Raport.

LIVECHAT SOFTWARE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 89 426 76 254 21 206 17 516 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 61 362 53 350 14 551 12 254 Zysk (strata) brutto 59 980 53 468 14 223 12 282 Zysk (strata) netto 48 305 42 917 11 455 9 858 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 48 575 43 205 11 519 9 924 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (5 554) (3 859) (1 317) (886) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (47 638) (27 810) (11 297) (6 388) Przep?ywy pieni??ne netto, razem (4 616) 11 536 (1 095) 2 650 Aktywa razem 48 644 47 533 11 558 11 265 Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 3 410 2 884 810 684 Zobowi?zania d?ugoterminowe - - - - Zobowi?zania kr?tkoterminowe 3 410 2 884 810 684 Kapita? w?asny 45 234 44 649 10 748 10 582 Kapita? zak?adowy 515 515 122 122 Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z? / EUR) 1,88 1,67 0,44 0,38 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 1,76 1,73 0,42 0,41

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  LiveChat Software S.A.
  i Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.
  Data zatwierdzenia: 18 czerwca 2018 r.
  Data publikacji: 19 czerwca 2018 r.


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK LiveChat Software
  Spis treści
  Podsumowanie operacyjne
  Opis organizacji Grupy Kapitałowej
  LiveChat Software
  Opis działalności Grupy Kapitałowej
  LiveChat Software
  Informacje o zawartych umowach
  2
  Perspektywy rozwoju
  Sytuacja finansowa Grupy
  Kapitałowej LiveChat Software
  Informacje o akcjach i akcjonariacie
  Władze Grupy Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa LiveChat Software osiągnęła w2017 roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r.wzrost przychodów oponad
  17 %do 89 ,4mln zł, notując przy tym 48 ,3mln złzysku netto .,tj.oprawie 13 %więcej niż rok wcześniej .Jednostkowy zysk netto LiveChat
  Software S.A.wyniósł 48 ,1mln złprzy 89 ,4mln złprzychodów ze sprzedaży .
  Na koniec roku finansowego zrozwiązania LiveChat korzystało ponad 24 tys .klientów -firm, instytucji iuczelni .W ciągu roku liczba
  użytkowników wzrosła ookoło 25 %,co miało bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów .Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu bazy
  użytkowników, agenerowanych przychodów wynika m.in.zróżnicy kursu USDPLN, który jest kluczowy dla wyników Grupy .
  Spółka oferuje swoje rozwiązanie wmodelu SaaS (Software as aService), co pozwala jej na świadczenie swoich usług na rynku globalnym .
  Według stanu na 1czerwca 2018 r.liczba jej klientów wynosiła ponad 24 ,6tys .,awśród nich znajdowały się przedsiębiorstwa zokoło 150
  krajów świata .Model biznesowy LiveChat Software pozwala też na notowanie bardzo wysokich marż, co wynika zutrzymywania niskich
  kosztów akwizycji iutrzymania klienta, połączonego ze skalowalnością biznesu .Rentowność EBITDA wyniosła 71 ,4%,arentowność netto
  54 ,0%.Przekłada się to na bardzo wysokie przepływy pieniężne .W minionym roku obrotowym przepływy pieniężne zdziałalności
  operacyjnej Grupy wyniosły 48 ,2mln zł.Jednocześnie Grupa zanotowała ujemne przepływy zdziałalności finansowej w wysokości
  -47 ,6mln zł, co jest efektem wypłacenia dywidendy za rok poprzedni wwysokości 36 ,3mln złoraz zaliczki na poczet dywidendy za rok
  finansowy zakończony 31 marca 2018 r.wwysokości 11 ,3mln zł.Na dzień 31 marca 2018 r.LiveChat Software S.A.dysponował środkami
  finansowymi wwysokości 30 ,1mln zł.
  Pozostałe informacje


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Podsumowanie operacyjne
  Drodzy Akcjonariusze,
  Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce raport,
  podsumowujący najważniejsze wydarzenia wnaszej Spółce
  wminionym roku finansowym .
  Za nami bardzo udany czas .Zrealizowaliśmy jeden
  z najważniejszych celów biznesowych .Nasz flagowy
  produkt LiveChat osiągnął w maju liczbę 20 .000
  użytkowników, aobecnie -na dzień publikacji tego raportu
  -korzysta zniego ponad 24 .500 firm iinstytucji na całym
  świecie .
  Jako zespół czujemy się odpowiedzialni za dostarczanie
  technologii, ułatwiającej komunikację pomiędzy firmami
  akonsumentami .Zgodnie ztą myślą, rozwijamy nie tylko
  produkt LiveChat, ale także wprowadzamy na rynek nowe
  rozwiązania, których nadrzędnym celem jest wsparcie
  obsługi klienta i poprawa jej efektywności .
  W minionym roku wdrożyliśmy narzędzie do tworzenia
  chatbotów -BotEngine ,rozwiązanie do tworzenia baz
  wiedzy -KnowledgeBase ,oraz chat .io -aplikację do
  czatowania, którą charakteryzuje ciągłość rozmowy
  zużytkownikiem .O szczegółach tych produktów, mogą
  Państwo przeczytać wdalszej części raportu .
  Dynamicznie poszerzamy zakres naszych usług .Zależy
  nam, by w przyszłości spełniać wszystkie potrzeby firm
  w komunikacji z klientami .Pod koniec 2017 roku
  przedstawiliśmy naszą nową strategię rozwoju itworzenia
  kolejnych produktów .Od dłuższego już czasu budujemy
  wokół naszych rozwiązań większą platformę
  komunikacyjną .Chcemy, by LiveChat stał się biznesowym
  “centrum dowodzenia”, poprzez które firmy będą
  zarządzać całością kontaktów ze swoimi klientami .
  List do Akcjonariuszy
  Miniony rok 2017 /2018 to także ważny czas w życiu
  naszego zespołu .W marcu przeprowadziliśmy się do
  nowego, przestronnego biura .Przestrzeń, wktórej obecnie
  pracujemy to zarówno większy komfort, ale także
  możliwość powiększenia zespołu .LiveChat rośnie wsiłę .Na
  koniec marca 2017 naszą Spółkę tworzył 74 -osobowy
  zespół, obecnie na naszym pokładzie jest niemal 100
  utalentowanych izaangażowanych wswoją pracę osób .
  Do naszych sukcesów inwestorskich, zpewnością mogę
  zaliczyć wejście walorów Spółki wskład indeksu mWIG 40 .
  Przeniesienie akcji LiveChat Software do indeksu „średnich
  spółek” to efekt zarówno kapitalizacji, jak ipłynności akcji .
  Dzięki temu staliśmy się bardziej widoczni dla krajowych
  izagranicznych inwestorów .
  3
  W raportowanym okresie Grupa LiveChat Software S.A.
  uzyskała 89 ,4 mln zł skonsolidowanych przychodów
  iosiągnęła 48 ,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto .
  Jednostkowo, przychody LiveChat Software S.A.wyniosły
  89 ,4 mln zł, azysk netto ukształtował się na poziomie
  48 ,1mln zł.
  Mimo udanego roku, nie spoczywamy na laurach, wierząc, że
  najlepsze jeszcze przed nami . Pracujemy z pełnym
  zaangażowaniem, by w jak najszybszym czasie osiągnąć
  liczbę 30 .000 użytkowników produktu .
  Tym samym, dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście naszą
  firmę .Dzięki Wam możemy nadal realizować cele, określać
  nowe, jeszcze ambitniejsze irozwijać Spółkę na rynkach
  zagranicznych .
  Za wysiłek iciężką pracę dziękuję także całemu naszemu
  zespołowi .
  Zapraszam do zapoznania się zcałością raportu ikontaktu
  znami, szczególnie poprzez LiveChat na stronie relacji
  inwestorskich .
  Zpozdrowieniami,
  Mariusz Ciepły


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 4


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Podsumowanie operacyjne
  5
  PLN
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 89 425 925 76 254 434 + 17,3%
  EBITDA 63 830 968 55 042 772 + 16,0%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 361 718 53 349 572 + 1 5,0 %
  Zysk (strata) brutto 59 979 636 53 468 384 + 12,2%
  Zysk (strata) netto 48 305 126 42 916 950 + 12,6%
  Przepływy pieniężne netto -4 615 757 11 535 630 -140,0%
  z działalności operacyjnej 48 575 366 43 204 610 + 12,4%
  z działalności inwestycyjnej -5 553 623 -3 858 980 -43,9%
  z działalności finansowej -47 637 500 -27 810 000 -71,3%
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,88 1,67 + 12,6%
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa razem 48 643 508 47 532 524 + 2,3%
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Zobowiązania długoterminowe 0 0 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Kapitał własny 45 233 913 44 648 505 + 1,3%
  Kapitał zakładowy 515 000 515 000 -
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Wartość księgowa na jedną akcję 1,76 1,73 + 1,7%
  [PLN] Q4 2017/18 Q4 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 22 981 937 21 533 550 + 6,7%
  EBITDA 16 673 102 15 474 833 + 7,7%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 982 199 14 974 506 + 6,7 %
  Zysk (strata) brutto 15 879 773 14 989 866 + 5,9%
  Zysk (strata) netto 12 801 699 12 037 340 + 6,3%
  Przepływy pieniężne netto -507 006 10 861 516 -104,7%
  z działalności operacyjnej 12 555 235 12 998 941 -3,4%
  z działalności inwestycyjnej -1 732 241 -2 137 425 -19,0%
  z działalności finansowej -11 330 000 0 -
  42 916 950
  55 042 772
  48 305 126
  63 830 968
  Zysk netto EBITDA
  2016/17 2017/18


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  Podsumowanie operacyjne
  6
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 89 425 925 76 254 434 +17%
  EBITDA 64 041 162 54 955 874 +17%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 571 828 53 262 675 +16%
  Zysk (strata) brutto 59 747 844 53 276 157 +12%
  Zysk (strata) netto 48 073 333 42 724 724 +13%
  Przepływy pieniężne netto -4 937 698 10 751 873 -146%
  z działalności operacyjnej 48 253 425 42 539 664 +13%
  z działalności inwestycyjnej -5 553 623 -3 977 792 +40%
  z działalności finansowej -47 637 500 -27 810 000 +71%
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,87 1,66 +12%
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa razem 47 933 940 46 816 304 +2%
  Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 3 364 450 2 682 647 +25%
  Zobowiązania długoterminowe 0 0 -
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 712 150 1 294 373 +32%
  Kapitał własny 44 569 490 44 133 656 +1%
  Kapitał zakładowy 515 000 515 000 -
  Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 -
  Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,71 +1%
  PLN
  [PLN] Q4 2017/18 Q4 2016/17 Zmiana
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 22 981 937 21 681 721 +6%
  EBITDA 16 706 150 16 107 037 +4%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 015 246 15 606 711 +3%
  Zysk (strata) brutto 15 819 290 14 945 810 +6%
  Zysk (strata) netto 12 741 215 11 993 285 +6%
  Przepływy pieniężne netto 9 430 858 16 548 133 -43%
  z działalności operacyjnej 22 493 099 18 792 757 +20%
  z działalności inwestycyjnej -1 732 241 -2 244 626 -23%
  z działalności finansowej -11 330 000 0 -
  42 724 724
  54 955 874
  48 073 333
  64 041 162
  Zysk netto EBITDA
  2016/17 2017/18


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Podsumowanie operacyjne
  W każdym miesiącu 2017 /18 roku obrotowego Spółka zanotowała wzrost liczby
  klientów, wykorzystujących rozwiązanie „LiveChat” .Dane dotyczące liczby przyłączeń
  klientów iich dynamiki obrazuje poniższy wykres .
  Roczne dynamiki wzrostu notują spadki wzwiązku zszybko rosnącą bazą porównawczą .
  Przy szybko rosnącej liczbie klientów Spółka zsukcesem utrzymuje wskaźnik churn na
  bardzo stabilnym poziomie 3% (przy bardzo niewielkich oscylacjach w poszczególnych
  miesiącach) .Wskaźnik odejść jest znacząco niższy wprzypadku większych klientów (firmy
  korzystające zdroższych planów abonamentowych iwykupujące większą liczbę licencji) .
  7
  Najważniejsze wydarzenia
  IKWARTAŁ
  Na koniec Ikwartału Spółka obsługiwała 20 .765 klientów aktywnych ipłacących klientów
  swojej usługi „LiveChat”, wobec 15 .892 klientów przed rokiem .Wzrost liczby klientów w
  ujęciu netto (wliczając odejścia) wyniósł 526 netto wkwietniu, wmaju 505 ,awczerwcu
  483 .Zarząd podkreśla, że jego oferta jest skierowana do klientów biznesowych –firm,
  które posiadają własne strony internetowe iprowadzą za ich pośrednictwem sprzedaż lub
  kontaktują się zklientami .Obecnie klienci LiveChat Software wybierają spośród czterech
  planów abonenckich .Ostateczny przychód na jednego klienta zależy od wybranego planu,
  atakże liczby licencji przez niego wykupionych .
  W czerwcu 2017 Spółka uruchomiła europejskie centra danych dla klientów, operujących
  wkrajach Unii Europejskiej .Centra znajdują się we Frankfurcie oraz Amsterdamie .
  IIKWARTAŁ
  W każdym zmiesięcy IIkwartału Spółka notowała bardzo dobre wyniki w zakresie
  pozyskiwania klientów .W lipcu wzrost liczby klientów wyniósł 254 netto, wsierpniu 475 ,
  awe wrześniu 443 netto .Ostatecznie na koniec Ipółrocza baza klientów liczyła 21 .937
  firm wobec 16 .949 przed rokiem .
  W dniu 17 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które m.in.podjęło decyzję o
  podziale zysku za poprzedni rok finansowy .Zgodnie zUchwałą Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A.,który wroku finansowym
  zakończonym 31 marca 2017 r.wyniósł 42 .724 .723 ,86 zł, został podzielony na:
  • 36 .307 .500 ,00 PLN –przeznaczone na dywidendę,
  • 6.417 .223 ,86 PLN –przeznaczone na kapitał zapasowy .
  Zgodnie ztądecyzją wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,41 zł.
  Decyzja Walnego Zgromadzenia była zgodna zpropozycją Zarządu, która została
  pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą .Rekomendacja takiego podziału zysku
  wynikała ze zmiany Kodeksu Spółek Handlowych, która zakłada, że w przypadku
  posiadania przez Spółkę aktywów ztytułu rozpoznania prac rozwojowych konieczne jest
  posiadanie nadwyżki kapitałów rezerwowych izapasowych ponad stan aktywów ztytułu
  rozpoczynania prac rozwojowych .
  W IIkwartale Spółka udostępniła także produkt BotEngine -platformę do tworzenia
  chatbotów konwersacyjnych (w wersji beta) oraz pełną wersję produktu chat .io,
  stanowiącą przyczółek do pracy modernizacyjnych flagowego produktu LiveChat .
  246
  431
  504 526 505 483
  254
  475 443
  292
  576
  302
  263
  321
  374 347
  243
  0
  100
  200
  300
  400
  500
  600
  700
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Wzrost liczby klientów netto
  2015 2016 2017 2018


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Podsumowanie operacyjne
  III KWARTAŁ
  W III kwartale Spółka kontynuowała rozwój w obszarze pozyskiwania nowych klientów irozbudowy bazy
  abonentów .Na koniec grudnia 2017 r.liczba firm korzystających zrozwiązania „LiveChat” wynosiła 23 .107
  wobec 18 .070 rok wcześniej .W październiku przyrost klientów w ujęciu netto wyniósł 292 ,w listopadzie
  rekordowe 576 ,awgrudniu –302 .
  W dniu 20 grudnia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podjął uchwałę owypłacie
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zzysku netto za okres obrotowy trwający od 1kwietnia 2017 do
  31 marca 2018 roku .Na zaliczkę przeznaczono 11 ,33 mln zł, czyli 0,44 złna jedną akcję .
  W dniu 29 grudnia 2017 r.,po zakończeniu ostatniej sesji w roku kalendarzowym akcje LiveChat Software
  weszły wskład indeksu mWIG 40 .Jednocześnie akcje spółki zostały wykreślone zindeksu sWIG 80 .
  W październiku Spółka uruchomiła wersję beta produktu KnowledgeBase .W listopadzie odbyło się spotkanie
  rynku ze Spółką, na którym Zarząd przedstawił nową strategię rozwoju firmy .
  IV KWARTAŁ
  Na koniec roku obrotowego liczba klientów korzystających zpłatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 24 .065
  wobec 19 .251 klientów rok wcześniej .W styczniu wujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o263
  netto, wlutym było to 321 klientów netto, awmarcu 374 netto .
  W lutym Spółka zdecydowała o aktualizacji planów cenowych, usuwając z oferty plan Regular ,
  a wprowadzając plan Business oraz Enterprise.
  W marcu LiveChat Software zmienił także swoją siedzibę, z biura przy alei Dębowej
  we Wrocławiu, przeniósł się do wyremontowanego budynku przy ulicy Zwycięskiej 47.
  8
  Najważniejsze wydarzenia


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis organizacji Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Spółka LiveChat Software S.A.tworzy grupę kapitałową, wskład której wchodzi ona jako
  podmiot dominujący oraz spółka zależna LiveChat Inc .zsiedzibą wUSA, wktórej posiada
  100 %kapitału i100 %głosów .LiveChat Inc .podlega konsolidacji metoda pełną .
  Spółka nie posiada oddziałów .
  Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej
  Prezes Zarządu
  Dyrektor
  Finansowy
  Dyrektor
  Marketingu Dyrektor IT Dyrektor
  Wsparcia Klienta
  Dyrektor ds.
  Infrastruktury
  Dział Księgowy Zespół
  Programistów
  Zespół
  Administratorów
  Kierownik ds.
  Jakości
  W raportowanym okresie nie zaszły zmiany w strukturach organizacyjnych spółek
  zGrupy Emitenta .
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego w Grupie została zmieniona struktura
  organizacyjna .Obowiązująca od kwietnia 2018 r.struktura została przedstawiona na
  kolejnym slajdzie .
  Specjalista ds.
  Użyteczności
  LiveChat Software S.A.
  LiveChat Inc.
  100% Struktura organizacji LiveChat Software
  9
  Graphic Designer,
  Copywriters,
  Marketing
  Specialist, Social
  Media Ninja,
  Partner Program
  Manager, Web
  Developer
  Zespół Wsparcia
  Klienta
  Zespół Techniczny
  Wsparcia Klienta


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis organizacji Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  10
  Prezes Zarządu
  Struktura organizacji LiveChat Software
  Dyrektor
  Finansowy
  Dyrektor
  Marketingu
  Dyrektor ds.
  Produktu
  Dyrektor
  Operacyjny
  Dyrektor ds.
  Technologii
  Dział Księgowy Zespół
  Programistów
  Zespół Wsparcia
  Klienta
  Zespół
  Administratorów
  Kierownik ds.
  Jakości
  Zespół Techniczny
  Wsparcia Klienta
  Specjalista ds.
  Użyteczności
  Graphic Designers,
  Motion Graphic
  Designer,
  Content Writers,
  Marketing
  Specialist,
  Community
  Manager,
  PR Specialist,
  Partner Program
  Manager,
  Web Developers
  Dyrektor
  Kreatywny
  Poniższy schemat przedstawia strukturę organizacyjną Grupy LiveChat Software,
  obowiązująca od kwietnia 2018 r.
  Dział prawny,
  Dział HR,
  Dział Administracji
  Zespół inżynierów
  (API)
  Zespół Growth
  Hacking


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  LiveChat Software S.A.jest producentem oraz globalnym dostawcą oprogramowania live
  chat .W firmowym portfolio produktów znajdują się także rozwiązania :chat .io
  (rozwiązanie typu live chat, którego struktura pozwala na łatwe integracje zbardzo
  różnymi platformami), BotEngine (platforma do tworzenia chatbotów ) oraz
  KnowledgeBase (aplikacja do tworzenia własnych baz wiedzy) .
  Produkt LiveChat służy do szybkiego iintuicyjnego kontaktu odwiedzających firmową
  stronę WWW z pracownikami firmy .Dodatkowo aplikacja uzyskuje informacje
  o zachowaniu klientów na stronie WWW, stanowiące atrakcyjne źródło wiedzy
  w procesie sprzedaży, obsługi i wsparcia klienta . Emitent jest producentem
  idystrybutorem oprogramowania sprzedawanego wmodelu SaaS (Software -as-a-Service
  -oprogramowanie jako usługa), służącego do komunikacji business -to-consumer (B2C)
  oraz business -to-business (B2B). Oferowany przez Emitenta produkt LiveChat
  adresowany jest do wszystkich firm, których wspólną cechą jest potrzeba komunikacji
  zklientami wInternecie .
  Bieżąca działalność Grupy obejmuje udoskonalanie produktu LiveChat przez zespół
  deweloperów, oferowanie najwyższej jakości obsługi klienta oraz tworzenie nowych
  kanałów pozyskiwania klientów .Sprawdzony model biznesowy Emitenta zakłada
  marginalny koszt pozyskania klienta, bliski zeru .Relatywnie niski poziom kosztów stałych
  wSpółce imarginalny krańcowy koszt zmienny nowego klienta oraz brak konieczności
  ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych umożliwiają skalowalność
  prowadzonego biznesu przy zachowaniu wysokiej rentowności działalności .Dzięki
  zastosowaniu odpowiedniej polityki marketingowej, w tym cenowej, produkt LiveChat
  jest głównie skierowany do średnich imałych przedsiębiorstw, jednak Spółka podejmuje
  działania mające na celu dotarcie do podmiotów owiększej skali działalności –dalszy
  rozwój produktu, wprowadzanie nowych funkcjonalności oraz poziomów cenowych .
  Progresywny cennik umożliwia Spółce otrzymywanie wyższych przychodów od klientów,
  którzy wykorzystują większą liczbę funkcjonalności produktu LiveChat .
  LiveChat Software prowadzi również szereg innych projektów, których wspólnym
  mianownikiem jest potencjał do zwiększenia tempa pozyskiwania klientów dla „LiveChat”,
  atakże chat .io, BotEngine oraz KnowledgeBase .
  Rozwiązania spółki są dedykowane dla klientów biznesowych zwszystkich branż .Obecnie
  największą grupę stanowią spółki zsektora IT.Inne duże grupy branżowe wśród klientów
  spółki to m.in:sprzedaż detaliczna, edukacja, marketing, gry ihazard, motoryzacja,
  rozrywka, usługi finansowe, ochrona zdrowia iturystyka .
  Opis działalności prowadzonej przez Grupę
  11


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 12
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  W Ikwartale LiveChat Software rozpoczął otwarte beta testy platformy BotEngine ,której celem jest
  umożliwienie firmom samodzielnego przygotowania, anastępnie wdrożenia chatbotów konwersacyjnych .
  Od lutego 2018 r.rozwiązanie funkcjonuje na rynku jako kompletny produkt .
  BotEngine zintegrowany jest zarówno zrozwiązaniem LiveChat, ale też zinnymi narzędziami, jak np.Facebook
  Messenger .Dodatkowo, użytkownik może połączyć stworzonego bota zwewnętrznym systemem, co pozwala
  np.na weryfikowanie iprzesyłanie danych pozyskanych przez bota podczas rozmowy do innych systemów w
  firmie .Możliwości integracyjne BotEngine są właściwie nieograniczone ze względu na udostępnienie przez
  firmę API aplikacji .
  Rozwiązanie BotEngine opiera się na dwóch systemach dopasowywania fraz .Główny -machine learning, który
  analizuje całą wpisaną frazę, oraz drugi oparty osłowa kluczowe .Można ich używać naprzemiennie lub nawet
  łączyć w obrębie jednego scenariusza .Do tej pory, firma wdrożyła w produkcie wiele udogodnień, które
  pomagają w przygotowaniu chatbota osobom, nieposiadającym zaawansowanej wiedzy technologicznej .
  Należą do nich, m.in.:
  -‘user entities ’,czyli wcześniej zdefiniowanych fraz, istotnych dla scenariusza, np.Listy produktów, usług lub
  lokalizacji placówek, atakże gotowe do użycia ‘entities ’np.numer telefonu,
  -‘transfer do agenta’ wintegracji zproduktem LiveChat —kompletne rozwiązanie, polegające na odciążeniu
  agentów irozwiązywaniu przez bota prostych lub powtarzających się spraw .
  Warto dodać, że oprócz fraz tekstowych, wscenariuszach bot może wykorzystać także tzw .“rich messages ”
  np.karty graficzne, przyciski do szybkich odpowiedzi, czy różnego rodzaje akcje, np.“Zresetuj rozmowę” .
  Dzięki temu, rozmowa zchatbotem jest bardziej interaktywna iatrakcyjniejsza .
  W maju 2018 r.firma wdrożyła także dodatkową funkcjonalność BotEngine ,jaką jest Trening, czyli ulepszanie
  bota .Trening oparty jest na technologii machine learning .Polega na wysyłaniu do zakładki Trening fraz,
  których bot nie rozpoznał podczas rozmowy, wkolejnym kroku użytkownik może przejrzeć wyszczególnione
  frazy idodać jedo scenariusza .
  Użytkownicy BotEngine mogą dowiedzieć się owydawanych nowościach poprzez newsletter, powiadomienia
  waplikacji BotEngine oraz blog .
  BotEngine


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 13
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Spółka wydała aplikację w październiku 2017 r.,początkowo w wersji otwartej bety,
  anastępnie wmarcu 2018 r.,jako kompletny ipłatny produkt .
  Platforma KnowledgeBase pozwala firmom tworzyć własne bazy wiedzy, do których
  dostęp mogą mieć zarówno pracownicy, jak iklienci .Dzięki KnowledgeBase artykuły
  dotyczące np.pomocy technicznej gromadzone są w jednym miejscu .W ten sposób
  podczas obsługi klienta, pracownik nie musi przełączać się między zakładkami
  w przeglądarce w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie, ajedynie wyszukać
  informacji w bazie .Zwiększa to efektywność obsługi iprzyspiesza komunikację
  zklientami .W przypadku klienta, pozwala mu także na samodzielne wyszukanie
  rozwiązania danego problemu .Aplikacja może być zintegrowana bezpośrednio
  zrozwiązaniem LiveChat, ale także zinnymi narzędziami .
  KnowledgeBase.ai


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl 14
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Chat .io to nowoczesne rozwiązanie typu „live chat” .Od flagowego produktu Spółki
  wyróżnia je m.in.brak stanu „końca rozmowy” .Wszystkie interakcje są otwarte,
  analogicznie np.do sms -owej wymiany informacji .Taka konstrukcja umożliwia m.in.
  bardziej naturalną integrację tego rozwiązania zróżnymi platformami .
  Chat .io to projekt, który pozostaje we wczesnej fazie rozwoju inie jest aktywnie
  promowany .Jest jednak oferowany na zasadach komercyjnych iposiada płacących
  klientów .Rozwiązanie służy jednocześnie do testowania nowych rozwiązań wśrodowisku
  produkcyjnym oraz zbierania opinii od użytkowników .
  Ze względu na etap tego projektu iaktualnie niski udział przychodów generowanych
  przez chat .io wcałości przychodów, Spółka nie podaje liczby aktywnych użytkowników
  tego rozwiązania .
  Chat .iojest rozwiązaniem zintegrowanym zFacebookiem .
  chat.io


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  15
  Podstawowym działaniem, na którym obecnie koncentruje się LiveChat Software jest
  budowa większej platformy komunikacyjnej -LiveChat Platform iwyjście ponad swój
  flagowy produkt .
  Projekt zakłada stworzenie ekosystemu biznesowego wokół istniejących już na rynku
  produktów .Ma on przyspieszyć rozwój tworzonych rozwiązań, a także ułatwić
  wprowadzanie do nich nowych funkcjonalności .Nie tylko przez pracowników Spółki, ale
  także przez zewnętrzne jednostki .
  Dzięki platformie iudostępnianych na niej narzędziom (instrukcje, dokumentacja API,
  przykłady kodów) każdy spoza firmy będzie miał możliwość stworzenia własnego
  rozszerzenia czy aplikacji bazującej na technologii LiveChata .W ten sposób możliwe jest
  wprowadzenie funkcjonalności, których nie ma w produkcie, a które dla danego
  użytkownika są kluczowe .
  Na ten moment na LiveChat Platform składają się :Konsola Developerska iPlatforma
  Developerska (publicznie uruchomione wsierpniu 2017 )oraz Marketplace zwszystkimi
  stworzonymi aplikacjami (wydany waplikacji LiveChat, oraz na dzień publikacji raportu na
  naszej stronie internetowej ).Poprzez LiveChat Marketplace twórcy aplikacji idodatków
  będą mogli udostępnić je w wersji płatnej lub bezpłatnej ponad 24 ,5tysiącom firm
  korzystającym zproduktu .
  Obecnie Spółka pracuje nad dodawaniem poszczególnych elementów do platformy .
  Jednym zkluczowych elementów tego projektu był całkowity redesign aplikacji LiveChat,
  po to by przygotować ją na pracę w częściowo ‘otwartym’ modelu .Proces zmian
  wprodukcie rozpoczął się wlutym 2017 r.
  Ekosystem wokół rozwiązania LiveChat to nie tylko zmiana w podejściu biznesowym,
  ale także działania poszerzające grupy klientów Spółki .Dzięki platformie itworzonym
  poprzez nią produktom, LiveChat jest promowany także przez zewnętrznych
  developerów, partnerów, inne firmy czy startupy .
  LiveChat jako platforma komunikacyjna


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  16
  Opis działalności prowadzonej przez Grupę
  Dodatkowe działania, przyczyniające się do organicznego wzrostu liczby klientów, nad którymi zespół Spółki
  pracuje wdedykowanych zespołach :
  Program Partnerski -celem programu partnerskiego jest budowa nowych kanałów sprzedaży w oparciu
  owspółpracę zfirmami różnych branż lub freelancerami .Program składa się zmodeli :
  • affiliate ,w którym partnerzy otrzymują prowizję zkażdej sprzedaży produktu zrealizowanej za ich
  pośrednictwem
  • solution partners ,zakładającego możliwość dołączenia naszego produktu (oraz usług wokół niego) do
  portfolio ofertowego partnera isamodzielnego kształtowania polityki cenowej
  Działania podejmowane wprojekcie :
  • rozbudowa strony ibloga (wzmocnienie organicznego ruchu iliczby zapisów zainteresowanych współpracą
  podmiotów)
  • rozbudowa panelu partnerskiego (dashboard )dającego partnerom dostęp do materiałów reklamowych,
  analityki oraz narzędzi do tworzenia izarządzania licencjami LC tworzonymi wtym modelu
  • API programu partnerskiego -dające możliwość śledzenia ioptymalizacji aktywności w projekcie oraz
  automatyzacji wielu czynności wjego ramach
  Działania content marketingowe
  • LiveChat Blog miesięcznie osiąga 100 ,000 UU
  • Spółka przykłada dużo pracy do treści tworzonych na stronę, co pozwala jej generować duży ruch
  przychodzący na strony internetowe iwysokie pozycje wprzeglądarkach .
  Partnerships -działania, polegające na współpracy zinnymi firmami, tworzącymi oprogramowania .Opierają się
  na współpracy na różnych poziomach :wzajemnej promocji, tworzenia wspólnych integracji, listowania w
  marketach
  Cross -selling /Up -selling produktów -Spółka pilotażowo wyodrębniła zespół, odpowiedzialny za to, by
  użytkownicy produktu LiveChat wpełni wykorzystywali jego dodatkowe możliwości .Cel ten realizowany jest
  przede wszystkim poprzez dosprzedaż do subskrybowanej licencji produktów, np.BotEngine ,lub płatnych
  dodatków zMarketplace, np.aplikacji KnowledgeBase czy integracji zFacebook Messenger .Podejmowane
  działania pomagają Spółce rozwijać portfolio produktów, które uzupełniają się wzajemnie, kompleksowo
  odpowiadając na potrzeby klientów .
  W przypadku up -sellingu ,zespół skupia się przede wszystkim na działaniach, motywujących obecnych
  iaktywnych klientów, do korzystania zwyższych planów oraz większej liczby stanowisk dla agentów .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  17
  Opis działalności prowadzonej przez Grupę
  23,37 23,69 24,07
  19,78 20,28 20,77 21,02 21,49 21,94 22,23 22,81 23,11
  14,98 15,41 15,89 16,20 16,59 16,95 17,41 17,77 18,07 18,32 18,75 19,25
  10,54 10,90 11,21 11,52 11,92 12,28 12,74 13,17 13,49 13,75 14,08 14,53
  7,46 7,72 8,00 8,21 8,50 8,70 9,04 9,30 9,43 9,68 9,90 10,22
  4,79
  7,22
  sty.12
  .
  mar.13 kwi.13
  .
  mar.14 kwi.14 maj.14 cze.14 lip.14 sie.14 wrz.14 paź.14 lis.14 gru.14 sty.15 lut.15 mar.15 kwi.15 maj.15 cze.15 lip.15 sie.15 wrz.15 paź.15 lis.15 gru.15 sty.16 lut.16 mar.16 kwi.16 maj.16 cze.16 lip.16 sie.16 wrz.16 paź.16 lis.16 gru.16 sty.17 lut.17 mar.17 kwi.17 maj.17 cze.17 lip.17 sie.17 wrz.17 paź.17 lis.17 gru.17 sty.18 lut.18 mar.18
  Liczba klientów [tys.]


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  18
  Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu „live chat”.
  Sprzedaż oprogramowania wformie SaaS niesie za sobą znaczące korzyści zarówno po
  stronie klienta, jak idostawcy .Najczęściej podkreślane korzyści dla klienta to:
  • znaczące uproszczenie procesu implementacji aplikacji (krótki czas wdrożenia oraz
  marginalne koszty implementacji) –dotyczy to również aktualizacji oprogramowania
  do najnowszej wersji, która najczęściej wykonywana jest przez dostawcę
  automatycznie ibezobsługowo ze strony klienta,
  • uzyskanie istotnych oszczędności na kosztach wsparcia iserwisu,
  • przewidywalne, stałe i stosunkowo niższe płatności abonamentowe zamiast
  wysokiego jednorazowego kosztu zakupu oprogramowania iniezbędnej infrastruktury
  oraz ewentualnych późniejszych kosztów dodatkowych,
  • elastyczny plan taryfowy pozwalający na rezygnację zusługi wdowolnym momencie,
  • wysoka skalowalność produktu wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta,
  • możliwość korzystania zaplikacji zdowolnego miejsca za pomocą komputerów
  stacjonarnych iurządzeń mobilnych .
  Zpunktu widzenia dostawcy sprzedaż oprogramowania wmodelu SaaS oznacza :
  • uproszczony proces dystrybucji,
  • globalny zasięg oferowanych usług,
  • uniwersalny charakter oprogramowania,
  • kontrolę nad jakością wdrożenia ukażdego zklientów,
  • obniżenie kosztów serwisu igwarancji,
  • brak problemu piractwa,
  • zachowanie wszelkich praw autorskich po stronie dewelopera .
  Rynek SaaS stanowi dominującą część rynku Cloud Computing .Wartościowo, największy
  udział wglobalnym rynku SaaS przypada na rynki Ameryki Północnej, awszczególności
  Stany Zjednoczone .Istotne znaczenie waspekcie rozwoju rozwiązań wchmurze ma brak
  barier kulturowych związanych ze stosowaniem zaawansowanej technologii w ramach
  prowadzenia działalności gospodarczej .Jest to szczególnie istotne zpunktu widzenia
  dostawców oprogramowania wformie SaaS dla małych iśrednich przedsiębiorstw .
  Rynek oprogramowania SaaS (Software -as-a-Service) jest największą idynamicznie
  rozwijającą się częścią rynku Cloud Computing, polegającego na świadczeniu usług
  ioferowaniu produktów zobszaru technologii informacyjnych poprzez wykorzystanie
  chmury obliczeniowej .W ramach rynku Cloud Computing wyróżnia się segment chmury
  prywatnej, zktórej korzystają duże przedsiębiorstwa w celu optymalizacji własnych
  zasobów, oraz segment chmury publicznej, skierowanej do małych iśrednich spółek, która
  pozwala na większą kontrolę nad wydatkami imożliwość rozłożenia ich w czasie .
  Według szacunków firmy analitycznej Gartner wartość publicznej chmury wyniosła
  153 ,5mld USD w 2017 r.,w tym wartość rynku SaaS wyniosła ponad 60 mld USD .
  Zgodnie zprognozami, wartość obu rynków do 2021 r.wzrośnie około dwukrotnie do
  odpowiednio 302 ,5mld USD i117 ,1mld USD .Rozwiązania oferowane wmodelu SaaS
  dynamicznie zastępuje tradycyjne oprogramowanie pozwalając klientom na optymalizację
  wykorzystywanych zasobów, podniesienie niezawodności, skalowalność ielastyczność
  wykorzystywanych rozwiązań .W ramach rynku Cloud Computing wyróżnia się także
  rynki :
  • IaaS (Infrastructure -as-a-Service) –dostarczanie infrastruktury informatycznej,
  • PaaS (Platform -as-a-Service) –sprzedaż wirtualnego środowiska pracy programisty,
  • BPaaS (Business -Process -as-a-Service) –outsourcing procesów biznesowych,
  • BaaS (Backend -as-a-Service) –wspólna baza backendowa dla procesów wielu aplikacji
  • Daas (Data -as-a-Service) –zdalnie dostarczane dane na żądanie użytkownika
  • FaaS (Function -as-a-Service) – platforma umożliwiająca rozwijanie, testowanie
  iuruchamianie poszczególnych funkcji wchmurze
  Sprzedaż produktu w formie SaaS polega na zdalnym udostępnianiu oprogramowania
  przez Internet .W ramach SaaS świadczone są m.in.usługi wspomagające zarządzanie
  przedsiębiorstwem oraz sprzedaż produktów iusług przez nie oferowanych .Przychody
  spółek zbranży SaaS generowane są głównie poprzez pobieranie opłat abonamentowych
  za dostęp do usługi .Istnieje także wiele dodatkowych modeli pobierania opłat, m.in.
  opłata za transakcję, wolumen, funkcje, limity wykorzystania zasobów .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Zgodnie zdostępnymi danymi rynkowymi iszacunkami własnymi Spółki aktualna wartość
  rynku rozwiązań “live chat” może aktualnie przekraczać 700 mln USD .Szacunki te są
  jednak bardzo przybliżone, ponieważ tylko część graczy rynkowych podaje swoje wyniki
  finansowe do informacji publicznej .
  Duża część dostawców oferuje swoje rozwiązania wmodelu freemium .W ocenie Zarządu
  LiveChat Software monetyzacja klientów, którzy rozpoczęli korzystać zusług darmowych
  jest procesem bardzo trudnym inieefektywnym .Rozwiązanie „LiveChat” wyróżnia m.in.
  liczba dostępnych funkcjonalności, opcji imożliwości integracji .Kluczowa jest też jakość
  obsługi klienta, która znacznie przewyższa możliwości większości innych dostawców .
  Z tych powodów bezpłatne rozwiązania nie są traktowane jako bezpośrednia
  konkurencja, ponieważ LiveChat jest adresowany do bardziej wymagających klientów
  owiększych ibardziej zaawansowanych potrzebach, zarówno jeśli chodzi odostępne
  funkcje usługi, jak również oszybkość iefektywność wsparcia ze strony obsługi klienta .
  Czołówka globalnych dostawców rozwiązań live chat jest stosunkowo stabilna .Oprócz
  LiveChat Software należą do nich także m.in:LivePerson ,czy Zendesk Chat .Inne
  ważniejsze rozwiązania live chat dostępne na rynku to Olark ,JivoChat ,czy Tawk .to
  (model freemium ).
  LivePerson specjalizuje się wrozwiązaniach live chat dla dużych klientów korporacyjnych .
  Spółka deklaruje, że obsługuje ponad 18 .000 klientów .
  Tabela –Porównanie liczby klientów Zendesk Chat i LiveChat
  (źródło: LiveChat Software, Zendesk)
  *Dzień później wprzypadku LiveChat
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  19
  Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu „live chat”.
  31.03.2017* 30.06.2017* 30.09.2017* 31.12.2017* 31.03.2018*
  Zendesk
  Chat
  (płatne)
  44.000 45.300 46.600 47.000 47.700
  Wzrost
  kwartał do
  kwartału
  +2.700 +1.300 +1.300 + 400 +700
  LiveChat
  (płatne) 19.251 20.765 21.937 23.107 24.065
  Wzrost
  kwartał do
  kwartału
  +1.181 +1.514 +1.172 +1.170 +958


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  LiveChat Software ocenia, że potencjał rynku rozwiązań live chat jest nadal bardzo
  wysoki, co wiąże się m.in.zrozwojem rynku e-commerce .Zgodnie zprognozami firmy
  badawczej eMarketer w 2017 r.sprzedaż detaliczna w internecie osiągnęła wartość
  2,3 bln USD, co oznacza wzrost o24 ,8% r/r istanowi 10 ,2% globalnej sprzedaży
  detalicznej .Duży napływ klientów na rynek sprawia, że obecni gracze są bardziej
  skoncentrowani na ich pozyskiwaniu, anie rywalizacji oklientów już wykorzystujących
  rozwiązania konkurencyjne .
  Dodatkowo pozycjonowanie LiveChat w kategorii premium ibudowanie pozycji
  rynkowej nie na konkurencji cenowej, lecz takich cechach jak różnorodność funkcji
  iintegracji, jakość obsługi klienta, atakże niezawodność ibezpieczeństwo danych,
  uodparnia spółkę na konkurencję popularnych, bezpłatnych rozwiązań .
  Kolejne informacje orozwiązaniach dla biznesu w obszarze komunikacji tekstowej ze
  strony firm takich jak Apple czy Facebook, Spółka śledzi bardzo uważnie ijest ich
  świadoma, od momentu ogłoszeń już na etapie deweloperskim -czyli na wiele miesięcy
  przed oficjalnym ogłoszeniem .Tak było zarówno w przypadku Apple, jak iwcześniej
  Facebooka .
  LiveChat Software ocenia te wdrożenie jako dobre informacje dla całej branży .Firmy,
  wprowadzające kolejne produkty live chat na rynek, popularyzują takie rozwiązania,
  wprowadzają nowe możliwości dla integracji ipozyskiwania kolejnych klientów, którzy
  chcą korzystać z tego sposobu komunikacji .Dzięki temu, Facebook Messenger,
  WhatsApp, ateraz Apple stają się kolejnymi kanałami dystrybucji produktu LiveChat .
  Wokół produktów -LiveChat iBotEngine ,Spółka buduje biznesowy ekosystem, by jeszcze
  lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników .Dzięki temu będą oni mogli komunikować
  się ze swoimi klientami poprzez różne kanały iplatformy -już nie tylko poprzez strony
  www, ale teraz także poprzez SMS -y, urządzenia Apple, inne urządzenia mobilne,
  Facebook Messenger, komunikatory iplatformy społecznościowe .
  Ze swojej natury firmy takie jak Facebook, Google, czy Apple nie będą bezpośrednio
  konkurować ztakimi wyspecjalizowanymi dostawcami rozwiązań B2B jak LiveChat
  Software, Zendesk Chat, czy LivePerson ,które zapewniają integrację różnych platform
  irozwiązań, analitykę, wyspecjalizowaną obsługę klienta, czy dostęp do wiedzy
  eksperckiej zzakresu customer care .
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  20
  Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu „live chat”.


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Umowa zpodmiotem świadczącym usługę bramki płatności
  Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc .korzysta zusług serwisu www .authorize .net
  prowadzonego przez CyberSource Corporation HQ zsiedzibą w San Francisco, USA,
  pełniącego funkcję pośrednika przeprowadzającego od strony technicznej płatność przy
  użyciu karty kredytowej w Internecie .Umowa między ww .stronami zawarta została
  poprzez przystąpienie do serwisu Authorize woparciu oogólne warunki umów stosowane
  przez Authorize inie przybrała formy dokumentu .
  Zgodnie zpowyższymi warunkami stosunek prawny między użytkownikiem (w tym także
  LiveChat Inc )aAuthorize podlega prawu Stanu Kalifornia .Authorize nie gwarantuje
  pełnej funkcjonalności swoich usług, pełnionych za pośrednictwem strony www .
  Przystępując do umowy użytkownik potwierdza, iż ma świadomość, że usługa
  prowadzona będzie za pośrednictwem sieci Internet, co czyni jąwrażliwą na ewentualne
  awarie infrastruktury, wynikające zróżnych przyczyn takich jak atak sieciowy, przerwy
  wdostawie prądu .
  Authorize ponadto nie jest odpowiedzialna za ewentualną szkodę wynikającą
  z korzystania z jej usług, w szczególności nie odpowiada za utratę danych,
  nieautoryzowany dostęp do danych przesyłanych za pośrednictwem jej strony www .,
  takich jak dane karty kredytowej .Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie jest
  zależne od przyczyny zaistnienia szkody – zarówno ataki hakerskie ,nieszczęśliwe
  wypadki, jak iniedbałość, w tym rażąca niedbałość, nie mogą stanowić podstawy do
  podnoszenia roszczeń w stosunku do Authorize .Użytkownik zaś zrzeka się wszelkich
  roszczeń mogących wynikać zkorzystania zusług Authorize ioświadcza, że zjej usług
  będzie korzystał na własne ryzyko .W razie gdyby jednakże uznać, że należne jest zapłata
  jakiegokolwiek odszkodowania przez Authorize na rzecz Livechat Inc ,jego wysokość
  byłaby ograniczona do równowartości wynagrodzenia za okres ostatnich 30 dni lub do
  wysokości 100 dolarów .
  Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Authorize zodpowiedzialności za
  ewentualnie roszczenia podnoszone wobec niej przez podmioty trzecie, które to
  roszczenia pozostają wzwiązku zkorzystaniem przez użytkowania zusług Authorize
  Warunki umowne mogą być zmieniane przez Authorize jednostronnie, korzystanie
  zusług serwisu po zmianie warunków oznacza akceptację tejże zmiany .Podobnie
  Authorize może jednostronnie zakończyć świadczenie usług, po uprzednim uprzedzeniu .
  Także wypowiedzenie umowy nie może rodzić odpowiedzialności odszkodowawczej
  Authorize .
  Informacje o zawartych umowach
  Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej
  Umowa zpodmiotem świadczącym usługę rozliczania płatności
  Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc .korzysta zusług serwisu www .recurly .com,
  pełniącego funkcję podmiotu naliczającego opłaty od klientów Emitenta ipobierającego je
  automatycznie zkart kredytowych klientów .Umowa między ww .stronami zawarta
  została poprzez przystąpienie do serwisu Recurly w oparciu oogólne warunki umów
  stosowane przez Recurly inie przybrała formy dokumentu .
  Umowa podlega prawu Stanu Kalifornia .
  Usługa świadczona jest przez Recurly za prowizją naliczaną miesięcznie od wartości
  transakcji wyrażonej w dolarach, której wysokość może być zmieniona przez Recurly
  za 30 dniowym powiadomieniem .
  Recurly nie jest odpowiedzialne inie zwraca pobranych prowizji w razie np.żądania
  zwrotu ceny przez klienta Emitenta, oszustwa popełnionego przez klienta na Emitencie .
  Recurly nie świadczy także usług przechowywania środków pieniężnych .
  Recurly nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę, także w postaci utraconych
  zarobków, danych lub innych dóbr niematerialnych po stronie użytkownika, bez względu
  na przyczynę jej wystąpienia –czy szkoda będzie wynikała zkorzystania zusług Recurly,
  nieautoryzowanego wpływania na treść usługi, działań lub oświadczeń jakichkolwiek
  podmiotów trzecich . Niezależnie od powyższych zastrzeżeń odpowiedzialność
  odszkodowawcza została między stronami ograniczona do wysokości sumy
  wynagrodzenia zapłaconego na podstawie umowy .
  Recurly udziela LiveChat, Inc .licencji na korzystanie zjej loga, nazwy iinnych praw
  w zakresie wykorzystywania ich na stronach internetowych do identyfikacji podmiotu
  świadczącego usługę .Analogicznie, LiveChat, Inc .udziela licencji do wszelkich treści
  zamieszczanych wserwisie Recurly .
  Umowa przewiduje jednoroczny okres przedawnienia dla wszelkich roszczeń znią
  związanych .
  Ztytułu świadczenia usług Recurly pobiera opłaty zależne od wielkości obrotu .
  Umowa zGlobal Payments Direct, Inc .oraz Comerica Bank
  Umowa została zawarta wdniu 21 grudnia 2011 r.Na mocy tej umowy spółka zależna od
  Emitenta LiveChat, Inc .korzysta zobsługi kart Visa iMasterCard .Umowa objęta jest
  standardowymi warunkami obsługi kart stosownymi przez Comerica .Obsługa kart
  obejmuje w szczególności rozliczenia transakcji kartami Visa iMasterCard w związku
  zprogramem Livechat .Warunki umowy przewidują wszczególności, że LiveChat, Inc .sam
  będzie zajmował się roszczeniami ireklamacjami zgłoszonymi w związku ze sprzedażą
  rozliczaną przez kartę .LiveChat, Inc .zobowiązany jest również naprawić szkodę
  poniesioną przez Global Payments Direct iComerica Bank w związku ze sprzedażą
  rozliczaną przez kartę iwszelkimi roszczeniami (także roszczeniami osób trzecich) ztym
  związanymi .
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  21


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Warunki umowy wymieniają przypadki zwalniające Global Payments Direct oraz
  Comerica Bank od odpowiedzialności za naruszenie umowy .Ponadto odpowiedzialność
  Global Payments Direct oraz Comerica Bank ograniczona jest do średniej miesięcznej
  opłaty za usługi w okresie poprzednich 12 miesięcy lub krótszego od dnia zawarcia
  umowy .Global Payments Direct oraz Comerica Bank nie odpowiadają też za utracone
  korzyści, ani za transakcje dotyczące innych kart, jeżeli takie będą obsługiwane na
  wniosek LiveChat, Inc .iza zgodą Global Payments Direct .Global Payments Direct oraz
  Comerica Bank nie odpowiadają też za szkodę, jeżeli nie zostanie ona zgłoszona pisemnie
  wterminie 60 dni od naruszenia umowy, awprzypadku błędu billingowego, wterminie
  90 dni od daty danego dokumentu .
  Umowa po pierwszym roku odnawia się automatycznie co miesiąc, jeśli nie zostanie
  wypowiedziana przez LiveChat, Inc .uprzednio w terminie wskazanym w umowie (przy
  czym w przypadku wypowiedzenia znaruszeniem postanowień umowy, LiveChat, Inc .
  będzie zobowiązane do zapłaty kwot ustalonych według zasad określonych wumowie) .
  LiveChat, Inc .może też wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia jej przez drugą
  stronę, jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte .Global Payments Direct może także
  rozwiązać umowę (także bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia umowy przez
  Livechat ).
  Warunki umowy określają też szczegółowo zasady obciążania w określonych
  przypadkach LiveChat, Inc . kwotami transakcji (w szczególności w przypadku
  kwestionowania transakcji przez posiadacza karty), zakładania konta rezerwowego na
  zabezpieczenie roszczeń wobec LiveChat, Inc .,zasady odpowiedzialności Livechat za
  szkody instytucji finansowej wykonującej stosowne wycofanie środków na polecenie
  Global Payments Direct oraz Comerica Bank, zasady potrącenia kwot ztego konta
  irozliczenia ztym związane, oraz przewidują roczny termin na wygaśnięcie roszczenia
  LiveChat, Inc .do zwrotu środków pozostałych na takim koncie .Warunki umowy określają
  też zasady zabezpieczenia na określonych kontach Livechat oraz wskazanie instytucji
  depozytariusza prowadzącej konta Livechat na potrzeby obsługi zadłużenia ztytułu
  umowy .
  Umowa podlega prawu stanu Georgia .Spory związane zumową rozpoznawane są przez
  wskazane wwarunkach umowy sądy wstanie Georgia .
  Umowa udziela także ograniczonej licencji na użycie znaku Discover Program
  (identyfikującego karty Discover ).
  Cennik za usługi określony jest wstosownej tabeli cen .
  Informacje o zawartych umowach
  Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej
  Umowa LiveChat, Inc .zAmerican Express Company
  Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc . korzysta z usług serwisu strony
  https ://merchant .americanexpress .com w celu obsługi kart AmericanExpress .Umowa
  zawarta jest poprzez przystąpienie do wskazanego serwisu w oparciu o warunki
  stosowane przez ten serwis inie przybrała formy dokumentu .
  Koszty opłat ponoszone przez LiveChat, Inc .w związku zkorzystaniem ztego serwisu
  ustalane są woparciu oprocent obrotu –2,89 -3,20 %,zgodnie zaktualną tabelą opłat .
  Warunki korzystanie z serwisu w szczególności zawierają szereg wyłączeń
  odpowiedzialności American Express Company wobec użytkowników .Warunki te
  wyłączają w szczególności odpowiedzialność American Express Company za wszelkie
  szkody pośrednie oraz za utracone korzyści związane zkorzystaniem zserwisu .Zgodnie
  zwarunkami, American Express Company nie ponosi też odpowiedzialności za usługi
  świadczone przez usługodawców za pośrednictwem wskazanego serwisu, ani za
  informacje iprodukty oferowane za pośrednictwem serwisu lub stron podlinkowanych do
  serwisu .
  American Express Company może jednostronnie zmienić warunki korzystania zserwisu .
  Warunki serwisu podlegają prawu stanu Nowy Jork .
  22


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Umowa zLiveChat, Inc .
  W dniu 20 stycznia 2012 roku Emitent zawarł ze swoją spółką zależną LiveChat, Inc .
  umowę na mocy, której spółka zależna zobowiązała się do dalszej sprzedaży dostępu do
  systemu LiveChat klientom końcowym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki .
  Zgodnie zumową, spółka LiveChat, Inc .nabywa dostęp do systemu LiveChat od Emitenta,
  który następnie odsprzedaje klientom końcowym za cenę ustaloną przez Emitenta .
  LiveChat, Inc .nie realizuje marży na odsprzedaży dostępu do systemu LiveChat .
  Na podstawie faktur wystawionych przez LiveChat, Inc .Emitent zwraca LiveChat, Inc .
  wszystkie koszty poniesione przez LiveChat, Inc .wzwiązku zprowadzoną działalnością
  iwskazane w budżecie zaakceptowanym przez Emitenta .Zgodnie zzawartą umową,
  LiveChat, Inc .ma prawo do naliczenia marży ustalonej jako 5% wybranych kosztów
  poniesionych bezpośrednio wzwiązku ze sprzedażą, tj.kosztów obsługi płatności kartami
  kredytowymi, kosztów obsługi bankowej, kosztów obsługi księgowej ikosztów
  marketingowych .
  Rozliczenie dokonywane jest miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez
  Emitenta odpowiadającej wartości dokonanej sprzedaży oraz faktur wystawianych przez
  LiveChat, Inc .odpowiadającej wartości poniesionych kosztów powiększonych owskazaną
  powyżej marżę .Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym znak towarowy,
  pozostaje własnością Emitenta .
  Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia za
  14 dniowym okresem wypowiedzenia .
  Umowa ogranicza odpowiedzialność Emitenta do kwoty zapłaconej na rzecz LiveChat, Inc .
  przez okres 12 miesięcy .
  Za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r.przychody ze sprzedaży LiveChat, Inc .
  wyniosły 87 .913 .777 ,38 zł, ałączna wartość kosztów refakturowanych przez LiveChat,
  Inc .wyniosła 16 .048 .109 ,94 zł.Wartość opisanej powyżej marży należnej spółce
  LiveChat, Inc .wyniosła 229 .804 ,13 zł.W 2016 roku finansowym wartości te wyniosły
  odpowiednio :75 .571 .445 ,07 ,13 .514 .399 ,66 oraz 874 .608 ,00 zł.
  Informacje o zawartych umowach
  Informacja o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi
  Nie zawarto tego rodzaju transakcji .
  W okresie od 1kwietnia 2017 r.31 marca 2018 r.Spółka nie posiadała umów kredytów i
  pożyczek .
  Spółka nie posiada udzielonych pożyczek .
  W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała udzielonych lub otrzymanych poręczeń
  igwarancji .
  W 2017 roku finansowym Spółka nie posiadała umów objęcia obligacji .
  W omawianym okresie sprawozdawczym LiveChat Software S.A.nie posiadała zawartych
  umów owspółpracy lub kooperacji .
  Ubezpieczenie Chubb Tech Pro -OC Działalności Zawodowej zawarta zUbezpieczalnią
  Chubb European Group Sp.zo.o.Oddział Polska na kwotę 1mln zł(Polska) i250 tys USD
  (USA) oraz Ubezpieczenie Szkód Powstałych w następstwie roszczeń z tytułu
  Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej na kwotę 10 mln złzawartą
  zColonnade Insurance SA .
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie była stroną żadnych postępowań sądowych
  iadministracyjnych .
  Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek
  Udzielone pożyczki
  Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje
  Umowy objęcia obligacji
  Umowy o współpracy lub kooperacji
  Umowy ubezpieczenia
  23
  Informacje o transakcjach zawartych z podmiotami
  powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe
  Opis prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych [PLN] 2017/18 2016/17
  Przychody ze sprzedaży do
  LiveChat Inc 87 913 777,38 75 571 445,07
  Koszty zakupionych usług
  od LiveChat Inc 16 094 109,994 13 514 399,66


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sektor usług Software as aService, w którym działa
  spółka, rozwija się bardzo dynamicznie . Rynek
  oprogramowania typu live chat dla biznesu nie pokrywa
  się zrynkiem SaaS .Część konkurentów spółki świadczy
  swoje usługi w mniej efektywnym, tradycyjnym
  modelu .Jednak w opinii Zarządu, model SaaS ma
  zdecydowanie największe perspektywy rozwoju,
  wzwiązku ztym udział spółek świadczących usługi w
  tym modelu wcałym rynku powinien rosnąć .Zostawia
  to ogromny potencjał rozwoju dla całego sektora .
  Potencjalne wejście na rynek rozwiązań live chat
  Facebooka, choć nieprzesądzone (spółka ta prowadzi
  jedynie rozwiązania pilotażowe) może teoretycznie
  rozprowadzić do rozpropagowania tej metody
  komunikacji, aw konsekwencji do szybszego wzrostu
  rynku .
  Perspektywy rozwoju rynku na którym
  działa Grupa Rozwój produktu
  Strategia rozwoju Emitenta zakłada stałe
  izrównoważone nakłady na dalszy rozwój produktu
  LiveChat, wszczególności na:
  a) rozwój funkcjonalny aplikacji ;
  b) nowe kanały komunikacji :
  •rozwój systemu „ticketowego ” polegającego na
  zbieraniu informacji zróżnych kanałów komunikacji
  zklientem do jednego systemu zarządzania obsługą
  klienta ;funkcjonalność systemu pozwoli klientom
  na dalszą poprawę relacji na linii klient -sprzedawca,
  adocelowo, zwiększenie sprzedaży ;
  •systemy mobilne ;
  •media społecznościowe ;
  •zintegrowany komunikator ;
  c) narzędzia dla większych firm, tzw .„data driven ”.
  Budowa biznesowego ekosystemu wokół produktów
  wprowadzanych na rynek
  Budowa większej platformy komunikacyjnej,
  skupiającej wokół siebie produkty Spółki oraz inne
  narzędzia zzakresu customer service, e-commerce,
  CRM, marketing automation .
  Rozwój programu LiveChat for Developers, kierowany
  do developerów ifirm technologicznych, poprzez który
  Spółka udostępnia dokumentację produktu, niezbędną
  do tworzenia kolejnych aplikacji, bazujących na
  technologii rozwiązania LiveChat .
  Wzrost bazy klientów
  Spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost liczby
  klientów woparciu o:
  • Automatyzację działań marketingowych oraz
  marketing przychodzący („inbound marketing”) ;
  • Stałe umacnianie pozycji LiveChat w obszarze
  obsługi klienta ;
  • Dalszy rozwój programu afiliacyjnego ;
  • Rozwój nowych kanałów pozyskiwania nowych
  użytkowników .
  Strategia rozwoju Grupy
  Spółka rozwija również nowe produkty, w tym
  BotEngine, chat .iooraz KnowledgeBase .
  Akwizycje
  W dłuższej perspektywie Emitent nie wyklucza rozwoju
  poprzez selektywne akwizycje podmiotów
  zbranży obsługi klienta .
  Strategia rozwoju LiveChat
  Rozwój produktów
  Akwizycje Wzrost bazy klientów
  dywidenda
  wzrost wartości
  klienci
  silna pozycja
  efektywność
  potencjał
  rozwój produktu
  rozwój e -commerce
  bezpieczeństwo
  przewagi konkurencyjne
  kompetencje
  zespół
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  24
  W dłuższej perspektywie czasu, zasadniczy wpływ na
  wyniki Emitenta będzie miała sytuacja na globalnym
  rynku e-commerce oraz usług SaaS (software as
  aService) .
  Czynniki wpływające na wynik Spółki
  Perspektywy rozwoju


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Na perspektywy rozwoju Spółki wpływ ma szereg czynników związanych
  zperspektywami rozwoju globalnej sieci Internet, sektora e-commerce, segmentu usług
  Software as a Service (SaaS), a w szczególności zapotrzebowania na rozwiązania
  wspierające sprzedaż oraz relacje zklientem typu live chat .
  Coraz większa popularyzacja idostępność Internetu oraz wynikająca ztego popularność
  e-commerce pozytywnie wpływa na zapotrzebowania na rozwiązania live chat .Ważnym
  czynnikiem jest też dążenie przez klientów LiveChat Software do maksymalizacji
  konwersji, czyli do sytuacji w której jak najwięcej wizyt na ich stronach internetowych
  doprowadzi do dokonania realnej transakcji .Implementacja rozwiązania typu live chat
  wyraźnie przyczynia się do poprawy konwersji .Rozwiązania live chat są bardzo
  konkurencyjne pod względem skuteczności oraz kosztu wporównaniu do tradycyjnych
  metod kontaktu zklientem .
  Zgodnie zobserwacjami tradycyjne metody wymiany informacji na linii klient -sprzedawca
  jak usługi telefoniczne, zawartość stron internetowych oraz wiadomości e-mail są
  stopniowo zastępowane przez narzędzia służące do bezpośredniej inatychmiastowej
  komunikacji zklientem, m.in.usługi typu live chat .Pozwalają one na otwarcie całkowicie
  nowego kanału obsługi klienta alternatywnego do tradycyjnych form m.in.call -center .
  Wykorzystanie takiego narzędzia istotnie podnosi efektywność osób zaangażowanych
  wobsługę klienta poprzez umożliwienie jednoczesnej obsługi kilku użytkowników .
  Poza zmianami wsposobie komunikacji na linii klient -sprzedawca, naturalnym czynnikiem
  determinującym popularność oprogramowania live chat jest wartość rynku sprzedaży
  dokonywanej przez Internet .
  25
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka oraz kluczowe czynniki wpływające na perspektywy
  rozwoju Emitenta Ryzyko związane zawariami technicznymi
  Sprzedaż oprogramowania wymaga utrzymania infrastruktury informatycznej oraz
  korzystania zusług zewnętrznych dostawców rozwiązań serwerowych .W związku
  zpowyższym działalność Spółki narażona jest na ryzyko awarii oprogramowania,
  urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej .
  W celu minimalizacji ryzyka awarii w infrastrukturze informatycznej, za której bieżące
  funkcjonowanie odpowiedzialny jest LiveChat Software, wprowadzono procedury
  idziałania zapewniające archiwizację igenerowanie kopii bezpieczeństwa większości
  danych przetwarzanych przez Spółkę .
  Ryzyko związane zkoncentracją produktową
  LiveChat Software prawie wszystkie przychody uzyskuje ze sprzedaży produktu LiveChat,
  który stanowi kluczowy element modelu biznesowego Spółki .
  W przypadku istotnego spadku popytu rynkowego na produkty typu live chat oraz
  bezpośrednio produkt Spółki, np.wwyniku utraty przewagi konkurencyjnej, załamania na
  rynku lub w konsekwencji innych negatywnych wydarzeń zewnętrznych lub
  wewnętrznych, Emitent jest narażony na ryzyko spadku przychodów .
  W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent prowadzi zaawansowane prace nad
  poszerzeniem zakresu zastosowań obecnej technologii oraz rozszerzeniem oferty
  produktowej iwkonsekwencji większej dywersyfikacji przychodów .
  Ryzyko utraty Klientów
  W ramach działalności, Spółka koncentruje się na świadczeniu najwyższej jakości usług,
  niemniej jednak w związku zmożliwym wzrostem konkurencyjności rynku, nie można
  wykluczyć ryzyka istotnego odpływu Klientów .Opisany powyżej czynnik może mieć
  istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta .
  Ryzyko związane zumowami zawieranymi zKlientami
  LiveChat Software prowadząc działalność wsegmencie oprogramowania, sprzedaje swój
  produkt głównie poprzez swoją stronę internetową .Klient rozpoczyna korzystanie
  zusług Spółki po zaakceptowaniu „ogólnych warunków”, przy czym nie jest związany
  żadną umową terminową oraz nie obowiązują go terminy wypowiedzenia .
  Ryzyko szkód wizerunkowych Spółki
  Skuteczność działalności LiveChat Software oraz zdolność do konkurowania na rynku jest
  w znacznej mierze związana znieposzlakowaną opinią Spółki ioferowanych przez nią
  usług .Emitent dostrzega możliwość pojawienia się negatywnych informacji na temat jego
  produktów, które to mogą negatywnie oddziaływać na rozwój Grupy poprzez
  ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych klientów, atym samym wpływać na
  obniżenie wartości przychodów .Spółka dokłada starań w celu ograniczania możliwości
  powstawania takich sytuacji głównie poprzez dbałość onajwyższą jakość wprowadzanych
  do obrotu produktów isystemów, jednakże nie może gwarantować pełnej skuteczności
  tych działań .
  Ryzyka związane z działalnością Grupy


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Ryzyko wzakresie obciążeń publicznoprawnych działalności Emitenta
  Działalność LiveChat Software oraz zawierane przez Spółkę transakcje podlegają
  różnorakim obciążeniom publicznoprawnym wróżnych jurysdykcjach, wgłównej mierze
  w Polsce, USA ina obszarze UE .Obciążenia te mają charakter podatków, aw obrocie
  zagranicznym zkrajami innymi niż państwa UE –również ceł itym podobnych opłat .
  Wyniki działalności Spółki są wobec tego w dużej mierze uzależnione od właściwej
  realizacji odpowiednich przepisów prawa podatkowego .Niewłaściwe stosowanie
  przepisów prawa podatkowego może wiązać się znadmiernymi obciążeniami fiskalnymi
  lub znieplanowanymi, dolegliwymi konsekwencjami w postaci dodatkowych obciążeń
  odsetkowych lub mających charakter sankcji administracyjnych lub karnych, jakie mogą
  spotkać Emitenta wprzypadku zaniżania (w tym niezawinionego) wysokości danin .Spółka
  musi liczyć się również zuciążliwościami związanymi zprocedurami wymiaru powyższych
  opłat publicznoprawnych oraz kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy .
  Ryzyko związane ze znakiem towarowym
  Emitent posługuje się w obrocie nazwą „LiveChat” dla określenia oferowanych przez
  siebie produktów .Istnieje ryzyko używania przez konkurencję określeń mogących budzić
  skojarzenia znazwą stosowaną przez Emitenta itym samym wykorzystywania pozycji
  rynkowej Emitenta do sprzedaży produktów konkurencyjnych .
  Istnieje także ryzyko wystąpienia na rynku produktów onazwach zbliżonych do nazwy
  wykorzystywanej przez Emitenta, których jakość będzie niższa od produktów Emitenta .
  W razie pomylenia przez docelowego odbiorcę obu produktów, ze względu na
  podobieństwo nazw, mogłoby dojść do szkody wizerunkowej po stronie Emitenta .
  Spółka zarejestrowała znak słowno -graficzny zawierający wyrażenie „LiveChat” jako znak
  towarowy wUSA .Znak słowno -graficzny "LiveChat" został również zarejestrowany przez
  Urząd Patentowy RP .
  Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej Grupy oraz tajemnicy
  przedsiębiorstwa
  Działalność ipozycja konkurencyjna LiveChat Software jest uzależniona od zapewnienia
  całościowej ochrony unikalności rozwiązań technicznych Spółki .Grupa w ramach
  dostępnych instrumentów prawnych podejmuje działania służące ochronie własności
  intelektualnej Spółki .
  Ryzyko związane znaruszeniem praw autorskich do własności intelektualnej używanej
  przez Spółkę .
  Naruszenie praw autorskich do programów komputerowych może nastąpić wskutek
  wykorzystania w ramach oferowanego programu do komunikacji internetowej całych
  programów lub ich części, do których prawa przysługują podmiotom trzecim .Powyższa
  okoliczność może wystąpić zarówno wskutek pierwotnego nieuprawnionego
  wykorzystania (także nieświadomego) programów podlegających ochronie prawnej, jak
  też wskutek następczego wygaśnięcia uprawnienia (np .wskutek wygaśnięcia lub
  wypowiedzenia licencji) .
  26
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka związane z działalnością Grupy
  Powyższe uwagi odnoszą się także do chronionych prawnie baz danych,
  wykorzystywanych wprogramowaniu .
  Należy zaznaczyć, iżpowyższe ryzyko nie jest ryzykiem charakterystycznym wyłącznie
  dla Emitenta, ale dotyczy także szerokiej grupy podmiotów działających wtej samej co
  Emitent branży .
  Ryzyko związane zdziałalnością podmiotów wykorzystujących patenty do wymuszania
  odszkodowań (patent trolls)
  Emitent działa na rynku innowacyjnych technologii oraz rozwiązań informatycznych .
  Powyższy rynek stał się obiektem działań tzw .„trolli patentowych” – podmiotów
  nabywających patenty wyłącznie w celu dochodzenia odszkodowań za ich rzekome lub
  rzeczywiste naruszenie .Podmioty te nie wykorzystują patentów do ochrony swoich
  produktów, których najczęściej nie ma, tym samym wykorzystując system patentowy
  niezgodnie zjego przeznaczeniem, choć w granicach prawa .Powyższej sytuacji sprzyja
  specyfika amerykańskiego prawa patentowego, skłonnego przyznawać ochronę także
  rozwiązaniom onikłym stopniu innowacyjności, które w europejskim systemie prawa
  mogłyby nie podlegać ochronie .
  Istnieje zatem ryzyko podniesienia w stosunku do Emitenta roszczeń w związku
  zrzekomym naruszeniem patentu .Powyższe może rodzić po stronie Spółki ewentualne
  koszty obrony lub wydatki związane zugodą lub zapłatą żądanego odszkodowania .Należy
  zaznaczyć, iż powyższe ryzyko nie jest ryzykiem charakterystycznym wyłącznie dla
  Emitenta, ale dotyczy także szerokiej grupy podmiotów działających wobszarze nowych
  technologii .
  Ryzyko związane zwystąpieniem awarii lub ataku hakerskiego
  Emitent świadczy swoje usługi woparciu ooprogramowanie komputerowe ipołączenie
  internetowe .Dodatkowo wykorzystuje infrastrukturę należącą do podmiotów trzecich,
  np.wcelu przechowywania danych (hostingu) .
  Taki model działalności wiąże się zryzykiem wystąpienia awarii nie tylko po stronie
  Spółki, ale także poszczególnych podmiotów pełniących choćby techniczne role
  wświadczeniu usług przez Emitenta .
  Powyższe ryzyko jest ograniczane przez dobór odpowiednich partnerów, gwarantujących
  odpowiednią jakość usług .Ponadto ważnym czynnikiem jest dbałość o stosowanie
  odpowiednich środków technicznych, ich konserwację lub wymianę .
  Dodatkowo działalność polegająca na wymianie danych wsystemie teleinformatycznym
  może stać się przedmiotem ataku hakerskiego, co zaś może prowadzić do utrudnienia lub
  uniemożliwienia prawidłowego wykonywania usługi przez Emitenta .
  W celu ograniczenia możliwości wystąpienia ryzyka Emitent stosuje odpowiednie
  narzędzia zabezpieczające, współpracuje z podmiotami stosującymi właściwe
  zabezpieczenia, monitoruje funkcjonowanie systemu .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Ryzyko związane ztworzeniem własności intelektualnej
  Istnieje ryzyko związane zformą prawną, woparciu októrą członkowie zespołu świadczą
  na rzecz Spółki usługi w zakresie związanym ztworzeniem własności intelektualnej .
  Na moment sporządzenia Raportu żaden zczłonków zespołu nie świadczy na rzecz
  Emitenta usług na podstawie umowy opracę .To oznacza, że do efektów pracy tych osób
  nie stosuje się zasada wynikająca zprzepisów prawa autorskiego, że pracodawca, którego
  pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy,
  nabywa zchwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe, oraz że prawa majątkowe
  do programu komputerowego stworzonego przez pracownika
  wwyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy .
  To oznacza, że przejście majątkowych praw autorskich do utworów (w tym programów
  komputerowych) stworzonych przez członków zespołu Spółki odbywa się na ogólnych
  zasadach wynikających zprawa autorskiego wymagających zawarcia stosownej umowy
  dotyczącej przeniesienia praw .Jednocześnie przepisy prawa autorskiego wykluczają
  zawarcie umowy dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego
  rodzaju tego samego twórcy mających powstać wprzyszłości .Jednakże doktryna prawa
  autorskiego iorzecznictwo dopuszcza przenoszenie praw do utworów mających powstać
  wprzyszłości, jeżeli tylko nie narusza to zakazu zawierania umowy dotyczącej wszystkich
  utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju .W praktyce zatem wodniesieniu
  do współpracy zosobami tworzącymi utwory podlegające prawu autorskiemu występuje
  więc problem takiego sprecyzowania oznaczenia utworu przyszłego, aby umowa wtym
  zakresie była skuteczna .W przeciwnym razie w przypadku stworzenia przez członka
  zespołu Spółki utworu potrzebnego Emitentowi w jego działalności, co do którego to
  utworu nie zawarto uprzednio umowy, konieczne będzie zawieranie indywidualnej
  umowy zdaną osobą, co jest zależne także od woli tej osoby, aco tym samym może rodzić
  potencjalny spór na gruncie praw autorskich do danego utworu .
  Ryzyka prawa amerykańskiego oraz postępowań w USA ikosztów tych postępowań
  zuwagi na koncentrację prowadzenia działalności wUSA
  Emitent uzyskuje przychody ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę zależną LiveChat
  Inc .w USA .Prawo USA w znacznym stopniu nie ma charakteru prawa stanowionego
  zwłaszcza wzakresie dochodzenia roszczeń wynikających zumów ideliktów .W związku
  zpowyższym nie można całkowicie wykluczyć skierowania przeciwko Emitentowi,
  a zwłaszcza LiveChat Inc .roszczenia na przykład związanego z nieprawidłowym
  działaniem systemu LiveChat .W przypadku przegrania takiej sprawy Emitent może być
  narażony na negatywne konsekwencje finansowe . Ponadto w świetle ustaw
  zabezpieczających obrót gospodarczy w USA nie można wykluczyć pozwania przez
  podmiot amerykański bezpośrednio także Emitenta zuznaniem jurysdykcji sądów USA
  iprawa amerykańskiego .Niezależnie od powyższego prowadzenie takich postępowań
  wiązać się może dla Emitenta ze znaczącymi kosztami .
  27
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka związane z działalnością Grupy
  Emitent w celu zapobieżenia takiemu ryzyku świadczy usługi na warunkach
  prezentowanych na jego stronie internetowej, które wyłączają jego odpowiedzialność
  ztytułu zakłóceń wkorzystaniu zsystemu LiveChat .Jednakże istnieje ryzyko, że takie
  wyłączenia wcałość lub części mogą się okazać nieskuteczne .
  Ryzyko ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności kontrahentów z umów
  istotnych
  Spółka zależna Emitenta LiveChat Inc .jest stroną umów (zawieranych wdrodze procedur
  internetowych) dotyczących hostingu, rozliczeń, bramki płatności, itp .Dostawcy tych
  usług w warunkach świadczenia usług dostępnych na ich stronach internetowych
  wyłączają swoją odpowiedzialność ztytułu nieprawidłowości w działaniu .W związku
  zczym wprzypadku awarii lub innych zakłóceń istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie miał
  możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych .Emitent pragnie jednak wskazać,
  że usługi tego typu są powszechnie dostępne iistnieje łatwość w zakresie migracji do
  innego usługodawcy . Ponadto Emitent dywersyfikuje usługodawców, zwłaszcza
  wzakresie ochrony danych .
  Ryzyko podatkowe związane zcenami transferowymi zwłaszcza na gruncie prawa
  amerykańskiego
  Przychody Emitenta pochodzą ze sprzedaży na rzecz spółki zależnej LiveChat Inc .,która
  dalej sprzedaje system LiveChat do końcowych klientów .Przyjęty model współpracy
  zakłada, że przychody LiveChat Inc .opodatkowane są w USA, aprzychody Emitenta
  wPolsce .Model ten znajduje oparcie wobecnie obowiązującej umowie pomiędzy Polską
  aUSA ounikaniu podwójnego opodatkowania .Nie można jednak wykluczyć, że władze
  podatkowe USA odmiennie potraktują tę kwestię .Przy przyjęciu, że Emitent posiada
  zakład, w rozumieniu podatkowym, w USA w skrajnej postaci całość przychodów
  Emitenta byłaby opodatkowana wUSA .Jednak wcale nie jest przesądzone, że całkowite
  obciążenie podatkowe ztytułu opodatkowania przychodów Emitenta w USA byłoby
  znacząco wyższe niż to obecne .Jednocześnie wprzypadku niekorzystnych rozstrzygnięć
  organów podatkowych istnieje możliwość odmiennego ukształtowania modelu sprzedaży,
  wsposób najbardziej odpowiedni także wkontekście opodatkowania .
  Instrumenty finansowe wzakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń
  przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest
  jednostka
  Spółka nie stosuje instrumentów finansowych wcelu ograniczenia powyższych ryzyk .
  Przyjęte cele imetody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami
  zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest
  rachunkowość zabezpieczeń
  Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Ryzyko związane zsytuacją makroekonomiczną .
  Działalność Spółki uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach,
  na których są lub będą świadczone usługi, w tym przede wszystkim w Stanach
  Zjednoczonych .Wielkość realizowanej sprzedaży, apośrednio wyniki finansowe Spółki są
  uzależnione między innymi od występującego w tych krajach tempa wzrostu
  gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej ipieniężnej, poziomu inflacji,
  atakże poziomu wydatków na rozwiązania informatyczne .
  Aby zminimalizować ryzyko niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na
  prowadzoną działalność Spółka podejmuje działania w celu zwiększania swojej
  konkurencyjności poprzez rozwój technologiczny oferowanego produktu iusług .
  Ryzyko zmienności kursów walutowych
  Spółka narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, wszczególności waluty
  polskiej w relacji do dolara amerykańskiego (USD) .Ryzyko walutowe wynika
  bezpośrednio zponoszenia większości kosztów działalności wPLN oraz ze sprzedaży na
  rynkach zagranicznych, która realizowana jest wUSD .
  Zmienność kursów walutowych wpływa przede wszystkim na zmiany wartości
  przychodów oraz należności Spółki w przeliczeniu na PLN .Istnieje zatem ryzyko
  umocnienia polskiej waluty, które będzie powodować obniżenie konkurencyjności
  cenowej Spółki oraz szybszy wzrost wolumenu sprzedaży niż przychodów ze sprzedaży
  eksportowej wyrażonych w PLN, wpływając tym samym na obniżenie rentowności
  sprzedaży .
  Na zmniejszenie ekspozycji Spółki na ryzyko zmienności kursów walutowych wpływa
  ponoszenie części kosztów wUSD .
  Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie stosuje zabezpieczeń otwartych pozycji
  walutowych, aZarząd nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla
  poziomu realizowanej rentowności działalności operacyjnej .
  Ryzyko związane zrozwojem branży
  Globalny rynek SaaS znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, co wiąże się
  zdynamicznymi zmianami usług iproduktów dostępnych na rynku, atakże wysoką
  zmiennością branżowych standardów .
  W związku ztym istnieje ryzyko, iżSpółka nie będzie wstanie dostosować się do szybkich
  zmian rynkowych, co może wiązać się zpogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz
  sytuacji finansowej .
  28
  Perspektywy rozwoju
  Ryzyka związane z działalnością Grupy
  Ze względu na zewnętrzny charakter opisywanego zjawiska, Spółka nie jest w stanie
  aktywnie przeciwdziałać trendom panującym wbranży SaaS .Jednocześnie LiveChat może
  skutecznie dostosowywać swój model biznesowy do panujących w branży trendów .
  Spółka prowadzi bieżącą obserwację ianalizę rynków działalności, dopasowując ofertę
  oraz strategię rozwoju do oczekiwań użytkowników technologii oraz odkrytych nisz
  rynkowych, jednocześnie rozwijając opracowany produkt .
  Ryzyko związane zkonkurencją
  Zuwagi na fakt, że LiveChat zdecydowaną większość przychodów realizuje w Stanach
  Zjednoczonych, ryzyko ze strony otoczenia konkurencyjnego występuje przede
  wszystkim na wspomnianym rynku .Rynek SaaS wStanach Zjednoczonych charakteryzuje
  dynamiczny rozwój irosnący poziom konkurencyjności .
  Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku rozwiązania bardziej innowacyjnego lub bardziej
  efektywnego kosztowo oraz ryzyko przeznaczania przez podmioty konkurencyjne
  istotnie wyższych środków na promocję dostępnych rozwiązań lub wejście na rynek
  podmiotów posiadających dostęp do szerszej bazy klientów .Istnieje również ryzyko, że
  Spółka nie będzie wstanie wystarczająco szybko iskutecznie zareagować na zmieniające
  się otoczenie rynkowe, iw konsekwencji oferowane rozwiązania mogą być uznane za
  mniej konkurencyjne, aSpółka może utracić swoją pozycję konkurencyjną .Taka sytuacja
  może mieć negatywny wpływ na sprzedaż produktów iusług Spółki oraz wkonsekwencji
  na osiągane wyniki finansowe .LiveChat Software minimalizuje powyższe ryzyko poprzez
  systematyczną analizę otoczenia konkurencyjnego oraz konsekwentną realizację
  przyjętej strategii rozwoju w oparciu o posiadane isukcesywnie rozbudowywane
  przewagi konkurencyjne .
  Ryzyko związane zkanałami dystrybucji produktów idotarcia do nowych klientów
  Spółka realizuje strategię marketingową skoncentrowaną na minimalizacji kosztów
  zewnętrznych pozyskania nowych klientów .Dzięki temu spółka konsekwentnie
  utrzymuje wysoką rentowność prowadzonej działalności .Jednocześnie Spółka pozostaje
  wrażliwa na zmiany w wykorzystywanych kanałach dotarcia do klientów, które
  w przypadku wprowadzenia agresywnych mechanizmów monetyzacji mogą być
  wmniejszym stopniu wykorzystywane przez Spółkę do pozyskiwania nowych klientów .
  Jednocześnie ze względu na pozyskiwanie klientów dzięki działaniom bezpłatnym,
  ajednocześnie związanych zdługoterminowym budowaniem zasięgu, relacji iwizerunku,
  Spółka nie ma bezpośredniej kontroli nad ilością klientów pozyskanych w konkretnych
  miesiącach .
  Spółka efektywnie korzysta zdostępnych narzędzi ikanałów dotarcia, jednocześnie
  rozbudowując nowe kanały, dzięki czemu minimalizuje ryzyko w tym zakresie, co
  wdługim terminie przekłada się na konsekwentny wzrost bazy klientów .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  Rachunek zysków i strat
  Komentarz dotyczący czynników mających wpływ
  na wyniki finansowe
  Podstawowy wpływ na wyniki osiągane przez Grupę
  ma liczba klientów korzystających z rozwiązania
  LiveChat .
  W czwartym kwartale 2017 /2018 roku finansowego
  liczba klientów wzrosła o958 .Na koniec marca 2018
  roku liczba klientów wynosiła 24 .065 ,wobec 19 .251
  rok wcześniej (wzrost o25 %r/r) .
  Istotny wpływ na wynik ma również kurs dolara
  amerykańskiego . Grupa praktycznie wszystkie
  przychody generuje w USD, podczas gdy większość
  kosztów realizowana jest wPLN .
  Wzrost kosztów ogólnego zarządu związany jest
  z wzrostem skali działania Grupy, w tym m.in.
  Zwiększeniem zespołu wzwiązku zrealizacją nowych
  projektów oraz rozliczeniem w tej pozycji kosztów
  prowizji programu partnerskiego . Pomimo
  intensywnego wzrostu skali działalności Grupa
  pracuje nad utrzymaniem wysokiej dyscypliny
  wzakresie kontroli kosztów .
  Zmiana polityki rachunkowości
  W okresie sprawozdawczym nie zmieniano
  dobrowolnie stosowanych standardów ani
  interpretacji, za wyjątkiem ujednolicenia sposobu
  prezentacji różnic kursowych zwyceny walutowego
  konta bankowego . Różnice kursowe powstałe
  w wyniku bilansowej wyceny walutowego konta
  bankowego od bieżącego sprawozdania finansowego
  prezentowane są jako koszt finansowy, anie, jak
  wcześniej, jako element kosztu wytworzenia
  sprzedanych produktów .Zmiana prezentacji nie ma
  wpływu na wynik netto Spółki .
  29
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 89 425 925 76 254 434 + 17,3%
  Koszt własny sprzedaży 14 350 061 11 748 600 + 22,1%
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 075 864 64 505 834 + 16,4%
  Koszty sprzedaży 7 193 397 6 859 405 + 4,9%
  Koszty ogólnego zarządu 6 533 116 4 314 743 + 51,4%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 61 349 351 53 331 685 + 12,2%
  Pozostałe przychody operacyjne 19 428 19 089 + 1,8%
  Pozostałe koszty operacyjne 7 061 1 202 + 487,4%
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 361 717 53 349 572 + 15,0%
  Przychody finansowe 131 767 125 481 + 5,0%
  Koszty finansowe 1 513 849 6 670 +22596,4%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 979 636 53 468 384 + 12,2%
  Podatek dochodowy 11 674 511 10 551 433 + 10,6%
  Zysk (strata) netto 48 305 126 42 916 950 + 12,6%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  W strukturze aktywów dominują aktywa
  płynne .Wskaźniki płynności pozostają na
  bardzo wysokim poziomie i zostały
  przestawione wtabeli na str .27 .
  Poza środkami na rachunkach bankowych,
  Grupa nie posiada żadnych składników
  inwestycji ilokat kapitałowych .
  Niższy stan środków pieniężnych koniec
  2017 r.obr .,wporównaniu do stanu na koniec
  2016 r.obr .,wynika zwypłaty zaliczki na
  poczet dywidendy za rok zakończony
  31 marca 2018 r.,co nie miało miejsca wroku
  poprzednim .
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  30
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa trwałe 11 438 626 8 061 900 + 41,9%
  Wartości niematerialne i prawne 8 462 892 6 058 885 + 39,7%
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 230 790 572 413 + 115,0%
  Należności długoterminowe 187 690 40 090 + 368,2%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 937 308 152 + 1,9%
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 243 318 1 082 360 + 14,9%
  Aktywa obrotowe 37 204 881 39 470 624 -5,7%
  Zapasy - - -
  Należności z tytułu dostaw i usług 577 720 476 027 + 21,4%
  Pozostałe należności 6 334 169 4 033 751 + 57,0%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 133 807 34 749 564 -13,3%
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159 186 211 282 -24,7%
  Aktywa ogółem 48 643 508 47 532 524 + 2,3%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  31
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Kapitał (fundusz) własny 45 233 913 44 648 504 + 1,3%
  Kapitał podstawowy 515 000 515 000 -
  Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod
  wspólną kontrolą 7 311 156 893 933 + 717,9%
  Różnice kursowe z przeliczenia -74 882 7 335 -1 120,9%
  Wypłacone zaliczki na dywidendę -11 330 000 - -
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 507 513 315 287 + 61,0%
  Zysk (strata) netto roku obrotowego 48 305 126 42 916 950 + 12,6%
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Długoterminowe - - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - -
  Krótkoterminowe 3 409 595 2 884 019 + 18,2%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 807 249 2 230 794 + 25,8%
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 602 346 648 242 -7,1%
  Pozostałe zobowiązania - 4 983 -
  Pasywa ogółem 48 643 508 47 532 524 + 2,3%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja pieniężna
  tys. PLN
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  32
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Zysk (strata) brutto 59 979 636 53 468 384 + 12,2%
  Korekty razem, w tym m.in.: -11 404 271 -10 263 773 +11,1%
  Amortyzacja 2 469 250 1 693 200 +45,8%
  Podatek dochodowy zapłacony -11 963 498 -11 058 540 +8,2%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 48 575 366 43 204 610 +12,4%
  Otrzymane odsetki 131 480 118 811 + 10,7%
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 685 103 -3 977 792 +42,9%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -5 553 623 -3 858 980 +43,9%
  Dywidendy wypłacone -47 637 500 -27 810 000 + 71,3%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -47 637 500 -27 810 000 + 71,3%
  Przepływy pieniężne netto razem -4 615 757 11 535 630 -140,0%
  Środki pieniężne na początek okresu 34 749 564 23 213 934 + 49,7%
  Środki pieniężne na koniec okresu 30 133 807 34 749 564 -13,3%
  34 750
  30 002
  +48 575
  -5 685
  -47 638
  Gotówka
  01.04.2017
  Przepływy
  pieniężne
  z działalności
  operacyjnej
  Przepływy
  pieniężne
  z działalności
  inwestycyjnej
  Przepływy
  pieniężne
  z działalności
  finansowej
  Gotówka
  31.03.2018


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Zgodnie z aktualną polityką dywidendy, opisaną
  w Prospekcie Emisyjnym Spółki, Zarząd LiveChat
  Software S.A. będzie rekomendował Walnemu
  Zgromadzeniu wypłatę całości zysku za dany rok
  obrotowy w formie dywidendy, chyba że pojawią się
  okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce
  iakcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata
  dywidendy .
  W 2017 roku finansowym podstawowe czynniki finansowe Grupy kształtowały się następująco :
  Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 82 ,3%,rentowność EBITDA 71 ,4%,rentowność na działalności operacyjnej (EBIT)
  68 ,6%arentowność netto 54 ,0%.
  W tym okresie rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 106 ,8%arentowność aktywów (ROA) 99 ,3%.
  W ocenia Zarządu uzyskane rentowności są bardzo wysokie iw kolejnych okresach pozostaną na zbliżonym, wysokim
  poziomie .
  *Definicje wskaźników zamieszczone zostały na str .50
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka
  nie przeprowadziła emisji akcji .
  Opis wykorzystania przez Emitenta
  wpływów z emisji
  Polityka dywidendy Podstawowe wskaźniki*
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników skonsolidowanych
  Grupa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych .
  Opis istotnych pozycji pozabilansowych
  33
  Prognoza finansowa Grupy
  Zarząd spółki nie opublikował prognoz finansowych na
  rok obrotowy 2017 /18 .
  2017/18 2016/17
  Rentowność sprzedaży brutto 82,3% 84,6%
  Rentowność EBITDA 71,4 % 72,2%
  Rentowność operacyjna 68,6 % 67,0%
  Rentowność netto 54,0% 56,3%
  Rentowność kapitałów własnych 106,8% 96,1%
  Rentowność aktywów 99,3% 90,3%
  Wskaźnik płynności bieżącej 10,9 13,7
  Wskaźnik płynności szybkiej 10,9 13,7
  Wskaźnik płynności gotówkowej 8,8 12,0


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  Rachunek zysków i strat
  34
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 89 425 925 76 254 434 +17%
  Koszt własny sprzedaży 14 139 951 11 835 497 +19%
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 75 285 974 64 418 936 +17%
  Koszty sprzedaży 7 193 397 6 859 405 +5%
  Koszty ogólnego zarządu 6 533 116 4 314 743 +51%
  Zysk (strata) ze sprzedaży 61 559 461 53 244 788 +16%
  Pozostałe przychody operacyjne 19 428 19 089 +2%
  Pozostałe koszty operacyjne 7 061 1 202 +487%
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 571 828 53 262 675 +16%
  Przychody finansowe 131 767 125 481 +5%
  Koszty finansowe 1 955 751 111 998 +1 646%
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 747 844 53 276 157 +12%
  Podatek dochodowy 11 674 511 10 551 433 +11%
  Zysk (strata) netto 48 073 333 42 724 724 +13%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  35
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Aktywa trwałe 11 440 283 8 063 557 +42%
  Wartości niematerialne i prawne 8 462 892 6 058 885 +40%
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 230 790 572 413 +115%
  Należności długoterminowe 187 690 40 090 +368%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 313 937 308 152 +2%
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 557 255 1 390 512 +12%
  Aktywa obrotowe 36 493 657 38 752 747 -6%
  Zapasy 84 902 12 237 +594%
  Należności z tytułu dostaw i usług 1 374 251 943 965 +46%
  Pozostałe należności 6 249 267 4 021 515 +55%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 626 051 33 563 749 -15%
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159 186 211 282 -25%
  Aktywa ogółem 47 933 940 46 816 304 +2%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja majątkowa –struktura aktywów i pasywów
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  36
  [PLN] 31 marca 2018 r. 31 marca 2017 r. Zmiana
  Kapitał (fundusz) własny 44 569 490 44 133 656 +1%
  Kapitał podstawowy 515 000 515 000 -
  Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod
  wspólną kontrolą 7 311 156 893 933 +718%
  Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 -
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 0 0 -
  Zysk (strata) netto roku obrotowego 48 073 333 42 724 724 -14%
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego -11 330 000 0 -
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 364 450 2 682 647 +25%
  Długoterminowe 0 0 -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 -
  Krótkoterminowe 1 712 150 1 294 373 +32%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 109 804 641 148 +73%
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 602 346 648 242 -7%
  Pozostałe zobowiązania 0 4 983 -100%
  Rozliczenia Międzyokresowe 1 652 300 1 388 275 +19%
  Pasywa ogółem 47 933 940 46 816 304 +2%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Sytuacja pieniężna
  tys. PLN
  Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software
  Prezentacja wyników jednostkowych
  37
  [PLN] 2017/18 2016/17 Zmiana
  Zysk (strata) brutto 59 747 844 53 276 157 +12%
  Korekty razem, w tym m.in.: 180 092 -185 060 -197%
  Amortyzacja 2 469 334 1 693 200 +46%
  Podatek dochodowy zapłacony 11 674 511 10 551 433 +11%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej 48 253 425 42 539 664 +13%
  Otrzymane odsetki 131 480 0 -
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 685 103 3 977 792 +43%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -5 553 623 -3 977 792 +40%
  Dywidendy wypłacone 47 637 500 27 810 000 +71%
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej -47 637 500 -27 810 000 +71%
  Przepływy pieniężne netto razem -4 937 698 10 751 873 -146%
  Środki pieniężne na początek okresu 33 563 749 22 811 877 +47%
  Środki pieniężne na koniec okresu 28 626 051 33 563 749 -15%


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Informacje o akcjach i akcjonariacie
  Na dzień sporządzenia raportu na kapitał zakładowy
  Emitenta składało się 25 .750 .000 (dwadzieścia pięć
  milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy)
  wyemitowanych iwpełni opłaconych akcji zwykłych na
  okaziciela w tym : 25 .000 .000 (dwadzieścia pięć
  milionów) akcji serii Ai750 .000 (siedemset pięćdziesiąt
  tysięcy) akcji serii B.Wartość nominalna każdej akcji
  Emitenta wynosi 0,02 (dwa grosze) zł.
  Struktura kapitału zakładowego
  Niektórzy Akcjonariusze zawarli porozumienie co do wspólnego głosowania :
  Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący ,które tworzą :Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub
  Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski .
  38
  Akcjonariusz Liczba głosów
  na WZ
  Udział w głosach
  na WZ
  Nationale -Nederlanden Powszechne
  Towarzystwo Emerytalne 1 425 000 5,53%
  Porozumienie akcjonariuszy –Podmiot
  dominujący, w tym powyżej 5 proc: 12 129 282 47,10%
  Mariusz Ciepły 4 010 000 15,57%
  Maciej Jarzębowski 3 010 000 11,69%
  Jakub Sitarz 3 010 000 11,69%
  Pozostali 12 195 718 47,36%
  RAZEM 25 750 000 100,00%
  Struktura akcjonariatu


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Informacje o akcjach i akcjonariacie
  W trakcie 2017 roku finansowego doszło do poniższych zmian wakcjonariacie Spółki .
  W dniu 12 września 2017 r.Spółka otrzymała zawiadomienie od Copernicus Capital
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.informację orozpoczęciu procedury ABB
  (procedura przyśpieszonej księgi popytu) przez instytucje działające na rzecz funduszu
  NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty osoby bliskiej względem pana Andrzeja
  Różyckiego pełniącego wtedy funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
  oraz innego akcjonariusza Spółki .
  Zgodnie zzawiadomieniami otrzymanymi przez spółkę, wefekcie tych transakcji łączny
  stan posiadania zarządzanych przez Copernicus TFI spadł poniżej 5%Głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki .
  Przed transakcją FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.368 .193 akcji
  reprezentujących 5,31 % kapitału spółki, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  posiadał 311 .521 akcji reprezentujących 1,21 % akcji spółki, Napoleon Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty posiadał 540 .367 akcji reprezentujących 2,10 %kapitału spółki,
  Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji posiadał 196 akcji reprezentujących
  0,0008 %kapitału spółki, Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  nie posiadał akcji spółki .
  Po przeprowadzeniu transakcji FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada
  2.000 akcji reprezentujących 0,01 % kapitału spółki, Napoleon Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty nie posiada akcji Spółki, Copernicus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty posiada 3.000 akcji spółki reprezentujących 0,01 %kapitału spółki .
  Łącznie, po przeprowadzeniu transakcji, fundusze zarządzane przez Copernicus TFI
  iwymienione w notyfikacji, posiadają łącznie 316 .717 akcji reprezentujących 1,2308 %
  kapitału spółki iuprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu .
  Równocześnie LiveChat Software otrzymał informacje od członków Porozumienia
  Dominującego (kontrolującego), zgodnie zktórym jego członkowie :Mariusz Ciepły
  (prezes zarządu), Maciej Jarzębowski (przewodniczący rady nadzorczej),
  Jakub Sitarz (członek rady nadzorczej), wramach wspomnianej procedury ABB, dokonali
  zakupu akcji Emitenta .Zgodnie zprzekazanymi informacjami każdy ze wspomnianych
  członków Porozumienia nabył po 10 .000 akcji Emitenta wcenie 45 złza sztukę .
  39
  Zmiany w strukturze akcjonariatu


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu
  LiveChat Software S.A. pobierane w okresie od
  1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.:
  Zarząd reprezentuje Spółkę iprowadzi sprawy Spółki .
  Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek
  handlowych, Statutu Spółki, uchwał Rady Nadzorczej,
  uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Zarządu
  oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa .
  Zarząd wykonuje obowiązki kolegialnie, podejmując
  uchwały na posiedzeniach Zarządu .Uchwały zapadają
  zwykłą większością głosów .W razie równości głosów
  decyduje głos Prezesa Zarządu .
  Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest
  obecna co najmniej połowa członków Zarządu, w tym
  Prezes Zarządu .
  Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w
  miesiącu .Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu lub w
  razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny
  członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu .
  Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez
  formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu Zarządu są
  obecni wszyscy członkowie Zarządu .
  Posiedzenia Zarządu zwołuje się na żądanie każdego z
  członków Zarządu z porządkiem posiedzenia
  wskazanym przez wnioskodawcę .Na takim posiedzeniu
  Zarządu mogą być rozpoznawane również inne sprawy,
  oile zostaną zamieszczone wporządku obrad .
  Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu
  lub inny członek wskazany przez Prezesa Zarządu,
  awrazie ich braku inny Członek Zarządu .
  Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu za
  pośrednictwem środków komunikowania na odległość .
  W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby
  zaproszone przez Prezesa Zarządu .
  Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem
  Zarządu w drodze głosowania pisemnego lub
  głosowania przy użyciu środków komunikowania na
  odległość .
  Zasady działania Zarządu zostały szczegółowo opisane
  w Statucie Spółki oraz Regulaminie Zarządu, których
  pełny tekst dostępny jest na stronie
  www .livechatsoftware .pl.
  Władze Grupy Kapitałowej
  Na dzień sporządzania sprawozdania Zarząd LiveChat
  Software S.A.był dwuosobowy awjego skład wchodzili :
  W trakcie 2017 roku finansowego Zarząd pracował
  w takim samym składzie w którym nie zaszły żadne
  zmiany .
  Mariusz Ciepły jest jednym zzałożycieli igłównych
  akcjonariuszy spółki LiveChat Software . Funkcję
  Prezesa Zarządu pełni od 2010 r. Posiada
  wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera
  informatyki), ukończył informatykę (specjalizacja :
  inżynieria systemów informatycznych) na Wydziale
  Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu .
  Jest też członkiem rad nadzorczych spółek
  Time Solutions sp.zo.o.oraz Wakepark S.A.
  Urszula Jarzębowska od 2010 r.pełni funkcję Członka
  Zarządu LiveChat Software S.A.Ze spółką jest związana
  od 2002 r.Posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
  ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara
  Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki
  Narodowej, gdzie pracę magisterską obroniła
  w Katedrze Rachunkowości i Controlingu
  Przedsiębiorstw .W trakcie pracy zawodowej ukończyła
  także studia podyplomowe na kierunku Controling
  w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na
  kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
  (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego
  wWarszawie .Doświadczenie zbierała m.in.wfirmach
  Bankier .ploraz Internet Works .
  Skład osobowy Zarządu Spółki Wysokość wynagrodzeń
  Imię i nazwisko Funkcja
  Mariusz Ciepły Prezes Zarządu
  Urszula Jarzębowska Członek Zarządu
  40
  Nazwisko i imię Funkcja Wynagrodzenie
  Mariusz Ciepły Prezes Zarządu 216 000
  Urszula Jarzębowska Członek Zarządu 144 000
  RAZEM - 360 000
  Zasady działania Zarządu
  ŁAD
  KORPORACYJNY
  AKCJONARIUSZE
  STATUT SPÓŁKI
  WZA
  ZARZĄD
  RADA NADZORCZA
  ZASADY
  JAKOŚĆ
  TRANSPARENTNOŚĆ
  INTERESARIUSZE
  WSPÓŁPRACA
  ZAUFANIE


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Michał Markowski jest absolwentem Politechniki
  Wrocławskiej, gdzie ukończył równolegle informatykę
  oraz zarządzanie finansami .Na tej uczelni uzyskał
  również doktorat z dziedziny Informatyki .Uzyskał
  międzynarodowe kwalifikacje zdziedziny finansów –
  ACCA .
  Karierę zawodową zaczynał w 2003 roku prowadząc
  własny biznes itworząc autorskie oprogramowanie do
  zarządzania szkołami .W latach 2007 – 2010 był
  odpowiedzialny w firmie InsERT za tworzenie
  oprogramowania finansowo –kadrowego dla małych
  iśrednich firm .W Deloitte, w latach 2010 –2012
  prowadził projekty z dziedziny modelowania
  finansowego idue diligence .Następnie od maja 2012
  doradzał Ministrowi Skarbu Państwa m.in. przy
  projekcie konsolidacji sektora chemicznego (powstanie
  Grupy Azoty) oraz tworzył Program Inwestycje Polskie
  (obecnie Polski Fundusz Rozwoju) .W latach 2014 –
  2016 odpowiedzialny za strategię Giełdy Papierów
  Wartościowych . Od października 2016 prowadzi
  transakcje M&A wProService Finteco .
  Michał Markowski spełnia kryteria niezależnego
  Członka Rady Nadzorczej .
  Marcin Mańdziak posiada wykształcenie wyższe
  magisterskie .Jest absolwentem Prawa na Wydziale
  Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
  Wrocławskiego . Od 10 lat związany z rynkiem
  kapitałowym . Był współtwórcą oraz długoletnim
  wiceprezesem zarządu M.W.Trade S.A.,która jako
  pierwsza przeniosła notowania zrynku Newconnect na
  rynek główny GPW .Od 2013 roku prezes igłówny
  akcjonariusz EFM S.A. Jednocześnie prowadzi
  firmę Arandela Marcin Mandziak ,świadczącą usługi
  doradcze . Członek Rady Nadzorczej Venture
  Incubator SA .
  Marcin Mańdziak spełnia kryteria niezależnego
  Członka Rady Nadzorczej .
  Poniższa tabelka przedstawia liczbę akcji będących
  w posiadaniu osób zarządzających inadzorujących na
  dzień przekazania sprawozdania .
  Władze Grupy Kapitałowej
  Na dzień 31 marca 2018 r.skład Rady Nadzorczej
  LiveChat Software S.A.wyglądał następująco :
  Maciej Jarzębowski posiada wykształcenie średnie
  (technik zbiorowego żywienia) .Ukończył Technikum
  Gastronomiczne we Wrocławiu .W latach 1999 –2001
  pełnił funkcję Prezesa Zarządu współce Bankier .pl, w
  okresie 2001 -2006 był Prezesem Zarządu spółki
  Internet Works .Do 2010 r.pełnił funkcję Prezesa
  Zarządu wLiveChat Software S.A.
  Jakub Sitarz posiada wykształcenie wyższe
  magisterskie . Ukończył Informatykę na Wydziale
  Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu .
  Pełni funkcję kluczowego doradcy do spraw technologii .
  Marta Ciepła jest absolwentką Uniwersytetu
  Przyrodniczego we Wrocławiu oraz studiów
  podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami
  ludzkimi .Od ponad dziesięciu lat związana rynkiem ITw
  zakresie rekrutacji iselekcji kadry IT.HR manager
  odpowiedzialny za doradztwo w zakresie budowania
  zespołów poszczególnych działów spółki .
  41
  Skład osobowy Rady Nadzorczej
  Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji
  Mariusz Ciepły Prezes Zarządu 4 010 000
  Urszula
  Jarzębowska Członek Zarządu 1 210 250
  Maciej
  Jarzębowski
  Przewodniczący
  Rady Nadzorczej 3 010 000
  Jakub Sitarz Członek Rady
  Nadzorczej 3 010 000
  Imię i nazwisko Funkcja
  Maciej Jarzębowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marcin Mańdziak Członek Rady Nadzorczej
  Jakub Sitarz Członek Rady Nadzorczej
  Marta Ciepła Członek Rady Nadzorczej
  Michał Markowski Członek Rady Nadzorczej
  Akcje w posiadaniu osób zarządzających
  i nadzorujących


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Władze Grupy Kapitałowej
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
  działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności .
  Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów
  Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał
  Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej
  oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa .
  Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
  Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego .
  Rada Nadzorcza może również wybrać Sekretarza .
  Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co
  najmniej trzy razy wroku obrotowym .
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący
  Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący . Posiedzenie Rady jest
  zwoływane przez Przewodniczącego Rady zwłasnej
  inicjatywy, bądź na wniosek któregokolwiek zczłonków
  Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki .Jeżeli
  Przewodniczący na żądanie członka Rady Nadzorczej
  nie zwoła posiedzenia w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady
  Nadzorczej upoważniony jest wnioskodawca .
  W zaproszeniu do udziału wposiedzeniu należy podać
  miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz
  planowany porządek obrad posiedzenia Rady .
  Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć
  bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy
  członkowie Rady, anikt nie sprzeciwia się odbyciu
  posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad .
  Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się
  Sekretarzowi Rady Nadzorczej jeżeli został wybrany
  oraz wczęści organizacyjnej Zarządowi Spółki .
  42
  Zasady działania Rady Nadzorczej
  Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez
  zwołującego posiedzenie . Proponowany porządek
  obrad winien uwzględniać wnioski Zarządu zgłoszone
  pod obrady Rady Nadzorczej . Porządek obrad
  podawany przez Przewodniczącego na początku obrad
  każdego posiedzenia Rady .Każdy zczłonków Rady po
  otwarciu posiedzenia ma prawo żądać dodania do
  porządku obrad dodatkowego punktu .Żądanie takie
  poddawane jest przez Radę głosowaniu .
  Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący
  Rady, a w przypadku jego nieobecności -
  Wiceprzewodniczący .Posiedzenia Rady Nadzorczej są
  protokołowane . Protokół z posiedzenia Rady
  Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady lub wrazie jego
  nieobecności inna osoba wskazana przez
  Przewodniczącego, awprzypadku jego nieobecności –
  Wiceprzewodniczącego .
  Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w
  posiedzeniu Rady bezpośrednio lub za pośrednictwem
  środków porozumiewania się na odległość .
  Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu lub
  inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady,
  gdy zostaną na nie zaproszeni, zwyłączeniem spraw
  dotyczących ich osobiście .
  Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad
  posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez
  Członków Rady zgłaszających wniosek oumieszczenie
  danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady,
  Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego
  wskazaną .
  Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują
  wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady
  nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady .
  Niezależnie od momentu podpisania protokołu
  zposiedzenia Rady, podejmowane uchwały są ważne
  z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia
  wyników głosowania ioznajmienia oprzyjęciu uchwały .
  Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu
  nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed
  podpisaniem protokołu .Uwagi co do treści powinny być
  zgłaszane wformie pisemnej .
  Czas trwania obrad, ilość idługość przerw, czas trwania
  zabierania głosu wdyskusji iinne kwestie proceduralne
  ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący
  prowadzący posiedzenie pod nieobecność
  Przewodniczącego .
  Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
  zaproszenie wszystkich członków Rady zco najmniej
  tygodniowym wyprzedzeniem . Posiedzenia Rady
  Nadzorczej są ważne, jeżeli na posiedzeniu jest obecna
  co najmniej połowa jej członków, wliczając to członków,
  którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem
  środków bezpośredniego komunikowania się na
  odległość .
  Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością
  głosów oddanych .W przypadku równej ilości głosów
  rozstrzyga głos Przewodniczącego .
  Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również
  podejmowane w drodze pisemnego głosowania za
  pośrednictwem innego członka Rady lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość .
  Przewodniczący Rady określa tryb, w jakim głosy
  członków Rady Nadzorczej mają być przekazane
  iodnotowane .Uchwała podjęta w tym trybie jest
  ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  zostali powiadomieni otreści Projektu Uchwały .Każdy
  członek Rady jest zobowiązany do potwierdzenia
  swojego głosu wpostaci złożenia podpisu pod uchwałą,
  nie później niż na następnym posiedzeniu Rady .Odpisy
  uchwały podjęte wdrodze korespondencyjnej dołącza
  się do protokołów z posiedzeń Rady wraz ze
  stwierdzeniem wyników głosowania .
  Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wskazany
  przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej powinien
  uczestniczyć wWalnych Zgromadzeniach .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Główne założenia polityki świadczenia przez firmę
  audytorską przeprowadzającą badanie, przez
  podmioty powiązane ztą firmą audytorską oraz przez
  członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
  niebędących badaniem
  • Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, biegły
  rewident lub firma audytorska, przeprowadzający
  ustawowe badania Spółki lub podmiot powiązany
  zfirmą audytorską, ani żaden zczłonków sieci, do
  której należy biegły rewident lub firma audytorska,
  nie mogą świadczyć bezpośrednio, ani pośrednio na
  rzecz Spółki, ani jednostek powiązanych, żadnych
  zabronionych usług nie będących badaniem
  sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji
  finansowej .
  • Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane
  wart .136 ust .2Ustawy obiegłych rewidentach .
  • Świadczenie usług októrych mowa wust .2możliwe
  jest jedynie w zakresie niezwiązanym zpolityką
  podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez
  Komitet Audytu oceny zagrożeń izabezpieczeń
  niezależności iwyrażeniu zgody przez Komitet
  Audytu .
  • W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu
  wydaje wytyczne dotyczące usług, które nie będąc
  badaniem, mogą być zamawiane przez Spółkę w
  firmie audytorskiej, podmiocie powiązanym zfirmą
  audytorską lub będącym członkiem sieci danej firmy
  audytorskiej .
  Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do
  przeprowadzenia badania spełniania obowiązujące
  warunki prawne iwewnętrzne regulacje .
  W roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r.
  odbyły się 2posiedzenia komitetu audytu .
  Władze Grupy Kapitałowej
  43
  Komitet Audytu
  Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy
  audytorskiej do przeprowadzenia badania
  • Wyboru podmiotu uprawnionego do badania
  dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie
  rekomendacji Komitetu Audytu
  • Zakazane jest wprowadzanie klauzul umownych,
  które nakazywałyby Radzie Nadzorczej wybór
  podmiotu uprawnionego do badania spośród
  określonej kategorii lub wykazu podmiotów
  uprawnionych do badania
  • Komitet Audytu na etapie przygotowania
  rekomendacji oraz Rada Nadzorcza podczas
  dokonywania finalnego wyboru podmiotu
  uprawnionego do badania, kierują się następującymi
  wytycznymi :
  a) Potwierdzeniem bezstronności iniezależności
  podmiotu ;
  b) Ceną zaproponowaną przez podmiot
  uprawniony do badania ;
  c) Dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w
  badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania
  publicznego oraz badaniu sprawozdań jednostek
  opodobnym profilu działalności ;
  d) Możliwością zapewnienia świadczenia
  wymaganego zakresu usług ;
  e) Kwalifikacjami zawodowymi idoświadczeniem
  osób, które będą bezpośrednio zaangażowane
  wprowadzone badanie .
  19 grudnia 2017 r.Rada Nadzorcza powołała Komitet
  Audytu wskładzie :
  W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu
  wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących
  przepisach .
  Powołany wramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu
  spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe
  wymagania określone w ustawie o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym
  Ustawowe kryteria niezależności spełniają :
  Marcin Mańdziak iMichał Markowski .
  Michał Markowski posiada wiedzę iumiejętności
  w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
  finansowych .Michał Markowski ukończył studia na
  kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa na
  Politechnice Wrocławskiej oraz posiada kwalifikację
  ACCA .
  Jakub Sitarz posiada wiedzę iumiejętności zzakresu
  branży, w której działa Spółka .Jakub Sitarz ukończył
  studia na kierunku informatyka na Politechnice
  Wrocławskiej oraz posiada ponad 15 -letnie
  doświadczenie w pracy w Spółce jako Manager ds.
  technologii .
  Firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe
  nie świadczyła na rzecz Spółki innych dozwolonych
  usług niebędących badaniem .
  Imię i nazwisko Funkcja
  Marcin Mańdziak Przewodniczący Komitetu Audytu
  Michał Markowski Zastępca Przewodniczącego
  Komitetu Audytu
  Jakub Sitarz Sekretarz Komitetu Audytu


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  Nagrody, wyróżnienia i osiągnięcia
  44
  Na koniec 2017 roku obrotowego Spółka
  współpracowała na stałe z84 osobami .Największe
  zespoły tworzą programiści oraz dział obsługi klienta,
  pracujący wmodelu 24 /7.Następnie dział marketingu
  oraz najmniejszy zespół : Zarząd, dział finansów
  iadministracji .W zarządzie zasiadają osoby od wielu lat
  pracujące nad projektem LiveChat .
  Informacja o zatrudnieniu
  Produkt LiveChat Software został uznany za najlepszy
  wswojej kategorii wrankingu “The top 20 most popular
  Live Chat Software 2017 ”,przygotowywany przez
  Capterra .Rozwiązanie zdobyło także tytuł lidera
  wrankingu, prowadzonym przez serwis GetApp .
  W ogłoszonym wmarcu 2018 r.przez serwis G2Crowd :
  Grid ® Report for Live Chat |Spring 2018 ,LiveChat
  Software zajął pierwsze miejsce w kategoriach :
  Enterprise Grid ® Report for Live Chat |Spring 2018 ,
  Mid -Market Grid ®Report for Live Chat |Spring 2018
  oraz Usability Index for Live Chat |Spring 2018 .
  W maju 2017 r.LiveChat Software znalazł się wśród 10
  spółek, którym redakcja dziennika „Rzeczpospolita”
  przyznała tytuły „Najbardziej Dynamiczna Spółka –
  Przyszłość Polskiej Gospodarki” .
  Również w maju 2017 r.LiveChat Software zdobył
  wyróżnienie SalesTech Award .Rozwiązanie LiveChat
  zostało uznane za najlepsze w kategorii „Customer
  Engagement” .Nagrody SalesTech są przeznaczone dla
  najlepszych firm iproduktów technologicznych, które
  wspierają proces sprzedaży .
  W kwietniu 2018 r.Spółka zajęła IImiejsce wkonkursie
  „Rekiny Biznesu” wkategorii „Eksporter roku 2017 ”.
  Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych
  Spółki została wybrana spółka HLB M2 Spółka
  zograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp.k
  zsiedzibą w Warszawie, ul.Rakowiecka 41 /27 ,firma
  audytorska numer 4123 .
  Umowa o badanie Sprawozdań finansowych Spółki
  została zawarta 9kwietnia 2018 r.iobejmuje badanie
  sprawozdania za okres od 1 kwietnia 2017 r.do
  31 marca 2018 r.Wyboru firmy audytorskiej dokonała
  Rada Nadzorcza Spółki .
  Wynagrodzenie firmy audytorskiej zostało
  przedstawione w nocie nr 22 Skonsolidowanego
  Sprawozdania Finansowego .
  W minionym roku obrotowym firma audytorska
  wykonała na rzecz spółki usługi : badanie
  jednostkowego i skonsolidowanego rocznego
  sprawozdania finansowego oraz przegląd
  idobrowolne badanie śródrocznego sprawozdania
  finansowego .
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie była stroną
  żadnych postępowań sądowych iadministracyjnych .
  Brak jest zagadnień iwymogów związanych zochroną
  środowiska, które mogą mieć istotny wpływ na
  działalność Grupy Kapitałowej .
  Firma audytorska
  Opis prowadzonych postępowań
  sądowych i administracyjnych
  Zagadnienia dotyczące środowiska
  naturalnego


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania
  sprawozdań finansowych iskonsolidowanych sprawozdań finansowych .
  Implementowane przez Emitenta rozwiązania mają za zadanie zapewnienie kompletności
  przetwarzania danych finansowych, zachowania ich poprawności arytmetycznej,
  zapewnienia że ujmowane wsprawozdaniach finansowych operacje faktycznie wystąpiły
  oraz zapewnienia właściwej autoryzacji rejestrowanych operacji .
  Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
  uprawnienia kontrolne, wraz zopisem tych uprawnień .
  Specjalne uprawnienia kontrolne nie występują .
  Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
  ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
  głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie
  z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane
  zpapierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych .
  Nie występują .
  Opis zasad dotyczących powoływania iodwoływania osób zarządzających oraz ich
  uprawnień, wszczególności prawo do podjęcia decyzji oemisji lub wykupie akcji .
  Członkowie Zarządu powoływani iodwoływani są przez Radę Nadzorczą .Statut Emitenta
  nie przewiduje możliwości podwyższania kapitału zakładowego Emitenta w ramach
  kapitału docelowego iEmitent nie posiada akcji wkapitale autoryzowanym (docelowym) ;
  Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta .
  Statut Spółki może być zmieniony wdrodze Uchwały Walnego Zgromadzenia .
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia ijego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
  akcjonariuszy isposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
  regulaminu Walnego Zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile
  informacje wtym zakresie nie wynikają wprost zprzepisów prawa .
  Walne Zgromadzenia akcjonariuszy LiveChat Software S.A.odbywają się na podstawie
  Kodeksu spółek handlowych iStatutu spółki .Zgodnie ze statutem Walne Zgromadzenie
  może uchwalić regulamin .Zasady działania Walnego Zgromadzenia są regulowane przed
  Kodeks spółek handlowych .
  Prawa iobowiązki Akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek handlowych,
  Ustawa oObrocie, Ustawa oOfercie oraz Statut .W szczególności :
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami ;
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym
  w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym, który zostanie przeznaczony uchwał ąWalnego Zgromadzenia do
  wypłaty na rzecz akcjonariuszy Emitenta (prawo do dywidendy) ;
  45
  Inne informacje
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo objęcia akcji Emitenta nowej emisji
  wstosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru) ;
  • wprzypadku likwidacji Emitenta, każda Akcja upoważnia do proporcjonalnego udziału
  w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
  Emitenta ;
  • akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach .Każda Akcja daje
  prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu ;
  • prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także
  akcjonariuszom Emitenta reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego
  Emitenta lub co najmniej połowę ogółu głosów wEmitencie ;
  • akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedn ądwudziest ą
  kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia iumieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego
  Zgromadzenia ;
  • akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedn ądwudziest ą
  kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw
  wporządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ;
  • akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedn ądwudziest ą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  Emitentowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które maj ązostać wprowadzone do porządku obrad ;
  • każdy akcjonariusz Emitenta ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków
  wsprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ;Zarząd
  jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Emitenta, podczas obrad Walnego
  Zgromadzenia, na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to
  uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia ;
  • akcjonariuszom Emitenta, reprezentującym co najmniej jedn ąpiątą kapitału
  zakładowego, przysługuje prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze
  głosowania oddzielnymi grupami ;
  • akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego
  Zgromadzenia ;
  • zgodnie zart .84 Ustawy oOfercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
  Emitenta, posiadających co najmniej 5%ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie
  może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta,
  określonego zagadnienia związanego zutworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego
  spraw .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  Ocena, wraz zjej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze
  szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się zzaciągniętych zobowiązań,
  oraz określenie ewentualnych zagrożeń idziałań, jakie emitent podjął lub zamierza
  podjąć wcelu przeciwdziałania tym zagrożeniom .
  Ryzykiem wtym obszarze zarządza bezpośrednio Zarząd .W jego ocenie wysoka płynność
  Spółki ibrak znaczących zobowiązań znacząco minimalizują ryzyko utraty płynności iinne
  ryzyka związane zzarzadzaniem zasobami finansowymi .
  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, wtym inwestycji kapitałowych,
  wporównaniu do wielkości posiadanych środków, zuwzględnieniem możliwych zmian
  wstrukturze finansowania tej działalności .
  Bieżące inwestycje są prowadzone głównie w zakresie rozwijania produktu isą
  finansowane ze środków własnych .Zarząd obecnie nie przewiduje innych inwestycji oraz
  zmiany wstrukturze finansowania .
  Ocena czynników inietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik zdziałalności za rok
  obrotowy, zokreśleniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na
  osiągnięty wynik .
  Na wynik roku finansowego 2017 nie miały wpływu czynniki izdarzenia nietypowe .
  Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta ijego
  grupą kapitałową .
  Nie wystąpiły tego rodzaju zmiany .
  Wszelkie umowy zawarte między emitentem aosobami zarządzającymi, przewidujące
  rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia zzajmowanego stanowiska
  bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje zpowodu
  połączenia emitenta przez przejęcie .
  Spółka nie ma tego rodzaju umów .
  Informacje osystemie kontroli programów akcji pracowniczych .
  Nie dotyczy .
  46
  Inne informacje


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Pozostałe informacje
  W związku zuchwaleniem przez Radę Giełdy wdniu 13 października 2015 roku, uchwały
  nr 26 /1413 /2015 nowego zbioru zasad pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
  na GPW 2016 ”,Spółka od dnia 1stycznia 2016 r.stosuje się do wyżej wspomnianego
  zbioru zasad ładu korporacyjnego .Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych
  zbiorów zasad są opisane w Sprawozdaniu zdziałalności Spółki oraz w raporcie
  dotyczącym niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016 ″ dostępnym na stronie internetowej
  www .livechatsoftware .pl oraz poniżej .Zarząd podkreśla, że wtrakcie roku finansowego
  nie doszło do żadnych przypadków incydentalnego naruszenia „Dobrych Praktyk ”przez
  Spółkę .
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 ” - spółka nie stosowała
  następujących zasad zawartych wdokumencie :
  Polityka informacyjna ikomunikacja zinwestorami
  I.Z.1.8.zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5lat działalności,
  wformacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, Spółka nie
  stosuje powyższej zasady .
  Na obecnej stronie relacji inwestorskich Spółka udostępnia Prospekt Emisyjny oraz
  wszystkie raporty okresowe, które opublikowała jako Spółka Publiczna .Obecnie
  prowadzi prace nad serwisem relacji inwestorskich, który poprawi jakość informacji
  dostępnych dla inwestorów, wtym zastosowanie niniejszej zasady .
  I.Z.1.20 .Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, wformie audio lub wideo, Spółka
  nie stosuje powyższej zasady .Spółka nie posiada zapisów obrad Walnego Zgromadzenia w
  takiej formie .
  I.Z.2.Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG 20 lub
  mWIG 40 ,zapewnia dostępność swojej strony internetowej również wjęzyku angielskim,
  przynajmniej wzakresie wskazanym wzasadzie I.Z.1.Niniejszą zasadę powinny stosować
  również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich
  akcjonariatu lub charakter izakres prowadzonej działalności .Spółka nie stosuje
  powyższej zasady .Biorąc pod uwagę zainteresowanie zagranicznych inwestorów Spółką,
  w2016 r.uruchomiono serwis inwestorski w języku angielskim dostępny pod adresem
  investor .livechatinc .com –ponieważ zakres dostępnych na nim informacji nie jest jeszcze
  całkowicie tożsamy zserwisem polskim inie obejmuje całkowicie zakresu wskazane
  zzasadzie I.Z.1nie oznacza to jednak stosowania się wpełni do tej zasady .
  47
  Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego
  Zarząd iRada Nadzorcza
  II.Z.2.Zasiadanie członków zarządu spółki wzarządach lub radach nadzorczych spółek
  spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej .Spółka nie stosuje
  powyższej zasady .
  W ocenie Emitenta nie ma potrzeby zastosowania niniejszej zasady zuwagi na to, że
  wPolsce nie są zarejestrowane podmioty, których działalność stanowiłaby konkurencję
  dla Spółki na rynku globalnym .Równocześnie udział członków zarządu Spółki w jej
  akcjonariacie stanowi wystarczającą gwarancję pełnego zaangażowania tych osób
  wrozwój Emitenta .
  II.Z.3.Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności,
  októrych mowa wzasadzie II.Z.4.Spółka nie stosuje powyższej zasady .
  W ocenie Emitenta pozostawanie jednego członka niezależnego jest wystarczające dla
  zapewnienia należytej kontroli realizowanej przez Radę Nadzorczą .Poza tym skład Rady
  Nadzorczej stanowi odzwierciedlenie obecnego składu akcjonariuszy Emitenta .
  II.Z.7.W zakresie zadań ifunkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej
  zastosowanie mają postanowienia Załącznika Ido Zalecenia Komisji Europejskiej,
  októrym mowa wzasadzie II.Z.4.W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada
  nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio .Spółka nie stosuje powyższej
  zasady .
  Emitent nie planuje powoływania wramach Rady Nadzorczej komisji ds.nominacji, komisji
  ds.wynagrodzeń, ani komisji rewizyjnej .W ocenie Emitenta zuwagi na jego charakter,
  rodzaj prowadzonej działalności, aw szczególności osób pracujących najemnie ibrak
  zatrudnionych pracowników w oparciu o umowę o pracę powoływanie komisji
  ds.nominacji, komisji ds.wynagrodzeń oraz komisji rewizyjnej nie jest konieczne .
  II.Z.8.Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane
  wzasadzie II.Z.4.Spółka nie stosuje powyższej zasady .
  W skład Komitetu Audytu wchodzi Członek Rady nadzorczej spełniający kryteria
  niezależności, jednak nie pełni on funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu .
  Walne zgromadzenie irelacje zakcjonariuszami
  IV.Z.2.Jeżeli jest to uzasadnione zuwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
  zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym .Spółka nie stosuje powyższej zasady .
  W ocenie Emitenta, obecna struktura akcjonariatu, oraz historyczne zainteresowanie
  Akcjonariuszy udziałem w Walnym Zgromadzeniu nie usprawiedliwia kosztów takiej
  transmisji .Zarząd będzie w przyszłości monitorować sytuację inie wyklucza decyzji
  orozpoczęciu takich transmisji .


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LiveChat Software za okres roku
  finansowego zakończonego w dniu 31 marca 2018 r.zostało zatwierdzone w dniu
  18 czerwca 2018 r.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  48
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A.za okres roku finansowego
  zakończonego wdniu 31 marca 2018 r.zostało zatwierdzone wdniu 18 czerwca 2018 r.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LiveChat Software za rok finansowy
  zakończony 31 marca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software S.A.oświadcza, iżwedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe
  sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A.za okres roku finansowego zakończonego
  w dniu 31 marca 2018 r.idane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
  zobowiązującymi zasadami rachunkowości .
  Zarząd oświadcza także, iżzaprezentowane dane odzwierciedlają wsposób prawdziwy,
  rzetelny ijasny sytuację majątkową ifinansową spółki oraz jej wynik finansowy .
  Sprawozdanie zdziałalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz sytuacji
  Spółki, wtym opis podstawowych ryzyk izagrożeń .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  Oświadczenie o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LiveChat Software za rok finansowy
  zakończony 31 marca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software oświadcza, iżwedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LiveChat Software za okres roku finansowego
  zakończonego w dniu 31 marca 2018 r.idane porównywalne sporządzone zostały
  zgodnie zobowiązującymi zasadami rachunkowości .
  Zarząd oświadcza także, iżzaprezentowane dane odzwierciedlają wsposób prawdziwy,
  rzetelny ijasny sytuację majątkową ifinansową Grupy oraz jej wynik finansowy .
  Sprawozdanie zdziałalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju iosiągnięć oraz
  sytuacji Spółki, wtym opis podstawowych ryzyk izagrożeń .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  49


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 30 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej jednostkowe
  sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres roku finansowego
  zakończonego dnia 31 marca 2018 roku .
  Zarząd LiveChat Software S.A.,na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej LiveChat
  Software S.A.,informuje, że firma audytorska badające roczne jednostkowe sprawozdanie
  finansowe LiveChat Software S.A.za okres roku finansowego zakończonego 31 marca
  2018 r.,HLB M2Spółka zograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp.k.zsiedzibą
  w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 47 /21 ,została wybrana zgodnie zprzepisami
  prawa .
  Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
  sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
  sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
  wykonywania zawodu izasadami etyki zawodowej .
  W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane zrotacja firmy audytorskiej
  ikluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji .
  Spółka posiada politykę wzakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę wzakresie
  świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, pomiot powiązany zfirmą
  audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, wtym usług
  zwolnionych zzakazu świadczenia przez firmę audytorską .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  Oświadczenie w sprawie firmy audytorskiej
  Wrocław, 30 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software za okres roku
  finansowego zakończonego dnia 31 marca 2018 roku .
  Zarząd LiveChat Software S.A.,na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej LiveChat
  Software S.A.,informuje, że firma audytorska badające roczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software za okres roku
  finansowego zakończonego 31 marca 2018 r.,HLB M2 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp.k.zsiedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej
  47 /21 ,została wybrana zgodnie zprzepisami prawa .
  Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
  sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
  sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
  wykonywania zawodu izasadami etyki zawodowej .
  W Grupie są przestrzegane obowiązujące przepisy związane zrotacja firmy audytorskiej
  ikluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji .
  Spółka posiada politykę wzakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę wzakresie
  świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, pomiot powiązany zfirmą
  audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, wtym usług
  zwolnionych zzakazu świadczenia przez firmę audytorską .
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  50


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Zarządu
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software S.A.oświadcza, że wtrakcie roku finansowego zakończonego
  w dniu 31 marca 2018 r.spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte
  w dokumencie zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016 ”uchwalonym przez Radę Giełdy uchwałą nr 26 /1413 /2015
  wdniu 13 października 2015 roku .
  Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych zbiorów zasad są opisane
  wSprawozdaniu zdziałalności Spółki oraz w raporcie dotyczącym niestosowania zasad
  szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
  2016 ″dostępnym na stronie internetowej www .livechatsoftware .pl.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego
  Wrocław, 18 czerwca 2018 r.
  Zarząd LiveChat Software S.A.oświadcza, że wtrakcie roku finansowego zakończonego
  w dniu 31 marca 2018 r.Grupa LiveChat Software stosowała zasady ładu
  korporacyjnego zawarte w dokumencie zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 ”uchwalonym przez Radę Giełdy
  uchwałą nr 26 /1413 /2015 wdniu 13 października 2015 roku .
  Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych zbiorów zasad są opisane
  wSprawozdaniu zdziałalności Spółki oraz w raporcie dotyczącym niestosowania zasad
  szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
  2016 ″dostępnym na stronie internetowej www .livechatsoftware .pl.
  Prezes Zarządu Mariusz Ciepły
  Członek Zarządu Urszula Jarzębowska
  51


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Oświadczenie Rady Nadzorczej
  Wrocław, 31 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Rady Nadzorczej wsprawie Komitetu audytu
  Rada Nadzorcza LiveChat Software S.A.oświadcza, że w Spółce są przestrzegane
  przepisy dotyczące powołania, składu ifunkcjonowania komitetu audytu, w tym
  dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
  odnośnie do posiadania wiedzy iumiejętności zzakresu branży, wktórej działa emitent,
  oraz wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych .
  Komitet audytu, powołany w ramach Rady Nadzorczej, wykonywał zadania komitetu
  audytu przewidziane wobowiązujących przepisach .
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Jarzębowski
  Oświadczenie w sprawie firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe
  Wrocław, 31 lipca 2018 r.
  Oświadczenie Rady Nadzorczej wsprawie Komitetu audytu
  Rada Nadzorcza LiveChat Software S.A.oświadcza, że w Grupie Kapitałowej są
  przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu ifunkcjonowania komitetu audytu,
  wtym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
  odnośnie do posiadania wiedzy iumiejętności zzakresu branży, wktórej działa emitent,
  oraz wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych .
  Komitet audytu, powołany w ramach Rady Nadzorczej, wykonywał zadania komitetu
  audytu przewidziane wobowiązujących przepisach .
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Jarzębowski
  52


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl
  Słowniczek pojęć
  Wskaźniki finansowe oraz pojęcia i skróty branżowe
  Wskaźnik Wyszczególnienie
  EBITDA = Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja
  Rentowność sprzedaży brutto = Zysk brutto ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność operacyjna = Zysk (strata) operacyjny
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność EBITDA = EBITDA
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność netto = Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego
  Przychody ze sprzedaży netto
  Rentowność kapitału własnego (ROE) = Zysk (strata) netto za ostatnie 12 miesięcy
  Kapitał własny
  Rentowność aktywów (ROA) = Zysk (strata) netto za ostatnie 12 miesięcy
  Aktywa całkowite
  Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności szybkiej = Aktywa obrotowe –Zapasy
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności gotówkowej = Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Zobowiązanie krótkoterminowe
  53


  THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS www.livechatsoftware.pl


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

  SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ


  Grupa Kapitałowa LIVECHAT Software S.A.
  Wrocław, dnia 18 czerwca 2018 roku


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  SPIS TREŚCI
  SPIS TREŚCI ................................ ................................ ................................ ............. 2
  WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ............... 4
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ .................... 4
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z WYNIKU FIN ANSOWEGO I
  CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ .................. 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W K APITALE WŁASNYM ...... 9
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓ W PIENIĘŻNYCH ........ 13
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ ...................... 15
  INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ......................... 15
  PODSTAWA SPORZĄDZENI A ORAZ ZASADY RACHUN KOWOŚCI ................... 17
  1. WARTOŚCI NIEMATERIAL NE ................................ ................................ ......... 31
  2. RZECZOWE AKTYWA T RWAŁE ................................ ................................ ........ 32
  3. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ....... 34
  4. NALEŻNOŚCI Z TYTU ŁU DOSTAW I USŁUG OR AZ POZOSTAŁE
  NALEŻNOŚCI ................................ ................................ ................................ .......... 34
  5. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY ................................ ....................... 35
  6. ROZLICZENIA MIĘDZ YOKRESOWE ................................ ................................ .. 35
  7. KAPITAŁ WŁASNY ................................ ................................ .............................. 36
  8. ZOBOWIĄZANIA Z TY TUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE
  ZOBOWIĄZANIA ................................ ................................ ................................ ..... 37
  9. PRZYCHODY ZE SPRZ EDAŻY ................................ ................................ ........... 38


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  10. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ................................ ...................... 38
  11. POZOSTAŁE PRZYCH ODY OPERACYJNE ................................ ..................... 39
  12. PRZYCHODY FINANS OWE ................................ ................................ .............. 39
  13. KOSZTY FINANSOWE ................................ ................................ ...................... 39
  14. INSTRUMENTY FINA NSOWE ................................ ................................ ........... 39
  15. ODROCZONY PODATE K DOCHODOWY ................................ ........................ 40
  16. BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY ................................ ................................ 40
  17. ŚWIADCZENIA DLA KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO (W
  TYM WYNAGRODZENIE CZ ŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY
  NADZORCZEJ) ................................ ................................ ................................ ........ 41
  18 . POZYCJE WARUNKOWE, POZOSTAŁE POZYCJE P OZABILANSOWE ORAZ
  ROZLICZENIA PODATKOW E ................................ ................................ ................. 42
  19. ZATRUDNIENIE ................................ ................................ ................................ . 42
  20. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓL NOŚCI O NIETYPOWYM
  CHARAKTERZE, MAJĄCYC H WPŁYW NA OSIĄGNIĘT E WYNIKI FINANSOWE 43
  21. TRANSAKCJE Z POD MIOTAMI POWIĄZANYMI ................................ ............. 43
  22. WYNAGRODZENIE BI EGŁEGO REWIDENTA ................................ ................. 43
  23. CYKLICZNOŚĆ, SEZ ONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ................................ .......... 43
  24. CEL I ZASADY ZAR ZĄDZANIA RYZYKIEM ................................ ..................... 44
  25. ZDARZENIA PO DAC IE BILANSOWEJ. ................................ ........................... 45  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  WYBRANE DANE FINANSOWE

  tys. PLN tys. EUR
  TYTUŁ 01.04.2017 - 31.03.2018 01.04.2016 - 31.03.2017 01.04.2017 - 31.03.2018 01.04.2016 - 31.03.2017
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 426 76 254 21 206 17 516
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 362 53 350 14 551 12 254
  III. Zysk (strata) brutto 59 980 53 468 14 223 12 282
  IV. Zysk (strata) netto 48 305 42 917 11 455 9 858 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 575 43 205 11 519 9 924 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 554) (3 859) (1 317) (886) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47 638) (27 810) (11 297) (6 388)
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 616) 11 536 (1 095) 2 650
  IX. Aktywa razem 48 644 47 533 11 558 11 265
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 410 2 884 810 684
  XI. Zobowiązania długoterminowe - - - -
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 410 2 884 810 684
  XIII. Kapitał własny 45 234 44 649 10 748 10 582
  XIV. Kapitał zakładowy 515 515 122 122
  XV. Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,88 1,67 0,44 0,38 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,76 1,73 0,42 0,41  Proszę podać kurs PLN/EUR do przeliczenia wartości bilansowych 0,2376 0,2370 Proszę podać kurs PLN/EUR do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 0,2371 0,2297  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  Wyszczególnienie Nota Bilans na dzień Bilans na dzień
  31.03.2018 31.03.2017
  AKTYWA TRWAŁE 11 438 626 8 061 900
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 1 230 790 572 413
  Nieruchomości inwestycyjne - -
  Wartość firmy - -
  Pozostałe wartości niematerialne 1 8 462 892 6 058 885
  Akcje i udziały - -
  - w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności - -
  Należności długoterminowe 5 187 690 40 090
  Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 313 937 308 152
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 1 243 318 1 082 360
  AKTYWA OBROTOWE 37 204 881 39 470 624
  Zapasy - -
  Należności z tytułu dostaw i usług 4 577 720 476 027
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -
  Pozostałe należności 4 6 334 169 4 033 751
  Pozostałe aktywa finansowe - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 30 133 807 34 749 564
  Rozliczenia międzyokresowe 6 159 186 211 282
  Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
  Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - -
  Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
  Aktywa razem : 48 643 508 47 532 524

  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok,


  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Wyszczególnienie Bilans na dzień Bilans na dzień
  Nota 31.03.2018 31.03.2017
  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 45 233 913 44 648 505
  Kapitał podstawowy 7.1 515 000 515 000
  Akcje własne - -
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy - -
  Kapitał zapasowy z emisji akcji - -
  Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą 7.2 7 311 156 893 933
  Różnice kursowe z przeliczenia (74 882) 7 335
  Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na świadczenia pracownicze - -
  Kapitał rezerwowy - -
  Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń - -
  Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży - -
  Wypłacone zaliczki na dywidendę 8.4 (11 330 000)
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 8.3 507 513 315 287
  Zysk (strata) netto roku obrotowego 9 48 305 126 42 916 950
  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 45 233 913 44 648 505
  Kapitał przypadający udziałom niesprawujacym kontroli - -
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 - -
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - -
  Pozostałe rezerwy - -
  Kredyty i pożyczki - -
  Inne zobowiązania finansowe - -
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe - -
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3 409 595 2 884 019
  Kredyty i pożyczki - -
  Inne zobowiązania finansowe - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 2 807 249 2 230 794
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 9 602 346 648 242
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - -
  Pozostałe rezerwy krótkoterminowe - -
  Pozostałe zobowiązania 9 - 4 983
  Przychody przyszłych okresów - -
  Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - -
  Pasywa razem : 48 643 508 47 532 524

  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok,  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  SKONSOL ID OWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO
  I CAŁ KOWITYCH DOCHODÓW

  Wyszczególnienie
  RZiS za okres: 01.04.2017 - 31.03.2018
  RZiS za okres: 01.04.2016 31.03.2017 Nota


  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 11 89 425 925 76 254 434
  Koszt własny sprzedaży 12 14 350 061 11 748 600
  ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 75 075 864 64 505 834
  Koszty sprzedaży 12 7 193 397 6 859 405
  Koszty ogólnego zarządu 12 6 533 116 4 314 743
  ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 61 349 351 53 331 685
  Pozostałe przychody operacyjne 13 19 428 19 089
  Pozostałe koszty operacyjne 13 7 061 1 202
  ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 61 361 718 53 349 572
  Przychody finansowe 14 131 767 125 481
  Koszty finansowe 14 1 513 849 6 670
  Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej - -
  Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych - -
  ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 59 979 636 53 468 384
  Podatek dochodowy 15 11 674 511 10 551 433
  ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 48 305 126 42 916 950
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  ZYSK (STRATA) NETTO 48 305 126 42 916 950
  Inne całkowite dochody - -
  Składniki innych całkowitych dochodów które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty - -
  Zyski i straty aktuarialne - -
  Skutki aktualizacji majątku trwałego - -
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -
  Składniki innych całkowitych dochodów które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków (82 217) 13 241
  Rachunkowość zabezpieczeń - -
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (82 217) 13 241
  Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - -
  Inne całkowite dochody łącznie (82 217) 13 241
  Całkowite dochody ogółem 48 222 908 42 930 191

  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok,

  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  ZYS K NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)

  Zysk na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) RZiS za okres: 01.04.2017 - 31.03.2018
  RZiS za okres: 01.04.2016 31.03.2017
  Z działalności kontynuowanej i zaniechanej
  Zwykły 1,88 1,67
  Rozwodniony 1,88 1,67

  Z działalności kontynuowanej
  Zwykły 1,88 1,67
  Rozwodniony 1,88 1,67

  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 48 305 126 42 916 950
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 48 305 126 42 916 950
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 750 000 25 750 000
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 25 750 000 25 750 000


  Podstawowy zysk z działalności kontynuowanej na akcję oblicza się jako iloraz zysku
  z działalności kontynuowanej przypadającego na zwykłych akcjonariuszy spółki dominującej
  oraz średniej ważonej liczy wyemitowanych akcji zwykłych występującej w roku obrot owym.

  Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na akcję oblicza się jako iloraz zysku
  z działalności kontynuowanej przypadającego na zwykłych akcjonariuszy spółki dominującej
  (po potrąceniu odsetek od umarzanych akcji uprzywilejowanych zamienianych na akcje
  zwykłe) oraz średniej ważonej liczy wyemitowanych akcji zwykłych występującej w roku
  obrotowym (skorygowanych o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających
  umarzanych akcji uprzywilejowanych zamienianych na akcje zwykłe).  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  www.livechatsoftware.pl 9 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
  KAPITALE WŁASNYM za okres:
  01.04.2016 - 31.03.2017
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał zapasowy
  Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zależnej
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
  Zysk (strata) netto roku obrotowego Łącznie
  Kapitał własny na dzień 01.04.2016 roku 515 000 - 787 907 - (5 906) 156 510 28 072 604 29 526 115
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - - -
  Rozliczenie wyniku jednostki zależnej - - - - - 2 199 2 199
  Saldo po zmianach 515 000 - 787 907 - (5 906) 158 709 28 072 604 29 528 314
  Emisja akcji - - - - - - - -
  Przeniesienie wyniku netto - - - - - 28 072 604 (28 072 604) -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał zapasowy - - 106 026 - - (106 026) - (106 026)
  Wypłacone dywidendy - - - - - (27 810 000) - (27 810 000)
  Wykup akcji własnych - - - - - - - -
  Razem transakcje z właścicielami - - 106 026 - - 156 578 (28 072 604) (27 916 026)
  Zysk (strata)netto w okresie: - - - - - - 42 916 950 42 916 950
  Inne całkowite dochody: - - - - - - - -
  Przeszacowanie środków trwałych - - - - - - - -
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - - - - - - Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych - - - - - - - - Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - - - 13 241 - - 13 241
  Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego - sprzedaż jednostek zagranicznych - - - - - - - -
  Zyski i straty aktuarialne - - - - - - - -
  Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności - - - - - - - -


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  www.livechatsoftware.pl 10 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych - - - - - - - -
  Razem całkowite dochody - - - - 7 335 - 42 916 950 42 924 285
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - - - - - - -
  Kapitał własny na dzień 31.03.2017 roku 515 000 - 893 933 - 7 335 315 287 42 916 950 44 648 504  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok,

  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  www.livechatsoftware.pl 11 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
  KAPITALE WŁASNYM za okres:
  01.04.2017 - 31.03.2018
  Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej
  Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał zapasowy
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zależnej
  Wypłacone zaliczki na dywidendę
  Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
  Zysk (strata) netto roku obrotowego Łącznie
  Kapitał własne na dzień 01.04.2017 roku 515 000 - 893 933 7 335 - 315 287 42 916 950 44 648 505
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - - -
  Rozliczenie wyniku jednostki zależnej - - - - - - - -
  Saldo po zmianach 515 000 - 893 933 7 335 - 315 287 42 916 950 44 648 505
  Emisja akcji - - - - - - - -
  Przeniesienie wyniku netto - - - - - 42 916 950 (42 916 950) -
  Przekazanie wyniku finansowego na kapitał - - 6 417 224 - - (6 417 224) - 6 417 224
  Wypłacone dywidendy - - - - (11 330 000) (36 307 500) - (36 307 500)
  Wykup akcji własnych - - - - - - -
  Razem transakcje z właścicielami - - 6 417 224 - (11 330 000) 192 226 (42 916 950) (29 890 276)
  Zysk (strata)netto w okresie: - - - - - - 48 305 126 48 305 126
  Inne całkowite dochody: - - - - - - - -
  Przeszacowanie środków trwałych - - - - - - - -
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - - - - - - - Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych - - - - - - - - Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - - - (82 217) - - -
  Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego - sprzedaż jednostek zagranicznych - - - - - - - -
  Zyski i straty aktuarialne - - - - - - - -
  Udział w innych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności - - - - - - - -
  Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych - - - - - - - -
  Razem całkowite dochody - - - (82 217) - - 48 305 126 48 305 126
  Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - - - - - - - -
  Kapitał własny na dzień 31.03.2018 roku 515 000 - 7 311 157 (74 882) (11 330 000) 507 513 48 305 126 45 233 913


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  www.livechatsoftware.pl 12 THE FASTEST WAY TO REACH CUSTOMERS
  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok,


  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH

  Wyszczególnienie za okres: 01.04.2017 - 31.03.2018
  za okres: 01.04.2016 31.03.2017
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk (strata) brutto 59 979 636 53 468 384
  Korekty razem (11 404 271) (10 263 773)
  Amortyzacja 2 469 250 1 693 200
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (131 480) (118 811)
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  Zysk na sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej - -
  Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych - -
  Zmiany w kapitale obrotowym (1 778 543) (858 033)
  Zmiana stanu rezerw - (575)
  Zmiana stanu zapasów - -
  Zmiana stanu należności (2 402 110) (1 238 687)
  Zmiana stanu zob. krótkot, z wyjątkiem zobowiązań fin. 571 472 659 330
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 52 096 (278 101)
  Podatek dochodowy zapłacony (11 963 498) (11 058 540)
  Inne korekty 78 411
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 575 366 43 204 610
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (5 685 103) (3 977 792)
  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych - -
  Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - -
  Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
  Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - -
  Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - -
  Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) - -
  Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - -
  Pożyczki udzielone - -
  Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i innych akt.fin - -
  Otrzymane odsetki 131 480 118 811
  Otrzymane dywidendy - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 553 623) (3 858 980)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Nabycie akcji własnych - -
  Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek - -
  Spłaty kredytów i pożyczek - -
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - -
  Dywidendy wypłacone (47 637 500) (27 810 000)
  Odsetki zapłacone - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47 637 500) (27 810 000)
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (4 615 757) 11 535 630
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (4 615 757) 11 535 630
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 250 023 -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 34 749 564 23 213 934
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 30 133 807 34 749 564
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -


  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok,


  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  Informacje ogólne

  a) Informacje o jednostce dominującej

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita łowej Livechat Software S.A. („Grupa
  Kapita łow a”, „Grupa ”) zawiera:

  1. S konsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz ądzone na dzie ń 31 marca 2018
  roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka si ę sum ą 48 643 508 PLN;

  2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i ca łkowitych dochodów za okres od
  dnia 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku wykazuj ące zysk netto w wysokości
  48 305 126 PLN i całkowity dochód w wysoko ści 48 222 908 PLN;

  3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w łasnym za okres obrot owy od
  01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku wykazuj ące wzrost kapitału własnego o kwot ę
  585 408 PLN;

  4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni ęż nych za okres od 01 kwietnia 2017 do
  31 marca 2018 roku wykazuj ące spadek stanu środków pieni ęż nych netto
  o kwot ę 4 615 757 PLN;

  5. Dodatkowe informacje .

  b) Grupa kapitałowa

  Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Livechat Softw are Spółka Akcyjna [ dalej zwana
  „Grupą Kapitałową”, „Grupą” ] jest Livechat Software SA [dalej zwana „Spółką dominującą ”].
  Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 10 września 2007 rok u.
  Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia –Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy pod
  numerem KRS 0000290756. Spółce dominującej nadano num er statystyczny REGON
  932803200 .
  Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Zwycięskiej 47 we Wrocławiu
  53 -033 i jest jednocześnie podstawowym mi ejscem prowadzenia działalności przez Grupę
  Kapitałową
  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  c) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień bilansowy oraz na dzień zatwierdzenia
  sprawozdania finans owego do publikacji, wchodzili:
  • Mariusz C iepły - Prezes Zarządu
  • Urszula Jarzębowska - Członek Zarządu
  W okresie sprawozdawczym oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji skład
  Zarząd u Spół ki dominującej nie zmienił się.
  Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2018 roku oraz na dzień zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego jest następujący:

  Maciej Jarzębowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Marta Ciepła - Członek Rady
  Marcin Mańdziak - Członek Rady
  Jakub Sitarz - Członek Rady
  Michał Markowski - Członek Rady

  W dniu 15 listopada 2017 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zrezygnował pan Andrzej
  Różycki. W dniu 19 grudnia 2017 roku na funkcje Członka Rady Nadzorczej powo łany został
  pan Marek Markowski.


  d) Charakter działalności Grupy
  Podstawowym przed miotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest
  wed ług PKD 62.01 .Z – Działalność związana z oprogramowaniem .

  e) Informacje o Grupie Kapitałowej
  Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitało wej Livechat Software SA
  została objęta spółka zależna Livechat Inc z siedzibą w One Interna tional Place, Suite 1400,
  Boston, MA 02110 -2619, USA, w której Spółka dominująca posiada 100% udziałów .
  f) Zatwierdzenie do publikacji
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do pub likacj i przez
  Zarząd Spółki 18 czerwca 2018 roku.  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)  g) Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej oraz przeliczenia na walutę
  prezentac ji
  Spółka przeliczyła na dzień 31 marca 2018 pozycje bilansowe wyrażone w USD kursem
  1USD = 3,4139 PLN , a pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i całkowi tych dochodów
  oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kursem 1USD = 3,6106 .
  Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości

  a) Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta ło sporz ądzone zgodnie
  z Mi ędzynarodowym i Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwi erdzonymi
  przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi przed 31 marca 2018 roku. Biorąc
  pod uwagę toczący się w Unii Europejskiej proces wprowadzania standardów MSSF oraz
  prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez naszą Grup ę zasad
  rachunkowych nie ma istotnych różnic pomiędzy obowiązującymi standardami MSSF,
  a standardami które mają wejść w życie po 31 marca 2018 roku. Zmienione standardy Grupa
  zastosuje po 1 kwietnia 2018 roku.

  b) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowe go
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą
  kosztu historycznego.
  Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego
  jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich ( o ile nie wskazano inaczej).
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na
  zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

  c) Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian standardów lub
  interpretacji
  Przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego Grupa
  zastosowała takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, z wyjątkiem zasad, które zostały
  zmienione lub wprowadzone w wyniku zastosowania nowych regulacji MSSF, któ re weszły w
  życie od 1 kwietnia 2017 roku.


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz pierwszy
  następujące nowe i zmienione standardy i interpretacje, które weszły w życie od 1 kwietnia
  2017 roku:
  • zmiany do MSR 7 „Sprawozdani e z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w
  odniesieniu do ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 6 listopada 2017 roku
  (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2017 roku lub po tej dacie) inicjatywa w odniesieniu do ujaw nień (mające zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie);
  • zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego od niezrealizowanych strat – zatwierdzone w UE w dniu 6
  listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie);
  • zmiany do MSSF 12 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane
  zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocz nych poprawek do MSSF (MSSF 1,
  MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i
  uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku (zmiany do
  MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających s ię 1
  stycznia 2017 roku lub po tej dacie).
  Powyższe standardy i interpretacje nie miały istotnego wpływu na niniejsze skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 marca 2018 roku. Nowe standardy
  oraz zmiany do istniejących standar dów, jakie zostały już wydane przez RMSR i zatwierdzone
  przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie:
  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycz nia
  2018 roku lub po tej dacie);
  • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w
  życie MSSF 15” – zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej
  dacie);
  • MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku
  (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie);
  • Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zas tosowanie MSSF 9 „Instrumenty
  finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” – zatwierdzone w UE w
  dniu 3 listopada 2017 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie
  zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy);
  • Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – Wyjaśnienia do MSSF 15
  „Przychody z umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 października 2017
  roku (obowiązujące w odniesieniu do okre sów rocznych rozpoczynających się 1
  styczn ia 2018 roku lub po tej dacie);
  Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 -2016)” – dokonane
  zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF
  12 oraz MSR 28) uki erunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku (zmiany do MSSF 1 i MSR 28
  obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku
  lub po tej dacie). Grup a nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze
  standardów, interpretacji lub zmian, które nie weszły dotychczas w życie. Grupa dokonała
  analizy wpływu powyższych standardów i ich zmian na stosowane zasady rachunkowości oraz
  skonsolidowane sp rawozdanie finansowe. W ocenie Zarządu Spółki dominującej MSSF 15
  „Przychody z umów z klientami” wraz ze zmianami nie będzie miał istotnego wpływu na
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe i stosowane zasady rachunkowości.
  Fundamentalną zasadą nowego standa rdu jest ujmowanie przychodów w momencie transferu
  kontroli nad towarami lub usług na rzecz klienta w wysokości ceny transakcyjnej. Wszelkie
  towary lub usługi sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w ramach pakietu, należy
  ujmować oddzielnie, pon adto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co
  do zasady alokować do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy wysokość
  przychodu jest zmienna, zgodnie z nowym standardem kwoty zmienne są zaliczane do
  przychodów, o ile istnie je duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie
  ujęcia przychodu w wyniku przeszacowania wartości. Ponadto zgodnie z MSSF 15 koszty
  poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klientem należy aktywować i
  rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu. Grupa świadczy
  przede wszystkie krótkoterminowe usługi, z których jednoznacznie wynika moment
  zakończenia usługi. Zasady rachunkowości dotyczące usług realizowanych w czasie opisane
  w nocie d) nie ulegną istotnym zmianom. Analizując rodzaj świadczonych usług oraz 5 -
  etapowe podejście do momentu rozpoznania przychodów, Grupa nie zidentyfikowała istotnego
  wpływu na dotychczas stosowane zasady rachunkowości
  MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane z instrumenta mi finansowymi: klasyfikację i wycenę,
  utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. Standard dzieli wszystkie aktywa finansowe
  na dwie grupy: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane w koszcie zamortyzowanym.
  Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfi kacji i wyceny zobowiązań finansowych
  została przeniesiona do MSSF 9 w analogicznym kształcie. MSSF 9 wprowadza nowy model
  w zakresie ustalania odpisów aktualizujących – model oczekiwanych strat kredytowych. Nowy
  model utraty wartości aktywów finansowych p owoduje konieczność szybszego ujmowania
  kosztów finansowych w wyniku finansowym.Grupa nie spodziewa się istotnego wpływu
  wprowadzenia MSSF 9 na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz kapitał własny, w tym
  również skutków zastosowania MSSF 9 w zakresie utr aty wartości – główne aktywa finansowe
  to środki pieniężne; ponadto odpisy aktualizujące wartość instrumentów finansowych nie
  wystąpiły w Grupie.
  MSSF 16 określa zasady ujmowania dotyczące leasingu w zakresie wyceny, prezentacji i
  ujawniania informacji. MS SF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości leasingobiorcy i
  wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy leasingowej wartości „prawa do korzystania ze
  składnika aktywów” oraz zobowiązania finansowego. Prawo korzystania będzie następnie
  amortyzowane a zobow iązanie finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Standard
  przewiduje uproszczenia dla umów krótkoterminowych z okresem obowiązywania do 12
  miesięcy oraz dla składników aktywów o niskiej wartości. Samo podejście księgowe od strony
  leasingów jest zbliżo ne do zasad obecnie obowiązujących w MSR 17. Grupa jest stroną
  jedynie umowy najmu powierzchni biurowej w swojej siedzibie, dlatego też Zarząd ocenia, że


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  nowy standard nie będzie miał istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe oraz kapitał
  własny.
  Nowe standardy, zmiany obowiązujących standardów oraz interpretacje, które nie zostały
  przyjęte przez Unię Europejską:
  • MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 201 6 roku lub po tej dacie) –
  Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego
  tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej
  wersji MSSF 14;
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie);
  • Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – klasyfikacja oraz wycena płatności na
  bazie akcji (obowiązujące w od niesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2018 roku lub po tej dacie);
  • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – charakterystyka opcji przedpłaty z
  ujemną kompensatą (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
  • Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28
  „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” –
  sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany (data wejścia
  w życie zmian została odroczona do momentu zakończenia prac badawczych nad
  metodą praw własności);
  • Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – zmiana, ograniczenie lub rozli czenie
  planu (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
  stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
  • Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach” – długoterminowe udziały w jednostkach stow arzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie);
  • Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – przeniesienia nieruchomości
  inwestycyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie); Zmiany do różnych standardów „Poprawki
  do MSSF (cykl 2015 -2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania
  dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23)
  ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa
  (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
  roku lub po tej dacie);
  • Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcyc h i płatności zaliczkowe”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub po tej dacie);
  • Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego”
  (obowiązująca w odniesieniu do okresów ro cznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2019 roku lub po tej dacie).


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Grupa dokonała analizy potencjalnego wpływu wymienionych wyżej standardów,
  interpretacji i zmian do standardów na stosowane przez Grupę zasady rachunkowości. W
  ocenie Zarządu Spółki domin ującej nie spowodują one istotnego wpływu na aktualnie
  stosowane zasady rachunkowości.


  d) Zasady rachunkowości
  Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości
  Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów
  poprzednich Grupa nie z mieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad
  rachunkowości.
  Prezentacja sprawozdań finansowych
  Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1.
  „Rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Rachunek
  przepływów pieniężnych” sporządz any jest metodą pośrednią.
  W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty
  błędów, Spółka prezentuje bilans sporządzony dodatk owo na początek okresu
  porównawczego.
  Konsolidacja
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki
  dominującej oraz sprawozdanie finansowe spółki, nad którą Grupa sprawuje kontrolę,
  tj. spółki zależnej, sporządzone na dzień 31 marca 201 8 roku. Przez kontrolę rozumie się
  zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia
  korzyści ekonomicznych z jej działalności.
  Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółki zależnej objętych skon solidowanym
  sprawozdaniem finansowym sporządza się na ten sam dzień bilansowy, tj. na 31 marca 201 8
  roku. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniu finansowym spółki zależnej
  dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez
  spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową.
  Spółka zależna objęta jest konsolidacją metodą pełną.
  Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych spółki dominującej
  oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji
  aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania
  Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą,
  dokonuje się następujących wyłączeń :
  • Na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3,
  • Określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli ,


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  • Salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty,
  dywidendy) wyłącza się w całości ,
  • Wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy
  Kapitałowej, które są ujęte w wartości bilansowej aktywów, takich jak zapasy i środki
  trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem utraty
  wartości aktywów z perspektywy Grupy,
  • Ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających
  z wyłączenia zysków i strat osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy
  Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).
  Transakcje w walutach obc ych
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe prezentowane jest w z łotym polskim (PLN), który
  jest również walutą funkcjonalną Spółki dominującej .
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
  zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot).
  Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polsk i złoty są
  przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec
  okresu sprawozdawczego, tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski.
  Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane są według kosztu historycznego, wyrażonego
  w walucie obcej, są wykazywane po koszcie historycznym z dnia transakcji .
  Niepieniężne pozycje bilan sowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej
  w walucie obcej, wycenione są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej,
  tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Różnice kursowe powstałe z rozlicz enia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych
  niż instrumenty pochodne, ujmowane są odpowiednio w pozycji pozostałych przychodów lub
  kosztó w operacyjnych w kwocie netto, z wyjątkiem różnic kursowych kapitalizowanych w
  wartości aktywów w przyp adkach określonych zasadami rachunkowości .
  Wartości niematerialne
  Wartości niematerialne obejmują patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty
  prac rozwojowych oraz pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia
  określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane są również wartości niematerialne, które nie
  zostały jeszcze oddane do użytkowania ( wartości niematerialne w trakcie wytwarzania).
  Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu
  wytworze nia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową
  przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Okresy użytkowania poszczególnych wartości
  niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane od
  początku następnego roku obrotowego.
  Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi:


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Grupa Stawka
  Prace rozwojowe 20 – 30%

  Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych,
  ujmowane są jako koszt okresu w momencie ich poniesienia.
  Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
  Nakłady bezpośrednio związan e z pracami rozwojowymi ujmowane są jako wartości
  niematerialne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące kryteria:
  • Ukończenie składnika wartości niematerialnych jest wykonalne z technicznego punktu
  widzenia tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaż y,
  • Grupa zamierza ukończyć składnik oraz jego użytkowanie lub sprzedaż,
  • Grupa jest zdolna do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,
  • Składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne, a Grupa
  potrafi te korzyść u dowodnić, m.in. poprzez istnienie rynku lub użyteczność składnika
  dla potrzeb Grupy,
  • Dostępne są Grupie środki techniczne, finansowe lub inne niezbędne do ukończenia
  prac rozwojowych w celu sprzedaży lub użytkowania składnika ,
  • Nakłady ponoszone w trakcie p rac rozwojowych można wiarygodnie wycenić
  i przyporządkować do danego składnika wartości niematerialnych.
  Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są
  przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w p rzyszłości odzyskane.
  Ocena przyszłych korzyści odbywa się na podstawie zasad określonych w MSR 36.
  Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe stosuje się model kosztu
  historycznego, zgodnie z którym składniki aktywów są ujmowane według cen nabycia lub
  kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowana amortyzację i skumulowane odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane liniowo
  przez przewidywany okres uzyskiwania korzyści, który przeciętnie wynosi 3-5 lat.
  Zyski i straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy
  przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w
  rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjny ch.

  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu
  wytworzenia. Cenę nabycia zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i
  przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania.
  Po początkowym ujęciu rzeczow e aktywa trwałe, z wyjątkiem gruntów, wykazywane są według
  ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące
  z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarz ania nie podlegają


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu i przekazania środka trwałego do
  używania.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego
  składnika aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi:

  Grupa Stawka
  Komputery 30%

  Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, po miesiącu, w którym środek trwały jest
  dostępny do użytkowania. Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są
  weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych
  w kolejnych latach.
  Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których
  można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są
  równ ież koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne
  i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. Bieżące koszty
  poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji
  i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
  Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej
  zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z
  dalszego użytkowania ta kiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży,
  likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy
  przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku
  zysków i s trat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych.
  Instrumenty finansowe
  Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów
  finansowych u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu
  kapi tałowego u drugiej ze stron.
  Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy
  Grupa staje się stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna
  i sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji.
  Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające
  z zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały
  zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła.
  Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to
  znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
  Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli
  najczęściej wedł ug wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub
  otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów
  i zobowią zań wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.
  Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad
  przedstawionych poniżej:
  Aktywa finansowe
  Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne
  zabezpieczające Grupa klasyfikuje z podziałem na :
  • Pożyczki i należności
  • Aktywa dostępne do sprzedaży
  Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat
  z wyceny w wyniku finansowym lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty
  ujmowane w wyniku finansowym prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe,
  z wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane
  są jako pozostałe koszty operacyjne.
  Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek
  utraty ich wartości. Składnik aktywów finanso wych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli
  istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. Przesłanki utraty wartości
  analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych odrębnie, co zostało
  zaprezentowane poniżej.
  Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,
  o ustalonych lub możliwych do określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym
  rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu
  z zasto sowaniem metody efektywnej s topy procentowej. Wycena krótkoterminowych
  należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty
  dyskonta.
  Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są
  w bilansie jako:
  • Aktywa krótkotermin owe w pozycjach „Należności z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”.
  Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności
  przestało być prawdopodobne. Znaczące salda należn ości podlegają indywidualnej ocenie
  w przypadku dłużników zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody,
  że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy
  przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłuż nika zmiany otoczenia gospodarczego). Dla
  należności niepodlegających indywidualnej ocenie przesłanki utraty wartości analizowane są
  w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredyto we
  (wynikające np. z branży, regionu lub struk tury odbiorców). Wskaźnik odpisów aktualizujących
  dla poszczególnych klas oparty jest zatem na zaobserwowanych niedawnej przeszłości
  trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez dłużników.


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące i nstrumentami pochodnymi aktywa
  finansowe, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do
  żadnej z kategorii aktywów finansowych.
  W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności.
  Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty
  z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny
  aktywów fin ansowych dostępnych do sprzedaży, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości
  oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które ujmowane są w wyniku finansowym . W
  wyniku finansowym ujmowane są również odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie tych
  składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej.
  Odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do
  sprzedaży ujmowane jest w innych całkowitych dochodach, z wyjątkiem odpisów
  aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których odwrócenie ujmowane jest w wyniku
  finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony
  ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości.
  W momencie w yłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte
  poprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku
  finansowego oraz prezentowane są w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja
  z tytułu p rzeniesienia do wyniku finansowego.
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są
  w następujących pozycjach bilansu:
  • Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.
  Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego
  kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań
  finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości
  godziwej p rzez wynik finansowy. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych
  w wartości godziwej przez wynik finansowy grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż
  instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  wyceniane są w wa rtości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta.
  Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym
  w działalności jednostki.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują g otówkę w kasie i na rachunkach bankowych,
  oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo wymienialne na gotówkę, dla których
  ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne.


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowa nych akcji, zgodnie ze
  Statutem spółki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.
  Akcje spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez spółkę dominującą lub konsolidowane
  spółki zależne pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w ce nie nabycia.
  Pozostałe kapitały obejmują zyski zatrzymane w sp ółce w wysokości wymaganej przez kodeks
  spółek handlowych.
  Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
  Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
  zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest,
  że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych,
  oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Termin
  poniesienia oraz kwota w ymagająca uregulowania może być niepewna.
  Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego
  obowiązku na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień
  sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansow ego, w tym dotyczących ryzyka oraz
  stopnia niepewności. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny,
  wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych
  przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastos owaniu stopy dyskontowej
  odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego
  ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca
  na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszt
  finansowy.
  Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy
  umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale
  tylko wówczas, gdy istnieje wystar czająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi.
  Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższać kwoty rezerwy.
  W przypadku , gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest
  prawdopodobne, kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, z wyjątkiem
  zobowiązań warunkowych identyfikowanych w procesie połączenia jednostek gospodarczych
  zgodnie z MS SF 3.
  Spółka tworzy w szczególności rezerwy n a koszty utrzymania serwerów związane
  ze zrealizowaną już sprzedażą .
  Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych
  i reprezentują należności za p rodukty dostarczone w ramach normalnej działalności
  gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki
  związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  jakiej jest prawdopodobne, że Gr upa uzyska korzyści ekonomiczne związane
  z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

  Sprzedaż produktów
  Przychody ze sprzedaży produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące
  warunki:
  • Grupa przekazała nabywc y znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności
  do dóbr. Warunek uznaje się za spełniony z chwilą ustanowienia dla użytkownika
  dostępu do oferowanego softwar e’u.
  • Kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób .
  • Istnieje prawdopodobieństwo, że G rupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
  transakcji oraz
  • Koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można
  wycenić w wiarygodny sposób.
  Odsetki i dywidendy
  Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich nara stania zgodnie
  z metod ą efektywnej stopy procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw
  akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.
  Koszty operacyjne
  Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności
  przychodów i kosztów. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  koszty według miejsc powstawania. W kosztach operacyjnych ujmowane są też różnice
  kursowe (za wyjątkiem różnic kursowych związanych z działalnoś cią finansową).

  Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym)
  Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz
  odroczony, który nie został ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio
  w kapitale.
  Bieżące obciążenie podatkowe obl iczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
  opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego
  zysku (straty) brutto w związku z czasowym przesunięciem przychodów podlegających
  opodatkowaniu i kosztów stanowiąc ych koszty uzyskania przychodów do innych okresów oraz
  wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
  Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym
  roku podatkowym.
  Podatek odro czony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub
  zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystanymi do wyliczenia
  podstawy opodatk owania.
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic
  przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnika aktywów z tytułu podatku
  odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można
  pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Nie ujmuje
  się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia składnika
  aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych
  oraz która w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, ani na wynik
  księgowy. Nie ujmuje się rezerwy na podatek odroczony od wartości firmy, która nie podlega
  amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych.
  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać
  w momencie , gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując
  za podstawę przepisy prawne obowiązujące na dzień bilansowy.
  Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień
  bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające
  dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.
  Zysk netto na akcję
  Zysk netto na akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za
  dany okres przez średnioważoną ilość akcji.
  Istotne pozycje oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki dominującej
  kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na
  stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań,
  przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od sz acowanych
  przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej.
  a) Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych
  Zarząd spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności
  aktywów trwałych, podlegających amortyzacji. Na dzień 31 marca 2018 roku Zarząd ocenia,
  że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji odz wierciedlają
  oczekiwany okres ponoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości.
  Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić
  się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie si ę majątku.
  b) Rezerw y na utrzymanie serwerów
  Zarząd spółki dominującej dokonuje szacunku kosztów związanych z utrzymaniem serwerów
  dotyczących sprzedanych dostępów do oferowanego oprogramowania . Rezerwa ta
  prezentowana jest jako zobowiązanie.
  c) Aktywa na podat ek odroczony


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego
  z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych
  przez Zarząd spółki dominującej. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki
  Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są
  w pełnej wysokości.
  d) Utrata wartości aktywów niefinansowych
  W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz
  stopę, którą prz epływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty
  wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych
  przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników finansowych.
  Założenia te odno szą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie zrealizowane
  wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych może
  przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy.
  e) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Walutą funkcjonalną Spółki dominującej i walutą prezentacji skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego jest złoty polski (PLN). W skład Grupy wchodzi jednostka, która ma inną walutę
  funkcjonalną niż PLN. Dane sprawozdawcze tej spółki wchodzące w skład niniejszego
  sprawozdania finansowego zostały przeliczone zgodnie z MSR 21.  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  1. Wartości niematerialne

  Wartości niematerialne w okresie sprawozdawczym od 01.04.2017 do 31.03.2018 Wartość firmy Patenty i licencje Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w realizacji
  Wartość bilansowa brutto na początek okresu - - 9 191 653 -
  Nabycie - - - -
  Reklasyfikacje - - 4 520 476 -
  Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - -
  Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - -
  Przeniesienie na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania - - - -
  Wartość bilansowa brutto na koniec okresu - - 13 712 129 -
  Wartość umorzenia na początek okresu - - 3 132 767 -
  Zwiększenie amortyzacji za okres - - 2 116 470 -
  Reklasyfikacje - - - -
  Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - -
  Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - -
  Przeniesienie na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania - - - -
  Wartość bilansowa brutto na koniec okresu - - 5 249 237 -
  Wartość odpisów aktualizujących na początek okresu - - - -
  Zwiększenia w ciągu okresu - - - -
  Reklasyfikacje - - - -
  Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - -
  Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - -
  Przeniesienie na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - -
  Rozwiązanie odpisów - - - -
  Wartość odpisów aktualizujących na koniec okresu - - - -
  Wartość netto na koniec okresu - - 8 462 892 -

  Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych są zakończone prace rozwojowe
  związane z kolejnymi wersjami produktów oferowanych przez Spółkę.
  Wartości niematerialne i prawne nie są w żadnym z prezentowanych okresów przedmiotem
  zabezpieczeń. Grupa n ie posiada wartości niematerialnych i prawnych przeznaczonych do
  sprzedaży.
  W ewidencji wartości niematerialnych ujęto m.in. nakłady na prace rozwojowe dotyczące
  aplikacji Chat.io w wartości 463.453,02 zł. Nakłady na tę aplikację znajdują się także w


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  nakł adach w trakcie realizacji (innych, aktywnych długoterminowych rozliczeniach
  międzyokresowych) w wartości 350.151,33 zł.
  Aplikacja została ukończona w pierwszej wersji i zaoferowana na rynku, dlatego też uznano
  że dotychczasowe prace zostały zakończone wyn ikiem pozytywnym i przyjęte do ewidencji
  wartości niematerialnych.
  Chat.io posłużyło firmie jako punkt startowy do prac nad nową wersją głównego produktu firmy
  - LiveChat. Swoboda w implementacji nowych rozwiązań w chat.io od samego początku oraz
  obecność mniejszej próby klientów, którzy z tych rozwiązań korzystali, pozwoliła dopracować
  technologię, która trafia stopniowo do głównego produktu. Dzięki chat.io wyeliminowano
  ryzyko wprowadzenia drastycznych zmian w głównym produkcie i uzyskano pewność że
  zmiany są od razu dobrze odbierane przez klientów LiveChat. Dzięki procesowi testów w
  chat.io oraz iterowaniu po tych zmianach stwor zono wersję, która od razu przynosi najwięcej
  wartości klientom LiveChat.
  W związku z powyższym, Spółka przewiduje, że poniesione nakłady na aplikację Chat.io
  zostaną zwrócone poprzez zwiększenie funkcjonalności, a co za tym idzie - przychodów ze
  sprzedaży aplikacji LiveChat.
  Zdaniem Zarządu nie wystąpiła utrata wartości poniesionych nakładów na prace rozwojowe.

  2. Rzeczowe aktywa trwałe

  Rzeczowe aktywa trwałe Stan na dzień Stan na dzień
  31.03.2018 31.03.2017
  Grunty - -
  Prawo wieczystego użytkowania gruntów - -
  Budynki i budowle - -
  Urządzenia techniczne i maszyny 833 118 572 413
  Środki transportu - -
  Pozostałe środki trwałe - -
  Środki trwałe w budowie 397 673 -
  Zaliczki na środki trwałe - -
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: 1 230 790 572 413

  Najistotniejszym składnikiem urządzeń technicznych i maszyn jest sprzęt komputerowy oraz
  inwestycja w obcym srodku trwałym – nowej siedzibie Grupy . Wszystkie prezentowane środki
  trwałe są własnością Grupy i nie są przedmiotem leasingu.


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym od 01.04.2017 do 31.03.2018 Grunty Prawo wieczystego użytkowania
  Budynki i budowle
  Urządzenia techniczne i maszyny
  Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie, zaliczki
  Wartość bilansowa brutto na początek okresu - - - 1 219 808 - - - Przyjęcia ze środków trwałych w budowie - - - - - - -
  Nabycia bezpośrednie - - - 613 484 - - 397 672
  Reklasyfikacje - - - - - - -
  Zwiększenia z tytułu połączenia jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - -
  Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - -
  Przeniesienie na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - - - - -
  Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania - - - - - - -
  Wartość bilansowa brutto na koniec okresu - - - 1 833 292 - - 397 672 Wartość umorzenia na początek okresu - - - 647 394 - - - Zwiększenie amortyzacji za okres - - - 352 780 - - -
  Zwiększenia z tytułu połączenia jednostek gospodarczych - - - - - - -
  Reklasyfikacje - - - - - - -
  Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - -
  Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - -
  Przeniesienie na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - - - - -
  Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z przeszacowania - - - - - - - Wartość umorzenia na koniec okresu - - - 1 000 174 - - - Wartość odpisów aktualizujących na początek okresu - - - - - - -
  Zwiększenia w ciągu okresu - - - - - - -
  Reklasyfikacje - - - - - - -
  Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - -
  Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - -
  Przeniesienie na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży - - - - - - -
  Rozwiązanie odpisów - - - - - - - Wartość odpisów aktualizujących na koniec okresu - - - - - - - Wartość netto na koniec okresu - - - 833 118 - - 397 672

  Na koniec okresu zakończonego 31 marca 2018 roku, jak również na koniec o kresu
  zakończonego 31 marca 2017 roku nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu zak upu
  rzeczowych aktywów trwałych oraz ani zabezpieczenia na majątku rzeczowym Grupy.  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  3. Pozostałe aktywa trwałe

  Pozostałe aktywa trwałe składają się głównie z kosztów niezakończonych prac rozwojowych
  oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku oraz kosztów sublicencji .
  4. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

  Większość n ale żno ści z tytu łu dostaw i us ług dotyczy krótkoterminowych należności od
  agentów płatnicz ych i przekazania opłat pobranych od klientów . Pozostałe należności
  handlowe mają terminy płatności do 30 dni.

  Nale żno ści z tytu łu dostaw i us ług oraz pozosta łe nale żno ści wyceniane s ą w wysoko ści
  zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  z uwzgl ędnieniem odpisów aktualizuj ących warto ść nale żno ści. Warto ść ksi ęgowa nale żno ści
  jest zbli żona do ich warto ści godziwej. Nale żno ści z tytu łu dostaw i us ług z dat ą zapadalno ści
  poni żej 360 dni od dnia powstania nale żno ści nie podlegaj ą dyskontowaniu.

  Należności
  31.03.2018 31.03.2017
  Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa Wartość Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa
  Należności z tytułu dostaw i usług 577 720 - 577 720 476 027 - 476 027
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - - -
  Pozostałe należności 6 334 169 - 6 334 169 4 033 751 - 4 033 751
  - w tym z tytułu podatku VAT 6 046 451 - 6 046 451 3 841 435 - 3 841 435
  RAZEM NALEŻNOŚCI: 6 911 888 - 6 911 888 4 509 778 - 4 509 778

  Należności na 31.03.2018 (netto) - struktura przeterminowania po pomniejszeniu o odpis aktualizujący
  Bieżące Do 1 miesiąca Od 1 do 3 miesięcy Od 3 do 6 miesięcy
  Od 6 miesięcy do 1 roku
  Powyżej roku Razem
  Należności z tytułu dostaw i usług 577 720 - - - - - 577 720
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - - - - Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 4 945 537 - - - - - 4 945 537
  Pozostałe należności 1 388 632 - - - - - 1 388 632
  Razem 6 911 888 - - - - - 6 911 888

  Spółka nie posiadała n a dzie ń 31 marca 2018 roku przeterminowanych należności .

  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. Lokaty
  krótkoterminowe dokonywane są w na różne okresy, w zależności od aktualnego
  zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich
  stóp procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest równa ich
  wartości bilansowej.

  Środki pieniężne Stan na dzień Stan na dzień
  31.03.2018 31.03.2017
  Środki pieniężne w kasie - -
  Środki pieniężne na rachunkach bankowych 29 732 904 34 575 499
  Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty 400 902 174 065
  RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: 30 133 807 34 749 564


  Środki pieniężne obejmują pieniądze na rachunkach bankowych. Środki pieniężne
  wykazywane są według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne
  wyceniane są na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
  Nar odowy Bank Polski na ten dzień. Wpływy środków pieniężnych na rachunkach bankowych
  w ciągu roku wyceniane są według kursów NBP, a rozchody
  z zastosowaniem kolejki FIFO.

  Środki pieniężne - struktura pieniężna Stan na dzień Stan na dzień
  31.03.2018 31.03.2017
  Środki pieniężne w PLN 25 995 571 11 108 599
  Środki pieniężne w USD 4 138 236 23 640 964
  Środki pieniężne w EUR - -
  RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: 30 133 807 34 749 563  6. Rozliczenia między okresow e

  Krótkoterminowe rozliczenia m iędzyokresowe
  Stan na dzień 31.03.2018 Stan na dzień 31.03.2017
  - opłaty roczne (domeny, licencje) 129 478 0,00
  - pozostałe 29 708 211 282
  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM 159 186 211 282  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  7. Kapitał własny

  7.1. Kapitał podstawowy
  Kapitał własny
  Ilość wyemitowanych akcji na dzień Ilość wyemitowanych akcji na dzień
  31.03. 201 8 31.03. 201 7
  Seria A 25 000 000 25 000 000
  Seria B 750 000 750 000
  Razem: 25 750 000 25 750 000

  31 marca 2017 31 marca 2018 18 czerwca 2018
  Copernicus Capital TFI 9,47% n.d. n.d.
  Nationale -Nederlanden PTE 5,53% 5,53% 5,53%
  Porozumienie Akcjonariuszy,
  w tym pow. 5 proc. kapitału: 46,99% 47,10% 47,10%
  Mariusz Ciepły 15,53% 15,57% 15,57%
  Maciej Jarzębowski 11,65% 11,69% 11,69%
  Jakub Sitarz 11,65% 11,69% 11,69%
  Pozostali 38,01% 47,36% 47,36%

  Akcje w obrocie 100% 100% 100%
  Razem 100% 100% 100%

  Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy, to osoby, które w dniu dywidendy będą miały
  zapisane akcje LIVECHAT Software Spółka Akcyjna na rachunku papierów wartościowych.
  Akcjonariusze Spółki uprawnienie są do otrzymania dywidendy z zysku netto wykazanego w
  sprawozdaniu LIVECHAT Software Spółka Akcyjn a w wysokości ustalonej przez Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na jedną akcję zwykłą przypada jeden głos.
  W związku z jest z art. 347 § 4 k odeksu spółek handlowych oraz propozycją Zarządu kwota
  2 495 833 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
  7.2. Kapitał zapasowy.
  Kapitał zapasowy powstał w wyniku zatrzymania w Spółce dominującej części zysku z lat
  poprzednich.
  7.3. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
  Pozycja niepodzielony wynik z lat ubiegłych dotyczy jedynie niepodzielonego wyniku netto
  z l at ubiegłych i nie zawiera w sobie innych zdarzeń gospodarczych.  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  7.4. Dywidenda
  Zgodnie z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzen ia Akcjonariuszy z dnia 17 lipca 2017 zysk netto
  spółki dominującej za rok obrotowy 2016 /2017 został przeznaczony na:
  - wypłatę dywid endy – 36.307.5 00,00 zł;
  - zwiększenie kapitału zapasowego – 6.417.223,86 zł
  Na podstawie uchwały Zarządu nr 1/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku Spółka wypłaciła
  zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2017/2018 w wysokości 11.330.00 0,00 złotych.


  8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
  Stan na dzień Stan na dzień
  31.03.2018 31.03.2017
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 807 249 2 230 794
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 602 346 648 242
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - -
  Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych - -
  Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania - 4 983
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 3 409 595 2 884 019

  Zobowiązania na dzień 31.03.2018 - struktura wiekowa Bieżące Do 1 miesiąca Od 1 - 3 miesięcy Od 3 miesięcy do 1 roku Od 1 roku do 5 lat Razem
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 807 249 2 807 249 2 807 249
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 602 346 602 346 602 346
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - - Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych - - -
  Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania - - -
  Razem 3 409 595 3 409 595 - - - 3 409 595


  W zobowiazaniach z tytułu dosta w i usług na dzień 31 marca 2018 roku ujeto rezerwę
  dotyczącą szacunku kosztów związanych z utrzymaniem serwerów niezbędnych w wyskości
  1 652 300 zł (w roku poprzednim 1.388.275 zł) .


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)  Zobowiązania - struktura walutowa
  31.03.2018 31.03.2017
  w walucie w zł po przeliczeniu w walucie w zł po przeliczeniu
  PLN 3 409 595 3 409 595 2 884 019 2 884 019
  EUR 0 0 0 0
  USD 0 0 0 0
  0 0 0 0
  Razem X 3 409 595 X 2 884 019

  9. Przychody ze sprzedaży

  Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana)
  Za okres zakończony Za okres zakończony

  31.03.2018 31.03.2017
  Przychody ze sprzedaży produktów - -
  Przychody ze sprzedaży usług 89 425 925 76 254 434
  Przychody ze sprzedaży towarów - -
  Przychody ze sprzedaży materiałów - -
  RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 89 425 925 76 254434

  Ze względu na jednolity charakter działalności Grupa nie identyfikuje segmentów działalności.
  Ponad 97% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupa realizuje poprzez spółkę
  LiveChat Inc w USA.
  10 . Koszty działalności operacyjne j

  Koszty według rodzaju
  Za okres zakończony Za okres zakończony

  31.03.2018 31.03.2017
  Amortyzacja 2 469 250 1 693 200
  Zużycie materiałów i energii 506 809 209 028
  Usługi obce 20 891 501 17 091 839
  Podatki i opłaty 7 292 993
  Koszty świadczeń pracowniczych 982 529 1 375 848
  Pozostałe koszty rodzajowe 2 777 291 2 551 841
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  Różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej
  441 902 -
  RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 28 076 574 22 922 749
  Korekty:


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Zmiana stanu produktów - -
  Koszty własny sprzedaży 14 350 061 11 748 601
  Koszty sprzedaży 7 193 397 6 859 405
  Koszty ogólnego zarządu 6 533 116 4 314 743
  RAZEM KOSZTY OPERACYJNE 28 076 574 22 922 749

  11. Pozostałe przychody operacyjne

  Pozostałe przychody operacyjne dotyczą głównie przychodów z najmu.
  12 . Przychody finansowe

  Przychody finansowe
  Za okres zakończony Za okres zakończony
  31.03.2018 31.03.2017
  Odsetki 131 767 125 481
  Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - -
  Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - -
  Dywidendy otrzymane - -
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych - -
  Inne - -
  RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 131 767 125 481


  13 . Koszty finansowe

  Koszty finansowe składają się głównie z różnic kursowych dotyczących działalnoś ci finansowej
  (różnice kursowe na wycenie kont walutowych) .

  14 . Instrumenty finansow e  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Instrumenty finansowe według kategorii
  Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.03.201 7
  Wartość księgowa Wartość godziwa Wartość księgowa Wartość godziwa
  Aktywa finansowe 37 045 695 37 045 695 39 259 342 39 259 342 Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - - - - Akcje i udziały w jednostkach zależnych wyceniane w cenach nabycia - - - - Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie - - - - Należności własne wyceniane w nominale 6 911 888 6 911 888 4 509 778 4 509 778 Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności - - - -
  Aktywa dostępne do sprzedaży - - - -
  Środki pieniężne 30 133 807 30 133 807 34 749 564 34 749 564
  Zobowiązania finansowe 3 409 595 3 409 595 2 884 019 2 884 019
  Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - - - - Zobowiązania wyceniene w zamortyzowanym koszcie - - - -
  Zobowiązania wyceniane w nominale 3 409 595 3 409 595 2 884 019 2 884 019
  Umowy gwarancji finansowych - - - -
  Inne zobowiązania finansowe - - - -

  15. Odroczony podatek dochodowy

  Odroczony podatek dochodowy - od 01.04.2017 do 30.09.2018
  Stan na dzień Ujęte w wyniku Inne Stan na dzień
  31.03.2017 01.04.2017 - 31.03.2018 01.04.2017 - 31.03.2018 31.03.2018
  Aktywa z tytułu ODPD
  różnice kursowe -srodki pieniężne 44 380 (44 380) - -
  Rezerwa na utrzymanie infrastruktury IT 259 592 49 405 - 308 997
  Niezafakturowane zobowiązania 4 180 760 - 4 940
  AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM 308 152 5 785 - 313 937
  REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM - - - -

  16. Bieżący podatek dochodowy  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym
  Za okres zakończony Za okres zakończony
  31.03.2018 31.03.2017
  ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM 59 979 636 53 276 157
  Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%) (11 396 131) (10 122 470)
  Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych ujęty w bieżącym okresie sprawozdawczym - -
  Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania (specyfikacja) (362 620) (561 275)
  Dotyczących przychodów (+) - -
  Dotyczących kosztów ( -) - -
  Koszty trwale wyłączone z podstawy opodatkowania (NKUP) (362 620) (561 275)
  Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego podatku dochodowego 84 240 132 311
  Dotyczące przychodów (+) - -
  Różnice kursowe 44 379 -
  Dotyczące kosztów( -) - -
  Zwiększenie stanu rezerwy na infrastrukturę IT 49 405 86 977
  Różnice kursowe - 44 379
  Pozostałe (9 544) 955
  Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym (11 674 511) (10 551 434)

  17 . Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego (w tym
  w ynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej )

  Wynagrodzenia Członków Zarządu
  Łączna wartość krótkoterminowych świadczeń pracowniczych dla Członków Zarządu wynosiła
  (kwoty brutto) :
  Nazwisko 2017 /201 8 2016 /201 7
  Mariusz Ciepły 216.000 216.000
  Urszula Jarzębowska 144.000 144.000
  Razem 360.000 360.000

  Członkowie Zarządu nie pobierali innego rodzaju wynagrodzeń ani nie maja tego typu
  uprawnień.

  Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia.
  Inne świadczenia oraz nierozliczone pożyczki i zaliczki kluczowego personelu
  kierowniczego
  Na dzień 31 marca 2018 roku Spółka posiada należności z tytułu zaliczek w wysokości:

  - Marius z Ciepły -128 716,60 zł
  - Ursz ula Jarzębowska - 66 471,62 zł

  Wszelkie transakcje z kluczowym personelem kierowniczym Spółki realiz owane są na
  warunkach rynkowych.
  18 . Pozycje warunkowe, pozostałe pozycje pozabilansowe oraz
  rozliczenia podatkowe

  Nie dzień bilansowy Grupa nie posiadała pozycji warunkowych ani pozabilansowych.
  Rozliczenia podatkowe
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary podlegające regulacj om (na przykład sprawy
  dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są
  do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w
  Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności.
  Często występują ce różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych
  zarówno dotycz ących wewnętrznych organów państwowych jak i pomiędzy organami
  państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstanie obszarów niepewności i konfliktów.
  Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące
  zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.
  Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez organy administracji
  podatkowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy
  mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązan ia podatkowe. Zdaniem Grupy na dzień
  31 marca 2018 roku dokonano rozliczeń podatkowych w prawidłowej wysokości.
  19 . Zatrudnienie

  Grupa nie zatrudnia pracowników a jedynie współpracuje z podmiotami gospodarczymi na
  podstawie umów cywilno – prawnych. Liczba osób współpracujących na dzień sporządzenia
  spra wozdania finansowego wynosiła 8 4 osoby.


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  20 . Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

  W opinii Zarz ądu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 roku nie wyst ąpiły
  istotne zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, maj ące wp ływ na osi ągni ęte wyniki
  finansowe Grupy Kapita łowej.
  21 . Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Podmioty konsolidowane Należności Zobowiązania Sprzedaż Zakup
  LiveChat, Inc 1 338 468 0 89 034 091 16 048 110

  Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
  Transakcje z kluczowym personelem przedstawiono w nocie nr 17.
  22. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

  – badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  2017 /18 2016 /17
  Badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
  20.000 zł 17 .000 zł
  Badanie skonsolidowanego rocznego sprawoz dania fi nansowego
  6.00 0 zł 5.000 zł
  Przegląd śródrocznego sprawozdania finansoweg o 19.000 zł 14 .000 zł
  Dobrowolne badanie półroczne 12.000 zł 0 zł
  Ra zem 57.000 zł 36 .000 zł
  23. Cykliczność, sezonowość działalności

  W Grupie kapitałowej nie obserwuje się sezonowości ani cykliczności sprzedaży.
  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  24. Cel i zasady zarządzania ryzykiem
  Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta jednostka dominująca oraz
  jednostki zależne, należą środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych
  instr umentów finansowych jest optymalizacja wyniku finansowego Grupy oraz zabezpieczenie
  ryzyka kursowego. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i
  zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez
  nią działalności.
  Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest
  nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.

  24. 1. RYZYKO WALUTOWE

  Ponieważ ponad 95 % transakcji sprzedaży realizowana jest na w dolarze amerykańskim
  (USD) Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych tych transakcji.

  Grupa nie zabezpieczała transakcji sprzedaży denominowanych w walutach obcych (pod obnie
  jak za lata poprzednie ).
  W celu zmniejszenia ryzyka walutowego zarząd s półki dominującej wymienia otrzymane
  dolary amerykańskie na złotówki polskie.
  Zarząd na bieżąco monitoruje kurs dolara amerykańskiego i dopasowuje do niego politykę
  cenową.

  24. 2. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim
  możliwości lokowania wygenerowanej nadwyżki finansowej. Ze względu na charakter
  działalności Grupa nie posia da zobowiązań finansowych.

  24. 3. RYZYKO CEN

  Podstawowym rodzajem zakupywanych usług są usługi wykwalifiko wanych informatyków. Ze
  względu na fakt, ze działalność spółki prowadzona jest we Wrocławiu, na którym funkcjonuje
  duża ilość wykwalifikowanych informatyków a miejscowa politechnika kształci w tym zawodzie ,
  ryzyko wzrostu cen tego typu usług nie jest istot ne.
  Zarząd spółki na bieżąco monitoruje poziom cen usług informatycznych.


  24. 4. RYZYKO KREDYTOWE

  Model biznesowy realizowany przez Grupę zakłada realizację sprzedaży tylko w momencie
  otrzymania gwarancji zapłaty.
  Udział sprzedaży do klientów, którym udziela się kredytu ku pieckiego wynosi tylko niecałe 3 %.


  Grupa Kapitałowa L IVECHAT Software S.A.
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTO WY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU
  Wszystkie kwoty podano w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


  Zarząd spółki dominującej na bieżąco monitoruje ryzyko kredytowe kontrahentów.

  24. 5. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ

  Ze względu na charakter działalności ryzyko to nie ma praktycznego znaczenia dla grupy.


  25. Zdarzenia po dacie bilansowej.
  Nie wystąpiły .  Wrocław, 18 czerwca 2018 rok


  Mariusz Ciepły Urszula Jarzębowska Joanna Alwin
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Dyrektor Finansowy  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.
  ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000647457
  REGON: 365890057, NIP: 521-375-60-90, Komplementariusz: HLB M2 Sp. z o.o.
  Firma audytorska numer 4123
  Zarząd Komplementariusza: Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu,
  Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Motławska – Członek Zarządu.
  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  za okres 01.0 4.2017 - 31.03.2018

  Grupa Kapitałowa LiveChat Software S.A.
  HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
  ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000380052
  REGON: 142839770, NIP: 521-359-69-82, Komplementariusz: HLB M2 Sp. z o.o.
  Firma audytorska numer 3697
  Zarząd Komplementariusza: Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu,
  Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Motławska – Członek Zarządu. Strona 2 z 7

  Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu LiveChat Software S.A.

  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A. (Grupa Kapitałowa), w której
  Jednostką Dominującą jest LiveChat Software S.A., (Spółka) z siedzibą w we Wrocławiu,
  ul. Zwycięska 47 (kod pocztowy: 53-033, Wrocław), na które składają się: skonsolidowane
  sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca
  2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia
  2017 roku do 31 marca 2018 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale
  własnym za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, skonsolidowane
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca
  2018 roku, oraz opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej oraz
  dodatkowe informacje i objaśnienia (zwanego dalej „skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym”).

  Odpowiedzialność kierownictwa Jednostki Dominującej i osób sprawujących nadzór za
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
  Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem
  Jednostki Dominującej. Zarząd Jednostki Dominującej jest również odpowiedzialny za
  kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego
  oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018
  roku, poz. 395, z późn. zm.) Zarząd Jednostki Dominującej oraz Członkowie Rady
  Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
  finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
  Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
  Dotyczy: GRUPA KAPITAŁOWA LIVECHAT Software S.A. Strona 3 z 7
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do
  postanowień:
   ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089, z późn. zm.), zwanej dalej
  „ustawą o biegłych rewidentach”;
   Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych
  Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z późn. zm., w związku z uchwałą
  nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie krajowych standardów
  wykonywania zawodu;
   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
  2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
  sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję
  Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170
  z 11.06.2014, str. 66), zwanym dalej „rozporządzeniem 537/2014”.
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania
  i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
  lub błędem, oraz wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego
  naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie
  gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami
  zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na
  skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
  pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte
  na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia
  istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa lub innych nieprawidłowości jest
  wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu,
  ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd
  lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie
  tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie finansowego.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania
  kwot i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania
  zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli
  wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Jednostkę
  Dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania
  odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na
  temat skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości
  przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika
  jednostki dominującej wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy Kapitałowej
  ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Grupy Kapitałowej przez kierownika
  Jednostki Dominującej obecnie lub w przyszłości.


  Dotyczy: GRUPA KAPITAŁOWA LIVECHAT Software S.A. Strona 4 z 7
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą
  i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia jest spójna
  z dodatkowym sprawozdaniem dla komitetu audytu wydanym z dniem niniejszego
  sprawozdania z badania.

  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska
  pozostawali niezależni od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie
  z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami
  etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy
  usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych
  rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014 jednostek wchodzących w skład
  Grupy Kapitałowej.

  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki
  uchwałą nr 1/2018 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2018 roku. HLB M2 Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k. zbadała roczne sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A. po raz drugi. Pierwsze badanie
  przeprowadziła za poprzedni rok obrotowy. Jednostka powiązana z firmą audytorską
  wydającą niniejsze sprawozdanie, tj. HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Sp. k., przeprowadzała badania skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych Grupy Kapitałowej za pięć wcześniejszych lat obrotowych, w tym jedno,
  w którym Grupa Kapitałowa po raz pierwszy przez cały okres stanowiła jednostkę
  zainteresowania publicznego.

  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej
  znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem
  oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk.
  W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego
  ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, zamieściliśmy
  również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.

  Opis rodzaju ryzyka istotnego
  zniekształcenia
  Procedury biegłego rewidenta w
  odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
  oraz najważniejsze spostrzeżenia
  związane z tymi rodzajami ryzyka
  Ryzyko związane z ujmowaniem oraz
  z wyceną kosztów prac rozwojowych,
  zarówno w toku jak i zakończonych
  prac.
  Przeprowadziliśmy następujące procedury:
  - ocena adekwatności stosowanej polityki
  rachunkowości oraz systemu kontroli
  wewnętrznej związanej z tym zagadnieniem;
  - weryfikacja rejestru wartości


  Dotyczy: GRUPA KAPITAŁOWA LIVECHAT Software S.A. Strona 5 z 7
  niematerialnych pod względem zgodności
  z księga główną, prawidłowości ujmowania
  zwiększeń oraz naliczania amortyzacji
  rocznej;
  - przegląd analityczny nakładów poniesionych
  w trakcie roku oraz badanie próby rewizyjnej;
  – uzyskanie informacji od Zarządu na temat
  wykorzystania zakończonych prac
  rozwojowych, w szczególności dotyczących
  nowych aplikacji i nowych funkcjonalności;
  - analiza pod kątem utraty wartości;
  - analiza weryfikacji stawek amortyzacyjnych.
  Na podstawie przeprowadzonych procedur
  nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
  Ryzyko związane z nieprawidłowym
  rozpoznaniem przychodów, ich
  kompletnością oraz wyceną.
  Przeprowadziliśmy następujące procedury:
  – udokumentowanie naszego zrozumienia
  procesu rozpoznawania przychodów oraz
  zidentyfikowanie kluczowych kontroli
  wewnętrznych Grupy w tym procesie, w tym
  systemu rozliczeń jednostki zależnej
  obsługującej sprzedaż Grupy;
  – przegląd zasad rachunkowości dotyczących
  rozpoznawania przychodów;
  - testy zgodności pomiędzy fakturami Spółki a
  raportami sprzedaży licencji z systemu
  rozliczeniowego – uzgodnienie przychodów
  Jednostki Dominujące z raportami sprzedaży
  jednostki zależnej obsługującej sprzedaż
  Grupy;
  – szczegółowe testy wiarygodności,
  polegające na przeglądzie analitycznym oraz
  weryfikacji próby dokumentów sprzedaży.
  Na podstawie przeprowadzonych procedur
  nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.


  Opinia o sprawozdaniu finansowym
  Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
   przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej
  na dzień 31 marca 2018 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy
  od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
  Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,


  Dotyczy: GRUPA KAPITAŁOWA LIVECHAT Software S.A. Strona 6 z 7
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i
  statutem jednostki, w tym również Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz.U.2018.757).

  Objaśnienie uzupełniające
  Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, na poniższą kwestię:
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A.
  obejmuje dane finansowe Spółki Zależnej LiveChat Inc., której sprawozdanie finansowe
  nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka Zależna LiveChat Inc.
  prowadzi działalność agencyjną w zakresie sprzedaży produktów Spółki Dominującej.
  Wartość aktywów ogółem oraz przychodów netto ze sprzedaży usług przychodów z
  operacji finansowych LiveChat Inc. ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym stanowi
  odpowiednio 4,1% aktywów ogółem oraz 5,2% przychodów netto ze sprzedaży usług oraz
  operacji finansowych ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy
  Kapitałowej (bez kwot uzyskanych w imieniu zleceniodawcy oraz bez dokonywania
  wyłączeń konsolidacyjnych). W odniesieniu do istotnych pozycji sprawozdania
  finansowego LiveChat Inc. wykonaliśmy procedury weryfikacyjne, które pozwoliły nam na
  wydanie niniejszej opinii.

  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania
  z działalności Grupy Kapitałowej.
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zgodnie z ustawą
  o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny
  Zarząd Jednostki Dominującej. Ponadto Zarząd Jednostki Dominującej oraz Członkowie
  Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia,
  aby sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniało wymagania przewidziane
  w ustawie o rachunkowości
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie
  opinii, czy sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zostało sporządzone zgodnie
  z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie
  oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej
  podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy
  w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie,
  na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone
  zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi
  w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczamy,
  iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania


  Dotyczy: GRUPA KAPITAŁOWA LIVECHAT Software S.A. Strona 7 z 7
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń
  w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej.

  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd Jednostki Dominującej oraz Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej
  są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie
  opinii, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu
  korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy
  kapitałowej, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz
  w odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach
  stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
  zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła
  informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz.U.2018.757) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). Informacje wskazane w paragrafie
  70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu
  ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
  zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Damian Uszko

  Maciej Czapiewski

  Kluczowy Biegły Rewident
  przeprowadzający badanie
  w imieniu HLB M2 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.
  wpisany na listę biegłych rewidentów pod
  numerem 13135

  Prezes Zarządu Komplementariusza
  HLB M2 Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością AUDIT PIE Sp. k.
  Firma audytorska wpisana na listę firm
  audytorskich pod numerem 4123

  Warszawa, dnia 18 czerwca 2018 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LiveChat Software SA
ISIN:PLLVTSF00010
NIP:8992447196
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 3454057
www:www.livechatsoftware.pl
Kalendarium raportów
2021-11-24Raport półroczny
2022-02-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LIVECHAT SOFTWARE
2017-11-30 08:47:29
Janusz
Ładne wyniki w raporcie półrocznym.
Myślę, że do końca roku spółka wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 50zł
2017-11-30 14:11:56
Red
Pięknie wytrzepali leszcza z papieru.
Teraz mamy:
1. Dobre wyniki za 1 półrocze !
2. Podobno duży wzrost liczby klientów !
3. Plan wejścia na giełdę w USA !!!!
2018-03-02 16:16:14
Ja1
Kiedy będzie wzrost akcji ???Bo narazie to sie kisi i spada powoli
2018-06-22 08:47:54
Jutro
jutro
2018-06-22 08:48:05
Jutro
kto
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor