Raport.

LSI SOFTWARE SA (16/2017) Rozpoczęcie programu nabywania akcji własnych

Zarząd Spółki LSI Software SA w wykonaniu uchwały Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. informuje, o podjęciu w dniu 20 października 2017 r. uchwały dotyczącej rozpoczęcia skupu akcji własnych przez Spółkę.
Warunki Programu Skupu Akcji Własnych są następujące:
1. Nabywanie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie") oraz w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte.
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:
a) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki
b) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki ("Program Motywacyjny").
3. Odkup akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych rozpocznie się w dniu 23 października 2017 r. Program Skupu Akcji Własnych trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program Skupu Akcji Własnych, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki może skrócić okres trwania Program Skupu Akcji Własnych.
4. Łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 326.076 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
5. Środki przeznaczone na realizację Programu Skupu Akcji Własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
6. Łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie wynosiła 652.152 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa i 00/100) złote a maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 2.060.000 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy) złotych, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia
7. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być niższa niż 2 (słownie: dwa i 00/100) złotych i wyższa od 19 (słownie: dziewiętnaście i 00/100) złotych za jedną akcję.
8. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2 zł (słownie: dwa złote i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 19 (słownie: dziewiętnaście i 00/100) złotych za jedną akcję.
9. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
10. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu Skupu Akcji Własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.
11. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności na rynku regulowanym Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ nadzoru rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.
12. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o zmianie warunków Programu Skupu Akcji Własnych.
13. W trakcie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółka będzie podawać w formie cotygodniowych raportów bieżących informacje o stanie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych (w zakresie wymaganym w treści art. 4 ust. 3 i 4 Rozporządzenia) oraz wszelkie informacje o zmianach w realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.
14. Program Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie przez Trigon Dom Maklerski S.A., który będzie podejmował niezależne decyzje dotyczące nabywania akcji Spółki w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LSI Software SA
ISIN:PLLSSFT00016
NIP:725-16-97-775
EKD: 72.22 działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
Adres: ul. Przybyszewskiego 176/178 92-318 Łódź
Telefon:+48 42 6808000
www:www.lsisoftware.pl
gpwlink:lsi-software.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce LSI SOFTWARE
2019-04-20 14-04-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649