Raport.

KREDYT INKASO SA (51/2018) korekta raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Kredyt Inkas S.A. ("Emitent") informuje, że w raporcie bieżącym nr 51/2018 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27 września 2018 r., w załączniku zawierającym treść uchwał podjętych, błędnie podano wyniki głosowania w odniesieniu do uchwały nr 19/2018 w sprawie udzielenia Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017. W w/w uchwale zaszła oczywista omyłka, gdyż podano, że zarówno za, jak i przeciw podjęciu uchwały było 12 204 211 głosów (czyli 100%). Prawidłowo powinno być: "Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0."
W załączeniu skorygowana treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2018 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Kredyt Inkaso S.A.
  27 września 2018 r.
  Warszawa
  UCHWAŁY PODJĘTE
  ORAZ
  TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD
  GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE


  UCHWAŁA Nr 1/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 2/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: przyjęcia porządku obrad

  Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017/2018.
  7. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt
  Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii)
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w
  sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych
  (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
  8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
  2017/2018.
  9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso
  S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
  10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
  za rok obrotowy 2017/2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
  wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi
  Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
  2016/2017.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady
  Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.
  20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie
  wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
  1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w
  Warszawie z dnia 29.09.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia
  członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi
  grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności
  nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości;
  2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
  3) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze
  głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych
  oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania
  oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności
  nadzorczych;
  4) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej
  Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej
  Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
  5) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz
  delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  6) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki
  w trybie określonym w ppkt 3) - 4) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie
  powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
  21. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:
  1) umowy zawartej przez Spółkę z WPEF VI HOLDING V B.V. w dniu 31.03.2017 r.
  obejmującej doradztwo dla podmiotu dominującego i wszystkich podmiotów zależnych w
  grupie kapitałowej Kredyt Inkaso w zakresie analiz i projekcji finansowych, procesów
  raportowania, zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, corporate finance, strategii
  działalności i potencjalnych akwizycji (M&A), relacji inwestorskich, ujawnionej w
  sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018, w tym jej szczegółowego
  przedmiotu, warunków oraz zakresu informacji ujawnianych usługodawcy w ramach jej
  wykonywania oraz
  2) na temat umów/umowy zawartych/zawartej w dniu 25.07.2016 r. przez byłego prezesa Spółki
  Pawła Szewczyka oraz byłego prokurenta Piotra Podłowskiego z podmiotem z Grupy
  Kapitałowej Waterland Private Equity Investments B.V.,

  jak również dyskusja akcjonariuszy w ww. sprawach wraz z podjęciem uchwały w sprawie
  rekomendowania Zarządowi Spółki umocnienia transparentności procesu wyboru firmy świadczącej
  usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie
  kapitałowej Kredyt Inkaso oraz ewentualnym podjęciem innych uchwał w sprawach związanych z
  powyższymi kwestiami.

  22. Zamknięcie obrad.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr 3/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  uchwala co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 211, procentowy udział akcji, z których oddano
  ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr 4/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art.
  53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim
  rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić
  przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A.
  za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące
  zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

   sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2018 r., które po
  stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 651 253 000 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden
  milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
   sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1
  kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wykazujące stratę netto 3 290 000 zł (trzy miliony
  dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
  2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 3 290 000 zł (trzy miliony
  dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
   sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
  2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 89 591 000 zł (osiemdziesiąt
  dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
   dodatkowe informacje i objaśnienia.


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 210, procentowy udział akcji, z których oddano
  ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 210.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 982 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr 5/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca
  2018 r.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt
  1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej
  Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A.
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
  rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. obejmujące zweryfikowane przez
  biegłego rewidenta:
   skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2018 r.,
  które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 828 715 000 zł (osiemset dwadzieścia
  osiem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),
   skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017
  r. do 31 marca 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 646 000 zł (sześć milionów
  sześćset czterdzieści sześć tysięcy),
   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31
  marca 2018 r., wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 7 279 000 zł (siedem
  milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
   sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
  2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 95 176 000 zł

  (dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy),
   dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 211, procentowy udział akcji, z których oddano
  ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr 6/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
  Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca
  2018 r.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art.
  53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim
  rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić
  przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się
  31 marca 2018 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr 7/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2017/2018

  Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

  § 1
  Stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. w
  wysokości 3 290 000 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa się z kapitału
  zapasowego.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr 8/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.


  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków związku z
  pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 20 września 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 9/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:  § 1
  Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
  związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 15
  listopada 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 10/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Jarosławowi Jerzemu Orlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
  związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 21 kwietnia 2017 r. do 31
  marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 11/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Bastianowi Ringhardt absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem
  przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  UCHWAŁA Nr 12/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
  w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 13/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.


  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
  wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 19 marca 2018 r. w roku obrotowym
  rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 14/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
  w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.


  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 15/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 16 maja 2017 r.
  w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.

  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 16/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Karolowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
  w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 17/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie

  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Bogdanowi Dzudzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. w
  roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 18/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:


  § 1
  Udziela się Panu Karolowi Sowie – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od 23 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. w roku
  obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr 19/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Karolowi Maciejowi
  Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

  Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
  „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:
  § 1
  Udziela się Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu
  1 kwietnia 2016 r. i kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.


  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 204 211 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i
  uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  jako „ Spółka ”) na podstawie art. 430 § 1 KSH postanawia, co następuje:

  §1.
  1. Uchyla się dotychczasową treść Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym uchwałą Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 27.09.2017 r. i którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą
  Spółki w dniu 23.02.2018 roku.
  2. Przyjmuje się następującą, nową treść Statutu Spółki:


  „STATUT
  KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

  ROZDZIAŁ I
  Firma, siedziba, czas trwania

  § 1

  1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami
  Kredyt Inkaso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
  Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie
  pod numerem KRS 7605.
  2. Spółka działa pod firmą: Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna .
  3. Spółka może używać skrótu firmy: Kredyt Inkaso S.A. , a także wyróżniającego Spółkę znaku
  graficznego.

  § 2
  Siedzibą Spółki jest Warszawa.
  § 3
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

  § 4
  1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
  granicami.
  2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
  organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także
  zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych
  przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
  3. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady,
  nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w
  dochodach lub majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych
  i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

  ROZDZIAŁ II
  Przedmiot działalności Spółki
  § 5
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
  2) leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
  3) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;

  4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
  funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
  5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z;
  6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
  7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
  8) działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;
  9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –
  PKD 70.22.Z;
  10) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z;
  11) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z;
  12) działalność centrów telefonicznych ( call center ) – PKD 82.20.Z;
  13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B;
  14) działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z;
  15) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
  16) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
  17) działalność firm centralnych ( head offices ) i holdingów z wyłączeniem holdingów
  finansowych – PKD 70.10.Z.
  2. W przypadku, gdy do prowadzenia danej działalności wymagana jest zgoda, pozwolenie,
  zezwolenie lub koncesja, działalność ta będzie prowadzona po ich uzyskaniu.

  ROZDZIAŁ III
  Kapitały i fundusze Spółki
  § 6
  1. Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset
  dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na
  12 897 364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
  sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w seriach od A do H, o
  wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.
  2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje
  te pozostają zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami
  Finansowymi.
  3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.


  § 7
  1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez
  podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych w zamian za wkłady pieniężne lub
  wkłady niepieniężne.
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy
  własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

  § 8
  1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały
  i fundusze:
  (a) kapitał zakładowy,
  (b) kapitał zapasowy,
  (c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.
  2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. (a)-(c) Spółka może, na
  podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie
  szczególnych strat lub wydatków oraz fundusze celowe. Spółka tworzy fundusze rezerwowe z
  odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na fundusze rezerwowe, zasady zasilania
  i przeznaczenie zgromadzonych na nich środków ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

  § 9
  Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
  warranty subskrypcyjne.

  ROZDZIAŁ IV
  Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

  § 10
  1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie Spółki.
  2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
  3. Akcje są niepodzielne.

  § 11
  Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach
  określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień ustawy z dnia 15 września

  2000 r. - Kodeks spółek handlowych („ Kodeks spółek handlowych ”) umorzenie akcji może zostać
  dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

  § 12
  1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym
  zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
  wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
  2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom określi
  dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za
  dany rok obrotowy („ Dzień dywidendy ”) oraz termin wypłaty dywidendy. Uprawnionymi do
  dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu
  dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy
  od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału
  pomiędzy akcjonariuszy.

  ROZDZIAŁ V
  Organy Spółki

  § 13
  Organami Spółki są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.

  Walne Zgromadzenie

  § 14
  1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Gdyni.

  § 15
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie
  każdego roku obrotowego.

  § 16

  1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach
  Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane
  na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących
  i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem
  walnego zgromadzenia
  2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
  odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za
  wskazane.
  3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego lub co
  najmniej 1/3 (jedną trzecią) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
  określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie powinno określać sprawy
  wnoszone pod obrady. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia.
  Walne Zgromadzenie zwoływane w efekcie żądania określonego w zdaniu pierwszym powinno
  odbyć się w terminie nie późniejszym niż 6 (sześć) tygodni od dnia złożenia tego żądania.
  5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
  Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w terminie
  wskazanym przez Kodeks spółek handlowych i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt
  uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

  § 17
  1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał
  zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił
  sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
  2. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.

  § 18
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu
  spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu, należy w szczególności podejmowanie
  uchwał w następujących sprawach:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy Spółki,
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za
  poprzedni rok obrotowy;
  2. udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania
  przez nich obowiązków;

  3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania
  funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w
  sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
  4. powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania
  członków Rady Nadzorczej;
  5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych
  oraz Statutu nie stanowią inaczej;
  6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
  7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej
  części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  8. zmiana Statutu;
  9. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; 10.
  decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie
  warunków ich umorzenia, chyba że KSH nie przewiduje wymogu uchwały Walnego
  Zgromadzenia dla umorzenia akcji;
  11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
  12. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
  13. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
  14. wyrażanie zgód, o których mowa w § 26 ust. 4 Statutu;
  15. wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki
  lub aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów
  gospodarczych, nad którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej nie uzyska
  w wyniku danej transakcji w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,
  o ile wartość aktywów będących przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku
  powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość 10% (dziesięciu procent)
  skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego
  poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych
  czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania
  ostatniej z nich.

  § 19
  1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki,
  o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia
  uchwał.
  2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały
  Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

  3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4
  (trzech czwartych) głosów oddanych:
  (a) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  (b) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
  (c) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
  (d) rozwiązanie Spółki;
  (e) połączenie Spółki z inną spółka handlową;
  (f) podział Spółki;
  (g) przekształcenie Spółki.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w
  porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody.
  Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej
  w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 3/4 (trzech czwartych)
  głosów oddanych z zastrzeżeniem, że obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu
  akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio
  wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.
  5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
  6. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika.
  7. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
  8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie członków
  organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
  sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z
  akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
  9. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
  nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej Członek, po czym spośród
  osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby
  akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze
  Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący
  Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać
  kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
  10. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.


  § 20
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
  umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego
  Zgromadzenia.

  Rada Nadzorcza

  § 21
  1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym
  Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, przy czym co najmniej 2 (dwóch) członków
  Rady Nadzorczej powinno spełniać, wskazane kolejno w aktualnie obowiązujących dobrych
  praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kryteria
  niezależności. Niezależny Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady
  Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnieniu przez niego kryteriów niezależności.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej
  wspólnej kadencji. 3. Członkowie Rady mogą zostać odwołani lub ustąpić w każdym czasie
  przed upływem kadencji. W przypadku odwołania lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej w
  toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja nowo powołanej osoby kończy
  się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Rady
  w toku kadencji o nowo powołanych członków.
  4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
  członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia
  albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę
  Nadzorczą z grona członków Rady.

  § 22
  1. Rada Nadzorcza w drodze odpowiedniej uchwały może delegować swoich członków do
  samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Jednorazowy okres delegacji nie
  może przekraczać 3 (trzech) miesięcy, natomiast po jego upływie Rada Nadzorcza uprawniona
  jest do podjęcia kolejnej uchwały przedłużającej okres delegacji na kolejne 3 (trzy) miesiące.
  2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda
  grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady
  Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady
  Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez
  grupę akcjonariuszy uprawniony jest w szczególności do samodzielnego:
  (a) badania wszelkich dokumentów Spółki;

  (b) żądania od Zarządu, poszczególnych jego członków lub prawników Spółki sprawozdań lub
  wyjaśnień dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania Spółki;
  (c) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
  Omawiany członek Rady Nadzorczej ma prawo udziału w każdym posiedzeniu Zarządu z
  głosem doradczym, zaś Zarząd obowiązany jest zawiadomić go o każdym swoim posiedzeniu
  uprzednio, z zachowaniem właściwego terminu przewidzianego dla zwoływania posiedzeń
  Zarządu. Zarząd nie posiada kompetencji do samodzielnego decydowania o odmowie poddania
  się czynnościom nadzorczym realizowanym przez wskazanego członka Rady Nadzorczej. 3.
  Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru
  obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w
  uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.
  4. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub
  możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w
  której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
  5. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady
  Nadzorczej, w terminie 15 (piętnastu) dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności,
  mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów
  przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej
  wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej
  Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie zatwierdziło
  jej wyboru w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
  Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos
  Wiceprzewodniczącego.

  § 23
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3
  (trzy) miesiące.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku, gdy
  ten nie może tego uczynić, Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza, z inicjatywy własnej lub na
  wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad. W
  przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej
  Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni
  od dokonania wyboru.
  3. W przypadku złożenia pisemnego żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd
  lub członka Rady, posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia
  doręczenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym terminie,
  wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek
  obrad.
  4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo przedkładać wnioski dotyczące spraw, które
  mają znaleźć się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący
  Rady Nadzorczej (lub inna osoba zwołująca posiedzenie) zobowiązany jest uwzględnić

  przedmiotowe wnioski o ile zostały złożone mu co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym
  terminem posiedzenia. Jeżeli wnioski, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą
  zwołanego już posiedzenia Rady Nadzorczej, wówczas osoba zwołująca to posiedzenie
  zobowiązana jest nie później niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia
  przekazać jego ostateczny porządek obrad wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski
  złożone w= późniejszym czasie muszą zostać uwzględnione przy zwoływaniu kolejnego
  posiedzenia Rady Nadzorczej.
  5. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej Przewodniczący albo inna osoba
  uprawniona do zwołania konkretnego posiedzenia.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego
  nieobecność Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak
  i Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady
  zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

  § 24
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej
  członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie prawidłowo zaproszeni.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienia zawierające co najmniej
  proponowany porządek posiedzenia oraz wskazujące termin oraz dokładne miejsce jego
  odbycia, doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia
  Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu
  wiadomości elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady
  Nadzorczej do kontaktu.
  3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości
  głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, o przyjęciu uchwały decyduje głos
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady
  Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są
  obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu oraz głosować nad uchwałami
  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które
  zapewniają bieżącą oraz stałą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia
  Rady Nadzorczej.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się również bez formalnego zwołania wówczas, gdy
  wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb procedowania oraz
  zaakceptują sprawy mające być rozpatrywane w ten sposób.
  7. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, Rada Nadzorcza może – bez odbywania posiedzenia –
  podjąć uchwałę w drodze głosowania pisemnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna,
  gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i

  wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały oraz
  uchwała została podjęta jednomyślnie.
  8. W trybie określonym w ust. 7 powyżej Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w
  sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
  powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach
  dotyczących udzielenia zgody na podjęcie przez Zarząd czynności przekraczających zakres
  zwykłego zarządu i w sprawach określonych w przepisie art. 382 § 3 Kodeksu spółek
  handlowych.

  § 25
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami
  Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw
  przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy ponadto:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym ewentualne powierzanie pełnienia
  funkcji Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu;
  2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
  3. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
  Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania
  czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
  5. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
  6. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych
  Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
  7. ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zarówno co do
  zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i
  pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z
  wyników tej oceny;
  8. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
  9. zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd rocznych planów finansowych dla Spółki i jej Grupy
  Kapitałowej;
  10. zatwierdzanie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich
  limitów;
  11. wyrażanie zgody na ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku w
  przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
  12. wyrażanie zgody na zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z
  Compliance Officer,

  13. wyrażanie zgody na zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług
  doradczych dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie
  Kapitałowej Kredyt Inkaso.

  § 26
  1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady
  Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakikolwiek podmiot należący do jej Grupy
  Kapitałowej następujących czynności:
  (a) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;
  (b) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na
  podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy
  subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i
  zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub
  składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo
  użytkowania wieczystego, którego wartość księgowa netto przekracza równowartość 2%
  (dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału
  kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku
  powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego
  dzień dokonania ostatniej z nich;
  (c) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w
  nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na
  podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza
  równowartość 10% (dziesięciu procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na
  koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub
  w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego
  poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
  (d) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa
  użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą
  niż równowartość 2% (dwóch procent) skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na
  koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w
  przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego
  poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
  (e) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą
  1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;
  (f) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych
  zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczny kształt tych
  dokumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz
  zbywanie udziałów lub akcji;
  (g) dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;

  (h) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość 1/5 (jednej piątej) kapitału
  zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do
  wykonywania co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce;
  (i) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu
  na walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach
  inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio,
  akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z
  kategorii spraw wymienionych w pkt. a) – h) powyżej, a także w sprawach podwyższenia
  lub obniżenia kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub
  innych jednostek uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz
  powoływania i odwoływania członków ich organów;
  (j) zawarcie oraz kontynuację realizacji wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla
  podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w Grupie Kapitałowej
  Kredyt Inkaso.
  2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na treść istniejących statutów/umów
  spółek oraz funduszy inwestycyjnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki, w rozumieniu
  obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia
  dokonania przedmiotowej zmiany Statutu.
  3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. a) – h) powyżej nie będzie miał
  zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana, jeśli transakcja/inwestycja
  realizowana będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej Grupy Kapitałowej lub
  pomiędzy tymi podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja przewidziana będzie wprost oraz
  indywidualnie w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o
  których mowa w § 25 ust. 8-9 Statutu. Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda
  Rady Nadzorczej na zakup portfeli wierzytelności, jeżeli odbywać się on będzie w ramach
  globalnych limitów określonych w pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym
  planie finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej obowiązującym na dany rok.
  4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie
  zgody Rady Nadzorczej nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do
  podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę
  Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością, wówczas Zarząd może się zwrócić do
  Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tejże
  czynności.

  § 27
  1. W Spółce działa Komitet Audytu, którego członkowie, w tym Przewodniczący, są powoływani
  przez Radę Nadzorczą.
  2. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  (a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

  (b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania
  ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
  (c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  (d) kontrolowanie oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;
  (e) opracowywanie polityk oraz procedur przewidzianych powszechnie obowiązującymi
  przepisami prawa;
  (f) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
  finansowej w Spółce.
  3. Przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w
  zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodne z wymogami ustawy z
  dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym.
  4. W zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące komitetów
  audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, członek bądź członkowie Komitetu Audytu
  powinni spełniać warunki niezależności wskazane przez te przepisy.
  5. Komitetowi Audytu przewodniczy członek Rady Nadzorczej spełniający warunki
  niezależności, o których mowa w ust. 4 powyżej.
  6. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
  Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu
  Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w
  określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
  7. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu są ustalane z uwzględnieniem
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących komitetów audytu w jednostkach
  zainteresowania publicznego oraz Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
  8. Kompetencje, zadania i zasady funkcjonowania innych komitetów Rady Nadzorczej są ustalane
  z uwzględnieniem Załącznika I do Zalecenia Komisji 2005/162/WE.
  9. Komitet Audytu funkcjonuje w oparciu o swój regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

  Zarząd

  § 28
  1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków
  Zarządu określa wraz z wyborem Rada Nadzorcza.
  2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza
  może powierzyć określonemu członkowi Zarządu dodatkowo pełnienie funkcji Prezesa lub
  Wiceprezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

  3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu
  mogą być odwołani lub ustąpić w każdym czasie przed upływem kadencji. W przypadku
  odwołania lub ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji i powołania w to
  miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego
  Zarządu. To samo dotyczy również przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o
  nowo powołanych członków.
  4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
  członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, ustąpienia albo
  odwołania go ze składu Zarządu.
  5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki,
  reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega
  ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu
  oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
  6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
  Zarządu.
  7. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty
  uchwał kierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia.
  8. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego
  członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin
  Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Radę Nadzorczą. W sprawach
  przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo uchwała Zarządu oraz
  zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 26 ust. 1 lit. g) Statutu.
  9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek
  Zarządu wskazany przez Radę Nadzorczą. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa
  Regulamin Zarządu.
  10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów,
  decyduje głos Prezesa Zarządu.
  11. Członek Zarządu w trakcie pełnienia funkcji nie może bez zgody Spółki zajmować się
  interesami konkurencyjnymi, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju aktywność, w tym
  także posiadanie praw udziałowych w podmiotach, których przedmiotem działalności będzie
  jakakolwiek działalność związana z lub zbliżona do działalności prowadzonej przez Spółkę,
  polegająca na stworzeniu przez członka zarządu lub podmioty z nim powiązane, w tym
  kapitałowo i/lub osobowo i/lub przez ich statutowych przedstawicieli i/lub w jakikolwiek inny
  sposób, w tym rodzinny, wynikający ze stosunku pracy, zlecenia, świadczenia usług lub innego
  stosunku prawnego niezależnie od formy prawnej, przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec
  działalności Spółki, we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej, uczestniczeniu
  w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
  kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, pełnienia funkcji w organach, w
  szczególności członkostwo w zarządach, radach nadzorczych oraz komisjach rewizyjnych
  podmiotów konkurencyjnych lub nabyciu uprawnień do wyboru, powołania, wyznaczenia lub

  zgłoszenia choćby jednego członka w organach zarządzających, nadzorczych lub rewizyjnych
  podmiotów konkurencyjnych wobec Spółki. Za interesy konkurencyjne uznaje się również
  działania członka zarządu i/lub podmiotów powiązanych z członkiem zarządu, skutkujące
  przejęciem klientów Spółki przez osobę trzecią, jak również przejęcie pracowników Spółki i/lub
  współpracowników współpracujących bezpośrednio ze Spółką.
  12. Na zasadach oraz w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
  członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie lub sprzeczności interesów lub
  możliwości ich powstania oraz nie bierze udziału w rozstrzyganiu spraw, w których może
  wystąpić taki konflikt lub sprzeczność interesów.

  § 29
  W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia,
  oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub
  pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podpisy w imieniu Rady Nadzorczej
  występującej za Spółkę może składać w tym zakresie członek Rady Nadzorczej upoważniony w drodze
  uchwały Rady Nadzorczej.
  § 30
  1. Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich
  skonsolidowanych planów finansowych Spółki, jej Grupy Kapitałowej oraz poszczególnych
  podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki („ Plany Finansowe ”), z
  uwzględnieniem ust. 2 i 3 poniżej. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wieloletnie
  skonsolidowane Plany Finansowe powinny obejmować okres kolejnych 3 (trzech) lat
  obrotowych.
  2. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem roku obrotowego i w ciągu 60 (sześćdziesięciu)
  dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji Planu Finansowego dla Spółki lub jej
  Grupy Kapitałowej, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do
  zatwierdzenia Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej na kolejny rok obrotowy lub
  projekt zrewidowanego Planu Finansowego na dany rok obrotowy.
  3. Najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed końcem ostatniego roku obrotowego uwzględnionego
  w wieloletnim skonsolidowanym Planie Finansowym dla Spółki lub jej Grupy Kapitałowej i w
  ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od zgłoszenia przez Radę Nadzorczą potrzeby rewizji takiego
  Planu Finansowego, Zarząd obowiązany jest przygotować i przekazać Radzie Nadzorczej do
  zatwierdzenia odpowiednio nowy wieloletni Plan Finansowy dla Spółki i jej Grupy
  Kapitałowej na kolejne 3 (trzy) lata obrotowe lub projekt zrewidowanego wieloletniego
  skonsolidowanego Planu Finansowego Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.
  4. Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie
  każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki należącej do Grupy
  Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.
  5. We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady Nadzorczej,
  Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a ponadto
  zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym terminie

  wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć swą
  uchwałę w
  6. oparciu o wyczerpujące wiadomości.

  ROZDZIAŁ VI
  Rachunkowość Spółki

  § 31
  1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu miesięcy od dnia 1 (pierwszego) stycznia do
  dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia danego roku.
  2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy
  Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
  ROZDZIAŁ VII
  Postanowienia końcowe
  § 32
  1. W Spółce działa Compliance Officer, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie
  procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad ładu korporacyjnego oraz
  zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer
  składa raporty Radzie Nadzorczej Spółki. Zatrudnienie, zmiana warunków zatrudnienia i
  rozwiązanie umowy z Compliance Officer wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  2. Użyte w Statucie określenie „Grupa Kapitałowa” oznacza grupę kapitałową w rozumieniu
  przepisów o rachunkowości, w ramach której Spółka jest podmiotem dominującym i będzie
  miało zastosowanie w sytuacji, gdy Spółka uzyska status jednostki dominującej w grupie
  kapitałowej zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości.
  3. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu,
  użyte w nim określenie „Spółka” oznacza Kredyt Inkaso Spółkę Akcyjną.

  § 33
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
  handlowych.”

  §2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu
  Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała nie została podjęta.

  UCHWAŁA Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zmiany Statutu Spółki
  § 1
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:
  1. zmienia się § 8 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące
  brzmienie:
  „Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia
  Rady Nadzorczej winny zostać wysłane pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed
  wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej
  uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”

  2. zmienia się § 8 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

  „Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: (i) zatrudnienie, zmianę
  warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest
  opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i
  zasad ładu korporacyjnego oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności, (ii) zatrudnienie,
  zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Dyrektorem Działu Audytu
  Wewnętrznego, którego zadaniem jest implementacja, prowadzenie oraz monitorowanie
  procesu audytu wewnętrznego. Co najmniej raz na kwartał Compliance Officer oraz Dyrektor
  Działu Audytu Wewnętrznego składają raporty Radzie Nadzorczej Spółki”.


  §2.

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą rejestracji
  odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała nie została podjęta.

  UCHWAŁA Nr 20/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany
  Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że § 1 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „Spółka powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami.”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  UCHWAŁA Nr 21/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

  § 1
  Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 13 Statutu Kredyt Inkaso S.A. postanawia się dokonać zmiany
  Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane pocztą
  elektroniczną wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
  posiedzenia, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.
  Zawiadomień można dokonywać również w inny sposób za zgodą adresata.”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr 22/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej

  Działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:


  § 1
  Zatwierdza się mandat Pana Marcina Okońskiego jako osoby dokooptowanej do składu Rady
  Nadzorczej obecnej kadencji.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  UCHWAŁA Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
  września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
  wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego
  indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, poprzez ustalenie wskazanego
  wynagrodzenia w wyższej wysokości

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:

  § 1
  Postanawia się zmienić § 1 uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29
  września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
  wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego
  wykonywania czynności nadzorczych, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące, nowe brzmienie:

  „Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Karola Macieja
  Szymańskiego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego,
  indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie równej sześciokrotności wynagrodzenia członka Rady
  Nadzorczej Spółki.”.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała nie została podjęta .

  UCHWAŁA Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

  Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z
  siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
  następuje:

  § 1
  Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 6 osób.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.


  Uchwała nie została podjęta.

  UCHWAŁA Nr 23/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

  Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z
  siedzibą w Warszawie (dalej jako „ Spółka ”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
  następuje:

  § 1
  Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 osób.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 7 929 983 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  UCHWAŁA Nr …/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2018 r.

  w sprawie: rekomendowania Zarządowi Spółki umocnienia transparentności procesu wyboru
  firmy świadczącej usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów
  zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Kredyt Inkaso” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
  jako „ Spółka ”) postanawia, co następuje:

  § 1
  Zgodnie z celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, którym między innymi jest umacnianie
  transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie
  ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, Walne Zgromadzenie
  rekomenduje Spółce zapewnienie jawności i transparentności swojej działalności w zakresie czynności
  podejmowanych w trakcie zawierania wszelkich umów o świadczenie usług doradczych dla podmiotu
  dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso. W
  szczególności, poprzez prowadzenie przez Spółkę polityki informacyjnej w wyżej wymienionym
  zakresie w taki sposób, aby zawieranie i realizacja umów na usługi doradcze i eksperckie nie były
  obarczone ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości.
  § 2
  Walne Zgromadzenie rekomenduje, aby proces wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi doradcze
  dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej Kredyt Inkaso
  był przygotowywany i przeprowadzany w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i
  równe traktowanie wszystkich podmiotów, a także jego przejrzystość (transparentność).
  § 3
  W celu zapewnienia transparentności działań Spółki w procesie wyboru podmiotu mającego świadczyć
  usługi doradcze dla podmiotu dominującego lub wszystkich podmiotów zależnych w grupie kapitałowej
  Kredyt Inkaso zaleca się Spółce uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zawarcie jak również kontynuację
  realizacji umów doradczych zawartych przed dniem powzięcia niniejszej uchwały.
  § 4
  W celu zapewnienia jawności i transparentności działań Spółki w stosunku do akcjonariuszy Walne
  Zgromadzenie rekomenduje Spółce ujawnienie treści umów o świadczenie usług doradczych zawartych
  lub które mają być zawarte z akcjonariuszami Spółki, jak również ujawnienie wszystkim
  akcjonariuszom danych i informacji, które na podstawie takich umów zostały przekazane lub będą
  przekazywane jednemu z akcjonariuszy.
  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 204 211, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 94,63%.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 204 211.
  Za przyjęciem uchwały oddano 4 274 228 głosów, głosów przeciw oddano 7 929 983, głosów
  wstrzymujących się oddano 0.
  Uchwała nie została podjęta.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kredyt Inkaso SA
ISIN:PLKRINK00014
NIP:922-25-44-099
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 2125700
www:www.kredytinkaso.pl
Kalendarium raportów
2019-07-08Raport roczny
2019-08-21Raport za I kwartał
2019-12-20Raport półroczny
2020-02-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2019-06-25 07-06-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649