Raport.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 638 20 133 5 104 4 740 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 568 3 675 1 077 865 Zysk (strata) brutto 2 893 3 402 682 801 Zysk (strata) netto 2 378 2 608 561 614 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 953 5 821 1 404 1 370 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 728 - 479 - 172 - 113 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 3 854 - 6 137 - 909 - 1 445 Przepływy pieniężne netto, razem 1 371 - 795 323 - 187 Aktywa razem 112 605 111 142 25 817 26 296 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 490 76 380 16 391 18 072 Zobowiązania długoterminowe 52 739 58 208 12 092 13 772 Zobowiązania krótkoterminowe 14 888 14 311 3 413 3 386 Kapitał (fundusz) własny 41 115 34 762 9 427 8 225 Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 382 394 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 5,03 4,99 1,19 1,17 Wartość księgowa na jedną akcję 24,69 20,88 5,66 4,94 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 265 9 546 2 421 2 247 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 166 2 578 747 607 Zysk (strata) brutto 3 147 2 493 742 587 Zysk (strata) netto 2 544 2 011 600 473 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 509 2 706 828 637 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 10 - 290 - 2 - 68 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 368 - 2 785 - 87 - 656 Przepływy pieniężne netto, razem 3 131 - 369 739 - 87 Aktywa razem 73 588 70 938 16 872 16 784 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 409 11 808 2 616 2 794 Zobowiązania długoterminowe 2 350 2 900 539 686 Zobowiązania krótkoterminowe 5 205 5 048 1 193 1 194 Kapitał (fundusz) własny 62 179 59 130 14 256 13 990 Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 382 394 Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 3,08 2,92 0,73 0,69 Wartość księgowa na jedną akcję 37,34 35,51 8,56 8,40

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  1

  Informacja dodatkowa
  do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8
  (sporządzona zgodnie z § 68 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
  za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)


  1. W PRO WADZENIE
  EMITENT
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Opolskiej 12 (31 -323 Kraków).
  Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403. Działalność gospodarczą Spółka prowadzi od
  1 stycznia 1990 roku. Podstawowym przedmiotem działalności jest wynajem oraz zarządzanie
  nieruchomościami w łasnymi (PKD 6820Z) oraz handel hurtowy i detaliczny (PKD 46 i 47). Akcje Spółki
  są dopuszczone do obrotu giełdowego i notowane w systemie notowań ciągłych na rynku
  podstawowym GPW w Warszawie S.A. Według klasyfikacji przyjętej przez ten rynek Spółka zalic zana
  jest do sektoru branż owego usługi dla przedsiębiorstw .
  Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej:
  ZARZĄD EMITENTA
   mgr Jan Okoński - Prezes Zarządu
   mgr Jadwiga Chachlowska - Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy
   dr Olga Lipińska - Długosz - Członek Zarządu

  RADA NADZORCZA EMITE NTA
   mgr Bogumił Adamek - Przewodniczący
   Aleksander Skalbmierski - Członek Rady Nadzorczej
   Mieczysław Kokosiński - Członek Rady Nadzorczej
   Ryszard Rudzki - Członek Rady Nadzorczej
   Stanisław Bisztyga - Członek Rady Nadz orczej

  W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w organach zarządzających i nadzorujących
  emitenta.

  AUDYTOR
  Audytorem sprawozdań finansowych Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. jest Firma Audytorska
  INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03, wybrana zgodnie
  z postanowieniami Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą „efekt” S.A. w dniu 23 maja 2018r .  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  2

  GRUPA KAPITAŁOWA „E FEKT ”
  Grupę kapitałową "efekt" SA tworzą trzy jednostki powiązane. Są to:
  1. Korporacja Gospodarcza „efek t” S.A. spółka dominująca, prowadząca działalność gospodarczą w
  branży usługowo -handlowej oraz dwie jednostki zależne, działające w segmencie turystyczno -
  hotelarskim:
  2. „EFEKT -HOTELE” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 wpisana do rejestru
  przedsiębiorców pod numerem KRS 0000291697 . Dzień objęcia kontrolą tej jednostki to 12
  sierpnia 2000 roku. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług turystycznych,
  hotelarskich i gastronomicznych. Klasyfikacja wg PKD – 4521 A. Spółka jest właś cicielem
  czterogwiazdkowego hotelu, prowadzonego pod marką Best Western Efekt Express Hotel
  Kraków. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 mln zł i w 100% należy do Korporacji Gospodarczej
  “efekt” S.A.
  3. „LIDER HOTEL” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. O polskiej 12 wpisana do rejestru
  przedsiębiorców pod numerem KRS 0000244810. Dzień objęcia kontrolą to 27 października 2005
  roku. Przedmiotem działalności tej spółki jest prowadzenie hoteli, a także restauracji i innych
  placówek gastronomicznych oraz dział alność związana z turystyką. Klasyfikacja wg PKD – 55.1.
  Kapitał zakładowy spółki wynosi 26,6 mln zł z czego 72% udziałów należy bezpośrednio do
  Korporacji, a 28% udziałów należy do wymienionej wyżej „EFEKT -HOTELE” S.A. Biorąc pod uwagę
  powiązania kapita łowe pomiędzy jednostkami grupy, spółka „LIDER HOTEL” jest jednostką w 100
  % zależną od Korporacji.
  W okresie sprawozdawczym skład grupy kapitałowej „efekt” S.A. nie uległ zmianie.

  ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ "EFEKT "
  Liczba zatrudnionych Stan na 3 0.06.201 8 Stan na 30.06.201 7
  Ogółem
  w tym:
  21 2 212
  na stanowiskach nierobotniczych 72 78
  na stanowiskach robotniczych 140 13 4

  ROLA EMITENTA W GRUPI E KAPITAŁOWEJ
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. pełni w grupie kapitałowej rolę podmiotu dominującego, którego
  własność kapitału oraz ilość głosów na zgromadzeniach wspólników konsolidowanych jednostek
  zależnych wynosi 100%. Stopień dominacji powoduje, że konsolidacja sprawozdań finansowych
  sporządzana jest metodą pełną.


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  3

  2. ZASADY SPORZĄDZENIA P ÓŁROCZNEGO SKONSOLID OWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z
  DZIAŁALNOŚCI GRU PY KAPITAŁOWEJ ZA PÓ ŁROCZE 201 8 ROKU , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH STOSOWANYCH
  ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI
  PODSTAWA SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONE GO SKONSOLIDOWANEGO SPR AWOZDANIA FINANSOWEG O
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. – jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej jest
  odp owiedzialna za sporządzanie okresowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Niniejszy
  raport został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emiten tów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim.
  Działając w oparciu o postanowienia § 62 ust. 3 tego Rozporządzenia, Korporacja nie przekazuje
  odrębnego ra portu półrocznego, lecz zamieszcza w niniejszym skonsolidowanym raporcie
  półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, zawierające informacje i dane
  określone w Rozporządzeniu .
  Jednostki grupy kapitałowej "efekt" SA stosują polskie zasady rachunkowości.
  Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), natomiast skrócone
  jedn ostkowe sprawozdanie finansowe Korporacji – zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, przy
  założeniu kontynuacji działalności grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.
  W półrocznym, skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz do łączonym do niego
  półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Korporacji przestrzegano tych samych zasad
  (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnich rocznych - skonsolidowanym i
  jednostkowym - sprawozdaniach finansowych „efekt” S.A.
  Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o dokumentację
  konsolidacyjną jednostek grupy kapitałowej, przygotowaną na podstawie obowiązujących przepisów
  dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dokumentacja k onsolidacyjna obejmuje w
  szczególności: spraw ozdania finansowe jednostek obję tych konsolidacją oraz wszelkie korekty i
  wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolido wanego
  sprawozdania finansowego.
  Zakres ujawnionych danych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz
  porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w tym sprawozdaniu jest zgodny z wymogami
  w/w rozporzą dzenia o obowiązkach informacyjnych oraz z wymogami Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości dla śródrocznych sprawozdań finansowych. Niniejsze sprawozdanie
  Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" zawiera wszelkie informacje dodatkowe, wymagane
  przepisami rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, w stosunku do skonsolidowanych
  raportó w półrocznych.
  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  4

  PREZENTOWANE OKRESY
  Grupa kapitałowa „efekt” S.A. prezentuje w niniejszych sprawozdaniach finansowych dane za
  następujące okresy:
  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy „efekt” oraz bilans jednostki dominującej
  na dzień: 30.06.201 8r., 31.12.201 7r., 30.06.201 7r.
  b) zestawienie zmian w kapitale własnym/ skonsolidowanym kapitale własnym
  za okres: 01.01.201 8 – 30.06.201 8
  01.01.201 7 – 31.12.201 7
  01.01.201 7 – 30.06.201 7
  c) pozostałe sprawozdania finansowe
  za okres: 01.01.201 8 – 30.06.201 8
  01.01.201 7 – 30.06.201 7
  W ALUTA
  Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego oraz skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Korporacji jest złoty polski.
  Dane zamieszczone w tych sprawozdaniach zostały wykazane w tysiącach z łotych polskich, o ile nie
  wskazano inaczej.
  W YBRANE DANE FINANSOW E
  Wybrane dane finansowe raportu, które oprócz złotych wyrażono także w EURO obl iczono w sposób
  określony w § 64 ust.2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r . w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowskim. Dane pochodzące z rachunku zysków i strat przeli czono na
  EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na
  ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za 6 miesięcy 201 8 roku 1
  EURO = 4, 2395 zł, a za 6 miesięcy 201 7 roku 1 EURO = 4, 2474 zł. Dane pochodzące z bilansu
  przeliczono na EURO według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.06.201 8 roku,
  wynoszącego dla 1 EURO = 4, 3616 zł, a na 30.06.201 7 roku 1 EURO = 4, 2265 zł.

  3. KWOTA I RODZAJ POZYCJ I WPŁYWAJĄCYCH NA AK TYWA , ZOBOW IĄZANIA , KAPITAŁ WŁASNY , WYNIK NETTO LUB
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE , KTÓRE SĄ NIETYPOWE Z E WZGLĘDU NA ICH ROD ZAJ , WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTL IWOŚĆ
  W I półroczu br. W grupie kapitałowej „efekt” S.A. nie odnotowano nietypowych kwot przychodów i
  wydatków, które wpływałyby na wymienione w niniejszym punkcie pozycje skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  5

  4. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKL ICZNOŚCI DZIAŁALNOŚC I GRUPY KAPITAŁOWEJ W PREZENTOWANYM
  OKRESIE
  Działalność gospodarcza grupy jest prowadzona w sposób ciągły. Jednakże na przestrzeni roku popyt
  na oferowane towary i usługi jest zmienny, co należy uwzględnić przy ocenie wyników ekonomiczno -
  finansowych za dany okres. Zmienność popytu wyraża się wahaniami w wielkości sprzedaży
  i pozostającymi w ścisłym związku ze sprzedażą innymi parametrami ekonomicznymi. Odnosi się to
  szczególnie do jednostek funkcjonujących w segmencie turystyczno -hotelarskim, dla których
  niewątpliwie pierwszy i czwarty kwartał roku są okresami tzw. „posezonu” i w związku z tym - gorszej
  koniunk tury ekonomiczno -finansowej.
  5. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WART OŚĆ ZAPASÓW DO WARTO ŚCI NETTO MOŻLIWEJ D O UZYSKANIA I
  ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU
  W prezentowanym okresie jednostki grupy kapitałowej nie aktualiz owały wartoś ci zapasów .
  6. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WART OŚCI AKTYWÓW FINANSO WYCH , RZECZOWYCH
  AKTYWÓW TRWAŁYCH , WARTOŚCI NIEMATERIAL NYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCE NIU
  TAKICH ODPISÓW
  W okresie sprawozdawczym w grup ie „efekt” ujęto w pozosta łych przychodach operacyjnych
  zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w kwocie 14 tys. zł w związku ze splatą należności na
  które wcześniej odpis y utworzono .
  7. INFORMACJE O UTWORZEN IU, ZWIĘKSZENIU , WYKORZYSTANIU I ROZW IĄZANIU REZERW
  W okresie sprawo zdawczym w grupie „efekt” nie miały miejsca zdarzenia, o których mowa w nin.
  punkcie.
  8. INFORMACJE O REZERWAC H I AKTYWACH Z TYTUŁ U ODROCZONEGO PODATK U DOCHODOWEGO
  REZERWY: W okresie sprawozdawczym w grupie kapitałowej rozwiązano rezerw y z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego w kwocie 68 tys. zł – w związku z niezais tnieniem zobowiązań, na
  które je wcześniej utworzono oraz utworzono nową rezerwę w kwocie 9 tys. zł.
  AKTYWA : Z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w związku z odwróceniem się różnic
  przejściowych – rozwiązano aktywa w kwocie 1. 148 tys. zł oraz utworzono nowe aktywa w kwocie
  1.215 tys. zł.
  9. INFORMACJE O ISTOTNYC H TRANSAKCJACH NABYC IA I SPRZEDAŻY RZECZ OWYCH AK TYWÓW TRWAŁYCH
  W prezentowanym okresie grupa kapitałowa „efekt” nie dokonywała w.w. transakcji.
  10. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁ U DOKONANIA ZAKUPU R ZECZOWYCH AKTYWÓW TR WAŁYCH
  Nie występują
  11. INFORMACJE O ISTOTNYC H ROZLICZENIACH Z TY TUŁU SPRAW SĄDOWYCH
  Nie dokonywano rozliczeń z tyt. spraw sądowych.
  12. W SKAZANIE KOREKT BŁĘD ÓW POPRZEDNICH OKRES ÓW
  W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów poprzednich
  okresów.


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  6

  13. INFORMACJE NA TEMAT Z MIAN SYTUACJI GOSPOD ARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALN OŚCI , KTÓRE MAJĄ
  ISTOTNY WPŁYW NA WAR TOŚĆ GODZI WĄ AKTYWÓW FINANSOWY CH I ZOBOWIĄ ZAŃ FINANSOWYCH JEDN OSTKI ,
  NIEZALEŻNIE OD TEGO , CZY AKTYWA TE I ZOBOWIĄZ ANIA SĄ UJĘ TE W WARTOŚCI GODZIW EJ CZY W SKORYGOWANE J
  CENIE NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZO WANYM )
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
  działalności grupy "efekt" SA, o których mowa w nin. punkcie..
  14. INFORMACJE O NIESPŁAC ENIU KREDYTU LUB POŻ YCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIE Ń UMOWY KRED YTU
  LUB POŻYCZKI , W ODNIESIENIU DO KTÓ RYCH NIE PODJĘTO ŻAD NYCH DZIAŁAŃ NAPRAWC ZYCH DO KOŃCA OKRESU
  SPRAWOZDAWCZEGO
  Zdarzenia takie nie mają miejsca w grupie „efekt”.
  15. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB J EDNOSTKĘ OD NIEGO ZA LEŻNĄ JEDNEJ LUB WIE LU TRA NSAKCJI Z
  PODMIOTAMI POWIĄZANY MI , JEŻELI ZOSTAŁY ZAWAR TE NA INNYCH WARUNKA CH NIŻ RYNKOWE , WRAZ ZE
  WSKAZANIEM ICH WARTO ŚCI , PRZY CZYM INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓL NYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ
  ZGRUPOWANE WEDŁUG RO DZAJU , Z WYJĄTKIEM PRZYPADK U, GDY INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH
  TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘ DNE DO ZROZUMIENIA I CH WPŁYWU NA SYTUACJ Ę MAJĄTKOWĄ , FINANSOWĄ I WYNIK
  FINANSOWY EMITENTA , WRAZ Z PRZEDSTAWIENI EM :
  a) INFORMACJI O PODMIOC IE, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAW ARTA TRANSAKCJA ,
  b) INFORMACJI O POWIĄZA NIACH EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO Z ALEŻNEJ Z PODMIOTEM BĘDĄCYM STRONĄ
  TRANSAKCJI ,
  c) INFORMACJI O PRZEDMI OCIE TRANSAKCJI ,
  d) ISTOTNYCH WARUNKÓW T RANSAKCJI , ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM WARUNKÓW F INANSOWYCH ORAZ
  WSKAZANIEM OKREŚLONY CH PRZEZ STRONY SPEC YFICZNYCH WARUNKÓW , CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA TEJ
  UMOWY , W SZCZEGÓLNOŚCI ODBI EGAJĄCYCH OD WARUNKÓ W POWSZECHNIE STOSOW ANYCH DLA DANEGO TYP U
  UMÓW ,
  e) INNYCH INFORMACJI DO TYCZĄCYCH TYCH TRANS AKCJI , JEŻELI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA SYTUA CJI
  MAJĄTKOWEJ , FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEG O EMITENTA ,
  f) WSZELKICH ZMIAN TRAN SAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI , OPISANYCH W OSTATNIM SPRAWOZDANIU
  ROCZNYM , KTÓRE MOGŁY MIEĆ IST OTNY WPŁYW NA SYTUAC JĘ MAJĄTKOWĄ , FINANSOWĄ I WYNIK FI NANSOWY
  EMITENTA
  Spółka dominująca i podmioty grupy kapitałowej „efekt” ni e zawierały z podmiotami powiązanymi
  transakcji , których warunki odbiegałyby od warunków rynkowych.
  16. W PRZYPADKU INSTRUMENT ÓW FINANSOWYCH WYCEN IANYCH W WARTOŚCI GO DZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE
  SPOSOBU (METODY ) JEJ USTALENIA
  Nie występują.


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  7

  17. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJ I AKTYWÓW FINANSOWYC H W WYNIKU ZMIANY CE LU LUB
  WYKORZYSTANIA TYCH A KTYWÓW
  W prezentowanym okresie grupa kapitałowa „e fekt” nie dokonywała zmian w kla syfikacji aktywów
  finansowych.
  18. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI , WY KUPU I SPŁATY NIE UD ZIAŁOWYCH I KAPITAŁO WYCH PAPIERÓW
  WARTOŚCIOWYCH
  Korporacja nie emitowała, nie wykupywała ani też nie spłacała nie udziałowych i kapitałowych
  papierów wartościowych.
  19. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACANEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ ) DYWIDENDY , ŁĄCZN IE
  I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ Z PODZIA ŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie w dniu 21.06.201 8r.
  podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 201 7r (raport nr 8 /201 8 i raport 9/201 8). Łączna
  kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy to 1.694.775,00 zł. Dywidend a na jedną akcję zwykłą
  wynosi 1 ,00 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną 1,20 zł (brutto). Dzień ustalenia
  prawa do dywidendy to 14 września 201 8 roku, a wypłata dywidendy będzie miała miejsce w dniu 3
  października 201 8 roku.
  20. W SKAZANIE ZDARZEŃ , KTÓRE WYSTĄPIŁY PO D NIU BILANSOWYM , NA KTÓRY SPORZĄDZONO NINIEJSZE
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE , NIEUJĘTYCH W TYM SPR AWOZDANIU , A MOGĄCYCH W ZNACZ ĄCY
  SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PR ZYSZŁE WYNIKI EMITEN TA
  Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe nie wystąpiły inne zdarzenia nieujęte w tym
  sprawozdaniu, mogące wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
  21. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WAR UNK OWYCH LUB AKTYWÓW WA RUNKOWYCH , KTÓRE NASTĄPIŁY
  OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBRO TOWEGO
  Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe , z tytułu udzielonych przez
  Korporację Gospodarczą „efekt” S.A. na rzecz PKO BP SA zabezpi eczeń spłaty zobowiązań przez
  jednostki zależne, będące 100 % własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki
  kredytami. Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty
  zadłużenia.
  Zobowiązania warunkowe Stan na
  30.06.201 8
  Stan na
  30.06.201 7
  Zmiana
  Poręczenie za
  EFEKT -HOTELE S.A.
  (limit kredyt. w r -ku bieżącym)
  373 417 -44
  Poręczenie za
  " LIDER HOTEL" sp. z o.o.
  (limit kredyt. w r -ku bieżącym)
  376 440 -64
  Poręczenie za
  " LIDER HOTEL" sp. z o.o.
  42.396 44.986 -2.590


  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej "efekt" SA za I półrocze 201 8 PSr /20 18


  8

  (kredyt inwestycyjny)
  Ogółem 43.145 45.843 -2.698
  Zabezpieczenia spłaty kredytów mają charakter prawno -rzeczowy (są to głównie hipoteki na
  nieruchomościach własnych K orporacji i jednostek zależnych (kredytobiorców), zastaw na udziałach
  Korporacji w tych jednostkach., poręczenie,)
  Ponieważ jednostki zależne wywiązują się z długu w terminach i kwotach określonych w umowach
  kredytowych, nie zachodzi (w dającej się przewidzieć przyszłości) prawdopodobieństwo realizacji
  przez Korporację obowiązków wynikających z w/w poręczeń.

  22. INNE INFORMACJE MOGĄC E W ISTOTNY SPOSÓB W PŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTU ACJI MAJĄTKOWEJ , FINANSOWEJ I WYNIKU
  FINANSOWEGO EMITENTA
  Nie odnotowano innych niż zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu zdarzeń, które mogłyby
  istotnie wpłynąć na ocenę syt uacji mają tkowej, finansowej i w yniku finansowego .

  Kraków, dnia 29 sierpnia 201 8r.

  Podpisy Członków Zarządu

  Olga Lipińska -Długosz Jadwiga Chachlowska Jan Okoński
  Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  OŚWIADCZENIE
  Zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
  do skonsolidowanego raportu półrocznego PSr
  za I półrocze 20 18 rok u  Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A., reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jana
  Okońskiego , Wiceprezesa Zarz ądu Jadwigę Chachlowską oraz Członka Zarządu Olgę Lipińską -
  Długosz, zgodnie z § 69 ust. 1 pkt 4 ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20 18
  roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.20 18.757 )
  oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane i jednostkowe
  pół roczne sprawozdanie finansowe i da ne porównywalne sporządzone zostały zgodnie
  z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
  jasny sytuację majątkową i finansową spółki „efekt” S.A. i grupy kapitałowej Korporacji
  Gospodarczej „efekt” oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. i z działalności grupy kapitałowej „efekt” zawiera
  prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i jej grupy kapitałowej , w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  Kraków, 26 września 20 18 r.


  Podpisy Członków Zarządu


  Olga Lipińska -Długosz Jadwiga Chachlowska Jan Okoński

  Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota
  Stan
  na
  30.06.2018
  I półrocze
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  I półrocze
  Aktywa
  A. A k t y w a t r w a ł e 97 186 98 098 95 640
  I. Wartości niematerialne i prawne 1 646 648 646
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 2 94 985 95 873 93 039
  IV. Należności długoterminowe
  V. Inwestycje długoterminowe 3 296 386 476
  1. Nieruchomości
  2. W artości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 296 386 476
  a) w jednostkach zależnych, współzależnych
  niewycenianych metodą konsolidacji pełnej
  lub metodą proporcjonalną
  b) w jednostkach zależnych, współzależnych
  i stowarzyszonych wycenianych metodą
  praw własności
  c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  d) w pozostałych jednostkach 296 386 476
  - udziały lub akcje 221 221 221
  - udzielone pożyczki 75 165 255
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 1 259 1 191 1 479
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 1 259 1 191 1 479
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. A k t y w a o b r o t o w e 15 419 12 738 15 502
  I. Zapasy 5 118 137 157
  II. Należności krótkoterminowe 6 2 432 1 571 2 168
  1. Należności od jednostek powiązanych
  3. Należności od pozostałych jednostek 2 432 1 571 2 168
  III. Inwestycje krótkoterminowe 7 12 370 10 911 12 588
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 370 10 911 12 588
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach 60 60 53
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 310 10 851 12 535
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 499 119 589
  C. N a l e ż n e w p ł a t y
  n a k a p i t a ł p o d s t a w o w y
  D. U d z i a ł y ( akcje ) w ł a s n e
  A k t y w a r a z e m 112 605 110 836 111 142
  PSr
  2018
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" SA


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota
  Stan
  na
  30.06.2018
  I półrocze
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  I półrocze
  PSr
  2018
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ "EFEKT" SA
  Pasywa
  A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y 41 115 40 909 34 762
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9 1 665 1 665 1 665
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 18 745 18 745 18 745
  - nadwyżka wartości sprzedaży / emisyjnej
  nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 11 9 007 9 007 9 007
  - z tytułu aktualizacji godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12 30 080 27 564 27 564
  - tworzone zgodnie z umową / statutem spółki
  V. Różnice kursowe z przeliczenia
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 20 760 - 24 827 - 24 827
  VII. Zysk (strata) netto 2 378 8 755 2 608
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  B. K a p i t a ł y m n i e j s z o ś c i
  C. U j e m n a w a r t o ś ć f i r m y
  j e d n o s t e k p o d p o r z ą d k o w a n y c h
  D. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y
  n a z o b o w i ą z a n i a 71 490 69 927 76 380
  I. Rezerwy na zobowiązania 13 3 841 3 900 3 833
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 3 541 3 600 3 533
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  3. Pozostałe rezerwy 300 300 300
  - długoterminowe 300 300 300
  - krótkoterminowe
  II. Zobowiązania długoterminowe 14 52 739 54 708 58 208
  1. W obec jednostek powiązanych
  2. W obec pozostałych jednostek 52 739 54 708 58 208
  a) kredyty i pożyczki 52 739 54 708 58 208
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 14 888 11 319 14 311
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14 261 10 997 13 725
  3. Fundusze specjalne 627 322 586
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 16 22 28
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 28
  P a s y w a r a z e m 112 605 110 836 111 142
  Wartość księgowa 41 115 40 909 34 762
  Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 24,69 24,57 20,88


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  POZYCJE POZABILANSOWE
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych
  1.2. Od pozostałych jednostek
  2. Zobowiązania warunkowe 43 145 44 821 45 843
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek 43 145 44 821 45 843
  - udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki
  powiązane 43 145 44 821 45 843
  3. Inne
  Pozycje pozabilansowe, razem 43 145 44 821 45 843
  Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych
  przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością
  Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami.
  Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia.
  PSr
  2018


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota
  I
  półrocze
  2018
  I
  półrocze
  2017
  A. Przychody netto
  ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym 21 638 20 133
  - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą
  konsolidacji pełnej
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 18 580 17 066
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 3 058 3 067
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów
  i materiałów, w tym 10 440 9 849
  - jednostkom powiązanym
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 9 941 9 118
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 499 731
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) 11 198 10 284
  D. Koszty sprzedaży 20 1 082 1 202
  E. Koszty ogólnego zarządu 20 5 587 5 424
  F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) 4 529 3 658
  G. Pozostałe przychody operacyjne 79 45
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28 1
  II. Dotacje
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14 7
  IV. Inne przychody operacyjne 21 37 37
  H. Pozostałe koszty operacyjne 40 28
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 22 40 28
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) 4 568 3 675
  J. Przychody finansowe 57 933
  I. Dywidendy i udziały w zyskach
  II. Odsetki, w tym: 23A 57 65
  - od jednostek powiązanych
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V. Inne (różnice kursowe) 23B 868
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  (Skonsolidowany rachunek zysków i strat)
  PSr
  2018


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota
  I
  półrocze
  2018
  I
  półrocze
  2017
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  (Skonsolidowany rachunek zysków i strat)
  PSr
  2018
  K. Koszty finansowe 1 732 1 206
  I. Odsetki, w tym 24A 1 054 1 206
  - dla jednostek powiązanych
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  IV. Inne (różnice kursowe) 24B 678
  L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów
  jednostek podporządkowanych
  M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K + L) 2 893 3 402
  N. Odpis wartości firmy
  O. Odpis ujemnej wartości firmy
  P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  R. Zysk (strata) brutto (M - N + O + P) 2 893 3 402
  S. Podatek dochodowy w tym: 515 794
  część bieżąca 25A 642 474
  część odroczona 25B - 127 320
  T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty)
  U. Zyski (straty) mniejszości
  W. Zysk (strata) netto (R - S - T + U) 26 2 378 2 608
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 525 8 456
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 694 775
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 27 5,03 4,99


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  I półrocze 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.06.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  I półrocze 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.06.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40 909 36 795 36 795
  - korekty błędów
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach błędów 40 909 36 795 36 795
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na początek okresu 1 665 1 665 1 665
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na koniec okresu 1 665 1 665 1 665
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy
  na początek okresu 18 745 18 745 18 745
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego
  na koniec okresu 18 745 18 745 18 745
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na początek okresu 9 007 9 007 9 007
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na koniec okresu 9 007 9 007 9 007
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na początek okresu 27 564 24 209 24 209
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 2 516 3 355 3 355
  a) zwiększenie (z tytułu) 2 516 3 355 3 355
  - odpis z zysku do podziału 2 516 3 355 3 355
  b) zmniejszenie
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na koniec okresu 30 080 27 564 27 564
  PSr
  2018
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  I półrocze 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.06.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  I półrocze 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.06.2017
  PSr
  2018
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
  5. Różnice kursowe z przeliczenia
  6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 16 072 - 16 831 - 25 410
  6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 755 8 579
  - korekty błędów
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu,
  po korektach 8 755 8 579
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 755 8 579
  6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 24 827 25 410 25 410
  - korekty błędów
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach 24 827 25 410 25 410
  a) zwiększenie (z tytułu) 2 642 2 642
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  - korekta błędu podstawowego 2011r 1 313 1 313
  - korekta błędu podstawowego 2013r 1 329 1 329
  b) zmniejszenie 4 067 3 225 3 225
  - pokrycie straty z lat ubiegłych 4 067 3 225 3 225
  6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 20 760 24 827 24 827
  6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 20 760 - 24 827 - 24 827
  7. Wynik netto 2 378 8 755 2 608
  a) zysk netto 2 378 8 755 2 608
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41 115 40 909 34 762
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 115 40 909 34 762


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  (metoda pośrednia) I
  półrocze
  2018
  I
  półrocze
  2017
  A. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 2 378 2 608
  II. Korekty razem 3 575 3 213
  1. Zyski (straty) mniejszości
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach
  wycenianych metodą praw własności
  3. Amortyzacja 1 921 1 855
  4. Odpisy wartości firmy
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy
  6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 667 - 917
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 993 1 134
  8. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - 28 - 1
  9. Zmiana stanu rezerw - 59 - 25
  10. Zmiana stanu zapasów 18 18
  11. Zmiana stanu należności - 862 - 536
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 351 1 678
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 426 7
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej (I +/- II) 5 953 5 821
  B. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 168 73
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 29
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym 139 73
  a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
  b) w pozostałych jednostkach 139 73
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 90 15
  - odsetki 49 58
  II. Wydatki 896 552
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 881 552
  2. Inne wydatki inwestycyjne 15
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (I - II) - 728 - 479
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  PSr
  2018


  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  (metoda pośrednia) I
  półrocze
  2018
  I
  półrocze
  2017
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  PSr
  2018
  C. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności finansowej
  I. Wpływy 393
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
  i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki 393
  II. Wydatki 6 530
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki
  z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 799 2 515
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki 1 055 1 373
  9. Inne
  (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego II instancji) 2 642
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (I - II) - 3 854 - 6 137
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 371 - 795
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 1 459 - 828
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 88 - 33
  F. Środki pieniężne na początek okresu 10 851 13 363
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 12 310 12 535
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 144 118


  Nota 1A
  Wartości niematerialne i prawne półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych
  b) wartość firmy 637 637 637
  c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości,
  w tym: 9 11 9
  - oprogramowanie komputerowe 9 11 9
  Wartości niematerialne i prawne, razem 646 648 646
  PSr
  2018
  Noty objaśniające
  do skonsolidowanego bilansu / sprawozdania z sytuacji finansowej
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018


  NOTA 1B
  a b d e
  - oprogramowanie
  komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
  na początek okresu 1 508 602 598 2 207
  b) zwiększenia (z tytułu) 2 2 2
  - zakup 2 2 2
  c) zmniejszenia (z tytułu)
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
  na koniec okresu 1 508 604 600 2 209
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
  na początek okresu 871 591 587 1 559
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 4 4 4
  - odpisy planowe 4 4 4
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
  na koniec okresu 871 595 591 1 563
  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
  na koniec okresu 637 9 9 646
  PSr
  2018
  Zmiana wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)
  c
  koszty
  zakończonych
  prac
  rozwojowych
  wartość
  firmy
  nabyte koncesje, patenty,
  licencje i podobne wartości inne wartości
  niematerialne
  i prawne
  zaliczki
  na wartości
  niematerialne
  i prawne
  Wartości
  niematerialne
  i prawne
  razem
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018


  Nota 1 C
  Wartości niematerialne i prawne
  - struktura własnościowa
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) własne 646 648 649
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
  lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
  Wartości niematerialne i prawne, razem 646 648 649
  Nota 2A
  Rzeczowe aktywa trwałe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) środki trwałe, w tym: 93 855 95 721 92 505
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 15 946 15 946 12 611
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 76 471 78 034 78 619
  - urządzenia techniczne i maszyny 820 968 992
  - środki transportu 361 401 4
  - inne środki trwałe 257 372 279
  b) środki trwałe w budowie 1 115 152 534
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 15
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 94 985 95 873 93 039
  Obciążenia majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym:
  hipoteki zwykłe i kaucyjne do łącznej kwoty 44 611 tys. PLN ustanowione
  na nieruchomościach wydzielonych w związku z zaciągniętymi przez KG "efekt" S.A.
  kredytami bankowymi i udzielonymi poręczeniami za spółki zależne.
  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018


  Nota 2B
  - grunty
  (w tym prawo
  wieczystego
  użytkowania
  gruntu)
  - budynki,
  lokale i obiekty
  inżynierii lądowej
  i wodnej
  urządzenia
  techniczne
  i maszyny
  środki
  transportu
  inne
  środki
  trwałe
  Środki
  trwałe
  razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 16 006 112 527 6 176 872 5 063 140 644
  b) zwiększenia (z tytułu) 1 47 48
  - zakup 1 47 48
  - przejęcie z inwestycji
  c) zmniejszenia (z tytułu) 8 273 281
  - sprzedaż 4 273 277
  - likwidacja 4 4
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 16 006 112 528 6 215 599 5 063 140 411
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 60 34 493 5 208 470 4 692 44 923
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 564 187 - 232 114 1 633
  - odpisy planowe 1 564 195 42 114 1 915
  - zmniejszenia z tytułu sprzedaży 4 274 278
  - zmniejszenia z tytułu likwidacji 4 4
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 60 36 057 5 395 455 4 806 46 556
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 15 946 76 471 820 361 257 93 855
  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)


  Nota 2C
  Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) własne 90 358 92 223 92 343
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
  lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 3 497 3 498 162
  - umowy dzierżawy wieczystej 3 497 3 498 162
  Środki trwałe bilansowe, razem 93 855 95 721 92 505
  Nota 2D
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
  lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 165 165 165
  - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 165 165 165
  Środki trwałe pozabilansowe, razem 165 165 165
  Nota 3A
  Długoterminowe aktywa finansowe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w jednostkach zależnych I współzależnych
  niepodlegających konsolidacji
  b) w jednostkach zależnych, współzależnych
  i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
  c) w pozostałych jednostkach 296 386 476
  - udziały lub akcje 221 221 221
  - udzielone pożyczki 75 165 255
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 296 386 476
  Nota 3B
  Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych
  (wg grup rodzajowych)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) stan na początek okresu 386 506 506
  - udzielone pożyczki 165 285 285
  - udziały w pozostałych jednostkach 221 221 221
  b) zwiększenia
  c) zmniejszenia (z tytułu) 90 120 30
  - przekwalifikowanie pożyczki długoterminowej
  na krótkoterminową - zgodnie z umową 22 15
  - spłata części pożyczki przez INW EST Sp. z o.o. 90 98 15
  d) stan na koniec okresu 296 386 476
  - pożyczki udzielone 75 165 255
  - udziały w pozostałych jednostkach 221 221 221
  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018


  a b c d f g h i
  - kapitał
  zakładowy
  1 Małopolska Giełda Towarowa SA Kraków
  prowadzenie zorganizowanego rynku hurtowegoi koordynowanie funkcjonowania giełdy,świadczenie usług na rzecz podmiotówprowadzących działalność na giełdzie
  45 101 4,76% 4,76% - -
  2 Gdańska Giełda Towarowa SA Gdańsk organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdyoraz świadczenie usług na rzecz podmiotówprowadzących działalność na giełdzie 15 540 1,85% 1,85% - -
  3 Warszawska Giełda Towarowa SA W arszawa organizowanie obrotu towarowego prod. rolno-spoż.ze szczeg. uwzg. zbóż i pasz oraz innych towarów, z zastosowaniem transakcji terminowych 100 4 910 2,03% 2,03% - -
  4 Opolska Giełda Rolno-Towarowa SA Opole
  prowadzenie giełdy towarowej ze szczególnymuwzględnieniem prod. rolno-spożywczycha także ogrodniczych, udostępnianie lokalidla działalności maklerskiej i składów giełdowych
  30 300 10,00% 10,00% - -
  5 Gildia Poznańska "GP" SA Poznań
  organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdytowarowej, świadczenie usług na rzecz podmiotówprowadzących działalność na giełdzie, pozyskiwanie,przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczącychobrotu towarowego w kraju i za granicą,wykonywanie analiz rynkowych
  10 3 753 0,13% 0,13% - -
  6 Przeds. Energetyki Cieplnej
  sp. z o.o.
  UstrzykiDolne 1 mniej
  niż 5 %
  mniej
  niż 5 % - -
  201
  %
  posiadanego
  kapitału
  zakładowego
  Udział
  w ogólnej
  liczbie głosów
  na Walnym
  Zgromadzeniu
  Nieopłacona
  przez
  emitenta
  wartość
  akcji
  (udziałów)
  Otrzymane
  lub należne
  dywidendy
  za ostatni
  rok obrotowy
  Wartość bilansowa akcji (udziałów) razem
  L.p.
  Nazwa (firma) jednostki,
  ze wskazaniem
  formy prawnej
  Siedziba Przedmiot przedsiębiorstwa
  Wartość
  bilansowa
  akcji
  /
  udziałów
  Kapitał własny
  jednostki, w tym:
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  NOTA 3C
  AKCJE / UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKATY)
  e


  Nota 3D
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
  aktywa finansowe (struktura walutowa)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 296 386 476
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
  aktywa finansowe razem 296 386 476
  Nota 3E
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe
  aktywa finansowe (wg zbywalności)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach
  (wartość bilansowa)
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
  pozagiełdowych (wartość bilansowa)
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku
  regulowanym (wartość bilansowa) 201 201 201
  a) akcje (wartość bilansowa): 201 201 201
  - wartość według cen nabycia 201 201 201
  b) obligacje (wartość bilansowa):
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 20 20 20
  a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
  b) obligacje (wartość bilansowa):
  c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 20 20 20
  - wartość według cen nabycia 20 20 20
  W artość według cen nabycia, razem 221 221 221
  W artość na początek okresu, razem 221 221 221
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
  Wartość bilansowa, razem 221 221 221
  Nota 3F
  Udzielone pożyczki długoterminowe
  (struktura walutowa)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 75 165 255
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
  Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 75 165 255
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 4A
  Zmiana stanu aktywów
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 191 1 824 1 824
  a) odniesionych na wynik finansowy 1 191 1 824 1 824
  2. Zwiększenia 1 216 1 182 1 341
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
  z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 216 1 182 1 341
  - brak zapłaty składek ZUS 64 103 63
  - brak zapłaty wynagrodzeń 45 37 37
  - wycena kredytu 1 068 983 1 240
  - przecen 2
  - niezapłacone odsetki 30 33
  - różnic kursowych 9 9
  - wyceny środków pieniężnych 10 1
  - rozrachunki z pracownikami 1
  - koszty zakupu towarów i materiałów 4
  3. Zmniejszenia 1 148 1 815 1 686
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku
  z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 148 1 815 1 686
  - wypłata wynagrodzeń 37 32 32
  - przecen 5 1
  - wycena kredytu 983 1 480 1 480
  - zapłacone odsetki 3 34
  - koszty zakupu towarów i materiałów i usług 4 151 59
  - wycena zobowiązań 33 1
  - odsetki bilansowe 33 2
  - wyceny środków pieniężnych 10
  - wypłacone ryczałty 1 1
  - róznice kursowe 9 10 10
  - rozrachunki z pracownikami 2
  - zapłaty składek ZUS 71 99 66
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  na koniec okresu, razem, w tym: 1 259 1 191 1 479
  a) odniesionych na wynik finansowy 1 259 1 191 1 479


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Zmiana stanu aktywów odroczonego podatku dochodowego spowodowana przez:
  I. Zwiększenia z tytułu:
  1. Niewypłacenia wynagrodzeń
  wzrost zobowiązań krótkoterminowych
  2. Niezapłacenia składek ZUS
  wzrost zobowiązań krótkoterminowych
  3. Dokonanie wyceny kredytu
  wzrost zobowiązań krótkoterminowych
  4. W yceny zobowiązań
  wzrost zobowiązań krótkoterminowych
  5. Odsetki niezapłacone
  wzrost zobowiązań krótkoterminowych
  6. Różnice kursowe
  wzrost inwestycji krótkoterminowych
  II. Zmniejszenia z tytułu:
  1. W ypłaty wynagrodzeń
  zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych
  2. Zapłaty składek ZUS od poborów
  zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych
  3. Odsetki od zobowiązań
  zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych
  4. W yceny zobowiązań walutowych
  zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych
  5. W ycena zobowiązań i zaliczek
  zmniejszenie zobowiązań walutowych
  6. W ycena bilansowa kredytu
  zmniejszenie zobowiązań
  7. Różnice kursowe zapłacone od kredytu
  zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych
  8. W yceny środków pieniężnych
  zmniejszenie krótkoterminowych aktywów finansowych
  9. Zapłacone zobowiązania
  zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych
  10. W ypłaconych ryczałtów samochodowych

  19 092,00 zł
  6 405,27 zł
  1 334,00 zł
  121,00 zł
  5 174 746,00 zł
  41 463,00 zł
  62 046,00 zł
  174 305,00 zł
  234 602,00 zł
  336 632,45 zł
  5 624 003,00 zł
  605,00 zł
  156 467,00 zł
  47 003,00 zł
  192 477,00 zł
  370 622,92 zł


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 5
  Zapasy półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) materiały 16 18 19
  b) półprodukty i produkty w toku
  c) produkty gotowe
  d) towary 102 119 138
  e) zaliczki na dostawy
  Zapasy, razem 118 137 157


  Nota 6A
  Należności krótkoterminowe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) od jednostek powiązanych
  b) należności od pozostałych jednostek 2 432 1 571 2 168
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 222 1 244 1 929
  - do 12 miesięcy 2 222 1 244 1 929
  - powyżej 12 miesięcy
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych oraz innych świadczeń 105 239 95
  - dochodzone na drodze sądowej
  - inne 105 88 144
  Należności krótkoterminowe netto, razem 2 432 1 571 2 168
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 313 328 417
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 745 1 899 2 585
  Nota 6B
  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
  krótkoterminowych
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  Stan na początek okresu 328 424 424
  a) zwiększenia (z tytułu) 21
  - utworzone odpisy aktualizujące należności 21
  b) zmniejszenia (z tytułu) 15 117 7
  - spłata zadłużenia 14 23 7
  - rozwiązanie odpisu 1 94
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności
  krótkoterminowych na koniec okresu 313 328 417
  Nota 6C
  Należności krótkoterminowe brutto
  - struktura walutowa
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 4 272 1 736 2 297
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 519 163 288
  b1. tys. EUR 120 39 68
  tys. zł 519 163 288
  Należności krótkoterminowe, razem 4 791 1 899 2 585
  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018


  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota 6D
  Należności z tytułu dostaw robót i usług
  o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) do 1 miesiąca 1 191 628 1 152
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
  e) powyżej 1 roku
  f) należności przeterminowane 1 343 944 1 193
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 2 534 1 572 2 345
  g) odpisy aktualizujące wartość należności
  z tytułu dostaw i usług 312 327 416
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 2 222 1 245 1 929
  Nota 6E
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
  z podziałem na należności niespłacone w okresie
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) do 1 miesiąca 694 365 528
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 69 118 94
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 57 46 43
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 104 24 91
  e) powyżej 1 roku 419 391 437
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane,
  razem (brutto) 1 343 944 1 193
  f) odpisy aktualizujące wartość należności
  z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 312 327 416
  Należności z tytułu dostaw robót i usług, razem (netto) 1 031 617 777
  Nota 6F
  Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedaży jest 1 miesiąc
  Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług wynoszą 1.343 tys. zł,
  w tym dokonane odpisy aktualizujące 312 tys. zł.


  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota 7A
  Krótkoterminowe aktywa finansowe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w jednostkach zależnych
  b) w jednostkach współzależnych
  c) w jednostkach stowarzyszonych
  d) w znaczącym inwestorze
  e) w jednostce dominującej
  f) w pozostałych jednostkach 60 60 53
  - udzielone pożyczki 60 60 53
  g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 310 10 851 12 535
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 310 10 851 12 535
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 12 370 10 911 12 588
  Nota 7B
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa
  finansowe
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 12 310 10 851 12 535
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa
  finansowe razem 12 310 10 851 12 535
  Nota 7C
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe
  (struktura walutowa)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 60 60 53
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 60 60 53
  Nota 7D
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  (struktura walutowa)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 10 971 7 807 11 373
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 339 3 044 1 162
  b1. jednostka/waluta EURO/PLN 1 337 2 935 1 159
  EURO 313 703 273
  b2. jednostka/waluta USD/PLN 2
  USD 1
  b3. jednostka/waluta CHF/PLN 109 3
  CHF 31 1
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 12 310 10 851 12 535


  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota 8A
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 499 119 589
  - ulga na złe długi 9 64 100
  - ubezpieczenia majątkowe , dzierżawa wieczysta 49 41 24
  - prenumerata czasopism fachowych 4 3 2
  - opłaty marketingowe i licencyjne 8
  - opłata roczna za wywóz śmieci 28
  - opłaty z tytułu odtwarzania utworów oraz opłaty RTV 54 48
  - opłata telekomunikacyjna 2 1 3
  - podatek od nieruchomości 283 278
  - opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 27
  - abonament programu lex 3 4
  - opłata za wywóz śmieci 28
  - odpis na ZFŚS 56 56
  - VAT do odliczenia w terminie późniejszym 7 6
  - opłata za notowanie akcji i składki członkowskie 7 9
  - inne 1 2
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 499 119 589
  Nota 8B
  W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów


  Nota 9
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
  Seria/
  emisja Rodzaj akcji Rodzaj
  uprzywilejowania
  Liczba
  akcji
  Wartość
  serii/emisji
  wg wartości
  nominalnej
  Sposób
  pokrycia
  kapitału
  Data
  rejestracji
  Prawo
  do dywidendy
  (od daty)
  AA imienne dywidenda większa o 20%,
  1 akcja = 5 głosów na W ZA 148 125 148 125,00 aport,
  gotówka 6-12-1989 1-01-1990
  AA imienne nieuprzywilejowane 1 351 1 351,00 gotówka 6-12-1989 1-01-1990
  AA na
  okaziciela nieuprzywilejowane 392 599 392 599,00 gotówka 6-12-1989 1-01-1990
  BB na
  okaziciela nieuprzywilejowane 207 925 207 925,00 gotówka 18-02-1993 1-01-1993
  CC na
  okaziciela nieuprzywilejowane 375 000 375 000,00 gotówka 31-05-1994 1-01-1994
  DD na
  okaziciela nieuprzywilejowane 529 713 529 713,00
  majątek
  przejętej
  Spółki
  30-08-2000 1-01-1999
  DD imienne nieuprzywilejowane 10 437 10 437,00
  majątek
  przejętej
  Spółki
  30-08-2000 1-01-1999
  Liczba akcji razem 1 665 150
  Kapitał zakładowy razem 1 665 150,00
  wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  W artość nominalna jednej akcji = 1,00zł


  Nota 10
  Kapitał zapasowy półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 17 251 17 251 17 251
  b) utworzony ustawowo 555 555 555
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową,
  ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 3 843 3 843 3 843
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
  e) inny (wg rodzaju) - 2 904 - 2 904 - 2 904
  - korekty konsolidacyjne - 2 904 - 2 904 - 2 904
  Kapitał zapasowy, razem 18 745 18 745 18 745
  Nota 11
  Kapitał z aktualizacji wyceny półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 865 865 865
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych
  c) z tytułu podatku odroczonego
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
  e) inny (wg rodzaju) 8 142 8 142 8 142
  - aktualizacja wyceny podmiotów zależnych 8 142 8 142 8 142
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 9 007 9 007 9 007
  Nota 12
  Pozostałe kapitały rezerwowe wg celu przeznaczenia półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  Kapitały rezerwowe 30 080 27 564 27 564
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 30 080 27 564 27 564
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 13A
  Zmiana stanu rezerwy
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego na początek okresu, w tym: 3 600 3 558 3 558
  a) odniesionej na wynik finansowy 85 43 43
  - należne odsetki 18 18 18
  - bilansowe różnice kursowe 6 6
  - usługi wykonane w następnym miesiącu 67 19 19
  b) odniesionej na kapitał własny 3 515 3 515 3 515
  - aktualizacja wyceny 3 515 3 515 3 515
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
  2. Zwiększenia 8 68 1
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
  różnic przejściowych (z tytułu) 8 68 1
  - bilansowe różnice kursowe 8 1
  - usługa wykonanan w następnym miesiącu 68
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
  w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
  3. Zmniejszenia 67 26 26
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich
  różnic przejściowych (z tytułu) 67 26 26
  - różnice kursowe 6 7
  - usługi wykonane w następnym miesiącu 67 20 19
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi (z tytułu)
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
  w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  na koniec okresu, razem 3 541 3 600 3 533
  a) odniesionej na wynik finansowy 26 85 18
  - należne odsetki 18 18 18
  - bilansowe różnice kursowe 8
  - usługi wykonane w następnym miesiącu 67
  b) odniesionej na kapitał własny 3 515 3 515 3 515
  - aktualizacja wyceny 3 515 3 515 3 515
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Data wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
  I. Zwiększenia z tytułu:
  I. Zmniejszenie z tytułu:
  1. Usługa hotelowa wykonanan w następnym miesiącu -356.171,00 zł
  2. W ycena zaliczek - 1.929,00 zł
  Nota 13B
  Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych
  (wg tytułów)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) stan na początek okresu 300 300 300
  b) zwiększenia
  c) wykorzystanie
  d) rozwiązanie
  e) stan na koniec okresu 300 300 300
  Nota 14A
  Zobowiązania długoterminowe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) wobec jednostek zależnych
  b) wobec jednostek współzależnych
  c) wobec jednostek stowarzyszonych
  d) wobec znaczącego inwestora
  e) wobec jednostki dominującej
  f) wobec pozostałych jednostek 52 739 54 708 58 208
  - kredyty i pożyczki 52 739 54 708 58 208
  Zobowiązania długoterminowe, razem 52 739 54 708 58 208
  Rezerwy na należności odsetkowe są rozwiązywane w miarę ich spłaty
  1. W ycena walut w kasie i na rachunkach w kwocie 26.746,00 zł
  2. W ycena należności walutowych w kwocie 19.196,00 zł


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 14B
  Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego
  okresie spłaty
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) powyżej 1 roku do 3 lat 19 079 18 999 18 064
  b) powyżej 3 do 5 lat 11 656 9 282 10 342
  c) powyżej 5 lat 22 004 26 427 29 802
  Zobowiązania długoterminowe, razem 52 739 54 708 58 208
  Nota 14C
  Zobowiązania długoterminowe
  (struktura walutowa)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 41 237 43 238 45 103
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 11 502 11 470 13 105
  b1. jednostka/waluta tys.CHF 3 089 3 226 3 389
  tys. zł 11 502 11 470 13 105
  Zobowiązania długoterminowe, razem 52 739 54 708 58 208


  PSr
  2018
  Nota 14D
  zł waluta zł waluta
  BGŻ S.A. Kraków 3 500 PLN 2 350 PLN
  zmienna stopa procentowa ustalona
  w oparciu o stopę referencyjną
  W IBOR 3M powiększona o marżę banku
  4.06.2020 hipoteka kaucyjna na nieruchomości,
  weksel in blanco
  6 505 793 CHF 3 061 543 CHF
  13 734 PLN 11 502 PLN
  PKO BP S.A. W arszawa 56 232 PLN 38 887 PLN W IBOR 1M + marża banku 31.12.2027 hipoteka łączna zwykła i kaucyjna
  na nieruchomościach
  Razem PLN 52 739 PLN
  Kredyt w wysokości 6.505.793 CHF (do spłaty 3.061.542,82CHF) stanowi po przeliczeniu 13.733.729,02 zł (do spłaty 11.502.022,79 zł)
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Nazwa (firma)
  jednostki
  ze wskazaniem
  formy prawnej
  Siedziba
  Kwota
  kredytu/pożyczki
  wg umowy
  Kwota
  kredytu/pożyczki
  pozostała
  do spłaty
  Warunki
  oprocentowania
  Termin
  spłaty Zabezpieczenia
  Bank PKO BP S.A. W arszawa
  stawka ustalona na bazie stawki LIBOR
  dla depozytów 1 - miesięcznych marża
  powiększona o marżę banku
  30.10.2028 hipoteka łączna umowna i kaucyjna
  na nieruchomościach


  Nota 15A
  Zobowiązania krótkoterminowe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) wobec jednostek zależnych
  b) wobec jednostek współzależnych
  c) wobec jednostek stowarzyszonych
  d) wobec znaczącego inwestora
  e) wobec jednostki dominującej
  f) wobec pozostałych jednostek 14 261 10 997 13 725
  - kredyty i pożyczki 6 479 6 564 5 926
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 056 1 614 2 411
  - do 12 miesięcy 2 056 1 614 2 411
  - powyżej 12 miesięcy
  - zaliczki otrzymane na dostawy 591 551 869
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 200 1 030 1 987
  - z tytułu wynagrodzeń 628 864 599
  - inne (wg tytułów) 2 307 374 1 933
  - pozostałe - kaucje i inne 101 82 83
  - rozrachunki z pracownikami - ubezpieczenia grupowe 276 217 262
  - zakup środków trwałych 178 12 1
  - rozrachunki z tytułu dywidend 1 720 35 1 564
  - pozostałe 32 28 23
  g) fundusze specjalne (wg tytułów) 627 322 586
  - ZFŚS 189 136 208
  - fundusz motywacyjny 438 186 378
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 14 888 11 319 14 311
  Nota 15B
  Zobowiązania krótkoterminowe
  (struktura walutowa)
  półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) w walucie polskiej 13 627 10 013 13 019
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 261 1 306 1 292
  b1. jednostka/waluta EURO 24 42 24
  b2. jednostka/waluta CHF 1 237 1 264 1 268
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 14 888 11 319 14 311
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018


  PSr
  2018
  Nota 15C
  zł waluta zł waluta
  BGŻ S.A. Kraków 3 500 PLN 600 PLN
  zmienna stopa procentowa ustalona
  w oparciu o stopę referencyjną
  WIBOR 3M powiększona o marżę
  banku
  4.06.2020 hipoteka kaucyjna na nieruchomości, weksel
  in blanco
  13 734 PLN 1 392 PLN
  6 506 CHF 355 CHF
  PKO BP S.A. Warszawa 2 100 PLN 35 PLN WIBOR 1M + 1,5% 31.07.2018 hipoteka zwykła i kaucyjna
  na nieruchomościach, weksel
  PKO BP S.A. Warszawa 1 400 PLN 46 PLN WIBOR 1M + 1,5% 31.10.2018 hipoteka łączna umowna i kaucyjna
  na nieruchomościach
  PKO BP S.A. Warszawa 500 PLN 374 PLN WIBOR 1M + 2,1% 21.12.2018 hipoteka łączna umowna i kaucyjna
  na nieruchomościach
  PKO BP SA Warszawa 56 232 PLN 3 656 PLN WIBOR 1M + marża banku 31.12.2027 hipoteka łączna zwykła i kaucyjna
  na nieruchomościach
  PKO BP S.A. Warszawa 500 PLN 376 PLN WIBOR 1M + 2,0% 21.12.2018 hipoteka łączna umowna kaucyjna
  na nieruchomościach, weksel
  Razem 6 479
  Kredyt w wysokości 6.505.793 CHF (do spłaty 355.365,80 CHF) stanowi po przeliczeniu 13.733.729,02 zł (do spłaty 1.391.692,65 zł)
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  Nazwa (firma)
  jednostki Siedziba
  Kwota
  kredytu/pożyczki
  wg umowy
  Kwota
  kredytu/pożyczki
  pozostała
  do spłaty
  Warunki
  oprocentowania
  Termin
  spłaty Zabezpieczenia
  PKO BP S.A. Warszawa LIBOR 1M + 1,6% 31.10.2028 hipoteka łączna umowna i kaucyjna
  na nieruchomościach


  Nota 16
  Inne rozliczenia międzyokresowe półrocze
  2018 2017 półrocze
  2017
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 22 28
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 22 28
  - sprzedaż bloczków dla Urzędu Miasta 22 28
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 22 28
  Nota 17
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję
  oraz rozwodnionej wartości księgowej
  W artość księgową na jedną akcję wyliczono jako iloraz kapitałów własnych
  (wartości księgowej netto) i ogólnej liczby wyemitowanych akcji (1.665.150 szt.).
  Spółka nie wyliczała rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję z uwagi
  na niewystępowanie zdarzeń uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  Nota 18A
  Przychody netto ze sprzedaży produktów
  (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)
  półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  - wynajem miejsc do handlu 8 905 8 130
  - wynajem powierzchni użytkowych 947 846
  - sprzedaż mediów energetycznych 709 602
  - sprzedaż usług noclegowych 7 792 7 270
  - usługi parkingowe 127 136
  - pozostałe usługi 100 82
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 18 580 17 066
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  Nota 18B
  Przychody netto ze sprzedaży produktów
  (struktura terytorialna)
  półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) kraj 18 580 17 066
  b) eksport
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 18 580 17 066
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  Nota 19A
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)
  półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  - sprzedaż towarów handlowych (hurt i detal) 3 058 3 067
  - sprzedaż materiałów
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 3 058 3 067
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  Nota 19B
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  (struktura terytorialna)
  półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) kraj 3 058 3 067
  b) eksport
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 3 058 3 067
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  PSr
  2018
  Noty objaśniające
  do skonsolidowanego rachunku zysków i strat / sprawozdania z całkowitych dochodów


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 20
  Koszty według rodzaju półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) amortyzacja 1 921 1 855
  b) zużycie materiałów i energii 2 737 2 736
  c) usługi obce 2 325 1 970
  d) podatki i opłaty 839 802
  e) wynagrodzenia 7 475 6 961
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 086 1 039
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 530 609
  - podróże służbowe, koszty reklamy, ubezpieczenia 530 609
  Koszty według rodzaju, razem 16 913 15 972
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
  Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  (wielkość ujemna)
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) - 1 082 - 1 202
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) - 5 587 - 5 424
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 244 9 346
  W yłączenia konsolidacyjne - 303 - 228
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 941 9 118
  Nota 21
  Inne przychody operacyjne półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) rozwiązane rezerwy
  - spłaty należności
  b) pozostałe, w tym: 37 37
  - otrzymane odszkodowania 7 8
  - zwrot kosztów postępowania sądowego 2 4
  - sprzedaż surowców wtórnych 16 22
  - rozliczenia inwentaryzacyjne 12 3
  - zapłata należności
  Inne przychody operacyjne, razem 37 37


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 22
  Inne koszty operacyjne półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) utworzone rezerwy
  b) pozostałe, w tym: 40 28
  - szkody zdarzeń losowych 29
  - darowizny 2
  - opłaty sądowe 4 27
  - rozliczenia inwentaryzacyjne 3 1
  - zwrot należności 2
  Inne koszty operacyjne, razem 40 28
  Nota 23A
  Przychody finansowe z tytułu odsetek półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) z tytułu udzielonych pożyczek
  b) pozostałe odsetki 57 65
  - od pozostałych jednostek 57 65
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 57 65
  Nota 23B
  Inne przychody finansowe półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) dodatnie różnice kursowe 868
  - zrealizowane
  - niezrealizowane 868
  b) rozwiązanie rezerwy
  c) pozostałe
  Inne przychody finansowe, razem 868


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 24A
  Koszty finansowe z tytułu odsetek półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) od kredytów i pożyczek 1 044 1 192
  - dla innych jednostek 1 044 1 192
  b) pozostałe odsetki 10 14
  - dla innych jednostek 10 14
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 054 1 206
  Nota 24B
  Inne koszty finansowe półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 678
  - zrealizowane 297
  - niezrealizowane 381
  b) utworzone rezerwy
  c) pozostałe
  Inne koszty finansowe, razem 678


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 25A
  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 2 893 3 402
  2. Korekty konsolidacyjne
  3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto
  a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 652 - 1 546
  - wycena bilansowa walut i należności
  - amortyzacja 5
  - amortyzacja środków trwałych
  nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu 8 8
  - odpisy amortyzacyjne z aktualizacji - 15
  - różnice kursowe 341 - 1 287
  - koszty opłat bankowych - 12
  - PFRON 50 45
  - odsetki otrzymane / należne - 11 - 179
  - darowizny
  - VAT NKUP
  - reprezentacja 15 16
  - składki ZUS do zapłaty w przyszłych miesiącach 262 257
  - składki ZUS zapłacone za ubiegły rok - 296 - 276
  - wynagrodzenia wypłacone za ubiegły rok - 193 - 155
  - wynagrodzenia do wypłaty w przyszłych miesiącach 235 198
  - wypłacone ryczałty samochodowe za ubiegły rok - 6 - 6
  - zapłata faktur kosztowych - 194
  - sprzedaż usług hotelowych 134 29
  - usługi wykonane w póżniejszym okresie 140
  - inne - 5 - 2
  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 545 1 856
  5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 644 474
  6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia,
  odliczenia i obniżki podatku 31
  7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany)
  w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 642 474
  - wykazany w rachunku zysków i strat 642 474
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy
  lub ujemną wartość firmy


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 25B
  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY,
  WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  - zmniejszenie (zwiększenie)
  z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych - 127 320
  Podatek dochodowy odroczony, razem - 127 320
  Nota 25C
  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  - ujętego w kapitale własnym 3 515 3 515
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
  Nota 25D
  Nota 26
  Zysk (strata) netto półrocze
  2018
  półrocze
  2017
  a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 2 544 2 011
  b) zyski (straty) netto jednostek zależnych - 166 597
  Zysk (strata) netto 2 378 2 608
  „EFEKT-HOTELE" SA strata 226 tys. zł
  „LIDER HOTEL" sp. z o.o. zysk 60 tys. zł
  Informacja o podatku dochodowym w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem
  różnic pomiędzy podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków istrat w danym okresie
  atymi, które naliczono w okresach poprzednich, oraz owysokości podatku naliczonego w tych okresach,
  pod warunkiem, że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania.
  Podatek dochodowy wykazany za I półrocze 2018 r. wyniósł w części odroczonej -127 tys. zł,
  część bieżąca wyniosła 642 tys. zł.
  Część odroczona podatku w jednostce dominującej wyniosła 9 tys. zł,
  w spółkach „EFEKT-HOTELE" SA -112 tys. zł, „LIDER HOTEL" sp. z o.o. -24 tys. zł.
  Część bieżąca podatku jednostki dominującej 594 tys. zł,
  „EFEKT-HOTELE" SA 18 tys. zł, „LIDER HOTEL" sp. z o.o. 30 tys. zł
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 r.
  po dokonaniu obowiązkowych korekt i wyłączeń zamyka się zyskiem netto w kwocie 2.378 tys. zł.
  Jednostka dominująca wypracowała 2.544 tys. zł zysku netto, natomiast pozostałe spółki wykazały:


  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 PSr
  2018
  Nota 27
  Dane liczbowe do obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą:
  zysk netto za I półrocze 2018 r.
  zysk (strata) netto zanualizowany
  liczba akcji
  w tym:
  uprzywilejowanych
  nieuprzywilejowanych
  - ilość akcji uprzywilejowanych na dzień 30.06.2016 r.
  - akcje uprzywilejowane przeliczone wskaźnikiem 120%
  - ilość akcji zwykłych na dzień 30.06.2016 r.
  Razem ilość akcji zwykłych przyjętych
  do wyliczenia zysku na jedna akcję zwykłą
  - zysk netto na 1 akcję zwykłą
  2 378 tys. zł
  8 525 tys. zł
  1 665 150 szt.
  148 125 szt.
  5,03 zł
  Spółka nie wyliczała rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą z uwagi na niewystępowanie zdarzeń
  uzasadniających zwiększenie przewidywanej liczby akcji.
  Ponieważ akcje uprzywilejowane posiadają uprzywilejowanie co do dywidendy, która przewyższa dywidendę
  wypłacaną za akcje zwykłe o20% -do wyliczenia zysku na jedną akcję ilość akcji uprzywilejowanych przeliczono
  wskaźnikiem 120%, natomiast ilość akcji zwykłych pozostawiono bez zmian.
  Zgodnie z powyższą zasadą, wyliczenie wielkości zysku przypadającego na 1 akcję zwykłą
  przedstawia się następująco:
  148 125 szt.
  177 750 szt.
  1 517 025 szt.
  1 694 775 szt.
  1 517 025 szt.
  Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku
  (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które
  różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


  Stan
  (w tys. zł)
  Struktura
  w %
  Stan
  (w tys. zł)
  Struktura
  w %
  1. W kasie 218 2,01% 239 1,94%
  2. Na rachunkach bankowych 10 633 97,99% 12 071 98,06%
  Razem środki pieniężne 10 851 100,00% 12 310 100,00%
  z tego:
  zobowiązania w związku z podziałem zysku netto za rok poprzedni
  zapłaty faktur dotyczących środków trwałych
  braku zapłaty z tytułu zapłaty środków trwałych
  korekta o kwotę zapłaconych i niezapłaconych faktur z tego tytułu
  + 9 tys. zł
  + 111 tys. zł
  B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych
  PSr
  2018
  Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018
  - 2 172 tys. zł
  Różnice miedzy poszczególnymi wielkościami składników aktywów i pasywów wykazanych
  w bilansie oraz rachunku zysków i start, a odpowiednimi wielkościami w rachunku przepływów
  pieniężnych odnoszą się do pozycji:
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU
  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Struktura środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych
  na początek i koniec okresu
  Stan na 1.01.2018 Stan na 30.06.2018
  A.II.6. Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 89 tys. zł
  spowodowana wyceną bilansową środków pieniężnych
  zgromadzonych w kasie oraz na rachunkach bankowych
  A.II.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
  z wyjątkiem pożyczek i kredytów - 2 052 tys. zł


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  Aktywa
  A. A k t y w a t r w a ł e 62 490 62 845 58 843
  I. Wartości niematerialne i prawne 3
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. W artość firmy
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 3
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 15 055 15 308 11 224
  1. Środki trwałe 14 752 15 156 10 805
  a) grunty (w tym prawo użytkowania
  wieczystego gruntu) 4 698 4 698 1 363
  b) budynki, lokale
  i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 470 9 791 9 295
  c) urządzenia techniczne i maszyny 199 233 105
  d) środki transportu 360 401 4
  e) inne środki trwałe 25 33 38
  2. Środki trwałe w budowie 303 152 419
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IV. Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. Od pozostałych jednostek
  III. Inwestycje długoterminowe 47 363 47 453 47 543
  1. Nieruchomości
  2. W artości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 47 363 47 453 47 543
  a) w jednostkach powiązanych 47 067 47 067 47 067
  - udziały lub akcje 46 167 46 167 46 167
  - udzielone pożyczki 900 900 900
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  c) w pozostałych jednostkach 296 386 476
  - udziały lub akcje 221 221 221
  - udzielone pożyczki 75 165 255
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 81 76
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 72 81 76
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  PSr
  2018
  Bilans


  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  PSr
  2018
  Bilans
  B. A k t y w a o b r o t o w e 11 098 7 922 12 095
  I. Zapasy 6 5 34
  1. Materiały 6 5 8
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary 26
  5. Zaliczki na dostawy i usługi
  II. Należności krótkoterminowe 512 523 636
  1. Należności od jednostek powiązanych 26 40
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 26 40
  - do 12 miesięcy 26 40
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Należności od pozostałych jednostek,
  w których jednostka posiada zaangażowanie
  w kapitale
  3. Należności od pozostałych jednostek 512 497 596
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 380 253 409
  - do 12 miesięcy 380 253 409
  - powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  tytułów publiczno-prawnych
  33 164 51
  c) inne 99 80 136
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III. Inwestycje krótkoterminowe 10 501 7 370 11 342
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 501 7 370 11 342
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach 60 60 53
  - udzielone pożyczki 60 60 53
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 441 7 310 11 289
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 441 7 310 11 289
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79 24 83
  C. N a l e ż n e w p ł a t y n a k a p i t a ł
  ( f u n d u s z ) p o d s t a w o w y
  D. U d z i a ł y ( akcje ) w ł a s n e
  A k t y w a r a z e m 73 588 70 767 70 938


  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  PSr
  2018
  Bilans
  Pasywa
  A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y 62 179 61 807 59 130
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 665 1 665 1 665
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21 649 21 649 21 649
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)
  nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 8 884 8 884 8 884
  - z tytułu aktualizacji godziwej
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 30 079 27 563 27 563
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  - na udziały (akcje) własne
  V. Zysk z lat ubiegłych
  VI. Strata z lat ubiegłych - 2 642 - 2 642 - 2 642
  - korekta błedu podstawowego 2011r. - 1 313 - 1 313 - 1 313
  - korekta błedu podstawowego 2013r. - 1 329 - 1 329 - 1 329
  VII. Zysk (strata) netto 2 544 4 688 2 011
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna)
  B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y
  n a z o b o w i ą z a n i a 11 409 8 960 11 808
  I. Rezerwy na zobowiązania 3 832 3 832 3 832
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 3 532 3 532 3 532
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  3. Pozostałe rezerwy 300 300 300
  - długoterminowe 300 300 300
  - krótkoterminowe
  II. Zobowiązania długoterminowe 2 350 2 650 2 900
  1. W obec jednostek powiązanych
  2. W obec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3. W obec pozostałych jednostek 2 350 2 650 2 900
  a) kredyty i pożyczki 2 350 2 650 2 900


  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  PSr
  2018
  Bilans
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 205 2 478 5 048
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8 20 68
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 8 20 68
  - do 12 miesięcy 8 20 68
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek,
  w których jednostka posiada zaangażowanie
  w kapitale
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4 570 2 136 4 395
  a) kredyty i pożyczki 600 600 600
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 483 251 643
  - do 12 miesięcy 483 251 643
  - powyżej 12 miesięcy
  c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
  społecznych i zdrowotnych oraz innych
  tytułów publiczno-prawnych
  1 223 489 1 084
  h) z tytułu wynagrodzeń 142 439 142
  i) inne 2 122 357 1 926
  4. Fundusze specjalne 627 322 585
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 22 28
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 28
  - krótkoterminowe 22 28
  P a s y w a r a z e m 73 588 70 767 70 938
  Wartość księgowa 62 179 61 807 59 130
  Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 37,34 37,12 35,51


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Stan
  na
  30.06.2018
  Stan
  na
  31.12.2017
  Stan
  na
  30.06.2017
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  2. Zobowiązania warunkowe 43 145 44 821 45 843
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 43 145 44 821 45 843
  - udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki
  powiązane 43 145 44 821 45 843
  3. Inne (z tytułu)
  Pozycje pozabilansowe, razem 43 145 44 821 45 843
  Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych
  przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością
  Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami.
  Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia.
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  PSr
  2018


  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  (wariant kalkulacyjny) I
  półrocze
  2018
  I
  półrocze
  2017
  A. Przychody netto
  ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym 10 265 9 546
  - od jednostek powiązanych 3 3
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 265 9 281
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 265
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów
  i materiałów, w tym 3 894 3 500
  - jednostkom powiązanym 3 3
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 894 3 277
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 223
  C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) 6 371 6 046
  D. Koszty sprzedaży 281
  E. Koszty ogólnego zarządu 3 247 3 184
  F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E) 3 124 2 581
  G. Pozostałe przychody operacyjne 44 22
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 28
  II. Dotacje
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 16 22
  H. Pozostałe koszty operacyjne 2 25
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 2 25
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) 3 166 2 578
  J. Przychody finansowe 49 58
  I. Dywidendy i udziały w zyskach,
  II. Odsetki, w tym: 49 58
  - od jednostek powiązanych
  K. Koszty finansowe 68 143
  I. Odsetki, w tym 68 143
  - dla jednostek powiązanych
  L. Zysk (strata) brutto (I + J - K) 3 147 2 493
  M. Podatek dochodowy w tym: 603 482
  część bieżąca 594 474
  część odroczona 9 8
  N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty)
  O. Zysk (strata) netto (L - M - N) 2 544 2 011
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 221 4 954
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 694 775
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,08 2,92
  Rachunek zysków i strat)
  PSr
  2018


  I półrocze 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.06.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  I półrocze 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.06.2017
  I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 61 807 61 761 61 761
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  - korekty błędów
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO),
  po korektach błędów
  61 807 61 761 61 761
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na początek okresu 1 665 1 665 1 665
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy
  na koniec okresu 1 665 1 665 1 665
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  na początek okresu
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  na koniec okresu
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy
  na początek okresu 21 649 21 649 21 649
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego
  na koniec okresu 21 649 21 649 21 649
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na początek okresu 8 884 8 884 8 884
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na koniec okresu 8 884 8 884 8 884
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  PSr
  2018


  I półrocze 2018
  okres
  od 1.01.2018
  do 30.06.2018
  2017 rok
  okres
  od 1.01.2017
  do 31.12.2017
  I półrocze 2017
  okres
  od 1.01.2017
  do 30.06.2017
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na początek okresu 27 563 24 208 24 208
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych
  a) zwiększenie (z tytułu) 2 516 3 355 3 355
  - odpis z zysku do podziału 2 516 3 355 3 355
  b) zmniejszenie
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na koniec okresu 30 079 27 563 27 563
  7. Różnice kursowe z przeliczenia
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 046 5 355 5 355
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 688 5 355 5 355
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu,
  po korektach 4 688 5 355 5 355
  a) zwiększenie
  b) zmniejszenie (z tytułu) 4 688 5 355 5 355
  - podziału zysku z lat ubiegłych 4 688 5 355 5 355
  8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach
  a) zwiększenie (z tytułu) 2 642 2 642
  - korekta błędu podstawowego 2011 r. 1 313 1 313
  - korekta błędu podstawowego 2013 r. 1 329 1 329
  b) zmniejszenie
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 642 2 642 2 642
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 2 642 - 2 642 - 2 642
  9. Wynik netto 2 544 4 688 2 011
  a) zysk netto 2 544 4 688 2 011
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 62 179 61 807 59 130
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62 179 61 807 59 130


  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  (metoda pośrednia) I
  półrocze
  2018
  I
  półrocze
  2017
  A. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 2 544 2 011
  II. Korekty razem 965 695
  1. Amortyzacja 433 372
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19 85
  4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej - 28
  5. Zmiana stanu rezerw
  6. Zmiana stanu zapasów - 2 1
  7. Zmiana stanu należności 11 - 167
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 556 428
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 24 - 24
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej (I +/- II) 3 509 2 706
  B. Przepływy środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 167 73
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 28
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym 139 73
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach 139 73
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 90 15
  - odsetki 49 58
  II. Wydatki 177 363
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 177 363
  2. Inwestycje w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (I - II) - 10 - 290
  Rachunek przepływów pieniężnych
  PSr
  2018


  Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  za I półrocze 2018 roku
  (metoda pośrednia) I
  półrocze
  2018
  I
  półrocze
  2017
  Rachunek przepływów pieniężnych
  PSr
  2018
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 11
  1. W pływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)
  i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki 11
  II. Wydatki 368 2 796
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki
  z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 300 11
  5. W ykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki 68 143
  9. Inne
  (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego II instancji) 2 642
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) - 368 - 2 785
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 3 131 - 369
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 3 131 - 369
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 7 310 11 658
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 10 441 11 289
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 144 118


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Sprawozdanie Zarządu
  z działalności Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 20 1 8 rok u


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  2  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ „EFEKT ”

  EMITENT
  Korporacja Gospodarcza „ efekt ” S.A. z s iedzib ą w Krak owie, przy ul. Opolskiej 12 (31 -323
  Kraków) . Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, X= Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rej estru Sądowego, pod numerem KRS 0000115403. Działalność
  gospodarczą Spółka prowadzi od 1 stycznia 1990 roku. Podstawowym przedmiotem
  działalności jest wynaj em oraz zarządzanie nieruchomości ami własnymi (PKD 68 20Z) oraz
  handel hurtowy i detaliczny (PKD 46 i 47) . Akcje Spółki są dopuszczone do obrotu giełdowego
  i notowane w systemie notowań ciągłych na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.
  Spółka zaliczana jest do sektora branżowego usługi dla przedsiębiorstw .

  Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej :
  ZARZĄD EMITENTA
   mgr Han Okoński - Prezes Zarządu
   mgr Jadwiga Chachlowska - Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy
   dr Olga Lipińska - Długosz - Członek Zarządu

  RADA NADZORCZA EMITE NTA
   Bogumił Adamek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Aleksander Skalbmierski - Członek Rady Nadzorczej
   Mieczysław Kokosiński - Członek Rady Nadzorczej
   Ryszard Rudzki - Członek Rady Nadzorczej
   Stanisław Bisztyga - Członek Rady Nadzorczej

  W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w organach zarządzających
  I nadzorujących emitenta.
  AUDYTOR
  Audytorem sprawozdań finansowych Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. jest Firma
  Audytorska INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03,
  wybrana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą „efekt” S.A. w dniu
  23 maja 201 8r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  3


  GRUPA KAPITAŁOWA „EFEKT ”
  Grupę kapitałową "efekt" SA tworzą trzy jednostki powiązane . Są to:
  1. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. spółka dominująca, prowadząca działalność
  gospodarczą w branży usługowo -handlowej oraz dwie jednostki zależne , działające
  w segmencie turystyczno -hotelarskim:
  2. „EFEKT -HOTELE” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 wpisana do rejestru
  przedsiębiorców pod numerem KRS 0000 291697 . Dzień objęcia kontrolą tej jednostki to
  12 sierpnia 2000 roku. Przedmiotem działalności s półki jest świadczenie usług
  turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych. Klasyfikacja wg PKD – 4521 A. Spółka
  jest właścicielem cztero gwiazdkowego hotelu, prowadzonego pod marką Best Western
  Efekt Express :otel Kraków . Kap itał zakładowy spółki wynosi 24 mln zł i w 100% należy
  do Korporacji Gospodarczej “efekt” S.A.
  3. „LIDER HOTEL” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 wpisana do
  rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000244810. Dzień obję cia kontrolą to 27
  października 2005 roku . Przedmiotem działalności tej spółki jest prowadzenie hoteli,
  a także restauracji i innych placówek gastronomicznych oraz działalność związa na
  z turystyką. Klasyfikacja wg PKD – 55.1. Kapitał zakłado wy spółki wynosi 26,6 mln zł
  z czego 72 % udziałów należy bezpośrednio do Korporacji, a 28 % udziałów należy do
  wymienionej wyżej „EFEKT -HOTELE ” S.A . Biorąc pod uwagę powiązania kapitałowe
  pomiędzy jednostkami grupy, spółka „L=DER :OTEL” jest jednostką w 100 % zależną od
  Korporacji.
  W okresie sprawozdawczym skład grupy kapitałowej „efekt” S.A. nie uległ zmianie.
  ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ "EFE KT "
  Liczba zatrudnionych Stan na 30.06.201 8 Stan na 30.06.201 7
  Ogółem
  w tym : 212 21 2
  na stanowiskach nierobotniczych 72 78
  na stanowiskach robotniczych 140 13 4
  ROLA EMITENTA W GRUPI E KAPITAŁOWEJ
  Korporacja Gospodarcza „ efekt” S .A. pełni w grupie kapitałowej rolę podmiotu
  dominującego, którego własność kapitału oraz ilość głosów na zgromadzeniach wspólników
  konsolidowanych jednostek zależnych wynosi 100%. Stopień dominacji powoduje, że
  konsolidacja sprawozdań finansowych sporządzana jest metodą pełną .  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  4


  2. ZASADY SPORZĄDZENIA PÓŁ ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZD ANIA
  FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA PÓŁROCZE 20 18
  ROKU , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI )
  RACHUNKOWOŚCI
  PODSTAWA SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLID OWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. – jako podmiot dominujący w grupie k apitałowej jest
  odpowiedzialna za sporządzanie okresowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych .
  Niniejszy raport został przygotowany zgodn ie z Rozporządzeni em Ministra Finansów z dnia
  29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wy maganych przepisami prawa pa ństwa niebędącego państwem członkowskim.
  Działając w oparciu o postanowienia § 62 ust. 3 tego Rozporządzenia , Korporacja nie
  przekazuje odrębnego raportu półrocznego, lecz zamieszcza w niniejszym skonsolidowanym
  raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, zawierając e
  informacje i dane określone w Rozporządzeniu .
  Hednostki grupy kapitałowej "efekt " SA stosują polskie zasady rachunkowości .
  Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  zgodnie z Międzynarodow ymi Standard ami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), natomiast
  skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Kor poracji – zgodnie z polski mi zasad ami
  rachunkowości , przy założeniu kontynuacji działalności grupy kapitałowej w dającej się
  przewidzieć przyszłości.
  W półrocznym, skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz dołączonym do
  niego półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Korporacji przestrzegano tych
  samych zasad (polityki) rachunkowości i met od obliczeniowych, co w ostatnich rocznych -
  skonsolidowanym i jednostkowym - sprawozdaniach finansowych „ efekt ” S.A.
  Półroczne skrócone skonsolidow ane sprawozdanie finansowe sporządz ono w oparciu
  o dokumentację konsolidacyjną jednostek grupy kapitałowej, przygotowaną na podstawie
  obowiązujących przepisów dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
  Dokumentacja konsolidacyjna obejmuje w szcz ególności: sprawozdania finansowe jednostek
  objetych konsolidacją oraz wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji,
  niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  Zakres ujawnionych danych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz
  porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w tym sprawozdaniu jest zgodny
  z wymogami w/w rozporzadzenia o obowiązkach informacyjnych oraz z wymogami
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla śródrocznych sprawozdań finansowych .
  Niniejsze s prawozdanie Zarządu z działalnoś ci grupy kapitałowej "efekt" zawiera wszelkie
  informacje dodatko we, wymagane przepisami rozporzą dzenia o obowiązkach
  informacyjnych, w stosunku do skonsolidowanych raportów półrocznych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  5


  PREZENTOWAN E OKRESY
  Grupa kapitałowa „efekt” S.A. prezentuje w niniejszych sprawozdaniach finansowych dane
  za następujące okresy:
  a) sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy „efekt” oraz bilans jednostk i dominującej
  na dzień: 30.06.20 18r., 31.12.20 17r., 30.06.20 17r.
  b) zestawienie zmian w kapitale własnym/ skonsolidowanym kapitale własnym
  za okres: 01.01.20 18 – 30.06.20 18
  01.01.201 7 – 31.12.201 7
  01.01.201 7 – 30.06.20 17
  c) p ozostałe sprawozdania finansowe
  za okres: 01.01.20 18 – 30.06.20 18
  01.01.201 7 – 30.06.201 7
  W ALUTA
  Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą półrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego oraz skróconego półrocznego sprawozdania finansowego
  Korporacji Gospodarczej "efekt" SA jest złoty polski. Dane zamieszczone w tych
  sprawozdaniach zostały wykazane w tysiącach złotych polskich , o ile nie wskazano inaczej .
  W YBRANE DANE FINANSOW E
  Wybrane dane finansowe raportu, które oprócz złotych wyrażono także w EURO obliczono
  w sposób określony w § 64 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  prz episami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dane pochodzące
  z rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią
  arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego
  zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego tj . za 6 miesięcy 201 8 roku 1 EURO =
  4,2395 zł, a za 6 miesięcy 201 7 roku 1 EURO = 4,2474 zł. Dane pochodzące z bilansu
  przeliczono na EURO według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.06.201 8
  roku, wynoszącego dla 1 EURO = 4, 3616 zł, a na 30.06.201 7 roku 1 EURO = 4,2265 zł.
  3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYC H WIELKOŚCI EKONOMIC ZNO -FINANSOWYCH UJAWNION YCH
  W PÓŁ ROCZNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSO WYM , W TYM
  W SKRÓCONYM SPRAWOZDAN IU FINANSOWYM „EFEKT ” S.A. ORAZ ZWIĘZŁY OPIS DOKONAŃ
  LUB NIEPOWODZEŃ
  Działalność gospodarcza grupy kapitałowej „efekt” kontynuowana była w dwóch


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  6


  segmentach branżowych: usługowo -handlowym i hotelarsko -turystycznym. W = półroczu br.
  grupa kapitałowa „efekt” wypracowała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży
  towarów i usług w kwocie 21.638 tys. zł i zamknęła okres sprawozdawczy skonsolidowanym
  zyskiem netto wynoszącym 2. 37 8 tys. zł. W porównaniu do = półrocza ubiegłego roku
  przychody grupy kapitałowej są wyższe o 1.505 tys. zł, a zysk netto jest niższy o 230 tys. zł.
  Przychody i koszty z tytułu wzajemnych transakcji zrealizowanych pomiędzy jednostkami
  grupy wyniosły 686 tys. zł (w = półroczu 20 17r. 569 tys.zł ) i w tej wielkości zostały wyłączone
  ze skonsolidowanych przychodów i kosztów za prezentowany okres.
  Działalność gospodarcza grupy "efekt" SA ma charakter zdecydowanie usługowy, na co
  wskazuje struktura skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, w której 86 % tj.
  18.580 tys. zł stanowi sprzedaż usług, natomiast 14 % skonsolidowanych przychodów
  z kwotą 3. 058 tys. zł. stanowi sprzedaż towarów i materiałów .
  W odniesieniu do segmentów branżowych , dane za I półrocze 201 8 roku prezentują się
  następująco:
  Segment usługowo -handlowy wygenerował 47%skonsolidowanych przychodów netto ze
  sprzedaży usług (w kwo cie 10.262 tys zł ) oraz wypracował zysk netto w kwocie 2.544 tys. zł .
  Wielkości te zrealizowane zostały przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA, której
  działalność koncentruje się w tym właśnie segmencie aktywności gospodarczej grupy "efekt"
  SA . Spółka świadczy usługi najmu i dzierżawy l okali oraz stanowisk handlowych. Kluczowymi
  aktywami Spółki są z jednej strony - wieloletnie doświadczenie w prowadzen iu biznesu a z
  drugiej - posiadane zasoby materialne i niematerialne, za pomocą których w tym właśnie
  segmencie grupa kapitałowa realizuje niemal połowę skonsolidowanych przychodów i osiąga
  zysk.
  Głównym ośrodkiem działalności usługowej Korporacji jest Ko mpleks Handlowy
  „Rybitwy”(K:R), oferujący usługi najmu powierzchni i urządzeń handlowych. W = półroczu
  przeprowadzono remonty i prace , zapewniające bieżące utrzymanie obiektu. Kompleks
  posiada elektroniczn y system obsługi opłat, całodobowy monitoring, stron ę internetową
  w języku polski m, angielskim i węgierskim . W minionym okresie prz eprowadzona została
  również kampani a reklamow a, skierowan a do potencjalnych klientów zagranicznych
  (głównie z Węgier, Rumunii, Czech i Słowacji).
  Poza Kompleksem Handlowy m „Rybitwy” Spółka oferuje usługi najmu w budynku siedziby
  przy ul. Opolskiej w Krakowie, gdzie powierzchnia nie wykorzystana na własne potrzeby jest
  wynajmowana innym firmom na cele biurowe i handlowe.
  W prezentowanym okresie Spółka osiągnęła wyższe niż przed rokiem wyniki ekonomiczno -
  finansowe: kwota przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 10.26 5 tys. zł z dynamiką 107 %,
  a wy nik finansowy - zysk netto ukształtował się na poziomie 2.544 tys. zł, z dynamiką 126 %.
  W = półroczu br. Spółka odnotowała wyższe przychody ze sprzedaży usług głównie na skutek
  wzrostu popytu na usługi K:R ze strony kupujących , w tym klientów zagranicznych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  7


  Segment usług hotelarskich i turystycznych to obszar działalności dwóch jednostek
  zależnych: spółki „EFEKT -:OTELE” S.A. – zarządzającej czterogwiazdkowym hotelem Best
  Western Efekt Express :otel Kraków oraz „L=DER :OTEL” sp. z o.o. zarządzającej - również
  czterogwiazdkowym - hotelem Best Western Pr emier.
  Hotele - Best Western Premier i BEST WESTERN Efekt Express Kraków :otel – ze względu na
  dogod ną lokalizację, wspólne otoczenie i jednakową kategorię 4*, tworzą jedno
  z największych w Krakowie centrów konferencyjnych, dysponujących 15 salami
  konferencyjnymi, 348 pokojami, które dają możliwość przyjęcia nawet 800 osób oraz
  wspólnego parkingu, przeznaczonego dla 230 samochodów.
  W okresie sprawozdawczym spółki segmentu hotelarsko -turystycznego zrealizowały
  przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w łącznej kwocie 12.058 tys. zł, wykazując e
  w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dynamikę na poziomie 108 %
  i wzrost o 902 tys. zł Przychody tego segmentu stanowią 53% skonsolidowanych
  przychodów netto za prezentowany okres.
  Wynik finansowy netto segmentu turystyczno -hotelarskiego za = półrocze br. ukształtował się
  na ujemnym poziomie; strata netto wyn iosła 166 tys. zł. Hest ona sumą wyników ob u spół ek
  hotelow ych grupy "efek t" SA, przy czym spółka "Efekt Hotele" SA poniosła
  w prezentowanym okresie stratę netto wynoszącą 226 tys. zł (wobec zysku w = półroczu
  2017 r.wynoszące go 957 tys. zł) . Z kolei spółka "Lider -Hotel" zanotowała zysk w wysokości 60
  tys. zł (w anal ogicznym okresie 201 7r. - stratę netto 360 tys. zł.) Czynnikiem istotnie
  wpływającym na prezentowany wynik finansowy w segmencie hotelarsko -turystycznym są
  ujemne różnice kursowe w kwocie 449 tys. zł, wynikające z wyceny bilansowej
  długoterminowego kredytu hipotecznego zaciągniętego przez "Efekt -Hotele SA w walucie
  CHF .
  W działalności operacyjnej obu jednostek hotelowych uzyskano wyższą frekwencję
  i nieznaczny wzrost ceny za pokój. W omawianym okresie przeprowadzono wiele prac
  modernizacyjnych, zmie niono część elewacji hotelu Premier, odnowiono pomieszczenia,
  wyposażono pokoje i dział gastronomii. Rozbudowano parking oraz tereny zielone wokół
  hoteli.
  Prognozy na trzeci kwartał są optymistyczne dla branży hotelarskiej , w tym także dla hoteli
  "efekt” -u. Na podstawie dokonanych już rezerwacji przewiduje się , że frekwencja w ===
  kwartale zarówno w BW Efekt Express :otel jak również w BW Premier przekroczy 7 5 %.
  Również segment bankietowy i konferencyjny w tym okresie cieszy się dużym popytem.
  Wraz z frekwencją rosną ceny , wobec czego przewiduje się wzrost przychodów w każdym
  segmencie działalności, a tym samym poprawę wyników finansowych . Dopełnieniem
  oczekiwań co do wyższych przychodów z segmentów konferencyjno – szkoleniowo -
  biz nesowych oraz pobytowo – turystycznych jest dalsze szerokie wychodzenie z ofertą
  promującą oba obiekty hotelowe w wymienionych segmentach . Wyrazem tego jest:
   akcja promocyjna za pośrednictwem portali i gazet o zasięgu ogólnopolsk im ,
  przedstawiająca obiekty hotelowe grupy "efekt" jako doskonałe miejsce na
  organizację szkoleń i spotkań biznesowych


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  8


   rozwijanie dalszej współpracy z dotychczasowymi większymi partnerami
  korporacyjnymi , korzystającymi dotychczas z miejsc nocleg owych o raz podjęcie
  współpracy na płaszcz yźnie biznesowo – szkoleniowej
   oczekiwane korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszenia Konferencje
  i Kongresy w Polsce , zapewni ające organizację i współorganizacj ę dużych eventów
  planowanych w Krakowie, a także mających zasięg ogólnopolski
   oczekiwane wsparcie w przedmiocie promocji turystki przyjazdowej przez władze
  miasta i województwa.
  4. CHARAKTERYSTYKA STRU KTURY AKTYWÓW I PASY WÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
  Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 20 18 roku zamyka się po stronie
  aktywów i pasywów sumami wynoszącymi 112.605 tys. zł. W strukturze aktywów 86%
  przypada na aktywa trwałe – finansowe i rzeczowe, a 14% na aktywa obrotowe – zapasy,
  należności i inwestycje krótkoterminowe. W majątku grupy największy udział mają spółk i
  hotelowe „LIDER HOTEL ” sp. z o.o. i „EFEKT -:OTELE” S.A. , posiadające nowoczesn e obiekt y
  hotelow e o wysokiej wartości księgowej. Skonsolidowane sumy bilansowe zostały ustalone
  po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych w łączn ej kwo cie 57.156 tys. zł, z czego 55.110 tys.
  zł stanowi korekta finansowego majątku trwałego, a 2.046 tys. zł korekta aktywów
  obrotowych.
  Pasywa odzwierciedlają źró dła finansowania majątku grupy i wskazują, że 60%
  skonsolidowanych aktywów finansowana jest kredytami długo i krótkoterminowymi, 37%
  pasywów stanowi skonsolidowany kapitał własny , natomiast 3% rezerwy na zobowiązania.
  5. OPIS STRUKTURY GŁÓWN YCH LOKAT KAP ITAŁOWYCH LUB GŁÓWNY CH INWESTYCJI
  KAPITAŁOWYCH DOKONAN YCH W RAMACH GRUPY K APITAŁOWEJ
  W ramach grupy „efekt ” nie dokonywano w okresie sprawozdawczym lokat ani inwestycji
  kapita łowych.
  6. INFORMACJE O PODSTAWO WYCH PRODUKTACH , TOWARACH LUB USŁUGAC H WRAZ Z ICH
  OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCI OWYM ORAZ UDZIAŁEM P OSZCZEGÓLNYCH
  PRODUKTÓW , TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE ) ALBO ICH GRUP W SPRZ EDAŻY
  OGÓŁEM , A TAKŻE ZMIANACH W T YM ZAKRESIE
  =nformacja o podstawowych produktach, towarach i usługach została zawarta w pkt. 3
  sprawozdania. Korporacja oraz jednostki grupy kapitałowej kontynuowały działalność
  w ramach dwóch segmentów branżowych, a ich udział w pr zychodach skonsolidowa nych I
  półrocza br. przedstawia się następująco:
   usługi na rzecz handlu z kwotą przychodów 10.262 tys. zł posiada ją 47 %-owy udział,
  w półroczu 201 7 r.: 9.543 tys. zł, tj. 47 %
   usługi hotelarskie i towarzyszące z przychodami netto na poziomie 11.376 tys. zł,
  mają 53 %-owy udział, w półroczu 201 7 r.: 10.590 tys. zł, tj. 53%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  9


  W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała skonsolidowany zysk netto w kwocie 2.378
  tys. zł, a w półroczu 201 7r. zysk netto w kwocie 2.608 tys. zł. Udział segmentów w wyniku
  skonsolidowanym ukształtował się następująco:
   segment usługowo -handlowy wygenerował zysk netto 2.544 tys. zł, w półroczu
  201 7r. -2.011 tys. zł
   segment turystyczno -hotelarski - strata netto 166 tys. zł, w półroczu 201 7r. zysk
  597 tys. zł.
  7. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU , Z UWZGLĘDNIENIEM POD ZIAŁU NA RYNKI KRAJO WE
  I ZAGRANICZNE ORAZ INF ORMACJE O ŹRÓDŁACH Z AOPATRZENIA W MATERIAŁY DO
  PRODUKCJI , W TOWARY I USŁUGI , Z OKREŚLENIEM UZALEŻ NIENIA OD JEDNEGO LU B WIĘCEJ
  ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW , A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO O DBIORCY LUB
  DOSTAWCY OSIĄGA CO N AJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZED AŻY OGÓŁEM – NAZWY
  (FIRMY ) DOSTAWCY LUB ODBIORC Y, JEGO UDZIAŁ W SPRZED AŻY LUB ZAOPATRZENIU ORAZ
  JEGO FORMALNE POWIĄZ ANIA Z EMITENTEM
  W okresie = półrocza grupa kapitało wa "efekt" prowadziła działalność w kraju , na lokalnym
  rynku Krakowa , gdzie usytuowan e są główne obiekty świadczenia usług, tj. Kompleks
  Handlowy „Rybitwy ” oraz dwa hotele czterogwiazdkowe. Jednoski grupy nie posiada ją
  dostawcó w ani odbiorców, od których były by uzależniona i których udział osiagnąłby
  conajmniej 10 % przychodów ze sprzedaży lub kosztów zaopatrzenia.
  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany rynków zbytu, ani źródeł zaopatrzenia
  samej Firmy jak i jej grupy kapitałowej.
  8. W AŻNIEJSZE OSIĄGN IĘCIA W DZIEDZINIE B ADAŃ I ROZWOJU
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. i jednostki grupy kapitałowej nie prowadzą prac
  badawczych i naukowych.
  9. INFORMACJA O POSIADAN YCH ODDZIAŁACH
  Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów.
  10. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ „EFEKT ”
  Podstawowe założenia dotyczące rozwoju Korporacji oraz jednostek grupy kapitałowej
  „efekt” zawarte zostały w strategii opracowanej przez Zarząd Spółki na lata 2015 -2020.
  Została ona zbudowana w oparciu o strukturę, w której dominującą pozycję zajmuje
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. - jako spółka matka - oraz dwie spółki zależne: „Lider
  :otel” Sp. z o.o. i „Efekt :otele” S.A. Zgodnie z założeniami rozwojowymi i dotychczasową
  praktyką działania, zostan ie zachowana dotychczasowa oferta Firmy, ze zdecydowaną
  dominacją działalności usługowej. Odwołując się do nadrzędnego celu działania, którym jest
  pomnażanie wartości Firmy, zakłada się realizację celów, wyrażających dążenie Korporacji do
  umacniania i utrw alania pozycji na rynkach świadczonych usług branżowych, składających
  się na obecny profil działalności, jak również powiększania siły rynkowej Korporacji w drodze
  poszerzania obecnego pola rynkowego.
  Stawiamy trzy główne cele do osiągnięcia w następując ych obszarach:


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  10


  1) w ramach segmentu hotelowo – turystycznego chcemy umocnić pozycję
  rynkową spółek „Efekt :otele” S.A. i „Lider :otel” Sp. z o.o. w oparciu o rozwój
  produktu – Centrum Hotelowo -Konferencyjne Best Western
  2) w segmencie usługowo – handlowym plan ujemy rozwój posiadanego potencjału
  usługowego w drodze modernizacji i rozbudowy miejsc świadczenia usług oraz
  technologicznego wsparcia procesu transakcyjnego
  3) w segmencie nieruchomości planujemy zwiększanie aktywnej obecności Firmy na
  tym rynku i zapewni enia trwałego w nim uczestnictwa.

  Zamierzamy utrzymać dotychczasowe zasady finansowania nowych zadań inwestycyj nych,
  jeśli przyszłe warunki realizacji będą sprzyjać ich podjęciu.

  Oprócz wymienionych obszarów aktywności, naszym celem pozostaje aktywne za rządzanie
  długiem zaciągniętym na sfinansowanie budowy hotelu działającego pod marką Best
  Western Premier. Zachowujemy także obecną rolę „efekt” S.A., jako podmiotu
  dominującego, w zarządzaniu grupą kapitałową. Działalność zamierzamy prowadzić według
  sukce sywnie opracowywanych programów działań bieżących, jako elementów integralnych
  z planem strategicznym .
  Podstawowe działania zaplanowane do realizacji w == półroczu 2018 roku to dbałość o wzrost
  jakości usług świadczonych przez Korporację i jej spółki hotelowe oraz poprawa efektywności
  na każdym polu rynkowych zmagań, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju BEST
  WESTERN Business Hotels & Conference Center.
  11. AKTUALNA I PRZEWIDYWA NA SYTUACJA FINANSOW A
  Dane finansowe zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za = półrocze 201 8
  roku dostarczają niezbędnych informacji do oceny sytuacji finansowej zarówno
  w przedsię biorstwie emitenta jak i jego grupy kapitałowej.
  W ocenie Zarządu, aktualna sytuacja ekonomiczno -finansowa grupy kapitałowej "efekt" jest
  stabilna i bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla kontynuowania działalności w dającej się
  przewidzieć przyszłości. Podjęte działania dają dobre perspektywy rozwoju w każdym
  segmencie działalności grupy. Wszystkie jednostki grupy kapitałowej „efekt”
  regulują zaciągnięte zobowiązania kredytowe terminowo i nie posiadają zaległości z tego
  tytułu.
  Przyszłe wyniki ekonomiczno finansowe jednostek grupy kapitałowej zależeć będą od
  efektywności ekonomicznej kontynuowanych działań, popytu na oferowane produkty i usługi
  oraz obiektywnych czynników zewnętrznych, kreujących sytuację na rynku turystyczno -
  hotelarskim, a przede wszystkim od sytuacji makroekonomicznej. W dalszym ciągu wyniki
  grupy pozostawać będą pod wpływem kursu C:F, w związku z obsługą dłu goterminowego
  kredytu zaciagniętego w tej walucie.
  12. INFORMACJA O INSTRUME NTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE :
  a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków
  pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest grupa,
  b) przyjętych celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  11


  metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których
  stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń
  Spółki grupy kapitałowej „efekt”, narażone są na ryzyko, które t owarzyszy każdej działalności
  gospodarczej i dotyczy każdego z podmiotów rynku. Pomimo planowania i bieżącego
  minitorowania prowadzonej działalności, zawsze istnieje potencjalna możliwość wystąpienia
  sytuacji mniej korzystnej niż założona i osiągnięcia sła bszych wyników ekonomiczno -
  finansowych. Związane jest to z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, zrówno w skali
  mikro - jak i makroekonomicznej, tkwi również w samej Firmie.
  Uwzględniając fakt, że grupa kapitałowa „efekt” posiada długoterminowe zobowiąza nia z tyt.
  kredytów inwestycyjnych, zaciagnietych na budowę hoteli, narażona jest na różne ryzyka,
  z których jako najistotniejsze wymienić można: ryzyko cenowe, ryzyko stóp procentowych,
  ryzyko kursowe, ryzyko związane z obciążeniami prawno -rzeczowymi mają tku Korporacji
  I jednostek grupy kapitałowej, w związku z zabezpieczeniem spłaty zaciągnietych
  zobowiązań. Rodzą one koszty, które w oczywisty sposób oddziałują na przepływy finansowe
  i obciążają wynik finansowy samej Korporacji, jak również skonsolidowany wynik całej grupy
  kapitałowej. Nie należy pomijać również ryzyka konkurencji, zwłaszcza na rynku turystyczno -
  hotelarskim. Spółka w swoich działaniach dąży do ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk
  poprzedzając decyzje inwestycyjne i gospodarcze badaniami ry nku, analizami strategicznymi
  i finansowymi, starannie kalkulując opłacalność transakcji z punktu widzenia krótko - i
  długookresowych interesów Firmy. Ryzyko konkurencji staramy się minimalizować głównie
  poprzez:
   konsekwentne i zarazem elastyczne, w odnies ieniu do realiów rynkowych,
  realizowanie założeń strategicznych,
   dbałość o wysoką jakość świadczonych usług,
   dywersyfikację obszarów działalności.
  Korporacja nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Obok wyżej wymienionych, głównym
  czynnikiem zarządzania ryzykiem w Spółce jest tworzenie fakultatywnych kapitałów
  rezerwowych oraz zwiększanie stabilności i wiarygodności Firmy, co czyni ją atrakcyjniejszą
  dla partnerów handlowych i instytucji finansowych.
  13. OPIS ISTOTNYCH CZYNNI KÓW RYZYKA I ZAGROŻE Ń, Z OKREŚLENIEM , W JAKIM STOPNIU
  EMITENT I SPÓŁKI GRUPY KAPIT AŁOWEJ SĄ NA NIE NAR AŻONE , ZWIĄZANYCH TAKŻE
  Z POZOSTAŁYMI MIESIĄCA MI ROKU OBROTOWEGO
  W ocenie Zarządu nie występują inne, niż wymienione w poprzednim pun kcie sprawozdania
  czynniki ryzyka, jak również zagrożenia dla prowadzonej działalności gospodarczej, które
  można byłoby ocenić obecnie, jak również w najbliższej perspektywie, jako istotnie
  wpływające na generowane wyniki finansowe. Na pewno tkwią one w ot oczeniu
  makroekonomicznym Spółki, są uwarunkowane działaniem praw ekonomicznych i mają
  charakter obiektywny. Niemniej jednak, tak jak wskazano wyżej, podejmując na podstawie
  analizy niniejszego sprawozdania finansowego jakiekolwiek decyzje finansowe czy
  inwestycyjne należy każdorazowo uwzględniać wszystkie potencjalnie występujące rodzaje
  ryzyka rynkowego i finansowego, jak również możliwość wystąpienia niekorzystnych zdarzeń


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  12


  losowych lub nadzwyczajnych, bez względu na to, czy zostały one wymienione w tym
  sprawozdaniu, czy też nie. Rolę wspomagającą w minimalizowaniu ryzyk i ewentualnych
  niekorzystnych czynników odgrywa w Spółce strategia rozwoju na lata 2015 -2020, która jest
  punktem odniesienia dla podejmowanych decyzji co do wyboru i wzmacniania obszarów
  przyszłych zysków. Bezpieczne zarządzanie ma swoje źródło w dywersyfikacji obszarów
  przynoszących Spółce przychody i zabezpieczających jej ekonomiczną stabilizację, która wraz
  z utrwaloną w środowisku gospodarczym wiarygodnością naszej Firmy stanowi istotny
  czynnik minimalizujący ryzyko.
  14. OPIS GŁÓWNYCH CECH S TOSOWANYCH W PRZEDSI ĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW
  KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKI EM W ODNIESIENIU DO PROCESU
  SPORZĄDZANIA SPRAWOZ DAŃ FINANSOWYCH I SK ONSOLIDOWANYCH SPRAW OZDAŃ
  FINANSOWYCH
  Podst awowymi elementami stosowanego w przedsiębiorstwie emitenta systemu kontroli
  wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych - jednostkowych i skonsolidowanych - jest sprawowanie przez Zarząd Spółki
  bieżącego monitoringu i kontroli czynności podejmowanych w procesie sprawozdawczości
  finansowej. Stwierdzone ewentualne nieprawidłowości są korygowane natychmiast po ich
  wykryciu i ujawniane zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie. Jednostkowe
  sprawozdania kwartalne, a także jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania roczne
  i skrócone skonsolidowane sprawozdanie półroczne są przedmiotem wnikliwej analizy
  dokonywanej przez Członków Rady Nadzorczej na cyklicznych posiedzeniach , w każdej
  jednostce objętej konso lidacją. Sprawozdania roczne i półroczne są przedmiotem badania
  i przeglądu sporządzanego przez firmę audytorską . Dotychczasowe opinie audytor ów
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej są pozytywne,
  a sprawozdania nie zawi erają zastrzeżeń i zaleceń.
  15. W SKAZANIE ISTOTNYCH P OSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM , ORGANEM
  WŁAŚCIWYM DLA POSTĘP OWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINIST RACJI
  PUBLICZNEJ , DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZ AŃ ORAZ WIERZYTELNOŚ CI EMITENTA LUB JEGO
  JEDNOSTKI ZALEŻNEJ Z E WSKAZANIEM PRZEDMI OTU POSTĘPOWANIA , WARTOŚCI
  PRZEDMIOTU SPORU , DATY WSZCZĘCIA POSTĘ POWANIA , STRON WSZCZĘTEGO
  POSTĘPOWANIA ORAZ ST ANOWISKA EMITENTA
  1. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział = Cywilny toczy się proces przeciwko
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z powództwa Witolda Kalickiego, Stanisława Skwarka
  oraz spadkobierców Mariana Chwaji. Pozew wniesiony został przez powodów w dniu
  20.02.1998 roku. Łączna wartość przedmiotu sporu określona została przez powodów na
  kwotę 7.591.487zł. Kwota ta s tanowić ma wynagrodzenie za korzystanie przez emitenta
  w latach 1991 - 1997 z wskazanych w pozwie nieruchomości położonych w Krakowie -
  Rybitwach, zwrot pożytków uzyskanych z tych nieruchomości w latach 1991 - 1996 oraz
  odszkodowanie za pogorszenie w/w nie ruchomości.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  13


  Emitent nie uznał i nadal nie uznaje powództwa, podnosząc w szczególności, iż brak jest
  podstaw faktycznych i prawnych domagania się przez powodów pożytków w kwotach
  wskazanych w pozwie. Zgodnie ze stanowiskiem emitenta przychody osiągane przez „efekt”
  S.A. stanowiły przychód ze zorganizowanego przedsiębiorstwa, jakim był Kompleks
  :andlowy „Rybitwy”, nie stanowiły natomiast pożytków z rzeczy (pożytków
  z nieruchomości), a zatem żądanie powodów w zakresie zwrotu pożytków jest
  nieuprawnione tak co do zasady, jak i co do wysokości. Pomimo trwającego ponad 10 lat
  postępowania sądowego, nie zostały przez powodów udokumentowane kwoty żądanych
  wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości oraz za rzekome ich pogorszenie. Przez okres
  sprawozdawczy postępowan ie pozostawało w toku.
  2. W dniu 19.10.2017r. Spółka złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę
  kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, którym oddalone
  zostały skargi Spółki na dwie decyzje Dyrektora =zby Administracji Skarbowej w Krakowie
  utrzymujące w mocy decyzje Dyrektora UKS w Krakowie, w których ustalono Spółce
  dodatkowe zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011 - w
  kwocie 881.600 zł oraz za rok 2013 - w kwocie 1.064.000 z ł. W ocenie Spólki wyrok WSA
  w Krakowie zaskarżony przez Spółkę skargą kasacyjną wydany został z rażącym naruszeniem
  prawa oraz z naruszeniem przepisów postępowania mającymi istotny wpływ na wynik
  sprawy. W powyższej sprawie Spółka nie zgadzając się ze sta nowiskiem organów kontroli
  skarbowej zarzuca, iż brak jest podstaw prawnych do zakwestionowania prawidłowości
  naliczenia przychodu oraz kwot podatku dochodowego od osób prawnych zadeklarowanego
  oraz wpłaconego przez Spółkę na podstawie deklaracji C=T -8 za 2011 oraz za 2013 rok. Do
  dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego skarga kasacyjna złożona w Naczelnym
  Sądzie Administracyjnym nie została rozpoznana.
  16. INFORMACJE O ZAWARTYC H UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA , W
  TYM ZNANYCH EMITENTO WI U MOWACH ZAWARTYCH POM IĘDZY AKCJONARIUSZAM I
  (WSPÓLNIKAMI ), UMOWACH UBEZPIECZENI A, WSPÓŁPRACY LUB KOOPE RACJI
  W = półroczu 20 18 roku Korporacja nie zaw ierała umów, spełniając ych kryteria umowy
  o znacznej wartości .
  Spółka nie posiada informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, a także
  umowach ubezpieczenia, współpracy i kooperacji.
  17. INFORMACJE O POWIĄZAN IACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMI TENTA
  Z INNYMI PODMIOTAMI OR AZ OKREŚLENIE JEGO G ŁÓWNYCH INWESTYCJI K RAJOWYCH
  I ZAGRANICZNYCH (PAPIERY WARTOŚCIOWE , INSTRUMENTY FINANSOW E, WARTOŚCI
  NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHO MOŚCI ), W TYM INWESTYCJI KAP ITAŁOWYCH
  DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ JEDNOSTEK POWI ĄZ ANYCH ORAZ OPIS METO D ICH
  FINANSOWANIA


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  14


  Korporacja Gospodarcza ” efekt" SA nie jest powiązana kapitałowo i organizacyjnie
  z podmiotami innymi niż wymienione poniżej.
  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w powiązaniach organizacyjnych
  i kapitałowyc h emitenta z podmiotami grupy „efekt” . Grupa kapitałowa obejmuje trzy
  jednostki: Korporację - jednostkę dominującą oraz spółki zależne o profilu hotelowym ,
  w których Korporacja posiada 100 % kap itału i prawo do wykonywania 100 % głosów na
  walnych zgromadze niach tych jednostek .
  Oprócz w.w. udziałów w jednostkach zależnych, Korporacja jest udziałowcem w kilku innych
  podmiotach, w których jej udział nie przekracza 10% ich kapitału podstawowego .
  18. WSKAZANIE SKUTKÓW ZM IAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ , W TYM
  W WYNIKU POŁ ĄCZENIA JEDNOSTEK GO SPODARCZYCH , PRZEJĘCIA LUB SPRZED AŻY
  JEDNOSTEK GRUPY KAPI TAŁOWEJ EMITENTA , INWESTYCJI DŁUGOTERM INOWYCH ,
  PODZIAŁU , RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALN OŚCI
  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany określone w niniejszym punkcie.
  19. INFORMACJE O ZAWAR CIU PRZEZ EMITENTA LUB J EDNOSTKĘ OD NIEGO ZA LEŻNĄ JEDNEJ LUB
  WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZA NYMI , JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA I NNYCH
  WARUNKACH NIŻ RYNKOW E, WRAZ Z E WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI , PRZY CZYM
  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANS AKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUP OWANE WEDŁUG
  RODZAJU , Z WYJĄTKIEM PRZYPADK U, GDY INFORMACJE NA TE MAT POSZCZEGÓLNYCH
  TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘ DNE DO ZROZUMIENIA I CH WPŁYWU NA SYTUACJ Ę MAJĄTKOWĄ ,
  FINANSOWĄ I W YNIK FINANSOWY EMITE NTA , WRAZ Z PRZEDSTAWIENI EM :
  A) INFORMACJI O PODMIOC IE, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAW ARTA TRANSAKCJA ,
  B) INFORMACJI O POWIĄZA NIACH EMITENTA LUB J EDNOSTKI OD NIEGO ZA LEŻNEJ Z PODMIOTEM B ĘDĄCYM
  STRONĄ TRANSAKCJI ,
  C) INFORMACJI O PRZEDMI OCIE TRANSAKCJI ,
  D) ISTOTNYCH WARUNKÓW T RANSAKCJI , ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM WARUNKÓW F INANSOWYCH
  STRUKTURA UDZIAŁ OWA KAPITAŁU SPÓŁEK ZALEŻNYCH NA DZIEŃ 30 .06 .20 18 R.
  udziałowcy
  Spółka kapitał
  zakładowy ogółem
  (zł)
  ilość udziałów
  ogółem
  (szt.)
  „efekt"
  S.A.
  "EFEKT -
  HOTELE"
  S.A.
  “LIDER HOTEL ” sp. z o.o. 26 60 0 000,00 1330 72 % 28 %
  „EFEKT - :OTELE” S.A. 24 00 0 000,00 1200 100%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  15


  ORAZ WSKAZANIEM OKRE ŚLONYCH PRZEZ STRONY SPECYFICZNYCH WARUNK ÓW , CHARAKTERYSTYCZNYCH
  DLA TEJ UMOWY , W SZCZEGÓLNOŚCI ODBI EGAJĄCYCH OD WARUNKÓ W POWSZECHNIE STOSOW ANYCH DLA
  DANEGO RODZAJU UMÓW ,
  E) INNYCH INFORMACJI DO TYCZĄCYCH TYCH TRANS AKCJI , JEŻELI SĄ NIEZB ĘDNE DO ZROZUMIENIA SYTUACJI
  MAJĄTKOWEJ , FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA ,
  F) WSZELKICH ZMIAN TRAN SAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI , OPISANYCH W OSTATNIM
  SPRAWOZDANIU ROCZNYM , KTÓRE MOGŁY MIEĆ IST OTNY WPŁYW NA SYTUAC JĘ MAJĄTKOWĄ , FINANSOWĄ
  I WYNIK FI NANSOWY EMITENTA
  Spółka dominująca i podmioty grupy kapitałowej „efekt” nie zawierały jakichkolwiek
  transakcji z podmiotami powiązanymi lub takich, których warunki odbiegałyby od realiów
  rynkowych.
  20. INFORMACJE O ZACIĄGNI ĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UM OWACH DOTYCZĄCYCH
  KREDYT ÓW I POŻYCZEK , Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY , RODZAJU I WYSOKOŚCI
  STOPY PROCENTOWEJ , WALUTY I TERMINU WYM AGALNOŚCI
  Zarówno w Spółce, jak i w jednostakach grupy kapitałowej nie miała miejsca sytuacja
  wypowiedze nia umowy kredytu lub pożyczki przez którąkolwiek stronę takiej umowy.
  W okresie sprawozdawczym ani Spółka -matka , ani jednostki grupy kapitałowej „efekt” nie
  zaciągały doda tkowych zobowiązań kredytowych.
  21. INFORMACJE O UDZIELON YCH W DANYM ROKU OBROTOW YM POŻYCZKACH , ZE
  SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PODMIOTO M POWIĄZANYM
  EMITENTA , Z PODANIEM CO NAJMNI EJ ICH KWOTY , RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY
  PROCENTOWEJ , WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚ CI
  W okresie sprawozdawczym jednostki grupy "efekt" nie ud ziel ały pożyczek podmiotom
  powiązanym .
  22. INFORMACJE O UDZIELON YCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU PORĘCZENIACH I
  GWARANCJACH W TYM UDZIELONYCH PODMIOTO M POWIĄZANYM EMITENTA , ORAZ
  JEDNOSTKOM ZALEŻNYM
  W okresie sprawozdawczym jednostki grupy kapitałowej "efekt" SA nie udzielały innym
  po dmiotom poręczeń ani gwarancji i nie otrzymują poręczeń ani gwarancji od innych
  podmiotów.
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. jest poręczycielem spłaty kredytów i pożyczek
  zacią gniętych przez spółki zależne (obj ęte niniejszym sprawozdaniem finansowym) na
  realizację przedsięw zięć strategicznych g rupy kapitałowej „efekt” . Udzielone poręczenia
  stanowią zobowiązania warunkowe Korporacji , których stan na dzień 30 czerwca 20 18 roku
  wykazano w sprawozdaniu finansowym (w pozycjach poza bilansowych ) w wysokości
  pozostałego do spłaty zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 43.145 tys. zł.
  Korporacja nie udziela poręczeń i gwarancji jednostkom spoza grupy kapitałowej „efekt” i nie
  otrzymuje ich od innych podmiotów.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  16


  23. W PRZYPADKU EMISJI PAP IERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RA PORTEM – OPIS
  WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z E MISJI DO CHWILI SPOR ZĄDZENIA
  SPRAWOZDANIA Z DZIAŁ ALNOŚCI
  W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca nie dokonywała emisji papierów
  wartości owych.
  24. INFORMACJA O N ABYCIU UDZIAŁÓW (AKCJI ) WŁASNYCH , A W SZCZEGÓLNOŚCI CE LU ICH
  NABYCIA , LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ , ZE WSKAZANIEM , JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU
  ZAKŁADOWEGO REPREZEN TUJĄ , CENIE NABYCIA ORAZ C ENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW
  (AKCJI ) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA
  W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała akcji własnych .
  25. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC PO MIĘDZY WYNIKAMI FINA NSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE
  A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWAN YMI PROGNOZAMI WYNIK ÓW NA DANY ROK ORAZ STANOWISKO
  ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻ LIWOŚCI REALIZACJI W CZEŚNIEJ PUBLIKOWANY CH PROGNOZ
  WYNIKÓW
  Korporacja nie pub likowała prognoz wyników jednostkowych ani skonsolidowanych na 20 18
  rok.
  26. OCENA , WRAZ Z JEJ UZASADNIE NIEM , DOTYCZĄCA ZARZĄDZANI A ZASOBAMI
  FINA NSOWYMI , ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z
  ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWI ĄZAŃ ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻE Ń I DZIAŁAŃ ,
  JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁA NIA TYM
  ZAGROŻENIOM
  Polityka zarządzania zasobami f inansowymi jest kontynuacją polityki realizowanej w roku
  ubiegłym . W jej zakres wchodzi koordynowanie działań w taki sposób, aby maksymalnie
  zwiększyć wartość majątku grupy kapitałowej . Podejmowane decyzje ukierunkowane są na
  zapewnienie efektywności bieżącej działalności gospodarczej i zapewnienie realizacji
  przedsięwzięć strategicznych. Koncepcja zdywersyfikowania działalności gospodarczej w
  ramach naszej oferty rynkowej jest ważnym czynnikiem zapewniającym stabilność
  przychodów, szczególnie w okresa ch niekorzystnej koniunktury na danym rynku. Ważnym
  aspektem zarządzania finansami jest pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania oraz
  negocjacje optymalnych warunków tego finansowania, jak również utrzymywanie
  właściwych relacji z klientami i partneram i rynkowymi firmy. W zakres zarządzania zasobami
  finansowymi wpisuje się także koordynacyjna rola Korporacji wobec jednostek zależnych i
  możliwość udzielania im wsparcia zarówno kapitałowe go jak i organizacyjno -prawne go .
  27. OCENA MOŻLIWOŚCI REAL IZACJI ZAMIERZEŃ INW ESTYCYJNYCH , W TYM INWESTYCJI
  KAPITAŁOWYCH , W PORÓWNANIU DO WIELKO ŚCI POSIADANYCH ŚROD KÓW ,
  Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLI WYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWA NIA TEJ
  DZIAŁALNOŚCI


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  17


  Zarząd nie przewiduje zmian w strukturze finanso wania działalności inwestycyjnej. Celowi
  temu służą wypracowane w Spółce nadwyżki finansowe, a w przypadku większych
  przedsięwzieć inwestycyjnych – długo - i krótko terminowe kredyty bankowe. Są one
  obsługiwane regularnie w wymaganej wysokości przez poszczególn ych inwestorów grupy
  "efekt" S.A .
  28. OCENA CZYNNIKÓW I NIE TYPOWYCH ZDARZEŃ MAJ ĄCYCH WPŁYW NA WYNIK
  Z DZIAŁALNOŚCI , Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓ W LUB NIETYPOWYCH
  ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘT Y WYNIK
  W okresie sprawozdawczym nie odnotow ano nietypowych czy też nadzwyczajnych zdarzeń,
  które wpłynęłyby na skonsolidowany zysk netto. Czynniki wpływające na wykazany w
  niniejszym sprawozdaniu finansowym skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitał owej
  zostały przedstawione w pkt. 3 niniejszego sprawozdania.
  29. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘ TRZNYCH I WEWNĘTRZNY CH CZYNNIKÓW ISTOTNY CH DLA
  ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMI TENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI
  CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE to kształtowanie się koniunktury na oferowane produkty i usługi .
  Niemniej istotne są także parametry makroekonomiczne, regulacje prawne w zakresie
  obrotu gospodarczego, warunki u mów zawieranych z kontrahentami, zasady kredytowania
  inwestycji oraz wzrost konkurencji . Grupa „efektu” dywersyfikuje działalność, zabezpieczając
  swoje interesy przed ewentualnym niekorzystnym wpływem różnego rodzaju czynników
  zewnętrznych.
  CZYNNIKI WEWNĘTRZNE to przede wszystkim duże - jak na rozmiary Spółki - zasoby materialne,
  wypracowane w dotychczasowym okresie rozwoju samej Korporacji, jak i kształtowania się
  jej grupy kapitałowej. Obejmują one cały majątek grupy, będący fundamentem
  prowadzonych działalności w poszczególnych obszarach rynku. Równie istotne są aktywa
  niematerialne, wyrażaj ące się w elastycznym reagowaniu na zmiany rynkowe, doświadczeniu
  biznesowym, odnoszącym się do realizacji procesu rozwojowego poprzez dywersyfikację
  działalności oraz obejmującym realizację procesów inwestycyjnych, wizerunek spółki
  giełdowej, kultura orga nizacyjna i stabilność kadry menedżerskiej.
  Czynniki, które w naszej ocenie będą istotne dla wyników samej Spółki, jak również całej
  grupy w najbliższym czasie to:
   popyt na usługi oferowane w sektorze usługowym,
   utrzymywanie konkurencyjności prowadzonych przedsięwzięć,
   maksymalizacja efektywności prowadzonej działalności,
   popyt na usługi hotelarsko -turystyczne,
   konsekwentne prowadzenie przez jednostki hotelowe działań marketingowo -
  sprzedażowych, mające na celu pozyskiwanie jak największej liczby gości or az rozwój
  usług oferowanych przez oba hotele w zakresie segmentu biznesowego,
  konferencyjnego, gastronomicznego i organizacji imprez, oraz w segmencie klienta
  indywidualnego


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  18


   rozwój BEST WESTERN Business :otels & Conference Center
  Czynniki, które w naszej o cenie będą istotne dla poszczególnych segmentów w najbliższym
  czasie to:
  czynniki dotyczące segmentu handlowo -usługowego
   posiadanie największego w regionie zorganizowanego kompleksu handlowego,
  wyposażonego w nowoczesne systemy zarządzania,
   utrzymywanie si ę popytu na usługi najmu
  czynniki dotyczące segmentu hotelarsko -turystycznego
   dalszy wzrost atrakcyjności lokalnego rynku usług hotelarskich i turystycznych,
   nowopowstające w Krakowie, konkurencyjne inwestycje hotelowe i konferencyjne,
   utrzymywanie wysokiej oceny :otelu „ Best Western Efekt Express” i „Best Western
  Premier”,
   rozwój BEST WESTERN Business Hotels & Conference Center
   uzyskiwanie wyższej ceny usług hotelarskich przy utrzymaniu wysokiego standardu
  oferowanych usług,
   rozwój usług gastronomic znych,
   rozwój usług konferencyjnych i bankietowych dla dużej liczby uczestników,
   pozyskiwanie nowych klientów w postaci biur podróży, firm, pośredników, firm
  eventowych i szkoleniowych oraz umacniania współpracy z dotychczasowymi
  partnerami,
   pozyskiwanie klientów indywidualnych,
   dążenie do eliminacji sezonowych wahań osiąganych przychodów poprzez rozwój
  segmentu konferencyjno -bankietowego, zwłaszcza w okresie posezonu,
   intensywne wykorzystanie możliwości własnych stron www i platform internetowych
  30. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADAC H ZARZĄDZANIA PRZEDS IĘBIORSTWEM EMITENTA
  I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOW Ą
  Od kilku lat Korporacja pełni rolę koordynującą w grupie kapitałowej. Zasady zarządzania
  przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową dostosowane są do potrzeb i celów
  rozwojowych Korporacji oraz jej grupy kapitałowej. W okresie sprawozdawczym nie
  dokonywano zmian w tym zakresie.
  31. W SZELKIE UMOWY ZAWART E MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCY MI ,
  PRZEWIDUJĄCE REKOMPE NSATĘ W PRZYPADKU IC H REZYGNACJI LUB ZWO LNIENIA
  Z ZAJMOWANEGO STANOWIS KA BEZ WAŻNEJ PRZYCZ YNY LUB GDY ICH ODWO ŁANIE LUB
  ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIE EMITENTA PRZEZ PRZEJ ĘCIE
  Nie zawierano umów pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi, które przewidywałyby
  rekompensaty, o których mowa w niniejszym punkcie.
  32. W ARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ , NAGRÓD LUB KORZYŚCI , W TYM WYNIKAJĄCYCH


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  19


  Z PROGRAMÓW MOTYWACYJN YCH LUB PREMIOWYCH O PARTYCH NA KAPITALE EMITENTA ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI OPARTYCH NA OBLIGACJ ACH Z PRAWEM PIERWSZ EŃSTWA ,
  ZAMIENNYCH , WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU , NATURZE LUB
  JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE ) WYPŁACONYCH , NALEŻNYCH LUB POTENC JALNIE
  NALEŻNYCH , ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB ZARZĄD ZAJĄCYCH , NADZORUJĄCYCH ALBO
  CZŁONKÓW ORGANÓW ADM INISTRUJĄCYCH EMITE NTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA ,
  BEZ WZGLĘDU NA TO , CZY ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZ TY , CZY TEŻ
  WYNIKAŁY Z PODZIAŁU ZYSKU ; W PRZYPADKU GDY EMIT ENTEM JEST JEDNOSTKA
  DOMINUJĄCA , ZNACZĄCY INWESTOR , WSPÓLNIK JEDNOSTKI W SPÓŁZALEŻNEJ LUB
  ODPOWIEDNIO JEDNOSTK A BĘDĄCA STRONĄ WSPÓ LNEGO U STALENIA UMOWNEGO -
  ODDZIELNIE INFORMACJ E O WARTOŚCI WYNAGRO DZEŃ I NAGRÓD OTRZYM ANYCH Z TYTUŁU
  PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK P ODPORZĄDKOWANYCH
  Wynagrodzenia brutto w tys. zł. (bez narzutów płaconych przez pracodawcę ):

  Osoba
  zarządzająca/nadzorująca
  Wynagrodzenia
  wypłacone (należne) w
  przedsiębiorstwie emitenta
  Wynagrodzenia z tytułu
  pełnienia funkcji w
  organach jednostek
  powiązanych
  I półrocze
  201 8
  I półrocze
  201 7
  I półrocze
  201 8
  I półrocze
  201 7
  Zarząd
  Han Okoński 633 450 Członkowie Zarządu nie
  pełnią funkcji w organach
  jednostek zależnych Jadwiga Chachlowska 624 834
  Olga Lipińska -Długosz 163 110
  Razem 1 420 1 394
  Rada Nadzorcza

  Bogumił Adamek 114 10 7 283 26 4
  Roman Niestrój 0 63 71 9
  Mieczysław Kokosiński 57 53 34 21
  Aleksander Skalbmierski 57 53
  Ryszard Rudzki 57 53
  Stanisław Bisztyga 57 3 20
  Razem 342 332 38 8 314
  33. INFORMACJE O WSZELKIC H ZOBOWIĄ ZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZ EŃ O
  PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁY CH OSÓB ZARZĄDZAJĄCY CH , NADZORUJACYCH ALBO
  BYŁYCH CZŁONKÓW ORGA NÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIAC H
  ZACIĄGNIETYCH W ZWIĄ ZKU Z TYMI EMERYTURA MI , ZE WSKAZANIEM KWOTY OGÓŁEM DLA
  KAŻDEJ KATEGORII ORG ANU


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  20


  Spółki grupy kapitałowej "efekt" nie wdrażały programów świadczeń pracowniczych,
  programów emerytalnych, czy też płatności w formie akcji . Spółka i jednosti zależne nie
  posiadają zobowiązań z tyt ułów o których mowa w niniejszym punkcie.
  34. W SKAZANIE AKCJONARIUS ZY POSIADAJĄCYCH BEZ PO ŚREDNIO LUB POSREDNI O PRZEZ
  PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓ W NA WALNYM
  ZGROMADZENIU NA DZI EŃ PRZEKAZANIA RAPOR TU WRAZ ZE WSKAZANI EM LICZBY
  POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI , ICH PROCENTOWEGO UDZ IAŁU W KAPITALE
  ZAKŁADOWYM , LICZBY GŁ OSÓW Z NICH WYNIKAJĄ CYCH I ICH PROCENTO WEGO UDZIAŁU
  W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOS ÓW NA WALNYM ZGROMAD ZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN
  W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW A KCJI EMITENTA
  Poniższa tabela informuje o akcjonariusz ach, którzy według informacji jakimi dysponuje
  Spółka na dzień przekazania raportu, tj. 26 września 20 18 roku, posiadają co najmniej 5% w
  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu „efekt” S.A. Kapitał zakładowy Spółki
  wynosi 1.665.150 zł, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu 2.257.650; do obrotu
  giełdowego wprowadzonych jest 1.505.237 sztuk akcj i.
  Akcjonariusz Liczba
  posiadanych
  akcji na WZ
  % udział w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba
  głosów na
  WZ
  % udział
  w ogólnej
  liczbie
  głosów na
  WZ
  „INWEST ” spółka z o.o.
  w Krakowie
  BDF [email protected] @F:? BDF [email protected] 20 :73
  Rejonowa Spółdzielnia
  Zaopatrzenia i Zbytu
  w KrzeszowicacU
  37 670 2,A 126 67> 5,D
  Wojciech Wiśniewski łącznie
  z Agro ;Jumal sp. z o.o.
  ?57 67G G:B 15E 67G D:98
  Bogumił Adamek F5 82C C:? ?89 12C F:38
  Od ostatniej informacji na temat akcjonariuszX : posiadających co najmniej 5% w ogólnej
  liczbie głosów na WZ Spółki, przekazanym w raporcie bieżącym nr 11 /20 18 z dnia 21 czerwca
  20 18r., nie nastąpiły żadne zmiany.
  35. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LI CZBY I WARTOŚCI NOMI NALNEJ WSZYSTKICH AK CJI EMITENTA ORAZ
  AKCJI I UDZIAŁÓW ODPOWIEDNIO W PODMIO TACH POWIĄZANYCH EMITENTA , BĘDĄCYCH
  W POSIADANIU OSÓB ZA RZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH (DLA KAŻDEJ OSOBY
  ODDZIELNIE ) NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPOR TU WRAZ ZE WSKAZANIEM Z MIAN W STANIE


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  21


  POSIADANIA
  Osoby zarządzające posiadają 14.02 4 akcje „efekt” S.A. (poprzednio 11.744 akcji) , w tym :
  Prezes Zarządu Han Okoński 1.694 akcje , Wiceprezes Zarządu - Jadwiga Chachlowska - 10.050
  akcji , Członek Zarządu – Olga Lipińska -Długosz 2.280 akcji . Zmiana w stanie posiadania
  nastąpiła w skutek na bycia akcji Spółki przez Członka Zarządu Olgę Lipińską -Długosz , o czym
  Korporacja informowała w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r . Osoby
  nadzorujące posiadają łącznie 98 .275 akcji Spółki, w tym : Przewodniczący Rady Bogumił
  Adamek – 85.825 akcji, Członek Rady Mie czysław Kokosiński 12.450 akcji .
  Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach
  powiązanych z emitentem.
  36. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW A KCJI PRACOWNICZYCH
  Korporacja nie wdrażała programów akcji pracowniczych i związanego z tym systemu
  kontroli.
  37. INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWART YCH PO
  DNIU BILANSOWYM ), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄP IĆ ZMIANY
  W PROPORCJACH POSIADAN YCH AKCJI PRZEZ DOTY CHCZASOWYCH AKCJONAR IUSZY
  I OBLIGATARIUSZY
  Korporacja nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości
  nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  38. DATA ZAWARCIA PRZEZ E MITENTA UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ O D OKONANIE BADANIA
  LUB PRZEGLĄDU SPRAWO ZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO ORAZ OKRES , NA JAKI ZOSTAŁA ZAW ARTA TA UMOWA
  WRAZ Z PODANIEM ZAKR ESU ORAZ ORGANU , KTÓRY DOKONAŁ WYBORU AUDYTORA
  Firmą audytorską, uprawnion ą do badania sprawozdań finansowych – jednostkowych
  i skonsolidowanych - Korporacji Gospodarczej „efekt ” S.A. jest Firma Audytorska INTERFIN
  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03 . Podmiot dokonujący rewizji
  finansowej z osta ł wybran y przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z przepisami prawa, w tym
  także z postanowieniami Statutu Spółki , w dniu 23 maja 201 8r. Umow a z w/w podmiotem
  została zawarta w dniu 12 czerwca 201 8r. a jej przedmiotem jest doko nanie przeglądu
  półrocznych oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych Korporacji (jednostkowego
  i skonsolidowanego) za okresy 20 18 i 2019 roku.
  39. W YNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ WYPŁACO NE LUB NALEŻNE ZA DANY ROK
  OBROTOWY ODRĘBNIE ZA : BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO , INNE
  USŁUGI POŚWIADCZAJĄC E, W TYM PRZEGLĄD SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO , USŁUGI
  DORADZTWA PODATKOWEG O, POZOSTAŁE USŁUGI , PODANE TAKŻE DLA POP RZEDNIE GO
  ROKU OBROTOWEGO


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  22


  Wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy z audytorem, z tytułu przeglądu
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 201 8
  wyniosła łącznie 8.000 zł netto ; w 201 7- wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 6.000,00 zł
  netto .
  Poza przeglądem sprawozdań finansowych za półrocze 201 8 roku, Firma Audytorska
  INTERFIN sp. z o.o. nie świadczyła innych usług na rzecz Korporacji Gospodarczej “efekt” S.A. ,
  ani na rzecz jednostek z nią powiązanych.
  40. ZASADY ŁAD U KORPORACYJNEGO , KTÓRYM PODLEGA EMITE NT WRAZ Z ZAKRESEM W JAKIM
  EMITENT ODSTĄPIŁ OD ICH STOSOWANIA .
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu
  giełdowego, podlega zasadom ładu korporacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą
  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a zawartym w dokumencie pod tytułem
  „Dobre Prakt yki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr
  26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku. Tekst zbioru zasad jest
  publicznie dostępny w stronie internetowej www.gpw.pl.
  Informacja o zakresie stosowa nia zasad ładu k orporacyjnego została przekazana do
  wiadomości raportem EB= nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016r. oraz zamieszczona n a stronie
  internetowej Spółki http://efektsa.pl/relacje_inwestorskie_raport -dotyczacy -dobrych -
  praktyk -2016.html?2_0
  Korporacja Gospodarcza „ efekt” S.A. stos owała zasady ładu korporacyjnego wskazane w
  dokumencie „Dobre Praktyk i Spółek Notowanych na GPW 2016”, za wyjątkiem niżej
  wskazanych.
  I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.
  =.Z.1.3 schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomi ędzy członków zarządu,
  sporządzony zgodnie z zasadą ==.Z.1.
  Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. nie stosuje zasady w zakresie dotyczącym publikacji
  informacji w niej wskazanych na stronie internetowej Spółki.
  I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka po djęła decyzję o ich publikacji – opublikowane
  z okresie co najmniej 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
  Zasada nie znajduje zastosowania. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. nie sporządzała
  prognoz finansowych w okresie ostatnich 5 lat.
  I.Z. 1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności
  w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać
  takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, doświadczenie
  zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji
  w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki
  różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej dec yzji.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  23


  Zasada nie jest stosowana. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. nie opracowała oraz nie
  realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych
  menedżerów.
  =.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 par. 1 lub par. 6
  Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też
  szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą =V.Z.13.
  Zasada nie jest stosowana. Informacje na temat Korporacji Gospodarc zej „efekt” S.A.
  udzielane są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
  Zasada nie jest stosowana. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. nie rejestruje przebiegu
  obrad walnego zgromadzenia w formie wideo, a nagrania audio nie będą dostępne
  publicznie.
  =.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych W=G20 lub mW=G40,
  zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku ang ielskim, przynajmniej
  w zakresie wskazanym w zasadzie =.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki
  spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub
  charakter i zakres prowadzonej działalności.
  Zasada nie jest sto sowana. Akcje Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. nie są
  zakwalifikowane do indeksów giełdowych W=G20 lub mW=G40. Za zastosowaniem zasady nie
  przemawia także struktura akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej działalności.
  II. Zarząd i rada nadzorcza
  ==.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki
  pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i
  przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
  Korporacja Gospoda rcza „efekt” S.A. nie stosuje zasady w zakresie dotyczącym publikacji
  informacji w niej wskazanych na stronie internetowej Spółki.
  ==.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których
  mowa w zasadzie II.Z.4.
  Zasada nie jest stosowana. Członkowie Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  powoływani są przez suwerenne walne zgromadzenie.
  ==.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik == do
  Zalecenia Komisji Europejs kiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli
  dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych
  i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym
  mowa w poprzednim zdaniu , osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub
  podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  24


  o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za
  powiązanie z akcjonariuszem wykluc zające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w
  rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania
  z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce.
  Zasada nie jest stosowana. Wybrani przez suwerenne walne zgromadzenie Członkowie Rady
  Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. nie spełniają kryteriów wskazanych
  w zasadzie za wyjątkiem wybranego w 2017 roku Pana Stanisława Bisztygi.
  ==.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym c złonkom rady oraz zarządowi spółki
  oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie ==.Z.4.
  Zasada nie jest stosowana. Członkowie Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt”
  S.A., za wyjątkiem wybranego w 2017 roku Pana Stanisława Bisztygi, nie spełniają kryteriów
  wskazanych w zasadzie II.Z.4.
  ==.Z.6. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na
  spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryte riów
  niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawia jest przez radę zgodnie z zasadą
  II.Z.10.2.
  Zasada nie jest stosowana. Wybrani przez suwerenne walne zgromadzenie Członkowie Rady
  Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. nie spełniają kr yteriów wskazanych
  w zasadzie ==.Z.4, za wyjątkiem wybranego w 2017 roku Pana Stanisława Bisztygi.
  ==.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej
  zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr = do Zalecenia Komisji Eur opejskiej, o którym
  mowa w zasadzie ==.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza,
  powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
  Zasada nie jest stosowana. Obowiązujący w Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. Regulamin
  Rady Nadzorczej nie przewiduje funkcjonowania w jej ramach komitetów, za wyjątkiem
  powołanego w 2017 roku Komitetu Audytu.
  III. Systemy i funkcje wewnętrzne.
  ===.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
  ryzykiem, compliance oraz funkcj i audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
  Zasada nie jest stosowana. Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. odpowiada za
  kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych
  procesów jej działalności wraz z procesami za rządzania ryzykiem. Systemy kontroli są
  dostosowane do rozmiaru i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności. Zarząd obecnie
  nie widzi potrzeby większego sformalizowania posiadanych procedur.
  ===.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady ===.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
  wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu,
  a także mają możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  25


  Zasada nie jest stosowana. Korporacja Gospodarcz a „efekt” S.A. z uwagi na rozmiar i rodzaj
  prowadzonej działalności nie przewiduje wyspecjalizowanych jednostek odpowiedzialnych
  wyłącznie za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance.
  ===.Z.3 W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewn ętrznego i innych osób
  odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone
  w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu
  wewnętrznego.
  Zasada nie jest stosowana. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z uwagi na rozmiar i rodzaj
  prowadzonej działalności nie przewiduje wyspecjalizowanej jednostki audytu wewnętrznego.
  ===.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku
  wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
  skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie ===.Z.1. wraz
  z odpowiednim sprawozdaniem.
  Zasada nie jest stosowana. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z uwagi na rozmiar i ro dzaj
  prowadzonej działalności nie przewiduje wyspecjalizowanej jednostki audytu wewnętrznego
  oraz nie widzi potrzeby większego sformalizowania posiadanych procedur.
  ===.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa
  w zasad zie ===.Z.1., w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej
  bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również
  dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie
  z zasadą ==.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on
  skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie ===.Z.1., jednakże nie zwalnia to
  rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów
  i funk cji.
  Zasada nie jest stosowana. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z uwagi na rozmiar i rodzaj
  prowadzonej działalności nie przewiduje wyspecjalizowanej jednostki audytu wewnętrznego
  oraz nie widzi potrzeby większego sformalizowania posiadanych procedur.
  ===.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu
  wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co
  roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
  Zasada ni e jest stosowana. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z uwagi na rozmiar i rodzaj
  prowadzonej działalności nie przewiduje wyspecjalizowanej jednostki audytu wewnętrznego
  oraz nie widzi potrzeby większego sformalizowania posiadanych procedur.
  IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami.
  =V.R.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce
  oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną
  niezbędną dla sprawnego przeprowadz enia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  26


  środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym
  zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczy wistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż
  miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, pr awa głosu w toku walnego
  zgromadzenia.
  Rekomendacja nie jest stosowania. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Korporacja
  Gospodarcza „efekt” S.A. nie przeprowadza walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  =V.Z.2. Heżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
  powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Zasada nie jest stosowana. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Korporacja Gospodarcza
  „efekt” S.A. nie przeprowadza powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego
  zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  =V.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat
  spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiąza ny udzielić odpowiedzi na
  żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli
  zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428§2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
  Zasada nie jest stosowana. Informacje na temat Korporac ji Gospodarczej „efekt” S.A.
  udzielane są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
  V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi.
  V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co
  naj mniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się
  do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem
  zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiąz kowi
  nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach
  prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład
  grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej
  umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej
  decyzji spółką zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do
  dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
  Zasada nie jest stosowana. Do ko mpetencji Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt”
  S.A. należy stały nadzór nad działalnością Spółki, w tym w zakresie zawieranych umów na
  zasadach określonych w Statucie Spółki.
  V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okolicznoś ci, w których może
  dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  27


  interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między
  innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także
  zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy
  objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
  Zasada nie jest stosowana. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. nie określa w regulacjach
  wewn ętrznych okoliczności w których może dojść do konfliktu interesów i procedur z tym
  związanych. Zasady wykonywania mandatu członka władz spółki regulują powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa.
  VI. Wynagrodzenia.
  V=.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać
  poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od
  rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu
  wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjono wania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana. W Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. nie funkcjonują programy
  motywacyjne oparte na akcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami Spółki.
  V=.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kl uczowych menedżerów
  z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem
  w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami
  spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 la ta.
  Zasada nie jest stosowana. W Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. nie funkcjonują programy
  motywacyjne oparte na akcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami Spółki.
  V=.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat pol ityki
  wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
  1) ogólna informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu,
  w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych
  parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw
  oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku
  prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej je dnostki wchodzącej
  w skład grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym
  menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w
  polityce wynagrodzeń, lub informacje o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów,
  w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
  funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana. =nformacje na temat Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  udzielanie są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  28


  41. W SKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW W ARTOŚCIOWYCH , KTÓRE DAJĄ SPECJALNE
  UPRAWNIENIA KONTROLN E, WRAZ Z OPISEM TYCH U PRAWNIEŃ .
  Akcje emitenta nie przyznają jego posiadaczom żadnych specjalnych uprawnień kontrolnych.
  42. W SKAZANIE WSZELKICH O GRANICZEŃ ODNOŚNIE D O WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU .
  Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji emitenta, jak
  również żadne ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu ani też zapisy,
  zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od
  posiadania papierów wartościowych.
  43. W SKAZANIE WSZELKICH O GRANIC ZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZE NOSZENIA PRAWA WŁASN OŚCI
  PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH EMITENTA .
  Statut emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności
  akcji Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
  44. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYC H POWOŁYWANIA I ODWO ŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ
  ICH UPRAWNIEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI PRAW O DO PODJĘCIA DECYZJ I O EMISJI LUB WYKUP IE
  AKCJI .
  Zgodnie ze Statutem Spółki, członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na
  okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Również do kompetencji Rady Nadzorczej należą
  decyzje w sprawie ich odwołania. Osoby zarządzające nie posiadają specjalnych uprawnień,
  w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, które to prawo
  przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
  45. OPIS ZASAD ZM IANY STATUTU EMITENTA .
  Zm iana Statutu Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. dokonywana jest w drodze uchwały
  Walnego Zgromadzenia i podejmowana jest na zasadach określonych przez Kodeks spółek
  handlowych. =stotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokony wana jest bez wykupu
  akcji, a podjęcie uchwały w tej sprawie wymaga większości 2/3 głosów w obecności osób
  reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego (§ 7 ust. 4 Statutu Spółki).
  46. SPOSÓB DZIAŁANIA WALN EGO ZGROMADZENIA I J EGO ZASADNICZE UPRAW NI ENIA ORAZ OPIS
  PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWA NIA , W SZCZEGÓLNOŚCI ZASA DY
  WYNIKAJĄCE Z REGULAM INU WALNEGO ZGROMADZ ENIA , JEŻELI REGULAMIN TAK I ZOSTAŁ
  UCHWALONY , O ILE INFORMACJE W T YM ZAKRESIE NIE WYNI KAJĄ WPROST Z PRZEPI SÓW
  PRAWA .
  Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. działa na zasadach określonych
  Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
  Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
  Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  29


  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenia, z zachowaniem
  wymogów okr eślonych w art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się co najmniej na
  dwadzieścia sześć dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go do
  dnia 30 czerwca po upły wie roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
  Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie.
  Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
  okreś lonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakład owego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego
  Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na
  dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie
  powinno zawierać u zasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed term inem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad.
  Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek
  handlowych, w przepisach odrębnych ustaw albo w niniejszym Statucie wymagają
  następujące sprawy: 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym wybór
  Przewodniczącego Rady, oraz ustalanie ich wynagrodzenia; jeżeli Walne Zgromadzenie nie
  dokona wyboru Przewodniczącego Rady, wyboru tego dokonuj e Rada Nadzorcza; 2)
  uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia; 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie
  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły
  rok obrotowy, a także rocznego skonsolidowanego sprawozda nia finansowego grupy
  kapitałowej; 4) podział zysku albo pokrycie straty za rok ubiegły; 5) udzielanie członkom
  organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 6) wyrażanie zgody na
  zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganiz owanej części oraz ustanowienie
  na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) umarzanie akcji, emisja obligacji zamiennych
  lub z prawem pierwszeństwa; 8) podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego oraz inne


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  30


  zmiany Statutu; 9) postanowienia dotyczące roszc zeń o naprawienie szkody wyrządzonej
  przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 10) rozwiązanie Spółki,
  powoływanie i odwoływanie likwidatorów; 11) nabycie przez Spółkę własnych akcji, celem
  ich zaoferowania pracownikom lub osobom, któr e były przez okres co najmniej trzech lat
  zatrudnione w Spółce lub w spółce powiązanej ze Spółką; 12) odwoływanie członków
  Zarządu lub zawieszanie ich w czynnościach w trybie art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu
  spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowie ń § 11 ust. 4 Statutu; 13) uchwalenie na
  zasadzie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnienia do nabycia przez
  Spółkę akcji własnych. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania
  wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne
  Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na
  nim akcji. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem akcji
  uprzywilejowanych. Uchwały zapadają bezwzględną więk szością głosów za wyjątkiem : 1)
  uchwał, dla których podjęcia Kodeks spółek handlowych wymaga kwalifikowanej większości
  głosów; 2) uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 12, które zapadają
  większością 4/5 głosów.
  Akcje założycielskie serii AA s ą akcjami uprzywilejowanymi i posiadają szczególne
  uprawnienia co do prawa głosu, co do wysokości dywidendy oraz co do pierwszeństwa
  pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki.
  Akcjom tym przyznaje się po 5 (pięć) głosów. Mają one pierwszeństwo w wypłatach
  dywidendy, która przewyższa o 20% (słownie: dwadzieścia procent) dywidendę wypłaconą za
  akcje nieuprzywilejowane.
  Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela dwa razy w danym roku
  kalend arzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt
  Papierów Wartościowych S.A.. W okresie pozostawania Spółki spółką publiczną wyłączona
  jest możliwość przekształcenia akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne. Akcje Spółki są
  zb ywane i dziedziczone bez ograniczenia. Kapitał zakładowy może być podwyższany drogą
  emisji nowych akcji oraz poprzez przeniesienie do tego kapitału części środków kapitału
  zapasowego na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Akcje kolejnych
  emisji mogą być akcjami na okaziciela. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje
  pierwszeństwo objęcia akcji nowo emitowanych.
  59. SKŁAD OSOBOWY I ZMIAN Y, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROK U
  OBROTOWEGO , ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCY CH , NADZORUJĄCYCH LUB
  ADMINISTRUJĄCYCH EMI TENTA ORAZ ICH KOMIT ETÓW
  W okresie spraw ozdawczym nie nastąpiły zmiany w organach zarządzających i nadzorujących
  emitenta.
  Skład Rady Nadzorczej :
  Bogumił Adamek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Aleksander Skalbmierski - Członek Rady Nadzorczej
  Mieczysław Kokosiński - Członek Rady Nadzorczej
  Ryszard Rudzki - Członek Rady Nadzorczej


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  31


  Stanisław Bisztyga - Członek Rady Nadzorczej

  Skad Zarządu :
  Han Okoński - Prezes Zarządu,
  Jadwiga Chachlowska - Wiceprezes Zarządu ,
  Olga Lipińska -Długosz - Członek Zarządu.
  Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. działa na zasadach określonych Kodeksem
  spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu. Zarząd bieżącej kadencji
  składa się z 3 członków powołanych na okres w spólnej kadencji wynoszącej 5 lat. Zarząd
  kieruje działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które nie
  zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
  Zarząd reprezentuje Spółkę wobec sądów, urzędów i osób trzecich. Przy zaciąganiu
  zobowiązań majątkowych o wartości przewyższającej 1/100 kapitału zakładowego Spółki,
  działają dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem lub
  pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W innych sprawach działać może
  jednoosobowo każdy z członków Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany ze składu
  Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w czynnościach jedynie z ważnych
  powodów, którymi są: 1) przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące
  niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu spółki akcyjnej; 2) nieprzerwana
  niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy. Zarząd
  uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomoś ci, użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, za zgodą
  Rady Nadzorczej. Heżeli cena nabycia lub sprzedaży nie przekracza 1/5 łącznej wartości
  kapitałów (funduszy) własnych Spółki, to na zawar cie umowy nie jest również wymagana
  zgoda Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. działa na zasadach określonych
  Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada
  Nadzorcza bieżącej kadencji sk łada się z 5 członków wybranych na okres wspólnej kadencji
  wynoszącej 5 lat. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały
  Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
  członków Rady, jednak że podjęcie uchwał w sprawach: 1) odwołania czło nków Zarządu; 2)
  zawieszenia, z ważnych powodów, w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych
  członków Zarządu; 3) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
  czynności członków Zarządu ni e mogących sprawować swoich czynności, wymaga obecności
  wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz większości 2/3 głosów. W przypadku równości
  głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać
  udział w podejmowaniu uchwał odd ając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
  członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 388 § 2 i § 4
  Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
  obiegowym pisemnym albo za pośrednictwem środ ków bezpośredniego porozumiewania się
  na odległość, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek
  handlowych. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy jej


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  32


  członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady b ądź też wszyscy jej członkowie zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma być podjęta w trybie obiegowym.
  Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał
  obiegowo określa Regulamin Rady Nadzorczej. Obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej nie
  przewiduje funkcjonowania w jej ramach komitetów. Z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza
  składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu audytu
  wykonywane są przez Radę Nadzorczą działającą kolegial nie.
  W skład trzyosobowego Komitetu Audytu wchodzą:
  1) Aleksander Skalbmierski – Przewodniczący Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i
  umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, a także
  spełniający ustawowe kryteria niezależności;
  2) Stanisław Bisztyga – Członek Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności w
  zakresie rachunkowości, a także spełniający ustawowe kryteria niezależności;
  3) Bogumił Adamek – Członek Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności w
  zakresie branży, w której działa Spółka.

  Na rzecz Korporacj i Gospodarczej „efekt” S.A. nie były świadczone przez firmę audytorską
  badającą jej sprawozdania finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem.
  Do głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
  wyboru należą: 1) dokonywa nie wyboru przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu po
  zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu; 2) dokonywanie wyboru z odpowiednim
  wyprzedzeniem, tak aby umowa o przegląd i badanie sprawozdań finansowych mogła zostać
  podpisana w terminie umożliwiając ym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji
  znaczących składników majątkowych; 3) wymóg zachowania niezależności firmy audytorskiej
  i biegłego rewidenta; 4) uwzględnienie doświadczenia firmy audytorskiej w zakresie
  ustawowego badania sprawozdań finansow ych oraz kwalifikacji zawodowych i
  doświadczenia osób bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzone badanie; 4)
  dochowanie obowiązującej zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
  rewidenta; 5) zawieranie pierwszej umowy o przegląd i badanie sp rawozdań finansowych na
  okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie
  okresy, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i
  kluczowego biegłego rewidenta.
  Do głównych założeń opracowanej polityki świadczenia przez firmę audytorską
  przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez
  członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem należą zakaz
  świadczenia bezpośrednio ani p ośrednio: usług podatkowych, usług obejmujących
  jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym, usług prowadzenia księgowości
  oraz sporządzania dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych, usług w zakresie
  wynagrodzeń, opracowania i wdrożen ia procedur kontroli wewnętrznej lub procedur
  zarządzania ryzykiem związanym z przygotowaniem lub kontrolowaniem informacji
  finansowych lub opracowywaniem i wdrażaniem technologicznych systemów dotyczących
  informacji finansowych, usług w zakresie wyceny, u sług prawnych, usług audytu


  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz grupy kapitałowej „efekt”
  za I półrocze 201 8 roku
  PSr
  201 8


  33


  wewnętrznego Spółki, usług związanych z finansowaniem i alokacją kapitału Spółki, usług
  prowadzenia działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami Spółki, usług w zakresie
  zasobów ludzkich. Usługami zabronionymi są także inne usługi niebędące czynnościami
  rewizji finansowej. W zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po
  przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności,
  możliwe jest świadczenie przez biegłego rewidenta lub firmę audytor ską przeprowadzającą
  ustawowe badanie sprawozdań finansowych Spółki następujących usług: due dilligence w
  zakresie kondycji ekonomiczno -finansowej, usług atestacyjnych, prognoz wyników lub
  wyników szacunkowych, badania historycznych informacji finansowych, potwierdzania
  spełnienia warunków zawartych umów kredytowych, usług atestacyjnych w zakresie
  sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej
  odpowiedzialności biznesu, dokonywanie poświadczeń dotyczących sprawozdań lu b innych
  informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej, walnego
  zgromadzenia, wykraczających poza zakres badania ustawowego i mających pomóc tym
  organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków.
  Rekomendacja Komitetu Audytu doty cząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
  ustawowych badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Korporacji
  Gospodarczej „efekt” S.A. spełniała obowiązujące warunki. Została sporządzona w
  następstwie zorganizowanej procedury wybo ru spełniającej obowiązujące kryteria.
  W pierwszym półroczu 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu.
  Kraków, dnia 29 sierpnia 201 8r.


  Podpisy Członków Zarządu

  Olga Lipińska -Długosz Jadwi ga Chachlowska Han Okoński
  Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik
  SPRAWOZDAWCZOŚĆ według segmentów
  I
  półrocze
  2018 r.
  I
  półrocze
  2017 r.
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  AKTYWA 73 588 96 173 169 761 57 156 112 605 111 142
  ZOBOWIĄZANIA długoterminowe 2 350 52 139 54 489 1 750 52 739 58 208
  ZOBOWIĄZANIA krótkoterminowe 5 205 11 729 16 934 2 046 14 888 14 311
  KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY 1 665 50 600 52 265 50 600 1 665 1 665
  Nakłady na środki trwałe 177 837 1 014 1 014 528
  Nakłady na wartości niematerialne
  i prawne 2 2 2 1
  NAKŁADY OGÓŁEM 177 839 1 016 1 016 529
  AMORTYZACJA 433 1 488 1 921 1 921 1 855
  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
  Sprzedaż na zewnątrz 10 262 11 376 21 638 21 638 20 133
  Sprzedaż między segmentami 3 683 686 686
  Przychody ze sprzedaży ogółem 10 265 12 059 22 324 686 21 638 20 133
  PRZYCHODY FINANSOWE OGÓŁEM 49 13 62 5 57 933
  w tym:
  - odsetki 49 8 57 57 65
  - różnice kursowe 5 5 5 868
  KOSZTY FINANSOWE OGÓŁEM 68 1 669 1 737 5 1 732 1 206
  w tym:
  - odsetki 68 986 1 054 1 054 1 206
  - różnice kursowe 683 683 5 678
  WYNIKI FINANSOWE
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 166 1 402 4 568 4 568 3 675
  Zysk (strata) brutto 3 147 - 254 2 893 2 893 3 402
  Zysk (strata) netto 2 544 - 166 2 378 2 378 2 608
  Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  grupy kapitałowej „efekt” SA za I półrocze 2018 roku PSr
  2018
  SEGMENT BRANŻOWY
  SEGMENT
  USŁUGOWO-
  HANDLOWY
  SEGMENT
  HOTELARSKO-
  TURYSTYCZNY
  RAZEM Wyłączenia
  RAZEM
  po wyłączeniach
  W grupie kapitałowej "efekt" S.A. wyodrębniono dwa segmenty branżowe: usługowo-handlowy ihotelarsko-
  turystyczny. Podstawę tego podziału stanowią podobne cechy gospodarcze, w tym specyfika działalności
  poszczególnych jednostek grupy oraz rodzaj świadczonych usług. W edług tego kryterium do segmentu usługowo-
  handlowego klasyfikuje się działalność Korporacji Gospodarczej "efekt" SA, zaś do segmentu hotelarsko-
  turystycznego -działalność spółek zależnych Efekt-Hotele SA iLider Hotel sp. z o.o. Odpowiednio do tego
  podziału wykazuje się dane sprawozdawcze wg segmentów, źródłem których są jednostkowe sprawozdania
  finansowe podmiotów objętych konsolidacją.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korporacja Gospodarcza Efekt SA
ISIN:PLEFEKT00018
NIP:676-00-77-402
EKD: 68.20 wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami własnymi
Adres: ul. Opolska 12 31-323 Kraków
Telefon:+48 12 4203330
www:www.efektsa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce KORPORACJA GOSPODA...
2019-05-20 19-05-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649