Raport.

LARK.PL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2017

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Raport Roczny
  2017
  LARK.PL S.A.

  Warszawa, kwiecień 2017  Zawartość:
   Oświadcze nie Zarządu Lark.pl S.A.
   Sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za rok 2017 wraz z informacją dodatkową
   Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki
  Lark.pl S.A. za rok 2017
   Sprawozdanie Zarządu z działalności Lark.pl S.A. w roku 2017
   Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2017

  LARK.PL S półka Akcyjna

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK ZAKOŃCZONY 3 1 GRUDNIA 2017 r .  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  2

  Oświadczenie Zarządu
  Lark.pl S.A.


  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
  informacji bieżących i o kresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim Zarząd Lark.pl S.A.:

   oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, rocz ne sprawozdanie finansowe Lark.pl za
  2017 r. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową oraz wynik finansowy Lark.pl;

  Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. rok 2017 r. zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

   oświadcza, że BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawnion y do
  badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego
  Lark.pl S.A. za rok 2017 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten
  oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali war unki do wyrażenia
  bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., zgodnie
  zobowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.


  Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r .  Zarząd Lark.pl S.A.


  ______________________
  Andrzej Piechocki
  Prezes Zarządu

  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  3

  Wybrane dane finansowe


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
  01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i
  towarów 18 106 4 24
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 266 29 969 534 6 849
  III. Zysk (strata) brutto 12 975 4 572 3 057 1 045
  IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednost ki
  dominującej 12 975 4 572 3 057 1 045
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 109 1 513 26 346
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 - 256 0 - 59
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 109 - 1 251 - 26 - 286
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 0 6 0 1
  IX. Aktywa razem 41 260 25 748 9 892 5 820
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 557 18 020 4 929 4 073
  XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 435 17 907 4 899 4 048
  XIII. Kapitał własny 20 703 7 728 4 964 1 747
  XIV. Kapitał zakładowy 166 033 166 033 39 807 37 530
  XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej 20 703 7 728 4 964 1 747
  XVI. EBITDA 2 466 30 369 581 6 940
  XVII. Liczba akcji (w szt.) 15 964 750 15 964 750 15 964 750 15 964 750
  XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,81 0,29 0,19 0,07
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,30 0,48 0,31 0,11


  Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 us t. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  19 października 2005 roku tzn.:
  o poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na
  dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dl a danych za
  rok 2017 przyjęto kurs EURO z dnia 29.12.2017 roku. tj. 4,1709, a dla danych za 2016 rok przyjęto kurs
  EURO z dnia 30.12.2016 roku w wysokości 4,4240.
  o poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu st anowiącego
  średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone
  informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
  miesiąca roku obrotowego.
  Za okres od 01.01.2 017 do 31.12.2017 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,2447.
  Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3757.
  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  4
  ROCZNE SPRAWOZDANIE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5
  1. BILANS ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 5
  2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................................ ......................... 7
  3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ............................... 8
  4 . ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ................................ .. 8
  5. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ .................. 9
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............... 10
  I. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ............................... 10
  II. Skład Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ...................... 10
  I II . Informacja na temat składu Zarządu i Rad Nadzorczych Spół ki ................................ ................................ 12
  I V . Istotne zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ .............. 12
  V . Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych ................................ ................................ ............. 23
  VI. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ........................ 24
  VI I. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana ................................ ......................... 24
  VIII. . Wyniki finansowe Lark.pl S.A. za 2017 r. ................................ ................................ ............................. 26 5
  I X . Noty objaśniające ................................ ................................ ................................ .............................. 26 5
  X . Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadekla rowanej) dywidendy ................................ ......................... 33
  X I . Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych ................................ ................................ .. 33
  X I I. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ .. 33
  X I II. Połączenia jednoste k gospodarczych ................................ ................................ ................................ ..... 34
  X I V. Składniki innych całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ 34
  XV . Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w 2017 r. ................................ ................................ ............... 34
  XVI. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych, postępowań ar bitrażowych lub z organem administracji
  publicznej……………………………………………………………………………………………………………………………………3 4
  XV II . Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub
  pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
  35
  XV II I. Zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ................................ ............. 35
  X I X. Informacje
  dodatkowe………………………………………………………………………………………………………………………..3 5


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  5

  ROCZNE SPRAWOZDANIE

  1. BILANS  Nr
  w tys.PLN
  noty 2017 - 12 - 31
  31.12.2016r.
  AKTYWA

  I. Aktywa trwałe
  16 247 16 348
  1. Wartości niematerialne 1 1 100
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 2
  3. Inwestycje długoterminowe 3 16 155 15 155
  3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 16 155 15 155
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 155 15 155
  - udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych 16 155 15 155
  - udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych
  4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 92 93
  II. Aktywa obrotowe
  25 013 9 400
  1. Zapasy 5
  2. Należności krótkoterminowe 6 20 704 6 307
  2.1. Od jednostek powiązanych 3 921 5 453
  a) z tytułu dostaw i usług 165
  - od jednostek konsolidowanych 165
  - od jednostek niekonsolidowanych
  b) pozostałe 3 921 5 288
  - od jednostek konsolidowanych 3 921 5 288
  - od jednostek niekonsolidowanych
  2.2. Od pozostałych jednostek 16 783 854
  a) z tytułu dostaw i usług 177 142
  b) pozostałe 16 606 712
  3. Inwestycje krótkoterminowe 3 409 3 093
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 3 409 3 093
  a) w jednostkach powiązanych 2 3 087
  - udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym 3 073
  - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 2 14
  b) w pozostałych jednostkach 3 401
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 6
  4. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży
  8 900
  A k t y w a r a z e m
  41 260 25 748  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  6

  PASYWA

  I. Kapitał własny razem 20 703 7 728
  1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20 703 7 728
  1.1. Kapitał zakładowy 8 166 033 166 033
  1.2. Kapitał zapasowy 9
  1.3. Pozostałe kapitały rezerwo we 10 8 343 8 343
  1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 166 648 - 171 220
  1.5.. Zysk (strata) netto 12 975 4 572
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  20 557 18 020
  1. Rezerwy na zobowiązania
  11 122 113
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatk u dochodowego 92 93
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  1.3. Pozostałe rezerwy 30 20
  a) krótkoterminowe 30 20
  2. Zobowiązania długoterminowe
  12
  3. Zobowiązania krótkoterminowe
  13 20 435 17 907
  3.1. Wobec jednostek powiąza nych 942 4 862
  a) kredyty i pożyczki 1 751
  - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 1 751
  b) z tytułu dostaw i usług 57 11
  - do jednostek konsolidowanych 11 11
  - do jednostek niekonsolidowanych 46
  c) poz ostałe 885 3 100
  - do jednostek konsolidowanych 884 2 118
  - do jednostek niekonsolidowanych 1 982
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 493 13 045
  a) kredyty i pożyczki 9 219 8 287
  b) z tytułu dostaw i usług 339 506
  c) pozostałe 9 935 4 252
  P a s y w a r a z e m

  41 260 25 748

  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  7


  2. Rachunek Zysków i Strat


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nr
  w tys.PLN
  noty 01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  I. Przychody netto ze sprzedaży p roduktów, materiałów i towarów, w tym:

  18 106
  - od jednostek powiązanych konsolidowanych
  90
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14
  18 106
  II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:

  248 463
  - od jednostek powiąz anych niekonsolidowanych
  38
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15
  248 463
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I - II)

  - 230 - 357
  IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym:

  210 260
  V. Zysk (strata) na sprzedaży (III - IV)

  - 440 - 617
  VI. Pozost ałe przychody operacyjne
  16
  2 714 30 810
  1. Inne przychody operacyjne
  2 714 30 810
  VII. Pozostałe koszty operacyjne
  17
  8 224
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

  2. Inne koszty operacyjne
  8 224
  VIII. Zysk (strata) z działaln ości operacyjnej (V+VI - VII)

  2 266 29 969
  IX. Przychody finansowe
  18
  11 956 308
  1. Odsetki
  108 108
  - od jednostek powiązanych konsolidowanych
  53 108
  3. Zysk ze zbycia inwestycji
  10 250 200
  X. Koszty finansowe
  19
  1 247 25 705
  1. Odsetki
  1 041 1 888
  - dla jednostek powiązanych konsolidowanych
  519
  - dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych
  31
  2. Aktualizacja wartości inwestycji
  23 721
  3. Inne,
  206 96
  XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX - X)

  12 975 4 572
  XII. Zysk (strata) brutto

  12 975 4 572
  XIII. Podatek dochodowy
  20

  XIV. Zysk (strata) netto
  12 975 4 572
  - zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 12 975 4 572
  Średnia ważona liczba akcji zwykły ch (w PLN) 15 964 750 15 964 750
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)
  0,81 0,29


  3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów  w tys.PLN

  01.01.2016 -
  31.12.2016 01.01.2016 -
  31.12.2016
  Zysk (strata) netto 12 975 4 572
  Inne całkowite dochody
  Całkowite dochody 12 975 4 572
  Całkowite dochody przypadające:
  - akcjonariuszom podmiotu dominującego 12 975 4 572
  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  8


  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Kapitał
  podstawowy Nadwyżka ceny
  sprzedaży nad
  wart ością
  nominalną akcji Pozostałe kapitały Niepodzielony
  zysk/strata Kapitał własny
  razem


  Stan na 01.01.2017 166 033 174 064 49 530 (381 899) 7 728
  Korekta błędu pods tawowego


  Stan na 01.01.2015 po zmianach 166 034 174 064 49 530 (381 899) 7 729
  rozliczenie instrumentów kapitałowych


  W ynik okresu (1)

  12 975 12 974
  Stan na 31.12.2017 166 033 174 064 49 530 (368 924) 20 703  Stan na 01.01.2016 166 034 174 064 49 530 (386 271) 3 357
  Korekta błędu podstawowego


  Stan na 01.01.2015 po zmianach 166 034 174 064 49 530 (386 271) 3 357
  rozliczenie instrumentów kapitałowych

  - 200 - 200
  W ynik okresu (1)

  4 572 4 571
  Stan na 31.12.2016 166 033 174 064 49 530 (381 899) 7 728  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  9


  5. Ra chunek przepływów pieniężnych

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.PLN
  01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
  pośrednia
  I. Zysk (strata) brutto 12 975 4 572
  II. Kore kty razem - 12 866 - 3 059
  1. Amortyzacja 200 400
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 933 1 645
  3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
  4. Zmiana stanu rezerw 9 53
  5. Zmiana stanu należności - 15 605 1 983
  6. Zmiana stanu zobowiązań kró tkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 596 - 30 078
  7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 - 73
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/ - II)
  109 1 513
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy
  1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  II. Wydatki 256
  1. Na aktywa finansowe 256
  a) w jednostkach powiązanych
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) - 256
  C. Przep ływy środków pieniężnych z działalności finansowej

  I. Wpływy
  II. Wydatki 109 1 251
  1. Spłaty kredytów i pożyczek 109 1 250
  2. Odsetki
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) - 109 - 1 251
  D. Przepływy pieniężne netto , razem (A.III+/ - B.III+/ - C.III)
  6
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
  6
  F. Środki pieniężne na początek okresu 6
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - D) 6 6
  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  10
  D odatkow e informacje i objaśnienia
  do Sprawozdania Finansow ego  I. Informacje o Lark.pl S .A.
  Lark.pl S.A. (dawniej MIT Mobile Internet Technology S.A.) z siedzibą w Warszawie , została zarejestrowana
  w Krajowym Rejestrze Przedsiębior ców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XII Wydział
  Gospodarczy Krajoweg o Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 11784
  P odstawowy przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerami 22.1, 74,20.C i 51.47.Z
  Lark.pl S.A. jest h oldingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu
  mo bilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych,
  zarówno dla użytkowników końcowych(rynekB2C),jak i partnerów biznesowych (rynek B2B).
  Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza wie.
  Lark.pl S . A . jest jednostką dominująca Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A .
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki
  w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Sprawozdanie fin ansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem
  pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane
  według wartości godziwej.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za o kres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Dane porównywalne obejmują ten sam okres sprawozdawczy 2016 r . tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  II. Skład Grupy Kapitałowej Lark.pl SA:
  Podmioty zależne objęte konsolidacją
  1. Lark Europe SA. z si edzibę w Łomiankach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego -
  100% udziałów
  2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne –
  100% udziałów
  3. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Warsz awie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000445535 przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS)) – działalność w zakresie
  telekomunikacji - 100% udziałów
  4. Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. (dawniej Scientific Services Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie
  zarejestrowana pod numerem 0000101211 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi w zakresie przetwarzania danych - 100%
  udziałów. 19 września 2017 r. Lark.pl S.A. zawarła u mowę sprzedaży 100 % udziałów w kapitale
  zakładowym Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. Dane finansowe Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. podlegają
  konsolidacji za okres od 01 stycznia 2017 r. do 19 września 2017 r.
  5. Extra Media sp. z o.o. siedzibą w Warszawie ( zarejestrowana pod numerem K RS 0000219765 przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS) - szerokorozumiana działalność wydawnicza w
  zakresie gazet, czasopism, książek) – 100% udziałów. 19 września 2017 r. Lark.pl S.A. zawarła umowę


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  11
  sprzedaży 10 0 % udziałów w kapitale zakładowym Extra Media Sp. z o.o. Dane finansowe Extra Media
  sp. z o.o. podlegają konsolidacji za okres od 01 stycznia 2017 r. do 19 września 2017 r.
  6. MNI Premium S.A. w upadłości układowej (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie
  (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
  Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS) – usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane –
  100% akcji Lark.pl S.A. – 13 czerwca 2017 r. Lark.pl S.A. zawarła umowę sprzedaży 100% akcji w
  kapi tale zakładowym MNI Premium S.A. w upadłości układowej - utrata kontroli nad Spółką nastąpiła
  w dn. 28 lutego 2017 r. w wyniku faktycznego przejęcia zarządzania nad Spółką przez kupującego. Ze
  względu na przedłużające si ę uzgodnienia dot. umowy sprzedaży, transakcja została ostatecznie
  sfinalizowana w czerwcu 2017 r. Dane finansowe MNI Premium S.A w upadłości układowej podlegają
  konsolidacji za okres od 01 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.
  Podmioty zależne nieobjęte k onsolidacją w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 r. –
  nieistotność danych
  1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd
  Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działalność
  telekomunikacyjna pozostała - 100% udziałów. 19 września 2017 r. Lark.pl S.A. zawarła umowę
  sprzedaży 100 % udziałów w kapitale zakładowym Ramtel Sp. z o.o.

  Zmiany w strukturze Grupy Lark.pl
  - W dniu 13 czerwca 2017 r. spółka Lark.pl S.A. s finalizowała podpisanie umowy sprzedaży 30.050.000 akcji
  nieuprzywilejowanych serii A spółki MNI Premium S. A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, stanowiących
  łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki, za łączną cenę w wysokości 10.000 tys. zł.
  Ut rata kontroli operacyjnej nad spółką MNI Premium S.A. nastąpiła w dniu 28 lutego 2017 r. w wyniku
  faktycznego przejęcia zarządzania Spółką przez kupującego. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dot.
  umowy sprzedaży, transakcja została ostatecznie sf inalizowana w czerwcu 2017 r.;
  - w dniu 19 września 2017 r. spółka Lark.pl S.A. zawarła umowę sprzedaży 100 % udziałów w kapitale
  zakładowym spółki Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. za łączną cenę wynoszącą 50 tys. zł;
  - w dniu 19 września 2017 r. spółka Lark .pl S.A. zawarła umowę sprzedaży 100 % udziałów w kapitale
  zakładowym spółki Extra Media Sp. z o.o. za łączna cenę wynoszącą 50 tys. zł;
  - w dniu 19 września 2017 r. spółka Lark.pl S.A. zawarła umowę sprzedaży 100 % udziałów w kapitale
  zakładowym spółki Ra mtel Sp. z o.o. za łączną cenę wynoszącą 150 tys. zł.
  w dniu 31.07.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Senise sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta)
  podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Umowy spółki z ogr aniczoną
  odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na sporządzenie przez Zarząd spółki tekstu jednolitego umowy spółki.
  Na mocy pierwszej z ww. uchwał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Senise sp. z o.o. postanowiło
  podwyższyć kapitał zakładowy spół ki wynoszący 5.000,00 zł podzielony na 100 udziałów o wartości nominalnej po
  50,00 zł o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł, poprzez utworzenie nowych 300 równych i
  niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział i przeznac zyć je do objęcia przez nowego
  wspólnika tej spółki - spółkę pod firmą Siedziba sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000124943). Wszystkie
  nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostaną i pokryte przez nowego wspólnika tej Spółki
  w cał ości w postaci wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu), tj. zbywalnych praw autorskich do
  ZILEA COLLECTION SPRING/SUMMER 2018, oznaczonych symbolami wskazanymi w akcie o łącznej wartości
  295.000,00 zł, wobec czego stosownie do treści art. 154 § 3 k.s.h., nadwyżka wartości tego aportu ponad
  wartość nominalną obejmowanych udziałów, w kwocie 280.000,00 zł w całości przekazana zostaje na kapitał
  zapasowy (agio) uregulowany w §11.1 umowy Spółki. Podwyższenie kapitału w spółce Senise zostało
  zarejestr owane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 października 2017 r.
  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  12

  III. I nformacja na temat składu Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej Lark.pl S . A .

  Skład Rady Nadzorczej :
  Karolina Kocemba - Przewodnicząca RN
  Przemysław Guz iejko - Sekretarz RN
  Agata Kostro - Olechowska - Członek RN (do 30.04.2017 r.)
  Dariusz Drosik - Członek RN (do 01.06.2017 r.)
  Aleksander Gruszczyński - Członek RN (do 08.06.2017 r.)
  Marek Południkiewicz - Członek RN (od 08.06.2017 r.)
  Marek Nocuń - Członek RN (od 08.06.2017 r.)
  Beata Odżga - Szypulska - Członek RN (od 08.06.2017 r.)


  Skład Zarządu :
  Marian Mikołajczak – Prezes Zarządu do 08.06.2017
  Andrzej Piechocki – Prezes Zarządu 08.06.2017

  IV. Istotne zasady rachunkowości
  Podstawowe zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia załączonego sprawozdania finansowego
  przedstawiono poniżej:
  Podstawy sporządzania sprawozdania
  Spółka Lark.pl sporządziła załączone sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej według stanu obowiązującego na dzień 31.12.201 7 roku.
  Zmiany d o istniejących standardów wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w
  roku 2017:
   Zmiany do MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynik ających z
  nierozliczonych strat podatkowych (opublikowano dnia 19 stycznia 2016 roku)
   Zmiany do MSR 7 Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji (opublikowano dnia 29 stycznia 2016 roku)
   Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień -
  zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie)
   Zastosowanie powyższych standardów i zmian do standardów nie miało istotne go wpływu na dotychczas
  stosowaną politykę rachunkowości ani na sytuację finansową i wyniki działalności.

  Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie obowiązujące
   MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) – mający zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub
   MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014 roku) – mający
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 ro ku lub później.
   Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 12 kwietnia 2016
  roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczyna jących się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  13
   Zmiany do MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy
  ubezpieczeniowe (opublikowano 12 września 2016 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzo ny przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018roku lub później.
   Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20
  czerwca 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia ni niejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone
  przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014 - 2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia
  zatwierdzenia n iniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – Zmiany do MSSF 12,
  MSSF 1 oraz MSR 28 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2018 roku lub później.
   Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zali czki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) –
  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później
   Zmiany do MSR 40: Pr zeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku)
  – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później
   MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1
  stycznia 2019 roku lub późnie j

   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją
  Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed
  ukazaniem się standardu w wersji ostateczn ej J do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzonó przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2016 roku lub później,

   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzeda y lub wniesien ia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace
  prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo J termin wejścia w życie
  zost ał odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,


   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązująca w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie)  W okresie objętym spr awozdaniem finansowym Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie
  powyższych interpretacji, które zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychczas w życie. Według analiz
  Spółki wprowadzenie tych zmian nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdani e finansowe.
  Kontynuowanie działalności
  Zarząd Lark.pl S.A. w raporcie bieżącym nr 31/2017 opublikowanym w dniu 06 listopada 2017 r. wskazał
  stanowisko Spółki w związku z Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznego Skróconego
  Skonso lidowanego Sprawozdania Finansowego obejmującego okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
  wskazującym na niepewność co do możliwości kontynuacji działalności, iż wpływ na powyższe założenie mają
  czynniki takie jak przede wszystkim możliwość osiągnięcia zysk u z przyszłych inwestycji i ewentualnego
  reinwestowania uzyskanego kapitału w działania mające na celu optymalizację zysków, ale również polityka
  banków, w stosunku do których Spółka aktualnie posiada zobowiązania.
  Zarząd podtrzymuje stanowisko iż, działa nia podejmowane przez banki mające roszczenia finansowe do Spółki w
  sytuacji racjonalnego sposobu windykowania należności, opartego w szczególności na dopuszczeniu możliwości
  ratalnej spłaty zobowiązań rodzą szansę nie tylko na zaspokojenie wierzycieli, al e także na wynikającą z tego
  możliwość prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. W przypadku zaś dążenia do uzyskania całości
  wierzytelności przez banki w inny sposób, tj. w szczególności poprzez występowanie na drogę sądową, a
  następnie (w przypadku uzyskania tytułu wykonawczego) na drogę postępowania egzekucyjnego, Emitent nie


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  14
  wyklucza w konsekwencji konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, a w związku z tym nie
  tylko zaspokojenia wierzycieli jedynie w sposób częściowy, ale równie ż finalnie zaprzestania prowadzenia
  działalności gospodarczej. Reasumując Zarząd uznaje za właściwe przedstawienie niniejszego stanowiska,
  wskazując iż choć sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
  przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, to na powyższe założenie wpływ mają różne czynniki - zależne
  i niezależne od Spółki, w tym w szczególności stanowiska banków kredytujących.

  W związku z tym, iż cała działalność operacyjna umiejscowiona zosta ła w spółkach zależnych, brak generowania
  istotnych przychodów na poziomie Lark.pl S.A., pełniącej funkcję spółki dominującej, w ocenie Zarządu nie będzie
  negatywnie wpływał na dalsze prowadzenie działalności w ramach Grupy Kapitałowej Lark.pl.
  W okresie s prawozdawczym filarem prowadzonej działalności była działalność umiejscowiona w spółkach
  córkach, tj. produkcja i sprzedaż urządzeń elektroniki użytkowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne pod marką
  Lark. Obecnie linia produktów Lark obejmuje smartfony , tablety PC, odtwarzacze, mp4, DVD, tunery DVB - T,
  czytniki książek elektronicznych, urządzenia GPS oraz akcesoria audio. Produkty GPS Lark odniosły w Polsce
  znaczący sukces i są synonimem niezwykle udanego mariażu jakości, użyteczności i przystępnej ceny.
  Działania prowadzone przez Zarząd Lark.pl S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej Lark.pl w
  holding technologiczno - sprzedażowy w obszarze produkcji elektroniki użytkowej, dostarczający również
  nowoczesne aplikacje, oprogramowanie i rozw iązania funkcjonalne na urządzenia mobilne.
  W ramach działalności Grupy kontynuowane będzie świadczenie usług w ramach których funkcjonuje Centrum
  Outsourcingu, powstałe jako wynik procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych
  kompe tencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją oraz zarządzaniem bazami danych i usługami
  hostingowymi.
  Oddzielny obszar działalności Emitenta związany jest ze spółką Telestar S.A. w restrukturyzacji, której
  zasadniczym obszarem działalności jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów
  telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar S.A. w restrukturyzacji to cieszące się dużą popularnością interaktywne
  programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne a udycje ezoteryczne
  produkowane „na żywo”.
  Działania rozwojowe w poszczególnych obszarach działalności:
  Segment sprzedaży elektroniki użytkowej :
  I.
  Poszerzenie kategorii produktowych firmy o nowe wysokomarżowe produkty:
   bezprzewodowe systemy alarmowe
   sprzęt au dio i car audio
   o akcesoria GSM tj. kable USB i miniUSB, ładowarki sieciowe i samochodowe, mocowania
   o cała linia akcesoriów „gamingowych” dedykowanych pasjonatom gier.

  II.
  Rozwijanie dotychczasowych kategorii stanowiących trzon biznesu firmy (w oparciu o wła sny dział R&D):

   nowe modele popularnych tabletów i nowe serie smartfonów
   nowe modele nawigacji samochodowych marki Lark

  III.
  Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży;
  IV.
  Podpisanie strategicznych umów dystrybucyjnych z nowymi partnerami’
  V.
  Wprowadzenie nowych marek w spółce Lark Europe:
   Origami accessories (akcesoria samochodowe, drobna elektronika użytkowa)
   Bjorn (budżetowa elektronika użytkowa oferująca urządzenia w przystępnej cenie)

  VI.
  Dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych:
   kontynuacja działalności na rynku cz eskim, słowackim i węgierskim

   rozwój działalności rozpoczętej w I kw. 2016 roku na rynku rumuńskim (Carrefour Rumunia)

   rozpoczęcie działalności w krajach bałkańskich: Słowenia, Serbia, Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia

   o nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie nego cjacji z dystrybutorami z krajów bałtyckich m.in. Litwą,
  Łotwą, Estonią oraz Białorusią.


  Segment produkcji programów telewizyjnych i prowadzenie własnej stacji telewizyjnej To!TV (do 27 lutego 2016
  pod nazwą iTV).


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  15
  Strategia rozwoju tego segmentu działalno ści zakładała stopniową zmianę profilu programowego stacji i
  ustabilizowanie przychodów z segmentu płatnej reklamy. Było to możliwe dzięki stopniowej migracji oferty
  programowej w stronę programów life stylowych oraz tzw. około muzycznej rozrywki.
  Zoptymal izowano koszty związane z UP - linkiem sygnału oraz dystrybucją satelitarną poprzez przejście na
  kodowanie MPEG4. Operacja ta zapewniła brak komplikacji związanych z odbiorem programu To!TV przez sieci
  telewizji kablowej oraz Satelitarne Platformy Cyfrowe. W związku z nową strategią programową stacja wdrożyła
  rebranding uwzględniając najbardziej aktualne trendy światowe i krajowe, które wskazują na celowość rozwoju
  niszowych kanałów telewizyjnych.
  Usługi dodane
  Usługi dodane oraz multimedialne w większości by ły uzupełnieniem oferty dedykowanych programów
  telewizyjnych, które były produkowane na różnych zasadach rozliczeniowych dla prywatnych nadawców
  telewizyjnych.
  Prowadzone działania w tym obszarze będą skierowane na przygotowanie i wdrożenie nowych atrakcyj nych
  produktów oraz ofert kontentowych a także nowych form ich promocji. W szczególności dotyczyć to będzie
  aplikacji na mobilne urządzenia ekranowe typu smartphone, tablet, a także nowych formatów oferowania
  produktów multimedialnych, które mogłyby być łą czone z produkcjami telewizyjnymi.
  Usługi outsourcingowe
  Grupa Kapitałowa będzie nadal rozwijać swoją działalność w obszarze związanym z Call Center i Contact Center,
  digitalizacją dokumentacji papierowej oraz szeroko pojętymi usługami obsługi projektów pr omocyjnych,
  reklamowych i marketingowych.
  W dalszym ciągu Spółka świadczy usługi dla globalnych podmiotów z obszaru usług oraz obsługi procedur
  migracyjnych.
  Również wzrost rynku w obszarach digitalizacji dokumentów związany z postępującymi zmianami proced ur oraz
  wymogów dotyczących archiwizowania oraz obiegu dokumentów sprawia, że działalność w tym segmencie
  powinna być stabilnym źródłem przychodów Grupy w najbliższych okresach.

  Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych osądów,
  szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów,
  przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doś wiadczeniu historycznym
  oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę
  profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych
  źródeł.
  Fakt ycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych
  szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej.
  Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych
  Za rząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych,
  podlegających amortyzacji. Na dzień 3 1 . 12 .201 7 roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte
  przez Spółkę dla celów amortyzacji odzwier ciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez
  te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą
  różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa
  aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 1A i 3A.
  Rezerwy
  Rezerwy na świadczenia pracownicze – Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę ,
  Aktywa na podatek odroczony
  Prawdopodobieństwo r ozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami
  p odatkowymi opiera się na budżecie Spółki zatwierdzon ego przez Zarząd Spółki. Jeżeli prognozowane wyniki
  finansowe wskazują, że S półki o siągn ie dochód do opodatkowania, aktywa n a podatek odroczony ujmowane są
  w pełnej wysokości.


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  16

  Utrata wartości aktywów niefinansowych W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne (patrz podpunkt
  dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów
  dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do
  przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co
  w kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Spółki .
  Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest
  rozpoznawana w okresie, w którym została ona dokonana.
  Zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  W 201 7 roku w Spółce nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach zgodnych z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogące mieć wpływ na sprawozdawczość.
  Waluta sprawozdawc za
  Dane finansowe zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym zostały wyrażone w polskich złotych (PLN),
  który jest walutą stosowaną przez Lark.pl S.A. dla celów wyceny i prezentacji. Dane prezentowane
  w sprawozdaniu finansowym zaokrąglone są do pełnych tysięcy złotych.
  Zasady konsolidacji
  Jednostki zależne
  Jednostki zależne Grupy Lark.pl S.A. tj. jednostki, w których Grupa posiada więcej niż połowę głosów na walnym
  zgromadzeniu akcjonariuszy lub w jakikolwiek inny sposób posiada zdolność kierowania ich p olityką finansową
  i operacyjną, są konsolidowane .
  W celu stwierdzenia, czy Grupa sprawuje kontrolę nad daną jednostką uwzględnia się również istnienie i wpływ
  potencjalnych głosów, które mogą być wykonywane na Walnym Zgromadzeniu takiej jednostki.
  Jednost ki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę do dnia ustania
  tej kontroli. Nabycie jednostek zależnych rozliczane jest metodą nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość godziwą
  przejętych aktywów, wyemitowane akcje lub zobowiązania zaciągnięte na dzień nabycia oraz koszty bezpośrednio
  związane z transakcją nabycia. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą przejętych aktywów jednostki
  zależnej ujmowana jest jako wartość firmy. Transakcje wewnątrzgrupowe, salda oraz niezrealizowane zyski/straty
  na transakcjach między spółkami Grupy są eliminowane podczas konsolidacji. W razie konieczności, zasady
  rachunkowości jednostek zależnych modyfikuje się w celu zapewnienia ich spójności z zasadami (polityką)
  rachunkowości Grup y.
  Udziały finansowe w podmiotach zależnych w jednostkowym sprawozdaniu wyceniane są wg ceny nabycia,
  w sprawozdaniu skonsolidowanym inwestycje w podmioty zależne podlegają wyłączeniu.
  Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej mo żliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu
  zależnego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy z konsolidacji i podlega testowi na utratę wartości.
  W przypadku , gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto
  podmiotu zależnego na dzień nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat.
  Wartość firmy
  Wartość firmy powstała przy nabyciu stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą w możliwych do
  zidentyfikowania aktywach ne tto jednostki zależnej na dzień nabycia. Wartość firmy powstała przy nabyciu
  jednostek zależnych jest ujmowana w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja.
  Na dzień nabycia, wartość firmy jest alokowana na każdy ośrodek wypracowujący środki pienięż ne, Odpis
  aktualizujący wartości firmy jest ustalany w drodze oceny wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego
  środki pieniężne, którego wartość firmy dotyczy. Utrata wartości firmy następuje wtedy, gdy wartość
  odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środ ki pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej. Jeżeli
  wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i jeżeli część działalności tego ośrodka
  zostanie sprzedana, wówczas wartość firmy dotycząca sprzedanej części ośrodka wypra cowującego środki
  pieniężne jest ujmowana w wartości bilansowej uwzględnianej przy obliczaniu zysku lub straty na sprzedaży


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  17
  części ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość firmy sprzedana w w/w. sposób jest wyceniana na
  podstawie względnych wartoś ci
  (relative values) części sprzedanej i zatrzymanej ośrodka wypracowującego środki
  pieniężne.
  Wartość firmy jest poddawana testom na utratę wartości przynajmniej raz do roku. Odpisy aktualizacyjne z tytułu
  trwałej utraty wartości ujmowane są w pozostałych kosztach operacyjnych.
  Jeżeli udział w nabywanych aktywach, pasywach i zobowiązaniach pozabilansowych przekracza koszt nabycia
  jednostki, Grupa :
   Dokonuje ponownej wyceny identyfikowalnych aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych
  w naby wanej jednostce a także koszt nabycia;
   Rozpoznaje w rachunku zysków i strat nadwyżkę pozostałą po ponownej wycenie.
  Sprzedaż jednostek zależnych
  Z ysk/strata na sprzedaży jednostki zależnej obejmuje wartość bilansową wartości firmy zbywanej jednostki.
  Ewen tualne zyski/straty wynikające z rozwodnienia akcji/ud ziałów w jednostkach zależnych rozpoznawane są
  w rachunku zysków i strat okresu, w którym miała miejsce sprzedaż.
  Rzeczowe aktywa trwałe
  a) własne składniki rzeczowych aktywów tr wałych
  Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i odpisy
  z tytułu utraty wartości ( z wyjątkiem gruntów). Po początkowym ujęciu, zwiększenia rzeczowych aktywów
  trwałych są wykazywane według cen y nabycia.

  W 201 7 roku nie wystąpiły przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych.
  Koszty poniesione po wprowadzeniu rzeczowego aktywa trwałego do użytkowania, takie jak koszty remontu ,
  konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w któr ym zostały poniesione, z wyjątkiem
  sytuacji, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia części składowej pozycji rzeczowych aktywów trwałych jest
  istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całej pozycji. W takich przypadkach wartość ta
  zwiększ a wartość rzeczowego aktywa i od tak wyliczonej wartości Spółka dokonuje amortyzacji .
  b) amortyzacja
  Składniki rzeczowego majątku trwałego, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są
  metodą liniową przez okres ekonomicznej użytecznoś ci. Grunty nie są amortyzowane.

  Lark.pl S.A. stosuje następujące stawki amortyzacyjne:

  Rodzaj środka trwałego Stawka amortyzacyjna

  Środki transportu 20 i 33%
  Komputery 30B
  Inwestycje w obcych obiektach 10%
  Budynki 10B
  Budowle 4 i 4,R B
  Maszyny drogowe 17 i 20%
  Urządzenia (grupa 6) 10B
  Urządzenia biurowe 20B
  c) Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na po dstawie umów leasingu


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  18
  Umowy leasingu, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka or a z czerpie wszyst kie korzyści
  wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu
  finansowego. Rzeczowe aktywa trwa ł e nabyte w leasingu finansowym są wykazywane początkowo w wartości
  godziwej lub w bieżącej minimalnych opłat leasingowych., w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa,
  a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz straty z tytułu utraty wartości .
  Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu finansowym amort yzowane są przez okres leas ingu lub okres ekonomicznej
  użyteczności z zależnościom decyzji spółki co do okupu. .
  Płatności z tytułu zawartych przez Spółk ę umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat
  w okresie trwania leasingu.
  d) środki trwałe w budowie
  Środki tr wałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków
  trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwest ycyjne. Środki trwałe w budowie nie są
  amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
  Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych
  aktywów trwałych może nie być możl iwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem
  ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość
  bilansowa danego rzeczowego aktywa trwałego przewyższa jego wartość odzyskiwalną, która odpowiada cenie
  sprzedaży netto tego rzeczowego aktywa trwałego lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest
  wyższa. W celu ustalenia utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych są one klasyfikowane do najniższego
  poziomu, dla któ rego można zidentyfikować oddzielne przepływy pieniężne.
  Zysk/stratę na sprzedaży rzeczowego aktywa trwałego ustala się przez porównanie wpływów ze sprzedaży z jego
  wartością bilansową i ujmuje się per saldem w pozostałej działalności operacyjnej .

  Wartośc i niematerialne
  Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
  pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane
  liniowo w okresie odpowiadają cym szacowanemu okresowi ich użytkowania. Amortyzacja według stawek
  podatkowych jest stosowana tylko w wypadkach, kiedy odpowiadają one ekonomicznemu okresowi życia aktywa.
  Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec
  roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych.
  Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa wartości
  niematerialnych może ni e być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem
  ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość
  bilansowa danego składnika wartości niematerialnych przewyższa jego wart ość odzyskiwalną, która odpowiada
  cenie sprzedaży netto tej wartości niematerialnej lub jej wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest
  wyższa.
  a ) prace badawczo - rozwojowe
  Prace badawczo - rozwojowe w 20 1 7 r. nie wystąpiły.
  b ) Oprogramowani a
  Zaku pione licencje i oprogramowani a aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na ich zakup .
  c ) amortyzacja
  Typowe stawki amortyzacji stosowane dla wartości niematerialnych wynoszą:
  Stawka amortyzacyjna
  Zakupione licencje i oprogramowanie 50%
  Pozos tałe wartości niematerialne 20B


  Lark.pl S.A.
  Spraw ozdanie Finansowe
  za okres 12 miesięcy zakończony ch 31 grudnia 2017


  19
  Wartości niematerialne nie podlegają przeszacowaniom.
  Spółka nie posiada żadnych aktywów o znacznej wartości o nieokreślonym okresie użytkowana.
  Wartość firmy
  Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością g odziwą udziału Spółki w możliwych do
  zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przejęcia
  jednostek zależnych ujmuje się w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja.
  Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie wg kosztu
  pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają
  wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki.

  Nieruchomo ści inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne nie występują .
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
  Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich
  wartość bilansowa zostani e odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze
  użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów)
  jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z za chowaniem normalnych i zwyczajowo
  przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od
  momentu zmiany klasyfikacji.
  Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości:
  wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane
  jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed
  zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako
  przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji.
  Aktywa finansowe
  Lark. pl S.A. klasyfikuje posiadane aktywa finansowe do czterech kategorii:
  1. aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (przeznaczone do
  obrotu) (AWG - O,
  2. inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności (IUTW),
  3 . aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS),
  4. pożyczki i należności (PiN).
  Inwestycje, które zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych
  zmian cen zaliczane są do aktywów wycenianych według wartości godz iwej przez rachunek zysków i strat
  i prezentowane w aktywach obrotowych bilansu. Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne
  wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji „Pochodne instrumenty finansowe”, za wyjątkiem pochodny ch
  instrumentów zabezpieczających ujmowanych zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń.

  Aktywa o określonym terminie zapadalności, które Spółka zamierza i może utrzymać do czasu, gdy staną się one
  zapadalne zaliczane są do inwestycji utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (z wyłączeniem aktywów
  zaklasyfikowanych do pożyczek i należności) i prezentowane w aktywach trwałych bilansu chyba, że termin
  zapadalności tych aktywów przypada w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej. Aktywa, o nieokreślo
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Lark.pl SA
ISIN:PLPPWK000014
NIP:5260210984
EKD: 63.99 pozostała działalnośc usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Adres: Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 4831100
www:www.mitsa.pl
Komentarze o spółce LARK.PL
2019-07-18 21-07-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649