Raport.

KREDYT INKASO SA (13/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje o otrzymaniu - od akcjonariusza Spółki (posiadającego 4.274.228 akcji Spółki reprezentujące łącznie 33,14 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Akcjonariusz") - datowanego na dzień 7.03.2018 r. żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28.03.2018 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 12/2018 ("NWZ"), następujących dodatkowych punktów:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Statutu Spółki i uchwalenie tekstu Statutu Spółki w nowym brzmieniu;
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium w wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych poprzez ustalenie wskazanego wynagrodzenia w wyższej wysokości;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał NWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów porządku obrad ZWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kredyt Inkaso SA
ISIN:PLKRINK00014
NIP:922-25-44-099
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 2125700
www:www.kredytinkaso.pl
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2020-04-04 04-04-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649