Raport.

KRYNICKI RECYKLING SA (16/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2018 roku, Emitent podpisał aneks do umowy kredytu wielocelowego zawartej dnia 27 kwietnia 2016 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000026438 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 (dalej Bank).
Na podstawie zawartego aneksu od dnia 10 sierpnia 2018 roku do dnia 27 kwietnia 2019 zwiększony został limit kredytu w rachunku bieżącym z 1 300 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) do kwoty 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100).
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
1. weksel własny niezupełny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
2. przelew wierzytelności w stosunku do Ardagh Glass S.A. z siedzibą Gostyniu.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Krynicki Recykling SA
ISIN:PLKRNRC00012
NIP:739-33-40-652
EKD: 46.77 sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: ul. Iwaszkiewicza 48/23 10-089 Olsztyn
Telefon:+48 89 5353292
www:www.krynicki.pl
gpwlink:krynicki-recykling.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-16Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-04-16Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
Komentarze o spółce KRYNICKI RECYKLING
2019-03-24 03-03-05
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649