Raport.

KREDYT INKASO SA (49/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2017 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Emitent", "Spółka") działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.
Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:
- nr 7/2017;
- nr 8/2017;
- nr 9/2017;
- nr 10/2017;
- nr 12/2017;
- nr 13/2017;
- nr 14/2017;
- nr 15/2017.
Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Ponadto, zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło również od pkt 18 podpunkt 3, 4, 5 porządku obrad.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Kredyt Inkaso S.A.
  27 września 2017 r.
  Warszawa
  UCHWAŁ Y PODJĘTE

  UCHWAŁA Nr 1/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zg romadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wyb rać na Przewodniczącego
  Zwyczajn ego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Leszka Koziorowskiego .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 360 000 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  UCHWAŁA Nr 2/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad

  Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 /2017 .
  7. Przedstawienie przez Pana Karola Szymańskiego sprawozdania z czynności i ustaleń dokonanych
  w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowane go do stałego
  indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH w roku obrotowym
  2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie .
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dz iałalności Kredyt Inkaso S.A.
  i jednostkowego sprawoz dania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady
  Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania
  finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
  stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy
  2016 /2017 .
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt
  Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kred yt Inkaso S.A.
  za rok obrotowy 2016 /2017 , a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania
  Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016 /2017 .
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 /2017 .
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kr edyt Inkaso S.A. absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017 .
  12. Podj ęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017 .
  13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie obniże nia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapita łu rezerwowego i przeniesienia środków z tego
  kapitału na kapitał zapasowy .
  18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w
  przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:
  1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwał y nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
  dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady
  Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzieln ymi grupami oraz
  delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  2) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
  3) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze
  gło sowania w trybie zwykłym;
  4) podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w
  drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz


  delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowan ia
  oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych, (ii)
  powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie
  do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru
  oddzielnymi gru pami);
  5) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz
  delegowania do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.
  19. Podjęcie uchwały w spraw ie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady
  Nadzorczej lub – w razie b raku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej .
  20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.
  21. Zamknięcie obrad.
  § 2
  Uchw ała wchodzi w życie z chwi lą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawne .  UCHWAŁA Nr 3/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstępuje od wybor u członków Komisji
  Skrutacyjnej.


  § 2


  Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 198 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 94,29 %.

  Łączna liczba ważnych głosó w 12 198 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA Nr 4/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Ink aso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Kredyt Inkaso S.A.
  i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynaj ący
  się 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1
  ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu
  i z apoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone
  przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

  1. sprawozdanie Zarz ądu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za ro k obrotowy rozpoczynający się
  1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. ;

  2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się
  1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego
  rewidenta:

   sprawozdanie z sytuac ji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2017 r.,
  które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 608 294 117,49 zł (sześćset osiem
  milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemnaście złotych i
  czterdzieści dziewięć groszy),
   spr awozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1
  kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto 2 592 493,34 zł (dwa


  miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i
  trzydzieśc i cztery grosze),
   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do
  31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 2 592 493,80 zł
  (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdzie siąt trzy złote
  i osiemdziesiąt groszy),
   sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31
  marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 106 215 962,16
  zł (sto sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote
  i szesnaście groszy),
   dodatkowe informacje i objaśnienia.

  § 2
  Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głos y w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA N r 5/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Grupy Kapitałowej Kredyt
  Inkaso S.A. oraz skonsolidowane go sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso
  S.A. za rok obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Sta tutu
  Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso
  S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące
  sprawozdania:  1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapi tałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
  rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;

  2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok
  obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący s ię 31 marca 2017 r. obejmujące
  zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
   sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporząd zone na dzień 31 marca 2017 r. , które
  po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 832 552 324,50 zł (osiemset trzydzieści dwa
  miliony p ięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt
  groszy),
   sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od
  1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 745 906,42 zł
  (sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i czterdzieści
  dwa grosze) ,
   sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31
  marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kw otę 6 079 441,95 zł (sześć
  milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i
  dziewięćdziesiąt pięć groszy),
   sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca
  2017 r., wykazujące wzrost sta nu środków pieniężnych o kwotę 97 496 718,01 zł
  (dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
  osiemnaście złotych i jeden grosz),
   dodatkowe informacje i objaśnienia .

  § 2
  Uch wała wchodzi w życie z chwila podj ęcia.
  Lic zba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw o ddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  UCHWAŁA Nr 6/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w spraw ie: podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 /2017  Działaj ąc zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści:

  § 1
  Dokonuje się pod ziału i przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1
  kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w wysokości 2 592 493,34 zł (dwa miliony pięćset
  dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) w całości
  na kapitał zapasowy.

  § 2
  Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 4 274 228 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA Nr 7/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółk i pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:


  § 1
  Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi abso lutorium z wykonania obowiązków związku
  z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okres ie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.  § 2
  Uc hw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 14 6, procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 14 6.
  Za przyjęciem uchwa ły oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 22 9, głosów
  wstrzymujących się odda no 0 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 8/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:


  § 1
  Udziela się Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w związku
  z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okres ie od 1 kwietnia 2016 r. do 31
  października 2016 r.

  § 2
  Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Licz ba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw od dano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0 .  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 9/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w spraw ie: udzielenia członkowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:


  § 1
  Udziela się Panu Piotrowi Andrzejowi Podło wskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
  związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okres ie od 1 listopada 2016 r. do 31
  marca 2017 r.

  § 2
  Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynos i 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się od da no 0 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 10 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abs olutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje :

  § 1
  Udziela się Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017
  r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 11 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spó łki uchwala się, co następuje:  § 1
  Udziela się Pani Ewie Podgórskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
  z wykonania przez nią obowiązków za okres od 29 wrzesnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w roku
  obrotowym rozpoczynającym się 1 kw ietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 12 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Danielowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017
  r. w roku obrotowym roz poczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 13 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 wrześn ia 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Tomaszowi Karpińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 września 2016 r. do 31 marca 2017
  r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajn ym .
  UCHWAŁA Nr 14 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 k wietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku
  obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 15 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt In kaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.  Działając na p odstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obo wiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016
  r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 4 274 228 , głosów
  wstrzymujących się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 16/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spó łki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Tomaszowi Mazurczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wy konania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016
  r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 4 274 228 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 17 /2017
  Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Andrzejowi Soczek – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku
  obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .


  Za przyjęciem uchwały oddano 8 283 917 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 4 274 228 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 18 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Piotrowi Urbańczykowi – Członkowi Rady Nadzorc zej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016
  r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 142 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 3.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 19 /2017


  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi – Cz łonkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków za okres od 5 kwietnia 2016 r. do 29 września 2016 r. w roku
  obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 2017 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 20 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2016
  r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i kończącym się 31 marca 201 7 r.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 21 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abso lutorium z wykonania obowi ązków za rok
  obrotowy rozpoczynaj ący si ę 1 kwietnia 2016 r. i ko ńczący si ę 31 marca 2017 r.

  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Udziela się Panu Mariuszowi Banaszukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2016
  r. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2016 r. i końc zącym się 31 marca 2017 r.  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  UCHWAŁA Nr 22 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: umorzenia akcji wła snych Kredyt Inkaso S.A.

  Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 7 ust. 7 pkt 10) Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  W związku z tym, że:

  1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S półki z dnia 9 lipca
  2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz
  utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego („ Uchwała nr 7/2012 “), zostało nabytych 39 145
  (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pię ć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela
  o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty zero groszy) każda, zdematerializowanych
  i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów
  wartościowych: PLKRINK00014 („ Akcje Własne “) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie
  499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem
  złotych i trzydzieści trzy grosze);
  2) powyższe w ynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty kapitału rezerwowego
  utwo rzonego w tym celu, na podstawie Uchwały nr 7/2012 , w kwocie 6 368 768,72 zł , która to
  kwota zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. mogła być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
  3) skup akcji własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę nr 7/2012 został definity wnie
  zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć Akcje Własne w drodze
  umorzenia dobrowolnego.

  § 2
  W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładow y Spółki zostanie obniżony, poprzez
  odnośną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji
  Własnych, tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych).

  § 3
  Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2
  powyżej, z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1
  Kodeksu spółek handlowych, ze względu na treść art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek hand lowych,
  mającego zastosowanie w przypadku umorzenia Akcji Własnych.

  § 4
  Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej
  uchwa ły podjętej przez niniejsze Z wyczajne Walne Zgromadzenie.

  § 5
  Uchwała wchodzi w życi e z chwilą jej podjęcia .
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA Nr 23 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki  Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w zwią zku z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §
  7 ust. 7 pkt 5 ) i pkt 8 ) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) , w związku z podjęciem Uchwały N r
  22 /2017 Zwyczajne go Walne go Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. („ Uchwała o
  Umorzeniu “) w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć
  tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji własnych na okaziciela („Akcje Własne “), dokonuje niniejszym
  obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12 936 509,00 złotych (słownie: dwanaście milionów
  dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych zero groszy) do kwoty 12 897 364,00
  złotych (słownie: dwanaście milionów osi emset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt
  cztery złotych zero groszy), tj. o kwotę 39 145 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści
  pięć złotych) , odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych . Przed miotowe
  obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału
  zakładowego Spółki do łacznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji
  Własnych .

  § 2
  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, następuje na zasadzie art. 360 §2 pkt 2
  Kodeksu spółek handlowych, tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej
  w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią §1 pkt 2 Uchwały o Umorzeniu.

  § 3
  W związku z obniż eniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe
  następujące brzmienie:

  „Kapitał zakładowy wynosi 12 897 364,00 złotych (słownie: dwanaśc ie milionów osiemset
  dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych zero groszy) i dzieli się na 12 897
  364 (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery)
  akcji zwykłych na okazicie la, wyemitowanych w seriach od A do H, o wartości nominalnej 1,00 zł
  (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja.”

  § 4
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd
  rejestrowy wpisu zmiany Statutu Spółki o bjętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

  UCHWAŁA Nr 24 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w przedmiocie : zmiany Statutu Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
  §1.
  Zmienia się §7 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, iż po punkcie 14) dodaje się nowy, następujący punkt
  15):

  „wyrażanie zgody na transakcje powodujące trwałe przeniesienie lub obciążenie aktywów Spółki lub
  aktywów podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz podmiotów gospodarczych, nad
  którymi Grupa Kapitałowa Spółki nie sprawuje kontroli lub jej ni e uzyska w wyniku danej transakcji w
  rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości, o ile wartość aktywów będących
  przedmiotem transakcji, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza
  równowartość 2 0% skonsolidowany ch kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego
  poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych czynności
  prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich”.

  §2 .

  Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 360 000 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .
  UCHWAŁA Nr 25/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w przedmiocie : zmiany Statutu Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

  §1 .
  1. Zmienia się numerację w §8: dotychczasowy ust. 7 otrzymuje numer „6” a dotychczasowy ust.
  7a otrzymuje numer „7”.

  2. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 ust. 8 Statutu Spółki:

  „Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8a poniżej, Zarz ąd zobowi ązany jest uzyska ć zgod ę Rady
  Nadzorczej na dokonanie przez Spółkę lub jakik olwiek podmiot należący do jej grupy
  kapitałowej nast ępuj ących czynno ści:

  1) utworzenie lub likwidację zakładu oraz oddziału Spółki za granicą;
  2) sprzedaż, przeniesienie, najem, dzierżawę, obciążenie, zbycie lub rozporządzenie na
  podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w tym na podstawie umowy
  subpartycypacji, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i
  zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jakiegokolwiek prawa lub składnika
  majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości lub prawo użytkowania
  wieczystego , którego wartość księgowa netto przekracza równowartość 2% skonsolidowan ych
  kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień
  dokonania czynności lub w przypadku kilku powiązanych czynności prawnych, na koniec
  kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania ostatniej z nich;
  3) nabycie prawa lub składnika majątkowego innego niż nieruchomość, udział w nieruchomości
  lub prawo użytkowania wieczystego lub zaciągnięcie zobowiązania, na podstawie jednej lub
  kilku powiązanych czynności prawnych, którego wartość przekracza równowartość 10%
  skon solidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwartału kalendarzowego
  poprzedzającego dzień dokonania czynności prawnej lub w przypadku kilku powiązanych
  czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania
  ostatniej z n ich;
  4) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości oraz prawa
  użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego za kwotę wyższą niż
  równowartość 2% skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki na koniec kwar tału
  kalendarzowego poprzedzającego dzień dokonania czynności lub w przypadku kilku
  powiązanych czynności prawnych, na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego dzień
  dokonania ostatniej z nich;
  5) realizowanie za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego;


  6) tworzenie spółek oraz przystępowanie do spółek, zatwierdzanie ich statutów lub kolejnych
  zmian do statutu, chyba że Spółka nie będzie posiadać wpływu na ostateczny kształt tych
  do kumentów, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz
  zbywanie udziałów lub akcji;
  7) dokonanie transakcji, której wartość przekracza równowartość jednej piątej kapitału
  zakładowego Spółki z akcjonariuszem posiadającym akcje Sp ółki uprawniające do
  wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  8) zatwierdzanie sposobu wykonywania przez Spółkę uprawnień osobistych lub prawa głosu na
  walnych zgromadzeniach spółek, zgromadzeniach wspólników spółek, zgromadzeniach
  inwestorów w funduszach inwestycyjnych, w których Spółka jest, odpowiednio,
  akcjonariuszem, wspólnikiem lub uczestnikiem w sprawach należących do jednej z kategorii
  spraw wymienionych w pkt. 1) – 7) powyżej, a także w sprawach podwyższenia lub obniżenia
  kapitału, emisji jakichkolwiek certyfikatów dających prawo do udziałów lub innych jednostek
  uczestnictwa, likwidacji lub rozwiązania takich podmiotów oraz powoływania i odwoływania
  członków ich organów”.


  3. Nowe brzmienie o następującej treści otrzymuje §8 u st. 8a Statutu Spółki:

  „1) Obowi ązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 1) – 8) powyżej nie będzie miał
  zastosowania i zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana jeśli transakcja/inwestycja realizowana
  będzie pomiędzy Spółką i podmiotami należącymi do jej grupy k apitałowej lub pomiędzy tymi
  podmiotami lub gdy transakcja/inwestycja prze widziana będzie wprost oraz indywidualnie w
  pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planach finansowych, o których mowa w § 8
  ust. 6 pkt. 8). Dla uniknięcia wątpliwości, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej w na zakup
  wierzytelności, jeżeli odb ywać się on będzie w ramach globalnych limitów określonych w
  pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym dla Spółki lub jej
  grupy k apitałowej obowiązującym na dany rok.
  2) Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności lub gdy uzyskanie
  zgody Rady Nadzorczej nie jest mo żliwe z powodu braku zdolno ści Rady Nadzorczej do
  podejmowania uchwał wywołanej brakiem lic zby członków wymaganej przez uchwał ę Walnego
  Zgromadzenia albo inn ą okoliczno ścią, wówczas Zarząd może się zwrócić do Walnego
  Zgromadzenia o powzięcie uchwały w sprawie wyra żeni a zgody na dokonanie tej że czynno ści”.

  §2 .

  Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 360 000 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  UCHWAŁA Nr 26/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w przedmiocie : zmiany Statutu Spółki
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:


  §1 .
  Zmienia się w § 8 Statutu Spółki ustęp 9 jak następuje :
  „Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należeć będzie wyrażani e zgody na zatrudnienie,
  zmianę warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy z Compliance Officer, którego zadaniem jest
  opracowywanie i wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa i zasad
  ładu korporacyjnego oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju nadużyciom. Co najm niej raz na
  kwartał Compliance Officer składa raporty Radzie Nadzorczej Spółki”.


  §2 .

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 360 000 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .


  UCHWAŁA Nr 27/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w przedmiocie : zmiany Statutu Spółki

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

  §1 .
  W §9 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 8a i 8 b, o następującym brzmieniu :

  „8a Członek Zarządu obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zajmowanie
  każdego stanowiska w organie lub pełnienie funkcji prokurenta spółki nienależącej do Grupy
  Kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości”.

  „8b We wszystkich sprawach, dla których Statut przewiduje uzyskanie zgody Rady
  Nadzorczej, Zarząd nie może podejmować żadnych działań przed uzyskaniem takiej zgody, a
  ponadto zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej w możliwie jak najszybszym
  termini e wszelkie informacje dotyczące danej sprawy, tak aby Rada Nadzorcza mogła podjąć
  swą uchwałę w oparciu o wyczerpujące wiadomości”.

  §2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 360 000 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHWAŁA Nr 28 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

  Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) niniejszym upoważnia Radę
  Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwz ględniającego zmiany Statutu
  przyjęte uchwałą Nr 23 /2017 , 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany
  Statutu Spółki.

  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .  UCHW AŁA Nr 29 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie : rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesieni a środków z tego kapitału na kapitał
  zapasowy

  Działaj ąc na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3) i § 5 ust. 2 Statutu
  Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Zważywszy, że:

  1) na podstawie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca
  2012 r. w sprawi e upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz
  utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego („ Uchwała nr 7/2012 “) utworzony został
  specjalny kapitał rezerwowy „Kapitał rezerwowy na nabycie tych akcji własnych” („ Kapitał


  Rezerwowy ”) w w ysokości 6 368 768,72 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt
  osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
  2) w ramach realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w oparciu o Uchwałę N r 7/2012
  („Program“) nabyt ych zostało 39 145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści
  pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty
  zero groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLKRINK00014 („ Akcje Własne “) za
  wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 499 087,33 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt
  dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze);
  3) z Kapitału Reze rwowego pokryte zostały równiez koszty realizacji Programu w kwocie 603,39
  zł (słownie: sześćset trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) ,
  4) skup Akcji Własnych dokonywany w oparciu o Uchwałę N r 7/2012 został definitywnie
  zakończony, a udzielone Zarządowi w tej uchwale stosowne upoważnienie wygasło,
  5) pozostała na Kapitale Rezerwowym kwota 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset
  sześćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy) nie może być już wykorzystana zgodnie
  z przeznaczeniem,

  Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Spółki postanawia niniejszym rozwiązać niewykorzystany w ramach
  Programu Kapitał Rezerwowy w kwocie 5 869 078,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
  dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych zero grosz y), a środki z niego pochodzą ce przenieść na
  kapitał zapasowy Spółki.

  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 558 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 0.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

  UCHWAŁA Nr 30 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w przedmi ocie : zdjęcia z porządku obrad pkt. 18 podpunkt 3, 4, 5.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

  § 1


  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zdjąć z porządku obrad pkt 18 podpunkt 3, 4, 5.
  § 2
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 360 000 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

  UCHWAŁA Nr 31 /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spółki pod firmą Kredyt In kaso Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 27 września 2017 r.

  w sprawie: zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej

  Dzia łając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

  § 1
  Zatwierdza się mandat P ana Bogdana Dzudzewicza jako osoby dokooptowanej do składu Rady
  Nadzorczej obecnej kadencji.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12 558 145 , procentowy udział akcji, z których
  oddano ważne głosy w ka pitale zakładowym stanowi 97,08 %.

  Łączna liczba ważnych głosów 12 558 145 .
  Za przyjęciem uchwały oddano 12 198 145 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących
  się odda no 360 000 .

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kredyt Inkaso SA
ISIN:PLKRINK00014
NIP:922-25-44-099
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 2125700
www:www.kredytinkaso.pl
Kalendarium raportów
2019-07-08Raport roczny
2019-08-21Raport za I kwartał
2019-12-20Raport półroczny
2020-02-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KREDYT INKASO
2019-06-25 07-06-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649