Raport.

LC CORP SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019:
1. Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 21.03.2019 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 21.03.2019 r.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 15.05.2019 r.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. - 10.09.2019 r.
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 14.11.2019 r.
Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2019 r. na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie).
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LC Corp SA
ISIN:PLLCCRP00017
NIP:899-25-62-750
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7988010
www:www.lcc.pl
Kalendarium raportów
2019-09-10Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-10Raport półroczny
Komentarze o spółce LC CORP
2019-05-24 17-05-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649