Raport.

LUG SA (8/2018) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok

Zarząd Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok.
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 oraz §5 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  1
  INFORMACJE OGÓLNE
  I. Dane Jednostki Dominującej:
  Nazwa: LUG S.A.
  Forma prawna: Spó
  ka Akcyjna
  Siedziba: Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  Kraj rejestracji: Polska
  Numer rejestru: KRS 0000287791
  Organ prowadz ący rejestr: S
  ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia
  Gospodarc zy
  Krajowego Rejestru S ądowego
  Numer statystyczny REGON: 080201644
  NIP: 9291672920
  II. Czas trwania grupy kapita
  owej
  Spó
  ka dominuj ąca LUG S.A. i pozosta
  e jednostki Grupy Kapita
  owej zosta
  y utworzone na czas
  nieoznaczony.
  III. Okresy prezentowane
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres spra wozdawczy kończ ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  obejmuje sprawozdania finansowe Jednostki Dominuj ącej oraz jednostek zale żnych (zwanych
  ącznie
  "Grup ą", a indywidualnie "jednostkami grupy").
  IV. Jednostki zale żne
  Nazwa Siedziba Dane rejestrowe Przedmiot dzia
  alno ści Kapita
  podstawowy Udzia
  procentowy
  w kapitale Udzia
  procentowy w prawach g
  osu
  Lug Light Factory
  Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11,
  65-127 Zielona Góra KRS 0000290498
  Produkcja elektrycznego
  sprz
  ętu o świetleniowego
  i lamp elektrycznych 29 000 000
  PLN 100% 100%
  LUG GmbH
  Köpenicker Straße
  48, Aufgang D,
  10179 Berlin
  KRS HRB12835
  Produkcja, dystrybucja
  i instalacja sprz
  ętu
  elektrycznego
  25 000 EURO 100% 100%
  TOW LUG
  UKRAINA ul. Diehtiariwska
  62A, 03040 Kijow KRS
  1074102000001547 0 Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  o świetleniowym. 160 233 UAH 100% 100%


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  2
  LUG do Brazil
  Ltda.
  Al.. Santos, 2480
  Cj. 51 Cerqueira
  Cesar
  CNPJ/MF
  15.805.349/0001-78
  Handel hurtowy
  i detaliczny sprzętem
  oświetleniowym.
  500 000 BRL 65% 65%
  LUG LIGHT UK
  Ltd. Building 3 Chiswick
  Park 566
  Chiswick High Road W 45YA London Company numer:
  8580097 Handel hurtowy
  i detaliczny sprz ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie
  i produkcja sprz ętu
  o świetleniowego 5 000 GBP 100% 100%
  LUG Argentina SA.
  Cerrito 836, 7th
  floor, Buenos Aires,
  Argentina
  zarejestrowana
  przez La Inspección
  General de Justicia
  (IGJ) pod numerem
  17573 ksi
  ęgi 85
  Spó
  ek Akcyjnych
  (RPC)
  Produkcja, przetwarzanie,
  monta ż i sk
  adanie opraw
  o świetleniowych,
  dzia
  alno ść handlowa
  oraz doradcza
  w zakresie technologii
  oświetleniowej.
  300 000,00
  ARS 50% 50%
  BIOT sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin –
  Nowa 7, 66-002 Zielona Góra KRS 0000695926
  NIP 9731045329 Dzia
  alno
  ść zwi ązana z
  oprogramowaniem i doradztwem
  w zakresie informatyki oraz dzia
  alno ść
  powi ązana. 40.000 PLN 51% 51%
  Zmiany w jednostkach zale
  żnych w 2017 roku.
  W dniu 24 sierpnia 2016 roku Zarz ąd LUG S.A. podj ą
  uchwa
  ę w sprawie utworzenia spó
  ki kapita
  owej
  na terenie Argentyny, która b ędzie dzia
  a ć pod nazw ą LUG Argentina SA. W dniu 14 czerwca 2017 roku
  zosta
  podpisany statut LUG Argentina SA. który prz ewidywa
  , że akcjonariuszami spó
  ki w stosunku
  50% na 50% b ędą LUG S.A. oraz Provider Argentina SA z siedzib ą w Posadas. Siedzib ą LUG Argentina
  SA jest Buenos Aires. Kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zost a
  określony na sum ę 300.000 argenty ńskich pesos.
  Celem Spó
  ki jest prowadzenie dzia
  alno ści przemys
  owej (obejmuj ącej m.in. produkcj ę, przetwarzanie,
  monta ż i sk
  adanie opraw o świetleniowych), dzia
  alno ści handlowej (obejmuj ącej m.in. sprzeda ż opraw
  o świetleniowych i akcesoriów) oraz dzia
  alno ści doradczej w zakresie technologii o świetleniowej, w tym
  na rzecz projektów zwi ązanych z oszcz ędzaniem energii. Spó
  ka zosta
  a zarejestrowana w dn iu
  30 sierpnia 2017 r.
  W dniu 09 wrze śnia 2017 roku zosta
  a zawi ązana spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą b ędąca
  jednostk ą zale żn ą wobec LUG, dzia
  aj ąca pod firm ą BIOT spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą
  z siedzib ą w Zielonej Górze, o kapitale za
  o życielskim wynosz ącym 40.000 z
  (s
  ownie: czterdzie ści
  tysi ęcy z
  otych), w której Emitent obj ą
  i pokry
  wk
  adem pieni ężnym 408 (s
  ownie: czterysta osiem)
  udzia
  ów o warto ści nominalnej 50 z
  (s
  ownie: pi ęćdziesiat z
  otych) ka żdy udzia
  i
  ącznej warto ści
  nominalnej 20.400 z
  (s
  ownie: dwadzie ścia tysi ęcy czterysta z
  otych), co stanowi 51% kapita
  u
  zak
  adowego i uprawnia do takiej samej liczby g
  osó w na zgromadzeniu wspólników. BIOT sp. z o.o.
  b ędzie pe
  ni
  a w Grupie Kapita
  owej LUG S.A. rol ę spó
  ki technologicznej, a jej g
  ównym obszarem
  dzia
  alno ści b ędzie prowadzenie bada ń i rozwoju w obszarze nowych technologii o świetleniowych.
  Sk
  ad Grupy LUG na dzie ń publikacji niniejszego sprawozdania, po dniu 31 gr udnia 2017 roku, nie uleg
  zmianie.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  3
  V. Graficzna prezentacja grupy kapita
  owej:
  VI. IV. Sk
  ad organów jednostki dominuj ącej wed
  ug stanu na dzie ń
  31.12.2017 r.:
  Zarz ąd:
  PREZES ZARZ ĄDU Ryszard Wtorkowski
  WICEPREZES ZARZ ĄDU Mariusz Ejsmont
  CZ ONEK ZARZ ĄDU Ma
  gorzata Konys
  W roku obrotowym nie nast ąpi
  y zmiany w sk
  adzie Zarz ądu.
  Na dzie ń sporz ądzenia informacji finansowej Rada Nadzorcza sk
  ada się z nast ępuj ących osób:
  Imi ę i nazwisko Funkcja Zmiany
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej -
  Eryk W torkowski Cz
  onek Rady Nadzorczej -
  Renata Bacza ńska Cz
  onek Rady Nadzorczej -
  Zygmunt Ćwik Cz
  onek Rady Nadzorczej -
  Szymon Zio
  o Cz
  onek Rady Nadzorczej -
  W roku 2017 nie nast ąpi
  y zmiany w sk
  adzie Rady Nadzorczej.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  4
  VII. Podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych:
  Podmiotem badaj ącym sprawozdanie finansowe za 2017 rok by
  a spó
  ka:
  PKF Consult Spó
  ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp. k.
  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 - 695 Warszawa
  wpisana na list ę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych, prowadzon ą
  przez Krajow ą Rad ę Bieg
  ych Rewidentów, pod numerem 477
  VIII. Prawnicy:
  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bacza ńska, Szarata Spó
  ka Partnerska
  Al. Konstytucji 3 Maja 1
  65-805 Zielona Góra
  IX. VII. Banki:
  1. Bank Zachodni WBK S.A. Odzia
  Zielona Góra, 50-9 50 Wroc
  aw, ul. Rynek 9/11
  2. Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddzia
  Zielona Góra , 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78
  X. Notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu NewCon nect:
  1. Informacje ogólne
  Gie
  da Gie
  da Papierów W arto ściowych w Warszawie S.A.
  ul. Ksi ążęca 4
  00-498 W arszawa
  Indeksy NCIndex (udzia
  w indeksie: 1.331%)
  Segment NC Focus
  Sektor EKD (70.10) Dzia
  alno ść firm centralnych (head offices)
  i holdingów, z wy
  ączeniem holdingów finansowych
  ISIN PLLUG0000010
  Ticker LUG
  Data pierwszego notowania 20.11.2007
  2. System rozliczeniowo-
  depozytowy:
  Krajowy Depozyt Papierów Warto
  ściowych S.A. (KDPW)
  ul. Ksi ążęca 4
  00-498 W arszawa
  3. Kontakty z inwestorami: Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  4. Struktura kapita
  u zak
  adowego LUG S.A.:
  Seria Liczba akcji
  (szt.)
  Udzia
  w kapitale
  zak
  adowym (%) Liczba g
  osów
  Udzia
  w ogólnej
  liczbie g
  osów (%)
  A 4 320 000 60,01% 4 320 000 60,01%
  B 1 438 856 19,99% 1 438 856 19,99%
  C 1 439 714 20,00% 1 439 714 20,00%
  Razem 7 198 570 100,00% 7 198 570 100,00%
  Ż
  adne akcje nie s ą uprzywilejowane.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  5
  XI. Znaczący akcjonariusze jednostki dominuj ącej
  Wed
  ug stanu na dzie ń 31 grudnia 2017r., akcjonariuszami posiadaj ącymi ponad 5% g
  osów na W alnym
  Zgromadzeniu byli:
  Akcjonariusze Liczba akcji
  Wartość
  akcji Udzia
  w kapitale
  zak
  adowym % Liczba
  g
  osów Udzia
  w ogólnej liczbie
  g
  osów na
  WZA (%)
  Ryszard W torkowski 2 670 610 668 37,10% 2 670 610 3 7,10%
  Iwona Wtorkowska 1 120 000 280 15,56% 1 120 000 15,56%
  Fundusze Zarządzane przez
  OPERA TFI 1 320 492 330 18,34% 1 320 492 18,34%
  Pozostali akcjonariusze 2 087 468 522 29,00% 2 087 468 29,00%
  Razem 7 198 570 1 800 100,00% 7 198 570 100,00%
  XII. O
  świadczenie Zarz ądu
  Zarz ąd jednostki dominuj ącej o świadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsol idowane
  sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporz ądzone zosta
  y zgodnie z obowi ązuj ącymi Grup ę
  zasadami rachunkowo ści oraz że odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę
  maj ątkow ą i finansow ą Grupy Kapita
  owej oraz jej wynik finansowy.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zos ta
  o sporządzone zgodnie
  z Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej, które zosta
  y zatwierdzone przez
  Uni ę Europejsk ą i zosta
  o zaakceptowane przez Zarz ąd Jednostki Dominuj ącej do publikacji oraz
  przed
  o żenia w
  a ściwym organom Jednostki Dominuj ącej do zatwierdzenia zgodnie z przepisami
  Ustawy o rachunkowo ści.
  Zarz ąd jednostki dominuj ącej o świadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych,
  dokonuj ący badania skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o zosta
  wybrany zgodnie
  z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonuj ący tego badania, spe
  niali warunki
  do wydania bezstronnej i niezale żnej opinii z badania, zgodnie z w
  a ściwymi przepisami prawa
  krajowego.
  XIII. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania f inansowego do
  publikacji:
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zos ta
  o zatwierdzone do publikacji przez Zarząd
  jednostki dominuj ącej w dniu 27 kwietnia 2018 r.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  6
  Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat
  Wyszczególnienie NOTA
  za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  za okres
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Przychody ze sprzeda ży 1,2 142 305 120 857
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug 1 138 229 114 882
  Przychody ze sprzeda ży towarów i materia
  ów 1 4 076 5 975
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia
  ów 3 80 440 73 627
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i us
  ug 3 7 7 224 68 975
  Wartość sprzedanych towarów i materia
  ów 3 3 215 4 652
  Zysk (strata) brutto na sprzeda ży
  61 865 47 230
  Różnica z tytu
  u przekazania aktywów niegotówkowych
  w
  a ścicielom 0 0
  Pozosta
  e przychody operacyjne 4 3 301 2 077
  Koszty sprzeda ży 3 36 229 30 016
  Koszty ogólnego zarz ądu 3 19 875 13 116
  Nak
  ady na prace badawcze i rozwojowe 0 0
  Pozosta
  e koszty operacyjne 4 1 801 679
  Zysk (strata) na dzia
  alności operacyjnej 7 261 5 495
  Przychody finansowe 5 2 150 32
  Koszty finansowe 5 745 1 567
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem
  8 666 3 961
  Podatek dochodowy 6 1 669 828
  Zysk (strata) netto z dzia
  alności kontynuowanej
  6 997 3 133
  Zysk (strata) przypadający na udzia
  y niesprawuj ące
  kontroli 7 -94 124
  Zysk (strata) netto przypadaj ące na akcjonariuszy
  jednostki dominuj ącej
  7 091 3 009
  Zysk (strata) netto na jedn
  ą akcj ę (w z
  ) 7 0 0
  Podstawowy za okres obrotowy 0,99 0,41
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,99 0,41
  Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę z dzia
  alno ści
  kontynuowanej (w z
  ) 7
  Podstawowy za okres obrotowy 0,99 0,41
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,99 0,41
  Zysk (strata) netto na jedn
  ą akcj ę z dzia
  alno ści
  zaniechanej (w z
  ) 0,00 0,00  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  7
  Skonsolidowane sprawozdanie z innych ca
  kowitych do
  chodów
  Wyszczególnienie NOTA
  za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  za okres
  01.01.2016 - 31.12.2016
  Zysk (strata) netto 6 997 3 133
  Zyski (straty) z tytu
  u przeszacowania sk
  adników aktywów
  finansowych dostępnych do sprzeda ży 0 0
  Zyski (straty) aktuarialne z programów okre ślonych
  ś wiadcze ń -31 -31

  żnice kursowe z wyceny jednostek dzia
  aj ących
  za granic ą -183 -78
  Podatek dochodowy zwi ązany z elementami pozosta
  ych
  ca
  kowitych dochodów 0 0
  Suma dochodów ca
  kowitych 6 782 3 023
  Suma dochodów ca
  kowitych przypisana akcjonariuszom
  niekontroluj
  ącym -145 82
  Suma dochodów ca
  kowitych przypadaj
  ąca na podmiot
  dominuj ący 6 927 2 941
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA NOTA stan na
  31.12.2017 r.
  stan na
  31.12.2016 r.
  Aktywa trwa
  e
  55 408 49 918
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 9 41 237 34 625
  Warto
  ści niematerialne 10 8 554 7 871
  Nieruchomości inwestycyjne 11 0 0
  Pozosta
  e aktywa finansowe 0 0
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 6 5 199 6 875
  Należno ści d
  ugoterminowe 12 415 535
  Inwestycje d
  ugoterminowe 1 1
  D
  ugoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 11
  Aktywa obrotowe 66 554 57 509
  Zapasy 13 32 592 29 833
  Należno ści handlowe 14 28 492 23 772
  Pozosta
  e nale żno ści 15 1 375 1 701
  Pozosta
  e aktywa finansowe 17 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 1 471 1 217
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 18 2 624 987
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda ży 0 0
  AKTYWA RAZEM 121 963 107 427  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  8
  PASYWA NOTA stan na
  31.12.2017 r. stan na
  31.12.2016 r.
  Kapita
  w
  asny 51 435 45 586
  Kapita
  y w
  asne akcjonariuszy jednostki dominującej 52 974 47 055
  Kapita
  zak
  adowy 19 1 800 1 800
  Kapita
  zapasowy ze sprzedaży akcji powy żej ceny
  nominalnej 20 23 815 23 815
  Pozosta
  e kapita
  y 19 451 17 299
  Różnice kursowe z przeliczenia -339 -207
  Zyski zatrzymane z lat ubieg
  ych 1 157 1 339
  Zysk (strata) netto przypadaj ące na akcjonariuszy jednostki
  dominuj ącej 7 091 3 009
  Kapita
  akcjonariuszy niekontroluj ących 23
  -1 540 -1 469
  Zobowiązanie d
  ugoterminowe 14 362 13 751
  Kredyty i po życzki 24 4 746 4 149
  Pozosta
  e zobowiązania finansowe 24 3 055 2 495
  Inne zobowi ązania d
  ugoterminowe 0 0
  Rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 6 117 165
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 26 5 430 6 711
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 296 232
  Pozosta
  e rezerwy 30 716 0
  Zobowiązania krótkoterminowe 56 166 48 090
  Kredyty i po życzki 24 17 577 16 080
  Pozosta
  e zobowiązania finansowe 24 6 821 4 374
  Zobowi ązania handlowe 25 21 293 21 101
  Zobowiązania z tytu
  u bie żącego podatku dochodowego 6 21 17
  Pozosta
  e zobowi ązania 28 6 055 4 735
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 30 176 136
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 456 464
  Pozosta
  e rezerwy 30 3 769 1 183
  Zobowi ązania bezpo średnio zwi ązane z aktywami
  klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda ży 0 0
  PASYWA RAZEM 121 963 107 427
  Warto
  ść ksi ęgowa na akcj ę (w z
  ) 7,15 6,33  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  9
  Wyszczególnienie Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  y zapasowy ze sprzeda ży
  akcji powy żej
  ceny
  nominalnej Ró
  żnice
  kursowe
  z przeliczenia Pozosta
  e
  kapita
  y Zyski
  zatrzymane
  z lat ubieg
  ych
  Wynik
  finansowy
  bie żącego
  okresu Kapita
  w
  asny
  akcjonariuszy
  jednostki
  dominuj ącej Kapita
  akcjonariuszy
  mniejszo ściowych Kapita
  w
  asny
  ogó
  em
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2017 r.
  Kapita
  w
  asny na dzie ń 01.01.2017 r.
  1 800
  23 815
  -207
  17 299
  1 339
  3 009
  47 055
  -1 469
  45 586
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych
  Kapita
  w
  asny po korektach 1 800
  23 815
  -207
  17 299
  1 339
  3 009
  47 055
  -1 469
  45 586
  Emisja akcji/udzia
  ów
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  75
  75
  Wyp
  ata dywidendy 0
  0
  0
  -224
  -784
  0
  -1 008
  0
  -1 008
  P
  atność w formie akcji w
  asnych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Podzia
  zysku netto 0
  0
  0
  2 376
  -2 376
  0
  0
  0
  0
  Pozosta
  e
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  -94
  -94
  Suma dochodów ca
  kowitych 0
  0
  -132
  0
  -31
  7 091
  6 927
  -51
  6 876
  Kapita
  w
  asny na dzień 31.12.2017 r.
  1 800
  23 815
  -339
  19 451
  1 157
  7 091
  52 974
  -1 540
  51 435
  dwana ście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2016 r.
  Kapita
  w
  asny na dzie ń 01.01.2016 r.
  1 800
  23 815
  -170
  15 268
  3 401
  0
  44 114
  -1 552
  42 562
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Korekty z tyt. b
  ędów podstawowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Kapita
  w
  asny po korektach 1 800
  23 815
  -170
  15 268
  3 401
  0
  44 114
  -1 552
  42 562
  Wyp
  ata dywidendy
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  P
  atno ść w formie akcji w
  asnych 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Podzia
  zysku netto
  0
  0
  0
  2 031
  -2 031
  0
  0
  0
  0
  Pozosta
  e 0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Suma dochodów ca
  kowitych
  0
  0
  -37
  0
  -31
  3 009
  2 941
  82
  3 023
  Kapita
  w
  asny na dzień 31.12.2016 r. 1 800
  23 815
  -207
  17 299
  1 339
  3 009
  47 055
  -1 469
  45 586  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 10
  Skonsolidowane sprawozdanie z przep
  ywów pieni
  ężnych
  Wyszczególnienie za okres 01.01.2017 -
  31.12.2017
  za okres 01.01.2016 -
  31.12.2016
  DZIA ALNO ŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 8 666 3 961
  Korekty razem: -197 2 371
  Podatek zap
  acony/zwrócony -38 -39
  Amortyzacja 5 037 4 453
  Zyski (straty) z tytu
  u różnic kursowych -1 325 1 202
  Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) 726 619
  Zysk (strata) z dzia
  alności inwestycyjnej -37 -46
  Zmiana stanu rezerw 3 356 368
  Zmiana stanu zapasów -2 759 -5 300
  Zmiana stanu należno ści -4 274 -2 035
  Zmiana stanu zobowiąza ń, z wyj ątkiem po życzek i kredytów 1 498 4 734
  Zmiana rozlicze ń mi ędzyokresowych -2 352 -1 554
  Zmiana stanu pozosta
  ych aktywów 0 0
  Inne korekty z dzia
  alności operacyjnej -31 -31
  A. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 8 469 6 331
  DZIA ALNO ŚĆ INWESTYCYJNA
  Wp
  ywy 2 200 1 721
  Zbycie warto ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwa
  ych 1 334 1 721
  Zbycie inwestycji w nieruchomo
  ści 0 0
  Zbycie aktywów finansowych 0 0
  Inne wp
  ywy inwestycyjne / dotacje 866 0
  Sp
  ata udzielonych pożyczek d
  ugoterminowych 0 0
  Wydatki 10 704 7 585
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwa
  ych 10 704 7 585
  Nabycie inwestycji w nieruchomo
  ści 0 0
  Wydatki na aktywa finansowe 0 0
  Inne wydatki inwestycyjne 0 0
  B. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej -8 504 -5 864
  DZIA ALNO ŚĆ FINANSOWA
  Wp
  ywy 5 904 3 578
  Wp
  ywy netto z wydania udzia
  ów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapita
  owych oraz dop
  at do kapita
  u 75 0
  Kredyty i pożyczki 5 829 3 578
  Emisja d
  użnych papierów warto ściowych 0 0
  Inne wp
  ywy finansowe 0 0
  Wydatki 4 232 3 924
  Nabycie udzia
  ów (akcji) w
  asnych 0 0
  Dywidendy i inne wp
  aty na rzecz w
  aścicieli 1 008 0
  Inne, ni ż wp
  aty na rzecz w
  a ścicieli, wydatki z tytu
  u podzia
  u
  zysku 0 0
  Sp
  aty kredytów i po
  życzek 327 1 870
  Wykup d
  u żnych papierów warto ściowych 0 0
  Z tytu
  u innych zobowiąza ń finansowych 0 0


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 11
  P
  atności zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 2 171 1 397
  Odsetki 726 656
  Inne wydatki finansowe 0 0
  C. Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści finansowej 1 672 -346
  D. Przep
  ywy pieni ężne netto razem (A+B+C) 1 637 122
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym 1 637 122
  - zmiana stanu środków pieni ężnych z tytu
  u ró żnic kursowych 0 0
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 987 865
  G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+D) 2 624 987


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 12
  Informacje objaśniaj ące do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  I. Podstawa sporz ądzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
  a) O świadczenie zgodno ści
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zos ta
  o sporządzone zgodnie
  z Mi ędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez
  Rad ę Mi ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą, na mocy
  Rozporz ądzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002 ), zwanymi dalej „MSSF UE”,
  a w zakresie nieuregulowanym powy ższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
  29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pó źniejszymi zmianami)
  oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczy ch.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta
  o przyg otowane za okres od 1 stycznia 2017 r. do
  31 grudnia 2017 r., natomiast dane porównawcze obej mują okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
  2016 r.
  b) Podstawa wyceny
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone w oparciu o zasad ę kosztu
  historycznego. Metody wyceny warto ści godziwej zosta
  y przedstawione w punkcie III.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta
  o sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania
  dzia
  alno ści gospodarczej w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści.
  c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna
  Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zost a
  y zaprezentowane w z
  otych polskich, po
  zaokr ągleniu do pe
  nych tysi ęcy. Z
  oty polski jest walut ą funkcjonaln ą Grupy.
  d) Dokonane os ądy i oszacowania
  Sporz ądzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zg odnie z MSSF UE wymaga od Zarządu
  os ądów, szacunków i za
  o że ń , wp
  ywaj ących na stosowanie przyj ętych zasad rachunkowo ści oraz
  prezentowane warto ści aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, który ch rzeczywiste wartości
  mog ą ró żni ć si ę od warto ści szacowanej.
  Szacunki i zwi ązane z nimi za
  o żenia podlegaj ą bie żącej weryfikacji. Zmiana szacunków ksi ęgowych
  jest uj ęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przysz
  ych, je żeli
  dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bie żącego, jak i okresów przysz
  ych.
  W szczególno ści istotne obszary niepewno ści odno śnie dokonanych szacunków oraz os ądy
  dokonywane przy zastosowaniu zasad rachunkowo ści, które wywar
  y najbardziej istotny wp
  yw na
  warto ści uj ęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zosta
  y przedstawione w następuj ących
  notach:
  Nota 14 Nale żno ści handlowe
  Nota 15 Pozosta
  e nale żno ści


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 13
  Utrata warto
  ści aktywów
  Grupa w przypadku wyst ąpienia przes
  anek przeprowadza testy na utrat ę warto ści środków trwa
  ych.
  Wymaga to oszacowania warto ści u żytkowej o środka wypracowuj ącego środki pieni ężne, do którego
  nale żą te środki trwa
  e. Oszacowanie warto ści u żytkowej polega na ustaleniu przysz
  ych przep
  ywów
  pieni ężnych generowanych przez o środek wypracowuj ący środki pieni ężne i wymaga ustalenia stopy
  dyskontowej do zastosowania w celu obliczenia bie żącej warto ści tych przep
  ywów.
  Z utrat ą warto ści aktywów mamy do czynienia, gdy warto ść aktywów wykazana w bilansie jest
  niezgodna z ich faktyczn ą warto ści ą, a ści ślej kiedy warto ść odzyskiwalna jest ni ższa ni ż warto ść
  bilansowa. Warto ść odzyskiwalna jest równa warto ści godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda ży lub
  warto ści u żytkowej, w zale żno ści od tego, która z nich jest wy ższa. Warto ść godziwa to warto ść rynkowa
  sk
  adników maj ątku, b ąd ź te ż warto ść tych sk
  adników, nierzadko wyznaczana przez bieg
  e go
  rzeczoznawc ę maj ątkowego. Ze wzgl ędu na trudno ści z pozyskaniem informacji z rynku, cz ęsto
  atwiejsze jest wyznaczenie warto ści u żytkowej.
  Warto ść użytkow ą ustala si ę w warto ści netto planowanych przep
  ywów pieni ężnych oczekiwanych
  z u żytkowania aktywów. Komponentami, wp
  ywaj ącymi na warto ść użytkow ą s ą: przep
  ywy pieni ężne,
  stopa dyskontowa oraz warto ść ko ńcowa. Sk
  adniki aktywów prezentowane w sprawozdaniu
  finansowym nie mog ą przyjmowa ć warto ści wy ższych ni ż odzyskiwalne.
  Wycena rezerw
  Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów zosta
  y oszacowane na podstawie posiadanych
  informacji kadrowych i finansowo ksi ęgowych. Rezerwy wyliczane s ą na koniec roku obrotowego na
  podstawie faktycznej ilo ści dni niewykorzystanych urlopów w bie żącym okresie oraz powi ększonej
  o ilo ść dni niewykorzystanych urlopów z okresów poprzednic h. Otrzymana w ten sposób ilość dni
  mno żona jest przez średnie wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników . Rezerwy na
  niewykorzystane urlopy wyliczane s ą na koniec ka żdego roku, tzn. korekta rezerw o faktycznie
  poniesione koszty urlopów wykorzystanych dokonywana jest na koniec każdego roku.
  Naprawy Gwarancyjne
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne jest ujmowana, gdy p rodukty lub us
  ugi, na które gwarancja zosta
  a
  udzielona, zosta
  y sprzedane. W ysoko ść rezerwy jest ustalana na podstawie danych historyc znych
  dotycz ących udzielonych gwarancji oraz wszystkich mo żliwych wyników wa żonych zwi ązanym z nimi
  prawdopodobie ństwem wykonania.
  Sk
  adnik aktywów z tytu
  u podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje sk
  adnik aktywów z tytu
  u podatku odroczonego bazując na za
  o żeniu, że
  w przysz
  o ści zostanie osi ągni ęty zysk podatkowy pozwalaj ący na jego wykorzystanie. Pogorszenie
  uzyskiwanych wyników podatkowych w przysz
  o ści mog
  oby spowodowa ć, że za
  o żenie to sta
  oby si ę
  nieuzasadnione.
  Warto ść godziwa instrumentów finansowych
  Warto ść godziw ą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się
  wykorzystuj ąc odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowie dnich metod i za
  oże ń Grupa kieruje
  si ę profesjonalnym os ądem.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysoko ść stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej
  u żyteczno ści sk
  adników rzeczowego maj ątku trwa
  ego oraz warto ści niematerialnych. Grupa corocznie
  dokonuje weryfikacji przyj ętych okresów ekonomicznej u żyteczno ści na podstawie bie żących
  szacunków.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 14
  Istotno
  ść
  Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozda ń finansowych pkt 7 Istotne pomini ęcia lub zniekszta
  cenia
  pozycji - s ą istotne, je żeli mog ą, pojedynczo lub razem, wp
  yn ąć na decyzje gospodarcze podejmowane
  przez u żytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. I stotność uzale żniona jest od wielko ści
  i rodzaju pomini ęcia lub zniekszta
  cenia w kontek ście towarzysz ących okoliczno ści. Czynnikiem
  rozstrzygaj ącym mo że by ć wielko ść lub rodzaj pozycji, lub kombinacja obu tych czynni ków.
  Grupa za pozycje istotne, które wymagaj ą dodatkowych obja śnie ń w historycznych informacjach
  finansowych traktuje pozycje, których warto ść przekracza ni ższ ą z dwóch warto ści: 2% sumy bilansowej
  lub 2% przychodów ze sprzeda ży.
  e) Zastosowanie standardu lub interpretacji przed d atą ich wej ścia w życie:
  MSSF UE obejmuj ą standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad ę Mi ędzynarodowych
  Standardów Rachunkowo ści (RMSR) oraz Komisj ę ds. Interpretacji Mi ędzynarodowej
  Sprawozdawczo ści Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.
  Sporz ądzaj ąc sprawozdanie finansowe za rok 2017 Grupa stosuje takie same zasady rachunkowości
  jak przy sporz ądzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 201 6, z wyjątkiem zmian do
  standardów i nowych standardów i interpretacji zatw ierdzonych przez Unię Europejsk ą dla okresów
  sprawozdawczych rozpoczynaj ących si ę w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku.
   Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przep
  ywów pieni ężnych” - inicjatywa w odniesieniu
  do ujawnie ń - zatwierdzona w UE w dniu 6 listopada 2017 roku ( obowiązuj ące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - ujmowanie a ktywów z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego od niezrealizowanych strat - zatwierdzo ne w UE w dniu 6 listopada 2017 roku
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2017 roku
  lub po tej dacie).
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016 )” - dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz
  MSR 28) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa
  (zmiany do MSSF 12 obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie).
  Wy żej wymienione zmiany do istniej ących standardów nie mia
  y istotnego wp
  ywu na spraw ozdania
  finansowe Grupy za 2017 rok.
  Nast ępuj ące nowe standardy oraz zmiany do standardów zosta
  y wydane przez RMSR i zatwierdzone
  do stosowania w UE przy czym nie wesz
  y jeszcze w życie na dzie ń bilansowy:
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku
  (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku
  lub po tej dacie),
   MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie
  MSSF 15” - zatwierdzone w E w dniu 22 wrze śnia 2016 roku (obowi ązuj ące w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 16 „Leasing” - zatwierdzony w UE w dniu 31 pa ździernika 2017 roku (obowi ązuj ący
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 15
  
  Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” - zastoso wanie MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczenio we” - zatwierdzone w UE w dniu
  3 listopada 2017 roku (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momenci e zastosowania MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” po raz pierwszy),
   Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody
  z umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 p aździernika 2017 roku (obowi ązuj ące
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” - dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz
  MSR 28) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa
  (zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących
  si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 2 „P
  atno ści na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena p
  atn ości na bazie
  akcji (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018
  roku lub po tej dacie).
  Grupa postanowi
  a nie skorzysta ć z mo żliwo ści wcze śniejszego zastosowania powy ższych nowych
  standardów oraz zmian do istniej ących standardów.
  Nowe standardy, zmiany do standardów oraz nowe inte rpretacje zosta
  y wydane przez RMSR, ale nie
  zatwierdzone do stosowania w UE:
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej dzia
  alno ści” (obowi ązuj ący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja
  Europejska postanowi
  a nie rozpoczyna ć procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu
  do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostate cznej wersji MSSF 14,
   MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakt erystyka opcji przedp
  aty z ujemną
  kompensat ą (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania fin ansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi ęwzi ęciach” – Sprzeda ż lub wniesienie
  aktywów pomi ędzy inwestorem a jego jednostk ą stowarzyszon ą lub wspólnym
  przedsi ęwzi ęciem oraz pó źniejsze zmiany (data wej ścia w życie zmian zosta
  a odroczona
  do momentu zako ńczenia prac badawczych nad metod ą praw w
  asno ści),
   Zmiany do MSR 19 „ Świadczenia pracownicze” - zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku
  lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarz yszonych i wspólnych
  przedsi ęwzi ęciach” - D
  ugoterminowe udzia
  y w jednostkach stowa rzyszonych i wspólnych
  przedsi ęwzi ęciach (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomo ści inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomo ści
  inwestycyjnych (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę
  1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 16
  
  Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017)” – dokonane zmiany
  w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR
  12 oraz MSR 23) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie
  s
  ownictwa (obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obc ych i p
  atności zaliczkowe” (obowi ązuj ąca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewno ść w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
  (obowi ązuj ąca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku
  lub po tej dacie).
  Wed
  ug szacunków Grupy, ww. standardy, interpretacj e i zmiany do standardów nie mia
  yby istotnego
  wp
  ywu na sprawozdanie finansowe, je żeli zosta
  yby zastosowane przez Grup ę na dzie ń bilansowy.
  Jednocze śnie nadal poza regulacjami zatwierdzonymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpiecze ń
  portfela aktywów i zobowi ąza ń finansowych, których zasady nie zosta
  y zatwierdzo ne do stosowania w
  UE. W ed
  ug szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowo ści zabezpiecze ń portfela aktywów lub
  zobowi ąza ń finansowych wed
  ug MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie mia
  oby
  istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finansowe, je żeli zosta
  yby przyj ęte do stosowania na dzie ń
  bilansowy.
  Wp
  yw MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" na spr awozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej
  LUG
  MSSF 15 wprowadza nowy, pi ęciostopniowy model pomiaru oraz rozpoznawania przyc hodów ze
  sprzeda ży, zgodnie z którym przychody powinny by ć uj ęte w takiej kwocie, co do której jednostka
  oczekuje zap
  aty oraz w takim momencie i w takim st opniu, które odzwierciedlają spe
  nienie przez Grup ę
  zobowi ązania do wykonania świadczenia oraz dostawy towaru. W zale żno ści od spe
  nienia okre ślonych
  w standardzie kryteriów, przychody mog ą by ć ujmowane jednorazowo (w momencie gdy kontrola nad
  dobrami i us
  ugami jest przeniesiona na klienta) al bo mogą by ć rozk
  adane w czasie
  w sposób obrazuj ący wykonanie świadczenia.
  Grupa dokona
  a analizy poszczególnych kategorii prz ychodów oraz zawartych umów pod kątem wp
  ywu
  zastosowania MSSF 15 na sposób rozpoznawania przych odów, w tym w szczególności pod k ątem
  momentu oraz wysoko ści ujmowanego przychodu, jak równie ż zweryfikowa
  a prawid
  owo ść prezentacji
  poszczególnych kategorii przychodów. Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że zastosowanie
  MSSF 15 nie b ędzie mia
  o istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finanso we Grupy
  w momencie pierwszego zastosowania standardu, tj. w okresie rozpoczynającym si ę od 1 stycznia 2018
  roku.
  Wymogi dotycz ące prezentacji i ujawnie ń na
  o żone przez MSSF 15 stanowi ą znacz ącą zmian ę
  w stosunku do obecnej praktyki i zwi ększaj ą wolumen ujawnie ń, zarówno ilo ściowych jak
  i jako ściowych. W zakresie ujawnie ń informacji wymaganych przez MSSF 15 Grupa ocenia, iż ze
  wzgl ędu na stosunkowo jednorodny charakter prowadzonej d zia
  alności operacyjnej, wp
  yw MSSF 15
  nie b ędzie istotny. Jednak zak
  ada si ę mo żliwo ść dokonania modyfikacji dotychczasowych ujawnie ń,
  je żeli ich zmiana pozwoli u żytkownikom sprawozda ń finansowych na lepsze zapoznanie si ę
  z charakterem, kwot ą, terminami uzyskania oraz niepewno ści ą zwi ązan ą z przychodami i przep
  ywami
  pieni ężnymi wynikaj ącymi z umów z klientami.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 17
  Wp
  yw MSSF 9 " Instrumenty finansowe" na sprawozdan
  ie finansowe Grupy Kapita
  owej
  MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wprowadza zmiany w z akresie klasyfikacji aktywów finansowych,
  metod wyceny (wed
  ug zamortyzowanego kosztu oraz wg wartości godziwej), zasad utraty warto ści
  aktywów finansowych (w miejsce modelu straty ponies ionej ma być stosowany model straty
  oczekiwanej) oraz klasyfikacji instrumentów finanso wych, jak również zmienia podej ście do
  rachunkowo ści zabezpiecze ń. Zgodnie z nowymi zasadami utraty warto ści aktywów finansowych,
  Grupa jest zobowi ązana do tworzenia odpisów aktualizuj ących w oparciu o oczekiwane straty kredytowe
  mog ące si ę pojawi ć na przestrzeni ca
  ego życia danego instrumentu, natomiast je żeli na dzie ń
  sprawozdawczy ryzyko kredytowe zwi ązane z instrumentem znacz ąco nie wzros
  o, to Grupa wycenia
  odpis z tytu
  u straty na tym instrumencie w kwocie równej 12 miesięcznym oczekiwanym stratom
  kredytowym.
  Grupa przeprowadzi
  a analiz ę posiadanych instrumentów finansowych na dzie ń 31 grudnia 2017 roku
  pod k ątem wp
  ywu przepisów na sprawozdanie finansowe.
  Grupa dokona
  a równie ż analizy wp
  ywu na sprawozdanie finansowe na dzie ń 31 grudnia 2017 roku,
  oczekiwanych strat w zakresie nale żno ści krótkoterminowych u żywaj ąc uproszczonej metody,
  dopuszczonej do stosowania przez MSSF 9 w stosunku do krótkoterminowych należno ści z tytu
  u
  dostaw i us
  ug w zakresie wp
  ywu oczekiwanych strat . Grupa oszacowa
  a, iż dodatkowy odpis z tytu
  u
  oczekiwanych strat kredytowych w roku 2017 by
  by ni ematerialny.
  Wp
  yw MSSF 16 " Leasing" na sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej
  Grupa rozpocz ę
  a analiz ę wp
  ywu standardu MSSF 16 na sprawozdanie finansowe , i na dzień publikacji
  sprawozdania finansowego za 2017 rok, z uwagi na du ży zakres zmian, nie jest w stanie okre ślić , w jaki
  sposób wp
  ynie on na kwoty i ujawnienia prezentowan e w sprawozdaniu finansowym. Spodziewany
  wp
  yw przyj ęcia nowego standardu dotyczy wzrostu aktywów trwa
  y ch oraz zobowiąza ń wynikaj ących
  z tytu
  u rozpoznania praw do u żytkowania, z jednoczesnym wp
  ywem na wska źniki finansowe zysku
  operacyjnego, kosztów finansowych i zad
  u żenia netto. Grupa zamierza wprowadzi ć nowy standard
  od dnia 1 stycznia 2019 roku.
  II. Opis wa żniejszych stosowanych zasad rachunkowo ści
  Zasady (polityka) rachunkowo ści przedstawione poni żej stosowane by
  y w odniesieniu do wszystkich
  okresów zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozd aniu finansowym przez jednostki należące
  do Grupy.
  a) Zasady konsolidacji
  (i) Jednostki zale żne
  Jednostki zale żne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa:
  - sprawuje w
  adz ę,
  - podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lu b posiada prawa do zmiennych wyników
  finansowych,
  - posiada mo żliwo ść wykorzystania sprawowanej w
  adzy nad jednostk ą do wywierania wp
  ywu na
  wysoko ść swoich wyników finansowych.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 18
  Jednostka przejmuj
  ąca ujmuje warto ść firmy na dzie ń przej ęcia i wycenia w kwocie nadwy żki warto ści
  a) nad warto ści ą b):
  a) sumy:
  (i) przekazanej zap
  aty wycenianej zgodnie z niniej szym MSSF, który generalnie wymaga wyceny
  wed
  ug warto ści godziwej na dzie ń przej ęcia,
  (ii) kwoty wszelkich niekontroluj ących udzia
  ów w jednostce przejmowanej wycenionych zgodnie
  z niniejszym MSSF oraz
  (iii) w przypadku po
  ączenia jednostek realizowanego etapami, warto ści godziwej na dzie ń przej ęcia
  udzia
  u w kapitale jednostki przejmowanej, nale żącego poprzednio do jednostki przejmuj ącej.
  b) kwota netto ustalonej na dzie ń przej ęcia warto ści mo żliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów
  i przej ętych zobowi ąza ń wycenionych zgodnie z niniejszym MSSF.
  Po pocz ątkowym uj ęciu warto ść firmy jest wykazywana wed
  ug cen nabycia pomniejsz onej o wszelkie
  skumulowane odpisy aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści. Warto ść firmy nie podlega amortyzacji.
  Udzia
  y niekontroluj ące s ą wykazywane wed
  ug przypadaj ącej na nich warto ści godziwej aktywów netto.
  W kolejnych okresach, straty przypadaj ące na udzia
  y niekontroluj ące przypisuje si ę do w
  a ścicieli
  jednostki dominuj ącej oraz udzia
  ów niekontroluj ących nawet wtedy, gdy w rezultacie udzia
  y
  niekontroluj ące przybieraj ą warto ść ujemn ą. Sprzedane w roku obrotowym spó
  ki zale żne podlegaj ą
  konsolidacji od pocz ątku roku obrotowego do dnia zbycia. W yniki finansow e jednostek nabytych w ciągu
  roku s ą ujmowane w sprawozdaniu finansowym od momentu ich nabycia.
  Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane z yski na transakcjach pomiędzy spó
  kami Grupy s ą
  eliminowane. Niezrealizowane straty równie ż podlegaj ą eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza
  dowodów na utrat ę warto ści przez przekazany sk
  adnik aktywów. Zasady rachun kowości stosowane
  przez jednostki zale żne zosta
  y zmienione, tam gdzie by
  o to konieczne, dla zapewnienia zgodności
  z zasadami rachunkowo ści stosowanymi przez Grup ę.
  b) Kapita
  y i transakcje dotycz ące udzia
  owców niesprawuj ących kontroli
  Udzia
  y nale żące do udzia
  owców niesprawuj ących kontroli obejmuj ą nie nale żące do Grupy udzia
  y
  w spó
  kach obj ętych konsolidacj ą. Kapita
  nale żący do udzia
  owców niesprawuj ących kontroli ustala si ę
  jako warto ść aktywów netto jednostki powi ązanej, przypadaj ących na dzie ń nabycia, akcjonariuszom
  spoza grupy kapita
  owej. Warto ść tą zmniejsza/zwi ększa si ę o przypadaj ące na warto ść udzia
  ów
  nale żących do udzia
  owców niesprawuj ących kontroli zwi ększenia/zmniejszenia kapita
  u w
  asnego.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy kończ ące si ę 31 grudnia 2017 r.
  i 31 grudnia 2016 r. obejmuj ą nast ępuj ące jednostki wchodz ące w sk
  ad Grupy:
  Wyszczególnienie Udzia
  w ogólnej liczbie g
  osów 31.12.2017 31.12.2016
  LUG S.A.
  Jednostka dominująca
  LUG LIGHT FACTORY Sp. z o. o. 100% 100%
  LUG GmbH, Berlin 100% 100%
  LUG do Brasil Ltda., Sao Paulo 65% 65%
  LUG Lighting UK Ltd., Londyn 100% X
  LUG Argentina S.A. 50% X
  BIOT Sp. z o.o. 51% X
  Jednostka zależna T.O.W LUG Ukraina, w której jednostka dominuj ąca posiada 100% udzia
  ów, nie
  zosta
  a obj ęta konsolidacj ą. Dzia
  alno ść jednostki zale żnej na Ukrainie pozostaje zawieszona.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 19
  W ocenie Zarz
  ądu spó
  ka LUG S.A. mimo 50-procentowego udzia
  u pos iada możliwo ść
  bie żącego kierowania dzia
  aniami maj ącymi najbardziej znacz ący wp
  yw na wyniki finansowe
  jednostki, w której dokonano inwestycji poniewa ż, m.in.:
  1. funkcjonowanie spó
  ki LUG Argentina S.A. oparte jest na know-how LUG S.A. i polega na montażu
  opraw z komponentów dostarczonych przez LUG S.A. i/ lub LUG Light Factory Sp. z o.o.
  2. komponenty kluczowe dla produkcji opraw nie s ą dla LUG Argentina S.A. dost ępne na rynku, wi ęc
  nie jest mo żliwe samodzielne jej funkcjonowanie,
  3. LUG S.A. jest stron ą umowy z prowincj ą Missiones, która to umowa gwarantuje zarówno rynek
  zbytu, jak i korzystanie z fabryki przez 3 lata,
  4. dyrektorem Zarz ądzaj ącym produkcj ą jest osoba delegowana przez LUG S.A., co zapewnia
  w
  a ściw ą organizacj ę procesu produkcyjnego,
  5. Spó
  ka powo
  ana zosta
  a w celu rozwoju sprzeda ży produktów pod mark ą LUG na rynku Ameryki
  Po
  udniowej, w szczególno ści w Argentynie.
  Zatem maj ąc powy ższe na uwadze trzeba stwierdzi ć, i ż LUG Argentina S.A. jest w pe
  ni zale żna
  od spó
  ki LUG S.A. Spó
  ka argenty ńska nie jest w stanie samodzielnie realizowa ć swoich podstawowych
  funkcji produkcyjnych i sprzeda żowych bez pe
  nego wsparcia ze strony LUG S.A.
  c) Waluty obce
  Transakcje w walucie obcej
  Transakcje wyra żone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji u jmowane są w walutach
  funkcjonalnych jednostek Grupy z zastosowaniem kurs u kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia
  zawarcia transakcji.
  Pozycje pieni ężne aktywów i zobowi ąza ń wyra żone w walucie obcej s ą przeliczane na koniec okresu
  sprawozdawczego wed
  ug kursu kupna stosowanego prze z obs
  ugujący jednostki grupy banki wiod ące.
  Ró żnice kursowe wynikaj ące z wyceny bilansowej aktywów i zobowi ąza ń pieni ężnych stanowi ą ró żnice
  pomi ędzy wycen ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu w walucie funkcjonal nej na początku okresu
  sprawozdawczego, skorygowan ą o naliczone odsetki i dokonane p
  atno ści w trakcie okresu
  sprawozdawczego, a warto ści ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu w walucie obcej prze liczonego wed
  ug
  ś redniego kursu NBP koniec okresu sprawozdawczego.
  Niepieni ężne pozycje bilansowe wyra żone w walucie obcej wyceniane wed
  ug warto ści godziwej s ą
  przeliczane wed
  ug średniego kursu NBP obowi ązuj ącego na dzie ń szacowania warto ści godziwej.
  d) Instrumenty finansowe
  (i) Instrumenty finansowe inne ni ż instrumenty pochodne
  Po życzki, nale żno ści i depozyty ujmowane s ą w dacie powstania. Wszystkie pozosta
  e aktywa
  finansowe (w tym aktywa wyceniane w warto ści godziwej przez wynik finansowy) s ą ujmowane
  w dniu dokonania transakcji, w którym Grupa staje s ię stron ą wzajemnego zobowi ązania
  dotycz ącego danego instrumentu finansowego.
  Grupa zaprzestaje ujmowa ć aktywa finansowe w momencie wyga śni ęcia praw wynikaj ących
  z umowy do otrzymywania przep
  ywów pieni ężnych z tego aktywa, lub od momentu, kiedy prawa
  do otrzymywania przep
  ywów pieni ężnych z aktywa finansowego s ą przekazywane w transakcji
  przenosz ącej zasadniczo wszystkie znacz ące ryzyka i korzy ści wynikaj ące z ich w
  asno ści. Ka żdy
  udzia
  w przekazywanym aktywie finansowym, który je st utworzony lub pozostaje w posiadaniu
  Grupy, jest traktowany jako osobne aktywo lub zobow ią zanie.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 20
  Aktywa i zobowi
  ązania finansowe kompensuje si ę ze sob ą i wykazuje w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, wy
  ącznie je śli Grupa posiada wa żny prawnie
  tytu
  do kompensaty okre ślonych aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza rozliczy ć dan ą
  transakcj ę w warto ści netto poddanych kompensacie sk
  adników aktywów i zobowiąza ń
  finansowych lub zamierza jednocze śnie podlegaj ące kompensacie aktywa finansowe zrealizowa ć,
  a zobowi ązania finansowe rozliczy ć.
  Grupa posiada nast ępuj ące instrumenty finansowe inne ni ż pochodne aktywa finansowe: po życzki
  i nale żno ści oraz zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi.
  Po życzki i nale żno ści
  Po życzki i nale żno ści s ą aktywami finansowymi, o ustalonych lub mo żliwych do ustalenia
  p
  atno ściach, które nie s ą notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa s ą pocz ątkowo ujmowane
  wed
  ug warto ści godziwej powi ększonej o bezpo średnio daj ące si ę przyporz ądkowa ć koszty
  transakcyjne. W ycena po życzek i nale żno ści w terminie pó źniejszym odbywa si ę wed
  ug
  zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efek tywnej stopy procentowej, po
  pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizuj ące z tytu
  u utraty warto ści.
  Po życzki i nale żno ści obejmuj ą nale żno ści handlowe oraz inne nale żno ści.
  Krótkoterminowe nale żno ści handlowe s ą wyceniane w kwocie wymagaj ącej zap
  aty pomniejszonej
  o odpisy aktualizuj ące. Odpisy aktualizuj ące nale żno ści oszacowywane s ą wtedy, je żeli ści ągni ęcie
  pe
  nej kwoty nale żno ści przestaje by ć prawdopodobne. Kwoty utworzonych odpisów
  aktualizuj ących warto ść nale żno ści odnoszone s ą w pozosta
  e koszty operacyjne. Grupa dokonuje
  odpisów aktualizuj ących nale żno ści w oparciu o analiz ę ryzyka kredytowego zwi ązanego z danym
  d
  u żnikiem.
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty obejmuj ą ś rodki pieni ężne w kasie oraz depozyty bankowe na
  żą danie o pocz ątkowym okresie zapadalno ści do trzech miesi ęcy. Saldo środków pieni ężnych
  i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachu nku przep
  ywów pieniężnych sk
  ada si ę
  z okre ślonych powy żej środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych dodatkowo
  o niesp
  acone kredyty w rachunkach bie żących, stanowi ące integraln ą cz ęść systemu zarz ądzania
  ś rodkami pieni ężnymi Grupy.
  Zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi
  Grupa wy
  ącza z ksi ąg zobowi ązanie finansowe, kiedy zobowi ązanie zostanie sp
  acone, umorzone
  lub ulegnie przedawnieniu.
  Aktywa i zobowi ązania finansowe kompensuje si ę ze sob ą i wykazuje w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, wy
  ącznie je śli Grupa posiada wa żny prawnie
  tytu
  do kompensaty okre ślonych aktywów i zobowi ąza ń finansowych lub zamierza rozliczy ć dan ą
  transakcj ę w warto ści netto poddanych kompensacie sk
  adników aktywów i zobowiąza ń
  finansowych lub zmierza jednocze śnie podlegaj ące kompensacie aktywa finansowe zrealizowa ć,
  a zobowi ązania finansowe rozliczy ć.
  Grupa posiada nast ępuj ące zobowi ązania finansowe nieb ędące instrumentami pochodnymi:
  po życzki, kredyty w rachunku bie żącym , zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e zobowi ązania.
  Tego typu zobowi ązania finansowe pocz ątkowo ujmowane s ą wed
  ug warto ści godziwej
  powi ększonej o daj ące si ę bezpo średnio przyporz ądkowa ć koszty transakcyjne. Po pocz ątkowym


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 21
  uj
  ęciu zobowi ązania te wycenianie s ą wed
  ug zamortyzowanego kosztu przy u życiu metody
  efektywnej stopy procentowej.
  (ii) Kapita
  w
  asny
  Kapita
  w
  asny ujmuje si ę w ksi ęgach rachunkowych i prezentuje w sprawozdaniu finan sowym
  z podzia
  em na jego rodzaje i wed
  ug zasad okre ślonych przepisami prawa.
  e) Rzeczowe aktywa trwa
  e
  (i) Uj ęcie oraz wycena
  Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych ujmuje si ę w ksi ęgach wed
  ug ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne o raz odpisy z tytu
  u utraty wartości. Cena
  nabycia rzeczowych aktywów trwa
  ych na dzie ń 1 stycznia 2009 r., czyli dzie ń zastosowania po raz
  pierwszy przez Grup ę MSSF UE, zosta
  a okre ślona przez odniesienie do ich warto ści godziwej na
  ten dzie ń.
  Cena nabycia obejmuje cen ę zakupu sk
  adnika maj ątku oraz koszty bezpo średnio zwi ązane
  z zakupem i przystosowaniem sk
  adnika maj ątku do stanu zdatnego do u żywania,
  ącznie
  z kosztami transportu, jak te ż za
  adunku, wy
  adunku i sk
  adowania, a tak że wynagrodze ń
  bezpo średnich. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejsze nia i odzyski zmniejszają cen ę nabycia
  sk
  adnika aktywów. Koszt wytworzenia sk
  adnika środków trwa
  ych oraz środków trwa
  ych
  w budowie obejmuje ogó
  kosztów poniesionych w okre sie jego budowy, montażu, przystosowania
  i ulepszenia poniesionych do dnia przyj ęcia takiego sk
  adnika maj ątkowego do u żywania (lub do
  dnia bilansowego, je śli sk
  adnik nie zosta
  jeszcze oddany do u żywania). Koszt wytworzenia
  obejmuje równie ż w przypadkach, gdy jest to wymagane, wst ępny szacunek kosztów demonta żu
  i usuni ęcia sk
  adników rzeczowych aktywów trwa
  ych oraz prz ywrócenia do stanu pierwotnego.
  Koszty finansowania zewn ętrznego zwi ązane z nabyciem lub wytworzeniem okre ślonych aktywów
  zwi ększaj ą cen ę nabycia lub koszt wytworzenia tych aktywów.
  W przypadku, gdy okre ślony sk
  adnik rzeczowych aktywów trwa
  ych sk
  ada si ę z odr ębnych
  i istotnych cz ęści sk
  adowych o ró żnym okresie u żytkowania, cz ęści te s ą traktowane jako odr ębne
  sk
  adniki aktywów.
  Zyski i straty ze zbycia sk
  adnika rzeczowych aktyw ów określa si ę na podstawie porównania
  przychodów ze zbycia z warto ści ą bie żącą zbytych aktywów i ujmuje si ę jako pozosta
  e przychody
  lub pozosta
  e koszty w wyniku finansowym.
  (ii) Nak
  ady ponoszone w terminie pó źniejszym
  Aktywowaniu podlegaj ą poniesione w pó źniejszym okresie koszty wymienianych cz ęści sk
  adnika
  rzeczowych aktywów trwa
  ych, które mo żna wiarygodnie oszacowa ć i jest prawdopodobne, że
  Grupa osi ągnie korzy ści ekonomiczne zwi ązane z wymienianymi sk
  adnikami rzeczowych aktywów
  trwa
  ych. Warto ść sprawozdawcza usuni ętych cz ęści sk
  adnika rzeczowych aktywów trwa
  ych jest
  wy
  ączana z ksi ąg. Nak
  ady ponoszone w zwi ązku z bie żącym utrzymaniem sk
  adników
  rzeczowych aktywów trwa
  ych s ą ujmowane w zysku lub stracie bie żącego okresu
  w momencie poniesienia.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 22
  (iii) Amortyzacja
  Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych, wzgl
  ędnie ich istotne i odr ębne cz ęści sk
  adowe,
  amortyzowane s ą metod ą liniow ą przez okres u żytkowania przy uwzgl ędnieniu przewidywanej przy
  likwidacji ceny sprzeda ży netto pozosta
  o ści rzeczowego aktywa trwa
  ego (warto ści rezydualnej).
  Grunty nie s ą amortyzowane. Grupa zak
  ada poni ższe okresy u żytkowania
  dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trw a
  ych:
  - Budynki i budowle 50 lat
  - Urz ądzenia techniczne i maszyny 2 - 10 lat
  - Ś rodki transportu 3-5 lat
  - Pozosta
  e rzeczowe aktywa trwa
  e 2 - 15 lat Poprawno ść stosowanych okresów u żytkowania, metod amortyzacji oraz warto ści rezydualnych
  rzeczowych aktywów trwa
  ych (o ile nie jest nieznac zna) jest przez Grupę corocznie weryfikowana
  i w uzasadnionych przypadkach korygowa ć.
  f) Warto ści niematerialne
  (i) Badania i rozwój
  Wydatki poniesione na etapie prac badawczych z zami arem pozyskania nowej wiedzy naukowej
  lub technicznej ujmowane s ą w zysku lub stracie bie żącego okresu w momencie ich poniesienia.
  Nak
  ady poniesione na prace rozwojowe, których efek ty dzia
  ań znajduj ą zastosowanie
  w opracowaniu lub wytworzeniu nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu, podlegają
  aktywowaniu w przypadku, gdy wytworzenie nowego pro duktu (lub procesu) jest technicznie
  mo żliwe i jest ekonomicznie uzasadnione oraz Grupa pos iada techniczne, finansowe oraz inne
  niezb ędne środki do uko ńczenia prac rozwojowych. Koszty podlegaj ące aktywowaniu zawieraj ą:
  koszty materia
  ów, wynagrodzenia pracowników bezpo średnio zaanga żowanych
  w prace rozwojowe, uzasadnion ą cz ęść kosztów po średnio zwi ązanych z wytworzeniem sk
  adnika
  warto ści niematerialnych oraz aktywowane koszty finansowa nia zewnętrznego. Pozosta
  e koszty
  prac rozwojowych ujmowane s ą w zysku lub stracie bie żącego okresu w momencie ich poniesienia.
  (ii) Pozosta
  e warto ści niematerialne
  Pozosta
  e warto ści niematerialne nabyte przez Grup ę o okre ślonym okresie u żyteczno ści
  ekonomicznej wykazywane s ą w oparciu o ich cen ę nabycia, pomniejszon ą o odpisy amortyzacyjne
  oraz odpisy aktualizacyjne z tytu
  u utraty warto ści.
  (iii) Nak
  ady poniesione w terminie pó źniejszym
  Pó źniejsze wydatki na sk
  adniki istniej ących warto ści niematerialnych podlegaj ą aktywowaniu tylko
  wtedy, gdy zwi ększaj ą przysz
  e korzy ści ekonomiczne zwi ązane z danym sk
  adnikiem.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 23
  g) Rzeczowe aktywa trwa
  e
  (i) Amortyzacja
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si ę w odniesieniu do ceny nabycia sk
  adnika aktywów lu b
  warto ści jej równowa żnej pomniejszonej o jego warto ść rezydualn ą.
  Koszt amortyzacji ujmuje si ę w zysku lub stracie bie żącego okresu z zastosowaniem metody liniowej
  w odniesieniu do oszacowanego przez Grup ę okresu u żytkowania danego sk
  adnika warto ści
  niematerialnych, innego ni ż warto ść firmy, od momentu stwierdzenia jego przydatno ści do
  u żytkowania, co mo żliwie najlepiej odzwierciedla sposób realizacji prz ysz
  ych korzyści
  ekonomicznych zwi ązanych z u żytkowaniem danego sk
  adnika aktywów.
  Grupa zak
  ada poni ższe okresy u żytkowania dla poszczególnych kategorii warto ści
  niematerialnych:
  - Oprogramowanie, licencje 3-10 lat
  - Koszty prac rozwojowych 5 lat
  - Pozosta
  e 2 lata
  Poprawno ść stosowanych okresów u żytkowania, metod amortyzacji oraz warto ści rezydualnych
  warto ści niematerialnych jest weryfikowana na ka żdy dzie ń bilansowy i w uzasadnionych
  przypadkach korygowana.
  h) Nieruchomo ści inwestycyjne
  Nieruchomo ści inwestycyjne s ą utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytu
  u najmu,
  z tytu
  u wzrostu ich warto ści lub z obu przyczyn. Nieruchomo ści inwestycyjne nie s ą przeznaczone
  do sprzeda ży w ramach normalnej dzia
  alno ści jednostki ani w celu wykorzystywania w procesie
  produkcyjnym, dostawach dóbr i us
  ug ani w celach a dministracyjnych.
  Na koniec okresu sprawozdawczego nieruchomo ści inwestycyjne wyceniane s ą wed
  ug
  zamortyzowanego kosztu.
  Je żeli zmienia si ę sposób wykorzystania nieruchomo ści i z nieruchomo ść inwestycyjnej staje si ę
  nieruchomo ści ą zajmowan ą przez w
  a ściciela, jest przenoszona do rzeczowych aktywów trw a
  ych.
  i) Sk
  adniki rzeczowych aktywów trwa
  ych u żytkowane na podstawie umów leasingu
  Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi pra ktycznie ca
  ość ryzyka oraz czerpie
  praktycznie wszystkie korzy ści wynikaj ące z posiadania sk
  adników rzeczowych aktywów trwa
  ych,
  klasyfikowane s ą jako umowy leasingu finansowego. Aktywa nabyte w d rodze leasingu finansowego
  s ą wykazywane pocz ątkowo w warto ści godziwej lub warto ści bie żącej minimalnych op
  at
  leasingowych, w zale żno ści od tego, która z tych kwot jest ni ższa, a nast ępnie pomniejszane
  o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytu
  u utraty wartości.
  Umowy leasingowe nieb ędące umowami leasingu finansowego s ą traktowane jak leasing
  operacyjny. Za wyj ątkiem nieruchomo ści inwestycyjnych, aktywa u żytkowane na podstawie
  leasingu operacyjnego nie s ą ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  Grupy.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 24
  j) Zapasy
  Sk
  adniki zapasów wycenia si ę w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wy ższych od mo żliwej
  do uzyskania ceny sprzeda ży netto. W arto ść stanu zapasów ustala si ę z zastosowaniem metody
  ś redniej wa żonej. Cena nabycia obejmuje cen ę zakupu powi ększon ą o koszty bezpo średnio
  zwi ązane z zakupem i przystosowaniem sk
  adnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub
  wprowadzenia do obrotu. W przypadku wyrobów gotowyc h i produkcji w toku, koszty zawierają
  odpowiedni ą cz ęść po średnich kosztów produkcji, wyliczon ą przy za
  o żeniu normalnego
  wykorzystaniu zdolno ści produkcyjnych.
  Mo żliwa do uzyskania cena sprzeda ży netto jest ró żnic ą pomi ędzy szacowan ą cen ą sprzeda ży
  dokonywanej w toku dzia
  alno ści gospodarczej, a szacowanymi kosztami uko ńczenia i kosztami
  niezb ędnymi do doprowadzenia sprzeda ży do skutku.
  k) Odpisy z tytu
  u utraty warto ści aktywów
  (i) Aktywa finansowe (w tym nale żno ści)
  Na koniec ka żdego okresu sprawozdawczego Grupa ocenia, czy istni eją obiektywne dowody utraty
  warto ści sk
  adników aktywów finansowych niewycenianych we d
  ug wartości godziwej przez wynik
  finansowy.
  Uznaje si ę, że sk
  adnik aktywów finansowych utraci
  warto ść, gdy po jego pocz ątkowym
  rozpoznaniu istniej ą obiektywne przes
  anki wyst ąpienia zdarzenia powoduj ącego utrat ę warto ści,
  mog ącego mie ć negatywny, wiarygodnie oszacowany wp
  yw na warto ść przysz
  ych przep
  ywów
  pieni ężnych zwi ązanych z danym sk
  adnikiem aktywów.
  Wszystkie indywidualnie istotne nale żno ści i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści, dla
  których nie stwierdzono przes
  anek utraty warto ści w oparciu o indywidualn ą ocen ę, s ą nast ępnie
  poddawane grupowej ocenie w celu stwierdzenia, czy nie wystąpi
  a inaczej niezidentyfikowana
  utrata warto ści. Nale żno ści i inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ści o indywidualnie
  nieistotnej warto ści s ą oceniane zbiorczo pod k ątem utraty warto ści w podziale na grupy o zbli żonej
  charakterystyce ryzyka.
  Utrata warto ści w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych wed
  ug zamortyzowanego
  kosztu szacowana jest jako ró żnica mi ędzy ich warto ści ą bilansow ą (warto ści ą
  w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowe j), a wartości ą bie żącą oszacowanych
  przysz
  ych przep
  ywów pieni ężnych zdyskontowanych przy u życiu pierwotnej efektywnej stopy
  procentowej. Wszelkie straty ujmowane s ą w zysku lub stracie bie żącego okresu i zmniejszaj ą
  warto ść bilansow ą nale żno ści, przy czym Grupa kontynuuje naliczanie odsetek o d
  zaktualizowanych aktywów. Je żeli pó źniejsze okoliczno ści świadcz ą o ustaniu przes
  anek
  powoduj ących powstanie utraty warto ści, wówczas odwrócenie odpisu aktualizuj ącego ujmowane
  jest w zysku lub stracie bie żącego okresu.
  (ii) Aktywa niefinansowe
  Warto ść bilansowa aktywów niefinansowych, innych ni ż zapasy i aktywa z tytu
  u odroczonego
  podatku dochodowego poddawana jest ocenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego
  w celu stwierdzenia, czy wyst ępuj ą przes
  anki wskazuj ące na utrat ę ich warto ści. W przypadku
  wyst ąpienia takich przes
  anek Grupa dokonuje szacunku wa rtości odzyskiwalnej poszczególnych


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 25
  aktywów. Warto
  ść odzyskiwalna warto ści firmy, warto ści niematerialnych o nieokre ślonym okresie
  u żytkowania oraz warto ści niematerialnych, które nie s ą jeszcze zdatne do u żytkowania, jest
  szacowana ka żdego roku w tym samym terminie.
  Warto ść odzyskiwalna aktywów lub o środków wypracowuj ących środki pieni ężne (OW SP)
  definiowana jest jako wi ększa z ich warto ści netto mo żliwej do uzyskania ze sprzeda ży oraz ich
  warto ści u żytkowej.
  Grupa dokonuje oceny utraty warto ści warto ści firmy grupuj ąc o środki wypracowuj ące środki
  pieni ężne tak, aby szczebel organizacji, nie wy ższy ni ż wyodr ębniony segment operacyjny, na
  którym przeprowadza si ę tę ocen ę, odzwierciedla
  najni ższy szczebel organizacji, na którym Grupa
  monitoruje warto ść firmy dla potrzeb wewn ętrznych.
  Odpis z tytu
  u utraty warto ści ujmowany jest w momencie, kiedy warto ść bilansowa sk
  adnika
  aktywów lub o środka wypracowuj ącego środki pieni ężne przewy ższa jego warto ść odzyskiwaln ą.
  Odpisy z tytu
  u utraty warto ści s ą ujmowane w zysku lub stracie bie żącego okresu
  l) Świadczenia pracownicze
  (i) Program okre ślonych sk
  adek
  Grupa zobowi ązana jest, na mocy obowi ązuj ących przepisów, do pobierania i odprowadzania
  sk
  adek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te, zgodnie z MSR 19, stanowi ą
  program pa ństwowy oraz maj ą charakter programu okre ślonych sk
  adek. W zwi ązku
  z powy ższym, zobowi ązanie Grupy za ka żdy okres jest szacowane na podstawie kwot sk
  adek d o
  wniesienia za dany rok.
  (ii) Program okre ślonych świadcze ń
  Grupa zobowi ązana jest na podstawie obowi ązuj ących przepisów do wyp
  aty odpraw emerytalnych
  i świadcze ń rentowych w wysoko ści zgodnej z przepisami kodeksu pracy. Wysoko ść odpraw
  emerytalnych wynika z przepisów kodeksu pracy obowi ązuj ących na dzie ń wyp
  aty odprawy
  emerytalnej.
  Zobowi ązanie Grupy wynikaj ące z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez osz acowanie
  wysoko ści przysz
  ego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek
  emerytalny oraz poprzez oszacowanie wysoko ści przysz
  ej odprawy emerytalnej. Odprawy te s ą
  dyskontowane do warto ści bie żącej. Stop ę dyskontow ą otrzymuje si ę na podstawie rynkowej stopy
  zwrotu z obligacji Skarbu Pa ństwa na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego. Zobowi ązanie
  z tytu
  u odpraw emerytalnych ujmowane jest proporcj onalnie do przewidywanego okresu
  ś wiadczenia pracy przez danego pracownika.
  Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego a ktuariusza przy zastosowaniu metody
  prognozowanych uprawnie ń jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie
  danych historycznych oraz przewidywa ń poziomu zatrudnienia w przysz
  o ści. Skutki odlicze ń
  aktuarialnych ujmowane s ą w wyniku finansowym.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 26
  m) Rezerwy
  Rezerwa zostaje uj ęta w przypadku, gdy na Grupie ci ąży obecny prawny lub zwyczajowo
  oczekiwany obowi ązek wynikaj ący z przesz
  ych zdarze ń, który mo żna wiarygodnie wyceni ć
  i prawdopodobne jest, że wype
  nienie tego obowi ązku wi ąza ć si ę b ędzie z wyp
  ywem korzy ści
  ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt warto ści pieni ądza w czasie ma istotne znaczenie,
  rezerwy s ą szacowane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przys z
  ych przep
  ywów środków
  pieni ężnych w oparciu o stop ę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bie żące szacunki
  rynkowe zmian warto ści pieni ądza w czasie oraz, je żeli jest to w
  a ściwe, ryzyko zwi ązane z danym
  sk
  adnikiem zobowi ąza ń.
  Naprawy Gwarancyjne
  Rezerwa na naprawy gwarancyjne jest ujmowana, gdy p rodukty lub us
  ugi, na które gwarancja
  zosta
  a udzielona, zosta
  y sprzedane. W ysoko ść rezerwy jest ustalana na podstawie danych
  historycznych dotycz ących udzielonych gwarancji oraz wszystkich mo żliwych wyników wa żonych
  zwi ązanym z nimi prawdopodobie ństwem wykonania.
  n) Przychody
  (i) Przychody ze sprzeda ży
  Przychody ze sprzeda ży wyrobów gotowych/towarów w toku zwyk
  ej dzia
  alno ści wyceniane s ą
  wed
  ug warto ści godziwej otrzymanej lub nale żnej zap
  aty, pomniejszonej o warto ść zwrotów,
  upustów i rabatów. Przychody s ą ujmowane wtedy, gdy istnieje przekonuj ący dowód, zazwyczaj
  w postaci wykonanej umowy sprzeda ży, świadcz ący o przeniesieniu zasadniczo ca
  ego ryzyka
  i korzy ści na kupuj ącego, istnieje wysokie prawdopodobie ństwo otrzymania zap
  aty, poniesione
  koszty oraz prawdopodobie ństwo zwrotu dobra mo żna wiarygodnie oszacowa ć, nie wyst ępuje
  trwa
  e zaanga żowanie w zarz ądzanie dobrami a kwot ę przychodu mo żna wiarygodnie wyceni ć.
  Je żeli istnieje prawdopodobie ństwo przyznania rabatów, których kwot ę mo żna wiarygodnie
  wyceni ć, wówczas rabat ujmowany jest jako pomniejszenie pr zychodów ze sprzedaży z chwil ą ich
  uj ęcia.
  (ii) Sprzeda ż us
  ug
  Przychody z tytu
  u świadczenia us
  ug s ą ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich
  realizacji, je żeli wynik transakcji dotycz ącej świadczenia us
  ugi mo żna oszacowa ć w wiarygodny
  sposób. Procentowy stan zaawansowania realizacji us
  ugi ustalany jest jako stosunek kosztów
  poniesionych na dany dzie ń do ogó
  u szacowanych kosztów transakcji. Je żeli wyniku transakcji
  dotycz ącej świadczenia us
  ugi nie mo żna wiarygodnie oszacowa ć, wówczas przychody uzyskiwane
  z tytu
  u tego kontraktu s ą ujmowane tylko do wysoko ści poniesionych kosztów, które Grupa
  spodziewa si ę odzyska ć.
  o) Dotacje
  Dotacje ujmowane s ą pocz ątkowo jako przychody przysz
  ych okresów w warto ści godziwej, je śli
  istnieje wystarczaj ąca pewno ść ich otrzymania oraz spe
  nienia przez Grup ę warunków z nimi
  zwi ązanych. Otrzymane dotacje, b ęd ące zwrotem ju ż poniesionych przez Grup ę nak
  adów, s ą


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 27
  ujmowane jako zysk lub strata bie
  żącego okresu i wykazywane w pozosta
  ych przychodach
  operacyjnych wed
  ug metody systematycznej w tych ok resach, w których następuje uj ęcie kosztów.
  Otrzymane przez Grup ę dotacje do aktywów ujmowane s ą w zysku lub stracie bie żącego okresu
  wed
  ug metody systematycznej przez okres u żytkowania sk
  adnika aktywów.
  p) Op
  aty leasingowe
  Op
  aty z tytu
  u leasingu operacyjnego ujmowane s ą liniowo przez okres leasingu w zysku lub stracie
  bie żącego okresu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są jako integralna cz ęść
  ca
  kowitych kosztów leasingu przez okres leasingu.
  Minimalne op
  aty leasingowe ponoszone w zwi ązku z leasingiem finansowym s ą rozdzielane na
  cz ęść stanowi ącą koszty finansowe oraz cz ęść zmniejszaj ącą stan niesp
  aconego zobowi ązania.
  Cz ęść stanowi ąca koszt finansowy jest przypisywana do poszczególn ych okresów w czasie trwania
  umowy leasingu w taki sposób, aby uzyska ć sta
  ą okresow ą stop ę procentow ą w stosunku do stanu
  niesp
  aconego zobowi ązania.
  Ustalenie, czy umowa zawiera leasing
  W momencie rozpocz ęcia wykonywania umowy, Grupa dokonuje oceny, czy je st to umowa
  leasingowa lub czy zawiera leasing. Okre ślony sk
  adnik aktywów jest przedmiotem leasingu, je śli
  wywi ązanie si ę z umowy zale ży od korzystania z tego sk
  adnika aktywów. Umowa pr zenosi prawo
  do u żytkowania sk
  adnika aktywów, je śli na jej podstawie Grupa otrzymuje prawo do sprawo wania
  kontroli nad u żywaniem tego sk
  adnika aktywów.
  P
  atno ści oraz inne formy zap
  aty wymagane umow ą, w momencie rozpocz ęcia jej wykonywania
  lub przy ponownej jej ocenie, s ą rozdzielane przez Grup ę na takie, które s ą zwi ązane z leasingiem
  i te, które wi ążą się z innymi elementami umowy, w oparciu o wzgl ędne warto ści godziwe leasingu
  i innych elementów. Je żeli, w przypadku leasingu finansowego, Grupa stwier dzi, że wiarygodne
  rozdzielenie p
  atno ści jest niewykonalne w praktyce, wówczas aktywa i z obowiązania ujmowane s ą
  w kwocie równej warto ści godziwej sk
  adnika aktywów, który zosta
  zidenty fikowany jako przedmiot
  leasingu. Nast ępnie zobowi ązanie zmniejsza si ę w miar ę dokonywania p
  atno ści,
  a kalkulacyjne op
  aty finansowe zwi ązane ze zobowi ązaniem ujmuje si ę w kosztach finansowych,
  z zastosowaniem kra ńcowej stopy procentowej w
  a ściwej dla po życzek Grupy.
  q) Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe obejmuj ą odsetki nale żne z tytu
  u zainwestowanych przez Grup ę ś rodków
  pieni ężnych, zyski z tytu
  u ró żnic kursowych. Przychody z tytu
  u odsetek wykazuje się w wyniku
  finansowym wed
  ug zasady memoria
  owej, przy zastoso waniu metody efektywnej stopy
  procentowej.
  Koszty finansowe obejmuj ą odsetki p
  atne z tytu
  u zad
  u żenia i finansowania zewn ętrznego,
  odwracanie dyskonta od uj ętych rezerw, straty z tytu
  u ró żnic kursowych, odpisy z tytu
  u utraty
  warto ści aktywów finansowych. Wszystkie koszty z tytu
  u odsetek są ustalane w oparciu
  o efektywn ą stop ę procentow ą.
  Zyski i straty z tytu
  u ró żnic kursowych wykazuje si ę w kwocie netto jako przychody finansowe lub
  koszty finansowe, zale żnie od ich
  ącznej pozycji netto.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 28
  r) Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje cz ęść bie żącą i cz ęść odroczon ą. Bie żący i odroczony podatek
  dochodowy ujmowany jest jako zysk lub strata bie żącego okresu, z wyj ątkiem sytuacji, kiedy
  dotyczy po
  ączenia jednostek oraz pozycji uj ętych bezpo średnio w kapitale w
  asnym lub jako inne
  ca
  kowite dochody.
  Podatek bie żący jest to oczekiwana kwota zobowi ąza ń lub nale żno ści z tytu
  u podatku od dochodu
  do opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowan iem stawek podatkowych obowiązuj ących
  prawnie lub faktycznie na dzie ń sprawozdawczy oraz korekty zobowi ązania podatkowego
  dotycz ącego lat ubieg
  ych.
  Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego,
  w oparciu o ró żnice przej ściowe pomi ędzy warto ści ą aktywów i zobowi ąza ń ustalan ą dla celów
  ksi ęgowych, a ich warto ści ą ustalan ą dla celów podatkowych. Uj ęta kwota podatku odroczonego
  opiera si ę na oczekiwaniach co do sposobu realizacji warto ści aktywów i pasywów, przy
  zastosowaniu stawek podatkowych obowi ązuj ących lub uchwalonych na dzie ń zako ńczenia okresu
  sprawozdawczego. Aktywa z tytu
  u odroczonego podatk u dochodowego oraz rezerwy
  z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego s ą kompensowane, je żeli Grupa posiada mo żliwy do
  wyegzekwowania tytu
  prawny do przeprowadzania komp ensat ujmowanych kwot oraz jeżeli
  zarówno aktywa jak i zobowi ązania dotycz ą podatku dochodowego na
  o żonego przez t ą sam ą
  w
  adz ę podatkow ą na tego samego podatnika lub ró żnych podatników, którzy zamierzaj ą rozliczy ć
  zobowi ązania i nale żno ści z tytu
  u podatku dochodowego w kwocie netto lub jednocześnie
  zrealizowa ć nale żno ści i rozliczy ć zobowi ązanie.
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego zwi ązane z nierozliczon ą strat ą podatkow ą, niewykorzystan ą
  ulg ą podatkow ą i ujemnymi ró żnicami przej ściowymi, s ą ujmowane do wysoko ści, do której jest
  prawdopodobne, i ż osi ągni ęty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie.
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego podlegaj ą ponownej ocenie na ka żdy dzie ń sprawozdawczy
  i obni ża si ę je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osi ągni ęcie zwi ązanych z nimi korzy ści
  w podatku dochodowym.
  (i) Ulga strefowa wynikaj ąca z prowadzenia dzia
  alno ści w Specjalnej Strefie
  Ekonomicznej
  Jednostka zale żna LUG Light Factory Sp. z o.o. korzysta ze zwolnie nia w podatku dochodowym
  z tytu
  u kosztów nowej inwestycji na mocy uzyskaneg o w dniu 7 listopada 2007 r. Zezwolenia nr 152
  na prowadzenie dzia
  alno ści gospodarczej na terenie Kostrzy ńsko-S
  ubickiej Specjalnej Strefie
  Ekonomicznej. Zwolnieniu podlega dochód strefowy, c zyli dochód uzyskany z dzia
  alności
  gospodarczej prowadzonej na terenie KSSSE, w ramach uzyskanego zezwolenia.
  Jednostka zale żna rozpoznaje zwolnienie zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy, tj. rozpoznaje
  aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego w w ysokości mo żliwej do realizacji ulgi
  podatkowej z tego tytu
  u.
  Zarz ąd Jednostki dominuj ącej uzna
  , i ż skutki przyznania premii inwestycyjnej zgodnie
  z ekonomicznym charakterem transakcji najlepiej ilu struje forma prezentacji zgodna z KSR 2. Tym
  samym poza aktywami z tytu
  u ulgi inwestycyjnej (w pozycji aktywa z tytu
  u podatku odroczonego)
  rozpoznano równie ż mi ędzyokresowe rozliczenia przychodów z tytu
  u otrzyma nej premii
  inwestycyjnej. Rozliczenie aktywów z tytu
  u podatku odroczonego związane z wykorzystaniem ulgi
  wykazuje si ę w rachunku zysków i strat w pozycji „podatek docho dowy”, natomiast rozwiązanie
  rozlicze ń mi ędzyokresowych przychodów w pozycji „pozosta
  e przyc hody operacyjne” w tej samej


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 29
  kwocie. Na koniec ka
  żdego roku obrotowego jednostka zale żna sprawdza, czy aktywowana kwota
  ulgi inwestycyjnej jest mo żliwa do wykorzystania.
  s) Raportowanie segmentów dzia
  alno ści
  Prezentuj ąc informacje geograficzne (niestanowi ące segmentów geograficznych) Grupa wyodr ębni
  a
  cztery obszary dzia
  alno ści:
   rynek krajowy (Polska),
   rynek europejski (bez Polski),
   rynek Bliskiego Wschodu i Afryki
   pozosta
  e kraje.
  Ze wzgl ędu na rodzaj produktów, Grupa wyodr ębni
  a jeden segment operacyjny, którym s ą oprawy
  o świetleniowe.
  III. Ustalenie warto ści godziwej
  Przyj ęte przez Grup ę zasady rachunkowo ści i ujawnie ń wymagaj ą okre ślenia warto ści godziwej
  zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiąza ń. Warto ści godziwe s ą ustalane
  i ujawniane z zastosowaniem przedstawionych poni żej metod. W uzasadnionych przypadkach, dalsze
  informacje na temat za
  o że ń przyj ętych do okre ślenia warto ści godziwej przedstawiono w notach
  obja śniaj ących dotycz ących poszczególnych aktywów i zobowi ąza ń.
  Nale żno ści handlowe oraz inne
  Warto ść godziwa nale żno ści handlowych oraz innych, jest szacowana jako bie żąca warto ść przysz
  ych
  przep
  ywów pieni ężnych zdyskontowanych za pomoc ą rynkowej stopy procentowej na dzie ń
  zako ńczenia okresu sprawozdawczego. W arto ść godziwa szacowana jest w celu ujawnienia.
  Zobowi ązania finansowe nieb ęd ące instrumentami pochodnymi
  Warto ść godziwa, szacowana dla celów ujawnienia, jest obli czana na podstawie wartości bie żącej
  przysz
  ych przep
  ywów pieni ężnych z tytu
  u zwrotu kapita
  u i odsetek, zdyskontow anych za pomocą
  rynkowej stopy procentowej na dzie ń zako ńczenia okresu sprawozdawczego.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 30
  DODATKOWE NOTY I OBJA ŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDA ŻY
  Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzeda ży produktów, towarów, materia
  ów i us
  ug, po pomnie jszeniu
  o podatek od towarów i us
  ug, rabaty i upusty s ą rozpoznawane w momencie, gdy znacz ące ryzyko
  i korzy ści wynikaj ące z ich w
  asno ści zosta
  y przeniesione na kupuj ącego.
  Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Dzia
  alno ść kontynuowana
  Sprzeda ż towarów i materia
  ów 4 076 5 975
  Sprzeda ż produktów i us
  ug 138 229 114 882
  SUMA przychodów ze sprzedaży 142 305 120 857
  Pozosta
  e przychody operacyjne 3 301 2 077
  Przychody finansowe 2 150 32
  SUMA przychodów ogó
  em z dzia
  alności
  kontynuowanej 147 756 122 966
  Przychody z dzia
  alno
  ści zaniechanej 0 0
  SUMA przychodów ogó
  em 147 756 122 966
  Przychody z dzia
  alno ści zaniechanej nie wyst ąpi
  y.
  Nota 2. SEGMENTY OPERACYJNE
  Prezentując informacje geograficzne (niestanowi ące segmentów geograficznych) Grupa wyodr ębni
  a
  cztery obszary dzia
  alno ści:
   rynek krajowy (Polska),
   rynek europejski (bez Polski),
   rynek Bliskiego Wschodu i Afryki,
   pozosta
  e kraje.
  Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  w tys. PLN w % w tys. PLN w %
  Kraj 61 965 43,54% 55 600 46,00%
  Eksport, w tym: 80 340 56,46% 65 257 54,00%
  Unia Europejska 62 283 43,77% 52 263 43,24%
  Bliski Wschód i Afryka 6 574 4,62% 3 612 2,99%
  Pozosta
  e 11 483 8,07% 9 382 7,76%
  Razem 142 305 100,00% 120 857 100,00%  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 31
  Obszary geograficzne za okres 01.01.2017 - 31.12.20
  17 r.
  Wyszczególnienie Polska
  ącznie
  pozosta
  e
  kraje Europa
  Bliski
  Wschód
  i Afryka Pozosta
  e
  Sprzeda
  ż klientom zewn ętrznym
  61 965 80 340 62 283 6 574 11 483
  Aktywa trwa
  e, inne ni ż
  instrumenty finansowe 54 911 78 17 0 62
  Nak
  ady inwestycyjne na środki
  trwa
  e i warto ści niematerialne 10 673 30 0 0 30
  Amortyzacja 4 995 42 24 0 17
  Aktywa z tytu
  u podatku
  odroczonego 5 185 10 0 0 10
  Obszary geograficzne za okres 01.01.2016 - 31.12.20
  16
  Wyszczególnienie
  Polska
  ącznie
  pozosta
  e
  kraje Europa Bliski
  Wschód i Afryka Pozosta
  e
  Sprzeda
  ż klientom zewn ętrznym 55 600 65 257 52 263 3 612 9 382
  Aktywa trwa
  e, inne ni ż
  instrumenty finansowe 49 839 78 42 0 36
  Nak
  ady inwestycyjne na środki
  trwa
  e i warto ści niematerialne 7 585 0 0 0 0
  Amortyzacja 4 352 101 16 0 85
  Aktywa z tytu
  u podatku
  odroczonego 6 875 0 0 0 0
  Grupa dzia
  a przede wszystkim na terenie Polski, gd
  zie zlokalizowana jest siedziba LUG Light Factory
  Sp. z o.o., w której skoncentrowany jest proces pro dukcyjny. Nak
  ady dotyczące segmentów poza
  terenem Polski s ą nieistotne, nie zosta
  y zatem ujawnione.
  Nota 3. KOSZTY DZIA ALNO ŚCI OPERACYJNEJ
  Wyszczególnienie 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.201 6 -
  31.12.2016
  Amortyzacja 5 037 4 453
  Zużycie materia
  ów i energii 68 735 60 549
  Us
  ugi obce 13 280 8 322
  Podatki i op
  aty 1 600 935
  Wynagrodzenia 36 187 28 786
  Ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia 8 044 6 304
  Pozosta
  e koszty rodzajowe 5 163 6 487
  Rezerwy gwarancyjne 0 0
  Koszty wed
  ug rodzajów ogó
  em, w tym: 138 047 115 836
  Zmiana stanu produktów -4 718 -3 728
  Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrzeby jednostki
  (wielko ść ujemna) 0 0
  Koszty sprzeda
  ży (wielko ść ujemna) -36 229 -30 016
  Koszty ogólnego zarz ądu (wielko ść ujemna) -19 875 -13 116
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i us
  ug 77 224 68 975


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 32
  Nota 4. POZOSTA E PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
  Pozosta
  e przychody operacyjne 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Zysk ze zbycia maj ątku trwa
  ego 25 46
  Dotacje rządowe 775 545
  Ró żnice inwentaryzacyjne 453 539
  Odszkodowania komunikacyjne 81 57
  Rozliczenie ulg podatkowej 1 851 814
  Pozosta
  e 116 76
  Razem 3 301 2 077
  Pozosta
  e koszty operacyjne 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Strata ze zbycia majątku trwa
  ego 0 0
  Odpisy aktualizujące nale żno ści 307 0
  Odpisy aktualizuj ące zapasy 389 0
  Darowizny 75 64
  Niezawinione niedobory sk
  adników majątku obrotowego 321 455
  Koszty post ępowania s ądowego 27 25
  Nale żno ści przedawnione, spisane 159 2
  Szkody komunikacyjne i na majątku 87 75
  Pozosta
  e 436 58
  Razem 1 801 679
  Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
  Przychody finansowe 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Przychody z tytu
  u odsetek 1 2
  Nadwyżka dodatnich ró żnic kursowych 1 947 0
  Skonto z tytu
  u zap
  aty w terminie p
  atno ści 202 30
  Razem 2 150 32
  Koszty finansowe 01.01.201 7 -
  31.12.2017
  01.01.201 6 -
  31.12.2016
  Koszty z tytu
  u odsetek 745 659
  Nadwyżka ujemnych ró żnic kursowych 0 907
  Pozosta
  e 0 0
  Razem 745 1 567  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 33
  Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK
  DOCHODOWY
  G
  ówne sk
  adniki obci ążenia podatkowego za lata zako ńczone 31 grudnia 2017 i 2016 r, przedstawiaj ą
  si ę nast ępuj ąco:
  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 01.01.2016 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Bie żący podatek dochodowy 41 40
  Dotyczący roku obrotowego 41 40
  Korekty dotycz ące lat ubieg
  ych 0 0
  Odroczony podatek dochodowy 1 628 788
  Związany z powstaniem i odwróceniem si ę ró żnic
  przej ściowych 1 628 788
  Zwi
  ązany z obni żeniem stawek podatku dochodowego 0 0
  Obci ążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i
  strat 1 669 828
  BIE
  ŻĄCY PODATEK DOCHODOWY - bez uwzgl ędnienia
  zwolnienia strefowego LLF
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Zysk przed opodatkowaniem 8 666 3 961
  Przychody lat ubieg
  ych zwiększaj ące podstaw ę do
  opodatkowania 0 0
  Przychody wy
  ączone z opodatkowania 2 486 414
  Koszty lat ubieg
  ych zmniejszające podstaw ę opodatkowania 2 715 2 343
  Koszty nieb ędące kosztami uzyskania przychodów 4 363 3 564
  Dochód do opodatkowania 7 828 4 768
  Odliczenia od dochodu - darowizna, strata 58 0
  Podstawa opodatkowania 7 770 4 768
  Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% 1 47 6 906
  Efektywna stawka podatku (udzia
  podatku dochodowego
  w zysku przed opodatkowaniem) 17% 23%
  W 2017 roku LLF Sp. z o.o. wykorzysta
  a ulgę podatkow ą z tytu
  u K-SSSE w kwocie 1 791 tys. z
  otych,
  w 2016 roku by
  o to 814 tys. z
  otych.
  Spó
  ka zale żna LUG Light Factory Sp. z o.o. na podstawie zezwol enia nr 152 z dnia 7 listopada 2007 r.
  prowadzi dzia
  alno ść na terenie Kostrzy ńsko – S
  ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego ora z rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego
  Aktywa oraz rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku do chodowego zosta
  y ujęte w odniesieniu do
  poni ższych sk
  adników aktywów i zobowi ąza ń:  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 34
  Ujemne ró
  żnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia aktywa z tytu
  u podatku
  odroczonego 31.12.2016 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2017
  Rezerwa na premie dla pracowników 15 0 15 0
  Rezerwa na pozosta
  e świadczenia pracownicze
  i niewykorzystane urlopy 67 0 10 57
  Rezerwy na gwarancje 98 11 0 109
  Pozosta
  e rezerwy 38 208 0 246
  Ujemne różnice kursowe 87 0 67 20
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia spo
  eczne p
  atne
  w następnych okresach 482 218 0 700
  Odpisy aktualizuj ące udzia
  y w innych jednostkach 99 0 0 99
  Odpisy aktualizuj ące zapasy 675 199 0 874
  Odpisy aktualizuj ące nale żno ści 21 0 0 21
  Faktury niezap
  acone 0 10 0 10
  Suma ujemnych ró żnic przej ściowych
  1 581 646 92 2 136
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku 300 123 17 406
  Strata podatkowa Argentyna 30% 0 34 0 10
  Ulga podatkowa z tytu
  u K-SSSE 6 574 0 1 792 4 783
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku razem 6 875 157 1 809 5 199
  Ujemne różnice przej ściowe b ęd ące podstaw ą
  do tworzenia aktywa z tytu
  u podatku
  odroczonego 31.12.2015 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2016
  Rezerwa na premie dla pracowników 10 15 10 15
  Rezerwa na pozosta
  e świadczenia pracownicze
  i niewykorzystane urlopy 56 11 0 67
  Rezerwy na gwarancje 77 20 0 98
  Pozosta
  e rezerwy 48 38 48 38
  Ujemne różnice kursowe 38 87 38 87
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia spo
  eczne p
  atne
  w następnych okresach 88 482 88 482
  Odpisy aktualizuj ące udzia
  y w innych jednostkach 99 0 0 99
  Odpisy aktualizuj ące zapasy 675 0 0 675
  Odpisy aktualizuj ące nale żno ści 21 0 0 21
  Faktury niezap
  acone 0 0 0 0
  Suma ujemnych ró żnic przej ściowych 1 112 653 183 1 581
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku 211 124 35 300
  Ulga podatkowa z tytu
  u KSSE 7 388 0 814 6 574
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku razem 7 599 124 848 6 875  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 35
  Dodatnie ró
  żnice przej ściowe b ęd ące
  podstaw ą do tworzenia rezerwy z tytu
  u
  podatku odroczonego 31.12.2016 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2017
  Przyspieszona amortyzacja podatkowa 137 9 0 147
  Dodatnie ró żnice kursowe 261 0 220 41
  Niezap
  acone odsetki 67 26 0 93
  Leasing finansowy 371 0 41 331
  Dotacje 26 0 26 0
  Różnica pomi ędzy bilansow ą i podatkow ą
  warto ści ą aktywów 0 0 0 0
  Pozosta
  e 7 0 1 6
  Suma dodatnich różnic przej ściowych 869 35 288 617
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego na
  koniec okresu: 165 7 55 117
  Dodatnie różnice przej ściowe b ęd ące
  podstaw ą do tworzenia rezerwy z tytu
  u
  podatku odroczonego 31.12.2015 zwi
  ększenia zmniejszenia 31.12.2016
  Przyspieszona amortyzacja podatkowa 172 0 35 137
  Dodatnie ró żnice kursowe 128 261 128 261
  Niezap
  acone odsetki 19 48 0 67
  Leasing finansowy 182 189 0 371
  Dotacje 26 0 0 26
  Różnica pomi ędzy bilansow ą i podatkow ą
  warto ści ą aktywów 0 0 0 0
  Pozosta
  e 6 7 6 7
  Suma dodatnich różnic przej ściowych 534 505 169 869
  Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego na
  koniec okresu: 101 96 32 165
  Aktywa i rezerwy na podatek odroczony za lata zakończone 31 grudnia 2017 i 2016 r., przedstawiaj ą
  si ę nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa z tytu
  u podatku odroczonego 5 199 6 875
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego – dzia
  alność
  kontynuowana -117 -165
  Rezerwa z tytu
  u podatku odroczonego – dzia
  alno ść zaniechana 0 0
  Aktywa/Rezerwa netto z tytu
  u podatku odroczonego 5 316 6 710
  Nota 7. ZYSK PRZYPADAJ ĄCY NA JEDN Ą AKCJ Ę
  Zysk podstawowy przypadaj ący na jedn ą akcj ę oblicza si ę poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadaj ącego na zwyk
  ych akcjonariuszy Grupy przez średni ą wa żon ą liczb ę wyemitowanych akcji
  zwyk
  ych wyst ępuj ących w ci ągu okresu.
  Zysk rozwodniony przypadaj ący na jedn ą akcj ę oblicza si ę poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadaj ącego na zwyk
  ych akcjonariuszy (po potr ąceniu odsetek od umarzalnych akcji
  uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwyk
  e) przez ś redni ą wa żon ą liczb ę wyemitowanych akcji
  zwyk
  ych wyst ępuj ących w ci ągu okresu (skorygowan ą o wp
  yw opcji rozwadniaj ących oraz
  rozwadniaj ących umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwyk
  e).


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 36
  Wyliczenie zysku na jedną akcj ę - za
  o żenia 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Zysk netto z dzia
  alno ści kontynuowanej 7 066 3 009
  Strata na dzia
  alności zaniechanej 0 0
  Zysk netto przypadaj ący na zwyk
  ych akcjonariuszy, zastosowany do
  obliczenia rozwodnionego zysku na jedn ą akcj ę 7 066 3 009
  Efekt rozwodnienia – nie dotyczy - -
  Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia warto
  ści rozwodnionego zysku
  przypadaj ącego na jedn ą akcj ę 7 066 3 009
  Liczba wyemitowanych akcji 01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2016 -
  31.12.2016
  Ś
  rednia wa żona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia
  warto ści podstawowego zysku na jedn ą akcj ę w szt. 7 198 570 7 198 570
  Efekt rozwodnienia liczby akcji zwyk
  ych – nie dotyc
  zy - -
  Zysk na jedną akcj ę 0,98 0,42
  Ilość potencjalnych wariantów subskrypcyjnych 0 0
  Ilo ść potencjalnych akcji wyemitowanych po cenie rynkowe j 0 0
  Skorygowana średnia wa żona liczba akcji zwyk
  ych zastosowana do
  obliczenia rozwodnionego zysku na jedn ą akcj ę 7 198 570 7 198 570
  Rozwodniony zysk na jedn ą akcj ę 0,98 0,42
  Nota 8. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE LUB UCHWALONE DO DNIA
  ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – LUG S.A.
  W dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromad zenie LUG S.A. podję
  o Uchwa
  ę nr 7
  w sprawie podzia
  u zysku netto za 2016 rok i wyp
  at y dywidendy.
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie LUG S.A. uchwali
  o:
  · Wysoko ść dywidendy (kwota przeznaczona na wyp
  at ę dywidendy): 1 007 799,80 z
  otych
  · Warto ść dywidendy przypadaj ąca na jedn ą akcj ę: 0,14 z
  · Liczba akcji obj ętych dywidend ą: 7 198 570 akcji
  · Dzie ń dywidendy (dzie ń, na który ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy):
  14 września 2017r.;
  · Dzie ń wyp
  aty dywidendy: 21 wrze śnia 2017 roku.
  Dywidenda zosta
  a wyp
  acona w uchwalonej wysoko ści i terminie.
  Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania fina nsowego Zarząd LUG S.A. nie podj ą
  decyzji co
  do podzia
  u wyniku finansowego za rok 2017.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 37
  Nota 9. RZECZOWE AKTYWA TRWA E
  Wyszczególnienie Grunty Budynki
  i budowle Maszyny
  i
  urz ądzenia
  Ś rodki
  transportu
  Pozosta
  e
  ś rodki
  trwa
  e Ś
  rodki
  trwa
  e
  w budowie
  Razem
  Warto ść bilansowa brutto na
  dzie ń 01.01.2016 2 002 25 065 18 293 4 841 3 278 0 53 480
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 218 4 802 942 298 0 6 259
  - nabycia środków trwa
  ych 0 0 1 995 51 272 0 2 318
  - ulepszenie 0 217 399 17 5 0 637
  - inne 0 1 6 0 21 0 28
  - leasing finansowy 0 0 2 402 874 0 0 3 275
  Zmniejszenia, z tytu
  u: 0 0 1 751 497 13 0 2 261
  - zbycia 0 0 1 664 497 0 0 2 161
  - likwidacji 0 0 87 0 13 0 100
  Warto
  ść bilansowa brutto na
  dzie ń 31.12.2016 2 002 25 283 21 344 5 286 3 563 0 57 478
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2016 0 2 471 12 438 3 330 1 620 0 19 860
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 527 1 825 844 391 0 3 587
  - amortyzacji 0 527 1 825 844 391 0 3 587
  Zmniejszenia, z tytu
  u: 0 0 85 497 12 0 594
  - likwidacji i sprzeda ży 0 0 85 497 12 0 594
  Umorzenie na dzie ń
  31.12.2016 0 2 998 14 178 3 677 2 000 0 22 853
  Odpisy aktualizuj ące na
  dzie ń 01.01.2016 0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 31.12.2016 0 0 0 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa netto na
  dzie ń 31.12.2016 2 002 22 285 7 165 1 609 1 563 0 34 625
  Wyszczególnienie Grunty Budynki
  i budowle Maszyny
  i
  urz ądzenia
  Ś rodki
  transportu
  Pozosta
  e
  ś rodki
  trwa
  e Ś
  rodki
  trwa
  e
  w budowie
  Razem
  Warto ść bilansowa brutto na
  dzie ń 01.01.2017 2 002 25 283 21 344 5 286 3 563 0 57 478
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 2 976 5 779 549 1 293 1 085 11 683
  - nabycia środków trwa
  ych 0 2 331 3 406 69 990 1 085 7 882
  - ulepszenie 0 646 229 0 0 0 875
  - inne
  - leasing finansowy 0 0 2 144 480 303 0 2 927
  Zmniejszenia, z tytu
  u: 0 0 1 307 294 6 0 1 608
  - zbycia 0 0 1 297 294 6 0 1 598
  - likwidacji 0 0 9 0 0 0 9
  Warto
  ść bilansowa brutto na
  dzie ń 31.12.2017 2 002 28 259 25 816 5 541 4 850 1 085 67 554
  Umorzenie na dzie ń
  01.01.2017 0 2 998 14 178 3 677 2 000 0 22 853
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 0 510 2 057 865 342 0 3 774
  - amortyzacji 0 510 2 057 865 342 0 3 774
  Zmniejszenia, z tytu
  u: 0 0 9 294 6 0 310
  - likwidacji i sprzeda ży 0 0 9 294 6 0 310


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 38
  Umorzenie na dzień
  31.12.2017 0 3 508 16 226 4 248 2 335 0 26 317
  Odpisy aktualizuj ące na
  dzie ń 01.01.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące na
  dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa netto na
  dzie ń 31.12.2017 2 002 24 751 9 591 1 293 2 514 1 085 41 237
  Rzeczowe aktywa trwa
  e w leasingu
  Grupa u
  żytkuje w ramach umów leasingu finansowego urz ądzenia techniczne oraz samochody. Umowy
  leasingu zawarte zosta
  y na okresy 2-5 lat, w zale żno ści od umowy leasingowej (24 - 60 miesi ęcznych
  rat).
  Na koniec okresu sprawozdawczego warto ść netto maszyn, urz ądze ń i samochodów w leasingu
  finansowym wynios
  a:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Urz ądzenia techniczne i maszyny 5 169 3 997
  Środki transportu 1 109 2 071
  Ś rodki te stanowi ą jednocze śnie zabezpieczenie zobowi ąza ń z tytu
  u leasingu. W zwi ązku z umowami
  leasingu Grupa wystawi
  a weksle na zabezpieczenie.
  Pozosta
  e informacje
  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y przes
  anki świadcz ące o utracie warto ści rzeczowych
  aktywów trwa
  ych.
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie aktywowa
  a koszt ów finansowania zewnętrznego.
  Na nieruchomo ściach po
  o żonych w Kostrzy ńsko - S
  ubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  w Zielonej Górze jednostka zale żna LUG Light Factory Sp. o.o. ma ustanowione hipote ki jako
  zabezpieczenie kredytów zaci ągni ętych w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz Raiffeisen Ban k Polska
  S.A. Szczegó
  y dotycz ące zabezpiecze ń ustanowionych na nieruchomo ściach ujawniono w nocie 24
  Zastawy na pozosta
  ych środkach trwa
  ych: Bank Zachodni WBK S.A. przedmiot zastawu: Linia
  Produkcyjna do wykrawania i gi ęcia Salvagnini S4.30+P4-222 - warto ść: 1 670 tys. z
  na dzie ń
  30.06.2014 – zastawnik. Bank Zachodni W BK S.A. prze dmiot zastawu: Linia Produkcyjna do
  wykrawania i gi ęcia Salvagnini S4.30+P4-222 - warto ść: 2 444 tys. z
  na dzie ń 31.08.2012- zastawnik.
  W zwi ązku z zawarciem w dniu 10 kwietnia 2017 roku umowy na budowę budynku przemys
  owego
  z Parque Industrial Posadas S.A.P.E.M. na Spó
  ka je st zobowiązana do nabycia tych nieruchomo ści
  wraz z budynkiem (ok. 1.600 m
  2) po up
  ywie okresu u żytkowania za cen ę wynosz ącą wraz
  z podatkiem odpowiednio 1.500.000 euro za budynek o raz 65.708 euro za dzia
  ki (pow.7.885 m
  2)).


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 39
  Nota 10. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Informacje dotycz ące warto ści niematerialnych zaprezentowano w poni ższych tabelach:
  Wyszczególnienie Koszty prac
  rozwojowych Oprogramowanie
  komputerowe Warto
  ści
  niematerialne w budowie Ogó
  em
  Warto
  ść bilansowa brutto na dzie ń
  01.01.2016 4 857 3 013 0 7 871
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 2 402 504 0 2 906
  - nabycia 1 391 455 0 1 846
  - ulepszenie 1 011 24 0 1 035
  - inne 0 25 0 25
  Zmniejszenia, z tytu
  u: 0 0 0 0
  - likwidacji lub sprzedaży 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa brutto na dzie ń
  31.12.2016 7 259 3 517 0 10 777
  Umorzenie na dzie ń 01.01.2016 476 1 541 0 2 017
  Zwi ększenia, z tytu
  u: 607 282 0 889
  - amortyzacji 607 282 0 889
  - przeszacowania 0 0 0 0
  - inne 0 0 0 0
  Zmniejszenia, z tytu
  u: 0 0 0 0
  - likwidacji lub sprzedaży 0 0 0 0
  Umorzenie na dzie ń 31.12.2016 1 083 1 823 0 2 906
  Odpisy aktualizuj ące na dzie ń
  01.01.2016 0 0 0 0
  Zwi
  ększenia 0 0 0 0
  Zmniejszenia 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące na dzie ń
  31.12.2016 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa netto na dzie ń
  31.12.2016 6 176 1 695 0 7 871
  Wyszczególnienie Koszty prac
  rozwojowych Oprogramowanie
  komputerowe Warto
  ści
  niematerialne
  w budowie Ogó
  em
  Warto
  ść bilansowa brutto na dzie ń
  01.01.2017 7 259 3 517 0 10 777
  Zwi
  ększenia, z tytu
  u: 1 524 415 0 1 939
  - nabycia 475 225 0 700
  - ulepszenie 1 049 189 0 1 238
  Zmniejszenia 0 0 0 0
  Warto
  ść bilansowa brutto na dzie ń
  31.12.2017 8 783 3 932 0 12 716
  Umorzenie na dzie ń 01.01.2017 1 083 1 823 0 2 906
  Zwi ększenia, z tytu
  u: 933 323 0 1 255
  - amortyzacji 933 323 0 1 255
  Zmniejszenia 0 0 0 0
  Umorzenie na dzień 31.12.2017 2 016 2 145 0 4 161
  Odpisy aktualizuj ące na dzie ń 01.01.2017 0 0 0 0
  Odpisy aktualizuj ące na dzie ń 31.12.2017 0 0 0 0
  Warto ść bilansowa netto na dzie ń
  31.12.2017 6 768 1 787 0 8 554
  Koszty prac rozwojowych obejmuj ą koszty prac nad prototypami energooszcz ędnych opraw
  o świetleniowych oraz nowymi rozwi ązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w produkc ji tychże
  opraw.
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie aktywowa
  a koszt ów finansowania zewnętrznego.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 40
  Nota 11. NIERUCHOMO ŚCI INWESTYCYJNE
  Pozycja nie wyst ępuje.
  Nota 12. NALEŻNO ŚCI D UGOTERMINOWE
  Nale żno ści d
  ugoterminowe 31.12.2017 31.12.2016
  Nale żno ść z tytu
  u sprzeda ży nieruchomo ści inwestycyjnych w dniu
  31.03.2009 r. roku spó
  ce LUNA I. Wtorkowska. Termin p
  atności
  nale żno ści do 31.12.2019 r. 415
  415
  Pozosta
  e nale
  żno ści 120
  Razem 415 535
  Ekspozycja Grupy na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 31.
  Nota 13. ZAPASY
  Informacja o warto ści sprawozdawczej zapasów zosta
  a zaprezentowana w poniższej tabeli.
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Materia
  y na potrzeby produkcji 15 973 15 485
  Pozosta
  e materia
  y 0 0

  produkty i produkty w toku 4 463 2 630
  Produkty gotowe 12 980 12 057
  Towary 913 986
  Zapasy brutto 34 329 31 157
  Odpis aktualizujący warto ść zapasów 1 737 1 325
  Zapasy netto w tym: 32 592 29 833
  - wartość bilansowa zapasów wykazana w warto ści godziwej
  pomniejszonej o koszty sprzeda ży 0 0
  - warto
  ść bilansowa zapasów stanowi ących zabezpieczenie
  zobowi ąza ń 0 0
  Zapasy wykazane zosta
  y w skonsolidowanym sprawozda niu z sytuacji finansowej w wartości netto,
  czyli pomniejszone o odpisy aktualizuj ące w wysoko ści 1.737 tys. z
  (2016 r.: 1.325 tys. z
  ). W 2017 r oku
  utworzono dodatkowe odpisy aktualizuj ące zapasy w kwocie 412 tys. z
  .
  Na 31 grudnia 2017 r. i 2016 r. nie ustanowiono zab ezpieczeń na zapasach.
  W 2014 roku oraz do dnia 21 grudnia 2015 roku zapas y wyrobów gotowych oraz towarów by
  y objęte
  zastawem w zwi ązku z umow ą z dnia 22 sierpnia 2014 roku z HSBC Bank Polska S. A. Najwyższa
  suma zabezpieczenia – 1 500 000 USD. W dniu 21.12.2 015 r. umowa zosta
  a wypowiedziana.
  Na dzie ń sporz ądzenia skonsolidowanego sprawozdania zgodnie z odpi sem zastaw wpisany pod
  numerem 2437828 zosta
  wykre ślony w dniu 27 lutego 2018 roku.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 41
  Informacje dodatkowe dotycz
  ące zapasów zaprezentowano w poni ższej tabeli.
  Wyszczególnienie 31.12.2016 Materia
  y

  produkty
  i produkcja
  w toku Produkty
  gotowe Towary Razem
  Warto ść zapasów uj ętych jako koszt w okresie 1 930 0 68 975 2 722 73 627
  Odpisy warto ści zapasów uj ęte jako koszt w
  okresie 0 0 0 0 0
  Odpisy warto ści zapasów odwrócone w okresie 0 0 0 0 0
  Wyszczególnienie 31.12.2017 Materia
  y

  produkty
  i produkcja
  w toku Produkty
  gotowe Towary Razem
  Warto ść zapasów uj ętych jako koszt w okresie 627 0 76 292 2 589 79 507
  Odpisy warto ści zapasów uj ęte jako koszt w
  okresie 178 47 166 21 412
  Odpisy warto ści zapasów odwrócone w okresie 0 0 0 0 0
  Zapasy w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016
  Wyszczególnienie Okres zalegania w dniach
  Razem 0-360 powyżej 360
  Materia
  y (brutto) 14 626 859 15 485
  Materia
  y (odpisy) 0 608 608
  Materia
  y netto 14 626 251 14 877

  produkty i produkty w toku (brutto) 2 455 176 2 630

  produkty i produkty w toku (odpisy) 0 100 100

  produkty i produkty w toku (netto) 2 455 76 2 530
  Produkty gotowe (brutto) 11 631 426 12 057
  Produkty gotowe (odpisy) 124 426 550
  Produkty gotowe (netto) 11 507 0 11 507
  Towary (brutto) 976 10 986
  Towary (odpisy) 57 10 67
  Towary (netto) 918 0 918
  Zapasy w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017
  Wyszczególnienie Okres zalegania w dniach
  Razem 0-360 powyżej 360
  Materia
  y (brutto) 13 440 2 534 15 973
  Materia
  y (odpisy) 0 786 786
  Materia
  y netto 13 440 1 748 15 187

  produkty i produkty w toku (brutto) 4 133 329 4 463

  produkty i produkty w toku (odpisy) 0 147 147

  produkty i produkty w toku (netto) 4 133 183 4 316
  Produkty gotowe (brutto) 11 484 1 496 12 980
  Produkty gotowe (odpisy) 0 716 716
  Produkty gotowe (netto) 11 484 780 12 264
  Towary (brutto) 717 196 913
  Towary (odpisy) 0 88 88
  Towary (netto) 717 108 825


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 42
  Zmiany stanu odpisów aktualizuj
  ących zapasy:
  Wyszczególnienie Odpisy
  aktualizuj ące
  materia
  y Odpisy
  aktualizuj ące

  produkty i produkcj ę
  w toku Odpisy
  aktualizuj ące
  produkty gotowe Odpisy
  aktualizuj ące
  towary Razem
  odpisy
  aktualizuj ące
  zapasy
  Stan na dzie ń 01.01.2017 roku 608 100 550 67 1 325
  Zwi ększenia 178 47 166 21 412
  - utworzenie odpisów aktualizuj ących w
  korespondencji z pozosta
  ymi kosztami
  operacyjnymi 178
  47 166 21 412
  Zmniejszenia 0 0 0 0 0
  Stan na dzie
  ń 31.12.2017 roku 786 147 716 88 1 737
  Stan na dzie ń 01.01.2016 roku 608 100 550 67 1 325
  Zwi ększenia w tym: 0 0 0 0
  Zmniejszenia w tym: 0 0 0 0 0
  Stan na dzie
  ń 31.12.2016 roku 608 100 550 67 1 325
  ączna warto ść odpisów aktualizuj ących zapasy na dzie ń 31.12.2017 r. wynosi 1.737 tys. z
  .
  Nota 14. NALEŻNO ŚCI HANDLOWE
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.2016
  Nale żno ści handlowe 28 492 23 772
  - od jednostek powi ązanych 0 5
  - od pozosta
  ych jednostek 28 492 23 766
  Odpisy aktualizujące 345 0
  - od jednostek powi ązanych 0 0
  - od pozosta
  ych jednostek 345 0
  Należno ści handlowe brutto 28 837 23 772
  Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych:
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Jednostki powiązane
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych na
  pocz ątek okresu 0 0
  Zwi ększenia, w tym: 0 0
  - dokonanie odpisów na nale żno ści przeterminowane i sporne 0 0
  - dowi ązanie odpisów w zwi ązku z umorzeniem uk
  adu 0 0
  Zmniejszenia w tym: 0 0
  - wykorzystanie odpisów aktualizujących 0 0
  - rozwiązanie odpisów aktualizuj ących w zwi ązku ze sp
  at ą nale żno ści 0 0
  - zako ńczenie post ępowa ń 0 0
  Stan odpisów aktualizujących warto ść nale żno ści handlowych od
  jednostek powi ązanych na koniec okresu 0 0
  Jednostki pozosta
  e
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych na
  pocz ątek okresu 0 27
  Zwi ększenia, w tym: 345 0
  - dokonanie odpisów na nale żno ści przeterminowane i sporne 345 0
  - dowi ązanie odpisów w zwi ązku z umorzeniem uk
  adu 0 0
  Zmniejszenia w tym: 0 27


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 43
  - wykorzystanie odpisów aktualizujących 0 27
  - rozwiązanie odpisów aktualizuj ących w zwi ązku ze sp
  at ą nale żno ści 0 0
  - zako ńczenie post ępowa ń 0 0
  Stan odpisów aktualizujących warto ść nale żno ści handlowych od
  jednostek pozosta
  ych na koniec okresu 345 0
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści handlowych ogó
  em
  na koniec okresu 345 0
  Ekspozycja Grupy na ryzyko stopy procentowej oraz a
  naliza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 29.
  Nota 15. POZOSTA E NALE ŻNO ŚCI
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Pozosta
  e nale żno ści, w tym: 1 701 1 701
  - z tytu
  u podatków, z wyj ątkiem podatku dochodowego od osób
  prawnych 607 886
  - inne 768 815
  Odpisy aktualizujące 226 0
  Pozosta
  e nale żno ści brutto 1 600 1 701
  Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści pozosta
  ych:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Jednostki pozosta
  e
  Stan odpisów aktualizuj ących warto ść pozosta
  ych nale żno ści
  na pocz ątek okresu 0 0
  Utworzenie/rozwi ązanie odpisów 226 0
  Stan odpisów aktualizujących warto ść pozosta
  ych nale żno ści
  na koniec okresu 226 0
  Nota 16. CZYNNE ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE
  W tabeli poni żej przedstawiono specyfikacj ę rozlicze ń mi ędzyokresowych czynnych:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  - ubezpieczenia maj ątkowe 225 199
  - prenumerata czasopism 3 7
  - kampanie reklamowe i projekty 6 54
  - podatki i op
  aty 5 4
  - targi przysz
  ych okresów 326 0
  - oprogramowanie pA 66 0
  - licencje 177 0
  - certyfikaty CNBOP 14 0
  - pozosta
  e rozliczenia międzyokresowe 650 954
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 1 471 1 217  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 44
  Nota 17. POZOSTA E AKTYWA FINANSOWE
  Pozosta
  e aktywa finansowe w kwocie 3,6 tys. z
  obe jmują wycen ę kontraktu typu Forward i IRS na
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. Grupa posiada
  a nast ępuj ące transakcje terminowe:
  Typ transakcji Data zawarcia Czas
  transakcji
  Kwota bazowa
  (EURO) Warto
  ść godziwa
  Wg stanu na dzie ń 31.12.2017 r.
  FX SWAP - sprzeda ż EUR 04.12.2017 12.03.2018 200 000,00 77 959,97
  IRS -16132292 14.06.2017 31.07.2021 939 010,00 -51 470,91
  IRS - 16132247 14.06.2017 30.06.2022 473 000,00 -22 888,02
  Na dzie ń 31 grudnia 2016 r. Grupa nie posiada
  a kontraktów walutowych typu Forward i IRS.
  Ekspozycja Grupy na ryzyko stopy procentowej oraz a naliza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 31.
  Nota 18. ŚRODKI PIENI ĘŻNE
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Środki pieni ężne kasie 13 34
  Środki pieni ężne na rachunkach bankowych 2 611 953
  Inne środki pieni ężne 0
  Razem 2 624 987
  Środki pieni ężne w banku s ą oprocentowane wed
  ug zmiennych stóp procentowych, których wysokość
  zale ży od stopy oprocentowania jednodniowych lokat banko wych. Lokaty krótkoterminowe są
  dokonywane na ró żne okresy w zale żno ści od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieni ężne
  i s ą oprocentowane wed
  ug ustalonych dla nich stóp proc entowych.
  Warto ść godziwa środków pieni ężnych jest równa warto ści bilansowej.
  Ekspozycja Grupy na ryzyko stopy procentowej oraz a naliza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 31.
  Nota 19. KAPITA ZAK ADOWY
  Informacja o kapitale zak
  adowym zosta
  a zaprezento wana w tabeli
  Seria/emisja
  rodzaj akcji Rodzaj
  uprzywilejo-
  wania akcji Rodzaj
  ograniczenia
  praw do
  akcji Liczba
  akcji Warto
  ść
  jednostkowa
  Warto ść
  serii / emisji
  wg warto ści
  nominalnej Sposób
  pokrycia
  kapita
  u Data
  rejestracji
  A BRAK BRAK 4 320 000 0,25 1 080 000,00 Gotówka 2001
  B BRAK BRAK 1 438 856 0,25 359 714,00 Emisja Publiczna 2007
  C BRAK BRAK 1 439 714 0,25 359 928,50 Emisja Public zna 2010
  RAZEM x x 7 198 570 x 1 799 642,50 x x
  Struktura akcjonariuszy na 31.12.2017 r. oraz na 31.12.2016 r. zosta
  a przedstawiona w tabeli:


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 45
  Akcjonariusz Liczba akcji Wartość
  akcji
  % kapita
  u
  akcyjnego
  Liczba
  g
  osów % g
  osów
  Wtorkowski Ryszard 2 670 610 667 652,50 37,10% 106 824 37,10%
  Wtorkowska Iwona 1 120 000 280 000,00 15,56% 44 800 15,56%
  Fundusze Inwestycyjne OPERA 1 320 492 330 122,93 18,34% 52 820 18,34%
  POZOSTALI 2 087 468 521 867,00 29,00% 83 499 29,00%
  Razem 7 198 570 1 799 642,43 100% 287 943 100%
  Nota 20.
  KAPITA ZAPASOWY Z OBJ ĘCIA UDZIA ÓW POWY ŻEJ ICH
  WARTO ŚCI NOMINALNEJ
  Kapita
  zapasowy zosta
  utworzony z nadwy żki warto ści emisyjnej nad nominaln ą, która zosta
  a
  pomniejszona o koszty emisji akcji uj ęte jako zmniejszenie kapita
  u zapasowego.
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Nadwy żka ceny emisyjnej nad nominaln ą 25 754 25 754
  Koszty emisji 1 939 1 939
  Razem 23 815 23 815
  Nota 21. POZOSTA E KAPITA Y
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Kapita
  zapasowy 19 451 17 299
  Kapita
  z aktualizacji wyceny 0 0
  Pozosta
  y kapita
  rezerwowy 0 0
  Akcje w
  asne (-) 0 0
  RAZEM 19 451 17 299
  Wyszczególnienie Kapita
  zapasowy
  Stan na dzień 01.01.2017 17 299
  Zwi ększenia w okresie 2 376
  Podzia
  / pokrycie zysku/straty netto 2 376
  Element kapita
  owy programu motywacyjnego dla pracowników 0
  Zmniejszenia w okresie 224
  Podzia
  / pokrycie zysku/straty netto 224
  Stan na dzień 31.12.2017 19 451
  Stan na dzie ń 01.01.2016 15 268
  Zwi ększenia w okresie 2 031
  Podzia
  / pokrycie zysku/straty netto 2 031
  Zmniejszenia w okresie 0
  Stan na dzie ń 31.12.2016 17 299
  Nota 22. ZYSKI ZATRZYMANE Z LAT UBIEG YCH
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  - korekty MSR/MSSF 2 422 2 218
  - nie podzielony wynik LLF 0 0
  - nie podzielony wynik finansowy Spó
  ek
  zagranicznych - 3 954 - 4 413
  - korekty konsolidacyjne 2 780 3 593
  - rezerwa na
  świadczenia pracownicze - 91 - 60
  Razem 1 157 1 339  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 46
  Nota 23. KAPITA PRZYPADAJ ĄCY NA UDZIA Y NIESPRAWUJACE
  KONTROLI
  Kapita
  przypadaj ący na udzia
  y niesprawuj ące kontroli zwi ązany jest:
  · ze spó
  k ą zale żn ą LUG do Brasil Ltda., w której jednostka dominuj ąca posiada 65% udzia
  ów,
  natomiast pozosta
  e 35% posiadaj ą udzia
  owcy niesprawuj ący kontroli,
  · ze spó
  k ą zale żn ą BIOT Sp. z o.o., w której jednostka dominuj ąca posiada 51% udzia
  ów,
  natomiast pozosta
  e 49% posiadaj ą udzia
  owcy niesprawuj ący kontroli,
  · ze spó
  k ą zale żn ą LUG Argentina S.A., w której jednostka dominuj ąca posiada 50% udzia
  ów,
  natomiast pozosta
  e 50% posiadaj ą udzia
  owcy niesprawuj ący kontroli.
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Bilans otwarcia -1 469 -1 552
  Objęcie udzia
  ów BIOT Sp. z o.o. oraz LUG
  Argentina S.A. 75 0
  Udzia
  w wyniku udzia
  owców niekontroluj ących 0 0
  Podzia
  zysku netto 0 0
  Suma dochodów ca
  kowitych -145 82
  Razem -1 540 -1 469
  Informacje dotyczące udzia
  ów niekontroluj ących oraz skrócone informacje finansowe:
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 Brasil Brasil Biot Sp. z o.o. Argentina
  Udzia
  niekontroluj
  ący (w %) 35,00% 35,00% 49% 50%
  Udzia
  niekontroluj ący na koniec
  okresu sprawozdawczego -1 644 -1 469 -22 126
  Wynik finansowy przypisany
  udzia
  om niekontroluj ącym -124 -124 -61 90
  Aktywa obrotowe 1 191 315 664 23
  Aktywa trwa
  e 25
  36 37 36
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe 5 277 4 112 151 48
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  Przychody ze sprzeda ży 856 670 0 0
  Wynik finansowy -1 102 353 -124 -24  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 47
  Nota 24. ZOBOWIĄZANIA Z TYTU U KREDYTÓW, PO ŻYCZEK ORAZ
  INNYCH INSTRUMENTÓW D U ŻNYCH
  Nota prezentuje dane o zobowi ązaniach Grupy z tytu
  u kredytów, po życzek oraz innych instrumentów
  d
  u żnych wycenianych wed
  ug zamortyzowanego kosztu. Inf ormacje odnośnie ekspozycji Grupy
  na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyk o p
  ynności przedstawia nota 31.
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Kredyty w rachunku bie żącym 15 850 15 124
  Kredyty bankowe 6 473 5 097
  Pożyczki 0 7
  Suma kredytów i pożyczek, w tym: 22 323 20 228
  - d
  ugoterminowe 4 746 4 149
  - krótkoterminowe 17 577 16 080
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zabezpieczone kredyty i pożyczki 22 323 20 228
  Zobowiązania z tytu
  u leasingu finansowego 4 764 4 259
  Zobowi ązania z tytu
  u faktoringu odwrotnego 5 112 2 588
  Zobowiązania z tytu
  u wyceny instrumentów finansowych 23
  Razem, w tym: 32 199 27 097
  - d
  ugoterminowe 7 802 6 644
  - krótkoterminowe 24 397 20 454


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  48
  Kredyty i po
  życzki
  Poni ższa tabela przedstawia harmonogram sp
  at kredytów:
  Wyszczególnienie
  31.12.2017
  31.12.2016
  Kredyty i po życzki krótkoterminowe 17 577
  16 080
  Kredyty i pożyczki d
  ugoterminowe
  4 746
  4 149
  - p
  atne powy żej 1 roku do 3 lat 2 057
  1 417
  - p
  atne powyżej 3 lat do 5 lat
  2 689
  2 732
  - p
  atne powy żej 5 lat 0
  0
  Kredyty i pożyczki razem
  22 323
  20 228
  Na dzie ń 31 grudnia 2017 r. jednostka zale żna LUG Light Factory Sp. z o.o. posiada
  a zad
  u żenie z tytu
  u kredytów i po życzek w wysoko ści 22.323 tys. z
  , na
  mocy umów kredytowych, których warunki przedstawion o poniżej:
  Nazwa banku /po życzkodawcy i rodzaj kredytu/po życzki Kwota kredytu/po
  życzki
  wg umowy Kwota
  pozosta
  a do
  sp
  aty [PLN]
  Warunki i terminy wp
  ywaj
  ące na przysz
  e przep
  ywy pieni ężne
  Kredyt inwestycyjny - BZ WBK S.A. - M0007380 291.00 0 EUR 69 208,33
  Sp
  aty miesięczne, pierwsza rata 30.09.2013, ostatnia rata 31.03 .2018;
  oprocentowanie zmienne
  Kredyt inwestycyjny - BZ WBK S.A. - K00987/2014
  1.234.836 EUR
  3 916 516,81
  Sp
  aty miesi ęczne, pierwsza rata 31.01.2016, ostatnia rata 31.07 .2021; oprocentowanie sta
  e (IRS)
  Kredyt w rachunku bieżącym EUR - BZ WBK S.A. - K0004874 15.200.00,00 PLN/U SD/EUR 4 290 982,42
  Multilinia; sp
  ata do 31.12.2018r.; oprocentowanie zmienne
  Kredyt w rachunku bieżącym USD - BZ WBK S.A. - K0004874
  15.200.00,00 PLN/USD/EUR
  604 684,44
  Multilinia; sp
  ata do 31.12.2018r.; oprocentowanie zmienne
  Kredyt w rachunku bieżącym PLN - BZ WBK S.A. - K0004874 15.200.00,00 PLN/U SD/EUR 2 559 830,79
  Multilinia; sp
  ata do 31.12.2018r.; oprocentowanie zmienne
  Kredyt inwestycyjny - BZ WBK S.A. - K00528/2017
  471.287,57 EUR
  1 965 693,33
  Sp
  aty miesięczne, pierwsza rata 01.01.2018, ostatnia rata 30.06 .2022; oprocentowanie sta
  e (IRS)
  Kredyt - VAT K529/2017 125.000 EUR 521 362,50
  Sp
  ata jednorazowa do 30.06.2018r.; oprocentowanie zmienne
  Kredyt w rachunku bieżącym PLN - Raiffesen Polbank S.A.
  2.300.000 EUR
  8 394 727,16
  Multilinia; sp
  ata do 31.07.2018r.; oprocentowanie zmienne
  RAZEM
  22 323 006  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  49
  Na dzie
  ń 31 grudnia 2016 r. jednostka zale żna LUG Light Factory Sp. z o.o. posiada
  a zad
  u żenie z tytu
  u kredytów i po życzek w wysoko ści 20 228 tys. z
  ,
  na mocy umów kredytowych, których warunki przedstaw iono poniżej:
  Nazwa banku /po życzkodawcy i rodzaj
  kredytu/po życzki Kwota kredytu/po
  życzki
  wg umowy
  Kwota
  pozosta
  a do sp
  aty [PLN] Warunki i terminy wp
  ywaj
  ące na przysz
  e przep
  ywy
  pieni ężne
  Kredyt inwestycyjny - BZ WBK S.A. - M0007380 291.00 0 EUR 316 728,05
  Sp
  aty miesięczne, pierwsza rata 30.09.2013, ostatnia rata
  31.03.2018; oprocentowanie zmienne
  Kredyt inwestycyjny - BZ WBK S.A. - K00987/2014
  1.234.836 EUR
  4 787 054,56
  Sp
  aty miesi ęczne, pierwsza rata 31.01.2016, ostatnia rata 31.07.2021; oprocentowanie zmienne
  Kredyt w rachunku bie żącym - BZ WBK S.A. - K0004874 12.200.00,00 PLN/USD/E UR
  6 797 370,58
  Multilinia; sp
  ata do 31.12.2017r.; oprocentowanie zmienne
  Kredyt w rachunku bieżącym - BZ WBK S.A. - K0004874
  12.200.00,00 PLN/USD/EUR
  1 875 523,90
  Multilinia; sp
  ata do 31.12.2017r.; oprocentowanie zmienne
  Kredyt w rachunku bieżącym - BZ WBK S.A. - K0004874 12.200.00,00 PLN/USD/E UR
  1 024 695,82
  Multilinia; sp
  ata do 31.12.2017r.; oprocentowanie zmienne
  Kredyt w rachunku bieżącym - Raiffesen Polbank S.A.
  2.800.000 EUR
  5 426 804,84
  Sp
  ata do 31.07.2017r.; oprocentowanie zmienne
  RAZEM
  20 228
  178
  ,00  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 50
  Zobowi
  ązania z tytu
  u leasingu finansowego
  Grupa korzysta z leasingu finansowego, dzier żawi ąc samochody oraz urz ądzenia techniczne
  i maszyny.
  Dane dotycz ące leasingu finansowego zaprezentowano w poni ższych tabelach.
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  P
  atne w okresie do 1 roku 1 764 1 764
  P
  atne w okresie od 1 roku do 5 lat 2 495 2 495
  Razem zobowiązania finansowe 4 259 4 259
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016 Op
  aty
  minimalne Warto ść
  bie żąca
  op
  at Op
  aty
  minimalne
  Warto ść
  bie żąca
  op
  at
  W okresie 1 roku 1 791 1 709 1 838 1 764
  W okresie od 1 do 5 lat 3 095 3 055 2 566 2 495
  Powyżej 5 lat 0 0
  Minimalne op
  aty leasingowe ogó
  em 4 886 4 764 4 404 4 259
  Przysz
  y koszt odsetkowy (warto ść ujemna) - 122 x -146 x
  Warto ść bie żąca op
  at leasingowych, w tym: 4 764 4 764 4 259 4 259
  krótkoterminowe 1 709 0 1 764
  d
  ugoterminowe 3 055 0 2 495
  Zobowi ązania z tytu
  u faktoringu odwrotnego
  Jednostka zale żna LUG Light Factory Sp. z o.o. posiada umow ę factoringu odwrotnego z Raiffaisen
  Bank Polska S.A. Limit wynosi 1.500.000 EUR i mo że zosta ć wykorzystany w PLN, EUR lub USD.
  Oprocentowanie uzale żnione jest od waluty wykorzystania i wynosi EUROBO R/LIBOR 1M + marża dla
  wykorzystania odpowiednio w EUR lub USD lub WIBOR 1 M + marża dla wykorzystania limitu
  w PLN. Raiffaisen Bank Polska S.A. wst ępuje w miejsce wierzycieli, których lista stanowi z a
  ącznik do
  umowy. Termin wa żno ści umowy to 31.07.2018 r. z mo żliwo ści ą przed
  u żenia.
  Na 31 grudnia 2017 r. wykorzystanie factoringu odwr otnego wynios
  o 5 112 tys. z
  (31 grudnia
  2016 r.: 2 588 tys. z
  ).
  Nota 25. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zobowi ązania handlowe 21 293 21 101
  Wobec jednostek powi
  ązanych 0 7
  Wobec jednostek pozosta
  ych 21 293 21 093
  Ekspozycja Grupy na ryzyko stopy procentowej oraz analiza wrażliwo ści dla finansowych aktywów
  i zobowi ąza ń jest przedstawiona w nocie 31.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 51
  Nota 26. ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Dotacje, w tym: 860 264
  -ś rodki pieni ężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub
  wytworzenia środków trwa
  ych 860 264
  Przychody przysz
  ych okresów, w tym: 23 17
  -op
  acone z góry, nie wykonane świadczenia 23 17
  Ulga SSE
  4 723 6 567
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 5 606 6 847
  d
  ugoterminowe 5 430 6 694
  krótkoterminowe 176 153
  Wyszczególnienie Data podpisania
  umowy
  o dofinansowanie Warto
  ść
  dofinansowania
  Kwota
  pozosta
  a do rozliczenia Data
  zako ńczenia
  rozliczania
  dofinansowania
  LRPO 2007-2013 - Umowa nr RPLB.02.02.00-
  08-075/08-00 z dnia 21-04-2009
  o dofinansowanie projektu: ,,Rozbudowa
  przedsi ębiorstwa LUG LIGHT FACTORY
  Sp. z o. o. - nowe inwestycje w przemy śle
  o świetleniowym" 2009
  1 007 178 do 2020
  LRPO 2007-2013 - Umowa nr RPLB.02.02.00-
  08-001/09-00 z dnia 17-11-2009
  o dofinansowanie Projektu: „Robotyzacja
  procesu monta
  żu i kablowania opraw
  o świetleniowych w LUG LIGHT FACTORY”
  2009 474 49 do 2016
  SPOWKP - dotacje do zakupu parku
  maszynowego otrzymane przez LUG S.A. od 2005 do 2008 803 36 do 2017
  Dotacje 2 284 264
  Wyszczególnienie data podpisania
  umowy o
  dofinansowanie warto
  ść
  dofinansowania
  kwota
  pozosta
  a do rozliczenia data
  zako ńczenia
  rozliczania
  dofinansowania
  LRPO 2007-2013 - Umowa nr RPLB.02.02.00-
  08-075/08-00 z dnia 21-04-2009
  o dofinansowanie projektu: ,,Rozbudowa
  przedsi ębiorstwa LUG LIGHT FACTORY Sp.
  z o. o. - nowe inwestycje w przemy śle
  o świetleniowym" 21-04-2009
  1 007 120 do 2020
  Umowa nr RPLB.01.01.00-08-0076/16-00
  z dnia 26 maja 2017 o dofinansowanie projektu
  pt. "Innowacyjny zestaw specjalistycznych
  opraw o
  świetleniowych do wspó
  pracy
  z inteligentnym systemem zarz ądzania - od
  bada ń do prototypów"
  26-05-2017 866 741 do 2023
  Dotacje 1 873 860  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 52
  Nota 27. UDZIELONE GWARANCJE I POR ĘCZENIA
  Wyszczególnienie Gwarancja /
  por ęczenie dla Waluta Data
  podpisania Data
  wyga śni ęcia 31.12.2016 31.12.2015
  Gwarancja w
  a
  ściwego usuni ęcia
  wad i usterek - 10/001547/2009 Euler Hermes PLN 21.11.2012 16.10.2017 34 34
  Gwarancja r
  ękojmi i/lub Gwarancji
  CDR/G/0052263 Raiffeisen PLN 21.03.2014 18.04.2017 40 0
  Gwarancja w
  a ściwego usuni ęcia
  wad i usterek - 10/018247/2013 Euler Hermes PLN 16.10.2013 30.04.2017 41 41
  Gwarancja w
  a
  ściwego usuni ęcia
  wad i usterek - CRD/G/0063581
  Raiffeisen
  Polbank PLN 13.10.2015 30.11.2018 31 31
  Gwarancja w
  a ściwego usuni ęcia
  wad i usterek - CRD/G/0058791 Raiffeisen
  Polbank
  PLN 05.03.2015 31.07.2018 7 7
  Gwarancja r
  ękojmi i/lub Gwarancji
  CDR/G/0066784 Raiffeisen PLN 22.03.2016 14.09.2020 8 0
  Gwarancja dobrego wykonania Raiffeisen PLN 17.11.2 016 02.10.2019 13 0
  Gwarancja rękojmi i/lub Gwarancji
  CDR/G/006551 Raiffeisen PLN 26.01.2016 14.09.2018 15 0
  Razem 189 113
  Wyszczególnienie
  Gwarancja /
  por ęczenie dla Waluta Data
  podpisania
  Data
  wyga śni ęcia 31.12.2017 31.12.2016
  Gwarancja w
  a
  ściwego usuni ęcia
  wad i usterek - 10/0013206/2012 Euler Hermes PLN 21.11.2012 Do 16.10.2017 x 34
  Gwarancja r
  ękojmi i/lub Gwarancji
  CDR/G/0052263 Raiffeisen POLBANK PLN 21.03.2014 do 08-04-2017 x 40
  Gwarancja w
  a ściwego usuni ęcia
  wad i usterek - 10/018247/2013 Euler Hermes PLN 16.10.2013 do 30-04-2017 x 41
  Gwarancja r
  ękojmi i Gwarancji
  jako ści - CRD/G/0063581 Raiffeisen POLBANK PLN 13.10.2015 do 30-11-2018 31 31
  Gwarancja prawid
  owego
  wykonania umowy -
  CRD/G/0058791 Raiffeisen POLBANK PLN 05.03.2015 do 31-01-2018
  7
  7
  Gwarancja rękojmi i Gwarancji
  jako ści - CDR/G/0066784 Raiffeisen POLBANK PLN 22.03.2016 do 14-09-2020 8 8
  Gwarancja prawid
  owego
  wykonania umowy -
  CRD/G/0071091 Raiffeisen POLBANK PLN 17.11.2016 do 02-10-2019
  13
  13
  Gwarancja rękojmi i Gwarancji
  jako ści- CDR/G/006551 Raiffeisen POLBANK PLN 26.01.2016 do 14-09-2018 15 15
  Gwarancja r ękojmi i gwarancji
  jako ści - CRD/G/0073313 Raiffeisen POLBANK PLN 07.04.2017 do 10-03-2022
  38 x
  Gwarancja dobrego wykonania oraz
  rę kojmi - CRD/G/0073222 Raiffeisen POLBANK PLN 03.04.2017 do 14-04-2022 33 x
  Gwarancja-kaucja do umowy najmu
  lokalu - CRD/G/0072791 Raiffeisen POLBANK PLN 09.03.2017 do 31-01-2022
  64 x
  Gwarancja dobrego wykonania -
  CRD/G/0072652 Raiffeisen POLBANK PLN 28.02.2017 do 31-01-2022 89 x
  Gwarancja dobrego wykonania oraz rę kojmi - CRD/G/0076005 Raiffeisen POLBANK PLN 21.09.2017 do 28-02-2023
  5 x
  Gwarancja dobrego wykonania -
  CRD/G/0077318 Raiffeisen POLBANK PLN 12.12.2017 do 02-01-2018 105 x
  Razem 409 189  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 53
  Nota 28. POZOSTA E ZOBOWI ĄZANIA
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zobowi ązania z tytu
  u pozosta
  ych podatków, ce
  , ubezpiecz eń
  spo
  ecznych i innych, z wyj ątkiem podatku dochodowego od osób
  prawnych 3 558
  2 709
  Zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  Pozosta
  e zobowi
  ązania, w tym:
  2 497 2 026
  - zobowiązania wobec pracowników z tytu
  u wynagrodze ń 2 348 1 890
  - inne zobowi ązania 150 136
  Razem inne zobowiązania 6 055 4 735
  Nota 29. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
  G
  ówne za
  o żenia przyj ęte przez aktuariusza na dzie ń bilansowy do wyliczenia kwoty zobowi ązania s ą
  nast ępuj ące:
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Stopa dyskontowa (%) 4,4 4,4
  Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 3,5 3,5
  Przewidywana stopa wzrostu wynagrodze ń (%) 5,0 5,0
  Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze
  Wyszczególnienie
  Rezerwy
  na
  odprawy
  emerytalne i rentowe Rezerwy na
  nagrody
  jubileuszowe
  Rezerwy na
  urlopy
  wypoczynkowe
  Rezerwy na pozosta
  e
  ś wiadczenia
  pracownicze
  Stan na 01.01.2017 261 0 435 0
  Utworzenie rezerwy 81 0 0,00 0
  Koszty wyp
  aconych świadcze ń 24 0 0,00 0
  Rozwi ązanie rezerwy 0 0 0,00 0
  Stan na 31.12.2017, w tym: 318 0 435 0
  - d
  ugoterminowe 297 0 0 0
  - krótkoterminowe 21 0 435 0
  Stan na 01.01.2016 163 0 285 0
  Utworzenie rezerwy 112 0 150 0
  Koszty wyp
  aconych świadcze ń 0 0 0 0
  Rozwi ązanie rezerwy 14 0 0 0
  Stan na 31.12.2016, w tym: 261 0 435 0
  - d
  ugoterminowe 232 0 0 0
  - krótkoterminowe 29 0 435 0  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 54
  Nota 30. POZOSTA E REZERWY
  Informacje o pozosta
  ych rezerwach zaprezentowano w poniższych tabelach.
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 1 432 1 013
  Rezerwa restrukturyzacyjna 0 0
  Rezerwy na przysz
  e zobowiązania 0 0
  Rezerwa na badanie 52 38
  Pozosta
  e – premie, prowizje 3 001 132
  Razem, w tym: 4 48 5 1 183
  - d
  ugoterminowe 716 0
  - krótkoterminowe 3 769 1 183
  Zmiana stanu rezerw:
  Wyszczególnienie Rezerwy na
  naprawy
  gwarancyjne oraz zwroty Rezerwa
  restrukturyzacyjna
  Pozosta
  e rezerwy Ogó
  em
  Stan na 01.01.201 7 1 013 0 171 1 183
  Utworzone w ci
  ągu roku obrotowego 1 135 0 3 052 4 187
  Wykorzystane 0 0 171 171
  Rozwiązane 0 0 0 0
  Przemieszczenie 716 0 0 716
  Korekta z tytu
  u ró żnic kursowych 0 0 0 0
  Korekta stopy dyskontowej 0 0 0 0
  Stan na 31.12.201 7, w tym: 1 43 2 3 052 4 48 5
  - d
  ugoterminowe 716 0 716
  - krótkoterminowe 716 0 3 052 3 769
  Stan na 01.01.2016 784 0 143 927
  Utworzone w ci ągu roku obrotowego 229 0 170 399
  Wykorzystane 0 0 124 124
  Rozwiązane 0 0 19 19
  Korekta z tytu
  u ró żnic kursowych 0 0 0 0
  Korekta stopy dyskontowej 0 0 0 0
  Stan na 31.12.2016, w tym: 1 013 0 171 1 183
  - d
  ugoterminowe 0 0 0 0
  - krótkoterminowe 0 0 0 0  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 55
  Nota 31. INSTRUMENTY FINANSOWE
  Ryzyko kredytowe
  Wartości aktywów finansowych odpowiadaj ą maksymalnej ekspozycji na ryzyko kredytowe.
  Grupa jest nara żona na ryzyko kredytowe wynikaj ące z jej dzia
  alno ści operacyjnej, g
  ównie
  z nale żno ści handlowych.
  Odpisy aktualizuj ące
  Struktura wiekowa nale żno ści handlowych na koniec okresu sprawozdawczego prze dstawia się
  nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie
  31.12.201 7 31.12.2016
  Warto ść brutto Odpis
  aktualizuj ący Warto
  ść brutto Odpis
  aktualizuj ący
  Niewymagalne 22 607 0 18 543 0
  Przeterminowane od 0 do 60 dni 4 033 0 5 006 0
  Przeterminowane od 61 do 90 dni 897 0 63 0
  Przeterminowane od 91 do 180 dni 523 0 35 0
  Przeterminowane od 181 do 365 dni 633 201 1 0
  Przeterminowane powy żej roku 135 135 124 0
  Razem 28 828 336 23 772 0
  Zmiany odpisów aktualizujących warto ści nale żno ści zaprezentowano w nocie 14 oraz 15.
  Ryzyko kredytowe dotycz ące środków pieni ężnych i instrumentów pochodnych jest ograniczone, gd yż
  kontrahentami Grupy s ą banki o wysokim ratingu przyznawanym przez mi ędzynarodowe agencje
  ratingowe.
  Ryzyko stopy procentowej
  Na koniec okresu sprawozdawczego struktura oprocent owanych instrumentów finansowych
  przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Instrumenty finansowe o sta
  ej stopie procentowej 3 1.12.2017 31.12.2016
  Aktywa Finansowe 28 492 23 772
  Zobowiązania finansowe -26 852 -21 101
  Razem 1 640 2 671
  Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej 31.12.2017 31.12.2016
  Aktywa Finansowe 2 624 987
  Zobowiązania finansowe -26 317 -27 098
  Razem -23 693 -26 111  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 56
  Analiza wra
  żliwo ści warto ści godziwej instrumentów finansowych o zmiennej sto pie
  procentowej
  Zmiana o 100 punktów bazowych w stopie procentowej zwiększy
  aby lub zmniejszy
  aby zysk przed
  opodatkowaniem o 237 tys. z
  (2016: 248 tys. z
  ). Z miana ta nie mia
  aby bezpośredniego wp
  ywu na
  kapita
  w
  asny Grupy. Analiza ta opiera si ę na za
  o żeniach, że inne zmienne pozostaj ą na sta
  ym
  poziomie.
  Ryzyko walutowe
  Grupa nara żona jest na ryzyko walutowe z tytu
  u zawierania tra nsakcji handlowych. Ryzyko takie
  powstaje w wyniku dokonywania przez spó
  ki sprzeda ży i zakupów w walutach innych ni ż waluta
  funkcjonalna (PLN).
  Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe zosta
  a przedst awiona dla waluty EUR, transakcje w innych
  walutach (GBP, BRL, USD) zosta
  y pomini ęte we wzgl ędu na ma
  ą istotno ść.
  Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe wed
  ug kursu EU R na koniec okresu sprawozdawczego
  przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  31.12.2017 Dla waluty EUR - równowarto ść w PLN
  Nale żno ści handlowe oraz pozosta
  e 12 223
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 2 609
  Zobowi ązania z tytu
  u kredytów -11 368
  Zobowiązania z tytu
  u leasingu finansowego -4 764
  Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e -11 785
  Ekspozycja brutto -13 086
  31.12.2016 r. Dla waluty EUR – równowartość w PLN
  Nale żno ści handlowe oraz pozosta
  e 10 971
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 972
  Zobowi ązania z tytu
  u kredytów -13 777
  Zobowiązania z tytu
  u leasingu finansowego -4 259
  Zobowi ązania handlowe oraz pozosta
  e -7 295
  Ekspozycja brutto -13 388
  Zmiana wartości EUR w odniesieniu do z
  otego o 1 procent spowodo wa
  aby zmianę zysku przed
  opodatkowaniem o 131 tys. z
  (2016 r.: 134 tys. z
  ) . Zmiana ta nie mia
  aby bezpośredniego wp
  ywu na
  kapita
  w
  asny Grupy. Wp
  yw zmiany kursu USD, BRL i GBP by
  by nieistotny. Poniższa analiza opiera
  si ę na za
  o żeniach, że inne zmienne, w szczególno ści stopy procentowe, pozostan ą na sta
  ym poziomie.
  W ci ągu roku stosowano nast ępuj ące kursy wymiany dla najwa żniejszych walut obcych:
  Rok obrotowy Średni kurs w okresie Kurs na ostatni dzie ń okresu
  2016 4,3757 4,4240
  2017 4,2449 4,1709  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 57
  Ryzyko p
  ynno
  ści
  Ryzyko p
  ynno ści definiowane jest jako ryzyko, że Grupa nie b ędzie zdolna do regulowania swoich
  finansowych zobowi ąza ń gotówk ą lub innym aktywem finansowym. Celem zarz ądzania p
  ynno ści ą
  przez Grup ę jest zapewnienie wystarczaj ącej zdolno ści do regulowania wymaganych zobowi ąza ń,
  zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez niepotrzebnego narażania Grupy na straty
  i podwa żenie reputacji.
  Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania p
  ynno ści.
  Narz ędzie to uwzgl ędnia terminy wymagalno ści/ zapadalno ści zarówno inwestycji jak i aktywów
  finansowych (np. konta nale żno ści) oraz prognozowane przep
  ywy pieni ężne z dzia
  alno ści operacyjnej.
  Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomi ędzy ci ąg
  o ści ą, a elastyczno ści ą finansowania, poprzez
  korzystanie z rozmaitych źróde
  finansowania, takich jak kredyty w rachunku b ieżą cym, kredyty
  bankowe, umowy leasingu finansowego, factoring. Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty s ą utrzymywane na poziomie minimalnym, które wraz z d ostępnymi
  ź ród
  ami finansowania pozwol ą na pokrycie bie żących wydatków operacyjnych. To zabezpieczenie nie
  obejmuje jednak szczególnie trudnych sytuacji, któr ych nie można przewidzie ć, takich jak katastrofy czy
  kl ęski żywio
  owe.
  Grupa nie oczekuje, że spodziewane przep
  ywy pieni ężne, zawarte w analizie terminów wymagalno ści,
  mog ą wyst ąpi ć znacz ąco wcze śniej lub w znacz ąco innych kwotach.
  Zobowi ązania finansowe inne ni ż instrumenty pochodne na 31 grudnia 2017r.
  Wyszczególnienie Warto
  ść na
  dzie ń
  sprawozdawczy
  Przep
  ywy
  pieni ężne
  wynikaj ące
  z umowy Do 1 roku
  Od 1
  roku do 3 lat Od 3 do
  5 lat Powy
  żej
  5 lat
  Zobowi ązania z tytu
  u
  kredytów 22 323 22 323 17 577 2 057 2 689 0
  Zobowi
  ązania z tytu
  u
  leasingu finansowego 4 259 4 259 1 203 2 309 747 0
  Zobowi ązania z tytu
  u
  faktoringu odwrotnego 5 112 5 112 5 112 0 0 0
  Zobowi
  ązania handlowe 26 852 26 852 26 852 0 0 0
  Razem 58 545 58 545 50 743 4 366 3 436 0
  Zobowi ązania finansowe inne ni ż instrumenty pochodne na 31 grudnia 2016 r.
  Wyszczególnienie Warto
  ść na
  dzie ń
  sprawozdawczy
  Przep
  ywy
  pieni ężne
  wynikaj ące z
  umowy Do 1 roku
  Od 1 roku
  do 3 lat Od 3 do
  5 lat Powy
  żej
  5 lat
  Zobowi ązania z tytu
  u
  kredytów 20 228 20 228 16 080 1 427 2 732 0
  Zobowi
  ązania z tytu
  u
  leasingu finansowego 4 282 4 282 1 787 1 866 629 0
  Zobowi ązania z tytu
  u
  faktoringu odwrotnego 2 588 2 588 2 588 0 0 0
  Zobowi
  ązania handlowe 21 101 21 101 21 101 0 0 0
  Razem 48 198 48 198 41 555 3 923 3 361 0


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 58
  Porównanie warto
  ści godziwych z warto ściami na dzie ń sprawozdawczy
  Warto ść godziwa aktywów i zobowi ąza ń finansowych jest zbli żona do warto ści uj ętych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej.
  W sprawozdaniu finansowym w warto ści godziwej wycenione s ą na koniec ka żdego roku obrotowego
  walutowe kontrakty terminowe typu Forward i IRS. W artość wyceny z punktu widzenia sprawozdania
  finansowego jest nieistotna.
  Ujawnienia dotycz ące hierarchii pomiaru warto ści godziwej, która odzwierciedla znaczenie danych
  wej ściowych wykorzystywanych przy pomiarze warto ści godziwej zawarte s ą w tabeli.
  31.12.2016
  Poziom 1
  Poziom 2 Poziom 3
  Zobowiązania finansowe
  krótkoterminowe
  Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki,
  w tym: - - -
  - Kredyt w rachunku bie żącym
  - - -
  - Krótkoterminowe kredyty - - -
  - Zobowiązania z tytu
  u leasingu
  finansowego (krótkoterminowe) - - -
  Zobowi
  ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz
  pozosta
  e zobowi ązania - - -
  Walutowe kontrakty terminowe typu forward - 23 -
  RAZEM - 23 -
  Nota 32. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEP YWÓW
  PIENI ĘŻNYCH
  Zmiana stanu nale żno ści
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zmiana stanu nale żno ści d
  ugoterminowych 120 0
  Zmiana stanu należno ści handlowych -4 720 -1 932
  Zmiana stanu pozosta
  ych nale żno ści 326 -102
  Razem -4 274 -2 035
  Zmiana stanu zobowiąza ń
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zmiana stanu zobowi ąza ń handlowych 192 3 920
  Zmiana stanu pozosta
  ych zobowiąza ń 1 320 814
  Pozosta
  e -14 0
  Razem 1 498 4 733  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 59
  Nabycie warto
  ści niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ych
  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016
  Zwiększenia warto ści niematerialnych 1 936 2 905
  Zwi ększenia rzeczowych aktywów trwa
  ych 10 609 6 231
  Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwa
  ych w budowie 1 085 0
  Zwi ększenia rzeczowych aktywów trwa
  ych w leasingu - 2 927 -1 552
  Zmiana stanu zobowi ąza ń z tytu
  u nabycia rzeczowych aktywów
  trwa
  ych 0 0
  Razem 10 704 7 585
  Nota 33.
  TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWI ĄZANYMI
  Transakcje z jednostkami powi ązanymi odbywa
  y si ę na warunkach rynkowych. Dane dotycz ące
  transakcji przeprowadzonych z jednostkami powi ązanymi oraz informacje dotycz ące nierozliczonych
  sald prezentuje tabela.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego
  60
  Podmiot powiązany Sprzeda
  ż na rzecz
  podmiotów powi ązanych Zakupy od podmiotów
  powi ązanych Nale
  żno ści od
  podmiotów
  powi ązanych w tym
  przeterminowane Zobowi
  ązania wobec
  podmiotów
  powi ązanych w tym zaleg
  e, po
  up
  ywie terminu p
  atno ści
  Jednostka dominuj ąca 31.12.2017 31.12.2016
  31.12.2017
  31.12.2016
  31.12.2017
  31.12.2016
  31.12.2017
  31.12.2016
  31.12.2017
  31.12.2016
  31.12.2017
  31.12.2016
  LUG SA
  1 601
  1 020
  381
  133
  249
  331
  0
  0
  84
  14
  46
  0
  Jednostki zale
  żne: 0
  3 058
  0
  3 946
  0
  613
  0
  0
  0
  931
  0
  0
  LUG Light Factory Sp. z o. o.
  381
  566
  1 601
  3 512
  0
  571
  0
  0
  0
  373
  0
  0
  LUG GMBH 1 426
  1 489
  19
  60
  214
  29
  0
  0
  19
  0
  0
  0
  LUG do Brasil Ltda.
  42
  0
  366
  342
  0
  0
  0
  0
  907
  558
  0
  0
  LUG Lighting UK Ltd. 851
  1 003
  2
  32
  91
  13
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  LUG Argentina
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  BIOT Sp. z o.o. 0
  0
  24
  0
  0
  0
  0
  0
  8
  0
  0
  0  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 61
  Jednostka powiązana Należno ści od jednostek powi ązanych
  Transakcje z udzia
  em kluczowego personelu
  kierowniczego 31.12.2017 31.12.2016
  Luna I. Wtorkowska
  415 415
  Eryk Wtorkowski 0 0
  Ryszard Wtorkowski 0 0
  Mariusz Ejsmont 42 42
  Razem 415 415
  Nierozliczone saldo od LUNA I. Wtorkowska to należno ści z tytu
  u sprzeda ży nieruchomo ści inwestycyjnej
  w dniu 31.03.2009 r. Termin p
  atno ści nale żno ści przypada na 31.12.2019 r. Pozosta
  e salda nale żno ści
  wynikaj ą z udzielonych po życzek.
  Grupa dokona
  a identyfikacji podmiotów powi ązanych. Za podmioty powi ązane uznano:
  a) Jednostki zale żne
  · LUG Light Factory Sp. z o.o. (Zielona Góra, Polska ),
  · LUG GmbH (Berlin, Niemcy)
  · T.O.W LUG Ukraina (Kijów, Ukraina)
  · LUG Lighting UK Ltd. (Londyn, W ielka Brytania)
  · LUG do Brasil Ltda. (Sao Paulo, Brazylia),
  · BIOT Sp. z o.o.,
  · LUG Argentina.
  b) Cz
  onków Rady Nadzorczej
  c) Cz
  onków kluczowego personelu kierowniczego
  d) Bliskich cz
  onków rodziny cz
  onków Rady Nadzorcz ej i personelu kierowniczego pozostających we
  wspólnym gospodarstwie domowym
  e) Podmioty kontrolowane przez osoby okre ślone w punktach b. i c.
  Zarz ąd LUG S.A. stwierdzi
  , że w sk
  ad najwy ższego kierownictwa Spó
  ki LUG S.A. wchodz ą nast ępuj ące
  osoby: a) Ryszard W torkowski – Prezes Zarz ądu,
  b) Mariusz Ejsmont – W iceprezes Zarz ądu,
  c) Ma
  gorzata Konys – Cz
  onek Zarz ądu.
  Nota 34. WYNAGRODZENIA WY ŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY
  NADZORCZEJ
  Wynagrodzenie wyp
  acone lub nale żne cz
  onkom Zarz ądu LUG S.A. oraz LUG Light Factory Sp. z o.o.
  oraz cz
  onkom Rady Nadzorczej jednostki dominuj ącej.  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 62
  Ś
  wiadczenia wyp
  acane Cz
  onkom Zarz ądu
  Imi ę i nazwisko Funkcja 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2 016 - 31.12.2016
  Wynagrodzenia Cz
  onków Zarządu
  Ryszard Wtorkowski Prezes Zarz ądu 1 168 1 119
  Mariusz Ejsmont Wiceprezes/Cz
  onek
  Zarz
  ądu 381 349
  Ma
  gorzata Konys Cz
  onek Zarządu 276 275
  RAZEM 1 825 1 743
  Ś wiadczenia wyp
  acane Cz
  onkom Rady Nadzorczej
  Wyszczególnienie 01.01.2016 - 31.12.2017 01.01.2015 - 31.12.2016
  Wynagrodzenia Cz
  onków Rady Nadzorczej 46 55
  Nota 35. ZATRUDNIENIE
  Średnioroczna struktura zatrudnienia w Grupie na kon iec poszczególnych okresów przedstawia się
  nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2016 - 31.12.2016
  Zarząd
  4 4
  Administracja 69 48
  Dzia
  sprzedaży
  142 111
  Pion produkcji 281 302
  Pozostali 74 61
  Razem 570 526
  Rotacja zatrudnienia:
  Wyszczególnienie 01.01.2016 - 31.12.2017 01.01.2015 - 31.12.2016
  Liczba pracowników przyjętych
  189 170
  Liczba pracowników zwolnionych 145 107
  Różnica
  44 63
  Nota 36. DOKONANIE KOREKTY PREZENTACYJNEJ
  Nie dokonano korekt prezentacyjnych.
  Nota 37. ZARZĄDZANIE KAPITA EM
  G
  ównym celem zarz ądzania kapita
  em w Grupie LUG S.A. jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego
  i bezpiecznych wska źników kapita
  owych, które wspiera
  yby dzia
  alno ść operacyjn ą spó
  ek i zwi ększa
  y
  warto ść dla jej akcjonariuszy.
  W roku zako ńczonym dnia 31 grudnia 2017 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad
  i procesów obowi ązuj ących w tym obszarze.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 63
  Grupa LUG S.A. monitoruje stan kapita
  ów stosuj
  ąc wska źnik d źwigni, który jest liczony jako stosunek
  zad
  u żenia netto do sumy kapita
  ów powi ększonych o zad
  u żenie netto. Do zad
  u żenia netto grupa LUG
  S.A. wlicza oprocentowane kredyty i po życzki, zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug i inne zobowi ązania,
  pomniejszone o środki pieni ężne i ekwiwalenty środków pieni ężnych. Kapita
  obejmuje kapita
  w
  asny.
  Wska źnik d źwigni finansowej na koniec roku kszta
  tuje si ę nast ępuj ąco:
  Wyszczególnienie 31.12.201 7 31.12.201 6
  Oprocentowane kredyty i po życzki 22 323 20 228
  Zobowiązania z tytu
  u dostaw i us
  ug oraz pozosta
  e zobowi ązania 27 348 25 836
  Minus środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 2 624 987
  Zad
  użenie netto 47 047 45 077
  Zamienne akcje uprzywilejowane 0 0
  Kapita
  w
  asny 52 949 45 586
  Kapita
  y rezerwowe z tytu
  u niezrealizowanych zysków netto 0 0
  Kapita
  razem 52 949 45 586
  Kapita
  i zad
  użenie netto 99 996 90 663
  Wska źnik d źwigni 47% 50%
  Nota 38. ROZLICZENIA PODATKOWE
  Przepisy dotycz ące podatku od towarów i us
  ug, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy
  sk
  adek na ubezpieczenia spo
  eczne podlegaj ą zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest
  odniesienia do utrwalonych regulacji b ądź precedensów prawnych. Obowi ązuj ące przepisy zawieraj ą
  równie ż niejasno ści, które powoduj ą ró żnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepi sów
  podatkowych zarówno mi ędzy organami pa ństwowymi, jak i mi ędzy organami pa ństwowymi
  i przedsi ębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na prz yk
  ad celne czy dewizowe) mogą by ć
  przedmiotem kontroli organów, które uprawnione s ą do nak
  adania istotnych kar, a ustalone w wyniku
  kontroli dodatkowe kwoty zobowi ąza ń musz ą zosta ć wp
  acone wraz z odsetkami. Zjawiska te powoduj ą,
  ż e ryzyko podatkowe w Polsce jest wy ższe ni ż istniej ące zwykle w krajach o bardziej rozwini ętym systemie
  podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mog ą by ć przedmiotem kontroli przez okres pi ęciu lat, pocz ąwszy od ko ńca roku,
  w którym nast ąpi
  a zap
  ata podatku. W wyniku przeprowadzanych kon troli dotychczasowe rozliczenia
  podatkowe Spó
  ki mog ą zosta ć powi ększone o dodatkowe zobowi ązania podatkowe.
  Nota 39. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
  Po dniu zako ńczenia okresu sprawozdawczego nast ąpi
  o podwy ższenie kapita
  u zak
  adowego
  w spó
  ce zale żnej BIOT Sp. z o.o.
   W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzen ie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spó
  ka), podj ę
  o uchwa
  ę w sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki.
  Zgodnie z tre ści ą uchwa
  y kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z
  do
  kwoty 120.000,00 z
  , tj. o kwot ę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości
  nominalnej 50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone udzia
  y zostan ą obj ęte przez dotychczasowych wspólników
  Spó
  ki: Emitenta oraz spó
  k ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Spó
  ka LUG S.A. obejmie 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokryje je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Tok a – Burzyński,
  Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej
  19.600 z
  i pokryje je w ca
  o ści wk
  adem niepieni ężnym w postaci praw w
  asno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ LUG S.A.
  za rok obrotowy ko ńcz ący si ę 31 grudnia 2017 r.
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysi ącach z
  otych, o ile nie podano inaczej)
  Załączone noty stanowią integralną część niniejszeg o sprawozdania finansowego 64
  
  W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadz enie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spó
  ka), podj ę
  o uchwa
  ę w sprawie podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki.
  Zgodnie z tre ści ą uchwa
  y kapita
  zak
  adowy Spó
  ki zostanie podwy ższony z kwoty 120.000,00 z
  do
  kwoty 160.000,00 z
  , tj. o kwot ę 40.000,00 z
  poprzez utworzenie 800 nowych udzia
  ó w o wartości
  nominalnej 50,00 z
  ka żdy. Nowoutworzone udzia
  y zostan ą obj ęte przez dotychczasowych wspólników
  Spó
  ki: Emitenta oraz spó
  k ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Spó
  ka LUG S.A. obejmie 408 udzia
  ów o
  ącznej warto ści nominalnej 20.400 z
  i pokryje je w ca
  o ści gotówk ą w kwocie 275.000,00 z
  . Drugi wspólnik Spó
  ki: Tok a – Burzyński,
  Guzowski Spó
  ka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udzia
  y o
  ącznej warto ści nominalnej
  19.600 z
  i pokryje je w ca
  o ści wk
  adem niepieni ężnym w postaci praw w
  asno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.
  Nota 40. WYNAGRODZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH WYP ACONE LUB NALE ŻNE
  Wynagrodzenie wyp
  acone lub nale żne za rok obrotowy 01.01.201 7-
  31.12.2017
  01.01.201 6 –
  31.12.2016
  - za badanie rocznego sprawozdania finansowego
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 53,5 38,0
  - za inne us
  ugi po
  świadczaj ące, w tym przegl ąd sprawozdania
  finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finanso wego 5,0 5,0
  - za us
  ugi doradztwa podatkowego 44,0 0,0
  RAZEM 102,5 42,0
  Zielona Góra, dnia 27 kwietnia 2018 r.
  Sprawozdanie przedstawi
  Zarząd w sk
  adzie:
  Ryszard W torkowski - PREZES ZARZ ĄDU
  Mariusz Ejsmont - WICEPREZES ZARZ ĄDU
  Ma
  gorzata Konys - CZ ONEK ZARZ ĄDU  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  SPIS TREŚCI
  List Prezesa LUG S.A. .................................................. ................................................... ......... 4
  INFORMACJE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017
  1. Wprowadzenie ................................... .............................................................................................. 7
  2. Wybrane dane z bilansu oraz rachunku zysków i st rat.................................................................... 8
  3. Przepywy pieni ężne ................................................ ........................................................................ 9
  4. Analiza wska źnikowa ............................................ ........................................................................... 9
  5. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów…… …………………………………………………...10
  6. Opis struktury gównych lokat kapitaowych lub g ównych inwestycji kapitaowych ...................... 11
  7. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w uj ęciu podmiotowym, przedmiotowym i warto ściowym
  .................................................. ................................................... .................................................. 12
  8. Opis istotnych transakcji z podmiotami powi ązanymi ............................................ ....................... 12
  9. Informacje o udzielonych w danym roku obroto wym pożyczkach
  ……………………………………….. 12
  10. Informacje o umowach dotycz ących kredytów i po życzek ............................................. ............... 12
  11. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach..
  .................................................. ................................................... .................................................. 12
  12. Informacje o zmianie zasad rachunkowo ści…………………………………………………………...12
  SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEJ Z DZIAALNO ŚCI GRUPY
  KAPITAOWEJ LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.20 17
  1. PODSTAWOWE DANE ................................ ................................................................................. 14
  1.1. Organizacja .................................. ...................................................................................... 14
  1.2. Zasady zarz ądzania Grup ą Kapitaow ą LUG S.A. ......................................... ................ .. 22
  2.
  OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAOW EJ .................................................. ......... 30
  2.1. Historia Emitenta i Grupy Kapitaowej LUG S.A. ............................................................... 30
  2.2. Profil dziaalno ści ................................................ ............................................................... 31
  2.3. Asortyment ................................... ...................................................................................... 33
  2.4. Rynek o świetleniowy i perspektywy jego rozwoju ............ ................................................. 33
  2.5. Gówne rynki dziaania i informacje o oddziaa ch .............................................................. 37
  2.6. Struktura przychodów Emitenta ........... ............................................................................. 38
  2.7. Otoczenie konkurencyjne ...................... ............................................................................ 40
  2.8. Udzia w rynku o świetleniowym ...................................... ................................................... 40
  3.
  ISTOTNE ZDARZENIA WPYW AJ ĄCE NA DZIAALNO ŚĆ GRUPY KAPITAOWEJ LUG S.A.
  W 2017 ROKU
  .................................................. ................................................... ............ 42
  3.1. Najważniejsze okoliczno ści i zdarzenia maj ące wpyw na dziaalno ść ............................. 42
  3.2. Osi ągni ęcia w dziedzinie bada ń i rozwoju ........................................ ................................. 49
  3.3. Istotne informacje i dane niefinansowe ....... ...................................................................... 51
  3.4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Gru py Kapitaowej LUG S.A ...................... 59
  3.5. Kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. .. ................................................................ 68
  3.7. Zdarzenia i okoliczno ści istotnie wpywaj ące na dziaalno ść po 31.12.2017 r. ................. 70


  3.8. Informacje o audytorze……………………………………………………………………….….71
  RAPORT ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEJ O CZYNNIKACH RYZYKA
  4. ZARZ ĄDZANIE RYZYKIEM ................................... ....................................................................... 73
  4.1. Czynniki ryzyka zwi ązane z otoczeniem Grupy Kapitaowej LUG S.A. ...... .................... 743
  4.2. Czynniki ryzyka zwi ązane z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta
  ….……...…..……… 75
  RAPORT ZARZ ĄDU JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEJ O STOSOWANIU ZASAD ADU
  KORPORACYJNEGO
  5. RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK ............ ......................................................... 83
  O ŚWIADCZENIA ZARZ ĄDU JEDNOSTKI DOMINUJ ĄCEJ
  …………………….……………………………… 90


  4
  LIST PREZESA LUG S.A.
  Szanowni Akcjonariusze,
  Ju
  ż po raz dziesi ąty mam przyjemno ść zaprosi ć Pa ństwa do
  lektury skonsolidowanego raportu Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Rok 2017 by dla nas wyj ątkowy z wielu powodów. Za nami
  dwana ście miesi ęcy wyt ężonej pracy 576 osobowej zaogi
  pracuj ącej w 7 spókach Grupy LUG, które przyniosy rekord owe
  wyniki finansowe. Przychody spóki wzrosy o 18 pro cent
  i wyniosy ponad 142 mln z, co pozwolio nam wypra cować zysk
  netto w kwocie ponad 7 mln z. Biznesowo, by to n ajlepszy rok
  w trzydziestoletniej historii spóki.
  Otworzyli śmy w nim kolejne rozdziay w historii naszej firmy.
  Rozbudowali śmy nasze zaplecze produkcyjne i laboratoryjne
  w Centrum Badawczo - Produkcyjnym w Nowym Kisielini e oraz
  umocnili śmy pozycj ę naszej Grupy na mi ędzynarodowej arenie
  producentów o świetlenia, inicjuj ąc budow ę nowoczesnej fabryki
  w Argentynie, której uroczyste otwarcie planowane j est na maj
  2018 roku.
  W ubiegym roku powi ększya si ę te ż rodzina LUG. Do firm zrzeszonych w ramach Grupy Ka pitaowej
  LUG S.A. do ączyy dwa nowe podmioty: spóka technologiczna BIOT Sp. z o.o. wzmacniająca potencja
  grupy w obszarze rozwoju nowych technologii oraz LU G Argentina SA odpowiedzialna za naszą
  ekspansj ę w Argentynie.
  Wci ąż się zmieniamy, pod ążając za globalnymi trendami w bran ży o świetleniowej. Dowodem tego jest
  ogoszenie w czerwcu ubiegego roku strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017-2021. Kluczowym
  zao żeniem strategii jest tworzenie innowacyjnego świata dla wzrostu komfortu życia, speniaj ącego
  oczekiwania i potrzeby wspóczesnego
  czowieka. Jeste śmy zespoem ludzi z pasj ą, którzy chc ą
  oferowa ć najnowocze śniejsze rozwi ązania o świetleniowe dla ludzi, którzy żyj ą z pasj ą.
  Nie osiadamy na laurach. Przed nami nowe wyzwania, w tym dalszy rozwój w obszarze
  badawczym zmierzaj ący w kierunku poszukiwania nowych, efektywnych rozw ią za ń z zakresu
  sterowania światem. Pod koniec roku podpisali śmy umow ę o wspópracy w obszarze usug Smart City
  z liderem rynku nowych technologii, firm ą CISCO Systems. W jej ramach, z sukcesem zrealizowa liś my
  pilota żowy projekt w Izraelu oraz przyst ąpili śmy do realizacji kolejnych projektów zlokalizowanyc h na
  caym świecie.
  Naszym sukcesem dzielimy si ę z akcjonariuszami. W roku 2017 wypacili śmy drug ą w historii spóki
  dywidend ę, w wysoko ści 0,14 z za akcj ę
  . Dynamiczny rozwój Grupy pozwala nam wierzy ć, że wci ąż
  mo żemy osi ąga ć wi ęcej. Ju ż dzi ś LUG jest kluczowym graczem na rynkach europejskich i światowych,
  ale naszym celem jest bycie liderem.


  5
  W imieniu Zarz ądu LUG S.A. dzi ękuj ę naszym Pracownikom, Klientom i Akcjonariuszom za w spópracę,
  zaufanie i wsparcie naszych decyzji oraz znacz ące zaanga żowanie i profesjonalizm b ęd ące gwarancj ą
  kontynuacji sukcesu LUG w przyszo ści.
  Z wyrazami szacunku
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.


  6  7
  1. WPROWADZENIE
  Wybrane informacje finansowe zawieraj
  ące podstawowe dane liczbowe (w zotych oraz przelic zone
  na euro) podsumowuj ące sytuacj ę finansow ą Grupy Kapitaowej LUG S.A. w okresie 01.01.2017 r. –
  31.12.2017 r. zostay zaprezentowane w Tabeli 2, Ta beli 3, Tabeli 4 i Tabeli 5.
  Pozycje bilansu przeliczono wedug kursu średniego euro ogoszonego przez Narodowy Bank Polsk i,
  obowi ązuj ący na dzie ń bilansowy.
  Pozycje rachunku wyników przeliczono wedug kursu średniego euro b ędącego średni ą arytmetyczn ą
  ś rednich kursów euro ogoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązuj ących na ostatni dzie ń
  ka żdego zako ńczonego miesi ąca czterech kwartaów roku.
  Tabela 1 Zastosowane kursy EUR/PLN
  Kurs euro na dzie ń bilansowy
  (31.12.) Ś
  redni kurs euro w okresie
  od 01.01. do 31.12.
  2016 4,4240 4,3757
  2017 4,1709 4,2449
  Źródo: NBP  8
  2. WYBRANE DANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I ST
  RAT
  Tabela 2 W ybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapita owej LUG S.A. za 2017 rok
  oraz dane porównywalne za 2016 rok [mln z]
  2017
  mln PLN 2016
  mln PLN 2017
  mln EUR 2016
  mln EUR Dynamika
  mln PLN
  Przychody ze sprzeda ży 142,30 120,86 33,52 27,62 117,75
  Amortyzacja 5,04 4,45 1,19 1,02 113,11
  Zysk (strata) ze sprzeda ży brutto 61,86 47,23 14,57 10,79 130,99
  Zysk (strata) ze sprzeda ży netto 5,76 4,10 1,36 0,94 140,56
  Zysk (strata) z dziaalno ści operacyjnej 7,26 5,50 1,71 1,26 132,14
  Zysk z dziaalno ści gospodarczej 8,67 3,96 2,04 0,91 218,78
  EBITDA 12,30 9,95 2,90 2,27 123,61
  Zysk (strata) brutto 8,67 3,96 2,04 0,91 218,78
  Zysk (strata) netto 7,09 3,01 1,67 0,69 235,66
  31.12.2017
  mln PLN 31.12.2016
  mln PLN 31.12.2017
  mln EUR 31.12.2016
  mln EUR Dynamika
  mln PLN
  Aktywa razem, w tym: 121,96 107,43 29,24 24,28 114
  Aktywa trwae 55,41 49,92 13,28 11,28 111
  Aktywa obrotowe 66,55 57,51 15,96 13,00 116
  Zapasy 32,59 29,83 7,81 6,74 109
  Środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 2,62 0,99 0,63 0,22 266
  Nale żno ści razem, w tym: 30,28 26,01 7,26 5,88 116
  Nale żno ści krótkoterminowe 29,87 25,47 7,16 5,76 117
  Nale żno ści dugoterminowe 0,41 0,54 0,10 0,12 78
  Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania, w
  tym: 70,53 61,84 16,91 13,98 114
  Zobowi
  ązania i rezerwy dugoterminowe 14,36 13,75 3,44 3,11 104
  Zobowi ązania i rezerwy krótkoterminowe 56,17 48,09 13,47 1 0,87 117
  Kapita wasny, w tym: 51,43 45,59 12,33 10,30 113
  Kapita podstawowy 1,80 1,80 0,43 0,41 100
  Źródo: Emitent  9
  3. PRZEPYWY PIENI
  ĘŻNE
  Tabela 3 Skonsolidowane przepywy pieni ężne Grupy Kapitaowej LUG S.A. w MSR/MSSF za 2017 ro k
  oraz dane porównywalne za 2016 rok [mln PLN]
  2016 2017 mln PLN mln PLN
  Przepywy pieni
  ężne netto z dziaalno ści operacyjnej 6,33 8,47
  Przepywy pieni ężne netto z dziaalno ści inwestycyjnej -5,86 -8,50
  Przepywy pieniężne netto z dziaalno ści finansowej -0,35 1,67
  Przepywy pieni ężne netto 0,12 1,64
  Źródo: Emitent
  4. ANALIZA WSKA ŹNIKOWA
  Tabela 4 W ybrane skonsolidowane wska źniki finansowe Grupy Kapitaowej LUG S.A. za 2017 r ok
  oraz wska źniki porównywalne za 2016 rok [%, pp]
  2016 2017 zmiana r/r
  Rentowno ść brutto na sprzeda ży 39,1% 43,5% +4,4pp
  Rentowno ść EBITDA 8,2% 8,6% +0,4pp
  Rentowno ść operacyjna 4,5% 5,1% +0,6pp
  Rentowno ść netto 2,6% 4,9% +2,3pp
  Rentowno ść kapitau wasnego (ROE) 6,9% 13,6% +6,7pp
  Rentowno ść maj ątku (ROA) 2,9% 5,7% +2,8pp
  Wskaźnik ogólnej pynno ści 119,6% 118,5% -1,1pp
  Wskaźnik ogólnego zadu żenia 57,6% 57,8% +0,3pp
  Dug netto / EBITDA 2,62 2,41 -0,22
  EV/EBITDA (na koniec okresu) 5,18 7,90 2,72
  Źródo: Emitent
  Wyja śnienie dot. wska źników:
  Rentowno ść brutto na sprzeda ży
  Formua: wynik brutto na sprzeda ży / przychody ze sprzeda ży
  Opis: okre śla poziom podstawowej mar ży uzyskiwanej ze sprzeda ży usug i produktów
  Rentowno ść EBITDA
  Formua: (wynika na dziaalno ści operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzed aży
  Opis: mierzy efektywno ść konwersji przychodów na zysk z dziaalno ści ci ągej przed odsetkami od zaci ągni ętych kredytów,
  podatkami, deprecjacj ą i amortyzacj ą oraz przed pozycjami wyj ątkowymi.
  Rentowno ść operacyjna
  Formua: wynik na dziaalno ści operacyjnej / przychody ze sprzeda ży
  Opis: okre śla, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 zoty przychodów firmy
  Rentowno ść netto
  Formua: Wynik netto / Przychody ze sprzeda ży
  Opis: informuje inwestorów, ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto
  Rentowno ść kapitau wasnego (ROE)
  Formua: Wynik netto / Kapita wasny, gdzie: Kapit a wasny = Aktywa ogóem - Zobowiązania (krótko i dugoterminowe)
  Opis: okre śla stop ę zyskowno ści zainwestowanych w firmie kapitaów wasnych
  Rentowno ść maj ątku (ROA)
  Formua: Wynik netto / aktywa ogóem


  10
  Opis: informuje o tym jaka jest rentowno ść wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowany ch przez nią zysków, czy innymi
  sowy ile zysku netto przynosi ka żda zotówka zaanga żowana w finansowanie maj ątku
  Wska źnik ogólnej pynno ści
  Formua: aktywa obrotowe / zobowi ązania krótkoterminowe
  Opis: informuje o zdolno ści przedsi ębiorstwa do regulowania zobowi ąza ń w oparciu o wszystkie aktywa obrotowe
  Wska źnik ogólnego zadu żenia
  Formua: zobowi ązania ogóem / aktywa razem
  Opis: informuje o tym jaki udzia w finansowaniu ma ją tku firmy maj ą zobowi ązania i dug
  Dug netto / EBITDA
  Formua: Zadu żenie netto / EBITDA, gdzie: Zadu żenie netto = Zobowi ązania finansowe ogóem (krótko i dugoterminowe) –
  Ś rodki pieni ężne; w mianowniku suma EBITDA dla ostatnich czterech kwartaów
  Opis: informuje o zdolno ści spóki do spaty zadu żenia zyskami operacyjnymi.
  EV/EBITDA
  Formua: Warto ść przedsi ębiorstwa / EBITDA, gdzie: Warto ść przedsi ębiorstwa = Kapitalizacja (liczba akcji X kurs akcji
  w okre ślonym dniu) + Zobowi ązania ogóem (krótko i dugoterminowe) + Kapitay m niejszości – Środki pieni ężne; przy czym
  kapitalizacja zostaa okre ślona wg kursu akcji na ostatni dzie ń danego kwartau; w mianowniku suma EBITDA dla osta tnich
  czterech kwartaów
  Opis: informuje o pokryciu zysku warto ści ą przedsi ębiorstwa i jako wska źnik dynamiczny (zale żny od kursu akcji spóki) wskazuje,
  ile inwestorzy s ą gotowi zapaci ć za jednostk ę tego rodzaju zysku.
  5. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW
  Tabela 5 Struktura aktywów i pasywów Grupy Kapitaowej LUG S.A. w 2017 roku oraz dane
  porównywalne za 2016 rok
  Bilans Bilans na 31.12.2016
  [tys. z] Struktura
  [%] Bilans na
  31.12.2017
  [tys. z]
  Struktura [%] Dynamika
  r/r
  AKTYWA
  Aktywa trwae 49,92 46,47% 55,41 45,43% 111,00
  Rzeczowe aktywa trwae 34,62 32,23% 41,24 33,81% 119,10
  Wartości niematerialne 7,87 7,33% 8,55 7,01% 108,68
  Pozostae aktywa finansowe 0,0012 0,0011% 0,0011 0,0009% 93,91
  Aktywa z tytuu odroczonego podatku
  dochodowego 6,89 6,41% 5,20 4,26% 75,54
  Nale żno ści dugoterminowe 0,53 0,50% 0,41 0,34% 77,57
  Aktywa obrotowe 57,51 53,53% 66,55 54,57% 115,73
  Zapasy 29,83 27,77% 32,59 26,72% 109,25
  Należno ści handlowe 23,77 22,13% 28,49 23,36% 119,86
  Nale żno ści z tytuu podatków, ce,
  ubezpiecze ń oraz innych świadcze ń 0,89 0,82% 0,61 0,50% 68,54
  Pozostae nale
  żno ści 0,82 0,76% 0,77 0,63% 94,17
  Rozliczenia mi ędzyokresowe 1,22 1,13% 1,47 1,21% 120,86
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 0,99 0,92% 2,62 2,15% 265,92
  AKTYWA RAZEM 107,43 100,00% 121,96 100,00% 113,53
  PASYWA
  Kapita wasny 45,5 9 42,43% 51,43 42,17% 112,83
  Kapita zakadowy 1,80 1,68% 1,80 1,48% 100,00
  Kapita zapasowy z emisji akcji powy żej
  warto ści nominalnej 23,82 22,17% 23,82 19,53% 100,00
  Pozostae kapitay 17,24 16,05% 19,45 15,95% 112,83

  żnice kursowe z konsolidacji - 0,21 0,19% - 0,43 0,35% 208,20
  Zyski zatrzymane 1,40 1,30% 1,25 1,02% 89,22
  Kapita akcjonariuszy mniejszo ściowych - 1,47 1,37% - 1,54 1,26% 104,80


  11
  Wynik finansowy bie żącego okresu 3,01 2,80% 7,09 5,81% 235,65
  Zobowi ązania dugoterminowe 13,75 12,80% 14,36 11,78% 104,44
  Zobowi ązania z tytuu kredytów, po życzek
  oraz innych instrumentów du żnych 4,15 3,86% 4,75 3,89% 114,41
  Pozostae zobowi ązania finansowe 2,50 2,32% 3,06 2,51% 122,45
  Rezerwy z tytuu odroczonego podatku
  dochodowego 0,17 0,15% 0,12 0,10% 70,96
  Rezerwy z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,23 0,22% 0,30 0,24% 128,03
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 6,71 6,25% 5,43 4,45% 80,92
  Pozostae rezerwy - 0,00% 0,72 0,59% -
  Zobowi ązania krótkoterminowe 48,09 44,77% 56,17 46,05% 116,79
  Zobowi ązania z tytuu kredytów, po życzek
  oraz innych instrumentów du żnych 16,08 14,97% 17,58 14,41% 109,31
  Pozostae zobowi
  ązania finansowe 4,37 4,07% 6,82 5,59% 155,93
  Zobowi ązania z tytuu podatków, ce,
  ubezpiecze ń oraz innych świadcze ń 2,71 2,52% 3,56 2,92% 131,34
  Zobowi
  ązania z tytuu świadcze ń
  pracowniczych 1,89 1,76% 2,35 1,93% 124,22
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów 0,14 0,13% 0,18 0,14% 129,26
  Zobowi ązania handlowe 21,10 19,64% 21,29 17,46% 100,91
  Zobowi ązania z tytuu bie żącego podatku
  dochodowego 0,02 0,02% 0,02 0,02% 117,95
  Pozostae zobowi
  ązania 0,14 0,13% 0,15 0,12% 109,74
  Rezerwy z tytuu świadcze ń pracowniczych 0,46 0,43% 0,46 0,37% 98,25
  Pozostae rezerwy 1,18 1,10% 3,77 3,09% 318,51
  PASYWA RAZEM 107,43 100,00% 121,96 100,00% 113,53
  Ź ródo: Emitent
  Bilans Grupy Kapitaowej LUG S.A. w 2017 roku zamkn ą si ę sum ą 121,96 mln z i jest to poziom
  o 13,53 procent wy ższy w porównaniu z rokiem poprzednim. Aktywa obroto we stanowią 54,57 procent
  aktywów firmy, natomiast aktywa trwae stanowi ą 45,43 procent cao ści aktywów. Porównuj ąc r/r aktywa
  trwae wykazuj ą dynamik ę +11,00 procent, aktywa obrotowe – dynamik ę +15,73 procent. Na dzie ń
  31.12.2017 r. zapasy stanowiy okoo 26,72 procent aktywów co oznacza wzrost wartości zapasów
  o ponad 9,25 procent. W strukturze aktywów trwaych największ ą dynamik ę wykazay rzeczowe aktywa
  trwae, to one maj ą tak że najwi ększy warto ściowy udzia w strukturze aktywów trwaych.
  W 2017 roku kapitay wasne w strukturze pasywów st anowiy 42,17 procent, zobowiązania
  dugoterminowe stanowiy 11,78 procent, natomiast z obowiązania krótkoterminowe – 46,05 procent. To
  wa śnie zobowi ązania krótkoterminowe wykazay najwy ższ ą dynamik ę w minionym roku czyli +16,79
  procent. Najwi ększy wpyw na ni ą miay wzrosty na poziomie Pozostaych rezerw oraz Pozostaych
  zobowi ąza ń finansowych. W ramach zobowi ąza ń dugoterminowych najdynamiczniej wzrosy rezerwy
  z tytuu świadcze ń pracowniczych (+28,03 procent).
  6. OPIS STRUKTURY GÓWNYCH LOKAT KAPITAOWYCH LUB G ÓWNYCH INWESTYCJI
  KAPITAOWYCH
  W 2017 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. korzystaa z lokat kapitaowych typu overnight, a także
  z lokat terminowych nie du ższych ni ż dwutygodniowe.
  Spóki nie dokonyway żadnych lokat ani inwestycji kapitaowych poza wskaz anymi, zarówno
  w obr ębie samej grupy kapitaowej, jak równie ż w jednostkach zewn ętrznych.  12
  7. OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJ
  ĘCIU PODMIOTOWYM,
  PRZEDMIOTOWYM I WARTO ŚCIOWYM
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych, w tym opis zobowiąza ń warunkowych z tytuu udzielonych
  gwarancji i por ęcze ń podano w nocie nr 27 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitaowej LUG S.A. za 2017 rok.
  W opinii Zarz ądu istnieje znikome prawdopodobie ństwo wypywu środków finansowych wykazanych
  w zobowi ązaniach pozabilansowych / warunkowych w 2017 roku.
  8. OPIS ISTOTNYCH TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI
  Spóka dominuj ąca i jednostki od niej zale żne nie zawieray transakcji z podmiotami powi ązanymi
  na innych warunkach ni ż rynkowe. Szczegóowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
  podano w nocie nr 33 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej LUG S.A. za
  2017 rok.
  9. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH
  W 2017 roku stan po życzek wzrós w stosunku do roku 2016 o kwot ę 1.059 tys. PLN . Po życzki
  udzielone w 2017 roku w Grupie Kapitaowej LUG S.A. to wskazane w Jednostkowym Raporcie
  Rocznym LUG S.A. po życzki udzielone przez LUG S.A. spóce zale żnej LUG do Brasil Ltda.
  10. INFORMACJE O UMOWACH DOTYCZ ĄCYCH KREDYTÓW I PO ŻYCZEK
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. posiada umowy kredytów in westycyjnych dugoterminowych, umowy
  kredytów krótkoterminowych oraz umowy kredytów w ra chunkach bieżących, zawarte w zotówkach
  oraz w euro o oprocentowaniu zmiennym. Szczegóowe informacje o umowach dotyczących kredytów
  podano w nocie nr 24 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej LUG S.A. za
  2017 rok.
  11. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
  POR ĘCZENIACH I GWARANCJACH
  Na dzie ń 31.12.2017 r. nie wyst ępoway por ęczenia na rzecz Grupy Kapitaowej LUG S.A., jak rów nież
  Grupa Kapitaowa nie udzielaa por ęcze ń w 2017 roku.
  12. INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD RACHUNKOWO ŚCI
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zmiany zasad rachunkowo ści.


  13  14
  1. PODSTAWOWE DANE
  1.1. Organizacja
  1.1.1. Przedmiot dziaalno ści
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. jest jednym z czoowych p roducentów profesjonalnych rozwiąza ń
  o świetleniowych w Europie. Oferta firmy obejmuje szer oką gam ę opraw zewn ętrznych do iluminacji
  budynków, o świetlenia ulic czy te ż parkingów, a tak że opraw wn ętrzowych maj ących zastosowanie
  w salach sprzeda ży, biurach, centrach handlowych, hotelach oraz mark etach.
  Przedmiotem przewa żaj ącej dziaalno ści Grupy Kapitaowej LUG S.A. wg PKD jest:
  · produkcja elektrycznego sprz ętu o świetleniowego (wg PKD 2007 – 27.4);
  Sektor dziaalno ści Emitenta wg klasyfikacji GPW – budownictwo.
  1.1.2. Opis organizacji Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Jednostk ą dominuj ącą Grupy Kapitaowej LUG S.A. („Grupa”, „Grupa Kapita owa”) jest spóka LUG
  S.A. („Spóka”, „Emitent”): Kraj siedziby Polska
  Siedziba Spóki Zielona Góra
  Forma prawna Spóka akcyjna
  Przepisy prawa Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Sp óek Handlowych
  Adres siedziby ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra
  Numery telekomunikacyjne tel. (068) 45 33 200, fax. (068) 45 33 201 Poczta e
  lektroniczna:
  [email protected]
  Strona internetowa www.lug.com.pl
  Podstawowy przedmiot
  dziaalno ści doradztwo firm centralnych (head office) i doradztw
  o związane
  z zarz ądzaniem (wg PKD 2007 – 70)
  REGON 080201644
  NIP 929-16-72-920
  KRS Spóka jest zarejestrowana w rejestrze przedsi
  ębiorców Krajowego
  Rejestru S ądowego, prowadzonym przez S ąd Rejonowy w Zielonej
  Górze, VIII W ydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr KRS 0000287791
  Czas trwania grupy
  kapitaowej Spóka dominuj
  ąca LUG S.A. i pozostae jednostki Grupy
  Kapitaowej zostay utworzone na czas nieoznaczony.
  Spóka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru S ądowego, prowadzonym
  przez S ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  nr KRS 0000287791.
  Na dzie ń 31.12.2017r. w skad Grupy Kapitaowej LUG S.A. wc hodziy następuj ące spóki:
  · LUG Light Factory Sp. z o. o.;
  · LUG GmbH;
  · LUG do Brasil Ltda.;
  · LUG Lighting UK Ltd.;
  · LUG Argentina SA;
  · BIOT Sp. z o.o.
  · T.O.W. LUG Ukraina (dziaalno ść zawieszona).


  15
  Tabela 11
  Dane jednostek powi ązanych kapitaowo z Emitentem
  Nazwa spóki Siedziba Dane
  rejestrowe Przedmiot
  dziaalno ści Kapita
  podstawowy Udzia
  procentowy w kapitale Udzia
  procentowy w prawach
  gosu
  LUG Light
  Factory Sp. z
  o. o. Zielona Góra, ul.
  Gorzowska 11 KRS
  0000290498
  NIP
  929-17-85-452 Produkcja
  elektrycznego
  sprz
  ętu
  o świetleniowego i
  lamp elektrycznych 29 000 000,00
  PLN 100% 100%
  LUG GmbH
  10179 Berlin
  Wilhelmine-
  Gemberg-W eg 6,
  Aufgang G KRS
  HRB12835
  NIP
  262127740 Produkcja,
  dystrybucja i
  instalacja sprz
  ętu
  elektrycznego 25 000,00
  EUR 100% 100%
  T.O.W LUG
  Ukraina
  (dziaalno
  ść
  zawieszona)
  ul. Diehtiariwska
  62A, 03040 Kijów KRS
  107410200000154
  70
  NIP
  34190214 Handel hurtowy i
  detaliczny sprz
  ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie
  produkcja sprz ętu
  o świetleniowego 160 233,00
  UAH 100% 100%
  LUG do
  Brasil Ltda Al. Santos, 2480
  Cj.51 - Cerqueira
  César, São Paulo
  CNPJ/MF
  15.805.349/0001-
  78 Handel hurtowy i
  detaliczny sprz
  ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie
  produkcja sprz ętu
  o świetleniowego
  500 000,00
  BRL 65% 65%
  LUG
  Lighting UK
  Ltd. Building 3 Chiswick
  Park 566 Chiswick
  High Road W 45YA
  London KRS
  08580097
  NIP
  171766096 Handel hurtowy i
  detaliczny sprz
  ętem
  o świetleniowym.
  Projektowanie
  produkcja sprz ętu
  o świetleniowego 5 000,00
  GBP 100% 100%
  LUG
  Argentina
  SA Cerrito 836, 7 th floor,
  Buenos Aires,
  Argentina zarejestrowana
  przez La
  Inspección
  General de Justicia
  (IGJ) pod
  numerem 17573
  ksi
  ęgi 85 Spóek
  Akcyjnych (RPC) Produkcja,
  przetwarzanie,
  monta
  ż i skadanie
  opraw o świetleniowych,
  dziaalno ść
  handlowa oraz
  doradcza w
  zakresie technologii o świetleniowej. 300 000,00
  ARS 50% 50%
  BIOT
  Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin –
  Nowa 7,
  66-002 Zielona Góra KRS
  0000695926
  NIP
  9731045329 Dziaalno
  ść
  zwi ązana z
  oprogramowaniem i
  doradztwem w
  zakresie informatyki
  oraz technologii. 160 000,00
  PLN 51% 51%
  Ź
  ródo: LUG S.A.  16
  Wykres 1
  Struktura Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku Grupa Kapitaowa LUG S.A. poszerzya si ę o dwie kolejne spóki: LUG Argentina SA oraz
  BIOT Sp. z o.o. Dnia 30 sierpnia 2017 roku dokon ano wpisu nowej spóki Grupy Kapitaowej LUG
  S.A., LUG Argentina SA z siedzib ą w Buenos Aires, do argenty ńskiego rejestru przedsi ębiorców
  zgodnie z przepisami lokalnego prawa. Dnia 21 wrze śnia 2017 roku dokonano równie ż wpisu do rejestru
  przedsi ębiorców nowej spóki technologicznej Emitenta pod nazwą BIOT Sp. z o.o. z siedzib ą
  w Zielonej Górze.
  W 2017 roku nie miay miejsca żadne inne zmiany dotycz ące struktury Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  1.1.3. Czas trwania
  · LUG S.A. jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony.
  · LUG Light Factory Sp. z o.o. jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony.
  · LUG GmbH jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony.
  · T.O.W. LUG Ukraina jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony, na dzie ń 31.12.2017 r. jej
  dziaalno ść bya zawieszona.
  · LUG do Brasil Artigos de iluminação Ltda. jest spó ką utworzon ą na czas nieokre ślony.
  · LUG Lighting UK Ltd. jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony.
  · LUG Argentina SA jest spók ą utworzon ą na czas okre ślony, tj. 99 lat, co jest spowodowane
  obowi ązuj ącymi przepisami prawa argenty ńskiego.
  · BIOT Sp. z o.o. jest spók ą utworzon ą na czas nieokre ślony.
  1.1.4. Kapita zakadowy
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zdarzenia, które miayby wpyw na warto ść kapitau akcyjnego spóki
  LUG S.A.
  Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania, kapita zakadowy LUG
  S.A. wynosi 1 799 642,50 PLN i dzieli si ę na 7 198 570 akcji o warto ści nominalnej 0,25 PLN ka żda,
  w tym:
  a) 4 320 000 (cztery miliony trzysta dwadzie ścia tysi ęcy) akcji zwykych na okaziciela serii A
  o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda;


  17
  b) 1 438 856 (jeden milion czterysta trzydzie
  ści osiem tysi ęcy osiemset pi ęćdziesi ąt sze ść) akcji
  zwykych na okaziciela serii B o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda;
  c) 1 439 714 (jeden milion czterysta trzydzie ści dziewi ęć tysi ęcy siedemset czterna ście) akcji
  zwykych na okaziciela serii C o warto ści nominalnej 0,25 PLN (dwadzie ścia pi ęć groszy) ka żda.
  Tabela 12 Struktura kapitau zakadowego na dzie ń sporz ądzenia niniejszego raportu
  Liczba akcji (szt.) Udzia w kapitale
  zakadowym (%) Liczba gosów Udzia w ogólnej
  liczbie gosów (%)
  Seria A 4 320 000 60,01% 4 320 000 60,01%
  Seria B 1 438 856 19,99% 1 438 856 19,99%
  Seria C 1 439 714 20,00% 1 439 714 20,00%
  Suma 7 198 570 100% 7 198 570 100%
  Ź ródo: LUG S.A.
  Kapitay zakadowe spóek Emitenta:
  · Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy
  LUG Light Factory Sp. z o.o. wynosi 29 000 000,00 PLN i dzieli się na 58 000 równych,
  niepodzielnych udziaów o warto ści nominalnej 500,00 PLN ka żdy.
  · Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy
  LUG GmbH wynosi 25 000,00 EUR i dzieli si ę na 500 równych, niepodzielnych udziaów
  o warto ści nominalnej 50,00 EUR ka żdy.
  · Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy
  LUG Ukraina Sp. z o.o. wynosi 160 233,00 hrywien i dzieli się na dwa udziay
  o warto ści nominalnej 80 116,50 hrywien ka żdy.
  · Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy
  LUG do Brasil Ltda. wynosi 500 000,00 reali brazyl ijskich i dzieli się na 500 000 udziaów
  o warto ści nominalnej 1 real brazylijski ka żdy. Z czego w posiadaniu Emitenta znajdowao si ę
  65% udziaów.
  · Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy
  LUG Lighting UK Ltd. wynosi 5 000,00 funtów brytyj skich i dzieli się na 500 udziaów o warto ści
  nominalnej 10,00 funtów brytyjskich ka żdy.
  · Na dzie ń 31.12.2017 r. kapita zakadowy BIOT Sp. z o.o. wy nosi 80 000,00 PLN i dzieli się na
  1600 udziaów o warto ści nominalnej 50 PLN ka żdy. Na dzie ń sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania kapita zakadowy BIOT Sp. z o.o. wyno si 160 000,00 PLN (w związku
  z podwy ższeniem kapitau wykazanym w raporcie ESPI 3/2018) i dzieli się na 3200 udziaów
  o warto ści nominalnej 50 PLN ka żdy. Emitent posiada 51% udziau w kapitale zakadow ym
  i w gosach na zgromadzeniu wspólników. Na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania
  udzia Emitenta w kapitale zakadowym BIOT Sp. z o. o. wynosi 81 600,00 PLN i dzieli się na
  1 632 udziay o warto ści nominalnej 50 PLN ka żdy.
  · Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania kapita zakadowy
  LUG Argentina SA wynosi 300 000,00 pesos argenty ńskich, przy czym udzia Emitenta
  w kapitale zakadowym jest równy 150 000 pesos arge ntyńskich i dzieli si ę na 1 500 udziaów
  o warto ści nominalnej 100 pesos argenty ńskich ka żdy.  18
  1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu
  Akcje spóki LUG S.A.
  Papiery warto
  ściowe LUG S.A. zadebiutoway na rynku NewConnect Gi edy Papierów W artościowych
  w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 rok u.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii A , na mocy uchway nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 21.09.2007 r., zostay zamienione z akcji imiennych na akcje
  na okaziciela. Akcje serii A s ą akcjami o charakterze zao życielskim. Zostay one utworzone
  na podstawie przepisów KSH, dotycz ących powstania spóki akcyjnej. Akcje imienne serii A
  powstay na mocy uchway z dnia 02.08.2007r. Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia
  Wspólników LUG Sp. z o.o., poprzednika prawnego Emi tenta. Datą rejestracji akcji serii A jest
  03.09.2007r.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii B powstay na mocy uchway nr 2 Nadzwyczajnego Walne go
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 21.09.2007 r. Emisja a kcji serii B zostaa zarejestrowana przez
  s ą d gospodarczy wa ściwy dla siedziby Emitenta w dniu 03.12.2007 r.
  · Akcje zwyke na okaziciela serii C powstay na mocy Uchway nr 5 Nadzwyczajnego W alne go
  Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 23.03.2010 r., w spraw ie podwyższenia kapitau zakadowego
  Spóki w drodze publicznej emisji akcji zwykych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji
  zamkni ętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyr ażenia zgody na ich
  dematerializacj ę i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alterna tywnym Systemie
  Obrotu „NewConnect”. Subskrypcja akcji serii C trwa a od 04.05.2010r. do 14.05.2010r.
  Przydziau akcji dokonano 27.05.2010 r. Cena emisyj na akcji serii C zostaa ustalona
  na poziomie 0,15 z. Na akcje serii C w wykonaniu p rawa poboru zapis zożyo 393 inwestorów
  w zapisach podstawowych oraz 149 inwestorów, w rama ch zapisów dodatkowych. Stopa
  redukcji zapisów dodatkowych wyniosa: 93,5%.
  W listopadzie 2012 roku, na mocy postanowie ń NWZA z dnia 28.09.2012r. dokonano scalenia akcji
  w stosunku 25:1 przy jednoczesnym podwy ższeniu ich warto ści nominalnej. Oznacza to, że warto ść
  nominalna akcji wszystkich serii LUG zostaa podwy ższona z kwoty 0,01 z (1 grosz) do kwoty 0,25 z
  (25 groszy). Scalenie odbyo si ę przy proporcjonalnym zmniejszeniu ącznej ilo ści akcji, z liczby
  179.964.250 do liczby 7.198.570, czyli poprzez po ączenie ka żdych 25 akcji o dotychczasowej warto ści
  nominalnej 1 grosz, w jedn ą akcj ę Spóki o nowej warto ści nominalnej 25 groszy. Caa procedura nie
  wpyn ęa na kapita zakadowy LUG S.A. w wysoko ści 1.799.642,50 z, który pozosta na niezmienionym
  poziomie.
  Tabela 13 Struktura akcyjna przed i po scaleniu akcji LUG S. A.
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku nie wyst ąpiy żadne zdarzenia maj ące wpyw na struktur ę akcyjn ą spóki LUG S.A.
  Seria akcji
  Ilo
  ść akcji przed scaleniem
  (warto ść nominalna 0,01 z) Ilo
  ść akcji po scaleniu
  (warto ść nominalna 0,25 z)
  Seria A 108 000 000 4 320 000
  Seria B 35 971 400 1 438 856
  Seria C 35 992 850 1 439 714
  Razem 179 964 250 7 198 570


  19
  Struktura udziaów jednostki dominuj
  ącej w spókach zale żnych Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Stan posiadania udziaów w spókach Grupy Kapitaow ej LUG S.A. będących
  w posiadaniu jednostki dominuj ącej, na dzie ń 31 grudnia 2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania, przedstawia si ę nast ępuj ąco:
  Tabela 14 Struktura udziaów LUG S.A. w spókach Grupy Kapit aowej
  Spóka Udziaowiec Liczba
  udziaów Warto
  ść
  udziaów Udzia
  w kapitale
  zakadowym Udzia
  w liczbie gosów
  na WZ
  LUG Light Factory Sp. z o. o. LUG S.A. 58 000 29 000 000
  PLN 100% 100%
  LUG GmbH LUG S.A. 500 25 000
  EUR 100% 100%
  T.O.W LUG Ukraina LUG S.A. 2 160 233,00
  UAH 100% 100%
  LUG do Brasil Ltda. LUG S.A. 325 000 325 000,00
  BRL 65% 65%
  LUG Lighting UK Ltd. LUG S.A. 500 5 000 GBP 100% 10
  0%
  LUG Argentina SA LUG S.A. 1 500 150 000
  pesos 50% 50%
  BIOT Sp. z o.o. LUG S.A. 1 632 81 600 PLN 51% 51%
  Źródo: LUG S.A.
  Struktura akcjonariatu LUG S.A.
  Tabela 15 i W ykres 2 wyszczególniaj ą akcjonariuszy posiadaj ących co najmniej 5% udziaów
  w kapitale zakadowym spóki LUG S.A. na dzie ń sporz ądzania niniejszego sprawozdania
  z dziaalno ści.
  Tabela 15 Struktura Akcjonariuszy LUG S.A. posiadaj ących co najmniej 5% akcji Emitenta – stan
  na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania
  Imię i nazwisko / nazwa Seria
  Akcji Liczba
  Akcji Udzia w
  kapitale
  zakadowym Udzia w liczbie
  gosów na WZA
  Ryszard W torkowski A, C 2 670 610 37,10% 37,10%
  Iwona Wtorkowska A 1 120 000 15,56% 15,56%
  Fundusze zarz ądzane przez
  OPERA TFI A, B, C 1 266 810 17,60% 17,60%
  Pozostali akcjonariusze B, C 2 141 150 29,74% 29,74%
  SUMA A,B,C
  7 198 570 100,00% 100,00%
  Ź ródo: LUG S.A.  20
  Struktur
  ę akcjonariatu okre ślono w oparciu o nast ępuj ące dokumenty :
  - Ryszard Wtorkowski - lista osób uprawnionych do u dziau w ZWZ LUG S.A. w dniu 21.06.2017 r.
  (05.06.2017 r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  - Iwona Wtorkowska - lista osób uprawnionych do udz iau w ZWZ LUG S.A. w dniu 21.06.2017 r.
  (05.06.2017 r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w ZWZ LUG S.A.);
  - Fundusze zarz ądzane przez OPERA TFI - listy osób uprawnionych do udziau w NWZ LUG S.A.
  w dniu 25.08.2014r. (9.08.2014r. - dzie ń rejestracji uczestnictwa w NWZ LUG S.A.).
  W 2017 roku Emitent nie otrzyma żadnej informacji od akcjonariuszy o zmianie stanu p osiadania akcji
  spóki LUG S.A.
  Wykres 2 Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu LUG S .A – stan na dzie ń sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania
  Ź ródo: LUG S.A.
  Na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania akcjonariusze LUG S .A. nie są obj ęci umow ą typu
  lock-up.
  Notowania spóki LUG S.A. za okres 01.01.2017 – 31. 12.2017
  W 2017 roku kurs akcji spóki LUG S.A. przez wi ększo ść okresu wykazywa silne tendencje wzrostowe.
  Najni ższ ą warto ść w pierwszym kwartale osi ągn ą dn. 02.01.2017 r., kiedy cena akcji wyniosa 3,61
  PLN. Najwy ższa cena obserwowana w pierwszym kwartale to 7,77 P LN za akcję LUG z dnia
  22.03.2017r. Po wahaniach z pocz ątku drugiego kwartau i w konsekwencji spadku do na jniższej
  warto ści odnotowanej w drugim kwartale, czyli 6,57 PLN dn ia 07.04.2017 r., nastąpio wybicie do
  poziomu 9,49 PLN (06.06.2017r.) Pocz ątek lipca przyniós kolejne wzrosty z poziomu 8,77 PLN
  odnotowanego dn. 04.07.2017 roku do rekordowej wart ości 13,10 PLN z dnia 17.07. br., b ędącej
  jednocze śnie najwy ższ ą warto ści ą w caym 2017 roku. Do ko ńca wrze śnia ceny akcji ksztatoway si ę
  na stabilnym poziomie, którym otworzy czwarty kwar ta. Od początku pa ździernika do ko ńca roku kurs
  akcji waha si ę w przedziale pomi ędzy maksimum na poziomie 11,50 PLN (02.10.2017 r.) a minimum
  na poziomie 9,60 PLN (29.12.2017 r.), który by rów nież warto ści ą zamykaj ącą rok 2017. Zestawiaj ąc
  warto ść kursu akcji z pocz ątku i zamkni ęcia roku odnotowujemy rekordowy wzrost ceny akcji n a
  poziomie +265%, co stanowi najwy ższ ą roczn ą stop ę wzrostu w historii spóki.
  Ryszard
  Wtorkowski 37,10%
  Iwona
  Wtorkowska 15,56%
  Fundusze
  zarz ądzane
  przez OPERA TFI
  17,60%
  Pozostali
  akcjonariusze 29,74%


  21
  Wykres 3
  Notowania akcji spóki LUG S.A. w okresie 01.01.20 17 – 31.12.2017 r.
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku akcje spóki LUG S.A., podobnie jak w latach poprzednich, należay do indeksu NCIndex,
  natomiast od pa ździernika 2016 roku i przez cay rok 2017 byy zakw alifikowane do segmentu NC
  Focus.
  W dniu 21 wrze śnia 2017 roku LUG S.A. wypacia dywidend ę w wysoko ści 0,14 z na 1 akcj ę, w ącznej
  kwocie 1 007 799,80 zotych.
  Na mocy uchway Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 roku Emitent rozpoczą
  proces przygotowa ń do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku
  regulowanym Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A.. Uchwaa ta jest podstaw ą do
  przeniesienia notowa ń akcji Spóki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewCo nnect na rynek
  regulowany Giedy Papierów W arto ściowych w W arszawie S.A. Prace zwi ązane z przej ściem na rynek
  regulowany i debiutem na gównym parkiecie trwaj ą.
  1.1.6. Akcje (udziay) b ęd ące w posiadaniu osób zarz ądzaj ących i nadzoruj ących Emitenta
  W akcjonariacie spóek nale żących do Grupy Kapitaowej LUG S.A. znajduj ą si ę nast ępuj ące osoby
  b ędące czonkami organów zarz ądzaj ących i nadzorczych LUG S.A.:  22
  Tabela 16
  Akcje (udziay) spóek z Grupy Kapitaowej LUG S.A . w posiadaniu osób zarządzaj ących
  i nadzoruj ących - stan na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania
  Imię i nazwisko /
  nazwa Funkcja Udziay
  w
  spóce Liczba
  akcji
  (udziaów) Udzia w
  kapitale
  zakadowym
  Udzia w
  liczbie
  gosów na WZA
  Ryszard W torkowski Prezes Zarz
  ądu
  LUG S.A. LUG
  S.A. 2 670 610 37,10% 37,10%
  Magorzata Konys
  Czonek
  Zarz
  ądu LUG
  S.A.
  LUG
  S.A. 15 200 0,21% 0,21%
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz
  ąca
  Rady
  Nadzorczej LUG S.A. LUG
  S.A. 1 120 000 15,56% 15,56%
  Renata Bacza
  ńska
  Czonek
  Rady
  Nadzorczej
  LUG S.A.
  LUG
  S.A. 28 408 0,39% 0,39%
  Eryk W torkowski Czonek
  Rady
  Nadzorczej
  LUG S.A. LUG do
  Brasil
  Ltda. 100 000 20,00% 20,00%
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  1.2. Zasady zarz ądzania Grup ą Kapitaow ą LUG S.A.
  1.2.1. Organy zarz ądzaj ące podmiotów z Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Zarz ąd jednostki dominuj ącej
  Skad osobowy Zarz ądu Emitenta na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego
  sprawozdania:
  · Ryszard W torkowski - Prezes Zarz ądu,
  · Mariusz Ejsmont – W iceprezes Zarz ądu,
  · Magorzata Konys - Czonek Zarz ądu.
  Obecna kadencja Zarz ądu rozpocz ęa swój bieg 07.05.2018 r., tj. w dniu odbycia posi edzenia Rady
  Nadzorczej i podj ęcia uchwa nr 11/05/2018, nr 12/05/2018 oraz nr 13/ 05/2018 powoujących
  dotychczasowych Czonków Zarz ądu na kolejn ą kadencj ę.  23
  Tabela 17
  Kadencje Zarz ądu LUG S.A.
  Imię i nazwisko Funkcja w Zarz
  ądzie
  LUG S.A. Rozpocz
  ęcie
  pierwszej kadencji Czas trwania
  obecnej kadencji
  Ryszard W torkowski 1) Prezes Zarz ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Mariusz Ejsmont 2) Wiceprezes Zarz ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Magorzata Konys 3) Czonek Zarz ądu 02.08.2007 do 06.05.2021
  Ź ródo: LUG S.A.
  1) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powoani e na obecną kadencj ę
  na mocy uchway nr 11/05/2018 Rady Nadzorczej Spók i podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  2) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powoani e na obecną kadencj ę
  na mocy uchway nr 12/05/2018 Rady Nadzorczej Spó ki podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  3) Powoanie w skad Zarz ądu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Odwoani e z funkcji Czonka
  Zarz ądu na mocy uchway nr 1/03/2009 Rady Nadzorczej Spó ki podjętej w dniu 16.03.2009 r. (RB EBI
  7/2009). Powoanie w skad Zarz ądu obecnej kadencji na mocy uchway nr 13/05/2018 R ady Nadzorczej
  Spóki podj ętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).
  Do świadczenie i kompetencje Czonków Zarz ądu jednostki dominuj ącej
  Ryszard W torkowski – Prezes Zarz ądu
  Jest zao życielem i najwi ększym akcjonariuszem spóki LUG S.A. Z wyksztaceni a - elektronik. W latach
  2002-2007 peni funkcj ę Prezesa Zarz ądu LUG Sp. z o.o. Po zmianie formy prawnej na spók ę akcyjn ą
  we wrze śniu 2007 roku, zosta Prezesem Zarz ądu LUG S.A. Obecnie jest tak że Prezesem LUG Light
  Factory Sp. z o.o., LUG GmbH oraz LUG Lighting UK L td. Aktywnie wspiera liczne organizacje
  integruj ące środowisko nauki i biznesu, w tym m.in. peni w lat ach 2011-2013 funkcję Kanclerza Lo ży
  Lubuskiej Business Centre Club i jednocze śnie Wiceprezesa Zarz ądu BCC. Od czerwca 2016 roku jest
  Wiceprezesem Zachodniej Izby Przemysowo – Handlowe j. W dniu 28 marca 2018 roku zosta wybrany
  na Czonka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giedowych.
  Mariusz Ejsmont – W iceprezes Zarz ądu
  Z wyksztacenia magister in żynier elektrotechniki. Absolwent Politechniki Zielo nogórskiej (obecny
  Uniwersytet Zielonogórski). Funkcj ę Wiceprezesa Zarz ądu LUG S.A. peni od 31.01.2011r., wcze śniej
  od 2007 roku peni funkcj ę Czonka Zarz ądu LUG S.A. Ponadto peni funkcj ę Dyrektora
  ds. Technicznych i Czonka Zarz ądu w spóce zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o.
  Magorzata Konys – Czonek Zarz ądu
  Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjal ności Zarz ądzanie i marketing oraz studiów
  podyplomowych z zakresu rachunkowo ści na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uko ńczya tak że
  studia podyplomowe na kierunku Controlling na Uniwe rsytecie Szczecińskim. W 2007 roku zostaa
  Dyrektorem Finansowym LUG S.A. Przeksztacenia orga nizacyjne firmy i utworzenie spóki zależnej
  skutkowao zmian ą stanowiska na Dyrektora Finansowego LUG Light Fact ory Sp. z o.o. oraz awansem
  na Czonka Zarz ądu LUG S.A , które to funkcje peni tak że obecnie.
  Szczegóowe życiorysy Czonków Zarz ądu zostay opublikowane na stronie internetowej spó ki:
  http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka/W ladze_spolki oraz w zaączniku do raportu
  bie żącego RB EBI 7/2018.  24
  Zasady zarz
  ądzania spók ą LUG S.A.
  Zarz ąd LUG S.A. dziaa na podstawie Ustawy z dnia 15.09. 2000 r. „Kodeks spóek handlowych”
  i innych przepisów prawa oraz postanowie ń Statutu Spóki i Regulaminu Zarz ądu LUG S.A. Ponadto
  przy wykonywaniu swoich obowi ązków, Czonkowie Zarz ądu Spóki kieruj ą si ę zasadami zawartymi
  w Dobrych Praktykach spóek notowanych na NewConnec t.
  Prezes Zarz ądu Spóki uprawniony jest do jednoosobowej reprezen tacji. Skadanie oświadcze ń
  w imieniu Spóki mo żliwe jest tak że przy wspódziaaniu dwóch Czonków Zarz ądu.
  Zarz ąd LUG S.A. prowadzi sprawy Spóki i reprezentuje j ą we wszystkich czynno ściach s ądowych
  i pozas ądowych. Do kompetencji Zarz ądu nale żą tak że wszelkie sprawy zwi ązanie z prowadzeniem
  Spóki, które nie s ą zastrze żone przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spók i, Regulaminu
  Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorcze j.
  Prezes Zarz ądu LUG S.A. kieruje dziaalno ści ą gospodarcz ą Spóki i podejmuje decyzje we wszelkich
  sprawach dotycz ących Spóki i niezastrze żonych do decyzji Zarz ądu lub innych organów nadzorczych.
  W szczególno ści do kompetencji Prezesa Zarz ądu nale ży:
  · prowadzenie spraw wewn ętrznych Spóki i reprezentowanie jej w kontaktach z ewnętrznych;
  · koordynowanie cao ści spraw zwi ązanych z dziaalno ści ą Zarz ądu LUG S.A.;
  · nadzorowanie pracy podlegych mu obszarów dziaaln ości;
  · wydawanie wewn ętrznych aktów normatywnych zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami;
  · podejmowanie decyzji zwi ązanych z bie żącym kierowaniem Spók ą;
  · dokonywanie czynno ści faktycznych i prawnych, maj ących za zadanie realizacj ę celów Spóki;
  · podejmowanie wszelkich innych czynno ści zapewniaj ących sprawne funkcjonowanie Spóki.
  Pozostali Czonkowie Zarz ądu LUG S.A. :
  · prowadz ą sprawy wewn ętrzne Spóki i reprezentuj ą ją w kontaktach zewn ętrznych;
  · kieruj ą bie żącą dziaalno ści ą gospodarcz ą Spóki w powierzonym zakresie oraz nadzoruj ą
  prac ę bezpo średnio podporz ądkowanych pionów;
  · podejmuj ą decyzje w sprawach niezastrze żonych do decyzji Zarz ądu Spóki, w zakresie
  powierzonych funkcji, a tak że inne decyzje w ramach penomocnictw i upowa żnie ń udzielonych
  im przez Zarz ąd Spóki lub Prezesa Zarz ądu;
  · dokonuj ą czynno ści faktycznych i prawnych, maj ących za zadanie realizacj ę celów Spóki;
  · podejmuj ą wszelkie inne czynno ści zapewniaj ące sprawne funkcjonowanie Spóki.
  Zarz ąd LUG Light Factory Sp. z o.o.
  Obecna kadencja Zarz ądu LUG Light Factory Sp. z o.o. rozpocz ęa swój bieg 17.01.2011 r. tj. w dniu
  odbycia Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników i pod ję cia uchway nr 1/2011 powouj ącej Czonków
  Zarz ądu.
  Skad osobowy Zarz ądu spóki LUG Light Factory Sp. z o.o. na dzie ń 31.12.2017r. oraz na dzie ń
  sporz ądzenia niniejszego sprawozdania przedstawia Tabela 18.  25
  Tabela 18
  Kadencje Zarz ądu LUG Light Factory Sp. z o.o.
  Imię i nazwisko Funkcja w Zarz
  ądzie
  LUG S.A. Rozpocz
  ęcie
  pierwszej kadencji Zako
  ńczenie
  kadencji 1)
  Ryszard W torkowski 2) Prezes Zarz ądu 01.08.2007 -
  Beata Tustanowska 3) Czonek Zarz ądu 17.01.2011 -
  Mariusz Ejsmont 4) Czonek Zarz ądu 17.01.2011 -
  Wiesaw Bielenin 5) Czonek Zarz ądu 17.01.2011 -
  Ź ródo: LUG S.A.
  1) Zgodnie z aktem zao życielskim Spóki, Zarz ąd powoywany jest na czas nieoznaczony, a czonkowi e
  Zarz ądu s ą powoywani i odwoywani uchwa ą wspólników.
  2) Do dnia 17.01.2011 r. Spóka LUG Light Factory Sp. z o.o. posiadaa jednoosobowy Zarząd w osobie
  Ryszarda Wtorkowskiego.
  3) Powoanie w skad Zarz ądu na mocy uchway nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUG
  Light Factory Sp. z o. o. z dnia 17.01.2011r.
  4) Powoanie w skad Zarz ądu na mocy uchway nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUG
  Light Factory Sp. z o. o. z dnia 17.01.2011r.
  5) Powoanie w skad Zarz ądu na mocy uchway nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUG
  Light Factory Sp. z o. o. z dnia 17.01.2011r.
  Kompetencje i zasady pracy Zarz ądu LUG Light Factory Sp. z o.o. okre ślone zostay w nast ępuj ących
  dokumentach:
  · Akt zao życielski spóki w formie aktu notarialnego (Reperto rium A numer 3047/2007),
  · Obowi ązuj ące przepisy prawa.
  Zarz ąd LUG GmbH
  Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania, spóka LUG GmbH
  posiada jednoosobowy Zarz ąd w osobie Pana Ryszarda Wtorkowskiego. Skad Zarz ądu w 2017 roku
  nie uleg zmianie.
  Kompetencje i zasady pracy Zarz ądu LUG GmbH okre ślone zostay w nast ępuj ących dokumentach:
  · Umowa zao życielska spóki w formie aktu notarialnego (nr 1637 der Urkundenrolle fur 2008),
  · Obowi ązuj ące przepisy prawa.
  Zarz ąd T.O.W LUG Ukraina
  Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania, dziaalno ść spóki T.O.W
  LUG Ukraina bya zawieszona.
  Zarz ąd LUG do Brasil Ltda.
  Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania, spóka LUG do Bras il
  Ltda. posiada Zarz ąd w skadzie: Andrzej Barski, peni ący funkcj ę Prezesa Zarz ądu oraz Eryk
  Wtorkowski, peni ący funkcj ę Czonka Zarz ądu i Dyrektora Zarz ądzaj ącego.
  Kompetencje i zasady pracy Zarz ądu LUG do Brasil Ltda. okre ślone zostay w nast ępuj ących
  dokumentach:
  · Umowa zao życielska spóki w formie aktu notarialnego z dnia 2 8.06.2012r. oraz kolejne akty
  zmieniaj ące,
  · Obowi ązuj ące przepisy prawa.


  26
  Zarz
  ąd LUG Lighting UK Ltd.
  Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania, spóka LUG Lightin g UK
  Ltd. posiada jednoosobowy Zarz ąd w osobie Pana Ryszarda Wtorkowskiego. Skad Zarz ądu w 2017
  roku nie uleg zmianie.
  Kompetencje i zasady pracy Zarz ądu LUG Lighting UK Ltd. okre ślone zostay w nast ępuj ących
  dokumentach:
  · Umowa zao życielska spóki z dnia 21.06.2013r.,
  · Obowi ązuj ące przepisy prawa.
  Zarz ąd LUG Argentina SA
  Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania, spóka LUG Argenti na
  SA posiada dwuosobowy Zarz ąd w postaci Prezesa Zarz ądu, Pana Rogelio Bertone, który reprezentuje
  wspólnika, spók ę Provider Argentina SA oraz Pana Jorge Chamarro Esc alona, Wiceprezesa Zarządu
  LUG Argentina SA reprezentuj ącego drugiego wspólnika, czyli LUG S.A.
  Kompetencje i zasady pracy Zarz ądu LUG Argentina SA okre ślone zostay w nast ępuj ących
  dokumentach:
  · Statut spóki LUG Argentina S.A. z dn. 14.06.2017 roku,
  · Obowi ązuj ące przepisy prawa lokalnego (Republika Argenty ńska, Argentyna).
  Zarz ąd BIOT Sp. z o.o.
  Na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia niniejszego sprawozdania, BIOT Sp. z o.o. po siada
  dwuosobowy Zarz ąd w postaci Prezesa Zarz ądu, Pana Kamila Burzy ńskiego, który reprezentuje
  wspólnika spók ę Toka Burzy ński Guzowski Sp.j. oraz Pana Wojciecha Lewandowskie go, W iceprezesa
  Zarz ądu BIOT Sp. z o.o., reprezentuj ącego wi ększo ściowego wspólnika, czyli LUG S.A.
  Kompetencje i zasady pracy Zarz ądu BIOT Sp. z o.o. okre ślone zostay w nast ępuj ących dokumentach:
  · Umowa zao życielska spóki BIOT Sp. z o.o. z dnia 09.09.2017 r oku,
  · Obowi ązuj ące przepisy prawa.
  1.2.2. Organy nadzorcze podmiotów z Grupy Kapitaow ej LUG S.A.
  Obecna kadencja Rady Nadzorczej LUG S.A. rozpoczęa swój bieg 17.06.2016 r., tj. w dniu posiedzenia
  Walnego Zgromadzenia LUG S.A. i podj ęcia uchwa nr 17-21, powouj ących dotychczasowych
  Czonków Rady Nadzorczej na kolejn ą kadencj ę.
  Skad osobowy Rady Nadzorczej Emitenta na dzie ń 31.12.2017 r. oraz na dzie ń sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania:
  · Iwona Wtorkowska - Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej,
  · Renata Bacza ńska - Czonek Rady Nadzorczej,
  · Zygmunt Ćwik - Czonek Rady Nadzorczej,
  · Eryk W torkowski - Czonek Rady Nadzorczej,
  · Szymon Zioo - Czonek Rady Nadzorczej.  27
  Tabela 19
  Kadencje Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Imię i nazwisko Funkcja w Radzie
  Nadzorczej LUG S.A. Rozpocz
  ęcie
  pierwszej kadencji Rozpocz
  ęcie
  obecnej
  kadencji Czas trwania
  obecnej
  kadencji
  Iwona Wtorkowska Przewodnicz
  ąca
  Rady Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Renata Bacza
  ńska Czonek Rady
  Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Eryk W torkowski Czonek Rady
  Nadzorczej 02.08.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Zygmunt
  Ćwik Czonek Rady
  Nadzorczej 21.09.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Szymon Zioo Czonek Rady
  Nadzorczej 21.09.2007 17.06.2016 do 16.06.2019
  Ź
  ródo: LUG S.A.
  Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Rada Nadzorcza sprawuje stay nadzór nad dziaalno ści ą Spóki we wszystkich dziedzinach
  jej dziaalno ści.
  Rada Nadzorcza skada si ę z trzech do siedmiu osób powoywanych na okres 3 l etniej kadencji.
  Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkic h czonków. Zgodnie z Regulaminem Rady
  Nadzorczej, jej czonkowie s ą powoywani i odwoywani przez W alne Zgromadzenie.
  Rada Nadzorcza LUG S.A. dziaa w oparciu o Kodeks s póek handlowych, Statut Spóki, Regulamin
  Rady Nadzorczej, uchway W alnego Zgromadzenia i inn e obowiązuj ące przepisy prawa, a tak że
  z poszanowaniem Dobrych Praktyk spóek notowanych n a NewConnect.
  Rada Nadzorcza nie wyodr ębnia spo śród swoich czonków żadnych komitetów czy zespoów
  roboczych. Funkcj ę Komitetu Audytu zostay powierzone wszystkim czon kom Rady Nadzorczej.
  Kompetencje Rady Nadzorczej LUG S.A.
  Do kompetencji Rady Nadzorczej nale ży:
  · badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat za d any rok obrotowy;
  · badanie sprawozdania Zarz ądu z dziaalno ści Spóki;
  · skadanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozda nia z wyników powyższego badania;
  · wybór biegego rewidenta;
  · reprezentowanie Spóki w umowach i sporach pomi ędzy Spók ą, a czonkami Zarz ądu;
  · powoywanie i odwoywanie czonków Zarz ądu;
  · uchwalanie regulaminu Zarz ądu;
  · wyra żanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau
  w nieruchomo ści lub prawie u żytkowania wieczystego gruntu;
  · wyra żanie zgody na dokonywanie wydatków lub zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń
  przekraczaj ących 1.000.000z (jeden milion zotych);
  · ustalania zasad wynagradzania czonków Zarz ądu Spóki;
  · ocena wniosków Zarz ądu co do podziau zysku lub pokrycia straty;
  W pozostaych spókach tworz ących Grup ę Kapitaow ą LUG S.A. nie wyodr ębniono organów
  nadzorczych.


  28
  1.2.3. Powi
  ązania pomi ędzy czonkami organów spóek z Grupy Kapitaowej
  LUG S.A.
  Zarz ąd LUG S.A. na podstawie o świadcze ń Czonków Rady Nadzorczej LUG S.A., informuje
  i ż pomi ędzy Czonkami Rady Nadzorczej a Czonkami Zarz ądu LUG S.A. istniej ą nast ępuj ące
  powi ązania:
  · Pani Iwona Wtorkowska, Przewodnicz ąca Rady Nadzorczej LUG S.A., jest żon ą Pana
  Ryszarda Wtorkowskiego, peni ącego nast ępuj ące funkcje: Prezes Zarz ądu LUG S.A., Prezes
  Zarz ądu LUG Light Factory Sp. z o.o., Prezes Zarz ądu LUG GmbH, Prezes Zarz ądu LUG
  Lighting UK Ltd.;
  · Pan Eryk Wtorkowski, Czonek Rady Nadzorczej LUG S .A. oraz Czonek Zarządu LUG do Brazil
  Ltda. oraz Dyrektor ds. rozwoju Grupy Kapitaowej L UG S.A. jest synem Pana Ryszarda
  Wtorkowskiego, peni ącego funkcje wskazane w punkcie poprzednim.
  Wewn ątrz Rady Nadzorczej LUG S.A., pomi ędzy jej poszczególnymi Czonkami, wyst ępuj ą nast ępuj ące
  powi ązania:
  · Pan Eryk W torkowski, Czonek Rady Nadzorczej, jest synem Pani Iwony Wtorkowskiej,
  Przewodnicz ącej Rady Nadzorczej.
  Nie istniej ą powi ązania osobowe pomi ędzy czonkami Zarz ądu Emitenta.
  1.2.4. Umowy zawarte mi ędzy spókami Grupy Kapitaowej LUG S.A. a osobami z arządzaj ącymi,
  przewiduj ące rekompensat ę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia
  Nie istniej ą takie umowy.
  1.2.5. Warto ść wynagrodze ń i nagród z tytuu penienia funkcji we wadzach sp óek Grupy
  Kapitaowej LUG S.A.
  Informacje o warto ści wynagrodze ń i nagród z tytuu penienia funkcji we wadzach LU G S.A.
  oraz we wadzach spóek zale żnych podano w nocie nr 34 skonsolidowanego sprawozd ania
  finansowego Grupy Kapitaowej LUG S.A. za 2017 rok.
  1.2.6. Zasady zmiany Statutu
  Wszelkie zmiany w Statucie Spóki dominuj ącej LUG S.A. uchwalane s ą przez Walne Zgromadzenie.
  Zmiana Statutu LUG S.A. wymaga uchway Walnego Zgro madzenia Spóki oraz wpisu do rejestru
  przedsi ębiorców. Niniejsza uchwaa Walnego Zgromadzenia zap ada bezwzględn ą wi ększo ści ą gosów
  je żeli przepisy Kodeksu Spóek Handlowych (art. 414 i art.415 KSH) nie stanowią inaczej.
  Walne Zgromadzenie LUG S.A. mo że upowa żni ć Rad ę Nadzorcz ą do ustalenia jednolitego tekstu
  Statutu. Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru p rzedsiębiorców, do publicznej wiadomo ści
  przekazywany jest na ten temat raport bie żący.
  W 2017 roku Walne Zgromadzenie dokonao zmian w Sta tucie LUG S.A. na mocy postanowień Uchway
  nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z d nia 21 czerwca 2017 roku, zarejestrowanych
  przez S ąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII W ydzia Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego
  postanowieniem z dnia 26 lipca 2017 roku, które wp ynęo do siedziby Emitenta w dniu 1 sierpnia 2017
  roku.
  Na podstawie ww. postanowienia S ądu Rejonowego dokonano zmiany tre ści §11 ust.1 Statutu Spóki.
  Tre ść §11 ust.1 Statutu Emitenta przed zmian ą brzmiaa: „Rada Nadzorcza dziaa na podstawie
  uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Wal ne Zgromadzenie regulaminu.”


  29
  Tre
  ść § 11 ust. 1 Statutu Spóki po zmianie otrzymaa no we, następuj ące brzmienie: „Rada Nadzorcza
  uchwala swój regulamin, okre ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania czynno ści.”
  1.2.7. System kontroli wewn ętrznej i zarz ądzania ryzykiem w procesie sporz ądzania
  sprawozda ń finansowych
  System kontroli wewn ętrznej Grupy Kapitaowej LUG S.A. i zarz ądzania ryzykiem w procesie
  sporz ądzania sprawozda ń finansowych realizowany jest w oparciu o nast ępuj ące zasady:
  · stosowanie procedur ewidencji ksi ęgowej oraz kontrol ę ich przestrzegania;
  · weryfikacj ę stosowania jednolitej polityki rachunkowo ści przez spóki Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. w zakresie uj ęcia, wyceny i ujawnie ń zgodnie z Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczo ści Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Uni ę Europejsk ą;
  · stosowanie jednolitych wzorców jednostkowych i sko nsolidowanych sprawozdań finansowych
  oraz coroczn ą weryfikacj ę prawidowo ści ich zastosowania w spókach Grupy Kapitaowej LU G
  S.A.;
  · stosowanie procedury autoryzacji i opiniowania roc znych sprawozdań finansowych przed
  publikacj ą,
  · badanie rocznych sprawozda ń finansowych LUG S.A., Grupy Kapitaowej LUG S.A. o raz Spóki
  zale żnej LUG Light Factory sp. z o.o.;
  · funkcjonowanie w spóce zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. Zintegrowanego Sys temu
  Zarz ądzania Jako ści ą, zgodnego z wymaganiami mi ędzynarodowej normy ISO 9001, którego
  recertyfikacja miaa miejsce w marcu 2018 roku.
  Ponadto ewidencja zdarze ń gospodarczych w Grupie Kapitaowej LUG S.A. odbywa się
  za po średnictwem zintegrowanego systemu finansowo - ksi ęgowego, którego konfiguracja jest zgodna
  z przyj ętą w Grupie polityk ą rachunkowo ści. Bezpiecze ństwo i dost ępno ść informacji zawartych
  w niniejszym systemie finansowo-ksi ęgowym kontrolowane s ą na wszystkich poziomach.
  W celu bie żącego ograniczania ryzyk zwi ązanych z procesem sporz ądzania sprawozda ń finansowych,
  Emitent stosuje zasad ę cyklicznej zmiany biegego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych. W ybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych LUG
  S.A., Grupy Kapitaowej LUG S.A. oraz Spóki zale żnej LUG Light Factory Sp. z o.o. jest zatwierdzany
  przez Rad ę Nadzorcz ą.
  Emitent stosuje procedury autoryzacji, zgodnie z kt órymi raporty okresowe przekazywane
  s ą Zarz ądowi Spóki, a nast ępnie czonkom Rady Nadzorczej do zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii
  Rady Nadzorczej oraz po zako ńczeniu weryfikacji przez audytora sprawozdania fina nsowe
  s ą zatwierdzane przez Zarz ąd Spóki do publikacji, a nast ępnie przekazywane przez pracownika Sekcji
  Relacji Inwestorskich do stosownych instytucji rynk u kapitaowego oraz do publicznej wiadomości.
  Do czasu opublikowania raporty okresowe wraz ze spr awozdaniami finansowymi udostępniane
  s ą wy ącznie osobom uczestnicz ącym w procesie ich przygotowania, weryfikacji i zat wierdzenia.


  30
  2. OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAOWEJ
  2.1. Historia Emitenta i Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Historia Grupy Kapitaowej LUG S.A. si ęga 1989 roku, czyli momentu powstania firmy LUG w Z ielonej
  Górze. Od tamtej pory firma ewoluowaa od rodzinnej firmy do międzynarodowej Grupy Kapitaowej
  LUG S.A., któr ą tworz ą obecnie podmiot dominuj ący oraz wyspecjalizowane spóki Grupy:
  · LUG S.A. jest jednostk ą dominuj ącą Grupy Kapitaowej LUG S.A. i posiada 100% udziaów
  w spókach LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, T.O.W. LUG Ukraina, LUG Lighting UK
  Ltd., 65% udziaów w spóce LUG do Brasil Ltda, 51% udziaów w spóce BIOT Sp. z o.o. oraz
  50% udziaów w spóce LUG Argentina SA. Od 2008 rok u wszelka dziaalność produkcyjna
  prowadzona wcze śniej przez LUG S.A. zostaa przej ęta przez spók ę LUG Light Factory Sp.
  z o.o., a dziaania spóki dominuj ącej skupiy si ę wokó nadzoru i kontroli spóek zale żnych oraz
  wdra żania strategii rozszerzania sieci przedstawicielstw na rynku krajowym i rynkach
  zagranicznych. Spóka zostaa utworzona w 1989 roku w formie spóki cywilnej. Dnia
  03.09.2007r. nast ąpio przeksztacenie spóki LUG Sp. z o.o. w spók ę akcyjn ą, a od 2008 roku
  firma funkcjonuje jako spóka dominuj ąca w Grupie Kapitaowej LUG S.A.
  · Spóka zale żna LUG Light Factory Sp. z o. o. jest wiodącym producentem opraw
  o świetleniowych, który specjalizuje si ę w produkcji opraw przemysowych i dekoracyjnych. Dnia
  01.08.2008r. Spóka przej ęa dotychczasow ą dziaalno ść realizowan ą przez Emitenta
  i zajmuje si ę projektowaniem, wdra żaniem, produkcj ą oraz sprzeda żą opraw o świetleniowych.
  · Spóka zale żna LUG GmbH - od 11.09.2008r. jest elementem zagranicznej org anizacji
  handlowej Grupy Kapitaowej LUG S.A. i skupia si ę na sprzeda ży oraz promocji produktów
  na rynku niemieckim.
  · Spóka zale żna T.O.W. LUG Ukraina - zostaa utworzona w 2005 roku i zajmowaa si ę
  sprzeda żą opraw marki LUG na rynku ukrai ńskim. Od kilku lat dziaalno ść Spóki jest
  zawieszona z powodu trudnych warunków prowadzenia d ziaalności gospodarczej
  na Ukrainie, wynikaj ących ze zej sytuacji finansowej i politycznej kraj u.
  · Spóka zale żna LUG do Brasil Ltda. – zostaa zarejestrowana 28.06.2012r., natomiast o ficjalne
  otwarcie siedziby nast ąpio 24.04.2013r. Jej podstawowym zadaniem jest dys trybucja
  produktów marki LUG na terenie Brazylii i szerzej n a obszarze Ameryki Poudniowej, a tym
  samym zwi ększanie udziau grupy kapitaowej w światowym rynku o świetleniowym.
  · Spóka zale żna LUG Lighting UK Ltd. – zostaa zarejestrowana 21.06.2013r., natomiast
  zako ńczenie wszelkich procedur formalno - prawnych zwi ązanych z rozpocz ęciem dziaalno ści
  operacyjnej nast ąpio 10.09.2013r. Jej podstawowym zadaniem jest wpr owadzenie marek LUG
  na rynek Wielkiej Brytanii i Irlandii, eksport i sp rzedaż opraw i systemów o świetleniowych.
  · Spóka zale żna BIOT Sp. z o.o. – zostaa zarejestrowana dn. 09.09.2017 r. Gównym obszarem
  dziaalno ści nowego podmiotu jest prowadzenie bada ń i stymulowanie rozwoju w obszarze
  nowych technologii o świetleniowych z zakresu IoT.
  · Spóka LUG Argentina SA – zarejestrowana 30.08.2017 roku. Celem Spóki jest prowadzenie
  dziaalno ści obejmuj ącej m.in. produkcj ę, przetwarzanie, monta ż i skadanie opraw
  o świetleniowych, dziaalno ści handlowej, obejmuj ącej m.in. sprzeda ż opraw o świetleniowych
  i akcesoriów oraz dziaalno ści doradczej w zakresie technologii o świetleniowej, w tym na
  rzecz projektów zwi ązanych z oszcz ędzaniem energii.  31
  Dnia 20 listopada 2007 roku spóka LUG S.A. zadebiu
  towaa na rynku NewConnect prowadzonym przez
  Gied ę Papierów W arto ściowych w W arszawie S.A. i wchodzi w skad indeksu NCIndex. Ponadto
  w IV kwartale 2012 roku, LUG S.A. zostaa zakwalifi kowana do segmentu NC Lead, grupującego
  najlepsze spóki speniaj ące szereg kryteriów ilo ściowych i jako ściowych, a w 2013 i okresowo w 2014
  i 2015 roku, Spóka wchodzia w skad indeksu NCInd ex30 – najbardziej pynnych spóek. W 2017 roku
  akcje spóki LUG S.A., podobnie jak w latach poprze dnich, należay do indeksu NCIndex, natomiast od
  pa ździernika 2016 roku i przez cay rok 2017 byy zakw alifikowane do segmentu NC Focus.
  Tabela 20 Giedowa historia Emitenta
  Wydarzenie
  Szczegóy
  Rynek notowań / Segment NewConnect / Budownictwo
  Data IPO 20.11.2007
  IPO – papiery warto ściowe wprowadzone do obrotu 27 000 000 akcji serii A
  8 922 850 akcji serii B
  Warto
  ść emisji 20,6 mln z
  Pierwotna cena nominalna 0,04 z
  Data splitu 1:4 26.03.2010r.
  Ilo ść akcji po splicie 143 971 499 sztuk
  Data SPO 19.07.2010r.
  SPO – papiery warto ściowe wprowadzone do obrotu 35 992 850 akcji serii C
  Wartość emisji 5,4 mln z
  Liczba akcji 179 964 250
  Liczba gosów na WZ 179 964 250
  Cena nominalna 0,01 z
  Kapita akcyjny 1 799 642,50
  Data scalenia 25:1 23.11.2012r.
  Ilo ść akcji po scaleniu 7 198 570 sztuk
  Cena nominalna 0,25 z
  Źródo: LUG S.A.
  2.2. Profil dziaalno ści
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. to jeden z czoowych prod ucentów opraw i rozwiąza ń o świetleniowych
  w Polsce i w Europie. Model biznesowy spóek nale żących do Grupy koncentruje si ę na wykorzystaniu
  fachowej wiedzy i 28-letniego do świadczenia, by kompleksowo doradza ć klientom, opracowywa ć
  dla nich indywidualne rozwi ązania oraz produkowa ć innowacyjne i energooszcz ędne o świetlenie. Oferta
  obejmuje szerok ą gam ę opraw zewn ętrznych – do iluminacji budynków, ulic, parkingów, obiektów
  sportowych oraz wn ętrzowych – do o świetlenia wielkopowierzchniowych galerii handlowych , sieci
  sprzeda ży, biur, obiektów kulturalnych i u żyteczno ści publicznej. Od kilku lat wyprzedzaj ąc rynkowe
  trendy, LUG S.A. rozpocz ą proces inwestycyjny w technologi ę LED, dzi ęki czemu w tej chwili jest
  jednym z liderów w produkcji wysokiej jako ści o świetlenia LED. Technologia ta jest stosowana zarówn o
  w oprawach wn ętrzowych jak i zewn ętrznych i stanowi ponad 95% wszystkich sprzedawanyc h przez
  LUG rozwi ąza ń.
  Oprawy o świetleniowe marki LUG ą cz ą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalno ści ą i znakomitymi
  parametrami świetlnymi, speniaj ąc wymagania poszczególnych rynków i zaspokajaj ąc upodobania
  u żytkowników na caym świecie. Znajduje to potwierdzenie w iluminacjach świetlnych wielu
  spektakularnych obiektów zrealizowanych w ostatnich latach.  32
  Tabela 21
  W ybrane realizacje zagraniczne LUG w 2017 roku
  Realizacje zagraniczne
  Frankfurt School of Finance Niemcy
  Biurowiec A9B Francja
  Oświetlenie wewn ętrzne koszar NATO Estonia
  Kolejne oddziay Banku NCB Arabia Saudyjska
  Rozbudowa Al-Amiri Hospital Kuwejt
  Sklepy w SDG Deira c.c., Zjednoczone Emiraty Arabskie
  Heineken Main Office w Cork Irlandia
  Biurowiec Pátio da Maritima w Rio de Janeiro Brazylia
  Al Wakra Central Market Katar
  Hale magazynowe Al Markaz Dubaj
  Centrum handlowe w Oranie Algieria
  Oświetlenie wewn ętrzne Leroy Merlin Hiszpania
  O świetlenie architektoniczne Skweru Plaza Santa Ana P eru
  Oświetlenie uliczne w mie ście Singerei Modawia
  Budynek biurowy Rabobank Holandia
  Biurowiec Büro- Bauvorhaben, Wiesbaden Niemcy
  Technical University of Delft (Building 23), Delft Holandia
  Data Centre Campus Interxion we Frankfurcie nad Menem Niemcy
  Budynek Accsys Group w Arnhem Holandia
  Centrum Logistyczne Panattoni Noerpel w Elsdorfie Niemcy
  Sieć szkó School bundle 5 Irlandia
  Oświetlenie uliczne w gminie Gderot Izrael
  O świetlenie miejskie w Kownie Litwa
  Fabryka Nestle w Moskwie Rosja
  Ź ródo: LUG S.A
  Tabela 22 W ybrane realizacje krajowe LUG w 2017 roku
  Realizacje krajowe
  Biurowiec Baltica Poznań
  Bulwar Nabrze że Starówka Szczecin
  Budynek Comarch ódź
  Poleczki Business Park Warszawa
  Apartamentowiec DUNE Mielno
  Opolskie Centrum Onkologii Opole
  Kompleks biurowy firmy Olimp Laboratories D ębica
  Centrum Handlowe „Forum Gliwice” Gliwice
  Budynek Biurowy KGHM Sieroszowice
  Centrum badawczo – rozwojowe szwedzkiej firmy FIAB Wrocaw
  Hala logistyczna DPD wraz z budynkiem biurowo-socjalnym
  oraz przynale żnym terenem Legnica
  Akademickie Centrum Sportowe ód
  ź
  Kompleks Hali Domat owyń
  Modernizacja Dworca Kolei W ąskotorowej Ek
  Modernizacja o świetlenia SECO W arwick Świebodzin
  Przebudowa ulicy Bohaterów Westerplatte Zielona Góra
  Rawa Mode Galeria Radom
  Hala Produkcyjna Logstor Zabrze
  Apartamentowiec „My1st Place” Pozna ń
  Zakadów Ceramicznych Bolesawiec Bolesawiec
  Ź ródo: LUG S.A


  33
  2.3. Asortyment
  Oprawy o
  świetleniowe Grupy Kapitaowej LUG S.A. s ą projektowane, a nast ępnie produkowane
  w fabryce Emitenta zlokalizowanej w Podstrefie Kost rzyńsko – Subickiej Specjalnej Strefy
  Ekonomicznej w Zielonej Górze, natomiast komponenty elektroniczne produkowane są w drugiej
  fabryce Emitenta – tzw. centrum badawczo – rozwojow ym wraz z kompleksem produkcyjnym
  zlokalizowanym w Nowym Kisielinie pod Zielon ą Gór ą.
  Asortyment LUG to zdywersyfikowany portfel produktó w w ramach marki LUG, marki Flash DQ oraz linii
  produktów LUGBOX, w którym mo żna wyró żni ć nast ępuj ące kategorie opraw:
  Tabela 23 Kategorie opraw o świetleniowych Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Oświetlenie wn ętrzowe O świetlenie zewn ętrzne
  oprawy i systemy dekoracyjne na świetlacze
  projektory o świetlenie infrastrukturalne (uliczne i parkowe)
  oprawy downlight oprawy architektoniczne zewn ętrzne
  oprawy świata po średniego
  oprawy rastrowe i moduowe
  o świetlenie powierzchni czystych
  linie szybkiego monta żu
  oprawy przemysowe
  plafoniery
  oprawy awaryjne
  Źródo: LUG S.A.
  Odr ębn ą kategori ę stanowi ą rozwi ązania z zakresu smart lightingu i SmartCity, które LUG dostarcza we
  wspópracy ze swym globalnym partnerem – firm ą Cisco Systems Inc.
  Wysokie parametry świetlne opraw potwierdzaj ą certyfikaty jako ści, w tym: TUV, CE, GOST, ENEC
  oraz liczne nagrody i wyrazy uznania.
  2.4. Rynek o świetleniowy i perspektywy jego rozwoju
  2.4.1. Charakterystyka bran ży
  Bran ża o świetleniowa jest bardzo zró żnicowana i kompleksowa, a jej produkty znajduj ą zastosowanie
  w wielu ró żnych obszarach. Europejski sektor o świetleniowy jest stosunkowo du ży i posiada
  mi ędzynarodow ą renom ę. Zatrudnienie w nim znajduje ponad 150 000 osób, a jego przychody stanowią
  okoo 30% warto ści globalnych przychodów bran ży o świetleniowej. Cech ą charakterystyczn ą
  europejskiego rynku o świetleniowego jest wysoki poziom innowacyjno ści oraz du że rozdrobnienie –
  obok szeregu podmiotów o znacz ącej pozycji w skali światowej, obejmuje kilka tysi ęcy przedsi ębiorstw
  z sektora M ŚP, które dziaaj ą przede wszystkim w obszarze dystrybucji opraw o świetleniowych.
  Zgodnie z najnowszym raportem LEDinside, rynek o świetlenia LED osi ągnie poziom 32,72 mld USD
  w 2018 roku, a nast ępnie 33,3 mld USD w 2019 roku. Wedug badania LEDin side na światowym rynku
  o świetlenia LED liczba zainstalowanych produktów o świetleniowych LED zast ępuj ących tradycyjne
  o świetlenie gwatownie wzrosa. Penetracja o świetlenia LED w 2017 r. wynosia 22%, w 2022 r. ma
  osi ągn ąć poziom 63%.
  1
  1 "LEDinside: Smart Lighting, Niche Lighting and Ligh ting in Emerging Countries are Top Three
  Driving Forces for Globsl LED Lighting Market Trend " www.ledinside.com, 08.11.2017, 14:12


  34
  Mi
  ędzynarodowe prognozy dotycz ące globalnego rynku o świetleniowego wskazuj ą równie ż, że jego
  warto ść w 2020 roku osi ągnie poziom okoo 100 miliardów euro
  2. Gównymi motorami wzrostu popytu
  b ędą przede wszystkim wzrost populacji, post ępuj ąca urbanizacja oraz zmiany klimatyczne
  pobudzaj ące ide ę efektywno ści energetycznej i poszanowania środowiska naturalnego.
  W ramach caego rynku o świetleniowego wyró żnia si ę 3 znacz ące segmenty: backlighting (o świetlenie
  wykorzystywane m.in. w technologii LCD), automotive lighting (oświetlenie stosowane
  w przemy śle motoryzacyjnym) oraz general lighting (o świetlenie ogólne – czyli segment dziaalno ści
  operacyjnej Emitenta).
  Obecnie najbardziej popularn ą technologi ą, jaka wyst ępuje na rynku, jest o świetlenie
  póprzewodnikowe. Opiera si ę ona na emituj ących świato materiaach póprzewodnikowych, które
  przetwarzaj ą energi ę elektryczn ą na świato (o świetlenie LED i OLED). LEDy stanowi ą najszybciej
  rozwijaj ący si ę segment. Obecnie o świetlenie oparte o rozwi ązania LED jest najbardziej
  energooszcz ędn ą i wszechstronn ą technologi ą w o świetleniu ogólnym.
  Wedug szacunków Frost & Sullivan, warto ść globalnego rynku LED w 2016 roku osi ągn ęa poziom 47,3
  miliarda dolarów, co stanowio blisko 60% warto ści globalnego rynku o świetlenia. Stopa wzrostu
  2016/2015 wyniosa 18,1%. Zgodnie z prognozami w 20 20 roku rynek LED osiągnie warto ść okoo 80
  miliardów dolarów, co stanowi ć b ędzie okoo 80% warto ści caego rynku o świetleniowego. Do 2025 roku
  udzia ten ma wzrosn ąć do poziomu 98%. Najwy ższe tempo wzrostu prognozowane jest dla Indii,
  regionu Azji i Pacyfiku, Ameryki aci ńskiej i Afryki
  3.
  Europa jest najwi ększym światowym rynkiem o świetlenia LED. Udzia europejskiej bran ży
  o świetleniowej w światowym rynku LED to ok. 23%
  4.
  Wykres 4 Rozmiar rynku LED w 2016 roku w podziale na region y
  2 „Lighting the way: Perspectives on the global light ing market” (Oświetlenie przyszo ści: perspektywy
  ś wiatowego rynku o świetlenia), McKinsey & Company, 2012 r., second edi tion
  3 “Global LED Lighting Market Update, 2017” , Frost & Sullivan, 2017 4 „Global LED lighting market to reach US $25.7 bill ion in 2015” (Globalny rynek oświetlenia LED
  osi ągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4. 12.2014r.
  Europa
  23%
  Chiny 21%
  Ameryka
  Pónocna 19%
  Rejona
  Azji i
  Pacyfiku 13%
  Japonia
  9%
  Ameryka
  aci ńska
  8%
  Ś
  rodkowy Wschód
  i Afryka 7%
  47,3
  mld USD
  Ź ródo: opracowanie wasne na podstawie “Global LED l ighting market to reach US $25.7 billion in 2015” (Globalny
  rynek o świetlenia LED osi ągnie 25,7 miliardów USD w 2015 roku), LEDinside, 4.12 .2014r.


  35
  Profesjonalnie zorganizowany rynek o
  świetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Eur opie
  Ś rodkowej i Wschodniej, charakteryzuje si ę du żym rozdrobnieniem. Na rynku obserwujemy peen
  przekrój dostawców o świetlenia, pocz ąwszy od maych kilkuosobowych firm rodzinnych,
  specjalizuj ących si ę w o świetleniu domowym, poprzez du że krajowe firmy o uksztatowanej pozycji
  i szerokim asortymencie (w tym Grupa Kapitaowa LUG S.A.), a kończ ąc na najwi ększych
  mi ędzynarodowych korporacjach.
  W bran ży sprz ętu o świetleniowego w pierwszym póroczu 2017 r. zarejest rowanych byo 1180
  podmiotów, z czego 88% (1043 podmioty) to jednostki mae, zatrudniające do 9 osób. Ich udzia
  w warto ści przychodów caej bran ży jest niewielki, gównie prowadz ą dziaalno ść usugow ą. Licz ącą si ę
  grup ą na rynku s ą jednostki produkcyjne zatrudniaj ące powy żej 9 osób. ącznie jest ich 137, w tym 96
  o zatrudnieniu 10–49 osób, 36 o zatrudnieniu 50–249 osób i tylko 5 największych przedsi ębiorstw
  zatrudniaj ących powy żej 250 osób
  5. Bran ża o świetleniowa jest segmentem dojrzaym, który wyró żnia
  si ę stabilnym rynkiem odbiorców. Gównym kanaem dystr ybucji są tutaj specjalistyczne hurtownie
  elektrotechniczne b ądź te ż sprzeda ż odbywa si ę bezpo średnio na inwestycje architektoniczne.
  Stosunkowo nowym, a jednocze śnie bardzo dynamicznie rozwijaj ącym si ę segmentem rynku
  o świetleniowego jest rynek o świetlenia inteligentnego. Inteligentne systemy o świetleniowe s ą cz ęścią
  rozwijaj ącej si ę technologii IoT (Internet Rzeczy), uatwiaj ąc mobilne i oparte na czujnikach sterowanie
  ś wiatem w okre ślonej przestrzeni. W arto ść ś wiatowego rynku systemów inteligentnego o świetlenia
  zostaa oceniona na 10,55 mld USD w 2015 r. i szacu je się, że osi ągnie on warto ść 51,05 mld USD do
  2025 r.
  6 Za jedn ą z gównych przyczyn rozwoju rynku inteligentnego o świetlenia uwa żana jest rosn ąca
  popularno ść technologii bezprzewodowej w rozwi ązaniach o świetleniowych.
  Podsumowuj ąc, rynkiem dziaania Grupy Kapitaowej LUG S.A. jes t segment general lighting skupiony
  wokó produkcji opraw o świetleniowych skierowanych do klienta profesjonalne go. Wartości ą dodan ą
  Grupy Kapitaowej Emitenta, która buduje jego pozyc ję konkurencyjn ą jest kompleksowa obsuga
  z zakresu usug projektowych i dostarczania komplet nych rozwiąza ń o świetleniowych, a tak że
  customizacja, czyli dostosowywanie gotowych rozwi ąza ń do potrzeb indywidualnych klientów.
  2.4.2. Perspektywy rozwoju rynku
  Od kilku lat niezmienne pozostaj ą czynniki, które pozytywnie stymuluj ą rozwój rynku o świetleniowego:
  1) Czynniki regulacyjne i zwi ązane z potrzeb ą modernizacji:
  · Cel wskazany w strategii „Europa 2020” zakadaj ący zwi ększenie efektywno ści energetycznej
  o 20% do 2020 roku. Obecnie na o świetlenie w Europie zu żywa si ę 19% cakowitego zu życia
  energii.
  · Ok. 75% instalacji o świetleniowych w Europie jest starsza ni ż 25 lat, co b ędzie dodatkowo
  stymulowa ć proces powszechnej wymiany o świetlenia na energooszcz ędne.
  2) Czynniki technologiczne:
  · Dynamiczny wzrost warto ści światowego rynku LED do 2020 roku do poziomu 80 mld dolarów
  w 2020 roku. Średnioroczna stopa wzrostu rynku LED w latach 2015/ 2016 szacowana jest na
  poziomie CAGR 18,1%
  7
  · Rokroczny wzrost zapotrzebowania na energi ę elektryczn ą, co wpywa na prognozy, i ż do 2050
  roku popyt na energi ę wzro śnie a ż o 50 proc. wobec stanu obecnego. W pyw na to maja takie
  zjawiska jak: industrializacji, cyfryzacji oraz urb anizacji.
  5 “Rynek sprzętu o świetleniowego”, Rynek Elektryczny nr 10/2017 6 „ Ś wiatowy rynek o świetlenia inteligentnego osi ągnie warto ść 51,05 mld do 2025 r.” www.lighting.pl
  (28.11.2017r.) 7 “Global LED Lighting Market Update, 2017” , Frost & Sullivan, 2017


  36
  ·
  Szybki rozwój technologii LED, który prowadzi do u zyskania coraz lepszych parametrów
  w zakresie efektywno ści i trwao ści, przy jednoczesnym spadku cen ledowych źróde świata.
  · Rozwój technologiczny w kierunku sterowania o świetleniem, którego przewidywana stopa
  wzrostu szacowana jest a poziomie blisko 20% roczni e, aż do roku 2020.
  · Rozwój nowych modeli biznesowych na bazie rozwoju nowych technologii.
  Dominuj ącym trendem technologicznym, który peni obecnie ro lę drivera rozwoju bran ży o świetleniowej
  jest konepcja tzw. IoT (Internet of Things) – wedu g której przedmioty mogą po średnio albo
  bezpo średnio gromadzi ć, przetwarza ć lub wymienia ć dane za po średnictwem inteligentnej instalacji
  elektrycznej lub sieci komputerowej. Do dugiej lis ty tego rodzaju przedmiotów należą np. urz ądzenia
  gospodarstwa domowego czy o świetlenie. Internet Rzeczy stopniowo rewolucjonizuj e niemal wszystkie
  sektory gospodarki, dlatego czasami nazywane jest j uż IoE (Internet of Everything). Pod ążając tym
  nurtem, rozwój branzy o świetleniowej skupia si ę wokó takich trendów jak Smart Lighting, Smart Cit y,
  LiFi, ekobudownictwo czy inteligentne zarz ądzanie energi ą.
  Potencja wzrostowy segmentu o świetlenia ogólnego jest stymulowany tak że przez takie kluczowe
  wska źniki jak rozwój inwestycji infrastrukturalnych w kr ajach rozwijających si ę oraz coraz wi ększa
  penetracja rynku przez technologie oparte o dro ższe źróda świata, w tym LED, co podnosi średni ą
  warto ść globalnej sprzeda ży produktów o świetleniowych.
  Jednak nie bez wpywu na rozwój bran ży maj ą megatrendy i zjawiska, wyst ępuj ące w skali globalnej:
  · dynamiczny wzrost populacji, szczególnie w krajach rozwijających si ę oraz wzrost dochodów
  ludno ści, która skonna jest przeznacza ć wi ęcej pieni ędzy na o świetlenie:
  Populacja ludzi b ędzie wzrasta ć z poziomu 6,9 miliarda w 2010 roku do 7,7 miliarda w 2020
  roku. Emitent obserwuje tak że, że wy ższe dochody w pa ństwach rozwini ętych, pobudzaj ą
  popyt na produkty o świetleniowe – szczególnie w odniesieniu do rozwi ąza ń
  o wysmakowanym designie i energooszcz ędnych.
  · post ępuj ąca urbanizacja, która zapewnia wzrost popytu na o świetlenie:
  Prognozy wskazuj ą, i ż gospodarka globalna wzro śnie o 3-4% w latach 2010-2020. Najwi ększe
  wzrosty (ok. 60% warto ści globalnego PKB) b ęd ą nap ędzane przez miasta, które bezpo średnio
  stymuluj ą wzrost popytu na o świetlenie, w szczególno ści w segmencie general lighting. Na
  obszarach zurbanizowanych popyt na o świetlenie jest zdecydowanie wi ększy
  ni ż na terenach wiejskich, dlatego to wa śnie miasta b ęd ą wa żnym motorem wzrostu przemysu
  o świetleniowego. Oprócz Azji, najsilniejsz ą urbanizacj ę b ędzie mo żna obserwowa ć na terenie
  Ameryki Poudniowej, Europy Wschodniej i Azji Centr alnej, Bliskiego Wschodu i Pónocnej
  Afryki oraz Afryki Subsaharyjskiej.
  · nieodwracalne zmiany klimatyczne
  Zmiany klimatyczne i niedostatek zasobów, w tym ogr aniczone zasoby energii elektrycznej
  sprawiaj ą, że upowszechnianie si ę energooszcz ędnych produktów jest obecnie globalnym
  trendem, który prowadzi do stopniowego odchodzenia od rozwiąza ń najta ńszych na rzecz
  dro ższego, ale efektywnego energetycznie o świetlenia. Wa żne jest, i ż w przeciwie ństwie
  do innych metod redukcji emisji CO
  2, wymiana energochonnego o świetlenia na rozwi ązania
  efektywne energetycznie nie ma negatywnego wpywu n a gospodarkę ś wiatow ą, a wr ęcz
  przeciwnie, pozytywnie j ą stymuluje.
  Tendencja rozwojowa polskiego rynku o świetleniowego jest po cz ęści efektem rosn ących przychodów
  z eksportu. Cakowita warto ść eksportu polskiego przemysu o świetleniowego stanowi okoo 1/3
  warto ści rynku. Najwi ększym odbiorc ą produktów polskiej bran ży o świetleniowej s ą kraje
  Unii Europejskiej, na które przypada szacunkowo 3/4 caego eksportu.


  37
  Sytuacja gospodarcza w Polsce pozwala zachowa ć umiarkowany optymizm dotycz ący koniunktury
  w 2018 roku. Odrodzenie popytu inwestycyjnego, obse rwowane już w 2017 roku, wynika ć b ędzie
  z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, publ icznych oraz samorządowych. Rok 2018 b ędzie
  si ę równie ż charakteryzowa ć stabilnym wzrostem warto ści dodanej w przemy śle, budownictwie oraz
  usugach rynkowych.
  8
  2.5. Gówne rynki dziaania i informacje o oddziaa ch
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. dostarcza rozwiązania z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej
  o wysokich parametrach technicznych i u żytkowych do projektów inwestycyjnych w Polsce i na caym
  ś wiecie, za po średnictwem swoich biur handlowych w kraju oraz prze dstawicielstw zagranicznych.
  W 2017 roku na krajow ą struktur ę handlow ą Emitenta skadao si ę 12 biur regionalnych
  w najwi ększych polskich miastach:
  Warszawa, Pozna ń, Gda ńsk, Wrocaw, Lublin, Kraków, Katowice, ód ź, Szczecin,
  Rzeszów, Tarnów, Biaystok
  Dominuj ącymi kanaami dystrybucji produktów marki LUG na ry nku polskim są sieci hurtowe
  oraz hurtownie elektrotechniczne i ogólnobudowlane.
  W ramach zagranicznej struktury handlowej Grupy Kap itaowej LUG S.A. w 2017 roku funkcjonoway
  oddziay zagraniczne zlokalizowane w nast ępuj ących miastach:
  Berlin, Londyn, Dubaj, Sao Paulo
  Oddziay w Berlinie, Londynie i Sao Paulo dziaaj ą za po średnictwem spóek zale żnych, oddzia
  w Dubaju funkcjonuje w formie przedstawicielstwa za granicznego. W siedzibach spóek LUG do Brasil
  Ltda., LUG Lighting UK Ltd., LUG GmbH, w biurze reg ionalnym w Warszawie, a także w siedzibie Spóki
  w Zielonej Górze, funkcjonuj ą showroomy opraw o świetleniowych, w których zobaczy ć mo żna
  najnowsze oprawy marki LUG, LUGBOX i FLASH DQ w zbl iż onym do naturalnego środowisku dziaania.
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. za po średnictwem swoich spóek prowadzi dziaalno ść zarówno na rynku
  polskim jak i na rynkach europejskich i światowych. Najwa żniejszym kierunkiem
  eksportowym s ą kraje europejskie, których udzia w ogólnych przyc hodach ze sprzedaży stanowi
  w 2017 roku 43% proc.
  Tabela 25 Gówne rynki zbytu Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  2015
  [tys. z] 2016
  [tys. z] 2017
  [tys. z]
  Polska 50 898 55 600 61 965
  Pozostae kraje ącznie, w tym: 58 682 65 257 80 340
  Europa 37 812 52 263 62 283
  Bliski Wschód i Afryka 2 710 3 612 6 574
  Pozostae 18 160 9 382 11 483
  Ź ródo: LUG S.A.
  8 Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (97), IPAG


  38
  Oprawy o
  świetleniowe Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. o świetlaj ą wn ętrza obiektów
  i tworz ą iluminacje świetlne w blisko 70
  krajach na caym świecie.
  Strategia eksportowa firmy zakada
  koncentracj ę dziaa ń na wybranych rynkach
  strategicznych, których wybór dokonywany
  jest na podstawie analizy poni ższych
  czynników:
  · wnioski wynikaj ące z obserwacji trendów rynkowych;
  · analiza portfolio firmy LUG pod katem produktów od powiadających potrzebom i gustom
  klientów, zgodnie z cyklem życia produktów sektora o świetlenia profesjonalnego na
  poszczególnych rynkach;
  · dotychczasowe do świadczenie – aby ograniczy ć ryzyko wynikaj ące z wej ścia na nowe rynki,
  firma LUG jako strategiczne obraa rynki, na któryc h dziaa od kilku lat, stąd znane s ą przesanki
  – szanse i ograniczenia, które mog ą zaistnie ć na danym rynku;
  · analiza i segmentacja geograficzna – wybór kilku r óżnych rynków wynika z konieczno ści
  zapewnienia gwarancji odpowiedniego poziomu sprzeda ży (ró żne kraje, z ró żnych cz ęści
  Europy i świata pozwalaj ą na dywersyfikacj ę ryzyka wymiany zagranicznej);
  · dynamika wzrostu ekonomicznego i potencjalna warto ść rynku;
  · stabilno ść polityczna;
  · respektowanie kontraktów i norm mi ędzynarodowych.
  W 2017 roku celem Grupy Kapitaowej LUG S.A. bya m aksymalizacja przychodów poprzez
  wykorzystanie potencjau rynków, na których spóki LUG byy obecne. Dodatkowym elementem
  wspieraj ącym realizacje celu byy efekty nakadów z lat popr zednich poniesionych na inwestycje
  w budowanie sieci handlowej, uruchamianie showroom’ ów i budowanie marki LUG na poszczególnych
  rynkach.
  W ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A. dziaalno ść produkcyjn ą realizuje spóka zale żna LUG Light
  Factory Sp. z o.o. Dodatkowo w 2017 roku, w wyniku podpisanych umów z Rządem Prowincji Misiones
  oraz jako efekt zawi ązania spóki LUG Argentina SA, rozpocz ęto i realizowano budow ę fabryki opraw
  LUG w Posadas, w Argentynie. Nowy zakad b ędzie pierwsz ą fabryka LUG poza granicami Polski, a jej
  otwarcie fabryki nast ąpi w 2018 roku.
  Gównymi dostawcami komponentów do produkcji opraw oświetleniowych marki LUG, LUGBOX i Flash
  DQ s ą ś wiatowej klasy dostawcy osprz ętu elektronicznego.
  2.6. Struktura przychodów Emitenta
  Pocz ąwszy od 2013 roku poziom przychodów ze sprzeda ży realizowanych przez Grup ę Kapitaow ą
  LUG S.A. na rynkach zagranicznych utrzymuje si ę powy żej poziomu 50%, przyjmuj ąc kolejno warto ści:
  w 2013 roku – 55%, w 2014 roku – 54%, w 2015 roku – 53% i w 2016 – 54%.
  W caym 2017 r. wzrós udzia przychodów z eksportu (o +2,0pp do 56%), co jest efektem większej
  dynamiki przychodów eksportowych w ka żdym z kwartaów roku. W 2017 r. przychody z eksport u
  wzrosy o 23,11+% do 80,34 mln z, podczas gdy przy chody krajowe o 11,45% do 61,97 mln z. Tym
  samym Grupa LUG jest najwi ększym polskim eksporterem w bran ży o świetleniowej.  39
  Jest to zgodne z jednym z gównych kierunków strate
  gicznego rozwoju zapowiadanych przez Zarząd
  w I poowie 2017 r. Celem Grupy Kapitaowej LUG S.A . jest aby w 2021 r. eksport odpowiada za 75%
  skonsolidowanych przychodów z rynków zagranicznych.
  Wykres 6 Struktura przychodów ze sprzeda ży w uj ęciu narastaj ącym
  Ź ródo: LUG S.A.
  Tabela 26 Struktura przychodów ze sprzeda ży Grupy Kapitaowej LUG S.A. r/r
  2016
  2017
  Wartość
  [w tys. Z] Udzia
  [w %] Warto
  ść
  [w tys. Z] Udzia
  [w %]
  Kraj 55 600 46% 61 965 44%
  Eksport 65 257 54% 80 340 56%
  RAZEM 120 857 100% 142 305 100%
  Ź ródo: LUG S.A.
  W 2017 roku firma sprzedawaa swoje produkty do 70 państw (podane w kolejno ści alfabetycznej):
  Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Aus tralia, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Belgia,
  Biaoru ś, Bo śnia i Hercegowina, Brazylia, Bugaria, Chiny, Chile , Chorwacja, Czarnogóra, Czechy,
  Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irak, Iran, Irlandia,
  Islandia, Izrael, Katar, Kazachstan, Kenia, Korea P oudniowa, Kuwejt, Liban, Litwa, Luxemburg, otwa,
  Macedonia, Malta, Maroko, Mauritius, Modawia, Niem cy, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Peru,
  Polska, Portugalia, RPA, Rosja, Rumunia, Salwador, Serbia, Sowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja,
  Ukraina, W ęgry, W ielka Brytania, Wietnam, Wochy, Wyspy Curaca o, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
  Tabela 27 Dynamika przychodów ze sprzeda ży Grupy Kapitaowej LUG S.A. wg MSR/MSSF
  Ź ródo: LUG S.A.
  Rok Dynamika
  kraj Dynamika
  eksportu Cakowita
  dynamika
  2015 / 2014 -1,31% -5,86% -3,78%
  2016 / 2015 +9,24% +11,20% +10,29%
  2017 / 2016 +11,45% +23,11% +17,75%
  Eksport
  54% Kraj
  46% 2016 Eksport
  56% Kraj
  44% 2017


  40
  Struktura odbiorców Grupy Kapitaowej LUG S.A. w ok
  resie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. bya znacznie
  zdywersyfikowana, zarówno podmiotowo jak i geografi cznie, co stanowio istotny czynnik stabilizujący
  jej sytuacj ę finansow ą. Grupa wspópracowaa z du żą ilo ści ą staych odbiorców, w śród których nie byo
  podmiotów wyra źnie dominuj ących w kontaktach handlowych z przedsi ębiorstwem.
  2.7. Otoczenie konkurencyjne
  Na polskim rynku o świetleniowym mo żna zaobserwowa ć peen przekrój dostawców o świetlenia,
  pocz ąwszy od maych kilkuosobowych firm specjalizuj ących si ę w o świetleniu domowym, poprzez du że
  krajowe firmy o uksztatowanej pozycji i szerokim a sortymencie (w tym Grupa Kapitaowa LUG S.A.),
  a ko ńcz ąc na najwi ększych mi ędzynarodowych korporacjach.
  Obok drobnych producentów i importerów, w bran ży wyró żni ć mo żna grup ę kilkunastu podmiotów
  funkcjonuj ących w obszarze profesjonalnej techniki świetlnej. Firmy z tej grupy specjalizuj ą
  si ę w produkcji opraw do zastosowa ń komercyjnych, w tym iluminacji obiektów przemysow ych,
  handlowych, sportowych, biurowych, hotelowych czy i nfrastruktury drogowej. Wskazany segment
  stanowi domen ę dziaania Grupy Kapitaowej LUG S.A., dlatego te ż do grona podmiotów
  konkurencyjnych w stosunku do Emitenta nale ży zalicza ć wy ącznie producentów profesjonalnych
  opraw i systemów o świetleniowych na skal ę mi ędzynarodow ą.
  Obok profesjonalnych producentów o świetlenia, polskie firmy o świetleniowe konkuruj ą tak że
  z zagranicznymi dostawcami tanich i sabej jako ści rozwi ąza ń, gównie z rejonu Europy Środkowej
  i Wschodniej oraz Azji (gównie Chiny). Mimo braku jakiejkolwiek porównywalności produktów, sytuacja
  ta wynika z faktu niedojrzao ści polskiego konsumenta i inwestora oraz pomijania takich aspektów jak
  wysoka jako ść, energooszcz ędno ść czy minimalizowanie negatywnego wpywu na środowisko przy
  podejmowaniu decyzji zakupowych. Dzi ęki licznym akcjom edukacyjnym i realizowanym szkole niom
  sytuacja ta ulega jednak systematycznej poprawie.
  W drugiej poowie 2017 r. przedsi ębiorstwa odnotoway wysoki popyt. W III kw. 2017 ro ku nastąpi
  wzrost przychodów ze sprzeda ży, przy czym silniej rosa sprzeda ż krajowa, podczas gdy wzrost
  dynamiki eksportu by nieco wolniejszy, co wpywa n a korzystne oceny ksztatowania się popytu ju ż na
  pocz ątku 2018 roku. Inwestycje w sektorze średnich i du żych przedsi ębiorstw wzrosy w III kwartale
  2017 roku w nieznacznym stopniu, aczkolwiek wzrost aktywności inwestycyjnej zapowiadaj ą przede
  wszystkim przedsi ębiorstwa z sektora publicznego oraz z sektorów o du żym wykorzystaniu funduszy
  unijnych. W sektorze przedsi ębiorstw utrzymuje si ę wysoki poziom bezpiecze ństwa finansowego,
  prognozy na pocz ątek 2018 roku sugeruj ą brak wi ększych zmian w zapotrzebowaniu sektora
  przedsi ębiorstw na finansowanie bankowe. Mimo, i ż wska źniki opisuj ące pynno ść sektora
  przedsi ębiorstw wci ąż utrzymuj ą si ę na bezpiecznym poziomie, to w III kw. 2017 r. lekk o się obni żyy.
  Zwi ększyo si ę tak że znaczenie kredytu handlowego jako źróda finansowania bie żącej dziaalno ści
  9.
  2.8. Udzia w rynku o świetleniowym
  Przychody ze sprzeda ży opraw o świetleniowych marki LUG w 2017 roku wynosiy 142,3 mln z.
  W zwi ązku z brakiem jednoznacznych danych o warto ści polskiego rynku o świetleniowego,
  pochodz ących z Gównego Urz ędu Statystycznego oraz braku danych o warto ści poszczególnych
  rynków zagranicznych, Emitent nie publikuje informa cji na temat aktualnego udziau w rynku Grupy
  Kapitaowej LUG S.A.
  Jednocze śnie Zarz ąd LUG S.A. podejmowa w 2017 roku szereg dziaa ń su żących utrzymaniu
  i poszerzaniu udziau w rynku o świetleniowym, w tym:
  9 Szybki monitoring NBP „Analiza sytuacji sektora pr zedsiębiorstw” Nr 01/18 (stycze ń 2018 r.)


  41
  · Rozbudowa sieci sprzeda ży, zarówno krajowej jak i zagranicznej, w celu cora z szerszej
  penetracji rynków na których Emitent jest obecny;
  · Wej ście na nowe rynki, w tym w szczególno ści decyzja Zarz ądu Emitenta z dnia 24.08.2016
  roku o utworzeniu spóki LUG Argentina SA z siedzib ą w Buenos Aires, zarejestrowanej
  dn. 30.08.2017 r. oraz podpisanie w dniu 11.11.2016 roku kontraktu z Rządem Prowincji
  Misiones na dostaw ę opraw o ącznej warto ści ponad 20 mln euro oraz budow ę fabryki LUG
  w Argentynie;
  · Wyprzedzanie trendów rynkowych i gotowo ść do przyj ęcia nowych technologii, co zaowocowao
  systematycznym zwi ększaniem udziau opraw LEDowych w przychodach ze sp rzedaży.
  · Intensywny rozwój asortymentu i inwestycje w nowe rozwiązania o świetleniowe, czego
  przykadem jest zao żenie BIOT Sp. z o.o., zajmuj ącej si ę rozwojem z obszarze IoT.  42
  3. ISTOTNE ZDARZENIA WPYWAJ ĄCE NA DZIAALNO ŚĆ GRUPY
  KAPITAOWEJ LUG S.A. W 2017 ROKU
  3.1. Najwa żniejsze okoliczno ści i zdarzenia maj ące wpyw na dziaalno ść
  Do najwa żniejszych zdarze ń, które wpyn ęy na dziaalno ść operacyjn ą i wyniki finansowe spóek
  z Grupy Kapitaowej LUG S.A. w 2017 roku nale żay:
  Ekspansja LUG w Argentynie , w ramach której na szczególn ą uwag ę zasuguj ą nast ępuj ące
  wydarzenia:
   Zawarcie umowy na budow ę budynku przemysowego z Parque Industrial Posadas S.A.P.E.M.
  W dniu 10 kwietnia 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. zawar umow ę z Parque Industrial Posadas
  S.A.P.E.M. ("PIP SAPEM"). Przedmiotem umowy jest:
  · wybudowanie przez PIP SAPEM na potrzeby LUG budynku przemysowego
  o powierzchni okoo 1.600 m
  2, zaprojektowanego w sposób przewiduj ący mo żliwo ść moduowej
  rozbudowy, który b ędzie stanowi przedmiot wy ącznego u żytkowania przez Spók ę
  z przeznaczeniem na cel produkcji o świetlenia LED,
  · u żytkowanie przez LUG dziaek o powierzchni 7.885 m 2, na których znajduje si ę budynek oraz
  budynku przez okres trzech lat, a tak że
  · zobowi ązanie Emitenta do nabycia tych nieruchomo ści wraz z budynkiem po upywie okresu
  u żytkowania za cen ę wynosz ącą wraz z podatkiem odpowiednio 1.500.000 euro za bud ynek oraz
  65.708 euro za dziaki.
  Ponadto, LUG b ędzie ponosi koszty zwi ązane z u żytkowaniem nieruchomo ści, w tym utrzymaniem
  budynku przemysowego.
  Przedmiotowa umowa zapewnia równie ż Emitentowi rezerwacj ę dwóch przylegaj ących do budynku
  przemysowego dziaek, o ącznej powierzchni 8.170 m
  2 na okres czterech lat, celem ich
  potencjalnego wykorzystania na potrzeby rozbudowy z akadu.
  Zgodnie z postanowieniami, LUG jest uprawniony do d okonania cesji praw i obowiązków
  wynikaj ących z niniejszej umowy na inny podmiot. Zamierzeni em Emitenta jest dokonanie
  przedmiotowej cesji na rzecz spóki LUG Argentina, niezwocznie po dokonaniu rejestracji w/w
  spóki (o zamiarze powoania i rozpocz ęciu procesu rejestracji spóki LUG Argentina, Emite nt
  informowa w raporcie bie żącym nr 5/2016). Przej ęcie cesji praw i obowi ązków przez LUG
  Argentina z tytuu niniejszej umowy b ędzie dokonane zgodnie z realizowanym przez Emitenta
  geograficznym podziaem dziaalno ści w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A.
   Powoanie spóki LUG Argentina SA
  W dniu 14 czerwca 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. zawar szereg umów zwi ązanych
  z planowanymi inwestycjami LUG S.A. w Argentynie. W ramach zawartych umów podpisane zostay:
  · Statut spóki LUG Argentina SA ("Spóka"), w której akcjonariuszami w stosunku pó na pó
  b ędą LUG S.A. oraz spóka Provider Argentina SA, spóka akcyjna prowadząca dziaalno ść
  i zarejestrowana zgodnie z prawem argenty ńskim z siedzib ą w Posadas, Prowincja Misiones,
  Republika Argenty ńska. Siedzib ą LUG Argentina SA jest Buenos Aires, Republika Arge ntyńska.
  Spóka zostaa powoana na okres 99 lat, gdy ż zgodnie z prawem argenty ńskim spóka nie mo że
  by ć utworzona na czas nieokre ślony, przy czym akcjonariusze mog ą w dowolnym momencie
  podj ąć decyzj ę dotycz ącą dalszego prowadzenia spóki. Kapita zakadowy Spó ki zosta
  okre ślony na sum ę 300.000 (trzysta tysi ęcy) argenty ńskich pesos. Celem Spóki jest
  prowadzenie dziaalno ści przemysowej, obejmuj ącej m.in. produkcj ę, przetwarzanie, monta ż
  i skadanie opraw o świetleniowych, dziaalno ści handlowej, obejmuj ącej m.in. sprzeda ż opraw
  o świetleniowych i akcesoriów oraz dziaalno ści doradczej w zakresie technologii o świetleniowej,
  w tym na rzecz projektów zwi ązanych z oszcz ędzaniem energii.


  43
  Zabezpieczeniem korporacyjnym LUG S.A. w Spóce, w
  związku z podziaem gosów na
  Walnym Zgromadzeniu w proporcji pó na pó, s ą w szczególno ści zawarte w umowie
  akcjonariuszy tzw. deadlock provision (przepisy na wypadek konfliktu) z opcją kup albo sprzedaj
  (ang. buy-sell), prawo przy ączenia si ę do zbycia (ang. tag along) oraz powoanie
  dwuosobowego Zarz ądu Spóki w osobach Pana Rogelio Bertone - Prezesa Zarządu, który
  reprezentuje w Zarz ądzie Provider Argentina SA oraz Pana Jorge Chamarro Escalona –
  Wiceprezes Zarz ądu, który reprezentuje w Zarz ądzie LUG S.A. Pan Jorge Chamarro Escalone
  peni jednocze śnie funkcj ę Dyrektora Technicznego. Zgodnie ze statutem Spóki obaj
  czonkowie zarz ądu reprezentuj ą j ą ącznie. Wspópraca obu akcjonariuszy pozwoli na pen e
  wykorzystanie potencjau partnerów tj. my śli technologicznej i know how LUG S.A. oraz
  kontaktów handlowych i do świadczenia w funkcjonowaniu w bran ży o świetleniowej na rynku
  argenty ńskim Provider Argentina SA,, co pozwoli na rozwój s póki LUG Argentina SA i realizację
  kontraktu z Rz ądem Prowincji Misiones oraz przyszych kontraktów.
  · Umowa wspópracy zawarta pomi ędzy LUG S.A. i LUG Argentina SA
  w organizacji dotycz ąca ogólnego zobowi ązania obu spóek do wspópracy, w tym poprzez
  odpatne udzielanie wsparcia technicznego, udzielan ie licencji w zakresie produktów oraz
  znaków towarowych, przekazywanie know-how oraz sprz edaż komponentów i gotowych
  produktów.
  · Umowa cesji , która dotyczy przeniesienia wszystkich praw i obo wiązków z umowy zawartej
  w dniu 11 pa ździernika 2016 przez LUG S.A. z Rz ądem Prowincji Misiones, o którym Emitent
  informowa w formie raportu bie żącego nr 6/2016 z dnia 11 pa ździernika 2016 roku z LUG S.A.
  na LUG Argentina SA.
  Umowa cesji zostaa zawarta z zastrze żeniem nast ępuj ących warunków:
  a) je żeli Rz ąd Prowincji Misiones nie zaakceptuje cesji lub nie wyrazi zgody na jej
  dokonanie;
  lub
  b) w przypadku braku podniesienia kapitau spóki L UG Argentina SA do kwoty stanowiącej
  równowarto ść 1.000.000 euro;
  lub
  c) w przypadku, gdyby LUG S.A. przesta by ć akcjonariuszem spóki LUG Argentina SA;
  LUG S.A. mo że odst ąpi ć od zawartej umowy cesji. O ziszczeniu si ę któregokolwiek
  z powy ższych warunków Emitent niezwocznie poinformuje w f ormie odrębnego raportu
  bie żącego.
  · Ponadto, w dniu 14 czerwca 2017 roku Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG Argentina SA,
  podj ęo uchway w sprawie:
  a) zobowi ązania akcjonariuszy, tj. LUG S.A. i Provider Argent ina SA, do podwyższenia kapitau
  zakadowego Spóki do kwoty stanowi ącej ekwiwalent 1.000.000 euro do dnia 31 grudnia 20 17
  roku;
  b) zobowi ązania Zarz ądu LUG Argentina SA do zawarcia ze spók ą LUG S.A. umowy na zakup
  maszyn i usug potrzebnych do rozpocz ęcia dziaalno ści produkcyjnej w obiekcie w Argentynie,
  na ączn ą kwot ę 499.230,75 euro, która to kwota mo że zosta ć zaliczona na poczet warto ści
  wkadu na kapita zakadowy LUG Argentina SA, który zobowiązana b ędzie wnie ść LUG S.A.;
  c) ustanowienia zast ępców Prezesa i Wiceprezesa Zarz ądu w osobie Pana Federico Andresa
  Ricci (zast ępstwo Rogelio Bertone, Prezesa Zarz ądu) oraz Pana Andresa Rozanskiego
  (zast ępstwo Jorge Chamarro Escalone, Wiceprezesa Zarz ądu). Ustanowienie zast ępców
  Prezesa i Wiceprezesa Zarz ądu jest dziaaniem formalnym spowodowanym przepisam i prawa
  argenty ńskiego. Nie zmienia to sposobu reprezentacji spóki , która zostaa wskazana wyżej,
  tj. do reprezentacji spóki uprawnieni s ą Prezes i Wiceprezes Zarz ądu ącznie.
  Zarz ąd Emitenta podkre śla, i ż okre ślony w statucie Spóki sposób jej reprezentacji, uc zestnictwo
  w zarz ądzie Spóki przedstawiciela LUG S.A., zawarta dodat kowa umowa akcjonariuszy


  44
  z okre
  ślonymi przepisami na wypadek konfliktu oraz okre ślone w umowie cesji warunki
  umo żliwiaj ące odst ąpienie od niej przez LUG S.A., w opinii Zarz ądu Emitenta zabezpieczaj ą
  w stopniu wystarczaj ącym interesy Emitenta w zakresie wspólnego z partne rem prowadzenia
  dziaa ń operacyjnych i biznesowych w Argentynie.
   Rozpocz ęcie budowy fabryki w Argentynie
  W pierwszych dniach kwietnia 2017 roku wadze LUG p odpisay umowę na budow ę zakadu
  produkcyjnego w Argentynie. Nowy zakad powstaje w argentyńskiej prowincji Misiones we
  wspópracy z tamtejszym parkiem przemysowym, Parqu e Industrial Posadas SAPEM. W obiekcie,
  w którym produkowane b ędą oprawy o świetleniowe LUG, zatrudnienie znajdzie kilkadziesi ąt osób.
  W Argentynie, LUG b ędzie produkowa ć wy ącznie nowoczesne oprawy o świetleniowe w technologii
  LED, ze szczególnym naciskiem na oprawy dla przestr zeni miejskich – ulic, parkingów, parków
  i budynków publicznych. Fabryka b ędzie zarz ądzana przez powoywan ą wa śnie spók ę LUG
  Argentina, która wejdzie w skad Grupy Kapitaowej LUG. Będzie to ju ż druga, po LUG do Brasil,
  spóka zielonogórskiej firmy w Ameryce Poudniowej.
   Wizyta delegacji LUG w Argentynie
  W 2017 roku reprezentacja LUG skadaj ąca si ę z Prezesa Zarz ądu LUG S.A., oraz wraz z V-ce
  Prezesa Zarz ądu, Mariusza Ejsmonta, zo żya wizyt ę w Parku Przemysowym Posadas
  w argenty ńskiej Prowincji Misiones, gdzie powstaje nowy zaka d produkcyjny zielonogórskiej firmy.
  Podczas wizyty, delegacji LUG towarzyszyli przedsta wiciele Lokalnego Rządu Prowincji Misiones:
  Minister Przemysu Prowincji, Pan Luis Lichowski, P odsekretarz ds. Inwestycji Claudio Aguilar, oraz
  dyrektor Parku Przemysowego, Pan Hugo Sciutto. Na miejscu, inżynierowie zaanga żowani
  w budow ę nowego zakadu LUG zaprezentowali delegacji z Pols ki postępy prac nad obiektem,
  którego powierzchnia wyniesie ok. 1600 m
  2, z mo żliwo ści ą rozbudowy o dalsze 1050 m 2.
   Zako ńczenie procesu rejestracji spóki zale żnej LUG Argentina SA
  W dniu 6 wrze śnia 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. powzi ą informacj ę o dokonaniu w dniu 30 sierpnia
  2017 roku wpisu do argenty ńskiego rejestru przedsi ębiorców spóki zale żnej Emitenta: LUG
  Argentina SA. Akcjonariuszami LUG Argentina SA w st osunku pó na pó są LUG S.A. oraz spóka
  Provider Argentina SA, spóka akcyjna prowadz ąca dziaalno ść i zarejestrowana zgodnie z prawem
  argenty ńskim z siedzib ą w Posadas, Prowincja Misiones, Republika Argenty ńska. Siedzib ą LUG
  Argentina SA jest Buenos Aires, Republika Argenty ńska. Spóka zostaa powoana na okres 99 lat,
  a jej kapita zakadowy wynosi 300.000 (trzysta tys ię cy) pesos.
   Dostawa pierwszej partii opraw LED do Argentyny
  We wrze śniu 2017 roku LUG zrealizowa pierwsz ą dostaw ę dwóch tysi ęcy sztuk opraw ledowych
  w ramach umowy z Rz ądem Prowincji Misiones w Republice Argentyny. To pi erwsza część kontraktu
  o rekordowej warto ści blisko 21 mln euro. Debiutancka partia opraw pow staa w zielonogórskich
  zakadach produkcyjnych LUG SA, kolejne dostawy b ędą ju ż montowane w nowej fabryce
  w Argentynie.
  Strategiczna wspópraca w obszarze Smart City
   Podpisanie umowy z Cisco Systems Inc.
  W dniu 13 listopada 2017 roku spóka LUG Light Fact ory Sp. z o.o., podmiot w peni zależny od
  Emitenta, zawara ze spók ą Cisco Systems Inc. z siedzib ą w San Jose, Kalifornia, Stany
  Zjednoczone („CISCO”) umow ę o wspópracy pod nazw ą „STI Agreement – Solutions Technology
  Integrator Agreement” („Umowa”). W ramach powy ższej Umowy CISCO oraz LUG b ędą oferowa ć
  zaawansowane technologicznie rozwi ązania typu smart z zakresu o świetlenia w segmencie street
  lighting tj. o świetlenia przestrzeni miejskich. Przedmiotowa Umowa zostaa zawarta na okres 24
  miesi ęcy. Pozostae warunki wspópracy w ramach przedmiot owej umowy nie odbiegają od
  powszechnie stosowanych warunków dla tego rodzaju u mów. Zawarta z CISCO Umowa stanowi


  45
  kontynuacj
  ę ogoszonej w 2017 roku strategii Emitenta polegaj ącej na wspópracy z grup ą docelow ą
  – wodarzami miast w zakresie realizacji projektów dotyczących o świetlenia. Po ączenie si dwóch
  liderów w swych dziedzinach zaoferuje klientom z s ektora administracji samorządowej
  kompleksowe usugi w obszarze zarz ądzania o świetleniem ulicznym i mo żliwo ść integracji
  zarz ądzania wieloma procesami zachodz ącymi w przestrzeni miejskiej w ramach jednej platfo rmy.
   Realizacja pilota żowego projektu Smart City z systemem InteLUG w koop eracji z Cisco
  Systems Inc.
  W IV kwartale 2017 roku LUG i Cisco zrealizoway pi erwszy wspólny projekt inteligentnego
  o świetlenia ulicznego z zastosowaniem systemu Smart C ity. Projekt zlokalizowany na terenie
  Samorz ądu Regionu Gederot, w Dystrykcie Centralnym w Izrae lu, któremu podlegają osady rolnicze
  poo żone w rejonie miast Jawne, Gedera i Aszdod. Na tere nach o pow. 13 km
  2 mieszka ok 4200
  osób. Znajduje si ę tam 7 moszawów (moszaw: wioska, osada, spódzielni a rolnicza). Oprawy marki
  LUG zostay zainstalowane na terenie nast ępuj ących moszawów: Derech Bnei, Aseret, Kfar
  Mordechai, Gan HaDarom, Kfar Aviv, Shdema, Misgav D ov, Meyshar. Pilotażowa realizacja na bazie
  kooperacji LUG i Cisco zostaa z sukcesem uruchomio na i otrzymaa pozytywne rekomendacje
  klienta, który zaprosi LUG do wspópracy przy kole jnych projektach typu smart lighting. Równolegle
  LUG i Cisco zacie śniaj ą wewn ętrzn ą wspóprac ę zarówno na poziomie technologicznym, jak równie ż
  w obszarze relacji handlowych opartych o podpisan ą umow ę wspópracy.
  Nowa spóka technologiczna w Grupie Kapitaowej LUG S.A.
   BIOT Sp. z o.o. – nowa spóka Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  LUG S.A. i Toka Burzy ński Guzowski Sp. j., utworzyli nowy podmiot wzmacni ający potencja Grupy
  LUG w obszarze rozwoju nowych technologii o świetleniowych. Celem nowego podmiotu jest szybszy
  rozwój i realizacja zao że ń strategicznych Grupy Kapitaowej LUG S.A. Akt zao życielski podpisano
  9 wrze śnia br. w Zielonej Górze. Nast ępstwem porozumienia jest powstanie nowej spóki
  technologicznej BIOT Sp. z o.o.z siedzib ą w Zielonej Górze. Nowy podmiot jest jednostk ą zale żn ą
  wobec LUG, 51 proc. udziaów w nowej spóce obj ą LUG S.A., a pozostae 49 proc. Toka Burzy ński
  Guzowski Sp. j. Spóka powstaa aby uzupeni ć portfolio usug Grupy Kapitaowej LUG S.A. Gównym
  obszarem dziaalno ści nowego podmiotu jest prowadzenie bada ń i stymulowanie rozwoju
  w obszarze nowych technologii o świetleniowych. Wspópraca obu udziaowców pozwoli n a pene
  wykorzystanie ich potencjau tj. know how posiadane go przez Toka Burzyński Guzowski Sp. j. oraz
  kapitau i rynku do komercjalizacji przyszych tech nologii zapewnionego przez LUG S.A. Stanowisko
  Prezesa Zarz ądu BIOT Sp. z o.o. obj ą Kamil Burzy ński z Toka Burzy ński Guzowski Sp. j., natomiast
  Wiceprezesem Zarz ądu zosta Wojciech Lewandowski, reprezentuj ący LUG S.A.
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 6 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze, spóki zale żnej Emitenta, w której posiada on 51% udziau w kap itale zakadowym
  i w gosach na zgromadzeniu wspólników, podj ęo uchwa ę sprawie podwy ższenia kapitau
  zakadowego Spóki. Zgodnie z jej tre ści ą kapita zakadowy Spóki zosta podwy ższony z kwoty
  40.000,00 z do kwoty 80.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w
  o warto ści nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostay obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obj ą 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokry je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obj ą 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600 z
  i pokry je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci ruchomo ści. Środki pozyskane
  z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostay przeznac zone na finansowanie kolejnych
  etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o.o.


  46
  Rozbudowa centrum badawczo-produkcyjnego LUG w Nowy m Kisielinie
   Pozwolenie na u żytkowanie nowej hali
  W dniu 30.11.2017 roku spóka zale żna Emitenta - LUG Light Factory sp. z o.o., powzi ęa informacj ę
  o wydaniu przez Powiatowego Inspektowa Nadzoru Bud owlanego Miasta Zielona Góra decyzji
  udzielaj ącej pozwolenia na u żytkowanie przebudowanej i rozbudowanej hali pro dukcyjno-
  magazynowej z zapleczem biuro-socjalnym oraz rozbud owanej sieci kanalizacji deszczowej na
  terenie dziaki o nr 12/36 poo żonej w obr ębie 55 przy ul. Nowy Kisielin – Nowa w Zielonej Gór ze,
  zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budow ę udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona
  Góra. Przedmiotowe zdarzenie ma zwi ązek z realizacj ą strategicznych kierunków rozwoju Spóki.
  Nowa hala zwi ększy powierzchni ę produkcyjno – magazynow ą Emitenta o 1 500 metrów
  kwadratowych, co przeo ży si ę na powi ększenie mo żliwo ści realizacji bie żących i przyszych
  zamówie ń oraz dalszego rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Projekt badawczo – rozwojowy
   Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego i rozpocz ęcie prac
  W dniu 26 maja 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podpisa z W ojewództwem Lubuskim (jako I nstytucją
  Zarz ądzaj ącą Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020) umowę o dofinansowanie
  projektu „Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw o świetleniowych do wspópracy
  z inteligentnym systemem zarz ądzania - od bada ń do prototypów”, wspófinansowanego ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac h Regionalnego Programu Operacyjnego
  – Lubuskie 2020. Celem projektu jest opracowanie in nowacyjnych zestawów specjalistycznych
  opraw o świetleniowych do wspópracy z inteligentnym systeme m zarządzania o świetleniem (smart
  lighting). W ramach projektu powstanie 40 prototypó w nowych opraw. Prace badawcze (badania
  przemysowe i prace rozwojowe) realizowane b ęd ą w 4 etapach, pocz ąwszy od budowy zespou
  badawczego, opracowania zao że ń do nowych opraw o świetleniowych oraz projektów tych że
  elementów, na eksploatacyjnych próbach wdro żeniowych prototypu w rzeczywistym środowisku
  operacyjnym i ochronie patentowej ko ńcz ąc. Projekt potrwa do ko ńca 2018 roku. ączna warto ść
  projektu to 12,85 mln z, przy poziomie dofinansowa nia w wysokości 42,05% kosztów
  kwalifikowanych.
   Post ępy projektu badawczo-rozwojowego
  Spóka LUG Light Factory Sp. z o.o., podmiot zale żny Emitenta, zako ńczya pierwszy rok realizacji
  projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do końca pa ździernika trway intensywne
  prace badawczo - projektowe (etap I Projektu), któr e skupiay się na opracowaniu prototypów opraw
  o świetleniowych, w tym na opracowaniu specyfikacji pr ojektowej do każdego proponowanego
  prototypu. Na koniec ubiegego roku otwartych byo 45 projektów prototypowania nowych opraw
  o świetleniowych i zestawów o świetleniowych. Do tej pory wykonano ju ż kilkadziesi ąt prototypów
  opraw. W styczniu 2018 roku zako ńczy si ę II etap Projektu, tj. zakup niezb ędnych środków trwaych
  do bada ń, testów i walidacji. Aktualnie trwaj ą prace nad zgoszeniami patentowymi, które zrodzi y
  si ę podczas prac badawczo - rozwojowych.
  Strategiczne Kierunki Rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. na lata 2017 – 2021
   Przyj ęcie dokumentu „Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. na lata 2017
  – 2021”
  W dniu 3 czerwca 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podj ą uchwa ę w sprawie przyj ęcia dokumentu
  “Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LU G S.A. na lata 2017 -2021". Treść niniejszego
  dokumentu nie stanowi prognozy wyników finansowych. Grupa Kapitaowa LUG S.A., w ramach


  47
  strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 – 202
  1, postawia sobie za cel dynamiczny rozwój,
  którego si ą stanie si ę podej ście zorientowane na czowieka, jego potrzeby i ocze kiwania. Kluczem
  do osi ągniecia sukcesu b ędzie realizacja 3 strategicznych kierunków rozwoju, którymi są
  innowacyjno ść, internacjonalizacja i kultura organizacyjna. Spó ka skoncentruje się na rozwoju
  usugi zarz ądzania światem (LaaS) Light as a Service i na podnoszeniu efektywności energetycznej
  swoich rozwi ąza ń. Podstawowym celem Spóki jest osi ągniecie tempa wzrostu LUG S.A.
  w odniesieniu do przychodów ze sprzeda ży, na poziomie 10 proc. CAGR do roku 2021 oraz wzro st
  ilo ści zamówie ń i realizowanych projektów o warto ści przekraczaj ącej 1 mln euro, a tak że wzrost
  przychodów z eksportu do poziomu 75 proc. cakowity ch przychodów ze sprzedaży
  i rozwój na kolejnych rynkach zagranicznych. Nowe c ele zakadają te ż wydu żenie a ńcucha warto ści.
  Celem dziaa ń strategicznych jest dotarcie do klienta na etapie prac koncepcyjnych i projektowych,
  gdzie istnieje mo żliwo ść zastosowania spersonalizowanych rozwi ąza ń technologicznych.
  To rozwi ązanie pozwoli zwi ększy ć wysoko ść mar ży brutto na sprzeda ży do poziomów trwale
  przekraczaj ących 40 proc. Szczegóowe informacje znajduj ą si ę pod linkiem:
  http://www.lug.com.pl/Strategia/
  Decyzja w sprawie przej ścia na rynek regulowany
   Podj ęcie Uchway Zarz ądu LUG S.A. dotycz ącej przeniesienia akcji LUG S.A. na rynek
  regulowany
  W dniu 23 maja 2017 roku Zarz ąd LUG S.A. podj ą uchwa ę o rozpocz ęciu niezb ędnych dziaa ń
  faktycznych i prawnych maj ących na celu przeniesienie akcji Spóki, notowanych dotychczas
  w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect , do notowań na rynku regulowanym Giedy
  Papierów W arto ściowych w Warszawie S.A.
   Uchwaa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawi e przeniesienia notowań LUG S.A.
  na parkiet regulowany GPW w Warszawie S.A.
  Uwzgl ędniaj ąc powy ższ ą uchwa ę Zarz ądu, w dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie LUG S.A., podj ęo Uchwa ę nr 19 w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do
  obrotu na rynku regulowanym Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B
  i C, która jest podstaw ą do przeniesienia notowa ń akcji Spóki z Alternatywnego Systemu Obrotu
  NewConnect na rynek regulowany Giedy Papierów Wart ościowych w Warszawie S.A.
  Prace
  zwi ązane z przej ściem na rynek regulowany i debiutem na gównym park iecie trwają.
  Wypata dywidendy
   Rekomendacja w sprawie proponowanego podziau zysku netto za 2016 rok
  W dniu 21 czerwca 2017 r., Walne Zgromadzenie Akcj onariuszy LUG S.A. pozytywnie zaopiniowao
  rekomendacj ę Zarz ądu i podj ęo Uchwa ę nr 7 w sprawie podziau zysku netto za 2016 rok i wypaty
  dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uc hwalio:
  · Wysoko ść dywidendy (kwota przeznaczona na wypat ę dywidendy): 1 007 799,80 zotych
  (sownie: jeden milion siedem tysi ęcy siedemset dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć zotych
  osiemdziesi ąt groszy);
  · Warto ść dywidendy przypadaj ąca na jedn ą akcj ę: 0,14 z (sownie: czterna ście groszy);
  · Liczba akcji obj ętych dywidend ą: 7 198 570 akcji (sownie: siedem milionów sto
  dziewi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset siedemdziesi ąt akcji);
  · Dzie ń dywidendy (dzie ń, na który ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy):
  14 wrze śnia 2017 roku;
  · Dzie ń wypaty dywidendy: 21 wrze śnia 2017 roku.  48
  Pozostae wydarzenia:

  Prezentacja LUG w Parlamencie Europejskim
  8 lutego 2017 roku w Parlamencie Europejskim w Bruk seli odbyo się wydarzenie maj ące na celu
  promocj ę województwa lubuskiego. Inicjatorem przedsi ęwzi ęcia by prof. Dariusz Rosati, który we
  wspópracy z Urz ędem Marszakowskim Woj. Lubuskiego zorganizowa wyd arzenie pod hasem
  ‘Green Land of Modern Technologies’, czyli ‘Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii’. Jako
  innowacyjne zielonogórskie przedsi ębiorstwo o mi ędzynarodowej skali dziaalno ści, LUG zosta
  zaproszony do udziau w wydarzeniu i prezentacji fi rmy.
   WZA z 21.06.2017 r.
  W dniu 21.06.2017 roku odbyo si ę W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A., podczas którego
  podj ęto uchway w sprawach: zatwierdzenia sprawozda ń Zarz ądu z dziaalno ści oraz sprawozda ń
  finansowych, podziau zysku netto za 2016 r., udzie lenia czonkom Zarządu absolutorium
  z wykonania obowi ązków w 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania Rady Nad zorczej LUG S.A.
  z nadzoru nad dziaalno ści ą spóki w 2016 r. oraz udzielenia czonkom Rady Nad zorczej
  absolutorium z wykonania obowi ązków w 2016 r. Ponadto podj ęto uchway w sprawie dopuszczenia
  i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Gied y Papierów W artościowych w W arszawie S.A.
  akcji serii A, B i C. oraz w przedmiocie zmiany Sta tutu Spóki LUG S.A.
   Podj ęcie uchway ZWZ w sprawie zmiany Statutu LUG S.A.
  W dniu 21 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromad zenie LUG S.A. podjęo Uchwa ę nr 20
  w sprawie zmiany Statutu LUG S.A. Na mocy ww. uchwa y dokonano zmiany treści § 11 ust. 1
  Statutu Spóki.
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Emitenta przed zmian ą brzmiaa:
  „Rada Nadzorcza dziaa na podstawie uchwalonego prz ez siebie i zatwierdzonego przez W alne
  Zgromadzenie regulaminu.”
  Tre ść § 11 ust. 1 Statutu Spóki po zmianie otrzymaa no we, następuj ące brzmienie:
  „Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okre ślaj ący jej organizacj ę i sposób wykonywania
  czynno ści.”
   Otrzymanie decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki
  W dniu 13.07.2016 r. Zarz ąd LUG S.A. przekaza informacj ę o wszcz ęciu przez Prezesa Urz ędu
  Regulacji Energetyki (,,Prezes URE"), z urz ędu, post ępowania administracyjnego w sprawie
  wymierzenia LUG Light Factory Sp. z o.o., spóce za leżnej LUG S.A., kary pieni ężnej
  w zwi ązku z powzi ęciem podejrzenia o naruszeniu przez Spók ę obowi ązku stosowania si ę do
  wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ogr aniczeń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
  energetyczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 ze zm., ,,U stawa PE"), podlega karze pieniężnej. W dniu
  27 grudnia 2017 roku wpyn ęa do siedziby Emitenta decyzja Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki
  w sprawie nao żenia kary pieni ężnej w wysoko ści 1.000 z (sownie: tysi ąc zotych) na spók ę zale żn ą
  Emitenta – LUG Light Factory sp. z o.o. za niestoso wanie się do ogranicze ń w dostarczaniu i poborze
  energii elektrycznej wprowadzonych w dniach 10 -31 sierpnia 2015 roku, co zgodnie z art. 56
  ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Pr awo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 ze
  zm.), podlega karze pieni ężnej. W ysoko ść kary nao żonej przez Prezesa URE odzwierciedla bardzo
  niewielki stopie ń przekroczenia przez LLF wprowadzonych w dniach 1 0 - 31 sierpnia 2015 roku
  Ogranicze ń w poborze energii elektrycznej, tj. tylko w tr akcie dwóch godzin w dniu 10 sierpnia
  2015 roku, czyli w pierwszych godzinach pierwszego dnia obowiązywania ograniczenia, które ącznie
  obejmowao okres 22 dni oraz uwzgl ędnia dziaania podj ęte przez LLF celem jak najszybszego
  dostosowania si ę do wprowadzonych ogranicze ń. Spóa w terminie dwóch tygodni od dnia
  otrzymania decyzji odwoaa si ę od niniejszej decyzji.  49

  Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania bada nia sprawozdania finansowego
  LUG S.A.
  W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęa uchwa ę numer 1/12/2017 w sprawie
  wyboru PKF Consult Spóka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą spóka komandytowa z siedzib ą
  w Warszawie jako biegego rewidenta, który dokona b adania sprawozdania finansowego LUG S.A.
  sporz ądzonego za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sko nsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitaowej LUG S.A. sporz ądzonego za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz wydania op inii do
  sprawozda ń finansowych za 2017 i 2018 rok. Rada Nadzorcza LUG S.A. podjęa tak że uchwa ę
  numer 2/12/2017, w której zobowi ązaa Zarz ąd LUG Light Factory Spóka z ograniczon ą
  odpowiedzialno ści ą do podj ęcia na Walnym Zgromadzenia Wspólników spóki u chway
  wprzedmiocie wyboru PKF Consult Spóka z ogra niczoną odpowiedzialno ści ą spóka
  komandytowa do badania jednostkowego sprawozdania finansowego LUG Light Factory Spóka
  z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą za 2017 i 2018 rok oraz wydania opinii do sprawozd ania
  finansowego za 2017 i 2018 rok. PKF Consult Spók a z ograniczoną odpowiedzialno ści ą spóka
  komandytowa z siedzib ą w W arszawie przy ul.Orzyckiej 6 lok. 1b jest w pisana przez Krajową
  Rad ę Biegych Rewidentów na list ę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych
  pod nr 447.
  3.2. Osi ągni ęcia w dziedzinie bada ń i rozwoju
  Bezwzgl ędnym warunkiem konkurencyjno ści oferty spóek Grupy Kapitaowej LUG jest nieusta nny
  rozwój, który w 2017 roku realizowany by w oparciu o kilka fundamentalnych elementów:
  - prace badawczo – rozwojowe zwi ązane z projektowaniem nowych rozwi ąza ń,
  - inwestycje w centrum badawczo – produkcyjne w Now ym Kisielinie,
  - rozwój technologiczny w oparciu o now ą spók ę w Grupie – BIOT Sp. z o.o.,
  - podnoszenie kwalifikacji wewn ętrznego laboratorium LUG,
  - rozszerzanie certyfikacji ISO,
  - doskonalenie procesów wewn ętrznych.
  Prace badawczo - rozwojowe w Grupie Kapitaowej LUG dotyczą gównie projektowania nowych
  rozwi ąza ń o świetleniowych, badaniem ich parametrów oraz ulepsza nia parametrów produktów
  znajduj ących si ę ju ż w ofercie. W 2017 roku spóka zale żna Emitenta, LUG Light Factory Sp. z o.o.
  zako ńczya pierwszy rok realizacji projektu dofinansowan ego ze środków Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do końca
  pa ździernika 2017 roku trway intensywne prace badawcz o - projektowe (etap I Projektu), które skupiay
  si ę na opracowaniu prototypów opraw o świetleniowych, w tym na opracowaniu specyfikacji pr ojektowej
  do ka żdego proponowanego prototypu. Na koniec 2017 roku o twartych byo 45 projektów
  prototypowania nowych opraw o świetleniowych i zestawów o świetleniowych. Do tej pory wykonano ju ż
  kilkadziesi ąt prototypów opraw. W styczniu 2018 roku zako ńczy si ę II etap Projektu, tj. zakup
  niezb ędnych środków trwaych do bada ń, testów i walidacji. Aktualnie trwaj ą prace nad zgoszeniami
  patentowymi, które zrodziy si ę podczas prac badawczo - rozwojowych. Projekt b ędzie realizowany do
  ko ńca 2018 roku, a jego cakowita warto ść wynosi 12,85 mln z, przy poziomie dofinansowania 42,05%
  kosztów kwalifikowanych.
  Pocz ąwszy od 2015 roku Dywizja R&D, Laboratorium oraz Dy wizja Elektroniki funkcjonują w centrum
  badawczo – produkcyjnmy zlokalizowanym w Nowym Kisi elinie, niespena 10 km od siedziby gównej
  LUG. W 2017 roku Emitent realizowa inwestycj ę w budow ę hali produkcyjno-magazynowej stanowi ącą
  rozbudow ę istniej ącego centrum. Nowa hala zwi ększya jego powierzchni ę o 1 500 metrów
  kwadratowych. Cakowity koszt niniejszej inwestycji wyniós ok. 2,33 mln z netto. Inwestycja ta miaa
  na celu zwi ększenie mo żliwo ści produkcyjnych zwi ązanych z realizacj ą bie żących i przyszych
  zamówie ń oraz dalszego rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A. W dniu 30.11.2017 roku Zarząd LUG
  Light Factory sp. z o.o., powzi ą informacj ę o wydaniu przez Powiatowego Inspektowa Nadzoru


  50
  Budowlanego Miasta Zielona Góra decyzji udzielaj
  ącej pozwolenia na u żytkowanie przebudowanej
  i rozbudowanej hali produkcyjno-magazynowej z zaple czem biuro-socjalnym.
  Od 01.08.2008r. dziaalno ść w zakresie bada ń i rozwoju prowadzona jest przez LUG Light Factory
  Sp. z o.o. w wewn ętrznym laboratorium znajduj ącym si ę w siedzibie Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  w Zielonej Górze. W styczniu 2016 nast ąpio przeniesienie i uruchomienie laboratorium foto –
  optycznego do centrum w Nowym Kisielinie W laborato rium, oprawy i komponenty testowane są gównie
  pod wzgl ędem bezpiecze ństwa u żytkowania. Badane s ą mi ędzy innymi warunki termiczne, szczelno ść
  opraw (stopie ń IP), odporno ść na udary mechaniczne (stopie ń IK), starzenie tworzyw sztucznych,
  a tak że wszelkie parametry elektryczne. Laboratorium Grup y Kapitaowej LUG S.A. wyposażone jest
  w komor ę bezprzeci ągow ą do bada ń termicznych opraw o świetleniowych zgodnie
  z norm ą PN-EN 60598-1 oraz urz ądzenie do badania palno ści materiaów metod ą rozgrzanego druta
  (GWT) zgodnie z norm ą PN-EN 60695-2-10. Ponadto komora do bada ń cieplnych, pozwala na
  przeprowadzanie testów starzeniowych tworzyw sztucz nych, co w poączeniu z na świetlaniem próbek
  ś wiatem UV umo żliwia przeprowadzanie symulacji trwao ści tworzyw sztucznych w czasie. W skad
  laboratorium wchodzi równie ż ciemnia fotometryczna wyposa żona w wysokiej klasy automatyczny
  system su żący do bardzo precyzyjnych pomiarów krzywych rozsyu ś wiato ści opraw o świetleniowych
  i innych źróde świata (Goniofotometr typu C-Gama). Laboratorium je st w peni dostosowane do potrzeb
  szerokiego spektrum kontroli jako ści produktów, a w 2018 roku laboratorium uzyskao z atwierdzenie
  systemu ISO 17025 przez jednostk ę TUV SUD.
  Designerzy opraw o świetleniowych, pracownicy Dziau Rozwoju oraz Dzia u Technicznego każdego
  roku intensywnie pracuj ą nad nowymi projektami opraw o świetleniowych, a tak że modyfikuj ą istniej ące
  ju ż produkty w celu zwi ększania ich jako ści i funkcjonalno ści oraz dostosowania ich cech
  do wymaga ń klientów. W 2017 roku wdro żono wiele nowo ści produktowych, spo śród których wszystkie
  oparte byy wy ącznie na technologii LED. Grupa Kapitaowa LUG cak owicie wycofaa się
  z ofertowania technologii konwencjonalnej, jej mini malny odsetek w sprzedaży wynika wy ącznie
  z realizacji ostatnich projektów sprzed kilku lat z aoferowanych w oparciu o tradycyjne źróda świata.
  Prace projektowo-koncepcyjne Grupy Kapitaowej LUG S.A. koncentrują si ę obecnie na intensywnym
  rozwoju w ramach IoT i segmentu SmartCity. W tych c elu w 2017 roku utworzono spókę technologiczn ą
  BIOT Sp. z o.o., której celem jest wzmocnienie pote ncjau Grupy LUG w obszarze rozwoju nowych
  technologii o świetleniowych i realizacja zao że ń strategicznych. Gównym obszarem dziaalno ści
  nowego podmiotu jest prowadzenie bada ń i wdra żanie nowych rozwi ąza ń technologicznych.
  Innym kierunkiem realizowanych dziaa ń rozwojowych jest optymalizacja kosztowa. W ramach tych
  dziaa ń w 2017 roku Emitent wdro ży szereg dziaa ń, w tym do najwa żniejszych nale ży wdro żenie
  filozofii KAIZEN oraz metody 5S. Filozofia KAIZEN, jako koncepcja staego doskonalenia trafia do
  kultury organizacyjnej LUG w kontek ście zaanga żowania wszystkich pracowników firmy, niezale żnie od
  szczebla, w stae poszukiwanie pomysów udoskonalen ia wszystkich obszarów organizacji. Pomys
  wdro żenia KAIZEN w LUG pojawi si ę w II poowie 2016 roku, lecz pene wdro żenie odbywao si ę
  w 2017 roku. Z caej organizacji do zespou wdro żeniowego wpyn ęo ponad 250 wniosków
  racjonalizatorskich z bardzo ró żnych obszarów dotykaj ących: optymalizacji kosztowej, ergonomii pracy,
  jako ści produktów i oddziaywania środowiskowego. Spo śród 250 zgosze ń, 170 wniosków zostao
  zaaplikowanych w organizacji, a wiele innych dziaa ń zostaje wdro żonych poprzez du ży stopie ń
  samorealizacji. Najwa żniejsz ą z wdro żonych technik okazaa si ę Metoda 5S (selekcja, systematyka,
  sprz ątanie, standaryzacja i samodyscyplina), która spowo dowaa znaczne usprawnienia pracy.
  Wdro żenie KAIZEN i 5S zaowocowao w ramach samej Dywizji Produkcji wzrostem efektywności
  produkcji o 4%, w tym w obszarze monta żu elektrycznego o 7%. Innym efektem zrealizowanych prac
  jest wi ększa dost ępno ść moduów LED i mo żliwo ść elastycznego reagowania na potrzeby rynku,
  co buduje przewag ę konkurencyjn ą Grupy Kapitaowej LUG S.A.  51
  3.3. Istotne informacje i dane niefinansowe
  3.3.1. Zasoby ludzkie
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. na dzie ń 31.12.2017 roku zatrudniaa 576 osób w stosunku do 527 osób
  w analogicznym momencie roku poprzedniego.
  Wykres 7 Poziom zatrudnienia w Grupie Kapitaowej LUG S.A. w latach 2014 – 2017 w ujęciu
  kwartalnym (zatrudnienie na podstawie umowy o prac ę)
  Ź ródo: LUG S.A.
  Szczegóowe informacje na temat zatrudnienia w Grup ie Kapitaowej LUG S.A. przedstawia poniższa
  tabela.
  Tabela 29 Zasoby ludzkie Grupy Kapitaowej LUG S.A. oraz spó ki LUG S.A. na dzień 31.12.2017 roku
  Wyszczególnienie Grupa Kapitaowa LUG
  S.A. LUG S.A.
  Liczba pracowników (peny etat) 576 0
  Liczba pracowników (niepeny etat) 3 0
  Inne formy zatrudnienia 12 0
  Ś
  rednia wieku pracowników 37 lat 8 m-cy -
  Struktura zatrudnienia wg wyksztacenia wy
  ższe - 49
  %
  ś rednie - 33 %
  zawodowe - 13 %
  podstawowe - 5% -
  Struktura zatrudnienia wg pci Kobiety – 41%,
  M
  ęż czy źni – 59% -
  Ź ródo: LUG S.A.
  398 399440
  437443452484
  465475492532
  527
  539534 555 576
  I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I k w. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
  2014 2015 2016 2017


  52
  3.3.2. Spoeczna odpowiedzialno
  ść biznesu
  Wszystkie podmioty Grupy Kapitaowej LUG S.A. reali zują ide ę biznesu odpowiedzialnego spoecznie
  uwzgl ędniaj ąc przepisy prawa, normy etyczne, a tak że interes spoeczny. W swej codziennej
  dziaalno ści biznesowej firma dba o wysokie standardy i harmo nię funkcjonowania w otoczeniu. Ponadto
  Spóka anga żuje si ę w inicjatywy spoeczno ści lokalnych oraz organizacji charytatywnych.
  Funkcjonuj ąc w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A., Emitent w 20 17 roku po raz kolejny wspar
  Powiatowy Dom Dziecka z Żarach. W ramach celowej inicjatywy świ ątecznej pracownicy i firma,
  w odpowiedzi na listy dzieci do Świ ętego Mikoaja, speniali dzieci ęce marzenia.
  Bardzo wa żn ą aktywno ści ą maj ącą miejsce na przeomie 2016/2017 byo wsparcie Centr um Interwencji
  Kryzysowej w Zielonej Górze, w ramach którego środki dedykowane na upominki dla klientów, LUG
  przeznaczy na remont i wyposa żenie mieszkania dedykowanego samotnym matkom z dzie ćmi,
  odbudowuj ącym swoje życie po traumatycznych przej ściach rodzinnych.
  Ponadto Grup Kapitaowa LUG S.A. wspiera spoeczno ść lokaln ą w ramach wspópracy z licznymi
  szkoami, instytucjami i mniejszymi organizacjami c harytatywnymi, co zostao docenione przez kapituę
  konkursu Biznes Wra żliwy Spoecznie, która 3 grudnia 2017 roku przyzna a LUG statuetkę „Wspólna
  warto ść” za dziaalno ść w zakresie CSR na rzecz lokalnej spoeczno ści, otwarcie na wspóprac ę
  z podmiotami ekonomii spoecznej oraz otwarte serc e na ich potrzeby.
  Odpowiedzialno ść spoeczna w zakresie ochrony środowiska
  Spóki Grupy Kapitaowej LUG S.A. prowadz ą odpowiedzialn ą polityk ę w dziedzinie ochrony środowiska
  oraz dokadaj ą nale żytej staranno ści, aby zarówno prowadzona dziaalno ść, jak i realizowane
  inwestycje byy zgodne z wymogami i uwzgl ędniay osi ągni ęcia technologiczne
  w dziedzinie ochrony środowiska.
  Szerzenie wiedzy z zakresu techniki świetlnej oraz nowoczesne narz ędzia marketingowe prowadz ą
  do wzrostu kultury energooszcz ędno ści w spoecze ństwie, a w konsekwencji do zmian w strukturze
  asortymentowej na rzecz energooszcz ędnych produktów o wy ższych standardach u żytkowych.
  Czterna ście wiod ących przedsi ębiorstw z bran ży o świetleniowej w Polsce, ącz ąc wasne cele
  prorozwojowe z postulatem ochrony środowiska utworzyo wspólnie organizacj ę: Zwi ązek Producentów
  Sprz ętu O świetleniowego „Pol-lighting”, którego LUG Light Fac tory Sp. z o.o. jest aktywnym czonkiem
  (m.in. udzia w Komisji Promocji) oraz partnerem projektu „Dobre Świato” realizowanego przez ww.
  Zwi ązek.
  Dziaania na rzecz ochrony środowiska nale żą do priorytetów LUG. Wdro żony i stosowany System
  Zarz ądzania Środowiskowego wedug mi ędzynarodowej normy ISO 14001:2015 oraz System
  Zarz ądzania Energi ą wedug normy ISO 50001:2011 potwierdzaj ą, że spóka zale żna Emitenta, LUG
  Light Factory Sp. z o.o., spenia wymagania prawne związane z ochron ą ś rodowiska. Zarówno Certyfikat
  Systemu Zarz ądzania Środowiskowego wedug normy ISO 14001:2015 jak i Cer tyfikat Systemu
  Zarz ądzania Energi ą wedug normy ISO 50001:2011 spóka LUG Light Facto ry Sp. z o.o. posiada od
  2018 roku.
  Spóki Grupy Kapitaowej LUG S.A. nie poniosy w 20 17 r. żadnych sankcji karnych z tytuu naruszenia
  wymaga ń z zakresu ochrony środowiska.
  Odpowiedzialno ść spoeczna w zakresie rozwoju zasobów ludzkich
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. przykada du żą wag ę do promocji takich warto ści jak równo ść, uczciwo ść
  i dialog. Maj ąc na uwadze sprawiedliwo ść spoeczn ą i równo ść pci, Emitent dba o równowag ę
  w zakresie struktury pciowej zasobów ludzkich, a t akże sprzeciwia si ę wszelkim formom dyskryminacji
  i rasizmu. Stosunek pracowników pci że ńskiej do pracowników pci m ęskiej stanowi 41% do 59%.


  53
  W skadzie Zarz
  ądu oraz Rady Nadzorczej LUG S.A. 1/3 czonków stano wią kobiety. Pracownikami
  firmy s ą osoby ró żnych narodowo ści.
  W ramach ście żki rozwoju, pracownicy spóek Grupy Kapitaowej LUG S.A. uczestniczą w licznych
  szkoleniach podnosz ących kwalifikacje zawodowe oraz rozszerzaj ą kompetencj ę na kursach
  j ę zykowych organizowanych w siedzibie firmy. Ponadto każda osoba rozpoczynaj ąca prac ę w firmie
  przebywa kilkudniowy cykl szkole ń z zakresu techniki świetlnej. Emitent wspiera tak że aktywno ść
  sportow ą pracowników skupionych w reprezentacji biegaczy LU G TEAM oraz w reprezentacji kolarzy
  górskich LUG MTB TEAM. Pod opiek ą firmy znajduje si ę równie ż utytuowany zawodnik powerliftingu
  osób niepenosprawnych, który ma na swoim koncie ud zia w Igrzyskach Olimpijskich w Rio oraz wielu
  imprezach sportowych rangi mi ędzynarodowej.
  Dziaania Grupy Kapitaowej LUG S.A. w obszarze mec enatu sportu zostay docenione przez wadze
  Zielonej Góry. W kwietniu 2016 roku Ryszard W torkow ski, Prezes Zarządu Spóki otrzyma wyró żnienie
  Prezydenta Miasta za dziaania zwi ązane z mecenatem sportu.
  Odpowiedzialno ść biznesu w ramach wsparcia sportu lokalnego
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. jest jednym ze sponsorów drużyny koszykarskiej Stelmet BC Zielona Góra
  – aktualnego Mistrza Polski.
  Firma LUG wspiera równie ż swoich pracowników, w tym Pana Marka Trykacza, pra cownika LUG oraz
  wielokrotnego mistrza Polski, medalist ę mistrzostw Europy i wicemistrza Świata w podnoszeniu
  ci ęż arów osób niepenosprawnych. Pan Marek Trykacz jest najlepszym zawodnikiem w swojej wadze
  w Europie i zajmuje I miejsce na li ście rankingowej naszego kontynentu.
  3.3.3. Nagrody
  W 2017 roku Emitent oraz spóki Grupy Kapitaowej L UG S.A., w tym w szczególności LUG Light Factory
  Sp. z o.o. otrzyma nagrody i wyró żnienia zaprezentowane w tabeli poni żej.
  Tabela 30 Nagrody i wyró żnienia w 2017 roku.
  Nagroda Opis Kapitua / organizator
  Najlepsza Inwestycja
  O świetleniowa Park Technologiczny w om
  ży
  otrzyma III nagrod ę w kategorii
  „Iluminacja obiektów publicznych,
  prywatnych oraz obiektów sakralnych”. Polski Zwi
  ązek Przemysu
  O świetleniowego
  iF Design Award 2017 Oprawa LUG Cruiser 2LED laureatem
  konkursu iF DESIGN AWARD w
  kategorii Produkty O świetleniowe. iF International Forum
  Design
  Red Dot Design Award Oprawa LUG Cruiser 2LED laureatem
  konkursu Red Dot Design Award Design Zentrum Nadrenia
  Pónocna-Westfalia w Essen
  Lubuski Lider Biznesu I miejsce w kategorii du
  żych
  przedsi ębiorstw dla LUG Light Factory
  Sp. z o.o. Zachodnia Izba
  Przemysowo - Handlowa
  The Best Annual Report
  2016 Nagroda gówna dla LUG S.A. w
  kategorii spóek z rynku New Connect
  za raport roczny LUG S.A. za rok 2016. Instytut Rachunkowo
  ści i
  Podatków


  54
  Zota Strona Emitenta X Nagroda za najlepszy serwis relacji
  inwestorskich w kategorii spóek z rynku NewConnect Stowarzyszenie
  Emitentów Giedowych
  Biznes Wra żliwy Spoecznie Nagroda w postaci statuetki „Wspólna
  Warto ść” dla LUG Light Factory Sp. z
  o.o. za dziaalno ść w zakresie CSR na
  rzecz lokalnej spoeczno ści, otwarcie
  na wspóprac ę z podmiotami ekonomiii
  spoecznej oraz otwarte serce na ich potrzeby. Fundacja na rzecz
  Collegium Polonicum
  Ź ródo: LUG S.A.
  3.3.4. Targi i konferencje
  LUG Light Factory Sp. z o.o., jako spóka zale żna Emitenta i podmiot realizuj ący dziaalno ść projektow ą,
  produkcyjn ą i handlow ą reprezentowaa Grup ę Kapitaow ą LUG S.A. w 2017 roku
  na wielu targach i spotkaniach bran żowych :
  · LED EXPO Benelux 2017
  W dniach 8-9 lutego odbyy si ę w targi LED EXPO Benelux 2017 w Hertogenbosch w Ho landii. Na
  stanowisku LUG zaprezentowano wybrane oprawy LUG, a wśród nich URBANO LED, zdobywc ę
  nagrody DOBRY WZÓR 2015 oraz POW ERLUG LED, laureata iF Design Award 2016.
  · Konferencja „Argentina – the country to invest in”
  Dnia 22 lutego 2017 roku, na W ydziale Prawa i Admin istracji Uniwersytetu Warszawskiego, odbya
  si ę organizowana w ramach projektu Warsaw Latin Conven tion konferencja naukowa „Argentina –
  the country to invest in”. Konferencja miaa na cel u pokazanie potencjau inwestycyjnego krajów
  Ameryki Poudniowej na przykadzie Argentyny, która jest drugim, po Brazylii, partnerem
  handlowym Polski w regionie Ameryki aci ńskiej i Karaibów. W konferencji wzi ą udzia Pan Eryk
  Wtorkowski, Dyrektor ds. Rozwoju w Grupie Kapitaow ej LUG S.A. Firma LUG, która podpisaa
  porozumienie z lokalnym Rz ądem argenty ńskiej Prowincji Misiones, zostaa przedstawiona na
  konferencji jako przykad polskiej inwestycji w Arg entynie. W ramach porozumienia, w Argentynie
  powstanie zakad produkuj ący oprawy o świetleniowe LUG przeznaczone do o świetlenia
  przestrzeni miejskiej Prowincji Misiones.
  · LUG na targach Barcelona Builing Construmat 2017
  Dnia 23 maja 2017 roku rozpocz ęa si ę 20 edycja targów Barcelona Building Construmat.
  Organizowane w centrum konferencyjnym Fira Barcelon a targi są miejscem wymiany wiedzy
  i do świadcze ń firm i instytucji dziaaj ących w bran ży budowlanej z caego świata. LUG
  zaprezentowa na swoim stoisku szereg profesjonalny ch rozwiąza ń o świetleniowych LED
  o szerokim zakresie zastosowa ń m.in. w obiektach przemysowych, infrastrukturalny ch czy
  powierzchniach sprzeda żowych.
  · Hannover Messe 2017
  W 2017 roku przedstawiciele firmy LUG go ścili w śród presti żowego grona wystawców Hannover
  Messe 2017, najwi ększych targów przemysowych świata. Na stoisku Kostrzy ńsko-Subickiej
  Specjalnej Strefy Ekonomicznej mo żna zobaczy ć produkty LUG oraz spotka ć si ę z naszymi
  przedstawicielami.  55
  ·
  LUG na targach POWER&ELECTRICITY WORLD AFRICA
  W dniach 28-29 marca 2017 r., w Sandton Convention Centre w Johannesburgu odbyy się targi
  sektora energetycznego Power&Elecricity World Afric a 2017. W targach wzi ęo udzia ponad 300
  wystawców i 7000 zwiedzaj ących. Targi po ączone byy z seri ą konferencji i seminariów
  po świ ęconych m.in. odnawialnym źródom energii, efektywno ści energetycznej i o świetleniu.
  Podczas wydarzenia, na wspólnym stoisku z W PHI w Jo hannesburgu, firma LUG zaprezentowaa
  wybrane produkty ze swojego portfolio nowoczesnych, energooszczędnych opraw o świetleniowych
  LED. Podczas seminarium po świ ęconego efektywno ści energetycznej i o świetleniu, przedstawiono
  jego uczestnikom podstawowe zalety technologii LED i korzyści z jej stosowania, takie jak
  oszcz ędno ść energii czy poprawa bezpiecze ństwa i komfortu u żytkowników przestrzeni
  o świetlonych profesjonalnymi systemami o świetleniowymi LED.
  · LUG na konferencji BIM OBJECT Poland
  W dniu 15 wrze śnia 2017 roku firma LUG wzi ęa udzia w konferencji BIM organizowanej przez
  BIMobject Poland – platform ę, na której ju ż wkrótce dost ępne b ęd ą modele naszych opraw
  o świetleniowych w formatach oprogramowania Revit, Arc hiCAD, SketchUP, AutoCAD oraz
  w formatach IFC, 3DS. W trakcie konferencji miao m iejsce wystąpienie Gównego Architekta LUG,
  który przedstawi prezentacj ę ukazuj ącą proces usprawnienia wspópracy z architektami za p omocą
  obiektów BIM. W ydarzenie byo obj ęte zotym patronatem Stowarzyszenia Architektów Pol skich,
  partnerem medialnym by miesi ęcznik Builder.
  · LUG partnerem o świetleniowym VI Kongresu Transportu Publicznego
  Dnia 12 pa ździernika 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik w Wars zawie rozpoczą si ę VI Kongres
  Transportu Publicznego. LUG jako lider w dziedzinie oświetlenia infrastruktury kolejowej
  i drogowej, by Partnerem O świetleniowym tego wydarzenia. V-ce Prezes Zarz ądu i Dyrektor
  Techniczny, Pan Mariusz Ejsmont b ędąc ekspertem w dziedzinie o świetlenia bra udzia
  w panelach dyskusyjnych i podkre śla pozytywny wpyw nowoczesnego, profesjonalnego
  o świetlenia na bezpiecze ństwo i komfort pasa żerów korzystaj ących z transportu publicznego.
  · LUG partnerem o świetleniowym V Kongresu Infrastruktury Polskiej
  W dniu 19 czerwca 2017 roku w Warszawie odby si ę V Kongres Infrastruktury Polskiej. To coroczne
  wydarzenie jest najwi ększym w Polsce spotkaniem przedstawicieli firm i in stytucji związanych
  z sektorem infrastrukturalnym. Firma LUG, jako wiod ący producent profesjonalnych rozwi ąza ń
  o świetleniowych LED dla infrastruktury, wzi ęa udzia w wydarzeniu w charakterze Partnera
  O świetleniowego. Na stoisku LUG zaprezentowano wybran e rozwiązania o świetleniowe oraz
  narz ędzia i programy wsparcia skierowane do sektora infr astrukturalnego.
  · LED Expo Ukraine 2017
  W dniach 13-15 wrze śnia w hali Kyiv ExpoPlaza w Kijowie firma LUG Light Factory zaprezentowaa
  wybrane produkty z portfolio profesjonalnych rozwi ąza ń o świetleniowych dla projektów
  infrastrukturalnych i przemysowych marki LUG. Go ście na specjalnie przygotowanym stoisku LUG
  mieli mo żliwo ść zapozna ć si ę z lini ą produktow ą LUGBOX oraz porozmawia ć z doradcami LUG.
  · LUG sponsorem Festiwalu Architektury 2017
  W dniu 20 wrze śnia 2017 roku w siedzibie SARP odbya si ę druga edycja Festiwalu Architektury
  2017, którego sponsorem zostaa firma LUG. Podczas Festiwalu zaprezentowano dorobek
  architektury oraz ludzi, którzy z pasj ą tworz ą otaczaj ącą przestrze ń. W ydarzenie stanowi idealn ą
  okazj ę do poznania najnowszych trendów i kierunków we wsp óczesnej architekturze oraz
  szerokiego spektrum zagadnie ń zwi ązanych z planowaniem przestrzennym (m.in. barier w rozwoju
  miast). Tegorocznej edycji Festiwalu towarzyszyy r ównież obchody 140. rocznicy istnienia SARP.  56
  ·
  LUG partnerem VI edycji Smart City Forum
  W dniach 20-21 wrze śnia 2017 roku odbya si ę VI edycja konferencji Smart City Forum. Celem
  konferencji jest wymiana wiedzy i poszukiwanie rozw ią za ń d ążą cych do unowocze śnienia
  infrastruktury polskich miast, zwi ększenia ich interaktywno ści oraz poprawy jako ści życia ich
  mieszka ńców. LUG Light Factory by partnerem tego wydarzeni a.
  · ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC – świat energii jutra
  W dniu 20 pa ździernika 2017 odbya si ę XIV Konferencja „ENERGETYKA PRZYGRANICZNA
  POLSKI I NIEMIEC – świat energii jutra”, której sponsorem bya firma LU G Light Factory Sp. z o.o.
  Podczas konferencji poruszono zagadnienia takie jak aktualny stan polskiej i niemieckiej energetyki,
  pakiet europejski – czysta energia dla wszystkich o raz lokalne systemy zarządzania energi ą.
  · LUG na targach Power Kazahstan 2017
  W dniach 24-26 pa ździernika 2017 roku w Amaty odbya si ę kolejna edycja targów Power
  Kazakshtan oraz towarzysz ących im wydarze ń Re-Energy i Lighting Kazakhstan. Przedstawiciele
  LUG obecni na stoisku LUG wspierali swoj ą wiedz ą i do świadczeniem zainteresowane osoby.
  · Smart City Expo World Congress 2017
  W dniach 14-16 listopada 2017 roku odbyy si ę targi Smart City Expo World Congress 2017
  w Barcelonie, gdzie przedstawiciele firmy LUG przed stawili innowacyjne rozwiązania dla
  inteligentnych miast opracowane we wspópracy z Cis co Systems Inc. Zaprezentowano m.in.
  demonstracyjn ą instalacj ę inteligentnych rozwi ąza ń o świetleniowych LUG oraz szeroki zakres
  funkcjonalno ści oferowanych przez rozwi ązania opracowane wspólnie z Cisco.
  · INSEC 2017
  W dniach 15-16 listopada 2017 roku odbya si ę mi ędzynarodowa wystawa i konferencja INSEC
  2017 - wydarzenie skoncentrowane wokó zagadnie ń zwi ązanych z bezpiecze ństwem Pa ństwa,
  zarówno wewn ętrznym jak i ochron ą granic przed zró żnicowanymi zagro żeniami, co stworzyo
  mo żliwo ść prezentacji innowacyjnych rozwi ąza ń i technologii na rzecz bezpiecze ństwa oraz
  modernizacji su żb mundurowych.
  · ENERGY EXPO ARENA 2017 - Mi ędzynarodowe Targi Odnawialnych Źróde Energii
  W dniach 29-30 listopada 2017 roku odbya si ę III edycja targów Energy Expo Arena w Ostródzie.
  To jedyne w skali kraju targi bran żowe ącz ące tematyk ę odnawialnych źróde energii
  i inteligentnych miast. Nowo ści ą tegorocznej edycji targów bya strefa Smart City p oświ ęcona
  w cao ści nowoczesnym rozwi ązaniom technologicznym przeznaczonym dla miast. Fir ma LUG Light
  Factory jako czoowy europejski producent profesjon alnego oświetlenia LED z wieloletnim
  do świadczeniem posiada w swoim portfolio seri ę nowoczesnych rozwi ąza ń o świetleniowych dla
  przestrzeni miejskich. Oferujemy szeroki zakres ws parcia miastom, gminom i innym instytucjom na
  ka żdym etapie modernizacji infrastruktury o świetleniowej.
  · LUG sponsorem Kongresu O świetleniowego LED POLSKA 2017
  W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Centrum Olimpijs kim w Warszawie odbya się III edycja
  Kongresu O świetleniowego LED Polska 2017. Po raz kolejny firma LUG jest sponsorem tego
  wa żnego wydarzenia po świ ęconego w cao ści technologii LED. Du żym atutem kongresu s ą liczne
  wykady merytoryczne prowadzone przez wysokiej klas y ekspertów w dziedzinie oświetlenia.
  Pierwszego dnia, w bloku tematycznym „Nowoczesne te chnologie a oświetlenie LED” eksperci LUG
  opowiedzieli o funkcjach jakie peni o świetlenie w nowoczesnych miastach pod ążających za ide ą
  SMART CITY. Drugiego dnia kongresu odby si ę panel dyskusyjny z udziaem eksperta LUG na
  temat jako ści produktów o świetleniowych LED. Kongresowi towarzyszya wystawa skadająca si ę
  ze stoisk informacyjnych. Na stoisku firmy LUG zapr ezentowano innowacyjne rozwiązania LED
  su żące m.in. o świetleniu powierzchni publicznych i przemysowych.  57
  ·
  LUG na Dniach O świetlenia 2017
  W dniach 13-14 grudnia 2017 r. w Lyon we Francji od byy się Dni O świetlenia b ęd ące po ączeniem
  trzech wiod ących w tym kraju wydarze ń w zakresie technologii LED i o świetlenia. Konferencje
  LumiVille Forum byy prowadzone równolegle z Forum LED Europe Congress / Expo oraz
  konferencjami Full LED Expo. Te dwa dni wydarzenia stanowiy idealną paszczyzn ę do spotkania
  z najlepszymi ekspertami w dziedzinie o świetlenia zewn ętrznego, w szczególno ści przestrzeni
  publicznych.
  3.3.5. Relacje inwestorskie
  Transparentno ść oraz wysoka jako ść polityki informacyjnej to najwa żniejsze elementy realizowanej
  przez Grup ę Kapitaow ą LUG S.A. komunikacji ze środowiskiem rynku kapitaowego. W tym celu
  Emitent wykorzystuje dwa rodzaje instrumentów. Pier wszym z nich są dziaania o charakterze
  obligatoryjnym, drugi rodzaj to alternatywne narz ędzia komunikacji. Zarz ąd Emitenta dokada wszelkiej
  staranno ści, aby w obu obszarach dziaa ć z zachowaniem najwy ższych standardów. Realizuj ąc
  obligatoryjne obowi ązki informacyjne, LUG S.A. uzupenia je o szereg dz iaań z zakresu komunikacji
  korporacyjnej, które pozwalaj ą inwestorom jak najlepiej pozna ć Emitenta i podejmowa ć racjonalne
  decyzje inwestorskie.
  W obszarze uzupeniaj ących dziaa ń z zakresu komunikacji na szczególn ą uwag ę zasuguj ą
  nast ępuj ące:
  · Publikacja raportu rocznego za 2016 w wersji online
  W 2017 roku LUG S.A. jako jedna z nielicznych spóe k na rynku NewConnect opublikowaa raport
  roczny za 2016 r. w wersji online. Taka forma rapor tu, obok tradycyjnej wersji drukowanej jest
  nowoczesn ą form ą komunikacji odpowiadaj ącą światowym trendom digitalizacji wszystkich sfer
  biznesu. Jest to standard, który na stae wszed do kanonu komunikacji Grupy Kapitaowej LUG S.A. -
  to ju ż kolejne po raportach za rok 2012, 2013, 2014, 2015 , 2016 roku sprawozdanie roczne
  zakomunikowane inwestorom w tej formie. Opublikowan y raport roczny za 2016 rok zosta doceniony
  i wyró żniony w konkursie The Best Annual Report przez Inst ytut Rachunkowości i Podatków.
  · Zwyci ęstwo w konkursie Zota Strona Emitenta
  W 2017 roku serwis relacji inwestorskich LUG S.A. z wycięży w kolejnej edycji konkursu Zota Strona
  Emitenta w kategorii spóek z rynku NewConnect. W yn iki plebiscytu organizowanego przez
  Stowarzyszenie Emitentów Giedowych ogoszono w cze rwcu 2017 roku.
  Serwis relacji inwestorskich LUG S.A. po raz ósmy z rzędu trafi do finaowej trójki, natomiast tytu
  najlepszej strony na rynku NewConnect otrzyma po r az piąty z rz ędu oraz szósty raz w historii konkursu
  (nagrody w latach: 2009, 2013, 2014, 2015, 2016). W uzasadnieniu werdyktu wymienione zostay takie
  cechy serwisu relacji inwestorskich LUG S.A. jak bi eżą ca aktualizacja zawarto ści, bardzo atrakcyjna
  szata graficzna, a tak że niespotykana w śród serwisów internetowych spóek notowanych na ryn ku
  NewConnect funkcjonalno ść, jak ą jest mo żliwo ść synchronizacji kalendarium wydarze ń istotnych dla
  inwestorów z kalendarzem Google.
  · LUG S.A. laureatem „The Best Annual Report 2016”
  W dniu 19 pa ździernika 2017 r., LUG S.A otrzyma nagrod ę gówn ą w kategorii spóek z rynku
  NewConnect za raport roczny LUG S.A. za rok 2016, p rzyznawaną przez kapitu ę konkursu „The Best
  Annual Report 2016”. To ju ż czwarta nagroda przyznana spóce za wysokie standa rdy raportowania.
  Uroczysta gala finaowa, podczas której wyró żnienie odebra Prezes LUG S.A. Ryszard Wtorkowski,
  zorganizowana zostaa przez Instytut Rachunkowo ści i Podatków w sali notowa ń Giedy Papierów
  Warto ściowych w Warszawie.  58
  3.3.6. Dziaania marketingowe
  Rok 2017 by czasem zakomunikowania i wdra żania w organizacji Strategicznych Kierunków Rozwoju
  na lata 2017 – 2021. Przyj ęte do realizacji kierunki koncentruj ą si ę na trzech grupach decydentów –
  architekci, wodarze i projektanci wn ętrz. To wa śnie na tych grupach skupiay si ę wszelkie dziaania
  marketingowe w ramach Grupy Kapitaowej LUG S.A. G ównym motywem tworzenia materiaów
  marketingowych bya ich personalizacja i dostosowan ie do potrzeb każdej spo śród zidentyfikowanych
  grup decydentów.
  Komunikacja marketingowa skierowana do wn ętrza organizacji koncentrowaa si ę na dziaaniach
  wspieraj ących identyfikacj ę pracowników z nowymi kierunkami rozwoju. Do najwa żniejszych dziaa ń
  z tego obszaru nale ży kampania zwi ązana z komunikacj ą strategii oparta na filmie i evencie
  strategicznym „poLUGmy strategi ę!”.
  Inne wybrane dziaania marketingowe:
  · Strefa P - realizacja i wdro żenie narz ędzi typu self-service dla pracowników w ramach popr awy
  efektywno ści procesów wewn ętrznych;
  · Udzia LUG w najwi ększych targach bran żowych Light & Biulding we Frankfurcie nad Menem –
  prace koncepcyjne, wyonienie wykonawców. Targi odb yy się w marcu 2018 roku.
  · Jednolity System Zarz ądzania Projektami – prace koncepcyjne i wyonienie wykonawców,
  realizacja nast ąpi w 2018 roku.
  · Film strategiczny – materia video prezentuj ący filozofi ę dziaania LUG w obszarze
  wspódziaania z decydentami i w kontek ście wyonionych warto ści.
  · poLUGmy strategi ę! – event integracyjny dla pracowników LUG, którego celem jest konsolidacja
  ś rodowiska LUG wokó wspólnie wyonionych warto ści i obranych strategicznych kierunków
  rozwoju.
  3.3.7. Post ępowania przed s ądem
  W dniu 13.07.2016 r. Zarz ąd LUG S.A. przekaza informacj ę o wszcz ęciu przez Prezesa Urz ędu
  Regulacji Energetyki (,,Prezes URE"), z urz ędu, post ępowania administracyjnego w sprawie
  wymierzenia LUG Light Factory Sp. z o.o., spóce za leżnej LUG S.A. ("Spóka"), kary pieni ężnej
  w zwi ązku z powzi ęciem podejrzenia o naruszeniu przez Spók ę obowi ązku stosowania si ę do
  wprowadzonych w dniach 10 - 31 sierpnia 2015 r. ogr aniczeń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej, co, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyc zne
  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1059 ze zm., ,,Ustawa PE"), p odlega karze pieniężnej.
  W nawi ązaniu do powy ższego post ępowania, w dniu 27 grudnia 2017 roku do siedziby Em itenta
  wpyn ęa decyzja Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki w sprawie nao żenia kary pieni ężnej
  w wysoko ści 1.000 z (sownie: tysi ąc zotych) na spók ę zale żn ą Emitenta – LUG Light Factory Sp.
  z o.o. z siedzib ą w Zielonej Górze za niestosowanie si ę do ogranicze ń w dostarczaniu i poborze energii
  elektrycznej wprowadzonych w dniach 10 - 31 si erpnia 2015 roku, co zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt.
  3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe tyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 ze zm.), podlega
  karze pieni ężnej. W ysoko ść kary nao żonej przez Prezesa URE odzwierciedla bardzo niewiel ki stopień
  przekroczenia przez LUG Light Factory Sp. z o.o. wp rowadzonych w dniach 10-31 sierpnia 2015 roku
  ogranicze ń w poborze energii elektrycznej, tj. tylko w tr akcie dwóch godzin w dniu 10 sierpnia 2015
  roku, czyli w pierwszych godzinach pierwszego dnia obowiązywania ograniczenia, które ącznie
  obejmowao okres 22 dni oraz uwzgl ędnia dziaania podj ęte przez Spók ę celem jak najszybszego
  dostosowania si ę do wprowadzonych ogranicze ń. LUG Light Factory Sp. z o.o. w terminie dwóch
  tygodni od dnia otrzymania decyzji, odwoaa si ę od niniejszej decyzji.  59
  W okresie sprawozdawczym tj. w okresie od 01.01.201
  7 - 31.12.2017 r. oraz na dzień sporz ądzenia
  niniejszego sprawozdania LUG S.A., ani pozostae sp óki wchodzące w skad Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. nie prowadziy innych istotnych post ępowa ń przed s ądem, organem wa ściwym dla post ępowania
  arbitra żowego lub organem administracji publicznej.
  3.4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Gru py Kapitaowej LUG S.A
  3.4.1. To makroekonomiczne
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. w 2017 roku funkcjonowaa w otoczeniu charakteryzującym si ę
  nast ępuj ącymi wska źnikami gospodarczymi:
  · Wedug danych Gównego Urz ędu
  Statystycznego, w caym 2017 roku tempo
  wzrostu gospodarczego wynioso 4,6 proc.
  Byo to najwy ższe tempo wzrostu
  gospodarczego od sze ściu lat. Wg oceny IPAG
  oznacza to, że w czwartym kwartale ub. roku
  PKB wzrós o 5,1 proc. w porównaniu
  z analogicznym okresem roku poprzedniego.
  W ostatnich trzech miesi ącach 2017 roku
  nast ąpio dalsze przyspieszenie tempa
  wzrostu gospodarczego, a kwartalna
  dynamika zmian bya najwy ższa od 24
  kwartaów. Uwzgl ędniaj ąc czynniki sezonowe,
  tempo wzrostu PKB wynioso 1,2 proc.
  w stosunku do poprzedniego kwartau.
  10
  · Gównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w caym 2 017 roku by popyt krajowy,
  a popyt zagraniczny tempo to jeszcze zwi ększa . Tempo wzrostu popytu krajowego w caym 2017
  roku wynioso 4,7 proc., a w czwartym kwartale wzró s on do 5,1 proc. Skadnikiem popytu krajowego
  o najwy ższej dynamice byy w 2017 roku nakady brutto na środki trwae , czyli inwestycje, cho ć
  wyra źne przyspieszenie tempa wzrostu tego agregatu nast ąpio dopiero w ostatnim kwartale.
  W opinii IPAG, przyspieszenie tempa wzrostu nakadó w brutto na środki trwae wynikao ze wzrostu
  zarówno inwestycji publicznych, w tym równie ż samorz ądowych, jak i prywatnych.
  · W uj ęciu sektorowym najszybciej rozwijaj ącą si ę cz ęścią gospodarki, zarówno w czwartym kwartale
  jak i w caym 2017 roku byo budownictwo. W okresie od pa ździernika do grudnia warto ść dodana
  w budownictwie zwi ększya si ę o 10,0 proc., a produkcja sprzedana budownictwa
  w przedsi ębiorstwach zatrudniaj ących powy żej dziewi ęciu osób o 17,1 proc. W caym roku 2017
  tempa te wyniosy odpowiednio 11,5 proc. oraz 12,1 proc. Należy pami ęta ć, i ż dane te odnosz ą si ę
  do roku 2016, kiedy to odnotowano wyj ątkowo g ębok ą dekoniunktur ę w tym sektorze.
  · Prognozowane tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2018 roku w Polsce wyni esie 4,0
  proc., co oznacza, że b ędzie ono nieco ni ższe ni ż w roku poprzednim. W zrost gospodarczy b ędzie
  zwalnia w kolejnych kwartaach, co wynikao b ędzie cz ęściowo z czynników statystycznych,
  a cz ęściowo b ędzie skutkiem spadku nakadów inwestycyjnych w 2016 roku i ich zastoju w pierwszej
  poowie 2017 roku. W pierwszym kwartale 2018 roku P KB wzrośnie o 4,2 proc., a w czwartym o 3,7
  10 IPAG „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 97” Nr 1/2018 (luty 2018)
  Wykres 8.
  Historyczne, szacunkowe
  i prognozowane tempo wzrostu PKB
  w Polsce [r/r, %]
  Ź ródo: NBP, IPAG
  3,8
  3,33,64,6
  33,2
  2,62,7 4,1
  44,9
  5,1
  4,24,1 4
  3,7
  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
  2015 2016 2017 2018


  60
  proc. Rok 2019 przyniesie wg oczekiwa
  ń dalsze obni żenie tempa wzrostu PKB, który powinien
  wynie ść 3,5 proc.
  11
  Na siln ą korelacj ę globalnej koniunktury gospodarczej z sytuacj ą w bran ży o świetleniowej wskazuje
  m.in. raport firmy McKinsey & Company
  12, który podkre śla, i ż rynek opraw o świetleniowych, rynek źróde
  ś wiata oraz rynek systemów sterowania o świetleniem s ą nap ędzane gównie przez nowe instalacje,
  które s ą bezpo średnio uzale żnione od aktywno ści inwestycyjnej. Ta za ś jest wprost skorelowana
  z dynamik ą PKB.
  3.4.2. Sytuacja finansowa
  Przychody
  Wykres 9. Przychody ze sprzeda ży i ich podzia w uj ęciu geograficznym
  [mln z, %]
  Skonsolidowane przychody Grupy Kapitaowej LUG S.A. w 2017 r. wzrosy o 17,7% do 142,30 mln z.
  W ci ągu roku obserwowana bya tradycyjna w bran ży o świetleniowej sezonowo ść sprzeda ży (wy ższa
  sprzeda ż nast ępuje w ka żdym kolejnym kwartale roku). Do wzrostu przychodów w 2017 roku przyczyni
  si ę bardzo dobry I kwarta (wzrost w tym kwartale wyni ós aż +38,2% w uj ęciu r/r), a tak że wzrosty
  w kolejnych kwartaach.
  Przychody ze sprzeda ży realizowanej w Polsce wzrosy w ci ągu 2017 r. o 11,4%, do warto ści 61,96 mln
  z. Zdecydowanie bardziej dynamicznie rosy przycho dy eksportowe (o +23,1%) i wyniosy 80,34 mln z.
  Spowodowao to dalsz ą zmian ę struktury geograficznej przychodów: udzia eksport u wzrós o 2,5pp do
  56,5%. Jest to zgodne z jednym z gównych kierunków strategicznego rozwoju zapowiadanych przez
  Zarz ąd w I poowie 2017 r. (w 2021 r. eksport ma odpowia dać za 75% skonsolidowanych przychodów
  Grupy Kapitaowej).
  11 Ibidem 12 McKinsey&Company, „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, second edition,
  2012.
  120,86
  142,30
  2016 2017
  Eksport 54,0% Kraj
  46,0% 2016 Eksport
  56,5% Kraj
  43,5% 2017


  61
  Koszty i inwestycje
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaów w 2017
  r. wyniosy 80,44 mln z i byy wy ższe o 9,3% ni ż w 2016 r.,
  a zatem osi ągn ęy dynamik ę ni ższ ą ni ż wzrost przychodów.
  Na tak korzystn ą tendencj ę zo żyo si ę kilka czynników, a do
  najwa żniejszych nale żą efekty wdro żenia metodologii KAIZEN,
  która przyczynia si ę do zwi ększenia efektywno ści
  wykorzystania surowców i materiaów w procesach
  produkcyjnych, a tak że korzystnie ksztatuj ące si ę, zwaszcza
  w ostatnich kwartaach roku, kursy walutowe EUR i U SD.
  W efekcie udzia kosztów sprzedanych produktów, tow arów
  i materiaów spad do najni ższego w historii poziomu 56,5%
  (spadek o 4,4pp w stosunku do poprzedniego roku).
  Koszty sprzedaży w 2017 roku wyniosy 36,23 mln z i byy
  o 20,7% wy ższe ni ż przed rokiem. By to wzrost szybszy ni ż
  zwi ększenie przychodów, jednak zgodnie z zapowiedziami
  wynika on z konieczno ści inwestycji w zespó sprzeda ży
  eksportowej, udzia w licznych mi ędzynarodowych targach
  i konferencjach bran żowych oraz w dotarcie z informacj ą
  i promocj ą spóki do nowych potencjalnych klientów
  zagranicznych, co jest niezb ędne dla realizacji strategicznych
  kierunków rozwoju. Stosunek kosztów sprzeda ży do
  przychodów wyniós 25,5%, co jest poziomem zbli żonym do
  warto ści odnotowanej w poprzednim roku (wówczas wyniós
  24,8%)
  Koszty ogólnego zarządu w 2017 r. wyniosy 19,88 mln z i byy
  wy ższe o 51,6%, ni ż w 2016 r. W zrost kosztów ogólnego
  zarz ądu jest zwi ązany z rozwojem grupy kapitaowej,
  w szczególno ści spóki argenty ńskiej (istotny koszt ekspertyz,
  analiz i bada ń w Ameryce Poudniowej) oraz utworzonej
  w II póroczu 2017 r. spóki technologicznej BIOT S p. z o.o.,
  a tak że z kosztami ponoszonymi w zwi ązku z procesem
  przygotowa ń do debiutu na rynku regulowanym. Stosunek
  kosztów ogólnego zarz ądu do przychodów wyniós w 2017 r.
  14,0%.
  Wykres 10.
  Koszty sprzedanych
  produktów, towarów i materiaów
  i ich relacja do przychodów
  [mln z, %]
  Wykres 11. Koszty sprzeda ży i ich
  relacja do przychodów
  [mln z, %]
  Wykres 12. Koszty ogólnego
  zarz ądu i ich relacja do przychodów
  [mln z, %]
  73,63 80,44
  60,9% 56,5%
  2016 2017
  30,02
  36,23
  24,8% 25,5%
  2016 2017
  13,12
  19,88
  10,9% 14,0%
  2016 2017


  62
  Zyski
  Skonsolidowany zysk brutto na sprzeda ży wyniós w 2017 r.
  61,86 mln z, co oznacza wzrost o 31,0% w uj ęciu r/r,
  zdecydowanie wy ższy ni ż wzrost przychodów ze sprzeda ży.
  W efekcie mar ża brutto na sprzeda ży wzrosa do historycznie
  rekordowego poziomu 43,5%, o 4,4pp wy ższego ni ż w 2016 r.
  Mar ża brutto na sprzeda ży bya zdecydowanie wy ższa
  w drugim póroczu (wyniosa ona odpowiednio 46,4% w III kw.
  i 48,0% w IV kw. 2017 r.).
  Skonsolidowany wynik EBITDA wyniós w 2017 r. 12,30 mln z,
  co oznacza wzrost o 23,6% w stosunku do roku poprze dniego.
  Dynamika wyniku EBITDA jest wy ższa od tempa wzrostu
  przychodów ze sprzeda ży. Jest ona jednocze śnie ni ższa ni ż
  tempo wzrostu zysku brutto na sprzeda ży, z uwagi na
  obci ążenie kosztami inwestycji ponoszonych na rozwój Grup y
  Kapitaowej, co zostao odnotowane we wzro ście kosztów
  ogólnego zarz ądu i kosztów sprzeda ży. Mar ża EBITDA w 2017
  r. osi ągn ęa 8,6% i bya o 0,4pp wy ższa ni ż przed rokiem.
  Skonsolidowany zysk operacyjny wyniós w 2017 r. 7, 26 mln z
  i by wy ższy o 32,1% od wyniku z poprzedniego roku.
  Dynamika w przypadku zysku operacyjnego bya wy ższa ni ż
  dynamika wyniku EBITDA, jednak nale ży zwróci ć uwag ę na
  ni ższ ą baz ę porównawcz ą (strata operacyjna w I kw. 2016 r.).
  Mar ża operacyjna wyniosa w 2017 r. 5,1% i bya o 0,6pp
  wy ższa ni ż przed rokiem. Podobnie jak w przypadku
  pozostaych poziomów wyniku zauwa żalna bya w tym
  przypadku sezonowo ść typowa dla bran ży o świetleniowej –
  w ka żdym kolejnym kwartale 2017 r. poziom mar ży operacyjnej
  wzrasta.
  Wykres 13.
  Zysk i marża brutto na
  sprzeda ży
  [mln z, %]
  Wykres 14. Zysk i marża EBITDA
  [mln z, %]
  Wykres 15. Zysk i mar ża
  operacyjna
  [mln z, %]
  47,23
  61,86
  39,1% 43,5%
  2016 2017
  9,95
  12,30
  8,2% 8,6%
  2016 2017
  5,50
  7,26
  4,5% 5,1%
  2016 2017


  63
  Skonsolidowany zysk netto wyniós w 2017 r. 7,00 ml
  n z, co
  byo poziomem rekordowym w historii spóki. W zrost zysku
  netto w uj ęciu r/r wyniós 123,4%. Tak wysoka dynamika bya
  mo żliwa, poza czynnikami opisanymi wcze śniej, dzi ęki
  wysokim przychodom finansowym (wyniosy one w 2017 r. 2,15
  mln z wobec 0,03 mln z w 2016 r.) oraz dzi ęki ni ższym
  o poow ę kosztom finansowym (w 2017 r. wyniosy one 0,74
  mln z wobec 1,57 mln z rok wcze śniej). Mar ża netto wzrosa
  w 2017 r. o 2,3pp do poziomu 4,9%.
  Do wzrostu skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2017 r. przyczynia się przede wszystkim podstawowa
  dziaalno ść Grupy Kapitaowej. Zysk brutto na sprzeda ży by w 2017 r. o 14,63 mln z wy ższy ni ż przed
  rokiem i by on gównym czynnikiem wzrostu wyniku E BITDA. Do wzrostu wyniku EBITA przyczyniy się
  tak że wy ższe o 1,22 mln z pozostae przychody operacyjne (3 ,30 mln z w 2017 r. wobec 2,08 mln z
  w 2016 r.) oraz wy ższa amortyzacja (5,03 mln z w 2017 r. wobec 4,45 m ln z rok wcześniej).
  Wy ższy o niemal 15 mln z zysk brutto ze sprzeda ży pozwoli na sfinansowanie inwestycji w rozwój
  Grupy Kapitaowej, które zostay uwidocznione w wy ższych o 6,76 mln z kosztach ogólnego zarz ądu
  oraz wy ższych o 6,21 mln z kosztach sprzeda ży. W 2017 r. wy ższe ni ż przed rokiem byy tak że
  pozostae koszty operacyjne (wzrost o 1,12 mln z z 0,68 mln z w 2016 r. do 1,80 mln z w 2017 r.).
  Wykres 16.
  Zysk i marża netto
  [mln z, %]
  Wykres 17. Kompozycja wyniku EBITDA w 2017 r.
  [mln z, %]
  3,13
  7,00
  2,6% 4,9%
  2016 2017
  9,95 12,30
  +14,63
  -6,21
  -6,76+1,22 -1,12+0,58
  EBITDA
  2016 Wzrost zysku
  brutto na
  sprzeda ży Wzrost
  kosztów
  sprzeda ży Wzrost
  kosztów
  ogólnego zarz ądu Wzrost
  pozostaych
  przychodów
  operacyjnych Wrost
  pozostaych kosztów
  operacyjnych Wzrost
  amortyzacji EBITDA
  2017


  64
  Bilans
  Suma bilansowa na dzie
  ń 31.12.2017 r. wyniosa 121,96 mln z i bya o 13,5 % wyższa ni ż przed rokiem.
  Warto ść ksi ęgowa na akcj ę na koniec 2017 r. wyniosa 17,04 z. Na wzrost pas ywów miao wpyw
  zwi ększenie kapitau wasnego do 56,17 mln z (o 12,9% r/r) oraz zobowiąza ń krótkoterminowych do
  56,17 mln z (o 16,8% r/r) przy zdecydowanie mniejs zym wzroście (o 4,4% r/r do 14,36 mln z)
  zobowi ąza ń dugoterminowych. W zakresie zobowi ąza ń krótkoterminowych wart odnotowania jest
  wzrost o 55,9% r/r pozostaych krótkoterminowych zo bowiąza ń finansowych. Wyniosy one na dzie ń
  31.12.2017 r. 6,82 mln z, a wzrost ten wynika z fa ktu, iż maszyny i urz ądzenia niezb ędne do
  wyposa żenia oddanej do u żytku w ostatnim kwartale roku nowej hali produkcyjn ej w Nowym Kisielinie
  zostay sfinansowane za pomoc ą leasingu. W zrost innych pozycji, w szczególno ści krótkoterminowych
  kredytów i po życzek (o 9,3% r/r do wysoko ści 17,58 mln z) by zwi ązany ze wzrostem dziaalno ści
  operacyjnej spóki, przede wszystkim niezb ędnym finansowaniem obrotowym.
  Wykres 18.
  W ybrane elementy pasywów
  [mln z, %]
  Wykres 19. W ybrane elementy aktywów
  [mln z, %]
  45,56 51,43
  4,15
  4,75
  2,50 3,06
  6,71 5,43
  16,08 17,58
  4,37 6,82
  21,10 21,29
  4,74 6,06
  1,18 4,22
  31.12.2016. 31.12.2017.
  Pozostae rezerwy krótkoterminowe
  Pozostae krótkoterminowe
  zobowi
  ązania
  Krótkoterminowe zobowi ązania
  handlowe
  Pozostae krótkoterminowe
  zobowi ązania finansowe
  Krótkoterminowe kredyty i po życzki
  Dugoterminowe rozliczenia
  mi ędzyokresowe przychodów
  Pozostae dugoterminowe
  zobowi ązania finansowe
  Dugoterminowe kredyty i po życzki
  Kapita wasny
  107,43 121,96
  34,63 41,24
  7,87
  8,55
  6,88 5,20
  29,83
  32,59
  23,77
  28,49
  0,99 2,62
  31.12.2016. 31.12.2017.
  Ś
  rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  Nale żno ści handlowe
  Zapasy
  Aktywa z tytuu odroczonego
  podatku dochodowego
  Warto ści niematerialne
  Rzeczowe aktywa trwae
  107,43 121,96


  65
  W poszczególnych pozycjach aktywów warto zwróci
  ć uwag ę na wzrost aktywów obrotowych, których
  warto ść wyniosa na dzie ń 31.12.2017 r. 66,55 mln z (15,7% wi ęcej ni ż przed rokiem). W zrost ten jest
  zwi ązany ze zwi ększeniem skali dziaalno ści Grupy Kapitaowej. Zaobserwowano tak że wzrost zapasów
  (o 9,2% w uj ęciu r/r do kwoty 32,59 mln z). Zwykle wzrost zapas ów jest obserwowany przed najlepszym
  sprzeda żowo IV kw. roku, jednak w 2017 r. nie spady one w trakcie tego okresu. Jest to spowodowane
  dwoma przyczynami: przesuni ęciem cz ęści dostaw zagranicznych na pocz ątek 2018 r. oraz
  przygotowaniem do realizacji kontraktów zaplanowany ch na I kw. 2018 r. Należno ści handlowe wyniosy
  na koniec roku 28,49 mln z, o 19,8% wi ęcej ni ż przed rokiem W zrost tej pozycji jest zwi ązany
  z odroczonymi terminami patno ści za dostawy zrealizowane w ko ńcu 2017 r., które spóka b ędzie
  wykonywaa do dostawców na pocz ątku 2018 r.
  Rachunek przepywów pieni ężnych
  Ś rodki pieni ężne zwi ększyy si ę w 2017 r. o 1,64 mln z do kwoty 2,62 mln z. Grup a Kapitaowa
  wygenerowaa w caym 2017 roku 8,47 mln z dodatnic h przepywów operacyjnych (wobec 6,33 mln z
  w roku 2016), które zrównowa żyy wydatki w wysoko ści 8,50 mln z poniesione na inwestycje (rok
  wcze śniej przepywy z dziaalno ści inwestycyjnej wyniosy -5,86 mln z). Wpywy w r amach dziaalności
  finansowej przewy ższyy wydatki o 1,67 mln z (w 2016 r. przepywy z dziaalności finansowej byy
  ujemne i wyniosy -0,35 mln z).
  Analiza wska źnikowa
  Tabela 31. W ybrane skonsolidowane wska źniki finansowe Grupy Kapitaowej LUG S.A. za 2017 r ok
  oraz wska źniki porównywalne za 2016 rok [%, pp]
  2016 2017 zmiana r/r
  Rentowno ść brutto na sprzeda ży 39,1% 43,5% +4,4pp
  Rentowno ść EBITDA 8,2% 8,6% +0,4pp
  Rentowno ść operacyjna 4,5% 5,1% +0,6pp
  Rentowno ść netto 2,6% 4,9% +2,3pp
  Rentowno ść kapitau wasnego (ROE) 6,9% 13,6% +6,7pp
  Rentowno ść maj ątku (ROA) 2,9% 5,7% +2,8pp
  Wykres 20. Rachunek przepywów pieni ężnych w 2017 roku
  [mln z, %]
  0,98 2,62
  +8,47
  -8,50
  +1,67
  Środki pieni ężne
  na pocz ątku
  okresu Przepywy
  pieni ężne netto z
  dziaalno ści
  operacyjnej Przepywy
  pieni ężne netto z
  dziaalno ści
  inwestycyjnej Przepywy
  pieni ężne netto z
  dziaalno ści
  finansowej Ś
  rodki pieni ężne
  na koniec okresu


  66
  Wska źnik ogólnej pynno ści 119,6% 118,5% -1,1pp
  Wskaźnik ogólnego zadu żenia 57,6% 57,8% +0,3pp
  Dug netto / EBITDA 2,62 2,41 -0,22
  EV/EBITDA (na koniec okresu) 5,18 7,90 2,72
  Grupa Kapitaowa poprawia wskaźniki rentowno ści na ka żdym poziomie wyników. Rentowno ść brutto
  na sprzeda ży wzrosa o 4,4pp do rekordowego poziomu 43,5%. Ren towność EBITDA wzrosa o 0,4pp
  do poziomu 8,6%, a rentowno ść operacyjna o 0,6pp do 5,1%. W y ższy wzrost, o +2,3pp, zosta
  zanotowany na poziomie rentowno ści netto, która wyniosa w 2017 r. 4,9%.
  Poprawie ulegy tak że wska źniki rentowno ści kapitau wasnego (o 6,7pp do poziomu 13,6%)
  i rentowno ści maj ątku (o 2,8pp do poziomu 5,7%. Mimo niewielkiego wzr ostu wskaźnika ogólnego
  zadu żenia (o 0,3pp do 57,8%) i nieznacznego obni żenia wska źnika ogólnej pynno ści (o -1,1pp do
  118,5%) zdolno ść spóki do obsugi zadu żenia poprawia si ę, na co wskazuje obni żenie wska źnika
  dugu netto do EBITDA z 2,62 na koniec 2016 roku do 2,41 na koniec 2017 roku. Rozwój Grupy,
  znacz ąca poprawa jej wyników finansowych i dobra kondycja zostay docenione przez inwestorów, na
  co wskazuje wzrost wska źnika EV/EBITDA (liczonego wg kapitalizacji spóki n a koniec 2017 r.) do
  poziomu 7,90 (wzrost o 2,72 z poziomu 5,18 na konie c 2016 r.).
  Wyja śnienie dot. wska źników:
  Rentowno ść brutto na sprzeda ży
  Formua: wynik brutto na sprzeda ży / przychody ze sprzeda ży
  Opis: okre śla poziom podstawowej mar ży uzyskiwanej ze sprzeda ży usug i produktów
  Rentowno ść EBITDA
  Formua: (wynika na dziaalno ści operacyjnej + amortyzacja) / przychody ze sprzed aży
  Opis: mierzy efektywno ść konwersji przychodów na zysk z dziaalno ści ci ągej przed odsetkami od zaci ągni ętych kredytów,
  podatkami, deprecjacj ą i amortyzacj ą oraz przed pozycjami wyj ątkowymi.
  Rentowno ść operacyjna
  Formua: wynik na dziaalno ści operacyjnej / przychody ze sprzeda ży
  Opis: okre śla, ile zysku netto (po opodatkowaniu) przypada na 1 zoty przychodów firmy
  Rentowno ść netto
  Formua: Wynik netto / Przychody ze sprzeda ży
  Opis: informuje inwestorów, ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto
  Rentowno ść kapitau wasnego (ROE)
  Formua: Wynik netto / Kapita wasny, gdzie: Kapit a wasny = Aktywa ogóem - Zobowiązania (krótko i dugoterminowe)
  Opis: okre śla stop ę zyskowno ści zainwestowanych w firmie kapitaów wasnych
  Rentowno ść maj ątku (ROA)
  Formua: Wynik netto / aktywa ogóem
  Opis: informuje o tym jaka jest rentowno ść wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowany ch przez nią zysków, czy innymi
  sowy ile zysku netto przynosi ka żda zotówka zaanga żowana w finansowanie maj ątku
  Wska źnik ogólnej pynno ści
  Formua: aktywa obrotowe / zobowi ązania krótkoterminowe
  Opis: informuje o zdolno ści przedsi ębiorstwa do regulowania zobowi ąza ń w oparciu o wszystkie aktywa obrotowe
  Wska źnik ogólnego zadu żenia
  Formua: zobowi ązania ogóem / aktywa razem
  Opis: informuje o tym jaki udzia w finansowaniu ma ją tku firmy maj ą zobowi ązania i dug
  Dug netto / EBITDA
  Formua: Zadu żenie netto / EBITDA, gdzie: Zadu żenie netto = Zobowi ązania finansowe ogóem (krótko i dugoterminowe) –
  Ś rodki pieni ężne; w mianowniku suma EBITDA dla ostatnich czterech kwartaów
  Opis: informuje o zdolno ści spóki do spaty zadu żenia zyskami operacyjnymi.
  EV/EBITDA
  Formua: Warto ść przedsi ębiorstwa / EBITDA, gdzie: Warto ść przedsi ębiorstwa = Kapitalizacja (liczba akcji X kurs akcji
  w okre ślonym dniu) + Zobowi ązania ogóem (krótko i dugoterminowe) + Kapitay m niejszości – Środki pieni ężne; przy czym
  kapitalizacja zostaa okre ślona wg kursu akcji na ostatni dzie ń danego kwartau; w mianowniku suma EBITDA dla osta tnich
  czterech kwartaów
  Opis: informuje o pokryciu zysku warto ści ą przedsi ębiorstwa i jako wska źnik dynamiczny (zale żny od kursu akcji spóki) wskazuje,
  ile inwestorzy s ą gotowi zapaci ć za jednostk ę tego rodzaju zysku.  67
  3.4.3. Realizacja prognozy na 2017 rok
  Emitent nie publikowa prognoz finansowych na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
  3.4.4. Przewidywana sytuacja finansowa
  Aspekty takie jak stabilno ść operacyjna Grupy Kapitaowej LUG S.A., zrealizowan e inwestycje, a także
  perspektywy rozwoju bran ży o świetleniowej pozwalaj ą na pozytywn ą ocen ę szans rozwojowych
  Emitenta.
  Zarz ąd LUG S.A. formuuje pozytywne oczekiwania wobec pr zyszych wyników finansowych, zarówno
  na poziomie przychodów ze sprzeda ży, jak równie ż innych kluczowych pozycji finansowych.
  Wedug raportu IPAG oceniaj ącego stan koniunktury gospodarczej w Polsce w uj ęciu sektorowym
  w 2017 roku najszybciej rozwijaj ącą si ę cz ęścią gospodarki byo budownictwo. To sektor bardzo siln ie
  skorelowany z bran żą o świetleniow ą dlatego wszelkie prognozy w tym obszarze maj ą kluczowe
  znaczenie dla Emitenta. Wg prognozy IPAG, dynamika wzrostu w budownictwie będzie w 2018 roku
  utrzymywa ć si ę na poziomie zbli żonym do poziomu z poprzedniego roku. Warto ść dodana w tym
  sektorze zwi ększy si ę o prawie 11 proc. Rok 2019 b ędzie w budownictwie, wg prognozy IPAG, tylko
  nieco sabszy. Warto ść dodana w przemy śle wzro śnie o 5,4 proc., w budownictwie o 10,0 proc.,
  a w usugach rynkowych o 3,6 proc.
  13
  W 2018 roku oczekiwane jest równie ż odrodzenie popytu inwestycyjnego, obserwowane ju ż w ko ńcu
  2017 roku. B ędzie ono wynika ć z jednoczesnego wzrostu inwestycji prywatnych, pub licznych oraz
  samorz ądowych.
  14
  Wedug prognozy IPAG, w roku 2018 tempo wzrostu eks portu wyniesie 8,0 proc., natomiast import
  w tym samym okresie wzro śnie o 7,8 proc. W 2019 roku obie te warto ści obni żą si ę (odpowiednio do
  poziomu 7,8 oraz 7,5 proc., a niewielka przewaga dy namiki eksportu nad dynamiką importu utrzyma
  si ę. W zrostowi handlu zagranicznego b ędzie towarzyszy ć w 2018 roku aprecjacja kursu zotego
  wzgl ędem dolara ameryka ńskiego i euro, która wyhamuje pod koniec roku. W 20 19 roku spodziewać
  si ę nale ży stabilizacji kursu walutowego zotego. Zgodnie z przewidywaniami IPAG, średni kurs euro,
  zarówno w 2018 roku, jak i w 2019 roku wyniesie 4,1 z, a dolara 3,4 z
  15.
  Oprócz bie żącej kondycji finansowej Grupy Kapitaowej LUG S.A. przysze wyniki finansowe są
  uzale żnione od innych czynników zewn ętrznych , z których najwa żniejsze to:
  · Konieczno ść obni żenia poziomu konsumpcji energii elektrycznej w Pols ce w celu realizacji
  zobowi ąza ń wobec Unii Europejskiej, co mo że zdynamizowa ć proces wymian przestarzaego
  o świetlenia konwencjonalnego na produkty w technologi i LED;
  · Zgodny z prognozowanym rozwój segmentu o świetlenia ogólnego tj. segmentu dziaalno ści Grupy
  Kapitaowej LUG S.A. Wedug najnowszych prognoz o świetlenie ogólne b ędzie najszybciej
  rosn ącym segmentem bran ży w kolejnych latach. W jego zakresie najistotniejs zą rol ę odgrywa
  segment LED, którego warto ść szacowana jest na 80 miliardów dolarów w 2020 roku (ponad 80
  proc. rynku o świetleniowego)
  16;
  · Regulacje prawne w obszarze ograniczenia wpywu pr zemysu na środowisko naturalne
  oraz w obszarze zwi ększania efektywno ści energetycznej budynków i obiektów infrastruktura lnych;
  13 „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2018 (styczeń 2018 r.)”, IPAG 14 Ibidem 15 Ibidem 16 McKinsey&Company, „Lighting the way: Perspectives on the global lighting market”, second edition,
  2012.


  68
  ·
  Tempo wzrostu segmentu IoT (Internet rzeczy) oraz sterowanie oświetleniem;
  · Dojrzao ść konsumentów, która przeo ży si ę na skonno ść do pacenia za dodatkowe funkcjonalno ści
  w ramach inteligentnego o świetlenia w ogólnym ekosystemie usug zwi ązanych
  z IoT oraz trendem „human centric lighting”;
  oraz od czynników wewn ętrznych , spośród których na uwag ę zasuguj ą:
  · realizacja przyj ętych Strategicznych Kierunków Rozwoju LUG na lata 2 017 – 2021” w ramach których
  przyj ęto zao żenie, że najwi ększe znaczenie dla kondycji LUG ma wspópraca z trz eba
  podstawowymi grupami decydentów tj. architektami, w odarzami i projektantami wnętrz,
  · rozbudowa portfolio zgodnie z potrzebami rynku w o parciu o idee innowacyjności i designu na
  najwy ższym światowym poziomie;
  · ewolucja struktury organizacyjnej pod ążająca za wdra żanymi kierunkami rozwoju i pozwalaj ąca
  organizacji na dostosowanie si ę do zmieniaj ących si ę warunków funkcjonowania;
  · dalsze zwi ększanie efektywno ści procesów customizacji w wyniku wchoni ęcia Sekcji Customizacji
  przez Dywizj ę R&D;
  · rozbudowa i zmiany w zakresie mo żliwo ści produkcyjnych, w szczególno ści w zakresie istniej ących
  jak równie ż nowych mocy produkcyjnych;
  · struktura przychodów z dominuj ącym udziaem rozwi ąza ń ledowych (>95%);
  · ekspansja na nowe rynki;
  · otwarcie fabryki LUG w Argentynie, realizacja kont raktu z Rządem Prowincji Misiones, dalsza
  ekspansja na obszarze Ameryki Poudniowej;
  · dynamiczny rozwój na rynkach eksportowych, pog ębianie penetracji tych rynków i umacnianie
  pozycji cenionego dostawcy kompleksowych rozwi ąza ń ś wietlnych poza granicami kraju.
  Zarówno czynniki zewn ętrzne, jak i wewn ętrzne s ą uwzgl ędniane przez Zarz ąd LUG S.A. w procesie
  zarz ądzania spókami zale żnymi i realizacji Strategicznych Kierunków Rozwoju Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. W ramach niniejszych Kierunków Rozwoju Emitent przyją do realizacji cel gówny, który zakada
  osi ągni ęcie tempa wzrostu przychodów ze sprzeda ży Grupy LUG na poziomie 10% CAGR
  w najbli ższych 5 latach.
  3.5. Kierunki rozwoju Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  W odpowiedzi na nowe wyzwania rynkowe, Emitent sfor muowa i upubliczni w 2017 roku Strategiczne
  Kierunki Rozwoju LUG, które uwzgl ędniaj ą perspektyw ę czasow ą kolejnych 5 lat.
  W ramach strategicznych kierunków rozwoju zostay w yznaczone trzy podstawowe obszary rozwoju
  organizacji, zdefiniowano pi ęć grup interesariuszy i okre ślono cel gówny i trzy cele wspieraj ące.
  Jednocze śnie redefiniowano filozofi ę dziaania, któr ą odzwierciedla nowa misja i wizja.
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. stawia sobie za cel dynamiczny rozwój, którego "mot orem" jest podejście
  zorientowane na czowieka, zarówno w rozumieniu wew nętrznym, jak i rynkowym. Podj ęto decyzj ę
  o wsparciu filozofii dziaania i systemu zarz ądzania metodologi ą zarz ądzania przez warto ści, których
  wyonienie z udziaem pracowników caej organizacji stao się fundamentalnym narz ędziem wsparcia
  przyszego rozwoju organizacji.
  Wyodr ębniono 3 drogi rozwoju:
  · Internacjonalizacja – bazuje na wprowadzaniu modeli biznesowych odpowiadaj ących
  wymaganiom poszczególnych rynków. Polega na budowan iu lokalnych struktur, co pozwoli
  efektywnie kooperowa ć z lokaln ą spoeczno ści ą danego kraju i dzi ęki temu dynamicznie
  wzrasta ć. Centrum zainteresowania Grupy Kapitaowej LUG S.A . będą stanowiy rynki Ameryki
  Poudniowej.  69
  · Innowacyjno ść – wprowadzana poprzez ka żdy aspekt funkcjonowania organizacji, pocz ąwszy
  od portfolio opartego o zaawansowane systemy zarz ądzania o świetleniem, poprzez innowacje
  technologiczne, po nacisk na badania i rozwój, real izowany we wspópracy z jednostkami
  naukowymi oraz modymi spókami wnosz ącymi du ży potencja intelektualny. W okresie
  realizacji kierunków rozwoju wyznaczonych na lata 2 017- 2021 Spóka planuje zrealizować
  projekty z zakresu B+R o warto ści okoo 25 milionów zotych.
  · Kultura organizacyjna – będąca elementem zwi ększania komfortu i satysfakcji interesariuszy
  zarówno tych pracuj ących w strukturach organizacji, jak i tych b ędących klientami i inwestorami
  LUG. Kluczowym elementem rozwoju w obszarze kultury organizacyjnej jest zarządzanie przez
  warto ści w znaczeniu narz ędzia wyzwalania potencjau rozwojowego organizacji.
  Rozwój organizacji w ramach wyznaczonych obszarów r ozwoju stanie się fundamentem ewolucji
  obecnego modelu biznesowego bazuj ącego na zao żeniach handlowo-produkcyjnych w kierunku
  modelu usugowego
  . Rozwój modeli biznesowych opartych o usug ę zarz ądzania światem pozwoli
  generowa ć wy ższe mar że i wydu ża ć a ńcuch budowy warto ści (od projektu i produkcji komponentów,
  przez instalacj ę po zarz ądzanie systemem, jego utrzymanie i przysze udoskon alenia).
  Wyznaczone kierunki rozwoju będą realizowane poprzez umacnianie relacji z grupami i nteresariuszy,
  w tym w szczególno ści:
  · Architekci
  · Wodarze
  · Projektanci wn ętrz
  · Wa ściciele
  · Pracownicy.
  Wytyczone przez Zarz ąd Spóki strategiczne kierunki rozwoju zakadaj ą realizacj ę nast ępuj ących celów
  w perspektywie do 2021 roku:
  · Cel gówny: Osi ągni ęcie tempa wzrostu przychodów ze sprzeda ży Grupy kapitaowej LUG S.A.
  na poziomie 10% CAGR w okresie najbli ższych 5 lat.
  · Cele wspieraj ące:
  1) Wzrost – udzia zrealizowanych projektów o warto ści powy żej 1 mln euro w przychodach
  ze sprzeda ży na poziomie 10% w perspektywie do 2021 roku;
  2) Globalizacja – wzrost udziau przychodów z ekspo rtu do poziomu 75% w przychodach
  Grupy Kapitaowej w perspektywie do 2021 roku;
  3) Mar że – zwi ększenie i trwae utrzymanie w perspektywie kilku la t marży brutto na sprzeda ży
  na poziomie przekraczaj ącym 40%.
  W opinii Zarz ądu Spóki realizacja przyj ętych strategicznych kierunków rozwoju na lata 2017 - 2021,
  pozwoli uzyska ć trway wzrost sprzeda ży i wyników finansowych, co przeo ży si ę na wzrost warto ści
  fundamentalnej Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  Przedstawione informacje i cele dotycz ące strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitaow ej LUG
  S.A. nie stanowiy prognozy wyników finansowych.
  3.6. Nabycie/zbycie udziaów (akcji) wasnych
  Zgodnie z art. 49 ust. 2 pkt 5 Ustawy o rachunkowo ści sprawozdanie z dziaalno ści jednostki powinno
  zawiera ć informacje o nabyciu udziaów (akcji) wasnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie
  i warto ści nominalnej, ze wskazaniem, jak ą cz ęść kapitau zakadowego reprezentuj ą, cenie nabycia
  oraz cenie sprzeda ży tych udziaów (akcji) w przypadku ich zbycia. Prz y czym w przypadku raportu


  70
  skonsolidowanego nale
  ży poda ć informacje o udziaach (akcjach) wasnych posiadan ych
  przez jednostk ę dominuj ącą , jednostki wchodz ące w skad grupy kapitaowej oraz osoby dziaaj ące
  w ich imieniu (vide: art. 55 ust. 2 Ustawy o rachun kowości).
  W okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. Emitent nie nabywa, ani nie sprzedawa akcji wasnych.
  Osoby dziaaj ące w imieniu podmiotów wchodz ących w skad Grupy Kapitaowej LUG S.A. zostay
  wskazane w punkcie 1.2.1. niniejszego sprawozdania.
  3.7. Zdarzenia i okoliczno ści istotnie wpywaj ące na dziaalno ść po 31.12.2017 r.
  Po zako ńczeniu roku obrotowego, tj. po 31.12.2017 r. do dni a zatwierdzeniem sprawozdania
  finansowego miay miejsce nast ępuj ące zdarzenia, które wpyn ęy na dziaalno ść Grupy Kapitaowej
  LUG S.A.:  Najlepsza Inwestycja O świetleniowa 2017
  Komisja Konkursu organizowanego przez Polski Zwi ązek Przemysu O świetleniowego nagrodzia
  zrealizowane przez firm ę LUG Light Factory projekty za wykorzystanie najlep szych rozwiąza ń
  o świetleniowych, które idealnie harmonizuj ą si ę z przyj ętą koncepcj ą architektoniczn ą. Uroczyste
  wr ęczenie nagród laureatom konkursu odbyo si ę 31 stycznia 2018 r. podczas targów Świato 2018
  w W arszawie. Nagrodzonymi obiektami s ą budynek Comarch w odzi oraz Bulwary Nabrze ża
  Starówki w Szczecinie.
   Byki i Nied źwiedzie NewConnect
  Gazeta Giedy Parkiet po raz 24. wr ęczya nagrody rynku kapitaowego „Byki i Nied źwiedzie” oraz
  „Zote Portfele” przyznawane najlepszym spókom, in stytucjom i osobowościom warszawskiej
  giedy. Statuetk ę w kategorii „Spóka roku z rynku NewConnect” otrzy maa Grupa Kapitaowa LUG
  S.A. Podczas tegorocznej gali „Byków i Nied źwiedzi”, która odbya si ę 21 marca 2018 roku
  w siedzibie Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie, rozdano nagrody dla najlepszyc h firm
  polskiego rynku kapitaowego. Statuetk ę Byka dla „Najlepszej spóki na rynku NewConnect”
  zdobya spóka LUG S.A.
   Targi Light+Builing 2018
  We Frankfurcie nad Menem odbyy si ę jedne z najwi ększych i najwa żniejszych targów bran ży
  o świetleniowej, light+building 2018. Na swoim stoisku , firma LUG zaprezentowaa szerokie
  spektrum innowacyjnych rozwi ąza ń opracowanych z my ślą o spenieniu jak najszerszego zakresu
  potrzeb jej partnerów biznesowych. Odbywaj ące si ę co dwa lata targi Light+Building ści ągaj ą do
  Frankfurtu ponad 200 tys. profesjonalistów poszukuj ących najnowszych, najbardziej
  innowacyjnych rozwi ąza ń dla bran ży o świetleniowej i budowlanej. W śród wystawców nie mogo
  zabrakn ąć LUG Light Factory, jednego z wiod ących europejskich producentów profesjonalnych
  rozwi ąza ń o świetleniowych. Podczas tegorocznej edycji targów Li ght+Building, stoisko LUG
  odzwierciedlao strategiczne kierunki rozwoju firmy . W trzech wyjątkowych strefach stoiska
  zaprezentowane zostay rozwi ązania dedykowane strategicznym grupom docelowym LUG :
  architektom, projektantom wn ętrz i wodarzom miast.
   Odst ąpienie od stosowania zasady zawartej w punkcie 16 D obrych Praktyk Spóek
  Notowanych na NewConnect
  W raporcie bie żącym nr 3/2018 Zarz ąd LUG S.A. poinformowa o odst ąpieniu wraz z dniem 16
  stycznia 2018 roku od publikowania raportów miesi ęcznych, o których mowa w pkt. 16 Dobrych
  Praktyk Spóek Notowanych na NewConnect zawartych w Zaączniku nr 1 do Uchway nr 795/2008
  Zarz ądu GPW w W arszawie S.A. z dnia 31 pa ździernika 2008 r. „Dobre Praktyki Spóek
  Notowanych na NewConnect”, zmienionych nast ępnie Uchwa ą nr 293/2010 Zarz ądu GPW
  w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. W opinii Z arządu LUG S.A. bior ąc pod uwag ę zbie żno ść
  informacji zawartych w raportach miesi ęcznych z informacjami przekazywanymi regularnie za
  po średnictwem raportów bie żących i okresowych, które Spóka sporz ądza zgodnie


  71
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 23 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni e Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 80.000,00 z do
  kwoty 120.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 315.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.
   Podwy ższenie kapitau zakadowego w BIOT Sp. z o.o.
  W dniu 20 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadze nie Wspólników BIOT Sp. z o.o. z siedzibą
  w Zielonej Górze („Spóka), podj ęo uchwa ę w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki.
  Zgodnie z tre ści ą uchway kapita zakadowy Spóki zostanie podwy ższony z kwoty 120.000,00 z do
  kwoty 160.000,00 z, tj. o kwot ę 40.000,00 z poprzez utworzenie 800 nowych udziaó w o wartości
  nominalnej 50,00 z ka żdy. Nowoutworzone udziay zostan ą obj ęte przez dotychczasowych
  wspólników Spóki: Emitenta oraz spók ę Toka – Burzy ński, Guzowski Spóka Jawna z siedzib ą
  w Zielonej Górze. Emitent obejmie 408 udziaów o ącznej warto ści nominalnej 20.400 z i pokryje je
  w cao ści gotówk ą w kwocie 275.000,00 z. Drugi wspólnik Spóki: Tok a – Burzyński, Guzowski
  Spóka Jawna z siedzib ą w Zielonej Górze obejmie 392 udziay o ącznej warto ści nominalnej 19.600
  z i pokryje je w cao ści wkadem niepieni ężnym w postaci praw wasno ści intelektualnej. Środki
  pozyskane z podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki zostan ą przeznaczone na finansowanie
  kolejnych etapów realizacji projektów BIOT Sp. z o. o.
  3.8. Informacje o audytorze
  Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego LUG S.A.
  podana zostaa w nocie nr 40 skonsolidowanego spraw ozdania finansowego Grupy Kapitaowej LUG
  S.A. za 2017 rok.


  72  73
  4.
  ZA RZ
  ĄDZANIE RYZYKIEM
  Prowadzenie dziaalno ści biznesowej nierozerwalnie wi ąże si ę z ryzykiem, skutkuj ącym szansami
  i zagro żeniami dla organizacji. B ędąc organizacj ą dziaaj ącą mi ędzynarodowo, ryzyka definiujemy na
  poziomie Grupy Kapitaowej LUG. Podmioty funkcjonuj ące w ramach Grupy
  Kapitaowej LUG S.A.
  aktywnie zarz ądzaj ą ryzykiem w celu optymalizacji wszelkich procesów b iznesowych zachodzących
  wewn ątrz Grupy oraz maksymalizacji jej warto ści rynkowej. Ka żda ze spóek jest obarczona tylko
  wybranymi rodzajami ryzyka, które skadaj ą si ę na kompleksowe zestawienie ryzyk Grupy Kapitaowej
  LUG S.A., zgrupowanych w dwie kategorie: czynniki r yzyka związane z otoczeniem oraz czynniki
  zwi ązane z dziaalno ści ą.
  4.1. Czynnika ryzyka zwi ązane z otoczeniem Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  4.1.1. Ryzyko zwi ązane z koniunktur ą makroekonomiczn ą i bran żow ą
  Rozwój bran ży o świetleniowej oraz dziaalno ść Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest bezpo średnio
  skorelowany z koniunktur ą gospodarcz ą w kraju oraz na świecie. Dla sytuacji finansowej Grupy
  Kapitaowej Emitenta dziaaj ącej zarówno na polskim rynku, jak i eksportuj ącej profesjonalne systemy
  o świetleniowe na rynki zagraniczne najwa żniejsze znaczenie maj ą takie zmienne makroekonomiczne,
  jak: tempo wzrostu gospodarczego, tempo rozwoju bra nży budowlanej oraz poziom inwestycji w jej
  poszczególnych segmentach, poziom stóp procentowych , polityka fiskalna oraz poziom kursu walut
  obcych wzgl ędem zotego.
  Jednym z gównych czynników determinuj ących poziom aktywno ści gospodarczej Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. w skali globalnej bya dynamika wzrostu PK B. W edug danych Gównego Urzędu
  Statystycznego, w caym 2017 roku tempo wzrostu gos podarczego wynioso 4,6 proc. Byo to najwyższe
  tempo wzrostu gospodarczego od 2011 roku. Najsilnie jszym koem zamachowym wzrostu bya
  konsumpcja gospodarstw domowych, lecz pierwszy raz od wielu lat wzrost by napędzany przez
  wszystkie gówne komponenty. Silnym czynnikiem wzro stu gospodarczego okazay się inwestycje
  w maszyny i urz ądzenia, które w IV kwartale 2017 roku wystrzeliy p onad 3 pkt procentowe. W ciągu
  2017 r. widoczne byo coraz szybsze tempo wzrostu i nwestycji publicznych, napędzanych pieni ędzmi
  unijnymi z perspektywy 2014-20, sabsza dynamiki by a widoczna w inwestycjach prywatnych.
  W celu adekwatnego reagowania na pozytywne i negaty wne zmiany koniunktury, Emitent nadzorując
  dziaalno ść spóek zale żnych podejmuje decyzje inwestycje oraz zarz ądza ich kosztami, kieruj ąc si ę
  kryterium efektywno ści funkcjonowania oraz optymalizacj ą wszystkich procesów biznesowych
  zachodz ących w Grupie Kapitaowej LUG S.A. Ponadto Emitent umacnia swoją pozycj ę
  na dotychczasowych oraz wkracza na nowe rynki zbytu (Ameryka Poudniowa), zapewniając w ten
  sposób dywersyfikacj ę geograficzn ą przychodów oraz zwi ększaj ąc swój udzia w produkcji sprzedanej
  ś wiatowego przemysu o świetleniowego.
  Prognozy NBP zakadaj ą, że tempo wzrostu PKB w 2018 roku w Polsce wyniesie 4 ,2 procent, jak i na
  pozostaych rynkach, na których dziaa Grupa Kapita owa LUG. Znaczny udzia w tym wzroście b ęd ą
  mie ć inwestycje przedsi ębiorstw, na co wskazuje wi ększa ączna kwota planowanych przez nie
  nakadów.
  NBP podkre śla, że w latach 2018-2020 nast ąpi wzrost udziau inwestycji we wzro ście
  gospodarczym, co wi ąże si ę z potrzeb ą odbudowy potencjau produkcyjnego polskiej gospoda rki oraz
  napywem środków z bud żetu UE z bie żącej perspektywy finansowej 2014-2020.
  Natomiast prognozy
  Komisji Europejskiej wskazuj ą, że w 2018 roku tempo wzrostu gospodarczego w caej U nii Europejskiej,
  która generuje dominuj ącą cz ęść przychodów Grupy, utrzyma si ę prawdopodobnie na poziomie ok. 2,3
  procent.


  74
  4.1.2. Ryzyko zmienno
  ści otoczenia prawnego
  Uregulowania prawne, ich interpretacje oraz praktyk a prawna wciąż podlegaj ą w Polsce relatywnie
  cz ęstym zmianom, m.in. tak że w zwi ązku z procesem dostosowywania do wymogów Unii Europ ejskiej.
  Przepisy prawne mog ące mie ć pozytywny, jak i negatywny wpyw na prowadzenie dz iaalności
  gospodarczej przez Emitenta i spóki wchodz ące w skad jego Grupy Kapitaowej, to przede wszyst kim:
  prawo podatkowe, prawo zamówie ń publicznych, prawo budowlane, prawo w zakresie och rony
  ś rodowiska, prawo pracy i ubezpiecze ń spoecznych, prawo handlowe, prawo mi ędzynarodowe oraz
  prawo dotycz ące publicznego obrotu papierami warto ściowymi.
  Aby zapobiec potencjalnym w ątpliwo ściom i niejasno ściom w interpretacji przepisów prawnych Grupa
  Kapitaowa LUG S.A. korzysta z usug profesjonalnyc h doradców i kancelarii prawnych.
  4.1.3. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych i ich in terpretacji
  Polski system podatkowy charakteryzuje się cz ęstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostao
  sformuowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i b rak jest ich jednoznacznej wykadni. Interpretacje
  przepisów podatkowych ulegaj ą cz ęstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych , jak
  i orzecznictwo s ądowe w sferze opodatkowania, nie s ą jednolite. W zwi ązku z rozbie żnymi
  interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku p olskiej spóki zachodzi ryzyko, iż dziaalno ść
  spóki i jej uj ęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowy ch mogą zosta ć uznane przez
  organy podatkowe za niezgodne z przepisami podatkow ymi. W przypadku spóek dziaających
  w bardziej stabilnych systemach podatkowych to ryzy ko jest mniejsze.
  Ze wzgl ędu na cz ęste zmiany przepisów podatkowych i wielo ść interpretacji przepisów, Emitent tak jak
  inne podmioty, jest nara żony na negatywny wpyw powy ższej sytuacji. Aby zapobiec potencjalnym
  w ątpliwo ściom i niejasno ściom w interpretacji przepisów podatkowych w odnies ieniu do Emitenta,
  Emitent korzysta z usug profesjonalnego doradcy p odatkowego, a spóka zależna LUG Light Factory
  Sp. z o.o. wyst ępuje tak że o indywidualne interpretacje podatkowe bezpo średnio do Ministerstwa
  Finansów.
  4.1.4. Ryzyko niewa ściwej oceny sytuacji makroekonomicznej i trendów w branży
  o świetleniowej
  Mo żliwo ść zmiany tendencji rynkowych i trendów w zakresie pr ofesjonalnego oświetlenia o wysokich
  parametrach technicznych sprawia, że Grupa Kapitaowa Emitenta nara żona jest na ryzyko
  pogorszenia wyników sprzeda ży.
  Bior ąc pod uwag ę zakres przestawionego ryzyka Emitent identyfikuje następuj ące zagro żenia:
  · Nietrafne przewidywania w zakresie tempa i źróde kreacji wzrostu gospodarczego (w szczególno ści
  w zakresie aktywno ści inwestycyjnej) na rynkach, na których operuje Gr upa LUG lub rynkach, na
  których zamierza podj ąć dziaalno ść.
  · Niewa ściwa ocena przyszych tendencji rynkowych w zakresi e profesjonalnego oświetlenia.
  Wy ższe tempo rozwoju rynku o świetleniowego mo że spowodowa ć, że nie zostan ą dostosowane
  moce produkcyjne i procesy wspieraj ące sprzeda ż, co spowoduje, że Grupa utraci dotychczasowy
  udzia w rynku.
  · B ędna ocena nowo ści technologicznych i ich uwzgl ędnienie w dugoterminowych planach, które
  mog ą doprowadzi ć do pogorszenia wyników sprzeda żowych.
  · Niewa ściwa ocena preferencji klientów.
  Aby zminimalizowa ć to ryzyko prowadzone s ą badania preferencji klientów, których wyniki wzbog acane
  s ą wiedz ą i do świadczeniem pracowników dziau sprzeda ży i kadry zarz ądzaj ącej. Pracownicy
  odpowiedzialni za wprowadzanie nowych produktów do oferty Grupy są obecni na najwa żniejszych
  imprezach targowych na świecie oraz sympozjach i spotkaniach o tematyce o świetleniowej. Dzi ęki
  takim dziaaniom oprawy marki LUG s ą dostosowywane do aktualnych trendów. Ponadto nowoc zesny,
  zautomatyzowany park maszynowy pozwala na elastyczn e dostosowywanie zleceń produkcyjnych do


  75
  aktualnych zamówie
  ń klientów i produkcj ę krótkich serii opraw, a tak że na tzw. customizacj ę czyli
  dostosowanie poszczególnych rozwi ąza ń ś wietlnych do wymogów indywidualnego klienta.
  4.1.5. Ryzyko zwi ązane z finansowaniem kapitaem obcym i zmianami stó p procentowych
  Spóki wchodz ące w skad Grupy Kapitaowej LUG S.A. przy realizac ji projektów rozwojowych
  wykorzystuj ą m.in. finansowanie pochodz ące z kredytów bankowych. W zwi ązku z tym, że wskazane
  w sprawozdaniu finansowym umowy kredytowe krótko- i dugoterminowe konstruowane są na bazie
  zmiennego oprocentowania, Emitent podobnie jak inne podmioty, narażony jest na oddziaywanie
  ryzyka zmiany poziomu stóp procentowych. W celu min imalizacji tego rodzaju ryzyka prowadzone jest
  dugoterminowe planowanie, a ka żd ą inwestycj ę poprzedza dog ębna analiza finansowa. Bior ąc
  pod uwag ę wyniki finansowe Grupy Kapitaowej Emitenta oraz p rawidowe wielkości wska źników
  zadu żenia, ryzyko postawienia w stan wymagalno ści zobowi ąza ń kredytowych jest mao
  prawdopodobne.
  4.2. Czynniki ryzyka zwi ązane z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta
  4.2.1. Ryzyko zwi ązane z sezonowo ści ą sprzeda ży
  Podstawowym asortymentem sprzedawanym przez Grup ę Kapitaow ą LUG s ą oprawy o świetleniowe.
  Produkty te najcz ęściej wykorzystywane s ą w ko ńcowym etapie procesu inwestycyjnego w bran ży
  budowlanej.
  Sezonowo ść jest czynnikiem charakterystycznym dla caej bran ży budowlanej. Proces ten tradycyjnie
  rozpoczyna si ę w sezonie wiosennym, a wi ększo ść prac wyko ńczeniowych przypada na sezon jesienno-
  zimowy. St ąd najni ższe przychody podmiotów z przedmiotowej bran ży odnotowywane s ą w pierwszym
  póroczu roku kalendarzowego, a zdecydowany ich wzr ost w drugim. Grupa Kapitaowa Emitenta jest
  przygotowana do pracy w warunkach sezonowo ści sprzeda ży i z wyprzedzeniem podejmuje wa ściwe
  dziaania, przygotowuj ące na odpowiednie kwartay. Polityka zatrudnienia u względniaj ąca sezonowo ść
  oraz model zarz ądzania magazynem komponentów i wyrobów gotowych ag odzą skutki tego rodzaju
  ryzyka.
  Dodatkow ą form ą przeciwdziaania ryzyku sezonowo ści sprzeda ży jest zwi ększanie eksportu produktów
  na rynki charakteryzuj ące si ę innym cyklem budowlanym, b ądź cakowicie odporne na zjawiska
  sezonowe.
  4.2.2. Ryzyko zwi ązane ze wzrostem kosztów dziaalno ści
  Znacz ąca cz ęść kosztów wedug rodzaju jest staa lub podlega wzro stom i nie może by ć szybko
  skorygowana je żeli przysze przychody ze sprzeda ży Grupy Kapitaowej Emitenta oka żą się ni ższe od
  oczekiwanych, wzrost kosztów b ędzie szybszy ni ż wzrost przychodów ze sprzeda ży lub pojawi ą si ę
  nieprzewidziane koszty. Odpowiednio, je żeli przychody ze sprzeda ży Grupy Emitenta w którymkolwiek
  okresie b ęd ą znacz ąco ni ższe ni ż oczekiwane, korekta podstawowych kosztów w odpowie dniej
  proporcji wystarczaj ąco szybko mo że si ę okaza ć niemo żliwa, co mo że wpyn ąć na obni żenie
  rentowno ści Grupy Kapitaowej Emitenta.
  Oprócz warto ści sprzedanych produktów, towarów i materiaów, któ re stanowią najwi ększ ą cz ęść
  kosztów wedug rodzaju Grupy LUG S.A., na wyniki op eracyjne i finansowe Grupy LUG S.A. wpywają
  inne istotne koszty m.in. zu życie materiaów i energii, świadczenia pracownicze oraz usugi obce.
  Wzrost wy żej opisanych kosztów Grupy Emitenta zale ży w du żym stopniu od czynników b ędących poza
  kontrol ą Spóki. Czynniki, które mog ą skutkowa ć wzrostem kosztów obejmuj ą w szczególno ści: inflacj ę,
  zmiany w systemie podatkowym (w szczególno ści wy ższe podatki), koszty transportu, wzrost cen ropy,
  wzrost pacy minimalnej (która wpynie na średni koszt pracy w Grupie LUG S.A. oraz mo że wpyn ąć na
  koszt usug świadczonych przez podmioty zewn ętrzne), zmiany polityki rz ądu, zmiany kodeksu pracy


  76
  i innych przepisów lub innych regulacji. W zrost wy
  żej wskazanych oraz dodatkowych kosztów mo że
  bezpo średnio wpyn ąć na wyniki Grupy LUG S.A. i jej pozycj ę finansow ą.
  4.2.3. Ryzyko zwi ązane ze spat ą nale żno ści przez kontrahentów
  W obecnych warunkach gospodarczych, zachowanie pyn ności finansowej jest jednym
  z podstawowych warunków zapewniaj ących przedsi ębiorstwom stabilno ść funkcjonowania i rozwoju.
  Pynno ść finansowa Grupy Kapitaowej LUG S.A. jest nierozer walnie związana z terminow ą spat ą
  nale żno ści przez kontrahentów, w zwi ązku z czym Zarz ąd Emitenta zaostrzy realizowan ą polityk ę
  windykacyjn ą oraz podj ą szereg dziaa ń zmierzaj ących do minimalizacji ryzyka zwi ązanego
  z terminow ą regulacj ą nale żno ści, takich jak:
  · ubezpieczania nale żno ści wynikaj ących z wszelkich kontraktów z odbiorcami krajowymi
  i zagranicznymi;
  · obj ęcie umow ą faktoringu niepenego kluczowych kontrahentów Grup y Kapitaowej LUG S.A. do
  wysoko ści przyznanego ubezpieczenia;
  · w przypadku niemo żliwo ści ubezpieczenia danego kontraktu stosowany jest sy stem realizacji
  zamówienia oparty o przedpaty.
  4.2.4. Ryzyko zwi ązane z konkurencj ą
  Na wyniki finansowe osi ągane przez Grup ę Kapitaow ą Emitenta mo że mie ć wpyw obni żanie cen
  oferowanych produktów czy wr ęcz ceny dumpingowe stosowane przez firmy konkurency jne. Obecnie
  w Polsce dziaaj ą niemal wszystkie znacz ące światowe firmy o świetleniowe, co wpywa
  na zaostrzenie konkurencji na rynku opraw o świetleniowych i źróde świata. Nale ży zauwa żyć , że dobre
  perspektywy w zakresie popytu na produkty o świetleniowe powoduje zaostrzanie si ę konkurencji czego
  wynikiem jest walka cenowa i mo żliwo ść obni żania mar ż realizowanych na sprzeda ży.
  Dodatkowym elementem ryzyka zwi ązanego z konkurencyjno ści ą jest ekspansja firm z Dalekiego
  Wschodu, które coraz cz ęściej i szybciej kopiuj ą europejskie rozwi ązana i wprowadzaj ą na rynek
  produkty, charakteryzuj ące si ę w wi ększo ści nisk ą jako ści ą, ale co za tym idzie równie ż nisk ą cen ą.
  Grupa LUG ogranicza ryzyko zwi ązane z konkurencj ą poprzez stae rozszerzanie oferty o oprawy
  o świetleniowe zaawansowane technologicznie i ciekawe wzorniczo. W yższ ą jako ść produktów
  gwarantuj ą tak że nieustanne inwestycje w Departament R&D spóki LU G Light Factory Sp. z o.o. oraz
  zmniejszanie kosztów produkcji opraw, dzi ęki inwestycji we wasn ą lini ę produkcyjn ą komponentów
  LED. Ponadto LUG Light Factory wprowadza do oferty rozwiązania z zakresu smart lightingu, które
  dynamicznie s ą rozwijane przez podmioty w Grupie LUG.
  4.2.5. Ryzyko wzrostu cen surowców i komponentów
  Koszty produkcji opraw o świetleniowych uzale żnione s ą od cen surowców, których ceny okre ślane
  s ą na podstawie indeksów mi ędzynarodowych gied towarowych (aluminium, stali, s zka, miedzi, ropy
  naftowej - jako surowców do produkcji tworzyw sztuc znych oraz farb proszkowych wykorzystywanych
  w malarni). Ponadto Grupa zakupuje do produkcji ró żnego rodzaju komponenty elektroniczne
  i elektryczne. Ogromny popyt ze strony szybko rozwi jających si ę gospodarek, w tym azjatyckich oraz
  sytuacja geopolityczna w pa ństwach zasobnych w surowce zwi ększa ryzyko wyst ąpienia wzrostu cen
  surowców i komponentów.
  W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent prowadzi monitoring cen surowców strategicznych.
  Zagro żeniem dla Emitenta wynikaj ącym z sytuacji na rynku surowców jest utrudniona do stępno ść
  komponentów elektronicznych. W celu minimalizacji w skazanego ryzyka, Emitent prowadzi monitoring
  poziomów cen surowców strategicznych. Stosowany je st również system kwalifikacji dostawców
  w ramach procedur ISO, a tak że wspópraca z dostawcami komponentów odbywa si ę w oparciu
  o dugoterminowe plany zakupowe, które s ą precyzowane w momencie realizacji dostawy.  77
  4.2.6. Ryzyko zwi
  ązane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wyko nanie zleceń
  W zwi ązku z dziaalno ści ą Grupy Kapitaowej Emitenta w bran ży o świetleniowej Grupa mo że by ć
  nara żona na ryzyko zwi ązane z karami za nieterminowe wykonanie zlece ń. Grupa Kapitaowa LUG S.A.
  zabezpiecza si ę przed tym ryzykiem poprzez starann ą analiz ę umów z kontrahentami
  oraz dugoterminow ą wspóprac ę z dostawcami komponentów w oparciu o kontrakty.
  Spóki z Grupy nie podpisuj ą z kontrahentami umów przewiduj ących niekorzystne terminy dostaw.
  Sporadycznie podpisywane s ą umowy zawieraj ące klauzule o karach umownych za niewykonanie lub
  nieterminowe wykonanie dostaw opraw.
  4.2.7. Ryzyko kursu walutowego
  Ryzyko kursowe jest nieod ącznym elementem funkcjonowania ka żdej firmy, która dokonuje transakcji
  w walutach obcych. W 2017 roku 54% przychodów ze sp rzedaży Grupy LUG pochodzio z eksportu.
  Przychody ze sprzeda ży eksportowej generowane s ą gównie w euro. Jednocze śnie 80% komponentów
  do produkcji o świetlenia byo kupowanych zagranic ą. Ponadto finansowanie dziaalno ści Grupy odbywa
  si ę z wykorzystaniem kredytów zaci ągni ętych w euro.
  Wpywy z eksportu produktów w znacznym stopniu równ oważą zakupy importowanych materiaów do
  produkcji. W celu ograniczenia ryzyka walutowego LU G S.A. stosuje także transakcje zabezpieczaj ące
  forward . Każdorazowo decyzj ę o wyborze instrumentu poprzedza dog ębna analiza i planowanie
  finansowe, a instrumenty te su żą wy ącznie do zabezpieczenia patno ści.
  Zgodnie z najlepsz ą wiedz ą Emitenta na dzie ń publikacji Raportu rocznego za 2017 rok, wycena
  kontraktów terminowych nie ma istotnego wpywu na w yniki dziaalności Grupy Kapitaowej LUG S.A.
  4.2.8. Ryzyko pogorszenia reputacji i utraty zaufan ia odbiorców
  Zasadnicz ą rol ę w budowaniu trwaych relacji z klientem, opartych na przywiązaniu do produktu, jest
  jako ść oraz dobry wizerunek producenta. Pogorszenie wizer unku organizacji i utrata zaufania odbiorców
  do usug i produktów marki LUG mo że spowodowa ć spadek sprzeda ży, co w konsekwencji mogoby
  odbi ć si ę negatywnie na wynikach Grupy Kapitaowej LUG S.A. Mając na celu utrzymanie zaufania
  odbiorców, oprawy marki LUG poddawane s ą rygorystycznym testom przed wprowadzeniem na rynek ,
  a ka żdy nowy produkt podlega weryfikacji z ocen ą oczekiwa ń klientów oraz walidacji. Ponadto Emitent
  w swej codziennej dziaalno ści minimalizuje ryzyko zwi ązane z pogorszeniem reputacji odpowiedzialnie
  zarz ądzaj ąc relacjami ze swoimi wszystkimi interesariuszami o raz przestrzegając rekomendacji
  zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spóek notow anych na NewConnect”.
  4.2.9. Ryzyko realizacji celów strategicznych
  Ekspozycja Grupy Kapitaowej LUG S.A. na ryzyko dot yczące realizacji celów strategicznych wi ąże si ę
  z nieosi ągni ęciem zao żonych parametrów wzrostu i brakiem oczekiwanych efe któw w przypadku
  zrealizowania celów b ądź te ż z osi ągni ęciem celów opartych na b ędnych analizach i prognozach
  sytuacji makroekonomicznej czy trendów rozwojowych branży. W obu przypadkach bezzwrotne nakady
  poniesione na realizacj ę b ędnie sprecyzowanych celów mog ą pogorszy ć kondycj ę finansow ą
  podmiotów tworz ących Grup ę Kapitaow ą LUG S.A.
  W celu minimalizacji tego typu ryzyka ka żdorazowo implementacj ę strategii poprzedza analiza
  konsekwencji decyzji biznesowych pod k ątem poziomu ryzyka. W przypadku gdy jest on akcepto walny,
  nast ępuje okre ślenie sposobów zarz ądzania nim. W wyniku wskazanych procedur Zarz ąd Emitenta
  identyfikuje i eliminuje obszary stanowi ące potencjalne zagro żenie dla rozwoju Grupy Kapitaowej LUG
  S.A.


  78
  4.2.10. Ryzyko zwi
  ązane z a ńcuchem dostaw
  LUG S.A. i jej spóki zale żne prowadz ą polityk ę zakupu komponentów opart ą o ide ę dywersyfikacji,
  w zwi ązku z czym ekspozycja na ryzyko zwi ązane z uzale żnieniem od dostawcy jest ograniczone.
  W zakresie ka żdego z komponentów Grupa posiada co najmniej dwóch niezależnych i sprawdzonych
  dostawców. Minimalizacja ryzyka odbywa si ę równie ż poprzez bie żący monitoring rynku komponentów,
  który umo żliwia obserwacj ę trendów i wczesn ą identyfikacj ę ewentualnych zagro że ń.
  Stosowany jest równie ż system kwalifikacji dostawców w ramach procedur IS O, a wspópraca
  z dostawcami komponentów odbywa si ę w oparciu o dugoterminowe plany zakupowe, które s ą
  precyzowane w momencie realizacji dostawy. Ponadto Grupa Kapitaowa LUG S.A. posiada
  odpowiadaj ące zapotrzebowaniu poziomy zapasów komponentów.
  4.2.11. Ryzyko zwi ązane z zawart ą z Rz ądem Prowincji Misiones (Argentyna) umow ą dotycz ąc ą
  utworzenia przez LUG S.A. zakadu produkcyjno - mon tażowego opraw o świetleniowych
  LED
  W pa ździerniku 2016 roku LUG S.A. zawara z Rz ądem Prowincji Misiones (Argentyna) umow ę
  dotycz ącą utworzenia przez LUG S.A. zakadu produkcyjno - mo ntażowego opraw o świetleniowych LED
  w Prowincji Misiones oraz dostawy przez LUG S.A. op raw oświetleniowych w technologii LED. Ponadto
  przedmiotem porozumienia jest ustanowienie wzajemne j wyączno ści na produkcj ę technologii LED
  oraz rozwój zakadu dedykowanego tej technologii na terenie prowincji. Zgodnie z przedstawionym
  powy żej porozumieniem szacowana warto ść dostarczonych opraw b ędzie wynosi ć okoo 5,6 mln euro.
  Ponadto pod warunkiem pozytywnej realizacji pierwsz ego etapu umowy, Rząd Prowincji Misiones
  zobowi ąza si ę w drugim etapie do nabycia kolejnych opraw o świetleniowych o warto ści okoo 15 mln
  euro w ci ągu kolejnych 3 lat.
  Emitent identyfikuje ryzyko, że w wyniku nieprzewidzianych zdarze ń przedmiotowa inwestycja LUG S.A.
  mo że ulec opó źnieniu, w szczególno ści w zakresie budowy zakadu lub nie zostanie zreal izowana
  w cao ści zgodnie z pierwotnymi zao żeniami. Ponadto zgodnie z zapisami umowy Rz ąd Prowincji
  Misiones w przypadku braku pozytywnej realizacji pi erwszego etapu umowy może odst ąpi ć od realizacji
  nabycia kolejnych opraw o świetleniowych, co mo że mie ć niekorzystny wpyw na dziaalno ść Grupy
  Kapitaowej Emitenta, jej sytuacj ę finansow ą i wyniki. W celu ograniczenia przedmiotowego ryzyk a
  Emitent bardzo dokadnie wypenia wszelkie uzgodnie nia pomiędzy stronami i na bie żąco monitoruje
  wypenianie wszystkich zobowi ąza ń wynikaj ących z obustronnych ustale ń. Ponadto zgodnie
  z realizowanym przez Emitenta geograficznym podzia em dziaalności w ramach Grupy Kapitaowej
  LUG S.A. cao ść praw i obowi ązków zwi ązanych z inwestycj ą w Argentynie zostaa przej ęta przez
  spók ę joint venture LUG Argentina, która w cao ści b ędzie odpowiada ć za dziaalno ść i inwestycj ę
  Grupy na terenie Argentyny i innych Pa ństw Ameryki Poudniowej, co w znacz ący sposób usprawni
  nadzór nad realizacj ą postanowie ń przedmiotowej umowy z Rz ądem Prowincji Misiones, w tym budowy
  fabryki LED i dalszym rozwojem dziaalno ści Emitenta i jego Grupy na rynku Argenty ńskim i pozostaych
  krajach Ameryki Poudniowej. W dniu 30 sierpnia 201 7 roku spóka LUG Argentina zostaa
  zarejestrowana.
  4.2.12. Ryzyko zwi ązane z wycofaniem partii produkcyjnych z rynku
  Wprowadzone na poszczególne rynki wyroby i towary m ogą zosta ć wycofane, przede wszystkim
  z powodu wad fabrycznych danej partii asortymentu, co może niekorzystnie wpywa ć na osi ągane przez
  Grup ę Kapitaow ą LUG wyniki finansowe. W przypadku wycofania wyrobu lub towaru oferowanego na
  jednym z rynków Unii Europejskiej istnieje zagro żenie konieczno ści wycofania tego wyrobu lub towaru
  z innych rynków Unii Europejskiej, co wi ąże si ę z dodatkowymi kosztami, takimi jak koszty transpor tu,
  wykonania bada ń i ekspertyz, koszty post ępowania s ądowego oraz ewentualnych kar.
  Ten rodzaj ryzyka minimalizowany jest przez funkcjo nujący system zarz ądzania jako ści ą ISO
  9001:2001, w ramach którego obowi ązuj ą niezb ędne procedury i instrukcje dotycz ące kontroli jako ści
  wyrobów i towarów. Dodatkowo, oprawy marki LUG oraz komponenty elektroniczne są poddawane
  testom bezpiecze ństwa u żytkowania w wewn ętrznym laboratorium. Badane s ą równie ż warunki


  79
  termiczne, szczelno
  ść opraw (stopie ń IP), odporno ść na udary mechaniczne odpowiedzialne za
  starzenie tworzyw sztucznych (stopie ń IK), a tak że wszelkie parametry elektryczne. Jako ść wyrobów
  Grupy potwierdzona jest przyznanymi certyfikatami n p. ENEC, GOST oraz inne.
  4.2.13. Ryzyko zwi ązane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awa rii, zniszczenia
  lub utraty maj ątku
  W przypadku awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowe go majątku trwaego lub obrotowego mo że doj ść
  do czasowego wstrzymania produkcji, a co za tym idz ie do niemożno ści terminowego zrealizowania
  zamówie ń zo żonych przez klientów. Pogorszenie standardu obsugi klientów i opóźnienie w realizacji
  zamówie ń, a w skrajnym przypadku brak zdolno ści do realizacji zamówie ń, skutkowa ć mo że przej ęciem
  realizacji zamówie ń przez podmioty konkurencyjne i w konsekwencji mo że wywoa ć zmian ę wyników
  finansowych Grupy Kapitaowej Emitenta.
  W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa prowadzi odpo wiednią polityk ę inwestycyjn ą, dzi ęki czemu
  w parku maszynowym najwa żniejsze maszyny i urz ądzenia s ą zdublowane. Minimalizacj ę ryzyka
  zapewniaj ą równie ż odpowiednie umowy serwisowe, które gwarantuj ą napraw ę maszyn i urz ądze ń
  w najkrótszym mo żliwym czasie lub dostarczenie na czas naprawy maszy n zamiennych.
  4.2.14. Ryzyko związane z ochron ą ś rodowiska
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. jest zobligowana do przes trzegania szeregu aktów prawnych zarówno
  prawa krajowego jak i europejskiego z zakresu ochro ny środowiska. Nale żą do nich przede wszystkim:
  · Dyrektywa 2002/95/EC o ograniczeniu stosowania sub stancji niebezpiecznych w urządzeniach
  elektrycznych i elektronicznych (RoHS), Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007
  roku w sprawie szczegóowych wymaga ń dotycz ących ograniczenia wykorzystywania w sprz ęcie
  elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaywa ć na
  ś rodowisko (Dz. U. Nr 69, poz. 457);
  · Dyrektywa 2002/96/W E parlamentu europejskiego i ra dy w sprawie zużytego sprz ętu elektrycznego
  i elektronicznego (WEEE), Ustawa z dnia 29 lipca 20 05 roku o zużytym sprz ęcie elektrycznym
  i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) z pó źniejszymi zmianami, wraz z aktami wykonawczymi;
  · Dyrektywa 94/62EEC o opakowaniach i odpadach opako waniowych, Ustawa z dnia 27 kwietnia
  2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), Usta wa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach
  i odpadach opakowaniowych (Dzi. U. Nr 63 poz. 638) oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku
  o obowi ązkach przedsi ębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpada mi oraz o opacie
  produktowej i opacie depozytowej (Dzi. U. Nr 63 po z. 639) wraz z aktami wykonawczymi;
  · Dyrektywa 2006/66/W E w sprawie baterii i akumulato rów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz
  uchylaj ąca dyrektyw ę 91/157/EWG, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach
  i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).
  Za naruszenie przepisów wymienionych aktów prawnych grożą ró żne kary, okre ślone w ka żdym z nich
  oddzielnie. Grupa Kapitaowa Emitenta w trakcie swo jej dziaalności przestrzega wszystkich wymogów
  z zakresu ochrony środowiska nao żonych na ni ą przez akty prawne.
  Produkty Grupy wolne s ą od substancji takich jak oów (Pb), rt ęć (Hg), sze ściowarto ściowy chrom
  (Cr+6), kadm (Cd), polibromowane bifenyle (PBB) ora z polibromowane etery difenylowe (PBDE) lub ich
  ilo ści mieszcz ą si ę w przedziaach dopuszczonych w przepisach. W my śl przepisów Grupa Kapitaowa
  Emitenta zapewnia zbiórk ę, odzysk i recykling opraw o świetleniowych wprowadzanych do otoczenia na
  terytorium kraju. S ą one znakowane zgodnie z wymogami.
  Ponadto Grupa Kapitaowa LUG S.A. odbiera od klient ów zużyte źróda świata w celu przekazania
  firmie recyklingowej. Cz ęść obowi ązków zostaa przekazana, na mocy zawartej umowy, Or ganizacji
  Odzysku Sprz ętu Elektrycznego i Elektronicznego.  80
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. stosuje baterie certyfiko
  wane, zgodne z odpowiednimi normami
  i odpowiednio oznakowane. Ponadto zapewnia zbierani e zużytych baterii, które s ą wbudowane
  w oprawy oraz ponosi koszty ich utylizacji.
  Emitent spenia wymagania prawne stosuj ąc kontrol ę wszystkich wprowadzanych przez niego
  opakowa ń i wymienionych produktów. Prowadzi selektywn ą zbiórk ę odpadów i wspópracuje z firmami
  zajmuj ącymi si ę recyklingiem, ogranicza ilo ści odpadów oddawanych na skadowisko oraz zapewnia
  odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Wszystki e wytwarzane przez Grupę odpady s ą
  szczegóowo ewidencjonowane z wykorzystaniem Kart E widencji Odpadów i Kart Przekazania Odpadu.
  Spóka terminowo przedkada wymagane sprawozdania o raz raporty do waściwych organów
  administracji.
  4.2.15. Ryzyko zwi ązane z post ępowaniami s ądowymi, arbitra żowymi oraz post ępowaniami
  przed organami administracji
  W zakresie post ępowa ń spornych spóki z Grupy Kapitaowej LUG S.A. prowa dzą wy ącznie spory
  windykacyjne. Ze wzgl ędu na warto ść przedmiotu sporu nie maj ą one wpywu na pynno ść finansow ą
  Grupy. W 2017 roku i od pocz ątku 2018 roku do daty raportu, wobec Emitenta ani p odmiotów zależnych
  nie toczyy si ę inne post ępowania s ądowe, administracyjne i podatkowe mog ące mie ć znaczenie dla
  funkcjonowania Grupy Kapitaowej LUG S.A. i stanowi ć potencjalne zagro żenie.
  4.2.16. Ryzyko utraty kluczowych pracowników i kluc zowych czonków kierownictwa oraz brak
  mo żliwo ści zatrudnienia wystarczaj ącej liczby wykwalifikowanych pracowników
  Zasoby ludzkie Grupy Kapitaowej LUG S.A. stanowi ą jej kluczowe aktywa w du żym stopniu decyduj ące
  o sukcesie dalszego dynamicznego rozwoju. W iele osó b peniących funkcje kierownicze to osoby
  posiadaj ące dugoletnie do świadczenie w pracy w spókach Grupy Kapitaowej LUG S.A. Zmiany
  w skadzie kadry pracowniczej, w szczególno ści kierowniczej obarczone s ą ryzykiem utraty know-how
  ekspertów i pogorszenia wyników generowanych przez Emitenta we wszystkich obszarach
  funkcjonowania. Ponadto istnieje ryzyko, że w zwi ązku ze swoim dalszym dynamicznym rozwojem
  Grupa Kapitaowa Emitenta nie zdoa pozyska ć kluczowego personelu w celu uzupenienia wakatów l ub
  obsadzenia nowoutworzonych stanowisk pracownikami p osiadającymi odpowiednie kwalifikacje
  i do świadczenie oraz mo że by ć zmuszona do poniesienia znacz ących kosztów ich zatrudnienia
  i wyszkolenia.
  W celu minimalizacji niniejszego ryzyka Zarz ąd, w ramach realizowanych strategicznych kierunków
  rozwoju podejmuje szereg dziaa ń maj ących na celów rozwój kultury organizacyjnej.
  Do najwa żniejszych nale żą – zarz ądzanie przez warto ści, wprowadzenie modeli kompetencyjnych czy
  dziaania nastawione na popraw ę standardów komunikacji. Jednym z istotnych element ów kultury
  organizacyjnej jest tak że „Badanie satysfakcji pracowników”.
  4.2.17. Ryzyko zwi ązane z odpowiedzialno ści ą za szkody na osobie i mieniu w zwi ązku
  z u żytkowaniem produktów oferowanych przez Emitenta
  Produkty znajduj ące si ę w ofercie Grupy LUG to przede wszystkim oprawy o świetleniowe zasilane
  napi ęciem elektrycznym, które mo że stanowi ć zagro żenie dla życia lub zdrowia w przypadku
  niewa ściwego u żytkowania b ądź wady produkcyjnej. W yst ąpienie zdarzenia polegaj ącego na
  pora żeniu pr ądem lub zniszczeniu mienia mo że mie ć negatywny wpyw na wizerunek Emitenta oraz
  skutkowa ć konieczno ści ą wypaty odszkodowania.
  W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa zawara umow y ubezpieczenia, których przedmiotem jest
  odpowiedzialno ść cywilna producenta za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone komukolwiek
  w zwi ązku z u żytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcj ą produktu lub grupy produktów okre ślonych
  w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje odpo wiedzialność cywiln ą producenta za szkody
  bez wzgl ędu na to, czy produkt by dotkni ęty wad ą konstrukcyjn ą lub produkcyjn ą, przy czym za wad ę


  81
  uznaje si
  ę równie ż brak lub niepen ą informacj ę o produkcie albo brak ostrze żenia o niebezpiecznych
  wa ściwo ściach produktu.
  4.2.18. Ryzyko zdarze ń losowych
  Emitent, jak ka żdy podmiot gospodarczy, lub spóki wchodz ące w skad jego Grupy Kapitaowej s ą
  nara żone na ryzyko zwi ązane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znacz ących zdarze ń lub czynników,
  których Emitent nie jest w stanie przewidzie ć mo że wpyn ąć negatywnie na prowadzon ą dziaalno ść
  i sytuacj ę finansow ą Emitenta. Spóka zabezpiecza si ę przed nieprzewidzianymi stratami poprzez
  umowy ubezpiecze ń.


  82  83
  5. RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK
  Grupa Kapitaowa LUG S.A. przykada du żą wag ę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom
  swobodnego dost ępu do informacji o Emitencie i poszanowania ich pra w bez względu na wielko ść
  posiadanego przez nich pakietu akcji. By da ć wyraz transparentno ści prowadzonych dziaa ń oraz
  zapewni ć swym inwestorom i akcjonariuszom dost ęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej
  sytuacji na rynkach finansowych s ą niezb ędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyj nych,
  LUG S.A. przestrzega zasad adu korporacyjnego zawa rtych w Zaączniku Nr 1 do Uchway Nr 795/2008
  Zarz ądu Giedy z dnia 31 pa ździernika 2008 r. „Dobre praktyki spóek notowanych na NewConnect”
  zmienionych Uchwa ą Nr 293/2010 Zarz ądu Giedy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. z dnia
  31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spóek Notowanych na NewConnect”.
  Z dniem 16 stycznia 2018 roku, Emitent opublikowa raport bieżący 03/2018, w którym poinformowa
  o zaprzestaniu publikacji raportów miesi ęcznych. W opinii Zarz ądu LUG S.A. bior ąc, pod uwag ę
  zbie żno ść informacji zawartych w raportach miesi ęcznych z informacjami przekazywanymi regularnie
  za po średnictwem raportów bie żących i okresowych, które Spóka sporz ądza zgodnie z obowi ązuj ącymi
  przepisami prawa, terminowo publikowane raporty bie żące i okresowe umo żliwiaj ą wszystkim
  zainteresowanym, w tym inwestorom indywidulanym, za poznanie się z wszelkimi okoliczno ściami
  i zdarzeniami, które mog ą mie ć istotny wpyw na sytuacj ę gospodarcz ą, maj ątkow ą i finansow ą Spóki
  lub które mogyby w sposób znacz ący wpyn ąć na cen ę lub warto ść akcji LUG S.A.
  Tabela 33 Raport Emitenta o stosowaniu dobrych praktyk w 20 17 roku
  Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE
  DOTYCZY KOMENTARZ
  1.
  Spóka powinna prowadzi
  ć przejrzyst ą
  i efektywn ą polityk ę informacyjn ą, zarówno
  z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
  i z u życiem nowoczesnych technologii,
  zapewniaj ących szybko ść, bezpiecze ństwo
  oraz szeroki dost ęp do informacji. Spóka
  korzystaj ąc w jak najszerszym stopniu
  z tych metod, powinna zapewni ć
  odpowiedni ą komunikacj ę z inwestorami
  i analitykami, umo żliwia ć transmitowanie
  obrad walnego zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowa ć
  przebieg obrad i upublicznia ć go na stronie
  internetowej.
  TAK,
  z wy ączeniem
  transmisji obrad walnego
  zgromadzenia
  przez Internet, rejestracji
  przebiegu obrad i
  upubliczniania go na
  stronie
  internetowej.
  Emitent przestrzega niniejszy punkt zbioru Dobrych Praktyk
  w odniesieniu do zapisów
  dotycz ących konieczno ści
  prowadzenia przejrzystej
  i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewni ć inwestorom szybki
  i szeroki dost ęp do informacji. Dane
  zawarte na stronie internetowej
  www.lug.com.pl daj ą peen obraz
  sytuacji Emitenta zarówno w kwestii
  jego finansów jak i bran ży, w której
  funkcjonuje. Ponadto Emitent
  ka żdego roku oddaje do wgl ądu
  niewskazan ą przepisami stron ę
  internetow ą po świ ęcon ą raportom
  rocznym w wersji online, która w atrakcyjny sposób przybli ża
  i streszcza dziaania Spóki
  Emitenta na przestrzeni danego
  roku obrotowego, czyni ąc je
  bardziej przyst ępnymi dla
  inwestora. W ocenie Zarz ądu Spóki
  koszty zwi ązane z techniczn ą
  obsug ą transmisji oraz rejestracji
  przebiegu obrad walnego
  zgromadzenia s ą niewspómierne
  do potencjalnych efektów.


  84
  2.
  Spóka powinna zapewni ć efektywny
  dost ęp do informacji niezb ędnych do oceny
  sytuacji i perspektyw spóki oraz sposobu
  jej funkcjonowania.
  TAK
  3.
  3.1.
  3.2.
  3.3.
  3.4.
  3.5.
  3.6.
  3.7.
  3.8.
  Spóka prowadzi korporacyjn
  ą stron ę
  internetow ą i zamieszcza na niej:
  TAK
  podstawowe informacje o spóce i jej
  dziaalno
  ści.
  TAK
  opis dziaalno ści emitenta ze wskazaniem
  rodzaju dziaalno ści, z której emitent
  uzyskuje najwi ęcej przychodów.
  TAK
  opis rynku, na którym dziaa emitent,
  wraz z okre
  śleniem pozycji emitenta na tym
  rynku.
  TAK
  życiorysy zawodowe czonków organów
  spóki.
  TAK
  powzi
  ęte przez zarz ąd, na podstawie
  oświadczenia czonka rady nadzorczej,
  informacje o powi ązaniach czonka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem dysponuj ącym
  akcjami reprezentuj ącymi nie mniej ni ż 5%
  ogólnej liczby gosów na walnym
  zgromadzeniu spóki.
  TAK
  dokumenty korporacyjne spóki.
  TAK
  zarys planów strategicznych spóki. TAK
  Emitent podj
  ą decyzj ę o stworzeniu
  odr ębnej podstrony przeznaczonej
  prezentacji strategicznych
  kierunków rozwoju Spóki pod
  adresem:
  http://www.lug.com.pl/Strategia/
  opublikowane prognozy wyników
  finansowych na bie żący rok obrotowy, wraz
  z zao żeniami do tych prognoz (w przypadku
  gdy emitent takie publikuje).
  TAK
  W opinii Zarz ądu LUG S.A. obecna
  du ża zmienno ść sytuacji
  gospodarczej nie sprzyja stabilno ści
  przesanek niezb ędnych do
  sporz ądzenia rzetelnych prognoz
  finansowych. W zwi ązku
  z powy ższym Zarz ąd Emitenta


  85
  3.9.
  3.10.
  3.12.
  3.13.
  3.14.
  3.16.
  3.17.
  3.18. podj
  ą decyzj ę o niepublikowaniu
  prognoz finansowych. W przypadku zmiany polityki Emitenta dot.
  publikacji prognoz zostan ą one
  opublikowane wraz z zao żeniami
  na stronie Emitenta w zakadce Dane Finansowe.
  strukturę akcjonariatu emitenta, ze
  wskazaniem gównych akcjonariuszy oraz
  akcji znajduj ących si ę w wolnym obrocie.
  TAK
  dane oraz kontakt do osoby, która jest
  odpowiedzialna w spóce za relacje
  inwestorskie oraz kontakty z mediami. TAK
  opublikowane raporty bie
  żące i okresowe.
  TAK
  kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raportów okresowych, dat
  walnych zgromadze ń, a tak że spotka ń z
  inwestorami i analitykami oraz konferencji
  prasowych. TAK
  informacje na temat zdarze
  ń
  korporacyjnych, takich jak wypata
  dywidendy, oraz innych zdarze ń
  skutkuj ących nabyciem lub ograniczeniem
  praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzgl ędnieniem terminów oraz zasad
  przeprowadzania tych operacji. Informacje
  te powinny by ć zamieszczane w terminie
  umo żliwiaj ącym podj ęcie przez inwestorów
  decyzji inwestycyjnych.
  TAK
  pytania akcjonariuszy dotycz ące spraw
  obj ętych porz ądkiem obrad, zadawane
  przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
  wraz
  z odpowiedziami na zadawane pytania.
  TAK
  informacj
  ę na temat powodów odwoania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
  porz ądku obrad wraz z uzasadnieniem.
  TAK
  informacj ę o przerwie w obradach
  walnego zgromadzenia i powodach
  zarz ądzenia przerwy.
  TAK


  86
  3.19.
  3.20.
  3.21.
  informacje na temat podmiotu, z którym
  spóka podpisaa umow ę
  o świadczenie usug Autoryzowanego
  Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu
  strony internetowej, numerów telefonicznych
  oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  Informacj ę na temat podmiotu, który peni
  funkcj ę animatora akcji emitenta.
  TAK
  dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spóki, opublikowany w ci
  ągu ostatnich 12
  miesi ęcy.
  TAK
  Informacje zawarte na stronie internetowej
  powinny by ć zamieszczane w sposób
  umo żliwiaj ący atwy dost ęp do tych
  informacji. Emitent powinien dokonywa ć
  aktualizacji informacji umieszczanych na
  stronie internetowej. W przypadku
  pojawienia si ę nowych, istotnych informacji
  lub wyst ąpienia istotnej zmiany informacji
  umieszczanych na stronie internetowej,
  aktualizacja powinna zosta ć
  przeprowadzona niezwocznie. TAK
  4.
  Spóka prowadzi korporacyjn
  ą stron ę
  internetow ą, wedug wyboru emitenta,
  w j ęzyku polskim lub angielskim. Raporty
  bie żące i okresowe powinny by ć
  zamieszczane na stronie internetowej co
  najmniej w tym samym j ęzyku, w którym
  nast ępuje ich publikacja zgodnie z
  przepisami obowi ązuj ącymi emitenta.
  TAK
  Emitent prowadzi korporacyjn ą
  stron ę internetow ą w obu
  rekomendowanych j ęzykach
  (polskim i angielskim).
  5.
  Spóka powinna prowadzi
  ć polityk ę
  informacyjn ą ze szczególnym
  uwzgl ędnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu Spóka, poza
  swoj ą stron ą korporacyjn ą powinna
  wykorzystywa ć indywidualn ą dla danej
  spóki sekcj ę relacji inwestorskich
  znajduj ącą na stronie
  www.GPWInfoStrefa.pl.
  TAK
  6.
  Emitent powinien utrzymywa
  ć bie żące
  kontakty z przedstawicielami
  Autoryzowanego Doradcy, celem
  umo żliwienia mu prawidowego
  wykonywania swoich obowi ązków wobec
  emitenta. Spóka powinna wyznaczy ć osob ę
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.


  87
  odpowiedzialn ą za kontakty z
  Autoryzowanym Doradc ą.
  7.
  W przypadku, gdy w spóce nast
  ąpi
  zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
  istotne znaczenie dla wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradc ę swoich
  obowi ązków, emitent niezwocznie
  powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradc ę.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi
  ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym Doradcą.
  8.
  Emitent powinien zapewni ć
  Autoryzowanemu Doradcy dost ęp do
  wszelkich dokumentów i informacji
  niezb ędnych do wykonywania obowi ązków
  Autoryzowanego Doradcy.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  9.1
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym
  informacj
  ę na temat ącznej wysoko ści
  wynagrodze ń wszystkich czonków zarz ądu
  i rady nadzorczej. TAK
  9.2
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym
  informacj
  ę na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego
  od emitenta z tytuu świadczenia wobec
  emitenta usug w ka żdym zakresie.
  NIE DOTYCZY
  Emitent nie podlega obowi ązkowi
  wspópracy z Autoryzowanym
  Doradc ą.
  10.
  Czonkowie zarz
  ądu i rady nadzorczej
  powinni uczestniczy ć w obradach walnego
  zgromadzenia w skadzie umo żliwiaj ącym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
  pytania zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia. TAK
  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy
  wspópracy Autoryzowanego Doradcy,
  powinien organizowa
  ć publicznie dost ępne
  spotkanie z inwestorami, analitykami i
  mediami.
  TAK
  Emitent samodzielnie dokonuje
  organizacji publicznie dost ępnych
  spotka ń z inwestorami, analitykami
  i mediami minimum 2 razy w roku.
  12.
  Uchwaa walnego zgromadzenia w sprawie
  emisji akcji z prawem poboru powinna
  precyzowa
  ć cen ę emisyjn ą albo mechanizm
  jej ustalenia lub zobowi ąza ć organ do tego
  upowa żniony do ustalenia jej przed dniem
  ustalenia prawa poboru, w terminie
  umo żliwiaj ącym podj ęcie decyzji
  inwestycyjnej. TAK


  88
  13.
  Uchway walnego zgromadzenia powinny
  zapewnia ć zachowanie niezb ędnego
  odst ępu czasowego pomi ędzy decyzjami
  powoduj ącymi okre ślone zdarzenia
  korporacyjne a datami, w których ustalane
  s ą prawa akcjonariuszy wynikaj ące z tych
  zdarze ń korporacyjnych.
  TAK
  14.
  Dzie
  ń ustalenia praw do dywidendy oraz
  dzie ń wypaty dywidendy powinny by ć tak
  ustalone, aby czas przypadaj ący pomi ędzy
  nimi by mo żliwie najkrótszy, a w ka żdym
  przypadku nie du ższy ni ż 15 dni roboczych.
  Ustalenie du ższego okresu pomi ędzy tymi
  terminami wymaga szczegóowego
  uzasadnienia. TAK
  15.
  Uchwaa walnego zgromadzenia w sprawie
  wypaty dywidendy warunkowej mo
  że
  zawiera ć tylko takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie nast ąpi przed dniem
  ustalenia prawa do dywidendy.
  TAK
  16.
  Emitent publikuje raporty miesi
  ęczne, w
  terminie 14 dni od zako ńczenia miesi ąca.
  Raport miesi ęczny powinien zawiera ć co
  najmniej:
  • informacje na temat wyst ąpienia tendencji i
  zdarze ń w otoczeniu rynkowym Emitenta,
  które w ocenie Emitenta mog ą mie ć w
  przyszo ści istotne skutki dla kondycji
  finansowej oraz wyników finansowych
  Emitenta,
  • zestawienie wszystkich informacji
  opublikowanych przez Emitenta
  w trybie raportu bie żącego w okresie
  obj ętym raportem,
  • informacje na temat realizacji celów emisji,
  je żeli taka realizacja, cho ćby w cz ęści, miaa
  miejsce w okresie obj ętym raportem,
  •kalendarz inwestora, obejmuj ący
  wydarzenia maj ące mie ć miejsce w
  nadchodz ącym miesi ącu, które dotycz ą
  Emitenta i s ą istotne z punktu widzenia
  interesów inwestorów, w szczególno ści daty
  publikacji raportów okresowych,
  planowanych walnych zgromadze ń,
  otwarcia subskrypcji, spotka ń z inwestorami
  lub analitykami, oraz oczekiwany termin
  publikacji raportu analitycznego. NIE
  Emitent z dniem 16.01.2018 roku zaprzesta publikowa ć raporty
  miesi ęczne. W opinii Zarz ądu Spóki
  bior ąc, pod uwag ę zbie żno ść
  informacji zawartych w raportach miesi ęcznych z informacjami
  przekazywanymi
  regularnie za po średnictwem
  raportów bie żących i okresowych,
  które Spóka sporz ądza zgodnie
  z obowi ązuj ącymi przepisami
  prawa, terminowo publikowane raporty bie żące i okresowe
  umo żliwiaj ą wszystkim
  zainteresowanym, w tym
  inwestorom indywidulanym, zapoznanie si ę
  z wszelkimi okoliczno ściami
  i zdarzeniami, które mog ą mie ć
  istotny wpyw na sytuacj ę
  gospodarcz ą, maj ątkow ą
  i finansow ą Spóki lub które
  mogyby w sposób znacz ący
  wpyn ąć na cen ę lub warto ść akcji
  LUG S.A.
  16a.
  W przypadku naruszenia przez Emitenta
  obowi ązku informacyjnego okre ślonego w
  Za ączniku nr 3 do Regulaminu
  TAK


  89
  Alternatywnego Systemu Obrotu
  („Informacje bie żące i okresowe
  przekazywane
  w alternatywnym systemie obrotu na rynku
  NewConnect”) Emitent powinien
  niezwocznie opublikowa ć, w trybie
  wa ściwym dla przekazywania raportów
  bie żących na rynku NewConnect, informacj ę
  wyja śniaj ącą zaistnia ą sytuacj ę.
  Ź ródo: Emitent
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  ……………………………………………………………………


  90  91
  O
  ŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU LUG S.A.
  W SPRAWIE RZETELNO ŚCI SPORZ ĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  za okres
  od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  Zarz ąd Spóki LUG S.A. na podstawie §5 ust 7.1. pkt 5 Za ą cznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu "Informacje bie żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect" o świadcza, i ż wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidow ane
  sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz ądzane zostay zgodnie z przepisami
  obowi ązuj ącymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali mi ędzynarodowej.
  O świadczamy tak że, i ż dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finans owym odzwierciedlają
  w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje maj ątkow ą i finansow ą Grupy Kapitaowej Emitenta oraz
  jej wynik finansowy.
  Ponadto sprawozdanie z dziaalno ści Grupy Kapitaowej Emitenta zawiera prawdziwy obr az sytuacji
  Grupy Kapitaowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagroże ń i ryzyk zwi ązanych z prowadzon ą
  dziaalno ści ą.
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  …………………………………………………………………


  92
  O ŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU LUG S.A.
  W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
  Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
  Zarz ąd Spóki LUG S.A. na podstawie §5 ust. 7.1. pkt 6) Zaącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu "Informacje bie żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
  rynku NewConnect" o świadcza o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przep rowadzającej badanie
  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi
  wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej i wska zuje, że firma audytorska oraz czonkowie zespou
  wykonuj ącego badanie speniali warunki do sporz ądzenia bezstronnego i niezale żnego sprawozdania
  z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego zgodnie z obowiązuj ącymi
  przepisami , standardami wykonywania zawodu i zasad ami etyki zawodowej.
  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Mariusz Ejsmont, Wiceprezes Zarz ądu
  ……………………………………………………………………
  Magorzata Konys, Czonek Zarz ądu
  ……………………………………………………………………  93  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Sprawozdanie niezależnego biegłego
  rewidenta z badania
  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Grupy Kapitałowej LUG S.A.
  za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479
  1
  SPRAWOZDANIE NIEZALE ŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  Dla Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
  Sprawozdanie biegłego rewidenta o skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym
  Wstęp
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. , w której jednostką dominującą jest LUG S.A.
  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11 , zwanej dalej Jednostką Dominującą , za
  rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r., na które składa się skonsolidowane
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12 .201 7 roku, skonsolidowany
  rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z
  przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz infor macje dodatkowe
  zawierające znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające.
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej , zwanymi dalej MSSF UE .
  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządze nie rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego , które prezentuj e jasny i rzetelny obraz zgod nie
  z MSSF UE oraz jego zgodność z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem
  Jednostki Dominującej. Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny również za kontrolę
  wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego wolne go od istotnych zniekształceń powstały ch wskutek celowych działań
  lub błędów.
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 201 8 r. poz. 398 ),
  zwaną dalej ustawą o rachunkowości, Zarząd ora z członkowie Rady Nadzorczej Jednostki
  Dominującej są zobowiązani do zapewnien ia, aby roczne skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe spełniało wymagan ia MSSF UE .
  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
  Naszym zadaniem jest , w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym
  sprawozdaniu finansowym.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Krajowych
  Standardów Rewizji F inansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479
  2
  nr 2041/37 a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania
  zawodu ) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) , zwaną dalej ustawą o biegłych
  rewidentach . Regulacje te nakładają na nas ob owiązek postępowania zgodnego z zas adami
  etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w tak i sposób, aby uzyskać wystarczającą
  pewność, że sprawozdanie fina nsowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Bada nie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania
  dotyczących kwot i ujawnień zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór
  procedur badania zależy od naszego osądu, w tym o ceny ryzyka wystąpienia istotnego
  zniekształc enia skonsolidowanego sprawozdania finansowego na skutek celowych działań
  lub błędów. Dokonując oceny tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną w zakresie
  dotyczącym sporządzania oraz rzetelnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy w celu zap rojektowania stosownych w danych okolicznościach procedur
  badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczn ości kontroli wewnętrznej . Badanie obejmuje
  również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, racjonalno śc i ustalonych
  prze z Zarząd Jednostki Dominującej wartości szacunkowych oraz ocenę ogólnej prezentacji
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentownoś ci Grupy ani efektywności
  lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Z arząd obecnie lub w przyszłości .
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody b adania stanowią wystarczającą
  i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
  Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach jesteśmy także zobowią zani zawrzeć w sprawozdaniu
  z badania opinię o tym , czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jes t zgodne co do formy
  i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki Dominującej . Opinię w
  tym zakresie sformułowaliśmy w oparciu o prace wykonane w trakcie badania.
  Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowej LUG S.A. :
   przedstawia rzetelnie i jasno sytua cję majątkową i finansową Grupy na dzień 31.12. 201 7
  roku , wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia
  zgodnie z MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
   jest zgodne , we wszystkich istotnych aspektach , co do formy i treści z MSSF UE
  oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Jednostki Dominującej.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Inne informacje dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  Inne informacje obejmują informacje finansowe i niefinansowe inne niż skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania dołączone do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie
  obejm uje tych innych informacji oraz, o ile nie zostało to jednoznacznie wskazane w
  Sprawozdaniu na temat innych wymogów prawa i regulacji , nie wyrażamy żadnej formy
  zapewnienia o tych innych informacjach. Ponadto zakres naszych prac oraz charakter naszego
  zape wnienia są wyłącznie takie jak opisujemy.
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisan a na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479
  3
  Sprawozdanie z działalności
  Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności
  zgodnie z ustawą o rachunkowości . Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki
  Dominującej są odpowiedzialni za zapewnienie, aby sprawozdan ie z działalności było zgodne
  z wymogami tej ustawy.
  Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jesteśmy zobowiązani sformułować opinię,
  czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Dodatkowo jesteśmy zobowiązani sformułować oświadczenie, czy w świetle wiedzy o Grupie
  i jej otoczeniu uzyskanej podczas badani a stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalnoś ci istotne
  zniekształcenia, a w przypadku ich stwierdzenia wskaz ać na czym one polegają.
  Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem z działalności . P rzeanalizowaliśmy, czy zawiera ono
  informacje wymagane powyższymi przep isami prawa oraz sprawdziliśmy, czy informacje w ni m
  zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu fina nsowym.
  Czytając sprawozdanie z działalności rozważyliśmy, w oparciu o naszą wiedz ę o Grupie i jej
  otoczeniu, czy nie zawiera ono istotnych zniekształceń.
  Opinia na temat sprawozdani a z działalności
  Naszym zdaniem, w oparciu o prace wykonane w związku z badaniem skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego , załączone sp rawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A.
  za 201 7 rok jest zgodne , we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości i
  załącznikiem nr 3 „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu
  przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” do Regulamin u
  Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami
  zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym .
  W świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdz iliśmy
  w sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń .
  Marek Wojciechowski
  …………………………….
  Biegły rewident nr 10 984
  kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
  w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  firmy audytorskiej nr 477
  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 J695 t arszawa
  Poznań , 07 maja 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LUG SA
ISIN:PLLUG0000010
NIP:929-167-29-20
EKD: 31.50 produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego
Adres: ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4533200
www:www.lug.com.pl
Komentarze o spółce LUG
2019-04-22 15-04-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649