Raport.

LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 13 526 10 678 3 190 2 514 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 826) (4 834) (1 138) (1 138) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 558) (8 085) (2 019) (1 904) Zysk (strata) netto (7 578) (7 284) (1 788) (1 715) Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (7 257) (6 896) (1 712) (1 624) Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,403) (0,383) (0,095) (0,090) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (103 917) 28 005 (24 512) 6 593 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Aktywa 699 341 570 623 160 341 136 811 Zobowiązania długoterminowe 197 532 182 660 45 289 43 794 Zobowiązania krótkoterminowe 232 776 90 650 53 369 21 734 Kapitał własny 269 033 297 313 61 682 71 283 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 276 478 298 855 63 389 71 652 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 8 398 8 037 1 981 1 892 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (243) (97) (57) (23) Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 417 (301) 9 534 (71) Zysk (strata) netto 40 613 (269) 9 580 (63) Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,256 (0,015) 0,532 (0,004) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 909) 24 305 (1 394) 5 722 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Aktywa 425 246 416 679 97 498 99 901 Zobowiązania długoterminowe 258 742 265 026 59 323 63 542 Zobowiązania krótkoterminowe 2 022 12 321 464 2 954 Kapitał własny 162 704 137 211 37 304 32 897

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Półroczne Skrócone
  Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
  Lokum Deweloper S.A.
  za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej
  Wrocław, 07.08.2018


  2
  Spis treści
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
  Dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9
  1 .
  Informacje ogólne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9
  2 .
  Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
  3 .
  Znaczące zdarzenia i transakcje   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
  4 .
  Sezonowość działalności   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
  5 .
  Zysk na akcję   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
  6 .
  Segmenty operacyjne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
  7 .
  Połączenia jednostek gospodarczych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
  8 .
  Wartość firmy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13
  9 .
  Wartości niematerialne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14
  10 .
  Rzeczowe aktywa trwałe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
  11 .
  Inwestycje w jednostkach powiązanych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19
  12 .
  Zapasy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20
  13 .
  Wartość godziwa instrumentów finansowych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20
  14 .
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
  15 .
  Kapitał podstawowy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
  16 .
  Programy płatności akcjami   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
  17 .
  Dywidendy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
  18 .
  Emisja i wykup papierów dłużnych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22
  19 .
  Rezerwy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23
  20 .
  Aktywa oraz zobowiązania warunkowe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24
  21 .
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24
  22 .
  Zabezpieczenie spłaty zobowiązań   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
  23 .
  Poręczenia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
  24 .
  Transakcje z podmiotami powiązanymi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27
  25 .
  Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28
  26 .
  Sprawy sądowe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28
  27 .
  Zdarzenia po dniu bilansowym   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29
  28 .
  Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
  29 .
  Zatwierdzenie do publikacji   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  3
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  A K T Y WANoty30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2017
  (niebadane)
  AKTYWA TRWAŁE
  Wartości niematerialne 9826 10
  Rzeczowe aktywa trwałe 109 6309 653 9 200
  Inwestycje (w jednostkach powiązanych) 11148 621 148 621 35 959
  Udzielone pożyczki ( jednostkom powiązanym) 11215 868 140 163 144 582
  Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241 160 938 1 573
  Aktywa trwałe 375 361299 381 191 324
  AKTYWA OBROTOWE
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 305––
  Należności handlowe i pozostałe ( w tym RMK), w tym: 46 170107 980 103 959
  – z tytułu sprzedaży aktywów finansowych dla FORUM XVIII FIZ –102 446 100 432
  – z tytułu podziału zysków spółek zależnych 42 0808989
  Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne, w tym: 3 4099 318 34 506
  – nabyte jednostki funduszy inwestycyjnych ––18 056
  Aktywa obrotowe 49 885117 298 138 465
  Aktywa razem 425 246416 679 329 789
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  4
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej (cd.)
  PASYWANoty30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2017
  (niebadane)
  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał zakładowy 153 600 3 600 3 600
  Kapitał zapasowy 118 491133 607 133 607
  Zysk/strata netto 40 6134(269)
  Kapitał własny 162 704137 211 136 938
  REZERWY
  Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 19432800 296
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241 2591 233 1 750
  Rezerwa na zobowiązania długoterminowe 198888 60
  Rezerwy 1 7792 121 2 106
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, obligacje, leasingi 21258 742 265 026 143 929
  Zobowiązania długoterminowe 258 742265 026 143 929
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Kredyty, pożyczki, obligacje, leasingi 21856847 31 568
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego –––
  Zobowiązania handlowe i pozostałe, w tym: 1 16411 469 15 243
  – z tytułu dywidendy dla akcjonariuszy ––14 040
  Pozostałe zobowiązania 255
  Zobowiązania krótkoterminowe 2 20212 321 46 816
  Zobowiązania razem 260 764277 347 190 745
  Pasywa razem 425 246416 679 329 789
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  5
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  (wariant kalkulacyjny) Notyod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów, w tym: 8 3988 037
  od jednostek zależnych z tyt. umów o obsługę przedsiębiorstwa 8 3017 993
  od pozostałych jednostek powiązanych z tyt. umów o obsługę przedsiębiorstwa 3137
  od pozostałych jednostek 6657
  Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów 7 8416 458
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 5571 579
  Koszty sprzedaży
  Koszty ogólnego zarządu 8211 215
  Pozostałe przychody operacyjne 206310
  Pozostałe koszty operacyjne 186771
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej (243)(97)
  Przychody finansowe 47 3454 755
  Koszty finansowe 6 6854 959
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 417(301)
  Podatek dochodowy (195)(32)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 40 613(269)
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej ––
  Zysk (strata) netto 40 613(269)
  Inne całkowite dochody ––
  Całkowite dochody 40 613(269)
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN)
  Notyod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  Średnia ważona liczba akcji w okresie 18 000 00018 000 000
  z działalności kontynuowanej 5
  – podstawowy 2,26(0,015)
  – rozwodniony 2,26(0,015)
  z działalności kontynuowanej i zaniechanej 5
  – podstawowy 2,26(0,015)
  – rozwodniony 2,26(0,015)
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  6
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał
  zakładowy Kapitał
  zapasowy Wynik
  finansowy
  z lat ubiegłych Wynik
  finansowy bieżącego okresu Kapitał
  własny
  ogółem
  Stan na 1 stycznia 2018 roku 3 600 133 607 4– 137 211
  Zmiany w okresie:
  Podział wyniku z lat ubiegłych 1(1) –
  Wypłata dywidendy z kapitału
  zapasowego (15 117)
  (3) (15 120)
  Wynik finansowy bieżącego okresu 40 61340 613
  Zmiany razem –(15 116) (4)40 613 25 493
  Stan na 30 czerwca 2018 roku 3 600 118 491 –40 613 162 704
  Kapitał
  zakładowy Kapitał
  zapasowy Wynik
  finansowy
  z lat ubiegłych Wynik
  finansowy bieżącego okresu Kapitał
  własny
  ogółem
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 3 600 147 497 150 – 151 247
  Zmiany w okresie: Podział wyniku z lat ubiegłych (150)(150)
  Wypłata dywidendy z kapitału
  zapasowego (13 890)
  (13 890)
  Wynik finansowy bieżącego okresu 44
  Zmiany razem –(13 890) (150) 4(14 036)
  Stan na 31 grudnia 2017 roku 3 600 133 607 –4137 211
  Kapitał
  zakładowy Kapitał
  zapasowy Wynik
  finansowy
  z lat ubiegłych Wynik
  finansowy bieżącego okresu Kapitał
  własny
  ogółem
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 3 600 147 497 150 – 151 247
  Zmiany w okresie: Podział wyniku z lat ubiegłych (150)(150)
  Wypłata dywidendy z kapitału
  zapasowego (13 890)
  (13 890)
  Wynik finansowy bieżącego okresu (269)(269)
  Zmiany razem –(13 890) (150)(269)(14 309)
  Stan na 30 czerwca 2017 roku 3 600 133 607 –(269) 136 938
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  7
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Notaod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA   
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 417(301)
  Korekty razem (39 863)2 206
  Amortyzacja 493441
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ––
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (40 660)1 386
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (36)(43)
  Zmiana stanu rezerw (368)(257)
  Zmiana stanu zapasów ––
  Zmiana stanu należności 1 3311 962
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (646)(1 294)
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2312
  Inne korekty z działalności operacyjnej ––
  Gotówka z działalności operacyjnej 5551 905
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony (305)
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2491 905
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy 136 26132 348
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3649
  Zbycie inwestycji w nieruchomości ––
  Zbycie aktywów finansowych 102 468–
  Wpływy z aktywów finansowych, w tym: 33 75832 299
  w jednostkach powiązanych 33 75832 299
  Spłacone udzielone pożyczki długoterminowe 33 75832 299
  Inne wpływy inwestycyjne ––
  Wydatki 114 13848 659
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 346494
  Nabycie inwestycji w nieruchomości ––
  Wydatki na aktywa finansowe, w tym: 113 79248 165
  w jednostkach powiązanych 113 79248 165
  udzielone pożyczki długoterminowe 104 13048 165
  inwestycje w udziały i akcje 9 662–
  Inne wydatki inwestycyjne ––
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 123(16 311)
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  8
  Notaod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA  
  Wpływy 6 10093 705
  Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału –

  Kredyty i pożyczki 6 10019 530
  Emisja dłużnych papierów wartościowych –74 175
  Inne wpływy finansowe ––
  Wydatki 34 38154 994
  Nabycie udziałów (akcji) własnych ––
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 15 120–
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku ––
  Spłaty kredytów i pożyczek 14 65021 100
  Wykup dłużnych papierów wartościowych –30 000
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych ––
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9–
  Odsetki 4 6013 744
  Inne wydatki finansowe –150
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 281)38 711
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) (5 909)24 305
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (5 909)24 305
  Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ––
  F. Środki pieniężne na początek okresu 9 31810 202
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 3 40934 506
  – o ograniczonej możliwości dysponowania ––
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  9
  Dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego
  1. Informacje ogólne
  Spółka została utworzona Aktem Notarialnym A 4895/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku . Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392828 . Spółce nadano numer staty -
  styczny REGON 021677137 . Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 15 grudnia 2015 roku .
  Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul . Krawieckiej 1 lok . 101 (50-148 Wrocław) .
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz na dzień zatwierdzenia półrocznego skróconego sprawozdania do publikacji akcjonariuszem większościowym Spółki
  jest Halit s .à r .l . z siedzibą w Luksemburgu (podmiot, którego 100% udziałów posiada Pan Dariusz Olczyk), która posiada 83,89% udziałów w kapitale pod-
  stawowym Spółki .
  a) Skład zarządu i rady nadzorczej Spółki
  W skład zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego do publikacji, tj . 7 sierpnia 2018 roku,
  wchodzili:

  Ÿ Bartosz Kuźniar – prezes zarządu,

  Ÿ Tomasz Dotkuś – wiceprezes zarządu ds . finansowych .
  W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku skład zarządu nie uległ zmianie . W dniu 19 .03 .2018 r . rada nadzorcza Spółki podjęła
  uchwały w sprawie powołania z dniem 1 .04 .2018 roku zarządu Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji w niezmienionym składzie
  W  skład rady nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego do publikacji, tj . 7 sierpnia
  2018 roku, wchodzili: :

  Ÿ Dariusz Olczyk – przewodniczący rady nadzorczej,

  Ÿ Jan Olczyk – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,

  Ÿ Arkadiusz Król – sekretarz rady nadzorczej,

  Ÿ Emilia Sawicka – członek rady nadzorczej,

  Ÿ Bartosz Krzesiak – członek rady nadzorczej .
  W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku skład rady nadzorczej nie uległ zmianie .
  b) Charakter działalności
  Spółka jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Lokum Deweloper .
  Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper prowadzi działalność w  zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości lokalowych . Inwestycje realizowane są w wyod-
  rębnionych spółkach operacyjnych . Lokum Deweloper S .A . pełni w Grupie rolę spółki holdingowej sprawującej nadzór i obejmującej pełną obsługą organi-
  zacyjną, prawną i techniczną jednostki powiązane, w tym spółki operacyjne prowadzące działalność deweloperską .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  10
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
  2.1. Podstawa sporządzenia
  Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego zakończonych 30 .06 .2018 roku i zostało
  sporządzone zgodnie z  MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw -
  czości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na
  mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej MSSF UE .
  Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki zamieszczono dodatkowo jako dane za okresy porównywalne sprawozdanie z sy -
  tuacji finansowej sporządzone na dzień 31 .12 .2017 oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie
  z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończonych 30 .06 .2017 roku .
  Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w  rocznym sprawozdaniu
  finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF . Niniejsze półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem
  finansowym Spółki za rok 2017 oraz skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zatwierdzonym do publikacji przez zarząd
  i opublikowanym tego samego dnia co jednostkowe sprawozdanie finansowe, celem uzyskania pełnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej grupy
  na dzień 30 czerwca 2018 roku oraz wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Spra-
  wozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską .
  Walutą sprawozdawczą niniejszego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są
  w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) .
  Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę
  w dającej się przewidzieć przyszłości . Na dzień zatwierdzenia niniejszego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego do publika-
  cji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę .
  2.2. Zasady rachunkowości
  Niniejsze półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowa-
  ne w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, za wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienio -
  nych standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 roku:

  Ÿ MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowany 24 maja 2014 r .) oraz Objaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowane
  12 kwietnia 2016 r .)
  W odniesieniu do zmian dotyczących MSSF 15 zarząd przeprowadził analizę wpływu powyższego standardu na sytuację finansową, wyniki działal-
  ności Spółki oraz na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym . Na podstawie przeprowadzonej analizy, zarząd nie stwierdził
  istotnych zmian w stosunku do dotychczas stosowanej przez spółkę polityki rachunkowości w tym obszarze .

  Ÿ MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku)
  W wyniku przeprowadzonej analizy pod kątem zastosowania MSSF 9 po raz pierwszy od 1 stycznia 2018 aktywa finansowe kwalifikowane dotychczas
  zgodnie z MSR 39 do kategorii pożyczek i należności zostały rozpoznane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie, a wpływ szacowanych oczeki-
  wanych strat kredytowych nie jest istotny na dzień 30 .06 .2018 r . z uwagi na specyfikę modelu działalnia spółki i Grupy, zaś zobowiązania finansowe
  kwalifikowane dotychczas zgodnie z  MSR 39 do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu nie wymagały
  zmiany kategorii .

  Ÿ Zmiany dotyczące MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 12 września 2016
  roku),

  Ÿ Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku),

  Ÿ Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014–2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku),

  Ÿ Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku),

  Ÿ KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  11
  Wprowadzone zmiany zostały przeanalizowane przez zarząd Spółki i nie mają one istotnego wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności oraz zakres
  informacji prezentowanych w niniejszym półrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym . Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze
  zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie .
  Następujące standardy, interpretacje i zmiany zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds . Interpretacji
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

  Ÿ MSSF 14 Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub
  po 1 stycznia 2017 roku,

  Ÿ MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie,

  Ÿ MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nieza-
  twierdzony przez UE – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku,

  Ÿ KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejsze -
  go sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie,

  Ÿ Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,

  Ÿ Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (opublikowano dnia 12 października
  2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,

  Ÿ Poprawki do MSSF (2015–2017) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia 2017
  roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawoz-
  dawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku,

  Ÿ Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze (opublikowane 7 lutego 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie .
  Zarząd jest w trakcie weryfikowania wpływu powyższych standardów na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy oraz zakres informacji prezentowa-
  nych w sprawozdaniu finansowym i nie spodziewa się istotnych zmian .
  2.3. Niepewność szacunków
  Przy sporządzaniu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zarząd Spółki kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych sza-
  cunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów .
  Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez zarząd .
  Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok .
  2.4. Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości
  W półrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym dokonano zmian zasad rachunkowości wynikających z wejścia w życie nowych stan-
  dardów rachunkowości: MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe .
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Na podstawie dokonanej analizy nie zidentyfikowano obszarów, dla których występowały odstępstwa od wymogów MSSF 15 w dotyczas stosowanym
  sposobie rozliczania i umowania przychodów . Na dzień pierwszego zastosowania nowego standardu, tj . na dzień 1 stycznia 2018 roku, nie stwierdzono
  konieczności przekształcania danych i zmian prezentacji .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  12
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Zgodnie z nowym standardem aktywa finansowe klasyfikowane są wyłącznie do trzech kategorii: aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym
  koszcie, aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody lub aktywów finansowych wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy . Klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz
  charakterystyki umownych przepływów pieniężnych składnika aktywów finansowych . Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie
  początkowego ujęcia i może być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi .
  Zgodnie z MSSF 9, składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:
  Ÿ celem spółki jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, oraz

  Ÿ dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty
  głównej i odsetek od tej kwoty (tzw . SPPI, solely payment of principal and interest) .
  Z kolei składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:
  Ÿ celem Spółki jest zarówno utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, jak i sprzedaż składników
  aktywów finansowych, oraz

  Ÿ dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty
  głównej i odsetek od tej kwoty (tzw . SPPI, solely payment of principal and interest) .
  Pozostałe składniki aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy .
  MSSF 9 nie dokonał zmian w klasyfikacji zobowiązań finansowych .
  Poniżej przedstawiono zmiany klasyfikacji aktywów finansowych na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 . Zastosowanie nowego standardu, w miejsce
  MSR 39, nie wprowadziło zmian w metodzie wyceny aktywów finansowych . Metodą stosowaną do wyceny jest nadal metoda zamortyzowanego kosztu .
   Aktywa finansoweKlasyfikacja według
  Wartość wg MSR 39 oraz MSSF 9 wg stanu
  MSR 39 MSSF 9 na 1 stycznia 2018 roku
  MSR 39 MSSF 9
  Pożyczki Pożyczki i należności
  (zamortyzowany koszt) Aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 140 163
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe należności Pożyczki i należności
  (zamortyzowany koszt) Aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 107 980
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pożyczki i należności
  (zamortyzowany koszt) Aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 9 318
  MSSF 9 zmienia również model w zakresie ustalania odpisów z tytułu utraty wartości – z modelu strat poniesionych na model strat oczekiwanych . Spółka na
  podstawie paragrafu 7 .2 .15 tego standardu nie dokonała przekształcenia danych dotyczących wcześniejszych okresów . Skalkulowane na dzień 1 stycznia
  2018 roku kwoty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z przyjętym modelem oczekiwanych strat kredytowych nie różniły się od kwot odpisów
  już ujętych w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 roku, dlatego odstąpiono od korekty salda początkowego zysków zatrzymanych z tego
  tytułu .
  3. Znaczące zdarzenia i transakcje
  W dniu 04 .06 .2018 r . wspólnicy Lokum Holding 1 sp . z o .o . – jednostki zależnej od Spółki, podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego za rok
  2017 przeznaczając kwotę 41 991 tys . PLN na wypłatę dywidendy dla Lokum Deweloper S .A . W związku z powyższym, Spółka w sprawodzaniu z całkowitych
  dochodów wykazała przychody finansowe z tego tytułu w przyznanej wysokości .
  W  okresie objętym półrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły inne zdarzenia i  transakcje, które są znaczące pod
  kątem zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników osiąganych przez Spółkę .
  4. Sezonowość działalności
  Podstawowa działalność operacyjna Spółki nie podlega istotnym zjawiskom sezonowości .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sfi w tysificach złotych, o ile nie podano inaczej


  13
  5. Zysk na akcję
  Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie .
  Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
    od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 18 000 00018 000 000
  Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje ––
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 000 00018 000 000
  Działalność kontynuowana
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 40 613(269)
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 2,256(0,015)
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 2,256(0,015)
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ––
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) ––
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) ––
  Działalność kontynuowana i zaniechana
  Zysk (strata) netto 40 613(269)
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 2,256(0,015)
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 2,256(0,015)
  6. Segmenty operacyjne
  Spółka nie dzieli działalności na segmenty operacyjne ze względu na jednolity charakter działalności .
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Spółki w zakresie wyodrębnienia segmentów .
  7. Połączenia jednostek gospodarczych
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Spółka nie dokonała transakcji połączenia jednostek gospodarczych .
  8. Wartość firmy
  Nie występuje .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  14
  9. Wartości niematerialne
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych:
   Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 (niebadane) Nabyte koncesje,
  patenty i licencje Oprogramowanie
  komputerowe Inne
  wartości
  niematerialne Wartości
  niematerialne razem
  a) Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu –186 –186
  zwiększenia (z tytułu) 7979
  – zakupu 7979
  zmniejszenia (z tytułu)
  – sprzedaż
  – likwidacja
  wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu –265 –265
  b) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu –(180) –(180)
  amortyzacja za okres (z tytułu) (3)(3)
  – amortyzacja planowana (3)(3)
  – sprzedaż
  – likwidacja
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu –(183) –(183)
  Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu –82–82
  Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują oprogramowanie komputerowe . Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego
  oddane do użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania” .
   Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017Nabyte koncesje,
  patenty i licencje Oprogramowanie
  komputerowe Inne
  wartości
  niematerialne Wartości
  niematerialne razem
  a) Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu –180 –180
  zwiększenia (z tytułu) 66
  – zakupu 66
  zmniejszenia (z tytułu)
  – sprzedaż
  – likwidacja
  wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu –186 –186
  b) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu –(155) –(155)
  amortyzacja za okres (z tytułu) (26)(26)
  – amortyzacja planowana (26)(26)
  – sprzedaż ––
  – likwidacja ––
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu –(180) –(180)
  Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu –6–6
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  15
   Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 (niebadane)Nabyte koncesje,
  patenty i licencje Oprogramowanie
  komputerowe Inne
  wartości
  niematerialne Wartości
  niematerialne razem
  a) Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu –180 –180
  zwiększenia (z tytułu)
  – zakupu
  zmniejszenia (z tytułu)
  – sprzedaż
  – likwidacja
  wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu –180 –180
  b) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu –(155) –(155)
  amortyzacja za okres (z tytułu) (15)(15)
  – amortyzacja planowana (15)(15)
  – sprzedaż
  – likwidacja
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu –(170) –(170)
  Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu –10–10
  Zastosowane metody amortyzacji i przyjęte okresy użytkowania lub zastosowane stawki amortyzacyjne dla: nabytych koncesji, patentów, licencji i podob -
  nych wartości – metoda liniowa, 50% .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  16
  10. Rzeczowe aktywa trwałe
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:
  Za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 (niebadane) Grunty
  własne Budynki
  i budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  środki trwałe Środki trwałe
  razem
  a) Wartość brutto środków trwałych na początek okresu –8 485 6163 195 38512 681
  zwiększenia (z tytułu) 90365 13468
  – zakupu 90164 13267
  – leasingu finansowego 201201
  zmniejszenia (z tytułu) (3)(80) (83)
  – sprzedaż (3)(80) (83)
  – likwidacja
  wartość brutto środków trwałych na koniec okresu –8 485 7033 480 39813 066
  b) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu –
  (771) (436)(1 654) (168)(3 029)
  amortyzacja za okres (z tytułu) (97)(60)(214) (37)(408)
  – amortyzacja planowana (97)(63)(293) (37)(490)
  – sprzedaż 380 83
  – likwidacja
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu –(868) (496)(1 867) (205)(3 436)
  Wartość netto środków trwałych na koniec okresu –7 618 2081 613 1929 630
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3oczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  17
  Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017Grunty
  własne Budynki
  i budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  środki trwałe Środki trwałe
  razem
  a) Wartość brutto środków trwałych na początek okresu –8 431 4912 292 27211 486
  zwiększenia (z tytułu) 541341 095 1121 395
  – zakupu 541341 095 1121 395
  zmniejszenia (z tytułu) 8192 200
  – sprzedaż 8192 200
  – likwidacja
  wartość brutto środków trwałych na koniec okresu –8 485 6163 195 38512 681
  b) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu –
  (577) (332)(1 331) (108)(2 348)
  amortyzacja za okres (z tytułu) (193)(104)(323) (59)(679)
  – amortyzacja planowana (193)(112)(508) (59)(872)
  – sprzedaż 8185 193
  – likwidacja
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu –(771) (436)(1 654) (168)(3 029)
  Wartość netto środków trwałych na koniec okresu –7 715 1801 541 2179 653
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3oczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  18
  Za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 (niebadane)Grunty
  własne Budynki
  i budowle Urządzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu Pozostałe
  środki trwałe Środki trwałe
  razem
  a) Wartość brutto środków trwałych na początek okresu –8 431 4912 292 27211 486
  zwiększenia (z tytułu) 84379 32495
  – zakupu 84379 32495
  zmniejszenia (z tytułu) (3)(147) (150)
  – sprzedaż (3)(147) (150)
  – likwidacja
  wartość brutto środków trwałych na koniec okresu –8 431 5712 523 30511 831
  b) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu –
  (577) (332)(1 331) (108)(2 348)
  amortyzacja za okres (z tytułu) (96)(50)(108) (27)(281)
  – amortyzacja planowana (53)(249) (27)(426)
  – sprzedaż 3141 144
  – likwidacja
  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu –(673) (382)(1 439) (137)2 631
  Wartość netto środków trwałych na koniec okresu –7 757 1891 084 1689 200
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3oczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  19
  11. Inwestycje w jednostkach powiązanych
  Inwestycje i udzielone pożyczki 30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2017
  (niebadane)
  Inwestycje w jednostkach powiązanych 148 621148 62135 959
  – udziały i akcje w tym: 148 621 148 621 35 959
  Olczyk sp . z o .o . 163163163
  Lokum Holding 1 sp . z o .o . 112 667112 667 5
  Lokum Holding 4 sp . z o .o . 555
  Lokum Investment SCSp 35 78635 78635 786
  – inne papiery wartościowe (obligacje): –––
  Udzielone pożyczki jednostkom powiązanym 215 868140 163144 464
  Olczyk sp . z o .o . Lokum sp .k . 31 960
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 2 sp .k . 90
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 3 sp .k .
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 4 sp .k . 1 306562
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 5 sp .k . 4 4059 20932 821
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 6 sp .k . 11 43817 38644 154
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 7 sp .k . 30 87322 7429 565
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 8 sp .k . 60 85850 85636 103
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 9 sp .k . 29 41928 66520 407
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 10 sp .k . 16 9459 390
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 13 S .K .A . 26 833
  Lokum Holding 1 sp . z o .o . 301
  Lokum Holding 4 sp . z o .o . 745351
  Olczyk sp . z o .o . 1 3541 3011 268
  LD sp . z o .o . 4
  Lokum Investment s .à r .l . 103
  Inwestycje i udzielone pożyczki na koniec okresu 364 489288 784180 423
  Na dzień 30 .06 .2018 spółka Lokum Deweloper S .A . jest udziałowcem w poniższych podmiotach:

  Ÿ Olczyk sp . z  o .o . z  siedzibą we Wrocławiu, ul . Krawiecka 1 lok . 101 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fa-
  brycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116704 .

  Ÿ Lokum Holding 1 sp . z o .o . z siedzibą we Wrocławiu, ul . Krawiecka 1 lok . 101 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocła-
  wia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651465 .

  Ÿ Lokum Holding 4 sp . z o .o . z siedzibą we Wrocławiu, ul . Krawiecka 1 lok . 101 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocła-
  wia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000651004 .

  Ÿ Lokum Investment SCSp z siedzibą w Luksemburgu, 23 rue Aldringen, L-1118, zarejestrowaną w Registre de Commerce et des Sociétés od numerem
  B211111 .
  Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego wartości posiadanych przez Spółkę udziałów i akcji w jednostkach zależnych . Zdaniem Spółki, na dzień bilan-
  sowy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na konieczność dokonania korekt wartości odpisów .
  Pożyczki są udzielane jednostkom powiązanym na zasadach rynkowych i wyceniane są według zamortyzowanego kosztu .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  20
  12. Zapasy
  Nie występują .
  13. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  MSR 34 wymaga zamieszczenia w  śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z  MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
  oraz MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej . Ujawnienia te dotyczą wartości godziwej instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości
  godziwej .
  Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych
  Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z  ich wartością godziwą przedstawia się następująco (zestawienie obejmuje
  wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w war -
  tości godziwej):
  Klasa instrumentu finansowego 30.06.2018 (niebadane)
  31.12.201730.06.2017 (niebadane)
  Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa
  Aktywa:
  Pożyczki
  (kategoria: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 215 868
  215 868140 178140 163144 464144 464
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  (kategoria: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 46 170
  46 170107 980 107 980104 077104 077
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  (kategoria: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 3 409
  3 4099 3189 318 34 506 34 506
  Zobowiązania :
  Pożyczki
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 85 190
  85 19091 80891 78729 52829 528
  Dłużne papiery wartościowe
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 175 793
  174 216175 847174 087145 969145 969
  Leasing finansowy (kategoria: zobowiązania finansowe
  wyceniane w zamortyzowanym koszcie) 192
  192
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 1 166
  1 16611 474 11 474 15 248 15 248
  * Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej
  Udziały i akcje nienotowanych spółek ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dla których nie ma możliwości ustalenia wartości
  godziwej, wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości i nie są prezentowane w powyższej tabeli .
  Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów sporządzenia powyższej tabeli został zaprezentowany w ostatnim rocznym spra-
  wozdaniu finansowym Spółki .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  21
  14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  Stan na początek okresu 1414
  Odpisy ujęte jako koszt w okresie 391
  Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (–)
  Odpisy wykorzystane (–)
  Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Stan na koniec okresu 14405
  15. Kapitał podstawowy
  Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
  30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2017
  (niebadane)
  Liczba akcji 18 000 00018 000 00018 000 000
  Wartość nominalna akcji (PLN) 0,200,200,20
  Kapitał podstawowy (PLN) 3 600 0003 600 0003 600 000
  16. Programy płatności akcjami
  W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki .
  17. Dywidendy
  Informację o dywidendach wypłaconych przez Spółkę przedstawiono poniżej:
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  Halit s .à r .l . 12 68411 778
  Pozostali 2 4362 262
  RAZEM 15 12014 040 –
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  22
  18. Emisja i wykup papierów dłużnych
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Spółka nie emitowała nowych obligacji oraz nie dokonała wykupu obligacji .
  Parametry obligacji wyemitowanych w poprzednich okresach
  W dniu 21 czerwca 2017 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii D wyemitowane przez Spółkę . Poniżej podstawowe parametry obligacji serii
  D Lokum Deweloper S .A .
  Seria D
  Liczba Obligacji 75 000
  Wartość nominalna jednej Obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna Obligacji 75 000 000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) PLN
  Dzień Emisji 26 kwietnia 2017 roku
  Dzień Wykupu 26 kwietnia 2020 roku
  Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone .
  Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki
  z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie, a także
  finansowanie spłaty zobowiązań Emitenta lub spółek z Grupy Emitenta, w szczególności dokonanie
  przedterminowego wykupu obligacji serii B Spółki .
  Dni płatności odsetek 26 października 2017 r
  ., 26 kwietnia 2018 r ., 26 października 2018 r ., 26 kwietnia 2019 r .,
  26 października 2019 r ., 26 kwietnia 2020 r .
  Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,2% (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej
  Spółki i może wynosić 3,2–3,6% w skali roku)
  Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
  W dniu 9 lutego 2018 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii E wyemitowane przez Spółkę . Poniżej podstawowe parametry obligacji serii E
  Lokum Deweloper S .A .
  Seria E
  Liczba Obligacji 100 000
  Wartość nominalna jednej Obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna Obligacji 100 000 000,00 (słownie: sto milionów) PLN
  Dzień Emisji 18 grudnia 2017 roku
  Dzień Wykupu 18 czerwca 2021 roku
  Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone .
  Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki
  z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie, a także
  finansowanie spłaty zobowiązań Emitenta lub spółek z Grupy Emitenta, w szczególności dokonanie
  przedterminowego wykupu obligacji serii C Spółki .
  Dni płatności odsetek 18 czerwca 2018 r
  ., 18 grudnia 2018 r ., 18 czerwca 2019 r ., 18 grudnia 2019 r ., 18 czerwca 2020 r .,
  18 grudnia 2020 r ., 18 czerwca 2021 r .
  Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,1% (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej
  Spółki i może wynosić 3,1–3,5% w skali roku)
  Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
  Wartość wskaźnika dźwigni finansowej dla obligacji serii D i dla obligacji serii E na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła 0,27 .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  23
  19. Rezerwy
  Wartość rezerw ujętych w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały
  się następująco:
  Rezerwy na zobowiązania 30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2017
  (niebadane)
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 888860
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 432800296
  Razem, w tym: 520888356
  – długoterminowe 888860
  – krótkoterminowe 432800296
  Zmiana stanu rezerw krótko- i długoterminowych (wg tytułów) 30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2017
  (niebadane)
  stan na początek okresu
  – rezerwy na odprawy emerytalne I rentowe 886060
  – rezerwy na urlopy 800553553
  zwiększenia (z tytułu)
  – rezerwy na odprawy emerytalne I rentowe 28
  – rezerwy na urlopy 664
  wykorzystanie (z tytułu)
  – rezerwy na urlopy (368)(417)(257)
  rozwiązanie (z tytułu)
  – rezerwy na odprawy emerytalne I rentowe
  – rezerwy na urlopy
  stan na koniec okresu
  – rezerwy na odprawy emerytalne I rentowe 888860
  – rezerwy na urlopy 432800296
  Wartość rezerw krótko- i długoterminowych, razem 520888356
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  24
  20. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe
  Na dzień 30 .06 .2018 roku Spółka nie posiada żadnych aktywów i zobowiązań warunkowych .
  21. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
  Wartość kredytów, pożyczek i  innych instrumentów dłużnych ujętych w  półrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym prezentuje
  poniższa tabela:
  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
  30.06.2018 (niebadane)31.12.2017 30.06.2017 (niebadane) 30.06.2018 (niebadane)31.12.2017 30.06.2017 (niebadane)
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
  Kredyty w rachunku kredytowym
  Leasingi 63128
  Pożyczki 85 19191 78729 528
  Dłużne papiery wartościowe 79384731 568 173 423 173 240114 401
  Zobowiązania finansowe wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu 856
  84731 568 258 742 265 026143 929
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem 85684731 568 258 742 265 026143 929
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez ra-
  chunek zysków i strat . Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej
  stopy procentowej . Wartość godziwą kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 13 .
  30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2017
  (niebadane)
  Otrzymane pożyczki od jednostek powiązanych Olczyk sp . z o .o . Lokum sp .k . –8 06422 174
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 2 sp .k . 11 95810 6583 205
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 3 sp .k . 71 73268 997
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 4 sp .k . 3 0484 149
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 12 S .K .A . 1 500
  Lokum Holding 1 sp . z o .o . 1 021
  Pożyczki na koniec okresu 85 19191 79729 528
  Pożyczki od jednostek powiązanych udzielane są na zasadach rynkowych .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  25
  Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Spółka z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych
  wobec pozostałych prezentuje poniższa tabela:
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne wobec pozostałych jednostek wg stanu na dzień 30 .06 .2018
  Wartość
  nominalna Waluta
  Oprocentowanie Termin
  wymagalności Wartość bilansowa
  Zobowiązanie

  walucie w 
  PLN krótko-
  terminowe długo-
  terminowe
  Stan na 30.06.2018
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii D 75 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 26 .04 .2020 r
  . 75 04664674 399
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii E 100 000
  PLNWIBOR 6M
  + marża 18 .06 .2021 r
  . 99 02414699 024
  Obligacje razem wg stanu
  na dzień 30 .06 .2018 175 000
  174 216793173 423
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne wobec pozostałych jednostek wg stanu na dzień 31 .12 .2017
  Wartość
  nominalna Waluta
  Oprocentowanie Termin
  wymagalności Wartość bilansowa
  Zobowiązanie

  walucie w 
  PLN krótko-
  terminowe długo-
  terminowe
  Stan na 31.12.2017
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii D 75 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 26 .04 .2020 r
  . 74 987 674 74 313
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii E 100 000
  PLNWIBOR 6M
  + marża 18 .06 .2021 r
  . 99 100173 98 927
  Obligacje razem wg stanu
  na dzień 31 .12 .2017 175 000
  174 087 847 173 240
  Obligacje oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjną stopę WIBOR 6M . Marża obligacji jest zmienna w zależności
  od wartości wskaźnika dźwigni finansowej i może wynosić 3,2–3,6% (dla obligacji serii D) lub 3,1–3,5% (dla obligacji serii E) w skali roku .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  26
  22. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań
  Obligacje wyemitowane przez Spółkę nie są zabezpieczone .
  23. Poręczenia

  Ÿ W dniu 11 .08 .2017 r . Olczyk sp . z o .o . Lokum 8 S .K .A . (Lokum 8) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu inwestorskiego (Umowa)
  z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S .A . (PKO BP), na mocy której Lokum 8 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 44 657 892,00 PLN
  (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VISTA – Etap I” , realizo -
  wanej na działkach położonych przy ul . Walerego Sławka w Krakowie (Nieruchomość) . Lokum Deweloper S .A . udzieliła poręczenia wekslowego tytułem
  zabezpieczenia spłaty kredytu . Kredyt został spłacony w całości w dniu 15 .06 .2018 r .

  Ÿ W dniu 28 .09 .2017 r . Olczyk sp . z o .o . Lokum 7 sp .k . (Lokum 7) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na
  finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Alior), na mocy której Lokum 7 otrzymała do dyspozycji
  kredyt w wysokości 33 773 000,00 PLN (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją inwestycji wielo -
  mieszkaniowej pod nazwą „Lokum VENA” – Etap I, realizowanej na działkach położonych przy ul . Poniatowskiego/Prusa we Wrocławiu (Nieruchomość) .
  Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31 .03 .2019 r ., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 31 .03 .2020 r . Lokum Deweloper S .A . udzie-
  liła poręczenia według prawa cywilnego tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu .

  Ÿ W dniu 02 .03 .2018 r . Olczyk sp . z o .o . Lokum 10 sp .k . (Lokum 10) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt inwestorski Nowy
  Dom (Umowa) z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (PKO BP), na mocy której Lokum 10 otrzymała do
  dyspozycji kredyt w wysokości 40 895 000,00 PLN (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych z budową w ra-
  mach Zadania Inwestycyjnego pod nazwą „Etap IX” wyodrębnionego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego pod nazwą „LOKUM DI TREVI” zespołu trzech
  budynków wielomieszkaniowych (oznaczonych w  projekcie budowlanym numerami 1, 2 i  3, z  garażem podziemnym (Inwestycja), realizowanego na
  działce położonej przy ul . Międzyleskiej we Wrocławiu . Lokum Deweloper S .A . udzieliła poręczenia wekslowego tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu .
  W związku z brakiem planów na dalsze wykorzystanie kredytu, umowa została rozwiązana po zakończeniu okresu sprawozdawczego za porozumieniem
  stron .

  Ÿ W dniu 7 .03 .2017 r . Spółka zawarła umowę poręczenia, której przedmiotem jest poręczenie przez Spółkę zapłaty przez Olczyk sp . z o .o . Lokum  4 sp .k .
  kwoty brutto w wysokości 14 662 332,26 PLN zgodnie z warunkami Kontraktu budowlanego zawartego w dniu 7 .03 .2017 r . Poręczenie jest terminowe
  i wygasa po upływie 6 miesięcy od daty wymagalności ostatniej faktury wystawionej na podstawie Kontraktu budowalnego .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  27
  24. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi:
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 148439170
  Świadczenia z tyt . rozwiązania stosunku pracy
  Płatności w formie akcji własnych
  Pozostałe świadczenia 816 7
  Razem 156455177
  Przychody ze sprzedaży Należności
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  30.06.2018 (niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (niebadane)
  Sprzedaż do:
  Kluczowego personelu kierowniczego
  Jednostek zależnych 8 3007 99345 375107 181 103 699
  Pozostałych podmiotów powiązanych 3137111644
  Razem 8 3318 03045 386107 197 103 743
  Ponadto Spółka wykazała w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 01 .01 .2018 do 30 .06 .2018 pozostałe przychody operacyjne od jednostek
  zależnych w wysokości 103 tys . PLN z tyt . ubezpieczeń obciążających spółki operacyjne Grupy Kapitałowej (za okres 01 .01 .2017–30 .06 .2017: 211 tys . PLN) .
  ZakupZobowiązania
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  30.06.2018 (niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (niebadane)
  Zakup od:
  Kluczowego personelu kierowniczego 762370
  Jednostek zależnych 19414482333 166
  Pozostałych podmiotów powiązanych
  Razem 270144105403166
  Ponadto Spółka w okresie sprawozdawczym zawarła jako korzystający umowy leasingu finansowego z jednostką zależną . Wartość początkowa środków
  trwałych objętych umowami leasingu wynosi 201 tys . PLN, zaś zobowiązanie spółki z tego tytułu wobec jednostki zależnej wynosi na dzień 30 .06 .2018 r .
  192 tys . PLN .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  28
  30.06.2018 (niebadane)31.12.2017 30.06.2017 (niebadane)
  Skumulowane saldo Skumulowane saldo Skumulowane saldo
  Pożyczki udzielone dla:
  Kluczowego personelu kierowniczego
  Jednostek zależnych 215 868140 163144 464
  Pozostałych podmiotów powiązanych
  Razem 215 686140 163 144 464
  W sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 01 .01 .2018 do 30 .06 .2018 Spółka wykazała przychody finansowe z tyt . odsetek od należności i poży-
  czek udzielonych jednostkom zależnym w wysokości 4 901 tys . PLN (za okres 01 .01 .2017–30 .06 .2017: 4 420 tys . PLN) .
  30.06.2018 (niebadane)31.12.2017 30.06.2017 (niebadane)
  Skumulowane saldo Skumulowane saldo Skumulowane saldo
  Pożyczki otrzymane od:
  Kluczowego personelu kierowniczego
  Jednostek zależnych 85 19191 78729 528
  Pozostałych podmiotów powiązanych
  Razem 85 19191 78729 528
  W sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 01 .01 .2018 do 30 .06 .2018 Spółka wykazała koszty finansowe z tyt . odsetek od pożyczek otrzymanych
  od jednostek zależnych w wysokości 2 232 tys . PLN (za okres 01 .01 .2017–30 .06 .2017: 1 055 tys . PLN) .
  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe . W okresie
  od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Spółka nie zawierała nietypowych transakcji z jednostkami powiązanymi .
  Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od pozostałych podmiotów powiązanych, w związku z czym nie ujęto z tego tytułu żadnych
  kosztów w rachunku zysków i strat .
  25. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 1609381 573
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 1 2591 2331 750
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego (99)(295) (177)
  26. Sprawy sądowe
  Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występowało żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
  oraz organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki dominującej lub jednostek od niej zależnych, którego wartość
  byłaby istotna dla Spółki i Grupy .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  29
  W dniu 8 .02 .2017 r . Spółka wytoczyła powództwo o zapłatę kwoty 425 830,00 PLN . W dniu 07 .03 .2018 r . Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
  wydał wyrok zaoczny, w którym zasądził od pozwanej na rzecz Lokum Deweloper S .A . całą żądaną kwotę wraz z kosztami postępowania . Wyrok zaopatrzony
  jest w klauzulę wykonalności i Spółka skierowała już wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia–Śródmieścia
  Roberta Kapicy . Postępowanie sądowe nie wpłynęło w sposób istotny na działalność Spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej .
  27. Zdarzenia po dniu bilansowym
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły istotne zdarzenia .
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  30
  28. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR
  W  okresach objętych półrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
  następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

  Ÿ kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30 .06 .2018: 4,3616 PLN/EUR, 31 .12 .2017: 4,1709 PLN/EUR

  Ÿ średni kurs w  okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w  danym okresie:
  01 .01–30 .06 .2018: 4,2395 PLN/EUR, 01 .01–30 .06 .2017: 4,2474 PLN/EUR,
  Podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczo -
  ne na EUR, przedstawiono w poniższej tabeli .
    od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane) od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z wyniku
  Przychody ze sprzedaży 8 3988 037 1 9811 892
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (243)(97)(57)(23)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 417(301)9 534 (71)
  Zysk (strata) netto 40 613(269)9 580 (63)
  Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,256(0,015) 0,532(0,004)
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 2,256(0,015) 0,532(0,004)
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,23954,2474
    w tys. PLNw tys. EUR
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2491 905 59449
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 123(16 311) 5 218(3 840)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (28 281)38 711 (6 671) 9 114
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 909)24 305 (1 394) 5 722
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,23954,2474
    30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2018
  (niebadane) 31.12.2017
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa 425 246416 679 97 49899 901
  Zobowiązania długoterminowe 258 742265 026 59 32363 542
  Zobowiązania krótkoterminowe 2 02212 321 4642 954
  Kapitał własny 162 704137 211 37 30432 897
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,36164,1709
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  31
  29. Zatwierdzenie do publikacji
  Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego zakończonych 30 czerwca
  2018 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez zarząd Spółki w dniu 7 sierpnia 2018 roku .
  Podpisy wszystkich członków zarządu
  Data FunkcjaImię i Nazwisko Podpis
  7 sierpnia 2018 roku prezes zarząduBartosz Kuźniar
  Data FunkcjaImię i Nazwisko Podpis
  7 sierpnia 2018 roku wiceprezes zarządu
  ds . finansowych Tomasz Dotkuś
  LOKUM DEWELOPER SP?2KA AKCYJNA
  Pó3roczne skrócone jednostkowe sprawozdanie  nansowe za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fitt roku sporządzone wed3ug Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo6ci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. w sprawie zgodności
  półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A.
  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 29 marca 2018 roku w  sprawie informacji bieżących i  okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej
  najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone
  zostały zgodnie z  obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w  sposób prawdziwy, rzetelny
  i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Lokum Deweloper S.A.
  Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z  działalności Spółki Lokum Deweloper zawarte w  półrocznym sprawozdaniu
  z  działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper zawiera prawdziwy obraz rozwoju i  osiągnięć oraz sytuacji emitenta,
  w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  Niniejsze półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad
  rachunkowości, zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i  Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w  zakresie wymaganym przez
  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z  2018 r., poz. 757). Sprawozdanie to obejmuje okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
  Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Tomasz Dotkuś, wiceprezes zarządu ds. finansowychWrocław, 7 sierpnia 2018 r.
  LOKUM DEWELOPER S.A.
  Póśroczne jednostkowe sprawozdanie ąnansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od   stycznia łfi  roku do fi czerwca łfi  roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. w sprawie zgodności
  półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 29 marca 2018 roku w  sprawie informacji bieżących i  okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zarząd Spółki dominującej oświadcza, że
  wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
  sporządzone zostały zgodnie z  obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w  sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper.
  Zarząd oświadcza także, że półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper zawiera prawdziwy
  obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta i jego grupy kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu
  zasad rachunkowości, zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i  Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w  zakresie wymaganym przez
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z  2018 r., poz. 757). Sprawozdanie to obejmuje okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
  Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Tomasz Dotkuś, wiceprezes zarządu ds. finansowychWrocław, 8 sierpnia 2017 r.
  GRUPA KAPITAśOWA LOKUM DEWELOPER
  Póąroczne skonsolidowane sprawozdanie  nansowe za okres od ł stycznia fił roku do czerwca fił roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 3
  Raport niezależnego biegłego rewidenta

  z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego
  Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  obejmującego okres od 1 stycznia 201 8 r. do 3 0 czerwca 201 8 r.  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 3  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

  dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
  Lokum Deweloper S.A.
  z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  obejmującego okres od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r.  Wprowadzenie

  Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego Lokum Deweloper S.A. z siedzibą w e Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1/101 , zwanego
  dalej sprawozdaniem finansowym, na które składa się: sprawozdanie z sytua cji finansowej
  sporządzone na dzień 30 czerwca 201 8 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie
  ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 201 8
  r. do 30 czerwca 201 8 r. oraz dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego


  Odpowiedzialność Zarządu

  Zarząd Lokum Deweloper S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie i prezentację powy ższego
  sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodow ego Standard u Rachunkowości 34
  Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską,
  zwanego dalej MSR 34 .


  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

  Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzony przegląd, sformułowanie wniosku o tym
  skr óconym śródroczn ym jednostkow ym sprawozdani u finansow ym .


  Zakres przeglądu

  Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu
  Międzynarodowego Standardu Usług P rzeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych informacji
  finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”
  (uchwała nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r.
  z późniejszymi zmianami) . Przegląd spr awozdania finansoweg o polega na kierowaniu zapytań,
  przede wszystkim do osób odpowied zialnych za kwestie finansowe i księgowe,
  oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Zakres p rzegląd u
  jest i stotnie węższy niż zakres badania przeprowadzane go zgodnie z Krajowymi Standardami
  Badania i nie pozwala na uzyskanie pewności, że wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać
  zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku badania . W związku z tym nie możemy wyrazić
  opinii z badania o tym skróconym śródro cznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  3 | 3
  Wniosek

  Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
  skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres 6
  miesięcy kończący się 30 czerwca 201 8 r. nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych
  aspektach, zgodnie z wymogami MSR 34 .
  ___________________________________________

  Rafał Barycki
  Biegły rewident nr 10744  biegły rewident przeprowadzający przegląd
  w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  firmy audytorskiej nr 477

  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 – 695 t arszawa
  Oddział Wrocław

  Wrocław , dnia 07 sierpnia 20N U r.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 3
  Raport niezależnego biegłego rewidenta

  z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  obejmującego okres od 1 stycznia 201 8 r. do 3 0 czerwca 201 8 r.  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 3

  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

  dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
  Lokum Deweloper S.A.
  z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  obejmującego okres od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r.  Wprowadzenie

  Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, w której jednostką dominującą jest
  Lokum Deweloper S.A. z siedzibą w e Wroc ławiu przy ul. Krawieckiej 1/101 , zwanego dalej
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, na które składa się: skonsolidowane sprawozdanie
  z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 30 czerwca 201 8 r., skonsolidowane
  sprawozdanie z całkowitych do chodów, skonsolidowane spr awozdanie ze zmian w kapitale
  własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 201 8 r.
  do 30 czerwca 201 8 r. oraz dodatkowe informacje do skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.


  Odpowiedzialność Zarządu

  Zarząd Lokum Deweloper S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie i prezentację skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodow ego Standard u Rachunkowości 34
  Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską,
  zwanego dalej MSR 34 .


  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

  Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzony przegląd, sformułowanie wniosku o tym
  skr óconym śródroczn ym skonsolidowanym sprawozdani u finansow ym .


  Zakres przeglądu

  Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu
  Międzynarodowego Standardu Usług P rzeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych informacji
  finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” (uchwała
  nr 2410/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. z późniejszymi
  zmianami) . Przegląd spr awozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim
  do osób odpowied zialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur
  analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Zakres p rzegląd u jest i stotnie węższy niż zakres
  bada nia przeprowadzane go zgodnie z Krajowymi Standardami Badania i nie pozwala na uzyskanie
  pewności, że wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać ziden tyfikowane, jak ma to miejsce
  w przypadku badania . W związku z tym nie możemy wyrazić opinii z badania o tym skróconym
  śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.


  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  3 | 3

  Wniosek

  Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
  skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum
  Deweloper S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 201 8 r. nie zostało sporządzone,
  we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami MSR 34 .
  ___________________________________________

  Rafał Barycki
  Biegły rewident nr 10744  biegły rewident przeprowadzający przegląd
  w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  firmy audytorskiej nr 477

  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 – 695 t arszawa
  Oddział Wrocław

  Wrocław , dnia 07 sierpnia 20N U r.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  Półroczne Skrócone Skonsolidowane
  Sprawozdanie Finansowe
  Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.
  sporządzone według Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej
  Wrocław, 07.08.2018


  2
  Spis treści
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10
  Dodatkowe informacje do skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
  1 .
  Informacje ogólne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12
  2 .
  Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
  3 .
  Znaczące zdarzenia i transakcje   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20
  4 .
  Sezonowość działalności   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20
  5 .
  Zysk na akcję   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20
  6 .
  Segmenty operacyjne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
  7 .
  Połączenia jednostek gospodarczych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
  8 .
  Wartość firmy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
  9 .
  Wartości niematerialne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22
  10 .
  Rzeczowe aktywa trwałe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23
  11 .
  Nieruchomości inwestycyjne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24
  12 .
  Zapasy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24
  13 .
  Wartość godziwa instrumentów finansowych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25
  14 .
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
  15 .
  Kapitał podstawowy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
  16 .
  Programy płatności akcjami   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
  17 .
  Dywidendy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26
  18 .
  Emisja i wykup papierów dłużnych   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28
  19 .
  Rezerwy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29
  20 .
  Rozliczenia międzyokresowe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
  21 .
  Aktywa oraz zobowiązania tytułu umów z klientami   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
  22 .
  Aktywa oraz zobowiązania warunkowe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30
  23 .
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
  24 .
  Zabezpieczenie spłaty zobowiązań   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33
  25 .
  Transakcje z podmiotami powiązanymi nieobjętymi konsolidacją   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34
  26 .
  Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35
  27 .
  Sprawy sądowe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35
  28 .
  Zdarzenia po dniu bilansowym   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36
  29 .
  Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   37
  30 .
  Zatwierdzenie do publikacji   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   38
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  3
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  A K T Y WANoty30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  AKTYWA TRWAŁE
  Wartości niematerialne 9826 10
  Rzeczowe aktywa trwałe 1010 110 10 317 9 511
  Nieruchomości inwestycyjne 111 8358 995 8 995
  Należności i pożyczki 171239 957
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4273 210
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2632 115 33 280 18 096
  Aktywa trwałe 44 35552 910 37 779
  AKTYWA OBROTOWE
  Zapasy 12479 429 331 135 335 792
  Aktywa z tytułu umów z klientami, w tym: 2184 742 27 23827 385
  – środki pieniężne zgromadzone na rachunkach powierniczych 84 74227 238 27 385
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym: 58 19823 714 20 323
  – zaliczki na dostawy i usługi 268 4 754
  – zaliczki na poczet zakupu nieruchomości gruntowych 42 2192 819 6 405
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 458166 166
  Pożyczki 7677 12
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20966379 1 296
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 117135 005 84 077
  Aktywa obrotowe 654 986517 713 469 051
  Aktywa razem 699 341570 623 506 830
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  4
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (cd.)
  PASYWANoty30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:    
  Kapitał podstawowy 153 6003 600 3 600
  Pozostałe kapitały 137 801159 565 159 565
  Zyski zatrzymane: 135 077135 690 57 384
  – zysk (strata) z lat ubiegłych 142 33464 280 64 280
  – zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (7 257)71 410(6 896)
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 276 478298 855 220 549
  Udziały niedające kontroli (7 444)(1 542)(6 177)
  Kapitał własny 269 033297 313 214 372
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23187 968 173 240 126 332
  Leasing finansowy 270388 56
  Pozostałe zobowiązania, w tym: 9 0776 626 10 675
  – zatrzymane kaucje z tyt. należytego wykonania usług 9 0076 6266 547
  – zobowiązania wobec udziałowców mniejszościowych 4 128
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 261292 318 350
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 198888 60
  Zobowiązania długoterminowe 197 532182 660 137 473
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 26 75426 20833 912
  – z tytułu dywidendy dla akcjonariuszy 14 040
  – zobowiązania wobec udziałowców mniejszościowych 2 2931 664
  Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: 21204 432 62 44982 012
  – z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 83 21526 64428 156
  – zprzychody przyszłych okresów /przedpłaty na lokale 121 21735 80553 856
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 44
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23793847 38 653
  Leasing finansowy 272303 113
  Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 19432800 295
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe/ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2093
  Zobowiązania krótkoterminowe 232 77690 650 154 985
  Zobowiązania razem 430 308273 310 292 458
  Pasywa razem 699 341570 623 506 830
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  5
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Notyod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 13 52610 678
  Przychody ze sprzedaży produktów, w tym: 13 52610 678
  – mieszkań wraz z miejscami postojowymi i komórkami 10 8398 831
  – usług dodatkowych - lokale pod klucz 2 1801 115
  – pozostałe 507731
  Koszt własny sprzedaży 9 0036 925
  Koszt sprzedanych produktów 9 0036 925
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 5233 753
  Koszty sprzedaży 5 8065 095
  Koszty ogólnego zarządu 4 0533 826
  Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 0171 664
  – z tytułu najmu nieruchomości 8081 219
  – z tytułu rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności 276
  Pozostałe koszty operacyjne 5061 330
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych(+/-)
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 826)(4 834)
  Przychody finansowe 738523
  Koszty finansowe 4 4703 774
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 558)(8 085)
  Podatek dochodowy (979)(801)
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (7 578)(7 284)
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej –
  Zysk (strata) netto (7 578)(7 284)
  Zysk (strata) netto przypadający:
  – akcjonariuszom podmiotu dominującego (7 257)(6 896)
  – podmiotom niekontrolującym (321)(388)
  Inne dochody całkowite –
  Całkowite dochody (7 578)(7 284)
  Całkowite dochody przypadające:
  – akcjonariuszom podmiotu dominującego (7 257)(6 896)
  – podmiotom niekontrolującym (321)(388)
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  6
  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN)
  Notyod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Średnia ważona liczba akcji w okresie 18 000 00018 000 000
  z działalności kontynuowanej
  – podstawowy (0,40)(0,38)
  – rozwodniony (0,40)(0,38)
  z działalności kontynuowanej i zaniechanej
  – podstawowy (0,40)(0,38)
  – rozwodniony (0,40)(0,38)
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  7
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
  NotyKapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Udziały niedające
  kontroli Kapitał własny
  razem
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-)Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2018 roku 3 600 – 159 565 135 690 298 855 (1 542) 297 313
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 3 600 – 159 565 135 690 298 855 (1 542) 297 313
  Emisja akcji
  Rozliczenie połączenia jednostek pod wspólną kontrolą
  Wpłaty właściciela
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje
  z podmiotami niekontrolującymi) 0
  0
  Dywidendy i zaliczki na dywidendy (15 117)( 3)(15 120) (5 581)(20 701)
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał (6 647)6 647
  Razem transakcje z właścicielami ––(21 764) 6 644(15 120) (5 581)(20 701)
  Zysk netto za okres od 01 .01 do 30 .06 .2018 roku (7 257)(7 257) (321)(7 578)
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od
  01 .01 do 30 .06 .2018 roku
  Razem całkowite dochody ––– (7 257)(7 257) (321)(7 578)
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
  przeszacowanych środków trwałych)
  Saldo na dzień 30.06.2018 roku
  (dane niebadane) 3 600
  – 137 801 135 077276 478 (7 444)269 033
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  8
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (cd.)
  NotyKapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Udziały niedające
  kontroli Kapitał własny
  razem
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-)Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2017 roku 3 600 – 73 320 164 565 241 485 1 488 242 973
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 3 600 – 73 320 164 565 241 485 1 488 242 973
  Emisja akcji
  Rozliczenie połączenia jednostek pod wspólną kontrolą
  Wpłaty właściciela
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje
  z podmiotami niekontrolującymi) 20
  20
  Dywidendy i zaliczki na dywidendy (13 890)(150)(14 040) (8 269)(22 309)
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 100 135 (100 135) – –
  Razem transakcje z właścicielami ––86 245 (100 285)(14 040) (8 249)(22 289)
  Zysk netto za okres od 01 .01 do 31 .12 .2017 roku 71 41071 410 5 12976 630
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu
  za okres od 01 .01 do 31 .12 .2017 roku –

  Razem całkowite dochody – – – 71 41071 410 5 219 76 630
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
  przeszacowanych środków trwałych) –

  Saldo na dzień 31.12.2017 roku 3 600 – 159 565 135 690 298 855 (1 542) 297 313
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  9
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (cd.)
  NotyKapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Udziały niedające
  kontroli Kapitał własny
  razem
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-)Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem
  Saldo na dzień 01.01.2017 roku 3 600 – 73 320 164 565 241 485 1 488 242 973
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekta błędu podstawowego
  Saldo po zmianach 3 600 – 73 320 164 565 241 485 1 488 242 973
  Emisja akcji
  Rozliczenie połączenia jednostek pod wspólną kontrolą
  Wpłaty właściciela
  Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje
  z podmiotami niekontrolującymi)
  Dywidendy i zaliczki na dywidendy (13 890)(150)(14 040) (7 277)(21 317)
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał 100 135 (100 135) – –
  Razem transakcje z właścicielami ––86 245 (100 285)(14 040) (7 277)(21 317)
  Zysk netto za okres od 01 .01 do 30 .06 .2017 roku (6 896)(6 896) (388)(7 284)
  Inne całkowite dochody po opodatkowaniu za okres
  od 01 .01 do 30 .06 .2017 roku –
  Razem całkowite dochody ––– (6 896)(6 896) (388)(7 284)
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż
  przeszacowanych środków trwałych) –
  Saldo na dzień 30.06.2017 roku
  (dane niebadane) 3 600
  – 159 565 57 384 220 549 (6 177)214 372
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  10
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
  Notyod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 558)(8 085)
  Korekty razem (83 584)(22 526)
  Amortyzacja 677580
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (29)(84)
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 0673 232
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (36)(43)
  Zmiana stanu rezerw (368)(257)
  Zmiana stanu zapasów (140 804)(79 787)
  Zmiana stanu aktywów z tyt . umów z klientami (57 504)(13 326)
  Zmiana stanu należności (34 485)973
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 4901 673
  Zmiana stanu zobowiązań z tyt . umów z klientami 141 98364 911
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (576)212
  Środki pieniężne wytworzone w toku działalności operacyjnej (92 142)(30 427)
  Zapłacony podatek dochodowy (380)(168)
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (92 521)(30 595)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (547)(494)
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 3649
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 1
  Pożyczki udzielone 71
  Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych 389
  Otrzymane odsetki 79
  Inne wydatki inwestycyjne (40)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44)(475)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli 0
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 74 175
  Wykup dłużnych papierów wartościowych (30 000)
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 39 08146 522
  Spłaty kredytów i pożyczek (24 536)(27 306)
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (149)(76)
  Odsetki zapłacone (4 553)(2 755)
  Dywidendy wypłacone (21 193)(1 484)
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  11
  Notyod 01.01.2018
  do 30.06.2018 (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 351)(59 076)
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (103 917)28 005
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 135 00555 987
  Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 2984
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 31 11784 077
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 40511 592
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  12
  Dodatkowe informacje do skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  1. Informacje ogólne
  a) Informacje o jednostce dominującej
  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper [dalej zwana„Grupą Kapitałową”,„Grupą”] jest Lokum Deweloper Spółka Akcyjna [dalej zwana
  „Spółką dominującą”] .
  Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym A  4895/2011 z  dnia 14 lipca 2011 roku . Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsię-
  biorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392828 .
  Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 021677137 . Akcje Spółki dominującej notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
  wie od 15 grudnia 2015 roku .
  Siedziba Spółki dominującej mieści się we Wrocławiu przy ul . Krawieckiej 1 lok . 101 (50-148 Wrocław) . Siedziba Spółki dominującej jest jednocześnie pod-
  stawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową .
  Na dzień 30 .06 .2018 roku oraz na dzień zatwierdzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania do publikacji akcjonariuszem większo -
  ściowym Spółki dominującej jest Halit s .à .r .l . z  siedzibą w  Luksemburgu (podmiot, którego 100% udziałów posiada Pan Dariusz Olczyk), która posiada
  83,89% udziałów w kapitale podstawowym Spółki dominującej .
  b) Skład zarządu i rady nadzorczej Spółki dominującej
  W  skład zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji,
  tj . 7 sierpnia 2018 roku, wchodzili:

  Ÿ Bartosz Kuźniar – prezes zarządu,

  Ÿ Tomasz Dotkuś – wiceprezes zarządu ds . finansowych .
  W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku skład zarządu nie uległ zmianie . W dniu 19 .03 .2018 r . rada nadzorcza Spółki podjęła
  uchwały w sprawie powołania z dniem 1 kwietnia 2018 roku zarządu Spółki, na okres wspólnej 3-letniej kadencji . Kadencja obecnych członków zarządu
  kończy się z dniem 31 .03 .2018 r . Zarząd Spółki został powołany na nową 3-letnią kadencję w niezmienionym składzie .
  W skład rady nadzorczej Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji,
  tj . 7 sierpnia 2018 roku, wchodzili: :

  Ÿ Dariusz Olczyk – przewodniczący rady nadzorczej,

  Ÿ Jan Olczyk – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,

  Ÿ Arkadiusz Król – sekretarz rady nadzorczej,

  Ÿ Emilia Sawicka – członek rady nadzorczej,

  Ÿ Bartosz Krzesiak – członek rady nadzorczej .
  W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku skład rady nadzorczej nie uległ zmianie .
  c) Charakter działalności Grupy
  Przedmiotem działalności Grupy jest realizacja projektów deweloperskich, przy czym działalność Lokum Deweloper S .A . koncentruje się na zarządzaniu
  Grupą Lokum Deweloper .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  13
  d) Informacje o Grupie Kapitałowej
  Półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące jednostki zależne:
  Nazwa spółki zależnej SiedzibaUdział Grupy w głosach na Walnym Zgromadzeniu
  spółek kapitałowych i S.K.A./udział w kontroli sp.k.
  Lokum Holding 1 sp . z o .o . Wrocław 100,00 %
  Lokum Holding 4 sp . z o .o . Wrocław 100,00 %
  FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  (w likwidacji) Kraków
  100,00 %
  LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty Kraków
  100,00%
  Lokum Investment s .à r .l . Luksemburg 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Wrocław100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 2 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 3 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 4 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 5 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 6 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 7 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 8 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 9 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 10 sp .k . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 11 S .K .A . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 12 S .K .A . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 13 S .K .A . Wrocław 100,00 %
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 14 S .K .A .* Wrocław 100,00%
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 15 S .K .A .** Wrocław 100,00%
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 16 S .K .A .** Wrocław 100,00%
  LD sp . z o .o . Wrocław 100,00%
  * do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania podmiot nie został zarejestrowany przez Sąd
  ** zarejestrowane po 30.06.2018 r.
  Na dzień 30 .06 .2018 roku wyżej wymienione jednostki zależne podlegały konsolidacji .
  W dniu 28 .03 .2018 r . LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył dyspozycję wykupu 1 .991 certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz 8 .740
  certyfikatów inwestycyjnych serii C Forum XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty . W dniu 29 .03 .2018 r . wykupione zostało łącznie 10 .731 certyfikatów inwe -
  stycyjnych (w tym 1 .991 serii B oraz 8 .740 serii C) Forum XVIII FIZ .
  W dniu 27 .04 .2018 r . LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył dyspozycję wykupu 7 certyfikatów inwestycyjnych serii B Forum XVIII
  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty . W dniu 30 .04 .2018 r . wykupione zostało 7 certyfikatów inwestycyjnych serii B Forum XVIII FIZ . W efekcie powyższych
  transakcji, Forum XVIII FIZ przeniosło na LD FIZ własność 42 .012 zabezpieczonych obligacji imiennych serii B, wyemitowanych przez Lokum Holding  1
  sp . z o .o . oraz 984 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A wyemitowanych przez Olczyk sp . z o .o Lokum 12 S .K .A .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  14
  W dniu 08 .05 .2018 r . Zgromadzenie Inwestorów Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedziba w Krakowie podjęło uchwałę w sprawie roz-
  wiązania Forum XVIII FIZ . Likwidacja Funduszu odbędzie się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 .05 .2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
  alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz .U . 2004 Nr 146 poz . 1546) . Likwidatorem Funduszu jest: Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S .A .
  Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych .
  W dniu 05 .06 .2018 r . Olczyk sp . z o .o ., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek i Lokum Holding 1 sp . z o .o . dokonali zmian
  umów spółek komandytowych z Grupy kapitałowej Lokum Deweloper, poprzez zmianę struktury własnościowej tych spółek, tj . Olczyk sp . z o .o . Lokum sp .k .,
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 2 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 3 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 4 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 5 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 6 sp .k .,
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 7 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 8 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 9 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 10 sp .k ., wskazując Arkadiusza Króla
  jako nowego komandytariusza .
  W dniu 05 .06 .2018 r . Olczyk sp . z o .o ., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek i Lokum Holding 1 sp . z o .o . dokonali zmian
  statutów spółek komandytowo – akcyjnych z Grupy kapitałowej Lokum Deweloper, poprzez zmianę struktury własnościowej tych spółek, tj . Olczyk sp . z o .o .
  Lokum 11 S .K .A ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 12 S .K .A ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 13 S .K .A ., wskazując Arkadiusza Króla jako nowego akcjonariusza .
  W dniu 05 .06 .2018 r . Olczyk sp . z o .o ., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek, Arkadiusz Król i Lokum Holding 1 sp . z o .o .
  zawiązali niżej wymienione spółki:
  − Olczyk sp . z o .o . Lokum 14 S .K .A . z siedzibą we Wrocławiu przy ul . Krawieckiej 1 lok . 101,

  − Olczyk sp . z o .o . Lokum 15 S .K .A . z siedzibą we Wrocławiu przy ul . Krawieckiej 1 lok . 101,

  − Olczyk sp . z o .o . Lokum 16 S .K .A . z siedzibą we Wrocławiu przy ul . Krawieckiej 1 lok . 101 .
  Struktura własnościowa nowych spółek na dzień zatwierdzenia półrocznego sprawozdania Zarządu z działalności, tj . 07 .08 .2018 roku,: komplementariusz –
  Olczyk sp . z o .o .; akcjonariusze: Lokum Holding 1 sp . z o .o ., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek, Arkadiusz Król .
  Czas trwania Spółki dominującej oraz wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jednostek objętych konsolidacją jest nieoznaczony, za wyjątkiem FORUM
  XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji), dla którego termin likwidacji został oznaczony na dzień 27 .07 .2018 r . i na dzień zatwierdzenia niniej-
  szego sprawozdania, nadal trwają czynności prowadzące do zamknięcia funduszu .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  15
  Poniżej zaprezentowano aktualny schemat organizacyjny Grupy na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania:
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  Olczyk sp. z o.o. Lokum sp.k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 3 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 5 sp.k.
  LD sp. z o.o.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 8 sp.k.
  LOKUM DEWELOPER S.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 9 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A.
  Wspólnicy / Managerowie posiadający prawo do łącznego zysku Spółek operacyjnych na poziomie 8,5%.
  Jako komandytariusze/akcjonariusze nie mają prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółek.
  Wspólnicy / Managerowie
  komplementariusz
  Forum XVIII FIZ (w likwidacji)
  LOKUM DEWELOPER FIZ Lokum
  Holding 1 sp. z o.o.
  Lokum
  Holding 4 sp. z o.o.
  Lokum
  Investment s.à r.l.
  Certyfikaty inwestycyjne
  0,1%
  99,9% 100%
  100% 100%
  100%
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  16
  2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
  2.1. Podstawa sporządzenia
  Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego zakończonych
  30 .06 .2018 roku i zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Stan-
  dardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez
  Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej MSSF UE .
  Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako dane za okresy porównywalne skonsolidowane
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 .12 .2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane spra-
  wozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończonych 30 .06 .2017 roku .
  Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z  MSSF . Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie
  ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2017 .
  Walutą sprawozdawczą niniejszego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone
  są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) .
  Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki
  Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości . Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji
  nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy .
  2.2. Zasady rachunkowości
  Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały zaprezento -
  wane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, za wyjątkiem zastosowania następujących
  nowych lub zmienionych standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 roku:

  Ÿ MSSF 15 Przychody z umów z klientami opublikowany 24 maja 2014 r . (oraz Objaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami opublikowane
  12 kwietnia 2016 r .)
  W odniesieniu do zmian dotyczących MSSF 15 zarząd przeprowadził analizę wpływu powyższego standardu na sytuację finansową, wyniki działal-
  ności Grupy oraz na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym . Na podstawie przeprowadzonej analizy, zarząd nie stwierdził
  istotnych zmian w stosunku do dotychczas stosowanej przez spółkę polityki rachunkowości w tym obszarze, za wyjątkiem zmian prezentacji aktywów
  i zobowiązań z tytułu umów w klientami .

  Ÿ MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku)
  W wyniku przeprowadzonej analizy pod kątem zastosowania MSSF 9 po raz pierwszy od 1 stycznia 2018 aktywa finansowe kwalifikowane dotychczas
  zgodnie z MSR 39 do kategorii pożyczek i należności zostały rozpoznane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie, a wpływ szacowanych oczeki-
  wanych strat kredytowych nie jest istotny na dzień 30 .06 .2018 r . z uwagi na specyfikę modelu działalnia spółki i Grupy, zaś zobowiązania finansowe
  kwalifikowane dotychczas zgodnie z  MSR 39 do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu nie wymagały
  zmiany kategorii .

  Ÿ Zmiany dotyczące MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 12 września 2016
  roku),

  Ÿ Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku),

  Ÿ Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014-2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku),

  Ÿ Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku),

  Ÿ KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  17
  Wprowadzone zmiany zostały przeanalizowane przez zarząd Spółki dominującej i nie mają one istotnego wpływu na sytuację finansową, wyniki dzia-
  łalności oraz zakres informacji prezentowanych w niniejszym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za wyjątkiem zmian
  opisanych w punkcie 2 .4 . Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości . Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu,
  interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie .
  Następujące standardy, interpretacje i zmiany zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds . Interpretacji
  Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

  Ÿ MSSF 14 Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub
  po 1 stycznia 2017 roku,

  Ÿ MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie,

  Ÿ MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nieza-
  twierdzony przez UE – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku,

  Ÿ KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejsze -
  go sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie,

  Ÿ Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,

  Ÿ Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (opublikowano dnia 12 października
  2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,

  Ÿ Poprawki do MSSF (2015–2017) – zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia 2017
  roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawoz-
  dawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku,

  Ÿ Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze (opublikowane 7 lutego 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie .
  Zarząd jest w trakcie weryfikowania wpływu powyższych standardów na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy oraz zakres informacji prezentowa-
  nych w sprawozdaniu finansowym i nie spodziewa się istotnych zmian . Według wstępnych szacunków Grupy, wymienione wyżej standardy, interpretacje
  i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na koniec okresu sprawoz-
  dawczego .
  2.3. Niepewność szacunków
  Przy sporządzaniu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy dokonywa-
  niu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów
  oraz kosztów . Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez zarząd .
  Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym za 2017 rok .
  2.4. Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości
  W śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano zmian zasad rachunkowości wynikających z wejścia w życie nowych
  standardów rachunkowości: MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe . .
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Na podstawie dokonanej analizy nie zidentyfikowano obszarów, dla których występowały istotne odstępstwa od wymogów MSSF 15 w dotyczas stosowa-
  nym sposobie rozliczania i umowania przychodów, za wyjątkiem zmian prezentacji aktywów i zobowiązań z tytułu umów w klientami .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  18
  Na dzień pierwszego zastosowania nowego standardu, tj . na dzień 1 stycznia 2018 roku, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyróżnione zostały nowe
  pozycje zgodne z wytycznymi paragrafu 105 tego standardu .
  A K T Y WA Na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Przed
  zastosowaniem MSSF 15 Wpływ
  zastosowania MSSF 15 Po zastosowaniu
  MSSF 15
  AKTYWA OBROTOWE
  Aktywa z tytułu umów z klientami, w tym: +27 23827 238
  – środki pieniężne zgromadzone na rachunkach powierniczych +27 23827 238
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, w tym: 50 952-27 238 23 714
  – środki pieniężne zgromadzone na rachunkach powierniczych 27 238-27 238
  PASYWA Na dzień 1 stycznia 2018 roku
  Przed
  zastosowaniem MSSF 15 Wpływ
  zastosowania MSSF 15 Po zastosowaniu
  MSSF 15
  ZOBOWIĄZANIA
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 52 852-26 644 26 208
  – zobowiązania z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 26 644-26 644
  Zobowiązania z tytułu umów z klientami, w tym: +62 44962 449
  – zobowiązania z tytułu wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych +26 64426 644
  – przychody przyszłych okresów / przedpłaty na lokale +35 80535 805
  Przychody przyszłych okresów / przedpłaty na lokale 35 805-35 805
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  Zgodnie z nowym standardem aktywa finansowe klasyfikowane są wyłącznie do trzech kategorii: aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym
  koszcie, aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody lub aktywów finansowych wycenianych w wartości
  godziwej przez wynik finansowy . Klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz
  charakterystyki umownych przepływów pieniężnych składnika aktywów finansowych . Klasyfikacja aktywów finansowych dokonywana jest w momencie
  początkowego ujęcia i może być zmieniona jedynie wówczas, gdy zmienił się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi .
  Zgodnie z MSSF 9, składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:
  Ÿ celem Grupy jest utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, oraz

  Ÿ dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty
  głównej i odsetek od tej kwoty (tzw . SPPI, solely payment of principal and interest) .
  Z kolei składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:
  Ÿ celem Spółki jest zarówno utrzymywanie tych aktywów finansowych dla uzyskania umownych przepływów pieniężnych, jak i sprzedaż składników
  aktywów finansowych, oraz

  Ÿ dla których postanowienia umowne powodują w określonych terminach przepływy pieniężne, które są wyłącznie spłatami nierozliczonej kwoty
  głównej i odsetek od tej kwoty (tzw . SPPI, solely payment of principal and interest) .
  Pozostałe składniki aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy .
  MSSF 9 nie dokonał zmian w klasyfikacji zobowiązań finansowych .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  19
  Poniżej przedstawiono zmiany klasyfikacji aktywów finansowych na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 . Zastosowanie nowego standardu, w miejsce
  MSR 39, nie wprowadziło zmian w metodzie wyceny aktywów finansowych . Metodą stosowaną do wyceny jest nadal metoda zamortyzowanego kosztu .
   Aktywa finansoweKlasyfikacja według
  Wartość wg MSR 39 oraz MSSF 9 wg stanu
  MSR 39 MSSF 9 na 1 stycznia 2018 roku
  MSR 39 MSSF 9
  Pożyczki Pożyczki i należności
  (zamortyzowany koszt) Aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 316
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe należności / Aktywa z tyt .
  umów z klientami Pożyczki i należności
  (zamortyzowany koszt) Aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 40 870
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pożyczki i należności
  (zamortyzowany koszt) Aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie 135 005
  MSSF 9 zmienia również model w zakresie ustalania odpisów z tytułu utraty wartości – z modelu strat poniesionych na model strat oczekiwanych . Grupa na
  podstawie paragrafu 7 .2 .15 tego standardu nie dokonała przekształcenia danych dotyczących wcześniejszych okresów . Skalkulowane na dzień 1 stycznia
  2018 roku kwoty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z przyjętym modelem oczekiwanych strat kredytowych nie różniły się od kwot odpisów
  już ujętych w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 roku, dlatego odstąpiono od korekty salda początkowego zysków zatrzymanych z tego
  tytułu .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  20
  3. Znaczące zdarzenia i transakcje
  W okresie objętym półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły nietypowe zdarzenia i transakcje, które są znaczą-
  ce pod kątem zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników osiąganych przez Grupę .
  4. Sezonowość działalności
  Podstawowa działalność operacyjna Grupy nie podlega istotnym zjawiskom sezonowości .
  5. Zysk na akcję
  Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego podzielony przez średnią ważoną
  liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie .
  Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
    od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru   
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 18 000 00018 000 000
  Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje ––
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 18 000 00018 000 000
  Działalność kontynuowana
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (7 578)(6 896)
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,40)(0,38)
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,40)(0,38)
  Działalność zaniechana
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ––
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) ––
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) ––
  Działalność kontynuowana i zaniechana
  Zysk (strata) netto (7 578)(6 896)
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (0,40)(0,38)
  Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (0,40)(0,38)
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  21
  6. Segmenty operacyjne
  Grupa nie dzieli działalności na segmenty operacyjne ze względu na jednolity charakter działalności .
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Grupy w zakresie wyodrębnienia segmentów .
  7. Połączenia jednostek gospodarczych
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Grupa nie dokonała transakcji połączenia jednostek gospodarczych .
  8. Wartość firmy
  Nie występuje .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  22
  9. Wartości niematerialne
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych:
  Znaki towarowe
  Patenty i licencje
  Oprogramowanie
  komputerowe
  Koszty prac
  rozwojowych
  Pozostałe wartości
  niematerialne
  Wartości
  niematerialne
  w trakcie
  wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku
  Wartość bilansowa netto na dzień 01 .01 .2018 roku 66
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 7979
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (–)
  Amortyzacja (–) (3)(3)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku 8282
  za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 01 .01 .2017 roku 25 25
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 66
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (–)
  Amortyzacja (–) (26)(26)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 31.12.2017 roku 6 6
  za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku
  Wartość bilansowa netto na dzień 01 .01 .2017 roku 2525
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
  Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (–)
  Amortyzacja (–) (15)(15)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 1010
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Grupa nabywała wartości niematerialnych o wartości początkowej 79 tys .PLN, zaś w roku 2017 nie naby-
  wała wartości niematerialnych i prawnych .
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 oraz 2017 roku Grupa nie zbywała wartości niematerialnych .
  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości . Wartości niematerialne nie stanowią
  zabezpieczenia zobowiązań Grupy .
  Grupa nie ma zobowiązań umownych na dzień 30 .06 .2018 r . obligujących ją do nabycia w przyszłości wartości niematerialnych .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  23
  10. Rzeczowe aktywa trwałe
  Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:
  Grunty
  Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Pozostałe
  środki trwałe
  Rzeczowe aktywa
  trwałe w trakcie
  wytwarzania
  Razem
  za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku
  Wartość bilansowa netto na dzień 01 .01 .2018 roku 7 7151802 144 278 10 317
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 90365 13 468
  Zmniejszenia w wartości bilansowej netto (zbycie, likwidacja) (–) 00
  Amortyzacja (–) (97)(63)(469) (38) (667)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2018 roku 7 6182082 039 246 10 110
  za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 01 .01 .2017 roku 7 854 1591 333 242 9 588
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 541341 630 111 1 929
  Sprzedaż spółki zależnej (–)
  Zmniejszenia w wartości bilansowej netto (zbycie, likwidacja) (–) (13)(6) 0 (19)
  Amortyzacja (–) (193)(99)(813) (76) (1 182)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Wartość bilanso wa nett o na dzień 31.12.2017 roku 7 715 1802 144 278 10 317
  za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku
  Wartość bilansowa netto na dzień 01 .01 .2017 roku 7 8541591 333 242 9 588
  Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 84379 32 494
  Zmniejszenia w wartości bilansowej netto (zbycie, likwidacja) (–) –(6) (6)
  Amortyzacja (–) (96)(53)(379) (36) (565)
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (–)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 7 7581891 326 238 9 511
  W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 roku Grupa poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe na kwotę 468 tys . PLN (rok 2017: 494 tys . PLN) .
  W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 Grupa zbyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości netto 0 tys . PLN (rok 2017: 6 tys . PLN) . W okresie pierwszych 6 mie -
  sięcy 2017 roku nie likwidowano rzeczowych aktywów trwałych (rok 2017: 0 tys . PLN)
  W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości środków trwałych .
  Rzeczowe aktywa trwałe nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań Grupy, za wyjątkiem środków transportu wykorzystywanych na podstawie umów leasin-
  gowych .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  24
  11. Nieruchomości inwestycyjne
  W skład nieruchomości inwestycyjnych wchodzą następujące grunty:

  Ÿ nieruchomość gruntowa w Nowej Wsi Wrocławskiej

  Ÿ nieruchomość gruntowa w Ślęzie
  Nieruchomości inwestycyjne (model ceny nabycia) od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Wartość bilansowa netto na początek okresu 8 9958 9558 955
  Nabycie nieruchomości
  Aktywowanie późniejszych nakładów 4040
  Zbycie nieruchomości (-)
  Inne zmiany (reklasyfikacje, przeniesienia itp .) (7 160)
  Amortyzacja (-) Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
  Odwrócenie odpisów aktualizujących
  Wartość bilansowa netto na koniec okresu, w tym: 1 8358 9958 995
  Wartość bilansowa brutto 1 8358 9958 995
  Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące (-) –––
  Na dzień 30 .06 .2018 r . nieruchomość przy ul . Awicenny i ul . Stanisławowskiej wcześniej traktowana jako nieruchomość inwestycyjna została przeniesiona
  do pozycji zapasów z uwagi na planowane rozpoczęcie na gruncie projektu inwestycyjnego pod nazwą Lokum Smart City .
  Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy, nieruchomości inwestycyjne wykazywane są według historycznej ceny nabycia, zaś ich obecna wartość godziwa
  wynosi 3 116 tys . PLN .
  Nie dokonuje się amortyzacji nieruchomości gruntowych .
  12. Zapasy
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ujęte są następujące pozycje zapasów:
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Wartość
  gruntu Wartość
  nakładów RazemWartość
  gruntu Wartość
  nakładów RazemWartość
  gruntu Wartość
  nakładów Razem
  Materiały 9797 143143 122122
  Półprodukty i produkcja w toku 193 461264 433457 894153 096 151 476304 573 171 674 125 093296 767
  Wyroby gotowe 2 9796 3399 3184 10910 280 14 388 6 90723 737 30 644
  To w a r y 11 74037912 119 11 668 36312 031 8 082 1768 259
  Wartość bilansowa zapasów razem 208 181271 248479 429168 874 163 262331 135 186 663 149 129335 792
  W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 roku Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów .
  W okresie wykorzystano odpisy utworzone w poprzednim roku w kwocie 376 tys . PLN i pozostały odpis aktualizujący wartość zapasów na dzień 30 .06 .2018 r .
  wynosi 9 422 tys . PLN . Na dzień 31 .12 .2017 roku odpis aktualizujący wynosił 9 799 tys . PLN .
  Wartość zapasów będących przedmiotem zabezpieczenia na dzień 30 .06 .2018 roku wynosiła 78 920 tys . PLN, zaś na dzień 31 .12 .2017 roku wynosiła
  129  208  tys . PLN . Wartość hipotek ustanowionych na zapasach Grupy na dzień 30 .06 .2018 roku wynosiła 112 003 tys . PLN, zaś na dzień 31 .12 .2017 roku
  wynosiła 209 372 tys . PLN) .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  25
  13. Wartość godziwa instrumentów finansowych
  MSR 34 wymaga zamieszczenia w  śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z  MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
  oraz MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej . Ujawnienia te dotyczą wartości godziwej instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości
  godziwej .
  Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych
  Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z  ich wartością godziwą przedstawia się następująco (zestawienie obejmuje
  wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym
  koszcie czy w wartości godziwej):
  Klasa instrumentu finansowego 30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017
  30.06.2017 (dane niebadane)
  Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa Wartość
  godziwa Wartość
  bilansowa
  Aktywa:
  Pożyczki (kategoria: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 247
  247316316 850850
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  (kategoria: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 58 198
  58 19823 71423 714 20 32320 323
  Aktywa z tyt . umów z klientami (kategoria: aktywa
  finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie) 84 742
  84 74227 23827 23827 38527 385
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  (kategoria: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 31 117
  31 117135 005 135 005 66 02166 021
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  (kategoria: aktywa finansowe wyceniane według wartości
  godziwej poprzez rachunek zysków i strat zgodnie
  z paragrafem 6 .7 .1 MSSF 9) 18 056
  18 056
  Zobowiązania:
  Kredyty w rachunku kredytowym
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 14 544
  14 544 19 01619 016
  Dłużne papiery wartościowe
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 175 793
  174 216175 847174 087145 969145 969
  Leasing finansowy (kategoria: zobowiązania finansowe
  wyceniane w zamortyzowanym koszcie) 542
  542691691169169
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  (kategoria: zobowiązania finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie) 35 831
  35 83132 834 32 834 44 58744 587
  Zobowiązania z tytułu umów z klientami: zobowiązania z
  tyt . wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych (kategoria:
  zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym
  koszcie 83 215
  83 21526 64426 64428 15628 156
  Udziały i akcje nienotowanych spółek, dla których nie ma możliwości ustalenia wartości godziwej, wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty
  wartości i nie są prezentowane w powyższej tabeli .
  Sposób ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych dla celów sporządzenia powyższej tabeli został zaprezentowany w ostatnim rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  26
  14. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Stan na początek okresu 628904904
  Odpisy ujęte jako koszt w okresie 391
  Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (–) (276)(276)
  Odpisy wykorzystane (–)
  Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Stan na koniec okresu 6286281 019
  15. Kapitał podstawowy
  Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Liczba akcji
  18 000 00018 000 00018 000 000
  Wartość nominalna akcji (PLN) 0,200,200,20
  Kapitał podstawowy (PLN) 3 600 0003 600 0003 600 000
  16. Programy płatności akcjami
  W Grupie Kapitałowej nie funkcjonują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki dominującej .
  17. Dywidendy
  Informację o dywidendach wypłaconych przez Spółkę dominującą przedstawiono poniżej:
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Halit s .à r .l . 12 68411 778
  Pozostali 2 4362 262
  RAZEM 15 12014 040 –
  W dniu 24 kwietnia 2018 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dominującej podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz
  części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 15 120 000,00 zł i ustaliło dzień wypłaty dywidendy datę 11 maja
  2018 roku .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  27
  Informację o dywidendach wypłaconych przez spółki z Grupy dla udziałowców nie posiadających kontroli przedstawiono poniżej:
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Olczyk sp . z o .o . Lokum sp .k . 96348 348
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 2 sp .k 74474 474
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 3 sp .k . 4 7362 400
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 4 sp .k . 662
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 5 sp .k . 1 1681 600
  RAZEM 6 0735 484 822
  Informację o wypłaconych zaliczkach na dywidendy przez spółki z Grupy dla udziałowców nie posiadających kontroli przedstawiono poniżej:
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Olczyk sp . z o .o . Lokum 4 sp .k . 662
  RAZEM --662
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  28
  18. Emisja i wykup papierów dłużnych
  W okresie pierwszych 6 miesięcy 2018 roku Grupa nie emitowała nowych obligacji .
  Parametry obligacji wyemitowanych w poprzednich okresach
  W dniu 21 czerwca 2017 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii D wyemitowane przez Spółkę Dominującą . Poniżej podstawowe parametry
  obligacji serii D Lokum Deweloper S .A .
  Seria D
  Liczba Obligacji 75 000
  Wartość nominalna jednej Obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna Obligacji 75 000 000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) PLN
  Dzień Emisji 26 kwietnia 2017 roku
  Dzień Wykupu 26 kwietnia 2020 roku
  Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone .
  Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki
  z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie, a także
  finansowanie spłaty zobowiązań Emitenta lub spółek z Grupy Emitenta, w szczególności dokonanie
  przedterminowego wykupu obligacji serii B Spółki .
  Dni płatności odsetek 26 października 2017 r
  ., 26 kwietnia 2018 r ., 26 października 2018 r ., 26 kwietnia 2019 r .,
  26 października 2019 r ., 26 kwietnia 2020 r .
  Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,2% (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej
  Spółki i może wynosić 3,2–3,6% w skali roku)
  Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
  W  dniu 9 lutego 2018 roku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii E wyemitowane przez Spółkę Dominującą . Poniżej podstawowe parametry
  obligacji serii E Lokum Deweloper S .A .
  Seria E
  Liczba Obligacji 100 000
  Wartość nominalna jednej Obligacji 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
  Łączna wartość nominalna Obligacji 100 000 000,00 (słownie: sto milionów) PLN
  Dzień Emisji 18 grudnia 2017 roku
  Dzień Wykupu 18 czerwca 2021 roku
  Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone .
  Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki
  z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie, a także
  finansowanie spłaty zobowiązań Emitenta lub spółek z Grupy Emitenta, w szczególności dokonanie
  przedterminowego wykupu obligacji serii C Spółki .
  Dni płatności odsetek 18 czerwca 2018 r
  ., 18 grudnia 2018 r ., 18 czerwca 2019 r ., 18 grudnia 2019 r ., 18 czerwca 2020 r .,
  18 grudnia 2020 r ., 18 czerwca 2021 r .
  Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,1% (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej
  Spółki i może wynosić 3,1–3,5% w skali roku)
  Rynki Catalyst ASO GPW i ASO BONDSPOT
  Wartość wskaźnika dźwigni finansowej dla obligacji serii D i dla obligacji serii E na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła 0,27 .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  29
  19. Rezerwy
  Wartość rezerw ujętych w skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały
  się następująco:
  Rezerwy na długoterm.
  świadczenia
  pracownicze Pozostałe rezerwy, w tym na:
  koszty
  restrukturyzacji sprawy
  sądowe straty z umów
  budowlanych inne
  razem
  za okres od 01.01 do 30.06.2018 roku
  Stan na początek okresu 88 800888
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
  okresie
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód
  w okresie (–)
  Wykorzystanie rezerw (–) (368)(368)
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto
  z przeliczenia)
  Stan rezerw na dzień 30.06.2018 roku 88 432520
  za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku
  Stan na początek okresu 60 553 613
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
  okresie 28
  664692
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód
  w okresie (–)
  Wykorzystanie rezerw (–) (417)(417)
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto
  z przeliczenia)
  Stan rezerw na dzień 31.12.2017 roku 88 800 888
  za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku
  Stan na początek okresu 60 553 613
  Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w 
  okresie
  Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód
  w okresie (–)
  Wykorzystanie rezerw (–) (257)(257)
  Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto
  z przeliczenia)
  Stan rezerw na dzień 30.06.2017 roku 60 296 356
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  30
  20. Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane) 30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Aktywa – rozliczenia międzyokresowe:
  Opłacone prowizje od kredytów* 13108 225 2070181
  Podatki lokalne (w tym użytkowanie wieczyste) 778761
  Inne koszty opłacone z góry 175271310 22329
  Aktywa – rozliczenia międzyokresowe razem 9663791 296 4273210
  Pasywa – rozliczenia międzyokresowe:
  Inne rozliczenia 93
  Pasywa – rozliczenia międzyokresowe razem 93
  * Rozliczane w czasie prowizje od kredytów dotyczą kredytów, które na dzień bilansowy nie są jeszcze wykorzystane.
  21. Aktywa oraz zobowiązania tytułu umów z klientami
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Aktywa – aktywa z tytułu umów z klientami::
  Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
  powierniczych 84 742
  27 23827 385
  Aktywa z tytułu umów z klientami razem 84 74227 23827 385
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Pasywa – zobowiązania z tytyłu umów z klientami:
  Zobowiązania z tytułu wpłat na zakup lokali mieszkalnych 83 21526 64428 156
  Przychody przyszłych okresów / przedpłaty na lokale 121 21735 80553 856
  Zobowiązania z tytyłu umów z klientami razem 204 43262 44982 012
  22. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe
  Na dzień 30 .06 .2018 roku Grupa nie posiadała żadnych aktywów i zobowiązań warunkowych
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  31
  23. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
  Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje poniższa tabela:
  Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane) 30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu:
  Kredyty w rachunku kredytowym 7 08514 544 11 931
  Dłużne papiery wartościowe 79384731 568 173 423 173 240114 401
  Zobowiązania finansowe wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu 793
  84738 653 187 968 173 240126 332
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem 79384738 653 187 968 173 240126 332
  Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  Wszystkie kredyty, pożyczki i  inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z  zastosowaniem efektywnej stopy procentowej .
  Wartość godziwą kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 13 .
  Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Grupa Kapitałowa z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumen-
  tów dłużnych prezentuje poniższa tabela:
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 30 .06 .2018 
  Wartość
  nominalna Waluta
  Oprocentowanie Termin
  wymagalności Wartość bilansowa
  Zobowiązanie

  walucie w 
  PLN krótko-
  terminowe długo-
  terminowe
  Stan na 30.06.2018
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii D 75 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 26 .04 .2020 r
  . 75 04664674 399
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii E 100 000
  PLNWIBOR 6M
  + marża 18 .06 .2021 r
  . 99 17014699 024
  Obligacje razem wg stanu
  na dzień 30 .06 .2018 100 000
  174 216793173 423
  Krótkoterminowe Długoterminowe
  RAZEM
  do 6 m-cy do 12 m-cy 1 do 3 lat3 do 5 latPowyżej 5 lat
  Stan na 30.06.2018
  Kredyty inwestorskie spółek operacyjnych 14 54414 544
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  32
  Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31 .12 .2017
  Wartość
  nominalna Waluta
  Oprocentowanie Termin
  wymagalności Wartość bilansowa
  Zobowiązanie

  walucie w 
  PLN krótko-
  terminowe długo-
  terminowe
  Stan na 31.12.2017
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii D 75 000
  PLN WIBOR 6M
  + marża 26 .04 .2020 r
  . 74 987674 74 313
  Obligacje Lokum Deweloper S .A .
  serii E 100 000
  PLNWIBOR 6M
  + marża 18 .06 .2021 r
  . 99 100 173 98 927
  Obligacje razem wg stanu
  na dzień 31 .12 .2017 175 000
  174 087 847 173 240
  Krótkoterminowe Długoterminowe
  RAZEM
  do 6 m-cy do 12 m-cy 1 do 3 lat3 do 5 latPowyżej 5 lat
  Stan na 31.12.2017
  Kredyty inwestorskie spółek operacyjnych –
  Kredyty i  obligacje oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych w  oparciu o  referencyjną stopę WIBOR 3M dla kredytów i WIBOR 6M dla
  obligacji . Marża obligacji jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej i może wynosić 3,2–3,6% (dla obligacji serii D) lub 3,1–3,5%
  (dla obligacji serii E) w skali roku . Efektywna stopa procentowa dla wyemitowanych obligacji wynosi od 5,1859% do 5,3403% .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane s  w tysi cach zfiotych, o ile nie podano inaczej


  33
  24. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań

  Ÿ W dniu 11 .08 .2017 r . Olczyk sp . z o .o . Lokum 8 S .K .A . (Lokum 8) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu inwestorskiego (Umowa)
  z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S .A . (PKO BP), na mocy której Lokum 8 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 44 657 892,00 PLN
  (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „LOKUM VISTA – Etap I” , realizowa-
  nej na działkach położonych przy ul . Walerego Sławka w Krakowie (Nieruchomość) . Kredyt został spłacony w całości w dniu 15 .06 .2018 r .
  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu było m .in .:
  − hipoteka umowna do kwoty 66 986 838,00 PLN, ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych w Krakowie przy ulicy
  Walerego Sławka,

  − weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 8 wraz z deklaracją wekslową,

  − poręczenie wekslowe udzielone przez Spółkę dominującą .

  Ÿ W dniu 28 .09 .2017 r . Olczyk sp . z o .o . Lokum 7 sp .k . (Lokum 7) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na
  finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Alior), na mocy której Lokum 7 otrzymała do dyspozycji
  kredyt w wysokości 33 773 000,00 PLN (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją inwestycji wielo -
  mieszkaniowej pod nazwą „Lokum VENA” – Etap I, realizowanej na działkach położonych przy ul . Poniatowskiego/Prusa we Wrocławiu (Nieruchomość) .
  Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w  terminie do dnia 31 .03 .2019 r ., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 31 .03 .2020 r . Kredyt wypłacany będzie
  w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M)
  powiększonej o marżę i prowizję Alior Banku .
  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m .in .:
  − hipoteka umowna łączna do kwoty 50 660 000,00 PLN ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych we Wrocławiu
  przy ul . Poniatowskiego/Prusa,

  − sądowy zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej z mieszkaniowego rachunku powierniczego,

  − poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Spółkę dominującą .

  Ÿ W dniu 02 .03 .2018 r . Olczyk sp . z o .o . Lokum 10 sp .k . (Lokum 10) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt inwestorski Nowy
  Dom (Umowa) z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (PKO BP), na mocy której Lokum 10 otrzymała do
  dyspozycji kredyt w  wysokości 40 895 000,00 PLN (Kredyt) z  przeznaczeniem na finansowanie i  refinansowanie kosztów netto związanych z  budową
  w  ramach Zadania Inwestycyjnego pod nazwą „Etap IX” wyodrębnionego z  Przedsięwzięcia Deweloperskiego pod nazwą „LOKUM DI TREVI” zespołu
  trzech budynków wielomieszkaniowych (oznaczonych w projekcie budowlanym numerami 1, 2 i 3, z garażem podziemnym (Inwestycja), realizowanego
  na działce położonej przy ul . Międzyleskiej we Wrocławiu . W związku z brakiem planów na dalsze wykorzystanie kredytu, umowa została rozwiązana po
  zakończeniu okresu sprawozdawczego za porozumieniem stron .
  Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m .in .:
  − hipoteka umowna do kwoty 61 342 500,00 PLN ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności
  posadowionego na nim budynku zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul . Międzyleskiej,

  − weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 10 wraz z deklaracją wekslową,

  − poręczenie wekslowe udzielone przez Spółkę dominującą .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  34
  25. Transakcje z podmiotami powiązanymi nieobjętymi konsolidacją
  Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi nieobjętymi konsolidacją w skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finanso -
  wym Grupy .
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017 od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 250536218
  Pozostałe świadczenia 816 7
  Razem 258552225
  Przychody ze sprzedaży Należności
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Sprzedaż do:
  Kluczowego personelu kierowniczego
  Pozostałych podmiotów powiązanych 31374 657 4 680 44
  Razem 31374 657 4 680 44
  Zakup Zobowiązania
  od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  (dane niebadane)
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  (dane niebadane)
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Zakup od:
  Kluczowego personelu kierowniczego 762370
  Pozostałych podmiotów powiązanych 397972958365
  Razem 473–995 1 028 365
  30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.2017 30.06.2017 (dane niebadane)
  Skumulowane saldo Skumulowane saldoSkumulowane saldo
  Pożyczki udzielone:
  Kluczowemu personelowi kierowniczemu
  Pozostałym podmiotom powiązanym 162157816
  Razem 162157816
  W skonsolidowanych sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od 01 .01 .2018 do 30 .06 .2018 r . wykazano przychody finansowego z tyt . odsetek od
  pożyczek udzielonych pozostałym podmiotom powiązanym w wysokości 4 tys . PLN (za okres od 01 .01 .2017 do 30 .06 .2017 r: 22 tys . PLN) .
  Pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów powiązanych i kluczowego persolnelu kierowniczego nie wystąpiły .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  35
  26. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony
  Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływają na skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
    30.06.2018 (dane niebadane) 31.12.201730.06.2017 (dane niebadane)
  Saldo na początek okresu:
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33 28017 37717 377
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 318431431
  Podatek odroczony per saldo na początek okresu 30 96216 94616 946
  Zmiana stanu w okresie wpływająca na:
  Rachunek zysków i strat (+/-) 1 02314 017 801
  Inne całkowite dochody (+/-)
  Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych
  Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia)
  Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym: 31 98530 96217 746
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 11533 28018 096
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1292 318 350
  27. Sprawy sądowe
  Według stanu na dzień 30 .06 .2018 r . nie występowało żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego oraz or -
  ganem administracji publicznej postępowania, dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostki od niej zależnej, których wartość byłaby
  istotna dla Spółki i Grupy .
  W dniu 8 .02 .2017 r . Spółka wytoczyła powództwo o zapłatę kwoty 425 830,00 PLN . W dniu 07 .03 .2018 r . Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
  wydał wyrok zaoczny, w którym zasądził od pozwanej na rzecz Lokum Deweloper S .A . całą żądaną kwotę wraz z kosztami postępowania . Wyrok zaopatrzo -
  ny jest w klauzulę wykonalności i Spółka skierowała wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia
  Roberta Kapicy, który umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność . Postępowanie sądowe nie wpłynęło w sposób istotny na dzia-
  łalność Spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  36
  28. Zdarzenia po dniu bilansowym

  Ÿ W dniu 02 .07 .2018 r . do Rejestru Przedsiębiorców zostały wpisane zmiany umów spółek celowych: Olczyk sp . z o .o . Lokum 2 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 3
  sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 4 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 5 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 9 sp .k ., Olczyk sp . z o .o . Lokum 10 sp .k ., poprzez zmianę struk -
  tury własnościowej tych spółek, wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza .

  Ÿ W dniu 13 .07 .2018 r . do Rejestru Przedsiębiorców została wpisana zmiana umowy spółki celowej Olczyk sp . z o .o . Lokum 6 sp .k ., poprzez zmianę struktury
  własnościowej tej spółki, wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza .

  Ÿ W dniu 24 .07 .2018 r . Olczyk Sp . z o .o . Lokum 8 sp .k . uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie I etapu inwestycji Lokum Vista obejmującego
  242 mieszkania . Decyzja jest ostateczna .

  Ÿ W dniu 24 .07 .2018 r . Olczyk Sp . z o .o . Lokum 9 sp .k . uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie I etapu inwestycji Lokum Siesta obejmującego
  65 mieszkań . Decyzja jest ostateczna .

  Ÿ W dniu 26 .07 .2018 r . do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS została
  wpisana nowa spółka celowa, tj . Olczyk sp . z o .o . Lokum 16 S .K .A . z siedzibą we Wrocławiu, a w dniu 27 .07 .2018 r . spółka pod firmą Olczyk sp . z o .o .
  Lokum  15 S .K .A . z siedzibą we Wrocławiu .

  Ÿ W dniu 26 .07 .2018 r . do Rejestru Przedsiębiorców zostało wpisane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lokum Holding 1 sp . z o .o . z wysokości
  5 000 PLN do 7 000 PLN, w związku ze zmianą umowy spółki w tym zakresie z dnia 22 .12 .2017 r .

  Ÿ Termin likwidacji Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie został oznaczony na dzień 27 .07 .2018 r . Na dzień zatwierdze-
  nia niniejszego sprawozdania, nadal trwają dalsze czynności prowadzące do zamknięcia funduszu .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  37
  29. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR
  W okresach objętych skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowa-
  no następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

  Ÿ kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30 .06 .2018: 4,3616 PLN/EUR, 31 .12 .2017: 4,1709 PLN/EUR

  Ÿ średni kurs w  okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w  danym okresie:
  01 .01–30 .06 .2018: 4,2395 PLN/EUR, 01 .01–30 .06 .2017: 4,2474 PLN/EUR .
  Podstawowe pozycje skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania z  sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z  wyniku oraz
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EUR, przedstawia tabela:
    od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane) od 01.01.2018
  do 30.06.2018 (niebadane) od 01.01.2017
  do 30.06.2017 (niebadane)
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z wyniku
  Przychody ze sprzedaży 13 526 10 678 3 190 2 514
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 826)(4 834)(1 138)(1 138)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 558)(8 085)(2 019)(1 904)
  Zysk (strata) netto (7 578)(7 284)(1 788)(1 715)
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (7 257)(6 896)(1 712)(1 624)
  Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,403)(0,383)(0,095)(0,090)
  Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) (0,403)(0,383)(0,095)(0,090)
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,2395 4,2474
    w tys. PLNw tys. EUR
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (92 521)(30 595) (21 824) (7 203)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44)(475) (10)(112)
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 351)(59 076) (2 677)(13 909)
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (103 917)28 005 (24 512) 6 593
  Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,2395 4,2474
    30.06.2018
  (niebadane) 31.12.201730.06.2018
  (niebadane) 31.12.2017
  w tys. PLN w tys. EUR
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa 699 341 570 623160 341 136 811
  Zobowiązania długoterminowe 197 532 182 660 45 289 43 794
  Zobowiązania krótkoterminowe 232 776 90 65053 369 21 734
  Kapitał własny 269 033 297 313 61 682 71 283
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 276 478 298 855 63 389 71 652
  Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,3616 4,1709
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  38
  30. Zatwierdzenie do publikacji
  Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego zakończonych 30 czerwca
  2018 (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez zarząd Spółki dominującej w dniu 7 sierpnia 2018 roku .
  Podpisy wszystkich członków zarządu
  Data FunkcjaImię i Nazwisko Podpis
  7 sierpnia 2018 roku prezes zarząduBartosz Kuźniar
  Data FunkcjaImię i Nazwisko Podpis
  7 sierpnia 2018 roku wiceprezes zarządu
  ds .finansowych Tomasz Dotkuś
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie  nansowe Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od fi stycznia do 45 czerwca ł5fi6 roku sporzttdzone wed3ug Miądzynarodowych Standardów Sprawozdawczoęci FinansowejWszystkie kwoty podane sś w tysiścach zŁotych, o ile nie podano inaczej


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Półroczne Sprawozdanie
  Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  za okres 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.
  Wrocław, 07.08.2018


  2
  Spis treści
  1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  ........................................................................\
  .................................................................. 4
  1.1. Informacje ogólne
  .......................................................................\
  .......................................................................................................................... 4
  1.2. Zasady sporządzania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  ........................................................... 4
  1.3. Przedmiot działalności i struktura Grupy
  .......................................................................\
  .................................................................................... 5
  1.4. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  .......................................................................\
  .................................................. 8
  2. Opis działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  ........................................................................\
  ............................................................... 10
  2.1. Struktura sprzedaży Grupy i rozpoznania w wyniku
  ........................................................................\
  .............................................................. 10
  2.2. Inwestycje zakończone, realizowane i planowane
  ........................................................................\
  ................................................................. 12
  3. Sytuacja finansowa Grupy Lokum Deweloper
  .......................................................................\
  ................................................................................. 14
  4. Struktura własności i władze Lokum Deweloper S.A.
  ........................................................................\
  ..................................................................... 18
  4.1. Kapitał akcyjny
  .......................................................................\
  .............................................................................................................................. 18
  4.2. Akcjonariat
  ........................................................................\
  ...............................................................................................................................\
  ..... 18
  4.2.1. Zmiany w zakresie struktury akcjonariatu
  ........................................................................\
  .................................................................. 19
  4.2.2. Uprawnienia akcjonariuszy i ograniczenia praw z akcji
  .......................................................................\
  ........................................... 19
  4.2.3. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem
  tych uprawnień
  ........................................................................\
  .............................................................................................................. 20
  4.2.4. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta
  ........... 20
  4.2.5. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
  prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  .......................................................................\
  .............................................. 20
  4.3. Organy Spółki
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  4.3.1. Zarząd
  .......................................................................\
  ...............................................................................................................................\
  20
  4.3.2. Rada nadzorcza
  ........................................................................\
  ............................................................................................................... 21
  4.3.3. Walne Zgromadzenie
  ........................................................................\
  ..................................................................................................... 21
  4.4. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent
  ........................................................................\
  .............................................. 22
  5. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  ........................................................................\
  ........................................................................................... 23
  6. Inne istotne informacje
  ........................................................................\
  ....................................................................................................................... 24
  6.1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz w świetle wyników
  zaprezentowanych w śródrocznym sprawozdaniu
  ........................................................................\
  ................................................................ 24
  6.2. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
  lub organem administracji publicznej
  ........................................................................\
  ...................................................................................... 24
  6.3. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki
  lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu
  .................................................. 25
  6.4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału
  ........................................................................\
  ................................................................................................ 26
  7. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia
  .......................................................................\
  .................................................................................................. 27
  7.1. Ryzyko finansowe
  .......................................................................\
  ......................................................................................................................... 27
  7.1.1. Ryzyko stopy procentowej
  ........................................................................\
  ............................................................................................ 27
  7.1.2. Ryzyko związane z płynnością
  .......................................................................\
  ...................................................................................... 28
  7.1.3. Ryzyko walutowe
  .......................................................................\
  ............................................................................................................ 28
  7.1.4. Ryzyko kredytowe
  ........................................................................\
  .......................................................................................................... 28
  7.1.5. Ryzyko zmiany cen
  ........................................................................\
  ......................................................................................................... 28
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  3
  7.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Grupy .......................................................................\
  ................................................ 29
  7.2.1. Ryzyko działania w warunkach silnej konkurencji ze strony innych podmiotów
  .......................................................................\
  . 29
  7.2.2. Wahania koniunktury branży
  .......................................................................\
  ........................................................................................ 29
  7.2.3. Dostępność nowych terenów inwestycyjnych
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  7.2.4. Koszty realizacji projektów deweloperskich
  .......................................................................\
  ............................................................... 29
  7.2.5. Terminowość realizacji projektów deweloperskich
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  7.2.6. Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie prawa zagospodarowania nieruchomości oraz prawa
  budowlanego
  ........................................................................\
  .................................................................................................................. 30
  7.2.7. Warunki atmosferyczne
  ........................................................................\
  ................................................................................................. 30
  7.2.8. Dostępność finansowania
  ........................................................................\
  ............................................................................................. 30
  7.3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność
  ........................................................................\
  ............... 31
  7.3.1. Czynniki makroekonomiczne
  ........................................................................\
  ....................................................................................... 31
  7.3.2. Regulacje prawne
  ........................................................................\
  ........................................................................................................... 31
  7.3.3. Przepisy prawa podatkowego
  ........................................................................\
  ...................................................................................... 31
  8. Inne istotne wydarzenia
  ........................................................................\
  ...................................................................................................................... 32
  9. Zdarzenia po dniu 30 czerwca 2018 r.
  .......................................................................\
  ............................................................................................... 36
  10. Zatwierdzenie przez zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
  ........................................................................\
  .......................................................... 37
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  4
  1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej
  Lokum Deweloper
  1.1. Informacje ogólne
  Pełna nazwa (firma) jednostki
  dominującej Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
  Oznaczenie formy prawnej spółka akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław
  NIP 8992725235
  REGON 021677137
  Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Data rejestracji 11 sierpnia 2011
  KRS 0000392828
  Kapitał zakładowy 3 600 000,00 PLN
  Zawarte w  treści niniejszego Sprawozdania Zarządu określenia: „Spółka”, „Emitent”, „Lokum Deweloper S.A.”, „jednostka dominująca” lub
  inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do Lokum Deweloper Spółki Akcyjnej, natomiast „Grupa”, „Gru-
  pa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany odnoszą się do
  Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, w skład której wchodzi Lokum Deweloper Spółka Akcyjna oraz podmioty podlegające konsolida-
  cji, dla których stosuje się określenia: „jednostka zależna”, „spółka operacyjna” lub inne sformułowania o  podobnym znaczeniu oraz ich
  odmiany.
  1.2. Zasady sporządzania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawoz-
  dawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzyna-
  rodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
  Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i  należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok
  zakończony 31.12.2017 r.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  5
  1.3. Przedmiot działalności i struktura Grupy
  Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper prowadzi działalność w  zakresie budowy i  sprzedaży nieruchomości lokalowych we Wrocławiu
  i Krakowie.
  Inwestycje realizowane są w wyodrębnionych spółkach operacyjnych. Lokum Deweloper S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę spółki hol-
  dingowej sprawującej nadzór i obejmującej pełną obsługą organizacyjną, prawną i techniczną spółki celowe i operacyjne.
  Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Grupa we Wrocławiu jest liderem
  segmentu mieszkań o  podwyższonym standardzie. Strategia rozwoju Grupy zakłada powielenie wrocławskiego modelu biznesowego
  w Krakowie. Inwestycje realizowane są w wyselekcjonowanych lokalizacjach, które generują duży i stabilny popyt na produkt o wysokim
  potencjale rentowności i dużych walorach funkcjonalnych. Istotną cechą dystynktywną realizowanych projektów jest estetyka zagospoda-
  rowania części wspólnych, ład przestrzenny, nasycenie zielenią oraz atrakcyjna architektura. Lokalizacja każdej inwestycji spełnia również
  warunek dogodnego dostępu do komunikacji miejskiej, jak też zaplecza edukacyjnego, medycznego, kulturalnego czy handlowo-usłu-
  gowego. Komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców to szczególne priorytety, które są realizowane poprzez przemyślane rozwiązania
  w zakresie dodatkowej infrastruktury, w postaci monitoringu osiedla, ochrony czy miejsc postojowych w zamkniętych garażach. Dodat -
  kowy atut stanowią lokale użytkowe w parterach budynków, których funkcje handlowo-usługowe odpowiadają na podstawowe potrze -
  by mieszkańców. Grupa specjalizuje się w  realizacjach osiedli, których wielkość to kilkaset i  więcej mieszkań w  jednej lokalizacji. Są to
  mieszkania o metrażach od ok. 25 do ok. 100 m
  2. Założony rygor projektowo-wykonawczy we właściwy sposób odpowiada na potrzeby
  zarówno nabywców szukających lokali dających atrakcyjną stopę zwrotu, przy wykorzystaniu funkcji najmu, jak również tych, którzy mają
  sprecyzowane wymagania w zakresie własnych potrzeb mieszkaniowych. Oferowane lokale sprzedawane są zarówno w tzw. standardzie
  deweloperskim, jak też z wykończeniem„pod klucz”. Przystępność cenowa połączona z wysoką jakością osiedli i samych mieszkań oraz ich
  lokalizacja w centrum – odporna na zmieniające się mody rynkowe – gwarantuje Grupie stabilną sprzedaż z zachowaniem dobrej rentow -
  ności umożliwiającej jej stały rozwój.
  Inwestycje realizowane są własnym nadzorem nad przygotowaniem i realizacją w trybie generalnego wykonawstwa przy udziale podmio -
  tów zewnętrznych, co daje Grupie pełną kontrolę nad procesem inwestycyjnym, gwarancję wysokiej jakości zastosowanych materiałów
  i  właściwego ich wybudowania, zdolność do szybkiego reagowania na oczekiwane przez rynek zmiany produktu i  pozwala racjonalnie
  ograniczyć koszty realizacji. Długoletnie relacje handlowe ze sprawdzonymi podwykonawcami pozwalają utrzymywać koszty realizacji na
  stabilnym poziomie.
  Grupa analizuje zmiany na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz gruntowych i starannie dobiera grunty dla nowych inwestycji, dys-
  ponujące właściwymi parametrami planistycznymi dla realizacji, które gwarantują uzyskanie satysfakcjonującego poziomu rentowności
  przy zachowaniu bezpieczeństwa płynności sprzedaży i  realizacji. Grupa finansuje prowadzone projekty deweloperskie zarówno przy
  udziale kapitału własnego, zbudowanego dzięki rokrocznemu zatrzymywaniu większości generowanych zysków, dokonanej emisji akcji,
  jak i kapitału dłużnego w formie kredytów bankowych i obligacji oraz z wpłat klientów.
  Siedzibą Spółki dominującej jest Wrocław, a  działa pod adresem: ul. Krawiecka 1, lok. 101, 50-148 Wrocław. Pozostałe spółki operacyjne
  z Grupy również mają swoją siedzibę we Wrocławiu.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  6
  W skład Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper na dzień 30.06.2018 r. wchodziła jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne:
  Nazwa spółki zależnejSiedziba
  Lokum Holding 1 sp. z o.o. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Lokum Holding 4 sp. z o.o. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  LD sp. z o. o. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Lokum Investment s.à r.l. Luksemburg (Rue Aldringen 23, L-1118 Luxembourg)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 3 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 5 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 8 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 9 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 sp.k. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A. Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 14 S.K.A.* Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A.** Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A.** Wrocław (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław)
  FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  (w likwidacji) Kraków (ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków)
  LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Kraków (ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków)
  * do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania podmiot nie został zarejestrowany przez Sąd
  ** zarejestrowane po 30.06.2018 r.
  Na dzień 30.06.2018 roku wyżej wymienione jednostki zależne podlegały konsolidacji.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  7
  Poniżej zaprezentowano aktualny schemat organizacyjny Grupy na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania:
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  komandytariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  akcjonariusz
  Olczyk sp. z o.o. Lokum sp.k.
  Olczyk sp. z o.o.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 3 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 5 sp.k.
  LD sp. z o.o.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 8 sp.k.
  LOKUM DEWELOPER S.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 9 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 sp.k.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A.
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A.
  Wspólnicy / Managerowie posiadający prawo do łącznego zysku Spółek operacyjnych na poziomie 8,5%.
  Jako komandytariusze/akcjonariusze nie mają prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółek.
  Wspólnicy / Managerowie
  komplementariusz
  Forum XVIII FIZ (w likwidacji)
  LOKUM DEWELOPER FIZ Lokum
  Holding 1 sp. z o.o.
  Lokum
  Holding 4 sp. z o.o.
  Lokum
  Investment s.à r.l.
  Certyfikaty inwestycyjne
  0,1%
  99,9% 100%
  100% 100%
  100%
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  8
  1.4. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  W dniu 28.03.2018 r. LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył dyspozycję wykupu 1.991 certyfikatów inwestycyjnych
  serii B oraz 8.740 certyfikatów inwestycyjnych serii C Forum XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W dniu 29.03.2018 r. wykupione zostało
  łącznie 10.731 certyfikatów inwestycyjnych (w tym 1.991 serii B oraz 8.740 serii C) Forum XVIII FIZ.
  W dniu 27.04.2018 r. LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył dyspozycję wykupu 7 certyfikatów inwestycyjnych se -
  rii  B Forum XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W  dniu 30.04.2018 r. wykupione zostało 7 certyfikatów inwestycyjnych serii B Forum
  XVIII FIZ. W  efekcie powyższych transakcji, Forum XVIII FIZ przeniosło na LD FIZ własność 42.012 zabezpieczonych obligacji imiennych
  serii B, wyemitowanych przez Lokum Holding 1 sp. z o.o. oraz 984 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A wyemitowanych przez
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A.
  W  dniu 08.05.2018 r. Zgromadzenie Inwestorów Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z  siedziba w  Krakowie podjęło
  uchwałę w sprawie rozwiązania Forum XVIII FIZ. Likwidacja Funduszu odbędzie się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.05.2004 roku
  o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Likwidatorem Funduszu jest: Forum Towarzystwo
  Funduszy Inwestycyjnych S.A. Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.
  W dniu 05.06.2018 r. Olczyk sp. z o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek i Lokum Holding 1 sp. z o.o. do -
  konali zmian umów spółek komandytowych z Grupy kapitałowej Lokum Deweloper, poprzez zmianę struktury własnościowej tych spółek,
  tj. Olczyk sp. z o.o. Lokum sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 3 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp.k., Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 5 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 8 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 9 sp.k.,
  Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 sp.k., wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza.
  W dniu 05.06.2018 r. Olczyk sp. z o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek i Lokum Holding 1 sp. z o.o. do -
  konali zmian statutów spółek komandytowo-akcyjnych z Grupy kapitałowej Lokum Deweloper, poprzez zmianę struktury własnościowej
  tych spółek, tj. Olczyk sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A., Olczyk sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A., wskazując Arkadiusza
  Króla jako nowego akcjonariusza.
  W  dniu 05.06.2018 r. Olczyk sp. z  o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek, Arkadiusz Król i  Lokum
  Holding 1 sp. z o.o. zawiązali niżej wymienione spółki:

  • Olczyk sp. z o.o. Lokum 14 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101,

  • Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101,

  • Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101.
  Struktura własnościowa nowych spółek na dzień zatwierdzenia półrocznego sprawozdania Zarządu z  działalności, tj. 07.08.2018 roku,:
  komplementariusz – Olczyk sp. z o.o.; akcjonariusze: Lokum Holding 1 sp. z o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński,
  Jacek Dudek, Arkadiusz Król.
  Zmiany po dniu bilansowym
  W dniu 02.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców zostały wpisane zmiany umów spółek celowych: Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k., Olczyk
  sp. z  o.o. Lokum 3 sp.k., Olczyk sp. z  o.o. Lokum 4 sp.k., Olczyk sp. z  o.o. Lokum 5 sp.k., Olczyk sp. z  o.o. Lokum 9 sp.k., Olczyk sp. z  o.o.
  Lokum  10 sp.k., poprzez zmianę struktury własnościowej tych spółek, wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza.
  W dniu 13.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców została wpisana zmiana umowy spółki celowej Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k., poprzez
  zmianę struktury własnościowej tej spółki, wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza.
  W  dniu 26.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
  KRS została wpisana nowa spółka celowa, tj. Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, a w dniu 27.07.2018 r. spółka pod
  firmą Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  9
  W dniu 26.07.2018 r. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lokum Holding 1 sp. z o.o.
  z wysokości 5 000 PLN do 7 000 PLN, w związku ze zmianą umowy spółki w tym zakresie z dnia 22.12.2017 r.
  Termin likwidacji Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie został oznaczony na dzień 27.07.2018 r.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, nadal trwają dalsze czynności prowadzące do zamknięcia funduszu.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  10
  2. Opis działalności Grupy Kapitałowej
  Lokum Deweloper
  W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa kontynuowała działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości lokalowych.
  2.1. Struktura sprzedaży Grupy i rozpoznania w wyniku
  Od 01.01.2016 roku za moment ujęcia przychodów z  tytułu sprzedaży Grupa uznaje jedno z  następujących zdarzeń, w  zależności od
  tego, które z  nich nastąpi wcześniej: zawarcie notarialnej umowy sprzedaży lokalu (umowy przenoszącej własność) lub przekazanie lo -
  kalu nabywcy po wpłacie min. 80% ceny i  spełnieniu dodatkowych warunków, umożliwiających przeniesienie na nabywcę praw i  ryzyk
  związanych z  użytkowaniem lokalu. Wynik finansowy Grupy w pierwszym półroczu 2018 roku pochodzi z inwestycji Lokum di Trevi VII,
  Lokum Victoria IIa, IVa i IVb zakończonych w 2017 roku oraz inwestycji Lokum da Vinci IV zakończonej w 2016 roku. W pierwszym półroczu
  rozpoznano w  wyniku łącznie 24 lokale. Większość przekazań lokali nastąpi w drugim półroczu 2018 roku. Wynika to z  harmonogramu
  realizacji inwestycji.
  Psie Pole
  Krzyki
  Fabryczna
  WROCŁ AW
  ródmiecie
  Stare
  Miasto
  Lokum da Vinci
  Lokum Victoria
  Lokum di Trevi
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  11
  Lokale rozpoznane w wyniku
  InwestycjaLiczba lokali
  Lokum Victoria IVb 8
  Lokum di Trevi VII 8
  Lokum Victoria IIa 4
  Lokum da Vinci IV 3
  Lokum Victoria IVa 1
  Suma 24
  Sprzedaż mieszkań (lokale objęte umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) w pierwszym półroczu 2018 roku objęła inwestycje
  w czterech lokalizacjach we Wrocławiu - Lokum da Vinci, Lokum di Trevi, Lokum Victoria oraz Lokum Vena, a także w dwóch lokalizacjach
  w Krakowie - Lokum Siesta i Lokum Vista. Odnotowany wynik obejmuje 531 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane
  umowy przedwstępne i  deweloperskie. Sprzedaż ta będzie budowała wynik 2018 roku – lokale z  zakończonych inwestycji Lokum
  da Vinci IV, Lokum di Trevi V i VII oraz Lokum Victoria Ia, IIa i IV oraz planowanych do zakończenia w 2018 roku – Lokum Victoria IIb, III,
  Va i Vb oraz Lokum Siesta I i Lokum Vista I. Dodatkowo zawarto 168 umów rezerwacyjnych, oczekujących na przekształcenie w umowy
  przedwstępne lub deweloperskie.
  Inwestycja I półrocze 2018
  Lokum da Vinci IV 3
  Lokum di Trevi V 1
  Lokum di Trevi VII 1
  Lokum di Trevi VIII 97
  Lokum di Trevi IX 113
  Lokum Victoria Ia 1
  Lokum Victoria IIa 2
  Lokum Victoria IIb 30
  Lokum Victoria III 27
  Lokum Victoria IVa 1
  Lokum Victoria IVb 3
  Lokum Victoria Va 22
  Lokum Victoria Vb 27
  Lokum Victoria Vc 37
  Lokum Vena I 43
  Lokum Siesta I 33
  Lokum Vista I 90
  Suma 531
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  12
  2.2. Inwestycje zakończone, realizowane i planowane
  W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper rozpoczęła we Wrocławiu realizację inwestycji Lokum di Trevi IX i X.
  Inwestycje rozpoczęte w I półroczu 2018 r. Liczba lokaliPlanowany termin
  zakończenia realizacji
  Lokum di Trevi IX 2172019 r.
  Lokum di Trevi X 2562020 r.
  Lokale usługowe 82020 r.
  Suma 481
  Na dzień 30.06.2018 r. Grupa realizowała we Wrocławiu 1664 lokale w 3 lokalizacjach i prowadziła prace przygotowawcze dla 5126 lokali
  w  nowych lokalizacjach – Lokum Smart City oraz inwestycjach przy ul. Jaskółczej – Lokum Villa Nova, ul. Gnieźnieńskiej – Lokum Porto
  i ul. Góralskiej (liczba obejmuje lokale z inwestycji Lokum Smart City, Lokum Porto i przy ul. Góralskiej, które zrealizowane zostaną po 2021
  roku).
  INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
  2018 201920202021
  Lokale
  zrealizowane Lokale w realizacji
  Lokale w przygotowaniu
  Lokum Victoria I, IIa, IV 15
  Lokum Victoria IIb 146
  Lokum Victoria III 73
  Lokum Victoria Va 239
  Lokum Victoria Vb 89
  Lokum Victoria Vc 87
  Lokum di Trevi V-VII 14
  Lokum di Trevi VIII 233
  Lokum di Trevi IX 217
  Lokum di Trevi X 256
  Lokum Vena 270
  Lokum Smart City I 370
  Lokum Smart City II 368
  Lokum Villa Nova 96
  Lokum Porto 446500
  Lokum ul. Góralska 150
  Lokale usługowe 43313 8
  Razem 335808202649121 018
  Razem 6138201 176 1 018
  Razem 331 664 1 930
  W I półroczu 2018 roku Grupa Kapitałowa Lokum Deweloper realizowała w Krakowie 360 lokali w 2 lokalizacjach i prowadziła prace przy -
  gotowawcze dla 1646 lokali w kolejnych etapach inwestycji Lokum Siesta i Lokum Vista oraz nowej lokalizacji przy ul. Klimeckiego – Lokum
  Salsa.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  13
  INWESTYCJEPOTENCJAŁ ROZPOZNAŃ
  2018 201920202021
  Lokale
  w realizacji Lokale w przygotowaniu
  Lokum Vista I 242
  Lokum Vista II 241
  Lokum Vista IIIa 120
  Lokum Vista IIIb 122
  Lokum Vista IV 240
  Lokum Siesta I 115
  Lokum Siesta II 138
  Lokum Siesta III 139
  Lokum Siesta IV 142
  Lokum Salsa I 137
  Lokum Salsa II 84
  Lokum Salsa III 262
  Lokale usługowe 3147
  Razem 3600734 912
  Razem 3601 646
  Oferta Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper na dzień 30.06.2018 r. obejmowała 928 lokali we Wrocławiu i Krakowie.
  Oferta na dzień 30.06.2018 r. Liczba lokali
  Lokale w inwestycjach zakończonych 10
  Lokale w inwestycjach w realizacji 563
  Lokale w inwestycjach w przygotowaniu 355
  Suma 928
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  14
  3. Sytuacja finansowa Grupy Lokum
  Deweloper
  Wybrane dane finansowe Grupy prezentują poniższe tabele:
  Wybrane dane finansowe – Aktywa
  [w tys. PLN] 30.06.2018
  Udział31.12.2017 UdziałZmiana
  A K T Y WA
  1. Aktywa trwałe 44 3556%52 910 9%-16,2%
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 1101%10 317 2%-2,0%
  Nieruchomości inwestycyjne 1 835< 1%8 995 2%-79,6%
  Należności i pożyczki 171< 1% 239< 1%-28,3%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 32 115
  5%33 280 6%-3,5%
  Pozostałe aktywa trwałe 124< 1% 79< 1% 57,7%
  2. Aktywa obrotowe 654 98694%517 713 91%26,5%
  Zapasy 479 42969%331 135 58%44,8%
  Aktywa z tyt. umów z klientami 84 74212%27 238 5%211,1%
  Należności handlowe i pozostałe 58 1988%23 714 4%145,4%
  Pozostałe aktywa obrotowe 1 500< 1% 621< 1%141,4%
  Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 31 1174%135 005 24%-77,0%
  Aktywa razem 699 341100%570 623 100%22,6%
  Pierwsze półrocze 2018 roku to okres dalszego wzrostu sumy bilansowej do wartości ponad 699 mln PLN (wzrost o  22%), świadczący
  o  kontynuacji dynamicznego rozwoju Grupy. Struktura aktywów nie uległa istotnej zmianie. Nadal uwidacznia się dominacja aktywów
  obrotowych, z których zdecydowaną większość stanowią zapasy, gdzie prezentowane są nakłady ponoszone na realizowane projekty bu-
  dowlane, przeznaczone na sprzedaż. Istotnie wzrósł poziom aktywów z tytułu umów z klientami, gdzie prezentowane są środki pieniężne
  zgromadzone na rachunkach powierniczych (wzrost o  221%). Wartość należności krótkoterminowych również znacznie się zwiększyła
  na skutek zapłaconych zaliczek na poczet zakupu nowych gruntów (wzrost o  145%). Wzrost wartości zapasów o  ponad 148 mln PLN
  potwierdza rosnącą skalę działalności na rynku wrocławskim i krakowskim, a stan środków pieniężnych na koniec półrocza przy wsparciu
  dostępnych linii kredytowych, wyemitowanych obligacji i wpłat klientów umożliwia zachowanie właściwej płynności przy realizacji pro -
  jektów deweloperskich.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  15
  Wybrane dane finansowe – Pasywa
  [w tys. PLN] 30.06.2018
  Udział31.12.2017 UdziałZmiana
  PASYWA
  1. Kapitał własny 269 03338%297 313 52%-9,5%
  Kapitał zakładowy 3 600< 1%3 600 < 1%0,0%
  Pozostałe kapitały 137 80120%159 565 28%-13,7%
  Zysk/strata z lat ubiegłych 142 33420%64 280 11%121,7%
  Zysk/strata netto przypadający
  akcjonariuszom jednostki dominującej -7 257
  < 1%71 410 13%-110,3%
  Udziały niedające kontroli -7 444< 1%-1 542 < 1%382,7%
  2. Zobowiązania 430 30862%273 310 48%57,4%
  Zobowiązania długoterminowe 197 53228%182 660 32%8,1%
  Zobowiązania krótkoterminowe 232 77633%90 650 16%156,8%
  Pasywa razem 699 341100%570 623 100%22,6%
  W strukturze pasywów daje się zauważyć zmianę źródeł finansowania – na dzień 30.06.2018 r. kapitał własny stanowił 38% pasywów ogó -
  łem. W  obszarze zewnętrznych źródeł finansowania przeważały zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 33% sumy bilansowej.
  Największy wpływ na wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych miał wzrost wartości zobowiązań z tytułu umów z klientami do po -
  ziomu 204 mln PLN stanowiący potencjał rozpoznania przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku. Wzrost w obszarze zobowiązań
  długoterminowych był następstwem wykorzystywanego na dzień 30.06.2018 r. kredytu.
  Wybrane dane finansowe – Rachunek zysków i strat
  [w tys. PLN]
  (wariant kalkulacyjny) 01.01.2018-
  30.06.2018 01.01.2017-
  30.06.2017 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 13 52610 678 26,7%
  Koszt własny sprzedaży 9 0036 92530,0%
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 5233 75220,5%
  Koszty sprzedaży 5 8065 09514,0%
  Koszty ogólnego zarządu 4 0533 825 5,9%
  Zysk (strata) na sprzedaży -5 336-5 168 3,3%
  Pozostałe przychody operacyjne 1 0171 664-38,9%
  Pozostałe koszty operacyjne 5061 330 -61,9%
  Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych(+/-) –––
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 826-4 834 -0,2%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 558-8 085 5,8%
  Zysk (strata) netto -7 578-7 285 4,0%
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
  dominującego -7 257
  -6 896 5,2%
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  16
  Osiągnięte w pierwszym półroczu 2018 roku przychody wyniosły 13,5 mln PLN, co jest konsekwencją rozpoznania w wyniku 24 lokali (po-
  dobnie jak w okresie porównawczym, tj. od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji
  poszczególnych inwestycji – większość lokali zostanie rozpoznana w wyniku w drugiej połowie roku. Potencjał rozpoznań to 973 lokale.
  Ze względu na rosnącą skalę działalności zanotowano wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu (5,9%) oraz kosztów sprzedaży (14,0%).
  Na wysokość kosztów ogólnego zarządu główny wpływ miały koszty związane z nabytymi nieruchomościami za sprawą wyższych obcią-
  żeń z tytułu podatków od nieruchomości. Wzrost kosztów sprzedaży związany jest głównie z rozpoczęciem i zintensyfikowaniem działań
  sprzedażowych wrocławskich inwestycji Lokum Di Trevi, Victoria i Vena oraz inwestycji krakowskich – Vista i Siesta. Wynik netto Grupy był
  w pierwszym półroczu 2018 roku niższy o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  Wskaźnik Formuła obliczeniowa Wartość
  30.06.2018 30.06.2017
  Wskaźniki rentowności
  wskaźnik rentowności sprzedaży Zysk na sprzedaży/Przychody ze sprzedaży -40,0%-48,4%
  wskaźnik rentowności netto Zysk netto/Przychody ze sprzedaży -56,0%-68,2%
  wskaźnik rentowności majątku (ROA) Zysk netto w okresie/Wartość aktywów 10,9%4,8%
  wskaźnik rentowności kapitału
  własnego (ROE) Zysk netto w okresie/Kapitał własny
  28,4%11,4%
  30.06.2018 30.06.2017
  Wskaźniki płynności
  wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe 2,813,03
  wskaźnik płynności szybkiej [Aktywa obrotowe-Zapasy]/Zobowiązania krótkoterminowe 0,750,86
  wskaźnik płynności gotówkowej Środki pieniężne/Zobowiązania krótkoterminowe 0,130,54
  Wskaźniki sprawności działania
  wskaźnik cyklu zapasów w dniach Stan zapasów/[Przychody ze sprzedaży/liczba dni w okresie] 6 4165 692
  wskaźnik cyklu należności w dniach Należności krótkoterminowe/[Przychody ze sprzedaży/liczba
  dni w okresie] 1 913
  1 181
  wskaźnik cyklu zobowiązań
  krótkoterminowych w dniach Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania krótkoterminowe /[Koszt własny sprzedaży/
  liczba dni w okresie] 2 211
  1 622
  Wskaźniki zadłużenia
  wskaźnik ogólnego poziomu
  zadłużenia Ogółem zadłużenie/Wartość pasywów
  61,5%57,7%
  wskaźnik zadłużenia kapitału
  własnego Ogółem zadłużenie/Kapitał własny
  159,9%136,4%
  trwałość struktury finansowania [Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe]/Wartość
  pasywów 66,7%
  69,4%
  wskaźnik dźwigni finansowej
  wyemitowanych obligacji Zadłużenie Finansowe Netto*/Kapitał własny
  0,270,27
  *Zadłużenie Finansowe Netto – oznacza wartość Zadłużenia Finansowego pomniejszoną o środki pieniężne, w tym środki pieniężne zgromadzone na otwartych oraz zamkniętych mieszkaniowych rachun-
  kach powierniczych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  17
  W pierwszym półroczu 2018 roku wskaźniki rentowności wykazały podobne trendy jak w porównywalnym okresie. Wartość wskaźników
  ROA i ROE została zaprezentowania z uwzględnieniem wyniku netto z okresu czterech kolejnych kwartałów zakończonych 30.06.2018 r.,
  wyniosły one odpowiednio 10,9% oraz 28,4%.
  Wskaźniki płynności potwierdzają dobrą sytuację w obszarze regulowania bieżących zobowiązań. Wskaźnik bieżącej płynności utrzymuje
  się na wysokim poziomie 2,81 – pomimo spadku wartości spowodowanego wzrostem wartości zapasów oraz wzrostem zobowiązań krót -
  koterminowych.
  Grupa zanotowała wzrost stanu zapasów oraz należności krótkoterminowych, co wpłynęło na znaczący wzrost wskaźników cyklu zapasów
  i należności. Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych uległ znacznemu wzrostowi poprzez wzrost zobowiązań krótkoterminowych
  związany głównie z niezafakturowanymi wpłatami klientów na rachunki powiernicze.
  W obszarze zewnętrznych źródeł finansowania odnotowano wzrost ogólnego poziomu zadłużenia – wskaźnik ogólnego poziomu zadłu-
  żenia wyniósł 61,5%. Wskaźnik trwałości struktury finansowej utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 66,7%.
  Zdaniem zarządu aktualna kondycja finansowa Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper pozwala na dalsze realizowanie przyjętej strategii
  rozwoju.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  18
  4. Struktura własności i władze Lokum
  Deweloper S.A.
  4.1. Kapitał akcyjny
  Na dzień 30.06.2018 r. kapitał zakładowy Lokum Deweloper S.A. wynosił 3 600 000 PLN i dzielił się na 18 000 000\
  akcji o wartości 0,20 PLN
  każda. Kapitał został w całości opłacony.
  Seria Rodzaj akcji Liczba akcji danej serii
  A zwykłe na okaziciela 500.000
  B1 zwykłe na okaziciela 1.000.000
  B2 zwykłe na okaziciela 1.500.000
  B3 zwykłe na okaziciela 2.000.000
  B4 zwykłe na okaziciela 2.500.000
  B5 zwykłe na okaziciela 3.000.000
  B6 zwykłe na okaziciela 4.500.000
  C zwykłe na okaziciela 3.000.000
  4.2. Akcjonariat
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu Lokum Deweloper S.A. przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Liczba akcjiLiczba głosów Udział w kapitale
  podstawowym Udział w głosach
  na WZA
  Halit s.à r.l. 15 100 000 15 100 000 83,89% 83,89%
  Pozostali
  akcjonariusze 2 900 000
  2 900 000 16,11% 16,11%
  razem 18 000 000 18 000 000 100% 100%
  Lokum Deweloper S.A. jest bezpośrednio kontrolowana przez Halit s.à r.l. z  siedzibą w  Luksemburgu, a  pośrednio przez Pana Dariusza
  Olczyka będącego przewodniczącym rady nadzorczej Spółki, który posiada 100% udziałów Halit s.à r.l.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  19
  4.2.1. Zmiany w zakresie struktury akcjonariatu
  Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Wal-
  nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) na dzień sporządzenia i zatwierdzenia przez zarząd Spółki niniejszego sprawozdania.
  Stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zmiana w okresie
  od publikacji raportu za I kw. 2018
  Akcje % kapitału Liczba głosów % głosów Akcje
  Halit s.à r.l. 15 100 000 83,8915 100 000 83,89 –
  Zestawienie stanu posiadania akcji Lokum Deweloper S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Lokum
  Deweloper S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.
  Stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zmiana w okresie
  od publikacji raportu za I kw. 2018
  Akcje Opcje na akcje RazemAkcjeOpcje na akcje
  Zarząd
  Bartosz Kuźniar 306 000 306 00072 000 –
  Tomasz Dotkuś 1 100 1 100600
  Rada Nadzorcza
  Jan Olczyk 13 350 13 350––
  Arkadiusz Król 11 401 11 4011 000 –
  Dariusz Olczyk
  (pośrednio jako udziałowiec
  Halit s.à r.l.)* 15 100 000 15 100 00––
  4.2.2. Uprawnienia akcjonariuszy i ograniczenia praw z akcji
  Zgodnie ze Statutem spółki Lokum Deweloper S.A. akcjonariuszom nie są przyznane szczególne uprawnienia ponad te wynikające wprost
  z  obowiązujących przepisów prawa. Statut nie przewiduje uprawnień osobistych przyznawanych akcjonariuszom, o  których mowa
  w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”).
  W spółce Lokum Deweloper S.A. nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące zbywalności akcji, w tym Statut nie uzależnia rozporządzenia
  akcjami imiennymi od zgody spółki, jak również postanowienia Statutu nie wprowadzają innych ograniczeń, co do możliwości rozporzą-
  dzania tymi akcjami.
  Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez
  posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi,
  przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
  Prawo uczestniczenia w  walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w  tzw. dniu rejestracji uczestnictwa
  w  walnym zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Uprawnieni z  akcji imiennych i  świadectw tymcza-
  sowych oraz zastawnicy i  użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w  walnym zgromadzeniu, jeżeli są
  wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  20
  4.2.3. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
  Statut Spółki nie przewiduje, aby posiadacze papierów wartościowych posiadali specjalne uprawnienia kontrolne. Wszelkim możliwym
  nadużyciom pozycji dominującej zapobiegają przepisy prawa, w  tym przede wszystkim przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i  Ustawy
  o Ofercie Publicznej oraz postanowienia Statutu Spółki przyznające szczególne uprawnienia mniejszościowym akcjonariuszom.
  4.2.4. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta
  Nie istnieją żadne ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby na stanowiskach kierowni-
  czych wyższego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Spółki.
  4.2.5. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo
  do podj\fcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
  Zgodnie z  §12 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki do kompetencji rady nadzorczej należy powoływanie i  odwoływanie członków zarządu oraz
  zawieszanie ich w czynnościach.
  Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Rada nadzorcza jednemu z powołanych członków za-
  rządu powierza funkcję prezesa zarządu; w przypadku zarządu wieloosobowego co najmniej jednemu członkowi zarządu rada nadzorcza
  powierza funkcję wiceprezesa zarządu.
  Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu
  Spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.
  Tryb pracy zarządu określa Regulamin zarządu uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą.
  Spółka nie przyznała indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień do powoływania lub odwoływania członków
  zarządu, które wygasałyby najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.
  Zgodnie ze Statutem Spółki zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bądź wykupu akcji.
  4.3. Organy Spółki
  Organami Spółki są:
  − zarząd,

  − rada nadzorcza,

  − Walne Zgromadzenie.
  4.3.1. Zarząd
  Funkcja Imię i nazwisko
  prezes zarządu Bartosz Jan Kuźniar
  wiceprezes zarządu ds. finansowych Tomasz Waldemar Dotkuś
  W okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. skład zarządu nie uległ zmianie.
  W dniu 19.03.2018 r. rada nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 1 kwietnia 2018 roku zarządu Spółki na okres
  wspólnej 3-letniej kadencji. Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  21
  4.3.2. Rada nadzorcza
  Na dzień 30.06.2018 r. skład rady nadzorczej Lokum Deweloper S.A. przedstawiał się następująco:
  Funkcja Imię i nazwisko
  przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Olczyk
  wiceprzewodniczący rady nadzorczej Jan Olczyk
  sekretarz rady nadzorczej Arkadiusz Król
  członek rady nadzorczej Bartosz Krzesiak
  członek rady nadzorczej Emilia Sawicka
  W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. skład rady nadzorczej nie uległ zmianie.
  Obecna kadencja rady nadzorczej Emitenta zakończy się w dniu 12.04.2021 r. Mandaty członków rady nadzorczej wygasną z dniem odby -
  cia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 (art. 386 § 2 k.s.h. w zw.
  z art. 369 § 4 k.s.h.).
  4.3.3. Walne Zgromadzenie
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także mogą się odbywać w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszeń o zwołaniu Wal-
  nego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Jako organ spółki Walne Zgromadzenie
  działa w oparciu o przepisy Rozdziału 3 Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu. Regulamin Walnego Zgromadzenia
  szczegółowo określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradowało w dniu 24.04.2018 r. Walne Zgromadzenie odbyło się na podstawie formalnego zwo -
  łania w trybie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 k.s.h. Przebieg Walnego Zgromadzenia był zgodny z przepisami Kodeksu spółek
  handlowych, zapisami Statutu oraz regulacjami zawartymi w Regulaminie. Żadna z podjętych uchwał nie stała się przedmiotem postępo -
  wania sądowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło m.in. uchwały w przedmiocie:

  − zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017–31.12.2017,

  − zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017–31.12.2017,

  − zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017,

  − zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-
  31.12.2017,

  − przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz
  wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,

  − udzielenia przewodniczącemu rady nadzorczej Dariuszowi Olczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
  obrotowym 01.01.2017–31.12.2017,

  − udzielenia członkowi rady nadzorczej Janowi Olczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  01.01.2017–31.12.2017,

  − udzielenia członkowi rady nadzorczej Emilii Sawickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
  01.01.2017–31.12.2017,

  − udzielenia członkowi rady nadzorczej Tomaszowi Dotkuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  01.01.2017–31.12.2017,

  − udzielenia członkowi rady nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obroto -
  wym 01.01.2017–31.12.2017,

  − udzielenia członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Król absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  01.01.2017–31.12.2017,

  − udzielenia członkowi zarządu Bartoszowi Kuźniar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017–
  31.12.2017,
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  22

  − udzielenia członkowi zarządu Marzenie Przeniosło absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017–
  31.12.2017,

  − udzielenia członkowi zarządu Tomaszowi Dotkusiowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  01.01.2017–31.12.2017,

  − ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków komitetu audytu,

  − ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
  4.4. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent
  Spółka w okresie objętym sprawozdaniem stosowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy
  zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym przez Radę GPW uchwałą z dnia 13 października
  2015 roku.
  Zbiór zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępny jest publicznie pod
  adresem:
  https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
  Oświadczenie na temat stanu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 znajduje się na stronie inter -
  netowej Spółki:
  https://inwestor.lokum-deweloper.pl/sites/inwestor.lokum-deweloper.pl/files/gpw_dobre_praktyki_lokum_deweloper.pdf
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk, Lokum Deweloper S.A. nie stosuje trzech zasad szczegółowych, tj. V.Z.5.,V.Z.6.,
  VI.Z.4. Natomiast Spółki nie dotyczą następujące zasady/ rekomendacje: I.Z.2., IV.R.2., IV.R.3., IV.Z.2., VI.R.3., VI.Z.1. oraz VI.Z.2.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  23
  5. Transakcje z podmiotami
  powiązanymi
  Spółka dominująca i jej jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  24
  6. Inne istotne informacje
  6.1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz w świetle wyników zaprezentowanych
  w śródrocznym sprawozdaniu
  Grupa Lokum Deweloper nie publikowała prognoz wyników finansowych na prezentowany okres sprawozdawczy.
  6.2. Wskazanie post\fpowań toczących si\f przed sądem, organem właściwym dla post\fpowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej
  Według stanu na dzień 30.06.2018 r. nie występowało żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbi-
  trażowego oraz organem administracji publicznej postępowania, dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostki od niej
  zależnej, których wartość byłaby istotna dla Spółki i Grupy.
  W dniu 8.02.2017 r. Spółka wytoczyła powództwo o zapłatę kwoty 425 830,00 PLN. W dniu 07.03.2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wy -
  dział Gospodarczy wydał wyrok zaoczny, w którym zasądził od pozwanej na rzecz Lokum Deweloper S.A. całą żądaną kwotę wraz z kosz-
  tami postępowania. Wyrok zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności i Spółka skierowała wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego
  przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Roberta Kapicy, który umorzył postępowanie egzekucyjne z  uwagi na jego bezsku-
  teczność. Postępowanie sądowe nie wpłynęło w sposób istotny na działalność Spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  25
  6.3. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk\f od niego zależną por\fczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu
  gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu
  W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca była poręczycielem kilku zobowiązań swoich jednostek zależnych.
  W dniu 28.09.2017 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wg prawa cywilnego za zobowiązania spółki Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp.k.
  wynikające z umowy kredytu nieodnawialnego na łączną kwotę 33 773 000,00 PLN zawartej przez Alior Bank Spółka Akcyjna z Lokum 7.
  Całkowita spłata kredytu ma nastąpić do 31.03.2020 r. Wartość zadłużenia z  tytułu kapitału kredytu na dzień 30.06.2018 r. wynosiła
  14 544 420,69 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie i refinansowanie kosztów netto inwestycji wielomieszkaniowych realizowa-
  nych na działkach położonych we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego/Prusa.
  W  dniu 27.12.2017 roku została zawarta między Lokum Deweloper S.A. a  spółką Lokum Holding 1 sp. z  o.o. umowa poręczenia. Lokum
  Deweloper S.A. (Poręczyciel) nieodwołalnie i bezwarunkowo poręczył zgodnie z art. 876 Kodeksu cywilnego za należyte i terminowe wy -
  konanie przez Lokum Holding 1 sp. z o.o. zobowiązań z tytułu emisji obligacji tejże spółki wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu
  z dnia 27.12.2017 r. Poręczyciel poręczył do kwoty 630 180 000,00 PLN. Poręczenie zostało udzielone na okres od dnia zawarcia ww. umowy
  do dnia 29.12.2024 r. Obligatariuszem wyemitowych obligacji jest Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
  W  dniu 2.03.2018 r. Spółka dominująca udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania spółki Olczyk sp. z  o.o. Lokum 10 sp.k. wystę -
  pującej jako wystawca weksla własnego niezupełnego (in blanco), na dowód czego złożyła na wekslu swoje podpisy jako poręczyciel za
  wystawcę. Weksel ten stanowi zabezpieczenie wierzytelności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (dalej jako PKO BP)
  wynikających z umowy kredytu inwestorskiego na łączną kwotę 40 895 000,00 PLN zawartej przez PKO BP z Lokum 10. Wartość zadłużenia
  z tytułu kapitału kredytu na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 0,00 PLN. W związku z brakiem planów na dalsze wykorzystanie kredytu, umowa
  została rozwiązana po zakończeniu okresu sprawozdawczego za porozumieniem stron.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  26
  6.4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b\fdą miały wpływ na osiągni\ft\ e przez niego wyniki w perspektywie co najmniej
  kolejnego kwartału
  Istotne znaczenie dla osiąganych przez Grupę wyników będzie miała sytuacja makroekonomiczna, w szczególności w zakresie dostępno -
  ści kredytów hipotecznych dla potencjalnych klientów, jak również planowana i realizowana przez administrację rządową i samorządową
  polityka mieszkaniowa i gospodarka przestrzenna.
  Czynniki te w dużej mierze determinują popyt na nowe mieszkania, ich strukturę i cenę oraz lokalizację.
  Uproszczenie przepisów regulujących proces inwestycyjny poprzez deregulację procedur planistycznych, prawa budowlanego, warun-
  ków technicznych, a  także prawa środowiskowego czy ustawy o  kształtowaniu ustroju rolnego może doprowadzić do spadku kosztów
  realizacji inwestycji.
  Lokum Deweloper S.A. oraz spółki z  Grupy koncentrują swoją działalność w  zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego
  w  segmencie mieszkań o  podwyższonym standardzie we Wrocławiu i  w  Krakowie. Grupa zakłada długoterminowy wzrost wartości po -
  przez zwiększanie skali działalności z  jednoczesnym zachowaniem osiąganych dotychczas ponadprzeciętnych marż. Strategia ta będzie
  realizowana dzięki wytycznym szczegółowo określonym przez zarząd:

  Ÿ dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez finansowanie działalności w oparciu o kapitały własne, w tym zyski zatrzymane, oraz wpłaty
  od klientów, kredyty bankowe i emisje obligacji; zapewnienie Grupie właściwych sposobów finansowania, zarówno dla prowadzonych,
  jak i planowanych projektów deweloperskich,

  Ÿ utrzymywanie właściwego poziomu oferty mieszkań; realizacja projektów deweloperskich o unikatowych walorach architektonicznych
  – wysoka jakość i funkcjonalne układy budowanych mieszkań, oryginalnie zaaranżowane części wspólne, atrakcyjna lokalizacja, dopa-
  sowanie do potrzeb rynku,

  Ÿ dalsza rozbudowa banku ziemi; nabywanie atrakcyjnych cenowo nieruchomości gruntowych położonych w preferowanych przez klien-
  tów lokalizacjach i wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  27
  7. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia
  7.1. Ryzyko finansowe
  Do głównych instrumentów finansowych, z  których korzysta Grupa, należą obligacje, pożyczki, kredyty, leasing oraz środki pieniężne,
  lokaty krótkoterminowe i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Grupa posiada ponadto należności i zobowiązania z tytułu
  dostaw i usług powstałe w wyniku prowadzonej działalności.
  Zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy koordynowane jest przez Spółkę dominującą. W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą
  wagę mają następujące cele:

  Ÿ zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych,

  Ÿ stabilizacja wahań wyniku finansowego Grupy,

  Ÿ osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł finansowania działań inwestycyj-
  nych.
  Grupa nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony ekonomicznej przeprowadzane transakcje mają
  charakter zabezpieczający przed określonym ryzykiem.
  Podstawowe rodzaje ryzyka finansowego Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z  płynnością, ryzyko walutowe,
  ryzyko kredytowe i ryzyko zmiany cen. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka.
  7.1.1. Ryzyko stopy procentowej
  Grupa jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań finansowych:
  Ÿ kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne,

  Ÿ leasing finansowy.
  Wysokość oprocentowania określa się przede wszystkim z  uwzględnieniem stawki WIBOR 3M lub WIBOR 6M powiększonej o  marżę.
  W  kwietniu 2017 roku dla nowo udzielanych w  ramach Grupy pożyczek przyjęto wysokość oprocentowania na poziomie określonym
  warunkami emisji obligacji serii D wyemitowanych przez jednostkę dominującą. Po emisji obligacji serii E, w grudniu 2017 roku dla nowo
  udzielanych w ramach Grupy pożyczek przyjęto wysokość oprocentowania na poziomie określonym warunkami emisji obligacji serii E.
  Grupa zarządza ryzykiem stopy procentowej poprzez wprowadzenie wewnętrznej polityki zabezpieczeń, określającej m.in.:
  Ÿ monitoring rentowności realizowanych projektów oraz przyjętego budżetu,

  Ÿ pomiar i monitoring pozycji bilansowych narażonych na ryzyko,

  Ÿ zasady raportowania Zarządowi zawartych transakcji,

  Ÿ zasady wyceny zawartych transakcji.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  28
  7.1.2. Ryzyko związane z płynnością
  Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. utraty lub ograniczenia zdolności do regulowania zobowiązań, jak i  pla-
  nowanych i  nieplanowanych wydatków związanych z  prowadzoną działalnością. Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się poprzez
  comiesięczne kontrolowanie i  raportowanie mierników płynności finansowej, monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowa-
  nia na środki pieniężne w  zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące monitorowane w  okresach tygodniowych)
  oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w  okresach
  miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z  dostępnymi źródłami pozyskania środków (zwłaszcza poprzez oce -
  nę zdolności pozyskania finansowania w  postaci kredytów) oraz konfrontowane z  inwestycjami wolnych środków. Główne kontrole,
  następujące cyklicznie co miesiąc, polegają na przedstawieniu Zarządowi podstawowych raportów związanych z działalnością operacyjną,
  inwestycyjną i  finansową Grupy wraz z  ich komentarzem. Celem raportowania jest zaznajomienie Zarządu z  ogólną sytuacją finansową
  Grupy. Pracownicy działu finansowego analizują sytuację i kondycję finansową spółek Grupy, porównują osiągnięte wyniki z wielkościami
  planowanymi oraz badają wielkość odchyleń, a następnie ustalają możliwe do wykorzystania środki zaradcze.
  Ze względu na dynamiczny charakter prowadzonej działalności, Grupa zachowuje elastyczność finansowania poprzez dostępność środ-
  ków pieniężnych i różnorodność źródeł finansowania.
  Zdaniem zarządu Grupa ma wystarczającą ilość środków pieniężnych do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań. Minimalizacja
  ryzyka płynności w dłuższej perspektywie czasu realizowana jest poprzez dostępność kredytów bankowych. Grupa może w każdej chwili
  skorzystać z finansowania, uruchamiając środki z przyznanych linii kredytowych w bankach.
  7.1.3. Ryzyko walutowe
  Większość transakcji w Grupie przeprowadzanych jest w PLN, wpływ ryzyka walutowego na wyniki Grupy jest znikomy.
  7.1.4. Ryzyko kredytowe
  Głównymi aktywami finansowymi Spółki są środki na rachunkach bankowych, gotówka, należności z tytułu dostaw i usług oraz inne na-
  leżności, które reprezentują największą ekspozycję na ryzyko kredytowe w relacji do aktywów finansowych. Spółki z  Grupy rozliczają się
  ze swoimi klientami w głównej mierze na podstawie przedpłat. Akt notarialny przenoszący własność lokalu podpisywany jest najczęściej
  w  momencie, kiedy należność za dany lokal została uiszczona. Wobec powyższego ekspozycja na ryzyko kredytowe należności z tytułu
  dostaw i  usług jest znikoma. Ryzyko kredytowe powstaje w  przypadku środków pieniężnych oraz depozytów w  bankach i  instytucjach
  finansowych, a  także w  odniesieniu do klientów Grupy w  postaci nierozliczonych należności (ryzyko niewypłacalności). Grupa posiada
  procedury pozwalające ocenić wiarygodność kredytową klientów. Grupa nie identyfikuje znaczącej koncentracji ryzyka. W  przypadku
  instytucji finansowych i banków Grupa korzysta z usług renomowanych jednostek.
  7.1.5. Ryzyko zmiany cen
  Grupa Lokum Deweloper monitoruje ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.
  W  roku 2018 Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń. W  okresie sprawozdawczym nie zawarto i  nie były aktywne transakcje
  pochodne.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  29
  7.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Grupy
  Poniżej zostały opisane czynniki ryzyka specyficzne dla Grupy oraz branży deweloperskiej. Są to czynniki ryzyka, które Grupa zidentyfiko -
  wała, jako ryzyka mogące mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy Grupy. Przedstawione czynniki ryzyka
  nie muszą być jedynymi, jakie mogą zagrażać Grupie.
  7.2.1. Ryzyko działania w warunkach silnej konkurencji ze strony innych podmiotów
  Rynek deweloperski w Polsce jest obszarem wysoce konkurencyjnym. Działalność licznych podmiotów może doprowadzić do nadpodaży
  nieruchomości mieszkaniowych lub do wzrostu cen gruntów dla nowych inwestycji, co może wpłynąć na rentowność realizowanych pro -
  jektów deweloperskich.
  7.2.2. Wahania koniunktury branży
  Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce charakteryzuje się wahaniami koniunktury, w związku z którymi liczba oddawanych no -
  wych mieszkań zmienia się z  roku na rok w  zależności m.in. od: ogólnych czynników makroekonomicznych w  Polsce, zmian demogra-
  ficznych w  danych obszarach miejskich, dostępności finansowania oraz cen mieszkań już istniejących. Zwiększony popyt na nierucho -
  mości mieszkaniowe powoduje zwykle wzrost marży realizowanej przez deweloperów oraz zwiększenie liczby prowadzonych, nowych
  projektów deweloperskich. W związku ze znaczącym odstępem czasu pomiędzy decyzją o rozpoczęciu projektu deweloperskiego, a jego
  zakończeniem, istnieje ryzyko, że po jego ukończeniu rynek będzie nasycony i sprzedaż mieszkań po zakładanych cenach i marżach będzie
  zagrożona. Grupa wybiera takie lokalizacje dla swoich inwestycji i  tak kształtuje ofertę mieszkaniową, by była ona odporna na wahania
  koniunktury.
  7.2.3. Dost\fpność nowych terenów inwestycyjnych
  Pomimo obserwowanej tendencji wzrostu cen gruntów, Grupa dokonuje zakupu nowych gruntów w  atrakcyjnych cenach umożliwiają-
  cych realizowanie zadowalających marż. Jest to możliwe dzięki wieloletniej obecności na rynku, zdobytemu doświadczeniu oraz wypra-
  cowanej pozycji. Grupa we własnym zakresie aktywnie analizuje rynek nieruchomości gruntowych, a także współpracuje z firmami zajmu-
  jącymi się pośrednictwem w  obrocie nieruchomościami. Wieloletnia współpraca z  tymi podmiotami pozwala na wczesne pozyskiwanie
  informacji o  nieruchomościach przewidzianych do sprzedaży, co wraz ze zdolnością szybkiego przeprowadzenia analizy nieruchomości
  i podejmowania decyzji zakupowych umożliwia zakup gruntu przed konkurencją. Grupa prowadzi własne analizy rynkowe oraz dodatko -
  wo wspiera się specjalistycznymi zewnętrznymi opracowaniami. Ponadto Grupa dąży do nabywania gruntów przeznaczonych pod inwe -
  stycje, posiadających wystarczające uregulowania planistyczne.
  7.2.4. Koszty realizacji projektów deweloperskich
  Grupa narażona jest na ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektów deweloperskich w zakresie cen usług świadczonych przez podwyko -
  nawców oraz cen materiałów budowlanych. Model biznesowy Grupy zakłada pełnienie we wszystkich realizowanych projektach zarówno
  funkcji inwestora, jak i  generalnego wykonawcy. Skokowy wzrost cen materiałów budowlanych może pojawić się w  przypadku znaczą-
  cego wzrostu popytu na materiały budowlane lub usługi podwykonawców znacznie przewyższającego ich możliwą podaż. Długotrwały
  proces inwestycyjny związany z prowadzonymi projektami powoduje, iż Grupa może nie być w stanie przewidzieć zmiany cen materiałów
  oraz usług świadczonych przez podwykonawców ustalając cenę mieszkania w ofercie przedsprzedażowej.
  Grupa ogranicza ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektów deweloperskich poprzez długotrwałą współpracę z podwykonawcami oraz
  dobrze zdywersyfikowaną bazę dostawców. Ze względu na swoją pozycję rynkową Grupa jest w stanie negocjować ceny z dostawcami, co
  umożliwia osiąganie zadowalających marż.
  7.2.5. Terminowość realizacji projektów deweloperskich
  Działalność deweloperska cechuje się koniecznością prowadzenia długoterminowych projektów (trwających od kilkunastu do kilkudzie -
  sięciu miesięcy). Rozpoznanie sprzedaży w rachunku wyników ma miejsce w ostatnim etapie projektu deweloperskiego, tj. w momencie
  zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu (umowy przenoszącej własność) lub przekazania lokalu nabywcy po wpłacie min. 80% ceny
  i spełnieniu dodatkowych warunków, umożliwiających przeniesienie na nabywcę praw i ryzyk związanych z użytkowaniem lokalu. Z uwagi
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  30
  na czas trwania projektu, a także poziom jego skomplikowania inwestor musi liczyć się z możliwością wystąpienia opóźnień w realizacji
  projektów – np. na skutek wydłużenia się terminów administracyjno-prawnych uzyskiwania odpowiednich decyzji i zezwoleń, niekorzyst -
  nych warunków atmosferycznych, wzrostu cen lub niedoboru materiałów. Projekty realizowane przez Grupę wymagają znacznych nakła-
  dów kapitałowych w fazie przygotowania, a następnie w fazie budowy.
  Grupa ogranicza powyższe ryzyko dzięki niekorzystaniu z zewnętrznych usług generalnych wykonawców w prowadzonych projektach, co
  przekłada się na większą kontrolę prowadzonych projektów oraz możliwość szybkiego reagowania w  sytuacjach kryzysowych. Ponadto
  Grupa ogranicza powyższe ryzyko zwłaszcza przy dużych projektach deweloperskich poprzez ich etapowanie w ramach poszczególnych
  zadań inwestycyjnych.
  7.2.6. Prowadzone post\fpowania administracyjne w zakresie prawa zagospodarowania nieruchomości oraz prawa budowlanego
  Działalność Grupy w zakresie projektów deweloperskich wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych decyzji i zezwoleń administra-
  cyjnych. Podmioty Grupy muszą uzyskiwać w szczególności decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych miejscowym
  planem zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę, co może wiązać się z koniecznością pozyskiwania dodatkowych
  dokumentów takich jak uzgodnienia, opinie, czy zgody właścicieli lub posiadaczy sąsiednich nieruchomości. Dodatkowo w toku prowa-
  dzenia inwestycji istnieje ryzyko wstrzymania jej prowadzenia przez właściwe organy, w szczególności wskutek protestów właścicieli lub
  posiadaczy sąsiednich nieruchomości lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
  Po zakończeniu procesu budowlanego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowo w trakcie procesu inwestycyjne -
  go, w niektórych przypadkach, koniecznym jest uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, zaś w każdym przypadku dla obrotu wybudo -
  wanymi lokalami niezbędne jest uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Uzyskiwanie stosownych aktów administracyjnych wiąże
  się często z długotrwałymi postępowaniami administracyjnymi, co powoduje powstanie ryzyka braku możliwości zakończenia poszcze -
  gólnych faz inwestycji w zakładanych przez Grupę terminach. W szczególności opóźnienie w wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowa-
  nie przez uprawniony organ może przesunąć datę przekazania lokalu, która stanowi równocześnie datę ewidencjonowania przychodów
  ze sprzedaży mieszkań i lokali.
  7.2.7. Warunki atmosferyczne
  Działalność w branży deweloperskiej charakteryzuje się zauważalną wrażliwością na panujące warunki pogodowe. Grupa przy opracowy -
  waniu harmonogramu realizacji projektów deweloperskich i budżetowaniu wyników finansowych zakłada typowe warunki atmosferycz-
  ne dla danych pór roku. Zazwyczaj lepsze warunki do prowadzenia prac budowlanych istnieją w miesiącach letnich, natomiast znacznie
  pogarszają się w miesiącach zimowych, szczególnie podczas zalegania pokrywy śnieżnej i występowania mrozu. Również niestandardowe
  w  danych okresach zjawiska pogodowe, w  tym okresy ulewnych deszczy latem lub bardzo niskie temperatury w  miesiącach zimowych
  mogą utrudnić prowadzone prace.
  Nie można wykluczyć ryzyka, że nietypowe lub skrajnie niekorzystne warunki pogodowe przedłużą proces budowy i opóźnią termin prze -
  kazania mieszkań klientom, a w efekcie opóźnią termin księgowania przychodów Grupy.
  7.2.8. Dost\fpność finansowania
  Istnieje ryzyko, że pozyskanie finansowania dla projektów inwestycyjnych będzie możliwe na warunkach nieakceptowalnych dla Grupy
  lub Grupa nie będzie mogła pozyskać dodatkowego finansowania dla projektów inwestycyjnych. Rozwój działalności Grupy może ulec
  ograniczeniu, jeżeli pozyskiwanie przez nią środków finansowych będzie nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na
  niekorzystnych warunkach.
  Grupa ogranicza powyższe ryzyko dzięki dywersyfikacji źródeł finansowania zewnętrznego pomiędzy kredyty bankowe i  obligacje oraz
  bieżący monitoring alternatywnych opcji.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  31
  7.3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność
  7.3.1. Czynniki makroekonomiczne
  Działalność Grupy uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej Polski. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki uzyskane przez Grupę
  mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i fiskalna Państwa, popyt konsumpcyjny, poziom bezrobocia, charaktery -
  styka demograficzna populacji, nastroje konsumenckie społeczeństwa, poziom dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych
  w Polsce, dostępność kredytów, sytuacja w branży budowlanej i deweloperskiej. Zarówno powyższe czynniki, jak i kierunek oraz poziom
  ich zmian, mają wpływ na realizację założonych przez Grupę celów.
  7.3.2. Regulacje prawne
  Dla polskiego systemu prawnego w  ostatnich latach, a  także obecnie, charakterystyczne są częste zmiany przepisów oraz niejednolite
  orzecznictwo sądowe. Należy też zwrócić uwagę na proces dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej oraz od-
  działywanie orzecznictwa europejskiego na rozstrzygnięcia w  indywidualnych sprawach. Niewątpliwie wskazane czynniki stanowią po -
  tencjalny element ryzyka i mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Grupy. Dotyczy
  to w szczególności przepisów regulujących rynek deweloperski, rynek papierów wartościowych (w tym w zakresie obowiązków informa-
  cyjnych), stosunki pracy, ubezpieczenia społeczne, a także szeroko rozumiany system prawa cywilnego. Możliwe jest też, że zostanie roz-
  szerzony katalog rodzajów działalności wymagającej uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji. Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian
  przepisów lub ich interpretacji w przyszłości.
  7.3.3. Przepisy prawa podatkowego
  Polskie przepisy prawa podatkowego dotyczące w szczególności podatku dochodowego podlegają częstym modyfikacjom, obejmującym
  zarówno brzmienie poszczególnych regulacji, jak również sposób stosowania ich wykładni przez organy podatkowe i sądy administracyj-
  ne. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być
  przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji, a ewentualne dodatkowe
  zobowiązania podatkowe powstałe w ocenie takich organów kontrolnych muszą być uregulowane wraz z odsetkami. Brak odniesienia do
  utrwalonych regulacji prawnych w  Polsce powoduje występowanie w  obowiązujących przepisach niejasności i  niespójności potęgowa-
  nych niejednoznacznymi pojęciami i nieostrymi definicjami. Elementy te prowadza w praktyce do daleko idących trudności w stosowaniu
  regulacji prawa podatkowego, w  szczególności niejednokrotnie braku możliwości uzyskania zarówno ze strony organów podatkowych,
  jak i doradców podatkowych jednoznacznych zaleceń co do sposobu postępowania, który zapewniłby pewność co do poprawności doko -
  nywanych rozliczeń podatkowych. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno
  wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów nie-
  pewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bar -
  dziej rozwiniętym systemie podatkowym. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym poziom niepewności co do dokonywanych rozliczeń
  podatkowych są obowiązujące od 15 lipca 2016 r. przepisy Ordynacji Podatkowej wprowadzające do polskiego systemu prawa Ogólną
  Klauzulę Zapobiegającą Nadużyciom (tzw. klauzula GAAR). Istotą tych regulacji pozostaje przyznanie organom podatkowym uprawnienia
  do oceny, czy dana czynność gospodarcza jest realizowana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w da-
  nych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.
  Zważywszy na rozbudowaną strukturę grupy oraz finansowanie podmiotów grupy poprzez emisję obligacji nabywanych przez fundusz
  inwestycyjny zamknięty, grupa zdaje sobie sprawę z  potencjalnego zainteresowania organów skarbowych procesami gospodarczymi
  i  transakcjami dokonywanymi przez spółki wewnątrz grupy kapitałowej. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez
  okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w  którym nastąpiła zapłata podatku. W  wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe
  rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o  nieistotne dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Grupy na dzień
  30 czerwca 2018 roku nie było zasadności tworzenia odpowiednich rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe, jednak wska-
  zane czynniki powodują, iż finalnie ustalenie ostatecznego poziomu zobowiązań podatkowych w niektórych sytuacja może być uzależnio -
  ne od subiektywnej oceny danego zdarzenia na tle ogólnych i nieprecyzyjnych zapisów w prawie podatkowych. W konsekwencji, kwoty
  prezentowane i ujawniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji
  organu podatkowego
  .
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  32
  8. Inne istotne wydarzenia

  Ÿ W dniu 04.01.2018 r. Olczyk sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A. – spółka zależna, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć
  deweloperskich (Kupujący) zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewi-
  dencji jako działki nr 74/2 oraz 74/4 położonych w Krakowie przy ul. Klimeckiego, o łącznej powierzchni 1,6576 ha (Nieruchomość) wraz
  z  własnością położonych na działkach budynków, budowli i  urządzeń stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności. Cena
  nabycia Nieruchomości w kwocie 25 018 000 PLN netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 30 772 140 PLN. Zakup
  Nieruchomości został sfinansowany ze środków pochodzących z  emisji obligacji serii  E. Na Nieruchomości Emitent planuje realizację
  przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

  Ÿ W dniu 23.01.2018 r. Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A. – spółka zależna, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć
  deweloperskich (Kupujący) zawarła przedwstępną umowę (Umowa Przedwstępna), a  w  dniu 01.03.2018 r. umowę przenoszącą naby -
  cia prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 7/1 oraz 7/2 położonych we Wrocławiu przy
  ul. Jaskółczej i ul. Olszyńskiej, o łącznej powierzchni 0,8509 ha (Nieruchomość). Cena nabycia Nieruchomości została ustalona na kwotę
  7 800 000 PLN netto, do której został doliczony podatek. Łączna cena nabycia wyniosła 9 594 000 PLN brutto. Zakup Nieruchomości
  został sfinansowany ze środków pochodzących z  emisji obligacji Lokum 12 serii  A/2018. Na  Nieruchomości Spółka planuje realizację
  przedsięwzięcia deweloperskiego.

  Ÿ W dniu 30.01.2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) podjął Uchwałę Nr 83/2018, a Zarząd BondSpot
  S.A. („BondSpot”) podjął Uchwałę Nr 23/18 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na oka-
  ziciela serii E Emitenta. W  dniu 7.02.2018  r. Zarząd Giełdy podjął uchwałę Nr 104/2018, a  Zarząd BondSpot podjął uchwałę Nr 30/18
  w sprawie wyznaczenia na dzień 9.02.2018 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 obligacji
  na okaziciela serii E Emitenta o łącznej wartości nominalnej 100 000 000 PLN i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 PLN, oznaczo -
  nych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00080.

  Ÿ W  dniu 27.02.2018 r. zarząd spółki Olczyk sp. z  o.o. Lokum 12 S.K.A. (Lokum 12), podjął uchwałę nr 1/02/2018 w  sprawie emisji ob -
  ligacji serii A/2018 – łącznie nie więcej niż 984 obligacji o  wartości nominalnej 10 000 PLN każda, tj. o  łącznej wartości nominalnej
  9 840 000,00 PLN. Zgodnie z treścią uchwały obligacje wyemitowane zostały w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach. Propozycja
  nabycia obligacji serii A/2018 została skierowana w dniu 27.02.2018 r. wyłącznie do Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamknięte -
  go z siedzibą Krakowie. W dniu 27.02.2018 r. Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą Krakowie złożył nieodwo -
  łalną ofertę nabycia 984 obligacji serii A/2018, a  w  dniu 28.02.2018 r. nastąpił przydział obligacji. Cena emisyjna była równa wartości
  nominalnej. Obligacje zostały zarejestrowane w Rejestrze Obligacji.

  Ÿ W dniu 02.03.2018 r. Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 sp.k. (Lokum 10) – spółka zależna zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt
  inwestorski Nowy Dom (Umowa) z  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną z  siedzibą w  Warszawie (PKO BP), na
  mocy której Lokum 10 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 40 895 000 PLN (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinan-
  sowanie kosztów netto związanych z budową w ramach Zadania Inwestycyjnego pod nazwą „Etap IX” wyodrębnionego z Przedsięwzię -
  cia Deweloperskiego pod nazwą „LOKUM DI TREVI” zespołu trzech budynków wielomieszkaniowych (oznaczonych w projekcie budow -
  lanym numerami 1, 2 i 3, z garażem podziemnym (Inwestycja), realizowanego na działce położonej przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu.
  W  związku z  brakiem planów na dalsze wykorzystanie kredytu, umowa została rozwiązana po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  za porozumieniem stron.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  33

  Ÿ W dniu 19.03.2018 r. rada nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 1 kwietnia 2018 roku zarządu Spółki, na okres
  wspólnej 3-letniej kadencji. Kadencja obecnych członków zarządu kończy się z  dniem 31.03.2018 r. Zarząd Spółki został powołany na
  nową 3-letnią kadencję w niezmienionym składzie:
  − Bartosz Kuźniar – prezes zarządu,

  − Tomasz Dotkuś – wiceprezes zarządu ds. finansowych.

  • W  dniu 28.03.2018 r. zarząd Spółki podjął uchwałę w  sprawie wniosku zarządu o  przeznaczenie części zysku z  2017 roku oraz części
  kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy. Zgodnie z przywołaną uchwałą zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypra-
  cowana przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysku netto wypracowana przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiąca
  obecnie część kapitału zapasowego, w  łącznej kwocie 15 120 000 PLN, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom
  Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki przypadała kwota 0,84 PLN Dywidendy. Powyższa rekomendacja uwzględniała wysoki po -
  ziom kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych oraz jednostkowy wynik fi-
  nansowy Spółki za rok obrotowy 2017. Zarząd zawnioskował, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło jako dzień dywidendy
  datę 2.05.2018 r. oraz jako dzień wypłaty dywidendy datę 11.05.2018 r. Rekomendacja zarządu została przedstawiona radzie nadzorczej
  Spółki w  celu zaopiniowania, a  ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku z  2017 r. oraz części kapitału zapasowego
  Spółki na wypłatę dywidendy podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  • W dniu 28.03.2018 r. zarząd podjął także uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej. Nowa polityka dywidendowa stosowana
  będzie począwszy od dywidendy za bieżący rok obrotowy (tj. okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.), po Dywidendzie określonej powyżej.
  Nowa polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez zarząd Walnemu Zgromadzeniu kwoty dywidendy w wysokości do 50%
  zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy. Zarząd rekomendując Walnemu Zgromadze -
  niu wypłatę dywidendy będzie uwzględniał przede wszystkim wygenerowane przepływy gotówkowe i zysk netto wypracowany przez
  Grupę, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego.

  • W dniu 28.03.2018 r. Spółka dominująca otrzymała informację o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego nieograniczonego, organizowa-
  nego przez spółkę pod firmą Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji (Sprzedający) w zakresie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego
  nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, położonej w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 (Nieruchomość)
  o  łącznej powierzchni około 1,69 ha. Najkorzystniejszą ofertę w  przetargu złożyła Olczyk sp. z  o.o. Lokum 11 S.K.A. – spółka zależna,
  której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący). W  dniu 18.04.2018 r. strony zawarły wa-
  runkową umowę sprzedaży Nieruchomości. Cena nabycia została ustalona na kwotę 13,2 mln PLN netto. W dniu 17.05.2018 r. Kupująca,
  uzyskała informację w  zakresie skorzystania przez spółkę z  grupy kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i  Gazownictwo z  przysłu-
  gującego prawa pierwokupu, a  tym samym Kupująca wskazała na brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania
  wieczystego Nieruchomości.

  • W dniu 28.03.2018 r. LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (LD FIZ) złożył dyspozycję wykupu 1.991 certyfikatów in-
  westycyjnych serii B oraz 8.740 certyfikatów inwestycyjnych serii C Forum XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie
  (Forum XVIII FIZ). W  dniu 29.03.2018 r. wykupione zostało łącznie 10.731 certyfikatów inwestycyjnych (w  tym 1.991 serii B oraz 8.740
  serii C) Forum XVIII FIZ. W dniu 12.04.2018 r. Forum XVIII FIZ oraz LD FIZ zawarły umowę datio in solutum, na podstawie której Forum
  XVIII FIZ przeniosło na LD FIZ własność 42.012 zabezpieczonych obligacji imiennych serii B, wyemitowanych przez Lokum Holding  1
  spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą we Wrocławiu oraz 897 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A  wyemi-
  towanych przez Olczyk spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 12 spółka komandytowo-akcyjna z  siedzibą we Wrocławiu,
  celem spełnienia innego świadczenia w  miejsce ceny wykupu 10.731 certyfikatów inwestycyjnych Forum XVIII FIZ. Z  chwilą wykupu
  certyfikaty zostały umorzone.

  • W dniu 30.03.2018 r. Spółka otrzymała informację o wyniku licytacji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
  dla Wrocławia-Śródmieścia, pod nadzorem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia (Sąd), dotyczącej prawa użytkowania wieczy -
  stego nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z trzech działek wraz z prawem własności posadowionych na niej budyn-
  ków i urządzeń, położonej przy ul. Robotniczej 22, 24-36 we Wrocławiu (Nieruchomość), o łącznej powierzchni około 3,33 ha. Udzielenie
  przybicia co do nabycia praw do Nieruchomości zostało ogłoszone ustnie w  dniu 30.03.2018 r. na rzecz Olczyk sp. z  o.o. Lokum sp.k.
  – spółki zależnej, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Nabywca). W  dniu 10.05.2018 r.
  Nabywcy doręczono postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu o  udzieleniu przybicia, które stało się
  prawomocne z  dniem 07.04.2018 r. Przedmiotowa Nieruchomość została wylicytowana za cenę sprzedaży 27 mln PLN netto. Na po -
  czet ceny Nabywca zapłacił kwotę 1,82 mln PLN stanowiącą rękojmię. W dniu 12.06.2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  34
  Wydział Cywilny we Wrocławiu wydał postanowienie o  przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. Przysądzenie
  nastąpiło w  związku z  wykonaniem warunków licytacyjnych, tj. zapłaty całości ceny nabycia. Zakup został sfinansowany ze środków
  własnych. Zgodnie z przyjętą strategią na Nieruchomości planowana jest realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego.

  • W dniu 16.04.2018 r. rada nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o przeznaczenie części zysku z 2017 roku oraz
  części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy, a także dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

  • W dniu 24.04.2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania nie od-
  stąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z  punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu
  w stosunku do podjętych uchwał. W dniu 24.04.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8/04/2018 w sprawie
  przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz
  wyznaczenia dnia dywidendy i  dnia wypłaty dywidendy (Dywidenda). Zgodnie z  podjętą uchwałą nr 8/04/2018, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć cześć zysku za rok 2017 oraz cześć kapitału zapasowego Spółki łącznie w kwocie 15 120
  000,00 PLN do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Emitenta przypadała kwota 0,84 PLN Dywidendy. Dywidendą objęte
  są wszystkie akcje Emitenta w  liczbie 18.000.000 sztuk. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło jako dzień Dywidendy datę
  2.05.2018 r. oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 11.05.2018 r.

  • W dniu 27.04.2018 r. LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (LD FIZ) złożył dyspozycję wykupu 7 certyfikatów inwesty -
  cyjnych serii B Forum XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (Forum XVIII FIZ). W dniu 30.04.2018 r. wykupione
  zostało 7 certyfikatów inwestycyjnych serii B Forum XVIII FIZ. W dniu 07.05.2018 r. Forum XVIII FIZ oraz LD FIZ zawarły umowę datio in
  solutum, na podstawie której Forum XVIII FIZ przeniosło na LD FIZ własność 87 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A, wyemi-
  towanych przez Olczyk spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 12 spółka komandytowo-akcyjna z  siedzibą we Wrocławiu,
  celem spełnienia innego świadczenia w miejsce ceny wykupu 7 certyfikatów inwestycyjnych Forum XVIII FIZ. Z chwilą wykupu certyfi-
  katy zostały umorzone.

  • W  dniu 30.04.2018 r. Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 8 sp.k. dokonała wypłaty kredytu inwestycyjnego w  wysokości 24,5 mln PLN zgodnie
  z umową zawartą pomiędzy spółką a PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

  • W  dniu 08.05.2018 r. Zgromadzenie Inwestorów Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z  siedziba w  Krakowie podjęło
  uchwałę w sprawie rozwiązania Forum XVIII FIZ. Likwidacja Funduszu odbędzie się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.05.2004 roku
  o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546). Likwidatorem
  Funduszu jest: Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone do Rejestru Funduszy Inwesty -
  cyjnych.

  • W dniu 11.05.2018 r. została wypłacona na rzecz akcjonariuszy Spółki dywidenda w łącznej wysokości 15 120 000,00 PLN.

  • W dniu 15.05.2018 r. rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do realizacji niżej opisach usług ate -
  stacyjnych: a) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2018 r.; b) przeglądu
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2018 r.;
  c) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2019 r.; d) przeglądu śródroczne -
  go skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2019 r.; e) badania
  sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2018; f ) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2018; g) badania sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. za rok
  obrotowy 2019; h) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy
  2019. Podmiotem wybranym przez radę nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w War -
  szawie przy ul. Orzyckiej 6 lok.1B, 02-695 Warszawa (podmiot wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 477). Spółka
  korzystała z usług tego podmiotu w analogicznym zakresie przedmiotowym w latach obrotowych 2014–2017.

  • W dniu 05.06.2018 r. Olczyk sp. z o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek i Lokum Holding 1 sp. z o.o.
  dokonali zmian umów spółek komandytowych z Grupy kapitałowej Lokum Deweloper, poprzez zmianę struktury własnościowej tych
  spółek, tj. Olczyk sp. z o.o. Lokum sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 3 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp.k., Ol-
  czyk sp. z o.o. Lokum 5 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 7 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 8 sp.k., Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 9 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 sp.k., wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza. Zmiany zostały zgłoszone
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  35
  do sądu rejestrowego i zostały zarejestrowane w dniu 02.07.2018 r. w spółkach: Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 3
  sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 5 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 9 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 10 sp.k. oraz
  w dniu 13.07.2018 r. w spółce Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k.

  • W dniu 05.06.2018 r. Olczyk sp. z o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek i Lokum Holding 1 sp. z o.o.
  dokonali zmian statutów spółek komandytowo – akcyjnych z Grupy kapitałowej Lokum Deweloper, poprzez zmianę struktury własno -
  ściowej tych spółek, tj. Olczyk sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A., Olczyk sp. z o.o. Lokum 12 S.K.A., Olczyk sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A., wskazując
  Arkadiusza Króla jako nowego akcjonariusza.

  • W  dniu 05.06.2018 r. Olczyk sp. z  o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyński, Jacek Dudek, Arkadiusz Król i  Lokum
  Holding 1 sp. z o.o. zawiązali niżej wymienione spółki:
  − Olczyk sp. z o.o. Lokum 14 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101,

  − Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101,

  − Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101.
  W dniu 26.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodar -
  czy KRS została wpisana nowa spółka celowa, tj. Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, a w dniu 27.07.2018 r. spółka
  pod firmą Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu.
  Struktura własnościowa nowych spółek na dzień zatwierdzenia półrocznego sprawozdania Zarządu z działalności, tj. 07.08.2018 roku,:
  komplementariusz – Olczyk sp. z o.o.; akcjonariusze: Lokum Holding 1 sp. z o.o., Bartosz Kuźniar, Marek Kokot, Roman Eryk Nalberczyń-
  ski, Jacek Dudek, Arkadiusz Król.

  • W  dniu 11.06.2018 r. Olczyk Sp. z  o.o. Lokum 7 sp.k. dokonała wypłaty kredytu inwestycyjnego w  wysokości 14,5 mln PLN zgodnie
  z umową zawartą pomiędzy spółką a Alior Bank Spółka Akcyjna.

  • W dniu 15.06.2018 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 sp.k. dokonała całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego zgodnie z umową zawartą po -
  między spółką a PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

  • W dniu 28.06.2018 roku Olczyk Sp. z o.o. Lokum sp.k. – spółka zależna, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć
  deweloperskich (Kupujący) zawarła przedwstępną umowę (Umowa Przedwstępna) nabycia prawa użytkowania wieczystego nieru-
  chomości gruntowej, oznaczonej w  ewidencji jako działka 3/5, położonej przy ul. Góralskiej 20 we Wrocławiu, o  łącznej powierzchni
  1,0247  ha (Nieruchomość). Strony Umowy Przedwstępnej ustaliły, że zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego Nie -
  ruchomości nastąpi w  terminie do dnia 31.01.2019 r. Cena nabycia Nieruchomości została ustalona na kwotę 10 000 000 PLN netto
  i zostanie powiększona o należny podatek VAT.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  36
  9. Zdarzenia po dniu 30 czerwca 2018 r.

  • W dniu 02.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców zostały wpisane zmiany umów spółek celowych: Olczyk sp. z o.o. Lokum 2 sp.k., Olczyk
  sp. z o.o. Lokum 3 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 4 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 5 sp.k., Olczyk sp. z o.o. Lokum 9 sp.k., Olczyk sp. z o.o.
  Lokum 10 sp.k., poprzez zmianę struktury własnościowej tych spółek, wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza.

  • W dniu 13.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców została wpisana zmiana umowy spółki celowej Olczyk sp. z o.o. Lokum 6 sp.k., poprzez
  zmianę struktury własnościowej tej spółki, wskazując Arkadiusza Króla jako nowego komandytariusza.

  • W dniu 24.07.2018 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 sp.k. uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie I etapu inwestycji Lokum Vista obej-
  mującego 242 mieszkania. Decyzja jest ostateczna.

  • W dniu 24.07.2018 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 9 sp.k. uzyskała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie I etapu inwestycji Lokum Siesta
  obejmującego 65 mieszkań. Decyzja jest ostateczna.

  • W dniu 26.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
  KRS została wpisana nowa spółka celowa, tj. Olczyk sp. z o.o. Lokum 16 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, a w dniu 27.07.2018 r. spółka pod
  firmą Olczyk sp. z o.o. Lokum 15 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu.

  • W dniu 26.07.2018 r. do Rejestru Przedsiębiorców zostało wpisane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lokum Holding  1
  sp. z o.o. z wysokości 5 000 PLN do 7 000 PLN, w związku ze zmianą umowy spółki w tym zakresie z dnia 22.12.2017 r.

  • Termin likwidacji Forum XVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie został oznaczony na dzień 27.07.2018 r.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, nadal trwają dalsze czynności prowadzące do zamknięcia funduszu.
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  37
  10. Zatwierdzenie przez zarząd Spółki
  sprawozdania z działalności
  Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper
  za okres od 1 stycznia 2018 roku
  do 30 czerwca 2018 roku
  Powyższe sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018
  roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez zarząd Spółki w dniu 7 sierpnia 2018 roku.
  Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Tomasz Dotkuś, wiceprezes zarządu ds. finansowych
  GRUPA KAPITA2OWA LOKUM DEWELOPER
  Pó3roczne sprawozdanie Zarz4du z dzia3alno1ci Grupy Kapita3owej Lokum Deweloper za okres od   stycznia do ął czerwca fił 5 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokum Deweloper SA
ISIN:PLLKMDW00049
NIP:8992725235
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław
Telefon:+48 71 7966666
www:www.lokum-deweloper.pl
Kalendarium raportów
2021-09-08Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LOKUM DEWELOPER
2021-06-19 01-06-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor