Raport.

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 2 154 509 1 754 896 500 839 411 281 Zysk operacyjny 369 520 57 218 85 899 13 410 Zysk przed opodatkowaniem 374 622 61 726 87 085 14 466 Zysk netto roku obrotowego 306 184 51 597 71 176 12 092 Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy -4 793 -5 235 -1 114 -1 227 Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy 301 391 46 362 70 062 10 865 Ilość akcji (szt.) 34 013 590 34 013 590 34 013 590 34 013 590 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy 9,00 1,52 2,09 0,36 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 699 937 444 025 162 708 104 063 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -458 851 -405 362 -106 665 -95 002 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 709 -300 968 -6 674 -70 536 Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 212 377 -262 305 49 369 -61 474 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. Aktywa trwałe 3 485 102 3 444 475 818 387 801 041 Aktywa obrotowe 723 281 449 240 169 844 104 474 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0 RAZEM AKTYWA 4 208 383 3 893 715 988 231 905 515 Zobowiązania długoterminowe 632 875 519 808 148 615 120 886 Zobowiązania krótkoterminowe 368 638 442 918 86 565 103 004 Kapitał własny razem 3 206 870 2 930 989 753 052 681 625

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  25 .03. 2020 r.

  Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotycząca sprawozdania z dzia łalno ści
  Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka”
  S.A. w zakresie ich zgodno ści z ksi ęgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
  (sporządzon a zgodnie z wymogiem § 7 0 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
  Rada Nadzorcza L ubelskiego Węgla „Bogdanka ” S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, że dokonała oceny:
   sprawozdani a finansowego Spółki za rok 2019 obejmującego:
  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) spor ządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie
  aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.208.383 tys. zł (słownie: cztery miliardy dwieście osiem milionów
  trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych );
  b) sprawozdanie z wy niku za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w
  kwocie 306.184 tys. zł (słownie: trzysta sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
  c) sprawozdanie z całkowitych doch odów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące
  całkowite dochody netto w kwocie 301.391 tys. zł , (słownie: trzysta jeden milionów trzysta
  dziewięćdziesiąt jeden ty sięcy złotych);
  d) sprawozdanie ze zmian w kapitale wła snym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 275.881 tys. zł , (słownie: dwieście siedemdziesiąt
  pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  e) sprawozdanie z przepływów pienięż nych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące
  zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 212.377 tys. zł , (słownie:
  dwieście dwanaście milionów trzysta s iedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
  f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje
  objaśniające .
   sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z
  działal ności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „ Bogdanka ” w formie jednego dokumentu) ,
  w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
  W oparciu o analizę:
  a) treści ww. sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki ,
  b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki ,
  c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i
  operacyjnych,
  d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoop ers Polska
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
  e) informacj i Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
  sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie ba dani a sprawozdania
  finansowego,
  na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze
  sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań , Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z dzia łalno ści
  Spółki i sprawozdani e finansowe za rok obrotowy 2019 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa oraz są zgodne z ksi ęgami rachunkowymi , dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają
  prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki , a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co d o formy,
  jak i treści w nich zawartych.  Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Kowalik
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Izabela Antczak - Bogajczyk
  Sekretarz Rady Na dzorczej Szymon Jankowski
  Członek Rady Nadzorczej Ewa Nowaczyk
  Członek Rady Nadzorczej Kamil Patyra
  Członek Rady Nadzorczej Mariusz Romańczuk
  Członek Rady Nadzorczej Anna Spoz
  Członek Rady Nadzorczej Michał Stopyra


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
  ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
  T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com

  PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050,, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
  Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Nasza opinia
  Naszym zdaniem załączone roczne
  sprawozdanie finansowe Spółki Lubelski
  Węgiel „Bogdanka” S.A. (“Spółka”):
  ● przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
  majątkowej i finansowej Spółki na dzień
  31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku
  finansowego i przepływów pieniężnych
  za rok obrotowy zakończony w tym dniu
  zgodnie z mającymi zastosowanie
  Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
  przyjętymi zasadami (polityką)
  rachunkowości;
  ● jest zgodne co do formy i treści
  z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa
  oraz jej statutem;
  ● zostało sporządzone na podstawie
  prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych zgodnie z przepisami
  rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994
  r. o rachunkowości („Ustawa
  o rachunkowości” – tekst jednolity
  Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.).

  Niniejsza opinia jest spójna z naszym
  sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu
  Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego
  sprawozdania.
  Przedmiot naszego badania
  Przeprowadziliśmy badanie rocznego
  sprawozdania finansowego Spółki Lubelski
  Węgiel „Bogdanka” S.A., które zawiera:
  ● sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
  na dzień 31 grudnia 2019 r.;
  oraz sporządzone za rok obrotowy od
  1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.:
  ● sprawozdanie z wyniku;
  ● sprawozdanie z całkowitych dochodów;
  ● sprawozdanie ze zmian w kapitale
  własnym;
  ● sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  wraz z wpływami pieniężnymi z działalności
  operacyjnej, oraz
  ● noty do sprawozdania finansowego
  zawierające opis przyjętych zasad
  rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
  Podstawa opinii
  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Badania
  w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
  Badania przez Krajową Radę Biegłych
  Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
  postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
  i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
  rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
  z późn. zm.), a także Rozporządzenia UE
  nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących ustawowych badań sprawozdań
  finansowych jednostek interesu publicznego
  („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158).
  Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB
  została dalej opisana w sekcji
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
  badanie sprawozdania finansowego .
  Uważamy, że dowody badania, które
  uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
  aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania  2

  Niezależność i etyka
  Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie
  z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
  Międzynarodowej Federacji Księgowych
  („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz
  z innymi wymogami etycznymi, które mają
  zastosowanie do naszego badania
  sprawozdań finansowych w Polsce.
  Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
  zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
  biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
  niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
  niezależności określonymi w Ustawie
  o biegłych rewidentach oraz w
  Rozporządzeniu UE.

  Nasze podejście do badania

  Podsumowanie  ● Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na
  poziomie 15.850 tys. zł, co stanowi 2,5% średniej wartości
  EBITDA w latach 2017 - 2019.

  ● Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania
  finansowego Spółki za okres zakończony 31 grudnia 2019 r.

  ● Rezerwy na zobowiązania związane z działalnością górniczą
  ● Test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych na
  dzień 31 grudnia 2019 r.
  Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
  istotność i oceniając ryzyko istotnego
  zniekształcenia sprawozdania finansowego.
  W szczególności rozważyliśmy, gdzie Zarząd
  Spółki dokonał subiektywnych osądów;
  na przykład w odniesieniu do znaczących
  szacunków księgowych, które wymagały
  przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
  przyszłych zdarzeń, które z natury są
  niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
  obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej,
  w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy,
  czy wystąpiły dowody na stronniczość
  Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego
  zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
  Istotność
  Na zakres naszego badania miał wpływ
  przyjęty poziom istotności. Badanie
  zaprojektowane zostało w celu uzyskania
  racjonalnej pewności czy sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego
  zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
  powstać na skutek oszustwa lub błędu.
  Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
  można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
  lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
  ekonomiczne użytkowników podjęte na
  podstawie sprawozdania finansowego.
  Na podstawie naszego zawodowego osądu
  ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
  ogólną istotność w odniesieniu do
  sprawozdania finansowego jako całości, którą
  przedstawiamy poniżej. Progi te, wraz
  z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam
  określenie zakresu naszego badania oraz
  rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
  ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
  indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
  finansowe jako całość.  3

  Koncepcja istotności stosowana jest przez
  biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
  i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
  wpływu rozpoznanych podczas badania
  zniekształceń oraz nieskorygowanych
  zniekształceń, jeśli występują, na
  sprawozdanie finansowe, a także przy
  formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
  W związku z powyższym wszystkie opinie,
  oświadczenia i stwierdzenia zawarte w
  sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania są
  wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
  i wartościowego poziomu istotności ustalonego
  zgodnie ze standardami badania i zawodowym
  osądem biegłego rewidenta
  .


  Ogólna istotność 15.850 tys. zł
  Podstawa ustalenia
  2,5% średniej wartości EBITDA w latach 2017 – 2019.
  Wskaźnik EBITDA stanowi alternatywny wskaźnik pomiaru
  wyniku i został zdefiniowany w Łącznym Sprawozdaniu
  z działalności Spółki i Grupy w sekcji „Słowniczek pojęć”.
  Uśrednienie wskaźnika EBITDA miało na celu ustalenie
  znormalizowanego miernika mogącego stanowić podstawę
  do ustalenia poziomu istotności.
  Uzasadnienie przyjętej podstawy Dla spółek branży górniczej EBITDA jest jednym z głównych
  wskaźników analizowanych między innymi przez
  akcjonariuszy. Istotność przyjęliśmy na poziomie 2,5%,
  ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego
  osądu mieści się ona w zakresie akceptowalnych progów
  ilościowych stosowanych na potrzeby badania sprawozdań
  finansowych jednostek zainteresowania publicznego.
  Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Spółki, że
  poinformujemy o zidentyfikowanych podczas
  badania zniekształceniach sprawozdania
  finansowego o wartości większej niż
  1.585 tys. zł, a także zniekształceniach poniżej
  tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to
  uzasadnione ze względów na czynniki
  jakościowe.

  Kluczowe sprawy badania
  Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które
  według naszego zawodowego osądu były
  najbardziej znaczące podczas naszego
  badania sprawozdania finansowego
  za bieżący okres. Obejmują one najbardziej
  znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
  zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem. Do spraw tych
  odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
  sprawozdania finansowego jako całości oraz
  przy formułowaniu naszej opinii oraz
  podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje
  ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
  za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze
  spostrzeżenia związane z tymi rodzajami
  ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat
  tych spraw.  4

  Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
  Rezerwy na zobowiązania związane z działalnością
  górniczą
  Spółka w związku z rodzajem prowadzonej
  działalności jest zobowiązana do tworzenia rezerw
  specyficznych dla działalności górniczej. Są to
  między innymi: rezerwa na koszty likwidacji zakładu
  górniczego oraz rezerwa na koszty rekultywacji
  gruntów zajętych na prowadzenie działalności, które
  na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły łącznie
  171.635 tys. zł.
  Wartość rezerw jest kluczowym zagadnieniem
  badania ze względu na złożoność założeń przyjętych
  do kalkulacji oraz znaczącą wartość salda, które jest
  istotne z punktu widzenia sprawozdania finansowego.
  Zarząd tworzy rezerwy korzystając z raportu
  przygotowanego przez zewnętrznego eksperta.
  Kwota rezerwy podlega dyskontowan iu,
  a odpowiadające jej aktywa amortyzowane są
  w okresie odpowiadającym przewidywanemu
  okresowi życia kopalni.
  Polityka rachunkowości, szczegóły dotyczące
  przyjętych założeń i kalkulacji istotnego szacunku
  oraz inne istotne informacje w zakresie rezerw na
  zobowiązania zawarte zostały w nocie 2.1 8 oraz 17
  sprawozdania finansowego jednostki. Ponadto wpływ
  zmiany szacunku na wartość rezerw wykazano
  w nocie 2.1.1.


  W celu zaadresowania zidentyfikowanego
  ryzyka uzyskaliśmy szczegółową wiedzę
  na temat procesów związanych
  z szacowaniem rezerw na zobowiązania,
  przyjętych założeń oraz stosowanych
  w tym zakresie polityk rachunkowości.
  Dokonaliśmy oceny założeń przyjętych przez
  Spółkę do kalkulacji rezerwy, poprawności
  danych wsadowych zastosowanych
  w kalkulacji (w tym kompletności składników
  aktywów trwałych, które będą podlegały
  likwidacji lub rekultywacji), jak również
  poprawności i kompletności ujawnień
  w zakresie rezerw związanych z działalnością
  górniczą.
  Zweryfikowaliśmy również poprawność
  matematyczną kalkulacji rezerw, a także
  prawidłowość amortyzacji aktywów związanych
  z przyszłymi kosztami likwidacji zakładu
  górniczego oraz rozliczenia dyskonta.
  Oceniliśmy również kompetencje eksperta,
  w szczególności rozważając, czy posiada on
  odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz bazę
  danych, aby wiarygodnie oszacować kwotę
  przyszłych kosztów likwidacji zakładu
  górniczego oraz rekultywacji gruntów.

  Test na u tratę wartości rzeczowych aktywów trwałych
  Na dzień 31 grudnia 2019 r. w sprawozdaniu
  finansowym Spółka wykazuje rzeczowe aktywa trwałe
  oraz wartości niematerialne i prawne w łącznej
  kwocie 3.254 mln zł, co stanowi 77,3% sumy
  aktywów wykazywanej w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej.
  Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, Zarząd
  Spółki przeprowadza na koniec okresu
  sprawozdawczego analizę przesłanek dotyczących
  utraty wartości składników aktywów trwałych. Dla
  aktywów, dla których wystąpiły przes łanki na utratę
  lub zmniejszenie uprzednio ujętego odpisu,
  przeprowadzane są testy na utratę wartości na koniec
  okresu sprawozdawczego.
  Na podstawie przeprowadzonej przez Zarząd analizy
  sytuacji ekonomiczno -rynkowej zauważono, że
  obecna wartość kapitaliza cji rynkowej Spółki
  utrzymuje się przez długi czas na poziomie niższym

  Na potrzeby analizy przeprowadzonego przez
  Spółkę testu, uzyskaliśmy szczegółowe
  zrozumienie procesu tworzenia prognoz
  przepływów finansowych przez Zarząd oraz
  kluczowych szacunków i założeń stosowanych
  w teście.
  W ramach czynności audytowych dokonaliśmy
  sprawdzenia poprawności matematycznej oraz
  metodologicznej sporządzonego modelu
  oszacowanych zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych. Na tym etapie pracy
  skorzystaliśmy ze wsparcia ekspertów
  wewnętrznych (Dział Doradztwa PwC).
  Przeprowadziliśmy również niezależną ocenę
  przyjętych przez Zarząd Spółki założeń oraz
  szacunków, uwzględniając przy tym m.in.
  naszą znajomość branży oraz sytuację  5

  od wartości bilansowej aktywów netto. Zarząd uznał
  to za przesłankę do przeprowadzenia testu oraz
  określenia wartości odzyskiwalnej.
  Wyliczenie wartości odzyskiwalnej jest związane
  z koniecznością przyjęcia szeregu założeń oraz
  dokonania osądów przez Zarząd Spółki. Dotyczą one
  między innymi przyjętej strategii Spółki, planów
  finansowych i prognoz przepływów pieniężnych na
  kolejne lata, jak również założeń
  makroekonomicznych i rynkowych (głównie
  odnoszących się do cen węgla kamiennego).
  W nocie 4.3. sprawozdania finansowego Spółka
  przedstawiła kluczowe założenia przy jakich
  dokonano oszacowania wartości użytkowej
  testowanych rzeczowych aktywów trwałych. Wartość
  bilansowa objętego testem majątku wyniosła na dzień
  31 grudnia 2019 r. 2.609 mln zł, natomiast wartość
  zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  oszacowanych na podstawie prognoz wyniosła 3.130
  mln zł. Na tej podstawie nie stwierdzono utraty
  wartości rzeczowych aktywów trwałych testowanych
  przez Spółkę.

  rynkową, regulacyjną i makroekonomiczną, na
  które składały się między innymi:
  ● okres prognozowanych przepływów
  pieniężnych (opierający się na
  zasobach operatywnych węgla),
  ● średnioroczny wolumen sprzedaży
  węgla,
  ● prognozowana średnia cena
  sprzedaży węgla,
  ● wzrost średniego wynagrodzenia
  (w ujęciu realnym),
  ● średnioroczny poziom
  prognozowanych nakładów
  inwestycyjnych,
  ● zastosowana stopa dyskontowa (na
  podstawie średnioważonego kosztu
  kapitału).
  Nasze procedury obejmowały także ocenę
  przeprowadzonej przez Zarząd analizy
  wrażliwości modelu na zmianę kluczowych
  założeń, które mogą mieć wpływ na wynik
  wyceny.
  Ponadto, dokonaliśmy weryfikacji poprawności
  i kompletności ujawnień w sporządzonym
  przez Spółkę sprawozdaniu finansowym.

  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za
  sporządzenie, na podstawie prawidłowo
  prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
  sprawozdania finansowego, które przedstawia
  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
  i finansowej i wyniku finansowego Spółki
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
  oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami
  prawa i statutem, a także za kontrolę
  wewnętrzną, którą Zarząd uważa za
  niezbędną aby umożliwić sporządzenie
  sprawozdania finansowego niezawierającego
  istotnego zniekształcenia spowodowanego
  oszustwem lub błędem.
  Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
  Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
  Spółki do kontynuowania działalności,
  ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
  związanych z kontynuacją działalności oraz za
  przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
  podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji,
  kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji
  Spółki, albo zaniechać prowadzenia
  działalności albo nie ma żadnej realnej
  alternatywy dla likwidacji lub zaniechania
  działalności.
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady
  Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
  aby sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania przewidziane w Ustawie
  o rachunkowości. Członkowie Rady
  Nadzorczej są odpowiedzialni za
  nadzorowanie procesu sprawozdawczości
  finansowej.
  6


  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
  Naszymi celami jest uzyskanie racjonalnej
  pewności czy sprawozdanie finansowe jako
  całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
  wydanie sprawozdania z badania
  zawierającego naszą opinię. Racjonalna
  pewność jest wysokim poziomem pewności,
  ale nie gwarantuje, że badanie
  przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
  wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
  Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
  oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
  jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
  pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
  decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
  na podstawie sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
  do przyszłej rentowności Spółki ani
  efektywności lub skuteczności prowadzenia jej
  spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub
  w przyszłości.
  Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
  zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
  sceptycyzm, a także:
  ● identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
  zniekształcenia sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszustwem lub błędem,
  projektujemy i przeprowadzamy procedury
  badania odpowiadające tym ryzykom
  i uzyskujemy dowody badania, które są
  wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
  podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
  niewykrycia istotnego zniekształcenia
  wynikającego z oszustwa jest większe niż
  tego wynikającego z błędu, ponieważ
  oszustwo może dotyczyć zmowy,
  fałszerstwa, celowych pominięć,
  wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
  wewnętrznej;
  ● uzyskujemy zrozumienie kontroli
  wewnętrznej stosownej dla badania w celu
  zaprojektowania procedur badania, które są
  odpowiednie w danych okolicznościach, ale
  nie w celu wyrażenia opinii na temat
  skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
  ● oceniamy odpowiedniość zastosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości oraz
  zasadność szacunków księgowych oraz
  powiązanych ujawnień dokonanych przez
  Zarząd Spółki;
  ● wyciągamy wniosek na temat
  odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
  Spółki zasady kontynuacji działalności jako
  podstawy rachunkowości oraz na
  podstawie uzyskanych dowodów badania,
  czy istnieje istotna niepewność związana ze
  zdarzeniami lub warunkami, które mogą
  poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
  Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli
  dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
  niepewność, wymagane jest od nas
  zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
  rewidenta na powiązane ujawnienia w
  sprawozdaniu finansowym lub jeżeli takie
  ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy
  naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na
  dowodach badania uzyskanych do dnia
  sporządzenia sprawozdania biegłego
  rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub
  warunki mogą spowodować, że Spółka
  zaprzestanie kontynuacji działalności;
  ● oceniamy ogólną prezentację, strukturę
  i zawartość sprawozdania finansowego,
  w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
  finansowe przedstawia będące ich
  podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
  zapewniający rzetelną prezentację.
  Komunikujemy się z Komitetem Audytu
  odnośnie, między innymi, do planowanego
  zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
  znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
  znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
  które zidentyfikujemy podczas badania.
  Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że
  przestrzegaliśmy stosownych wymogów
  etycznych dotyczących niezależności oraz
  komunikujemy wszystkie powiązania i inne
  sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane
  za stanowiące zagrożenie dla naszej
  niezależności, a tam, gdzie ma to
  zastosowanie, informujemy o zastosowanych
  zabezpieczeniach.
  Spośród spraw komunikowanych Komitetowi
  Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były
  najbardziej znaczące podczas badania
  sprawozdania finansowego za bieżący okres  7

  i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
  badania. Opisujemy te sprawy w naszym
  sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
  przepisy prawa lub regulacje zabraniają
  publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy,
  w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
  kwestia nie powinna być komunikowana
  w naszym sprawozdaniu, ponieważ można
  byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne
  konsekwencje przeważyłyby korzyści dla
  interesu publicznego takiego ujawnienia.

  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Inne informacje
  Na inne informacje składa się łączne
  sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy
  kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka”
  S.A. („Grupa”), w której Jednostką
  dominującą jest Lubelski Węgiel „Bogdanka”
  S.A. za rok obrotowy zakończony
  31 grudnia 2019 r. („Łączne Sprawozdanie
  z działalności”) wraz z oświadczeniem
  o stosowaniu ładu korporacyjnego
  i oświadczeniem na temat informacji
  niefinansowych, o którym mowa w art. 49b
  ust 1 i art. 55 ust 2b Ustawy
  o rachunkowości, które są wyodrębnionymi
  częściami tego Łącznego Sprawozdania
  z działalności oraz łączne sprawozdanie
  z płatności na rzecz administracji publicznej
  Spółki i Grupy zwane Skonsolidowanym
  sprawozdaniem z płatności na rzecz
  administracji publicznej (razem „Inne
  informacje”).
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za
  sporządzenie Innych informacji zgodnie
  z przepisami prawa.
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej
  są zobowiązani do zapewnienia, aby Łączne
  Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy wraz
  z wyodrębnionymi częściami, a także
  Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na
  rzecz administracji publicznej spełniały
  wymagania przewidziane w Ustawie
  o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Nasza opinia z badania sprawozdania
  finansowego nie obejmuje Innych informacji.
  W związku z badaniem sprawozdania
  finansowego oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy naszym
  obowiązkiem jest przeczytanie Innych
  informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są
  one istotnie niespójne ze sprawozdaniem
  finansowym i skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym, z naszą
  wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub
  w inny sposób wydają się być istotnie
  zniekształcone. Jeżeli, na podstawie
  wykonanej pracy stwierdzimy istotne
  zniekształcenie Łącznego Sprawozdania
  z działalności lub Skonsolidowanego
  sprawozdania z płatności na rzecz
  administracji publicznej, jesteśmy
  zobowiązani poinformować o tym w naszym
  sprawozdaniu z badania. Naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy
  o biegłych rewidentach jest również wydanie
  opinii, czy Łączne Sprawozdanie
  z działalności zostało sporządzone zgodnie
  z przepisami oraz czy jest zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym
  sprawozdaniu finansowym
  i skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.
  Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii,
  czy Spółka i Grupa w oświadczeniu o stosowaniu
  ładu korporacyjnego zawarła wymagane
  informacje oraz do poinformowania czy Spółka
  i Grupa sporządziła oświadczenie na temat
  informacji niefinansowych.
  Opinia o Łącznym Sprawozdaniu
  z działalności
  Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania,
  naszym zdaniem, Łączne Sprawozdanie
  z działalności Spółki i Grupy:
  ● zostało sporządzone zgodnie z wymogami
  art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu
  70 i paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim („Rozporządzenie  8

  o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r.,
  poz.757);
  ● jest zgodne z informacjami zawartymi
  w sprawozdaniu finansowym
  i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy
  o Spółce i Grupie i ich otoczeniu uzyskanej
  podczas naszego badania nie stwierdziliśmy
  w Łącznym Sprawozdaniu z działalności Spółki
  i Grupy istotnych zniekształceń.
  Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu
  korporacyjnego
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu
  ładu korporacyjnego Spółka i Grupa zawarła
  informacje określone w paragrafie 70 ust. 6
  punkt 5 Rozporządzenia o informacjach
  bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje
  wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h
  oraz i tego Rozporządzenia zawarte w
  oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
  są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
  oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu
  finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.
  Informacja na temat informacji niefinansowych
  Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
  rewidentach potwierdzamy, że Spółka i Grupa
  sporządziła oświadczenie na temat informacji
  niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1
  i art. 55 ust 2b Ustawy o rachunkowości jako
  wyodrębnioną część Łącznego Sprawozdania
  z działalności.
  Nie wykonaliśmy żadnych prac
  atestacyjnych dotyczących oświadczenia na
  temat informacji niefinansowych i nie
  wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na
  jego temat.

  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Oświadczenie na temat świadczenia
  usług niebędących badaniem
  sprawozdania finansowego
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem
  oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
  sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na
  rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne
  z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce
  oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1
  Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy
  o biegłych rewidentach.
  Usługi niebędące badaniem sprawozdań
  finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki
  i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały
  wymienione w Łącznym Sprawozdaniu
  z działalności Spółki i Grupy w nocie 2 na stronie
  45.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do
  badania rocznego sprawozdania
  finansowego Spółki uchwałą Rady
  Nadzorczej z dnia 5 stycznia 2018 roku.
  Sprawozdanie finansowe Spółki badamy
  nieprzerwanie począwszy od roku
  obrotowego zakończonego 31 grudnia
  2018 r., to jest przez dwa kolejne lat


  9

  Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod
  numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest
  Mateusz Płonka.


  Mateusz Płonka
  Kluczowy Biegły Rewident
  Numer w rejestrze 12326
  Warszawa, 25 marca 2020  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  25.03.2020 r.

  Oświadczenie Rady Nadzorczej Lubelskiego W ęgla „Bogdanka ” S.A. dotyczące
  funkcjonowania Komitetu Audytu
  (sporządzone zgodnie z wymogiem § 7 0 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa ni ebędącego państwem członkowskim)
  Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka ” S.A. („Spółka”) oświadcza, że:
   w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
  tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania
  wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub
  badania sprawozdań finansowych;
   Komitet Audytu Spółki wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.  Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Kowalik
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Izabela Antczak - Bogajczyk
  Sekretarz Rady Na dzorczej Szymon Jankowski
  Członek Rady Nadzorczej Ewa Nowaczyk
  Członek Rady Nadzorczej Kamil Patyra
  Członek Rady Nadzorczej Mariusz Romańczuk
  Członek Rady Nadzorczej Anna Spoz
  Członek Rady Nadzorczej Michał Stopyra


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lubelski Węgiel Bogdanka SA
ISIN:PLLWBGD00016
NIP:713-000-57-84
EKD: 05.10 wydobywanie węgla kamiennego
Adres: Bogdanka 21-013 Puchaczów
Telefon:+48 81 4625100
www:www.lw.com.pl
Kalendarium raportów
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LUBELSKI WĘGIEL B...
2020-05-29 03-05-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649