Raport.

KREZUS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREZUS S.A. Przychody ze sprzeda?y 370 051 289 325 87 180 66 121 Zyski/ (Straty) ze sprzeda?y 17 270 15 743 4 069 3 598 Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem 13 817 7 809 3 255 1 785 Zysk / (Strata) netto z dzia?alno?ci kontynuowanej przypadaj?cy na akcjonariuszy Emitenta 12 495 7 807 2 944 1 784 ?rednia wa?ona liczba akcji (nie w tysi?cach) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992 ?rednia wa?ona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcj? (nie w tysi?cach) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992 Podstawowy zysk / (strata) z dzia?alno?ci kontynuowanej na jedn? akcj? zwyk?? (nie w tysi?cach) 0,23 0,14 0,05 0,03 Rozwodniony zysk /(strata) z dzia?alno?ci kontynuowanej na jedn? akcj? zwyk?? (nie w tysi?cach) 0,23 0,14 0,05 0,03 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 7 967 (13 381) 1 877 (3 152) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 0 9 0 2 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (8 468) 11 330 (1 995) 2 669 Aktywa razem 113 932 75 940 27 316 17 165 Zobowi?zania razem 74 245 48 748 17 801 11 019 Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 468 1 861 352 421 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 72 777 46 887 17 449 10 598 Kapita? w?asny przypadaj?cy na akcjonariuszy Emitenta 39 687 27 192 9 515 6 146 Kapita? zak?adowy 5 470 5 470 1 312 1 237 Liczba akcji na dzie? bilansowy (nie w tysi?cach) 54 702 992 54 702 992 54 702 992 54 702 992 Warto?? aktyw?w netto na jedn? akcj? (nie w tysi?cach) 2,08 1,39 0,50 0,31

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻ NEGO
  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO
  SPÓŁKI
  K REZUS S.A.
  ZA ROK OBROTOWY , KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ
  31 GRUDNIA 201 7 R.
  Poznań, dnia 7 marca 2018 r.
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻ NEGO BIEGŁE GO REWIDENTA Z BADAN IA ROCZNEGO SPRAWOZD ANIA
  FINANSOWEGO
  Dla Walnego Zgromadzenia , Rady Nadzorczej oraz Zarządu
  Krezus S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Krezus S.A. (Spółki ,
  Jednostki ) z siedzibą w Toruniu , przy ulicy Włocławskiej 187 , za rok obrotowy, który zakończył się dnia
  31 grudnia 201 7 r., na które składa się:
  a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzon e na dzień 31 grudnia 201 7 r., któ re po stronie aktywów
  i pasywów wykazuje sumę 113 932 tys. zł ,
  b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
  201 7 r., który wykazuje zysk netto i całkowity dodatni dochód w wysokości 12 495 tys. zł ,
  c. sprawozdanie z e zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
  31 grudnia 201 7 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12 495 tys. zł,
  d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
  31 grudnia 201 7 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 501 tys. zł ,
  e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje
  objaśniające ,
  (załączone sprawozdanie finansowe).
  Odpowiedzialnoś ć Kierow nika J ednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Między narodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej , jak również
  innymi obowiązującymi przepisami prawa , a także statut em Spółki . Zarząd Spółki jest również
  odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania
  finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z przepisami ustawy z d nia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) ( „ustawa
  o rachunkowości” ), Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązan i do zapewnienia,
  aby sprawozdanie finansowe spełniał o wymagania przewidziane w tejże ustawie .  Odpow iedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny
  obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki zgodnie z mającymi
  zastosowanie Międzynarodowymi St andardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
  Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości .
  Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadzili śmy stosownie do obowiązujących
  postanowień:
  a. ustawy z dnia 11 maja 2017 r . o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  (Dz. U. z 2017 r . poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach” ),
  b. Krajowych Standardó w Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
  z późn. zm. ,
  c. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwiet nia 2014 r.
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
  z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) („Rozporządzenie 537/2014” ).
  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
  w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
  zniekształcenia.
  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego , czy sprawozdanie finansowe jako całość
  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zawiera
  istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wydan ie sprawozdania
  niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
  poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi
  standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniek ształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
  oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
  mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
  finans owego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż
  ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować
  zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd l ub obejście kontroli wewnętrznej i może
  dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie
  finansowe.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dow odów badania kwot i ujawnień
  w spraw ozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osą du biegłego rewidenta,
  w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem
  lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka , biegły rewident bierze pod uwagę działa nie kontroli
  wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania
  finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoś ciach procedur badania,
  nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kon troli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także
  ocenę zasadności i poprawności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez  kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania
  fina nsowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności
  lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas d owody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
  podstawę do wyraż enia przez nas opinii z badania . Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla
  komitetu audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.
  Niezależność
  W trakcie przeprowadzan ia badania kluczowy biegły rewident i firma audytorska pozostawali niezależni
  od Jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami
  etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
  Zgo dnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1
  Rozporządzenia 537/2014.
  Usługi niebędące badaniem sprawozda ń finansowych, które kluczowy biegły rewident i firma audytorska
  świadczyli na rzecz jednostki lub jednostek przez nią kontrolowanych w badanym okresie , zostały
  wymienione w nocie 34 do sprawozdania finansowego.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Jednostki uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/05/17
  z dnia 29 maja 2017 r. Sprawozdania finansowe Jednostki badamy nieprzerwanie począwszy od roku
  obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2017 r., tj. przez jeden rok.
  Najbardz iej znaczące rodzaje ryzyka
  W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane , najbardziej znaczące rodzaje
  ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
  procedury badania dotyczące tych rod zajów ryzyk. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla
  zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania,
  zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.
  KLUCZOW E ZAGADNIENIE DO BAD ANIA PODEJŚCIE DO BADANIA
  ROZPOZNAWANIE PRZYCHO DÓW ZE SPRZEDAŻY
  Odniesienie do ujawnienia w sprawozdaniu
  Spółka przedstawiła ujawnienia związane
  z przychodami ze sprzedaży w nocie 16 i 18
  do sprawozdania finansowego.
  W roku obr otowym zakończonym
  31 grudnia 2017 r. Spółka osiągała przychody:
   ze sprzedaży towarów w postaci złomu
  w kwocie 349 168 tys. zł,
   ze sprzedaży udziałów i akcji w kwocie
  20 843 tys. zł,
   ze sprzedaży usług w wysokości 40 tys. zł.
  Uzasadnienie uznania spraw y za kluczowe
  zagadnienie badania
  Prawid łowo ść rozpoznawania przychodów jest
  nieod łącznym ryzykiem bran żowym. Kwestia ta była
  przedmiotem naszej szczególnej uwagi ze względu
  na fakt, że zastosowanie odpowiednich standardów
  sprawozdawczości finansowej doty czących
  rozpoznawania i prezentacji przychodów jest
  złożone i wymaga dokonywania przez Zarząd
  szacunków i osądów księgowych oraz opiera się
  na wykorzystaniu informatycznych systemów
  przetwarzania danych.
  W ramach badania udokumentowaliśmy nasze
  zrozumienie :
   kontroli wewnętrznej działającej w obszarze
  przychodów ze sprzedaży,
   ogólnego procesu rozpoznawania, ujęcia, wyceny
  i prezentacji poszczególnych źródeł przychodów
  przez Spółkę, w tym zwi ązanych z nimi istotnych
  osądów oraz szacunków.
  W szczególności nas ze procedury obejmowały:
   przegl ąd przyjętych przez Spółkę regulacji
  wewnętrznych dotyczących ujmowania
  przychodów,
   analizę zgodności tych regulacji z odpowiednimi
  standardami sprawozdawczoś ci finansowej,
   przegląd analityczny przychodów ze sprzedaży,
  w tym analiz ę przychodów w ujęciu miesięcznym
  oraz w porównaniu do poprzedniego okresu,
   testy szczegóło we na wybranej próbie faktur,
  w tym uzgodnienie ich z zawartymi zleceniami lub
  umowami oraz weryfikacj ę otrzymanej zapłaty
  lub rozliczenia w innej formie,
   weryfikację k ompletności ujęcia przychodów
  w analizowanym okresie, w szczególności poprzez
  analizę transakcji handlowych zawartych na
  przełomie roku pod kątem ujęcia ich w księgach
  rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami
  rachunkowości i odpowiednimi sta ndardami
  sprawozdawczości finansowej, jak również
  poprzez identyfikację faktur korygujących
  sprzedaż.
  W wyniku przeprowadzonych procedur badania nie
  ujawniliśmy istotnych kwestii, które wymagałyby
  korekty w sprawozdaniu finansowym.  UTRATA WARTOŚCI PO ŻYCZKI UDZIELONEJ JE DNOSTCE ZALEŻNEJ
  Odniesienie do ujawnienia w sprawozdaniu
  Saldo pożyczki udzielonej jednostce zależnej
  wyniosło na dzień bilansowy 13 495 tys. zł. Aktywa
  netto tego podmiotu na dzień bilansowy według
  sprawozdania przekształconego zg odnie z polityką
  rachunkowości Spółki były ujemne.
  W punkcie 16 informacji dodatkowych
  do sprawozdania finansowego Spółka przedstawiła
  ujawnienia dotyczące przeprowadzonego testu na
  utratę wartości, w tym wyniki testu, analizę
  wrażliwości i opis przyjęty ch założeń.
  Uwzględniając przyjęte założenia, Zarząd Spółki nie
  stwierdził utraty wartości tego składnika aktywów.
  Uzasadnienie uznania sprawy za kluczowe
  zagadnienie badania
  Zagadnienie było kluczowe dla naszego badania,
  ponieważ wiązało się z isto tnym wartościowo
  składnikiem aktywów . Ponadto obszar ten był
  przedmiotem naszej szczególnej analizy, ponieważ
  wiązał się z osądem Zarządu dokonanym zarówno
  na poziomie jednostki zależnej, jak i w skali
  makroekonomicznej, stanowiąc jednocześnie
  zagadnienie złożone, którego wyniki były wrażliwe
  na przyjęte założenia .
  W ramach badania udokumentowaliśmy nasze
  zrozumienie procesu przeprowadzenia testu na
  utratę wartości.
  Nasze procedury obejmowały krytyczną ocenę
  prawidłowości modelu utraty wartości oraz jego
  założeń, ze szczególną uwagą zwróconą na:
   porównanie kluczowych założeń w modelu
  z oczekiwaniami rynku, obejmujące porównanie
  przyszłych aktywów, zobowiązań , przychodów,
  kosztów i oczekiwanej do osi ągnięcia marży,
   sprawdzenie poprawności matematycznej
  modelu zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych i uzgodnienie źródłowych danych
  do uznanych przez Zarząd za realne do
  osiągnięcia przez jednostkę zależną prognoz
  finansowych,
   ocenę racjonalności przyjętych przez Zarząd
  prognoz finansowych jednostki zależnej poprze z
  porównanie aktualnych wyników do
  wcześniejszych prognoz oraz danych
  historycznych,
   ocenę racjonalności przyjętych do testu założeń
  makroekonomicznych ,
   ocenę poprawności i kompletności ujawnień
  w zakresie testu na utratę wartości .
  W wyniku przeprowadzonych procedur badania nie
  ujawniliśmy istotnych kwestii, które wymagałyby
  modyfikacji opinii z badania.  TRANSAKCJE Z JEDNOSTK AMI POWIĄZANYMI
  Odniesienie do ujawnienia w sprawozdaniu
  Spółka przedstawiła ujawnienia związane
  z transakcjami z jednostkami powiązanymi w nocie
  28 do sprawozdania finansowego.
  Uzasadnienie uznania sprawy za kluczowe
  zagadnienie badania
  Zagadnienie zostało uznane za kluczową sprawę
  badania, ponieważ Spółka przeprowadzała istotne
  dla sprawozdania f inansowego transakcje
  z jednostkami powiązanymi. Powyższe dotyczyło
  zarówno wartości tych operacji, jak i ich ilości
  i stopnia zróżnicowania.
  Ponadto obszar ten był przez nas szczegółowo
  analizowany, ponieważ w przypadku transakcji
  pomiędzy podmiotami, kt óre nie są od siebie
  niezależne, często istnieje wyższe ryzyko istotnego
  zniekształcenia niż w przypadku transakcji
  zawartych z podmiotami niepowiązanych.
  W ramach badania udokumentowaliśmy nasze
  zrozumienie transakcji zawieranych z podmiotami
  powiązanym i, jak również kompletność ujawnień
  z tym związanych w sprawozdaniu finansowym.
  W ramach badania przeprowadziliśmy
  w szczególności następujące procedury:
   weryfikację prawidłowości i kompletności
  przedstawionej przez Zarząd Spółki listy
  podmiotów powiązany ch,
   analizę przebiegu transakcji, jej charakteru oraz
  wyceny sald,
   porównanie warunków transakcji zawartych
  z podmiotami powiązanymi z transakcjami
  zawieranymi z jednostkami niepowiązanymi,
   rozważenie możliwych istotnych zniekształceń
  sprawozdania fina nso wego spowodowanego
  oszustwem,
   ocenę poprawności i kompletności ujawnień
  w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi.
  W wyniku przeprowadzonych procedur badania
  nie ujawniliśmy istotnych kwestii, które wymagałyby
  korekty w sprawozdaniu finansowym.
  Opi nia
  Naszym zdaniem załączone sp rawozdanie finansowe :
  a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r.
  oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. , zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
  b. zostało sporz ądzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy
  o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  c. jest zgodne co do formy i treś ci z obowiązującymi J ednostkę przepisami prawa , w tym Rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z pó źn. zm. ) („Rozporządzenie o informacjach bieżących” ) i statut em Spółki.  Uzupełniające objaśnienie
  Nie zgłaszając zastrzeżeń do sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że Spółka zaprezentowała w nim
  w aktywach trwałych pożyczk ę w łącznej kwocie 13 495 tys . zł, któr a został a udzielon a jednostce zależnej
  Krezus Energia Wiatrowa sp. z o.o. Aktywa netto tego podmiotu według sprawozdania finansowego
  sporządzonego na dzień 3 1 grudnia 2017 r. zgodnie z zasadami (polityki) rachunkowości przyjętymi przez
  Krezus S.A . były ujemne i wyniosły ( -) 7 906 tys. zł. Przeprowadzony przez Spółkę test na utratę wartości
  tych aktywów dał w opinii Zarządu Jednostki podstawę do wniosku, że ich wartość odzyskiwalna była
  wyższa od wartości bilansowej, w konsekwencji czego nie wystąp iły przesłanki do dokonania odpisów
  aktualizujących ich wartość. Jako model wyceny wartości odzyskiwalnej Zarząd Spółki przyjął model
  zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, oparty na założeniach i danych prognozowanych.
  Założenia i wyniki tego testu zostały przedstawione w punkc ie 16 informacji dodatkowych do sprawozdania
  finansowego . Zwracamy uwagę, że osiągane w przyszłości przez jednostkę zależną wyniki finansowe oraz
  wolne przepływy pieniężne mogą różnić się od prognozowanych, stanowiących p odstawę dokonanych
  testów na utratę wartości. Ze względu na naturę przyjętych założeń nie jest możliwe uzyskanie
  zadowalającej pewności, że efekt zakładany przez Zarząd Spółki zostanie przez Krezus Energia
  Wiatrowa sp. z o.o. osiągnięty, wykluczyć jednak tego nie możemy.
  Nasz a opinia nie zawiera zastrzeżenia odnośnie do tej sprawy.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalnoś ci.
  Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania
  z działalności zgodnie z przepisami prawa.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy
  sprawozdanie z dział alności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz że jest ono zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie
  oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskan ej podczas badania
  sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia ,
  a w przypadku ich identyfikacji – wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Spółki:
  a. zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami art. art. 49 ustawy o rachunkowości
  oraz § 91 Rozporządzenia o informacjach bieżących,
  b. jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
  sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Zarząd Spółki oraz człon kowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie oświadczenia
  o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami prawa.
  W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem zgodnie
  z wymogami ustawy o biegłych rewi dentach było wydanie opinii, czy emitent obowiązany do złożenia
  oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania
  z działalności, zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane przepisami prawa oraz w odniesieniu
  do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub regulaminach stwierdzenie, czy są one zgodne
  z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korpor acyjnego Spółka zawarła informacje określone
  w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach bieżących. Informacje
  wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c -f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w ośw iadczeniu
  o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
  zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Marta Baranowska
  Kluczowy biegły rewident
  Numer ewidencyjny 13 197
  działając a w imieniu:
  4AUDYT sp. z o. o.
  60 -846 Poznań, ul. Kochanowskiego 24/1
  wpisan ej na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 3363
  Poznań, dnia 7 marca 2018 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Krezus SA
ISIN:PLNFI0200019
NIP:526-103-28-81
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Włocławska 187 87-100 Toruń
Telefon:+48 22 6562662
www:www.krezus.com
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-30Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREZUS
2018-02-20 22:10:10
Rich
FANTASTYCZNE INFO
2018-05-15 11:10:44
Spc
hmmmmmmm
2018-08-18 21:16:32
Pytanie
To po co kupili od Czechów żeby wynajmować? A może to jest druga ich linia a nową co kupili będą użytkować ?
2018-08-18 21:16:23
odpowiedz
raport tyczy się PIERWSZEJ LINII a nie drugiej!
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649