Raport.

KONSORCJUM STALI SA (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego (umowa ta ma obecnie charakter kredytu odnawialnego). O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011 r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. nr 17/2014 z dnia 28.04.2014, 44/2014 z dnia 18.12.2014, 30/2015 z dnia 21.12.2015 r., nr 23/2016 z dnia 21.12.2016 r. oraz nr 33/2017 z dnia 21.12.2017 r.
Na mocy Aneksu do Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego:
- podwyższono na wniosek Emitenta kwotę dostępnego dla Emitenta odnawialnego kredytu obrotowego o kwotę 20 000 000 zł tj. do kwoty 50 000 000 zł;
- podwyższono istniejące zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach poprzez zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty 130.800.000,00 zł (zabezpieczenie wspólne dla Umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego, Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową oraz Umowy Ramowej nr 1301/06 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego).
Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Konsorcjum Stali SA
ISIN:PLKCSTL00010
NIP:522-00-04-379
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Stężycka 11 04-462 Warszawa
Telefon:+48 22 8791131
www:www.konsorcjumstali.com.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce KONSORCJUM STALI
2019-05-24 17-05-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649