Raport.

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 230 419 221 370 54 172 52 006 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 996 3 766 1 880 885 Zysk (strata) brutto 7 186 3 182 1 689 748 Zysk (strata) netto 5 650 2 388 1 328 561 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 103 17 755 5 432 4 171 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 613 -8 703 -2 260 -2 045 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 501 -8 417 -2 939 -1 977 Przepływy pieniężne netto, razem 989 635 233 149 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 959 152 955 36 278 36 672 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 728 78 373 17 495 18 790 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 931 20 172 4 666 4 836 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 364 46 791 9 450 11 218 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 231 74 582 18 783 17 882 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 193 1 221 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,48 1,47 0,82 0,35 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49,45 45,97 11,58 11,02 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 1

  INFORMACJA DODATKOWA
  do sprawozdania finansowego za III kwarta
  2018 r.

  I. ZASADY PRZYJ ĘTE PRZY SPORZ ĄDZANIU RAPORTU

  Raport sporz ądzono wg zasad okre ślonych w ustawie o rachunkowo ści. Przyj ęte przez Spó
  k ę, zgodnie z art.10
  ustawy, zasady rachunkowo ści zosta
  y przedstawione w raporcie rocznym za 2017 r. Przedstawione w raporcie
  rocznym zasady uleg
  y w 2018 r. zmianie w zakresie zaliczania sk
  adników do środków trwa
  ych oraz warto ści
  niematerialnych i prawnych, jak tak że w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

  Od 1 stycznia br. sk
  adniki maj ątkowe d
  ugotrwa
  ego u żytku zalicza si ę do środków trwa
  ych, je żeli ich
  jednostkowa warto ść pocz ątkowa jest wy ższa ni ż 1 000 z
  , z wyj ątkiem mebli, telefonów komórkowych,
  aparatów fotograficznych oraz urz ądze ń nawigacji, które zalicza si ę do środków trwa
  ych bez wzgl ędu na
  warto ść. Równie ż bez wzgl ędu na warto ść do warto ści niematerialnych i prawnych zalicza si ę nabyte prawa
  maj ątkowe.
  Odpisów amortyzacyjnych od wy żej wymienionych sk
  adników maj ątkowych dokonuje si ę pocz ąwszy od
  pierwszego dnia miesi ąca nast ępuj ącego po miesi ącu, w którym dany sk
  adnik przyj ęto do u żytkowania,
  w równych ratach miesi ęcznych – w zasadzie wg metody liniowej, z wy
  ączeniem sk
  adników maj ątkowych
  o jednostkowej warto ści pocz ątkowej równej lub ni ższej ni ż 10 000 z
  , które podlegaj ą amortyzacji jednorazowo
  w miesi ącu oddania ich do u żytkowania.

  Sk
  adniki maj ątkowe d
  ugotrwa
  ego u żytku o jednostkowej warto ści pocz ątkowej równej lub ni ższej ni ż 1000 z
  :
  · zalicza si ę do rzeczowych sk
  adników maj ątku obrotowego – materia
  ów (je żeli przyjmowane s ą do
  magazynu), a w miesi ącu, w którym wydano je do u żytkowania – odpisuje w koszty,
  · podlegaj ą one ewidencji pozabilansowej, gdy ich warto ść jednostkowa przekroczy 200 z
  .

  W zwi ązku z wprowadzonymi zmianami Spó
  ka nie dokonywa
  a przekszta
  cenia danych porównawczych,
  poniewa ż nie maj ą one istotnego wp
  ywu na sprawozdanie finansowe.

  Dane wykazane w raporcie zosta
  y sporz ądzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywó w oraz
  pomiaru wyniku finansowego netto okre ślonych na dzie ń bilansowy, z uwzgl ędnieniem korekt z tytu
  u odpisów
  aktualizuj ących warto ść sk
  adników aktywów oraz rezerw, w tym rezerw i akt ywów z tytu
  u odroczonego
  podatku dochodowego.
  II. KWOTY I RODZAJ POZYCJI WP YWAJ ĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWI ĄZANIA, KAPITA
  W ASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEP YWY PIENI ĘŻNE, KTÓRE S Ą NIETYPOWE
  ZE WZGL ĘDU NA ICH RODZAJ, WARTO ŚĆ LUB CZ ĘSTOTLIWO ŚĆ

  W dniu 6.02.2018 r. zosta
  a podpisana umowa z Narod owym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
  o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego p rzez konsorcjum w ramach programu „Środowisko
  naturalne, rolnictwo i le śnictwo” BIOSTRATEG pt. „Poprawa efektywno ści procesowej i materia
  owej
  w przemy śle tartacznym”. Projekt b ędzie realizowany przez konsorcjum do 21.12.2020 r. Zgodnie z umową
  Spó
  ka otrzyma dofinansowanie w wysoko ści 0,7 mln z
  , przy wk
  adzie w
  asnym 1,4 mln z
  .

  W III kwartale br. w oparciu o umow ę by
  y realizowane prace badawcze.

  III. OBJA ŚNIENIA DOTYCZ ĄCE SEZONOWO ŚCI LUB CYKLICZNO ŚCI W PREZENTOWANYM
  OKRESIE
  Sprzeda ż produktów Spó
  ki corocznie charakteryzuje si ę pewn ą sezonowo ści ą, przyjmuj ąc ni ższy poziom
  w okresie letnim i zimowym.
  Na poziom sprzeda ży w okresie letnim maj ą wp
  yw g
  ównie:
  - sezonowe zmniejszenie pozyskania niektórych gatunkó w drewna, zw
  aszcza bukowego,
  - tradycyjne przerwy urlopowe oraz remontowe,
  - zmniejszone zapotrzebowanie na produkty Spó
  ki ze s trony kontrahentów.

  Trzeci kwarta
  charakteryzuje si ę w Spó
  ce znacznym wp
  ywem czynników sezonowych zwi ązanych z okresem
  letnim, m.in. z przerw ą wakacyjn ą u naszych g
  ównych klientów. Spó
  ka dostosowuje si ę do tego sezonowego


  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 2
  spadku sprzedaży, planuj ąc w tym w
  a śnie czasie g
  ówne postoje remontowe oraz tworz ąc rezerwy na czas
  zmniejszonej aktywno ści kontrahentów.
  W III kwartale 2018 r. sytuacja w zakresie sezonowo ści nie odbiega
  a od standardowych warunków panuj ących
  zazwyczaj o tej porze roku, a wp
  yw czynników sezon owych na dzia
  alność Spó
  ki nie odbiega
  znacz ąco od
  typowego wp
  ywu tych czynników w tym okresie. Wykres: Przychody ze sprzeda ży w poszczególnych kwarta
  ach 2017 r. i 2018 r.  IV. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTO ŚĆ ZAPASÓW DO WARTO ŚCI
  NETTO MO ŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTU U
  3 kwarta
  y
  2018
  narastaj ąco 3 kwarta
  y
  2017
  narastaj ąco
  na pocz ątek okresu 951
  1 450
  zwiększenie
  zmniejszenie 57 457
  na koniec okresu 894 993


  V. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTU U UTRATY WARTO ŚCI
  AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH, W ARTOŚCI
  NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH
  ODPISÓW

  3 kwarta
  y
  2018
  narastaj ąco 3 kwarta
  y
  2017
  narastaj ąco
  Odpisy aktualizuj ące warto ść nak
  adów na środki trwa
  e
  Stan na pocz ątek okresu 22 22
  Zwiększenie
  Zmniejszenie
  Stan na koniec okresu 22 22
  Odpisy aktualizujące warto ść zapasów
  Stan na pocz ątek okresu, w tym: 543 658
  odpisy aktualizujące warto ść materia
  ów 87 97
  odpisy aktualizuj ące warto ść towarów 202 196
  odpisy aktualizuj ące warto ść wyrobów gotowych 254 365
  Zwi ększenie, w tym: 138 139


  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 3
  3 kwarta
  y
  2018
  narastaj ąco 3 kwarta
  y
  2017
  narastaj ąco
  odpisy aktualizuj ące warto ść materia
  ów 6
  3
  odpisy aktualizuj ące warto ść towarów 28 21
  odpisy aktualizuj ące warto ść wyrobów gotowych 104 115
  Zmniejszenie, w tym: 219 263
  odpisy aktualizujące warto ść materia
  ów 18 13
  odpisy aktualizuj ące warto ść towarów 17 17
  odpisy aktualizuj ące warto ść wyrobów gotowych 184 233
  Stan na koniec okresu, w tym: 462 534
  odpisy aktualizujące warto ść materia
  ów 75 87
  odpisy aktualizuj ące warto ść towarów 213 200
  odpisy aktualizuj ące warto ść wyrobów gotowych 174 247
  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści
  Stan na pocz ątek okresu 2 088 2 284
  Zwiększenie 280 179
  Zmniejszenie 277 413
  Stan na koniec okresu 2 091 2 050
  Odpisy aktualizujące warto ść inwestycji krótkoterminowych
  Stan na pocz ątek okresu 15 15
  Zwiększenie
  Zmniejszenie
  Stan na koniec okresu 15 15


  VI. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWI ĄZANIU
  REZERW

  3 kwarta
  y
  2018
  narastaj ąco

  3 kwarta
  y
  2017
  narastaj ąco
  REZERWY D UGOTERMINOWE
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
  Stan na pocz ątek okresu, w tym: 5 646 5 418
  nagrody jubileus zowe 3 896 4 249
  odprawy emerytalne 1 750 1 16 9
  Zwi ększenia, w tym: 1 8 94 1 806
  nagrody jubileuszowe 1 004 898
  odprawy emerytalne 890 908
  Zmniejszenia - przeniesienie do krótkoterminowych, w tym: 1 500 1 026
  nagrody jubileuszowe 1 10 2 702
  odprawy eme rytalne 398 324
  Stan na koni ec okresu, w tym: 6 040 6 198
  nagrody jubileuszowe 3 798 4 445
  odp rawy emerytalne 2 242 1 753
  REZERWY KRÓTKOTERMINOWE
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
  Stan na pocz ątek okresu, w tym : 1 857 1 722
  nag rody jubileuszowe 1 248 977
  odprawy emerytalne 609 745
  Zwi ększenia - przeniesienie z d
  ugoterminowych, w tym: 1 500 1 026
  nagrody jubileuszowe 1 102 702
  odprawy emerytalne 398 324
  Zmniejszenie - wykorzystanie, w tym: 1 500 1 026
  nagro dy jubileuszowe 1 102 702


  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 4
  3 kwarta
  y
  2018
  narastaj ąco

  3 kwarta
  y
  2017
  narastaj ąco
  odprawy emerytalne 398 324
  Stan na koniec okresu, w tym: 1 857 1 722
  nagrody jubileuszowe 1 248 977
  odprawy emerytaln e 609 745
  Pozosta
  e rezerwy
  Stan na pocz ątek okresu, w tym: 3 0 38 1 896
  1) rezerwy 15 33
  zobowi ązanie wobec kontrahent a 15 33
  2) bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 3 023 1 863
  rezerwa na wynagrodzenia 1 363 800
  rezerwa na urlopy 1 551 951
  rezerwa na badanie bilansu 39 39
  rezerwa na op
  aty za ko rzystanie ze środowisk a 70 73
  rezerwa na napra wy gwarancyjne 0 0
  rezerwa na pozosta
  e koszty 0 0
  Zwi ększenia, w tym: 5 093 3 634
  1) rezerwy
  2) bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 5 093 3 634
  rezerwa na wynagrodzenia 2 520 1 326
  rezerwa na urlopy 366 196
  rezerwa na badan ie bilansu 58 47
  rezerwa na op
  aty za korzystanie ze środowiska 61 52
  rezerwa na czynniki zwi ązane z sezonowo ści ą 1 530 1 485
  rezerwa na koszty sprzeda ży 558 528
  rezerwa na pozosta
  e ko szty 0 0
  Zmniejszenia , w tym: 3 165 2 096
  1) reze rwy 0 17
  zobowi ązanie wobec kontrahenta - wykorzystanie 0 17
  2) bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 3 165 2 079
  rezerwa na w ynagrodzenia 2 704 1 653
  rezerwa na urlopy 5 4
  rezerwa na badanie bilansu 64 57
  rezerwa na op
  aty za korzystanie ze środowis ka 75 73
  rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 0
  rezerwa na koszty sprzeda ży 317 292
  rezerwa na pozosta
  e k oszty 0 0
  Stan na koniec okresu , w tym: 4 966 3 434
  1) rezerwy 15 16
  zobowi ązan ie wobec kontr ahenta 15 16
  2) bierne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów 4 951 3 418
  rezerwa na wynagrodzenia 1 179 473
  rezerwa na urlopy 1 912 1 143
  reze rwa na badanie bilansu 33 29
  rezerwa na op
  aty za korzystan ie ze środowiska 56 52
  rezerwa na naprawy gwar ancyjne 0 0
  rezerwa na czynniki zwi ązane z sezonowo ści ą 1 530 1 485
  rezerwa na koszty sprzeda ży 241 236
  rezerwa na pozosta
  e k oszty 0 0  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 5
  VII. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTU U ODR OCZONEGO PODATKU
  DOCHODOWEGO
  3 kwarta
  y
  2018
  narastaj ąco 3 kwarta
  y
  2017
  narastaj ąco
  AKTYWA Z TYTU U PODATKU ODROCZONEGO
  Stan na pocz ątek okresu, w tym: 2 646 2 487
  a) odniesionych na wynik finansowy ujemnych ró żnic przej ściowych: 2 646 2 487
  1) n a zapasy 284 401
  2) na nale żno ści 89 12 0
  3) na zobowi ązania 266 248
  4) na rozliczenia mi ędzyokresowe bierne 2 000 1 711
  5) pozosta
  e na maj ątek trwa
  y 4 4
  6) na inwestycje krótkoterminowe 3 3
  b) odniesionej na wynik finansowy stra ty podatkowej
  Zwi ęk szeni a z tytu
  u powsta nia ró żnic przej ś ciowych 1 638 1 334
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z ujemnymi
  ró żnicami przej ściowymi: 1 638 1 334
  1) na zapasy 17 24
  2) na nale żno ści 16 8
  3) na zobowi ązania 278 261
  4) n a ro zliczenia mi ędzyokreso we bierne 1 327 1 034
  5) pozosta
  e na maj ątek trwa
  y 0 0
  6) na inwestycje krótkoterminowe 0 7
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku ze strat ą
  podatkow ą
  Zmniejszenia z tytu
  u odwróceni a si ę ró żnic przej ścio wych 1 207 1 011
  a) odniesionych na wynik finansowy okresu w zwi ązku z ujemnymi
  ró żnicami przej ściowymi: 1 207 1 011
  1) na zapasy 43 135
  2) na nale żno śc i 15 45
  3) na zobowi ązania 263 241
  4) na rozliczenia mi ędzyok resowe bierne 886 590
  5) pozosta
  e na m aj ątek trwa
  y 0 0
  6) na inwestycje krótkoterminowe 0 0
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku ze strat ą
  podatkow ą Sta n na koniec okresu, razem, w tym: 3 077 2 810
  a) odniesionych na wynik finansowy ujemnyc h ró żnic przej ściowych 3 0 77 2 810
  1) na zapasy 258 290
  2) na nale żno ści 90 83
  3) na zobowi ązania 281 268
  4) na rozliczenia mi ędzyokresowe bierne 2 441 2 155
  5) pozosta
  e na maj ątek trwa
  y 4 4
  6) na inwestycj e krótkoterminowe 3 10
  b) odniesionej na wy nik finansowy straty podatkowej
  REZERWA Z TYTU U PODATKU ODROCZONEGO
  Stan rezerwy na pocz ątek okresu odniesionej na wynik finansowy z
  tyt u
  u dodatnich ró żnic przej ściowych, w tym: 578 463
  1) skutek wycen y kredytów wg skor ygow anej ceny nabycia 14 21
  2) na ró żnice w przyj ętych środkach trwa
  ych w leasing 490 376
  3) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych 41 57
  4) na maj ą tek trwa
  y - amortyzacja 30% 0 9
  5) na majątek trwa
  y - amortyzacj a jednorazowa do 1 00 t ys. z
  19 0
  6) na wycen ę inwestycji krótkoterminowych 14 0
  Zwi ększenia dodatnich ró żnic przej ściowych odniesionych na wynik
  finansowy okresu, w tym: 297 24 6
  1) skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny naby cia


  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 6
  3 kwarta
  y
  2018
  narastaj ąco 3 kwarta
  y
  2017
  narastaj ąco
  2) na ró żnice w pr zyj ę tych środkach trwa
  ych w leasing 297 246
  3) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych 4) na maj ątek trwa
  y - amortyzacja 30% 5) na maj ątek trwa
  y - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. z

  6) na wycen ę inwestyc ji krótkoterminowy ch
  Zmniejszenia (odwrócenie) dodatnich ró żnic przej ściowych
  odniesionych na wynik finansowy okresu, w tym: 220 213
  1) skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ce ny nabycia 3 5
  2) na ró żnice w przyj ętych środkach trwa
  ych w leas ing 203 189
  3) sk utek weryfikacji stawe k amortyzacyjnych 10 11
  4) na maj ątek trwa
  y - amortyzacja 30% 0 8
  5) na maj ątek trwa
  y - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. z
  1 0
  6) na wycen ę inwestycji krótkoterminowych 3 0
  Stan rezerwy na koniec okresu odniesionej na wynik finansowy z
  tytu
  u dodatnich różnic przej ściowych, w tym: 655 496
  1) skutek wyceny kredytów wg skorygowanej ceny naby cia 11 16
  2) na różnice w przyj ętych środkach trwa
  ych w leasing 584 433
  3) skutek weryfik acji stawek amorty zacy jnych 31 46
  4) na maj ątek trwa
  y - amortyzacja 30% 0 1
  5) na maj ątek trwa
  y - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. z
  18 0
  6) na wycen ę inwestycji kr ótkoterminowych 11 0

  VIII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH
  AKTYWÓW TRWA YCH

  Ogó
  em nak
  ady na nabycie rzeczowych aktywów trwa
  y ch za 9 miesięcy br. wynios
  y 8,6 mln z
  , z czego na
  nak
  ady zrealizowane w III kwartale br. przypada 4, 2 mln z
  .

  IX. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWI ĄZANIU Z TYTU U DOKONANIA ZAKUPU
  RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWA YCH
  Na dzie ń 30.09.2018 r. zobowi ązania wobec dostawców z tytu
  u poniesionych nak
  adó w na rzeczowe aktywa
  trwa
  e wynios
  y 821 tys. z
  .
  Na realizacj ę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tartaku w Kalis zu Pom.” Spó
  ka zaciągn ę
  a kredyty
  inwestycyjne, które na dzie ń bilansowy przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:


  Kredyt
  Uruchomienie od
  pocz ątku roku
  Sp
  ata
  od pocz ątku br.

  Stan na 30.09.201 8 r.

  1 500 tys. EUR
  8 132 tys. z

  -112 tys. EUR
  -610 tys. z

  752 tys. EUR
  3 299 tys. z

  1 400 t ys. EUR -111 tys. EUR 1 024 tys. EUR
  5 197 tys. z
  -403 tys. z
  3 709 tys. z

  800 tys. z
  -123 tys. z
  568 tys. z


  Ponadto Spó
  ka posiada inne kredyty i po życzki zaci ągni ęte na zakup pozosta
  ych rzeczowych aktywów
  trwa
  ych, b ęd ące w trakcie sp
  aty, w wysoko ści 4,1 mln z
  .

  Spó
  ka korzysta równie ż z leasingu operacyjnego. W okresie 9 miesi ęcy br. zawarto 11 umów na zakup wózków
  wid
  owych o
  ącznej warto ści 383 tys. EUR (po przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia bilansowego
  warto ść wynosi 1 635 tys. z
  ).
  Na dzie ń 30.09.2018 r. ogólna wysoko ść zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingowych wynosi
  a 4,8 mln z
  .

  X. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTU U SP RAW SĄDOWYCH

  W III kwartale 2018 r. nie wyst ąpi
  y istotne rozliczenia z tytu
  u spraw s ądowych.  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 7
  XI. WSKAZANIE KOREKT B ĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

  W okresie sprawozdawczym nie mia
  y miejsca korekty b
  ędów poprzednich okresów, które wp
  ywa
  yby na
  wynik finansowy.
  XII. INFORMACJE O ZMIANACH SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA
  DZIA ALNO ŚCI, KTÓRE MAJ Ą ISTOTNY WP YW NA WARTO ŚĆ GODZIW Ą AKTYWÓW
  FINANSOWYCH I ZOBOWI ĄZA Ń FINANSOWYCH NIEZALE ŻNIE OD TEGO CZY TE AKTYWA
  I ZOBOWI ĄZANIA S Ą UJ ĘTE W WARTO ŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE
  NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)
  Zmiany w sytuacji gospodarczej krajów strefy euro, które wp
  ywają na kszta
  towanie si ę relacji walutowych
  EUR/PLN i stóp procentowych, maj ą wp
  yw na wycen ę cz ęści posiadanych przez Spó
  k ę aktywów finansowych
  (kontrakty terminowe typu forward, nale żno ści) oraz zobowi ąza ń finansowych (kredyty, po życzki, kontrakty
  terminowe typu forward, zobowi ązania).

  XIII. INFORMACJE O NIESP ACENIU KREDYTU LUB PO ŻYCZKI LUB NARUSZENIU
  ISTOTNYCH POSTANOWIE Ń UMOWY KREDYTU LUB PO ŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO
  KTÓRYCH NIE PODJ ĘTO ŻADNYCH DZIA A Ń NAPRAWCZYCH DO KO ŃCA OKRESU
  SPRAWOZDAWCZEGO
  W okresie sprawozdawczym zdarzenie takie nie mia
  o miejsca.

  XIV. INFORMACJE O ZAWARCIU JEDNEJ LUB WIELU TRANSAK CJI Z PODMIOTAMI

  POWIĄZANYMI, JE ŻELI ZOSTA Y ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NI Ż RYNKOWE

  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y tego typu transakcje.

  XV. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ
  DO WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Spó
  ka w bie żącym okresie nie dokonywa
  a zmiany metody ustalania wartości godziwej do wyceny
  instrumentów finansowych.
  XVI. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH
  W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW

  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wy niku zmiany celu
  lub wykorzystania tych aktywów.
  XVII. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA EMISJI, WYKUPU I SP ATY NIEUDZIA OWYCH

  I KAPITA OWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  Spó
  ka nie przeprowadzi
  a emisji, wykupu albo sp
  at y żadnych nie udzia
  owych i kapita
  owych papierów
  warto ściowych.

  XVIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYP ACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY

  Spó
  ka w roku 2017 uzyska
  a dodatni wynik finansowy . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu
  25.05.2018 r. podj ę
  o uchwa
  ę w sprawie podzia
  u zysku netto za 2017 r. i - zgod nie w wnioskiem Zarządu-
  przeznaczy
  o go w ca
  o ści na zwi ększenie kapita
  u zapasowego.

  XIX. ZDARZENIA PO DACIE SPRAWOZDANIA, NIEUJ ĘTE W NIM, A MOG ĄCE ZNACZ ĄCO
  WP YN ĄĆ NA PRZYSZ E WYNIKI FINANSOWE

  SK ADKA WYPADKOWA
  W 2016 r. przeprowadzono weryfikacj ę wysoko ści sk
  adki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie 200 3-2016
  (o czym pisali śmy w raporcie rocznym za 2016 r.). W wyniku prac pr owadzonych przy wsparciu
  specjalistycznej firmy zewn ętrznej dokonano korekty naliczenia tej sk
  adki w od dzia
  ach Spó
  ki, co prze
  oży
  o
  si ę na popraw ę sytuacji finansowej. Obecnie Zak
  ad Ubezpiecze ń Spo
  ecznych dokona
  ponownej weryfikacji
  zgromadzonej dokumentacji i ustali
  sk
  adk ę wypadkow ą w pierwotnej wysoko ści. Spó
  ka z
  o ży
  a stosowne


  KPPD SA-Q 3/2018 INFORMACJA DODATKOWA
  Komisja Nadzoru Finansowego 8
  odwo
  ania i trwa procedura odwo
  awcza. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia wp
  ynie to na obni żenie
  wyniku finansowego.

  BRAK UBEZPIECZENIA OD RYZYKA OGNIA
  W przypadku powstania szkody po żarowej, straty zwi ązane z jej wyst ąpieniem wp
  yn ą na obni żenie wyniku
  finansowego, natomiast likwidacja jej skutków lub o dtworzenie majątku nie powinny w istotny sposób wp
  yn ąć
  na p
  ynno ść finansow ą Spó
  ki. W zwi ązku z brakiem ubezpieczenia od ryzyka po żarowego swoich Oddzia
  ów,
  Spó
  ka od 01.08.2018 r. tworzy tzw. fundusz ogniowy , czyli wewnętrzny program ochrony zwi ązany
  z gromadzeniem środków finansowych na pokrycie strat spowodowanych ogniem. Fundusz ten o wartości
  pocz ątkowej 2 mln z
  , b ędzie zwi ększany w kolejnych miesi ącach o 100 tys. z
  , do docelowej wysoko ści
  5 mln z
  . Przek
  ada to si ę jednak na wzrost zad
  u żenia Spó
  ki.

  XX. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZMIAN ZOBOW IĄ ZA Ń WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW
  WARUNKOWYCH, KTÓRE NAST ĄPI Y OD CZASU ZAKO ŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU
  OBROTOWEGO

  Zobowi ązania warunkowe zwi ększy
  y si ę o 79 tys. z
  z tytu
  u odpraw dla cz
  onków Zarz ądu Spó
  ki w przypadku
  rozwi ązania umowy o prac ę.

  XXI. INNE INFORMACJE MOG ĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WP YN ĄĆ NA OCEN Ę SYTUACJI
  MAJ ĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO

  Spó
  ka maj ąc na celu zabezpieczenie cz ęści swoich przychodów walutowych z eksportu wyrobów przed
  skutkami zmian kursu EURO w relacji do z
  otówki, za war
  a (bezpośrednio z bankami j ą finansuj ącymi)
  kontrakty walutowe typu forward na sprzeda ż tych walut.
  W wyniku zawarcia przedmiotowych umów powsta
  y poch odne instrumenty finansowe. Ich wartość godziwa
  w dniu zawarcia kontraktu równa by
  a zeru, co wynik a z podstawowego za
  ożenia równo ści ceny dostawy i ceny
  terminowej na ten dzie ń. Nierozliczone na dzie ń bilansowy (30.09.2018 r.) instrumenty zosta
  y wyce nione
  w warto ści godziwej, jaka mog
  aby zosta ć uzyskana gdyby transakcja zosta
  a na ten dzie ń ca
  kowicie rozliczona.
  Do wyceny przyj ęto formu
  y stosowane przez bank, z którym s ą zawarte umowy. Skutki wyceny zosta
  y
  zaliczone do przychodów finansowych.
  Rodzaj
  transakcji Bank Kwota
  transakcji i waluta

  Termin
  rozliczenia Kurs
  terminowy Warto ść godziwa
  w z
  na dzie ń
  bilansowy
  sprzeda ż PKO BP 100 000 EUR 11.10.2018 4,3170 4 242,42
  sprzedaż PEKAO SA 200 000 EUR 22.11.2018 4,2970 2 157,75
  sprzedaż PEKAO SA 200 000 EUR 13.12.2018 4,2890 -513,57
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 20.12.2018 4,2720 -2 145,09
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 24.01.2019 4,3030 4,71
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 31.01. 2019 4,3050 23, 70
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 14.02.2019 4,3500 4 132,78
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 06.03.2019 4,2765 -3 677,87
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 13.03.2019 4,2880 -2 716,49
  sprz edaż PEKAO SA 100 000 EUR 18.04.2019 4,2750 -4 92 8,83
  sprzeda ż PEKAO SA 100 000 EUR 19.04.2019 4,3652 3 973,97
  sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 25.04.2019 4,3650 3 921,21
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 10.05.2019 4,3700 3 898,43
  sprzedaż PKO BP 100 000 EUR 17.05.2019 4,3845 5 267,42
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 E UR 24.05.2019 4,3862 5 131,54
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 06.06.2019 4,3850 4 670,31
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 13.06.2019 4,387 0 4 683,08
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 19.06. 2019 4,4040 6 202,17
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 E UR 02.07.2019 4,4515 10 541,54
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 10.07.2019 4,3900 4 265,25
  sprzedaż PEKAO SA 100 000 EUR 17.07.2019 4,3900 4 079,80
  spr zedaż PEKAO SA 100 000 EUR 30.08.2019 4,4060 4 484,68
  RAZEM 57 698,91  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  KPPD SA-Q 3/2018 POZOSTA E INFORMACJE
  Komisja Nadzoru Finansowego 1

  POZOSTA E INFORMACJE
  do sprawozdania finansowego za III kwarta
  2018 r.

  I. OPIS ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB NIEPOWODZE Ń WRAZ Z WYKAZEM
  NAJWA ŻNIEJSZYCH ZDARZE Ń

  W ocenie Zarz ądu w III kw. do niepowodze ń nale ży zaliczy ć nie uzyskanie kompleksowego ubezpieczenia
  maj ątku Spó
  ki, w tym od ryzyka po żarowego (zapytania ofertowe zosta
  y przes
  ane do 11 wiodących firm
  ubezpieczeniowych). Podj ęte dzia
  ania w celu ograniczenia skutków ryzyka po żarowego zosta
  y przedstawione
  poni żej w pkt. X.1.

  II. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZE Ń, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,
  MAJ ĄCYCH ISTOTNY WP YW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSO WE

  W poziomie przychodów ze sprzeda ży maj ą odzwierciedlenie czynniki sezonowe. Dynamika przyc hodów ze
  sprzeda ży w I kwartale wynios
  a 4,5% w odniesieniu do I kw. 2017 r., w II kwartale 6,6%, natomiast w III kw.
  s ą na poziomie zbli żonym do poziomu w III kw. 2017 r.

  W zwi ązku z sytuacj ą na rynku pracy (trudno ści z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników produkcy jnych
  i średniego szczebla), dynamika kosztów robocizny utrz ymuje się na poziomie ponad 6%.

  III. OPIS ZMIAN ORGANIZACJI GRUPY KAPITA OWEJ, W TY M W WYNIKU PO ĄCZENIA
  JEDNOSTEK, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOS TKAMI ZALEŻNYMI ORAZ
  INWESTYCJAMI D UGOTERMINOWYMI, A TAK ŻE PODZIA U, RESTRUKTURYZACJI LUB
  ZANIECHANIA DZIA ALNO ŚCI ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJ ĄCYCH
  KONSOLIDACJI
  Spó
  ka nasza nie jest ani jednostk ą dominuj ącą ani znacz ącym inwestorem. Nie posiada żadnych akcji
  i udzia
  ów innych osób prawnych.
  IV. STANOWISKO ZARZ ĄDU ODNO ŚNIE DO MO ŻLIWO ŚCI ZREALIZOWANIA
  PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW

  Spó
  ka nie publikowa
  a prognozy wyników na 2018 r.
  V. AKCJONARIUSZE POSIADAJ ĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY G OSÓW
  NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE W ASNO ŚCI ZNACZNYCH
  PAKIETÓW AKCJI
  Od czasu publikacji ostatniego raportu okresowego ( raport za I pó
  rocze 2018 r., opublikowany w dniu
  31.08.2018 r.) Spó
  ka nie otrzyma
  a od żadnego znacz ącego akcjonariusza zawiadomienia o zmianie stanu
  posiadania akcji Spó
  ki, zatem na dzie ń publikacji niniejszego raportu struktura w
  a ścicielska znacznych
  pakietów akcji przedstawia si ę nast ępuj ąco:

  Akcjonariusz Liczba akcji
  w szt. Udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowym w % Liczba g
  osów
  w szt. Udzia
  w
  ogólnej liczbie g
  osów na
  WZA w %
  Menadile Holdings Co. Limited 352.241 21,71 352.241 21,71
  Tarko Sp. z o.o. 351.213 21,65 351.213 21,65
  TLH Verwaltungs und Beteiligungs
  GmbH 270.884 16,70 270.884 16,70
  Drembo Sp. z o.o. 223.054 13,75 223.054 13,75
  Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. 146.694 9,04 146.694 9,04
  Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. 93.704 5,78 93. 704 5,78


  KPPD SA-Q 3/2018 POZOSTA E INFORMACJE
  Komisja Nadzoru Finansowego 2

  VI. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZ EZ OSOBY ZARZĄDZAJ ĄCE
  I NADZORUJ ĄCE ORAZ ZMIANY W STANIE POSIADANIA

  W okresie od przekazania poprzedniego raportu okres owego (raport za I pó
  rocze 2018 r., opublikowany w dniu
  31.08.2018 r.) Spó
  ka nie otrzyma
  a informacji od żadnej z tych osób o zmianie stanu posiadania przez nich
  akcji Spó
  ki, zatem wg stanu na dzie ń przekazania niniejszego raportu w posiadaniu osób zarządzaj ących
  i nadzoruj ących znajduj ą si ę akcje Spó
  ki zgodnie z poni ższym zestawieniem:

  Osoby zarz ądzaj ące:
  Marek Szumowicz-W
  odarczyk – prezes Zarz ądu – 4 545 sztuk
  Bo żena Czerwi ńska-Lasak – wiceprezes Zarz ądu – 118 sztuk

  Eliza St ępniewska – prokurent – 203 sztuk
  Danuta Kotowska – prokurent – nie posiada
  Grzegorz Mania – prokurent – 8 sztuk
  Marek Wiktorko – prokurent – 250 sztuk
  Andrzej Gruse – prokurent – nie posiada
  Osoby nadzoruj ące
  Micha
  Raj – przewodnicz ący RN – nie posiada
  Krzysztof ączkowski – wiceprzewodnicz ący RN – nie posiada
  Zenon Wnuk – sekretarz RN – 350 sztuk
  Tomasz Ja ńczak – cz
  onek RN – nie posiada
  Marek Jarmoli ński – cz
  onek RN – nie posiada

  Ogó
  em w posiadaniu osób zarz ądzaj ących i nadzoruj ących znajduje si ę 5.474 szt. akcji Spó
  ki o
  ącznej
  warto ści nominalnej 17.188,36 z
  , co stanowi 0,34% kapita
  u zak
  adowego.

  VII. ISTOTNE POST ĘPOWANIA TOCZ ĄCE SI Ę PRZED S ĄDEM, ORGANEM W A ŚCIWYM DLA
  POST ĘPOWANIA ARBITRA ŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,
  DOTYCZ ĄCE ZOBOWI ĄZA Ń ORAZ WIERZYTELNO ŚCI

  W 2016 r. przeprowadzono weryfikacj ę wysoko ści sk
  adki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie 200 3-2016
  (o czym pisali śmy w raporcie rocznym za 2016 r.). W wyniku prac pr owadzonych przy wsparciu
  specjalistycznej firmy zewn ętrznej dokonano korekty naliczenia tej sk
  adki w od dzia
  ach Spó
  ki, co prze
  oży
  o
  si ę na popraw ę sytuacji finansowej. Obecnie Zak
  ad Ubezpiecze ń Spo
  ecznych dokona
  ponownej weryfikacji
  zgromadzonej dokumentacji i ustali
  sk
  adk ę wypadkow ą w pierwotnej wysoko ści.
  Spó
  ka z
  o ży
  a stosowne odwo
  ania i trwa procedura odwo
  awcza. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia
  wp
  ynie to na obni żenie wyniku finansowego.

  VIII. INFORMACJE O ZAWARCIU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JE ŻELI
  ZOSTA Y ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NI Ż RYNKOWE

  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpi
  y tego typu transakcje.

  IX. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ SPÓ K Ę POR ĘCZE Ń KREDYTU LUB PO ŻYCZKI LUB
  UDZIELENIU GWARANCJI O ZNACZ ĄCEJ WARTO ŚCI

  W okresie sprawozdawczym takie zdarzenia nie wyst ąpi
  y.

  X. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADRO WEJ, MAJĄTKOWEJ,
  FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INF ORMACJE, KTÓRE SĄ
  ISTOTNE DLA OCENY MO ŻLIWO ŚCI REALIZACJI ZOBOWI ĄZA Ń.
  1. Poniewa ż Spó
  ka nie posiada ubezpieczenia od ryzyka po żarowego zak
  adów przemys
  u drzewnego,
  tworzony jest tzw. fundusz ogniowy. Ten wewn ętrzny program ochrony zwi ązany jest z gromadzeniem
  ś rodków finansowych. Fundusz jest systematycznie z asilany środkami finansowymi (w miejsce
  sk
  adki ubezpieczeniowej) na pokrycie strat spowodo wanych ogniem. Na dzień publikacji niniejszego
  raportu Spó
  ka zgromadzi
  a na ten cel ponad 2,3 mln z
  , co przedk
  ada się na wzrost zad
  u żenia Spó
  ki.  KPPD SA-Q 3/2018 POZOSTA E INFORMACJE
  Komisja Nadzoru Finansowego 3
  2. Uwzgl ędniaj ąc aktualn ą sytuacj ę finansow ą i d ążąc do wzrostu sprzeda ży wyrobów przetworzonych,
  podj ęto decyzj ę o wzro ście nak
  adów inwestycyjnych w 2018 r. do poziomu ok o
  o 15 mln z

  (w raporcie rocznym za 2017 r. przewidywano nak
  ady na poziomie 9 mln z
  ).

  XI. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE B ĘD Ą MIA Y WP YW NA OSI ĄGNI ĘTE WYNIKI
  W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTA U
  Znacz ący wp
  yw na wynik finansowy Spó
  ki w IV kwartale 20 18 r. będ ą mia
  y, podobnie jak w okresie
  poprzednim: - koniunktura panuj ąca na g
  ównych rynkach dzia
  alno ści Spó
  ki, która wp
  ywa równie ż na kszta
  towanie si ę
  cen na wyroby Spó
  ki,
  - dynamika kosztów wynagrodze ń,
  - kondycja finansowa kontrahentów, która przek
  ada si ę na ich zdolno ść do regulowania zobowi ąza ń
  i mo żliwo ści wspó
  pracy,
  - poziom cen na produkty uboczne (zr ębki i trociny).

  W zwi ązku ze znacz ącym udzia
  em sprzeda ży eksportowej w przychodach Spó
  ki, na poziom przyc hodów
  i wyniku finansowego nadal b ęd ą wp
  ywa
  y relacje kursowe EUR/PLN.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA
ISIN:PLKPPD000017
NIP:6370006231
EKD: 16.10 cięcie i heblowanie drewna, impregnacja drewna
Adres: ul. Waryńskiego 2 78-400 Szczecinek
Telefon:+48 943749700
www:www.kppd.pl
gpwlink:koszalinskie-przedsiebiorstwo-przemyslu-drzewnego.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-17Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce KOSZALIŃSKIE PRZE...
2019-04-19 14-04-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649