Raport.

LIVECHAT SOFTWARE SA (19/2018) Korekta jednostkowego raportu rocznego za okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku

Zarząd LIVECHAT Software S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o dokonaniu korekty jednostkowego raportu rocznego za okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., przekazanego przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2018 r.
Spółka poniżej przedstawia zakres dokonanej korekty jednostkowego raportu rocznego za okres 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowany raport roczny.
Raport roczny został uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające m.in. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny:
- Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A.
- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software
- Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software
za okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software zostało uzupełnione w zakresie:
- dodanie informacji o Zasadach działania Zarządu Spółki
- dodanie informacji o Zasadach działania Rady Nadzorczej Spółki
- uzupełnienie informacji o Komitecie Audytu
- uzupełnienie informacji o Firmie audytorskiej
- uzupełnienie Oświadczenia Zarządu w sprawie firmy audytorskiej
- dodanie Oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe
- poprawa oczywistej omyłki pisarskiej w pozycji "Wypłacone zaliczki na dywidendę" - poprawa ze znaku plus na minus
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe LIVECHAT Software S.A. zostało uzupełnione w zakresie informacji o zgodności zasad rachunkowości z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zostało uzupełnione w zakresie informacji o zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LiveChat Software SA
ISIN:PLLVTSF00010
NIP:8992447196
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30 53-021 Wrocław
Telefon:+48 71 3454057
www:www.livechatsoftware.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport za I kwartał
2021-11-24Raport półroczny
2021-08-27Raport za I kwartał
2021-11-24Raport półroczny
Komentarze o spółce LIVECHAT SOFTWARE
2017-11-30 08:47:29
Janusz
Ładne wyniki w raporcie półrocznym.
Myślę, że do końca roku spółka wróci do trendu wzrostowego i poziomów powyżej 50zł
2017-11-30 14:11:56
Red
Pięknie wytrzepali leszcza z papieru.
Teraz mamy:
1. Dobre wyniki za 1 półrocze !
2. Podobno duży wzrost liczby klientów !
3. Plan wejścia na giełdę w USA !!!!
2018-03-02 16:16:14
Ja1
Kiedy będzie wzrost akcji ???Bo narazie to sie kisi i spada powoli
2018-06-22 08:47:54
Jutro
jutro
2018-06-22 08:48:05
Jutro
kto
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor