Raport.

KORPORACJA KGL SA (22/2018) Umowa znacząca na budowę magazynu wysokiego składowania

Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ("Spółka", "Emitent"") informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. spółka zależna od Emitenta - tj. spółka Marcato Sp. z o.o. ("Marcato") otrzymała obustronnie podpisaną umowę z firmą HALBUD Grochowski Sp. j. ("Wykonawca") na sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonanie na jej podstawie prac budowlano-montażowych na rzecz Marcato. Prace dotyczyć będą budowy magazynu wysokiego składowania z komorą wydań wraz z dodatkowymi pomieszczeniami. Hala wzniesiona zostanie na terenie zakładu produkcyjnego Marcato w Rzakcie..
Nowy magazyn dedykowany będzie składowaniu wyrobów gotowych w ramach działalności produkcyjnej Grupy KGL. Planowana powierzchnia nowego obiektu magazynowego wynosi 4,3 tys. m2, co umożliwi składowanie ok. 8 tys. palet.
Wysokość łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało na kwotę 6,6 mln zł. Płatności wynagrodzenia następować będą etapami - wraz z realizacją kolejnych etapów budowy. Zgodnie z umową prace zostaną wykonane do końca drugiego kwartału 2019 roku.
Strony ustaliły maksymalną wartość kar umownych z tytułu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych do wysokości 20% przedmiotu umowy.
Budowa nowego magazynu jest kolejnym etapem realizacji strategii rozwoju Grupy KGL, która przewiduje rozbudowę działalności produkcyjnej oraz rozbudowę powierzchni magazynowych co ograniczy w przyszłości koszty magazynowania towarów. Plany strategiczne Grupy KGL zostały szczegółowo zaprezentowane w dokumencie "Strategia rozwoju Grupy KGL na lata 2016-2020" w ramach raportu bieżącego nr 14/2016 za pośrednictwem ESPI, a także w poszczególnych raportach okresowych Emitenta.
Ponadto wartość umowy, o której mowa w niniejszym raporcie opiewa na istotną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korporacja KGL SA
ISIN:PLKRKGL00012
NIP:1181624643
EKD: 46.75 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Adres: ul. Postępu 20 05-080 Izabelin
Telefon:+48 22 3213000
www:www.kgl.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce KORPORACJA KGL
2021-06-18 17-06-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor