Raport.

KRYNICKI RECYKLING SA (15/2018) Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej, iż w dniu 8 sierpnia 2018 roku podpisał umowę kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP 634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 56 (dalej Bank).
Na podstawie ww. umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w łącznej wysokości 8.337.623 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści seidem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote) na okres od 08.08.2018r. do 31.07.2028 roku. Kredyt jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie i refinansowanie Inwestycji w Czarnkowie.
Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.
Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:
a) hipoteka umowna do kwoty 10.700.000,00 zł na nieruchomości położonej w miejscowości Czarnków woj. Wielkopolskie;
b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt a) od ryzyk budowlanych;
c) ustanowienie zastawu rejestrowego na nabywanych w ramach Inwestycji maszynach-przesiewaczach;
d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt c);
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 12.506.434,50 zł, zawartego w formie aktu notarialnego.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Krynicki Recykling SA
ISIN:PLKRNRC00012
NIP:739-33-40-652
EKD: 46.77 sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: ul. Iwaszkiewicza 48/23 10-089 Olsztyn
Telefon:+48 89 5353292
www:www.krynicki.pl
Kalendarium raportów
2021-09-21Raport półroczny
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KRYNICKI RECYKLING
2021-06-18 18-06-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor