  Pozosta
  e nale żno ści brutto 52 454
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 16. ŚRODKI PIENI ĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Środki pieni ężne kasie i na rachunkach bankowych: 10 17
  Kasa g
  ówna 0 0
  Rachunek w banku BZ WBK S.A. nr 53019772 8 12
  Rachunek walutowy - USD w banku BZ WBK S.A. nr 53005190 1 3
  Rachunek walutowy - EUR w banku BZ WBK S.A. 1 1
  Środki pieni ężne w banku i w kasie przypisane dzia
  alno ści
  zaniechanej 0 0
  Razem 10 17
  Środki pieni ężne w banku s ą oprocentowane wed
  ug zmiennych stóp procentowych, których wysokość zale ży
  od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowy ch. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na ró żne
  okresy w zale żno ści od aktualnego zapotrzebowania Spó
  ki na środki pieni ężne i s ą oprocentowane wed
  ug
  ustalonych dla nich stóp procentowych.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  34
  Wartość godziwa środków pieni ężnych jest równa warto ści bilansowej.
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 17. KAPITA ZAK ADOWY
  Kapita
  zak
  adowy
  Seria/emisja
  rodzaj akcji Rodzaj
  uprzywilejowania akcji Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji Liczba
  akcji Warto
  ść
  jednostkowa
  Warto ść
  serii / emisji
  wg warto ści
  nominalnej w PLN Sposób
  pokrycia kapita
  u Data
  rejestracji
  A BRAK BRAK 4 320 000 0,25 1 080 000,00 Gotówka 2001
  B BRAK BRAK 1 438 856 0,25 359 714,00 Emisja
  Publiczna 2007
  C BRAK BRAK 1 439 714 0,25 359 928,50 Emisja
  Publiczna 2010
  RAZEM 7 198 570 1 799 642,50
  Kapita
  zak
  adowy – struktura na 31.12.2017 r.
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapita
  u
  akcyjnego Warto
  ść akcji % g
  osów
  Wtorkowski Ryszard 2 670 610 37,10% 668 37,10%
  Wtorkowska Iwona 1 120 000 15,56% 280 15,56%
  Fundusze Inwestycyjne OPERA 1 266 810 17,60% 317 17,60%
  POZOSTALI 2 141 150 29,74% 535 29,74%
  Razem 7 198 570 100,00% 1 800 100,00%
  Kapita
  zak
  adowy – struktura na 31.12.2016 r.
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapita
  u
  akcyjnego Warto
  ść akcji % g
  osów
  Wtorkowski Ryszard 2 670 610 37,10% 668 37,10%
  Wtorkowska Iwona 1 120 000 15,56% 280 15,56%
  Fundusze Inwestycyjne OPERA 1 266 810 18,34% 317 18,34%
  POZOSTALI 2 141 150 29,00% 535 29,00%
  Razem 7 198 570 100,00% 1 800 100,00%
  Nota 18. KAPITA ZAPASOWY Z OBJ ĘCIA UDZIA ÓW POWY ŻEJ ICH
  WARTO ŚCI NOMINALNEJ
  Kapita
  zapasowy zosta
  utworzony z nadwy żki warto ści emisyjnej nad nominaln ą, która zosta
  a pomniejszona
  o koszty emisji akcji uj ęte jako zmniejszenie kapita
  u zapasowego.
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Nadwy żka ceny emisyjnej nad nominaln ą 25 754 25 754
  Koszty emisji 1 939 1 939
  RAZEM 23 815 23 815  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  35
  Nota 19. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE
  Zobowi ązania handlowe
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowi ązania handlowe 217 44
  Wobec jednostek powi ązanych 84 0
  Wobec jednostek pozosta
  ych 133 44
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 20. POZOSTA E ZOBOWI ĄZANIA
  Pozosta
  e zobowi ązania krótkoterminowe obejmuj ą:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowi
  ązania z tytu
  u pozosta
  ych podatków, ce
  , ubezpiecz eń
  spo
  ecznych i innych, z wyj ątkiem podatku dochodowego od osób
  prawnych 101
  49
  Podatek VAT 58 16
  Podatek CIT
  21 17
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 16
  Sk
  adki na ubezpieczenie spo
  eczne (ZUS) 5 0
  Pozosta
  e zobowiązania 56 17
  Zobowi ązania wobec pracowników z tytu
  u wynagrodze ń
  27 17
  Inne zobowiązania 29 0
  Bierne rozliczenia mi ędzyokresowe
  0 0
  Razem inne zobowiązania 157 66
  Zarówno na 31.12.2017 r. jak i 31.12.2016 r. s ą to zobowi ązania nieprzeterminowane (bie żące).
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 21. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
  Spó
  ka nie posiada.
  Nota 22. POZOSTA E REZERWY
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Rezerwa restrukturyzacyjna 0 0
  Rezerwa na badanie bilansu 30 18
  Rezerwa na przysz
  e us
  ugi 5 0
  Razem, w tym: 35 18
  - d
  ugoterminowe 0 0
  - krótkoterminowe 35 18  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  36
  Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych
  Wyszczególnienie Rezerwy na
  badanie bilansu Rezerwa
  restrukturyzacyjna Inne
  rezerwy Ogó
  em
  Stan na 01.01.2017 r.
  18 0 0 18
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 30 0 5 35
  Wykorzystane 18 0 0 18
  Rozwiązane 0 0 0 0
  Stan na 31.12.2017 r., w tym: 30 0 5 35
  - d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  - krótkoterminowe 0 0 0 0
  Stan na 01.01.2016 r. 22 0 0 22
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 18 0 0 18
  Wykorzystane 22 0 0 22
  Stan na 31.12.2016 r., w tym: 18 0 0 18
  - d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  - krótkoterminowe 18 0 0 18
  Nota 23. INSTRUMENTY FINANSOWE
  Jednostka posiada nast ępuj ące instrumenty finansowe: nale żno ści i zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug,
  które powstaj ą bezpo średnio w toku prowadzonej przez ni ą dzia
  alno ści, udzielone po życzki, środki pieni ężne.
  Spó
  ka nie zawiera transakcji z udzia
  em instrument ów pochodnych. Zasadą stosowan ą przez Spó
  k ę obecnie
  i przez ca
  y okres obj ęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrum entami finansowymi.
  G
  ówne rodzaje ryzyka wynikaj ącego z instrumentów finansowych Spó
  ki obejmuj ą ryzyko zwi ązane
  z p
  ynno ści ą oraz ryzyko kredytowe. Zarz ąd weryfikuje i uzgadnia zasady zarz ądzania ka żdym z tych rodzajów
  ryzyka – zasady te zosta
  y w skrócie omówione poni żej.
  Ryzyko stopy procentowej
  Na koniec okresu sprawozdawczego struktura oprocent owanych instrumentów finansowych przedstawia się
  nast ępuj ąco:
  Instrumenty finansowe o sta
  ej stopie
  procentowej 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa finansowe
  258 342
  Zobowiązania finansowe -217 -44
  Razem 41 298
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie
  procentowej 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa finansowe
  10 17
  Zobowiązania finansowe 0 0
  Razem 10 17
  Analiza wra żliwo ści warto ści godziwej instrumentów finansowych o zmiennej sto pie procentowej
  Zmiana o 100 punktów bazowych w stopie procentowej zwiększy
  aby lub zmniejszy
  aby zysk przed
  opodatkowaniem o 1 tys. z
  . Zmiana ta mia
  aby bezpo średni wp
  yw na kapita
  w
  asny Spó
  ki. Analiza ta op iera
  si ę na za
  o żeniach, że inne zmienne pozostaj ą na sta
  ym poziomie.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  37
  Ryzyko walutowe
  Spó
  ka narażona jest na ryzyko walutowe z tytu
  u zawieranych tr ansakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku
  udzielania po życzek w walutach obcych, dokonywania sprzeda ży lub zakupów w walutach innych ni ż jej waluta
  wyceny.
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko walutowe wed
  ug kursu n a koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się
  nast ępuj ąco:
  Aktywa i zobowi ązania finansowe 31.12.2017 Stopie
  ń (warto ść nara żenia na ryzyko)
  Waluty
  Stopy
  procentowej
  EUR USD BRL
  Aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik finansowy 0 0 0 0
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0 0 0
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści 0 0 0 0
  Po życzki i nale żno ści 0 2 0 0
  Zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik
  finansowy 0 0 0 0
  Zobowi
  ązania handlowe i pozosta
  e 0 32 0 0
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 0 0 0
  Instrumenty zabezpieczaj ące – aktywa 0 0 0 0
  Instrumenty zabezpieczaj ące – pasywa 0 0 0 0
  W ciągu roku stosowano nast ępuj ące kursy wymiany dla najwa żniejszych walut obcych:
  Rok obrotowy Waluta Ś redni kurs
  w okresie
  Kurs na ostatni dzie ń
  okresu
  2017 EUR 4,2449 4,1709
  2016 EUR 4,3757 4,4240
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe polega na tym, że kontrahent nie wywi ąże si ę ze swoich zobowi ąza ń wynikaj ących
  z instrumentu finansowego lub umowy, co spowoduje p oniesienie przez drugą stron ę straty finansowej.
  Z uwagi na specyfik ę dzia
  alno ści nale żno ści dotycz ą g
  ównie Spó
  ek powi ązanych, tak wi ęc ryzyko kredytowe
  uznawane jest za niskie. W odniesieniu do innych ak tywów finansowych Spó
  ki, takich jak środki pieni ężne
  i ich ekwiwalenty ryzyko kredytowe Spó
  ki powstaje w wyniku niemożno ści dokonania zap
  aty przez drug ą
  stron ę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej aktywów.
  G
  ównym odbiorc ą na 31 grudnia 2017 i 2016 r. by
  a jednostka zale żna LUG Light Factory Sp. z o. o.
  Ryzyko p
  ynno ści
  Ryzyko p
  ynno ści definiowane jest jako ryzyko, że Spó
  ka nie b ędzie zdolna do regulowania swoich
  finansowych zobowi ąza ń gotówk ą lub innym aktywem finansowym. Celem zarz ądzania p
  ynno ści ą przez
  Spó
  k ę jest zapewnienie wystarczaj ącej zdolno ści do regulowania wymaganych zobowi ąza ń, zarówno
  w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez niepotrz ebnego narażania Spó
  ki na straty i podwa żenie reputacji.
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty s ą utrzymywane na poziomie minimalnym, które wraz z d ostępnymi
  ź ród
  ami finansowania pozwol ą na pokrycie bie żących wydatków operacyjnych. To zabezpieczenie nie
  obejmuje jednak szczególnie trudnych sytuacji, któr ych nie można przewidzie ć, takich jak katastrofy czy kl ęski
  ż ywio
  owe.
  Na 31 grudnia 2017 r. oraz 2016 r. zobowi ązania Spó
  ki s ą wymagalne w okresie poni żej 6 miesi ęcy.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  38
  Porównanie wartości godziwych z warto ściami na dzie ń sprawozdawczy
  Poni ższa tabela zawiera porównanie warto ści godziwych aktywów i zobowi ąza ń finansowych z warto ściami
  uj ętymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
  AKTYWA FINANSOWE Warto
  ść bilansowa Warto ść godziwa
  Maksymalne nara żenie na
  ryzyko
  kredytowe Kategoria
  instrumentów finansowych
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Udzia
  y w spó
  kach zale żnych 0 -155 0 -155 0 -
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0 0 0 0 -
  Po życzki d
  ugoterminowe 0 0 0 0 0 0
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 0 4 928 0 4 928 0 Nale żno ści i po życzki
  Ś rodki pieni ężne i ich
  ekwiwalenty 0 17 0 17 0 0
  Poni
  żej przedstawiono szczegó
  y dotycz ące warto ści godziwej instrumentów finansowych, dla których w artość
  godziw ą mo żna oszacowa ć:
  · Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty oraz krótkoterminowe depozyty bankowe: wartość na dzie ń
  sprawozdawczy zbli żona jest do warto ści godziwej ze wzgl ędu na krótkoterminowy charakter tych
  aktywów.
  · Nale żno ści handlowe, pozosta
  e nale żno ści, zobowi ązania: warto ść na dzie ń sprawozdawczy
  zbli żona jest do warto ści godziwej ze wzgl ędu na krótkie terminy p
  atno ści.
  · D
  ugoterminowe nale żno ści oraz po życzki udzielone: warto ść na dzie ń sprawozdawczy zbli żona jest
  do warto ści godziwej ze wzgl ędu na stosowane zmienne stopy procentowe.
  Nota 24. INFORMACJE O PODMIOTACH POWI ĄZANYCH
  Nast ępuj ąca tabela przedstawia
  ączne kwoty istotnych transakcji zawartych z podmiot ami powiązanymi.
  Odpisy aktualizuj ące nale żno ści od jednostek powi ązanych nie wyst ąpi
  y.
  Spó
  ka nie udziela
  a po życzek Cz
  onkom Zarz ądu.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  39
  Podmiot powi
  ązany Sprzeda
  ż na rzecz
  podmiotów powi ązanych Zakupy od podmiotów
  powi ązanych Nale
  żno ści od
  podmiotów
  powi ązanych w tym przeterminowane
  Zobowi
  ązania wobec
  podmiotów powi ązanych w tym zaleg
  e, po
  up
  ywie terminu p
  atno ści
  Jednostka dominuj ąca 31.12.2017 31.12. 2016 31.12.2017 31.12. 2016
  31.12.2017
  31.12. 2016 31.12.2017 31.12. 2016 31.12.2017 31.12 . 2016 31.12.2017 31.12. 2016
  LUG S.A.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Jednostki zależne:
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Lug Light Factory Sp.
  z o. o. 1601
  1 020
  380
  133
  249
  317
  0
  0
  84
  0
  46
  0
  LUG do Brasil Artigos de Iluminacao Ltda.
  0
  0
  0
  0
  0
  3 061
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Transakcje z udzia
  em innych cz
  onków
  g
  ównej kadry
  kierowniczej 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Luna I.Wtorkowska
  0
  0
  0
  0
  415
  415
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Luna Wtorkowscy S.J. 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Wtorkowski Ryszard
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Ejsmont Mariusz 0
  0
  0
  0
  42
  42
  0
  0
  0
  0
  0
  0  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  40
  W okresie objętym informacjami finansowymi transakcje z jednostka mi powiązanymi dotyczy
  y g
  ównie:
  - świadczenia us
  ug marketingowych i administracyjnych w ramach umów pomiędzy LUG S.A., a LUG Light
  Factory Sp. z o.o.,
  - udzieleniu po życzek d
  ugoterminowych w ramach odr ębnych umów zawartych pomi ędzy LUG S.A., a LUG
  do Brasil Ltda.
  Zdaniem zarz ądu Spó
  ki warunki transakcji zawieranych pomi ędzy podmiotami powi ązanymi nie odbiegaj ą od
  warunków rynkowych. Nale żno ści od spó
  ek powi ązanych nie s ą zabezpieczone, zostan ą rozliczone w formie
  sp
  at gotówkowych. Odpisy aktualizuj ące dotycz ące nale żno ści od jednostek powi ązanych nie wyst ąpi
  y.
  Nota 25. WYNAGRODZENIA WY ŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY
  NADZORCZEJ
  Wynagrodzenie wyp
  acone lub nale żne cz
  onkom Zarz ądu oraz cz
  onkom Rady Nadzorczej Spó
  ki
  Ś wiadczenia wyp
  acane Cz
  onkom Zarz ądu
  Imię i nazwisko Funkcja 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  Wynagrodzenia Cz
  onków Zarz ądu
  Ryszard W torkowski Prezes Zarz ądu 180 180
  Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarz ądu 72 72
  Ma
  gorzata Konys Cz
  onek Zarz ądu 48 48
  RAZEM 300 300
  Świadczenia wyp
  acane Cz
  onkom Rady Nadzorczej
  Wyszczególnienie 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  Wynagrodzenia Cz
  onków Rady Nadzorczej 46 55
  RAZEM 46 55
  Nota 26. ZATRUDNIENIE
  W 2016 roku Spó
  ka zatrudnia
  a do ko ńca wrze śnia 1 osob ę na podstawie umowy o prac ę. Od 01.10.2016 r.
  Spó
  ka nie zatrudnia pracowników.
  Nota 27. KOREKTA B ĘDU
  W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansow ym dane porównawcze w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej oraz dodatkowych informacjach i obja śnieniach na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i za rok obrotowy
  ko ńcz ący si ę tego dnia nie zosta
  y zmienione w stosunku do dany ch zatwierdzonych na koniec roku
  obrotowego 31 grudnia 2016 r.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  41
  Nota 28. ZARZĄDZANIE KAPITA EM
  G
  ównym celem zarz ądzania kapita
  em w Spó
  ce jest utrzymanie dobrego r atingu kredytowego i bezpiecznych
  wska źników kapita
  owych, które wspiera
  yby dzia
  alno ść operacyjn ą Spó
  ki i zwi ększa
  y warto ść dla jej
  akcjonariuszy. Spó
  ka zarz ądza struktur ą kapita
  ow ą i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza
  do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapita
  owej, Spó
  ka może zmieni ć wyp
  at ę
  dywidendy dla akcjonariuszy, zwróci ć kapita
  akcjonariuszom lub wyemitowa ć nowe akcje. W roku
  zako ńczonym dnia 31 grudnia 2017 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów
  obowi ązuj ących w tym obszarze. Spó
  ka monitoruje stan kapita
  ów stosując wska źnik d źwigni, który jest
  liczony jako stosunek zad
  u żenia netto do sumy kapita
  ów powi ększonych o zad
  u żenie netto. Do zad
  u żenia
  netto Spó
  ka wlicza zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug i inne zobowi ązania, pomniejszone o środki pieni ężne
  i ekwiwalenty środków pieni ężnych. Kapita
  obejmuje kapita
  w
  asny.
  Wska źnik d źwigni finansowej na koniec roku kszta
  tuje si ę nast ępuj ąco:
  Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
  PLN’000 PLN’000
  Zad
  u żenie 409 128
  Ś
  rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 10 17
  Zad
  u żenie netto 399 111
  Kapita
  w
  asny 30 116 34 411
  Stosunek zad
  użenia netto do kapita
  u w
  asnego 1,32% 0,32%
  Nota 29.
  ROZLICZENIA PODATKOWE
  Przepisy dotycz ące podatku od towarów i us
  ug, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy
  sk
  adek na ubezpieczenia spo
  eczne podlegaj ą zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest o dniesienia
  do utrwalonych regulacji b ądź precedensów prawnych. Obowi ązuj ące przepisy zawieraj ą równie ż niejasno ści,
  które powoduj ą ró żnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepi sów podatkowych zarówno między
  organami pa ństwowymi, jak i mi ędzy organami pa ństwowymi i przedsi ębiorstwami. Rozliczenia podatkowe
  oraz inne (na przyk
  ad celne czy dewizowe) mog ą by ć przedmiotem kontroli organów, które uprawnione s ą do
  nak
  adania istotnych kar, a ustalone w wyniku kontr oli dodatkowe kwoty zobowiąza ń musz ą zosta ć wp
  acone
  wraz z odsetkami. Zjawiska te powoduj ą, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wy ższe ni ż istniej ące zwykle
  w krajach o bardziej rozwini ętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mog ą by ć przedmiotem
  kontroli przez okres pi ęciu lat, pocz ąwszy od ko ńca roku, w którym nast ąpi
  a zap
  ata podatku.
  Nota 30. ZDARZENIA PO KO ŃCU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
  Podwyższenie kapitału zakładowego w BIOT Sp. z o.o.
   W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzen ie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spó
  ka), podj ę
  o uchwa
  ę w sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki.
  Zgodnie z tre ści ą uchwa
  y kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z
  do kwoty
  120.000,00 z
  , tj. o kwot ę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości nominalnej
  50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone udzia
  y zostan ą obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spó
  ki:
  Emitenta oraz spó
  k ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze. Spó
  ka LUG
  S.A. obejmie 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokryje je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie
  315.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  42
  Górze obejmie 392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokryje je w ca
  o ści wk
  adem
  niepieni ężnym w postaci praw w
  asno ści intelektualnej. Środki pozyskane z podwy ższenia kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki zostan ą przeznaczone na finansowanie kolejnych etapów real izacji projektów BIOT
  Sp. z o.o.
   W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadz enie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spó
  ka), podj ę
  o uchwa
  ę w sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki.
  Zgodnie z tre ści ą uchwa
  y kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zostanie podwy ższony z kwoty 120.000,00 z
  do kwoty
  160.000,00 z
  , tj. o kwot ę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości nominalnej
  50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone udzia
  y zostan ą obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spó
  ki:
  Emitenta oraz spó
  k ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze. Spó
  ka LUG
  S.A. obejmie 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokryje je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie
  275.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej
  Górze obejmie 392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokryje je w ca
  o ści wk
  adem
  niepieni ężnym w postaci praw w
  asno ści intelektualnej. Środki pozyskane z podwy ższenia kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki zostan ą przeznaczone na finansowanie kolejnych etapów real izacji projektów BIOT
  Sp. z o.o.
  Nota 31. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH WYP ACONE LUB NALE ŻNE
  Wynagrodzenie wyp
  acone lub nale żne za rok obrotowy 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finanso wego
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 31,5 22,0
  Zielona Góra, dnia 27 kwietnia 2018 r.
  Cz
  onkowie Zarządu:
  Ryszard W torkowski – PREZES ZARZ ĄDU
  Mariusz Ejsmont – WICEPREZES ZARZ ĄDU
  Ma
  gorzata Konys – CZ ONEK ZARZ ĄDU
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksi ąg rachunkowych:
  Dyrektor Finansowy Ma
  gorzata Konys


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  1
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  INFORMACJE OGÓLNE
  I. Dane jednostki:
  Nazwa: LUG S.A.
  Forma prawna: spó
  ka akcyjna
  Siedziba: Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  Kraj rejestracji: Polska
  Podstawowy przedmiot
  dzia
  alności:
  doradztwo firm centralnych (head office) i doradztw
  o związane
  z zarz ądzaniem (wg PKD 2007 – 70)
  Numer rejestru: KRS 0000287791
  Organ prowadz ący rejestr: S
  ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia
  Gospodarc zy
  Krajowego Rejestru S ądowego
  Numer statystyczny REGON: 080201644
  NIP: 929-16-72-920
  II. Czas trwania Spó
  ki:
  LUG S.A. zosta
  a utworzona na czas nieoznaczony.
  III. Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Dane porównawcze prezentowane s ą wed
  ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2016 r. dla sprawozdania z sytuacji
  finansowej, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku dla sprawozdania z ca
  kowitych
  dochodów, sprawozdania z przep
  ywów pieni ężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale w
  asnym.
  IV. Sk
  ad organów Spó
  ki wed
  ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2017 r.:
  Zarz ąd na dzie ń 31 grudnia 2016 r.:
  Imię i nazwisko Funkcja
  Ryszard W torkowski Prezes Zarz ądu
  Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarz ądu
  Ma
  gorzata Konys Cz
  onek Zarz ądu
  Zmiany w sk
  adzie Zarz ądu Spó
  ki:
  W roku obrotowym nie nast ąpi
  y zmiany w sk
  adzie Zarz ądu Spó
  ki.
  Na dzie ń sporz ądzenia informacji finansowej Rada Nadzorcza sk
  ada się z nast ępuj ących osób:
  Imi ę i nazwisko Funkcja
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej
  Renata Bacza ńska Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Zygmunt Ćwik Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Eryk W torkowski Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Szymon Zio
  o Cz
  onek Rady Nadzorczej
  Zmiany w sk
  adzie Rady Nadzorczej Spó
  ki:
  W roku 2017 nie nast ąpi
  y zmiany w sk
  adzie Rady Nadzorczej.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  2
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  V. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finan sowego:
  Podmiotem badającym sprawozdanie finansowe za 2017 rok by
  a spó
  ka PKF Consult Spó
  ka z ograniczoną
  odpowiedzialno ści ą Sp. k., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, wp isana na listę firm audytorskich,
  prowadzon ą przez Krajow ą Rad ę Bieg
  ych Rewidentów, pod numerem 477.
  VI. Prawnicy:
  · Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bacza ńska, Szarata Spó
  ka Partnerska,
  Al. Konstytucji 3 Maja 1, 65-805 Zielona Góra
  VII. Banki:
  · Bank Zachodni WBK S.A. Odzia
  Zielona Góra, 50-950 Wroc
  aw, ul. Rynek 9/11
  VIII. Notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect:
  1. Informacje ogólne
  Gie
  da Gie
  da Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  ul. Ksi ążęca 4
  00-498 Warszawa
  Indeksy NCIndex (udzia
  w indeksie: 1.331%)
  Segment NC Focus
  Sektor EKD (70.10) Dzia
  alno ść firm centralnych (head offices) i holdingów,
  z wy
  ączeniem holdingów finansowych
  ISIN PLLUG0000010
  Ticker LUG
  Data pierwszego notowania 20.11.2007
  2. System depozytowo –
  rozliczeniowy Krajowy Depozyt Papierów Warto
  ściowych S.A. (KDPW),
  ul. Ksi ążęca 4, 00-498 W arszawa
  3. Kontakty z inwestorami Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  4. Struktura kapita
  u zak
  adowego LUG S.A.
  Seria Liczba akcji
  (szt.)
  Udzia
  w kapitale
  zak
  adowym (%) Liczba g
  osów
  Udzia
  w ogólnej
  liczbie g
  osów (%)
  A 4 320 000 60,01 % 4 320 000 60,01 %
  B 1 438 856 19,99 % 1 438 856 19,99 %
  C 1 439 714 20,00 % 1 439 714 20,00 %
  Razem 7 198 570 100,00% 7 198 570 100,00%
  Ż
  adne akcje nie s ą uprzywilejowane.
  IX. Znacz ący akcjonariusze:
  Wed
  ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2017r., akcjonariuszami posiadaj ącymi ponad 5% g
  osów na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:
  Akcjonariusze Seria
  akcji Liczba akcji Wartość
  nominalna akcji (zł) Udział
  w kapitale
  zakładowym (%) Liczba
  głosów Udział
  w ogólnej liczbie
  głosów
  na WZA (%)
  Ryszard Wtorkowski A, C 2 670 610 667 652,50 37,10% 2 670 610 37,10%
  Iwona Wtorkowska A 1 120 000 280 000,00 15,56% 1 120 000 15,56%
  Fundusze Inwestycyjne
  OPERA A, B, C 1 266 810 316 702,50 17,60% 1 266 810 17,60%
  Pozostali akcjonariusze B, C 2 141 150 535287,50 29,74% 2 141 150 29,74%
  SUMA A,B,C 7 198 570 1 799 642,50 100,00% 7 198 570 100,00%


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  3
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  X. Spó
  ki zależne:
  Nazwa Spó
  ki Siedziba Dane rejestrowe Przedmiot
  dzia
  alno ści Kapita
  podstawowy
  Udzia
  procentowy
  w kapitale
  Udzia
  procentowy
  w prawach g
  osu
  LUG Light Factory
  Sp. z o. o. ul. Gorzowska 11,
  65-127 Zielona Góra KRS 0000290498
  NIP 929-17-85-452 Produkcja
  elektrycznego sprz ętu
  o świetleniowego
  i lamp elektrycznych 29 000 000
  PLN 100% 100%
  LUG GmbH
  10179 Berlin
  Wilhelmine-
  Gemberg
  Weg 6, Aufgang G
  HRB 12835
  Ust.-IdNr. DE
  262127740
  Produkcja, dystrybucja
  i instalacja sprz
  ętu
  elektrycznego
  25 000
  EURO 100% 100%
  T.O.W LUG
  Ukraina
  (dzia
  alno ść
  zawieszona) ul. Diehtiariwska
  62A, 03040 Kijów KRS
  107410200000154 70
  NIP 34190214 Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie,
  produkcja sprz ętu
  oświetleniowego
  160 233 UAH 100% 100%
  LUG Lighting UK
  Ltd.
  Building 3 Chiswick
  Park
  566 Chiswick High
  Road
  W4 5YA London
  KRS 08580097
  NIP 171766096
  Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  oświetleniowym.
  Projektowanie,
  produkcja sprz ętu
  oświetleniowego
  5 000 GBP 100%
  100%
  LUG do BRASIL
  LTDA. Al.. Santos, 2480
  Cj. 51 Cerqueira Cesar
  Sao Paulo-SP
  Brazil CNPJ/MF
  15.805.349/0001- 78 Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie,
  I produkcja sprz ętu
  o świetleniowego 500 000 BRL 65 % 65 %
  LUG
  Argentina SA
  Cerrito 836, 7th
  floor, Buenos Aires,
  Argentina
  zarejestrowana
  przez La
  Inspección
  General de Justicia
  (IGJ) pod numerem
  17573 ksi
  ęgi 85
  Spó
  ek Akcyjnych
  (RPC)
  Produkcja,
  przetwarzanie,
  monta ż i sk
  adanie
  opraw
  o świetleniowych,
  dzia
  alno ść
  handlowa oraz
  doradcza w zakresie
  technologii
  oświetleniowej.
  300 000 ARS 50% 50%
  BIOT Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin –
  Nowa 7, 66-002 Zielona Góra KRS 0000695926
  NIP 9731045329 Dzia
  alno
  ść
  zwi ązana
  z oprogramowaniem i doradztwem w
  zakresie informatyki 80 000 PLN 51% 51%
  Sk
  ad Grupy LUG na dzie
  ń publikacji niniejszego sprawozdania, po dniu 31 gr udnia 2017 roku, nie uleg
  zmianie.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  4
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  XI. Oświadczenie zarz ądu
  Zarz ąd Spó
  ki o świadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawoz danie finansowe i dane
  porównawcze sporz ądzone zosta
  y zgodnie z obowi ązuj ącymi Spó
  k ę zasadami rachunkowo ści oraz, że
  odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę maj ątkow ą i finansow ą Spó
  ki oraz jej wynik
  finansowy.
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporządzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej, które zosta
  y zatwierdzone przez Uni ę Europejsk ą i zosta
  o
  zaakceptowane przez Zarz ąd Spó
  ki do publikacji oraz przed
  o żenia w
  a ściwym organom Spó
  ki do
  zatwierdzenia zgodnie z przepisami Ustawy o rachunk owości.
  Zarz ąd jednostki o świadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, dokonuj ący
  badania sprawozdania finansowego zosta
  wybrany zgo dnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten i biegli
  rewidenci, dokonuj ący tego badania, spe
  niali warunki do wydania bezst ronnej i niezależnej opinii z badania,
  zgodnie z w
  a ściwymi przepisami prawa krajowego.
  XII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spó
  ki
  w dniu 27 kwietnia 2018 r.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  5
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  Rachunek zysków i strat
  Wyszczególnienie nota
  za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  za okres
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Przychody ze sprzeda ży
  1 606 1 020
  Przychody ze sprzeda
  ży produktów 2 0 0
  Przychody ze sprzeda ży us
  ug 2 1 601 1 020
  Przychody ze sprzedaży towarów i materia
  ów 2 5 0
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów
  6 0
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us
  ug 3 0 0
  Warto
  ść sprzedanych towarów i materia
  ów 6 0
  Zysk (strata) brutto na sprzeda ży 1 600 1 020
  Ró żnica z tytu
  u przekazania aktywów niegotówkowych
  w
  a ścicielom 0 0
  Pozosta
  e przychody operacyjne 4 0 1
  Koszty sprzeda
  ży 3 0 0
  Koszty ogólnego zarządu 3 1 463 954
  Nak
  ady na prace badawcze i rozwojowe 0 0
  Pozosta
  e koszty operacyjne 4 124 2
  Zysk (strata) na dzia
  alno ści operacyjnej
  13 65
  Przychody finansowe 2,5 1 937 773
  Koszty finansowe
  5 2 1
  Udzia
  w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw
  w
  asno ści 0 0
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 948 836
  Podatek dochodowy 6 -11 53
  Zysk (strata) netto z dzia
  alno ści kontynuowanej
  1 958 784
  Zysk (strata) z dzia
  alno
  ści zaniechanej 0 0
  Zysk (strata) netto
  1 958 784
  Zysk (strata) netto na jedną akcj ę (w z
  )
  Podstawowy za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Zysk (strata) netto na jedną akcj ę z dzia
  alno ści
  kontynuowanej (w z
  )
  Podstawowy za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,2720 0,1089
  Zysk (strata) netto na jedn
  ą akcj ę z dzia
  alno ści zaniechanej
  (w z
  ) 0,00 0,00  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  6
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów
  Wyszczególnienie NOTA
  za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  za okres
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Zysk (strata) netto 1 958 784
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek dzia
  aj ących za granic ą 0 0
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek wycenianych m etodą
  praw w
  asno ści 0 0
  Strata netto z zabezpieczenia udzia
  u w aktywach net
  to
  w jednostkach dzia
  ających za granic ą 0 0
  Przeszacowanie rzeczowego maj ątku trwa
  ego 0 0
  Zmiana netto warto ści godziwej aktywów finansowych
  dost ępnych do sprzeda ży 0 0
  Zmiana netto warto ści godziwej aktywów finansowych
  dost ępnych do sprzeda ży przeklasyfikowana do zysku lub straty
  bie żącego okresu 0
  0
  Efektywna cz
  ęść zmian warto ści godziwej instrumentów
  zabezpieczaj ących przep
  ywy środków pieni ężnych 0 0
  Zmiana netto warto ści godziwej instrumentów zabezpieczaj ących
  przep
  ywy pieni ężne przeklasyfikowana do zysku lub straty
  bie żącego okresu 0
  0
  Zyski (straty) aktuarialne z programów okre
  ślonych świadcze ń 0 0
  Podatek dochodowy zwi ązany z elementami pozosta
  ych
  ca
  kowitych dochodów 0 0
  Suma dochodów ca
  kowitych 1 958 784
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA nota stan na
  31.12.2017 r.
  stan na
  31.12.2016 r.
  Aktywa trwa
  e
  30 221 33 786
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 8 0 0
  Warto
  ści niematerialne 9 0 2
  Nieruchomości inwestycyjne 10 0 0
  Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 11 29 772 29 617
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0
  Pozosta
  e aktywa finansowe 12 0 3 601
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 6 34 31
  Należno ści d
  ugoterminowe 13 415 535
  Aktywa obrotowe 321 813
  Zapasy 0 0
  Należno ści handlowe 14 254 338
  Nale żno ści z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 0 0
  Pozosta
  e nale żno ści 15 52 454
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0
  Aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik
  finansowy 0 0
  Pozosta
  e aktywa finansowe 0 0
  Rozliczenia międzyokresowe 5 4
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 16 10 17
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda ży 0 0
  AKTYWA RAZEM
  30 542 34 599  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  7
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego
  PASYWA NOTA stan na
  31.12.2017 r. stan na
  31.12.2016 r.
  Kapita
  w
  asny 30 116 34 411
  Kapita
  zak
  adowy 17 1 800 1 800
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powyżej warto ści nominalnej 18 23 815 23 815
  Akcje w
  asne 0 0
  Pozosta
  e kapita
  y 7 373 7 597
  Niepodzielony wynik finansowy -4 831 415
  Wynik finansowy bieżącego okresu 1 958 784
  Zobowi ązanie d
  ugoterminowe 18 60
  Kredyty i po życzki 0 0
  Pozosta
  e zobowiązania finansowe 0 0
  Inne zobowi ązania d
  ugoterminowe 0 0
  Rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 6 18 60
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0 0
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
  Pozosta
  e rezerwy 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe 409 128
  Kredyty i po życzki 0 0
  Pozosta
  e zobowiązania finansowe 0 0
  Zobowi ązania handlowe 19 217 44
  Zobowiązania z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 21 17
  Pozosta
  e zobowi ązania 20 137 49
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0
  Pozosta
  e rezerwy 22 35 18
  Zobowi ązania bezpo średnio zwi ązane z aktywami
  klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda ży 0 0
  PASYWA RAZEM 30 542 34 599
  Warto
  ść ksi ęgowa na akcj ę (w z
  ) 4,24 4,69


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  8
  Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asny m
  Wyszczególnienie Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  y zapasowy ze
  sprzeda ży akcji
  powy żej ceny
  nominalnej Akcje
  w
  asne Pozosta
  e
  kapita
  y Niepodzielony
  wynik finansowy Wynik
  finansowy
  bie żącego
  okresu Kapita
  w
  asny ogó
  em
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2017 r.
  Kapita
  w
  asny na dzie ń 01.01.2017 r.
  1 800
  23 815
  0
  7 597
  415
  784
  34 411
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Kapita
  w
  asny po korektach 1 800
  23 815
  0
  7 597
  415
  784
  34 411
  Emisja akcji
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Koszty emisji akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  P
  atność w formie akcji w
  asnych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Podzia
  zysku netto 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Wyp
  ata dywidendy
  0
  0
  0
  -224
  0
  -784
  -1 008
  Suma dochodów ca
  kowitych
  0
  0
  0
  0
  -5 246*
  1 958
  -3 287
  Kapita
  w
  asny na dzień 31.12.2017 r.
  1 800
  23 815
  0
  7 373
  -4 831
  1 958
  30 116
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2016 r.
  Kapita
  w
  asny na dzie ń 01.01.2016 r.
  1 800
  23 815
  0
  6 383
  415
  1 214
  33 627
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Kapita
  w
  asny po korektach 1 800
  23 815
  0
  6 383
  415
  1 214
  33 627
  Emisja akcji
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Koszty emisji akcji 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  P
  atność w formie akcji w
  asnych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Podzia
  zysku netto 0
  0
  0
  1 214
  0
  -1 214
  0
  Wyp
  ata dywidendy
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Suma dochodów ca
  kowitych 0
  0
  0
  0
  0
  784
  784
  Kapita
  w
  asny na dzień 31.12.2016 r.
  1 800
  23 815
  0
  7 597
  415
  784
  34 411
  * odpis aktualizuj ący warto ść udzia
  ów i po życzek udzielonych LUG do Brasil LTDA


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  9
  Sprawozdanie z przep
  ywów pieniężnych
  Wyszczególnienie za okres 01.01.2017
  - 31.12.2017 za okres 01.01.2016
  - 31.12.2016
  DZIA ALNO ŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 1 948 836
  Korekty razem: -1 494 -1 014
  Amortyzacja 1 2
  Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych 0 -170
  Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) -1 937 -601
  Zysk (strata) z dzia
  alności inwestycyjnej 0 0
  Zmiana stanu rezerw 17 -4
  Zmiana stanu zapasów 0 0
  Zmiana stanu należno ści 194 -263
  Zmiana stanu zobowi ąza ń, z wyj ątkiem po życzek i kredytów 232 23
  Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych -1 0
  Inne korekty 0 0
  Gotówka z dzia
  alności operacyjnej 454 -178
  Podatek dochodowy (zap
  acony) / zwrócony -32 -16
  A. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 422 -194
  DZIA ALNO ŚĆ INWESTYCYJNA
  Wp
  ywy 2 272 202
  Zbycie warto ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych 0 0
  Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0
  Dywidendy i udzia
  y w zyskach 2 272 202
  Inne wp
  ywy z aktywów finansowych 0 0
  Sp
  ata udzielonych pożyczek d
  ugoterminowych 0 0
  Wydatki 1 694 0
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwa
  ych 0 0
  Nabycie inwestycji w nieruchomo
  ści 0 0
  Udzielone po życzki 1 059 0
  Wartość obj ętych udzia
  ów 635 0
  B. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej 579 202
  DZIA ALNO ŚĆ FINANSOWA
  Wp
  ywy 0 0
  Wp
  ywy netto z wydania udzia
  ów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapita
  owych oraz dop
  at do kapita
  u 0 0
  Kredyty i pożyczki 0 0
  Emisja d
  użnych papierów warto ściowych 0 0
  Inne wp
  ywy finansowe 0 0
  Odsetki 0 0
  Wydatki 1 008 0
  Nabycie udzia
  ów (akcji) w
  asnych 0 0
  Dywidendy i inne wp
  aty na rzecz w
  aścicieli 1 008 0
  Inne, niż wp
  aty na rzecz w
  a ścicieli, wydatki z tytu
  u podzia
  u zysku 0 0
  Sp
  aty kredytów i po życzek 0 0


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  10
  Wykup d
  użnych papierów warto ściowych 0 0
  Z tytu
  u innych zobowi ąza ń finansowych 0 0
  P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 0 0
  Odsetki 0 0
  Inne wydatki finansowe 0 0
  C. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej -1 008 0
  D. Przep
  ywy pieni ężne netto razem -7 8
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym -7 8
  - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 0 0
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 17 9
  G. Środki pieni ężne na koniec okresu 10 17
  - środki o ograniczonej mo żliwo ści 0 0  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  11
  Informacje objaśniaj ące do sprawozdania finansowego
  I. Podstawa sporz ądzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  a) O świadczenie zgodno ści
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporządzone zgodnie z Mi ędzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez R adę Mi ędzynarodowych
  Standardów Rachunkowo ści zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą, na mocy Rozporz ądzenia w sprawie
  MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”, a w zakresie nieuregulowanym
  powy ższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 330 z pó źniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o przygoto wane za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
  2017 r., natomiast dane porównawcze obejmuj ą okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  b) Podstawa wyceny
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone w oparciu o zasad ę kosztu historycznego. Metody
  wyceny warto ści godziwej zosta
  y przedstawione w punkcie III.
  c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna
  Dane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zosta
  y zaprezentowane w z
  otych polskich, po zaokrągleniu
  do pe
  nych tysi ęcy. Z
  oty polski jest walut ą funkcjonaln ą Spó
  ki.
  d) Dokonane os ądy i oszacowania
  Sporz ądzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodn ie z MSSF UE wymaga od Zarządu os ądów,
  szacunków i za
  o że ń, wp
  ywaj ących na stosowanie przyj ętych zasad rachunkowo ści oraz prezentowane
  warto ści aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, który ch rzeczywiste wartości mog ą ró żni ć si ę od
  warto ści szacowanej.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania dzia
  alno ści
  gospodarczej w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści.
  Szacunki i zwi ązane z nimi za
  o żenia podlegaj ą bie żącej weryfikacji. Zmiana szacunków ksi ęgowych jest uj ęta
  w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przysz
  ych, je żeli dokonana
  zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bie żącego, jak i okresów przysz
  ych.
  W szczególno ści istotne obszary niepewno ści odno śnie dokonanych szacunków oraz os ądy dokonywane przy
  zastosowaniu zasad rachunkowo ści, które wywar
  y najbardziej istotny wp
  yw na wart ości uj ęte
  w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, zosta
  y prz edstawione w następuj ących notach:
  Nota 14 Nale żno ści handlowe
  Nota 15 Pozosta
  e nale żno ści
  e) Zastosowanie standardu lub interpretacji przed d atą ich wej ścia w życie:
  MSSF UE obejmuj ą standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad ę Mi ędzynarodowych Standardów
  Rachunkowo ści (RMSR) oraz Komisj ę ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej Sprawozdawczo ści Finansowej
  (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.
  Sporz ądzaj ąc sprawozdanie finansowe za rok 2017 Spó
  ka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy
  sporz ądzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 201 6, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych
  standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Uni ę Europejsk ą dla okresów sprawozdawczych
  rozpoczynaj ących si ę w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  12
   Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych” - inicjatywa w odniesieniu
  do ujawnie ń - zatwierdzona w UE w dniu 6 listopada 2017 roku ( obowiązuj ące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - ujmowanie a ktywów z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat - zatwierdzo ne w UE w dniu 6 listopada 2017 roku
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku lub po
  tej dacie).
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016 )” - dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz
  MSR 28) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa (zmiany do
  MSSF 12 obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku
  lub po tej dacie).
  Wy żej wymienione zmiany do istniej ących standardów nie mia
  y istotnego wp
  ywu na spraw ozdania finansowe
  Spó
  ki za 2017 rok.
  Nast ępuj ące nowe standardy oraz zmiany do standardów zosta
  y wydane przez RMSR i zatwierdzone do
  stosowania w UE przy czym nie wesz
  y jeszcze w życie na dzie ń bilansowy:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązuj ący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15”
  - zatwierdzone w E w dniu 22 wrze śnia 2016 roku (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 16 „Leasing” - zatwierdzony w UE w dniu 31 pa ździernika 2017 roku (obowi ązuj ący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - zastoso wanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz
  z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” - zatwierdzo ne w UE w dniu 3 listopada 2017 roku
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instr umenty finansowe” po raz pierwszy),
   Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody
  z umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 p aździernika 2017 roku (obowi ązuj ące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” - dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR
  28) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa (zmiany do MSSF
  1 i MSR 28 obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 „P
  atno ści na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena p
  atn ości na bazie akcji
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie).
  Spó
  ka postanowi
  a nie skorzysta ć z mo żliwo ści wcze śniejszego zastosowania powy ższych nowych
  standardów oraz zmian do istniej ących standardów.
  Nowe standardy, zmiany do standardów oraz nowe inte rpretacje zosta
  y wydane przez RMSR, ale nie
  zatwierdzone do stosowania w UE:
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej dzia
  alno ści” (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja E uropejska


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  13
  postanowi
  a nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na
  terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakt erystyka opcji przedp
  aty z ujemną kompensat ą
  (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania fin ansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi ęwzi ęciach” – Sprzeda ż lub wniesienie aktywów
  pomi ędzy inwestorem a jego jednostk ą stowarzyszon ą lub wspólnym przedsi ęwzi ęciem oraz
  pó źniejsze zmiany (data wej ścia w życie zmian zosta
  a odroczona do momentu zako ńczenia prac
  badawczych nad metod ą praw w
  asno ści),
   Zmiany do MSR 19 „ Świadczenia pracownicze” - zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarz yszonych i wspólnych przedsięwzi ęciach” -
  D
  ugoterminowe udzia
  y w jednostkach stowarzyszonyc h i wspólnych przedsięwzi ęciach
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomo ści inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomo ści inwestycyjnych
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po
  tej dacie),
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)” – dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa
  (obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej
  dacie),
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obc ych i p
  atności zaliczkowe” (obowi ązuj ąca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewno ść w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowi ązuj ąca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Wed
  ug szacunków Spó
  ki, ww. standardy, interpretac je i zmiany do standardów nie mia
  yby istotnego wp
  ywu
  na sprawozdanie finansowe, je żeli zosta
  yby zastosowane przez Spó
  k ę na dzie ń bilansowy.
  Jednocze śnie nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpiecze ń
  portfela aktywów i zobowi ąza ń finansowych, których zasady nie zosta
  y zatwierdzo ne do stosowania w UE.
  Wed
  ug szacunków Spó
  ki, zastosowanie rachunkowo ści zabezpiecze ń portfela aktywów lub zobowi ąza ń
  finansowych wed
  ug MSR 39 „Instrumenty finansowe: u jmowanie i wycena” nie mia
  oby istotnego wp
  ywu na
  sprawozdanie finansowe, je żeli zosta
  yby przyj ęte do stosowania na dzie ń bilansowy.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  14
  Wp
  yw MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" na spr awozdanie finansowe Spó
  ki
  MSSF 15 wprowadza nowy, pi ęciostopniowy model pomiaru oraz rozpoznawania przyc hodów ze sprzedaży,
  zgodnie z którym przychody powinny by ć uj ęte w takiej kwocie, co do której jednostka oczekuje zap
  aty oraz
  w takim momencie i w takim stopniu, które odzwierci edlają spe
  nienie przez Spó
  k ę zobowi ązania do
  wykonania świadczenia oraz dostawy towaru. W zale żno ści od spe
  nienia okre ślonych w standardzie
  kryteriów, przychody mog ą by ć ujmowane jednorazowo (w momencie gdy kontrola nad dobrami i us
  ugami
  jest przeniesiona na klienta) albo mog ą by ć rozk
  adane w czasie w sposób obrazuj ący wykonanie świadczenia.
  Spó
  ka dokona
  a analizy poszczególnych kategorii pr zychodów oraz zawartych umów pod kątem wp
  ywu
  zastosowania MSSF 15 na sposób rozpoznawania przych odów, w tym w szczególności pod k ątem momentu
  oraz wysoko ści ujmowanego przychodu, jak równie ż zweryfikowa
  a prawid
  owo ść prezentacji poszczególnych
  kategorii przychodów. Na podstawie dokonanej analiz y stwierdzono, że zastosowanie MSSF 15 nie b ędzie
  mia
  o istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finansowe Sp ó
  ki w momencie pierwszego zastosowania standardu,
  tj. w okresie rozpoczynaj ącym si ę od 1 stycznia 2018 roku.
  Wymogi dotycz ące prezentacji i ujawnie ń na
  o żone przez MSSF 15 stanowi ą znacz ącą zmian ę w stosunku do
  obecnej praktyki i zwi ększaj ą wolumen ujawnie ń, zarówno ilo ściowych jak i jako ściowych. W zakresie ujawnie ń
  informacji wymaganych przez MSSF 15 Spó
  ka ocenia, iż ze wzgl ędu na stosunkowo jednorodny charakter
  prowadzonej dzia
  alno ści operacyjnej, wp
  yw MSSF 15 nie b ędzie istotny. Jednak zak
  ada si ę mo żliwo ść
  dokonania modyfikacji dotychczasowych ujawnie ń, je żeli ich zmiana pozwoli u żytkownikom sprawozda ń
  finansowych na lepsze zapoznanie si ę z charakterem, kwot ą, terminami uzyskania oraz niepewno ści ą
  zwi ązan ą z przychodami i przep
  ywami pieni ężnymi wynikaj ącymi z umów z klientami.
  Wp
  yw MSSF 9 " Instrumenty finansowe" na sprawozdan ie finansowe Spó
  ki
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wprowadza zmiany w z akresie klasyfikacji aktywów finansowych, metod
  wyceny (wed
  ug zamortyzowanego kosztu oraz wg warto ści godziwej), zasad utraty warto ści aktywów
  finansowych (w miejsce modelu straty poniesionej ma być stosowany model straty oczekiwanej) oraz
  klasyfikacji instrumentów finansowych, jak równie ż zmienia podej ście do rachunkowo ści zabezpiecze ń.
  Zgodnie z nowymi zasadami utraty warto ści aktywów finansowych, Spó
  ka jest zobowi ązana do tworzenia
  odpisów aktualizuj ących w oparciu o oczekiwane straty kredytowe mog ące si ę pojawi ć na przestrzeni ca
  ego
  ż ycia danego instrumentu, natomiast je żeli na dzie ń sprawozdawczy ryzyko kredytowe zwi ązane
  z instrumentem znacz ąco nie wzros
  o, to Spó
  ka wycenia odpis z tytu
  u st raty na tym instrumencie w kwocie
  równej 12 miesi ęcznym oczekiwanym stratom kredytowym.
  Spó
  ka przeprowadzi
  a analiz ę posiadanych instrumentów finansowych na dzie ń 31 grudnia 2017 roku pod
  k ą tem wp
  ywu przepisów na sprawozdanie finansowe.
  Spó
  ka dokona
  a równie ż analizy wp
  ywu na sprawozdanie finansowe na dzie ń 31 grudnia 2017 roku,
  oczekiwanych strat w zakresie nale żno ści krótkoterminowych u żywaj ąc uproszczonej metody, dopuszczonej
  do stosowania przez MSSF 9 w stosunku do krótkoterm inowych należno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug w zakresie
  wp
  ywu oczekiwanych strat. Spó
  ka oszacowa
  a, i ż dodatkowy odpis z tytu
  u oczekiwanych strat kredyt owych
  w roku 2017 by
  by niematerialny.
