Raport.

KOMPUTRONIK SA (18/2018) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku dwustronnie podpisanego egzemplarza aneksu (opatrzonego datą 03.08.2018) do umowy z Bank Zachodni WBK S.A.:
• Aneksu do umowy o limit na gwarancje zawartego pomiędzy Komputronik S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Przedmiotem aneksu do umowy o limit na gwarancje jest zwiększenie Emitentowi limitu o 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
Limit został przyznany do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Zabezpieczeniem umowy o limit na gwarancje jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów oraz przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego. Aneks do ww. umowy z Emitentem nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.
Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi łącznie 88 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milinów złotych) i uległa zwiększeniu o 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Komputronik SA
ISIN:PLKMPTR00012
NIP:972-09-02-729
EKD: 47.41 sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Wołczyńska 37 60-003 Poznań
Telefon:+48 61 6680000
www:www.komputronik.pl
Kalendarium raportów
2021-12-15Raport półroczny
Komentarze o spółce KOMPUTRONIK
2017-12-13 19:27:05
Seru
Okazja
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor