Raport.

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 2 157 861 1 756 671 501 618 411 697 Zysk operacyjny 375 222 62 027 87 224 14 537 Zysk przed opodatkowaniem 378 576 64 920 88 004 15 215 Zysk netto roku obrotowego, z tego: 308 746 53 796 71 771 12 608 - przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 308 554 53 626 71 727 12 568 - przypadający na udziały mniejszości 192 170 45 40 Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -4 850 -5 207 -1 127 -1 220 Całkowite dochody netto za rok obrotowy 303 896 48 589 70 644 11 387 Ilość akcji (szt.) 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 9,07 1,58 2,11 0,37 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 720 977 458 874 167 599 107 543 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -476 533 -418 232 -110 775 -98 018 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 497 -304 777 -7 554 -71 428 Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 211 947 -264 135 49 269 -61 903 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. Aktywa trwałe 3 509 780 3 463 822 824 182 805 540 Aktywa obrotowe 742 684 469 529 174 400 109 193 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 RAZEM AKTYWA 4 252 464 3 933 351 998 583 914 733 Zobowiązania długoterminowe 649 800 536 432 152 589 124 752 Zobowiązania krótkoterminowe 374 162 446 803 87 862 103 908 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 3 218 143 2 939 939 755 699 683 707 Udziały nie dające kontroli 10 359 10 177 2 433 2 367 Kapitał własny razem 3 228 502 2 950 116 758 131 686 073

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  25.03.2020 r.

  Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka ” S.A. dotycząca sprawozdania z dzia łalno ści Grupy
  Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Lubelski Węgiel „Bogdanka” w zakresie ich zgodno ści z ksi ęgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
  (sporządzon a zgodnie z wymogiem § 7 1 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

  Rada Nadzorcza Lubel skiego Węgla „Bogdanka ” S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, że dokonała oceny :
   skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka ” za rok 2019
  obejmującego:
  a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.252.464 tys. zł, (słownie: cztery miliardy dwieście
  pięćdziesiąt dwa miliony cztery sta sześćdziesiąt czte ry tysiące złotych) ;
  b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 20 19 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące
  zysk netto w kwocie 308.746 tys. zł, (słownie: trzysta osiem milionów siedemset czterdzieści sześć
  tysięcy złotych);
  c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych doch odów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudni a
  2019 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 303.896 tys. zł , (słownie: trzysta trzy miliony
  osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysię cy złotych);
  d) skonsolidowane sprawozdan ie ze zmian w kapitale wła snym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudni a
  2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 278.386 tys. zł , (słownie: dwieście
  siedemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
  e) skonsolidow ane sprawozdanie z przepływów pienięż nych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
  2019 r. wykazujące z większenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 211.947
  tys. zł, (słownie: dwieście jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
  f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
   sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka ” w roku obrotowym 2019
  (sporządzone go łącznie ze sprawozdaniem z działalności Emitenta w formie jednego dokumentu) ,
  w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
  W oparciu o analizę:
  a) treści ww. sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki ,
  b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki ,
  c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i
  operacyjnych,
  d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
  e) informacj i Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
  sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Ko mitetu w procesie badani a sprawozdania
  finansowego,
  na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka ” oraz szerokiego
  zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań , Rada Nadzorcza
  Spółki ocenia, że sprawozdanie z dzia łalno ści Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka ” i skonsolidowane
  sprawozdani e finansowe za rok obrotowy 2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  oraz są zgodne z ksi ęgami rachunkowymi , dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz
  rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta , a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co d o formy, jak i treści w
  nich zawartych.
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Kowalik
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Izabela Antczak - Bogajczyk
  Sekretarz Rady Na dzorczej Szymon Jankowski
  Członek Rady Nadzorczej Ewa Nowaczyk
  Członek Rady Nadzorczej Kamil Patyra
  Członek Rady Nadzorczej Mariusz Romańczuk
  Członek Rady Nadzorczej Anna Spoz
  Członek Rady Nadzorczej Michał Stopyra


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska; T: +48 (22) 746 4000,
  F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.pl
  PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

  Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Nasza opinia

  Naszym zdaniem, załączone roczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
  kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
  („Grupa”), w której jednostką dominująca jest
  Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (“Jednostka
  dominująca”):
  ● przedstawia rzetelny i jasny obraz
  skonsolidowanej sytuacji majątkowej
  i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r.
  oraz jej skonsolidowanego wyniku
  finansowego i skonsolidowanych przepływów
  pieniężnych za rok obrotowy zakończony w
  tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
  Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
  ● jest zgodne co do formy i treści
  z obowiązującymi Grupę przepisami prawa
  oraz statutem Jednostki dominującej.
  Niniejsza opinia jest spójna z naszym
  sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
  które wydaliśmy z dniem niniejszego
  sprawozdania.
  Przedmiot naszego badania
  Przeprowadziliśmy badanie rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy, które zawiera:
  ● skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
  finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia
  2019 r.;
  oraz sporządzone za rok obrotowy od
  1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.:
  ● skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
  dochodów;
  ● skonsolidowane sprawozdanie ze zmian
  w kapitale własnym;
  ● skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych wraz ze skonsolidowanymi
  wpływami pieniężnymi z działalności
  operacyjnej, oraz
  ● noty do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, zawierające opis przyjętych
  zasad rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
  Podstawa opinii
  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Badania
  w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania
  przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”)
  oraz stosownie do postanowień ustawy z
  dn.11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa
  o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1421, z późn. zm.) a także Rozporządzenia
  UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie
  UE” – Dz. U. UE L158). Nasza odpowiedzialność
  zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji
  „ Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.
  Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy
  są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
  podstawę dla naszej opinii.
  2

  Niezależność i etyka
  Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie
  z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
  Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks
  IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami
  etycznymi, które mają zastosowanie do naszego
  badania sprawozdań finansowych w Polsce.
  Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
  zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
  biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
  niezależni od Grupy zgodnie z wymogami
  niezależności określonymi w Ustawie o biegłych
  rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
  Nasze podejście do badania
  Podsumowanie
  ● Istotność ogólna przyjęta do badania została
  określona na poziomie 16.174 tys. zł, co
  stanowi 2,5% średniej wartości
  skonsolidowanego EBITDA w latach 2017-
  2019.
  ● Przeprowadziliśmy badanie Jednostki
  dominującej i czterech spółek zależnych w
  Polsce.
  ● Zespół przeprowadzający badanie wizytował
  następujące spółki zależne: „Łęczyńska
  Energetyka” Sp. z o.o., EkoTRANS
  Bogdanka Sp. z o.o., RG „Bogdanka” Sp.
  z o.o., MR Bogdanka Sp. z o.o.
  ● Zakres naszego badania pokrył 100%
  przychodów Grupy oraz 100% sumy
  aktywów wszystkich konsolidowanych spółek
  z Grupy przed dokonaniem wyłączeń
  konsolidacyjnych.
  ● Rezerwy na zobowiązania związane z
  działalnością górniczą
  ● Test na utratę wartości rzeczowych aktywów
  trwałych na dzień 31 grudnia 2019 r.
  Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
  istotność i oceniając ryzyko istotnego
  zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie
  Zarząd Jednostki dominującej dokonał
  subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu
  do znaczących szacunków księgowych, które
  wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia
  wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury są
  niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
  obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym
  – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy
  wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która
  stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem.
  Dostosowaliśmy zakres naszego badania w celu
  wykonania wystarczającej pracy umożliwiającej
  nam wydanie opinii o skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym jako całości, biorąc pod
  uwagę strukturę Grupy, procesy księgowe
  i kontrole oraz branżę, w której działa Grupa.

  3

  Istotność
  Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty
  poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało
  w celu uzyskania racjonalnej pewności czy
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako
  całość nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa
  lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne,
  jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
  lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
  ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Na podstawie naszego zawodowego osądu
  ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
  ogólną istotność w odniesieniu do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  jako całości, którą przedstawiamy poniżej. Progi te,
  wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam
  określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj,
  czas i zasięg procedur badania, a także ocenę
  wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak
  i łącznie na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość.
  Koncepcja istotności stosowana jest przez
  biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
  i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
  wpływu rozpoznanych podczas badania
  zniekształceń oraz nieskorygowanych
  zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie
  finansowe, a także przy formułowaniu opinii
  biegłego rewidenta. W związku z powyższym
  wszystkie opinie, oświadczenia i stwierdzenia
  zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta
  z badania są wyrażane z uwzględnieniem
  jakościowego i wartościowego poziomu istotności
  ustalonego zgodnie ze standardami badania
  i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

  Ogólna istotność
  dla Grupy
  16.174 tys. zł
  Podstawa ustalenia 2,5% średniej wartości skonsolidowanego EBITDA w latach 2017 –
  2019.
  Wskaźnik EBITDA stanowi alternatywny wskaźnik pomiaru wyniku i
  został zdefiniowany w Łącznym Sprawozdaniu z działalności
  Jednostki dominującej i Grupy w sekcji „Słowniczek pojęć”.
  Uśrednienie wskaźnika EBITDA miało na celu ustalenie
  znormalizowanego miernika mogącego stanowić podstawę do
  ustalenia poziomu istotności
  Uzasadnienie przyjętej
  podstawy
  Dla spółek branży górniczej EBITDA jest jednym z głównych
  wskaźników analizowanych między innymi przez akcjonariuszy.
  Istotność przyjęliśmy na poziomie 2,5%, ponieważ na podstawie
  naszego profesjonalnego osądu mieści się ona w zakresie
  akceptowalnych progów ilościowych stosowanych na potrzeby
  badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania
  publicznego.
  4

  Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Jednostki
  dominującej, że poinformujemy
  o zidentyfikowanych podczas badania
  zniekształceniach skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego o wartości większej niż
  1.617 tys. zł, a także zniekształceniach poniżej tej
  kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to
  uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
  Kluczowe sprawy badania
  Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które
  według naszego zawodowego osądu były
  najbardziej znaczące podczas naszego badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
  bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące
  ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia,
  w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego
  zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do
  spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego
  badania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
  naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję
  na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
  uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy
  najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
  rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na
  temat tych spraw.

  Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
  Rezerwy na zobowiązania związane z
  działalnością górniczą
  Jednostka dominująca w związku z rodzajem
  prowadzonej działalności jest zobowiązana do
  tworzenia rezerw specyficznych dla działalności
  górniczej. Są to między innymi: rezerwa na koszty
  likwidacji zakładu górniczego oraz rezerwa na
  koszty rekultywacji gruntów zajętych na
  prowadzenie działalności, które na dzień 31
  grudnia 2019 r. wynosiły łącznie 171.635 tys. zł.
  Wartość rezerw jest kluczowym zagadnieniem
  badania ze względu na złożoność założeń
  przyjętych do kalkulacji oraz znaczącą wartość
  salda, które jest istotne z punktu widzenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zarząd tworzy rezerwy korzystając z raportu
  przygotowanego przez zewnętrznego eksperta.
  Kwota rezerwy podlega dyskontowaniu, a
  odpowiadające jej aktywa amortyzowane są w
  okresie odpowiadającym przewidywanemu
  okresowi życia kopalni.
  Polityka rachunkowości, szczegóły dotyczące
  przyjętych założeń i kalkulacji istotnego szacunku
  oraz inne istotne informacje w zakresie rezerw na
  zobowiązania zawarte zostały w nocie 2.19 oraz
  19 skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  jednostki. Ponadto wpływ zmiany szacunku na
  wartość rezerw wykazano w nocie 2.1.1.

  W celu zaadresowania zidentyfikowanego
  ryzyka uzyskaliśmy szczegółową wiedzę na
  temat procesów związanych z szacowaniem
  rezerw na zobowiązania, przyjętych założeń
  oraz stosowanych w tym zakresie polityk
  rachunkowości.
  Dokonaliśmy oceny założeń przyjętych przez
  Jednostkę dominującą do kalkulacji rezerwy,
  poprawności danych wsadowych
  zastosowanych w kalkulacji (w tym
  kompletności składników aktywów trwałych,
  które będą podlegały likwidacji lub
  rekultywacji), jak również poprawności i
  kompletności ujawnień w zakresie rezerw
  związanych z działalnością górniczą.
  Zweryfikowaliśmy również poprawność
  matematyczną kalkulacji rezerw, a także
  prawidłowość amortyzacji aktywów
  związanych z przyszłymi kosztami likwidacji
  zakładu górniczego oraz rozliczenia dyskonta.
  Oceniliśmy również kompetencje eksperta, w
  szczególności rozważając, czy posiada on
  odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz
  bazę danych, aby wiarygodnie oszacować
  kwotę przyszłych kosztów likwidacji zakładu
  górniczego oraz rekultywacji gruntów.


  5

  Test na utratę wartości rzeczowych aktywów
  trwałych
  Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym Grupa wykazuje
  rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i
  prawne w łącznej kwocie 3.346 mln zł, co stanowi
  78,7% sumy aktywów wykazywanej w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”,
  Zarząd Jednostki dominującej przeprowadza na
  koniec okresu sprawozdawczego analizę
  przesłanek dotyczących utraty wartości
  składników aktywów trwałych. Dla aktywów, dla
  których wystąpiły przesłanki na utratę lub
  zmniejszenie uprzednio ujętego odpisu,
  przeprowadzane są testy na utratę wartości na
  koniec okresu sprawozdawczego.
  Na podstawie przeprowadzonej przez Zarząd
  analizy sytuacji ekonomiczno-rynkowej
  zauważono, że obecna wartość kapitalizacji
  rynkowej Jednostki dominującej utrzymuje się
  przez długi czas na poziomie niższym od wartości
  bilansowej aktywów netto. Zarząd uznał to za
  przesłankę do przeprowadzenia testu oraz
  określenia wartości odzyskiwalnej.
  Wyliczenie wartości odzyskiwalnej jest związane
  z koniecznością przyjęcia szeregu założeń oraz
  dokonania osądów przez Zarząd Jednostki
  dominującej. Dotyczą one między innymi przyjętej
  strategii Jednostki dominującej, planów
  finansowych i prognoz przepływów pieniężnych
  na kolejne lata, jak również założeń
  makroekonomicznych i rynkowych (głównie
  odnoszących się do cen węgla kamiennego).
  W nocie 4.3. skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Jednostka dominująca przedstawiła
  kluczowe założenia przy jakich dokonano
  oszacowania wartości użytkowej testowanych
  rzeczowych aktywów trwałych. Wartość
  bilansowa objętego testem majątku wyniosła na
  dzień 31 grudnia 2019 r. 2.609 mln zł, natomiast
  wartość zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych oszacowanych na podstawie
  prognoz wyniosła 3.130 mln zł. Na tej podstawie
  nie stwierdzono utraty wartości rzeczowych
  aktywów trwałych testowanych przez Jednostkę
  dominującą.

  Na potrzeby analizy przeprowadzonego przez
  Jednostkę dominującą testu, uzyskaliśmy
  szczegółowe zrozumienie procesu tworzenia
  prognoz przepływów finansowych przez
  Zarząd oraz kluczowych szacunków i założeń
  stosowanych w teście.
  W ramach czynności audytowych dokonaliśmy
  sprawdzenia poprawności matematycznej
  oraz metodologicznej sporządzonego modelu
  oszacowanych zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych. Na tym etapie pracy
  skorzystaliśmy ze wsparcia ekspertów
  wewnętrznych (Dział Doradztwa PwC).
  Przeprowadziliśmy również niezależną ocenę
  przyjętych przez Zarząd Jednostki
  dominującej założeń oraz szacunków,
  uwzględniając przy tym m.in. naszą
  znajomość branży oraz sytuację rynkową,
  regulacyjną i makroekonomiczną, na które
  składały się między innymi:
  ● okres prognozowanych przepływów
  pieniężnych (opierający się na zasobach
  operatywnych węgla),
  ● średnioroczny wolumen sprzedaży węgla,
  ● prognozowana średnia cena sprzedaży
  węgla,
  ● wzrost średniego wynagrodzenia (w ujęciu
  realnym),
  ● średnioroczny poziom prognozowanych
  nakładów inwestycyjnych,
  ● zastosowana stopa dyskontowa (na
  podstawie średnioważonego kosztu kapitału).
  Nasze procedury obejmowały także ocenę
  przeprowadzonej przez Zarząd analizy
  wrażliwości modelu na zmianę kluczowych
  założeń, które mogą mieć wpływ na wynik
  wyceny.
  Ponadto, dokonaliśmy weryfikacji poprawności
  i kompletności ujawnień w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym.

  6

  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe
  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny
  za sporządzenie rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, które przedstawia
  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
  finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
  przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi
  Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki
  dominującej, a także za kontrolę wewnętrzną,
  którą Zarząd uważa za niezbędną aby umożliwić
  sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego
  zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
  błędem.
  Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
  odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do
  kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma
  to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
  działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
  działalności jako podstawy rachunkowości, z
  wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza
  dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać
  prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
  realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania
  działalności.
  Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie
  Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
  aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dn.
  29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
  o rachunkowości” –tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 351, z późn. zm.). Członkowie Rady
  Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie
  procesu sprawozdawczości finansowej.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności
  czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako
  całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
  wydanie sprawozdania z badania zawierającego
  naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
  poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że
  badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
  wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
  Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
  oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli
  można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub
  łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne
  użytkowników podjęte na podstawie
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do
  przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub
  skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd
  Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
  Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
  zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
  sceptycyzm, a także:
  ● identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
  zniekształcenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego spowodowanego
  oszustwem lub błędem, projektujemy
  i przeprowadzamy procedury badania
  odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
  dowody badania, które są wystarczające
  i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
  naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
  zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest
  większe niż tego wynikającego z błędu,
  ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy,
  fałszerstwa, celowych pominięć,
  wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
  wewnętrznej;
  ● uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej
  stosownej dla badania w celu zaprojektowania
  procedur badania, które są odpowiednie
  w danych okolicznościach, ale nie w celu
  wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
  wewnętrznej Grupy;
  ● oceniamy odpowiedniość zastosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
  szacunków księgowych oraz powiązanych
  ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki
  dominującej;
  ● wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości
  zastosowania przez Zarząd Jednostki
  dominującej zasady kontynuacji działalności
  jako podstawy rachunkowości oraz, na
  podstawie uzyskanych dowodów badania, czy
  istnieje istotna niepewność związana ze
  zdarzeniami lub warunkami, które mogą
  poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność

  7

  Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli
  dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
  niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie
  uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na
  powiązane ujawnienia w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
  ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy
  naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na
  dowodach badania uzyskanych do dnia
  sporządzenia sprawozdania biegłego
  rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub
  warunki mogą spowodować, że Grupa
  zaprzestanie kontynuacji działalności;
  ● oceniamy ogólną prezentację, strukturę
  i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  przedstawia będące ich podstawą transakcje
  i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną
  prezentację;
  ● uzyskujemy wystarczające odpowiednie
  dowody badania odnośnie do informacji
  finansowych jednostek lub działalności
  gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
  wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. Jesteśmy
  odpowiedzialni za kierowanie, nadzór
  i przeprowadzenie badania Grupy i jesteśmy
  wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię
  z badania.
  Komunikujemy się z Komitetem Audytu odnośnie,
  między innymi, do planowanego zakresu i czasu
  przeprowadzenia badania oraz znaczących
  ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących
  słabości kontroli wewnętrznej, które
  zidentyfikujemy podczas badania.
  Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że
  przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
  dotyczących niezależności oraz komunikujemy
  wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby
  być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie
  dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to
  zastosowanie, informujemy o zastosowanych
  zabezpieczeniach.
  Spośród spraw komunikowanych Komitetowi
  Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
  znaczące podczas badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za bieżący okres
  i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
  badania. Opisujemy te sprawy w naszym
  sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
  przepisy prawa lub regulacje zabraniają
  publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy,
  w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
  kwestia nie powinna być komunikowana w naszym
  sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie
  oczekiwać, że negatywne konsekwencje
  przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego
  takiego ujawnienia.
  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Inne informacje
  Na inne informacje składa się sprawozdanie
  z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony
  31 grudnia 2019 r. („ Łączne Sprawozdanie
  z działalności”) wraz z oświadczeniem
  o stosowaniu ładu korporacyjnego
  i oświadczeniem na temat informacji
  niefinansowych, o którym mowa w art.49b ust 1
  i art. 55 ust 2b Ustawy o rachunkowości, które są
  wyodrębnionymi częściami tego Łącznego
  Sprawozdania z działalności oraz łączne
  sprawozdanie z płatności na rzecz administracji
  publicznej zwane Skonsolidowanym
  sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji
  publicznej (razem „Inne informacje”).
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny
  za sporządzenie Innych informacji zgodnie
  z przepisami prawa.
  Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie
  Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
  aby Łączne Sprawozdanie z działalności Jednostki
  dominującej wraz z wyodrębnionymi częściami,
  a także Skonsolidowane sprawozdanie z płatności
  na rzecz administracji publicznej spełniało
  wymagania przewidziane w Ustawie
  o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Nasza opinia z badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych
  informacji.
  W związku z badaniem skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem
  jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to,
  rozważenie czy są one istotnie niespójne ze
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
  z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub
  w inny sposób wydają się być istotnie
  zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej

  8

  pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych
  informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować
  o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy
  o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii,
  czy Łączne Sprawozdanie z działalności zostało
  sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest
  zgodne z informacjami zawartymi w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii,
  czy Jednostka dominująca i Grupa w oświadczeniu
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła
  wymagane informacje oraz do poinformowania czy
  Jednostka dominująca i Grupa sporządziła
  oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
  Opinia o Sprawozdaniu z działalności
  Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania,
  naszym zdaniem, Łączne Sprawozdanie
  z działalności Jednostki dominującej i Grupy:
  ● zostało sporządzone zgodnie z wymogami art.
  49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 70
  i paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim („Rozporządzenie
  o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r.,
  poz.757);
  ● jest zgodne z informacjami zawartymi
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  i sprawozdaniu finansowym Jednostki dominującej.
  Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy
  o Jednostce dominującej i Grupie i ich otoczeniu
  uzyskanej podczas naszego badania nie
  stwierdziliśmy w Łącznym Sprawozdaniu
  z działalności Jednostki dominującej i Grupy
  istotnych zniekształceń.
  Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu
  korporacyjnego
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu
  ładu korporacyjnego Jednostka dominująca
  i Grupa zawarła informacje określone w paragrafie
  70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach
  bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje
  wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h
  oraz i tego Rozporządzenia zawarte w
  oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
  są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
  oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu
  finansowym Jednostki dominującej.
  Informacja na temat informacji niefinansowych
  Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
  rewidentach potwierdzamy, że Jednostka
  dominująca i Grupa sporządziła oświadczenie na
  temat informacji niefinansowych, o którym mowa
  w art. 49b ust. 1 i art. 55 ust 2b Ustawy o
  rachunkowości jako wyodrębnioną część
  Łącznego Sprawozdania z działalności.
  Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych
  dotyczących oświadczenia na temat informacji
  niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek
  zapewnienia na jego temat.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Oświadczenie na temat świadczenia usług
  niebędących badaniem sprawozdania
  finansowego
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem
  oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
  sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na
  rzecz Jednostki dominującej i jej spółek zależnych
  są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi
  w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług
  niebędących badaniem, które są zakazane na
  mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136
  Ustawy o biegłych rewidentach.
  Usługi niebędące badaniem sprawozdań
  finansowych, które świadczyliśmy na rzecz
  Jednostki dominującej i jej spółek zależnych
  w badanym okresie zostały wymienione
  w Łącznym Sprawozdaniu z działalności Jednostki
  dominującej i Grupy w nocie 2 na stronie 45.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 stycznia
  2018. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od roku
  obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r., to
  jest przez dwa kolejne lata.
  9

  Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod
  numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest
  Mateusz Płonka.

  Mateusz Płonka
  Kluczowy Biegły Rewident
  Numer w rejestrze 12326


  Warszawa, 25 marca 2020 r.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  25.03.2020 r.


  Oświadczenie Rady Nadzorczej Lubelskiego W ęgla „Bogdanka ” S.A. dotyczące
  funkcjonowania Komitetu Audytu
  (sporządzone zgodnie z wymogiem § 7 1 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa ni ebędącego państwem członkowskim)
  Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka ” S.A. („Spółka”) oświadcza, że:
   w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
  tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania
  wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub
  badania sprawozdań finansowych;
   Komitet Audytu Spółki wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w ob owiązujących przepisach.


  Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Kowalik
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Izabela Antczak - Bogajczyk
  Sekretarz Rady Na dzorczej Szymon Jankowski
  Członek Rady Nadzorczej Ewa Nowaczyk
  Członek Rady Nadzorczej Kamil Patyra
  Członek Rady Nadzorczej Mariusz Romańczuk
  Członek Rady Nadzorczej Anna Spoz
  Członek Rady Nadzorczej Michał Stopyra


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lubelski Węgiel Bogdanka SA
ISIN:PLLWBGD00016
NIP:713-000-57-84
EKD: 05.10 wydobywanie węgla kamiennego
Adres: Bogdanka 21-013 Puchaczów
Telefon:+48 81 4625100
www:www.lw.com.pl
Kalendarium raportów
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LUBELSKI WĘGIEL B...
2020-05-29 03-05-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649