  Wp
  yw MSSF 16 " Leasing" na sprawozdanie finansowe Spó
  ki
  Spó
  ka rozpocz ę
  a analiz ę wp
  ywu standardu MSSF 16 na sprawozdanie finansowe , i na dzień publikacji
  sprawozdania finansowego za 2017 rok, z uwagi na du ży zakres zmian, nie jest w stanie okre ślić , w jaki sposób
  wp
  ynie on na kwoty i ujawnienia prezentowane w spr awozdaniu finansowym. Spodziewany wp
  yw przyjęcia
  nowego standardu dotyczy wzrostu aktywów trwa
  ych o raz zobowiąza ń wynikaj ących z tytu
  u rozpoznania
  praw do u żytkowania, z jednoczesnym wp
  ywem na wska źniki finansowe zysku operacyjnego, kosztów
  finansowych i zad
  u żenia netto. Spó
  ka zamierza wprowadzi ć nowy standard od dnia 1 stycznia 2019 roku.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  15
  II. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowo ści
  Zasady (polityka) rachunkowo ści przedstawione poni żej stosowane by
  y w odniesieniu do wszystkich okres ów
  zaprezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finans owym Spó
  ki.
  a) Waluty obce
  Transakcje w walucie obcej
  Transakcje wyra żone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji u jmowane są w z
  otych przy
  zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzeda ży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank,
  z którego us
  ug jednostka korzysta. Pozycje pieni ężne aktywów i pasywów wyra żone w walucie obcej s ą
  przeliczane na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego wed
  ug średniego kursu NBP dla danej
  waluty obowi ązuj ącego na ten dzie ń. Ró żnice kursowe wynikaj ące z rozliczenia transakcji w walutach
  obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pie nięż nych wyra żonych w walutach obcych
  ujmowane s ą w wyniku finansowym. Niepieni ężne pozycje aktywów i zobowi ąza ń wyceniane wed
  ug
  kosztu historycznego w walucie obcej s ą przeliczane wed
  ug średniego kursu NBP obowi ązuj ącego
  w dniu dokonania transakcji. Niepieni ężne pozycje bilansowe wyra żone w walucie obcej wyceniane
  wed
  ug warto ści godziwej s ą przeliczane wed
  ug średniego kursu NBP obowi ązuj ącego na dzie ń
  szacowania warto ści godziwej.
  b) Instrumenty finansowe (i) Instrumenty finansowe inne ni ż instrumenty pochodne
  Pożyczki, nale żno ści i depozyty ujmowane s ą w dacie powstania. Wszystkie pozosta
  e aktywa fina nsowe
  (w tym aktywa wyceniane w warto ści godziwej przez wynik finansowy) s ą ujmowane w dniu dokonania
  transakcji, w którym Spó
  ka staje si ę stron ą wzajemnego zobowi ązania dotycz ącego danego instrumentu
  finansowego.
  Spó
  ka zaprzestaje ujmowa ć aktywa finansowe w momencie wyga śni ęcia praw wynikaj ących z umowy do
  otrzymywania przep
  ywów pieni ężnych z tego aktywa, lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania
  przep
  ywów pieni ężnych z aktywa finansowego s ą przekazywane w transakcji przenosz ącej zasadniczo
  wszystkie znacz ące ryzyka i korzy ści wynikaj ące z ich w
  asno ści. Ka żdy udzia
  w przekazywanym aktywie
  finansowym, który jest utworzony lub pozostaje w po siadaniu Spó
  ki jest traktowany jako osobne aktywo
  lub zobowi ązanie.
  Aktywa i zobowi ązania finansowe kompensuje si ę ze sob ą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, wy
  ącznie je śli Spó
  ka posiada wa żny prawnie tytu
  do kompensaty okre ślonych
  aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza rozliczy ć dan ą transakcj ę w warto ści netto poddanych
  kompensacie sk
  adników aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza jednocze śnie podlegaj ące
  kompensacie aktywa finansowe zrealizowa ć, a zobowi ązania finansowe rozliczy ć.
  Spó
  ka klasyfikuje instrumenty finansowe, inne ni ż pochodne aktywa finansowe, do nast ępuj ących
  kategorii: po życzki i nale żno ści oraz zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi.
  Pożyczki i nale żno ści
  Po życzki i nale żno ści s ą aktywami finansowymi, o ustalonych lub mo żliwych do ustalenia p
  atno ściach,
  które nie s ą notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa s ą pocz ątkowo ujmowane wed
  ug warto ści
  godziwej powi ększonej o bezpo średnio daj ące si ę przyporz ądkowa ć koszty transakcyjne. W ycena
  po życzek i nale żno ści w terminie pó źniejszym odbywa si ę wed
  ug zamortyzowanego kosztu,
  z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej , po pomniejszeniu o ewentualne odpisy
  aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  16
  Pożyczki i nale żno ści obejmuj ą nale żno ści handlowe oraz inne nale żno ści, w tym szacunki z tytu
  u
  niezako ńczonych us
  ug wdro żeniowych.
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą ś rodki pieni ężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie
  o pocz ątkowym okresie zapadalno ści do trzech miesi ęcy. Ekwiwalenty środków pieni ężnych obejmuj ą
  inwestycje krótkoterminowe o du żej p
  ynno ści,
  atwo wymienialne na okre ślone kwoty środków
  pieni ężnych oraz nara żone na nieznaczne ryzyko zmiany warto ści.
  Zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi
  Spó
  ka wy
  ącza z ksi ąg zobowi ązanie finansowe, kiedy zobowi ązanie zostanie sp
  acone, umorzone lub
  ulegnie przedawnieniu.
  Spó
  ka klasyfikuje zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi do kategorii innych
  zobowi ąza ń finansowych. Tego typu zobowi ązania finansowe pocz ątkowo ujmowane s ą w warto ści
  godziwej powi ększonej o daj ące si ę bezpo średnio przyporz ądkowa ć koszty transakcyjne. Po
  pocz ątkowym uj ęciu zobowi ązania te wycenianie s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu przy u życiu metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Spó
  ka posiada nast ępuj ące zobowi ązania finansowe nieb ędące instrumentami pochodnymi:
  zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e zobowi ązania.
  Aktywa i zobowi ązania finansowe kompensuje si ę ze sob ą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w kwocie netto, wy
  ącznie je śli Spó
  ka posiada wa żny prawnie tytu
  do kompensaty okre ślonych
  aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza rozliczy ć dan ą transakcj ę w warto ści netto poddanych
  kompensacie sk
  adników aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza jednocze śnie podlegaj ące
  kompensacie aktywa finansowe zrealizowa ć, a zobowi ązania finansowe rozliczy ć.
  (ii) Kapita
  w
  asny
  Kapita
  w
  asny ujmuje si ę w ksi ęgach rachunkowych i prezentuje w sprawozdaniu finan sowym z podzia
  em
  na jego rodzaje i wed
  ug zasad okre ślonych przepisami prawa.
  Dywidendy ujmuje si ę jako zobowi ązania w okresie, w którym zosta
  y uchwalone.
  c) Rzeczowe aktywa trwa
  e
  (i) Uj ęcie oraz wycena
  Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych ujmuje si ę w ksi ęgach wed
  ug ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne o raz odpisy z tytu
  u utraty wartości. Cena nabycia
  obejmuje cen ę zakupu sk
  adnika maj ątku (tj. kwot ę nale żn ą sprzedaj ącemu, pomniejszon ą o podlegaj ące
  odliczeniu podatki: od towarów i us
  ug oraz akcyzow y), obciążenia o charakterze publicznoprawnym
  (w przypadku importu) oraz koszty bezpo średnio zwi ązane z zakupem i przystosowaniem sk
  adnika
  maj ątku do stanu zdatnego do u żywania,
  ącznie z kosztami transportu, jak te ż za
  adunku, wy
  adunku
  i sk
  adowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmn iejszenia i odzyski zmniejszają cen ę nabycia
  sk
  adnika aktywów. Koszt wytworzenia sk
  adnika rzec zowych aktywów trwa
  ych oraz rzeczowych aktywów
  trwa
  ych w budowie obejmuje ogó
  kosztów poniesiony ch przez jednostkę w okresie jego budowy,
  monta żu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego sk
  adnika maj ątkowego do
  u żywania (lub do dnia zako ńczenia okresu sprawozdawczego, je śli sk
  adnik nie zosta
  jeszcze oddany do
  u żywania), w tym równie ż koszty finansowania zewn ętrznego i niepodlegaj ący odliczeniu podatek od
  towarów i us
  ug oraz podatek akcyzowy. Koszt wytwor zenia obejmuje również w przypadkach, gdy jest to


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  17
  wymagane, wstępny szacunek kosztów demonta żu i usuni ęcia sk
  adników rzeczowych aktywów trwa
  ych
  oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.
  Koszty finansowania zewn ętrznego zwi ązane z nabyciem lub wytworzeniem okre ślonych aktywów
  zwi ększaj ą cen ę nabycia lub koszt wytworzenia tych aktywów.
  W przypadku, gdy okre ślony sk
  adnik rzeczowych aktywów trwa
  ych sk
  ada si ę z odr ębnych i istotnych
  cz ęś ci sk
  adowych o ró żnym okresie u żytkowania, cz ęści te s ą traktowane jako odr ębne sk
  adniki
  aktywów.
  Zyski i straty ze zbycia sk
  adnika rzeczowych aktyw ów określa si ę na podstawie porównania przychodów
  ze zbycia z warto ści ą bie żącą zbytych aktywów i ujmuje si ę jako pozosta
  e przychody lub pozosta
  e koszty
  w wyniku finansowym.
  (ii) Nak
  ady ponoszone w terminie pó źniejszym
  Aktywowaniu podlegaj ą poniesione w pó źniejszym okresie koszty wymienianych cz ęści sk
  adnika
  rzeczowych aktywów trwa
  ych, które mo żna wiarygodnie oszacowa ć i jest prawdopodobne, że Spó
  ka
  osi ągnie korzy ści ekonomiczne zwi ązane z wymienianymi sk
  adnikami rzeczowych aktywów trwa
  ych.
  Warto ść sprawozdawcza usuni ętych cz ęści sk
  adnika rzeczowych aktywów trwa
  ych jest wy
  ączana
  z ksi ąg. Nak
  ady ponoszone w zwi ązku z bie żącym utrzymaniem sk
  adników rzeczowych aktywów
  trwa
  ych s ą ujmowane jako zysk lub strata bie żącego okresu w momencie poniesienia.
  (iii) Amortyzacja
  Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych, wzgl ędnie ich istotne i odr ębne cz ęści sk
  adowe, amortyzowane
  s ą metod ą liniow ą przez okres u żytkowania przy uwzgl ędnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny
  sprzeda ży netto pozosta
  o ści rzeczowego aktywa trwa
  ego (warto ści rezydualnej). Grunty nie s ą
  amortyzowane. Spó
  ka zak
  ada poni ższe okresy u żytkowania dla poszczególnych kategorii rzeczowych
  aktywów trwa
  ych: • Urządzenia techniczne i maszyny 2 - 10 lat
  • Pozosta
  e rzeczowe aktywa trwa
  e 2 - 15 lat
  Poprawno ść stosowanych okresów u żytkowania, metod amortyzacji oraz warto ści rezydualnych
  rzeczowych aktywów trwa
  ych (o ile nie jest nieznac zna) jest przez Spó
  kę corocznie weryfikowana
  i w uzasadnionych przypadkach korygowana.
  d) Warto ści niematerialne
  (i) Pozosta
  e warto ści niematerialne
  Pozosta
  e warto ści niematerialne nabyte przez Spó
  k ę o okre ślonym okresie u żyteczno ści ekonomicznej
  wykazywane s ą w oparciu o ich cen ę nabycia, pomniejszon ą o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy
  aktualizacyjne z tytu
  u utraty warto ści.
  (ii) Nak
  ady poniesione w terminie pó źniejszym
  Późniejsze wydatki na sk
  adniki istniej ących warto ści niematerialnych podlegaj ą aktywowaniu tylko wtedy,
  gdy zwi ększaj ą przysz
  e korzy ści ekonomiczne zwi ązane z danym sk
  adnikiem.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  18
  (iii) Amortyzacja
  Warto ści niematerialne amortyzowane s ą metod ą liniow ą bior ąc pod uwag ę okres ich u żytkowania chyba,
  ż e nie jest on okre ślony. Inne warto ści niematerialne s ą amortyzowane od dnia kiedy s ą dost ępne do
  u żytkowania. Szacunkowy okres u żytkowania jest nast ępuj ący:
  • Oprogramowanie, licencje - 5 lat
  • Pozosta
  e - 2 lata
  Poprawno ść stosowanych okresów u żytkowania, metod amortyzacji oraz warto ści rezydualnych warto ści
  niematerialnych (o ile nie jest nieznaczna) jest pr zez Spó
  kę corocznie weryfikowana i w uzasadnionych
  przypadkach korygowana.
  e) Nieruchomo ści inwestycyjne
  Nieruchomo ści inwestycyjne s ą utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytu
  u najmu, z tytu
  u
  wzrostu ich warto ści lub z obu przyczyn. Nieruchomo ści inwestycyjne nie s ą przeznaczone do sprzeda ży
  w ramach normalnej dzia
  alno ści jednostki ani w celu wykorzystywania w procesie produkcyjnym,
  dostawach dóbr i us
  ug ani w celach administracyjny ch. Na koniec okresu sprawozdawczego
  nieruchomo ści inwestycyjne wyceniane s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu.
  Je żeli zmienia si ę sposób wykorzystania nieruchomo ści i z nieruchomo ści inwestycyjnej staje si ę
  nieruchomo ści ą zajmowan ą przez w
  a ściciela, jest przenoszona do rzeczowych aktywów trw a
  ych, a jej
  warto ść godziwa na dzie ń przeniesienia staje si ę kosztem za
  o żonym dla celów przysz
  ego ujmowania.
  f) Inwestycje w jednostki zale żne
  Spó
  ka posiada udzia
  y w przedsi ębiorstwach krajowych oraz zagranicznych. Udzia
  y te są traktowane
  jako inwestycje d
  ugoterminowe.
  Udzia
  y w jednostkach zale żnych wycenia si ę wed
  ug ceny nabycia po pomniejszeniu o odpisy
  aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści.
  g) Odpisy z tytu
  u utraty warto ści aktywów
  (i) Aktywa finansowe (w tym nale żno ści)
  Warto ść poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo i stotnej wartości poddawana jest ocenie
  na ka żdy dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występuj ą przes
  anki
  wskazuj ące na utrat ę ich warto ści. Pozosta
  e aktywa finansowe s ą oceniane pod k ątem utraty warto ści
  zbiorczo, pogrupowane wed
  ug podobnego poziomu ryzy ka kredytowego.
  Odpis z tytu
  u utraty warto ści aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, ki edy istnieją obiektywne
  przes
  anki, że zaistnia
  y zdarzenia, które mog ą mie ć negatywny wp
  yw na warto ść przysz
  ych przep
  ywów
  pieni ężnych zwi ązanych z danym sk
  adnikiem aktywów.
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści s ą odwracane, je śli pó źniejszy wzrost warto ści aktywów finansowych mo że
  by ć obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu uj ęcia straty z tytu
  u utraty warto ści.
  Utrata warto ści w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych wed
  ug zamortyzowanego kosztu
  szacowana jest jako ró żnica mi ędzy ich warto ści ą a warto ści ą bie żącą przysz
  ych przep
  ywów pieni ężnych
  zdyskontowanych przy u życiu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Je żeli pó źniejsze okoliczno ści
  ś wiadcz ą o ustaniu przes
  anek powoduj ących powstanie utraty warto ści, wówczas odwrócenie odpisu
  aktualizuj ącego ujmowane w wyniku bie żącego okresu.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  19
  (ii) Aktywa niefinansowe
  Wartość sprawozdawcza aktywów niefinansowych, innych ni ż aktywa z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego, poddawana jest ocenie na ka żdy dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego w celu
  stwierdzenia, czy wyst ępuj ą przes
  anki wskazuj ące na utrat ę ich warto ści. W przypadku wyst ąpienia takich
  przes
  anek Spó
  ka dokonuje szacunku warto ści odzyskiwalnej poszczególnych aktywów. Odpis z ty tu
  u
  utraty warto ści ujmowany jest w momencie, kiedy warto ść ksi ęgowa sk
  adnika aktywów lub o środka
  generuj ącego środki pieni ężne przewy ższa jego warto ść odzyskiwaln ą.
  O środek generuj ący środki pieni ężne jest definiowany jako najmniejsza identyfikowaln a grupa aktywów,
  która wypracowuje środki pieni ężne niezale żnie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytu
  u u traty
  warto ści s ą ujmowane w wyniku finansowym.
  Warto ść odzyskiwalna aktywów lub o środków generuj ących środki pieni ężne definiowana jest jako
  wi ększa z ich warto ści netto mo żliwej do uzyskania ze sprzeda ży oraz ich warto ści u żytkowej. Przy
  szacowaniu warto ści u żytkowej przysz
  e przep
  ywy pieni ężne dyskontowane s ą przy u życiu stopy
  procentowej przed opodatkowaniem, która odzwiercied la aktualną rynkow ą ocen ę warto ści pieni ądza
  w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego sk
  adnika aktywów.
  W przypadku aktywów wspólnych, które nie generuj ą niezale żnych przep
  ywów pieni ężnych, warto ść
  u żytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikow alnego ośrodka generuj ącego środki pieni ężne,
  do którego dany sk
  adnik aktywów przynale ży.
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści rozpoznane w poprzednich okresach, s ą poddawane na ka żdy dzie ń
  zako ńczenia okresu sprawozdawczego ocenie, czy zasz
  y pr zes
  anki wskazujące na zmniejszenie utraty
  warto ści lub jej ca
  kowite odwrócenie. Odpis aktualizuj ący z tytu
  u utraty warto ści jest odwracany, je żeli
  zmieni
  y si ę szacunki zastosowane do szacowania warto ści odzyskiwalnej. Odpis z tytu
  u utraty warto ści
  odwracany jest tylko do wysoko ści warto ści sk
  adnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyz acyjne,
  jaka by
  aby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytu
  u utraty wartości nie zosta
  uj ęty.
  h) Rezerwy
  Rezerwa zostaje uj ęta w przypadku, gdy na Spó
  ce ci ąży obecny prawny lub zwyczajowo oczekiwany
  obowi ązek wynikaj ący z przesz
  ych zdarze ń, który mo żna wiarygodnie wyceni ć i prawdopodobne jest, że
  wype
  nienie tego obowi ązku wi ąza ć si ę b ędzie z wyp
  ywem korzy ści ekonomicznych. W przypadku, kiedy
  efekt warto ści pieni ądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy s ą szacowane poprzez dyskontowanie
  oczekiwanych przysz
  ych przep
  ywów środków pieni ężnych w oparciu o stop ę przed opodatkowaniem,
  która odzwierciedla bie żące szacunki rynkowe zmian warto ści pieni ądza w czasie oraz, je żeli jest to
  w
  a ściwe, ryzyko zwi ązane z danym sk
  adnikiem zobowi ąza ń.
  i) Przychody
  (i) Przychody ze sprzeda ży
  Przychody ze sprzeda ży ujmowane s ą w warto ści godziwej zap
  at otrzymanych lub nale żnych
  i reprezentuj ą one nale żno ści za produkty, towary i us
  ugi dostarczone w ramac h normalnej dzia
  alności
  gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i us
  ug oraz inne podatki związane ze
  sprzeda żą (podatek akcyzowy). Przychody s ą ujmowane w takiej wysoko ści, w jakiej jest prawdopodobne,
  ż e Spó
  ka uzyska korzy ści ekonomiczne zwi ązane z dan ą transakcj ą oraz, gdy kwot ę przychodów mo żna
  wyceni ć w wiarygodny sposób.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  20
  (ii) Sprzedaż towarów i produktów
  Sprzeda ż towarów i produktów ujmowana jest w momencie dosta rczenia towarów i produktów
  i przekazania nabywcy znacz ących ryzyk i korzy ści wynikaj ących z prawa w
  asno ści oraz gdy kwot ę
  przychodów mo żna wyceni ć w wiarygodny sposób.
  (iii) Sprzeda ż us
  ug
  Przychody z tytu
  u świadczenia us
  ug s ą ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich re alizacji,
  je żeli wynik transakcji dotycz ącej świadczenia us
  ugi mo żna oszacowa ć w wiarygodny sposób.
  Procentowy stan zaawansowania realizacji us
  ugi ust alany jest jako stosunek kosztów poniesionych na
  dany dzie ń do ogó
  u szacowanych kosztów transakcji. Je żeli wyniku transakcji dotycz ącej świadczenia
  us
  ugi nie mo żna wiarygodnie oszacowa ć, wówczas przychody uzyskiwane z tytu
  u tego kontra ktu są
  ujmowane tylko do wysoko ści poniesionych kosztów, które Spó
  ka spodziewa si ę odzyska ć.
  j) Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe obejmuj ą odsetki nale żne z tytu
  u zainwestowanych przez Spó
  k ę środków
  pieni ężnych, zyski z tytu
  u ró żnic kursowych. Przychody z tytu
  u odsetek wykazuje się w wyniku
  finansowym wed
  ug zasady memoria
  owej, przy zastoso waniu metody efektywnej stopy procentowej.
  Koszty finansowe obejmuj ą odsetki p
  atne z tytu
  u zad
  u żenia i finansowania zewn ętrznego, odwracanie
  dyskonta od uj ętych rezerw, straty z tytu
  u ró żnic kursowych, odpisy z tytu
  u utraty warto ści aktywów
  finansowych. Wszystkie koszty z tytu
  u odsetek s ą ustalane w oparciu o efektywn ą stop ę procentow ą.
  Zyski i straty z tytu
  u ró żnic kursowych wykazuje si ę w kwocie netto jako przychody finansowe lub koszty
  finansowe, zale żnie od ich
  ącznej pozycji netto.
  Dywidendy s ą ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy d o ich otrzymania.
  k) Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje cz ęść bie żącą i cz ęść odroczon ą. Bie żący i odroczony podatek dochodowy
  ujmowany jest jako zysk lub strata bie żącego okresu, z wyj ątkiem sytuacji, kiedy dotyczy po
  ączenia
  jednostek oraz pozycji uj ętych bezpo średnio w kapitale w
  asnym lub jako inne ca
  kowite d ochody.
  Podatek bie żący jest to oczekiwana kwota zobowi ąza ń lub nale żno ści z tytu
  u podatku od dochodu do
  opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązuj ących prawnie lub
  faktycznie na dzie ń sprawozdawczy oraz korekty zobowi ązania podatkowego dotycz ącego lat ubieg
  ych.
  Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu
  o ró żnice przej ściowe pomi ędzy warto ści ą aktywów i zobowi ąza ń ustalan ą dla celów ksi ęgowych, a ich
  warto ści ą ustalan ą dla celów podatkowych. Uj ęta kwota podatku odroczonego opiera si ę na
  oczekiwaniach co do sposobu realizacji warto ści aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek
  podatkowych obowi ązuj ących lub uchwalonych na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego. Aktywa
  z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego oraz rezer wy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego są
  kompensowane, je żeli Spó
  ka posiada mo żliwy do wyegzekwowania tytu
  prawny do przeprowadza nia
  kompensat ujmowanych kwot oraz, je żeli zarówno aktywa, jak i zobowi ązania dotycz ą podatku
  dochodowego na
  o żonego przez t ą sam ą w
  adz ę podatkow ą na tego samego podatnika lub ró żnych
  podatników, którzy zamierzaj ą rozliczy ć zobowi ązania i nale żno ści z tytu
  u podatku dochodowego
  w kwocie netto lub jednocze śnie zrealizowa ć nale żno ści i rozliczy ć zobowi ązanie.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  21
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego zwi ązane z nierozliczon ą strat ą podatkow ą, niewykorzystan ą ulg ą
  podatkow ą i ujemnymi ró żnicami przej ściowymi, s ą ujmowane do wysoko ści, do której jest
  prawdopodobne, i ż osi ągni ęty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie. Aktywa
  z tytu
  u podatku odroczonego podlegaj ą ponownej ocenie na ka żdy dzie ń sprawozdawczy i obni ża si ę je
  w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osi ągni ęcie zwi ązanych z nimi korzy ści w podatku
  dochodowym.
  Dodatkowy podatek dochodowy z tytu
  u wyp
  aty dywide ndy jest ujmowany w momencie wystąpienia
  zobowi ązania do wyp
  aty tej dywidendy.
  III. Ustalenie warto ści godziwej
  Przyj ęte przez Spó
  k ę zasady rachunkowo ści i ujawnie ń wymagaj ą okre ślenia warto ści godziwej zarówno
  finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowi ąza ń. W arto ści godziwe s ą ustalane i ujawniane
  z zastosowaniem przedstawionych poni żej metod. W uzasadnionych przypadkach, dalsze infor macje na temat
  za
  o że ń przyj ętych do okre ślenia warto ści godziwej przedstawiono w notach obja śniaj ących dotycz ących
  poszczególnych aktywów i zobowi ąza ń.
  Nale żno ści handlowe oraz inne
  Warto ść godziwa nale żno ści handlowych oraz innych, jest szacowana jako bie żąca warto ść przysz
  ych
  przep
  ywów pieni ężnych zdyskontowanych za pomoc ą rynkowej stopy procentowej na dzie ń zako ńczenia
  okresu sprawozdawczego. Warto ść godziwa szacowana jest w celu ujawnienia.
  Zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi
  Warto ść godziwa, szacowana dla celów ujawnienia, jest obli czana na podstawie wartości bie żącej przysz
  ych
  przep
  ywów pieni ężnych z tytu
  u zwrotu kapita
  u i odsetek, zdyskontow anych za pomocą rynkowej stopy
  procentowej na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  22
  DODATKOWE NOTY I OBJA ŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  Nota 1. SEGMENTY OPERACYJNE
  Spó
  ka dzia
  a w obr ębie jednego segmentu gospodarczego i geograficznego , w związku z czym nie wydziela
  segmentów sprawozdawczych.
  Analiza segmentów zosta
  a dokonana w skonsolidowany m sprawozdaniu finansowym grupy kapita
  owej
  LUG S.A.
  Nota 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDA ŻY
  Przychody ze sprzeda ży i przychody ogó
  em Spó
  ki prezentuj ą si ę nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Dzia
  alno ść kontynuowana
  0 0
  Sprzedaż towarów i materia
  ów 5 0
  Sprzeda ż produktów 0 0
  Sprzedaż us
  ug 1 601 1 020
  SUMA przychodów ze sprzeda ży 1 606 1 020
  Pozosta
  e przychody operacyjne 0 1
  Przychody finansowe 1 937 773
  SUMA przychodów ogó
  em z dzia
  alności kontynuowanej 3 543 1 794
  Przychody z dzia
  alno ści zaniechanej
  0 0
  SUMA przychodów ogó
  em 3 543 1 794
  Nota 3. KOSZTY RODZAJOWE
  Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Amortyzacja 1 2
  Zużycie materia
  ów i energii 0 0
  Us
  ugi obce 1 008 353
  Podatki i op
  aty 24 3
  Wynagrodzenia 346 477
  Ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia 8 35
  Pozosta
  e koszty rodzajowe 76 85
  Rezerwy gwarancyjne 0 0
  Koszty wed
  ug rodzajów ogó
  em, w tym: 1 463 953
  Zmiana stanu produktów 0 1
  Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrzeby jednostki
  (wielko ść ujemna) 0 0
  Koszty sprzeda
  ży (wielko ść ujemna) 0 0
  Koszty ogólnego zarz ądu (wielko ść ujemna) -1 463 -954
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i us
  ug 0 0  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  23
  Nota 4. POZOSTA E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
  Pozosta
  e przychody operacyjne 01.01.2017 - 31.12.2 017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Pozosta
  e 0 1
  Razem 0 1
  Pozosta
  e koszty operacyjne 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Darowizny 4 2
  Należno ści przedawnione, spisane 120 0
  Razem 124 2
  Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  Przychody finansowe 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Dywidendy otrzymane 1 911 564
  Nadwyżka dodatnich ró żnic kursowych 0 172
  Odsetki od podmiotów powi ązanych 0 37
  Pozosta
  e 26 0
  Razem 1 937 773
  Koszty finansowe 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Nadwyżka ujemnych ró żnic kursowych 1 0
  Odsetki od zobowiąza ń bud żetowych 0 1
  Pozosta
  e odsetki 1 0
  Pozosta
  e 0 0
  Razem 2 1
  Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
  G
  ówne sk
  adniki obci ążenia podatkowego za lata zako ńczone 31 grudnia 2017 i 2016 roku przedstawiaj ą si ę
  nast ępuj ąco:
  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 01.01.2017 - 31.12.201 7 01.01.2016 - 31.12.2016
  Bieżący podatek dochodowy 35 17
  Dotyczący roku obrotowego 35 17
  Korekty dotycz ące lat ubieg
  ych 0 0
  Odroczony podatek dochodowy -46 35
  Związany z powstaniem i odwróceniem si ę ró żnic przej ściowych -46 35
  Zwi ązany z obni żeniem stawek podatku dochodowego 0 0
  Obci ążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat - 11 53
  Wykazany rachunku zysków lub strat podatek odroczony stanowi różnic ę mi ędzy stanem rezerw i aktywów
  z tytu
  u podatku odroczonego na koniec i pocz ątek okresów sprawozdawczych.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  24
  BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Przychód przed opodatkowaniem 3 545 1 796
  Przychody lat ubieg
  ych zwiększaj ące podstaw ę do
  opodatkowania 0 0
  Przychody wy
  ączone z opodatkowania 1 937 772
  Koszty lat ubieg
  ych zmniejszające podstaw ę opodatkowania 45 57
  Kwoty zmniejszaj ące podstaw ę opodatkowania 1 597 959
  Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów 222 86
  Dochód do opodatkowania 188 94
  Odliczenia od dochodu - darowizna, strata 4 2
  Podstawa opodatkowania 184 92
  Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% 35 17
  Efektywna stawka podatku (udzia
  podatku dochodowego
  w zysku przed opodatkowaniem) 1,0% 1,0%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ora
  z rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego
  Aktywa oraz rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku do chodowego zosta
  y ujęte w odniesieniu do poni ższych
  sk
  adników aktywów i zobowi ąza ń:
  Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2017 -31.12.2017 r.:
  Ujemne ró żnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego 31.12.2016 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2017
  Odpis aktualizuj ący udzia
  y LUG Ukraina 99 0 0 99
  Odpis aktualizuj ący na nale żno ści od pracownika 21 0 0 21
  Pozosta
  e rezerwy 18 35 18 35
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia spo
  eczne p
  atne
  w następnych okresach 25 25 25 25
  Suma ujemnych ró żnic przej ściowych 163 60 43 180
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku 31 11 8 34
  Dodatnie ró żnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia rezerwy z tytu
  u podatku odroczonego 31.12.2016 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2017
  Naliczone odsetki - niezap
  acone 67 26 0 93
  Dodatnie ró żnice kursowe 249 0 249 0
  Korekty do warto ści godziwej z tytu
  u przej ęcia
  jednostek 0 0 0 0
  Suma dodatnich ró
  żnic przej ściowych 316 26 249 93
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego na
  koniec okresu: 60 5 47 18  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  25
  Odroczony podatek dochodowy w okresie od 01.01.2016 -31.12.2016 r.:
  Ujemne różnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą do
  tworzenia aktywa z tytu
  u podatku odroczonego
  31.12.2015 zwi ększenia zmniejszenia 31.12.2016
  Odpis aktualizuj ący udzia
  y LUG Ukraina 99 0 0 99
  Odpis aktualizuj ący na nale żno ści od pracownika 21 0 0 21
  Pozosta
  e rezerwy 22 18 22 18
  Niezap
  acone sk
  adki ZUS 2 0 2 0
  Niewyp
  acone wynagrodzenia 32 25 32 25
  Suma ujemnych różnic przej ściowych 176 43 56 163
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku 33 8 11 31
  Dodatnie różnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia rezerwy z tytu
  u podatku odroczonego 31.12.2015 zwi
  ększenia zmniejszenia
  31.12.2016
  Naliczone odsetki - niezap
  acone 19 67 19 67
  Dodatnie ró żnice kursowe 124 249 124 249
  Korekty do warto ści godziwej z tytu
  u przej ęcia
  jednostek 0 0 0 0
  Suma dodatnich ró
  żnic przej ściowych 143 316 143 316
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego na koniec
  okresu: 27 60 27 60
  Aktywa i rezerwy na podatek odroczony za lata zakończone 31 grudnia 2017 i 2016 r. przedstawiaj ą si ę
  nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego 31 34
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego – dzia
  alność kontynuowana 60 18
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego – dzia
  alno ść zaniechana 0 0
  Aktywa/Rezerwa netto z tytu
  u podatku odroczonego -29 52
  Nota 7. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA
  ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  W dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne W alne Zgromad zenie LUG S.A. podję
  o Uchwa
  ę nr 7 w sprawie
  podzia
  u zysku netto za 2016 rok i wyp
  aty dywidend y.
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie LUG S.A. uchwali
  o:
  · Wysoko ść dywidendy (kwota przeznaczona na wyp
  at ę dywidendy): 1 007 799,80 z
  otych ;
  · Warto ść dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,14 zł;
  · Liczba akcji objętych dywidendą: 7 198 570 akcji;
  · Dzie ń dywidendy (dzie ń, na który ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy):
  14 wrze śnia 2017r.;
  · Dzie ń wyp
  aty dywidendy: 21 wrze śnia 2017 roku.
  Dywidenda zosta
  a wyp
  acona w uchwalonej wysoko ści i terminie.
  Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania fina nsowego Zarząd LUG S.A. nie podj ą
  decyzji co do
  podzia
  u wyniku finansowego za rok 2017.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  26
  Nota 8. RZECZOWE AKTYWA TRWA E
  Informacje dotycz ące rzeczowych aktywów trwa
  ych zaprezentowano w pon iż szych tabelach:
  Wyszczególnienie Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urz ądzenia Ś
  rodki
  transportu Pozosta
  e
  ś
  rodki
  trwa
  e Ś
  rodki trwa
  e
  w budowie Razem
  Warto
  ść bilansowa
  brutto na dzie ń
  01.01.2017 0 0 4 0 0 0 4
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa
  brutto na dzie ń
  31.12.2017
  0 0 4 0 0 0 4
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2016 0 0 4 0 0 0 4
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzień
  31.12.2017 0 0 4 0 0 0 4
  Odpisy aktualizuj ące
  na dzie ń 01.01.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizujące
  na dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa
  netto na dzie ń
  31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Wyszczególnienie Grunty
  Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urz ądzenia Ś
  rodki
  transportu Pozosta
  e
  ś
  rodki
  trwa
  e Ś
  rodki trwa
  e
  w budowie Razem
  Warto
  ść bilansowa
  brutto na dzie ń
  01.01.2016 0 0 4 0 0 0 4
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa
  brutto na dzie ń
  31.12.2016
  0 0 4 0 0 0 4
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2016 0 0 3 0 0 0 3
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzień
  31.12.2016 0 0 4 0 0 0 4
  Odpisy aktualizuj ące
  na dzie ń 01.01.2016 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia
  0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizujące
  na dzie ń 31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa
  netto na dzie ń
  31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  27
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpi
  y przes
  anki świadcz ące o trwa
  ej utracie warto ści rzeczowych
  aktywów trwa
  ych.
  Spó
  ka nie u żytkuje rzeczowych aktywów trwa
  ych na podstawie umó w leasingu lub umów najmu.
  W okresie sprawozdawczym Spó
  ka nie aktywowa
  a kosz tów finansowania zewnętrznego.
  W Spó
  ce nie wyst ępuj ą zabezpieczenia na posiadanych środkach trwa
  ych.
  W zwi ązku z zawarciem w dniu 10 kwietnia 2017 roku umowy na budowę budynku przemys
  owego z Parque
  Industrial Posadas S.A.P.E.M. na Spó
  ka jest zobowi ązana do nabycia tych nieruchomo ści wraz z budynkiem
  (ok. 1.600 m
  2) po up
  ywie okresu u żytkowania za cen ę wynosz ącą wraz z podatkiem odpowiednio 1.500.000
  euro za budynek oraz 65.708 euro za dzia
  ki (pow.7. 885 m
  2).  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  28
  Nota 9. WARTO ŚCI NIEMATERIALNE
  Informacje dotycz ące warto ści niematerialnych zaprezentowano w poni ższych tabelach:
  Wyszczególnienie Koszty prac
  rozwojowych
  Znaki
  towarowe
  Patenty i
  licencje
  Oprogramowanie komputerowe Warto
  ść
  firmy Inne
  Warto
  ści
  niematerialne
  w budowie Ogó
  em
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 01.01.2017 0 0 0 12 0 0 0 12
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 31.12.2017 0 0 0 12 0 0 0 12
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2017 0 0 0 11 0 0 0 11
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 0 0 1 0 0 0 1
  - amortyzacji 0 0 0 1 0 0 0 1
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzie ń
  31.12.2017 0 0 0 12 0 0 0 12
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 01.01.2017 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa netto
  na dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wyszczególnienie Koszty prac
  rozwojowych
  Znaki
  towarowe
  Patenty i
  licencje
  Oprogramowanie komputerowe Warto
  ść
  firmy Inne
  Warto
  ści
  niematerialne w budowie Ogó
  em
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 01.01.2016 0 0 0 12 0 0 0 12
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa brutto
  na dzie ń 31.12.2016 0 0 0 12 0 0 0 12
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2016 0 0 0 9 0 0 0 9
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 0 0 1 0 0 0 1
  - amortyzacji 0 0 0 1 0 0 0 1
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umorzenie na dzie ń
  31.12.2016 0 0 0 11 0 0 0 11
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 01.01.2016 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zwi ększenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa netto
  na dzie ń 31.12.2016 0 0 0 2 0 0 0 2
  Nota 10. NIERUCHOMO ŚCI INWESTYCYJNE
  Pozycja nie wyst ępuje.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  29
  Nota 11. UDZIA Y W JEDNOSTKACH ZALE ŻNYCH
  Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zale żnych
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Stan na początek okresu 33 218
  33 011
  Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytu
  u:
  1 723
  207
  - po
  ączenia jednostek gospodarczych 0
  0
  - zakupu jednostki - BIOT
  635
  0
  - zakupu jednostki - LUG Argentina 29
  0
  - pożyczki dla LUG do Brasil
  1 059
  207
  - podwy ższenie kapita
  u w LUG Light Factory Sp. z o.o. 0
  0
  Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytu
  u:
  5 169
  0
  - sprzedaż jednostki zale żnej 0
  0
  - reklasyfikacja
  0
  0
  - odpisy aktualizujące warto ść udzia
  ów w LUG do Brasil 509
  - odpisy aktualizujące warto ść udzielonych po życzek LUG do Brasil LTD
  4 660
  0
  Stan na koniec okresu 29 772
  33 218
  Inwestycje w jednostkach zależnych na dzie ń 31.12.2017 r.
  Nazwa spó
  ki, forma prawna, miejscowo ść,
  w której mie ści si ę siedziba zarz ądu Warto
  ść udzia
  ów
  wg ceny nabycia
  Korekty
  aktualizuj ące
  warto ść Warto
  ść
  bilansowa udzia
  ów Procent
  posiadanych udzia
  ów Procent
  posiadanych g
  osów Metoda
  konsolidacji
  LUG Light Factory Sp. z o.o., 65-127 Zielona
  Góra, ul. Gorzowska 11 29 000
  0
  29 000
  100%
  100%
  pe
  na
  T.O.W LUG Ukraina, ul. Diehtiariwska 62A,
  03040 Kijów
  99
  99
  0
  100%
  100%
  nd.
  LUG GmgH, Berlin 83
  0
  83
  100%
  100%
  pe
  na
  LUG Brazil's, Sao Paulo
  509
  509
  0
  65%
  65%
  pe
  na
  LUG Lighting UK, Londyn 25
  0
  25
  100%
  100%
  pe
  na
  BIOT Sp. z o.o.
  635
  0
  635
  51%
  51%
  pe
  na
  LUG Argentyna 29
  0
  29
  50%
  50%
  pe
  na
  Razem
  30 380
  608
  29 772  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  30
  Skrócone informacje finansowe o jednostkach zale żnych obejmuj ące
  ączne warto ści:
  Nazwa spó
  ki, forma prawna, miejscowo ść, w której mie ści
  si ę siedziba zarz ądu Kapita
  w
  asny
  Kapita
  zak
  adowy Pozosta
  e
  kapita
  y Zysk / strata
  netto Warto
  ść
  aktywów Aktywa
  trwa
  e Aktywa
  obrotowe Warto
  ść
  zobowi ąza ń Warto
  ść
  przychodów LUG Light Factory Sp. z o.o.,
  Zielona Góra 47 308
  29 000
  11 195
  7 113
  117 995
  52 493
  65 502
  70 688
  142 263
  LUG GmgH, Berlin
  232
  83
  146
  4
  312
  18
  295
  186
  1 528
  LUG Brazil's, Sao Paulo -4 084
  677
  -3 659
  -1 102
  1 216
  25
  1 191
  5 300
  856
  LUG Lighting UK, Londyn
  111
  25
  73
  13
  297
  0
  297
  80
  878
  BIOT Sp. z o.o., Zielona Góra 550
  80
  594
  -124
  701
  37
  663
  151
  0
  LUG Argentyna
  12
  36
  0
  -24
  60
  36
  23
  48
  0
  Inwestycje w jednostkach zale
  żnych na dzie ń 31.12.2016 r. Nazwa spó
  ki, forma prawna,
  miejscowo ść,
  w której mie ści si ę siedziba
  zarz ądu Warto
  ść udzia
  ów
  wg ceny nabycia Korekty
  aktualizuj ące
  warto ść Warto
  ść bilansowa
  udzia
  ów Procent
  posiadanych udzia
  ów Procent
  posiadanych g
  osów
  Metoda konsolidacji
  LUG Light Factory Sp. z o.o., 29 000
  0
  29 000
  100% 100% pe
  na
  T.O.W LUG Ukraina
  60
  60
  0
  100%
  100%
  nd.
  LUG GmgH, Berlin 83
  0
  83
  100% 100% pe
  na
  LUG Brazil's, Sao Paulo
  509
  0
  509
  65%
  65%
  pe
  na
  LUG Lighting UK, Londyn 25
  0
  25
  100% 100% pe
  na
  Razem
  29 677
  60
  29 617
  Nazwa spó
  ki, forma
  prawna,
  miejscowo ść, w której mie ści
  si ę siedziba zarz ądu Kapita
  w
  asny Kapita
  zak
  adowy Pozosta
  e
  kapita
  y Zysk / strata
  netto Warto
  ść
  aktywów Aktywa
  trwa
  e Aktywa
  obrotowe Warto
  ść
  zobowi ąza ń Warto
  ść
  przychodów LUG Light Factory Sp. z o.o. 44 053
  29 000
  15 053
  3 281
  106 492
  49 214
  57 278
  62 439
  120 933
  LUG GmgH, Berlin
  243
  83
  0
  87
  328
  42
  286
  86
  1 532
  LUG Lighting UK, Londyn 108
  25
  0
  0
  147
  0
  147
  39
  1 569
  LUG Brazil's, Sao Paulo
  -3 777
  677
  0
  0
  351
  36
  315
  4 128
  662
  Spó
  ka LUG GmbH od 11 wrze śnia 2008 r. jest elementem zagranicznej organizacji handlowej Grupy Kapita
  owej LUG S.A. i skupia się na sprzeda ży oraz promocji
  produktów na rynku niemieckim. Kapita
  zak
  adowy wy nosi 25 tys. EUR (83 tys. z
  ). LUG S.A. posiada 100% udzia
  ów w Spó
  ce LUG GmbH.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  31
  Zgodnie z Uchwa
  ą Zgromadzenia Wspólników LUG do Brasil Ltda z dnia 18 kwietnia 2013 r. podwyższono kapita
  zak
  adowy LUG do Brasil Ltda. o 350 t ys. reali
  brazylijskich do kwoty 500 000,00 reali brazylijski ch. Wk
  ad pieniężny na pokrycie kapita
  u zak
  adowego wspomnianej spó
  ki zależnej zosta
  wniesiony w nast ępuj ący
  sposób: 65 proc. przez LUG S.A., 20 proc. przez Ery ka Wtorkowskiego,15 proc. przez Andrzeja Barskiego. Stan aktualny na dzień 31.12.2017 r.
  Zarz ąd LUG S.A. w dniu 21.06.2013 r. podj ą
  uchwa
  ę nr 01/06/2013 w sprawie utworzenia i zarejestrowan ia spó
  ki kapita
  owej na terenie W ielkiej Brytanii, która
  b ędzie dzia
  a ć pod nazw ą "LUG Lighting UK Ltd." zgodnie z przepisami prawa brytyjskiego. Jedynym udzia
  owcem LUG UK Ltd. jest LUG S.A. (100% udzia
  ów),
  a kapita
  zak
  adowy wynosi 5 tys. GBP (25 tys. z
  ) i dzieli się na 500 udzia
  ów po 10 GBP ka żdy. Przedmiotem dzia
  alno ści spó
  ki LUG Lighting UK Ltd. jest sprzeda ż
  opraw o świetleniowych. Stan aktualny na dzie ń 31.12.2017 r.
  W dniu 14 czerwca 2017 roku zosta
  podpisany statut LUG Argentina SA., który przewidywa
  , że akcjonariuszami spó
  ki w stosunku 50% na 50% b ęd ą LUG S.A.
  oraz Provider Argentina SA z siedzib ą w Posadas. Siedzib ą LUG Argentina SA jest Buenos Aires. Kapita
  zak
  ad owy Spó
  ki zosta
  określony na sum ę 300 000
  argenty ńskich pesos. Spó
  ka zosta
  a zarejestrowana w dniu 3 0 sierpnia 2017 roku.
  W dniu 9 wrze śnia 2017 roku zosta
  a zawi ązana spó
  ka BIOT sp. z o.o. o kapitale za
  o życielskim wynosz ącym 40 000 z
  , w której LUG S.A. obj ą
  i pokry
  wk
  adem
  pieni ężnym 408 udzia
  ów o warto ści nominalnej 50 z
  ka żdy udzia
  i
  ącznej warto ści nominalnej 20 400 z
  . W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
  Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzib ą w Zielonej Górze, spó
  ki zale żnej Emitenta, w której posiada on 51% udzia
  u w kap itale zak
  adowym i w g
  osach na
  zgromadzeniu wspólników, podj ę
  o uchwa
  ę sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki. Zgodnie z jej t reści ą kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zosta
  podwy ższony
  z kwoty 40.000,00 z
  do kwoty 80.000,00 z
  , tj. o k wotę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości nominalnej 50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone
  udzia
  y zosta
  y obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spó
  ki: Emitent a oraz spó
  kę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze.
  Emitent obj ą
  408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokry
  je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Tok a – Burzyński,
  Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obj ą
  392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokry
  je w ca
  o ści wk
  adem niepieni ężnym w postaci
  ruchomo ści.
  W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o., podję
  o uchwa
  ę sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki. Zgodnie
  z jej tre ści ą kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zosta
  podwy ższony z kwoty 40.000,00 z
  do kwoty 80.000,00 z
  , t j. o kwotę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych
  udzia
  ów o warto ści nominalnej 50,00 z
  ka żdy. LUG S.A. obj ę
  a 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokry
  je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie
  315.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obj ą
  392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z
  i pokry
  je w ca
  o ści wk
  adem niepieni ężnym w postaci ruchomo ści. Środki pozyskane z podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki zosta
  y przeznac zone na
  finansowanie kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o.o.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  32
  Nota 12. POZOSTA E D UGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  Pozosta
  e d
  ugoterminowe aktywa finansowe na 31 gru dnia 2016 r. obejmowa
  y pożyczki udzielone jednostce
  zale żnej LUG do Brasil Ltda. W 2017 roku warto ść po życzek zosta
  a obj ęta w ca
  o ści odpisem aktualizuj ącym.
  Nota 13. NALEŻNO ŚCI D UGOTERMINOWE
  Inwestycje d
  ugoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Akcje/ Udzia
  y w spó
  kach nie notowanych na gie
  dzie 0 0
  Akcje spó
  ek notowanych na gie
  dzie 0 0
  D
  użne papiery warto ściowe 0 0
  Inne aktywa finansowe 0 0
  Pożyczki d
  ugoterminowe 0 120
  Z tytu
  u sprzedaży nieruchomo ści inwestycyjnych w dniu 31.03.2009 roku
  spó
  ce LUNA. Termin p
  atno ści do 31.12.2019 roku. 415 415
  Razem 415 535
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 14. NALEŻNO ŚCI HANDLOWE
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Nale
  żno ści handlowe 254 338
  - od jednostek powiązanych 249 317
  - od pozosta
  ych jednostek 5 21
  Odpisy aktualizujące 9 9
  - od jednostek powi ązanych 0 0
  - od pozosta
  ych jednostek 9 9
  Należno ści handlowe brutto 263 348
  Wyszczególnienie Nale
  żno ści
  brutto Nale
  żno ści
  bie żące Nale
  żno ści przeterminowane w dniach (wg terminów
  p
  atno ści), lecz ści ągalne
  < 60 dni 60-
  90
  dni 90-180 dni
  180-360
  dni >360 dni
  31.12.201 7 263 254 0 0 0 0 9
  Wobec jednostek
  powi
  ązanych 249 249 0 0 0 0 0
  Wobec jednostek
  pozosta
  ych 14 5 0 0 0 0 9
  31.12.2016 348 338 0 0 0 0 9
  Wobec jednostek
  powi
  ązanych 317 317 0 0 0 0 0
  Wobec jednostek
  pozosta
  ych 30 21 0 0 0 0 9
  Na 31 grudnia 2017 r. oraz 2016 r. nale
  żno ści handlowe nieobj ęte odpisem aktualizuj ącym to w ca
  o ści
  nale żno ści nieprzeterminowane (bie żące).
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug nie s ą oprocentowane. Spó
  ka posiada odpowiedni ą polityk ę w zakresie
  dokonywania sprzeda ży tylko zweryfikowanym klientom. Dzi ęki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  33
  dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom okre ślony odpisem aktualizuj ącym nie ści ągalne nale żno ści,
  w
  a ściwym dla nale żno ści handlowych Spó
  ki.
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Jednostki powi ązane
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych na
  pocz ątek okresu 0 0
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych od
  jednostek powi ązanych na koniec okresu 0 0
  Jednostki pozosta
  e
  Stan odpisów aktualizuj
  ących warto ść nale żno ści handlowych na
  pocz ątek okresu 9 10
  Zwi
  ększenia, w tym: 0 0
  Zmniejszenia w tym: 1 1
  - wykorzystanie odpisów aktualizuj
  ących 0 0
  - rozwi ązanie odpisów aktualizuj ących w zwi ązku ze sp
  at ą nale żno ści 1 1
  - zako ńczenie post ępowa ń 0 0
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych od
  jednostek pozosta
  ych na koniec okresu 9 9
  Stan odpisów aktualizuj
  ących warto ść nale żno ści handlowych ogó
  em
  na koniec okresu 9 9
  Nota 15. POZOSTA E NALE ŻNO ŚCI
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Pozosta
  e nale
  żno ści, w tym: 52 454
  Rozrachunki z tytu
  u podatków 0 0
  Pozosta
  e rozrachunki 52 454
  Odpisy aktualizujące 0 0
  Pozosta
  e nale żno ści brutto 52 454
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 16. ŚRODKI PIENI ĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Środki pieni ężne kasie i na rachunkach bankowych: 10 17
  Kasa g
  ówna 0 0
  Rachunek w banku BZ WBK S.A. nr 53019772 8 12
  Rachunek walutowy - USD w banku BZ WBK S.A. nr 53005190 1 3
  Rachunek walutowy - EUR w banku BZ WBK S.A. 1 1
  Środki pieni ężne w banku i w kasie przypisane dzia
  alno ści
  zaniechanej 0 0
  Razem 10 17
  Środki pieni ężne w banku s ą oprocentowane wed
  ug zmiennych stóp procentowych, których wysokość zale ży
  od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowy ch. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na ró żne
  okresy w zale żno ści od aktualnego zapotrzebowania Spó
  ki na środki pieni ężne i s ą oprocentowane wed
  ug
  ustalonych dla nich stóp procentowych.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  34
  Wartość godziwa środków pieni ężnych jest równa warto ści bilansowej.
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 17. KAPITA ZAK ADOWY
  Kapita
  zak
  adowy
  Seria/emisja
  rodzaj akcji Rodzaj
  uprzywilejowania akcji Rodzaj
  ograniczenia
  praw do akcji Liczba
  akcji Warto
  ść
  jednostkowa
  Warto ść
  serii / emisji
  wg warto ści
  nominalnej w PLN Sposób
  pokrycia kapita
  u Data
  rejestracji
  A BRAK BRAK 4 320 000 0,25 1 080 000,00 Gotówka 2001
  B BRAK BRAK 1 438 856 0,25 359 714,00 Emisja
  Publiczna 2007
  C BRAK BRAK 1 439 714 0,25 359 928,50 Emisja
  Publiczna 2010
  RAZEM 7 198 570 1 799 642,50
  Kapita
  zak
  adowy – struktura na 31.12.2017 r.
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapita
  u
  akcyjnego Warto
  ść akcji % g
  osów
  Wtorkowski Ryszard 2 670 610 37,10% 668 37,10%
  Wtorkowska Iwona 1 120 000 15,56% 280 15,56%
  Fundusze Inwestycyjne OPERA 1 266 810 17,60% 317 17,60%
  POZOSTALI 2 141 150 29,74% 535 29,74%
  Razem 7 198 570 100,00% 1 800 100,00%
  Kapita
  zak
  adowy – struktura na 31.12.2016 r.
  Akcjonariusz Liczba akcji % kapita
  u
  akcyjnego Warto
  ść akcji % g
  osów
  Wtorkowski Ryszard 2 670 610 37,10% 668 37,10%
  Wtorkowska Iwona 1 120 000 15,56% 280 15,56%
  Fundusze Inwestycyjne OPERA 1 266 810 18,34% 317 18,34%
  POZOSTALI 2 141 150 29,00% 535 29,00%
  Razem 7 198 570 100,00% 1 800 100,00%
  Nota 18. KAPITA ZAPASOWY Z OBJ ĘCIA UDZIA ÓW POWY ŻEJ ICH
  WARTO ŚCI NOMINALNEJ
  Kapita
  zapasowy zosta
  utworzony z nadwy żki warto ści emisyjnej nad nominaln ą, która zosta
  a pomniejszona
  o koszty emisji akcji uj ęte jako zmniejszenie kapita
  u zapasowego.
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Nadwy żka ceny emisyjnej nad nominaln ą 25 754 25 754
  Koszty emisji 1 939 1 939
  RAZEM 23 815 23 815  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  35
  Nota 19. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE
  Zobowi ązania handlowe
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowi ązania handlowe 217 44
  Wobec jednostek powi ązanych 84 0
  Wobec jednostek pozosta
  ych 133 44
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 20. POZOSTA E ZOBOWI ĄZANIA
  Pozosta
  e zobowi ązania krótkoterminowe obejmuj ą:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zobowi
  ązania z tytu
  u pozosta
  ych podatków, ce
  , ubezpiecz eń
  spo
  ecznych i innych, z wyj ątkiem podatku dochodowego od osób
  prawnych 101
  49
  Podatek VAT 58 16
  Podatek CIT
  21 17
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 16
  Sk
  adki na ubezpieczenie spo
  eczne (ZUS) 5 0
  Pozosta
  e zobowiązania 56 17
  Zobowi ązania wobec pracowników z tytu
  u wynagrodze ń
  27 17
  Inne zobowiązania 29 0
  Bierne rozliczenia mi ędzyokresowe
  0 0
  Razem inne zobowiązania 157 66
  Zarówno na 31.12.2017 r. jak i 31.12.2016 r. s ą to zobowi ązania nieprzeterminowane (bie żące).
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 23.
  Nota 21. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
  Spó
  ka nie posiada.
  Nota 22. POZOSTA E REZERWY
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Rezerwa restrukturyzacyjna 0 0
  Rezerwa na badanie bilansu 30 18
  Rezerwa na przysz
  e us
  ugi 5 0
  Razem, w tym: 35 18
  - d
  ugoterminowe 0 0
  - krótkoterminowe 35 18  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  36
  Zmiana stanu rezerw krótkoterminowych
  Wyszczególnienie Rezerwy na
  badanie bilansu Rezerwa
  restrukturyzacyjna Inne
  rezerwy Ogó
  em
  Stan na 01.01.2017 r.
  18 0 0 18
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 30 0 5 35
  Wykorzystane 18 0 0 18
  Rozwiązane 0 0 0 0
  Stan na 31.12.2017 r., w tym: 30 0 5 35
  - d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  - krótkoterminowe 0 0 0 0
  Stan na 01.01.2016 r. 22 0 0 22
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 18 0 0 18
  Wykorzystane 22 0 0 22
  Stan na 31.12.2016 r., w tym: 18 0 0 18
  - d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  - krótkoterminowe 18 0 0 18
  Nota 23. INSTRUMENTY FINANSOWE
  Jednostka posiada nast ępuj ące instrumenty finansowe: nale żno ści i zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug,
  które powstaj ą bezpo średnio w toku prowadzonej przez ni ą dzia
  alno ści, udzielone po życzki, środki pieni ężne.
  Spó
  ka nie zawiera transakcji z udzia
  em instrument ów pochodnych. Zasadą stosowan ą przez Spó
  k ę obecnie
  i przez ca
  y okres obj ęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrum entami finansowymi.
  G
  ówne rodzaje ryzyka wynikaj ącego z instrumentów finansowych Spó
  ki obejmuj ą ryzyko zwi ązane
  z p
  ynno ści ą oraz ryzyko kredytowe. Zarz ąd weryfikuje i uzgadnia zasady zarz ądzania ka żdym z tych rodzajów
  ryzyka – zasady te zosta
  y w skrócie omówione poni żej.
  Ryzyko stopy procentowej
  Na koniec okresu sprawozdawczego struktura oprocent owanych instrumentów finansowych przedstawia się
  nast ępuj ąco:
  Instrumenty finansowe o sta
  ej stopie
  procentowej 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa finansowe
  258 342
  Zobowiązania finansowe -217 -44
  Razem 41 298
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie
  procentowej 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa finansowe
  10 17
  Zobowiązania finansowe 0 0
  Razem 10 17
  Analiza wra żliwo ści warto ści godziwej instrumentów finansowych o zmiennej sto pie procentowej
  Zmiana o 100 punktów bazowych w stopie procentowej zwiększy
  aby lub zmniejszy
  aby zysk przed
  opodatkowaniem o 1 tys. z
  . Zmiana ta mia
  aby bezpo średni wp
  yw na kapita
  w
  asny Spó
  ki. Analiza ta op iera
  si ę na za
  o żeniach, że inne zmienne pozostaj ą na sta
  ym poziomie.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  37
  Ryzyko walutowe
  Spó
  ka narażona jest na ryzyko walutowe z tytu
  u zawieranych tr ansakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku
  udzielania po życzek w walutach obcych, dokonywania sprzeda ży lub zakupów w walutach innych ni ż jej waluta
  wyceny.
  Ekspozycja Spó
  ki na ryzyko walutowe wed
  ug kursu n a koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się
  nast ępuj ąco:
  Aktywa i zobowi ązania finansowe 31.12.2017 Stopie
  ń (warto ść nara żenia na ryzyko)
  Waluty
  Stopy
  procentowej
  EUR USD BRL
  Aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik finansowy 0 0 0 0
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0 0 0
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści 0 0 0 0
  Po życzki i nale żno ści 0 2 0 0
  Zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez wynik
  finansowy 0 0 0 0
  Zobowi
  ązania handlowe i pozosta
  e 0 32 0 0
  Pozosta
  e zobowi ązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 0 0 0 0
  Instrumenty zabezpieczaj ące – aktywa 0 0 0 0
  Instrumenty zabezpieczaj ące – pasywa 0 0 0 0
  W ciągu roku stosowano nast ępuj ące kursy wymiany dla najwa żniejszych walut obcych:
  Rok obrotowy Waluta Ś redni kurs
  w okresie
  Kurs na ostatni dzie ń
  okresu
  2017 EUR 4,2449 4,1709
  2016 EUR 4,3757 4,4240
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe polega na tym, że kontrahent nie wywi ąże si ę ze swoich zobowi ąza ń wynikaj ących
  z instrumentu finansowego lub umowy, co spowoduje p oniesienie przez drugą stron ę straty finansowej.
  Z uwagi na specyfik ę dzia
  alno ści nale żno ści dotycz ą g
  ównie Spó
  ek powi ązanych, tak wi ęc ryzyko kredytowe
  uznawane jest za niskie. W odniesieniu do innych ak tywów finansowych Spó
  ki, takich jak środki pieni ężne
  i ich ekwiwalenty ryzyko kredytowe Spó
  ki powstaje w wyniku niemożno ści dokonania zap
  aty przez drug ą
  stron ę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej aktywów.
  G
  ównym odbiorc ą na 31 grudnia 2017 i 2016 r. by
  a jednostka zale żna LUG Light Factory Sp. z o. o.
  Ryzyko p
  ynno ści
  Ryzyko p
  ynno ści definiowane jest jako ryzyko, że Spó
  ka nie b ędzie zdolna do regulowania swoich
  finansowych zobowi ąza ń gotówk ą lub innym aktywem finansowym. Celem zarz ądzania p
  ynno ści ą przez
  Spó
  k ę jest zapewnienie wystarczaj ącej zdolno ści do regulowania wymaganych zobowi ąza ń, zarówno
  w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez niepotrz ebnego narażania Spó
  ki na straty i podwa żenie reputacji.
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty s ą utrzymywane na poziomie minimalnym, które wraz z d ostępnymi
  ź ród
  ami finansowania pozwol ą na pokrycie bie żących wydatków operacyjnych. To zabezpieczenie nie
  obejmuje jednak szczególnie trudnych sytuacji, któr ych nie można przewidzie ć, takich jak katastrofy czy kl ęski
  ż ywio
  owe.
  Na 31 grudnia 2017 r. oraz 2016 r. zobowi ązania Spó
  ki s ą wymagalne w okresie poni żej 6 miesi ęcy.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  38
  Porównanie wartości godziwych z warto ściami na dzie ń sprawozdawczy
  Poni ższa tabela zawiera porównanie warto ści godziwych aktywów i zobowi ąza ń finansowych z warto ściami
  uj ętymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:
  AKTYWA FINANSOWE Warto
  ść bilansowa Warto ść godziwa
  Maksymalne nara żenie na
  ryzyko
  kredytowe Kategoria
  instrumentów finansowych
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Udzia
  y w spó
  kach zale żnych 0 -155 0 -155 0 -
  Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda ży 0 0 0 0 0 -
  Po życzki d
  ugoterminowe 0 0 0 0 0 0
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e nale żno ści 0 4 928 0 4 928 0 Nale żno ści i po życzki
  Ś rodki pieni ężne i ich
  ekwiwalenty 0 17 0 17 0 0
  Poni
  żej przedstawiono szczegó
  y dotycz ące warto ści godziwej instrumentów finansowych, dla których w artość
  godziw ą mo żna oszacowa ć:
  · Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty oraz krótkoterminowe depozyty bankowe: wartość na dzie ń
  sprawozdawczy zbli żona jest do warto ści godziwej ze wzgl ędu na krótkoterminowy charakter tych
  aktywów.
  · Nale żno ści handlowe, pozosta
  e nale żno ści, zobowi ązania: warto ść na dzie ń sprawozdawczy
  zbli żona jest do warto ści godziwej ze wzgl ędu na krótkie terminy p
  atno ści.
  · D
  ugoterminowe nale żno ści oraz po życzki udzielone: warto ść na dzie ń sprawozdawczy zbli żona jest
  do warto ści godziwej ze wzgl ędu na stosowane zmienne stopy procentowe.
  Nota 24. INFORMACJE O PODMIOTACH POWI ĄZANYCH
  Nast ępuj ąca tabela przedstawia
  ączne kwoty istotnych transakcji zawartych z podmiot ami powiązanymi.
  Odpisy aktualizuj ące nale żno ści od jednostek powi ązanych nie wyst ąpi
  y.
  Spó
  ka nie udziela
  a po życzek Cz
  onkom Zarz ądu.  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej) Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  39
  Podmiot powi
  ązany Sprzeda
  ż na rzecz
  podmiotów powi ązanych Zakupy od podmiotów
  powi ązanych Nale
  żno ści od
  podmiotów
  powi ązanych w tym przeterminowane
  Zobowi
  ązania wobec
  podmiotów powi ązanych w tym zaleg
  e, po
  up
  ywie terminu p
  atno ści
  Jednostka dominuj ąca 31.12.2017 31.12. 2016 31.12.2017 31.12. 2016
  31.12.2017
  31.12. 2016 31.12.2017 31.12. 2016 31.12.2017 31.12 . 2016 31.12.2017 31.12. 2016
  LUG S.A.
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Jednostki zależne:
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Lug Light Factory Sp.
  z o. o. 1601
  1 020
  380
  133
  249
  317
  0
  0
  84
  0
  46
  0
  LUG do Brasil Artigos de Iluminacao Ltda.
  0
  0
  0
  0
  0
  3 061
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Transakcje z udzia
  em innych cz
  onków
  g
  ównej kadry
  kierowniczej 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Luna I.Wtorkowska
  0
  0
  0
  0
  415
  415
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Luna Wtorkowscy S.J. 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Wtorkowski Ryszard
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Ejsmont Mariusz 0
  0
  0
  0
  42
  42
  0
  0
  0
  0
  0
  0  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  40
  W okresie objętym informacjami finansowymi transakcje z jednostka mi powiązanymi dotyczy
  y g
  ównie:
  - świadczenia us
  ug marketingowych i administracyjnych w ramach umów pomiędzy LUG S.A., a LUG Light
  Factory Sp. z o.o.,
  - udzieleniu po życzek d
  ugoterminowych w ramach odr ębnych umów zawartych pomi ędzy LUG S.A., a LUG
  do Brasil Ltda.
  Zdaniem zarz ądu Spó
  ki warunki transakcji zawieranych pomi ędzy podmiotami powi ązanymi nie odbiegaj ą od
  warunków rynkowych. Nale żno ści od spó
  ek powi ązanych nie s ą zabezpieczone, zostan ą rozliczone w formie
  sp
  at gotówkowych. Odpisy aktualizuj ące dotycz ące nale żno ści od jednostek powi ązanych nie wyst ąpi
  y.
  Nota 25. WYNAGRODZENIA WY ŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY
  NADZORCZEJ
  Wynagrodzenie wyp
  acone lub nale żne cz
  onkom Zarz ądu oraz cz
  onkom Rady Nadzorczej Spó
  ki
  Ś wiadczenia wyp
  acane Cz
  onkom Zarz ądu
  Imię i nazwisko Funkcja 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  Wynagrodzenia Cz
  onków Zarz ądu
  Ryszard W torkowski Prezes Zarz ądu 180 180
  Mariusz Ejsmont Wiceprezes Zarz ądu 72 72
  Ma
  gorzata Konys Cz
  onek Zarz ądu 48 48
  RAZEM 300 300
  Świadczenia wyp
  acane Cz
  onkom Rady Nadzorczej
  Wyszczególnienie 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  Wynagrodzenia Cz
  onków Rady Nadzorczej 46 55
  RAZEM 46 55
  Nota 26. ZATRUDNIENIE
  W 2016 roku Spó
  ka zatrudnia
  a do ko ńca wrze śnia 1 osob ę na podstawie umowy o prac ę. Od 01.10.2016 r.
  Spó
  ka nie zatrudnia pracowników.
  Nota 27. KOREKTA B ĘDU
  W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansow ym dane porównawcze w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej oraz dodatkowych informacjach i obja śnieniach na dzie ń 31 grudnia 2017 r. i za rok obrotowy
  ko ńcz ący si ę tego dnia nie zosta
  y zmienione w stosunku do dany ch zatwierdzonych na koniec roku
  obrotowego 31 grudnia 2016 r.


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  41
  Nota 28. ZARZĄDZANIE KAPITA EM
  G
  ównym celem zarz ądzania kapita
  em w Spó
  ce jest utrzymanie dobrego r atingu kredytowego i bezpiecznych
  wska źników kapita
  owych, które wspiera
  yby dzia
  alno ść operacyjn ą Spó
  ki i zwi ększa
  y warto ść dla jej
  akcjonariuszy. Spó
  ka zarz ądza struktur ą kapita
  ow ą i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza
  do niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapita
  owej, Spó
  ka może zmieni ć wyp
  at ę
  dywidendy dla akcjonariuszy, zwróci ć kapita
  akcjonariuszom lub wyemitowa ć nowe akcje. W roku
  zako ńczonym dnia 31 grudnia 2017 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów
  obowi ązuj ących w tym obszarze. Spó
  ka monitoruje stan kapita
  ów stosując wska źnik d źwigni, który jest
  liczony jako stosunek zad
  u żenia netto do sumy kapita
  ów powi ększonych o zad
  u żenie netto. Do zad
  u żenia
  netto Spó
  ka wlicza zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug i inne zobowi ązania, pomniejszone o środki pieni ężne
  i ekwiwalenty środków pieni ężnych. Kapita
  obejmuje kapita
  w
  asny.
  Wska źnik d źwigni finansowej na koniec roku kszta
  tuje si ę nast ępuj ąco:
  Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
  PLN’000 PLN’000
  Zad
  u żenie 409 128
  Ś
  rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 10 17
  Zad
  u żenie netto 399 111
  Kapita
  w
  asny 30 116 34 411
  Stosunek zad
  użenia netto do kapita
  u w
  asnego 1,32% 0,32%
  Nota 29.
  ROZLICZENIA PODATKOWE
  Przepisy dotycz ące podatku od towarów i us
  ug, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy
  sk
  adek na ubezpieczenia spo
  eczne podlegaj ą zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest o dniesienia
  do utrwalonych regulacji b ądź precedensów prawnych. Obowi ązuj ące przepisy zawieraj ą równie ż niejasno ści,
  które powoduj ą ró żnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepi sów podatkowych zarówno między
  organami pa ństwowymi, jak i mi ędzy organami pa ństwowymi i przedsi ębiorstwami. Rozliczenia podatkowe
  oraz inne (na przyk
  ad celne czy dewizowe) mog ą by ć przedmiotem kontroli organów, które uprawnione s ą do
  nak
  adania istotnych kar, a ustalone w wyniku kontr oli dodatkowe kwoty zobowiąza ń musz ą zosta ć wp
  acone
  wraz z odsetkami. Zjawiska te powoduj ą, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wy ższe ni ż istniej ące zwykle
  w krajach o bardziej rozwini ętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mog ą by ć przedmiotem
  kontroli przez okres pi ęciu lat, pocz ąwszy od ko ńca roku, w którym nast ąpi
  a zap
  ata podatku.
  Nota 30. ZDARZENIA PO KO ŃCU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
  Podwyższenie kapitału zakładowego w BIOT Sp. z o.o.
   W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzen ie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spó
  ka), podj ę
  o uchwa
  ę w sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki.
  Zgodnie z tre ści ą uchwa
  y kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z
  do kwoty
  120.000,00 z
  , tj. o kwot ę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości nominalnej
  50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone udzia
  y zostan ą obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spó
  ki:
  Emitenta oraz spó
  k ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze. Spó
  ka LUG
  S.A. obejmie 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokryje je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie
  315.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUG S.A.
  za rok obrotowy kończ ący si ę 31 grudnia 2017r.
  (wszystkie kwoty podane s ą w tys. z
  otych o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralna część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  42
  Górze obejmie 392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokryje je w ca
  o ści wk
  adem
  niepieni ężnym w postaci praw w
  asno ści intelektualnej. Środki pozyskane z podwy ższenia kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki zostan ą przeznaczone na finansowanie kolejnych etapów real izacji projektów BIOT
  Sp. z o.o.
   W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadz enie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spó
  ka), podj ę
  o uchwa
  ę w sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki.
  Zgodnie z tre ści ą uchwa
  y kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zostanie podwy ższony z kwoty 120.000,00 z
  do kwoty
  160.000,00 z
  , tj. o kwot ę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości nominalnej
  50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone udzia
  y zostan ą obj ęte przez dotychczasowych wspólników Spó
  ki:
  Emitenta oraz spó
  k ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze. Spó
  ka LUG
  S.A. obejmie 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokryje je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie
  275.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej
  Górze obejmie 392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokryje je w ca
  o ści wk
  adem
  niepieni ężnym w postaci praw w
  asno ści intelektualnej. Środki pozyskane z podwy ższenia kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki zostan ą przeznaczone na finansowanie kolejnych etapów real izacji projektów BIOT
  Sp. z o.o.
  Nota 31. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH WYP ACONE LUB NALE ŻNE
  Wynagrodzenie wyp
  acone lub nale żne za rok obrotowy 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finanso wego
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 31,5 22,0
  Zielona Góra, dnia 27 kwietnia 2018 r.
  Cz
  onkowie Zarządu:
  Ryszard W torkowski – PREZES ZARZ ĄDU
  Mariusz Ejsmont – WICEPREZES ZARZ ĄDU
  Ma
  gorzata Konys – CZ ONEK ZARZ ĄDU
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksi ąg rachunkowych:
  Dyrektor Finansowy Ma
  gorzata Konys


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  Sprawozdanie niezależnego biegłego
  rewidenta z badania
  rocznego sprawozdania finansowego
  LUG S.A.
  z siedzibą w Zielonej Górze
  za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 00005 79479
  1
  SPRAWOZDANIE NIEZALE ŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dla Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
  Sprawozdanie biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym
  Wstęp
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego LUG S.A.
  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11 , zwanej dalej Spółką , za rok obrotowy od
  dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. , na które składa się sprawozdanie z sytuacji
  finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysków i strat oraz
  sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  sprawozdanie z przepływ ów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz
  informacje dodatkowe zawierające znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
  Roczne s prawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami S prawozdawczości Finansowej
  oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
  Europejskiej , zwanymi dalej MSSF UE .
  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  Zarząd Spółki j est odpowiedzialny za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego ,
  które prezentuj e jasny i rzetelny obraz zgod nie z MSSF UE , jego zgodność z obowiązującymi
  Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki , a także za prowadzenie ksiąg rachunkowych
  zgodn ie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 201 8 r. poz. 398 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości.
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezb ędną
  dla sporządzenia sprawozdania finansowego wolne go od istotnych zniekształceń powstały ch
  wskutek celowych działań lub błędów.
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Spółki ora z członkowie Rady Nadzorczej
  są zobowiązani do zapewnien ia, aby roczne spr awozdanie finansowe spełniało wymagania
  MSSF UE .
  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
  Naszym zadaniem jest , w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym
  sprawozdaniu finansowym.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Krajowych
  Standardów Rewizji F inansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą
  nr 2041/37a/2018 z dnia 5 ma rca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania
  zawodu ) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) , zwaną dalej ustawą o biegłych
  rewidentach . Regulacje te nakładają na nas ob owiązek postępowania zgodnego z zas adami
  etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w tak i sposób, aby uzyskać wystarczającą
  pewność, że sprawozdanie fina nsowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 00005 79479
  2
  Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania
  dotyczących kwot i ujawnień zawartych w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania
  zależy od naszego osądu, w tym o ceny ryzyka wystąpienia istotnego zniekształcenia
  sprawoz dania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Dokonując oceny tego
  ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną w zakresie dotyczącym sporządzania oraz
  rzetelnej prezentacji sprawozdania finansowego Spółki w celu zap rojektowania stosownych
  w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli
  wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki
  rachunkowości, racjonalno ści ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowyc h
  oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentownoś ci Spółki ani efektywności
  lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd obecnie lub w przyszłości .
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody b adania stanowią wystarczającą
  i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
  Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach jesteśmy także zobowiązani zawrzeć w sprawozdaniu
  z badania opinię o tym , czy sprawozdanie finansowe jes t zgodne co do formy i treści
  z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem oraz opinię, czy zostało ono
  sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych . Opinie w tym
  zakresie sformułowaliśmy w oparciu o prace wykona ne w trakcie badania.
  Opinia z zastrzeżeniem
  Po analizie przesłanek związanych z utratą wartości udziałów w jednostkach zależnych, Zarząd
  badanej jednostki zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość objętych udziałów
  oraz udzielonych pożyczek spółce zależnej LUG do Brasil Ltda. w łącznej kwocie 5.245,5 tys.
  zł. Według MSR 36 „Utrata wartości ”, odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się
  niezwłocznie jako koszt w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, natomiast b adana jednostka
  wartość odpisu odni osła w korespondencji z pozycją niepodzielony wynik finansowy .
  Poza powyższym zastrzeżeniem naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe
  LUG S.A. :
   przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia
  201 7 roku , wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego
  dnia zgodnie z MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
   jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z MSSF UE
  oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki ,
   zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo
  prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami roz działu 2 ustawy
  o rachunkowości .
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Inne informacje dołączone do rocznego sprawozdania finansowego
  Inne informacje obejmują informacje finansowe i niefinansowe inne niż sprawozdanie finansowe
  oraz sprawozdanie z badania. Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje tych
  innych informacji oraz, o ile nie zostało to jednoznacznie wskazane w Sprawozdaniu na temat
  innych wymogów prawa i regulacji , nie wyrażamy żadnej formy zapewnienia o tych innych
  informacjach. Ponadto zakres naszych prac oraz charakter naszego zapewnienia są wyłącznie
  takie jak opisujemy.
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 00005 79479
  3
  Sprawozdanie z działalności
  Zarzą d Sp ółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z
  ustawą o rachunkowości . Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni
  za zapewnienie, aby sprawozdan ie z działalności było zgodne z wymogami tej ustawy.
  Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani sformułować opinię,
  czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo jesteśmy
  zobowiązani sformułować oświadczenie, czy w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej
  podczas badania stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalnoś ci istotne zniekształcenia,
  a w przypadku ich stwierdzenia wskazać na czym one polegają.
  Zapoz naliśmy się ze sprawozdaniem z działalności . P rzeanalizowaliśmy, czy zawiera ono
  informacje wymagane powyższymi przepisami prawa oraz sprawdziliśmy, czy informacje w ni m
  zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu fina nsowym. Czytając
  sprawoz danie z działalności rozważyliśmy, w oparciu o naszą wiedz ę o Spółce i jej otoczeniu,
  czy nie zawiera ono istotnych zniekształceń.
  Opinia na temat sprawozdani a z działalności
  Naszym zdaniem, w oparciu o prace wykonane w związku z badaniem sprawozdania
  finansowego, załączone sp rawozdanie z działalności Lug S.A. za 2017 rok jest zgodne,
  we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości i załącznikiem nr 3 „Informacje
  bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu przekazywane w alternatywnym systemie
  obrotu na rynku New Connect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  organizowanego przez Giełdę Papierów W artościowych w W arszawie S.A., oraz informacje
  prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbada nym
  sprawozdaniu finansowym .
  W świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdz iliśmy
  w sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń .
  Marek Wojciechowski
  …………………………….
  Biegły rewident nr 10 984
  kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
  w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  firmy audytorskiej nr 477
  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 -695 t arszawa
  Poznań , 07 maja 201 8 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

  Sprawozdanie niezależnego biegłego
  rewidenta z badania
  rocznego sprawozdania finansowego
  LUG S.A.
  z siedzibą w Zielonej Górze
  za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 00005 79479
  1
  SPRAWOZDANIE NIEZALE ŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dla Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
  Sprawozdanie biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym
  Wstęp
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego LUG S.A.
  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11 , zwanej dalej Spółką , za rok obrotowy od
  dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. , na które składa się sprawozdanie z sytuacji
  finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysków i strat oraz
  sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  sprawozdanie z przepływ ów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz
  informacje dodatkowe zawierające znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
  Roczne s prawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami S prawozdawczości Finansowej
  oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
  Europejskiej , zwanymi dalej MSSF UE .
  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  Zarząd Spółki j est odpowiedzialny za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego ,
  które prezentuj e jasny i rzetelny obraz zgod nie z MSSF UE , jego zgodność z obowiązującymi
  Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki , a także za prowadzenie ksiąg rachunkowych
  zgodn ie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 201 8 r. poz. 398 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości.
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezb ędną
  dla sporządzenia sprawozdania finansowego wolne go od istotnych zniekształceń powstały ch
  wskutek celowych działań lub błędów.
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Spółki ora z członkowie Rady Nadzorczej
  są zobowiązani do zapewnien ia, aby roczne spr awozdanie finansowe spełniało wymagania
  MSSF UE .
  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
  Naszym zadaniem jest , w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym
  sprawozdaniu finansowym.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Krajowych
  Standardów Rewizji F inansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą
  nr 2041/37a/2018 z dnia 5 ma rca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania
  zawodu ) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) , zwaną dalej ustawą o biegłych
  rewidentach . Regulacje te nakładają na nas ob owiązek postępowania zgodnego z zas adami
  etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w tak i sposób, aby uzyskać wystarczającą
  pewność, że sprawozdanie fina nsowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 00005 79479
  2
  Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania
  dotyczących kwot i ujawnień zawartych w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania
  zależy od naszego osądu, w tym o ceny ryzyka wystąpienia istotnego zniekształcenia
  sprawoz dania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Dokonując oceny tego
  ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną w zakresie dotyczącym sporządzania oraz
  rzetelnej prezentacji sprawozdania finansowego Spółki w celu zap rojektowania stosownych
  w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli
  wewnętrznej Spółki. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki
  rachunkowości, racjonalno ści ustalonych przez Zarząd Spółki wartości szacunkowyc h
  oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentownoś ci Spółki ani efektywności
  lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd obecnie lub w przyszłości .
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody b adania stanowią wystarczającą
  i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
  Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach jesteśmy także zobowiązani zawrzeć w sprawozdaniu
  z badania opinię o tym , czy sprawozdanie finansowe jes t zgodne co do formy i treści
  z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem oraz opinię, czy zostało ono
  sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych . Opinie w tym
  zakresie sformułowaliśmy w oparciu o prace wykona ne w trakcie badania.
  Opinia z zastrzeżeniem
  Po analizie przesłanek związanych z utratą wartości udziałów w jednostkach zależnych, Zarząd
  badanej jednostki zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość objętych udziałów
  oraz udzielonych pożyczek spółce zależnej LUG do Brasil Ltda. w łącznej kwocie 5.245,5 tys.
  zł. Według MSR 36 „Utrata wartości ”, odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się
  niezwłocznie jako koszt w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, natomiast b adana jednostka
  wartość odpisu odni osła w korespondencji z pozycją niepodzielony wynik finansowy .
  Poza powyższym zastrzeżeniem naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe
  LUG S.A. :
   przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia
  201 7 roku , wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego
  dnia zgodnie z MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
   jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z MSSF UE
  oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki ,
   zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo
  prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami roz działu 2 ustawy
  o rachunkowości .
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Inne informacje dołączone do rocznego sprawozdania finansowego
  Inne informacje obejmują informacje finansowe i niefinansowe inne niż sprawozdanie finansowe
  oraz sprawozdanie z badania. Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje tych
  innych informacji oraz, o ile nie zostało to jednoznacznie wskazane w Sprawozdaniu na temat
  innych wymogów prawa i regulacji , nie wyrażamy żadnej formy zapewnienia o tych innych
  informacjach. Ponadto zakres naszych prac oraz charakter naszego zapewnienia są wyłącznie
  takie jak opisujemy.
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 00005 79479
  3
  Sprawozdanie z działalności
  Zarzą d Sp ółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z
  ustawą o rachunkowości . Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni
  za zapewnienie, aby sprawozdan ie z działalności było zgodne z wymogami tej ustawy.
  Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani sformułować opinię,
  czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo jesteśmy
  zobowiązani sformułować oświadczenie, czy w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej
  podczas badania stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalnoś ci istotne zniekształcenia,
  a w przypadku ich stwierdzenia wskazać na czym one polegają.
  Zapoz naliśmy się ze sprawozdaniem z działalności . P rzeanalizowaliśmy, czy zawiera ono
  informacje wymagane powyższymi przepisami prawa oraz sprawdziliśmy, czy informacje w ni m
  zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu fina nsowym. Czytając
  sprawoz danie z działalności rozważyliśmy, w oparciu o naszą wiedz ę o Spółce i jej otoczeniu,
  czy nie zawiera ono istotnych zniekształceń.
  Opinia na temat sprawozdani a z działalności
  Naszym zdaniem, w oparciu o prace wykonane w związku z badaniem sprawozdania
  finansowego, załączone sp rawozdanie z działalności Lug S.A. za 2017 rok jest zgodne,
  we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości i załącznikiem nr 3 „Informacje
  bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu przekazywane w alternatywnym systemie
  obrotu na rynku New Connect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  organizowanego przez Giełdę Papierów W artościowych w W arszawie S.A., oraz informacje
  prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbada nym
  sprawozdaniu finansowym .
  W świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdz iliśmy
  w sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń .
  Marek Wojciechowski
  …………………………….
  Biegły rewident nr 10 984
  kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
  w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  firmy audytorskiej nr 477
  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 -695 t arszawa
  Poznań , 07 maja 201 8 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2019-05-20 18-05-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649