Raport.

LIVECHAT SOFTWARE SA (22/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2018 r.
Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  UCHWAŁY
  PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  LIVECHAT SOFTWARE SA
  W DNIU 07 SIERPNI A 2018 ROKU

  Uchwała nr 1/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne
  Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: -----------------
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepły na
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- --------------------
  § 2
  Uchwała wc hodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143
  akcji, z których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału
  zakładowego, w t ym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----------------
  Uchwała nr 2/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku


  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ------------
  § 1
  Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ---------------------------
  1. Krzysztof Kurski, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  2. Szymon Klimczak. -------------------------------- -------------------------------- --------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzy mało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

  Uchwała nr 3/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  uchwala co następuje: -------------------------------- -------------------------------- ------------
  § 1
  Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w brzmieniu: -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  1. Otwarcie Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -----------
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------


  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------- -------------------
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- -
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za rok
  obrotowy 2017 -2018. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018. -------------------------------- --
  8. Rozpatrzenie sprawozdania „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT
  Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.”
  w roku obrotowym 2017 -2018. -------------------------------- ------------------------------
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
  201 7-2018 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software
  SA za rok obrotowy 2017 -2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software SA za rok obrotowy 2017 -2018 oraz
  „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECH AT Software SA i Grupy
  Kapitałowej LIVECHAT Software SA”
  w roku obrotowym 2017 -2018, co do ich zgodności z księgami
  i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. -------------------------------- ---------------
  10. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------- -------------------------------
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S. A. za rok
  obrotowy 2017 -2018, -------------------------------- -------------------------------- -------
  b. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 -2018, -------------------------------- ----
  c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
  2017 -2018, -------------------------------- -------------------------------- -------------------
  d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  LIVECH AT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018, -------------------------------
  e. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i
  Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym 2017 -2018”, ---


  f. udzielenia absolutorium poszc zególnym Członkom Zarządu LIVECHAT
  Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 -
  2018, -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT
  Software S.A. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

  Uchwała nr 4/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy
  2017 -2018 obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- -----------
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowe go; -------------------------------- -------------


  2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i
  pasywów wykazuje sumę 47.933.940,15 PLN; -------------------------------- ------------
  3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018
  roku wykazujący zysk netto 48.073.333,49 PLN; -------------------------------- ---------
  4) zest awienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31
  marca 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
  435.833,49 PLN; -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do
  31 marca 2018 roku wykaz ujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o
  kwotę 4.937.698,30 PLN; -------------------------------- -------------------------------- -----
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------- ------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 ak cji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta je dnogłośnie. ---------------------

  Uchwała nr 5/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze
  wniosek Zarządu LIVECHAT Software S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok
  obrotowy 2017 -2018 oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  § 1


  Zysk netto za rok obrotowy 2017 -2018 w kwocie 48.073.333,49 zł (czterdzieści
  osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści
  dziewięć groszy) przeznacza się na: -------------------------------- -----------------------------
  1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.495.833,49 PL N; -------------------
  2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 45 577 500,00 PLN; co oznacza,
  że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 PLN; -------------------------------
  3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017/2018, to
  jest zaliczki w kwocie 11 330 000 PL N, wypłaconej przez Spółkę na podstawie
  Uchwały Zarządu nr 1/12/2017 z dnia 20.12.2017 roku oraz zaliczki w kwocie
  11 330 000 PLN, wypłaconej w dniu 23.07.2018 roku na podstawie Uchwały
  Zarządu Nr 02/06/2018 z dnia 22.06.2018 roku, pozostająca do wypłaty
  dywidenda za rok obrotowy 2017/2018 zostanie wypłacona akcjonariuszom w
  kwocie 22 917 500 PLN, to jest w kwocie 0,89 PLN na jedną akcję. ------------------
  § 2
  Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2018 roku, a Dzień Wypłaty na
  21 sierpnia 2018 roku. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  § 3
  Uchwała wchodz i w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchw ały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 6/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
  w roku obrotowym 2017 -2018”


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -------------------------------- --------
  § 1
  Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dział alności w roku obrotowym
  2017 -2018”. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału za kładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.943.060 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 7.083 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------- -----

  Uchwała nr 7/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  za rok obrotowy 2017 -2018

  Działając na podstawie a rt. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 1
  Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
  LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy 2017 -2018, obejmujące: ----------------------
  1) skonsolidowane sprawozdanie z sytua cji finansowej, sporządzone na dzień 31
  marca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 643
  508 PLN; -------------------------------- -------------------------------- --------------------------


  2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za
  okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wy kazujące zysk netto w
  wysokości 48 305 126 PLN oraz całkowity dochód w wysokości 48 222 908 PLN; -
  3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1
  kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału
  włas nego o kwotę 585 408 PLN; -------------------------------- -----------------------------
  4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
  kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu
  środków pieniężnych netto o kwotę 4 615 757 PLN; -------------------------------- -----
  5) dodatkowe informacje. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 8/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu
  z działalności LIVECHAT Software S.A.
  i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A.
  w roku obrotowym 2017 -2018”

  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 1


  Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i
  Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym
  2017 -2018”. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej pod jęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 9/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
  Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu
  z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. -----------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że wobec w yłączenia się od głosowania akcjonariusza
  Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.940.143 akcji, z których
  oddano 8.940.143 ważnych głosów, co stanowi 34,72 % kapitału zakładowego, w tym: -------


  - 8.940.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- ----------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 10/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
  Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzen ie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej
  z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. --------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Urszuli Jarzębowskiej,
  reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło
  udział 11.739.893 akcji, z których oddano 11.739.893 ważnych głosów, co stanowi 45,59%
  kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------- -------------------------------- -----------
  - 11.739.893 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 11/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art . 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi
  Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym
  2017 -2018. -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  § 2
  Uchwała wcho dzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Macieja
  Jarzębowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego, w
  głosowaniu tajnym wzięło udział 9.940.113 akcji, z których od dano 9.940.113 ważnych
  głosów, co stanowi 38,60% kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------- ----------
  - 9.940.113 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- ----------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

  Uchwa ła nr 12/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku


  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrze jowi Różyckiemu
  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 -2018, to jest za okres
  od 1 kwietnia 2017 roku do 15 listopada 2017 roku. -------------------------------- -------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu taj nym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził , że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

  Uchwała nr 13/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej
  Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------


  § 1
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi
  Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 -2018,
  to jest za okres od 19 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. ----------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzy mało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 14/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w spra wie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Udziela si ę absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z
  wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. -------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło ud ział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 15/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolu torium Członkowi Rady Nadzorczej
  Panu Jakubowi Sitarzowi z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Udziela się absolutorium Członk owi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarzowi z
  wykonania przez niego obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. -------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia od głosowania Jakuba Sitarza,
  rep rezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepłego,
  w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.950.143 akcji, z których oddano 9.950.143 ważnych
  głosów, co stanowi 38,64 % kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------- ---------
  - 9.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- ----------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------


  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------
  Uchwała nr 16/08/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą
  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Wrocławiu
  z dnia 7 sierpnia 2018 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
  Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017 -2018

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadze nie postanawia: -------------------------------- -------------------------------
  § 1
  Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej
  z wykonania przez nią obowiązków w całym roku obrotowym 2017 -2018. --------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- ---------------

  Przewodniczący stwierdził, że w g łosowaniu tajnym wzięło udział 12.950.143 akcji, z
  których oddano 12.950.143 ważnych głosów, co stanowi 50,29 % kapitału zakładowego, w
  tym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------
  - 12.950.143 głosów za podjęciem uchwały, -------------------------------- --------------------------
  - 0 głosów przeciw, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  Przewodniczą cy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------

  Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia.
  Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LiveChat Software SA
ISIN:PLLVTSF00010
NIP:8992447196
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 3454057
www:www.livechatsoftware.pl
Kalendarium raportów
2021-11-24Raport półroczny
2022-02-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LIVECHAT SOFTWARE
2017-11-30 08:47:29
Janusz
Ładne wyniki w raporcie półrocznym.
Myślę, że do końca roku spółka wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 50zł
2017-11-30 14:11:56
Red
Pięknie wytrzepali leszcza z papieru.
Teraz mamy:
1. Dobre wyniki za 1 półrocze !
2. Podobno duży wzrost liczby klientów !
3. Plan wejścia na giełdę w USA !!!!
2018-03-02 16:16:14
Ja1
Kiedy będzie wzrost akcji ???Bo narazie to sie kisi i spada powoli
2018-06-22 08:47:54
Jutro
jutro
2018-06-22 08:48:05
Jutro
kto
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor