Raport.

LIVECHAT SOFTWARE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 89 426 76 254 21 206 17 494 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 61 572 53 263 14 601 12 219 Zysk (strata) brutto 59 748 53 276 14 168 12 222 Zysk (strata) netto 48 073 42 725 11 400 9 802 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 48 100 42 540 11 406 9 759 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (5 400) (3 978) (1 281) (913) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (47 638) (27 810) (11 297) (6 380) Przep?ywy pieni??ne netto, razem (4 938) 10 752 (1 171) 2 467 Aktywa razem 47 934 46 816 11 390 11 094 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 3 364 2 683 799 636 Zobowi?zania d?ugoterminowe - - - - Zobowi?zania kr?tkoterminowe i pasywne rozliczenia mi?dzyokresowe 3 364 2 683 799 636 Kapita? w?asny 44 569 44 134 10 590 10 459 Kapita? zak?adowy 515 515 122 122 Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 1,87 1,66 0,44 0,38 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 1,87 1,66 0,44 0,38 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 1,73 1,71 0,41 0,41 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 1,73 1,71 0,41 0,41 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z? / EUR) 1,85 1,46 0,44 0,33

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  LiveChat Software S.A.
  i Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
  Data zatwierdzenia: 18 czerwca 2018 r.
  Data publikacji: 19 czerwca 2018 r.


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LiveChat Software
  Spis treści
  Podsumowanie operacyjne
  Opis organizacji Grupy Kapitałowej
  LiveChat Software
  Opis działalności Grupy Kapitałowej
  LiveChat Software
  Informacje o zawartych umowach
  2
  Perspektywy rozwoju
  Sytuacja finansowa Grupy
  Kapitałowej LiveChat Software
  Informacje o akcjach i akcjonariacie
  Władze Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa LiveChat Software osiągnęła w2017 roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r.wzrost przychodów oponad
  17 %do 89 ,4mln zł, notując przy tym 48 ,3mln złzysku netto .,tj.oprawie 13 %więcej niż rok wcześniej .Jednostkowy zysk netto LiveChat
  Software S.A.wyniósł 48 ,1mln złprzy 89 ,4mln złprzychodów ze sprzedaży .
  Na koniec roku finansowego zrozwiązania LiveChat korzystało ponad 24 tys .klientów -firm, instytucji iuczelni .W ciągu roku liczba
  użytkowników wzrosła ookoło 25 %,co miało bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów .Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu bazy
  użytkowników, agenerowanych przychodów wynika m.in.zróżnicy kursu USDPLN, który jest kluczowy dla wyników Grupy .
  Spółka oferuje swoje rozwiązanie wmodelu SaaS (Software as aService), co pozwala jej na świadczenie swoich usług na rynku globalnym .
  Według stanu na 1czerwca 2018 r.liczba jej klientów wynosiła ponad 24 ,6tys .,awśród nich znajdowały się przedsiębiorstwa zokoło 150
  krajów świata .Model biznesowy LiveChat Software pozwala też na notowanie bardzo wysokich marż, co wynika zutrzymywania niskich
  kosztów akwizycji iutrzymania klienta, połączonego ze skalowalnością biznesu .Rentowność EBITDA wyniosła 71 ,4%,arentowność netto
  54 ,0%.Przekłada się to na bardzo wysokie przepływy pieniężne .W minionym roku obrotowym przepływy pieniężne zdziałalności
  operacyjnej Grupy wyniosły 48 ,2mln zł.Jednocześnie Grupa zanotowała ujemne przepływy zdziałalności finansowej w wysokości
  -47 ,6mln zł, co jest efektem wypłacenia dywidendy za rok poprzedni wwysokości 36 ,3mln złoraz zaliczki na poczet dywidendy za rok
  finansowy zakończony 31 marca 2018 r.wwysokości 11 ,3mln zł.Na dzień 31 marca 2018 r.LiveChat Software S.A.dysponował środkami
  finansowymi wwysokości 30 ,1mln zł.
  Pozostałe informacje


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Podsumowanie operacyjne
  Drodzy Akcjonariusze,
  Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce raport,
  podsumowujący najważniejsze wydarzenia wnaszej Spółce
  wminionym roku finansowym .
  Za nami bardzo udany czas .Zrealizowaliśmy jeden
  z najważniejszych celów biznesowych .Nasz flagowy
  produkt LiveChat osiągnął w maju liczbę 20 .000
  użytkowników, aobecnie -na dzień publikacji tego raportu
  -korzysta zniego ponad 24 .500 firm iinstytucji na całym
  świecie .
  Jako zespół czujemy się odpowiedzialni za dostarczanie
  technologii, ułatwiającej komunikację pomiędzy firmami
  akonsumentami .Zgodnie ztą myślą, rozwijamy nie tylko
  produkt LiveChat, ale także wprowadzamy na rynek nowe
  rozwiązania, których nadrzędnym celem jest wsparcie
  obsługi klienta i poprawa jej efektywności .
  W minionym roku wdrożyliśmy narzędzie do tworzenia
  chatbotów -BotEngine ,rozwiązanie do tworzenia baz
  wiedzy -KnowledgeBase ,oraz chat .io -aplikację do
  czatowania, którą charakteryzuje ciągłość rozmowy
  zużytkownikiem .O szczegółach tych produktów, mogą
  Państwo przeczytać wdalszej części raportu .
  Dynamicznie poszerzamy zakres naszych usług .Zależy
  nam, by w przyszłości spełniać wszystkie potrzeby firm
  w komunikacji z klientami .Pod koniec 2017 roku
  przedstawiliśmy naszą nową strategię rozwoju itworzenia
  kolejnych produktów .Od dłuższego już czasu budujemy
  wokół naszych rozwiązań większą platformę
  komunikacyjną .Chcemy, by LiveChat stał się biznesowym
  “centrum dowodzenia”, poprzez które firmy będą
  zarządzać całością kontaktów ze swoimi klientami .
  List do Akcjonariuszy
  Miniony rok 2017 /2018 to także ważny czas w życiu
  naszego zespołu .W marcu przeprowadziliśmy się do
  nowego, przestronnego biura .Przestrzeń, wktórej obecnie
  pracujemy to zarówno większy komfort, ale także
  możliwość powiększenia zespołu .LiveChat rośnie wsiłę .Na
  koniec marca 2017 naszą Spółkę tworzył 74 -osobowy
  zespół, obecnie na naszym pokładzie jest niemal 100
  utalentowanych izaangażowanych wswoją pracę osób .
  Do naszych sukcesów inwestorskich, zpewnością mogę
  zaliczyć wejście walorów Spółki wskład indeksu mWIG 40 .
  Przeniesienie akcji LiveChat Software do indeksu „średnich
  spółek” to efekt zarówno kapitalizacji, jak ipłynności akcji .
  Dzięki temu staliśmy się bardziej widoczni dla krajowych
  izagranicznych inwestorów .
  3
  W raportowanym okresie Grupa LiveChat Software S.A.
  uzyskała 89 ,4 mln zł skonsolidowanych przychodów
  iosiągnęła 48 ,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto .
  Jednostkowo, przychody LiveChat Software S.A.wyniosły
  89 ,4 mln zł, azysk netto ukształtował się na poziomie
  48 ,1mln zł.
  Mimo udanego roku, nie spoczywamy na laurach, wierząc, że
  najlepsze jeszcze przed nami . Pracujemy z pełnym
  zaangażowaniem, by w jak najszybszym czasie osiągnąć
  liczbę 30 .000 użytkowników produktu .
  Tym samym, dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą
  firmę .Dzięki Wam możemy nadal realizować cele, określać
  nowe, jeszcze ambitniejsze irozwijać Spółkę na rynkach
  zagranicznych .
  Za wysiłek iciężką pracę dziękuję także całemu naszemu
  zespołowi .
  Zapraszam do zapoznania się zcałością raportu ikontaktu
  znami, szczególnie poprzez LiveChat na stronie relacji
  inwestorskich .
  Zpozdrowieniami,
  Mariusz Ciepły


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 4


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Podsumowanie operacyjne
  5
  PLN
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 89 425 925 76 254 434 + 17,3%
  EBITDA 63 830 968 55 042 772 + 16,0%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 361 718 53 349 572 + 1 5,0 %
  Zysk (strata) brutto 59 979 636 53 468 384 + 12,2%
  Zysk (strata) netto 48 305 126 42 916 950 + 12,6%
  Przepływy pieniężne netto -4 615 757 11 535 630 -140,0%
  z działalności operacyjnej 48 575 366 43 204 610 + 12,4%
  z działalności inwestycyjnej -5 553 623 -3 858 980 -43,9%
  z działalności finansowej -47 637 500 -27 810 000 -71,3%
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,88 1,67 + 12,6%
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa razem 48 643 508 47 532 524 + 2,3%
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Zobowiązania długoterminowe 0 0 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Kapitał własny 45 233 913 44 648 505 + 1,3%
  Kapitał zakładowy 515 000 515 000 -
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Wartość księgowa na jedną akcję 1,76 1,73 + 1,7%
  [PLN] Q4 2017/18 Q4 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 22 981 937 21 533 550 + 6,7%
  EBITDA 16 673 102 15 474 833 + 7,7%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 982 199 14 974 506 + 6,7 %
  Zysk (strata) brutto 15 879 773 14 989 866 + 5,9%
  Zysk (strata) netto 12 801 699 12 037 340 + 6,3%
  Przepływy pieniężne netto -507 006 10 861 516 -104,7%
  z działalności operacyjnej 12 555 235 12 998 941 -3,4%
  z działalności inwestycyjnej -1 732 241 -2 137 425 -19,0%
  z działalności finansowej -11 330 000 0 -
  42 916 950
  55 042 772
  48 305 126
  63 830 968
  Zysk netto EBITDA
  2016/17 2017/18


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  Podsumowanie operacyjne
  6
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 89 425 925 76 254 434 +17%
  EBITDA 64 041 162 54 955 874 +17%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 571 828 53 262 675 +16%
  Zysk (strata) brutto 59 747 844 53 276 157 +12%
  Zysk (strata) netto 48 073 333 42 724 724 +13%
  Przepływy pieniężne netto -4 937 698 10 751 873 -146%
  z działalności operacyjnej 48 253 425 42 539 664 +13%
  z działalności inwestycyjnej -5 553 623 -3 977 792 +40%
  z działalności finansowej -47 637 500 -27 810 000 +71%
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,87 1,66 +12%
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa razem 47 933 940 46 816 304 +2%
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 3 364 450 2 682 647 +25%
  Zobowiązania długoterminowe 0 0 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 712 150 1 294 373 +32%
  Kapitał własny 44 569 490 44 133 656 +1%
  Kapitał zakładowy 515 000 515 000 -
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,71 +1%
  PLN
  [PLN] Q4 2017/18 Q4 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 22 981 937 21 681 721 +6%
  EBITDA 16 706 150 16 107 037 +4%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 015 246 15 606 711 +3%
  Zysk (strata) brutto 15 819 290 14 945 810 +6%
  Zysk (strata) netto 12 741 215 11 993 285 +6%
  Przepływy pieniężne netto 9 430 858 16 548 133 -43%
  z działalności operacyjnej 22 493 099 18 792 757 +20%
  z działalności inwestycyjnej -1 732 241 -2 244 626 -23%
  z działalności finansowej -11 330 000 0 -
  42 724 724
  54 955 874
  48 073 333
  64 041 162
  Zysk netto EBITDA
  2016/17 2017/18


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Podsumowanie operacyjne
  W każdym miesiącu 2017 /18 roku obrotowego Spółka zanotowała wzrost liczby
  klientów, wykorzystujących rozwiązanie „LiveChat” .Dane dotyczące liczby przyłączeń
  klientów iich dynamiki obrazuje poniższy wykres .
  Roczne dynamiki wzrostu notują spadki wzwiązku zszybko rosnącą bazą porównawczą .
  Przy szybko rosnącej liczbie klientów Spółka zsukcesem utrzymuje wskaźnik churn na
  bardzo stabilnym poziomie 3% (przy bardzo niewielkich oscylacjach w poszczególnych
  miesiącach) .Wskaźnik odejść jest znacząco niższy wprzypadku większych klientów (firmy
  korzystające zdroższych planów abonamentowych iwykupujące większą liczbę licencji) .
  7
  Najważniejsze wydarzenia
  IKWARTAŁ
  Na koniec Ikwartału Spółka obsługiwała 20 .765 klientów aktywnych ipłacących klientów
  swojej usługi „LiveChat”, wobec 15 .892 klientów przed rokiem .Wzrost liczby klientów w
  ujęciu netto (wliczając odejścia) wyniósł 526 netto wkwietniu, wmaju 505 ,awczerwcu
  483 .Zarząd podkreśla, że jego oferta jest skierowana do klientów biznesowych –firm,
  które posiadają własne strony internetowe iprowadzą za ich pośrednictwem sprzedaż lub
  kontaktują się zklientami .Obecnie klienci LiveChat Software wybierają spośród czterech
  planów abonenckich .Ostateczny przychód na jednego klienta zależy od wybranego planu,
  atakże liczby licencji przez niego wykupionych .
  W czerwcu 2017 Spółka uruchomiła europejskie centra danych dla klientów, operujących
  wkrajach Unii Europejskiej .Centra znajdują się we Frankfurcie oraz Amsterdamie .
  IIKWARTAŁ
  W każdym zmiesięcy IIkwartału Spółka notowała bardzo dobre wyniki w zakresie
  pozyskiwania klientów .W lipcu wzrost liczby klientów wyniósł 254 netto, wsierpniu 475 ,
  awe wrześniu 443 netto .Ostatecznie na koniec Ipółrocza baza klientów liczyła 21 .937
  firm wobec 16 .949 przed rokiem .
  W dniu 17 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które m.in.podjęło decyzję o
  podziale zysku za poprzedni rok finansowy .Zgodnie zUchwałą Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A.,który wroku finansowym
  zakończonym 31 marca 2017 r.wyniósł 42 .724 .723 ,86 zł, został podzielony na:
  • 36 .307 .500 ,00 PLN –przeznaczone na dywidendę,
  • 6.417 .223 ,86 PLN –przeznaczone na kapitał zapasowy .
  Zgodnie ztądecyzją wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,41 zł.
  Decyzja Walnego Zgromadzenia była zgodna zpropozycją Zarządu, która została
  pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą .Rekomendacja takiego podziału zysku
  wynikała ze zmiany Kodeksu Spółek Handlowych, która zakłada, że w przypadku
  posiadania przez Spółkę aktywów ztytułu rozpoznania prac rozwojowych konieczne jest
  posiadanie nadwyżki kapitałów rezerwowych izapasowych ponad stan aktywów ztytułu
  rozpoczynania prac rozwojowych .
  W IIkwartale Spółka udostępniła także produkt BotEngine -platformę do tworzenia
  chatbotów konwersacyjnych (w wersji beta) oraz pełną wersję produktu chat .io,
  stanowiącą przyczółek do pracy modernizacyjnych flagowego produktu LiveChat .
  246
  431
  504 526 505 483
  254
  475 443
  292
  576
  302
  263
  321
  374 347
  243
  0
  100
  200
  300
  400
  500
  600
  700
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Wzrost liczby klientów netto
  2015 2016 2017 2018


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Podsumowanie operacyjne
  III KWARTAŁ
  W III kwartale Spółka kontynuowała rozwój w obszarze pozyskiwania nowych klientów irozbudowy bazy
  abonentów .Na koniec grudnia 2017 r.liczba firm korzystających zrozwiązania „LiveChat” wynosiła 23 .107
  wobec 18 .070 rok wcześniej .W październiku przyrost klientów w ujęciu netto wyniósł 292 ,w listopadzie
  rekordowe 576 ,awgrudniu –302 .
  W dniu 20 grudnia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podjął uchwałę owypłacie
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zzysku netto za okres obrotowy trwający od 1kwietnia 2017 do
  31 marca 2018 roku .Na zaliczkę przeznaczono 11 ,33 mln zł, czyli 0,44 złna jedną akcję .
  W dniu 29 grudnia 2017 r.,po zakończeniu ostatniej sesji w roku kalendarzowym akcje LiveChat Software
  weszły wskład indeksu mWIG 40 .Jednocześnie akcje spółki zostały wykreślone zindeksu sWIG 80 .
  W październiku Spółka uruchomiła wersję beta produktu KnowledgeBase .W listopadzie odbyło się spotkanie
  rynku ze Spółką, na którym Zarząd przedstawił nową strategię rozwoju firmy .
  IV KWARTAŁ
  Na koniec roku obrotowego liczba klientów korzystających zpłatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 24 .065
  wobec 19 .251 klientów rok wcześniej .W styczniu wujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o263
  netto, wlutym było to 321 klientów netto, awmarcu 374 netto .
  W lutym Spółka zdecydowała o aktualizacji planów cenowych, usuwając z oferty plan Regular ,
  a wprowadzając plan Business oraz Enterprise.
  W marcu LiveChat Software zmienił także swoją siedzibę, z biura przy alei Dębowej
  we Wrocławiu, przeniósł się do wyremontowanego budynku przy ulicy Zwycięskiej 47.
  8
  Najważniejsze wydarzenia


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis organizacji Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Spółka LiveChat Software S.A.tworzy grupę kapitałową, wskład której wchodzi ona jako
  podmiot dominujący oraz spółka zależna LiveChat Inc .zsiedzibą wUSA, wktórej posiada
  100 %kapitału i100 %głosów .LiveChat Inc .podlega konsolidacji metoda pełną .
  Spółka nie posiada oddziałów .
  Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej
  Prezes Zarządu
  Dyrektor
  Finansowy
  Dyrektor
  Marketingu Dyrektor IT Dyrektor
  Wsparcia Klienta
  Dyrektor ds.
  Infrastruktury
  Dział Księgowy Zespół
  Programistów
  Zespół
  Administratorów
  Kierownik ds.
  Jakości
  W raportowanym okresie nie zaszły zmiany w strukturach organizacyjnych spółek
  zGrupy Emitenta .
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w Grupie została zmieniona struktura
  organizacyjna .Obowiązująca od kwietnia 2018 r.struktura została przedstawiona na
  kolejnym slajdzie .
  Specjalista ds.
  Użyteczności
  LiveChat Software S.A.
  LiveChat Inc.
  100% Struktura organizacji LiveChat Software
  9
  Graphic Designer,
  Copywriters,
  Marketing
  Specialist, Social
  Media Ninja,
  Partner Program
  Manager, Web
  Developer
  Zespół Wsparcia
  Klienta
  Zespół Techniczny
  Wsparcia Klienta


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis organizacji Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  10
  Prezes Zarządu
  Struktura organizacji LiveChat Software
  Dyrektor
  Finansowy
  Dyrektor
  Marketingu
  Dyrektor ds.
  Produktu
  Dyrektor
  Operacyjny
  Dyrektor ds.
  Technologii
  Dział Księgowy Zespół
  Programistów
  Zespół Wsparcia
  Klienta
  Zespół
  Administratorów
  Kierownik ds.
  Jakości
  Zespół Techniczny
  Wsparcia Klienta
  Specjalista ds.
  Użyteczności
  Graphic Designers,
  Motion Graphic
  Designer,
  Content Writers,
  Marketing
  Specialist,
  Community
  Manager,
  PR Specialist,
  Partner Program
  Manager,
  Web Developers
  Dyrektor
  Kreatywny
  Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Grupy LiveChat Software,
  obowiązująca od kwietnia 2018 r.
  Dział prawny,
  Dział HR,
  Dział Administracji
  Zespół inżynierów
  (API)
  Zespół Growth
  Hacking


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  LiveChat Software S.A.jest producentem oraz globalnym dostawcą oprogramowania live
  chat .W firmowym portfolio produktów znajdują się także rozwiązania :chat .io
  (rozwiązanie typu live chat, którego struktura pozwala na łatwe integracje zbardzo
  różnymi platformami), BotEngine (platforma do tworzenia chatbotów ) oraz
  KnowledgeBase (aplikacja do tworzenia własnych baz wiedzy) .
  Produkt LiveChat służy do szybkiego iintuicyjnego kontaktu odwiedzających firmową
  stronę WWW z pracownikami firmy .Dodatkowo aplikacja uzyskuje informacje
  o zachowaniu klientów na stronie WWW, stanowiące atrakcyjne źródło wiedzy
  w procesie sprzedaży, obsługi i wsparcia klienta . Emitent jest producentem
  idystrybutorem oprogramowania sprzedawanego wmodelu SaaS (Software -as-a-Service
  -oprogramowanie jako usługa), służącego do komunikacji business -to-consumer (B2C)
  oraz business -to-business (B2B). Oferowany przez Emitenta produkt LiveChat
  adresowany jest do wszystkich firm, których wspólną cechą jest potrzeba komunikacji
  zklientami wInternecie .
  Bieżąca działalność Grupy obejmuje udoskonalanie produktu LiveChat przez zespół
  deweloperów, oferowanie najwyższej jakości obsługi klienta oraz tworzenie nowych
  kanałów pozyskiwania klientów .Sprawdzony model biznesowy Emitenta zakłada
  marginalny koszt pozyskania klienta, bliski zeru .Relatywnie niski poziom kosztów stałych
  wSpółce imarginalny krańcowy koszt zmienny nowego klienta oraz brak konieczności
  ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych umożliwiają skalowalność
  prowadzonego biznesu przy zachowaniu wysokiej rentowności działalności .Dzięki
  zastosowaniu odpowiedniej polityki marketingowej, w tym cenowej, produkt LiveChat
  jest głównie skierowany do średnich imałych przedsiębiorstw, jednak Spółka podejmuje
  działania mające na celu dotarcie do podmiotów owiększej skali działalności –dalszy
  rozwój produktu, wprowadzanie nowych funkcjonalności oraz poziomów cenowych .
  Progresywny cennik umożliwia Spółce otrzymywanie wyższych przychodów od klientów,
  którzy wykorzystują większą liczbę funkcjonalności produktu LiveChat .
  LiveChat Software prowadzi również szereg innych projektów, których wspólnym
  mianownikiem jest potencjał do zwiększenia tempa pozyskiwania klientów dla „LiveChat”,
  atakże chat .io, BotEngine oraz KnowledgeBase .
  Rozwiązania spółki są dedykowane dla klientów biznesowych zwszystkich branż .Obecnie
  największą grupę stanowią spółki zsektora IT.Inne duże grupy branżowe wśród klientów
  spółki to m.in:sprzedaż detaliczna, edukacja, marketing, gry ihazard, motoryzacja,
  rozrywka, usługi finansowe, ochrona zdrowia iturystyka .
  Opis działalności prowadzonej przez Grupę
  11


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 12
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  W Ikwartale LiveChat Software rozpoczął otwarte beta testy platformy BotEngine ,której celem jest
  umożliwienie firmom samodzielnego przygotowania, anastępnie wdrożenia chatbotów konwersacyjnych .
  Od lutego 2018 r.rozwiązanie funkcjonuje na rynku jako kompletny produkt .
  BotEngine zintegrowany jest zarówno zrozwiązaniem LiveChat, ale też zinnymi narzędziami, jak np.Facebook
  Messenger .Dodatkowo, użytkownik może połączyć stworzonego bota zwewnętrznym systemem, co pozwala
  np.na weryfikowanie iprzesyłanie danych pozyskanych przez bota podczas rozmowy do innych systemów w
  firmie .Możliwości integracyjne BotEngine są właściwie nieograniczone ze względu na udostępnienie przez
  firmę API aplikacji .
  Rozwiązanie BotEngine opiera się na dwóch systemach dopasowywania fraz .Główny -machine learning, który
  analizuje całą wpisaną frazę, oraz drugi oparty osłowa kluczowe .Można ich używać naprzemiennie lub nawet
  łączyć w obrębie jednego scenariusza .Do tej pory, firma wdrożyła w produkcie wiele udogodnień, które
  pomagają w przygotowaniu chatbota osobom, nieposiadającym zaawansowanej wiedzy technologicznej .
  Należą do nich, m.in.:
  -‘user entities ’,czyli wcześniej zdefiniowanych fraz, istotnych dla scenariusza, np.Listy produktów, usług lub
  lokalizacji placówek, atakże gotowe do użycia ‘entities ’np.numer telefonu,
  -‘transfer do agenta’ wintegracji zproduktem LiveChat —kompletne rozwiązanie, polegające na odciążeniu
  agentów irozwiązywaniu przez bota prostych lub powtarzających się spraw .
  Warto dodać, że oprócz fraz tekstowych, wscenariuszach bot może wykorzystać także tzw .“rich messages ”
  np.karty graficzne, przyciski do szybkich odpowiedzi, czy różnego rodzaje akcje, np.“Zresetuj rozmowę” .
  Dzięki temu, rozmowa zchatbotem jest bardziej interaktywna iatrakcyjniejsza .
  W maju 2018 r.firma wdrożyła także dodatkową funkcjonalność BotEngine ,jaką jest Trening, czyli ulepszanie
  bota .Trening oparty jest na technologii machine learning .Polega na wysyłaniu do zakładki Trening fraz,
  których bot nie rozpoznał podczas rozmowy, wkolejnym kroku użytkownik może przejrzeć wyszczególnione
  frazy idodać jedo scenariusza .
  Użytkownicy BotEngine mogą dowiedzieć się owydawanych nowościach poprzez newsletter, powiadomienia
  waplikacji BotEngine oraz blog .
  BotEngine


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 13
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Spółka wydała aplikację w październiku 2017 r.,początkowo w wersji otwartej bety,
  anastępnie wmarcu 2018 r.,jako kompletny ipłatny produkt .
  Platforma KnowledgeBase pozwala firmom tworzyć własne bazy wiedzy, do których
  dostęp mogą mieć zarówno pracownicy, jak iklienci .Dzięki KnowledgeBase artykuły
  dotyczące np.pomocy technicznej gromadzone są w jednym miejscu .W ten sposób
  podczas obsługi klienta, pracownik nie musi przełączać się między zakładkami
  w przeglądarce w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie, ajedynie wyszukać
  informacji w bazie .Zwiększa to efektywność obsługi iprzyspiesza komunikację
  zklientami .W przypadku klienta, pozwala mu także na samodzielne wyszukanie
  rozwiązania danego problemu .Aplikacja może być zintegrowana bezpośrednio
  zrozwiązaniem LiveChat, ale także zinnymi narzędziami .
  KnowledgeBase.ai


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 14
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Chat .io to nowoczesne rozwiązanie typu „live chat” .Od flagowego produktu Spółki
  wyróżnia je m.in.brak stanu „końca rozmowy” .Wszystkie interakcje są otwarte,
  analogicznie np.do sms -owej wymiany informacji .Taka konstrukcja umożliwia m.in.
  bardziej naturalną integrację tego rozwiązania zróżnymi platformami .
  Chat .io to projekt, który pozostaje we wczesnej fazie rozwoju inie jest aktywnie
  promowany .Jest jednak oferowany na zasadach komercyjnych iposiada płacących
  klientów .Rozwiązanie służy jednocześnie do testowania nowych rozwiązań wśrodowisku
  produkcyjnym oraz zbierania opinii od użytkowników .
  Ze względu na etap tego projektu iaktualnie niski udział przychodów generowanych
  przez chat .io wcałości przychodów, Spółka nie podaje liczby aktywnych użytkowników
  tego rozwiązania .
  Chat .iojest rozwiązaniem zintegrowanym zFacebookiem .
  chat.io


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  15
  Podstawowym działaniem, na którym obecnie koncentruje się LiveChat Software jest
  budowa większej platformy komunikacyjnej -LiveChat Platform iwyjście ponad swój
  flagowy produkt .
  Projekt zakłada stworzenie ekosystemu biznesowego wokół istniejących już na rynku
  produktów .Ma on przyspieszyć rozwój tworzonych rozwiązań, a także ułatwić
  wprowadzanie do nich nowych funkcjonalności .Nie tylko przez pracowników Spółki, ale
  także przez zewnętrzne jednostki .
  Dzięki platformie iudostępnianych na niej narzędziom (instrukcje, dokumentacja API,
  przykłady kodów) każdy spoza firmy będzie miał możliwość stworzenia własnego
  rozszerzenia czy aplikacji bazującej na technologii LiveChata .W ten sposób możliwe jest
  wprowadzenie funkcjonalności, których nie ma w produkcie, a które dla danego
  użytkownika są kluczowe .
  Na ten moment na LiveChat Platform składają się :Konsola Developerska iPlatforma
  Developerska (publicznie uruchomione wsierpniu 2017 )oraz Marketplace zwszystkimi
  stworzonymi aplikacjami (wydany waplikacji LiveChat, oraz na dzień publikacji raportu na
  naszej stronie internetowej ).Poprzez LiveChat Marketplace twórcy aplikacji idodatków
  będą mogli udostępnić je w wersji płatnej lub bezpłatnej ponad 24 ,5tysiącom firm
  korzystającym zproduktu .
  Obecnie Spółka pracuje nad dodawaniem poszczególnych elementów do platformy .
  Jednym zkluczowych elementów tego projektu był całkowity redesign aplikacji LiveChat,
  po to by przygotować ją na pracę w częściowo ‘otwartym’ modelu .Proces zmian
  wprodukcie rozpoczął się wlutym 2017 r.
  Ekosystem wokół rozwiązania LiveChat to nie tylko zmiana w podejściu biznesowym,
  ale także działania poszerzające grupy klientów Spółki .Dzięki platformie itworzonym
  poprzez nią produktom, LiveChat jest promowany także przez zewnętrznych
  developerów, partnerów, inne firmy czy startupy .
  LiveChat jako platforma komunikacyjna


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  16
  Opis działalności prowadzonej przez Grupę
  Dodatkowe działania, przyczyniające się do organicznego wzrostu liczby klientów, nad którymi zespół Spółki
  pracuje wdedykowanych zespołach :
  Program Partnerski -celem programu partnerskiego jest budowa nowych kanałów sprzedaży w oparciu
  owspółpracę zfirmami różnych branż lub freelancerami .Program składa się zmodeli :
  • affiliate ,w którym partnerzy otrzymują prowizję zkażdej sprzedaży produktu zrealizowanej za ich
  pośrednictwem
  • solution partners ,zakładającego możliwość dołączenia naszego produktu (oraz usług wokół niego) do
  portfolio ofertowego partnera isamodzielnego kształtowania polityki cenowej
  Działania podejmowane wprojekcie :
  • rozbudowa strony ibloga (wzmocnienie organicznego ruchu iliczby zapisów zainteresowanych współpracą
  podmiotów)
  • rozbudowa panelu partnerskiego (dashboard )dającego partnerom dostęp do materiałów reklamowych,
  analityki oraz narzędzi do tworzenia izarządzania licencjami LC tworzonymi wtym modelu
  • API programu partnerskiego -dające możliwość śledzenia ioptymalizacji aktywności w projekcie oraz
  automatyzacji wielu czynności wjego ramach
  Działania content marketingowe
  • LiveChat Blog miesięcznie osiąga 100 ,000 UU
  • Spółka przykłada dużo pracy do treści tworzonych na stronę, co pozwala jej generować duży ruch
  przychodzący na strony internetowe iwysokie pozycje wprzeglądarkach .
  Partnerships -działania, polegające na współpracy zinnymi firmami, tworzącymi oprogramowania .Opierają się
  na współpracy na różnych poziomach :wzajemnej promocji, tworzenia wspólnych integracji, listowania w
  marketach
  Cross -selling /Up -selling produktów -Spółka pilotażowo wyodrębniła zespół, odpowiedzialny za to, by
  użytkownicy produktu LiveChat wpełni wykorzystywali jego dodatkowe możliwości .Cel ten realizowany jest
  przede wszystkim poprzez dosprzedaż do subskrybowanej licencji produktów, np.BotEngine ,lub płatnych
  dodatków zMarketplace, np.aplikacji KnowledgeBase czy integracji zFacebook Messenger .Podejmowane
  działania pomagają Spółce rozwijać portfolio produktów, które uzupełniają się wzajemnie, kompleksowo
  odpowiadając na potrzeby klientów .
  W przypadku up -sellingu ,zespół skupia się przede wszystkim na działaniach, motywujących obecnych
  iaktywnych klientów, do korzystania zwyższych planów oraz większej liczby stanowisk dla agentów .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  17
  Opis działalności prowadzonej przez Grupę
  23,37 23,69 24,07
  19,78 20,28 20,77 21,02 21,49 21,94 22,23 22,81 23,11
  14,98 15,41 15,89 16,20 16,59 16,95 17,41 17,77 18,07 18,32 18,75 19,25
  10,54 10,90 11,21 11,52 11,92 12,28 12,74 13,17 13,49 13,75 14,08 14,53
  7,46 7,72 8,00 8,21 8,50 8,70 9,04 9,30 9,43 9,68 9,90 10,22
  4,79
  7,22
  sty.12
  .
  mar.13 kwi.13
  .
  mar.14 kwi.14 maj.14 cze.14 lip.14 sie.14 wrz.14 paź.14 lis.14 gru.14 sty.15 lut.15 mar.15 kwi.15 maj.15 cze.15 lip.15 sie.15 wrz.15 paź.15 lis.15 gru.15 sty.16 lut.16 mar.16 kwi.16 maj.16 cze.16 lip.16 sie.16 wrz.16 paź.16 lis.16 gru.16 sty.17 lut.17 mar.17 kwi.17 maj.17 cze.17 lip.17 sie.17 wrz.17 paź.17 lis.17 gru.17 sty.18 lut.18 mar.18
  Liczba klientów [tys.]


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  18
  Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu „live chat”.
  Sprzedaż oprogramowania wformie SaaS niesie za sobą znaczące korzyści zarówno po
  stronie klienta, jak idostawcy .Najczęściej podkreślane korzyści dla klienta to:
  • znaczące uproszczenie procesu implementacji aplikacji (krótki czas wdrożenia oraz
  marginalne koszty implementacji) –dotyczy to również aktualizacji oprogramowania
  do najnowszej wersji, która najczęściej wykonywana jest przez dostawcę
  automatycznie ibezobsługowo ze strony klienta,
  • uzyskanie istotnych oszczędności na kosztach wsparcia iserwisu,
  • przewidywalne, stałe i stosunkowo niższe płatności abonamentowe zamiast
  wysokiego jednorazowego kosztu zakupu oprogramowania iniezbędnej infrastruktury
  oraz ewentualnych późniejszych kosztów dodatkowych,
  • elastyczny plan taryfowy pozwalający na rezygnację zusługi wdowolnym momencie,
  • wysoka skalowalność produktu wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta,
  • możliwość korzystania zaplikacji zdowolnego miejsca za pomocą komputerów
  stacjonarnych iurządzeń mobilnych .
  Zpunktu widzenia dostawcy sprzedaż oprogramowania wmodelu SaaS oznacza :
  • uproszczony proces dystrybucji,
  • globalny zasięg oferowanych usług,
  • uniwersalny charakter oprogramowania,
  • kontrolę nad jakością wdrożenia ukażdego zklientów,
  • obniżenie kosztów serwisu igwarancji,
  • brak problemu piractwa,
  • zachowanie wszelkich praw autorskich po stronie dewelopera .
  Rynek SaaS stanowi dominującą część rynku Cloud Computing .Wartościowo, największy
  udział wglobalnym rynku SaaS przypada na rynki Ameryki Północnej, awszczególności
  Stany Zjednoczone .Istotne znaczenie waspekcie rozwoju rozwiązań wchmurze ma brak
  barier kulturowych związanych ze stosowaniem zaawansowanej technologii w ramach
  prowadzenia działalności gospodarczej .Jest to szczególnie istotne zpunktu widzenia
  dostawców oprogramowania wformie SaaS dla małych iśrednich przedsiębiorstw .
  Rynek oprogramowania SaaS (Software -as-a-Service) jest największą idynamicznie
  rozwijającą się częścią rynku Cloud Computing, polegającego na świadczeniu usług
  ioferowaniu produktów zobszaru technologii informacyjnych poprzez wykorzystanie
  chmury obliczeniowej .W ramach rynku Cloud Computing wyróżnia się segment chmury
  prywatnej, zktórej korzystają duże przedsiębiorstwa w celu optymalizacji własnych
  zasobów, oraz segment chmury publicznej, skierowanej do małych iśrednich spółek, która
  pozwala na większą kontrolę nad wydatkami imożliwość rozłożenia ich w czasie .
  Według szacunków firmy analitycznej Gartner wartość publicznej chmury wyniosła
  153 ,5mld USD w 2017 r.,w tym wartość rynku SaaS wyniosła ponad 60 mld USD .
  Zgodnie zprognozami, wartość obu rynków do 2021 r.wzrośnie około dwukrotnie do
  odpowiednio 302 ,5mld USD i117 ,1mld USD .Rozwiązania oferowane wmodelu SaaS
  dynamicznie zastępuje tradycyjne oprogramowanie pozwalając klientom na optymalizację
  wykorzystywanych zasobów, podniesienie niezawodności, skalowalność ielastyczność
  wykorzystywanych rozwiązań .W ramach rynku Cloud Computing wyróżnia się także
  rynki :
  • IaaS (Infrastructure -as-a-Service) –dostarczanie infrastruktury informatycznej,
  • PaaS (Platform -as-a-Service) –sprzedaż wirtualnego środowiska pracy programisty,
  • BPaaS (Business -Process -as-a-Service) –outsourcing procesów biznesowych,
  • BaaS (Backend -as-a-Service) –wspólna baza backendowa dla procesów wielu aplikacji
  • Daas (Data -as-a-Service) –zdalnie dostarczane dane na żądanie użytkownika
  • FaaS (Function -as-a-Service) – platforma umożliwiająca rozwijanie, testowanie
  iuruchamianie poszczególnych funkcji wchmurze
  Sprzedaż produktu w formie SaaS polega na zdalnym udostępnianiu oprogramowania
  przez Internet .W ramach SaaS świadczone są m.in.usługi wspomagające zarządzanie
  przedsiębiorstwem oraz sprzedaż produktów iusług przez nie oferowanych .Przychody
  spółek zbranży SaaS generowane są głównie poprzez pobieranie opłat abonamentowych
  za dostęp do usługi .Istnieje także wiele dodatkowych modeli pobierania opłat, m.in.
  opłata za transakcję, wolumen, funkcje, limity wykorzystania zasobów .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Zgodnie zdostępnymi danymi rynkowymi iszacunkami własnymi Spółki aktualna wartość
  rynku rozwiązań “live chat” może aktualnie przekraczać 700 mln USD .Szacunki te są
  jednak bardzo przybliżone, ponieważ tylko część graczy rynkowych podaje swoje wyniki
  finansowe do informacji publicznej .
  Duża część dostawców oferuje swoje rozwiązania wmodelu freemium .W ocenie Zarządu
  LiveChat Software monetyzacja klientów, którzy rozpoczęli korzystać zusług darmowych
  jest procesem bardzo trudnym inieefektywnym .Rozwiązanie „LiveChat” wyróżnia m.in.
  liczba dostępnych funkcjonalności, opcji imożliwości integracji .Kluczowa jest też jakość
  obsługi klienta, która znacznie przewyższa możliwości większości innych dostawców .
  Z tych powodów bezpłatne rozwiązania nie są traktowane jako bezpośrednia
  konkurencja, ponieważ LiveChat jest adresowany do bardziej wymagających klientów
  owiększych ibardziej zaawansowanych potrzebach, zarówno jeśli chodzi odostępne
  funkcje usługi, jak również oszybkość iefektywność wsparcia ze strony obsługi klienta .
  Czołówka globalnych dostawców rozwiązań live chat jest stosunkowo stabilna .Oprócz
  LiveChat Software należą do nich także m.in:LivePerson ,czy Zendesk Chat .Inne
  ważniejsze rozwiązania live chat dostępne na rynku to Olark ,JivoChat ,czy Tawk .to
  (model freemium ).
  LivePerson specjalizuje się wrozwiązaniach live chat dla dużych klientów korporacyjnych .
  Spółka deklaruje, że obsługuje ponad 18 .000 klientów .
  Tabela –Porównanie liczby klientów Zendesk Chat i LiveChat
  (źródło: LiveChat Software, Zendesk)
  *Dzień później wprzypadku LiveChat
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  19
  Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu „live chat”.
  31.03.2017* 30.06.2017* 30.09.2017* 31.12.2017* 31.03.2018*
  Zendesk
  Chat
  (płatne)
  44.000 45.300 46.600 47.000 47.700
  Wzrost
  kwartał do
  kwartału
  +2.700 +1.300 +1.300 + 400 +700
  LiveChat
  (płatne) 19.251 20.765 21.937 23.107 24.065
  Wzrost
  kwartał do
  kwartału
  +1.181 +1.514 +1.172 +1.170 +958


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  LiveChat Software ocenia, że potencjał rynku rozwiązań live chat jest nadal bardzo
  wysoki, co wiąże się m.in.zrozwojem rynku e-commerce .Zgodnie zprognozami firmy
  badawczej eMarketer w 2017 r.sprzedaż detaliczna w internecie osiągnęła wartość
  2,3 bln USD, co oznacza wzrost o24 ,8% r/r istanowi 10 ,2% globalnej sprzedaży
  detalicznej .Duży napływ klientów na rynek sprawia, że obecni gracze są bardziej
  skoncentrowani na ich pozyskiwaniu, anie rywalizacji oklientów już wykorzystujących
  rozwiązania konkurencyjne .
  Dodatkowo pozycjonowanie LiveChat w kategorii premium ibudowanie pozycji
  rynkowej nie na konkurencji cenowej, lecz takich cechach jak różnorodność funkcji
  iintegracji, jakość obsługi klienta, atakże niezawodność ibezpieczeństwo danych,
  uodparnia spółkę na konkurencję popularnych, bezpłatnych rozwiązań .
  Kolejne informacje orozwiązaniach dla biznesu w obszarze komunikacji tekstowej ze
  strony firm takich jak Apple czy Facebook, Spółka śledzi bardzo uważnie ijest ich
  świadoma, od momentu ogłoszeń już na etapie deweloperskim -czyli na wiele miesięcy
  przed oficjalnym ogłoszeniem .Tak było zarówno w przypadku Apple, jak iwcześniej
  Facebooka .
  LiveChat Software ocenia te wdrożenie jako dobre informacje dla całej branży .Firmy,
  wprowadzające kolejne produkty live chat na rynek, popularyzują takie rozwiązania,
  wprowadzają nowe możliwości dla integracji ipozyskiwania kolejnych klientów, którzy
  chcą korzystać z tego sposobu komunikacji .Dzięki temu, Facebook Messenger,
  WhatsApp, ateraz Apple stają się kolejnymi kanałami dystrybucji produktu LiveChat .
  Wokół produktów -LiveChat iBotEngine ,Spółka buduje biznesowy ekosystem, by jeszcze
  lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników .Dzięki temu będą oni mogli komunikować
  się ze swoimi klientami poprzez różne kanały iplatformy -już nie tylko poprzez strony
  www, ale teraz także poprzez SMS -y, urządzenia Apple, inne urządzenia mobilne,
  Facebook Messenger, komunikatory iplatformy społecznościowe .
  Ze swojej natury firmy takie jak Facebook, Google, czy Apple nie będą bezpośrednio
  konkurować ztakimi wyspecjalizowanymi dostawcami rozwiązań B2B jak LiveChat
  Software, Zendesk Chat, czy LivePerson ,które zapewniają integrację różnych platform
  irozwiązań, analitykę, wyspecjalizowaną obsługę klienta, czy dostęp do wiedzy
  eksperckiej zzakresu customer care .
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  20
  Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu „live chat”.


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Umowa zpodmiotem świadczącym usługę bramki płatności
  Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc .korzysta zusług serwisu www .authorize .net
  prowadzonego przez CyberSource Corporation HQ zsiedzibą w San Francisco, USA,
  pełniącego funkcję pośrednika przeprowadzającego od strony technicznej płatność przy
  użyciu karty kredytowej w Internecie .Umowa między ww .stronami zawarta została
  poprzez przystąpienie do serwisu Authorize woparciu oogólne warunki umów stosowane
  przez Authorize inie przybrała formy dokumentu .
  Zgodnie zpowyższymi warunkami stosunek prawny między użytkownikiem (w tym także
  LiveChat Inc )aAuthorize podlega prawu Stanu Kalifornia .Authorize nie gwarantuje
  pełnej funkcjonalności swoich usług, pełnionych za pośrednictwem strony www .
  Przystępując do umowy użytkownik potwierdza, iż ma świadomość, że usługa
  prowadzona będzie za pośrednictwem sieci Internet, co czyni jąwrażliwą na ewentualne
  awarie infrastruktury, wynikające zróżnych przyczyn takich jak atak sieciowy, przerwy
  wdostawie prądu .
  Authorize ponadto nie jest odpowiedzialna za ewentualną szkodę wynikającą
  z korzystania z jej usług, w szczególności nie odpowiada za utratę danych,
  nieautoryzowany dostęp do danych przesyłanych za pośrednictwem jej strony www .,
  takich jak dane karty kredytowej .Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie jest
  zależne od przyczyny zaistnienia szkody – zarówno ataki hakerskie ,nieszczęśliwe
  wypadki, jak iniedbałość, w tym rażąca niedbałość, nie mogą stanowić podstawy do
  podnoszenia roszczeń w stosunku do Authorize .Użytkownik zaś zrzeka się wszelkich
  roszczeń mogących wynikać zkorzystania zusług Authorize ioświadcza, że zjej usług
  będzie korzystał na własne ryzyko .W razie gdyby jednakże uznać, że należne jest zapłata
  jakiegokolwiek odszkodowania przez Authorize na rzecz Livechat Inc ,jego wysokość
  byłaby ograniczona do równowartości wynagrodzenia za okres ostatnich 30 dni lub do
  wysokości 100 dolarów .
  Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Authorize zodpowiedzialności za
  ewentualnie roszczenia podnoszone wobec niej przez podmioty trzecie, które to
  roszczenia pozostają wzwiązku zkorzystaniem przez użytkowania zusług Authorize
  Warunki umowne mogą być zmieniane przez Authorize jednostronnie, korzystanie
  zusług serwisu po zmianie warunków oznacza akceptację tejże zmiany .Podobnie
  Authorize może jednostronnie zakończyć świadczenie usług, po uprzednim uprzedzeniu .
  Także wypowiedzenie umowy nie może rodzić odpowiedzialności odszkodowawczej
  Authorize .
  Informacje o zawartych umowach
  Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej
  Umowa zpodmiotem świadczącym usługę rozliczania płatności
  Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc .korzysta zusług serwisu www .recurly .com,
  pełniącego funkcję podmiotu naliczającego opłaty od klientów Emitenta ipobierającego je
  automatycznie zkart kredytowych klientów .Umowa między ww .stronami zawarta
  została poprzez przystąpienie do serwisu Recurly w oparciu oogólne warunki umów
  stosowane przez Recurly inie przybrała formy dokumentu .
  Umowa podlega prawu Stanu Kalifornia .
  Usługa świadczona jest przez Recurly za prowizją naliczaną miesięcznie od wartości
  transakcji wyrażonej w dolarach, której wysokość może być zmieniona przez Recurly
  za 30 dniowym powiadomieniem .
  Recurly nie jest odpowiedzialne inie zwraca pobranych prowizji w razie np.żądania
  zwrotu ceny przez klienta Emitenta, oszustwa popełnionego przez klienta na Emitencie .
  Recurly nie świadczy także usług przechowywania środków pieniężnych .
  Recurly nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę, także w postaci utraconych
  zarobków, danych lub innych dóbr niematerialnych po stronie użytkownika, bez względu
  na przyczynę jej wystąpienia –czy szkoda będzie wynikała zkorzystania zusług Recurly,
  nieautoryzowanego wpływania na treść usługi, działań lub oświadczeń jakichkolwiek
  podmiotów trzecich . Niezależnie od powyższych zastrzeżeń odpowiedzialność
  odszkodowawcza została między stronami ograniczona do wysokości sumy
  wynagrodzenia zapłaconego na podstawie umowy .
  Recurly udziela LiveChat, Inc .licencji na korzystanie zjej loga, nazwy iinnych praw
  w zakresie wykorzystywania ich na stronach internetowych do identyfikacji podmiotu
  świadczącego usługę .Analogicznie, LiveChat, Inc .udziela licencji do wszelkich treści
  zamieszczanych wserwisie Recurly .
  Umowa przewiduje jednoroczny okres przedawnienia dla wszelkich roszczeń znią
  związanych .
  Ztytułu świadczenia usług Recurly pobiera opłaty zależne od wielkości obrotu .
  Umowa zGlobal Payments Direct, Inc .oraz Comerica Bank
  Umowa została zawarta wdniu 21 grudnia 2011 r.Na mocy tej umowy spółka zależna od
  Emitenta LiveChat, Inc .korzysta zobsługi kart Visa iMasterCard .Umowa objęta jest
  standardowymi warunkami obsługi kart stosownymi przez Comerica .Obsługa kart
  obejmuje w szczególności rozliczenia transakcji kartami Visa iMasterCard w związku
  zprogramem Livechat .Warunki umowy przewidują wszczególności, że LiveChat, Inc .sam
  będzie zajmował się roszczeniami ireklamacjami zgłoszonymi w związku ze sprzedażą
  rozliczaną przez kartę .LiveChat, Inc .zobowiązany jest również naprawić szkodę
  poniesioną przez Global Payments Direct iComerica Bank w związku ze sprzedażą
  rozliczaną przez kartę iwszelkimi roszczeniami (także roszczeniami osób trzecich) ztym
  związanymi .
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  21


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Warunki umowy wymieniają przypadki zwalniające Global Payments Direct oraz
  Comerica Bank od odpowiedzialności za naruszenie umowy .Ponadto odpowiedzialność
  Global Payments Direct oraz Comerica Bank ograniczona jest do średniej miesięcznej
  opłaty za usługi w okresie poprzednich 12 miesięcy lub krótszego od dnia zawarcia
  umowy .Global Payments Direct oraz Comerica Bank nie odpowiadają też za utracone
  korzyści, ani za transakcje dotyczące innych kart, jeżeli takie będą obsługiwane na
  wniosek LiveChat, Inc .iza zgodą Global Payments Direct .Global Payments Direct oraz
  Comerica Bank nie odpowiadają też za szkodę, jeżeli nie zostanie ona zgłoszona pisemnie
  wterminie 60 dni od naruszenia umowy, awprzypadku błędu billingowego, wterminie
  90 dni od daty danego dokumentu .
  Umowa po pierwszym roku odnawia się automatycznie co miesiąc, jeśli nie zostanie
  wypowiedziana przez LiveChat, Inc .uprzednio w terminie wskazanym w umowie (przy
  czym w przypadku wypowiedzenia znaruszeniem postanowień umowy, LiveChat, Inc .
  będzie zobowiązane do zapłaty kwot ustalonych według zasad określonych wumowie) .
  LiveChat, Inc .może też wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia jej przez drugą
  stronę, jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte .Global Payments Direct może także
  rozwiązać umowę (także bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia umowy przez
  Livechat ).
  Warunki umowy określają też szczegółowo zasady obciążania w określonych
  przypadkach LiveChat, Inc . kwotami transakcji (w szczególności w przypadku
  kwestionowania transakcji przez posiadacza karty), zakładania konta rezerwowego na
  zabezpieczenie roszczeń wobec LiveChat, Inc .,zasady odpowiedzialności Livechat za
  szkody instytucji finansowej wykonującej stosowne wycofanie środków na polecenie
  Global Payments Direct oraz Comerica Bank, zasady potrącenia kwot ztego konta
  irozliczenia ztym związane, oraz przewidują roczny termin na wygaśnięcie roszczenia
  LiveChat, Inc .do zwrotu środków pozostałych na takim koncie .Warunki umowy określają
  też zasady zabezpieczenia na określonych kontach Livechat oraz wskazanie instytucji
  depozytariusza prowadzącej konta Livechat na potrzeby obsługi zadłużenia ztytułu
  umowy .
  Umowa podlega prawu stanu Georgia .Spory związane zumową rozpoznawane są przez
  wskazane wwarunkach umowy sądy wstanie Georgia .
  Umowa udziela także ograniczonej licencji na użycie znaku Discover Program
  (identyfikującego karty Discover ).
  Cennik za usługi określony jest wstosownej tabeli cen .
  Informacje o zawartych umowach
  Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej
  Umowa LiveChat, Inc .zAmerican Express Company
  Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc . korzysta z usług serwisu strony
  https ://merchant .americanexpress .com w celu obsługi kart AmericanExpress .Umowa
  zawarta jest poprzez przystąpienie do wskazanego serwisu w oparciu o warunki
  stosowane przez ten serwis inie przybrała formy dokumentu .
  Koszty opłat ponoszone przez LiveChat, Inc .w związku zkorzystaniem ztego serwisu
  ustalane są woparciu oprocent obrotu –2,89 -3,20 %,zgodnie zaktualną tabelą opłat .
  Warunki korzystanie z serwisu w szczególności zawierają szereg wyłączeń
  odpowiedzialności American Express Company wobec użytkowników .Warunki te
  wyłączają w szczególności odpowiedzialność American Express Company za wszelkie
  szkody pośrednie oraz za utracone korzyści związane zkorzystaniem zserwisu .Zgodnie
  zwarunkami, American Express Company nie ponosi też odpowiedzialności za usługi
  świadczone przez usługodawców za pośrednictwem wskazanego serwisu, ani za
  informacje iprodukty oferowane za pośrednictwem serwisu lub stron podlinkowanych do
  serwisu .
  American Express Company może jednostronnie zmienić warunki korzystania zserwisu .
  Warunki serwisu podlegają prawu stanu Nowy Jork .
  22


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Umowa zLiveChat, Inc .
  W dniu 20 stycznia 2012 roku Emitent zawarł ze swoją spółką zależną LiveChat, Inc .
  umowę na mocy, której spółka zależna zobowiązała się do dalszej sprzedaży dostępu do
  systemu LiveChat klientom końcowym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki .
  Zgodnie zumową, spółka LiveChat, Inc .nabywa dostęp do systemu LiveChat od Emitenta,
  który następnie odsprzedaje klientom końcowym za cenę ustaloną przez Emitenta .
  LiveChat, Inc .nie realizuje marży na odsprzedaży dostępu do systemu LiveChat .
  Na podstawie faktur wystawionych przez LiveChat, Inc .Emitent zwraca LiveChat, Inc .
  wszystkie koszty poniesione przez LiveChat, Inc .wzwiązku zprowadzoną działalnością
  iwskazane w budżecie zaakceptowanym przez Emitenta .Zgodnie zzawartą umową,
  LiveChat, Inc .ma prawo do naliczenia marży ustalonej jako 5% wybranych kosztów
  poniesionych bezpośrednio wzwiązku ze sprzedażą, tj.kosztów obsługi płatności kartami
  kredytowymi, kosztów obsługi bankowej, kosztów obsługi księgowej ikosztów
  marketingowych .
  Rozliczenie dokonywane jest miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez
  Emitenta odpowiadającej wartości dokonanej sprzedaży oraz faktur wystawianych przez
  LiveChat, Inc .odpowiadającej wartości poniesionych kosztów powiększonych owskazaną
  powyżej marżę .Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym znak towarowy,
  pozostaje własnością Emitenta .
  Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia za
  14 dniowym okresem wypowiedzenia .
  Umowa ogranicza odpowiedzialność Emitenta do kwoty zapłaconej na rzecz LiveChat, Inc .
  przez okres 12 miesięcy .
  Za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.przychody ze sprzedaży LiveChat, Inc .
  wyniosły 87 .913 .777 ,38 zł, ałączna wartość kosztów refakturowanych przez LiveChat,
  Inc .wyniosła 16 .048 .109 ,94 zł.Wartość opisanej powyżej marży należnej spółce
  LiveChat, Inc .wyniosła 229 .804 ,13 zł.W 2016 roku finansowym wartości te wyniosły
  odpowiednio :75 .571 .445 ,07 ,13 .514 .399 ,66 oraz 874 .608 ,00 zł.
  Informacje o zawartych umowach
  Informacja o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi
  Nie zawarto tego rodzaju transakcji .
  W okresie od 1kwietnia 2017 r.31 marca 2018 r.Spółka nie posiadała umów kredytów i
  pożyczek .
  Spółka nie posiada udzielonych pożyczek .
  W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała udzielonych lub otrzymanych poręczeń
  igwarancji .
  W 2017 roku finansowym Spółka nie posiadała umów objęcia obligacji .
  W omawianym okresie sprawozdawczym LiveChat Software S.A.nie posiadała zawartych
  umów owspółpracy lub kooperacji .
  Ubezpieczenie Chubb Tech Pro -OC Działalności Zawodowej zawarta zUbezpieczalnią
  Chubb European Group Sp.zo.o.Oddział Polska na kwotę 1mln zł(Polska) i250 tys USD
  (USA) oraz Ubezpieczenie Szkód Powstałych w następstwie roszczeń z tytułu
  Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej na kwotę 10 mln złzawartą
  zColonnade Insurance SA .
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie była stroną żadnych postępowań sądowych
  iadministracyjnych .
  Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek
  Udzielone pożyczki
  Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje
  Umowy objęcia obligacji
  Umowy o współpracy lub kooperacji
  Umowy ubezpieczenia
  23
  Informacje o transakcjach zawartych z podmiotami
  powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe
  Opis prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych [PLN] 2017/18 2016/17
  Przychody ze sprzedaży do
  LiveChat Inc 87 913 777,38 75 571 445,07
  Koszty zakupionych usług
  od LiveChat Inc 16 094 109,994 13 514 399,66


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sektor usług Software as aService, w którym działa
  spółka, rozwija się bardzo dynamicznie . Rynek
  oprogramowania typu live chat dla biznesu nie pokrywa
  się zrynkiem SaaS .Część konkurentów spółki świadczy
  swoje usługi w mniej efektywnym, tradycyjnym
  modelu .Jednak w opinii Zarządu, model SaaS ma
  zdecydowanie największe perspektywy rozwoju,
  wzwiązku ztym udział spółek świadczących usługi w
  tym modelu wcałym rynku powinien rosnąć .Zostawia
  to ogromny potencjał rozwoju dla całego sektora .
  Potencjalne wejście na rynek rozwiązań live chat
  Facebooka, choć nieprzesądzone (spółka ta prowadzi
  jedynie rozwiązania pilotażowe) może teoretycznie
  rozprowadzić do rozpropagowania tej metody
  komunikacji, aw konsekwencji do szybszego wzrostu
  rynku .
  Perspektywy rozwoju rynku na którym
  działa Grupa Rozwój produktu
  Strategia rozwoju Emitenta zakłada stałe
  izrównoważone nakłady na dalszy rozwój produktu
  LiveChat, wszczególności na:
  a) rozwój funkcjonalny aplikacji ;
  b) nowe kanały komunikacji :
  •rozwój systemu „ticketowego ” polegającego na
  zbieraniu informacji zróżnych kanałów komunikacji
  zklientem do jednego systemu zarządzania obsługą
  klienta ;funkcjonalność systemu pozwoli klientom
  na dalszą poprawę relacji na linii klient -sprzedawca,
  adocelowo, zwiększenie sprzedaży ;
  •systemy mobilne ;
  •media społecznościowe ;
  •zintegrowany komunikator ;
  c) narzędzia dla większych firm, tzw .„data driven ”.
  Budowa biznesowego ekosystemu wokół produktów
  wprowadzanych na rynek
  Budowa większej platformy komunikacyjnej,
  skupiającej wokół siebie produkty Spółki oraz inne
  narzędzia zzakresu customer service, e-commerce,
  CRM, marketing automation .
  Rozwój programu LiveChat for Developers, kierowany
  do developerów ifirm technologicznych, poprzez który
  Spółka udostępnia dokumentację produktu, niezbędną
  do tworzenia kolejnych aplikacji, bazujących na
  technologii rozwiązania LiveChat .
  Wzrost bazy klientów
  Spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost liczby
  klientów woparciu o:
  • Automatyzację działań marketingowych oraz
  marketing przychodzący („inbound marketing”) ;
  • Stałe umacnianie pozycji LiveChat w obszarze
  obsługi klienta ;
  • Dalszy rozwój programu afiliacyjnego ;
  • Rozwój nowych kanałów pozyskiwania nowych
  użytkowników .
  Strategia rozwoju Grupy
  Spółka rozwija również nowe produkty, w tym
  BotEngine, chat .iooraz KnowledgeBase .
  Akwizycje
  W dłuższej perspektywie Emitent nie wyklucza rozwoju
  poprzez selektywne akwizycje podmiotów
  zbranży obsługi klienta .
  Strategia rozwoju LiveChat
  Rozwój produktów
  Akwizycje Wzrost bazy klientów
  dywidenda
  wzrost wartości
  klienci
  silna pozycja
  efektywność
  potencjał
  rozwój produktu
  rozwój e -commerce
  bezpieczeństwo
  przewagi konkurencyjne
  kompetencje
  zespół
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  24
  W dłuższej perspektywie czasu, zasadniczy wpływ na
  wyniki Emitenta będzie miała sytuacja na globalnym
  rynku e-commerce oraz usług SaaS (software as
  aService) .
  Czynniki wpływające na wynik Spółki
  Perspektywy rozwoju


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Na perspektywy rozwoju Spółki wpływ ma szereg czynników związanych
  zperspektywami rozwoju globalnej sieci Internet, sektora e-commerce, segmentu usług
  Software as a Service (SaaS), a w szczególności zapotrzebowania na rozwiązania
  wspierające sprzedaż oraz relacje zklientem typu live chat .
  Coraz większa popularyzacja idostępność Internetu oraz wynikająca ztego popularność
  e-commerce pozytywnie wpływa na zapotrzebowania na rozwiązania live chat .Ważnym
  czynnikiem jest też dążenie przez klientów LiveChat Software do maksymalizacji
  konwersji, czyli do sytuacji w której jak najwięcej wizyt na ich stronach internetowych
  doprowadzi do dokonania realnej transakcji .Implementacja rozwiązania typu live chat
  wyraźnie przyczynia się do poprawy konwersji .Rozwiązania live chat są bardzo
  konkurencyjne pod względem skuteczności oraz kosztu wporównaniu do tradycyjnych
  metod kontaktu zklientem .
  Zgodnie zobserwacjami tradycyjne metody wymiany informacji na linii klient -sprzedawca
  jak usługi telefoniczne, zawartość stron internetowych oraz wiadomości e-mail są
  stopniowo zastępowane przez narzędzia służące do bezpośredniej inatychmiastowej
  komunikacji zklientem, m.in.usługi typu live chat .Pozwalają one na otwarcie całkowicie
  nowego kanału obsługi klienta alternatywnego do tradycyjnych form m.in.call -center .
  Wykorzystanie takiego narzędzia istotnie podnosi efektywność osób zaangażowanych
  wobsługę klienta poprzez umożliwienie jednoczesnej obsługi kilku użytkowników .
  Poza zmianami wsposobie komunikacji na linii klient -sprzedawca, naturalnym czynnikiem
  determinującym popularność oprogramowania live chat jest wartość rynku sprzedaży
  dokonywanej przez Internet .
  25
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka oraz kluczowe czynniki wpływające na perspektywy
  rozwoju Emitenta Ryzyko związane zawariami technicznymi
  Sprzedaż oprogramowania wymaga utrzymania infrastruktury informatycznej oraz
  korzystania zusług zewnętrznych dostawców rozwiązań serwerowych .W związku
  zpowyższym działalność Spółki narażona jest na ryzyko awarii oprogramowania,
  urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej .
  W celu minimalizacji ryzyka awarii w infrastrukturze informatycznej, za której bieżące
  funkcjonowanie odpowiedzialny jest LiveChat Software, wprowadzono procedury
  idziałania zapewniające archiwizację igenerowanie kopii bezpieczeństwa większości
  danych przetwarzanych przez Spółkę .
  Ryzyko związane zkoncentracją produktową
  LiveChat Software prawie wszystkie przychody uzyskuje ze sprzedaży produktu LiveChat,
  który stanowi kluczowy element modelu biznesowego Spółki .
  W przypadku istotnego spadku popytu rynkowego na produkty typu live chat oraz
  bezpośrednio produkt Spółki, np.wwyniku utraty przewagi konkurencyjnej, załamania na
  rynku lub w konsekwencji innych negatywnych wydarzeń zewnętrznych lub
  wewnętrznych, Emitent jest narażony na ryzyko spadku przychodów .
  W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent prowadzi zaawansowane prace nad
  poszerzeniem zakresu zastosowań obecnej technologii oraz rozszerzeniem oferty
  produktowej iwkonsekwencji większej dywersyfikacji przychodów .
  Ryzyko utraty Klientów
  W ramach działalności, Spółka koncentruje się na świadczeniu najwyższej jakości usług,
  niemniej jednak w związku zmożliwym wzrostem konkurencyjności rynku, nie można
  wykluczyć ryzyka istotnego odpływu Klientów .Opisany powyżej czynnik może mieć
  istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta .
  Ryzyko związane zumowami zawieranymi zKlientami
  LiveChat Software prowadząc działalność wsegmencie oprogramowania, sprzedaje swój
  produkt głównie poprzez swoją stronę internetową .Klient rozpoczyna korzystanie
  zusług Spółki po zaakceptowaniu „ogólnych warunków”, przy czym nie jest związany
  żadną umową terminową oraz nie obowiązują go terminy wypowiedzenia .
  Ryzyko szkód wizerunkowych Spółki
  Skuteczność działalności LiveChat Software oraz zdolność do konkurowania na rynku jest
  w znacznej mierze związana znieposzlakowaną opinią Spółki ioferowanych przez nią
  usług .Emitent dostrzega możliwość pojawienia się negatywnych informacji na temat jego
  produktów, które to mogą negatywnie oddziaływać na rozwój Grupy poprzez
  ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych klientów, atym samym wpływać na
  obniżenie wartości przychodów .Spółka dokłada starań w celu ograniczania możliwości
  powstawania takich sytuacji głównie poprzez dbałość onajwyższą jakość wprowadzanych
  do obrotu produktów isystemów, jednakże nie może gwarantować pełnej skuteczności
  tych działań .
  Ryzyka związane z działalnością Grupy


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Ryzyko wzakresie obciążeń publicznoprawnych działalności Emitenta
  Działalność LiveChat Software oraz zawierane przez Spółkę transakcje podlegają
  różnorakim obciążeniom publicznoprawnym wróżnych jurysdykcjach, wgłównej mierze
  w Polsce, USA ina obszarze UE .Obciążenia te mają charakter podatków, aw obrocie
  zagranicznym zkrajami innymi niż państwa UE –również ceł itym podobnych opłat .
  Wyniki działalności Spółki są wobec tego w dużej mierze uzależnione od właściwej
  realizacji odpowiednich przepisów prawa podatkowego .Niewłaściwe stosowanie
  przepisów prawa podatkowego może wiązać się znadmiernymi obciążeniami fiskalnymi
  lub znieplanowanymi, dolegliwymi konsekwencjami w postaci dodatkowych obciążeń
  odsetkowych lub mających charakter sankcji administracyjnych lub karnych, jakie mogą
  spotkać Emitenta wprzypadku zaniżania (w tym niezawinionego) wysokości danin .Spółka
  musi liczyć się również zuciążliwościami związanymi zprocedurami wymiaru powyższych
  opłat publicznoprawnych oraz kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy .
  Ryzyko związane ze znakiem towarowym
  Emitent posługuje się w obrocie nazwą „LiveChat” dla określenia oferowanych przez
  siebie produktów .Istnieje ryzyko używania przez konkurencję określeń mogących budzić
  skojarzenia znazwą stosowaną przez Emitenta itym samym wykorzystywania pozycji
  rynkowej Emitenta do sprzedaży produktów konkurencyjnych .
  Istnieje także ryzyko wystąpienia na rynku produktów onazwach zbliżonych do nazwy
  wykorzystywanej przez Emitenta, których jakość będzie niższa od produktów Emitenta .
  W razie pomylenia przez docelowego odbiorcę obu produktów, ze względu na
  podobieństwo nazw, mogłoby dojść do szkody wizerunkowej po stronie Emitenta .
  Spółka zarejestrowała znak słowno -graficzny zawierający wyrażenie „LiveChat” jako znak
  towarowy wUSA .Znak słowno -graficzny "LiveChat" został również zarejestrowany przez
  Urząd Patentowy RP .
  Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej Grupy oraz tajemnicy
  przedsiębiorstwa
  Działalność ipozycja konkurencyjna LiveChat Software jest uzależniona od zapewnienia
  całościowej ochrony unikalności rozwiązań technicznych Spółki .Grupa w ramach
  dostępnych instrumentów prawnych podejmuje działania służące ochronie własności
  intelektualnej Spółki .
  Ryzyko związane znaruszeniem praw autorskich do własności intelektualnej używanej
  przez Spółkę .
  Naruszenie praw autorskich do programów komputerowych może nastąpić wskutek
  wykorzystania w ramach oferowanego programu do komunikacji internetowej całych
  programów lub ich części, do których prawa przysługują podmiotom trzecim .Powyższa
  okoliczność może wystąpić zarówno wskutek pierwotnego nieuprawnionego
  wykorzystania (także nieświadomego) programów podlegających ochronie prawnej, jak
  też wskutek następczego wygaśnięcia uprawnienia (np .wskutek wygaśnięcia lub
  wypowiedzenia licencji) .
  26
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka związane z działalnością Grupy
  Powyższe uwagi odnoszą się także do chronionych prawnie baz danych,
  wykorzystywanych wprogramowaniu .
  Należy zaznaczyć, iżpowyższe ryzyko nie jest ryzykiem charakterystycznym wyłącznie
  dla Emitenta, ale dotyczy także szerokiej grupy podmiotów działających wtej samej co
  Emitent branży .
  Ryzyko związane zdziałalnością podmiotów wykorzystujących patenty do wymuszania
  odszkodowań (patent trolls)
  Emitent działa na rynku innowacyjnych technologii oraz rozwiązań informatycznych .
  Powyższy rynek stał się obiektem działań tzw .„trolli patentowych” – podmiotów
  nabywających patenty wyłącznie w celu dochodzenia odszkodowań za ich rzekome lub
  rzeczywiste naruszenie .Podmioty te nie wykorzystują patentów do ochrony swoich
  produktów, których najczęściej nie ma, tym samym wykorzystując system patentowy
  niezgodnie zjego przeznaczeniem, choć w granicach prawa .Powyższej sytuacji sprzyja
  specyfika amerykańskiego prawa patentowego, skłonnego przyznawać ochronę także
  rozwiązaniom onikłym stopniu innowacyjności, które w europejskim systemie prawa
  mogłyby nie podlegać ochronie .
  Istnieje zatem ryzyko podniesienia w stosunku do Emitenta roszczeń w związku
  zrzekomym naruszeniem patentu .Powyższe może rodzić po stronie Spółki ewentualne
  koszty obrony lub wydatki związane zugodą lub zapłatą żądanego odszkodowania .Należy
  zaznaczyć, iż powyższe ryzyko nie jest ryzykiem charakterystycznym wyłącznie dla
  Emitenta, ale dotyczy także szerokiej grupy podmiotów działających wobszarze nowych
  technologii .
  Ryzyko związane zwystąpieniem awarii lub ataku hakerskiego
  Emitent świadczy swoje usługi woparciu ooprogramowanie komputerowe ipołączenie
  internetowe .Dodatkowo wykorzystuje infrastrukturę należącą do podmiotów trzecich,
  np.wcelu przechowywania danych (hostingu) .
  Taki model działalności wiąże się zryzykiem wystąpienia awarii nie tylko po stronie
  Spółki, ale także poszczególnych podmiotów pełniących choćby techniczne role
  wświadczeniu usług przez Emitenta .
  Powyższe ryzyko jest ograniczane przez dobór odpowiednich partnerów, gwarantujących
  odpowiednią jakość usług .Ponadto ważnym czynnikiem jest dbałość o stosowanie
  odpowiednich środków technicznych, ich konserwację lub wymianę .
  Dodatkowo działalność polegająca na wymianie danych wsystemie teleinformatycznym
  może stać się przedmiotem ataku hakerskiego, co zaś może prowadzić do utrudnienia lub
  uniemożliwienia prawidłowego wykonywania usługi przez Emitenta .
  W celu ograniczenia możliwości wystąpienia ryzyka Emitent stosuje odpowiednie
  narzędzia zabezpieczające, współpracuje z podmiotami stosującymi właściwe
  zabezpieczenia, monitoruje funkcjonowanie systemu .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Ryzyko związane ztworzeniem własności intelektualnej
  Istnieje ryzyko związane zformą prawną, woparciu októrą członkowie zespołu świadczą
  na rzecz Spółki usługi w zakresie związanym ztworzeniem własności intelektualnej .
  Na moment sporządzenia Raportu żaden zczłonków zespołu nie świadczy na rzecz
  Emitenta usług na podstawie umowy opracę .To oznacza, że do efektów pracy tych osób
  nie stosuje się zasada wynikająca zprzepisów prawa autorskiego, że pracodawca, którego
  pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy,
  nabywa zchwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe, oraz że prawa majątkowe
  do programu komputerowego stworzonego przez pracownika
  wwyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy .
  To oznacza, że przejście majątkowych praw autorskich do utworów (w tym programów
  komputerowych) stworzonych przez członków zespołu Spółki odbywa się na ogólnych
  zasadach wynikających zprawa autorskiego wymagających zawarcia stosownej umowy
  dotyczącej przeniesienia praw .Jednocześnie przepisy prawa autorskiego wykluczają
  zawarcie umowy dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego
  rodzaju tego samego twórcy mających powstać wprzyszłości .Jednakże doktryna prawa
  autorskiego iorzecznictwo dopuszcza przenoszenie praw do utworów mających powstać
  wprzyszłości, jeżeli tylko nie narusza to zakazu zawierania umowy dotyczącej wszystkich
  utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju .W praktyce zatem wodniesieniu
  do współpracy zosobami tworzącymi utwory podlegające prawu autorskiemu występuje
  więc problem takiego sprecyzowania oznaczenia utworu przyszłego, aby umowa wtym
  zakresie była skuteczna .W przeciwnym razie w przypadku stworzenia przez członka
  zespołu Spółki utworu potrzebnego Emitentowi w jego działalności, co do którego to
  utworu nie zawarto uprzednio umowy, konieczne będzie zawieranie indywidualnej
  umowy zdaną osobą, co jest zależne także od woli tej osoby, aco tym samym może rodzić
  potencjalny spór na gruncie praw autorskich do danego utworu .
  Ryzyka prawa amerykańskiego oraz postępowań w USA ikosztów tych postępowań
  zuwagi na koncentrację prowadzenia działalności wUSA
  Emitent uzyskuje przychody ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę zależną LiveChat
  Inc .w USA .Prawo USA w znacznym stopniu nie ma charakteru prawa stanowionego
  zwłaszcza wzakresie dochodzenia roszczeń wynikających zumów ideliktów .W związku
  zpowyższym nie można całkowicie wykluczyć skierowania przeciwko Emitentowi,
  a zwłaszcza LiveChat Inc .roszczenia na przykład związanego z nieprawidłowym
  działaniem systemu LiveChat .W przypadku przegrania takiej sprawy Emitent może być
  narażony na negatywne konsekwencje finansowe . Ponadto w świetle ustaw
  zabezpieczających obrót gospodarczy w USA nie można wykluczyć pozwania przez
  podmiot amerykański bezpośrednio także Emitenta zuznaniem jurysdykcji sądów USA
  iprawa amerykańskiego .Niezależnie od powyższego prowadzenie takich postępowań
  wiązać się może dla Emitenta ze znaczącymi kosztami .
  27
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka związane z działalnością Grupy
  Emitent w celu zapobieżenia takiemu ryzyku świadczy usługi na warunkach
  prezentowanych na jego stronie internetowej, które wyłączają jego odpowiedzialność
  ztytułu zakłóceń wkorzystaniu zsystemu LiveChat .Jednakże istnieje ryzyko, że takie
  wyłączenia wcałość lub części mogą się okazać nieskuteczne .
  Ryzyko ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności kontrahentów z umów
  istotnych
  Spółka zależna Emitenta LiveChat Inc .jest stroną umów (zawieranych wdrodze procedur
  internetowych) dotyczących hostingu, rozliczeń, bramki płatności, itp .Dostawcy tych
  usług w warunkach świadczenia usług dostępnych na ich stronach internetowych
  wyłączają swoją odpowiedzialność ztytułu nieprawidłowości w działaniu .W związku
  zczym wprzypadku awarii lub innych zakłóceń istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie miał
  możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych .Emitent pragnie jednak wskazać,
  że usługi tego typu są powszechnie dostępne iistnieje łatwość w zakresie migracji do
  innego usługodawcy . Ponadto Emitent dywersyfikuje usługodawców, zwłaszcza
  wzakresie ochrony danych .
  Ryzyko podatkowe związane zcenami transferowymi zwłaszcza na gruncie prawa
  amerykańskiego
  Przychody Emitenta pochodzą ze sprzedaży na rzecz spółki zależnej LiveChat Inc .,która
  dalej sprzedaje system LiveChat do końcowych klientów .Przyjęty model współpracy
  zakłada, że przychody LiveChat Inc .opodatkowane są w USA, aprzychody Emitenta
  wPolsce .Model ten znajduje oparcie wobecnie obowiązującej umowie pomiędzy Polską
  aUSA ounikaniu podwójnego opodatkowania .Nie można jednak wykluczyć, że władze
  podatkowe USA odmiennie potraktują tę kwestię .Przy przyjęciu, że Emitent posiada
  zakład, w rozumieniu podatkowym, w USA w skrajnej postaci całość przychodów
  Emitenta byłaby opodatkowana wUSA .Jednak wcale nie jest przesądzone, że całkowite
  obciążenie podatkowe ztytułu opodatkowania przychodów Emitenta w USA byłoby
  znacząco wyższe niż to obecne .Jednocześnie wprzypadku niekorzystnych rozstrzygnięć
  organów podatkowych istnieje możliwość odmiennego ukształtowania modelu sprzedaży,
  wsposób najbardziej odpowiedni także wkontekście opodatkowania .
  Instrumenty finansowe wzakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń
  przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest
  jednostka
  Spółka nie stosuje instrumentów finansowych wcelu ograniczenia powyższych ryzyk .
  Przyjęte cele imetody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami
  zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest
  rachunkowość zabezpieczeń
  Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Ryzyko związane zsytuacją makroekonomiczną .
  Działalność Spółki uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach,
  na których są lub będą świadczone usługi, w tym przede wszystkim w Stanach
  Zjednoczonych .Wielkość realizowanej sprzedaży, apośrednio wyniki finansowe Spółki są
  uzależnione między innymi od występującego w tych krajach tempa wzrostu
  gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej ipieniężnej, poziomu inflacji,
  atakże poziomu wydatków na rozwiązania informatyczne .
  Aby zminimalizować ryzyko niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na
  prowadzoną działalność Spółka podejmuje działania w celu zwiększania swojej
  konkurencyjności poprzez rozwój technologiczny oferowanego produktu iusług .
  Ryzyko zmienności kursów walutowych
  Spółka narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, wszczególności waluty
  polskiej w relacji do dolara amerykańskiego (USD) .Ryzyko walutowe wynika
  bezpośrednio zponoszenia większości kosztów działalności wPLN oraz ze sprzedaży na
  rynkach zagranicznych, która realizowana jest wUSD .
  Zmienność kursów walutowych wpływa przede wszystkim na zmiany wartości
  przychodów oraz należności Spółki w przeliczeniu na PLN .Istnieje zatem ryzyko
  umocnienia polskiej waluty, które będzie powodować obniżenie konkurencyjności
  cenowej Spółki oraz szybszy wzrost wolumenu sprzedaży niż przychodów ze sprzedaży
  eksportowej wyrażonych w PLN, wpływając tym samym na obniżenie rentowności
  sprzedaży .
  Na zmniejszenie ekspozycji Spółki na ryzyko zmienności kursów walutowych wpływa
  ponoszenie części kosztów wUSD .
  Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie stosuje zabezpieczeń otwartych pozycji
  walutowych, aZarząd nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla
  poziomu realizowanej rentowności działalności operacyjnej .
  Ryzyko związane zrozwojem branży
  Globalny rynek SaaS znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, co wiąże się
  zdynamicznymi zmianami usług iproduktów dostępnych na rynku, atakże wysoką
  zmiennością branżowych standardów .
  W związku ztym istnieje ryzyko, iżSpółka nie będzie wstanie dostosować się do szybkich
  zmian rynkowych, co może wiązać się zpogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz
  sytuacji finansowej .
  28
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka związane z działalnością Grupy
  Ze względu na zewnętrzny charakter opisywanego zjawiska, Spółka nie jest w stanie
  aktywnie przeciwdziałać trendom panującym wbranży SaaS .Jednocześnie LiveChat może
  skutecznie dostosowywać swój model biznesowy do panujących w branży trendów .
  Spółka prowadzi bieżącą obserwację ianalizę rynków działalności, dopasowując ofertę
  oraz strategię rozwoju do oczekiwań użytkowników technologii oraz odkrytych nisz
  rynkowych, jednocześnie rozwijając opracowany produkt .
  Ryzyko związane zkonkurencją
  Zuwagi na fakt, że LiveChat zdecydowaną większość przychodów realizuje w Stanach
  Zjednoczonych, ryzyko ze strony otoczenia konkurencyjnego występuje przede
  wszystkim na wspomnianym rynku .Rynek SaaS wStanach Zjednoczonych charakteryzuje
  dynamiczny rozwój irosnący poziom konkurencyjności .
  Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku rozwiązania bardziej innowacyjnego lub bardziej
  efektywnego kosztowo oraz ryzyko przeznaczania przez podmioty konkurencyjne
  istotnie wyższych środków na promocję dostępnych rozwiązań lub wejście na rynek
  podmiotów posiadających dostęp do szerszej bazy klientów .Istnieje również ryzyko, że
  Spółka nie będzie wstanie wystarczająco szybko iskutecznie zareagować na zmieniające
  się otoczenie rynkowe, iw konsekwencji oferowane rozwiązania mogą być uznane za
  mniej konkurencyjne, aSpółka może utracić swoją pozycję konkurencyjną .Taka sytuacja
  może mieć negatywny wpływ na sprzedaż produktów iusług Spółki oraz wkonsekwencji
  na osiągane wyniki finansowe .LiveChat Software minimalizuje powyższe ryzyko poprzez
  systematyczną analizę otoczenia konkurencyjnego oraz konsekwentną realizację
  przyjętej strategii rozwoju w oparciu o posiadane isukcesywnie rozbudowywane
  przewagi konkurencyjne .
  Ryzyko związane zkanałami dystrybucji produktów idotarcia do nowych klientów
  Spółka realizuje strategię marketingową skoncentrowaną na minimalizacji kosztów
  zewnętrznych pozyskania nowych klientów .Dzięki temu spółka konsekwentnie
  utrzymuje wysoką rentowność prowadzonej działalności .Jednocześnie Spółka pozostaje
  wrażliwa na zmiany w wykorzystywanych kanałach dotarcia do klientów, które
  w przypadku wprowadzenia agresywnych mechanizmów monetyzacji mogą być
  wmniejszym stopniu wykorzystywane przez Spółkę do pozyskiwania nowych klientów .
  Jednocześnie ze względu na pozyskiwanie klientów dzięki działaniom bezpłatnym,
  ajednocześnie związanych zdługoterminowym budowaniem zasięgu, relacji iwizerunku,
  Spółka nie ma bezpośredniej kontroli nad ilością klientów pozyskanych w konkretnych
  miesiącach .
  Spółka efektywnie korzysta zdostępnych narzędzi ikanałów dotarcia, jednocześnie
  rozbudowując nowe kanały, dzięki czemu minimalizuje ryzyko w tym zakresie, co
  wdługim terminie przekłada się na konsekwentny wzrost bazy klientów .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  Rachunek zysków i strat
  Komentarz dotyczący czynników mających wpływ
  na wyniki finansowe
  Podstawowy wpływ na wyniki osiągane przez Grupę
  ma liczba klientów korzystających z rozwiązania
  LiveChat .
  W czwartym kwartale 2017 /2018 roku finansowego
  liczba klientów wzrosła o958 .Na koniec marca 2018
  roku liczba klientów wynosiła 24 .065 ,wobec 19 .251
  rok wcześniej (wzrost o25 %r/r) .
  Istotny wpływ na wynik ma również kurs dolara
  amerykańskiego . Grupa praktycznie wszystkie
  przychody generuje w USD, podczas gdy większość
  kosztów realizowana jest wPLN .
  Wzrost kosztów ogólnego zarządu związany jest
  z wzrostem skali działania Grupy, w tym m.in.
  Zwiększeniem zespołu wzwiązku zrealizacją nowych
  projektów oraz rozliczeniem w tej pozycji kosztów
  prowizji programu partnerskiego . Pomimo
  intensywnego wzrostu skali działalności Grupa
  pracuje nad utrzymaniem wysokiej dyscypliny
  wzakresie kontroli kosztów .
  Zmiana polityki rachunkowości
  W okresie sprawozdawczym nie zmieniano
  dobrowolnie stosowanych standardów ani
  interpretacji, za wyjątkiem ujednolicenia sposobu
  prezentacji różnic kursowych zwyceny walutowego
  konta bankowego . Różnice kursowe powstałe
  w wyniku bilansowej wyceny walutowego konta
  bankowego od bieżącego sprawozdania finansowego
  prezentowane są jako koszt finansowy, anie, jak
  wcześniej, jako element kosztu wytworzenia
  sprzedanych produktów .Zmiana prezentacji nie ma
  wpływu na wynik netto Spółki .
  29
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 89 425 925 76 254 434 + 17,3%
  Koszt własny sprzedaży 14 350 061 11 748 600 + 22,1%
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 075 864 64 505 834 + 16,4%
  Koszty sprzedaży 7 193 397 6 859 405 + 4,9%
  Koszty ogólnego zarządu 6 533 116 4 314 743 + 51,4%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 61 349 351 53 331 685 + 12,2%
  Pozostałe przychody operacyjne 19 428 19 089 + 1,8%
  Pozostałe koszty operacyjne 7 061 1 202 + 487,4%
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 361 717 53 349 572 + 15,0%
  Przychody finansowe 131 767 125 481 + 5,0%
  Koszty finansowe 1 513 849 6 670 +22596,4%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 979 636 53 468 384 + 12,2%
  Podatek dochodowy 11 674 511 10 551 433 + 10,6%
  Zysk (strata) netto 48 305 126 42 916 950 + 12,6%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  W strukturze aktywów dominują aktywa
  płynne .Wskaźniki płynności pozostają na
  bardzo wysokim poziomie i zostały
  przestawione wtabeli na str .27 .
  Poza środkami na rachunkach bankowych,
  Grupa nie posiada żadnych składników
  inwestycji ilokat kapitałowych .
  Niższy stan środków pieniężnych koniec
  2017 r.obr .,wporównaniu do stanu na koniec
  2016 r.obr .,wynika zwypłaty zaliczki na
  poczet dywidendy za rok zakończony
  31 marca 2018 r.,co nie miało miejsca wroku
  poprzednim .
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  30
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa trwałe 11 438 626 8 061 900 + 41,9%
  Wartości niematerialne i prawne 8 462 892 6 058 885 + 39,7%
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 230 790 572 413 + 115,0%
  Należności długoterminowe 187 690 40 090 + 368,2%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 937 308 152 + 1,9%
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 243 318 1 082 360 + 14,9%
  Aktywa obrotowe 37 204 881 39 470 624 -5,7%
  Zapasy - - -
  Należności z tytułu dostaw i usług 577 720 476 027 + 21,4%
  Pozostałe należności 6 334 169 4 033 751 + 57,0%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 133 807 34 749 564 -13,3%
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159 186 211 282 -24,7%
  Aktywa ogółem 48 643 508 47 532 524 + 2,3%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  31
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Kapitał (fundusz) własny 45 233 913 44 648 504 + 1,3%
  Kapitał podstawowy 515 000 515 000 -
  Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod
  wspólną kontrolą 7 311 156 893 933 + 717,9%
  Różnice kursowe z przeliczenia -74 882 7 335 -1 120,9%
  Wypłacone zaliczki na dywidendę -11 330 000 - -
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 507 513 315 287 + 61,0%
  Zysk (strata) netto roku obrotowego 48 305 126 42 916 950 + 12,6%
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Długoterminowe - - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - -
  Krótkoterminowe 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 807 249 2 230 794 + 25,8%
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 602 346 648 242 -7,1%
  Pozostałe zobowiązania - 4 983 -
  Pasywa ogółem 48 643 508 47 532 524 + 2,3%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja pieniężna
  tys. PLN
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  32
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Zysk (strata) brutto 59 979 636 53 468 384 + 12,2%
  Korekty razem, w tym m.in.: -11 404 271 -10 263 773 +11,1%
  Amortyzacja 2 469 250 1 693 200 +45,8%
  Podatek dochodowy zapłacony -11 963 498 -11 058 540 +8,2%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 48 575 366 43 204 610 +12,4%
  Otrzymane odsetki 131 480 118 811 + 10,7%
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 685 103 -3 977 792 +42,9%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -5 553 623 -3 858 980 +43,9%
  Dywidendy wypłacone -47 637 500 -27 810 000 + 71,3%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -47 637 500 -27 810 000 + 71,3%
  Przepływy pieniężne netto razem -4 615 757 11 535 630 -140,0%
  Środki pieniężne na początek okresu 34 749 564 23 213 934 + 49,7%
  Środki pieniężne na koniec okresu 30 133 807 34 749 564 -13,3%
  34 750
  30 002
  +48 575
  -5 685
  -47 638
  Gotówka
  01.04.2017
  Przepływy
  pieniężne
  z działalności
  operacyjnej
  Przepływy
  pieniężne
  z działalności
  inwestycyjnej
  Przepływy
  pieniężne
  z działalności
  finansowej
  Gotówka
  31.03.2018


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Zgodnie z aktualną polityką dywidendy, opisaną
  w Prospekcie Emisyjnym Spółki, Zarząd LiveChat
  Software S.A. będzie rekomendował Walnemu
  Zgromadzeniu wypłatę całości zysku za dany rok
  obrotowy w formie dywidendy, chyba że pojawią się
  okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce
  iakcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata
  dywidendy .
  W 2017 roku finansowym podstawowe czynniki finansowe Grupy kształtowały się następująco :
  Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 82 ,3%,rentowność EBITDA 71 ,4%,rentowność na działalności operacyjnej (EBIT)
  68 ,6%arentowność netto 54 ,0%.
  W tym okresie rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 106 ,8%arentowność aktywów (ROA) 99 ,3%.
  W ocenia Zarządu uzyskane rentowności są bardzo wysokie iw kolejnych okresach pozostaną na zbliżonym, wysokim
  poziomie .
  *Definicje wskaźników zamieszczone zostały na str .50
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka
  nie przeprowadziła emisji akcji .
  Opis wykorzystania przez Emitenta
  wpływów z emisji
  Polityka dywidendy Podstawowe wskaźniki*
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  Grupa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych .
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych
  33
  Prognoza finansowa Grupy
  Zarząd spółki nie opublikował prognoz finansowych na
  rok obrotowy 2017 /18 .
  2017/18 2016/17
  Rentowność sprzedaży brutto 82,3% 84,6%
  Rentowność EBITDA 71,4 % 72,2%
  Rentowność operacyjna 68,6 % 67,0%
  Rentowność netto 54,0% 56,3%
  Rentowność kapitałów własnych 106,8% 96,1%
  Rentowność aktywów 99,3% 90,3%
  Wskaźnik płynności bieżącej 10,9 13,7
  Wskaźnik płynności szybkiej 10,9 13,7
  Wskaźnik płynności gotówkowej 8,8 12,0


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  Rachunek zysków i strat
  34
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 89 425 925 76 254 434 +17%
  Koszt własny sprzedaży 14 139 951 11 835 497 +19%
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 285 974 64 418 936 +17%
  Koszty sprzedaży 7 193 397 6 859 405 +5%
  Koszty ogólnego zarządu 6 533 116 4 314 743 +51%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 61 559 461 53 244 788 +16%
  Pozostałe przychody operacyjne 19 428 19 089 +2%
  Pozostałe koszty operacyjne 7 061 1 202 +487%
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 571 828 53 262 675 +16%
  Przychody finansowe 131 767 125 481 +5%
  Koszty finansowe 1 955 751 111 998 +1 646%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 747 844 53 276 157 +12%
  Podatek dochodowy 11 674 511 10 551 433 +11%
  Zysk (strata) netto 48 073 333 42 724 724 +13%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  35
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa trwałe 11 440 283 8 063 557 +42%
  Wartości niematerialne i prawne 8 462 892 6 058 885 +40%
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 230 790 572 413 +115%
  Należności długoterminowe 187 690 40 090 +368%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 937 308 152 +2%
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 557 255 1 390 512 +12%
  Aktywa obrotowe 36 493 657 38 752 747 -6%
  Zapasy 84 902 12 237 +594%
  Należności z tytułu dostaw i usług 1 374 251 943 965 +46%
  Pozostałe należności 6 249 267 4 021 515 +55%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 626 051 33 563 749 -15%
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159 186 211 282 -25%
  Aktywa ogółem 47 933 940 46 816 304 +2%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  36
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Kapitał (fundusz) własny 44 569 490 44 133 656 +1%
  Kapitał podstawowy 515 000 515 000 -
  Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod
  wspólną kontrolą 7 311 156 893 933 +718%
  Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 -
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 0 0 -
  Zysk (strata) netto roku obrotowego 48 073 333 42 724 724 -14%
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -11 330 000 0 -
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 364 450 2 682 647 +25%
  Długoterminowe 0 0 -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 -
  Krótkoterminowe 1 712 150 1 294 373 +32%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 109 804 641 148 +73%
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 602 346 648 242 -7%
  Pozostałe zobowiązania 0 4 983 -100%
  Rozliczenia Międzyokresowe 1 652 300 1 388 275 +19%
  Pasywa ogółem 47 933 940 46 816 304 +2%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja pieniężna
  tys. PLN
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  37
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Zysk (strata) brutto 59 747 844 53 276 157 +12%
  Korekty razem, w tym m.in.: 180 092 -185 060 -197%
  Amortyzacja 2 469 334 1 693 200 +46%
  Podatek dochodowy zapłacony 11 674 511 10 551 433 +11%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 48 253 425 42 539 664 +13%
  Otrzymane odsetki 131 480 0 -
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 685 103 3 977 792 +43%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -5 553 623 -3 977 792 +40%
  Dywidendy wypłacone 47 637 500 27 810 000 +71%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -47 637 500 -27 810 000 +71%
  Przepływy pieniężne netto razem -4 937 698 10 751 873 -146%
  Środki pieniężne na początek okresu 33 563 749 22 811 877 +47%
  Środki pieniężne na koniec okresu 28 626 051 33 563 749 -15%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Informacje o akcjach i akcjonariacie
  Na dzień sporządzenia raportu na kapitał zakładowy
  Emitenta składało się 25 .750 .000 (dwadzieścia pięć
  milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy)
  wyemitowanych iwpełni opłaconych akcji zwykłych na
  okaziciela w tym : 25 .000 .000 (dwadzieścia pięć
  milionów) akcji serii Ai750 .000 (siedemset pięćdziesiąt
  tysięcy) akcji serii B.Wartość nominalna każdej akcji
  Emitenta wynosi 0,02 (dwa grosze) zł.
  Struktura kapitału zakładowego
  Niektórzy Akcjonariusze zawarli porozumienie co do wspólnego głosowania :
  Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący ,które tworzą :Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub
  Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski .
  38
  Akcjonariusz Liczba głosów
  na WZ
  Udział w głosach
  na WZ
  Nationale -Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne 1 425 000 5,53%
  Porozumienie akcjonariuszy –Podmiot
  dominujący, w tym powyżej 5 proc: 12 129 282 47,10%
  Mariusz Ciepły 4 010 000 15,57%
  Maciej Jarzębowski 3 010 000 11,69%
  Jakub Sitarz 3 010 000 11,69%
  Pozostali 12 195 718 47,36%
  RAZEM 25 750 000 100,00%
  Struktura akcjonariatu


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Informacje o akcjach i akcjonariacie
  W trakcie 2017 roku finansowego doszło do poniższych zmian wakcjonariacie Spółki .
  W dniu 12 września 2017 r.Spółka otrzymała zawiadomienie od Copernicus Capital
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.informację orozpoczęciu procedury ABB
  (procedura przyśpieszonej księgi popytu) przez instytucje działające na rzecz funduszu
  NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty osoby bliskiej względem pana Andrzeja
  Różyckiego pełniącego wtedy funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
  oraz innego akcjonariusza Spółki .
  Zgodnie zzawiadomieniami otrzymanymi przez spółkę, wefekcie tych transakcji łączny
  stan posiadania zarządzanych przez Copernicus TFI spadł poniżej 5%Głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki .
  Przed transakcją FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.368 .193 akcji
  reprezentujących 5,31 % kapitału spółki, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  posiadał 311 .521 akcji reprezentujących 1,21 % akcji spółki, Napoleon Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty posiadał 540 .367 akcji reprezentujących 2,10 %kapitału spółki,
  Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji posiadał 196 akcji reprezentujących
  0,0008 %kapitału spółki, Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  nie posiadał akcji spółki .
  Po przeprowadzeniu transakcji FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada
  2.000 akcji reprezentujących 0,01 % kapitału spółki, Napoleon Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty nie posiada akcji Spółki, Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty posiada 3.000 akcji spółki reprezentujących 0,01 %kapitału spółki .
  Łącznie, po przeprowadzeniu transakcji, fundusze zarządzane przez Copernicus TFI
  iwymienione w notyfikacji, posiadają łącznie 316 .717 akcji reprezentujących 1,2308 %
  kapitału spółki iuprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu .
  Równocześnie LiveChat Software otrzymał informacje od członków Porozumienia
  Dominującego (kontrolującego), zgodnie zktórym jego członkowie :Mariusz Ciepły
  (prezes zarządu), Maciej Jarzębowski (przewodniczący rady nadzorczej),
  Jakub Sitarz (członek rady nadzorczej), wramach wspomnianej procedury ABB, dokonali
  zakupu akcji Emitenta .Zgodnie zprzekazanymi informacjami każdy ze wspomnianych
  członków Porozumienia nabył po 10 .000 akcji Emitenta wcenie 45 złza sztukę .
  39
  Zmiany w strukturze akcjonariatu


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu
  LiveChat Software S.A. pobierane w okresie od
  1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.:
  Zarząd reprezentuje Spółkę iprowadzi sprawy Spółki .
  Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek
  handlowych, Statutu Spółki, uchwał Rady Nadzorczej,
  uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Zarządu
  oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa .
  Zarząd wykonuje obowiązki kolegialnie, podejmując
  uchwały na posiedzeniach Zarządu .Uchwały zapadają
  zwykłą większością głosów .W razie równości głosów
  decyduje głos Prezesa Zarządu .
  Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest
  obecna co najmniej połowa członków Zarządu, w tym
  Prezes Zarządu .
  Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w
  miesiącu .Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub w
  razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny
  członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu .
  Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez
  formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu Zarządu są
  obecni wszyscy członkowie Zarządu .
  Posiedzenia Zarządu zwołuje się na żądanie każdego z
  członków Zarządu z porządkiem posiedzenia
  wskazanym przez wnioskodawcę .Na takim posiedzeniu
  Zarządu mogą być rozpoznawane również inne sprawy,
  oile zostaną zamieszczone wporządku obrad .
  Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu
  lub inny członek wskazany przez Prezesa Zarządu,
  awrazie ich braku inny Członek Zarządu .
  Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu za
  pośrednictwem środków komunikowania na odległość .
  W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby
  zaproszone przez Prezesa Zarządu .
  Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem
  Zarządu w drodze głosowania pisemnego lub
  głosowania przy użyciu środków komunikowania na
  odległość .
  Zasady działania Zarządu zostały szczegółowo opisane
  w Statucie Spółki oraz Regulaminie Zarządu, których
  pełny tekst dostępny jest na stronie
  www .livechatsoftware .pl.
  Władze Grupy Kapitałowej
  Na dzień sporządzania sprawozdania Zarząd LiveChat
  Software S.A.był dwuosobowy awjego skład wchodzili :
  W trakcie 2017 roku finansowego Zarząd pracował
  w takim samym składzie w którym nie zaszły żadne
  zmiany .
  Mariusz Ciepły jest jednym zzałożycieli igłównych
  akcjonariuszy spółki LiveChat Software . Funkcję
  Prezesa Zarządu pełni od 2010 r. Posiada
  wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera
  informatyki), ukończył informatykę (specjalizacja :
  inżynieria systemów informatycznych) na Wydziale
  Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu .
  Jest też członkiem rad nadzorczych spółek
  Time Solutions sp.zo.o.oraz Wakepark S.A.
  Urszula Jarzębowska od 2010 r.pełni funkcję Członka
  Zarządu LiveChat Software S.A.Ze spółką jest związana
  od 2002 r.Posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
  ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara
  Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki
  Narodowej, gdzie pracę magisterską obroniła
  w Katedrze Rachunkowości i Controlingu
  Przedsiębiorstw .W trakcie pracy zawodowej ukończyła
  także studia podyplomowe na kierunku Controling
  w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na
  kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego
  wWarszawie .Doświadczenie zbierała m.in.wfirmach
  Bankier .ploraz Internet Works .
  Skład osobowy Zarządu Spółki Wysokość wynagrodzeń
  Imię i nazwisko Funkcja
  Mariusz Ciepły Prezes Zarządu
  Urszula Jarzębowska Członek Zarządu
  40
  Nazwisko i imię Funkcja Wynagrodzenie
  Mariusz Ciepły Prezes Zarządu 216 000
  Urszula Jarzębowska Członek Zarządu 144 000
  RAZEM - 360 000
  Zasady działania Zarządu
  ŁAD
  KORPORACYJNY
  AKCJONARIUSZE
  STATUT SPÓŁKI
  WZA
  ZARZĄD
  RADA NADZORCZA
  ZASADY
  JAKOŚĆ
  TRANSPARENTNOŚĆ
  INTERESARIUSZE
  WSPÓŁPRACA
  ZAUFANIE


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Michał Markowski jest absolwentem Politechniki
  Wrocławskiej, gdzie ukończył równolegle informatykę
  oraz zarządzanie finansami .Na tej uczelni uzyskał
  również doktorat z dziedziny Informatyki .Uzyskał
  międzynarodowe kwalifikacje zdziedziny finansów –
  ACCA .
  Karierę zawodową zaczynał w 2003 roku prowadząc
  własny biznes itworząc autorskie oprogramowanie do
  zarządzania szkołami .W latach 2007 – 2010 był
  odpowiedzialny w firmie InsERT za tworzenie
  oprogramowania finansowo –kadrowego dla małych
  iśrednich firm .W Deloitte, w latach 2010 –2012
  prowadził projekty z dziedziny modelowania
  finansowego idue diligence .Następnie od maja 2012
  doradzał Ministrowi Skarbu Państwa m.in. przy
  projekcie konsolidacji sektora chemicznego (powstanie
  Grupy Azoty) oraz tworzył Program Inwestycje Polskie
  (obecnie Polski Fundusz Rozwoju) .W latach 2014 –
  2016 odpowiedzialny za strategię Giełdy Papierów
  Wartościowych . Od października 2016 prowadzi
  transakcje M&A wProService Finteco .
  Michał Markowski spełnia kryteria niezależnego
  Członka Rady Nadzorczej .
  Marcin Mańdziak posiada wykształcenie wyższe
  magisterskie .Jest absolwentem Prawa na Wydziale
  Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
  Wrocławskiego . Od 10 lat związany z rynkiem
  kapitałowym . Był współtwórcą oraz długoletnim
  wiceprezesem zarządu M.W.Trade S.A.,która jako
  pierwsza przeniosła notowania zrynku Newconnect na
  rynek główny GPW .Od 2013 roku prezes igłówny
  akcjonariusz EFM S.A. Jednocześnie prowadzi
  firmę Arandela Marcin Mandziak ,świadczącą usługi
  doradcze . Członek Rady Nadzorczej Venture
  Incubator SA .
  Marcin Mańdziak spełnia kryteria niezależnego
  Członka Rady Nadzorczej .
  Poniższa tabelka przedstawia liczbę akcji będących
  w posiadaniu osób zarządzających inadzorujących na
  dzień przekazania sprawozdania .
  Władze Grupy Kapitałowej
  Na dzień 31 marca 2018 r.skład Rady Nadzorczej
  LiveChat Software S.A.wyglądał następująco :
  Maciej Jarzębowski posiada wykształcenie średnie
  (technik zbiorowego żywienia) .Ukończył Technikum
  Gastronomiczne we Wrocławiu .W latach 1999 –2001
  pełnił funkcję Prezesa Zarządu współce Bankier .pl, w
  okresie 2001 -2006 był Prezesem Zarządu spółki
  Internet Works .Do 2010 r.pełnił funkcję Prezesa
  Zarządu wLiveChat Software S.A.
  Jakub Sitarz posiada wykształcenie wyższe
  magisterskie . Ukończył Informatykę na Wydziale
  Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu .
  Pełni funkcję kluczowego doradcy do spraw technologii .
  Marta Ciepła jest absolwentką Uniwersytetu
  Przyrodniczego we Wrocławiu oraz studiów
  podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami
  ludzkimi .Od ponad dziesięciu lat związana rynkiem ITw
  zakresie rekrutacji iselekcji kadry IT.HR manager
  odpowiedzialny za doradztwo w zakresie budowania
  zespołów poszczególnych działów spółki .
  41
  Skład osobowy Rady Nadzorczej
  Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji
  Mariusz Ciepły Prezes Zarządu 4 010 000
  Urszula
  Jarzębowska Członek Zarządu 1 210 250
  Maciej
  Jarzębowski
  Przewodniczący
  Rady Nadzorczej 3 010 000
  Jakub Sitarz Członek Rady
  Nadzorczej 3 010 000
  Imię i nazwisko Funkcja
  Maciej Jarzębowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marcin Mańdziak Członek Rady Nadzorczej
  Jakub Sitarz Członek Rady Nadzorczej
  Marta Ciepła Członek Rady Nadzorczej
  Michał Markowski Członek Rady Nadzorczej
  Akcje w posiadaniu osób zarządzających
  i nadzorujących


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Władze Grupy Kapitałowej
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
  działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności .
  Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów
  Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał
  Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej
  oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa .
  Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
  Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego .
  Rada Nadzorcza może również wybrać Sekretarza .
  Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co
  najmniej trzy razy wroku obrotowym .
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący
  Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący . Posiedzenie Rady jest
  zwoływane przez Przewodniczącego Rady zwłasnej
  inicjatywy, bądź na wniosek któregokolwiek zczłonków
  Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki .Jeżeli
  Przewodniczący na żądanie członka Rady Nadzorczej
  nie zwoła posiedzenia w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady
  Nadzorczej upoważniony jest wnioskodawca .
  W zaproszeniu do udziału wposiedzeniu należy podać
  miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz
  planowany porządek obrad posiedzenia Rady .
  Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć
  bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy
  członkowie Rady, anikt nie sprzeciwia się odbyciu
  posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad .
  Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się
  Sekretarzowi Rady Nadzorczej jeżeli został wybrany
  oraz wczęści organizacyjnej Zarządowi Spółki .
  42
  Zasady działania Rady Nadzorczej
  Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez
  zwołującego posiedzenie . Proponowany porządek
  obrad winien uwzględniać wnioski Zarządu zgłoszone
  pod obrady Rady Nadzorczej . Porządek obrad
  podawany przez Przewodniczącego na początku obrad
  każdego posiedzenia Rady .Każdy zczłonków Rady po
  otwarciu posiedzenia ma prawo żądać dodania do
  porządku obrad dodatkowego punktu .Żądanie takie
  poddawane jest przez Radę głosowaniu .
  Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący
  Rady, a w przypadku jego nieobecności -
  Wiceprzewodniczący .Posiedzenia Rady Nadzorczej są
  protokołowane . Protokół z posiedzenia Rady
  Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady lub wrazie jego
  nieobecności inna osoba wskazana przez
  Przewodniczącego, awprzypadku jego nieobecności –
  Wiceprzewodniczącego .
  Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w
  posiedzeniu Rady bezpośrednio lub za pośrednictwem
  środków porozumiewania się na odległość .
  Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu lub
  inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady,
  gdy zostaną na nie zaproszeni, zwyłączeniem spraw
  dotyczących ich osobiście .
  Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad
  posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez
  Członków Rady zgłaszających wniosek oumieszczenie
  danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady,
  Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego
  wskazaną .
  Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują
  wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady
  nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady .
  Niezależnie od momentu podpisania protokołu
  zposiedzenia Rady, podejmowane uchwały są ważne
  z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia
  wyników głosowania ioznajmienia oprzyjęciu uchwały .
  Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu
  nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed
  podpisaniem protokołu .Uwagi co do treści powinny być
  zgłaszane wformie pisemnej .
  Czas trwania obrad, ilość idługość przerw, czas trwania
  zabierania głosu wdyskusji iinne kwestie proceduralne
  ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący
  prowadzący posiedzenie pod nieobecność
  Przewodniczącego .
  Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
  zaproszenie wszystkich członków Rady zco najmniej
  tygodniowym wyprzedzeniem . Posiedzenia Rady
  Nadzorczej są ważne, jeżeli na posiedzeniu jest obecna
  co najmniej połowa jej członków, wliczając to członków,
  którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem
  środków bezpośredniego komunikowania się na
  odległość .
  Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością
  głosów oddanych .W przypadku równej ilości głosów
  rozstrzyga głos Przewodniczącego .
  Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również
  podejmowane w drodze pisemnego głosowania za
  pośrednictwem innego członka Rady lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość .
  Przewodniczący Rady określa tryb, w jakim głosy
  członków Rady Nadzorczej mają być przekazane
  iodnotowane .Uchwała podjęta w tym trybie jest
  ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  zostali powiadomieni otreści Projektu Uchwały .Każdy
  członek Rady jest zobowiązany do potwierdzenia
  swojego głosu wpostaci złożenia podpisu pod uchwałą,
  nie później niż na następnym posiedzeniu Rady .Odpisy
  uchwały podjęte wdrodze korespondencyjnej dołącza
  się do protokołów z posiedzeń Rady wraz ze
  stwierdzeniem wyników głosowania .
  Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wskazany
  przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej powinien
  uczestniczyć wWalnych Zgromadzeniach .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Główne założenia polityki świadczenia przez firmę
  audytorską przeprowadzającą badanie, przez
  podmioty powiązane ztą firmą audytorską oraz przez
  członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
  niebędących badaniem
  • Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, biegły
  rewident lub firma audytorska, przeprowadzający
  ustawowe badania Spółki lub podmiot powiązany
  zfirmą audytorską, ani żaden zczłonków sieci, do
  której należy biegły rewident lub firma audytorska,
  nie mogą świadczyć bezpośrednio, ani pośrednio na
  rzecz Spółki, ani jednostek powiązanych, żadnych
  zabronionych usług nie będących badaniem
  sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji
  finansowej .
  • Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane
  wart .136 ust .2Ustawy obiegłych rewidentach .
  • Świadczenie usług októrych mowa wust .2możliwe
  jest jedynie w zakresie niezwiązanym zpolityką
  podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez
  Komitet Audytu oceny zagrożeń izabezpieczeń
  niezależności iwyrażeniu zgody przez Komitet
  Audytu .
  • W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu
  wydaje wytyczne dotyczące usług, które nie będąc
  badaniem, mogą być zamawiane przez Spółkę w
  firmie audytorskiej, podmiocie powiązanym zfirmą
  audytorską lub będącym członkiem sieci danej firmy
  audytorskiej .
  Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do
  przeprowadzenia badania spełniania obowiązujące
  warunki prawne iwewnętrzne regulacje .
  W roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r.
  odbyły się 2posiedzenia komitetu audytu .
  Władze Grupy Kapitałowej
  43
  Komitet Audytu
  Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy
  audytorskiej do przeprowadzenia badania
  • Wyboru podmiotu uprawnionego do badania
  dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie
  rekomendacji Komitetu Audytu
  • Zakazane jest wprowadzanie klauzul umownych,
  które nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór
  podmiotu uprawnionego do badania spośród
  określonej kategorii lub wykazu podmiotów
  uprawnionych do badania
  • Komitet Audytu na etapie przygotowania
  rekomendacji oraz Rada Nadzorcza podczas
  dokonywania finalnego wyboru podmiotu
  uprawnionego do badania, kierują się następującymi
  wytycznymi :
  a) Potwierdzeniem bezstronności iniezależności
  podmiotu ;
  b) Ceną zaproponowaną przez podmiot
  uprawniony do badania ;
  c) Dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w
  badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania
  publicznego oraz badaniu sprawozdań jednostek
  opodobnym profilu działalności ;
  d) Możliwością zapewnienia świadczenia
  wymaganego zakresu usług ;
  e) Kwalifikacjami zawodowymi idoświadczeniem
  osób, które będą bezpośrednio zaangażowane
  wprowadzone badanie .
  19 grudnia 2017 r.Rada Nadzorcza powołała Komitet
  Audytu wskładzie :
  W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu
  wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących
  przepisach .
  Powołany wramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu
  spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe
  wymagania określone w ustawie o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym
  Ustawowe kryteria niezależności spełniają :
  Marcin Mańdziak iMichał Markowski .
  Michał Markowski posiada wiedzę iumiejętności
  w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
  finansowych .Michał Markowski ukończył studia na
  kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa na
  Politechnice Wrocławskiej oraz posiada kwalifikację
  ACCA .
  Jakub Sitarz posiada wiedzę iumiejętności zzakresu
  branży, w której działa Spółka .Jakub Sitarz ukończył
  studia na kierunku informatyka na Politechnice
  Wrocławskiej oraz posiada ponad 15 -letnie
  doświadczenie w pracy w Spółce jako Manager ds.
  technologii .
  Firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe
  nie świadczyła na rzecz Spółki innych dozwolonych
  usług niebędących badaniem .
  Imię i nazwisko Funkcja
  Marcin Mańdziak Przewodniczący Komitetu Audytu
  Michał Markowski Zastępca Przewodniczącego
  Komitetu Audytu
  Jakub Sitarz Sekretarz Komitetu Audytu


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  Nagrody, wyróżnienia i osiągnięcia
  44
  Na koniec 2017 roku obrotowego Spółka
  współpracowała na stałe z84 osobami .Największe
  zespoły tworzą programiści oraz dział obsługi klienta,
  pracujący wmodelu 24 /7.Następnie dział marketingu
  oraz najmniejszy zespół : Zarząd, dział finansów
  iadministracji .W zarządzie zasiadają osoby od wielu lat
  pracujące nad projektem LiveChat .
  Informacja o zatrudnieniu
  Produkt LiveChat Software został uznany za najlepszy
  wswojej kategorii wrankingu “The top 20 most popular
  Live Chat Software 2017 ”,przygotowywany przez
  Capterra .Rozwiązanie zdobyło także tytuł lidera
  wrankingu, prowadzonym przez serwis GetApp .
  W ogłoszonym wmarcu 2018 r.przez serwis G2Crowd :
  Grid ® Report for Live Chat |Spring 2018 ,LiveChat
  Software zajął pierwsze miejsce w kategoriach :
  Enterprise Grid ® Report for Live Chat |Spring 2018 ,
  Mid -Market Grid ®Report for Live Chat |Spring 2018
  oraz Usability Index for Live Chat |Spring 2018 .
  W maju 2017 r.LiveChat Software znalazł się wśród 10
  spółek, którym redakcja dziennika „Rzeczpospolita”
  przyznała tytuły „Najbardziej Dynamiczna Spółka –
  Przyszłość Polskiej Gospodarki” .
  Również w maju 2017 r.LiveChat Software zdobył
  wyróżnienie SalesTech Award .Rozwiązanie LiveChat
  zostało uznane za najlepsze w kategorii „Customer
  Engagement” .Nagrody SalesTech są przeznaczone dla
  najlepszych firm iproduktów technologicznych, które
  wspierają proces sprzedaży .
  W kwietniu 2018 r.Spółka zajęła IImiejsce wkonkursie
  „Rekiny Biznesu” wkategorii „Eksporter roku 2017 ”.
  Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
  Spółki została wybrana spółka HLB M2 Spółka
  zograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp.k
  zsiedzibą w Warszawie, ul.Rakowiecka 41 /27 ,firma
  audytorska numer 4123 .
  Umowa o badanie Sprawozdań finansowych Spółki
  została zawarta 9kwietnia 2018 r.iobejmuje badanie
  sprawozdania za okres od 1 kwietnia 2017 r.do
  31 marca 2018 r.Wyboru firmy audytorskiej dokonała
  Rada Nadzorcza Spółki .
  Wynagrodzenie firmy audytorskiej zostało
  przedstawione w nocie nr 22 Skonsolidowanego
  Sprawozdania Finansowego .
  W minionym roku obrotowym firma audytorska
  wykonała na rzecz spółki usługi : badanie
  jednostkowego i skonsolidowanego rocznego
  sprawozdania finansowego oraz przegląd
  idobrowolne badanie śródrocznego sprawozdania
  finansowego .
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie była stroną
  żadnych postępowań sądowych iadministracyjnych .
  Brak jest zagadnień iwymogów związanych zochroną
  środowiska, które mogą mieć istotny wpływ na
  działalność Grupy Kapitałowej .
  Firma audytorska
  Opis prowadzonych postępowań
  sądowych i administracyjnych
  Zagadnienia dotyczące środowiska
  naturalnego


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
  sprawozdań finansowych iskonsolidowanych sprawozdań finansowych .
  Implementowane przez Emitenta rozwiązania mają za zadanie zapewnienie kompletności
  przetwarzania danych finansowych, zachowania ich poprawności arytmetycznej,
  zapewnienia że ujmowane wsprawozdaniach finansowych operacje faktycznie wystąpiły
  oraz zapewnienia właściwej autoryzacji rejestrowanych operacji .
  Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
  uprawnienia kontrolne, wraz zopisem tych uprawnień .
  Specjalne uprawnienia kontrolne nie występują .
  Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
  ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
  głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie
  z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane
  zpapierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych .
  Nie występują .
  Opis zasad dotyczących powoływania iodwoływania osób zarządzających oraz ich
  uprawnień, wszczególności prawo do podjęcia decyzji oemisji lub wykupie akcji .
  Członkowie Zarządu powoływani iodwoływani są przez Radę Nadzorczą .Statut Emitenta
  nie przewiduje możliwości podwyższania kapitału zakładowego Emitenta w ramach
  kapitału docelowego iEmitent nie posiada akcji wkapitale autoryzowanym (docelowym) ;
  Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta .
  Statut Spółki może być zmieniony wdrodze Uchwały Walnego Zgromadzenia .
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia ijego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy isposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
  regulaminu Walnego Zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile
  informacje wtym zakresie nie wynikają wprost zprzepisów prawa .
  Walne Zgromadzenia akcjonariuszy LiveChat Software S.A.odbywają się na podstawie
  Kodeksu spółek handlowych iStatutu spółki .Zgodnie ze statutem Walne Zgromadzenie
  może uchwalić regulamin .Zasady działania Walnego Zgromadzenia są regulowane przed
  Kodeks spółek handlowych .
  Prawa iobowiązki Akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek handlowych,
  Ustawa oObrocie, Ustawa oOfercie oraz Statut .W szczególności :
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami ;
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym
  w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym, który zostanie przeznaczony uchwał ąWalnego Zgromadzenia do
  wypłaty na rzecz akcjonariuszy Emitenta (prawo do dywidendy) ;
  45
  Inne informacje
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo objęcia akcji Emitenta nowej emisji
  wstosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru) ;
  • wprzypadku likwidacji Emitenta, każda Akcja upoważnia do proporcjonalnego udziału
  w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
  Emitenta ;
  • akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach .Każda Akcja daje
  prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu ;
  • prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także
  akcjonariuszom Emitenta reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego
  Emitenta lub co najmniej połowę ogółu głosów wEmitencie ;
  • akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedn ądwudziest ą
  kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia iumieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego
  Zgromadzenia ;
  • akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedn ądwudziest ą
  kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw
  wporządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ;
  • akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedn ądwudziest ą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  Emitentowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które maj ązostać wprowadzone do porządku obrad ;
  • każdy akcjonariusz Emitenta ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków
  wsprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ;Zarząd
  jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Emitenta, podczas obrad Walnego
  Zgromadzenia, na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to
  uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia ;
  • akcjonariuszom Emitenta, reprezentującym co najmniej jedn ąpiątą kapitału
  zakładowego, przysługuje prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze
  głosowania oddzielnymi grupami ;
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego
  Zgromadzenia ;
  • zgodnie zart .84 Ustawy oOfercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
  Emitenta, posiadających co najmniej 5%ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie
  może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta,
  określonego zagadnienia związanego zutworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego
  spraw .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  Ocena, wraz zjej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze
  szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się zzaciągniętych zobowiązań,
  oraz określenie ewentualnych zagrożeń idziałań, jakie emitent podjął lub zamierza
  podjąć wcelu przeciwdziałania tym zagrożeniom .
  Ryzykiem wtym obszarze zarządza bezpośrednio Zarząd .W jego ocenie wysoka płynność
  Spółki ibrak znaczących zobowiązań znacząco minimalizują ryzyko utraty płynności iinne
  ryzyka związane zzarzadzaniem zasobami finansowymi .
  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, wtym inwestycji kapitałowych,
  wporównaniu do wielkości posiadanych środków, zuwzględnieniem możliwych zmian
  wstrukturze finansowania tej działalności .
  Bieżące inwestycje są prowadzone głównie w zakresie rozwijania produktu isą
  finansowane ze środków własnych .Zarząd obecnie nie przewiduje innych inwestycji oraz
  zmiany wstrukturze finansowania .
  Ocena czynników inietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik zdziałalności za rok
  obrotowy, zokreśleniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na
  osiągnięty wynik .
  Na wynik roku finansowego 2017 nie miały wpływu czynniki izdarzenia nietypowe .
  Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta ijego
  grupą kapitałową .
  Nie wystąpiły tego rodzaju zmiany .
  Wszelkie umowy zawarte między emitentem aosobami zarządzającymi, przewidujące
  rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia zzajmowanego stanowiska
  bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje zpowodu
  połączenia emitenta przez przejęcie .
  Spółka nie ma tego rodzaju umów .
  Informacje osystemie kontroli programów akcji pracowniczych .
  Nie dotyczy .
  46
  Inne informacje


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  W związku zuchwaleniem przez Radę Giełdy wdniu 13 października 2015 roku, uchwały
  nr 26 /1413 /2015 nowego zbioru zasad pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
  na GPW 2016 ”,Spółka od dnia 1stycznia 2016 r.stosuje się do wyżej wspomnianego
  zbioru zasad ładu korporacyjnego .Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych
  zbiorów zasad są opisane w Sprawozdaniu zdziałalności Spółki oraz w raporcie
  dotyczącym niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016 ″ dostępnym na stronie internetowej
  www .livechatsoftware .pl oraz poniżej .Zarząd podkreśla, że wtrakcie roku finansowego
  nie doszło do żadnych przypadków incydentalnego naruszenia „Dobrych Praktyk ”przez
  Spółkę .
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 ” - spółka nie stosowała
  następujących zasad zawartych wdokumencie :
  Polityka informacyjna ikomunikacja zinwestorami
  I.Z.1.8.zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5lat działalności,
  wformacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, Spółka nie
  stosuje powyższej zasady .
  Na obecnej stronie relacji inwestorskich Spółka udostępnia Prospekt Emisyjny oraz
  wszystkie raporty okresowe, które opublikowała jako Spółka Publiczna .Obecnie
  prowadzi prace nad serwisem relacji inwestorskich, który poprawi jakość informacji
  dostępnych dla inwestorów, wtym zastosowanie niniejszej zasady .
  I.Z.1.20 .Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, wformie audio lub wideo, Spółka
  nie stosuje powyższej zasady .Spółka nie posiada zapisów obrad Walnego Zgromadzenia w
  takiej formie .
  I.Z.2.Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG 20 lub
  mWIG 40 ,zapewnia dostępność swojej strony internetowej również wjęzyku angielskim,
  przynajmniej wzakresie wskazanym wzasadzie I.Z.1.Niniejszą zasadę powinny stosować
  również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich
  akcjonariatu lub charakter izakres prowadzonej działalności .Spółka nie stosuje
  powyższej zasady .Biorąc pod uwagę zainteresowanie zagranicznych inwestorów Spółką,
  w2016 r.uruchomiono serwis inwestorski w języku angielskim dostępny pod adresem
  investor .livechatinc .com –ponieważ zakres dostępnych na nim informacji nie jest jeszcze
  całkowicie tożsamy zserwisem polskim inie obejmuje całkowicie zakresu wskazane
  zzasadzie I.Z.1nie oznacza to jednak stosowania się wpełni do tej zasady .
  47
  Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego
  Zarząd iRada Nadzorcza
  II.Z.2.Zasiadanie członków zarządu spółki wzarządach lub radach nadzorczych spółek
  spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej .Spółka nie stosuje
  powyższej zasady .
  W ocenie Emitenta nie ma potrzeby zastosowania niniejszej zasady zuwagi na to, że
  wPolsce nie są zarejestrowane podmioty, których działalność stanowiłaby konkurencję
  dla Spółki na rynku globalnym .Równocześnie udział członków zarządu Spółki w jej
  akcjonariacie stanowi wystarczającą gwarancję pełnego zaangażowania tych osób
  wrozwój Emitenta .
  II.Z.3.Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności,
  októrych mowa wzasadzie II.Z.4.Spółka nie stosuje powyższej zasady .
  W ocenie Emitenta pozostawanie jednego członka niezależnego jest wystarczające dla
  zapewnienia należytej kontroli realizowanej przez Radę Nadzorczą .Poza tym skład Rady
  Nadzorczej stanowi odzwierciedlenie obecnego składu akcjonariuszy Emitenta .
  II.Z.7.W zakresie zadań ifunkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej
  zastosowanie mają postanowienia Załącznika Ido Zalecenia Komisji Europejskiej,
  októrym mowa wzasadzie II.Z.4.W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada
  nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio .Spółka nie stosuje powyższej
  zasady .
  Emitent nie planuje powoływania wramach Rady Nadzorczej komisji ds.nominacji, komisji
  ds.wynagrodzeń, ani komisji rewizyjnej .W ocenie Emitenta zuwagi na jego charakter,
  rodzaj prowadzonej działalności, aw szczególności osób pracujących najemnie ibrak
  zatrudnionych pracowników w oparciu o umowę o pracę powoływanie komisji
  ds.nominacji, komisji ds.wynagrodzeń oraz komisji rewizyjnej nie jest konieczne .
  II.Z.8.Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane
  wzasadzie II.Z.4.Spółka nie stosuje powyższej zasady .
  W skład Komitetu Audytu wchodzi Członek Rady nadzorczej spełniający kryteria
  niezależności, jednak nie pełni on funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu .
  Walne zgromadzenie irelacje zakcjonariuszami
  IV.Z.2.Jeżeli jest to uzasadnione zuwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
  zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym .Spółka nie stosuje powyższej zasady .
  W ocenie Emitenta, obecna struktura akcjonariatu, oraz historyczne zainteresowanie
  Akcjonariuszy udziałem w Walnym Zgromadzeniu nie usprawiedliwia kosztów takiej
  transmisji .Zarząd będzie w przyszłości monitorować sytuację inie wyklucza decyzji
  orozpoczęciu takich transmisji .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LiveChat Software za okres roku
  finansowego zakończonego w dniu 31 marca 2018 r.zostało zatwierdzone w dniu
  18 czerwca 2018 r.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  48
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A.za okres roku finansowego
  zakończonego wdniu 31 marca 2018 r.zostało zatwierdzone wdniu 18 czerwca 2018 r.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LiveChat Software za rok finansowy
  zakończony 31 marca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software S.A.oświadcza, iżwedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe
  sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A.za okres roku finansowego zakończonego
  w dniu 31 marca 2018 r.idane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
  zobowiązującymi zasadami rachunkowości .
  Zarząd oświadcza także, iżzaprezentowane dane odzwierciedlają wsposób prawdziwy,
  rzetelny ijasny sytuację majątkową ifinansową spółki oraz jej wynik finansowy .
  Sprawozdanie zdziałalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz sytuacji
  Spółki, wtym opis podstawowych ryzyk izagrożeń .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LiveChat Software za rok finansowy
  zakończony 31 marca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software oświadcza, iżwedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LiveChat Software za okres roku finansowego
  zakończonego w dniu 31 marca 2018 r.idane porównywalne sporządzone zostały
  zgodnie zobowiązującymi zasadami rachunkowości .
  Zarząd oświadcza także, iżzaprezentowane dane odzwierciedlają wsposób prawdziwy,
  rzetelny ijasny sytuację majątkową ifinansową Grupy oraz jej wynik finansowy .
  Sprawozdanie zdziałalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz
  sytuacji Spółki, wtym opis podstawowych ryzyk izagrożeń .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  49


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 30 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej jednostkowe
  sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres roku finansowego
  zakończonego dnia 31 marca 2018 roku .
  Zarząd LiveChat Software S.A.,na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej LiveChat
  Software S.A.,informuje, że firma audytorska badające roczne jednostkowe sprawozdanie
  finansowe LiveChat Software S.A.za okres roku finansowego zakończonego 31 marca
  2018 r.,HLB M2Spółka zograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp.k.zsiedzibą
  w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 47 /21 ,została wybrana zgodnie zprzepisami
  prawa .
  Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
  sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
  sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
  wykonywania zawodu izasadami etyki zawodowej .
  W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane zrotacja firmy audytorskiej
  ikluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji .
  Spółka posiada politykę wzakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę wzakresie
  świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, pomiot powiązany zfirmą
  audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, wtym usług
  zwolnionych zzakazu świadczenia przez firmę audytorską .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  Oświadczenie w sprawie firmy audytorskiej
  Wrocław, 30 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software za okres roku
  finansowego zakończonego dnia 31 marca 2018 roku .
  Zarząd LiveChat Software S.A.,na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej LiveChat
  Software S.A.,informuje, że firma audytorska badające roczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software za okres roku
  finansowego zakończonego 31 marca 2018 r.,HLB M2 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp.k.zsiedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej
  47 /21 ,została wybrana zgodnie zprzepisami prawa .
  Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
  sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
  sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
  wykonywania zawodu izasadami etyki zawodowej .
  W Grupie są przestrzegane obowiązujące przepisy związane zrotacja firmy audytorskiej
  ikluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji .
  Spółka posiada politykę wzakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę wzakresie
  świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, pomiot powiązany zfirmą
  audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, wtym usług
  zwolnionych zzakazu świadczenia przez firmę audytorską .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  50


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software S.A.oświadcza, że wtrakcie roku finansowego zakończonego
  w dniu 31 marca 2018 r.spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte
  w dokumencie zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016 ”uchwalonym przez Radę Giełdy uchwałą nr 26 /1413 /2015
  wdniu 13 października 2015 roku .
  Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych zbiorów zasad są opisane
  wSprawozdaniu zdziałalności Spółki oraz w raporcie dotyczącym niestosowania zasad
  szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
  2016 ″dostępnym na stronie internetowej www .livechatsoftware .pl.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software S.A.oświadcza, że wtrakcie roku finansowego zakończonego
  w dniu 31 marca 2018 r.Grupa LiveChat Software stosowała zasady ładu
  korporacyjnego zawarte w dokumencie zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 ”uchwalonym przez Radę Giełdy
  uchwałą nr 26 /1413 /2015 wdniu 13 października 2015 roku .
  Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych zbiorów zasad są opisane
  wSprawozdaniu zdziałalności Spółki oraz w raporcie dotyczącym niestosowania zasad
  szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
  2016 ″dostępnym na stronie internetowej www .livechatsoftware .pl.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  51


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Rady Nadzorczej
  Wrocław, 31 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Rady Nadzorczej wsprawie Komitetu audytu
  Rada Nadzorcza LiveChat Software S.A.oświadcza, że w Spółce są przestrzegane
  przepisy dotyczące powołania, składu ifunkcjonowania komitetu audytu, w tym
  dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
  odnośnie do posiadania wiedzy iumiejętności zzakresu branży, wktórej działa emitent,
  oraz wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych .
  Komitet audytu, powołany w ramach Rady Nadzorczej, wykonywał zadania komitetu
  audytu przewidziane wobowiązujących przepisach .
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Jarzębowski
  Oświadczenie w sprawie firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe
  Wrocław, 31 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Rady Nadzorczej wsprawie Komitetu audytu
  Rada Nadzorcza LiveChat Software S.A.oświadcza, że w Grupie Kapitałowej są
  przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu ifunkcjonowania komitetu audytu,
  wtym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
  odnośnie do posiadania wiedzy iumiejętności zzakresu branży, wktórej działa emitent,
  oraz wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych .
  Komitet audytu, powołany w ramach Rady Nadzorczej, wykonywał zadania komitetu
  audytu przewidziane wobowiązujących przepisach .
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Jarzębowski
  52


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Słowniczek pojęć
  Wskaźniki finansowe oraz pojęcia i skróty branżowe
  Wskaźnik Wyszczególnienie
  EBITDA = Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja
  Rentowność sprzedaży brutto = Zysk brutto ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność operacyjna = Zysk (strata) operacyjny
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność EBITDA = EBITDA
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność netto = Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność kapitału własnego (ROE) = Zysk (strata) netto za ostatnie 12 miesięcy
  Kapitał własny
  Rentowność aktywów (ROA) = Zysk (strata) netto za ostatnie 12 miesięcy
  Aktywa całkowite
  Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności szybkiej = Aktywa obrotowe –Zapasy
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności gotówkowej = Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Zobowiązanie krótkoterminowe
  53


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  Sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software SA
  za okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku
  sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości


  Wrocław, 18 czerwca 2018 roku


  www.livechatsoftware.pl 2 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Spis treści
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ ..................... 3
  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH
  FINANSOWYCH ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 4
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ............. 10
  BILANS ( w zł) ................................ ................................ ................................ ................................ ... 10
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( w zł) ................................ ................................ ................................ 15
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w zł) ................................ ................................ ...... 17
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł) ................................ ................................ .............. 18
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ ................................ ........................ 20
  Noty objaśniające do bilansu ................................ ................................ ................................ ........... 20
  Noty objaśniające do rachunku zysków i strat ................................ ................................ ................ 43
  Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych ................................ .............................. 49
  DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE ................................ ................................ ................................ .... 49  www.livechatsoftware.pl 3 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

  Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
  (Dz. U. 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami), Zarząd Spółki LIVECHAT Sof tware Spółka
  Akcyjna przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 marca 2018 roku, na
  które składa się:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywó w wykazuje
  sumę 47 933 940,15 PLN;
  3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wy kazujący
  zysk netto 48 073 333,49 PLN;
  4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
  wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 435 833,49 PLN ;
  5) rachunek przepływów p ieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
  wykazujący zmnieszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 937 698,30 PLN;
  6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

  Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy ni niejsze sprawozdanie finansowe sporządzone
  zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, a zawarte w nim dane odzwierciedlają
  w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątk ową i finansową Spółki oraz jej wynik
  finansowy.

  Wrocław, 18 czerwca 201 8 roku.


  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
  www.livechatsoftware.pl 4 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDNIA FINANSOWEGO
  I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

  1. WYBRANE DANE FINANSOWE

  tys. PLN tys. EUR
  TYTUŁ

  31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2018 31 marca 2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 426 76 254 21 206 17 494
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 572 53 263 14 601 12 219
  III. Zysk (strata) brutto 59 748 53 276 14 168 12 222
  IV. Zysk (strata) netto 48 073 42 725 11 400 9 802
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 100 42 540 11 406 9 759
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 400) (3 978) (1 281) (913)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47 638) (27 810) (11 297) (6 380)
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 938) 10 752 (1 171) 2 467
  IX. Aktywa razem 47 934 46 816 11 390 11 094
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 364 2 683 799 636
  XI. Zobowiązania długoterminowe - - - -
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe i pasywne rozliczenia międzyokresowe 3 364 2 683 799 636
  XIII. Kapitał własny 44 569 44 134 10 590 10 459
  XIV. Kapitał zakładowy 515 515 122 122
  XV. Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,87 1,66 0,44 0,38
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,87 1,66 0,44 0,38
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,73 1,71 0,41 0,41
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,73 1,71 0,41 0,41
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,85 1,46 0,44 0,33


  www.livechatsoftware.pl 5 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018  2. KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO

  Kurs średni NBP na dzień 31 marca 2018 / 31 marca 2017 0,2376 0,2370
  Kurs średni w okresie 0,2371 0,2297
  Najniższy kurs w okresie 0,2410 0,2370
  Najwyższy kurs w okresie 0,2321 0,2220


  3. FIRMA, FORMA PRAWNA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

  Dane jednostki:
  Nazwa : LIVECHAT Software SA
  Siedziba : ul. Zwycięska 47, 53 -033 Wrocław
  Podstawowy przedmiot działalności : 62.0 1.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
  Organ rejestrowy : Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS : 0000290756
  Sektor: Informatyka

  4. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

  Czas trwania działalności Spółki zgodnie z jej statutem jest nieograniczony.

  5. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

  Sprawozdanie finansow e przedstawia dane za okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku.
  Dane porównywalne dotyczą okresu od 1 kwietnia 2016 do 31 mar ca 2017 roku.

  6. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

  Skład osobowy Zarządu na 31 marca 2018 roku jest następujący:

  Mariusz Ciepły - Prezes Zarządu
  Urszula Jarzębowska - Członek Zarządu


  Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2018 roku jest następujący:

  Maciej Jarzębowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marta Ciepła - Członek Rady
  Marcin Mańdziak - Członek Rady
  Jakub Sitarz - Członek Rady
  Michał Markowski - Członek Rady  www.livechatsoftware.pl 6 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  W dniu 15 listopada 2017 roku z funkcji C złonka Rady Nadzorczej zrezygnował p an Andrzej
  Różycki. Wdni u 19 grudnia 2017 roku na funcje Członka Rady Nadzorczej powołany został pan
  Marek Markowski

  7. WEWNĘ TRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WCHODZĄCE W SKŁAD
  SPÓŁKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  W skład Spółki nie wchodz ą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające sprawozdania
  finansowe.

  8. INFORMACJE O SPÓŁKACH, DLA KTÓ RYCH LIVECHAT Software SA JEST
  JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ LUB ZNACZĄCYM INWESTOREM. INFORMACJE
  O POŁĄCZENIU SPÓŁKI Z INNĄ SPÓŁKĄ W TRAKCIE TRWANIA OKRESU
  SP RAWOZDAWCZEGO

  LIVECHAT Software Spółka Akcyjna jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, który
  sporządza i publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania w Uni i Europejskiej.

  LIVECHAT Sof tware SA jest jednostką dominującą wobec Spółki Live Chat Incorporat ed – posiada
  100 % udziałów.

  W trakcie trwania okresu sprawozdawczego nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.


  9. INFORMACJE O ZAŁOŻENIACH PRZYJETYCH PRZY SPORZĄDZANIU
  SPRWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZNANYCH OKOLICZNOŚCIACH
  WSKAZUJĄCYCH NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ
  DZIAŁALNOŚCI

  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej
  przez jednostkę w daj ącej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące
  na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

  10. PREZENTACJA I PRZEKSZTAŁCENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Spółka nie zmieniła w roku obrotowym spos obu prezentacji sprawozdań finanso wych .

  11. OPINIE PODIOTU UPRAWNIONEGO Z BADANIA SPRAWOZDAŃ
  FINANSOWYCH

  Sprawozdanie finan sowe za okres od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 (rok poprzedni) roku
  badane było przez HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k. z siedzibą
  w Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, podmiot uprawniony do badania spr awozdań finansowych –
  numer 4123 . Opinia nie zawierała uwag i zastrzeżeń.  www.livechatsoftware.pl 7 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  12. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY
  AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU
  FINANSOWE GO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWA POZOSTAWIA
  JEDNOSTCE PRAWO WYBORU

  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 marca
  2018 roku są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dn ia 29 września 1994 roku z późniejszymi
  zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie
  zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych
  sprawozdaniach finansowych, wymaganych w pros pekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (z
  późnieszymi zmianami) i zgodnie z Rozporządzeniem Mi nistra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
  prawa państwa niebędącego państwem członkowskim .

  Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu history cznego. Jednostka nie dokonała
  żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje bila nsu oraz
  rachunku zysku i strat,

  Spółka sporządza rachunek zysków i strat w warian cie kalkulacyjnym.

  Rachunek przepływów pieniężnych sp orządzony jest metodą pośrednią.

  Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego są następujące:

  Wartości niematerialne i prawne stanowią koszty zakończonych prac rozwojowych dotyczących
  oprogramowania ko mputerów . Wartości niema terialne i prawne wyceniane są według cen nabycia.
  W bilansie prezentowane są w cenie nabycia pomniejszonej o dokonane umorzenie przy użyciu
  metody liniowej przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Roczne stawki amortyzacyjne
  stosowane w Spółce kształtu ją się następująco:

  -koszty zakończonych prac rozwojowych – 20 -30 %

  Rzeczowe aktywa trwałe stanowią środki trwałe wycenione według cen nabycia. Odpisy
  amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są według metody liniowej. Stawki amortyzacy jne
  ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają
  faktyczne zużycie środków trwałych. Roczne stawki amortyzacyjne stosowane w Spółce kształtują
  się następująco:

  - komputery – 30 %

  Na dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu
  stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości.
  W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwania
  danego składnika aktyw ów w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu.


  www.livechatsoftware.pl 8 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Spółki w momencie, gdy Spółka staje się
  stroną wiążącej umowy .

  Należności wyrażone w walucie polskiej wykazane są w wartości ustalonej przy ich powstawaniu.
  Zgodnie z za pisem w polityce rachunkowości Spółka nie nalicza na dzień bilansowy odsetek
  za zwłokę od należności przeterminowanych. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących należności
  od kontrahentów zalegających na dzień bilansowy z zapłatą, jeśli ocena ich sytuacji gospodarczej
  i finansowej wskazuje, że spłata należności nie jest prawdopodobna w najbliższym czasie. Odpisy
  dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W bilansie należności wykazywane
  są w wartości netto tj. pomniej szone o odpisy aktualizujące należności. Należności w walutach
  obcych przeliczane są w momencie powstania na złote polskie według średniego kursu Narodowego
  Banku Polskiego na dzień poprzedzający dzień powstania należności. Na dzień bilansowy należności
  w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez
  Narodowy Bank Polski na ten dzień.

  Środki pieniężne obejmują pieniądze na rachunkach bankowych. Środki pieniężne wykazywane są
  według w artości nominalnej. Wyrażone w wa lutach obcych środki pieniężne wyceniane są na dzień
  bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polsk i na ten
  dzień. Wpływy środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ciągu roku wyceniane są według
  kursów NBP, a roz chody z zastosowaniem kolejki FIFO ,

  Rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty prowadzonych, niezakończonych prac rozwojowych
  oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bierne rozliczenia międzyokresowe
  kosztów stanowią ściśle oznaczone świadcz enia przyjęte przez Spółkę, niestanowiące jeszcze
  zobowiązania oraz oszacowane koszty utrzymywania infrastruktury informatycznej . Rozliczenia
  międzyokresowe przychodów stanowią otrzymane lub należne środki od kontrahentów na poczet
  przyszłych świadczeń.

  Spółka tworzy rezerwy lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku
  z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
  aktywów i pa sywów a ich wartością podatkową.

  Kapitał własny stanowią kapitały tworz one zgodnie z obowiązującym prawem i statutem Spółki.
  Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości nominalnej, zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem
  do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Zobowiązania w ciągu roku ujmowane są według wartości nominalnej za wyjątk iem zobowiązań
  z tytułu pożyczek, które na dzień bilansowy wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie
  z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. Zobowiązania w walutach obcych przeliczane
  są w momencie powstania na złote według obowi ązującego kursu Narodowego Banku Polskiego
  na dzień poprzedzający dzień powstania zobowiązania. Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone
  w walutach obcych wyceniane są według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
  Na rodowy Bank Polski na ten d zień.

  Przychody ze sprzedaży produktów i usług stanowią kwotę należną z tego tytułu od odbiorcy
  pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług .  www.livechatsoftware.pl 9 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze sprzedaży .
  W celu zapewnienia współmierności przychodów z tytułu sprzedaży usług dostępu
  do oprogramowania, które są rozpoznawane w rachunku zysków zasadniczo w całości w miesiącu
  otrzymania zapłaty od n abywców finalnych, Spółka szacuje wartość kosztów u tworzenia
  infrastruktury informatycznej oraz serwisu klienta i ujmuje ten szacunek w kosztach operacyjnych.

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością Spółki.
  W skład pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody ze sprzedaży rzeczowych
  aktywów trwałych, rozwiązanie rezerw, nadwyżki inwentaryzacyjne i inne. W skład pozostałych
  kosztów operacyjnych zalicza się wartość sprzedanych i zlikwidowanych składników rzeczowych
  aktywów, trwałych, koszty tworzonych rezerw, n iezawinione niedobory inwentaryzacyjne,
  przekazane darowizny, odpisy aktualizujące należności i inne.

  Przychody finansowe obejmują przypadające na okres sprawozdawczy odsetki od środków
  na rachunkach bankowych oraz dodatnie różnice kursowe. Koszty finans owe obejmują odsetki
  od otrzymanych pożyczek, zapłacone prowizje oraz ujemne różnice kursowe powstałe z operacji
  w walutach obcych. W rachunku zysków i strat i różnice ku rsowe prezentowane są per saldo.

  Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest p odatek dochodowy od osób prawnych
  ustalony w wysokości 19% zysku brutto skorygowanego o przychody nie podlegające
  opodatkowaniu oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, skorygowany o zmianę
  stanu rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego pod atku dochodowego ,

  Spółka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje zasady i metod y rachunkowości, które
  został określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami .
  Spółka d okonała identyfikacji obszarów występ owania różnic oraz ich wpływu na wartość aktywów
  netto i wyniku finansowego pomiędzy niniejs zym publikowanym sprawozdaniem finansowym
  sporządzony m zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem finansowy m, które
  zostałoby sporządzone zgodnie z M iędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  zaadoptowanymi przez Unię Europejską (zwane dalej MSSF). W tym celu Zarząd Livechat Software
  Spółka Akcyjna wykorzystał najlepszą wiedzę o spodziewanych standardach i interpretacjach oraz
  zasadach ra chunkowości, które miałyby zastosowanie przy sporządzani u sprawozdania zgodnie
  z MSSF. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono różnic mogących wpłynąć na wartość
  aktywów netto oraz wynik finansowy spółki.

  W roku obrotowym kończącym się 31 marca 2018 nie wystąpiły zmiany sporządzenia sprawozdania
  finansowego, ani zmiany zasad rachunkowości, które wpłynęły by na kapitały i wynik Spółki oraz
  dane porównawcze.

  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok u,

  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  www.livechatsoftware.pl 10 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  BILANS ( w zł)
  Lp. Wyszczególnienie Nota Stan na:
  31.03.2018 31.03.2017
  1 2 4 5
  Aktywa
  A. Aktywa trwałe 11 440 282,75 8 063 556,65
  I Wartości niematerialne i prawne 1 8 462 891,50 6 058 885,19
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 8 462 891,50 6 058 885,19
  2 Wartość firmy 0,00 0,00
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 2 1 230 790,14 572 413,40
  1 Środki trwałe 833 117,60 572 413,40
  a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego
  gruntu) 0,00 0,00
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
  wodnej 0,00 0,00
  c) urządzenia techniczne i maszyny 833 117,60 572 413,40
  d) środki transportu 0,00 0,00
  e) inne środki trwałe 0,00 0,00
  2 Środki trwałe w budowie 397 672,54 0,00
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III Należności długoterminowe 3 187 690,00 40 090,00
  1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Od pozostałych jednostek 187 690,00 40 090,00
  IV Inwestycje długoterminowe 4 1 656,46 1 656,46
  1 Nieruchomości 0,00 0,00
  2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3 Długotrwałe aktywa finansowe 1 656,46 1 656,46
  a) w jednostkach powiązanych: 1 656,46 1 656,46
  udziały lub akcję 1 656,46 1 656,46
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  udzielone pożyczki 0,00 0,00
  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  jest zaangazowana kapitałowo 0,00 0,00
  udziały lub akcję 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  udzielone pożyczki 0,00 0,00
  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 11 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  c) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00
  udziały lub akcję 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  udzielone pożyczki 0,00 0,00
  inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 1 557 254,65 1 390 511,60
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 313 937,00 308 151,53
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 243 317,65 1 082 360,07
  B. Aktywa obrotowe 36 493 657,40 38 752 747,23
  I Zapasy 6 84 902,34 12 236,83
  1 Materiały 0,00 0,00
  2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3 Produkty gotowe 0,00 0,00
  4 Towary 0,00 0,00
  5 Zaliczki na dostawy 84 902,34 12 236,83
  II Należności krótkoterminowe 7 7 623 517,71 4 965 479,31
  1 Należności od jednostek powiązanych 1 338 468,39 874 608,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 338 468,39 874 608,00
  do 12 miesięcy 1 338 468,39 874 608,00
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada powiązania kapitałowe 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  do 12 miesięcy 0,00 0,00
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3 Należności od pozostałych jednostek 6 285 049,32 4 090 871,31
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35 782,74 69 356,65
  do 12 miesięcy 35 782,74 69 356,65
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b)
  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  świadczeń
  6 046 451,46 3 841 435,11
  c) inne 202 815,12 180 079,55
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 8 28 626 051,09 33 563 749,39
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 626 051,09 33 563 749,39
  a) w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00
  udziały lub akcję 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 12 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  udzielone pożyczki 0,00 0,00
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00
  udziały lub akcję 0,00 0,00
  inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  udzielone pożyczki 0,00 0,00
  inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 626 051,09 33 563 749,39
  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28 626 051,09 33 563 749,39
  inne środki pieniężne 0,00 0,00
  inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 159 186,26 211 281,70
  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  D. Akcje własne 0,00 0,00
  Suma aktywów (A+B +C+D ) 47 933 940,15 46 816 303,88

  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własny 44 569 489,96 44 133 656,47
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 11 515 000,00 515 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12 7 311 156,47 893 932,61
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości
  emisyjnej) nad wartością nominalną akcji 0,00 0,00
  III Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji
  wyceny, w tym: 13 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w
  tym: 14 0,00 0,00
  - tworzone zgodnie ze statutem spółki 0,00 0,00
  - na akcje własne 0,00 0,00
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VI Zysk (strata) netto 48 073 333,49 42 724 723,86
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego ( -) 15 -11 330 000,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 364 450,19 2 682 647,41
  I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 16 0,00 0,00
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17 0,00 0,00
  długoterminowa 0,00 0,00
  krótkoterminowa 0,00 0,00
  3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  długoterminowe 18 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 13 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  krótkoterminowe 19 0,00 0,00
  II Zobowiązania długoterminowe 20 0,00 0,00
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e) Inne 0,00 0,00
  III Zobowiązania krótkoterminowe 21 1 712 150,20 1 294 372,59
  1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  do 12 miesięcy 0,00 0,00
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) Inne 0,00 0,00
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  do 12 miesięcy 0,00 0,00
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) Inne 0,00 0,00
  3 Wobec pozostałych jednostek 1 712 150,20 1 294 372,59
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów
  wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 109 804,34 641 147,84
  do 12 miesięcy 1 109 804,34 641 147,84
  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
  świadczeń 602 345,86 648 241,86
  h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
  i) Inne 0,00 4 982,89
  4 Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV Rozliczenia międzyokresowe, w tym: 22 1 652 299,99 1 388 274,82
  1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 652 299,99 1 388 274,82
  długoterminowe 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 14 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  krótkoterminowe 1 652 299,99 1 388 274,82
  Suma Pasywów (A+B) 47 933 940,15 46 816 303,88


  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok u,
  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  www.livechatsoftware.pl 15 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( w zł)

  Wyszczególnienie za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW 89 425 925,02 76 254 433,71
  - od jednostek powiązanych 89 034 091,23 75 571 445,07
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 89 425 925,02 76 254 433,71
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
  B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 14 139 950,74 11 835 497,43
  - jednostkom powiązanym 0,00
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 139 950,74 11 835 497,43
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
  C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A -B) 75 285 974,28 64 418 936,28
  D. KOSZTY SPRZEDAŻY 7 193 397,38 6 859 405,26
  E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 6 533 116,26 4 314 743,35
  F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C -D-E) 61 559 460,64 53 244 787,67
  G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 19 428,27 19 089,30
  I. Zysk z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów finansowych 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 19 428,27 19 089,30
  H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 061,31 1 202,32
  I. Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów finansowych 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 7 061,31 1 202,32
  I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G -H) 61 571 827,60 53 262 674,65
  J. PRZYCHODY FINANSOWE 131 767,41 125 480,95
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangazowanie kapitałowe 0,00 0,00
  b) od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 131 767,41 125 480,95
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  III. Zysk z rozchody aktywów finansowych, w tym 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00
  K. KOSZTY FINANSOWE 1 955 750,99 111 998,32


  www.livechatsoftware.pl 16 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  I. Odsetki, w tym: 287,84 6 669,52
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV. Inne 1 955 463,15 105 328,80
  L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J -K) 59 747 844,02 53 276 157,28
  M. PODATEK DOCHODOWY 11 674 510,53 10 551 433,42
  a) część bieżąca 11 724 675,00 10 683 744,55
  b) część odroczona -50 164,47 -132 311,13
  N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 0,00 0,00
  O. ZYSK (STRATA) NETTO (L -M-N) 48 073 333,49 42 724 723,86


  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok u,


  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

  www.livechatsoftware.pl 17 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  ZESTAWI ENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ( w zł)

  Wyszczególnienie
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44 133 656,47 29 218 932,61
  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44 133 656,47 29 218 932,61
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 515 000,00 515 000,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 515 000,00 515 000,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 893 932,61 787 907,26
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6 417 223,86 106 025,35
  a) zwiększenie (z tytułu) 6 417 223,86 106 025,35
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 417 223,86 106 025,35
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7 311 156,47 893 932,61
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 42 724 723,86 27 916 025,35
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 42 724 723,86 27 916 025,35
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 42 724 723,86 27 916 025,35
  5.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych -42 724 723,86 -27 916 025,35
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 42 724 723,86 27 916 025,35
  - przeznaczenie na wypłatę dywidendy 36 307 500,00 27 810 000,00
  - przeznaczenie na kapotał zapasowy 6 417 223,86 106 025,35
  5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  5.7. Zmiany straty z lat ubiegłych 0,00 0,00
  5.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00
  5.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  6. Wynik netto 36 743 333,49 42 724 723,86
  a) zysk netto 48 073 333,49 42 724 723,86
  b) strata netto 0,00 0,00
  c) odpisy z zysku -11 330 000,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44 569 489,96 44 133 656,47
  III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 321 989,96 7 826 156,47
  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok u,

  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


  www.livechatsoftware.pl 18 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  RA CHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ( w zł)

  Wyszczególnienie
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 48 073 333,49 42 724 723,86
  II. Korekty razem 180 091,63 -303 870,97
  1. Amortyzacja 2 469 334,47 1 693 199,68
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -131 479,57 -118 811,43
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw 0,00 -575,15
  6. Zmiana stanu zapasów -72 665,51 6 887,46
  7. Zmiana stanu należności -2 658 038,40 -1 828 303,18
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 417 777,61 -257 367,24
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 155 163,03 201 098,89
  10. Inne korekty 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) 48 253 425,12 42 420 852,89
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 131 479,57 118 811,43
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 131 479,57 118 811,43
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 131 479,57 118 811,43
  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 131 479,57 118 811,43
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II. Wydatki 5 685 102,99 3 977 791,74
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 685 102,99 3 977 791,74
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -5 553 623,42 -3 858 980,31
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 0,00 0,00
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
  0,00 0,00 oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 19 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II. Wydatki 47 637 500,00 27 810 000,00
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 47 637 500,00 27 810 000,00
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
  8. Odsetki 0,00 0,00
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -47 637 500,00 -27 810 000,00
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/ - B.III +/ - C.III) -4 937 698,30 10 751 872,58
  E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 0,00 0,00
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -233 575,34 233 575,34
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 33 563 749,39 22 811 876,81
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 28 626 051,09 33 563 749,39
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok u,  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
  www.livechatsoftware.pl 20 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  Noty objaśniające do bilansu

  Nota 1.1. Wartości niematerialne i prawne

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 8 462 891,50 6 058 885,19
  b) wartość firmy 0,00 0,00
  c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0,00 0,00
  -oprogramowanie komputerowe 0,00 0,00
  d) inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  Wartości niematerialne i prawne razem 8 462 891,50 6 058 885,19


  Na dzień bilansowy nie występowały żadne obciążenia wartości niematerialnych
  i prawnych o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym. Nie dokonywano żadnych odpisów
  aktualizacyjnych wartości niematerialne i prawne.
  W ewidencji wartości niematerialnych ujęto m.in. nakłady na prace rozwojowe dotyczące aplikacji
  Chat.io w wartości 463.453,02 zł. Nakłady na tę aplikację znajduj ą się także w nakładach w trakcie
  realizacji ( innych, aktywnych długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych ) w wartości
  350.151,33 zł.
  Aplikacja została ukończona w pierwszej wersji i zaoferowana na rynku, dlatego też uznano że
  dotychczasowe prace zost ały zakończone wynikiem pozytywnym i przyjęte do ewidencji wartości
  niematerialnych.
  Chat.io posłużyło firmie jako punkt startowy do prac nad nową wersją głównego produktu firmy -
  LiveChat. Swoboda w implementacji nowych rozwiązań w chat.io oraz obecność mniejszej liczby
  klientów, którzy z tych rozwiązań korzystali, pozwoliła dopracować zastosowaną następnie w
  gównym produkcie Spółki technologię. Dzięki chat.io wyeliminowa no ryzyko wprowadzenia
  drastycznych zmian w głównym produkcie i uzyskano pewność że zmiany są od razu dobrze
  odbierane przez klientów LiveChat. Dzięki procesowi testów w chat.io oraz iterowaniu po tych
  zmianach stworzono wersję, która od razu przynosi najwięcej wartości klientom LiveChat.
  W związku z powyższym, Spółka przewiduje, że poniesione nakłady na aplikację Chat.io zostaną
  zwrócone poprzez zwiększenie funkcjonalności, a co za tym idzie - przychodów ze sprzedaży
  aplikacji LiveChat.
  Zdaniem Zarządu nie wystąp iła utrata wartoś ci ponies ionych nakładów na prace rozwojowe.  www.livechatsoftware.pl 21 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 1.2. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych

  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 01.04.2017 - 31.03.2018 ROK w zł
  Wyszczególnien ie
  a b c d e
  Wartości niematerialne i prawne razem koszty zakończonych prac rozwojowych
  wartość firmy
  nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
  inne wartości niematerialne i prawne
  zaliczki na wartości niematerialne i prawne oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
  9 191 652,64 - - - - - 9 191 652,64
  b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -
  - przemieszczenie wewnętrzne - - - - - - -
  c) zwiększenie (z tytułu) 4 520 475,59 - - - - - 4 520 475,59
  - przemieszczenie wewnętrzne 4 520 475,59 - - - - - 4 520 475,59
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
  13 712 128,23 - - - - - 13 712 128,23
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
  3 132 767,45 - - - - - 3 132 767,45
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 116 469,28 - - - - - 2 116 469,28
  - zwiększenia 2 116 469,28 - - - - - 2 116 469,28
  - zmniejszenia - - - - - - -
  - likwidacja - - - - - - -
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
  5 249 236,73 - - - - - 5 249 236,73
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
  - - - - - - -
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
  - - - - - - -


  www.livechatsoftware.pl 22 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
  8 462 891,50 - - - - - 8 462 891,50


  Nota 1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) własne 8 462 891,50 6 058 885,19
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym leasingu 0,00 0,00
  Wartości niematerialne i prawne razem 8 462 891,50 6 058 885,19


  Nota 2.1. Rzeczowe aktywa trwałe

  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) środki trwałe, w tym: 1 230 790,14 572 413,40
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
  -urządzenia techniczne i maszyny 833 117,60 572 413,40
  - środki transportu 0,00 0,00
  - inne środki trwałe 397 672,54 0,00
  b) środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  Rzeczowe aktywa trwałe razem 1 230 790,14 572 413,40


  Na dzień bilansowy nie występowały żadne obciążenia środków trwałych o charakterze
  prawnorzeczowym i obligacyjnym. Nie dokonywano żadnych odpisów aktualizac yjnych wartość
  środków trwałych.


  Nota 2.2. Zmiany środków trwałych

  Wyszczególnienie
  grunty (w tym prawo użytkowani a wieczystego gruntu)
  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  urządzenia techniczne i maszyny
  środki transportu
  inne środki trwałe
  inwestycje rozpoczęte Środki trwałe razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu - - 1 219 807,70 - - 1 219 807,70


  www.livechatsoftware.pl 23 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  b) zwiększenia (z tytułu) - - 613 484,39 - - 397 672,54 1 011 156,93
  - zakup - - 613 484,39 - - 397 672,54 1 011 156,93
  c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -
  - likwidacja - - - - - - -
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu - - 1 833 292,09 - - 397 672,54 2 230 964,63
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - - 647 394,30 - - 647 394,30
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 352 780,19 - - - 352 780,19
  - zwiększenia - - 352 780,19 - - 352 780,19
  - zmniejszenia - - - - - -
  - sprzedaż - - - - - - -
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - - 1 000 174,49 - - - 1 000 174,49
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - - -
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - - -
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu - - 833 117,60 - - 397 672,54 1 230 790,14


  Nota 2.3. Środki trwałe (struktura własnościowa)

  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) własne 1 230 790,14 572 413,40
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym leasingu 0,00 0,00
  Środki trwałe bilansowe razem 1 230 790,14 572 413,40

  Nota 2.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo.

  Spółka jest stroną umowy najmu budynku , przy ul. Zwycięskiej 47 we Wrocławiu, w której
  prowadzona jest działalność gospodarcza. Spółka nie posiada informacji o wartości
  wynajmowanego budynku.

  Spółka nie posiada g runtów w wieczystym użytkowaniu.  www.livechatsoftware.pl 24 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 3.1. Należności długoterminowe

  Na dzień 31 marca 2018 roku jedną istotną pozycją długoterminowych należności były kaucje
  wpłacone właścicielom wynajmowanych powirzchni biurowych .

  Nota 4 Inwestycje długoterminowe

  Nota 4.1. Nieruchomości

  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spółce nieruchomości zaliczane do inwestycji długoterminowych.

  Nota 4.2 Wartości niematerialne i prawne

  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spółce wartości nie materialne i prawne zaliczane do inwestyc ji długoterminowych .

  Nota 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe

  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
  FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31.03.201 8 31.03.201 7
  a) stan na początek okresu 1 656,46 1 656,46
  - udziały w jednostkach zależnych 1 656,46 1 656,46
  - akcje i udziały w pozostałych jednostkach 0 0
  - udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - udzielenie pożyczek jednostkom niepowiązanym 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych 0 0
  - odpis aktualizujący akcje w pozostałych jednostkach 0 0
  d) stan na koniec okresu 1 656,46 1 656,46
  - udziały w jednostkach zależnych 1 656,46 1 656,46
  - akcje i udziały w pozostałych jednostkach 0 0
  - udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach 0 0


  Jako długoterminowe aktywa finansowe wykazano wyłącznie udziały w zależnej Spółce LiveChat
  Inc. Spółka nie posiada udziałów ani akcji w innych jednostkach.

  Na dzień bilansowy nie występowały żadne obciążenia udziałów o charakterze prawnorzeczowym
  i obligacyjnym. Nie dokonywano żadnych odpisów aktualizacyjnych wartość udziałów.


  www.livechatsoftware.pl 25 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018
  Nota 4.4.Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

  a) nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej – LiveChat Inc – spółka prawa stanu
  Delaware, USA

  b) siedziba

  – Siedziba : One International Place, Su ite 1400, Boston, MA 0 2110 – 2619 , USA

  c) przedmiot przedsiębiorstwa

  Hosting, obsługa bramki płatności internetowych .


  d) charakter p owiązania - Jednostka Z ależna

  e) zastosowa na metoda konsolidacji - metoda konsolidacji pełnej

  f) data objęcia kontroli/współkontroli/uzyskania znaczącego wpływu

  LiveChat Inc. zawiązana została w dniu 30 września 2011 roku . Emitent objął w tej Spółce 5.000
  udziałów o wartości 0,10 USD każdy i łącznej wartości 500 USD. Udziały objęte przez Emitenta
  stanowią 100% jej kapitału zakładowego.

  g) wartość udziałów (akcji) według ceny nabycia – 1.654,46 zł

  h) korekty aktualizujące wartość (razem)

  Nie występują.

  i) wartość bilansowa udziałów (akcji) – 1.654,46 zł

  j) procent posiadanego kapitału zakładowego – 100%

  k) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu – 100%

  l) wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli/współkontroli/znaczącego
  wpływu – nie dotyczy

  m) kapitał własny jednostki, w tym:
  – kapitał zakładowy – 1 654,46 zł
  – należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) – nie występują
  – kapitał zapasowy – nie występuj e
  – pozostały kapitał własny, w tym:
  – zysk (strata) z lat ubiegłych : 507 513,03 zł
  – zysk (strata) netto : 231 792,09 zł

  n) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:
  – zobowiązania długoterminowe – nie występują
  – zobowiązania krótkoterminowe – 1 383 612,91 zł


  www.livechatsoftware.pl 26 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  o) należności jednostki:
  – należności krótkoterminowe : 541 936,76 zł
  p) aktywa jednostki, razem : 2 049 692,35 zł
  r) przychody ze sprzedaży : 88 200 882,72 zł
  s) nieopłacona przez emitenta wartość udziałów (akcji) w jednostce – nie występuje

  t) otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy – nie występowały.

  Nota 4.5 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe

  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (STRUKTURA WALUTOWA)
  jednostka waluta 31.03. 201 8 31.03. 201 7
  a) w walucie polskiej zł PLN 1 656,46 1 656,46
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) USD 500 500
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa
  finansowe, razem 1 656,46 1 656,46

  Nota 4.6 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe

  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE
  AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 31.03. 201 8 31.03. 201 7
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0,00 0,00
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
  (wartość bilansowa) 0,00 0,00
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość
  bilansowa) 1 656,46 1 656,46
  a) akcje (wartość bilansowa): 1 656,46 1 656,46
  b) obligacje (wartość bilansowa): 0,00 0,00
  c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0,00 0,00
  c1) pożyczki udzielone 0,00 0,00
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0,00 0,00
  Wartość według cen nabycia, razem 1 656,46 1 656,46
  Wartość na początek okresu, razem 1 656,46 1 656,46
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0,00 0,00
  Wartość bilansowa, razem 1 656,46 1 656,46

  Nota 4.7.Udzielone pożyczki długoterminowe

  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spółce długoterminowe pożyczki.  www.livechatsoftware.pl 27 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 4.8.Inne inwestycje długoterminowe

  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spółce inne inwestycje długoterminowe.

  Nota 5.1.Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
  PODATKU DOCHODOWEGO 31.03.2018 31.03.2017
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  początek okresu, w tym: 308 151,53 176 415,55
  a) odniesionych na wynik finansowy 308 151,53 176 415,55
  - powstanie różnic przejściowych w tym 0,00 0,00
  różnice kursowe 44 379,31 0,00
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych 0,00 0,00
  rezerwa na zobowiązania 4 180,00 3 800,00
  rezerwa na koszty utrzymania infrastruktury serwerów i serwisu obsługi
  klienta 259 592,22 172 615,55
  rezerwa na należności 0,00 0,00
  odsetki i prowizje niezapłacone 0,00 0,00
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań 0,00 0,00
  b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00
  2. Zwiększenia 53 584,78 135 535,98
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 53 584,78 135 535,98
  - powstanie różnic przejściowych w tym 53 584,78 135 535,98
  różnice kursowe 0,00 44 379,31
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych 0,00 0,00
  rezerwa na zobowiązania 4 180,00 4 180,00
  rezerwa na koszty utrzymania infrastruktury serwerów i serwisu obsługi
  klienta 49 404,78 86 976,67
  rezerwa na należności 0,00 0,00
  odsetki i prowizje niezapłacone 0,00 0,00
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań 0,00 0,00
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z
  tytułu) 0,00 0,00
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 28 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  3. Zmniejszenia 49 319,31 3 800,00
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 49 319,31 3 800,00
  - powstanie różnic przejściowych w tym : 49 319,31 3 800,00
  różnice kursowe 44 379,31 0,00
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych 0,00 0,00
  rezerwa na zobowiązania 4 940,00 3 800,00
  rezerwa na koszty utrzymania infrastruktury serwerów i serwisu obsługi
  klienta 0,00 0,00
  rezerwa na należności 0,00 0,00
  odsetki i prowizje niezapłacone 0,00 0,00
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań 0,00 0,00
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z
  tytułu) 0,00 0,00
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi (z tytułu) 0,00 0,00
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0,00 0,00
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) 0,00 0,00
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
  okresu, razem, w tym: 313 937,00 308 151,53
  a) odniesionych na wynik finansowy 313 937,00 308 151,53
  - powstanie różnic przejściowych w tym : 313 937,00 308 151,53
  różnice kursowe 0,00 44 379,31
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od środków pieniężnych 0,00 0,00
  rezerwa na zobowiązania 4 940,00 4 180,00
  rezerwa na koszty utrzymania infrastruktury serwerów i serwisu obsługi
  klienta 308 997,00 259 592,22
  rezerwa na należności 0,00 0,00
  odsetki i prowizje niezapłacone 0,00 0,00
  ujemne niezrealizowane różnice kursowe od zobowiązań 0,00 0,00
  b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0,00 0,00
  www.livechatsoftware.pl 29 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 5.2

  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.03.2018 31.03.2017
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 243 317,65 1 082 360,07
  - aktywowane koszty trwających prac rozwojowych 1 217 640,00 1 006 709,83
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 25 677,65 75 650,24
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 243 317,65 1 082 360,07

  Nota 6 Zapasy

  Z wyjątkiem zaliczek na dostawy n a dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie
  występowały w Spółce zapas y. Jako zaliczki na poczet dostaw zaprezentowano zaliczki na poczet
  usług.

  Nota 7.1 Należności kró tkoterminowe

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) od jednostek powiązanych 1 338 468,39 874 608,00
  - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 338 468,39 874 608,00
  - do 12 miesięcy 1 338 468,39 874 608,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - inne 0,00 0,00
  - dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  b) Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  -do 12 miesięcy 0,00 0,00
  -powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  inne 0,00 0,00
  c) należności od pozostałych jednostek 6 285 049,32 4 090 871,31
  - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 35 782,74 69 356,65
  - do 12 miesięcy 35 782,74 69 356,65
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 6 046 451,46 3 841 435,11
  - inne 202 815,12 180 079,55
  - dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe netto razem 7 623 517,71 4 965 479,31
  d) odpisy aktualizujące wartość należności 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe brutto razem 7 623 517,71 4 965 479,31  www.livechatsoftware.pl 30 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 7.2 . Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK
  POWIĄZANYCH 31.03.2018 31.03.2017
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 338 468,39 874 608,00
  - od jednostek zależnych 1 338 468,39 874 608,00
  - od jednostek współzależnych 0,00 0,00
  - od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00
  - od znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - od jednostki dominującej 0,00 0,00
  b) inne, w tym: 0,00 0,00
  - od jednostek zależnych 0,00 0,00
  - od jednostek współzależnych 0,00 0,00
  - od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00
  - od znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - od jednostki dominującej 0,00 0,00
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0,00 0,00
  - od jednostek zależnych 0,00 0,00
  - od jednostek współzależnych 0,00 0,00
  - od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00
  - od znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - od jednostki dominującej 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 338 468,39 874 608,00
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 338 468,39 874 608,00

  Nota 7.3 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych

  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w zł 31.03.2018 31.03.2017
  Stan na początek okresu 0,00 3 027,13
  a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00
  - odsetek 0,00 0,00
  - spraw sądowych, układu, upadłości 0,00 0,00
  - należności wątpliwych 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 3 027,13
  - odsetek 0,00 0,00
  - spraw sądowych, układu, upadłości 0,00 0,00
  - odpisania należności 0,00 3 027,13


  www.livechatsoftware.pl 31 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 0,00 0,00


  Nota 7 .4. Należności krótkoterminowe brutto

  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) w walucie polskiej 6 285 049,32 4 090 871,31
  b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł) 1 338 468,39 874 608,00
  - w USD 1 338 468,39 874 608,00
  - w euro 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe brutto razem 7 623 517,71 4 965 479,31

  Nota 7.5 . Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie
  spłaty

  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O
  POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 31.03.2018 31.03.2017
  a) do 1 miesiąca 1 374 251,13 943 964,65
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00
  e) powyżej 1 roku 0,00 0,00
  f) należności przeterminowane 0,00 0,00
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 374 251,13 943 964,65
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 374 251,13 943 964,65
  www.livechatsoftware.pl 32 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 7.6. Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane (brutto)

  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE
  (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W
  OKRESIE:
  31.03.2018 31.03.2017
  a) do 1 miesiąca 0,00 39 759,89
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00 25 906,76
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00
  e) powyżej 1 roku 0,00 0,00
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0,00 65 666,65
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0,00 0,00
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0,00 0,00


  Nota 7.7 Należności długoterminowe i krótkoterminowe przeterminowane brutto

  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE
  PRZETERMINOWANE BRUTTO 31.03.2018 31.03.2017
  1. Należności sporne 0,00 0,00
  2. Należności przeterminowane ogółem: 0,00 65 666,65
  - z tyt. dostaw i usług 0,00 65 666,65
  - pozostałe 0,00 0,00
  3. Należności, na które nie utworzono odpisów aktualizujących: 0,00 0,00
  - z tyt. dostaw i usług 0,00 0,00
  - pozostałe 0,00 0,00


  Nota 8 .1Krótkoterminowe aktywa finansowe.

  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) w jednostkach zależnych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00
  b) w jednostkach współzależnych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 33 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00
  c) w jednostkach stowarzyszonych i innych jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00
  d) w znaczącym inwestorze 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00
  e) w jednostce dominującej 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00
  f) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0,00 0,00
  - dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0,00 0,00
  g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 626 051,09 33 563 749,39
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28 626 051,09 33 563 749,39
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 28 626 051,09 33 563 749,39

  Nota 8 .2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) w walucie polskiej 25 995 570,64 11 108 599,30
  b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł) 2 630 480,45 22 455 150,09
  - w USD 2 630 480,45 22 455 150,09
  - w euro 0,00 0,00
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 28 626 051,09 33 563 749,39
  www.livechatsoftware.pl 34 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 8 .3. Papiery wartościowe, udziały, i inne krótkoterminowe aktywa finansowe

  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  31.03. 201 8 31.03. 201 7
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
  (wartość bilansowa) 0,00 0,00
  a) akcje (wartość bilansowa): 0,00 0,00
  - korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00
  - wartość na początek okresu 0,00 0,00
  - wartość według cen nabycia 0,00 0,00
  b) obligacje (wartość bilansowa): 0,00 0,00
  - korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00
  - wartość na początek okresu 0,00 0,00
  - wartość według cen nabycia 0,00 0,00
  c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0,00 0,00
  - korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00
  - wartość na początek okresu 0,00 0,00
  - wartość według cen nabycia 0,00 0,00
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
  pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0,00 0,00
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku
  regulowanym (wartość bilansowa) 0,00 0,00
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0,00 0,00
  Wartość według cen nabycia, razem 0,00 0,00
  Wartość na początek okresu, razem 0,00 0,00
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0,00 0,00
  Wartość bilansowa, razem 0,00 0,00

  Nota 8.4 . Udzielone pożyczki krótkoterminowe

  UDZIELONE POŻYCZKI
  KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
  WALUTOWA)
  waluta 31.03. 201 8 31.03. 201 7
  a) w walucie polskiej PLN 0,00 0,00
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na
  zł) 0,00 0,00
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem PLN 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 35 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 8.5 . Inne inwestycje krótkoterminowe

  Na dzień 31 marca 2018 , jak również na dzień 31 marca 2017 , nie występowały
  w Spółce inne inwestycje krótkoterminowe.

  Nota 9 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w zł
  31.03.2018 31.03.2017
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym 159 186,26 211 281,70
  - ubezpieczenia 0,00 0,00
  - prenumerata prasy 0,00 0,00
  - opłaty roczne (domeny, licencje) 129 478,52 0,00
  - pozostałe 29 707,74 211 281,70
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  - VAT do odliczenia w następnych okresach 0,00 0,00
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem 159 186,26 211 281,70


  Nota 10 Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości aktywów.

  W roku obrotowy m Spółka nie dokonywała tego typu odpisów.

  Nota 11.1. Kapitał zakładowy

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) – 31.03. 201 8
  Rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejowan ia akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji
  Liczba akcji (tys.szt)
  Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału
  Data rejestracji
  Prawo do dywidendy (od daty)
  Seria A zwykłe na okaziciela Brak Brak 25 000,00 500 000 wkład pieniężny 18.12.2013 Zgodnie z KSH
  Seria B zwykłe na okaziciela Brak Brak 750 15 000 wkład pieniężny 18.12.2013 Zgodnie z KSH
  Liczba akcji razem 25 750,00
  Kapitał zakładowy razem 515 000
  Wartość nominalna 1 akcji = 0,02 zł  www.livechatsoftware.pl 36 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  KAPIT AŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) – 31.03. 201 7
  Seria / emisja Rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejowan ia akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji
  Liczba akcji (tys. szt)
  Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału
  Data rejestracji
  Prawo do dywidendy (od daty)
  Seria A zwykłe na okaziciela Brak Brak 25 000,00 500 000 wkład pieniężny 18.12.2013 Zgodnie z KSH
  Seria B zwykłe na okaziciela Brak Brak 750,00 15 000 wkład pieniężny 18.12.2013 Zgodnie z KSH
  Liczba akcji razem 25 750,00
  Kapitał zakładowy razem 515 000
  Wartość nominalna 1 akcji = 0,02 zł

  Akcje serii A:

  Akcje serii A są akcjami wydanymi w związku przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta
  „LIVECHAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w LiveChat Spółka Akcyjna.
  Przekształcenie zostało uchwalone na mocy uchwały zgromadzenia wspólników „LIVECHAT”
  Sp ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniu 10 września 2007 r. Uchwała została
  zaprotokołowana przez notariusza Marka Leśniaka z Kancelarii Notarialnej Leśniak i Kawecka -Pysz
  Spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, do repertorium A nr 1324/2007. Rejes tracja
  przekształcenia nastąpiła na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we
  Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS z dnia 16 października 2007 r.

  W momencie przekształcenia kapitał zakładowy Emitenta wynosił 500.000 złotych
  i dzielił się na 5.000.000 akcji serii A zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10
  złotych każda.

  W dniu 29 listopada 2013 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę
  w sprawie zmiany Statutu Emitenta obejmującą między innymi split akcji, ustalając wartość
  nominalną akcji na kwotę 0,02 (dwa grosze) zł. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza
  Karolinę Warczak –Mańdziak z Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć -Mazur i Karolina Warczak –
  Mańdziak spółka cywilna z siedzibą we Wrocła wiu, do repertorium A nr 12380/ 2013 . Podział akcji
  nastąpił w stosunku 1:5 w ten sposób, że każda jedna akcja Emitenta w tym każda jedna akcja serii A
  uległa podziałowi na 5 akcji. Zmiana Statutu Emitenta obejmująca zmianę wartości nominalnej akcji
  została zarejestrowana na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we
  Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS z dnia 18 grudnia 2013 r. W następstwie powyższej
  rejestracji na akcje serii A składa się 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o war tości nominalnej
  0,02 złotych każda.

  Akcje serii B:

  W dniu 26 kwietnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 15.000 złotych
  w drodze akcji na okaziciela serii B z pozbawienie m prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  Spółki oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały Walne Zgromadzenie
  postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 15.000 zł.


  www.livechatsoftware.pl 37 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  w drodze emisji 150.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje
  serii B zostały w całości objęte przez Mariusza Ciepłego i opłacone wkładem pieniężnym w kwocie
  15.000 zł. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 0,10 zł. za jedną akcję.

  W dniu 29 listopada 2013 roku Walne Zgromadzeni e Emitenta podjęło uchwałę
  w sprawie zmiany Statutu Emitenta obejmującą między innymi split akcji, ustalając wartość
  nominalną akcji na kwotę 0,02 (dwa grosze) zł. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza
  Karolinę Warczak –Mańdziak z Kancelarii Not arialnej dr Wisława Boć -Mazur i Karolina Warczak –
  Mańdziak spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, do repertorium A nr 12380/ 2013 . Podział akcji
  nastąpił w stosunku 1:5 w ten sposób, że każda jedna akcja Emitenta w tym każda jedna akcja serii B
  uległa podzi ałowi na 5 akcji. Zmiana Statutu Emitenta obejmująca zmianę wartości nominalnej akcji
  została zarejestrowana na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we
  Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS z dnia 18 grudnia 2013 r. W następstwie po wyższej
  rejestracji na akcje serii B składa się 750.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej
  0,02 złotych każda.

  Nota 11 .2. Zmiany w struktur ze własności w okresie od 1 kwietnia 2017 do dnia sporządzenia
  sprawozdania finansowego tj. 18 czerwca 2018 roku, z uwzględnieniem struk tury na dzień
  bilansowy – 31 marca 2018 r.

  Akcjonariusz 31.03.2017 31.03.2018 18.06.2018
  Copernicus Capital TFI 9,47% n.d. n.d.
  Nationale -Nederlanden PTE 5,53% 5,53% 5,53%
  Porozumienie Akcjonariuszy, w tym pow. 5 proc. kapitału: 46,99% 47,10% 47,10%
  Mariusz Ciepły 15,53% 15,57% 15,57%
  Maciej Jarzębowski 11,65% 11,69% 11,69%
  Jakub Sitarz 11,65% 11,69% 11,69%
  Pozostali 38,01% 47,36% 47,36%

  Akcje w obrocie 100% 100% 100%
  Razem 100% 100% 100%


  Nota 1 1.3 Akcje własne

  Nie występują.

  Nota 11 .4. Akcje emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych

  Nie występują.

  Nota 12 Kapitał zapasowy

  KAPITAŁ ZAPASOWY w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 38 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  b) utworzony ustawowo 171 666,67 171 666,67
  c) utworzony zgodnie ze statutem/ umową ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 7 139 489,80 722 265,94
  d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników 0,00 0,00
  e) inny (wg rodzaju) 0,00 0,00
  Kapitał zapasowy razem 7 311 156,47 893 932,61

  Spółka dokonała podziału wyniku za poprzedn i rok zgodnie z wymogami art.347 § 4 kodeksu spółek
  handlowych.


  Nota 13 Kapitał z aktualizacji wyceny

  Na dzie ń 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spółce kapitały z aktualizacji wyceny.


  Nota 14 Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)

  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spółce pozostałe kapitały rezerwowe.

  Nota 15 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

  Na podstawie uchwały Zarządu nr 1/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku Spółka wypłaciła zaliczkę
  na poczet dywidendy za rok 2017/2018 w wysokości 11.330.00 złotych.

  No ta 16 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spó łce rezerwy na podatek odroczony .


  Nota 17 Zmiana stanu długoterminowej i krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i
  podobne

  Nie dotyczy – Spółka nie zatrudnia pracowników na umowach mogących być podstawą do
  wypłacania tego typu świadczeń.


  Nota 18 Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych

  Nie występowały.

  Nota 19 Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych  www.livechatsoftware.pl 39 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Sp ółce pozostałe rezerwy krótkoterminowe.

  Nota 20 Zobowiązania długoterminowe.

  Na dzień 31 marca 2018 jak również na dzień 31 marca 2017 nie występowały
  w Spółce zobowiązania długoterminowe.

  Nota 21 .1 Zobowiązania krótkoterminowe

  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) wobec jednostek zależnych 0,00 0,00
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0,00 0,00
  - długoterminowe w okresie spłaty 0,00 0,00
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  - z tytułu dywidend 0,00 0,00
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
  - zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  - inne (wg rodzaju) 0,00 0,00
  b) w jednostkach współzależnych 0,00 0,00
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0,00 0,00
  - długoterminowe w okresie spłaty 0,00 0,00
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  - z tytułu dywidend 0,00 0,00
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
  - zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  - inne (wg rodzaju) 0,00 0,00
  c) wobec jednostek stowarzyszonych i innych jednostek powiązanych 0,00 0,00
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0,00 0,00
  - długoterminowe w okresie spłaty 0,00 0,00
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  - z tytułu dywidend 0,00 0,00
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 40 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
  - zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  - inne (wg rodzaju) 0,00 0,00
  d) wobec znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0,00 0,00
  - długoterminowe w okresie spłaty 0,00 0,00
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  - z tytułu dywidend 0,00 0,00
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
  - zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  - inne (wg rodzaju) 0,00 0,00
  e) wobec jednostki dominującej 0,00 0,00
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0,00 0,00
  - długoterminowe w okresie spłaty 0,00 0,00
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  - z tytułu dywidend 0,00 0,00
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
  - zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  - inne (wg rodzaju) 0,00 0,00
  f) wobec pozostałych jednostek 1 712 150,20 1 294 372,59
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0,00 0,00
  - długoterminowe w okresie spłaty 0,00 0,00
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  - z tytułu dywidend 0,00 0,00
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 1 109 804,34 641 147,84
  - do 12 miesięcy 1 109 804,34 641 147,84
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  - zaliczki na otrzymane dostawy 0,00 0,00
  - zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 602 345,86 648 241,86
  - z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
  - inne 0,00 4 982,89
  g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 41 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 712 150,20 1 294 372,59


  Nota 21 .2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) w walucie polskiej 1 712 150,20 1 294 372,59
  b) w walutach obcych (wg walut po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 712 150,20 1 294 372,59


  Nota 21 .3 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

  Spółka nie jest stroną żadnych umów kredytów ani pożyczek wykazywanych
  w zobowiązaniach.


  Nota 21 .4 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów
  finansowych

  Spółka nie wyemitowała dłużnych instrumentów finansowych.


  Nota 22 Inne rozliczenia międzyokresowe

  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w zł 31.03.2018 31.03.2017
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 652 299,99 1 388 274,82
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe (rezerwa na koszty utrzymania infrastruktury IT) 1 652 299,99 1 388 274,82
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 0,00 0,00
  Inne rozliczenia międzyokresowe razem 1 652 299,99 1 388 274,82
  www.livechatsoftware.pl 42 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 23 Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej
  na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję:

  31.03.2018 31.03.2017
  Wartość księgowa 44 569 489,96 44 133 656,47
  Liczba akcji 25 750 000,00 25 750 000,00
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,73 1,71
  Rozwodniona liczba akcji 25 750 000,00 25 750 000,00
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,73 1,71


  Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych

  24 Należności warunkowe od jednostek powiązanych

  Nie występują.

  25 Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych

  Nie występują.  www.livechatsoftware.pl 43 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

  Nota 26 .1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa)
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w zł
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  - sprzedaż produktów 89 425 925,02 76 254 433,71
  - w tym: od jednostek powiązanych 89 034 091,23 75 571 445,07
  - sprzedaż usług 0,00 0,00
  - w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 89 425 925,02 76 254 433,71
  - w tym: od jednostek powiązanych 89 034 091,23 75 571 445,07

  Nota 26 .2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w zł
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  a) kraj 366 430,39 614 210,75
  - w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  - sprzedaż produktów 366 430,39 614 210,75
  - w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  - sprzedaż usług 0,00 0,00
  - w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  b) eksport 89 059 494,63 75 640 222,96
  - sprzedaż produktów 89 059 494,63 75 640 222,96
  - w tym: od jednostek powiązanych 89 034 091,23 75 571 445,07
  - sprzedaż usług 0,00 0,00
  - w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży produktów razem 89 425 925,02 76 254 433,71
  - w tym: od jednostek powiązanych 89 034 091,23 75 571 445,07

  Nota 27 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  Spółka nie sprzedaje towarów ani materiałów.

  Nota 28 Koszty według rodzajów


  www.livechatsoftware.pl 44 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  Zużycie materiałów i energii 506 808,92 209 028,11
  Usługi obce 21 123 209,09 17 178 736,21
  Podatki i opłaty 7 292,00 993,00
  Wynagrodzenia 982 529,20 1 375 848,13
  Amortyzacja 2 469 334,47 1 693 199,68
  Pozostałe koszty 2 777 290,70 2 551 840,91
  Koszty według rodzajów razem 27 866 464,38 23 009 646,04

  Nota 29 Pozostałe przychody operacyjne
  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE w zł
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018

  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  - przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  - wartość netto niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  b) dotacje 0,00 0,00
  c) inne przychody operacyjne 19 428,27 19 089,30
  - korekta roczna VAT 0,00 0,00
  - pozostałe przychody operacyjne 19 428,27 19 089,30
  Pozostałe przychody operacyjne razem 19 428,27 19 089,30

  Nota 30 Pozostałe koszty operacyjne
  POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w zł
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018

  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  - odpisy aktualizujące 0,00 0,00
  c) inne koszty operacyjne 7 061,31 1 202,32
  - darowizny 0,00 0,00
  - rezerwa na koszty 0,00 0,00
  - roczna korekta podatku VAT 0,00 0,00
  - kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy 0,00 0,00
  - inne pozostałe koszty operacyjne 7 061,31 1 202,32
  Inne koszty operacyjne razem 7 061,31 1 202,32  www.livechatsoftware.pl 45 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 3 1.1 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach .
  Nie występowały.
  Nota 31 .2. Przychody finansowe z tytułu odsetek
  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w zł
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018

  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  a) z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00
  - od jednostek zależnych 0,00 0,00
  - od jednostek współzależnych 0,00 0,00
  - od jednostek stowarzyszonych i pozostałych 0,00 0,00
  - od znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - od jednostki dominującej 0,00 0,00
  - od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  b) pozostałe odsetki 131 767,41 125 480,95
  - od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00
  - od jednostek zależnych 0,00 0,00
  - od jednostek współzależnych 0,00 0,00
  - od jednostek stowarzyszonych i pozostałych 0,00 0,00
  - od znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - od jednostki dominującej 0,00 0,00
  - od pozostałych jednostek 131 767,41 125 480,95
  Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 131 767,41 125 480,95

  Nota 31 .3 Inne przychody finansowe
  Nie występują.
  Nota 32 .1. Koszty finansowe z tytułu odsetek
  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  a) od kredytów i pożyczek 0,00 0,00
  - dla jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00
  - dla jednostek zależnych 0,00 0,00
  - dla jednostek współzależnych 0,00 0,00
  - dla jednostek stowarzyszonych i pozostałych 0,00 0,00
  - dla znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - dla jednostki dominującej 0,00 0,00
  - dla innych jednostek 0,00 0,00


  www.livechatsoftware.pl 46 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  b) pozostałe odsetki 287,84 6 669,52
  - dla jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00
  - dla jednostek zależnych 0,00 0,00
  - dla jednostek współzależnych 0,00 0,00
  - dla jednostek stowarzyszonych i pozostałych 0,00 0,00
  - dla znaczącego inwestora 0,00 0,00
  - dla jednostki dominującej 0,00 0,00
  - dla innych jednostek 287,84 6 669,52
  Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 287,84 6 669,52

  Nota 32 .2. Inne koszty finansowe
  INNE KOSZTY FINANSOWE w zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  a) ujemne różnice kursowe 1 955 463,15 105 328,80
  b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0,00 0,00
  - odpisy aktualizujące należności 0,00 0,00
  c) pozostałe 0,00 0,00
  Inne koszty finansowe razem 1 955 463,15 105 328,80

  Nota 33 Podatek dochodowy bieżący
  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  1. Zysk (strata) brutto 59 747 844,02 53 276 157,28
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0,00 0,00
  a) zwiększające podstawę opodatkowania 1 960 975,47 2 954 077,20
  - przychód uwzględniony dla potrzeb podatku dochodowego 0,00 0,00
  - koszty nie stanowiące kosztów podatkowych 1 960 975,47 2 954 077,20
  b) zmniejszające podstawę opodatkowania 0,00 0,00
  - przychody nie stanowiące trwale przychodów podatkowych 0,00 0,00
  - koszty stanowiące dla celów podatku koszt roku podatkowego 0,00 0,00
  3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 61 708 819,49 56 230 234,48
  4. Podatek dochodowy według stawki 19% 11 724 675,00 10 683 744,55
  5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0,00 0,00
  6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym 11 724 675,00 10 683 744,55
  - wykazany w rachunku zysków i strat 11 674 510,53 10 551 433,42


  www.livechatsoftware.pl 47 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  - zmiana stanu podatku odroczonego -50 164,47 -132 311,13

  Nota 34 Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat
  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W
  RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic
  przejściowych 50 164,47 132 311,13
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0,00 0,00
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty
  podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego
  okresu
  0,00 0,00
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania
  rezerwy na odroczony podatek dochodowy
  0,00 0,00
  - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0,00 0,00
  Podatek dochodowy odroczony, razem 50 164,47 132 311,13


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  - ujętego w kapitale własnym 0,00 0,00
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0,00 0,00
  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I
  STRAT DOTYCZĄCY:
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  - działalności zaniechanej 0,00 0,00
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0,00 0,00

  Nota 35 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
  Nie występowały.  www.livechatsoftware.pl 48 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 36 Propozycja p odział u zysku

  PODZIAŁ ZYSKU za okres 12 m iesięcy zakończony 31 marca 2018 za okres 12 m iesięcy zakończony 31 marca 2017
  1. Wypłata dywidendy 45 577 500,00 36 307 500,00
  2. Kapitał zapasowy 2 495 833,49 6 417 223,86
  3. Kapitał rezerwowy 0,00 0,00
  4. Wynik nie podzielony 0,00 0,00
  RAZEM ZYSK ZA ROK POPRZEDNI 48 073 333,49 42 724 723,86

  Propozycja przeniesienia części zysku na kapitał zapasowy związana jest z art. 347 § 4 kodeksu
  spółek handlowych.
  Przedstawiona powyżej propozycja wynika ze zmiany Kodeksu Spółek Handlowych, która zakłada,
  że w przypadku posiadania przez Spółkę aktywów z tytułu rozpoznania prac rozwojowych nie
  można dokonać podziału zysku w tej wysokości chyba, że Spółka posiada nadwy żkę kapitałów
  rezerwowych i zapasowych, dostępnych do podziału w co najmniej tej wysokości.
  Spółka od wielu lat wypłaca dywidendę w maksymalnej możliwej kodeksowo wysokości w związku
  z czym nie posiada wystarczających nadwyżek kapitałów rezerwowych i zapa sowych. W związku z
  wyżej opisaną zmianą Kodeksu Spółek Handlowych maksymalna dopuszczalna prawnie wysokość
  dywidendy do wypłaty za rok obrotowy 2017/2018 wynosi 45 577 500 ,00 zł – co stanowi różnicę
  pomiędzy 48 073 333,49 zł zysku netto za rok obrotowy 20 17/2018 pomniejszonym o utworzony
  przez Spółke w latach ubiegłych kapitał zapasowym, a rozpoznanymi przez Spółkę pracami
  rozwojowymi w wysokości .

  Nota 37 Zysk na akcję
  Zysk na akcję obliczono jako iloczyn zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego przez
  średnioważoną liczbę akcji.

  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  Zysk netto 48 073 333,49 42 724 723,86
  Liczba akcji 25 750 000,00 25 750 000,00
  Zysk netto na akcję 1,87 1,66
  Rozwodniona liczba akcji 25 750 000,00 25 750 000,00
  Rozwodniony zysk netto na akcję 1,87 1,66


  www.livechatsoftware.pl 49 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

  STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2017
  a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 33 563 749,39 22 811 876,81
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 33 563 749,39 22 811 876,81
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 28 626 051,09 33 563 749,39
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28 626 051,09 33 563 749,39
  - inne środki pieniężne 0,00 0,00
  Zmiana stanu środków pieniężnych -4 937 698,30 10 751 872,58
  Środki pieniężne z działalności operacyjnej 48 253 425,12 42 420 852,89
  Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 553 623,42 -3 858 980,31
  Środki pieniężne z działalności finansowej -47 637 500,00 -27 810 000,00

  D ODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

  Nota 1 Informacja o instrumentach finansowych

  Nota 1.1. Na dzień bilansowy aktywa finansowe Spółki stanowią akcje w powiązanej Spółce
  LiveChat Inc. , oraz środki pieniężne.

  Spółka nie posiada innych instrumentów finansowych, zwłaszcza kontraktów, o których mowa
  w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
  uznawania, wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów fi nansowych.


  Nota 1.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu,
  wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego
  zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla
  których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe -
  określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać.

  Nie dotyczy .

  Nota 1.3. Odnośni e aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia
  się w wartości godziwej należy zamieścić:

  a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów
  lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę
  instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyce niane po cenie ustalonej na


  www.livechatsoftware.pl 50 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi,
  informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne
  b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich
  wa rtości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników,
  przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie
  przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

  Ni e występują .

  Nota 1.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca
  się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
  a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętyc h lub udzielonych gwarancji
  i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych
  związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach
  poprzednich, zarówno zakończonymi jak i nie zakończonymi w danym okresie
  b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych w okresie
  sprawozdawczym

  Nie występują .

  Nota 1.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych
  w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skory gowanej cenie nabycia, należy podać
  powody zmiany zasad wyceny

  Nie występują .

  Nota 1.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości
  aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów,
  zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających
  i zwiększających wartość aktywów finansowych

  Nie dokonywano takich odpisów.

  Nota 1.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności
  własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynik ających
  z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym
  osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone,
  lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wyk azać z podziałem według terminów
  zapłaty:

  Nie dotyczy.


  Nota 1.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub
  należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych
  wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane.

  Nie dotyczy.


  www.livechatsoftware.pl 51 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018  Nota 1.9. Odnoś nie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek
  od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających
  z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi
  do przeznaczonych do obr otu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz
  długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym
  okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki
  niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy

  Nie występowały.

  Nota 1.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym,
  z uwzglę dnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów
  pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto
  informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis rodzaju zabezpieczeń
  b) opis instrume ntu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
  c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

  Instrumenty takie nie występują, natomiast rodzaje ryzyk na które narażona jest Spółka, w
  tym ryzyko finansowe, są przedstawione w załączonym sprawozdaniu Zarządu z działalności
  Spółki za prezentowany okres. Spółka nie korzysta z instrumentów zabezpieczających ryzyko
  finansowe.

  Nota 1.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego
  przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem
  finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych
  transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące
  co najmniej:
  a) op is zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub
  powstania przyszłego zobowiązania
  b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
  c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidyw any termin
  uznania ich za przychody lub koszty finansowe

  Nie dotyczy.

  Nota 1.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących
  pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterz e,
  w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji
  wyceny, należy podać:
  a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
  b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów
  lub kosztów finansowych


  www.livechatsoftware.pl 52 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej
  wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rac hunkowych składnika aktywów lub
  zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione
  przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

  Nie występują.

  1.a Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanym i instrumentami
  pochodnymi

  Nie występują.

  Nota 2 Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych,
  w tym również udzielonych przez Spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych).

  Nie występują.

  Nota 3 Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
  terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

  Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub
  samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli.

  Nota 4 Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub
  przewidzianej do zaniechania w okresie następnym.

  Spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym żadnej z dotychczas prowadzonych działalności,
  nie przewiduje również zaniechania tych działalności w okresach następnych.

  Nota 5 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych
  na własne potrzeby

  W badanym okresie w Spółce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwały ch
  w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

  Nota 6 Poniesione nakłady inwestycyjne

  W badanym okresie Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych w wysokości
  613 484,39 zł.

  Spółka nie jest zobowiązana do ponoszenia i nie po nosi nakładów związanych
  z ochroną środowiska.

  Nota 7 Informacja o transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi
  na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi
  charakter tych transakcji.  www.livechatsoftware.pl 53 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Spółka nie zawierała trans akcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych
  niż rynkowe.

  Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych o:

  a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
  b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
  c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Przychody ze sprzedaży do Livechat Inc 89 034 091,23 zł
  Koszty zakupionych usł ug od Livechat Inc 16 048 109,94 zł
  Należności od Livechat Inc 1 338 468,39 zł

  Zobowiązania wobec Livechat Inc 0,00 z ł

  Nota 7a . Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów
  nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu
  na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.


  Nota 8 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

  Nie występują.

  Nota 9 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

  Spółka nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę. Współpracuje na stałe z 8 4 osobami.

  Nota 10 Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i naturze), wypłaconych lub
  należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Spółki, w przedsiębiorstwie
  Spółki i z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i
  stowarzyszon ych.

  Nazwisko 2017 /201 8 2016 /201 7
  Mariusz Ciepły 216.000 216.000
  Urszula Jarzębowska 144.000 144.000
  Razem 360.000 360.000

  Członkowie R ady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia.

  Nota 11 Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji,
  poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki, udzielonych przez
  Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym.

  Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka posiada należności z tytułu zaliczek w wysokości:
  - Mariusz Ciepł y - 128 716,6 0 zł


  www.livechatsoftware.pl 54 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  - Ursz ula Jarzębowska - 66 471,62 zł

  Do dnia 18 czerwca 201 8 roku pozycje te nie zostały spłacone.


  Nota 11a.
  a) Data zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
  finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania
  finansowego /skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została
  zawarta ta umowa .

  Data zawarcia umowy o bad anie sprawozdania finansowego: 24 marca 201 7 r. Badanie dotyczy
  okresu od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku. Umowa obejmuje również przegląd
  sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 września 2017 roku.

  b) wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych, wypłacon e lub należn e za rok obrotow y odrębnie za:

  a) – badanie sprawozdania finansowego/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  2017 /18 201 6/17
  Badanie jednostkowe go sprawozdania finansowego 20.000 zł 17 .000 zł
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego 6.000 zł 5.000 zł

  Razem 26.000 zł 22 .000 zł

  b) inne usługi poświadczające,
  w tym przegląd sprawozdania finansowego 19 .00 0 zł 14 .000 zł
  /skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  c) usługi doradztwa podatkowego
  d) pozostałe usługi 12.000 ,00 zł 0,00 zł

  Razem 57.000 zł 36 .000 zł

  Nota 12 Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych
  w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.

  Nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

  Nota 13 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie
  uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

  Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie znalazły odzwierciedlenia
  w sprawozdaniu finansowym.

  Nota 14 Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie
  i zakresie przejęcia aktywów i pasywów .


  www.livechatsoftware.pl 55 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018  Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
  Gospodarczy – KRS z dnia 28 czerwca 2002 roku d o rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego pod nr KRS: 0000120715 została wpisana spółka „LIVECHAT" Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – poprzednik prawny Emitenta.

  W dniu 10 września 2007 r. została podjęta uchwa ła Zgromadzenia Wspólników „LIVECHAT”
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną.
  Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Marka Leśniaka z Kancelarii Notarialnej Leśniak
  i Kawecka -Pysz Spółka par tnerska z siedzibą we Wrocławiu, do repertorium
  A nr 1324/2007.

  Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
  Gospodarczy – KRS z dnia 16 października 2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane
  zostało przekształcenie, a tym samym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS
  0000290756 został wpisany Emitent LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.


  Nota 15 Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej
  w odniesieniu do podstawowych pozycji bilan su oraz rachunku zysków
  i strat/skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
  skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody
  jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania f inansowego jako okresu
  bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat
  działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100 %

  Nie dotyczy.

  Nota 16 Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawniony mi
  w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio
  sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.

  Nie dotyczy. Nie dokonano tego typu zmian.

  Nota 17 Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania
  sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku
  do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ
  wywołanych tym skutków finansowych na sytuację mają tkową i finansową, płynność oraz
  wynik finansowy i rentowność .

  Nie dotyczy.

  Nota 18 Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły or az wpływ wywołanych tym
  skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy
  i rentownoś ć.

  W roku obrotowym kończącym się 31 marca 2018 , nie ujmowano w księgach korekt błędów.  www.livechatsoftware.pl 56 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE LIVECHAT SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY Z AKOŃCZONY 31 MARCA 2018


  Nota 19 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania
  działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz
  wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna
  zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez Spółkę działań mających na
  celu eliminację niepewności.

  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zało żeniu kontynuacji działalności gospodarczej
  przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na
  zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

  Nota 20 Połączenie jednostek.

  W okresie sprawozdawczym nie nast ąpiło połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

  Nota 21 W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji
  w jednostkach podporządkowanych – praw własności – należy przedstawić skutki, jakie
  spowodowałoby jej zastosowan ie oraz wpływ na wynik finansowy.

  Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych których udziały / akcje wyceniane
  są metodą praw własności .

  Nota 22 Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego.

  Przedstawione sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym LIVECHAT Software
  SA. Jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej LIVECHAT Software SA, Spółka sporządziła
  także sprawozdanie skonsolidowane.  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok u,


  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.
  ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000647457
  REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90, Komplementariusz: HLB M2 Sp. z o.o.
  Firma audytorska numer 4123
  Zarząd Komplementariusza: Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu,
  Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Motławska – Członek Zarządu.
  Sprawozdanie niezależnego biegłego
  rewidenta z badania rocznego
  jednostkowego sprawozdania finansowego
  za okres 01.04.2017 - 31.03.2018

  L iveChat Software S.A.
  HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.
  ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000647457
  REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90, Komplementariusz: HLB M2 Sp. z o.o.
  Firma audytorska numer 4123
  Zarząd Komplementariusza: Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu,
  Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Motławska – Członek Zarządu. Strona 2 z 6

  Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu LiveChat Software S.A.


  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego LiveChat
  Software S.A., (dalej: Spółka lub jednostka) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 47
  (kod pocztowy: 53-033, Wrocław), na które składa się bilans sporządzony na dzień 31
  marca 2018 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu)
  własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do
  31 marca 2018 roku oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie
  do sprawozdania finansowego oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości
  a także informacje dodatkowe i objaśniające (zwanego dalej „sprawozdaniem
  finansowym”).

  Odpowiedzialność kierownictwa jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie
  finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego i za jego
  rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz.U.2018.395 j.t.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, wydanymi na jej podstawie
  przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także
  statutem jednostki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną,
  którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego
  istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej
  jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia
  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
  zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi
  zasadami (polityką) rachunkowości.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
   ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089, z późn. zm.), zwanej dalej
  „ustawą o biegłych rewidentach”;
   Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych
  Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm., w związku z uchwałą
  nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów
  wykonywania zawodu.


  Dotyczy: LiveChat Software S.A. Strona 3 z 6
   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
  2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
  sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję
  Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170
  z 11.06.2014, str. 66), zwanym dalej „rozporządzeniem 537/2014”.

  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania
  i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że
  sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego czy sprawozdanie
  finansowe jako całość zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych oraz nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
  błędem, oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego
  naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie
  gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami
  zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na
  skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
  pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
  na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego
  zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia
  istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy,
  fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej
  i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio
  wpływającego na sprawozdanie finansowe.
  Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania
  kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych
  spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka, biegły rewident
  bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania
  przez jednostkę sprawozdań finansowych, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych
  okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli
  wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje też ocenę odpowiedniości zastosowanych zasad
  (polityki) rachunkowości oraz racjonalności ustalonych przez kierownictwo wartości
  szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki
  ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki
  obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą
  i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna
  z dodatkowym sprawozdaniem dla komitetu audytu wydanym z dniem niniejszego
  sprawozdania z badania.

  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska
  pozostawali niezależni od jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach,
  rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej
  Rady Biegłych Rewidentów.


  Dotyczy: LiveChat Software S.A. Strona 4 z 6
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy
  usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych
  rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki uchwałą nr 1/2018
  Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2018 roku. HLB M2 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k. zbadała roczne sprawozdanie finansowe Spółki
  po raz drugi. Pierwsze badanie przeprowadziła za poprzedni rok obrotowy. Jednostka
  powiązana z firmą audytorską wydającą niniejsze sprawozdanie, tj. HLB M2 Audyt Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., przeprowadzała badania sprawozdań
  finansowych Spółki za pięć wcześniejszych lat obrotowych, w tym jedno,
  w którym Spółka po raz pierwszy przez pełny rok obrotowy stanowiła jednostkę
  zainteresowania publicznego.

  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej
  znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem
  oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk.
  W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego
  ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy
  również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia
  Procedury biegłego rewidenta
  w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia
  związane z tymi rodzajami ryzyka
  Ryzyko związane z ujmowaniem oraz z
  wyceną kosztów prac rozwojowych,
  zarówno w toku jak i zakończonych
  prac.
  Przeprowadziliśmy następujące procedury:
   ocena adekwatności stosowanej polityki
  rachunkowości oraz systemu kontroli
  wewnętrznej związanej z tym
  zagadnieniem;
   weryfikacja rejestru wartości
  niematerialnych pod względem zgodności z
  księga główną, prawidłowości ujmowania
  zwiększeń oraz naliczania amortyzacji
  rocznej;
   przegląd analityczny nakładów
  poniesionych w trakcie roku oraz badanie
  próby rewizyjnej;
   uzyskanie informacji od Zarządu na temat
  wykorzystania zakończonych prac
  rozwojowych, w szczególności dotyczących
  nowych aplikacji i nowych funkcjonalności;
   analiza pod kątem utraty wartości;
   analiza weryfikacji stawek
  amortyzacyjnych.
  Na podstawie przeprowadzonych procedur


  Dotyczy: LiveChat Software S.A. Strona 5 z 6
  nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
  Ryzyko związane z nieprawidłowym
  rozpoznaniem przychodów, ich
  kompletnością oraz wyceną.
  Przeprowadziliśmy następujące procedury:
   udokumentowanie naszego zrozumienia
  procesu rozpoznawania przychodów oraz
  zidentyfikowanie kluczowych kontroli
  wewnętrznych Spółki w tym procesie, w
  tym systemu rozliczeń jednostki zależnej
  obsługującej sprzedaż Spółki;
   przegląd zasad rachunkowości
  dotyczących rozpoznawania przychodów;
   testy zgodności pomiędzy fakturami Spółki
  a raportami sprzedaży licencji z systemu
  rozliczeniowego – uzgodnienie przychodów
  Spółki z raportami sprzedaży jednostki
  zależnej obsługującej sprzedaż Spółki;
   szczegółowe testy wiarygodności,
  polegające na przeglądzie analitycznym
  oraz weryfikacji próby dokumentów
  sprzedaży.
  Na podstawie przeprowadzonych procedur
  nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.

  Opinia o sprawozdaniu finansowym
  Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
   przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień
  31 marca 2018 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia
  2017 roku do 31 marca 2018 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
  ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
   zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału
  2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i
  statutem jednostki, w tym również Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz.U.2018.757).

  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania
  z działalności.
  Kierownik jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie
  sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi
  obowiązującymi przepisami prawa.


  Dotyczy: LiveChat Software S.A. Strona 6 z 6
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie
  opinii, czy sprawozdanie z działalności, zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa
  oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy
  o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
  stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie,
  na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi
  zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym
  sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej
  otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy
  w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Kierownik jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy
  emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,
  stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, zawarł w tym
  oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu do określonych
  informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one
  zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym
  sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła
  informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz.U.2018.757) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). Informacje wskazane w paragrafie
  70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu
  ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
  zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Damian Uszko

  Maciej Czapiewski

  Kluczowy Biegły Rewident
  przeprowadzający badanie
  w imieniu HLB M2 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.
  wpisany na listę biegłych rewidentów pod
  numerem 13135
  Prezes Zarządu Komplementariusza
  HLB M2 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.
  Firma audytorska wpisana na listę firm
  audytorskich pod numerem 4123

  Warszawa, dnia 18 czerwca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LiveChat Software SA
ISIN:PLLVTSF00010
NIP:8992447196
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 3454057
www:www.livechatsoftware.pl
Kalendarium raportów
2021-11-24Raport półroczny
2022-02-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LIVECHAT SOFTWARE
2017-11-30 08:47:29
Janusz
Ładne wyniki w raporcie półrocznym.
Myślę, że do końca roku spółka wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 50zł
2017-11-30 14:11:56
Red
Pięknie wytrzepali leszcza z papieru.
Teraz mamy:
1. Dobre wyniki za 1 półrocze !
2. Podobno duży wzrost liczby klientów !
3. Plan wejścia na giełdę w USA !!!!
2018-03-02 16:16:14
Ja1
Kiedy będzie wzrost akcji ???Bo narazie to sie kisi i spada powoli
2018-06-22 08:47:54
Jutro
jutro
2018-06-22 08:48:05
Jutro
kto
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor