Raport.

LOKATY BUDOWLANE SA (3/2018) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu treść jednostkowego raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z
  DZIA ALNO ŚCI SPÓ KI ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Spis tre
  ści
  1. Podstawowe informacje o Spó
  ce…. .................. ...................................................................3
  2. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze w skazaniem akcjonariuszy posiadaj
  ących
  na dzie
  ń przekazania raportu, co najmniej 5% g
  osów na waln ym
  zgromadzeniu....................................... ...................................................................................3
  3. Wybrane dane finansowe za IV kwarta
  2017 r..…..……… …………………………….…4
  4. Wskazanie jednostek wchodz
  ących w sk
  ad grupy kapita
  owej Emitenta na ostatni dzie ń
  okresu obj
  ętego raportem kwartalnym........................... ........................................................5
  5. Informacja o zasadach przyj
  ętych przy sporz ądzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje
  o zmianie zasad (polityki) rachunkowo
  ści ................................................ ............................7
  6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.......... ........................................................... 11
  7. Komentarz na temat czynników i zdarze
  ń, które mia
  y wp
  yw na osi ągni ęte wyniki
  finansowe ......................................... ................................................................................... 15
  8. Stanowisko zarz
  ądu Emitenta odno śnie mo żliwo ści zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników finansowych ............................... ........................................................................ .16
  9. Informacje na temat aktywno
  ści, jak ą w okresie obj ętym raportem Emitent podj ą
  w
  obszarze rozwoju prowadzonej dzia
  alno
  ści, w szczególno ści poprzez dzia
  ania nastawione
  na wprowadzanie rozwi
  ąza ń innowacyjnych w przedsi ębiorstwie ..................................... 16
  10. Wskazanie przyczyn niesporz
  ądzenia skonsolidowanych sprawozda ń finansowych…...... 17
  11. Opis stanu realizacji dzia
  a
  ń i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realiz acji, o
  których Emitent informowa
  w dokumencie informacyjn ym.............................................. 17
  12. Informacja dotycz
  ąca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w prze liczeniu na pe
  ne
  etaty ............................................. .........................................................................................17
  13. O
  świadczenie zarz ądu Emitenta ....................................... .................................................. 17  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  1. Podstawowe informacje o Spółce
  1.1. Dane Spółki
  Firma: Lokaty Budowlane
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Warszawa
  Adres: Ul. Popularna 19/Lok.2 02-473 Warszawa
  Telefon: (22) 241-19-92 (94)
  Faks: (22) 241-19-89
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.lokatybudowlane.pl
  NIP: 524-265-99-69
  REGON: 141555504
  KRS: 0000313202
  1.2. Zarząd
  Na dzień bilansowy skład Zarządu Spółki przedstawia ł się następująco:
  Imię i nazwisko Stanowisko
  Marek Kwiatkowski Prezes Zarządu
  1.3. Rada Nadzorcza
  Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
  Imię i nazwisko Stanowisko Data rozpoczęcia
  kadencji
  Edward Szczytowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Daniel Gąsiorowski Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Georgi Rozencwajg Członek Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Lech Dudek Członek Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  Dominik Dudziński Członek Rady Nadzorczej 14 czerwca 2016
  1.4. Akcjonariat
  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raport u, uwzględniająca akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgro madzeniu przedstawia się następująco:
  lp. udziałowiec Ilość akcji % udział w kapitale % głosów
  1 Marek Kwiatkowski 22 323 550 50,42 50,42
  2 Efraim Sagi 10 969 479 24,77 24,77
  3 Tali Sagi 9 580 588 21,64 21,64
  4 Pozostali 1 403 358 3,17 3,17
  Razem 44 276 975 100,0 100,0


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  2. Kapitał zakładowy
  Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 168 632 zł i dzieli się na 44 276 975
  akcji o wartości nominalnej 0,32 zł każda, w tym:
  468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  468 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  648 200 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  755 653 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  36 388 400 akcji zwykłych na okaziciela serii F
  4 447 222 akcji zwykłych na okaziciela serii G
  3. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2017 r.
  a) Rachunek zysków i strat:
  WYSZCZEGÓLNIENIE
  Dane za okres
  01.01.2016 –
  31.12.2016
  Dane za okres
  01.10.2016 –
  31.12.2016
  Dane za okres
  01.01.2017 –
  31.12.2017
  Dane za okres
  01.10.2017 –
  31.12.2017
  [ zł ] [ zł ] [ zł ] [ zł ]
  Przychody netto ze
  sprzedaży i zrównane z nimi 3 251 424,50 1 324 941,68 1 832 191 ,32 60 977,89
  Koszty działalności
  operacyjnej 2 636 596,35 674 782,74 1 968 090,29 215 043,23
  w tym: amortyzacja 36 234,23 8 266,47 27 523,90 3 794,91
  Zysk (strata) ze sprzedaży 614 828,15 650 158,94 -135 898,97 -154 065,34
  Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej 799 524,60 710 995,02 -134 302,56 -210 919,39
  Zysk (strata) brutto -1 021 080,89 -729 268,96 -633 783,39 -436 920,19
  Zysk (strata) netto -800 368,88 -508 556,95 -633 783,39 -436 920,19


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  b) Bilans:
  *Ujemna wartość firmy powstała w wyniku przejęcia maj ątku spółki Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o.
  (pomniejszone o zobowiązania) o wartości 16.499.487,76 z a cenę 11.644.288,00 (emisja akcji serii F).
  4. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kap itałowej Emitenta na ostatni
  dzień okresu objętego raportem kwartalnym
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład g rupy kapitałowej Emitenta wchodziły
  następujące podmioty i podlegały konsolidacji:
  1. Lokaty Budowlane S.A. – jednostka dominująca
  2. Lokaty Budowlane Sp. z o.o. S.K.A. – jednostka z ależna
  3. Lokaty Budowlane Rybnicka Sp. z o.o. – jednostka zależna
  4. Lokaty Budowlane Chłodna Sp. z o.o. – jednostka zależna
  5. Lokaty Budowlane Sp. z o.o. – jednostka zależna
  6. Lokaty Budowlane Dolna Sp. z o.o. – jednostka za leżna
  Poniższy opis przedstawia podstawowe dane o spółkac h grupy, strukturę kapitału
  podstawowego i zakres prowadzonej działalności:
  WYSZCZEGÓLNIENIE
  Dane na dzień
  31.12.2016
  Dane na dzień
  31.12.2017
  [zł] [zł]
  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 515 410,51 1 491 287,91
  Należności długoterminowe 0,00 947 137,90
  Zapasy 87 171,59 67 811,48
  Należności krótkoterminowe 3 307 744,86 3 106 948,91
  Inwestycje krótkoterminowe 367 779,00 144 180,51
  w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 239 155,18 2 134,44
  RAZEM AKTYWA 45 989 893,99 46 738 474,74
  Kapitał podstawowy 14 168 632,00 14 168 632,00
  Kapitał zapasowy 2 193 736,80 2 193 736,80
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 510 913,93 -12 311 282,81
  Zysk (strata) netto -800 368,88 -633 783,39
  Zobowiązania długoterminowe 22 620 816,62 23 462 495,02
  Zobowiązania krótkoterminowe 15 320 900,78 16 016 282,96
  Rozliczenia międzyokresowe 3 700 027,18 3 545 330,74
  w tym: ujemna wartość firmy* 2 088 401,68 1 933 705,24
  RAZEM PASYWA 45 989 893,99 46 738 474,74


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa
  REGON: 141555504
  KRS: 0000313202
  Kapitał akcyjny: 44 276 975 akcji po cenie nominaln ej 0,32 PLN co stanowi 14 168 632 PLN
  Zakres działalności:
  1. Generalne wykonawstwo budów.
  2. Koordynacja działalności hotelu w Święcicach i s tymulowanie jego rozwoju.
  3. Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju grupy.
  4. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla podejmowany ch nowych przedsięwzięć.
  5. Obsługa księgowa podmiotów grupy.
  Lokaty Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialn ością S.K.A.
  Zmiana formy prawnej od 22 października 2013r.
  Przekształcenie z Lokaty Budowlane Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością na Lokaty
  Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S .K.A.
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa
  REGON: 142511532
  KRS: 0000481791
  Kapitał udziałowy: 50 000 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego:
  Akcjonariusz Liczba akcji
  Cena za akcję Wartość
  akcji Udział w %
  Lokaty Budowlane S.A.
  500 100 50 000 100%
  Zakres działalności:
  Spółka zrealizowała inwestycję przy ulicy Saskiej 1 2 w Warszawie. Powierzchnie mieszkalne i
  użytkowe zostały sprzedane, a zrealizowany obiekt j est objęty rękojmią. Spółka może
  realizować w przyszłości kolejne inwestycje.
  Lokaty Budowlane Rybnicka Spółka z ograniczoną odpo wiedzialnością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa
  REGON: 142798982
  KRS: 0000377503
  Kapitał udziałowy: 38 710 udziałów po 50 PLN co sta nowi 1 935 500 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego: 100% kapi tału zakładowego należy do Lokaty
  Budowlane S.A.
  Zakres działalności:


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Spółka zrealizowała inwestycję przy ulicy Rybnickie j 59 w Warszawie. Powierzchnie mieszkalne
  i użytkowe zostały sprzedane, a zrealizowany obiekt jest objęty rękojmią. Spółka może
  realizować w przyszłości kolejne inwestycje.
  Lokaty Budowlane Chłodna Spółka z ograniczoną odpow iedzialnością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa
  REGON: 146727631
  KRS: 0000467597
  Kapitał zakładowy: 5 500 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego
  Udziałowiec Liczba
  udziałów Cena za
  udział Wartość
  udziałów Udział w %
  Lokaty
  Budowlane S.A. 100 50 5 000 90,9%
  Marek
  Kwiatkowski 10 50 500 9,1%
  RAZEM
  110 50 5 500 100,0%
  Zakres działalności:
  1. Prowadzenie jako inwestor budowy przy ulicy Chło dnej 24 w Warszawie.
  2. Sprzedaż lokali z placu budowy.
  Lokaty Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialn ością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa
  REGON: 146823458
  KRS: 00004730056
  Kapitał zakładowy: 24 444 500 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego
  Udziałowiec Liczba
  udziałów Cena za udział
  Wartość
  udziałów Udział w %
  Lokaty
  Budowlane S.A. 488 890 50 24 444 500 100,0%
  RAZEM
  488 890 50 24 444 500 100,0%
  W czerwcu 2015 roku jednostka dominująca Spółka Akc yjna Lokaty Budowlane wniosła
  aportem do jednostki zależnej Lokaty Budowlane Sp. z o.o. zorganizowaną część
  przedsiębiorstwa w postaci aktywów hotelowych w zam ian za udziały. Kapitał zakładowy
  jednostki zależnej został podwyższony o kwotę 24.43 9.500 PLN do wartości 24.444.500 PLN.
  Do 30 czerwca 2017 roku obiektem hotelowo-konferenc yjnym i jego infrastrukturą zarządzała
  Spółka Akcyjna Lokaty Budowlane. Od 1 września 2017 roku obiekt jest wynajmowany.
  Lokaty Budowlane Dolna Spółka z ograniczoną odpowie dzialnością
  Adres siedziby Spółki: ul. Popularna 19/2 02-473 Wa rszawa


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  REGON: 147284220
  KRS: 0000513375
  Kapitał zakładowy: 1 863 400 PLN
  Struktura udziałowa kapitału zakładowego
  Udziałowiec Liczba
  udziałów Cena za
  udział Wartość
  udziałów Udział w %
  Lokaty Budowlane S.A. 32 050 50 1 602 500 86%
  PB Nieruchomo ści
  Sp. z o.o. 5 218 50 260 900 14%
  RAZEM 37 268 50 1 863 400 100%
  Zakres działalności:
  Prowadzenie jako inwestor remontu zespołu budynku u sługowo-biurowych przy Dolnej 43/45 w
  Warszawie.
  5. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzani u raportu kwartalnego, w tym
  informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości
  Opis prowadzonej ewidencji księgowej
  Księgi rachunkowe dla wyżej omówionych podmiotów tw orzących grupę kapitałową są
  prowadzone w lokalu biurowym przy ulicy Grzybowska 4/241 w Warszawie.
  Okresem obrachunkowym dla jednostek grupy jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1
  stycznia i kończący się 31 grudnia. W skład roku ob rotowego wchodzą śródroczne okresy
  sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendar zowe. Księgi rachunkowe zamyka się na
  dzień kończący rok obrotowy.
  Program finansowo-księgowy firmy RAKS stosowany do prowadzenia ewidencji księgowej
  w jednostkach tworzących grupę, zabezpiecza powiąza nie poszczególnych zbiorów
  stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwi erciedlającą dziennik i księgę główną.
  Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrot ami zestawienia obrotów i sald kont księgi
  głównej.
  Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełni a następujące zasady:
   zasadę podwójnego księgowania,
   systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewid encji na kontach księgi głównej,
   odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnia chronologicz ne ujęcie zdarzeń, kolejną
  numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwi a jednoznaczne powiązanie
  ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowym i.
  ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I METODY WYCENY PRZYJ ĘTE W LOKATY
  BUDOWLANE S.A. I JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH
  BILANS
  W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok
  obrotowy. Jeżeli bilans sporządzany jest na dzień i nny niż kończący bieżący rok obrotowy,
  wykazuje się w nim stany aktywów i pasywów za analo giczny okres sprawozdawczy
  poprzedniego roku obrotowego.


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów wynika z ich
  wartości księgowej, z uwzględnieniem:
   dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych (umor zeniowych) oraz odpisów
  aktualizujących, w tym również z tytułu trwałej utr aty wartości składników aktywów
  trwałych,
   odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składnik ów obrotowych
  Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpi sy
  amortyzacyjne lub odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych uwzględnia si ę okres użyteczności ekonomicznej
  wartości niematerialnych i prawnych, odzwierciedlaj ący faktyczny okres ich użytkowania.
  Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane met odą liniową w okresie 5-ciu lat.
  Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzen ia i amortyzowane metodą
  liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ok reślonych w załączniku do ustawy o
  podatku dochodowym od osób prawnych. Indywidualne s tawki amortyzacyjne stosuje się w
  stosunku do zakupionych używanych środków trwałych. Przedmioty o okresie użytkowania
  dłuższym niż jeden rok i wartości mieszczącej się w przedziale od 1.500 PLN do 3.499 PLN są
  umarzane w 100% i przyjmowane na ewidencję środków trwałych. Przedmioty o wartości
  poniżej 1.500 PLN są odpisywane bezpośrednio w bież ące koszty działalności operacyjnej.
  Wyposażenie meblowe biura przy ulicy Popularnej 19 jest odnoszone bezpośrednio koszty
  działalności operacyjnej i ujmowane w ewidencji poz abilansowej.
  Stawki amortyzacyjne stosowane w dla zakupionych no wych środków trwałych o wartości
  początkowej równej lub większej niż 3.500 PLN przed stawiają się następująco
  w poszczególnych grupach rodzajowych:
  Budynki i budowle – 2,5%
  Maszyny i urządzenia techniczne – 10-20%
  Sprzęt komputerowy – 30%
  Środki transportu – 20%
  Inne środki trwałe – 10-20%
  Środki trwałe w budowie
  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmują ogół wydatków
  poniesionych przez jednostkę za okres budowy, monta żu i przystosowania do dnia ich
  przekazania do użytkowania, powiększone o koszty ob sługi zobowiązań zaciągniętych w celu
  ich sfinansowania.
  Inwestycje
  Inwestycje długoterminowe dotyczą udziałów w innych jednostkach. Są zaliczan e
  do aktywów trwałych i wyceniane według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualną utratę
  wartości. W pozycji tej ujmowane są długoterminowe pożyczki udzielone podmiotom
  powiązanym. Pożyczki są wyceniane w kwocie wymagają cej zapłaty powiększonej o odsetki
  naliczane na dzień bilansowy zgodnie z zapisami umó w.
  Inwestycje krótkoterminowe dotyczą środków pieniężnych zgromadzonych w kasach i na


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  rachunkach bankowych oraz pożyczek krótkoterminowyc h udzielonych innym podmiotom.
  Pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty p owiększonej o odsetki naliczane na dzień
  bilansowy zgodnie z zapisami umów.
  Rozrachunki
  Należności wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należn ości wyrażone w walutach
  obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie śre dnim NBP ustalonym dla danej waluty.
  Operacje sprzedaży wyrażone w walutach obcych skutk ujące powstaniem należności ujmuje się
  w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzeni a po średnim kursie dla danej waluty
  ustalonym na ten dzień przez NBP, chyba że w zgłosz eniu celnym został ustalony inny kurs.
  Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wy rażone w walutach obcych ujmuje się
  w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzeni a po kursie kupna walut stosowanym
  przez bank, z którego usług korzysta Spółka.
  Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tw orzenie odpisów aktualizujących
  do wysokości nie pokrytej gwarancją lub zabezpiecze niem. Odpisy aktualizujące są tworzone
  z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
  Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowie dnio do pozostałych kosztów operacyjnych.
  Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z otr zymaniem zapłaty zalicza się do
  pozostałych przychodów operacyjnych.
  Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowią zania wyrażone
  w walutach obcych są aktualizowane do wysokości kwo ty wymagającej zapłaty na dzień
  bilansowy – przeliczane na ten dzień wg kursu średn iego NBP ustalonego dla danej waluty.
  Operacje zakupu wyrażone w walutach obcych powodują ce powstanie zobowiązań ujmuje się w
  księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie średnim dla danej waluty
  ustalanym na ten dzień przez NBP, chyba że w zgłosz eniu celnym został ustalony inny kurs.
  Operacje gospodarcze w walutach obcych dotyczące re gulowania (zapłaty) zobowiązań
  z rachunku bankowego ujmuje się w księgach rachunko wych na dzień ich przeprowadzenia po
  kursie sprzedaży walut stosowanym przez bank, z kt órego usług korzysta Spółka.
  Środki pieniężne
  Środki pieniężne są wyceniane według wartości nomin alnej. Środki pieniężne wyrażone
  w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym przez NBP.
  Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
  Rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe kosztów czynne i bierne są rozliczane
  wg okresów wynikających z dokumentów źródłowych.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazane w bi lansie skonsolidowanym Spółki
  dotyczą:
   ujemnej wartości firmy, powstałej w latach ubiegłyc h jako różnica niższej ceny nabycia
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa od wartości godziwej przyjętych aktywów
  netto; ujemna wartość firmy została zaliczona do ro zliczeń międzyokresowych
  przychodów na okres 25 lat i jest sukcesywnie odpis ywana w pozostałe przychody
  operacyjne.
   wpłat od odbiorców z tytułu zawartych umów na sprze daż lokali mieszkalnych, miejsc
  garażowych i powierzchni użytkowej; po zakończeniu inwestycji i przyjęciu protokołu
  odbioru są przenoszone na konta sprzedaży inwestycj i.


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
   Innych wpływów z tytułu zawartych umów, które w prz yszłym okresie będą stanowić
  przychody.
  Odroczony podatek dochodowy
  Ustalanie aktywów i tworzenie rezerw z tytułu odroc zonego podatku dochodowego jest
  podyktowane występowaniem różnic przejściowych międ zy wartością księgową a wartością
  podatkową pozycji aktywów i pasywów w bilansie.
  Wartość wynikająca z iloczynu dodatnich różnic prze jściowych i obowiązującej stawki podatku
  dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do obow iązkowych obciążeń wyniku
  finansowego netto jako rezerwa na podatek dochodowy odroczony.
  Wartość wynikająca z iloczynu ujemnych różnic przej ściowych i stawki podatku dochodowego
  od osób prawnych jest zaliczana do długoterminowyc h rozliczeń międzyokresowych jako
  aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego i s tanowi uznanie wyniku finansowego
  netto.
  Kapitał własny
  Kapitał własny jest ujmowany w księgach rachunkowyc h w wartości nominalnej według jego
  rodzajów i zasad wynikających z przepisów prawa i u mowy Spółki.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie p rzychody, koszty, zyski i straty
  oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za b ieżący i poprzedni rok obrotowy ze
  szczegółowością określoną w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości.
  W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy
  (gdy sprawozdanie finansowe jest sporządzane na inn y dzień bilansowy niż dzień kończący rok
  obrotowy), zgodnie z definicją powyżej, w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie
  przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący
  okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozd awczy poprzedniego roku obrotowego.
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat według war iantu porównawczego.
  Na wynik finansowy netto składają się:  wynik działalności operacyjnej
   wynik operacji finansowych
   wynik operacji nadzwyczajnych
   obowiązkowe obciążanie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, który
  obejmuje część bieżącą i część odroczoną; część odr oczona w rachunku zysków i strat
  stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na
  koniec i początek okresu sprawozdawczego.
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest me todą pośrednią. W rachunku
  przepływów pieniężnych wykazuje się dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  W przypadku sporządzania rachunku przepływów pienię żnych za inny okres sprawozdawczy,
  rachunek ten sporządza się za bieżący okres sprawoz dawczy i analogiczny okres
  sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
  W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki
  z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finanso wej jednostki, z wyjątkiem wpływów i
  wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży ś rodków pieniężnych.


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  Dla właściwego określenia wartości przepływów pieni ężnych ustala się następujące definicje:
   przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz
  inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działal ności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub
  finansowej;
   przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie
  składników aktywów trwałych i krótkoterminowych akt ywów finansowych oraz wszystkie
  z nimi związane pieniężne koszty i korzyści;
   przez działalność finansową rozumie się pozyskiwani e lub utratę źródeł finansowania
  (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału własnego i obcego w jednostce) oraz
  wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyś ci.
  Powyższe definicje rodzajów działalności nie są toż same z ujęciem bilansowym, dotyczą
  wyłącznie rachunku przepływów pieniężnych.
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Zestawienie zmian w kapitale własnym obejmuje infor macje o zmianach poszczególnych
  składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  W przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapita le własnym za inny okres
  sprawozdawczy niż określony powyżej, w zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazuje się
  zmiany poszczególnych pozycji kapitału własnego za bieżący okres sprawozdawczy
  i analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego.
  6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
  Skrócony Bilans
  AKTYWA 2017-12-31 2016-12-31
  A. AKTYWA TRWAŁE 41 389 316,62 40 625 570,34
  I Wartości niematerialne i prawne 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe 1 491 287,91 1 515 410,51
  III Należności długoterminowe 947 137,90
  IV Inwestycje długoterminowe 37 784 197,76 37 943 466,78
  V Długoterminowe RM 1 166 693,05 1 166 693,05
  B. AKTYWA OBROTOWE 5 349 158,12 5 364 323,65
  I Zapasy 67 811,48 87 171,59
  II Należności krótkoterminowe 3 106 948,91 3 307 744,86
  III Inwestycje krótkoterminowe 144 180,51 367 779,00
  IV Krótkoterminowe RM 2 030 217,22 1 601 628,20
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  RAZEM AKTYWA 46 738 474,74 45 989 893,99  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  PASYWA 2017-12-31 2016-12-31
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 417 302,60 4 051 085,99
  I Kapitał podstawowy 14 168 632,00 14 168 632,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy 2 193 736,80 2 193 736,80
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 311 282,81 -11 510 913,93
  VI Zysk (strata) netto -633 783,39 -800 368,88
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 43 321 172,14 41 938 808,00
  I Rezerwy na zobowiązania 297 063,42 297 063,42
  II Zobowiązania długoterminowe 23 462 495,02 22 620 816,62
  III Zobowiązania krótkoterminowe 16 016 282,96 15 320 900,78
  IV Rozliczenia międzyokresowe 3 545 330,74 3 700 027,18
  RAZEM PASYWA 46 738 474,74 45 989 893,99
  Skrócony Rachunek zysków i strat
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  od 01.10.2017
  do 31.12.2017
  od 01.10.2016
  do 31.12.2016
  A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,
  TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: 1 832 191,32 3 251 424,50 60 977,89 1 324 941,68
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 832 191,32 3 251 424,50 60 977,89 1 324 941,68
  II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 968 090,29 2 636 596,35 215 043,23 674 782,74
  I. Amortyzacja 27 523,90 36 234,23 3 794,91 8 266,47
  II. Zużycie materiałów i energii 472 824,89 704 758,04 31 042,67 205 955,09
  III. Usługi obce 605 544,41 609 738,72 46 626,28 178 732,06
  IV. Podatki i opłaty 79 067,34 111 623,98 8 249,87 21 843,47
  V. Wynagrodzenia 614 271,47 932 154,10 102 700,78 188 675,17
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 127 431,58 181 293,54 21 665,72 39 620,42
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 41 426,70 60 793,74 963,00 31 690,06
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -135 898,97 614 828,15 -154 065,34 650 158,94
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 176 152,58 198 162,63 55 126,18 67 265,46


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i
  wnip 13 008,13 9 756,10 13 008,13 9 756,10
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 163 144,45 188 406,53 42 118,05 57 509,36
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 174 556,17 13 466,18 111 980,23 6 429,38
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i
  wnip 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 174 556,17 13 466,18 111 980,23 6 429,38
  F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  (F+G-H) -134 302,56 799 524,60 -210 919,39 710 995,02
  G. PRZYCHODY FINANSOWE 1 489 232,89 691 102,34 1 440 312,89 691 060,70
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 746 634,33 691 102,34 746 634,33 691 060,70
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 742 598,56 0,00 693 678,56 0,00
  H. KOSZTY FINANSOWE 1 988 713,72 2 511 707,83 1 666 313,69 2 131 324,68
  I. Odsetki 1 988 689,57 2 211 977,16 1 666 289,54 1 852 987,26
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacji wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 24,15 299 730,67 24,15 278 337,42
  I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) -633 783,39 -1 021 080,89 -436 920,19 -729 268,96
  J. PODATEK DOCHODOWY 0,00 220 712,01 0,00 220 712,01
  - część bieżąca 0,00 0,00 0,00 0,00
  - część odroczona 220 712,01 0,00 220 712,01
  K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) -633 783,39 -800 368,88 -436 920,19 -508 556,95
  Skrócony Rachunek przepływów pieniężnych
  2017-12-31 2016-12-31
  A. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  I. Zysk ( strata) netto -633 783,39 -800 368,88
  II. Korekty razem 1 679 330,15 1 118 690,22
  III. Przep
  ywy pieni ężne z dzia
  alno ści operacyjnej (I+/-II) 1 045 546,76 318 321,34
  B. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  I. Wp
  ywy 13 008,13 0,00
  II. Wydatki 3 000,00 2 439,02
  III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (I-II) 10 008,13 -2 439,02
  C. Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej
  I. Wp
  ywy 1 717 043,20 1 599 351,10
  II. Wydatki 3 009 618,83 5 260 357,33
  III. Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej (I-II) -1 292 575,63 -3 661 006,23
  D. Przep
  ywy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -237 020,74 -3 345 123,91
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych -237 020,74 -3 345 123,91
  F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 239 155,18 3 584 279,09
  G. Ś rodki pieni ężne na koniec okresu (F+/-D) 2 134,44 239 155,18
  Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym
  Wyszczególnienie Zestawienie zmian w kapitale w
  asnym
  2017-12-31 2016-12-31
  I. Kapita
  (fundusz ) w
  asny na pocz ątek okresu 4 051 085,99 4 851 454,87
  - zmiana przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści 0,00 0,00
  - korekty b
  ędów 0,00 0,00
  I. a. Kapita
  (fundusz) w
  asny na pocz ątek okresu
  (BO), po korektach 4 051 085,99 4 851 454,87
  1. Kapita
  (fundusz ) podstawowy na pocz ątek
  okresu 14 168 632,00 14 168 632,00
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  1.2. Kapita
  (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 14 168 632,00 14 168 632,00
  2. Kapita
  ( fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu 2 193 736,80 2 193 736,80
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  2.2. Stan kapita
  (funduszu ) na koniec okresu 2 193 736,80 2 193 736,80
  3.Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  pocz ątek okresu 0,00 0,00
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  3.2. Kapita
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerwowe na
  pocz ątek okresu 0,00 0,00
  - zwi ększenia 0,00 0,00
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  4.2. Pozosta
  e kapita
  (fundusze) rezerwowe na
  koniec roku 0,00 0,00


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  5. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych na pocz ątek okresu -11 510 913,93 -9 967 638,82
  - zwi ększenia -800 368,88 -1 543 275,11
  - zmniejszenia 0,00 0,00
  5.2. Zysk (strata) z lat ubieg
  ych na koniec okresu -12 311 282,81 -11 510 913,93
  6. Wynik netto -633 783,39 -800 368,88
  - zysk netto 0,00 0,00
  - strata netto -633 783,39 -800 368,88
  - odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapita
  (fundusz) w
  asny na koniec okresu 3 417 302,60 4 051 085,99
  III. Kapita
  (fundusz) w
  asny po uwzględnieniu
  proponowanego podzia
  u zysku (pokrycia straty)
  7. Komentarz Zarządu dotyczący czynników i zdarzeń, k tóre miały wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe
  Spółka zamknęła rok 2017 stratą brutto w wysokości 633.783,39 PLN. Wynik Spółki (EBITDA)
  przed potrąceniem odsetek od pozyskanych źródeł fin ansowania i amortyzacji wykazuje zysk w
  wysokości 630.486,42 PLN.
  Istotne pozycje w bilansie Spółki
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Główne pozycje stanowią grunty w Święcicach zlokali zowane przy obiekcie hotelowym i lokal
  biurowy przy ulicy Popularnej 19. Łączna wartość ks ięgowa rzeczowych aktywów trwałych to
  kwota - 1.491.287,91 PLN.
  Należności długoterminowe
  Dotyczą odsetek od pożyczek udzielonych w poprzedni ch latach spółce zależnej Produkcja
  Wydarzeń Sp. z o.o. Jest to kwota 947.137,90 PLN. W listopadzie roku 2017 dokonano
  konwersji wierzytelności z tytułu pożyczek na kapit ał zakładowy w zamian za objęcie udziałów
  (50 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy) z a kwotę 1.940.316,66 PLN w wyżej
  wymienionej spółce.
  Inwestycje długoterminowe
  Dotyczą udziałów Spółki w jednostkach zależnych (30 .003.216,66 PLN) i pożyczek
  długoterminowych udzielonych podmiotom powiązanym w kwocie 7.780.981,10 PLN z
  wydłużonym terminem spłaty do 31 grudnia 2019 roku. Łącznie jest kwota o wartości
  37.784.197,76 PLN.
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia te dotyczą odroczonego podatku dochodow ego. Jest to kwota 1.166.693,05 PLN.
  Należności krótkoterminowe
  Dotyczą między innymi: rozliczeń wewnętrznych z pod miotami powiązanymi, rozliczeń z tytułu
  zamkniętej działalności konferencyjno-hotelowej, ro zliczeń publiczno-prawnych z tytułu
  podatku VAT i innych. Łącznie jest to kwota 3.106.9 48,91 PLN.
  Inwestycje krótkoterminowe
  Dotyczą pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym o terminie spłaty przypadającym w
  roku 2018. Jest to kwota 142.046,07 PLN oraz środkó w pieniężnych w kasie i na rachunkach
  bankowych spółki – 2.134,44 PLN.
  Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe
  Dotyczą nakładów poniesionych przez spółkę na rzecz spółek celowych, które będą


  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  refakturowane w następnych okresach rozliczeniowych , rozliczeń międzyokresowych czynnych
  z tytułu ubezpieczeń majątkowych, odsetek od obliga cji, których termin wykupu przypada w
  2018 roku oraz podatku VAT do rozliczenia w przyszł ym okresie. Łącznie jest to kwota
  2.030.217,22 PLN.
  Zobowiązania długoterminowe
  Na zobowiązania długoterminowe składają się zobowią zania z tytułu otrzymanych pożyczek
  (wraz z odsetkami) od głównych akcjonariuszy Spółki (17.304.931,52 PLN), z tytułu kredytu
  inwestycyjnego (długoterminowego) o okresie spłaty powyżej jednego roku w kwocie
  5.236.363,89 PLN, pożyczek wewnątrzgrupowych o wart ości 921.199,61 PLN Łączna wartość
  zobowiązań długoterminowych to kwota 23.462.495,02 PLN.
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Dotyczą przede wszystkim kredytu inwestycyjnego i z agranicznej pożyczki w łącznej wysokości
  5.015.474,24 PLN przypadających do spłaty w roku 20 18 , oraz obligacji w kwocie 9.573.000
  PLN, których termin wykupu przypada na czerwiec 201 8 r. lub nastąpi przeniesienie prawa
  własności 853 m2 lokalu z obiektu przy ulicy Dolnej w Warszawie. Pozycja ta obejmuje inne
  zobowiązania o okresie spłaty do jednego roku z tyt ułu dostaw i usług, podatków i ubezpieczeń
  społecznych, wynagrodzeń i innych zobowiązań wykaza nych w bilansie jednostkowym na
  podstawie zapisów w ewidencji księgowej Spółki. Łąc znie wraz z kredytem, pożyczką i
  obligacjami jest to kwota 16.016.282,96 PLN.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Dotyczą ujemnej wartości firmy powstałej w wyniku p rzejęcia majątku spółki Osiedle
  Poniatowskie Sp. z o.o. (pomniejszonej o zobowiązan ia) o wartości 16.499.487,76 PLN za cenę
  11.644.288,80 PLN (emisja akcji serii F). Kwota wyk azana na koniec okresu sprawozdawczego
  to 1.933.705,24 PLN. Pozostała kwota 1.611.625,50 P LN dotyczy zaliczek na sprzedaż części
  udziałów w podmiocie powiązanym (umowa będzie reneg ocjowana i jej status może ulec
  zmianie) oraz sprzedażą połowy lokalu przy Popularn ej. Po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży
  lokalu wpływy staną się przychodami Spółki Akcyjnej .
  8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych prognoz
  Emitent nie publikował prognoz na 2017 r. i lata na stępne.
  9. Informacje na temat aktywności podejmowanej prze z Zarząd w obszarze
  prowadzonej działalności, w szczególności poprzez d ziałania nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiors twie w okresie od
  01.10.2017 do 31.12.2017 roku.
  Emitent realizuje obecnie 2 nowe inwestycje. Prace związane z Projektem Dolna i Projektem
  Chłodna oraz zawarcie umowy dzierżawy Hotelu Święci ce zostały przedstawione w raporcie
  skonsolidowanym Lokaty Budowlane S.A. za IV kwartał 2017 r.
  10. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania sko nsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Emitent publikuje skonsolidowane sprawozdania finan sowe zgodnie z przepisami zawartymi
  w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Syst emu Obrotu.
  11. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emite nta oraz harmonogram ich
  realizacji, o których Emitent informował w dokumenci e informacyjnym
  Dokument informacyjny Emitenta z nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a)
  Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego System u Obrotu.  JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI LOKATY
  BUDOWLANE S.A. ZA OKRES 01.10.2017-31.12.2017
  Warszawa 14 lutego 2018 r.
  12. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych pr zez Emitenta w przeliczeniu na
  pełne etaty
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba osób zatrudnio nych przez Emitenta, w przeliczeniu
  na pełne etaty, wynosiła 5
  13. Oświadczenie Zarządu
  Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76,
  poz.694 ze zm.), Zarząd Spółki Lokaty Budowlane S.A . przedstawia raport za IV kwartał 2017
  roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubi egłego, na który składają się min:
  - wybrane dane finansowe,
  - komentarz Zarządu, dotyczący raportowanego okresu ,
  - kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
  - informacje o zasadach przyjętych przy sporządzani u raportu,
  Jednocześnie Zarząd Lokaty Budowlane S.A. z siedzib ą w Warszawie oświadcza, że wedle jego
  najlepszej wiedzy, sprawozdanie za IV kwartał 2017 r. sporządzone zostało zgodnie z
  obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi prze pisami obowiązującymi Emitenta oraz
  odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki
  Lokaty Budowlane S.A. oraz jej wyniki finansowe. Za rząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie
  z działalności Spółki Lokaty Budowlane S.A., zawier a prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
  sytuacji w Spółce. Warszawa, dnia 14.02.2018 r.
  Marek Kwiatkowski
  Prezes Lokaty Budowlane S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lokaty Budowlane SA
ISIN:PLFBRD000018
NIP:524-26-59-969
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Popularna 19 lok. 2 02-473 Warszawa
Telefon:+48 22 2411992
www:www.lokatybudowlane.pl
Komentarze o spółce LOKATY BUDOWLANE
2019-07-18 21-07-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649