Raport.

KORBANK SA (2/2019) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2018 roku

Zarząd spółki KORBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2018 roku wraz z prezentacją.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  R aport kwartalny
  KORBANK S.A.
  IV kwartał 201 8 r.
  Wrocław, 1 1 lutego 201 9 r.  2

  Spis treści


  1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej ................................ ................................ ............ 3
  2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1
  października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ................................ ................................ ............... 7
  3. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK
  S.A. za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ................................ ................ 11
  4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ........ 16
  5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego
  dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności
  o nietypowym c harakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki ................................ ....... 24
  6. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych -
  stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany
  rok w świetle wyn ików zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym ........................... 25
  7. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa
  w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji
  Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji ................................ ................................ ........... 26
  8. Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej
  działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności ................................ .................... 26
  9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ... 30
  10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań .......... 30
  11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
  na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu .............. 31
  12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne
  etaty ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 31
  3
  1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej

  Spółk a publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od 1 października 201 8 r. do 31 grudnia 201 8 r.
  Hednocześnie, w związku z dokonanym przez Emitenta na początku 2011 r. przejęciem spółki Korbank -Media
  Cyfrowe sp. z o.o. oraz powstaniem spółki zależnej Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o., a także
  przejęciem spół ek GLnet Sp. z o.o., KORBANK Data Center Sp. z o.o. oraz KORBANK CBR Sp. z o.o. , w
  niniejszym raporcie kwartalnym Spółka publikuje skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej
  KORBANK S.A. za okres od 1 października 2018 r. do 3 1 grudnia 2018 r.

  Podstawowe dane o Emitencie
  Firma KORBANK S.A.
  Forma prawna Spółka Akcyjna
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Nabycińska 19, 53 ;677 Wrocław
  Telefon +48 71 735 15 32
  Faks +48 71 712 77 87
  Adres poczty el ektronicznej [email protected]
  Adres strony internetowej www.korbank.pl
  NIP 894 -26 -41 -602
  REGON 932239691
  KRS 0000369746
  Źródło: Emitent

  Podstawowe dane o spółce zależnej
  Firm a Korbank -Media Cyfrowe S p. z o.o.
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Nabycińska 19, 53 ;677 Wrocław
  NIP 897 -17 -21 -120
  REGON 020373926
  KRS 0000263862
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00%
  Udział E mitenta w głosach na
  Zgromadzeniu Wspólników 100,00%
  Źródło: Emitent  4
  Podstawowe dane o spółce zależnej
  Firma KORBANK Data Center Sp. z o.o.
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Nabycińska 19, 53 ;677 Wrocław
  NIP 123 -12 -73 -626
  REGON 146365292
  KRS 0000438674
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00%
  Udział Emitenta w głosach na
  Zgromadzeniu Wspólników 100,00%
  Źródło: Emitent

  Podstawowe dane o spółce zależnej
  Firma Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o .o.
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Nabycińska 19, 53 ;677 Wrocław
  NIP 897 -17 -96 -371
  REGON 022348499
  KRS 0000 497167
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00%
  Udział Emitenta w głosach na
  Zgromadzen iu Wspólników 100,00%
  Źródło: Emitent
  5
  Podstawowe dane o spółce zależnej
  Firma KORBANK CBR Sp. z o.o.
  Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Nabycińska 19, 53 ;677 Wrocław
  NIP 897 -18 -25 -078
  REGON 364650581
  KR S 0000 621909
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00%
  Udział Emitenta w głosach na
  Zgromadzeniu Wspólników 100,00%
  Źródło: Emitent

  Podstawowe dane o spółce zależnej
  Firma KORPOWER Sp. z o.o. (daw. GLNET Sp. z o.o.)
  Forma prawna Spółka z ograniczo ną odpowiedzialnością
  Siedziba Wrocław
  Adres ul. Nabycińska 19, 53 ;677 Wrocław
  NIP 611 -26 -48 -910
  REGON 020729978
  KRS 0000298775
  Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00%
  Udział Emitenta w głosach na
  Zgromadzeniu Wspólników 100,00%
  Źródło: Emite nt

  Struktura Grupy Kapitałowej


  Źródło: Emitent  6

  KORBANK S.A. jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, które posiada ugruntowaną pozycję rynkową
  w województwie dolnośląskim i specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie komunikacji
  internetowej. Spółka KORBANK S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej.

  Korbank -Media Cyfrowe sp. z o.o. świadczy usługi pozyskiwania klientów indywidualnych oraz zajmuje się
  obsługą po sprzedażową na rzecz Emitenta , a także dystrybucją usługi tel ewizyjnej AVIOS . Spółka Korbank -
  Media Cyfrowe sp. z o.o . jest w 100% zależna od KORBANK S.A.

  Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest spółką zawiązaną przez Emitenta w dniu 4 lutego 2014 r.
  oraz zarejestrowaną w dniu 5 lutego 2014 r. w celu świadcz enia usług telewizyjnych w ramach obszaru
  strategicznego „telewizja bez anteny”. Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest w 100% zależn a od
  Korbank S.A.

  Korbank Data Center sp. z o.o . jest spółką związaną z Emitentem od dnia 14 maja 2015 r . poprzez nabycie
  udziałów ww. spółce. Korbank Data Center sp. z o.o. jest w 100% zależna od Korbank S.A. Pierwotnie
  KORBANK Data Center została przejęta przez Emitenta w celu realizacji projektu Data Center, finalnie jednak
  spółka ta realizuje proces leasingu oraz dzierżawy sprzętu telekomunikacyjnego.

  Korbank CBR sp. z o.o. została powołana w celu pełnienia funkcji zarządzania projektem budowy Centrum
  Badawczo -Rozwojowego KORBANK. Wskutek zmian organizacyjnych KORBANK S.A. przejęła 100% udziałów
  w tym podmiocie 3 1.12.2016 r., zaś sąd właściwy dla tej sprawy wpisał ww. zmianę w lipcu 2017 roku. W
  pierwszych dwóch kwartałach spółka właściwie praktycznie nie prowadziła działalności operacyjnej, mającej
  wpływ na wyniki grupy, toteż Emitent publikuje dane skonsolidowan e od === kwartału 2017 roku.

  GLnet sp. z o.o. jest spółką telekomunikacyjną świadczącą usługi dla segmentu B2B na terenie Wrocławia.
  W listopadzie 2017 roku spółka ta została przejęta przez KORBANK S.A., która posiada 100% udziałów w tym
  podmiocie.
  7
  2. Kwa rtalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od
  1 października 2018 r. do 3 1 grudnia 2018 r.

  Bilans Emitenta
  Wyszczególnienie
  Na dzień
  31.12 .2018 r.
  (w zł)
  Na dzień
  31.12 .2017 r.
  (w zł)
  A. Aktywa trwałe 17 987 774 16 945 896
  I. W artości niematerialne i prawne 115 930 394 48 4
  ==. Rzeczowe aktywa trwałe 17 372 00 9 16 309 17 6
  ===. Należności długoterminowe 37 30 2 41 846
  =V. =nwestycje długoterminowe 366 300 198 300
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96 233 2 090
  B. Akt ywa obrotowe 3 981 58 6 2 165 752
  I. Zapasy 734 666 487 36 4
  ==. Należności krótkoterminowe 1 456 8 80 1 513 662
  ===. =nwestycje krótkoterminowe 1 767 25 2 86 776
  =V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 788 77 9 50
  AKTYWA RAZEM 21 969 360 19 111 648

  A. Kapitał (fundusz) własny 9 892 577 6 932 168
  =. Kapitał (fundusz) podstawowy 493 662 493 662
  ==. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0
  ===. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0
  =V. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 3 49 39 7 4 663 04 5
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
  V=. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 907 465 907 465
  V==. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
  VIII. Zysk (strata) netto 3 142 05 4 867 996
  =X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obroto wego (wielkość ujemna) 0 0
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 076 78 3 12 179 4 80
  =. Rezerwy na zobowiązania 596 828 11 500
  ==. Zobowiązania długoterminowe 3 128 995 3 380 636
  ===. Zobowiązania krótkoterminowe 4 262 156 3 925 744  8
  IV. Rozlicze nia międzyokresowe 4 088 804 4 861 600
  PASYWA RAZEM 21 969 360 19 111 64 8
  Źródło: Emitent


  Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)
  Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01. 10. 2018r.
  do 31.12 .2018r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10 .2017r.
  do 31.12 .2017r .
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.0 1.2018 r.
  do 31.12 .2018 r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  A. Przychody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi, w tym: 4 071 851 2 649 656 13 204 382 9 804 785
  I. Przychody ze sprze daży produktów
  (zwiększenie – wartość dodatnia,
  zmniejszenie – wartość ujemna)
  4 032 358 2 471 563 12 777 191 9 237 291
  ==. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
  ===. Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
  IV. Przychody netto ze sprze daży
  towarów i materiałów 39 494 178 093 427 191 567 494
  B. Koszty działalności operacyjnej 2 729 779 2 539 825 9 425 6 30 8 829 818
  I. Amortyzacja 183 662 116 019 1 130 079 1 417 123
  ==. Zużycie materiałów i energii 165 323 530 955 642 854 953 026
  III. Usługi obce 1 927 802 1 240 664 5 437 900 3 808 143
  =V. Podatki i opłaty 37 166 46 468 110 962 122 954
  V. Wynagrodzenia 273 212 453 978 1 515 067 1 779 572
  V=. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 38 525 38 290 165 52 8 167 511
  V==. Pozostałe kos zty rodzajowe 66 569 98 925 225 870 266 963
  V===. Wartość sprzedanych towarów
  i materiałów 37 520 14 526 197 3 70 314 526
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 1 342 072 109 831 3 778 75 2 974 967
  D. Pozostałe przychody operacyjne 97 935 142 554 346 08 7 362 600
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0 22 805 0 22 805
  II. Dotacje 82 133 114 626 328 531 309 651
  III. Inne przychody operacyjne 15 802 5 123 17 556 30 144
  E. Pozostałe koszty operacyjne 566 419 21 564 567 009 24 889
  I. Strata ze zb ycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0 2121
  ==. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0 0 0 0  9
  III. Inne koszty operacyjne 566 419 21 564 567 009 22 768
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) 873 587 230 821 3 557 830 1 312 678
  G. Przychody finansowe 44 170 2 506 51 676 2 506
  =. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
  II. Odsetki 14 170 2 506 21 676 2 506
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  =V. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V. Inne 30 000 0 30 000 0
  H. Koszty fin ansowe 126 660 21 232 365 524 351 954
  I. Odsetki 6 618 21 216 245 237 351 640
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  ===. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  IV. Inne 120 043 15 120 287 314
  K. Zysk (strata) brutto (F+G -H) 791 097 212 096 3 243 9 82 963 231
  L. Podatek dochodowy 25 482 23 595 101 928 95 235
  M. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0 0 0 0
  N. Zysk (strata) netto (K -L-M) 765 615 188 501 3 142 054 867 996
  Źródło: Emitent  10
  Rachunek przepływów pieniężnych Emite nta
  Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.10.2018r.
  do 31.12.2018r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10 .2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.0 1.2018 r.
  do 31.12.2018 r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  A. Przepływ y środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 765 615 188 501 3 142 054 867 996
  II. Korekty razem 886 555 653 849 878 62 6 1 223 564
  ===. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej (=+/ -II) 1 652 170 842 350 4 02 0 680 2 091 560
  B. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  =. Wpływy 30 000 22 805 37 210 22 80 5
  II. Wydatki 1 340 968 573 985 3 306 388 1 242 441
  ===. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (= -II) -1 310 968 -551 180 -3 269 178 -1 219 63 6
  C. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  =. Wpływy 0 259 896 350 000 259 896
  II. Wydatki 180 898 477 096 970 02 3 1 080 038
  ===. Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (= -II) -180 898 -217 200 -620 02 3 -820 142
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III+/ -B.III+I -C.III) 160 303 73 968 131 479 51 781
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych -160 303 -73 968 -131 479 -51 781
  F. Środki pieniężne na początek okresu 56 949 12 808 85 7 72 34 995
  G. Środki pieniężne na koniec okresu
  (F+/ -D) 217 252 86 776 217 25 2 86 776
  Źródło: Emitent
  11
  Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.10.2018r.
  do 31.12.2018r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10 .2017r.
  do 31.12 .2017 r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.0 1.2018 r.
  do 31.12.2018 r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO) 9 126 96 3 6 743 667 6 750 52 4 6 064 17 3
  =.a. Kapitał (fundusz) własn y na początek
  okresu (BO), po korektach 9 126 963 6 743 667 6 750 524 6 064 173
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na
  początek okresu 493 662 493 662 493 662 493 662
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  na początek okresu 0 0 0 0
  3. Udziały (akcje) włas ne na początek
  okresu 0 0 0 0
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 5 349 39 7 5 342 540 4 663 04 6 4 663 046
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na początek okresu – zmiany przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości
  0 0 0 0
  6. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na początek okresu 907 465 907 465 907 465 907 465
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okresu 0 0 0 0
  8. Wynik netto 765 615 188 501 3 142 05 4 867 996
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ) 9 892 577 6 932 168 9 892 577 6 932 168
  III. Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  9 892 577 6 932 168 9 892 577 6 932 168
  Źródło: Emitent


  3. Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowe j KORBANK S.A. za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia
  2018 r.

  Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta
  Wyszczególnienie
  Na dzień
  31.12 .2018 r.
  (w zł)
  Na dzień
  31.12 .201 7 r.
  (w zł)
  A. Aktywa trwałe 17 821 079 16 804 095
  =. Wartości nie materialne i prawne 183 469 450 983
  ==. Rzeczowe aktywa trwałe 17 501 07 6 16 309 176
  ===. Należności długoterminowe 37 30 1 41 846  12
  =V. =nwestycje długoterminowe 3 000 0
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 96 233 2 090
  B. Aktywa obrotowe 7 079 597 3 830 663
  I. Zapasy 785 670 487 364
  ==. Należności krótkoterminowe 3 541 92 3 2 791 513
  ===. =nwestycje krótkoterminowe 2 720 13 7 473 836
  =V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 867 77 949
  AKTYWA RAZEM 24 900 676 20 634 758

  A. Kapita ł (fundusz) własny 10 308 84 6 6 975 527
  =. Kapitał (fundusz) podstawowy 493 662 493 662
  ==. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0
  ===. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0
  =V. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 352 019 4 783 416
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0
  V=. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 907 465 907 465
  V==. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -1 20 6
  VIII. Zysk (strata) netto 3 555 70 0 792 190
  =X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielko ść ujemna) 0 0
  B. Kapitały mniejszości 15 750 0
  C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 576 080 13 659 231
  =. Rezerwy na zobowiązania 1 012 99 8 11 500
  ==. Zobowiązania długoterminowe 3 128 9 95 3 380 636
  ===. Zobowiązania krótkoterminowe 6 145 787 5 359 813
  =V. Rozliczenia międzyokresowe 4 288 300 4 907 28 2
  PASYWA RAZEM 24 900 676 20 634 758
  Źródło: Emitent

  13
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

  Wyszczególni enie
  Za okres
  od 01.10.2018r.
  do 31.12.2018r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10 .2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.0 1.2018 r.
  do 31.12.2018 r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  A. Przychody netto ze sprzed aży
  i zrównane z nimi, w tym: 7 609 795 5 523 676 22 423 57 8 16 394 196
  =. Przychody ze sprzedaży produktów
  (zwiększenie – wartość dodatnia,
  zmniejszenie – wartość ujemna)
  7 550 005 5 345 583 21 976 090 15 826 702
  ==. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0
  III. Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
  =V. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 59 790 178 093 447 488 567 494
  B. Koszty działalności operacyjnej 5 716 536 5 485 776 17 705 49 1 15 469 714
  I. Amortyzacja 213 414 129 642 1 212 28 6 1 488 026
  ==. Zużycie materiałów i energii 192 238 553 720 842 855 1 030 504
  ===. Usługi obce 4 123 087 3 626 409 11 402 102 8 765 217
  =V. Podatki i opłaty 73 098 71 760 217 0 10 183 909
  V. Wynagrodzenia 734 420 891 555 3 022 64 4 3 069 548
  V=. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 92 679 93 227 356 13 7 345 009
  V==. Pozostałe koszty rodzajowe 68 193 104 937 233 20 1 272 975
  V===. Wartość sprzedanych towarów
  i materiałów 219 407 14 526 419 25 6 314 526
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 893 259 37 900 4 718 087 924 482
  D. Pozostałe przychody operacyjne 93 130 142 582 349 486 363 533
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0 22 805 0 22 805
  II. Dotacje 82 133 114 626 328 531 309 651
  III. Inne przychody operacyjne 10 997 5 151 20 955 31 077
  E. Pozostałe koszty operacyjne 982 833 24 371 983 460 30 052
  I. Strata ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0 0 0,00 2 121
  ==. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0 0 0,00 0
  III. Inne koszty operacyjne 982 833 24 3 71 983 460 27 931
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) 1 003 556 156 111 4 084 113 1 257 963
  G. Przychody finansowe 48 127 5 538 55 63 3 10 018  14
  =. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
  II. Odsetki 14 170 2 506 21 676 2 506
  III. Zysk ze z bycia inwestycji 0 0 0 0
  =V. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
  V. Inne 33 957 3 032 33 95 7 7 512
  H. Koszty finansowe 149 499 34 768 452 4 79 381 197
  I. Odsetki 6 887 21 599 248 89 3 353 068
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
  III. Aktualizac ja wartości inwestycji 0 0 0 0
  IV. Inne 142 612 13 169 203 58 6 28 129
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub
  części udziałów jednostek
  podporządkowanych
  0 0 0 0
  J. Zysk (strata) z działalności
  gospodarczej (F+G -H) 902 184 126 882 3 687 26 7 886 785
  K. Odpis wartości firmy 0 0 0 0
  L. Odpis ujemnej wartości firmy 12 179 12 179 12 179 12 179
  M. Zysk (strata) z udziałów w
  jednostkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności
  0 0 0 0
  N. Zysk (strata) brutto (J -K+L) 902 184 139 061 3 699 44 6 898 964
  O. Podatek dochodowy 51 787 30 904 143 746 106 774
  P. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0 0 0 0
  Q. Zyski (straty) mniejszości 0 0 0 0
  R. Zysk (strata) netto ( N-O) 850 397 99 022 3 555 700 792 190
  Źródło: Emitent
  15
  Sko nsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.10.2018r.
  do 31.12.2018r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10 .2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.0 1.2018 r.
  do 31.12.2018 r.
  (w zł)
  Narasta jąco
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 862 576 99 022 3 555 700 792 190
  II. Korekty razem 1 248 270 629 153 1 237 39 9 1 459 178
  ===. Przepływy pienięż ne netto
  z działalności operacyjnej (=+/ -II) 2 110 846 728 175 4 793 09 9 2 251 368
  B. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  =. Wpływy 0 10 305 7 210 22 805
  II. Wydatki 1 471 191 491 621 3 454 982 1 224 399
  ===. Przepływy p ieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (= -II) -1 471 191 -468 816 -3 447 772 -1 201 594
  C. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  I. Wpływy 0 259 896 350 000 259 896
  II. Wydatki 180 898 477 096 970 023 1 080 038
  III. Przep ływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (I -II) -180 898 -217 200 -620 02 3 -820 142
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III+/ -B.III+I -C.III) 458 757 42 159 725 304 229 632
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych -458 757 -42 159 -725 304 -229 632
  F. Środki pieniężne na początek okresu 711 380 431 677 444 833 244 204
  G. Środki pieniężne na koniec okresu
  (F+/ -D) 1 170 137 473 836 1 170 13 7 473 836
  Źródło: Emitent  16
  Skonsolidowane zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kap itałowej Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres
  od 01.10.2018r.
  do 31.12.2018r.
  (w zł)
  Za okres
  od 01. 10 .2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.0 1.2018 r.
  do 31.12.2018 r.
  (w zł)
  Narastająco
  za okres
  od 01.01.2017r.
  do 31.12 .2017r.
  (w zł )
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO) 9 415 353 6 876 505 6 709 335 6 194 098
  =.a. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO), po korektach 9 415 353 6 876 505 6 709 335 6 194 098
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na
  początek okresu 493 662 493 662 493 662 493 662
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  na początek okresu 0 0 0 0
  3. Udziały (akcje) własne na początek
  okresu 0 0 0 0
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 5 321 10 2 5 475 378 4 578 5 40 4 792 971
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  na początek okresu – zmiany przyjętych
  zasad (polityki) rachunkowości
  0 0 0 0
  6. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe na początek okresu 907 465 907 465 907 465 907 465
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okres u 0 0 0 0
  8. Wynik netto 862 576 99 022 3 555 700 792 190
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ) 10 308 84 6 6 975 527 10 308 84 6 6 975 527
  III. Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  10 308 846 6 975 527 10 308 84 6 6 975 527
  Źródło: Emitent


  4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
  o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości

  Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne:
   Załącznik nr 3 Regulaminu ASO „=nformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.);
   Ustawa o rachunkowości;
   Krajowe Standardy Rachunkowości;
   Zas ady (polityki) rachunkowości Spółki.

  W okresach za, które prezentowane są wyniki finansowe Emitenta wprowadzano następujące zmiany  17
  w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości.
  Aneks z dnia 1 lipca 2012 r.
  Zespół 0 Środki trwałe, Środki trwałe w budow ie
  Na potrzeby projektu dotowanego ze środków unijnych dotyczących rozbudowy światłowodowej sieci
  szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach, zostały wyodrębnione konta:
  080 środki trwałe w budowie
  -53 Szkielet Światłowodowy Projekt 2. 1

  Aneks z dnia 1 stycznia 2012 r.
  Sporządzenie Bilansu, rachunku Zysku i Strat, rachunku Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian
  w Kapitale oraz innych dokumentów finansowych wyrażane będą w tysiącach złotych.

  Poniżej wskazano przyjęte i obowiązujące z asady (polityki) rachunkowości Spółki.  18
  KORBANK S.A.
  19
  20
  21
  22
  Grupa Kapitałowa KORBANK S.A.
  23


  24
  5. Zwięzła charakterys tyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emi tenta
  w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników
  i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
  osiągnięte wyniki

  Czwarty kwartał 201 8 roku okazał się być dla Emitenta ko lejnym rekordowym okresem. Skonsolidowane
  przychody netto Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. wyniosły w tym okresie 7 609 795 zł, co w stosunku do
  czwartego kwartału roku poprzedniego, kiedy to osiągnęły one poziom 5 523 676 zł stanowi wzrost o
  37,77 %. Zysk netto Grupy w IV kwartale 2018 wzrósł o 758,80% ,z poziomu 99 022 zł w IV kwartale roku
  2017 do poziomu 850 397 zł w analogicznym okresie roku 2018 . W ujęciu jednostkowym przychody
  Emitenta w IV kwartale 2018 roku wyniosły 4 071 851 zł, co w stosunku do IV kwartału 2017 r oku, kiedy to
  osiągnęły one poziom 2 649 656 zł, stanowi wzrost o 53,67 %. Jednostkowy z ysk netto Emitenta w tym
  samym okresie wzrósł o 306,16 % z poziomu 188 501 zł w IV kwartale 2017 roku do poziomu 765 615 zł w IV
  kwartale roku 2018.
  Najw iększy wpływ na rekordowe wyniki G rupy Kapitałowej KORBANK S.A. w IV kwartale 2018 roku miał y:
   Wzrost sprzedaży usług platformy telewizyjnej AV=OS ( kontynuacja realizacji now ego kontrakt u w
  obszarze AVIOS tech )
   Wzrost sprzedaży w segmencie B2 B i B2O
   Wzrost sprzedaży platformy telewizyjne j AVIOS w segmencie B2C
  Najważniejszym elementem, mającym wpływ na wyniki finansowe Emitenta w =V kwartale 2018 roku, była
  realizacja dużego w obszarze AV=OS tech, czyli wdrożenia platformy telewizyjnej AV=OS w modelu
  technicznym (zakup konte ntu po stronie operatora współpracującego). W ramach kontraktu Emitent
  kontynuował wdrożenie systemu telewizyjnego u partnera. Warto zauważyć, iż realizacja tego kontraktu to
  zwieńcz enie ponad 10 lat pracy , zwiększania wiedzy i nabywania umiejętności związanych ze skutecznym
  wdrażaniem systemów =PTV. W opinii Zarządu Emitenta, realizacja tego kontrakt u, jak również podjęte
  działania promocyjne mogą mieć wpływ na trwałe zwiększanie przychod ów w segmencie AVIOS tech.
  Drug ą z istotnych determinant wzrostu wynikó w finansowych Emitenta w =V kwartale 2018 roku był wzrost
  sprzedaży usług telekomunikacyjnych w segmencie B2B oraz B2O. Wzrost ten nast ąpił zarówno dzięki
  zw iększeniu wolumenu sprzeda ży do obecnych Klientów, jak i pozyskaniu zupełnie nowych partnerów.
  =stotnie również wzrosły przychody ze sprzedaży usług międzyoperatorskiego węzła wymiany ruchu WRIX.
  Trzecim istotnym, zdaniem zarządu Emitenta, czynnikiem, mającym wpływ na zwiększenie przychodów w =V
  kwartale 2018 roku było zwiększenie sprzedaży platformy telewizyjnej AV=OS w segmencie B2C. Sytuacja ta
  jest efektem zmian, podjętych przez Emitenta w === kwartale i kontynuowanych w obecnym, których celem  25
  jest przede wszystkim uat rakcyjnienie oferty (dodanie nowych kanałó w). Nie bez znaczenia jest tutaj
  również znaczące zwiększenie aktywności marketingowej u obecnych partnerów (większe nakłady ulotek,
  realizacja wsparcia dla biur obsługi klienta itp .).
  Zauważalny m jest również znaczące zwiększenie r ezerw na zobowiązania w =V kwartale roku 2018. Emitent
  zawiązał dodatkowo rezerwę w wysokości ponad 800 tys. zł, wynikającą z moż liwych skutków kontroli
  Zakładu U bezpieczeń Społecznych w grupie Emitenta. Choć Spółka nie otrzymała jeszcze decyzji po tej
  kontroli zapobiegawczo , po konsultacjach ze specjalistą w tej dziedzinie, zawiązała przedmiotową rezerwę.
  W opinii Zarządu Emitenta należy spodziewać się procesu sądowego w tej sprawie , konsultacje z
  wyspecjalizowanym w sprawach ZUS prawnikiem, potwierdzają prawdopodobieństwo wygrania spr awy .
  Na uwagę z pewnością zasługuje wysoka wartość niezwykle istotnego w branży telekomunikacyjnej
  wskaźnika, jakim jest EB=TDA. Skonsolidowana EB=TDA Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w =V kwartale 2018
  roku wyniosła 1 216 970 zł, co w stosunku do analogicznego o kresu roku poprzedniego, kiedy to wskaźnik
  ten osiągnął 285 753 zł stanowi wzrost o 325,88%. Tak istotny wzrost wskaźnika EB=TDA wynika przede
  wszystkim ze znacznego wzrostu zysku operacyjnego i utrzymania względnie wysokiego poziomu
  amortyzacji, która wyn ika z realizacji dużej liczby inwestycji.
  Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta po raz kolejny pokazuje wysokie, ujemne przepływy pieniężne
  z działalności inwestycyjnej oraz do datnie przepływy z działalności operacyjnej. Jest to spowodowane
  generowaniem stosunkowo wysokich dochodów, a co za tym idzie i dodatnich przepływów z działalności,
  które następnie niemalże w całości przeznaczane są na inwestycje, które przekładają się na intensywny
  rozwój.
  W opinii Zarządu Emitenta w kolejnych kwartałach należy spodziewać się dalszego wzrostu przychodów przy
  jednoczesnym utrzy maniu dobrego wyniku finansowego i zwiększaniu wskaźnika EB=TDA, ale również
  zwięks zaniu kosztó w.

  6. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników
  finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych
  prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym
  raporcie kwartalnym

  Emitent nie publikował prognoz finansowych .
  26
  7. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał info rmacje,
  o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do R egulaminu ASO – opis
  stanu realizacji działań i inwestycji E mitenta oraz harmonogramu ich realizacji

  Dokument =nformacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załączni ka nr 1
  do Regulaminu ASO.

  8. Jeż eli w okresie objętym raportem E mitent podejmował w obszarze rozwoju
  prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

  W trzecim k wartale 2018 roku Emitent odnotował rekordowe wyniki finansowe. Fakt ten był możliwy dzięki
  konsekwentnej realizacji założeń strategicznych Grupy. Za najważniejsze działanie w tym okresie należy z
  pewnością uznać rozwój oferty platformy telewizyjnej AV=OS. Oferta została powiększona o dostęp do
  kolejnych kanałów, w tym kanałów 4K. Szczegółowo proces ten omówiony jest poniżej.
  W ramach opublikowanej strategii, KORBANK S.A. zakłada działalność w sześciu kluczowych obszarach, które
  dzielą się na kolejne podobs zary. Ponadto Emitent podjął decyzję o integracji obszaru „Telewizja bez anteny”
  z obszarem „Cyfrowa telewizja =PTV AV=OS”. Szczegółowo schemat strategii przedstawia się następująco:
  27

  W ramach realizacji strategii Emitent podjął następujące działania w r amach konkretnych obszarów
  strategicznych:

  a) w obszarze KORBANK Data Center
  Czwarty kwartał 2018 roku to zakończenie większości prac związanych z uruchomieniem
  komercyjnym Centrum telekomunikacyjnego Radom w Radomiu. Oprócz zakończonego remontu
  pomieszczeń, zakończone zostały prace związane z instalacją i uruchomieniem inteligentnego
  systemu sterowania HOMS w budynku. Ponadto nastąpiła instalacja urządzeń pierwszych Klientów
  oraz wprowadzenie pierwszych kabli światłowodowych do budynku. W opinii Zarządu Emit enta
  wprowadzenie kabli pozostałych operatorów oraz pełne uruchomienie usług powinno nastąpić
  maksymalnie do końca pierwszego półrocza tego roku. Przedsięwzięcie zakłada powstanie ok. 200m 2
  powierzchni technicznej i serwerowej dla operatorów telekomunikacy jnych, firm oraz JST z Radomia
  i okolic. Realizacja projektu planowana była na lata 2018 -2019, jednakże z uwagi na duże
  zainteresowanie potencjalnych Klientów zarząd podjął decyzję o przysp ieszeniu wykonania
  inwestycji.

  W I V kwartale 2018 roku Emitent rozpoczął realizację umowy z partnerem inwestycyjnym w ramach
  projektu Centrum Badawczo Rozwojowe wraz z kompleksem Data Center we Wrocławiu. Umowa
  zakłada współpracę w zakresie pozyskania dodatkowego finansowania oraz doradztwa strategiczno -
  finansowego dla projektu. W analizowanym okresie powstała prezentacja oraz teaser opisujący
  inwestycję. W opinii zarządu Emitenta wybór potencjalnych partnerów powinien nastąpić w =
  kwartale 2019 r., zaś podpisanie ewentualnych umów kwartał później.
  W ramach projektu doce lowo ma powstać nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe wraz z
  kompleksem Data Center, które będzie spełniało normę T ier 3. Powierzchnia całkowita Korbank
  Data Center ma wynosić 10 tys. m2 (cztery etapy po 2,5 tys. m2, 1 etap podzielony na dwie części
  po ok. 1,25 tys. m2).

  b) w obszarze cyfrowa telewizja AVIOS
  IV kwartał 2018 roku to dla telewizji AVIOS drugi, ostatni etap okres u dynamicznego rozwoju i
  dużych zmian. Do najważniejszych z nich należą:
   Zmiana oferty programowej (proces przeprowadzany w III i IV kw artale tego roku)
  To jeden z najważniejszych elementów rozwoju platformy telewizyjnej AV=OS. W analizowanym  28
  okresie usługa została wzbogacona o kolejne kanały. Najważniejszym jednak było zakończenie
  negocjacji i dodanie do oferty kanału Eleven 4K . To niezw ykle istotne z punktu widzenia jakości
  oferty platformy AV=OS, gdyż kanał ten dostępny jest obecnie w Polsce tylko u jednego
  operatora , zaś tendencje rynkowe, zwłaszcza w elektronice wskazują na zwiększenie
  popularności technologii 4K, co dodatkowo zwiększ a atrakcyjność takiego kontentu.
  W opinii zarządu Emitenta zmiana ta wpłynie pozytywnie na zwiększenie liczby Klientów
  platformy AV=OS, zarówno wśród obecnych partnerów (B2C), jak i w obszarze B2B (nowi
  partnerzy)

   Kontynuacja realizacji dużego kontraktu w obszarze AV=OS tech (obsługa techniczna
  operatora, bez ingerencji w ofertę programową)
  W czwartym kwartale Emitent realizował i rozliczał kolejny etap istotnego kontraktu, o którym
  informował w raporcie za poprzedni kwartał. Kontrakt realizowany i rozlic zany jest
  bezproblemowo. Realizacja kontraktu istotnie wpływa na przychody Emitenta, co jest już
  uwzględnione w niniejszym raporcie.

   Rozwój usługi AAMS (AV=OS Audience Me asurement System )
  AVIOS Audience Measurement System to innowacyjny produkt, który u możliwia badanie
  niemalże online, a wyniki badania są dostępne w czasie rzeczywistym. Co ważne, badanie jest
  pełne, co oznacza, że biorą w nim udział WSZYSTK=E gospodarstwa będące w zasięgu usługi
  AVIOS. W czwartym kwartale Emitent podjął negocjacje dotycz ące współpracy w tym zakresie z
  dwoma dużymi podmiotami: jednym z największych nadawców telewizyjnych w Polsce oraz
  jednym z największych ośrodków badań w naszym kraju. W opinii Zarządu Emitenta umowy o
  współpracy będą zawarte w = kwartale roku 2019.

  c) w o bszarze korporacja telekomunikacyjna
  Czwarty kwartał 2018 roku to dla każdej telekomunikacyjnej spółki przysłowiowe „żniwa”. Hest to
  okres wytężonej pracy działu sprzedaży i marketingu, jak również biur obsługi klienta. „Żniwa” te są
  efektem tzw. kampanii studenckiej, prowadzonej w trzecim i czwartym kwartale każdego roku. Nie
  inaczej było w przypadku Emitenta. Prowadzona kampania znacząco zwiększyła liczbę zamówień, a
  co za tym idzie i Klientów. Nie bez znaczenia dla segmentu B2C było również powiększanie zasięgu
  sieci światłowodowej. Do zasięgu dołączyły dwie nowe inwestycje we Wrocławiu: 1. etap osiedla
  przy ul. Obornickiej oraz 3. etap osiedla Lokum Victoria przy ul. Tęczowej. Na ww. osiedlach  29
  dostępne są wszystkie usługi Emitenta, w tym cyfrowa telewizj a AV=OS oraz światłowodowy
  Internet. Ponadto, jak co roku, w listopadzie Emitent przeprowadził akcję promocyjną „Black Friday”,
  która polega na znaczącym obniżeniu cen, tylko w tym dniu. Akcja ta na stałe wpisała się już w
  kalendarz działań i ma pozytywny wpływ na PR w segmencie B2C. W opinii Zarządu Emitenta ww.
  działania wpłyną pozytywnie na przychody w segmencie B2C w roku 2019.
  W czwartym kwartale istotnej rozbudowie uległ również węzeł wymiany ruchu WR=X. 12.
  października 2018 roku szkielet węzła zasil iła nowa , kolejna transmisja 10G w relacji Wrocław –
  Katowice. Dzięki temu znacznej Emitent osiągnął dwa cele: zwiększenie redundancji (zmniejszenie
  ryzyka awarii) oraz zwiększenie przepustowości w węźle.

  d) w obszarze KCRM – uniwersalny CRM dla ISP
  Czwarty kwartał 2018 roku to kolejny okres rozbudowy system u. W okresie tym dodane zostały
  nowe funkcjonalności , z których najważniejsze to :
   rozbudowa modułu magazynowego (m.in. określenie miejsca docelowego sprzętu, nowe
  komunikaty magazynowe, ulepszenie wyszukiw ania – dodanie filtrów , dodanie kodów
  kreskowych w WZ );
   rozbudowa modułu zaawansowanej wyszukiwarki Klientów ( wyszukiwanie klientów w
  bramozbiorach, nowy format danych - koperty pdf do wydruku, zwiększona ergonomia
  wyboru osiedli i tagów .

  e) w obszarze HOMS – system inteligentnego domu
  W tym obszarze w czwartym kwartale 2018 roku Emitent kontynuował obsługę bieżącą Klientów
  systemu oraz prace nad nową wersją systemu i protokołu, o której była mowa w raporcie za IV
  kwartał 201 7 roku.

  Oprócz ww. działań Emite nt podjął również prace nad jubileuszową, piątą edycją Ogólnopolskiej Konferencji
  Telekomunikacyjnej OKTEL. OKTEL to wydarzenie, które odbywa się już od pięciu lat i łączy w sobie
  merytorykę na wysokim poziomie z rozrywką na świeżym powietrzu. W analizowan ym okresie Emitent
  powołał zespół projektowy oraz odbył pierwsze spotkania zespołu i rady programowej celem ustalenia
  zakresu merytorycznego podejmowanych zagadnień. Konferencja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu, zaś
  szczegółowy program zostanie przedstaw iony w kolejnym kwartale.
  W czwartym kwartale 201 8 roku Emitent wziął również udział w licznych konferencjach branżowych, z
  których najważniejsze to:  30
   Konferencja KIKE – największe branżowe wydarzenie w roku
   Konferencja Media -Forum
   Konferencja ZTKiG
  We wszy stkich ww. wydarzeniach Emitent był partnerem, co przełożyło się na realizację licznych działań
  promocyjnych, w tym wystąpień na scenie, czy prezentacji stoisk. W opinii Zarządu Emitenta działania te
  powinny przełożyć się na zwiększanie przychodów z obszar u telewizji AV=OS oraz węzła wymiany ruchu
  WRIX.

  9. Opis organizacji grupy kapitałowej, z e wskazaniem jednostek podlegają cych
  konsolidacji

  Hednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt . 1 Informacje o Emitencie i Grupie
  Kapitałowej niniejszego raportu kwartalnego. Konsolidacji podlegają dane finansowe spół ek Korbank -Media
  Cyfrowe sp. z o.o ., KORBANK Data Center Sp. z o.o. , Polska Telewizja Szerokopa smowa Sp. z o.o. , KORBANK
  CBR Sp. z o.o. oraz GLnet Sp. z o.o.

  10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn
  niesporządzania takich sprawozdań

  Na dzień sporządzenia niniejsze go raportu kwartalnego Emitent tworzy Grupę Kapitałową KORBANK S.A.
  i jednocześnie sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe .
  31
  11. Inform acja o strukturze akcjonariatu E mitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na
  walnym zgromadzeniu

  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  Tymoteusz Biłyk 4 039 738 7 039 738 81,83% 88,70%
  Pozostali 896 882 896 882 18,17% 11,30%
  Suma 4 936 620 7 9 36 620 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent

  12. Informacje dotyczące l iczby osób zatrudnionych przez E mitenta,
  w przeliczeniu na pełne etaty

  Na dzień 31.12 .201 8 r. Emitent zatrudniał 14 osób ( 13,73 etatu).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


  PREZENTACJA WYNIKÓW
  ZA IV KWARTAŁ 2018 R.

  11 lutego 2019 r .
  ISTOTNE WYDARZENIA
  W IV KWARTALE 2018 R.
  Uruchomienie komercyjne kanału Eleven 4K w telewizji AVIOS
  „Kampania wrześniowa” oraz promocja „Black Friday ” – akcje promocyjnej w segmencie B2C
  Dalsza realizacja kontraktu w usłudze AVIOS tech
  Dalsza rozbudowa sieci światłowodowych we Wrocławiu i Radomiu
  Otwarcie Centrum Telekomunikacyjnego Radom
  Rozbudowa węzła wymiany ruchu WRIX o kolejne łącze 10 G
  Rozwój usługi AAMS (AVIOS Audience Measurement System ) – systemu badania oglądalności online
  Udział w konferencjach branżowych (KIKE, Media -Forum, ZTKiG )


  Eleven 4K komercyjnie w AVIOSie !


  „Kampania wrześniowa” i promocja „Black Friday ”


  Rozbudowa sieci światłowodowych we Wrocławiu
  Wrocław: 3. etap
  osiedla Lokum
  Victoria
  Wrocław: osiedle
  Obornicka


  Dalsza realizacja kontraktu w usłudze AVIOStech


  Otwarcie Centrum Telekomunikacyjnego RADOM
  Centrum Telekomunikacyjne Radom:

   Atrakcyjna lokalizacja
   200 m 2 powierzchni
   Bezpieczne zasilanie
   Redundantne podłączenie do sieci
   Dostęp do wielu operatorów
   Połączenie z węzłem WRIX
   Dostęp do treści wideo/TV
   Łącza 10G


  Kolejna transmisja 10G we WRIXie !
  KATOWICE
  10G


  Rozwój usługi AAMS (badania oglądalności)
  Kanały dla dzieci Kanały sportowe


  KORBANK na najważniejszych branżowych
  konferencjach


  KLUCZOWE DANE FINANSOWE
  Skonsolidowany bilans (w zł) 31.12.2018 r. 31.12.2017 r. Zmiana r/r
  Aktywa trwałe 17 821 079 16 804 095 6,05%
  Kapitał własny 10 308 846 6 975 527 47,79%
  Należności krótkoterminowe 3 541 923 2 791 513 26,88%
  Zobowiązania długoterminowe 3 128 995 3 380 636 -7,44%
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 145 787 5 359 813 14,66%
  Rozliczenia międzyokresowe 4 288 300 4 907 282 -12,61 %


  KLUCZOWE DANE FINANSOWE
  Skonsolidowany RZiS (w zł) IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2017 r. Zmiana r/r
  Przychody netto ze sprzedaży 7 609 795 5 523 676 37,77%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 1 003 556 156 111 542,85%
  Zysk (strata) brutto 902 184 139 061 548,77%
  Zysk (strata) netto 850 397 99 022 758,80%
  Dodatkowe dane (w zł) IV kwartał 2018 r. IV kwartał 2017 r. Zmiana r/r
  EBITDA 1 216 970 285 753 325,88%
  Marża EBITDA 15,99% 5,17% 209,28%


  PLAN ROZWOJU NA
  I KWARTAŁ 2019 R.
  Rozpoczęcie zapisów na konferencję OKTEL
  Wprowadzenie kolejnych Klientów do Centrum Telekomunikacyjnego Radom
  Zawarcie umów o współpracy w ramach usługi AAMS (AVIOS Audience Measurement System) – systemu
  badania oglądalności online
  Rozwój usługi AVIOStech
  Dalsza rozbudowa sieci światłowodowych we Wrocławiu i Radomiu


  KORBANK S.A.
  ul. Nabycińska 19
  53 – 677 Wrocław
  Tel.: 71 735 15 32
  Fax. 71 712 77 87
  [email protected]
  www.korbank.pl
  DANE TELEADRESOWE
  RELACJE INWESTORSKIE
  Zapytania prosimy kierować na adres:
  [email protected]


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Korbank SA
ISIN:PLKRBNK00019
NIP:894-26-41-602
EKD: 61.90 działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Adres: ul. Nabycińska 19 53-677 Wrocław
Telefon:+48 71 7234323
www:www.korbank.pl
Komentarze o spółce KORBANK
2019-05-20 07-05-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649