Raport.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacja dodatkowa do wyników ekonomiczno -finansowych Spółki
  za III kwartał 20 18r.

  1. Niniejsze sprawozda nie finansowe za I== kwartał 201 8 roku zostało sporządzone na
  podstawie polskich zasad rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i
  pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, przy
  założeniu kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości. Zasady te zostały
  szczegółowo przedstawione po r az ostatni w raporcie rocznym Korporacji za rok 201 7 i
  dotych czas nie uległy one zmianie. W przedstawionym sprawozdaniu zapewniona została
  porównywalność danych za wszystkie prezentowane okresy.
  2. I== kwartał br. charakteryzuje się dla Spółki korzystnymi wynik ami ekonomiczno -
  finansowymi , które zostały osiągnięte w bieżącej działalności gospodarczej , bez wpływu
  czynników nadzwyczajnych, czy nietypowych. W okresie tym Spółka wypracowała 6.831
  tys. zł. przychodów net to ze sprzedaży towarów i usług, które n arastająco od początku
  roku do 30 września br. wynoszą 17.096 tys. zł ., wykazując w stosunku do analogicznego
  okresu roku ubiegłego dynamikę na poziomie 107%. Cała kwota osiagniętych przychodów
  pochodzi ze sprzedaży usług, na które składają się usługi najmu i dzierżawy lokali oraz
  stanowisk handlowych, które Spółka św iadczy w Kompleksie Usługowo -Handlowym na
  Rybitwach oraz w siedzibie Spółki przy ul. Opolskiej w Krakowie. Działalność usługowa
  Spółki jest efektywna. W ciągu 9 miesięcy br. Spółka osiągnęła 6.189 tys. zł. zysku na
  sprzedaży , z czego prawie 50% tj. 3.065 tys. zł. tego zysku osiągnięto w III kwartale.
  Korzystnie kształtują się pozostałe kategorie zysku za prezentowany okres :
   zysk z działalnoś ci operacyjnej za === kwartał wynoszący 3.051 tys. zł. oraz narastająco
  za 3 kwartały br. wynoszący 6.217 tys. zł. jest o 16% wyższy niż w analogicznym
  okresie roku poprzedniego ; obrazuje zyskowność operacyjną Spółki na poziomie 36%;
   zysk brutto za === kwartał br. 2.988 tys. zł. z oraz narastająco za 3 kwartały 6.135 tys. zł.
  wykazuje dynamikę 117% oraz obrazuje zyskownoś ć brutto ze sprzedaży na poziomie
  36%
   zysk netto za === kwartał br. wynoszący 2.399 tys. zł. oraz narastająco za 3 kwartały
  4.943 tys. zł . wykazuje dynamik e 116%; zyskowność netto ze sprzedaży: 2 9%.
  3. Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe nie zawierają wielkości
  szac unkowych. Uwzględniają natomiast odpisy aktualizujące, na które składają się:
  a. odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w łącznej
  kwocie 75 tys. zł., z czego kwotę 20 tys. zł. zaliczono w ciężar pozostałych kosztów
  operacyjnych, a kwotę 55 tys. zł. w ciężar kosztów finansowych;
  b. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w związku z odwróceniem się
  różnic przejściowych – rozwiązano aktywa w kwocie 54 tys . zł oraz utworzono nowe
  aktywa w kw ocie 45 tys. zł.

  Olga Lipińska -Długosz Jadwiga Chachlowska Han Okoński
  Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Główny Księgowy


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  1

  INFORMACJA DODATKOWA
  DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO
  GRUPY KAPI TAŁOWEJ "EFEKT " S.A. ZA 3 KWARTAŁ Y 201 8
  (spo rządzona zgodnie z § 66 ust. 1 -9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim)

  1. INFORM ACJE OGÓLNE O EMITENCIE I GRUPIE KA PITAŁOWEJ
  EMITENT
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Opolskiej 12 (31 -323 Kraków). Spółka
  została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, X= Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sąd owego, pod
  numerem KRS: 0000115403. Działalność gospodarczą Spółka prowadzi od 1 stycznia 1990 roku. Podstawowym
  przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie wynaj mu i zarządzani a nieruchomościami własnymi
  (PKD 6820Z) oraz handel hurtowy i de taliczny (PKD 46 i 47) na własny rachunek . Akcje Spółki są dopuszczone do
  obrotu giełdowego i notowane w systemie notowań ciągłych na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.
  Spółka zaliczana jest do sektora branżowego usługi dla przedsiębiorstw.
  Skład osobo wy Zarządu i Rady Nadzorczej:
  ZARZĄD EMITENTA
   mgr Han Okoński - Prezes Zarządu
   mgr Jadwiga Chachlowska - Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy
   dr Olga Lipińska - Długosz - Członek Zarządu
  RADA NADZORCZA EMITE NTA
   mgr Bogumił Adamek - Przewodniczący
  oraz członkowie:
   mgr Mieczysław Kokosiński, mgr Aleksand er Skalbmierski, Ryszard Rudzki, dr Stanisław Bisztyga

  W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w organach zarządzających i nadzorujących emitenta.
  AUDYTOR
  Audytorem sprawozdań finansowych Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. jest Firma Audytorska =NTERF=N sp. z
  o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03, wybrana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki
  przez Radę Nadzorczą „efekt” S.A. w dniu 23 maja 2018r.

  GRUPA KAPITAŁOWA „E FEKT ”
  Grupę kapitałową "efekt" SA tworzą trzy jednostki powiązane. Są to:
  1. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. spółka dominująca, prowadząca działalność gospodarczą w branży
  usługowo -handlowej


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  2

  oraz dwie jednostki zależne, działające w segmencie turystyczno -hotelarskim:
  2. „EFEKT -HOTELE” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000291697. Dzień objęcia kontrolą tej jednostki to 12 sierpnia 2000 roku.
  Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.
  Klasyfikacja wg PKD – 4521 A. Spółka jest właścicielem czterogwiazdkowego hotelu, prowadzonego pod
  marką Best Western Efekt Express :otel Kraków. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 mln zł i w 100%
  należy do Korporacji Gospodarczej “efekt” S.A.
  3. „LIDER HOTEL” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000244810. Dzień objęcia kontrolą to 27 października 2005 roku. Przedmiotem
  działalności tej spółki jest prowadzenie hoteli, a także restauracji i innych placówek gastron omicznych oraz
  działalność związana z turystyką. Klasyfikacja wg PKD – 55.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 26,6 mln zł
  z czego 72% udziałów należy bezpośrednio do Korporacji, a 28% udziałów należy do wymienionej wyżej
  „EFEKT -:OTELE” S.A. Biorąc pod uwa gę powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami grupy, spółka
  „L=DER :OTEL” jest jednostką w 100 % zależną od Korporacji.
  W okresie sprawozdawczym skład grupy kapitałowej „efekt” S.A. nie uległ zmianie.
  ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ "EFEKT "
  Liczba zatr udnionych Stan na 3 0.09.201 8 Stan na 3 0.09.201 7
  Ogółem
  w tym:
  209 20 8
  na stanowiskach nierobotniczych 75 75
  na stanowiskach robotniczych 13 4 133
  ROLA EMITENTA W GRUPI E KAPITAŁOWEJ
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. pełni w grupie kapitałowej rolę podmiotu dominującego, którego
  własność kapitału oraz ilość głosów na zgromadzeniach wspólników konsolidowanych jednostek zależnych
  wynosi 100%. Stopień dominacji powoduje, że konsolidacja sprawozdań finansowych sporządzana jest metodą
  pełną.
  2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENI U NINIEJSZEGO RAPORTU KWARTALNEGO , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH
  STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH WIELKOŚCI SZ ACUNKOWYCH
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. – jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej jest odpowiedzialna za
  sporządzanie okresowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Niniejszy raport został przygotowany
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn ia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  Działając w oparci u o postanowienia § 62 ust. 1. tego Rozporządzenia, Korporacja nie przekazuje odrębnego
  raportu kwartalnego , lecz zamieszcza w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym , kwartalne skrócone
  sprawozdanie finansowe Spółki, zawierające informacje i dane określone w Rozporządzeniu.


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  3

  Hednostki grupy kapitałowej "efekt" SA stosują polskie zasady rachunkowości i sporządzają jednostkowe
  sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości . Natomiast skonsolidowane sprawozdania
  finansowe Emitenta i d ane porównywalne sporządzane są zgodnie z MSR.
  Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), natomiast załączone skrócone
  jednostkowe sprawozdanie finansowe Korporacji – zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, przy założeniu
  kontynuacji działalności grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.
  W kwartalnym , skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ora z dołączonym do niego
  kw artalnym skróconym sprawozdaniu finansowym Korporacji przestrzegano tych samych zasad (polityki)
  rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnich rocznych - skonsolidowanym i jednostkowym -
  sprawozdaniach finansowych „efekt” S.A.
  Kwartalne skrócone sk onsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o dokumentację
  konsolidacyjną jednostek grupy kapitałowej, przygotowaną na podstawie obowiązujących przepisów
  dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dokumentacja konsolidacyjna obejmu je w
  szczególności: spraw ozdania finansowe jednostek obję tych konsolidacją, wszelkie korekty i wyłączenia
  dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  obliczenia wartości firmy lub ujemnej wartości fi rmy oraz ich odpisów .
  Zakres ujawnionych danych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz porównywalnych
  danych finansowych, zamieszczonych w tym sprawozdaniu jest zgodny z wymogami w/w rozporzą dzenia o
  obowiązkach informacyjnych oraz z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla
  śródrocznych sprawozdań finansowych.
  PREZENTOWANE OKRESY
  Grupa kapitałowa „efekt” S.A. prezentuje w niniejszych sprawozdaniach finansowych dane za następują ce
  okresy:
  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy „efekt” oraz bilans jednostki dominującej
  na dzień: 30.09.20 18r, 30.06.201 8r.; 31.12 .201 7r., 3 0.09.201 7r.

  b) zestawienie zmian w kapitale własnym/ skonsolidowanym kapitale własnym

  za okres: 01.0 7.201 8r. – 30.09.201 8r.
  01.0 1.2018r. – 30.09.2018r
  01.01.201 7r. – 31.12 .201 7r.
  01.01.201 7r. – 30.09.201 7r.

  c) pozostałe sprawozdania finansowe
  za okres: 01.0 7.2018r. – 30.09.2018r.
  01.0 1.2018r. – 30.09.2018r
  01.0 7.2017r. – 30.09.2017r.
  01.01.2017r. – 30.09.2017r

  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  4

  WALUTA
  Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finanso wego oraz skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego Korporacji jest złoty polski. Dane
  zamieszczone w tych sprawozdaniach zostały wykazane w tysiącach złotych polskich, o ile nie wskazano inaczej.
  WYBRANE DANE FINANSOW E
  Wybrane dane finansowe raportu, które oprócz złotych wyrażono także w EURO obliczono w sposób określony
  w § 64 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wy maganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dane pochodzące z
  rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
  kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego mi esiąca okresu sprawozdawczego tj. za
  9 miesi ęcy 201 8 roku 1 EURO = 4 ,2535 , zł, a za 9 miesi ęcy 201 7 roku 1 EURO = 4, 2566 zł. Dane pochodzące z
  bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 0.09.201 8 roku,
  wynoszącego dla 1 EURO = 4, 2714 zł, a na 3 0.09.201 7 roku 1 EURO = 4, 3091 zł.
  WIELKOŚCI SZACUNKOWE I ICH ZMIANY
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i załączone do niego skrócone sprawozdanie
  finansowe emitenta nie zawierają wielk ości szacunkowych.
  3. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYC H DOKONAŃ LUB NIEPOW ODZEŃ GRUPY KAPITAŁO WEJ EMITENTA W OKRES IE, KTÓREGO DOTYCZY
  RAPORT , WRAZ Z WYKAZEM NAJWA ŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ D OTYCZĄCYCH GRUPY KAP ITAŁOWEJ EMITENTA
  W okresie sprawozdawczym d ziałalność gospodarcza grupy kapitałowej „efekt” kontynuowana była w dwóch
  segmentach branżowych: usługowo -handlowym i hotelarsko -turystycznym. W ciągu 9 miesięcy br. grupa
  kapitałowa „efekt” wypracowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w kwocie
  36.111 tys. zł., których dynamika w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 10 4%.
  Przychody i koszty z tytułu wzajemnych transakcji zrealizowanych pomiędzy jednostkami grupy wyniosły 1.370
  tys. zł i w tej wielkości zostały wyłączone ze skonsolidowanych przychodów i kosztów za prezentowany okres.
  W strukturze skonsolidowanych przychodów 8 7% tj. 31.271 tys. zł stanowi sprzedaż usług, charakteryzująca się
  dynamiką na poziomie 10 6%, natomiast 1 3% skonsolidowanych przychodów z kwotą 4.840 tys. zł. stanowi
  sprzedaż towarów i materiałów. Tak kształtująca się struktura sprzedaży wynika z usługowego charakteru
  podstawowej działalności operacyjnej wszystkich jednostek grupy kapitałowej „efekt’ S.A.
  Okres sprawozdawczy zamknął się dla grupy „efekt” skonsolidowanym zyskiem netto, który na dzień
  30.09 .2018r. wynosi 6.447 tys. zł . i jest o 14 % tj. o 1.049 tys. zł .) niższy niż przed rokiem .
  W odniesieniu do segmentów branżowych dane za 3 kwartał y 201 8 roku prezentują się następująco:
  Segment usługowo -handlowy wygenerował przychody netto ze sprzedaży produktów w kwocie 17.091 tys. zł.,
  stanowiące 47 % skonsolidowanych przychodów nett o ze sprzedaży towarów i usług i odnotowa ł dodatni
  wynik finansowy netto w wysokości 4.943 tys. zł. Wielkości te zrealizowane zostały przez Korporację
  Gospodarczą "efekt" SA, której działalność koncentruje się w tym właśnie segmencie. Zrealizowane przez
  Spółkę wyniki finansowe są wyższe niż prze d rokiem: kwota przychodów netto ze sprzedaży jest wyższa niż w
  9 miesiącach 2017r. o 7 %, a osiągnięty zysk netto jest wyższy o 1 6 %.
  Drugi segment aktywności gospodarczej grupy kapitałowej "efekt" SA to : segment usług hotelarskich i
  turystycznych . Jest to obszar działalności dwóch jednostek zależnych od Korporacji : spółki „EFEKT -:OTELE” S.A.
  – zarządzającej czterogwiazdkowym hotelem Best Western Efekt Express :otel Kraków (BWEE) oraz „L=DER


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  5

  :OTEL” sp. z o.o. zarządzającej - również czterogwiazdkowym - hotelem Best Western Premier (BWP) .
  W okresie sprawozdawczym spółki segmentu hotelarsko -turystycznego zrealizowały przychody netto ze
  sprzedaży towarów i usług w kwocie 19.020 tys. z ł, których dynamika w porównaniu do 3 kwartał ów roku 2017
  wyniosła 10 2%. Przychody tego segmentu stanowią 53 % skonsolidowanych przycho dów netto za
  prezentowany okres . Wynik finansowy netto spółek hotelowych za 9 m -cy br. jest dodatni, wynosi 1.5 04 tys. zł.
  ale jest niższy niż prz ed rokiem o 1.747 tys. zł. Tak znacząca różnica wynika z ujemnych różnic kursowych
  zarówno bilansowych, jak i zrealizowanych, których źródłem jest kredyt inwestycyjny w walucie C:F spłacany
  przez spółkę EFEKT -:OTELE SA. W związku z obsługą i wyceną bilansową tego kredytu w okresie
  spraw ozdawczym powstały ujemne różnice kursowe w kwocie 690 tys. zł., podczas gdy przed rokiem różnice te
  były dodatnie w kwocie 1.324 tys. zł.
  Mówiąc o dokonaniach gospodarczych zaznaczyć trzeba, że w bieżącym roku , w obydwu hotelach wy konano
  szereg prac remon towo - modernizacyjnych . Pokoj e hotelow e Best Western Efekt Express zyskały nowe tapety,
  całkowicie wyremontowano lobby wyposażając je m.in. w nową posadzkę, nowoczesne meble , tapety i lampy,
  a także na nowo zaaranżowano restauracje a’la carte „Basztowa” . W pełni zmienion y został także wygląd
  recepcji hotelu. Z tyłu hotelu , rozpoczęto modernizacje ogrodu poprzez położenie kost ki, nasadzenie trawy
  i krzewów, wydzielenie placu zabaw dla dzieci, zamontowanie nowoczesnego oświetlenia.
  W hotelu Best Western Pre mier nastąpiła całkowita modernizacja restauracji , która objęła wymianę
  wykładziny, stołów i krzeseł , lamp, tapet oraz wyposażenie w 3 bufety śniadaniowo – bankietowe. Filary
  restauracji przykryto specjalnie wykonaną dekoracją szklaną – lacobel. Pokoje hot elowe, a także część korytarzy
  również przybrały nowoczesny wygląd . W hotelu zbudowano również dodatkową salę konferencyjną
  „Wyspiański” idealną na spotkania businessowe dla 15 -20 osób znajdującą się w holu hotelowym. Kolejnym
  etapem była modernizacja holu polegająca na zamontowa niu nowych wykładzin, sof oraz foteli, zmiana
  wyglądu recepcji oraz remont ogrodu wraz z tylną elewacją hotelu przy zastosowaniu kamieni ozdobnych.
  Całkowicie wymieniono również nawierzchnie wokół hotelu.
  W Krakowie, w każdym roku otwierają się nowe hotele, dlatego zmiany aranżacji wnętrz i nowoczesne
  rozwiązania architektoniczne były niezbędne dla ulepszenia jakości oferowanych usług, dla podniesienia
  komfortu przebywających gości i budowania jeszcze więks zego zaufania zarówno do naszych hoteli jak i sieci
  Best Western. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku obydwie spółki wydały na ten cel łącznie 1 230
  tys. zł
  Spółki nieustannie dbają o wizerunek hoteli na swoich stronach internetowych www.bestwesternkrakow.pl ,
  www.bestwesterncenter.pl . gdzie na bieżąco pokazują wszelkie zmiany zachodzące w hotelach.
  Strona www.bestwesternkrakow.pl z wykorzystaniem wirtualnych spacerów Business View w tle, nadal
  prezentuje się nowocześnie, budzi uznanie oraz zachęca odwiedzających do „zwiedzania”. Zewnętrzne opinie
  mówią o jej czytelności oraz dobrym rozmieszczeniu poszczegó lnych tematów. Sprawdza się również doskonale
  przewodnik w którym goście mogą sprawdzić wydarzenia odbywające się w okolicy, godziny otwarcia muzeów
  i zabytków .

  4. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOWYM CHARAKTERZE , MAJĄCYCH ZNACZĄCY WP ŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI FI NANSOWE
  Prezentowany skonsolidowany wynik finansowy odzwierciedla rezultaty działalności poszczególnych jednostek
  grupy kapitałowej „efekt” S.A. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano innych, niż przedstawione w
  niniejszym sprawozdaniu, zdarzeń losowych, czy nietypowych, które znacząco wpłynęłyby na wykazane wyniki
  finansowe grupy kapitałowej . Jak wskazano w poprzednim punkcie niniejszej informacj i, czynnikiem


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  6

  wpływającym okresowo na wyniki grupy kapitałowej "efekt' SA jest kształtujący się w danym okresie
  sprawozdawczym kurs waluty C:F wpływający na wysokość różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) w
  związku z wyceną długoterminowego kredytu inwe stycyjnego zaciągniętego w tej walucie przez "EFEKT -
  HOTELE" SA.
  5. KWOTA I RODZAJ POZYCJ I WPŁYWAJĄCYCH NA AK TYWA , ZOBOWIĄZANIA , KAPITAŁ WŁASNY , WYNIK NETTO LUB PRZE PŁYWY
  PIENIĘŻNE , KTÓRE SĄ NIETYPOWE Z E WZGLĘDU NA ICH ROD ZAJ , WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTL IWOŚĆ
  W I II kwartale br. w grupie kapitałowej "efekt" SA nie odnotowano nietypowych kwot przychodów i wydatków,
  które wpływałyby na wymienione w niniejszym punkcie pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  6. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKL ICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY K APITAŁOWEJ W PREZENT OWANYM
  OKRESIE
  Działalność gospodarcza grupy kapitałowej "efekt" jest prowadzona w sposób ciągły. Hednakże na przestrzeni
  roku popyt na oferowane towary i usługi jest zmienny, co należy uwzględnić przy ocenie wyników
  ekonomiczno - finansowych za dany okres. Zmienność popytu wyraża się wahaniami w wielkości sprzedaży
  i pozostającymi w ścisłym związku ze sprzedażą innymi parametrami ekonomicznymi. Odnosi się to szczególnie
  do jednostek funkcjonujących w segmencie turysty czno -hotelarskim, dla których niewątpliwie pierwszy i
  czwarty kwartał roku są okresami tzw. „posezonu” i w związku z tym - gorszej koniunktury ekonomiczno -
  finansowej.
  7. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WART OŚĆ ZAPASÓW DO WARTO ŚCI NETTO MOŻLIWEJ D O UZ YSKANIA I
  ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU
  W prezentowanym okresie jednostki grupy kapitałowej nie dokonywały odpisów aktualizujących wartość
  zapasów.
  8. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TY TUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH , RZECZOWYCH
  AKTYWÓW TR WAŁYCH , WARTOŚCI NIEMATERIAL NYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCE NIU TAKICH
  ODPISÓW

  a. w prezentowanym okresie jednostki grupy kapitałowej dokonały zmniejszenia odpisów aktualizujących
  wartość należności w związku z dokonaniem spłaty należności na które wcześniej te odpisy utworzono
  w kwocie 24 tys. zł (odpisy ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych).
  b. w ciężar kosztów operacyjnych spisano kwotę 20 tys. zł. z tyt. wyłączenia z ksiąg rachunkowych opłaty
  na rzecz uczestnictwa w fundacji;
  c. w ciężar kosztów finansowych spisano kwotę 55 tys. zł. w tym 45 tys. zł. w związku z wyłączeniem z
  ksiąg rachunkowych jednostki dominującej długoterminowych aktywów finansowych (udziałów w
  podmiotach zlikwidowanych) oraz 10 tys. zł. w związku z utworzeniem odpisu aktualizującego wartość
  długoterminowych aktywów finansowych.
  9. INFORMACJE O UTWORZEN IU, ZWIĘKSZENIU , WYKORZYSTANIU I ROZW IĄZANIU REZERW
  W okresie sprawozdawczym w grupie „efekt” nie tworzono, nie zwiększano, nie wykorzystano i nie rozwiązano
  rezerw .
  10. INFORMACJE O REZERWAC H I AKTYWACH Z TYTUŁ U ODROCZONEGO PODATK U DOCHODOWEGO


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  7

  Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego : rozwiązano rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego w kwocie 68 tys. zł – w związku z niezais tnieniem zobowiązań, na które je wcześniej utworzon o.
  Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego : w związku z odwróceniem się różnic przejściowych –
  rozwiązano aktywa w kwocie 1. 163 tys. zł oraz utworzono nowe aktywa w kwocie 1. 174 tys. zł.
  11. INFORMACJE O ISTOTNYC H TRANSAKCJACH NABY CIA I SPRZEDAŻY RZEC ZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁ YCH
  W prezentowanym okresie grupa kapitałowa „efekt” nie dokonywała w.w. transakcji.
  12. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁ U DOKONANIA ZAKUPU R ZECZOWYCH AKTYWÓW TR WAŁYCH
  Nie występują
  13. INFORMACJE O ISTOTNYC H ROZLICZENIACH Z TYTU ŁU SPRAW SĄDOWYCH
  Nie dokonywano rozliczeń z tyt. spraw sądowych.
  14. WSKAZANIE KOREKT BŁĘD ÓW POPRZEDNICH OKRES ÓW
  W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów poprzednich okresów.

  15. INFORMACJE NA TEMAT Z MIAN SYTUACJI GOSPOD ARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZEN IA DZIAŁALNOŚCI , KTÓRE MAJĄ ISTOTNY
  WPŁYW NA WARTOŚĆ GOD ZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWY CH I ZOBOWIĄ ZAŃ FINANSOWYCH JEDN OSTKI , NIEZALEŻNIE OD
  TEGO , CZY AKTYWA TE I ZOBOWIĄZ ANIA SĄ UJĘ TE W WARTOŚCI GODZIW EJ CZY W SKORYGOWANE J CENIE NABYCIA (KOSZCI E
  ZAMORTYZOWANYM )
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności
  grupy "efekt" SA, o których mowa w nin. punkcie.
  16. INFORMACJE O NIESPŁAC ENIU KREDYTU LUB POŻ YCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIE Ń UMOWY KREDYTU LUB
  POŻYCZKI , W ODNIESIENIU DO KTÓ RYCH NIE PODJĘTO ŻAD NYCH DZIAŁAŃ NAPRAWC ZYCH DO KOŃCA OKRESU
  SPRAWOZDAWCZEGO
  Zdarzenia takie nie m iały miejsca w grupie „efekt”.
  17. W PRZYPADKU INSTRUMENT ÓW FINANSOWYCH WYCEN IANYCH W WARTOŚCI GO DZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU
  (METODY ) JEJ USTALENIA
  Nie występują.
  18. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJ I AKTYWÓW FINANSOWYC H W WYNIKU ZMIANY CE LU LUB
  WYKORZYSTANIA TYCH A KTYWÓW
  W prezentowanym okresie grupa kapitałowa „e fekt” nie dokonywała zmian w kla syfikacji aktywów
  finansowych.
  19. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA EMISJI , WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITA ŁOWYCH PAPIERÓW WART OŚCIOWYCH
  Korporacja nie emitowała, nie wyku pywała ani też n ie spłacała nie udziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  20. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACANEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ ) DYWIDENDY , ŁĄCZNIE
  I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ Z PODZIA ŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
  W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca – Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. dokonała wypłaty


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  8

  środków przeznaczonych na dywidendę z zysku za 2017r. na podstawie decyzji Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia akcjonariuszy „efekt” S.A w Krakowie z dnia 21.06.2018r. ( raport 8/2018 i raport 9/2018r).
  Łączna kwota przeznaczona na dywidendę to 1.694.775,0 zł. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wyniosła 1,00 zł
  brutto, dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną 1,20 zł brutto. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 14
  września 2018r, a wyp łata dywidendy miała miejsce w dniu 3.10.2018r.
  .
  21. WSKAZANIE ZDARZEŃ , KTÓRE WYSTĄPIŁY PO D NIU BILANSOWYM , NA KTÓRY SPORZĄDZONO NINIEJSZE SKONSOLIDO WANE
  SPRAWOZDANIE FINANSO WE , NIEUJĘTYCH W TYM SPR AWOZDANIU , A MOGĄCYCH W ZNACZĄC Y SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA
  PRZYSZŁE WYNIKI EMITENTA
  Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe nie wystąpiły inne zdarzenia nieujęte w tym
  sprawozdaniu, mogące wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta i grupy kapitałowej .
  22. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WAR UNKOWYCH LUB A KTYWÓW WARUNKOWYCH , KTÓRE NASTĄPIŁY OD
  CZASU ZAKOŃCZENIA OS TATNIEGO ROKU OBROTO WEGO
  Korporacja posiada zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielenia poręczeń za jednostki zależne,
  będące 100 % własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi pr zez te jednostki kredytami o charakterze
  krótko i długoterminowym. Pozycje te wykazywane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do
  spłaty zadłużenia. W ciągu 9 miesięcy 201 8 roku zobowiązania warunkowe uległy zmniejszeniu o 2.751 tys. zł. w
  związku z dokonanymi spłatami kolejnych rat kredytu długoterminowego przez spółki, za które Korporacja
  poręczała. Na dzień 3 0.09.201 8r. zobowiązania pozabilansowe wykazano w kwocie 4 2.070 tys. zł.
  Ponieważ jednostki zależne wywiązują się z długu w terminac h i kwotach określonych w umowach
  kredytowych, w dającej się przewidzieć przyszłości nie zachodzi prawdopodobieństwo realizacji przez
  Korporację obowiązków wynikających z w/w poręczeń.
  23. INNE INFORMACJE MOGĄC E W ISTOTNY SPOSÓB W PŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTU ACJI M AJĄTKOWEJ , FINANSOWEJ I WYNIKU
  FINANSOWEGO EMITENTA
  Nie odnotowano innych niż zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu zdarzeń, które mogłyby istotnie
  wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.
  24. OPIS ZMIAN ORGANIZACJ I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA , W TYM W WYNIKU POŁĄC ZENIA JEDNOSTEK , UZYSKANIA LUB
  UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYM I ORAZ INWESTYCJAMI DŁUGOTERMINOWYMI , A TAKŻE PODZIAŁU ,
  RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALN OŚCI ORAZ WSKAZAN IE JEDNOSTEK PODLEGA JĄCYCH KONSOLIDACJI , A W
  PRZYPADKU EMITENTA B ĘDĄCEGO JEDNOSTKĄ DO MINUJĄCĄ , KTÓRY NA PODSTAWIE O BOWIĄZUJĄCYCH GO PRZ EPISÓW NIE
  MA OBOWIĄZKU LUB MOŻ E NIE SPORZĄDZAĆ SKO NSOLIDOWANYCH SPRAWO ZDAŃ FINANSOWYCH - RÓWNIEŻ WSKAZANIE
  PRZYCZYNY I P ODSTAWY PRAWNEJ BRAK U KONSOLIDACJI

  Opis organizacji grupy kapitałowej i jednostek podlegających konsolidacji znajduje się w punkcie pierwszym
  niniejszej informacji „=. =nformacje ogólne”. Średnie zatrudnienie w grupie na dzień 3 0.09.201 8r. wynosiło 2 09
  osób.
  Szczegółowy schemat powiązań kapitałowych pomiędzy jednostkami grupy objętymi niniejszym
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ilustruje poniższy schemat:

  KORPORACHA GOSPODARCZA „EFEKT” SA


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  9  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze i organizacji grupy „efekt” S.A.
  25. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO M OŻLIWOŚCI ZREALIZOWA NIA WCZEŚNIEJ PUBLIK OWANYCH PROGNOZ WYNI KÓW NA
  DANY ROK , W ŚWIETLE WYNIKÓW ZA PREZENTOWANYCH W RAP ORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW
  PROGNOZOWANYCH
  Korporacja nie publikowała prognoz wyników jednostkowych ani sko nsolidowanych na rok 201 8.
  26. WSKAZANIE AKCJONARIUS ZY POSIADAJĄCYCH BEZ POŚREDNIO LUB POŚRED NIO PRZEZ PODMIOTY Z ALEŻNE CO NAJMNIEJ 5%
  OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓ W NA WALNYM ZGROMADZ ENIU EMITENTA NA DZI EŃ PRZEKAZANIA RAPOR TU KWARTALNEGO WRAZ
  ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIA DANYCH PRZEZ TE PODM IOTY AKCJI , ICH PROCENTOWEGO UDZ IAŁU W KAPITALE
  ZAKŁADOWYM , LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH P ROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁ OSÓW NA
  WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚ CI ZNACZNYCH PAKIETÓ W AKCJ I EMITENTA W
  OKRESIE OD PRZEKAZAN IA POPRZEDNIEGO RAPO RTU KWARTALNEGO
  W poniższej tabeli wskazano Akcjonariuszy, którzy według informacji jakimi dysponuje Spółka na dzień
  przekazania raportu, tj. 1 9 listopada 201 8 roku, posiadają co najmniej 5% w ogólnej li czbie głosów na WZ A
  „efekt” S.A. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.665.150 zł, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu
  2.257.650; do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzonych jest 1.505.237 sztuk akcji.
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych
  akcji na WZ
  % udział w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów na
  WZ
  % udział
  w ogólnej
  liczbie
  głosów na
  WZ
  „INWEST ” spółka z o.o.
  w Krakowie
  468 142 28,1 46 8 142 20, 73
  Rejonowa Spółdzielnia
  Zaopatrzenia i Zbytu
  w Krzeszowicach
  37 670 2,3 126 670 5,6
  Wojciech Wiśniewski łącznie
  z Agro -Jumal sp. z o.o.
  157 679 9,4 157 679 6,98
  Bogumił Adamek 85 825 5,1 189 125 8,38
  W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta.
  72 %
  „Lider Hotel” spółka z o.o. w Krakowie (2005) kapitał zakładowy 26.600.000 PLN 100 %
  „EFEKT -HOTELE” S.A. w Krakowie (1999 r.) kapitał zakładowy 24.000 .000 PLN 28 %


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  10


  27. ZESTAWIENIE STANU POS IADANIA AKCJI EMITENTA LUB U PRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI ) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZA JĄCE I
  NADZORUJĄCE EMITENTA , NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO , WRAZ ZE WSKAZANIEM Z MIAN W STANIE
  POSIADANIA , W OKRESIE OD PRZEKAZ ANIA POPRZEDNIEGO RA PORTU , ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB
  Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego, tj. 1 9 listopada 201 8r. Osoby zarządzające posiadają
  14.024 akcje „efekt” S.A. (poprzednio 11.744 akcji), w tym: Prezes Zarządu Han Okoński 1.694 akcje, Wiceprezes
  Zarządu - Jadwiga Chachlowska - 10.050 akcji, Członek Zarządu – Olga Lipińska -Długosz 2.280 akcji. Zmiana w
  stanie posiadania nastąpiła w skutek nabycia akcji Spółki przez Członka Zarządu Olgę Lipińską -Długosz, o czym
  Korporacja informowała w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz w raporcie półrocznym
  PSr 2018, opublikowanym w dniu 26 września 2018r. Osoby nadzorujące posiadają łącznie 98.275 akcji Spółki,
  w tym: Przewodniczący Rady Bogumił Adamek – 85.825 akcji, Członek Rady Mieczysław Kokosiński 12.450
  akcji.
  Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych z
  emitentem.
  28. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM , ORGANEM WŁAŚCIWYM DL A POSTĘPOWANIA
  ARBITRAŻOWEGO LUB OR GANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZ AŃ ORAZ WIERZYTELNOŚ CI
  EMITENTA LUB JEGO JE DNOSTKI ZALEŻNEJ ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOT U POSTĘPOWANIA , WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU ,
  DATY WSZCZĘCIA POSTĘ POWANIA , , STRON WSZCZĘTEGO POS TĘPOWANIA ORAZ STANO WISKA EMITENTA
  1. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział = Cywilny toczy się proces przeciwko Korporacji Gospodarczej
  „efekt” S.A. z powództwa Witolda Kalickiego, Stanisława Skwarka oraz spadkobierców Mariana Chwaji. Pozew
  wniesiony został przez powodów w dniu 20.02.1998 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu określona została
  przez powodów na kwotę 7.591.487zł. Kwota ta stanowić ma wynagrodzenie za korzystanie przez emitenta w
  latach 1991 - 1997 z wskazanych w pozwie nieruchomości położonych w Krakowie - Rybitwach, zwrot pożytków
  uzyskanych z tych nieruchomości w latach 1991 - 1996 oraz odszkodowanie za pogorszenie w/w
  nieruchomości.
  Emitent nie uznał i nadal nie uznaje powództwa, podnosząc w szczególności, iż brak jest podstaw faktycznych i
  prawnych domagania się przez powodów pożytków w kwot ach wskazanych w pozwie. Zgodnie ze stanowiskiem
  emitenta przychody osiągane przez „efekt” S.A. stanowiły przychód ze zorganizowanego przedsiębiorstwa,
  jakim był Kompleks :andlowy „Rybitwy”, nie stanowiły natomiast pożytków z rzeczy (pożytków z
  nieruchomoś ci), a zatem żądanie powodów w zakresie zwrotu pożytków jest nieuprawnione tak co do zasady,
  jak i co do wysokości. K woty żądanych wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości oraz za rzekome ich
  pogorszenie nie zostały przez powodów udokumentowane .
  Przez o kres sprawozdawczy postępowanie pozostawało w toku.
  2. W dniu 19.10.2017r. Spółka złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którym oddalone zostały skargi Spółki na dwie decyzje
  Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w Krakowie utrzymujące w mocy decyzje Dyrektora U KS w Krakowie, w
  których ustalono Spółce dodatkowe zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok
  2011 - w kwocie 881.600 zł oraz za rok 2013 - w kwocie 1.064.000 zł. W ocenie Spólki wyrok WSA w Krakowie
  zaskarżony przez Spółkę skargą k asacyjną wydany został z rażącym naruszeniem prawa oraz z naruszeniem
  przepisów postępowania mającymi istotny wpływ na wynik sprawy. W powyższej sprawie Spółka nie zgadzając
  się ze stanowis kiem organów kontroli skarbowej zarzuca, iż brak jest podstaw prawny ch do zakwestionowania
  prawidłowości naliczenia przychodu oraz kwot podatku dochodowego od osób prawnych zadeklarowanego
  oraz wpłaconego przez Spółkę na podstawie deklaracji C=T -8 za 2011 oraz za 2013 rok. Do dnia przekazania
  niniejszego raportu kwartalneg o skarga kasacyjna złożona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym nie została


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  11

  rozpoznana.
  29. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB J EDNOSTKĘ OD NIEGO ZA LEŻNĄ JEDNEJ LUB WIE LU TRANSAKCJI Z
  PODMIOTAMI POWIĄZANY MI , JEŻELI ZOSTAŁY ZAWAR TE NA INNYCH WARUNKA CH NIŻ RYNKOWE , WRAZ ZE WSKAZANIEM I CH
  WARTOŚCI , PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓL NYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁU G
  RODZAJU , Z WYJĄTKIEM PRZYPADK U, GDY INFORMACJE NA TE MAT POSZCZEGÓLNYCH T RANSAKCJI SĄ NIEZBĘD NE DO
  ZROZUMIENIA ICH WPŁY WU NA SYTUAC JĘ MAJĄTKOWĄ , FINANSOWĄ I WYNIK FI NANSOWY EMITENTA , WRAZ Z
  PRZEDSTAWIENIEM :
  a) INFORMACJI O PODMIOC IE, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAW ARTA TRANSAKCJA ,
  b) INFORMACJI O POWIĄZA NIACH EMITENTA LUB J EDNOSTKI OD NIEGO ZA LEŻNEJ Z PODMIOTEM B ĘDĄCYM STRONĄ
  TRANSAKCJI ,
  c) INFORMACJI O PRZEDMIOCIE TRANSAKC JI,
  d) ISTOTNYCH WARUNKÓW T RANSAKCJI , ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM WARUNKÓW F INANSOWYCH ORAZ
  WSKAZANIEM OKREŚLONY CH PRZEZ STRONY SPEC YFICZNYCH WARUNKÓW , CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA TEJ UMOWY ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI ODBI EGAJĄCYCH OD WARUNKÓ W POWSZECH NIE STOSOWANYCH DLA DANEGO TYPU UMÓW ,
  e) INNYCH INFORMACJI DO TYCZĄCYCH TYCH TRANS AKCJI , JEŻELI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA SYTUA CJI MAJĄTKOWEJ ,
  FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA ,
  f) WSZELKICH ZMIAN TRAN SAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI , OPISANYCH W OSTATNIM SPRAWOZDANIU ROCZNYM ,
  KTÓRE MOGŁY MIEĆ IST OTNY WPŁYW NA SYTUAC JĘ MAJĄTKOWĄ , FINANSOWĄ I WYNIK FI NANSOWY
  - PRZY CZYM JEŻELI ODP OWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY PRZEDSTAWION E W KWARTALNYM SPRAW OZDANIU FINANSOWYM ,
  OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZA NIE MIEJSCA ZAMIESZC ZENIA TYCH INFORMACJ I
  Korporacja Gospodarcza i jednostki od niej zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi.
  Natomiast w zajemne transakcje pomiędzy jednostkami grupy zawierane są na warunkach rynkowych i w
  niniejszym spra wozdaniu podlegają wyłączeniom w pełnej wysokości.
  30. INFORMACJE O UDZIELEN IU PRZEZ EMITENTA LU B PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZ EŃ KREDYTU LUB POŻYC ZKI
  LUB UDZIELENIU GWARA NCJI - ŁĄCZNIE JEDNEMU PODM IOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO POD MIOTU , JEŻELI
  ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNI EJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANC JI JEST ZNACZĄCA , Z OKREŚLENIEM :
  A) NAZWY (FIRMY ) PODMIOTU , KTÓREMU ZOSTAŁY UDZI ELONE PORĘCZENIA LUB GWARANCJE
  B) ŁĄCZNEJ KWOTY KREDYT ÓW LUB POŻYCZEK , KTÓRA W CAŁOŚCI LUB W OKREŚLONEJ CZĘŚCI ZOSTAŁA ODPOWIEDNIO
  PORĘCZONA LUB GWARAN TOWANA ,
  C) OKRESU , NA JAK I ZOSTAŁY UDZIELONE PORĘCZENIA LUB GWARA NCJE ,
  D) WARUNKÓW FINANSOWYCH , NA JAKICH PORĘCZENIA LUB GWARANCJE ZOSTAŁ Y UDZIELONE , ZE WSKAZANIEM
  WYNAGRODZENIA EMITEN TA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ ZA UD ZIELENIE PORĘCZEŃ LU B GWARANCJI ,
  E) CHARAKTERU POWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH POMIĘDZY EMITENTEM A PODMIOTE M, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KRED YTY LUB
  POŻYCZKI .
  W okresie sprawozdawczym ani Korporacja, ani jednostki od niej zależne nie udzielały pożyczek lub poręczeń
  podmiotom, o których mowa w niniejszym punkcie.
  31. INNE INFORMACJE , KTÓRE ZDANIEM EMITEN TA SĄ ISTOTNE DLA OC ENY JEGO SYTUACJI KA DROWEJ , MAJĄTKOWEJ ,
  FINANSOWEJ , WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN , ORAZ INFORMACJE KTÓR E SĄ ISTOTNE DLA OCE NY MOŻLIWOŚCI
  REALIZACJI ZOBOWIĄZA Ń PRZEZ EMITENTA
  Skonsolidowany raport zawiera podstawowe informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
  majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego, jednostki grupy kapitałowej „efekt” S.A. wywiązują się z zaciągniętych zobowiąz ań kredytowych
  terminowo, w wymaganym zakresie i nie posiadają zaległości z tego tytułu.


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za 3 kwartał y 201 8 QSr 3 /20 18


  12

  W ocenie Zarządu, sytuacja w segmencie turystyczno -hotelarskim ulega poprawie, ale jest wrażliwa na czynniki
  zewnętrzne, głównie o charakterze koniunkturalnym. Sytua cja wymaga zatem monitorowania i szybkiego
  reagowania na wszelkie impulsy płynące z zewnątrz. Skłania to Zarząd spółki -matki do sprawowania nadzoru, a
  w razie potrzeby - także do udz ielania niezbędnego wsparcia organizacyjnego i finansowego obu jednostkom
  hotelowym, w dążeniach do osiągania przez nie coraz większej płynności i niezależności finansowej.
  32. WSKAZANIE CZYNNIKÓW , KTÓRE W OCENIE EMITE NTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W
  PERSPEKTYWIE CO NAJM NIEJ KOLEJNEGO KWART AŁU
  Nie przewiduje się wpływu nadzwyczajnych czynników i nietypowych zdarzeń na wyniki grupy „efekt” S.A. w
  przyszłym kwartale. Wyniki te zależeć będą od efektywności ekonomicznej kontynuowanych przedsięwzięć,
  popytu na oferowane produkty oraz niezależnych czynników kreując ych sytuację na rynku turystyczno -
  hotelarskim. Zauważyć należy rosnącą z każdym rokiem podaż miejsc noclegowych w Polsce, co wpływa na
  stabilizację, a nawet spadek średniej ceny za nocleg, szczególnie w dużych miastach. Mimo trwającej dobrej
  koniunktury n a krakowskim rynku turystycznym, widoczny jest już teraz znaczny wzrost kosztów (głównie
  pracowniczych, mediów, czy usług obcych), co może wpłynąć niekorzystnie na poziom realizowanej marży, a
  tym samym wyniki finansowe, ponieważ ich wzrost nie przekłada s ię analogicznie na wzrost cen za usługi
  hotelarskie. Obserwujemy rosnącą konkurencję na rynku i utrzymującą się dużą wrażliwość gości na cenę usług,
  co niestety skutkuje rywalizacją o gości jedynie na poziomie cenowym, a nie np. jakością, czy zakresem usłu g.
  W ostatnim kwartale roku zapewne będzie niższy popyt na usługi hotelowe. Przewidywana frekwencja w
  hotelach grupy "efekt" utrzyma się w październiku na poziomie 70%, w listopadzie 60% i grudniu 40%. W grupie
  kapitałowej realizowane są wielokierunkowe działania sprzedażowo -marketingowe mające na celu zwiększenie
  sprzedaży, promocję hoteli jak również podtrzymywanie i rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi
  kontrahentami.
  Podpisy Członków Zarządu

  Olga Lipińska -Długosz Jadwiga Chachlowska Han Okoński
  Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Główny Księgowy  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  Aktywa
  A. A k t y w a t r w a ł e 96 540 97 186 98 098 94 724
  I. Wartości niematerialne i prawne 646 646 648 645
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy 637 637 637 637
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 9 9 11 8
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
  1. Wartość firmy - jednostki zależne
  2. Wartość firmy - jednostki współzależne
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 94 449 94 985 95 873 92 246
  1. Środki trwałe 92 993 93 855 95 721 91 629
  a) grunty (w tym prawo użytkowania
  wieczystego gruntu) 15 945 15 946 15 946 12 611
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
  i wodnej 75 718 76 471 78 034 77 835
  c) urządzenia techniczne i maszyny 775 820 968 916
  d) środki transportu 340 361 401 3
  e) inne środki trwałe 215 257 372 264
  2. Środki trwałe w budowie 1 456 1 115 152 617
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15
  IV. Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek
  V. Inwestycje długoterminowe 206 296 386 446
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 206 296 386 446
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych
  b) w jednostkach zależnych i współzależnych
  i stowarzyszonych wycenianych metodą
  praw własności
  c) w pozostałych jednostkach 206 296 386 446
  - udziały lub akcje 146 221 221 221
  - udzielone pożyczki 60 75 165 225
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 239 1 259 1 191 1 387
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 1 239 1 259 1 191 1 387
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  QSr
  3 / 2018
  Skonsolidowany bilans


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  QSr
  3 / 2018
  Skonsolidowany bilans
  B. A k t y w a o b r o t o w e 18 511 15 419 12 738 17 311
  I. Zapasy 113 118 137 133
  1. Materiały 17 16 18 17
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary 96 102 119 116
  5. Zaliczki na dostawy
  II. Należności krótkoterminowe 2 902 2 432 1 571 2 332
  1. Należności od jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Należności od pozostałych jednostek 2 902 2 432 1 571 2 332
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 667 2 222 1 244 2 141
  - do 12 miesięcy 2 667 2 222 1 244 2 141
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  świadczeń
  100 105 239 61
  c) inne 135 105 88 130
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 15 206 12 370 10 911 14 479
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 206 12 370 10 911 14 479
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych
  b) w jednostkach stowarzyszonych
  c) w pozostałych jednostkach 60 60 60 60
  - udzielone pożyczki 60 60 60 60
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 146 12 310 10 851 14 419
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15 146 12 310 10 851 14 419
  - inne środki pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 290 499 119 367
  A k t y w a r a z e m 115 051 112 605 110 836 112 035


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  QSr
  3 / 2018
  Skonsolidowany bilans
  Pasywa
  A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y 45 184 41 115 40 909 39 650
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 1 665 1 665
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  (wielkość ujemna)
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 18 745 18 745 18 745 18 745
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 9 007 9 007 9 007 9 007
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 30 080 30 080 27 564 27 564
  VII. Różnice kursowe z przeliczenia
  VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  ( w tym korekta błędów podstawowych -2.642 tys. zł) - 20 760 - 20 760 - 24 827 - 24 827
  IX. Zysk (strata) netto 6 447 2 378 8 755 7 496
  X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  B. K a p i t a ł y m n i e j s z o ś c i
  C. U j e m n a w a r t o ś ć f i r m y
  j e d n o s t e k p o d p o r z ą d k o w a n y c h
  I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne
  II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
  D. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y
  n a z o b o w i ą z a n i a 69 867 71 490 69 927 72 385
  I. Rezerwy na zobowiązania 3 832 3 841 3 900 3 839
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 3 532 3 541 3 600 3 539
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  3. Pozostałe rezerwy 300 300 300 300
  II. Zobowiązania długoterminowe 51 411 52 739 54 708 56 896
  1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek 51 411 52 739 54 708 56 896
  a) kredyty i pożyczki 51 411 52 739 54 708 56 896
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 14 585 14 888 11 319 11 628
  1. Wobec jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne (wg rodzaju)


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  QSr
  3 / 2018
  Skonsolidowany bilans
  2. Wobec pozostałych jednostek 14 058 14 261 10 997 11 080
  a) kredyty i pożyczki 6 177 6 479 6 564 5 907
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 1 868 2 056 1 614 1 908
  - do 12 miesięcy 1 868 2 056 1 614 1 908
  - powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 953 591 551 622
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
  i innych świadczeń 2 198 2 200 1 030 1 657
  h) z tytułu wynagrodzeń 629 628 864 604
  i) inne 2 233 2 307 374 382
  3. Fundusze specjalne 527 627 322 548
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 39 22 22
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39 22 22
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 39 22 22
  P a s y w a r a z e m 115 051 112 605 110 836 112 035
  Wartość księgowa 45 184 41 115 40 909 39 650
  Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 27,14 24,69 24,57 23,81


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  Pozycje pozabilansowe
  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  2. Zobowiązania warunkowe 42 070 43 145 44 821 45 276
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 42 070 43 145 44 821 45 276
  - udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki
  powiązane 42 070 43 145 44 821 45 276
  3. Inne (z tytułu)
  Pozycje pozabilansowe, razem 42 070 43 145 44 821 45 276
  Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych
  przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością
  Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami.
  Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia.
  QSr
  3 / 2018


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  (wariant kalkulacyjny)
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  A. Przychody netto
  ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym 14 473 36 111 14 503 34 636
  - od jednostek powiązanych
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 691 31 271 12 546 29 612
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 782 4 840 1 957 5 024
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów
  i materiałów, w tym 5 249 15 689 5 451 15 300
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 989 14 930 5 102 14 220
  II. W artość sprzedanych towarów i materiałów 260 759 349 1 080
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) 9 224 20 422 9 052 19 336
  D. Koszty sprzedaży 686 1 768 748 1 950
  E. Koszty ogólnego zarządu 2 921 8 508 2 684 8 108
  F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) 5 617 10 146 5 620 9 278
  G. Pozostałe przychody operacyjne 56 135 52 97
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 29 1
  II. Dotacje
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 24 17 24
  IV. Inne przychody operacyjne 45 82 35 72
  H. Pozostałe koszty operacyjne 21 61 29 57
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 21 61 29 57
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) 5 652 10 220 5 643 9 318
  J. Przychody finansowe 34 91 441 1 374
  I. Dywidendy i udziały w zyskach
  II. Odsetki, w tym: 34 91 14 79
  - od jednostek powiązanych
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V. Inne 427 1 295
  2018 r. 2017 r.
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  (Skonsolidowany rachunek zysków i strat)
  QSr
  3 / 2018


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  (wariant kalkulacyjny)
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  2018 r. 2017 r.
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  (Skonsolidowany rachunek zysków i strat)
  QSr
  3 / 2018
  K. Koszty finansowe 637 2 369 573 1 779
  I. Odsetki, w tym 520 1 574 573 1 779
  - dla jednostek powiązanych
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  IV. Inne (różnice kursowe) 117 795
  L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów
  jednostek podporządkowanych
  M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K + L) 5 049 7 942 5 511 8 913
  N. Odpis wartości firmy
  O. Odpis ujemnej wartości firmy
  P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  R. Zysk (strata) brutto (M +/- N - O + P +/- Q) 5 049 7 942 5 511 8 913
  S. Podatek dochodowy w tym: 980 1 495 623 1 417
  część bieżąca 968 1 610 526 1 000
  część odroczona 12 - 115 97 417
  T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty)
  U. Zyski (straty) mniejszości
  W. Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U) 4 069 6 447 4 888 7 496
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 706 7 974
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 694 775
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,55 4,71


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  III kwartał 2018
  okres
  od 1.07.2018
  do 30.09.2018
  3 kwartały 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.09.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  3 kwartały 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.09.2017
  I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 115 40 909 36 795 36 795
  korekty błędów podstawowych
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO),
  po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 115 40 909 36 795 36 795
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na początek okresu 1 665 1 665 1 665 1 665
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego
  a) zwiększenia
  b) zmniejszenia
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na koniec okresu 1 665 1 665 1 665 1 665
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
  na początek okresu
  a) zwiększenia
  b) zmniejszenia
  2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
  na koniec okresu
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
  3.1. Zmiana udziałów (akcji) własnych
  a) zwiększenia
  b) zmniejszenia
  3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy
  na początek okresu 18 745 18 745 18 745 18 745
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia
  b) zmniejszenia
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego
  na koniec okresu 18 745 18 745 18 745 18 745
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na początek okresu 9 007 9 007 9 007 9 007
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenia
  b) zmniejszenia
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na koniec okresu 9 007 9 007 9 007 9 007
  QSr
  3 / 2018
  Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  III kwartał 2018
  okres
  od 1.07.2018
  do 30.09.2018
  3 kwartały 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.09.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  3 kwartały 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.09.2017
  QSr
  3 / 2018
  Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na początek okresu 30 080 27 564 24 209 24 209
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 516 3 355 3 355
  a) zwiększenia (z tytułu) 2 516 3 355 3 355
  - odpis z zysku do podziału 2 516 3 355 3 355
  b) zmniejszenia
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na koniec okresu 30 080 30 080 27 564 27 564
  7. Różnice kursowe
  z przeliczenia jednostek podporządkowanych
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 18 382 - 16 072 - 16 831 - 16 831
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 378 8 755 8 579
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu,
  po uzgodnieniu do danych porównywalnych
  a) zwiększenia
  b) zmniejszenia
  8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 755 8 579
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 20 760 24 827 25 410 16 831
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów podstawowych
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 760 24 827 25 410 16 831
  a) zwiększenia (z tytułu) 2 642 7 996
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 354
  - korekta błędu podstawowego 2011r. 1 313 1 313
  - korekta błędu podstawowego 2013r. 1 329 1 329
  b) zmniejszenia 4 067 3 225
  pokrycie straty z lat ubiegłych 4 067 3 225
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 20 760 20 760 24 827 24 827
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 18 382 - 20 760 - 24 827 - 24 827
  9. Wynik netto 4 069 6 447 8 755 7 496
  a) zysk netto 4 069 6 447 8 755 7 496
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 184 45 184 40 909 39 650
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 45 184 45 184 40 909 39 650


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  (metoda pośrednia)
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  A. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 4 069 6 447 4 888 7 496
  II. Korekty razem 3 034 6 609 80 3 293
  1. Zyski (straty) mniejszości
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach
  wycenianych metodą praw własności
  3. Amortyzacja 952 2 873 928 2 783
  4. Odpisy wartości firmy
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy
  6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - 12 655 - 417 - 1 334
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 489 1 482 546 1 680
  8. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 75 47 - 1
  9. Zmiana stanu rezerw - 9 - 68 7 - 18
  10. Zmiana stanu zapasów 5 23 27 45
  11. Zmiana stanu należności - 470 - 1 332 - 164 - 700
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 757 3 108 - 1 154 524
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 247 - 179 307 314
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej (I +/- II) 7 103 13 056 4 968 10 789
  B. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 43 211 35 108
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 29
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym 43 182 35 108
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach 43 182 35 108
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 15 105 23 38
  - odsetki 28 77 12 70
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  2018 r. 2017 r.
  QSr
  3 / 2018


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  (metoda pośrednia)
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  2018 r. 2017 r.
  QSr
  3 / 2018
  II. Wydatki 481 1 377 123 675
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 496 1 377 123 675
  2. Inwestycje w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach - 15
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (I - II) - 438 - 1 166 - 88 - 567
  C. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności finansowej
  I. Wpływy - 271 122
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
  i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki - 271 122
  II. Wydatki 3 776 7 630 2 760 9 290
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 695 1 695 1 525 1 525
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki
  z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 562 4 361 843 3 358
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki 519 1 574 392 1 765
  9. Inne
  (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego II instancji) 2 642
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (I - II) - 3 776 - 7 630 - 3 031 - 9 168
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 2 889 4 260 1 849 1 054
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 2 836 4 295 1 884 1 056
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 53 35 35 2
  F. Środki pieniężne na początek okresu 12 310 10 851 12 535 13 363
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 15 146 15 146 14 419 14 419
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 173 173 156 156


  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  Aktywa
  A. A k t y w a t r w a ł e 62 217 62 490 62 845 58 678
  I. Wartości niematerialne i prawne 3
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 3
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 14 871 15 055 15 308 11 092
  1. Środki trwałe 14 564 14 752 15 156 10 644
  a) grunty (w tym prawo użytkowania
  wieczystego gruntu) 4 697 4 698 4 698 1 363
  b) budynki, lokale
  i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 311 9 470 9 791 9 131
  c) urządzenia techniczne i maszyny 187 199 233 115
  d) środki transportu 339 360 401 3
  e) inne środki trwałe 30 25 33 32
  2. Środki trwałe w budowie 307 303 152 448
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
  III. Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Od pozostałych jednostek
  IV. Inwestycje długoterminowe 47 273 47 363 47 453 47 513
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 47 273 47 363 47 453 47 513
  a) w jednostkach powiązanych 47 067 47 067 47 067 47 067
  - udziały lub akcje 46 167 46 167 46 167 46 167
  - udzielone pożyczki 900 900 900 900
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  c) w pozostałych jednostkach 206 296 386 446
  - udziały lub akcje 146 221 221 221
  - udzielone pożyczki 60 75 165 225
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 73 72 81 73
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 73 72 81 73
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  Bilans


  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  Bilans
  B. A k t y w a o b r o t o w e 13 090 11 098 7 922 12 130
  I. Zapasy 4 6 5 5
  1. Materiały 4 6 5 5
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary
  5. Zaliczki na dostawy i usługi
  II. Należności krótkoterminowe 546 512 523 532
  1. Należności od jednostek powiązanych 1 26 38
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 1 26 38
  - do 12 miesięcy 1 26 38
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Należności od pozostałych jednostek,
  w których jednostka posiada zaangażowanie
  w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Należności od pozostałych jednostek 545 512 497 494
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 384 380 253 342
  - do 12 miesięcy 384 380 253 342
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  tytułów publiczno-prawnych
  34 33 164 26
  c) inne 127 99 80 126
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 12 490 10 501 7 370 11 545
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 490 10 501 7 370 11 545
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach 60 60 60 60
  - udzielone pożyczki 60 60 60 60
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 430 10 441 7 310 11 485
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 430 10 441 7 310 11 485
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 79 24 48
  C. N a l e ż n e w p ł a t y n a k a p i t a ł
  ( f u n d u s z ) p o d s t a w o w y
  D. U d z i a ł y ( akcje ) w ł a s n e
  A k t y w a r a z e m 75 307 73 588 70 767 70 808


  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  Bilans
  Pasywa
  A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y 64 578 62 179 61 807 61 364
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 1 665 1 665
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21 649 21 649 21 649 21 649
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
  nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 8 884 8 884 8 884 8 884
  - z tytułu aktualizacji godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 30 079 30 079 27 563 27 563
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  - na udziały (akcje) własne
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  VI. Strata z lat ubiegłych - 2 642 - 2 642 - 2 642 - 2 642
  - korekta błędu podstawowego 2011 r. - 1 313 - 1 313 - 1 313 - 1 313
  - korekta błędu podstawowego 2013 r. - 1 329 - 1 329 - 1 329 - 1 329
  VI. Zysk (strata) netto 4 943 2 544 4 688 4 245
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y
  n a z o b o w i ą z a n i a 10 729 11 409 8 960 9 444
  I. Rezerwy na zobowiązania 3 832 3 832 3 832 3 832
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 3 532 3 532 3 532 3 532
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  3. Pozostałe rezerwy 300 300 300 300
  - długoterminowe 300 300 300 300
  - krótkoterminowe
  II. Zobowiązania długoterminowe 2 200 2 350 2 650 2 800
  1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Wobec pozostałych jednostek 2 200 2 350 2 650 2 800
  a) kredyty i pożyczki 2 200 2 350 2 650 2 800


  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  Bilans
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 658 5 205 2 478 2 790
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 33 8 20 20
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 33 8 20 20
  - do 12 miesięcy 33 8 20 20
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,
  w których jednostka posiada zaangażowanie
  w kapitale
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 098 4 570 2 136 2 223
  a) kredyty i pożyczki 600 600 600 600
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 277 483 251 242
  - do 12 miesięcy 277 483 251 242
  - powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  tytułów publiczno-prawnych
  998 1 223 489 870
  h) z tytułu wynagrodzeń 137 142 439 141
  i) inne 2 086 2 122 357 370
  4. Fundusze specjalne 527 627 322 547
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 39 22 22
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39 22 22
  - krótkoterminowe 39 22 22
  P a s y w a r a z e m 75 307 73 588 70 767 70 808
  Wartość księgowa 64 578 62 179 61 807 61 364
  Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 38,78 37,34 37,12 36,85


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018
  Pozycje pozabilansowe
  Stan
  na
  30.09.2018
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.09.2017
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  2. Zobowiązania warunkowe 42 070 43 145 44 821 45 276
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 42 070 43 145 44 821 45 276
  - udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki
  powiązane 42 070 43 145 44 821 45 276
  3. Inne (z tytułu)
  Pozycje pozabilansowe, razem 42 070 43 145 44 821 45 276
  QSr
  3 / 2018
  Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych
  przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością
  Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami.
  Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia.


  Rachunek zysków i strat
  (wariant kalkulacyjny)
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  A. Przychody netto
  ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
  w tym
  6 831 17 096 6 426 15 972
  - od jednostek powiązanych 2 5 2 5
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 831 17 096 6 378 15 659
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48 313
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów
  i materiałów, w tym 2 036 5 930 1 887 5 387
  - jednostkom powiązanym 2 5 2 5
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 036 5 930 1 847 5 124
  II. W artość sprzedanych towarów i materiałów 40 263
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) 4 795 11 166 4 539 10 585
  D. Koszty sprzedaży 131 412
  E. Koszty ogólnego zarządu 1 730 4 977 1 604 4 788
  F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) 3 065 6 189 2 804 5 385
  G. Pozostałe przychody operacyjne 7 51 9 31
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 29
  II. Dotacje
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 6 22 9 31
  H. Pozostałe koszty operacyjne 21 23 24 49
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 21 23 24 49
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) 3 051 6 217 2 789 5 367
  J. Przychody finansowe 28 77 12 70
  I. Dywidendy i udziały w zyskach
  II. Odsetki, w tym: 28 77 12 70
  - od jednostek powiązanych
  K. Koszty finansowe 91 159 39 182
  I. Odsetki, w tym 36 104 39 182
  - dla jednostek powiązanych
  II. Inne 55 55
  L. Zysk (strata) brutto (I + J - K) 2 988 6 135 2 762 5 255
  M. Podatek dochodowy 589 1 192 528 1 010
  część bieżąca 589 1 183 526 1 000
  część odroczona 9 2 10
  N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty)
  O. Zysk (strata) netto (L - M - N) 2 399 4 943 2 234 4 245
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 386 5 039
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 694 775
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,18 2,97
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  2017 r. 2018 r.


  III kwartał 2018
  okres
  od 1.07.2018
  do 30.09.2018
  3 kwartały 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.09.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  3 kwartały 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.09.2017
  I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 62 179 61 807 61 761 61 761
  - korekty błędów
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach błędów 62 179 61 807 61 761 61 761
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na początek okresu 1 665 1 665 1 665 1 665
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na koniec okresu 1 665 1 665 1 665 1 665
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  na początek okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  na koniec okresu
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy
  na początek okresu 21 649 21 649 21 649 21 649
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego
  na koniec okresu 21 649 21 649 21 649 21 649
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na początek okresu 8 884 8 884 8 884 8 884
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na koniec okresu 8 884 8 884 8 884 8 884
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  Zestawienie zmian w kapitale własnym


  III kwartał 2018
  okres
  od 1.07.2018
  do 30.09.2018
  3 kwartały 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.09.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  3 kwartały 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.09.2017
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na początek okresu 30 079 27 563 24 208 24 208
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 2 516 3 355 3 355
  a) zwiększenie (z tytułu) 2 516 3 355 3 355
  - odpis z zysku do podziału 2 516 3 355 3 355
  b) zmniejszenie
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na koniec okresu 30 079 30 079 27 563 27 563
  7. Różnice kursowe z przeliczenia
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 98 4 688 5 355 5 355
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 544 4 688 5 355 5 355
  8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu,
  po korektach 2 544 4 688 5 355 5 355
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie (z tytułu) 4 688 5 355 5 355
  - podziału zysku z lat ubiegłych 4 688 5 355 5 355
  8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 544
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 642
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach
  a) zwiększenie
  a) zwiększenie 2 642 2 642
  - korekta błędu podstawowego 2011r. 1 313 1 313
  - korekta błędu podstawowego 2013r. 1 329 1 329
  b) zmniejszenie
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 642 2 642 2 642 2 642
  8.7 Zysk (strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu - 98 - 2 642 - 2 642 - 2 642
  9. Wynik netto 2 399 4 943 4 688 4 245
  a) zysk netto 2 399 4 943 4 688 4 245
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 64 578 64 578 61 807 61 364
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 578 64 578 61 807 61 364


  Rachunek przepływów pieniężnych
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  A. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 2 399 4 943 2 234 4 245
  II. Korekty razem 1 469 2 434 - 354 341
  1. Amortyzacja 225 658 187 559
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 27 27 112
  4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 75 47
  5. Zmiana stanu rezerw
  6. Zmiana stanu zapasów 2 30 31
  7. Zmiana stanu należności - 34 - 23 104 - 63
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 148 1 704 - 734 - 306
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 45 21 32 8
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej (I +/- II) 3 868 7 377 1 880 4 586
  B. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 43 210 35 108
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 28
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym 43 182 35 108
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach 43 182 35 108
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 15 105 23 38
  - odsetki 28 77 12 70
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  (metoda pośrednia) 2017 r. 2018 r.


  Rachunek przepływów pieniężnych
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  III
  kwartał
  3
  kwartały
  Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za 3 kwartały 2018 roku
  QSr
  3 / 2018
  (metoda pośrednia) 2017 r. 2018 r.
  II. Wydatki 41 218 55 418
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 218 55 418
  2. Inwestycje w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (I - II) 2 - 8 - 20 - 310
  C. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności finansowej
  I. Wpływy 11
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
  i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki 11
  II. Wydatki 1 881 2 249 1 664 4 460
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 695 1 695 1 525 1 525
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki
  z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 150 450 100 111
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki 36 104 39 182
  9. Inne
  (zapłata podatku i odsetek
  za 2011 i 2013 Decyzje dyr.. UKS i IAS)
  2 642
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (I - II) - 1 881 - 2 249 - 1 664 - 4 449
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 989 5 120 196 - 173
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 1 989 5 120 196 - 173
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 10 441 7 310 11 289 11 658
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 12 430 12 430 11 485 11 485
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 173 173 156 156


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  SPRAWOZDAWCZOŚĆ według segmentów
  3
  kwartały
  2018 r.
  3
  kwartały
  2017 r.
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  AKTYWA 75 307 96 713 172 020 56 969 115 051 112 035
  ZOBOWIĄZANIA długoterminowe 2 200 50 961 53 161 1 750 51 411 56 896
  ZOBOWIĄZANIA krótkoterminowe 4 658 11 786 16 444 1 859 14 585 11 628
  KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY 1 665 50 600 52 265 50 600 1 665 1 665
  Nakłady na środki trwałe 208 1 227 1 435 1 435 662
  Nakłady na wartości niematerialne
  i prawne 10 2 12 12 1
  NAKŁADY OGÓŁEM 218 1 229 1 447 1 447 663
  AMORTYZACJA 658 2 215 2 873 2 873 2 783
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
  Sprzedaż na zewnątrz 17 091 19 020 36 111 36 111 34 636
  Sprzedaż między segmentami 5 1 365 1 370 1 370
  Przychody ze sprzedaży ogółem 17 096 20 385 37 481 1 370 36 111 34 636
  PRZYCHODY FINANSOWE OGÓŁEM 77 14 91 91 1 374
  w tym:
  - odsetki 77 14 91 91 79
  - różnice kursowe 1 295
  KOSZTY FINANSOWE OGÓŁEM 159 2 210 2 369 2 369 1 779
  w tym:
  - odsetki 104 1 470 1 574 1 574 1 779
  - aktualizacja wartości
  aktywów finansowych 55 55 55
  - różnice kursowe 740 740 740
  WYNIKI FINANSOWE
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 217 4 003 10 220 10 220 9 318
  Zysk (strata) brutto 6 135 1 807 7 942 7 942 8 913
  Zysk (strata) netto 4 943 1 504 6 447 6 447 7 496
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za 3 kwartały 2018 roku QSr
  3 / 2018
  W grupie kapitałowej "efekt" S.A. wyodrębniono dwa segmenty branżowe: usługowo-handlowy ihotelarsko-
  turystyczny. Podstawę tego podziału stanowią podobne cechy gospodarcze, w tym specyfika działalności
  poszczególnych jednostek grupy oraz rodzaj świadczonych usług. W edług tego kryterium do segmentu usługowo-
  handlowego klasyfikuje się działalność Korporacji Gospodarczej "efekt" SA, zaś do segmentu hotelarsko-
  turystycznego -działalność spółek zależnych Efekt-Hotele SA iLider Hotel sp. z o.o. Odpowiednio do tego
  podziału wykazuje się dane sprawozdawcze wg segmentów, źródłem których są jednostkowe sprawozdania
  finansowe podmiotów objętych konsolidacją.
  SEGMENT BRANŻOWY
  SEGMENT
  USŁUGOWO-
  HANDLOWY
  SEGMENT
  HOTELARSKO-
  TURYSTYCZNY
  RAZEM Wyłączenia
  RAZEM
  po wyłączeniach


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korporacja Gospodarcza Efekt SA
ISIN:PLEFEKT00018
NIP:676-00-77-402
EKD: 68.20 wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami własnymi
Adres: ul. Opolska 12 31-323 Kraków
Telefon:+48 12 4203330
www:www.efektsa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce KORPORACJA GOSPODA...
2019-05-22 18-05-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649