Raport.

KREZUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KREZUS S.A. Przychody ze sprzeda?y 358 973 289 372 84 570 66 132 Zyski/ (Straty) ze sprzeda?y 17 102 15 728 4 029 3 594 Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem 20 765 (1 304) 4 892 (298) Zysk / (Strata) netto 19 312 (1 532) 4 550 (350) ?rednia wa?ona liczba akcji (nie w tysi?cach) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992 ?rednia wa?ona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcj? (nie w tysi?cach) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992 Podstawowy zysk / (strata na jedn? akcj? zwyk?? (nie w tysi?cach) 0,35 (0,03) 0,08 (0,01) Rozwodniony zysk /(strata) na jedn? akcj? zwyk?? (nie w tysi?cach) 0,35 (0,03) 0,08 (0,01) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 3 121 (13 186) 735 (3 013) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 5 400 (237) 1 272 (54) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (8 927) 11 330 (2 103) 2 589 Aktywa razem 108 864 61 567 26 101 13 917 Zobowi?zania razem 77 435 49 051 178 566 11 087 Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 468 1 861 352 421 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 75 967 49 051 18 214 11 087 Kapita? w?asny przypadaj?cy na akcjonariuszy Emitenta 31 408 12 155 7 530 2 747 Kapita? zak?adowy 5 470 5 470 1 312 1 237 Warto?? aktyw?w netto na jedn? akcj? (nie w tysi?cach) 0,23 0,24 0,06 0,05

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻ NEGO
  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO
  G RUPY K APITAŁOWEJ
  K REZUS S.A.
  ZA ROK OBROTOWY , KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ
  31 GRUDNIA 201 7 R.
  Poznań, dnia 7 marca 2018 r.
  SPRA WOZDANIE NIEZALEŻNEG O BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO
  Dla Walnego Zgromadzenia , Rady Nadzorczej oraz Zarządu
  Krezus S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przeprowadzi liśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Krezus S.A. (Grupa ), w której jednostką dominującą jest Krezus S.A. (Jednostka dominująca)
  z siedzibą w Toruniu , przy ulicy Włocławskiej 187 , za rok obrotowy , który zakończył się 31 grudnia
  201 7 r., na które składa się:
  a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzon e na dzień 31 grudnia 201 7 r., któ re
  po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 863 tys. zł ,
  b. skonsolidowane sprawozdan ie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
  do dnia 31 grudnia 201 7 r., który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce dominującej w kwocie
  19 311 tys. zł i całkowity dodatni dochód przypadający Jednostce dominującej w wysokośc i
  19 263 tys. zł ,
  c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
  do dnia 31 grudnia 201 7 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
  19 288 tys. zł,
  d. skonsolidowane sprawozda nie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
  do dnia 31 grudnia 201 7 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
  407 tys. zł ,
  e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne in formacje
  objaśniające
  (załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe).
  Odpowiedzialność Kierow nika J ednostki dominującej i osób sprawujących nadzór za skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowane go sprawozdania
  finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanym i z nimi interpretacjami
  ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej , jak również innymi obowiązującymi przepisami
  prawa , a także statutem Jednostki dominującej . Zarząd Jednostki dominującej jest również odpowiedzialny
  za kontrolę wewnętrzną, kt órą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) ( „ustawa
  o rachunkowości” ), Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązan i
  do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniał o wymagania przewidziane w tejże
  ustawie .
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia
  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy zgodnie z mającymi
  zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowo ści, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
  Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości .
  Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego pr zeprowadzili śmy stosownie do obowiązujących
  postanowień:
  a. ustawy z dnia 11 maja 2017 r . o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  (Dz. U. z 2017 r . poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach” ),
  b. Krajowych Standardów Rewizji Finan sowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
  z późn. zm. ,
  c. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) ( „Rozporządzeni e 537/2014” ).
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
  w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera
  istotnego zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego , czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błę dem oraz
  wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca
  pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie
  z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istnieją ce istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
  powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać,
  że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie
  tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia,
  powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego
  na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celow e pominięcia, wprowadzanie
  w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego
  bezpośrednio wpływającego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służącyc h uzyskaniu dow odów badania kwot i ujawnień
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osą du biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszus twem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka , biegły rewident bierze pod uwagę
  działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę  dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu zaprojekt owania odpowiednich
  w danych okolicznoś ciach procedur badania, nie natomiast wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
  wewnętrznej . Badanie obejmuje także ocenę zasadności i poprawności przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości, racjon alności ustalonych przez kierownika jednostki dominującej wartości szacunkowych,
  jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności grupy kapitałowej ani efek tywności
  lub skuteczności prowadzenia spraw grupy kapitałowej przez kierownika jednostki dominującej zarówno
  obecnie , jak i w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyraż enia przez nas opinii z badania . Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla
  komitetu audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali n iezależni
  od jednostek wchodzących w skład Grupy zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach,
  Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów.
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonani em oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1
  Rozporządzenia 537/2014 , dla jednostek wchodzących w skład Grupy.
  Usługi niebędące badaniem sprawozda ń finansowych, które kluczowy biegły rewident i firma audytorska
  świadczyli na rzecz jednostek wchodzących w skład Grupy, zostały wymienione w nocie 33 inn ych informacj i
  objaśniając ych skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady
  Nadzorczej nr 7/05/17 z dnia 29 maja 2017 r. Skonsolidowane sprawozdani e finansowe Grupy badamy
  nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudn ia 2017 r., tj. przez jeden rok.
  Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane , najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy sto sowne
  procedury badania dotyczące tych rodzajów i obszarów ryzyk a. W przypadkach, w których uznaliśmy
  za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta
  procedur badania, zamieściliśmy również najważniejsze spost rzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
  KLUCZOWE ZAGADNIENIE DO BADANIA PODEJŚCIE DO BADANIA
  ROZPOZNAWANIE PRZYCHO DÓW ZE SPRZEDAŻY
  Odniesienie do ujawnienia w sprawozdaniu
  Jednostka dominująca przedstawiła ujawnienia
  związane z przychodami ze sprzedaży w nocie
  16 i 18 inn ych informacj i objaśniając ych
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r. Grupa osiągnęła przychody:
   ze sprzedaży towarów kwocie 349 524 tys. zł,
   ze sprzedaży akcji w kwoci e 8 243 tys. zł,
   ze sprzedaży usług w wysokości 1 206 tys. zł.
  Uzasadnienie uznania sprawy za kluczowe
  zagadnienie badania
  Prawid łowo ść rozpoznawania przychodów jest
  nieod łącznym ryzykiem bran żowym. Kwestia ta była
  przedmiotem naszej szczególnej uwagi ze względu
  na fakt, że zastosowanie odpowiednich standardów
  sprawozdawczości finansowej dotyczących
  rozpoznawania i prezentacji przychodów jest
  złożone i wymaga dokonywania przez Zarząd
  Jednostki dominującej szacunków i osądów
  księgowych oraz opiera się na wykorzystaniu
  informatycznych systemów przetwarzania danych.
  W ramach badania udokumentowaliśmy nasze
  zrozumienie:
   kontroli wewnętrznej działającej w obszarze
  przychodów ze sprzedaży,
   ogólnego procesu rozpoznawania, ujęcia, wyceny
  i prezentacji poszczegól nych źródeł przychodów
  przez Grupę , w tym zwi ązanych z nimi istotnych
  osądów oraz szacunków.
  W szczególności nasze procedury obejmowały:
   przegl ąd przyjętych przez Grupę regulacji
  wewnętrznych dotyczących ujmowania
  przychodów,
   analizę zgodności tych regulac ji z odpowiednimi
  standardami sprawozdawczoś ci finansowej,
   przegląd analityczny przychodów ze sprzedaży,
  w tym analiz ę przychodów w ujęciu miesięcznym
  oraz w porównaniu do poprzedniego okresu,
   testy szczegóło we na wybranej próbie faktur,
  w tym uzgodnienie ich z zawartymi zleceniami lub
  umowami oraz weryfikacj ę otrzymanej zapłaty
  lub rozliczenia w innej formie,
   weryfikację k ompletności ujęcia przychodów
  w analizowanym okresie, w szczególności poprzez
  analizę transakcji handlowych zawartych na
  przełomie roku pod kątem ujęcia ich w księgach
  rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami
  rachunkowości i odpowiednimi standardami
  sprawozdawczości finansowej, jak również
  poprzez identyfikację faktur korygujących
  sprzedaż.
  W wyniku przeprowadzonych procedur badania ni e
  ujawniliśmy istotnych kwestii, które wymagałyby
  korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.  UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW POSIADANYCH PRZEZ KREZUS ENERGIA WIATROWA SP . Z O .O.
  Odniesienie do ujawnienia w sprawozdaniu
  Krezus Energia Wiatrowa sp. z o.o. jest jednostką
  zależną od Krezus S.A. Na dzień 31 grudnia 2017 r.
  aktywa netto tej spółki w jej sprawozdaniu
  finansowym przekształconym wg zasad
  rachunkowości Jednostki dominującej były ujemne
  i wyniosły (-) 7 906 tys. zł .
  W punkcie 16 informacji dodatkowych do
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Zarząd Jednostki dominującej przedstawił
  ujawnienia dotyczące przeprowadzonego testu na
  utratę wartości aktywów trwałych posiadanych
  przez tę spółkę i zaprezentowanych
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Grupy , w tym wyniki testu, analizę wrażliwości
  i opis przyjętych założeń.
  Uwzględniając przyjęte założenia, Zarząd Jednostki
  dominującej nie stwierdził utrat y wartości tych
  składników majątku.
  Uzasadnienie uznania sprawy za kluczowe
  zagadnienie badania
  Zagadnienie było kluczowe dla naszego badania,
  ponieważ wiązało się z istotnymi wartościowo dla
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  składnikami aktywów . Ponadto obszar ten był
  przedmiotem naszej szczególnej analizy, ponieważ
  wiązał się z osądem Zarządu Jednostki dominującej
  dokonanym zarówno na poziomie jednostki
  zależnej, jak i w skali makroekonomicznej,
  stanowiąc jednocześnie zagadnienie złożone,
  któreg o wyniki były wrażliwe na przyjęte założenia .
  W ramach badania udokumentowaliśmy nasze
  zrozumienie procesu przeprowadzenia testu na
  utratę wartości.
  Nasze procedury obejmowały krytyczną ocenę
  prawidłowości modelu utraty wartości oraz jego
  założeń, ze szcze gólną uwagą zwróconą na:
   porównanie kluczowych założeń w modelu
  z oczekiwaniami rynku, obejmujące porównanie
  przyszłych aktywów, zobowiązań , przychodów,
  kosztów i oczekiwanej do osi ągnięcia marży,
   sprawdzenie poprawności matematycznej
  modelu zdyskontowanyc h przepływów
  pieniężnych i uzgodnienie źródłowych danych
  do uznanych przez Zarząd Jednostki dominującej
  za realne do osiągnięcia przez jednostkę zależną
  prognoz finansowych,
   ocenę racjonalności przyjętych przez Zarząd
  Jednostki dominującej prognoz finansow ych
  jednostki zależnej poprzez porównanie
  aktualnych wyników do wcześniejszych prognoz
  oraz danych historycznych,
   ocenę racjonalności przyjętych do testu założeń
  makroekonomicznych ,
   ocenę przygotowanej przez Zarząd Jednostki
  dominującej analizy wrażliwoś ci,
   ocenę poprawności i kompletności ujawnień
  w zakresie testu na utratę wartości oraz analizy
  wrażliwości.
  W wyniku p rzeprowadzonych procedur badania nie
  ujawniliśmy istotnych kwestii, które wymagałyby
  modyfikacji opinii z badania.  TRANSAKCJE Z JEDNOSTK AMI POWIĄZANYMI
  Odniesienie do ujawnienia w sprawozdaniu
  Jednostka dominująca przedstawiła ujawnienia
  związane z transakcjami z jednostkami
  powiązanymi w nocie 27 inn ych informacj i
  objaśniając ych sprawozdania finansowego.
  Uzasadnienie uznania sprawy za kluczowe
  zagadnienie badania
  Zagadnienie zostało uznane za kluczową sprawę
  badania, ponieważ spółki z Grupy przeprowadzał y
  istotne dla skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego transakcje z jednostkami
  powiązanymi. Powyższe dotyczyło zarówno
  wartości tych operacji, jak i ich ilości
  i stopnia zróżnicowania.
  Ponadto obszar ten był przez nas szczegółowo
  analizowan y, ponieważ w przypadku transakcji
  pomiędzy podmiotami, które nie są od siebie
  niezależne, często istnieje wyższe ryzyko istotnego
  zniekształcenia niż w przypadku transakcji
  zawartych z podmiotami niepowiązanych.
  W ramach badania udokumentowaliśmy nasze
  zrozumienie transakcji zawieranych z podmiotami
  powiązanymi, jak również kompletność ujawnień
  z tym związanych w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.
  W ramach badania przeprowadziliśmy
  w szczególności następujące procedury:
   weryfikację prawidłowości i kompletności
  przedstawionej przez Zarząd Jednostki
  dominującej listy podmiotów powiązanych,
   analizę przebiegu transakcji, jej charakteru oraz
  wyceny sald,
   porównanie warunków transakcji zawartych
  z podmiotami powiązanymi z transakcjami
  zawieranymi z jed nostkami niepowiązanymi,
   rozważenie możliwych istotnych zniekształceń
  skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego
  spowodowanego oszustwem,
   ocenę poprawności i kompletności ujawnień
  w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi.
  W wyniku przeprowadzonych pro cedur badania
  nie ujawniliśmy istotnych kwestii, które wymagałyby
  korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.
  Opinia
  Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sp rawozdanie finansowe :
  a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansow ej Grupy na dzień 31 grudnia 2017 r.
  oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. , zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
  b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki
  dominującej.  Uzupełniające objaśnien ia
  Nie zgłaszając zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że aktywa
  netto jednostki zależnej – Krezus Energia Wiatrowa sp. z o.o. – zgodnie z danymi zawartymi
  w sprawozdani u finansow ym tej spółki sporządzon ym według zasad (polityk i) rachunkowości Jednostki
  dominującej , były ujemne i wyniosły (-) 7 906 tys. zł . Aktywa trwałe tego podmiotu w postaci elektrown i
  (turbin) wiatrowych , które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy, wyniosły
  4 819 tys. zł. Przeprowadzony przez Zarząd Krezus S.A. test na utratę wartości tych aktywów dał w ocenie
  Jednostki dominującej podstawę do wniosku, że ich wartość odzyskiwalna była wyższa od wartości
  bilansowej, w konsekwencji czego nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących ich
  wartość. Jako model wyceny wartości odzyskiwalnej Zarząd Jednostki dominującej przyjął model
  zdyskontowan ych przyszłych przepływów pieniężnych ośrodka generującego środki pieniężne , oparty na
  założeniach i danych prognozowanych. Założenia i wyniki tego testu zostały przedstawione w punkc ie
  16 informacji dodatkowych skonsolidowanego sprawozdania finanso wego . Zwracamy uwagę, że osiągane
  w przyszłości przez jednostkę zależną wyniki finansowe oraz wypracowywane wolne przepływy pieniężne
  mogą różnić się od prognozowanych, stanowiących podstawę dokonanych testów na utratę wartości.
  Ze względu na naturę przy jętych założeń nie jest możliwe uzyskanie zadowalającej pewności, że efekt
  zakładany przez Zarząd Jednostki dominującej zostanie przez Krezus Energia Wiatrowa sp. z o.o. osiągnięty,
  wykluczyć jednak tego nie możemy.
  Ponadto nie zgłaszając zastrzeżeń do s konsolidowanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę,
  że przyjęte do jego sporządzenia sprawozdania finansowe jednostek zależnych Krezus Mining Guinee S.A.
  (Republika Gwinei) oraz Krezus Exploration Guinee S.A. (Republika Gwinei) są, zgodnie z otrzyman ą
  informacją od Zarządu Jednostki dominującej, ostatnimi podpisanymi sprawozdaniami finansowymi tych
  jednostek zależnych. Zostały one sporządzone na dzień 31 maja 2015 r. , nie dotyczą zatem stanu
  majątkowego oraz finansowego na ten sam dzień bilansowy, na jaki zostało sporządzone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe, jak również przedział czasowy między datą tych sprawozdań finansowych a datą
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dłuższy niż trzy miesiące, co nie wypełnia postanowień
  par. B92 i B9 3 MSSF 10. Zarząd Jednostki dominującej oświadczył, iż według swojej wiedzy oraz najlepszej
  wiary, od 31 maja 2015 r. do dnia wydania niniejsze go raportu nie wystąpiły znaczne transakcje lub
  zdarzenia gospodarcze, które miałby istotny wpływ na sprawozdani a finansowe wyżej wymienionych
  podmiotów, jak i na załączone skonsolidowane sprawozdani e finansowe. O powyższym Zarząd Jednostki
  dominującej poinformował szczegółowo w punkcie 5 informacj i dodatkowych skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego. Zwracamy uwagę, że jeżeli w wyżej wymienionych spółkach zależnych
  wystąpiłyby, w okresie pomiędzy datą sporządzonych sprawozdań finansowych a datą załączonego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, istotne zdarzenia gospodarcze, mogłyby one mieć wpływ
  na załąc zone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Nasz a opinia nie zawiera zastrzeże ń odnośnie do t ych spraw.  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finans owym nie obejmuje sprawozdania z działalności
  Grupy.
  Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie
  sprawozdania z działalności Grupy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz innymi
  obowiązującymi prz episami prawa. Ponadto Zarząd J ednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej
  są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności Grupy spełniało wymagania przewidziane
  w ustawie o rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustaw y o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy
  sprawozdanie z działalności Grupy zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz że jest ono zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem
  było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas
  badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy
  istotne zniekształcenia , a w przypadku ich identyfikacj i – wskazanie, na czym polega każde takie istotne
  zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy :
  a. zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami art. art. 49 ustawy o rachunkowości
  oraz § 92 Rozporządzenia Ministra Finans ów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim (Dz.U. z 2 014 r. poz. 133 z późn. zm.) ( „Rozporządzenie o informacjach bieżących” ),
  b. jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy
  istotnych zniekształceń.
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej s ą odpowiedzialni za sporządzenie
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy emitent
  obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną
  część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej , zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane
  przepisami prawa oraz w odni esieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub
  regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
  zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Jednostka dominująca zawarła
  informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach
  bieżących. Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c -f, h oraz l it. i tego Rozporządzenia
  zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
  oraz informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Marta Baranowska
  Kluczowy biegły rewident
  Num er ewidencyjny 13 197
  działając a w imieniu:
  4AUDYT sp. z o.o.
  60 -846 Poznań, ul. Kochanowskiego 24/1
  wpisan ej na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 3363
  Poznań, dnia 7 marca 2018 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Krezus SA
ISIN:PLNFI0200019
NIP:526-103-28-81
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Włocławska 187 87-100 Toruń
Telefon:+48 22 6562662
www:www.krezus.com
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-30Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREZUS
2018-02-20 22:10:10
Rich
FANTASTYCZNE INFO
2018-05-15 11:10:44
Spc
hmmmmmmm
2018-08-18 21:16:32
Pytanie
To po co kupili od Czechów żeby wynajmować? A może to jest druga ich linia a nową co kupili będą użytkować ?
2018-08-18 21:16:23
odpowiedz
raport tyczy się PIERWSZEJ LINII a nie drugiej!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649